+ All Categories
Home > Education > Prezentare proiect IMI PQ NET

Prezentare proiect IMI PQ NET

Date post: 12-Jan-2015
Category:
Upload: imi-pq-net-romania
View: 630 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
 
Embed Size (px)
of 15 /15
Proiect ID 53132-” Reţeaua Autorităƫilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Andrei LINU Manager proiect Mamaia, 23 iunie2011
Transcript
Page 1: Prezentare proiect IMI PQ NET

Proiect ID 53132-” Reţeaua Autorităƫilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET

România)”

Andrei LINU

Manager proiect

Mamaia, 23 iunie2011

Page 2: Prezentare proiect IMI PQ NET

CONTEXT(I)Aplicarea corectă a regulilor Pieţei Interne si soluţionarea problemelor care pot surveni in legatură cu acest proces este esenţială pentru a asigura un sistem complet funcţional acestei constructii comunitare. Pe parcursul ultimei decade, Comisia Europeană a lansat un număr consistent de servicii in vederea furnizării de informaţii, consultanţă şi asistenţă către cetaţeni , astfel încăt aceştia să poată beneficia din plin de oportunităţile oferite de Piaţa Internă. Aceste servicii includ promovarea si dezvoltarea unor reţele de schimb de informaţii, precum şi a unor instrumente specifice de informare pentru anumite domenii. Sistemul de informare al pieţei interne (IMI) este conceput pentru a îmbunătăţi comunicarea dintre statele membre. Este un instrument electronic, constȃnd într-un sistem de schimb de informaţii, care permite statelor membre să se angajeze într-o cooperare zilnică mai eficace în vederea punerii în aplicare a legislaţiei privind piaţa internă. Sistemul IMI ( http://ec.europa.eu/imi-net ) este destinat să contribuie la depăşirea unor obstacole practice importante, precum culturi administrative şi de lucru diferite, limbi diferite (conceput astfel incȃt să suporte toate limbile oficiale ale Uniunii Europene) şi lipsa unor parteneri clar identificaţi în celelalte state membre. Obiectivul său este acela de a reduce sarcinile administrative şi de a creşte eficienţa şi eficacitatea cooperării zilnice dintre statele membrePentru inceput, IMI a fost fi utilizat pentru a veni in sprijinul dispoziţiilor referitoare la asistenţa reciprocă din Directiva revizuită privind recunoaşterea calificărilor profesionale (2005/36/CE).

Page 3: Prezentare proiect IMI PQ NET

CONTEXT(II)Sistemul de calificări-gestionat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (incepȃnd cu 2011, conform LEN-Legea nr.1/2011). proceduri si standarde diferite între calificările din formarea initială (invăţămȃntul profesional şi tehnic, învăţămȃntul superior-unde s-a creat RNCIS); proceduri şi standard variate aplicate la nivelul calificărilor din formarea continuă a adultilor-calificări aferente profesiilor reglementate de asociaţii profesionale, agentii/ministere, alte tipuri de organizaţii (Autorităţi Competente) şi altele nereglementate. setul de intrebări din IMI-peste 100 de itemi. Cȃte AC pot răspunde la un potential chestionar compus din toate întrebările de la un capitol? Mobilitatea ridicată a romȃnilor pe piaţa muncii europeană număr mare de solicitări de informaţii prin sistemul IMI + sistemul a cuprins pȃnă acum 35 de profesii/calificări. O parte din AC nu au răspunsuri pentru orice întrebare din setul de intrebări din IMI. In curȃnd sistemul IMI va include un număr din ce in ce mai mare de calificări, deci de AC cu diverse structuri şi informaţii. Rezultă că există o reală (si deja actuala) problemă legată de informaţiile disponibile, de formatul acestor date şi de disponibilitatea lor. Problemele provin din eterogenitatea procedurilor de construire a calificărilor, din diversitatea competenţelor asociate acestor calificări, din procesele şi abordările metodologice diferite în certificarea şi recunoaşterea lor

Page 4: Prezentare proiect IMI PQ NET

CONTEXT(III)Deşi este indiscutabilă utilitatea acestuia, sistemul se poate dovedi extrem de birocratic şi ineficient, dacă implementarea sa la nivel naţional nu va cuprinde un mecanism corespunzător de coordonare şi supraveghere a fluxului de informaţii. În acest sens, coordonatorului legislativ IMI PQ îi revin responsabilităţi importante, ceea ce necesită, desigur, alocarea de resurse umane şi materiale/logistice corespunzătoare. Dacă pentru implementarea sistemului pentru cele 35 de calificari/profesii incluse pana acum nu a fost nevoie de resurse importante, pentru extinderea listei calificărilor profesionale, efortul financiar necesar este consistent, acesta implicând echipamente hardware, securizarea accesului la aplicatie, pentru instruirea în bune condiţii a persoanelor de contact din autorităţile competente, precum şi pentru alte activităţi de managament ale proiectului/sistemului (organizare întruniri, networking, perfecţionare, schimburi de experienţă etc.), dar mai ales pentru organizarea datelor/bazelor de date ale autorităţilor competente.  Dacă o parte dintre autorităţile competente au baze de date consistente, gestionând într-un cadru reglementat de legislaţie, registre cu persoanele care practică profesiile din sfera lor de competenţă, exista multe autorităţi competente care, deşi autorizează/certifică personal în anumite domenii, nu deţin baze de date cu informatii despre istoricul evolutiei lor in calificările/profesiile pentru care au primit certificare

Page 5: Prezentare proiect IMI PQ NET

CONTEXT(IV)

Page 6: Prezentare proiect IMI PQ NET

OBIECTIVUL GENERAL „Crearea şi consolidarea reţelei IMI pentru Calificările Profesionale din Romȃnia (IMI PQ NET), în scopul susţinerii iniţiativei Comisiei Europene privind dezvoltarea Sistemului de informare al pieţei interne ” 

Proiectul işi propune dezvoltarea unei iniţiative comune în acest sens, la nivel naţional, vizȃnd consolidarea capacităţii partenerilor sociali (agenţiile şi organizaţiile guvernamentale, asociaţiile profesionale) de a promova dezvoltarea durabilă, prin crearea unor instrumente adecvate şi a unor canale de comunicare şi consultare reciprocă, în scopul realizării unei comunicări eficiente cu organizaţiile similare din Uniunea Europeana şi Spatiul Economic European (SEE), prin intermediul platformei IMI (Internal Market Information System-Sistemul de Informare al Pieţei Unice).

Page 7: Prezentare proiect IMI PQ NET

OBIECTIVELE SPECIFICE O.S.1:-”Crearea şi dezvoltarea Reţelei IMI NET pentru Calificările Profesionale din România”-crearea unei reţele care să includă organizaţiile (parteneri sociali) şi asociaţiile profesionale din Romȃnia care sunt abilitate prin lege sau alte acte administrative să reglementeze calificările, atȃt pentru profesii reglementate, cȃt si pentru cele nereglementate, precum şi să elaboreze standarde şi metodologii pentru formarea, certificarea şi validarea competenţelor pentru aceste calificări;

O.S.2 – „Crearea, dezvoltarea şi implementarea unor termeni de referinţă comuni, privind standardele de certificare a competenţelor lucrătorilor romȃni şi de recunoaştere a calificărilor profesionale ale cetătenilor comunitari”

- va conduce la creşterea pe termen lung a capacităţii instituţionale a partenerilor sociali (asociaţiile profesionale, organizaţii guvernamentale) şi consolidarea serviciilor destinate atȃt membrilor acestora, cȃt şi publicului larg (cetăţeni romȃni sau comunitari-din alte State Membre ale UE); O.S.3– „Implicarea membrilor reţelei în schimbul de informaţii intermediate de platforma IMI, prin furnizarea de informaţii/date la cererile adresate prin această platformă de către organizaţiile/asociaţiile din UE/SEE”-se va realiza etapizat, pe măsură ce Comisia Europeană va extinde sistemul IMI (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/), componenta „Calificări Profesionale (Professional Qualifications)”, prin cuprinderea unui număr cât mai mare de profesii şi calificări..

Page 8: Prezentare proiect IMI PQ NET

ISTORICUL PROIECTULUI• Proiectul a fost scris în vara anului 2009, fiind depus în cadrul Cererii de Propuneri de

Proiecte POSDRU nr 93-având ID 53132;

• Februarie 2010-aprobarea pentru intrarea în faza a III-a a procesului de evaluare şi selecţie;

• Mai 2010-aprobarea finanţării proiectului-Decizia de finanţare a AMPOSDRU;

• August 2010-semnarea Contractului de finanţare POSDRU/93/3.3/S/53132;

• Noiembrie 2010-Demararea proiectului;

Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013, și se înscrie pe Axa Prioritară 3 „Creşterea  adaptabilităţii   lucrătorilor  şi   a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”.

Buget total:19,297,502 lei

Page 9: Prezentare proiect IMI PQ NET

PARTENERIATUL

IMI PQ NET Ro este un proiect implementat în parteneriat între:

•Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (Beneficiarul);

•Unitatea Executivă a Consiliului Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA)-Autoritatea Nationala pentru Calificari (din iunie 2011);

•Asociaţia “Institutul pentru Politici Sociale” (IPS);

Page 10: Prezentare proiect IMI PQ NET

Activităţile proiectului (I)A1.Dezvoltarea capacităţii instituţionale a partenerilor sociali (AC) şi consolidarea serviciilor destinate membrilor acestora:  SA1.1. Crearea Grupului de Lucru pentru implementarea sistemului IMI PQ în Romȃnia (GL IMI PQ RO);SA1.2. Organizarea întrunirilor regulate ale GL IMI PQ RO; SA1.3. Sprijin pentru partenerii sociali (Autorităţile Competente) în scopul dezvoltării şi implementării planurilor de acţiune care sprijină formarea profesională (consultanţă, informare, evaluare); A2. Activităţi de consolidare a structurii parteneriale multi-sectoriale create prin proiect (Reţeaua IMI PQ NET)(avȃnd ca suport platforma IMI PQ a C.E.) SA2.1. Elaborare şi semnare protocoale de colaborare pentru participarea la reţeaua IMI PQ NET Romania; SA2.2. Infiinţarea şi funcţionarea Secretariatului Tehnic al Reţelei IMI PQ NET Romȃnia; SA.2.3. Activităţi de îmbunătăţire şi diversificare a serviciilor pentru membrii partenerilor sociali din retea prin intermediul conferintelor anuale, reuniunilor periodice;

Page 11: Prezentare proiect IMI PQ NET

Activităţile proiectului (II)A3. Sprijin pentru partenerii sociali şi pentru parteneriatul formalizat prin reţeaua IMI PQ NET, în vederea dezvoltării şi implicării active în reţea, precum şi consolidării legăturilor între diferitele niveluri de dialog la nivel naţional si European

SA3.1 Formare, asistenţă, schimb de bune practici pentru creşterea capacităţii si competenţelor necesare realizării de analize asupra legislaţiei actuale din domeniul recunoaşterii calificărilor, reglementării serviciilor de furnizare de formare profesională, validării şi certificării competenţelor şi de a dezvolta propuneri de modificări;

SA3.2.Dezvoltarea unor termeni de referinţă standard orientativi pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor şi pentru procesele de recunoaştere a calificărilor;

SA3.3.Dezvoltarea capacităţii instituţionale a partenerilor sociali (AC) pentru implementarea standardelor dezvoltate în termenii de referinţă (prin asistenţă, consultanţă, informare);  SA3.4 Informare, formare profesională şi servicii de consiliere, pentru Autorităţile Competente, avȃndu-se în vedere necesităţile acestora (aspecte legislative, implementarea procedurilor de validare/certificare a competenţelor, organizarea proceselor de recunoaştere a calificărilor, implementarea planurilor şi strategiilor sectoriale de formare si a standardelor de certificare/autorizare a serviciilor de furnizare de formare profesională); SA3.5. Realizarea de studii comparative cu situaţia din alte State Membre UE;

Page 12: Prezentare proiect IMI PQ NET

Activităţile proiectului (III)A4. Promovarea parteneriatelor şi asigurarea comunicării între Autorităţile Competente din Romȃnia şi cele din Statele Membre ale UE/SEE, prin intermediul platformei IMI PQ;  SA4.1. Formare profesională şi informare pentru facilitarea transferului de competenţe în rȃndul partenerilor din reţea (Autorităţile Competente), în corelaţie cu descentralizarea administraţiei publice-instruirea utilizatorilor aplicaţiei din sistemul IMI PQ;SA4.2. Organizarea conferinţelor de promovare a sistemului IMI PQ în Romȃnia; SA4.3 Instruirea utilizatorilor sistemului IMI PQ de la AC;  A5. Imbunătăţirea şi diversificarea serviciilor pentru membrii AC prin intermediul unui Platforme Suport TIC, ce va oferi servicii de informare prin intermediul paginilor de internet (Portal web-based, cu suport de Baza de Date standard) şi a unor newsletter-e periodice SA5.1. Realizarea studiului privind “Platforma Suport TIC” pentru reţeaua IMI PQ NET; SA5.2.Elaborarea Termenilor de Referinţă pentru “Platforma Suport TIC” (structura BD AC, VPN, Portal Web-based); SA5.3 Dezvoltarea şi implementarea Platformei Suport TIC pentru reţeaua IMI PQ NET; SA5.4.Instruirea utilizatorilor AC pentru utilizarea Platformei Suport TIC; SA5.5. Supervizarea introducerii de date in Bazele de date ale ACSA5.6. Realizarea şi distribuirea de newsletter-e către membrii AC prin intermediul unui serviciu de e-mailing;

Page 13: Prezentare proiect IMI PQ NET

Grupul ţintă

Grupul ţintă este constituit din 420 de persoane, personal al partenerilor sociali, personal al

organizaţiilor societăţii civile, personal al comitetelor sectoriale și personal al asociaţiilor

profesionale, care vor participa la întrunirile, formările, conferinţele, workshop-urile şi

elaborarea studiilor comparative din proiect şi care vor fi instruite ulterior pentru aplicarea

metodologiilor dezvoltate prin proiect, precum şi pentru utilizarea aplicaţiei din sistemul IMI.

Page 14: Prezentare proiect IMI PQ NET

Ce urmează:

iunie 2011-transmiterea Protocoalelor de colaborare şi semnarea acestora de către

reprezentantii Autorităţilor Competente;

desemnarea membrilor în Grupul de Lucru IMI PQ NET Ro-structurat pe cele 12 domenii

definite recent de COM; 3 categorii de persoane:

a) reprezentanţi ai AC;

b) viitori/potenţiali utilizatori ai sistemului IMI-componenta PQ;

c) personal din AC care are atribuţii legate de managementul calificărilor pentru care respectiv

organizaţie va fi considerate AC. Minim 7 persoane din fiecare AC.

Intrunirea GL IMI PQ NET Ro-iunie 2011;

Organizarea a două vizite de studiu in toamna anului 2011;

Organizarea primei serii de ateliere de lucru in septembrie 2011;

Auditarea procedurilor şi proceselor din AC, referitoare la managementul calificărilor;

Page 15: Prezentare proiect IMI PQ NET

Vă muţumim pentru atenţie!

;


Recommended