+ All Categories
Home > Documents > Prezentare 1.ppt

Prezentare 1.ppt

Date post: 13-Dec-2015
Category:
Upload: kolumbanzita5464
View: 294 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
25
SISTEMUL NAŢIONAL DE RAPORTARE pentru INSTITUŢIILE PUBLICE
Transcript
Page 1: Prezentare 1.ppt

SISTEMUL NAŢIONAL DE RAPORTARE

pentruINSTITUŢIILE PUBLICE

Page 2: Prezentare 1.ppt

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂnr. 88 din 18 septembrie 2013

privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente

convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea

unor acte normative

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 20 septembrie 2013

Page 3: Prezentare 1.ppt

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂnr. 88 din 18 septembrie 2013

Sistemul naţional de raportare = sistemul naţional de verificare, monitorizare, raportare şi

control al situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităţilor publice

Implementarea sistemuluiRegistrul entităţilor publiceRaportarea bugetelor entităţilor publiceControlul angajamentelor entităţilor publiceRaportarea situaţiilor financiare şi altor tipuri de rapoarteSancţiuni

Page 4: Prezentare 1.ppt

SISTEMUL NAŢIONAL DE RAPORTARE

• NECESITATEA SCHIMBĂRII SISTEMULUI DE RAPORTARE AL INSTITUŢIILOR PUBLICE

• AVANTAJELE SISTEMULUI

• BENEFICII PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE

Page 5: Prezentare 1.ppt

NECESITATEA SCHIMBĂRII SISTEMULUI DE RAPORTARE AL INSTITUŢIILOR PUBLICE

• Cresterea calitatii datelor raportate de catre institutiile publice

• Transmiterea la EUROSTAT a datelor la nivelul COFOG III de catre statele membre UE, va avea caracter obligatoriu;

• Solicitarea de catre organismele internationale (FMI, Banca Mondiala) Romaniei, a unor informatii de detaliu privind angajamentele bugetare si legale, executia bugetara, in profil functional si economic;

• Marirea vitezei cu care se obtin informatiile;• Cresterea capacitatii de stocare a informatiilor;• Imbunatatirea calitatii informatiilor financiare si statistice.

Page 6: Prezentare 1.ppt

AVANTAJELE SISTEMULUI

• Imbunatateste disciplina financiara si previne formarea datoriilor de catre institutiile publice;

• Furnizarea de informatii privind gradul de realizare a veniturilor si de efectuare a cheltuielilor;

• Controlul angajamentelor in functie de bugetul disponibil;

• Aprobarea si semnarea electronica a datelor transmise (raportate) in sistem;

• Acuratetea datelor;

• Reducerea timpului de lucru privind elaborarea situatiilor financiare.

Page 7: Prezentare 1.ppt

BENEFICII PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE

• Asigura ordonatorilor de credite un management bugetar eficient, oferind in timp real informatii asupra utilizarii bugetului de venituri si cheltuieli;

• Prelucrarea automata a rectificarilor bugetare;• Institutiile publice nu vor mai transmite anexele aferente

conturilor de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli, acestea fiind generate automat de sistem;

• Sporirea transparentei administrative;• Control al angajamentelor proprii;• Reducerea numarului de formulare;• Reconcilierea datelor din situatiile financiare;• Alinierea Romaniei la standardele de contabilitate ale

administratiilor publice europene.

Page 8: Prezentare 1.ppt

Ordinul ministrului finanţelor publicenr. 2021 din 17 decembrie 2013

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare

a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 831 si 831bis din 24 decembrie 2013

Page 9: Prezentare 1.ppt

Ordinul ministrului finanţelor publicenr. 2021 din 17 decembrie 2013

ART. II Instituţiile publice trebuie să asigure înregistrarea

în contabilitate a operaţiunilor prin utilizarea conturilor aprobate prin prezentul ordin începând cu data de 1 ianuarie 2014.

ART. IV (1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la

data de 1 ianuarie 2014, cu excepţia pct. 8.4 şi 16 din anexă care intră în vigoare la data de 1 februarie 2014. Exceptia … ???

Page 10: Prezentare 1.ppt

Ordinul ministrului finanţelor publicenr. 2021 din 17 decembrie 2013

Schimbări conceptuale aduse în Planul de conturi:

* Eliminarea următoarelor conturi de venituri:

701 "Venituri din vânzarea produselor finite", 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor", 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale", 704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate", 705 "Venituri din studii şi cercetări", 706 "Venituri din chirii", 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor", 708 "Venituri din activităţi diverse", 719 "Alte venituri operaţionale", 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări".

Page 11: Prezentare 1.ppt

Ordinul ministrului finanţelor publicenr. 2021 din 17 decembrie 2013

Schimbări conceptuale aduse în Planul de conturi:

* Modificarea închiderii conturilor de finanţare (770) şi a conturilor de disponibil (560, 561, 562) prin conturi de rezultat al execuţiei bugetare (520 02, 521 02, 560 02, 561 02, 562 02, etc.) la sfârşitul exerciţiului bugetar;

* La instituţiile publice: VP, VP+S, Activităţi fin.int.ven.prop. - Înregistrarea veniturilor proprii în conturile de venituri (7xx),

respectiv de disponibil (560, 561, 562) şi a plăţilor prin contul 770 “Finanţare de la buget”;

Page 12: Prezentare 1.ppt

Ordinul ministrului finanţelor publicenr. 2021 din 17 decembrie 2013

Schimbări conceptuale aduse în Planul de conturi:

* Raportarea contului 770 în Bilanţ cu semnul “-” pe rândul de disponibilităţi (nu în Contul de rezultat patrimonial);

* Înregistrarea dobânzilor datorate şi calculate aferente exerciţiului curent pentru împrumuturi (666 = 168);

* Eliminarea înregistrării dobânzilor pentru împrumuturi aferente anilor următori (contul 471).

Page 13: Prezentare 1.ppt

Ordinul ministrului finanţelor publicenr. 2021 din 17 decembrie 2013

AnexeAnexa nr.1: PLANUL DE CONTURI GENERAL

PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE

Anexa nr. 2: Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice

Anexa nr.3: TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31 decembrie 2013 în noul plan de conturi general pentru instituţiile publice

Page 14: Prezentare 1.ppt

Ordinul ministrului finanţelor publicenr. 2021 din 17 decembrie 2013

AnexeAnexa nr.4: TABEL DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE

CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ŞI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELE PUBLICE – VENITURI

Anexa nr.5: TABEL DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE CHELTUIELI ŞI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELE PUBLICE – CHELTUIELI, CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ

Page 15: Prezentare 1.ppt

Ordinul ministrului finanţelor publicenr. 2004 din 13 decembrie 2013

pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităţilor publice

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 794 din 13 decembrie 2013

Page 16: Prezentare 1.ppt

Ordinul ministrului finanţelor publicenr. 2004 din 13 decembrie 2013

Sector bugetar – COD SECTOR:

01. Buget de stat (administraţia centrală)

02. Buget local (administraţia locală)

03. Bugetul asigurărilor sociale de stat

04. Bugetul fondului de şomaj

05. Bugetul fondului de sănătate (FNUASS)

Page 17: Prezentare 1.ppt

Ordinul ministrului finanţelor publicenr. 2006 din 13 decembrie 2013

privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor

de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei

Statului

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 807 din 19 decembrie 2013

Page 18: Prezentare 1.ppt

Ordinul ministrului finanţelor publicenr. 2006 din 13 decembrie 2013

Nomenclator surse – SURSA DE FINANŢARE: A - integral de la buget B - credite externe C - credite interne D - fonduri externe nerambursabile E - activităţi finanţate integral din venituri proprii F - integral venituri proprii G - venituri proprii şi subvenţii H - bugetul aferent activităţii din privatizare I - bugetul Fondului pentru mediu J - bugetul Trezoreriei Statului L - fond de risc

Page 19: Prezentare 1.ppt

Ordinul ministrului finanţelor publicenr. 2007 din 13 decembrie 2013

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea

ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice

nr. 246/2005

Modificarea formatului

Rubricile: “Cod angajament” şi “Indicator bugetar”

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 789 din 16 decembrie 2013

Page 20: Prezentare 1.ppt

Ordinul ministrului finanţelor publicenr. 136 din 5 februarie 2014

pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată

salarii multiplu (OPTM)

ART. 1

(2) Formularul "Ordin de plată salarii multiplu OPTM)" se generează cu ajutorul aplicaţiei informatice EDUSAL.

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 91 din 5 februarie 2014

Page 21: Prezentare 1.ppt

Ordinul ministrului finanţelor publicenr. 2005 din 13 decembrie 2013

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea formularului "Cerere pentru

deschiderea de credite bugetare", aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul

finanţelor, nr. 1.801/1995

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 801 din 18 decembrie 2013

Page 22: Prezentare 1.ppt

Ordinul ministrului finanţelor publicenr. 2011 din 13 decembrie 2013

pentru modificarea formularului "Cerere pentru deschiderea de credite bugetare" prevăzut în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat,

ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 786 din 16 decembrie 2013

Page 23: Prezentare 1.ppt

Ordinul ministrului finanţelor publicenr. 501 din 12 aprilie 2013

pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea

creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic

de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru

mediu şi bugetele locale

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 219 din 17 aprilie 2013

Page 24: Prezentare 1.ppt

LEGEAnr. 270 din 15 octombrie 2013

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 642 din 18 octombrie 2013

Page 25: Prezentare 1.ppt

LEGEAnr. 270 din 15 octombrie 2013

29. La articolul 19, după litera b) se introduc trei noi litere, literele b^1) - b^3), cu următorul cuprins:

• "b^1) elaborează previziuni bugetare bazate pe previziunile macroeconomice elaborate şi comunicate de către Comisia Naţională de Prognoză;

• b^2) participarea la concursul pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil este condiţionată de deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, precum şi de cunoaşterea reglementărilor europene în domeniu; modul de dobândire sau retragere a certificatului va fi stabilit prin norme metodologice. Pentru conducătorii compartimentelor financiar-contabile aflaţi în funcţie, cursurile şi atestarea se fac gratuit, prin intermediul Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin organizarea de cursuri în fiecare reşedinţă de judeţ;

• b^3) dobândirea şi menţinerea certificatului de atestare reprezintă condiţie specifică obligatorie pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, ordonatorii de credite având obligaţia modificării corespunzătoare a fişelor de post respective;".


Recommended