Home >Documents >Prepararea Amestecurieor de Erbicide Cu Apa

Prepararea Amestecurieor de Erbicide Cu Apa

Date post:10-Sep-2015
Category:
View:259 times
Download:6 times
Share this document with a friend
Description:
kytdyk
Transcript:
 • PREPARAREA AMESTECURIEOR DE ERBICIDE CU APA

  Aplicarea erbicidelor necesita amestecarea acestora cu apa datorita imposibilitapi distribupei eficiente in mod direct i strict a dozelor pe suprafa^a de tratare.

  Potrivit tipului de produs comercial formulat ca solutie concentrata, emulsie. pudra muiabila sau pasta avem de a face cu amestecuri sub forma de solupi. emulsii, suspensii. Ca 0 particularitate. unele produse sub forma de granule, se aplica direct cu aparate speciale iar altele moderne cum sunt sulfonilureicele prezentate in ambalaje din celuloza autodispersabila se prepara asemanator solu^iilor datorita dizolvarii foarte bune a produselor in apa.

  Prepararea solutiilor

  Prin soluble intelegem un amestec intre solvit sub forma de sare concentrata i dizolvant in cazul nostru apa care se prezinta fie incolor fie colorat dar transparent. Separarea constituentilor amestecului apa i solutia concentrata nu se poate face prin mijloace fizice (filtrate, centrifugare) ci numai prin mijloace chimice (precipitare). Solupile nu au uneori o stabilitate perfects datorita difcrentei de dcnsitate, existand tendin^a concentrarii solu^iei la baza vasului de amestec (ex. la SDM.A. D M A 6. ICEDIN). Pentru acest motiv la aplicarea acestor erbicide se recomanda agitarea dupa forniarea amestecurilor. O aten^ie deosebita trebuie avuta pentru inlaturarea apelor dure bogate in bicarbona^i de calciu ^ i magneziu care pot interac^iona cu solutia formand precipitate care pot infunda duzele sau se pot depune pe supapele de la rampa de distribu^ie.

  Ca exemple de soluiii avem SDMA. D M A 6. ICEDIN. B A S A G R A N U L . LONTREL 300 I.C etc.

  Tenia de lucru: Sa se prepare o solutie de SDMA 33% EC (ac. 2.4 D 33%) 1.5 1/ha pentru tratarea graului in faza de infrajire. Se are in vedere ca ma?ina lucreaza cu o norma de amestec de 300 1/ha.

  Prepararea solutiilor pentru tratamente in laborator

  Pentru exemplificarea prepararii solutiilor in laborator se prezinta la scara o soluble de 300 ml coiiipusa din apa i SDMA 33% EC corespunzator tratarii unci suprafe|e de 10 mp intr-un flacon Erlenmeyer de 500 ml.

  Etapele prepararii:

  1. Se masoara cu cilindrul gradat juiiiatate din cantitatea de apa corespunzatoare amestecului (150 ml) sji se introduce in vasul erlenmeyer.

  2. Se calculeaza cantitatea de erbicid corespunzatoare amestecului.

  1

 • Daca la 10.GOO mp se administrca/,a 300.000 ml amestec La X mp suprafa^a se vor aplica 300 ml solutie

  X mp = 300 ml . 10.000 mp / 300.000 ml - 10 mp

  Daca la 10.000 mp se aplica 1500 ml SDMA Dar l a l O m p se aplica x ml SDMA

  X m l S D M A = l O m p . 1500 ml/10.000 mp = 1,5 ml S D M A

  3. Se masoara cu pipeta 1.5 ml de SDMA ^ i se introduc in vasul Erlenmeyer peste 150 ml apa existenti;

  4. Se completeaza vasul cu apa la capacitatea stabilita cu 148.5 ml apa ^ i se agita in vederea aplicarii;

  Prepararea solutiilor pentru tratamente in camp cu 0 ma* i^na de erbicidare M E T 1200

  Etapele de preparare a amestecului:

  1. Introducerea a jumatate din cantitatea de apa (600 1) pentru prepararea amestecului:

  2. Caicularea cantitatii de erbicid pentru prima alimentare i pentru celelalte incarcari ale MET 1200

  2.1. Caicularea cantitatii de erbicid pentru prima alimentare

  Stabilirea suprafetei ce poate 11 tratata la prima alimentare Q

  Si = - unde: Q esle capacitatea rezervorului masjinii de erbicidare i N

  N - reprezinta norma de amestec de 300 1/ha; 1200 1

  S, = = 4 ha 300 1/ha

  Cantitatea dc erbicid cu care se va incarca maina va fi de 4 ha . 1,5 1/ha SDMA = 6 1SDMA

  2.1. Caicularea cantitatii de erbicid pentru a doua alimentare $i celelalte

  2

 • Presupunem ca in rezervorul MET 1200 raman 100 1/ha dupa prima incarcatura raspandita pe grau, cantitate pe care o notam cu Qi Urmeaza sa pregatim o cantitate de soluble AQ = Q - Qi

  Stabilirea suprafetei (S2) ce poate fi tratata la a doua alimentare i prin extensie la celelalte:

  Q - Q i S2 =

  N

  1200 1 - 100 1 S , - =3.66 (6) ha

  300 1/ha

  Cantitatea de erbicid cu care se va incarca maina va fi de 3,66 ha . 1,5 1/ha SDMA = 5,49 I S D M A

  3. Introducerea crbicidului calculat in rezervorul M E T 1200 (6 I la prima alimentare $i 5.49 1 SDMA la a doua alimentare ^ i la celelalte:

  4. Completarea rezervorului cu apa (594 1) la capacitate la prima incarcatura i (594,5 I) la a doua alimentare urmata de agitarea amestecului.

  Nota: 1. solu^iile concentrate, vechi, recristalizate de erbicide se vor returna la fabrica. 2. Operatiunea de erbicidare se controleaza mereu sub raportul func|ionarii

  corecte a duzeor i a plicarii normi de amstc stabilite a ha.

  2. Prepararea emulsiilor

  Prin emulsie in|elegem un amestec intre o substanfa care contine in amestec substante grase i apa. Emulsiile se prezinta fie incolor fie colorat cu n aspect d matitate pe care i l dau substantcle grase din apa. Separarea constituentilor amestecului apa i emulsia concentrata se poate face prin mijloace fizice (filtrate, centrifugare) ceea ce impune agitarea amestecului in lot timpul aplicarii produsului. Emulsiile nu au uneori 0 stabilitate perfecta datorita difercntei dc densitate. existand tendinta concentrarii solutiei la suprafata vasului de amestec (ex. la I 'REFLAN 24% EC, G U A R D I A N 85% EC. Pentru acest motiv la aplicarea acestor erbicide se recomanda agitarea dupa formarea amestecurilor.

  Prepararea emulsiilor se realizeaza in acelcai conditii ca la solutii. Se refac etapele pentru 0 doza de Treflan 24 EC (trifluralin) aplicata in o norma de amestec de 300 1/ha apa.

  3

 • 3. Prepararea suspensiilor

  Suspensiile sunt dispersii la nivel supramolecular ale parfii solide in apa. Suspensiile rezulta din amestecul dintre pudre muiabile (PU sau WP) i paste cu apa. Ele au aspect mat. $i au tendin|a de a se sedimenta in stare de repaos la fundul rezervoarelor mainilor de erbicidare. Daca nivelul de macinare nu este de ordinul micronilor exista de asemenea riscul obturarii duzelor.

  Exemple erbicide formulate sub forma de suspensii sunt ONEZIN 50 % PU. SENCOR 70% WP. WENZAR 80% WP etc.

  Prepararea suspensiilor pentru tratamente in laborator

  Pentru exemplificarea prepararii suspensiilor in laborator se prezinta la scara o suspensie de 300 ml corespunzator tratarii unci suprafe^e de 10 mp intr-un flacon Erlenmeyer de 500 ml.

  Etapele prepararii:

  1. Se masoara cu cilindrul gradat jumatate din cantitatea de apa corespunzatoare amestecului (150 ml) i se introduce in vasul erlenmeyer.

  2. Se calculeaza cantitatea de erbicid corespunzatoare amestecului.

  Daca la 10.000 mp se administreaza 300.000 ml amestec La X mp suprafa(a se vor aplica 300 ml solutie

  X mp = 300 ml . 10.000 mp / 300.000 ml - 10 mp

  Daca la 10.000 mp se aplica 3000 g ONEZIN 50% PU Dar la 10 mp se aplica x g ONEZIN 50% PU

  X ONEZIN 50% PU = 10 mp . 3000 ONEZIN 50% PU /10.000 mp = 3 g ONEZIN 50% PU

  3. Se prepara suspensia concentrata sau aa numita maia" din cele 3 g pudra muiabila de ONEZIN 50 % PU. Se introduce in creuzet de por^elan o cantitate de 2-4 ori mai mare de apa decat pudra muiabila. Se toarna pudra muiabila treptat amestecand-o cu apa cu ajulorul unci baghete de sticla pana la omogenizarea completa. Dc remarcat ca nu se pune apa in pulberea muiabila in ci pulberea muiabila in apa asiguraiidu-sc incorporarea treptata a acesteia in apa pe masura hidratarii prevenindu-se formarea cocoloa^clor care pot infunda duzele.

  4. Se introduce maiaua in cantitate de 5-7 ml in vasul erlenmeyer dupa care se spala creuzetui cu 10 ml apa care se introduce de asemenea in vasul de amestec;

  4

 • 5. Se masoara cu cilindrul restul de 135-133 ml de apa i se introduc in vasul Erlenmeyer peste 165-167 ml apa i}\a existenp pentru a realiza capacitatea de amestec de 300 m l ;

  Prepararea suspensiilor pentru tratamente Tn camp cu 0 marina de erbicidare M E T 1200

  Etapele de preparare a amestecului:

  1. Introducerea a jumatate din cantitatea de apa (600 1) pentru prepararea amestecului;

  2. Caicularea cantitatii de erbicid pentru prima alimentare i pentru celelalte incarcari ale MET 1200

  a. Caicularea canlila(ii de erbicid pentru prima alimentare

  Stabilirea suprafetei ce poate fi tratata la prima alimentare Q

  51 = unde: Q este capacitatea rezervorului ma^inii de erbicidare i N

  N - reprezinta norma de amestec de 300 1/ha; 1200 1

  S| = = 4 ha 300 1/ha

  Cantitatea de erbicid cu care se va incarca maina va fi de 4 ha . 3 Kg/ha ONEZIN 50% PU = 12 Kg/ha ONEZIN 50 % PU

  2.1. Caicularea cantitatii de erbicid pentru a doua alimentare i celelalte

  Presupunem ca in rezervorul MET 1200 raman 100 1/ha dupa prima incarcatura raspandita pe sola destinata porumbului. cantitate pe care o notam cu Qi Urmeaza sa pregatim o cantitate de solutie AQ = Q - Qi

  Stabilirea suprafetei (S?) ce poate fi tratata la a doua alimentare i prin extensie la celelalte:

  Q - Q i 52 = -

  N

  1200 1 - 100 1 S2 = =3.66 (6) ha

  300 1/ha

  5

 • Cantitatea de erbicid cu care se va incarca marina va fi de 3,66 ha . 3 Kg/ha ONEZIN 50% PU = 10.98 Kg ONEZIN

  3. Prepararea suspensiei concentrate sau a^ a numita ..maia" din cele 12 Kg sau 10.98 K pudra muiabila de ONEZIN 50 % Pli prin introducerea treptat a suspensiei intr-un butoi de 50-60 1 capacitate in care se afla 40 1 apa. Se amesteca apoi cu ajutorul unui agitator pana la omogenizarea suspensiei mama.

  4. Introducerea suspensiei mama in rezervorul MET 1200 fie manual fie prin trecerea acesteia cu ajutorul unei pompe de transvazare;

  5. Completarea rezervorului cu apa (560 1) la capacitate la prim

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended