Home >Documents >PREFAŢĂ ş ă ţ ă ţ ă ţ ă Arhivele Nationale ale Roman ... vechi timpuri. Cercetările...

PREFAŢĂ ş ă ţ ă ţ ă ţ ă Arhivele Nationale ale Roman ... vechi timpuri. Cercetările...

Date post:09-Jan-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • PREFAŢĂ

  Comuna Frumoasa este aşezată în partea de sud a judeţului Teleorman, pe partea

  dreaptă a râului Vedea, la aproximativ 25 km distanţă de Alexandria şi Dunăre.

  Din anul 1950 este formată din satele Frumoasa, Păuleasca şi Răreanca. Satele

  Păuleasca şi Răreanca au avut până în anul 1950 statutul de comună, comuna Păuleasca având

  în componenţa sa şi satul Alexandrina. Satul Răreanca a avut la începutul existenţei sale

  denumirea de Brătianca, iar în anul 1968 a fost desfiinţat, devenind cătun în componenţa

  satului Frumoasa.

  Teritoriul pe care se află actuala comună Frumoasa a fost locuit încă din cele mai

  vechi timpuri.

  Cercetările arheologice au evidenţiat o veche locuire a acestor meleaguri, semnalată de

  arheologi de prestigiu precum Cezar Bolliac, Gr. Tocilescu, Ion Andrieşescu, N.

  Constantinescu. Săpăturile arheologice au scos la iveală un bogat material material arheologic

  şi o fortificaţie (cetate de pământ) din secolul al XIV-lea, din timpul domniei lui Mircea cel

  Bătrân.

  Cea mai veche atestare documentară a localităţii Frumoasa este din anul 1511, într-un

  act de danie al domnitorului Vlad cel Tânăr, prin care se întăreşte ,, dregătorului său, din casa

  domniei sale, slugerul Vârjoaghe din satul Voevodeşti, de la Gura- Vedei, să-i fie satul

  Zimnicele tot’’; satul Voevodeşti identificat de localnici ca fiind pe teritoriul de azi al satului

  Frumoasa.

  Denumirea satului ,,Frumoasa’’ apare mult mai târziu, într-un document datat ,,1687’’.

  Printre localităţile identificate pe harta întocmită, la Padova, în anul 1700, de către

  stolnicul Constantin Cantacuzino, se numără şi localitatea Frumoasa.

  În urma reformei administrative din anul 1864, din timpul domniei lui Cuza, s-au

  înfiinţat comunele rurale, comuna Frumoasa constituindu-se în cadrul plăşii Călmăţui-

  Marginea . Apoi va intra în componenţa plăşii Zimnicea (1908), până în anul 1950, când,

  odată cu înfiinţarea regiunilor şi raioanelor, va intra în componenţa raionului Zimnicea,

  regiunea Teleorman, până în anul 1952, şi regiunea Bucureşti, până în anul 1968. Din anul

  1968 până în prezent, comuna Frumoasa face parte din judeţul Teleorman.

  1

  Ar hiv

  ele N

  ati on

  ale al

  e R om

  an iei

 • Arhiva ce constituie fondul arhivistic ,, Primăria comunei Frumoasa’’a fost luată în

  evidenţele DJTAN în baza mai multor preluări, ultima în anul 2008 şi cuprinde documente

  create şi deţinute de instituţia administrativă în perioada 1895-1977.

  În procesul de prelucrare arhivistică a acestui fond s-a folosit sistemul de inventariere

  cronologic, cu numere de dosare date în continuare, nu în cadrul anului, deoarece arhiva

  acestei instituţii administrative este relativ redusă din punct de vedere cantitativ (sub 500 u.a).

  Arhiva Primăriei Frumoasa , aflată în evidenţele DJTAN, conţine importante

  informaţii privind populaţia localităţii, ocupaţiile şi nivelul de trai al locuitorilor comunei. La

  preluarea arhivei s-a avut în vedere ca registrele agricole şi matricolele de plata impozitului

  agricol să rămână la creator- Primăria comunei Frumoasa- pentru a fi rezolvate într-un timp

  cât mai scurt problemele de ordin practic ale cetăţenilor, probleme care se referă la

  proprietatea funciară deţinută de cetăţeni pe raza comunei Frumoasa.

  29.06.2008 Arhivist,

  STOICAN GHEORGHE

  2

  Ar hiv

  ele N

  ati on

  ale al

  e R om

  an iei

 • Nr. de inv.

  Numărul vechi al unităţii

  arhivistice

  Cuprinsul unităţii arhivistice Datele extreme

  Nr. filelor

  Obs.

  1

  1 1 Tabel ,,despre pătrimea moşiei satului Păuleasca, Comuna Frumoasa, judeţul Teleorman’’; tabel de loturile mici vândute din moşia statului Păuleasca, fostă proprietate a mânăstirii Bisericii ,, Sf. Gheorghe Nou’’, situată în Comuna Frumoasa, judeţul Teleorman, întocmit de Ministerul Agriculturii, Comerţului, Industriei şi Domeniilor, la data de 20.12.1895.

  1895

  2 1 Acte de stare civilă: publicaţiuni de căsătorie, declaraţii, extrase din certificate de naştere, etc.

  1902 235

  3 1 Acte de stare civilă: publicaţiuni de căsătorie, extrase din certificatele de naştere, declaraţii de căsătorie, etc.

  1903 114

  4 1 Acte de stare civilă: publicaţiuni de căsătorie, extrase din certificate de naştere, acte de consimţământ, declaraţii de căsătorie.

  1905 251

  5 1 Idem.

  1906 107

  6 2 Acte de stare civilă: publicaţiuni de căsătorie, extras din certificatele de naştere, declaraţii de căsătorie, etc.

  1906 114

  7 1 Acte de stare civilă: publicaţiuni de căsătorie, extrase din certificatele de naştere, declaraţii de căsătorie, etc.

  1907 344

  8 4 Registru evidenţă Banca Populară. 1907- 1913

  199

  9 1 Acte de stare civilă: publicaţiuni de căsătorie, extrase din certificatele de naştere, declaraţii de căsătorie, etc.

  1908 178

  10 6 Corespondenţă cu Prefectura şi cu alte autorităţi privind probleme administrative, economico-financiare, situaţii statistice privind starea de sănătate a populaţiei din Comuna Frumoasa (,,orbi, surzi, muţi şi cretini’’), veniturile şi cheltuielile comunei; tabel cu veteranii din comună care au luptat în războiul din 1877-1878; numărul comercianţilor din localitate;

  1908- 1909

  148 Ar hiv

  ele N

  ati on

  ale al

  e R om

  an iei

 • Nr. de inv.

  Numărul vechi al unităţii

  arhivistice

  Cuprinsul unităţii arhivistice Datele extreme

  Nr. filelor

  Obs.

  2

  rapoarte ale primarului privind starea economică-financiară a comunei.

  11 5 Corespondenţă cu Prefectura judeţului Teleorman, Administraţia plăşii Zimnicea, Inspectoratul Agricol Zimnicea şi cu alte autorităţi privind probleme administrative, agricole, etc.; statistici agricole, tabele cu ştiutorii de carte din Comuna Frumoasa, situaţii statistice privind starea de sănătate a populaţiei comunei; cereri pentru eliberări acte şi contracte de împrumut pe credit personal.

  1909 348

  12 7 Execuţia bugetară pe exerciţiul financiar 1909-1910, venituri şi cheltuieli.

  1909- 1910

  9

  13 1 Acte de stare civilă: publicaţiuni de căsătorie, acte de consimţământ, buletine de naştere, declaraţii de căsătorie, etc.

  1909- 1910

  178

  14 9 Corespondenţă cu Prefectura şi cu alte autorităţi privind activităţile administrative, economico- financiare ale comunei; statistici agricole şi comerciale; tabel cu numărul capilor de familie din satele Frumoasa, Brătianca şi Păuleasca ce compun Comuna Frumoasa şi vitelor pe care le deţin; tabel cu proprietăţile agricole ce aparţin statului situate pe raza Comunei Frumoasa; tabel cu numărul capilor de familie împroprietăriţi în 1864, 1881 şi 1895/1897.

  1909- 1911

  235

  15 8 Recensământul tinerilor recruţi.

  1909- 1920

  188

  16 10 Tabele cu locuitorii comunei care au efectuat lucrări de muncă voluntară.

  1910 20

  17 12 Corespondenţă privind contribuţia în muncă a cetăţenilor Comunei Frumoasa.

  1911 64

  18 - Acte de stare civilă: publicaţiuni de căsătorie, declaraţii de căsătorie, acte de consimţământ, etc.

  1911 413

  19 11 Acte de măsurători şi hotărniciea islazului comunal al satului Păuleasca, Comuna Frumoasa (1911); proces-verbal

  1911- 1939

  Ar hiv

  ele N

  ati on

  ale al

  e R om

  an iei

 • Nr. de inv.

  Numărul vechi al unităţii

  arhivistice

  Cuprinsul unităţii arhivistice Datele extreme

  Nr. filelor

  Obs.

  3

  din 3 iulie 1939, întocmit de primarul Comunei Păuleasca, privind împroprietărirea Comunei Păuleasca în anul 1907 cu teren pentru islazul comunal; schiţa islazului comunal; proces-verbal din 2 mai 1939 prin care se dovedeşte că Biserica Comunei Păuleasca a fost împrprietărită cu 17 pogoane teren de cultură; idem-pentru şcoala din localitate (8,5 ha); act de delimitare a moşiilor ce aparţin Comunei Păuleasca; idem- construcţia Casei Parohiale şi fântâna publică.

  20 1 Acte de stare civilă: publicaţiuni de căsătorie, acte de consimţământ, declaraţii de căsătorie.

  1912 293

  21 13 Contul operaţiunilor de venituri şi cheltuieli.

  1913 16

  22 14 Tabele privind contribuţia în muncă a locuitorilor comunei Frumoasa.

  1913 12

  23 1 Acte de stare civilă: publicaţiuni de căsătorie, acte

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended