+ All Categories
Home > Documents > Prabusirea mitului securitatii mitului...gazepe figurd, pentru ci acolo, in ad6ncuri, miroase...

Prabusirea mitului securitatii mitului...gazepe figurd, pentru ci acolo, in ad6ncuri, miroase...

Date post: 06-Mar-2020
Category:
Author: others
View: 6 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 10 /10
Corvin Lupu Cristian Troncoti pnAnu$rREA MITULUI SECURITATII ) ADEVARURI ASCUNSE DESPRE GENERALUL IULIAN VLAD $I INSTITUTIA SECURITAIU REGIMULUI COMUNIST DIN ROMANIA Editura Elion Bucuregti 2018
Transcript
Page 1: Prabusirea mitului securitatii mitului...gazepe figurd, pentru ci acolo, in ad6ncuri, miroase ingrozitor!". Spunea aceste lucruri de pe pozilia omului care a lucrat 10 ani ca cercet[tor

Corvin Lupu Cristian Troncoti

pnAnu$rREAMITULUI SECURITATII)

ADEVARURI ASCUNSE DESPREGENERALUL IULIAN VLAD

$I INSTITUTIA SECURITAIUREGIMULUI COMUNIST

DIN ROMANIA

Editura ElionBucuregti 2018

Page 2: Prabusirea mitului securitatii mitului...gazepe figurd, pentru ci acolo, in ad6ncuri, miroase ingrozitor!". Spunea aceste lucruri de pe pozilia omului care a lucrat 10 ani ca cercet[tor

Cuprins

Argument ................5

Pe marginea prezentdrii c5rlii Trddarea securitdlii tn decembrie

tgSg,Dialoguri: Corvin Lupu, Radu Tinu, Cristian Troncot[ ...'..........25

Domnul inginer Alex Mihai Stoenescu apdtd tezele false ale

conducerii fostei Securitd1ri (Corvin Lupu) ........................42

Drept la replic6: rispuns unor afirmalii ale generalului Iulian Vlad(Corvin Lupu) ........-47

Scrisoare a profesorului Corvin Lupu adresatl dlui Marius AlbinMarinescu ..............'.51

De la Securitate la noile servicii de informa{ii - dialoguri intreprof. Corvin Lupu gi jurnalistul Marius Albin Marinescu .....................58

Generalii Iulian Vlad gi Aurel Rogojan au recunoscut cd

Securitatea atrddatin decembrie 1989! (Corviry Lupu)........................82

Gdnduri la moartea generalului Iulian Ylad(Corvin Lupu) ..................94

Mitul Iulian Mad qi adevirurile pe care le ascunde fostul gef alDSS (Corvin Lupu) ....................97

Note de lecturi la Dosarele Cotidianul, nr.212017 Vinovatul de

serviciu: generalul lulian Wad (Cristian Troncotd) ..'........................ 102

in loc de recenzie - amintiri dtispre generalii Iulian Vlad, AurelRogojan ,,et eiusdem farinae" (Cristian Troncotd) .......... 113

Confuzii datorate v0rstei inaintate, necunoagterii sau rezultatuleducafiei staliniste!? (Cristian Troncotd) .....143

Duplicitatea, trid6rile 9i lagit[file multiple ale generalului IulianN. Vlad dezvIluite de propriile afirmafii (Cristian Troncotd) ...'........155

Cdnd te critic5 deopotrivi securigtii gi antisecurigtii inseamnd clspui adevdrul(Cristian Troncotd) ...............170

Page 3: Prabusirea mitului securitatii mitului...gazepe figurd, pentru ci acolo, in ad6ncuri, miroase ingrozitor!". Spunea aceste lucruri de pe pozilia omului care a lucrat 10 ani ca cercet[tor

Profesorul Corvin Lupu in dialog cu jurnalistul Albin Marinescudespre Iulian Vlad .......... ............173

Despre re{eaua migc[rii de rezisten]i gi dezv6luirile generaluluiIulian Ylad,(Cristian Troncotd) ....................260

Suspiciunile generalului Iulian Vlad despre unele structuri aleaparatului de securitate b[nuite cd ar fi desfigurat acfiuni teroriste(Corvin Lupu\ ........270

Generalii Aurel Rogojan gi Iulian Vlad despre istoricul Larry L-Watts qi ministrul Ion Stinescu (Ianos Szil6gyi) - (Corvin Lupu) ......277

Generalii Iulian Mad 9i Aurel Rogojan despre evenimentele de laTimigoara qi despre colonelul Filip Teodorxcu (Corvin Lupu) ..........283

in loc de concluzii ............... .....291

Conclusions ..........300

Anexil de docuilente

[1.] 1990, februarie 2. Declarayie a generalului-colonel lulian N.Wad formulatd la cererea organelor de procuratord militard fncare explicd opinia sa despre acele structure care s-ar fi pututimplica in acliunile teroriste. ...308

l2.l 1990 martie 20. Memoriu tntocmit de generalul col.(rez.)Iulian Wad Si adresat dornnului lon lliescu - PregedinteleConsiliului Provizoriu de Uniune Nalionald. ..................310

[3.f f990 martie 31. Declaralia generalului-colonel lulian Wad,redactatd tn timpul detenliei, despre institulia Securitdyii statuluitn ultimii 12 ani ai regimului Comunist din Romdnia pe care acondus-o nemijlocit. ..................315

[4.] 1991 iulie 11. Declaraliafostului general de secaritate lulianWad, in calitate de rnartor, in procesul lotului Timiqoara. .................331

[5J 2001 aprilie 9. Dedicalii ale gmeralului lulian Wad adresateprofesorului Corvin Lupu. ........ ...................339

16.1 2009 noiembrie 12. Dedicalie a lui lulian Wad pentru prof.Corvin Lupu pe pagina de gardd a lucrdrii lui Awel Rogojan,

370

Page 4: Prabusirea mitului securitatii mitului...gazepe figurd, pentru ci acolo, in ad6ncuri, miroase ingrozitor!". Spunea aceste lucruri de pe pozilia omului care a lucrat 10 ani ca cercet[tor

1989 Dintr-o iamd in alta... Romdnia tn resorturile secrete aleistoriei, edi,tra a II-a revizuitE, Editura Proema, 2009. .......................340 "

Bibliografie ...........341

Lista prescurtirilor ................349

Indice de nume .....352

371

Page 5: Prabusirea mitului securitatii mitului...gazepe figurd, pentru ci acolo, in ad6ncuri, miroase ingrozitor!". Spunea aceste lucruri de pe pozilia omului care a lucrat 10 ani ca cercet[tor

PE MARGINEA PREZENTARII CARTITRADAREA sECURrrAll tN oncnvrnnin 1989,

BUCURE$TI, EDITURA ELTON, 2015

Dialoguri: Corvin Lupu, Radu Tinu, Cristian Troncoti

Securitatea a trddat sau a fost trddati in decembrie 1989? Istorici giparticipanli la evenimente incearc6 sd prezinte rispunsul. Lansarea cd4iiTrddarea Securitdyii in decembrie 1989. Secrete ale intervenliei strdinetmpotriva Romdniei, de prof. univ. dr. Corvin Lupu, cu prezentarea prof.univ. dr. gen. bg. (rez) (sRI) cristian Troncotr, a stdrnit o dezbaterepublicd flamboiantd chiar la locul faptei, Libr5ria,,Mihai Eminescu,, dinBucuregti. (Victor Roncea)

*

Un fost profesor al meu ne spunea ci cei care spun adevirul au puliniprieteni qi muti dugmani. Este cert cr evenimentul care, in urtimui sfertde secol, a suscitat cel mai mare interes, cele mai multe pasiuni gi care afost ,,valen!at" cu cele mai monstruoase falsuri evenimenliale gi deinterpretare, a fost lovitura de stat din decernbrie 1989. in vara anului2015, am publicat o nour lucrare dedicatr acestui eveniment, cobordndcercetarea mai adanc decdt o fbcusem in alte lucrdri dedicate acestuimoment istoric.

De cdnd iam destEinuit colegului gi, in acelagi timp, editorului acesteicarfi, prof. univ. dr. gen. bg. SRI (rez) cristian Troncotd, cd, dewoltcerce-tarea, problematband aspectele legate de trddarea/incilcarea legislaliei invigoare, a regulamentelor militare gi a ordinelor comandanturui supremde citre gefii SecuritSlii, in frunte cu gen. col. Iulian Ma{ domnia sa m-aintrebat: ,,$i vreli si ajungeli cu cercetarea in addncuri?,,. Am rdspuns:..Da!". Atunci dl. profesor gi general mi-a spus: ,,Si vd lua{i masca de

25

Page 6: Prabusirea mitului securitatii mitului...gazepe figurd, pentru ci acolo, in ad6ncuri, miroase ingrozitor!". Spunea aceste lucruri de pe pozilia omului care a lucrat 10 ani ca cercet[tor

gazepe figurd, pentru ci acolo, in ad6ncuri, miroase ingrozitor!". Spunea

aceste lucruri de pe pozilia omului care a lucrat 10 ani ca cercet[tor al

arhivelor Securitdlii qi ale SRI, cercetdnd marile adev[ruri ale istorieicontemporane gi recente qi devenind deschizltor de drumuri inistoriografia romdneasci a serviciilor de informafii, adevdratul pater

familias al nostru, al cercet[torilor care ne ocupdm 9i de istoria

serviciilor secrete din Romdnia contemporan[ 9i recent5.

;in 0lscugiite purtate in continuarea ptezentdtii de carte, inprezenla a

numerogi martori, majoritatea ofileri superiori, dar 9i civili, generalul

Vasile Mllureanu a declaratcd nu a avut cunoqtinli de vreun complot, de

pregltirea loviturii de stat, de conspiralie qi de inc[lcarea legislaliei. Or,

din investigaliile noastre qi ale unor jurnaligti, a reieqit cd dumnealui a

avut o mare influen16 in protejarea unor oameni de artd qi cultur[ care au

fost cooptali in FSN, a unor falgi dizidenfi, care erau de fapt informatoriai Securitdlii, care au ajuns inalli demnitari, formatori de opinie 9i

conducdtori ai unor institulii culturale centrale. Tuturor acestofa,

generalul Vasile Mdlureanu le-a albit imaginea, distrugdndu-le dosarele

operative de securitatea. DupI toate acestea, a venit la Librdtia,,MihaiEminescu" sd combatd energic cattea mea Trddarea Securitdlii tn

decembrie 1989... Ce mai este de spus? Este un comportament tipic,duplicitar, implicit fals, al unora dintre fogtii ofileri ai fostei Securit6fi,

carc apdrd cu inverqunare cauza pierduti a defunctei institufii, dup[aproape trei decenii...l.

Nu am si md refer la conlinutul cirlii, rdndurile de fafl nefiind orecenzie, ci un prilej de reflecfie asupra modului in care aclioneazd

forlele interesate in ascunderea adevdrului 9i de continuarea manipuldriipoporului rom6n, manipulare care, dup6 pdretea mea, este unul din

a in Arhivele Securitifii existd urmdtorul document: ,"Raportul cu aprobarea de

infiin{area dosarului de problemd <art6-cultur6> nr. 001603, deschis la 17

ianuarie 1974, a fost distus de mine ?n zi]uia de 22 decembrie 1989. Col.

M[lureanu Vasile. 10 ianuarie 1991* (A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr.

120, vol. 1, f. l). Vezi Florica Dobre (coordonator), Florica Dobre, Elis Neagoe-

Pleqa, Liviu PleSa, Securitatea. Structuri - cadre. Obiective Si metode, vol. II(1967-1989), Editura Enciclopedic[, Bucuregti, 2006, Nota l, p' 520. Cu toate

acestea, cercetdtorii de la Arhiva fostei Securitdfi, preluati incepdnd cu aprilie1990 de SR[, au identificat numeroase sinteze gi informlri pe aceastd ,,linie de

munc6", documente care au statlabaza volumului,,Sinteze literare 9i artistice"

al Cdrlii albe a Secuitdlii.

26

Page 7: Prabusirea mitului securitatii mitului...gazepe figurd, pentru ci acolo, in ad6ncuri, miroase ingrozitor!". Spunea aceste lucruri de pe pozilia omului care a lucrat 10 ani ca cercet[tor

principalii factori care au catalizat neaten{ia poporului rom6n, in primulrdnd a majoritSlii de etnie romineascS, care) pe nesimfite, a fostprincipala perdanti a evoluliilor din Romdnia post-comunist[, ceea cerezultd 9i din paginile clrlii.

Cartea a apdrut in vard qi nu m-am gr6bit sI o promovez, considerdndcI face parte din acele lucrdri care se promoveaz6 singure. Prima prezen-tare a clrlii am ficut-o la Rdmnicu V61cea, la ruglmintea unui domngeneral SRI, NicolaeBlzatt, in cadrul Societilii Culturale,,Anton Pann",condus[ de poetul Nicu Cismaru. Mi s-a spus s[ merg qi s6-mi prezintsingur cartea, alSturi de alte manifestiri culturale, la orele 18:00. Am awtsurpriza sE constat cd gazdele mi-au stabilh, fafi s[ mE consulte, un pre-zentatot, inpersoana unui colonel de securitate inrezerrd, fost gef, GrigorePredigor, care venise decis, la ordin, si critice abordarea mea. Apoi,prezentarea c[(ii mele a fost amdr:rlti p0nd cdtre orele 22.00. inainteaprezentdrii mele, televiziunea loca16, disciplinati, s-a refias din sali.

in timpul prezenldrli mele, prin telefonie mobild se frceau transmi-siuni in direct la Bucuregti, de citre fogti gefi din fosta Securitate. Dl. col.Grigore Predigor qi-a inceput aloculiunea afirmdndu-gi respectul giprietenia care il leagd de mine, dupi care, frrd niciun fel de argumenteqtiin{ifice, necesare cdnd comba{i o lucrare de cercetare gi fErd studiile indomeniul istoriei, qi ele strict necesare, a declarat cd nu este de acord ciSecuritatea a trddat, cI dl.general Iulian Vlad, a fost un erou, care,impreund cu generalul Guqi, a salvat lara, a evitat dezastre etc. etc. Dupdcare a criticat faptul c[ l-am citat in lucrare pe col. dr. Gheorghe Ra{iu,fostul gef al Direcliei I a Securitdfii. Colonelul Grigore Prediqor a decla-rat cd, de fapt, colonelul Rafiu, cel care a condus ,,poli1ia politicd" inRomdnia, este marele trdditor al Securitilii in decembrie 1989, cdt gi

dup[ evenimente, cdnd s-a pus in slujba unor institulii str[ine, motivpentru care el nu a fost arestat qi intemnifat. Deci, discursul lui GrigorePrediqor s-a incheiat cu ideea ci autorul cdfili a greqit tr[ditorii, c[ nu atrldat Mad, ci a trddat Ra[iu?! Nivelul disculiei a cobordt at6t de josincdt am simfit cd nu mai este cazul sd adaug ceva, si cer drept la repliclsau sd mai comentez, in sal6 fiind numerogi intelectuali de culturl uma-nist5, care, cel pufin in mare parte, au inleles ridicolul situafiei qi lipsa deargumente necesare demersului de a combate o cercetare qtiinfifici.

De altfel, personal am fost interesat de pdrerea profesorului CristianTroncot[, specialist adevdrat, istoric qi cel care a declarat in doud:misiuni la posturi centrale de televiziune ci aceastd carte este ati.l de

27

Page 8: Prabusirea mitului securitatii mitului...gazepe figurd, pentru ci acolo, in ad6ncuri, miroase ingrozitor!". Spunea aceste lucruri de pe pozilia omului care a lucrat 10 ani ca cercet[tor

documentat[ incdt nu poate fi conffazisE. in rest, ca cercetdtor de istorie

sunt obiqnuit s[ v6d.e de dut cu p[rerea in domeniu au curaj qi cei de

alte profesii, ceea ce se poate acceftta, dar in afara cadrului gtiinfific,

cdnd trecem la ,,schimbat vorbe".intr-o primd fazd, Edtfixa Elion a inceput difinatea c5rlii prin

Libr[ria ,,irlihui Eminescu" din centrul capitalei. Librlria s-a ocupat de

organuarea prezentdrii acesteia. in dimineala prezettdtii, nu era afigat

evenimentul, dar erau cfirli in vitrinS. In preajma orei de incepere, s-a pus

afig cu prezentzrea, dar ou mai erau c[r{i in vitrin[. Am intrebat unde

sunt c54i1e gi mi s-a spus cd au trebuit s6 le v6nd6 pe cele din vitrin[.Nimic nu este intampl[tor. MI aqteptam ca aceasti carte s[ fie boicotata.

in rdndul publicului s-au aflat istorici, cercetfltori, generali, consilieri

prezidenfiaii, ofi1eri de spionaj, jurnaligti, ofiferi de informalii militare,

mu{i fiind persoane avizate.Dup[ cwdntul prezentatorului c64ii, prof. univ. dr. Cristian Troncotl

gi al autorului, a luat cuvintul colonelul (rez). Filip Teodorescu, personaj

implicat direct gi ad6nc in evenimentele din decembrie 1989 qi dup6

uri"u. Venise doar sI combati. Nu ne agteptam sI afl6m weun adevlr inplus, pentru c[ domnia sa a declarat public, explicit, iq er1 l-1m qi citat in'cafie,'ci.nu

doreqte s5 spun6 nimic din ceea ce s-a intdmplat la Timigoara

gi vrea si coboare in moimant cu adevlrurile pe care le cunoaqte. in acest

caz, este deontologic s[ nu mai participi la dezbateti pe aceast[ tem[.

vrei sd mergi cu sicretele in mormant? E dreptul t[u, dar atunci, taci, nu

mai vorbeqti nimic! Dar, constat eu, de combdtut pe cei care scot

adevdrul la lumin[, domnul col. Filip Teodorescu este dispus. De altfel,

existl anumili qefi din fostul serviciu secret al !6rii care, dup[ desfiin-

larea Securitalii, aor.r. sn !in[ istoria institu]iei ca o prizonierS a lor 9i sd

controleze,,oficiaf' scrierile despre Securitate, prezentdndu-i doar

luminile, iar umbrele aruncdndu-le in spatele lui Ceauqescu, cel pe care

puciqtii din decembrie 1989 l-au urdt atAt de mult. DupE ce qi-a declarat

prietenia care il 1eag5 de persoana mea, colonelul rezervist Filip

Teodorescu a atacat,,la baionetS", frtil argumente, dar invocfind necu-

noagterea gi ignorflnd faptul cI ,,necunoagterea" autorului clrfii, insemna,

de fapt, negafea tuturor sutelor de probe oferite de carte, de documente,

de martori, de memorialiqti, de istoriografie qi a recunoagterii explicite de

cdtre geful Departamentului Securit[fii Statului, generalul colonel Iulian

Vla4 a faptului cd a trildat, cI nu a respectat legisla{ia, regUlamentele 9i

ordinele comandantului sdu suprem, in vigoare. Ani de zile, inclusiv in

Page 9: Prabusirea mitului securitatii mitului...gazepe figurd, pentru ci acolo, in ad6ncuri, miroase ingrozitor!". Spunea aceste lucruri de pe pozilia omului care a lucrat 10 ani ca cercet[tor

public, in multe locuri din far6, colonelul Filip Teodorescu a evidenliatfaptul cI sunt un bun cunoscdtor al evenimentelor. Acurn, brusc, s-a referitla ,,necunoagte,re". in dialogul pe care l-am purtat, col. Filip Teodorescunu-gi mai recunogtea propriile afirmafii, publicate in interviuri, gipropriile declarafii date in fata instanfei militare, unele dintre elepublicate in carte.

Dupi col. (rez) Filip Teodorescu a luat cuvdntul generalul rezervistVasile M[lureanu, fost ofiler al Securit[1ii cu activitate gi dup[ 1989 inSRI, care cu fermitate, dar mai multi fine{e, tipici ofilerilor de laDirectia I, care au lucrat in viala lor cu oameni de artd gi culturl, aincercat si puni la indoialS con{inutul c[rfii qi si sugereze ci nu arecunogtinfd de niciun moment de nerespectare a ordinelor etc.

Desigur, ca autor, am avut argumente temeinice pentru a infirmacontestaliile acestor vorbitori gi de a se spune c[ nu sunt credibili gi c6, incalitate de reprezentanli ai fostei Securit6li, igi asum6, pe l6ngi tridareadin decembrie 1989, uriaga rlspundere de a fi fost gi de a fi in continuarecei care incearci sI apere minciuna, sd ascundi adev5rul gi si manipu-leze in continuare poporul romdn. Le-am amintit inallilor fogti ofi{eri 9igenerali faptul ci a fi ofi1er culegdtor de informalii nu este similar cu a fiistoric. Ofiterii de securitate nu aveau voie si qtie dec6t ceea ce se derulain compartimentul lor. Lucr5torii dintr-un compartiment nu aveau accesla datele delinute de compartimentele vecines. Pu{ini gefi de la virfulSecurit6lii, cu deosebire generalul Iulian Vlad averiu acces la ansamblulsitualiei interne qi externe a [fuii. De aceea, a fi culegitor de informa{iinu este similar cu a fi delin6torul adevSrului istoric, cel care presupune

5 [Parcurgdnd acest pasaj, un fost ofiler de securitate ne-a timis urm[torul

comentariu, exfrem de interesant: ,,Existd gi pErerea ci secretizarea excesiv[ amuncii lucrdtorilor de securitate, dusd p6nd acolo incdt colegii din stdnga gi ceidin dreapta nu gtiau ce frceai, ar fi vulnerabilizat aparatul de securitate. tnconformitate cu aceastd pdrere, secretizarea excesivi a m6rit ura impotivaSecuriti{ii, a frcut sd se destrame familii, sd despartd prietenii g.a. Unul dintregefii care a simlit nevoia sI ia misuri pe aceasti linie a fost generalul ConstantinNu!6. kr vremea cdnd era geful Direcfiei a IV-a, acesta a organizat o int6lnire laCasa de Culturd a MI, in cadrul cdreia le-a frcut o pregitire contrainformalivd, ardspuns la toate intrebdrilp lor gi a incercat o relaxare a raporturilor dintrefamiliile cadrelor de securitate gi institulie, raporturi excesiv de incordatedatorit[ cerin]elor de secretizare a muncii gi vie{ii lucritorilor din acestdomeniu. Generalul Nu!6 le-a oferit fiec[rei solii o floare gi le-a proiectat unfilm strdin cu circuit inchis, titrat de profesorii gcolii de la Grddiqtea"l.

29

Page 10: Prabusirea mitului securitatii mitului...gazepe figurd, pentru ci acolo, in ad6ncuri, miroase ingrozitor!". Spunea aceste lucruri de pe pozilia omului care a lucrat 10 ani ca cercet[tor

cercetdri qi cunoagteri ample, care exced cadrului serviciilor secrete,

preludnd qi analizdnd baze de date din partidul comunist, de la guvern

etc. Or, adeseori, acegti domni ofiferi de informalii se asimileazi pe sine

cercetitorilor de istorie. Este absolut impresionantd determinarea, ind6r-jirea, cu care incearc[ cei implicafi in acele evenimente s[ menliniadevlrul ascuns. Afirmafia mea se referd la mai multe aspecte ale

evenimentelor, fie ele doar tr[d5ri sau/gi alte opera]iuni speciale, cu

prec[dere crime, dar gi alte fapte grave. Aceqti domni nu recunosc nimic

din ceea ce nu le convine, negAnd adev5rul cu senindtatoil pe care le-o di qi

astizi fosta mare putere pe care au definut-o in societatea socialisti de stat.

in atmosfera de rdsuflare tdiat5 care plana in sa16, a luat cuvintul ungeneral MApN, Eugen B6d5lan, arlt6nd cI nu a fost invitat, ceea ce era

adevdrat (fusese o sc[pare a mea), dorea s[ spund cdteva cuvinte,

recunosc0nd cI nu a citit cartea, pentru cI o cumpirase doar atunci.

Generalul fusese implicat adAnc in evenimentele de la Arad 9i de la

Timiqoara. Chiar dacl nu fdcea parte din fosta Securitate, ci din MApN,se vedea clar cd este deranjat de dezv[luiri, cele care ii ingrijoreazd pe

toli cei implicali in evenimbgte, mai ales pe cei implicali cu sdnge.

Necitind cartea, dar dorind sI ia cuvdntul, cunoscdndu-l foarte bine, amgtiut cd este raliat nemu[umifilor din fosta Securitate qi m[ va combate.

De altfel, a$a au f[cut gi unii comandanli din MApN qi din Securitate, indecembrie 1989, c6nd, dup6 ce l-au omordt pe Milea qi-au dat mdna 9i

l-au terminat gi pe Ceauqescu. De la in5[imea celor patru stele mari de

pe umerii s6i, generalul rezervist Eugen Bdddlan qi-a inceput discursul

declardndu-gi vechea prietenie qi colaborare, care il leagl de autorulc54ii, dar a exprimat apdsat faptul cd se ?ndoiegte de buna credinld care

m-a indemnat si incep scrierea acestei cirfi. I-am r[spuns cd nu am cum

si-i fac o transfuzie de ?ncredere din buna mea credinfi, in creieruldomniei sale, ceea ce a creat oarecare ilaritate. Regret cd nu mi-a spus

indoielile domniei sale cu ani in urm[, cdnd eram qeful domniei sale pe

linie de inv[(Imdnt superior civil. Desigur, m-am intrebat cum o fi putut

sd fie prieten cu mine atdlia am de zlle, cdnd nu are incredere in buna

mea credinf6?! Pun0ndu-mi aceastd intrebare, am fost sigur c5, de fapt,

eu am fost prieten cu domnia sa, nu domnia sa cu mine. DupE aceast[

,,deschidere", generalul Eugen Bidilan a frecut la metafore, afirmflnd cd

dacl toate evenimentele istorice ar fi inclrcate de atdtea neadeviruri cumsunt evenimentele din decembrie 1989, atunci istoria nu este altceva

decdt o culegere de mituri. Nu se referea la cartea mea, vorbea ingeneral.

30


Recommended