+ All Categories
Home > Documents > Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

Date post: 07-Jul-2015
Category:
Upload: comorinemuritoarero
View: 199 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
32
1 Preot Iosif Trifa Examenul lui Iov (Din şcoala suferinţei) Ediţia a III - a Editura «Oastea Domnului», Sibiu – 2001
Transcript
Page 1: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

1

Preot Iosif Trifa

Examenul

lui Iov(Din şcoala suferinţei)

Ediţia a III - a

Editura «Oastea Domnului», Sibiu – 2001

Page 2: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

2

CopyrightToate drepturile rezervate

Editurii «Oastea Domnului» – SibiuStr. Ch. Darwin, 11tel. 0269 / 21 66 77

Page 3: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

3

Examenul lui Iov

Un examen de credinţă

Biblia este plină de examene de credinţă,prin care Domnul Dumnezeu a pus la încercarecredinţa robilor Săi.

Printr-un un astfel de examen de credinţă atrecut şi dreptul Iov. Cine era Iov? Era, aşa cumspune cartea care-i poartă numele, un om „fărăprihană şi curat la suflet. El se temea de Dum-nezeu şi se abătea de la rău”. Se lăudau şi înge-rii din cer cu viaţa lui Iov.

Într-o zi, împreună cu „fiii lui Dumnezeu”s-a înfăţişat şi Satana în faţa lui Dumnezeu.„Domnul a zis către Satana: De unde vii? ŞiSatana a răspuns: Din cutreierarea pământului

Page 4: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

4

şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. (Iatăşi aici o dovadă că Satana cutreieră mereu pă-mântul, căutând pe cine să înghită). Şi Domnuli-a zis: Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este ni-meni ca el pe pământ. Este un om fără prihanăşi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şise abate de la rău.

Şi Satana a răspuns Domnului: Oare degea-ba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tupe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvân-tat lucrul mâinilor lui şi turmele lui acopăr ţara.Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de tot ce are,şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă.

Domnul a zis Satanei: Iată, îţi dau pe mânătot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna”(Iov 1, 6-12).

Şi ca focul unui grozav bombardament auînceput să curgă nenorocirile asupra lui Iov...Averea, vitele, casele, copiii, totul a pierdut închip năprasnic – repede şi pe neaşteptate. Ne-norocirile se ţineau lanţ, una după alta. Iov apierdut tot, dar n-a pierdut credinţa... Şi, arun-cându-se la pământ, Iov „s-a închinat şi a zis:

Page 5: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

5

«Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi golmă voi întoarce în sânul pământului. Domnul adat, Domnul a luat, Numele Domnului fie bine-cuvântat». În toate acestea, Iov n-a păcătuitdeloc, şi n-a vorbit nimic necuviincios împotri-va lui Dumnezeu” (Iov 1, 20-22).

Iov a trecut cu bine peste acest examen greu.În curând însă avea să urmeze o încercare şi maigrea. O boală îngrozitoare îi cuprinse trupul în-treg; o bubă rea, din talpa picioarelor şi până încreştetul capului, îl făcea să sufere dureri amareşi grele. I se topeau oasele şi carnea de dureriînfricoşate, dar Satana nu l-a putut despărţi dedragostea lui Dumnezeu. Din mijlocul acestuiexamen de credinţă striga Iov: „Chiar dacă nuvoi mai avea carne pe mine, chiar dacă mi-ar luaviaţa, eu totuşi voi vedea pe Dumnezeu şi El îmiva fi binevoitor” (Iov 19, 26).

Iov, cu examenul lui, este pus în faţa noas-tră să ne cercetăm şi să grijim, căci şi noi, demulte ori, trebuie să trecem prin câte un examen

de credinţă. Căci până când eşti sănătos şi toateîţi merg bine, nu e lucru mare să fii credincios.

Page 6: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

6

Examenul credinţei începe în clipa când seface noapte în viaţa ta. Când vin încercările şiloviturile, Domnul îţi pune la încercare credinţata. Plângi şi te rogi – şi, drept răspuns, loviturilesporesc şi mai mult. Cerul parcă nu aude şi nuvede strigarea ta. Dar credinţa cea tare, în clipeca acestea îşi arată puterea. Respinsă mereu, eastrigă mai tare pe Domnul. Alungată mereu, ease aruncă mai cu putere la picioarele Domnului.

Credinţa cea tare strigă: Fă ce vrei cu mine,Doamne; bate-mă, omoară-mă... eu nu mă lasde Tine! Aceasta e credinţa biruitoare, adevă-rata credinţă, care nu se lasă de Domnul orice is-ar întâmpla.

Cel ce a trecut şi trece printr-un astfel deexamen, acela e creştinul cel viu şi biruitor.

Page 7: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

7

Prietenii lui Iov

Dumnezeu a sporit examenul lui Iov, trimi-ţându-i şi nişte prieteni ai lui, care se sfătuiaudespre nenorocirea lui şi îl sfătuiau pe Iov cumsă scape de această nenorocire.

Iov îi numeşte pe aceşti prieteni nişte „mân-gâietori supărăcioşi” (Iov 16, 1). De ce? Pentrucă Iov spunea: Nu mă simt cu nimic vinovatînaintea lui Dumnezeu... nenorocirea aceasta numi-a venit pentru că aş fi greşit cu ceva înaintealui Dumnezeu. Dar prietenii îl îmblăteau zi şinoapte cu îndemnul: Nenorocirea ţi-a venit pen-tru că ai greşit înaintea lui Dumnezeu... Spune căai greşit şi atunci Dumnezeu te va uşura şi veiscăpa de nenorocire. Dar Iov răspundea îndure-rat: Dar cum pot să spun: „am greşit”, dacă n-am

Page 8: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

8

greşit... – şi îl chema mereu pe Dumnezeu demartor că n-a greşit.

Decât durerile trupeşti, pentru Iov erau maigrele durerile sufleteşti ce i le pricinuiau priete-nii cu sfaturile lor. Lovit de aceste dureri, Iovare şi ieşiri aspre faţă de prietenii lui. „Cel cesuferă – zicea Iov – are drept la mila prietenilorsăi... fraţii mei s-au arătat înşelători ca un pâ-râu; un sloi le tulbură cursul, vine căldura şi leusucă albia... Faceţi-mă să înţeleg, ce am păcă-tuit şi voi tăcea, dar ce dovedesc mustrărilevoastre?” (Iov 6, 14, 26). Până când îmi veţiîntrista sufletul şi mă veţi zdrobi cu cuvântărilevoastre?... Nu vă este ruşine să vă purtaţi aşa...credeţi că mi-aţi dovedit că sunt vinovat? (Iov19. 1-5) „Aceia în care mă încredeam s-au în-tors împotriva mea” (Iov 19, 18-19). „Voi, carecunoaşteţi căile Domnului, pentru ce vorbiţi aşade prosteşte?” (Iov 27, 11-12).

Aceste ieşiri ale lui Iov s-ar părea că nusunt destul de creştineşti – s-ar zice azi. Totuşiele sunt de înţeles, când ne gândim cât de greaeste durerea când cineva te acuză şi te judecăfără să fii vinovat.

Page 9: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

9

Desigur, un singur Iov a fost pe lume, careputea spune că n-a greşit cu nimic înaintea luiDumnezeu şi că nu suferă pentru greşelile lui.

Noi suferim adeseori pentru păcatele şi gre-şelile noastre. Dar totuşi durerea lui Iov o pu-tem înţelege şi noi. Şi de multe ori o simţim şinoi. Sunt împrejurări când eşti acuzat şi învino-văţit de anumite lucruri de care nu eşti vinovat.Şi, atunci, acuza te doare mai mult; te doare în-doit de mult. Când eşti acuzat şi judecat într-ocauză în care eşti vinovat – e ceva firesc. Dure-rea îţi e suportabilă. Dar durerea îţi e îndoităcând eşti acuzat fără să fii vinovat. Îmi aducaminte de o biată femeie de la ţară, care striga,plângând: „Nu mi-ar fi ciudă dacă aş fi vinovatăde ceea ce spun oamenii, dar Dumnezeu mă ştiecă nu sunt vinovată”.

Acuza neîntemeiată e acea durere vie careridică sufletul şi mâinile spre cer şi Îl cere peDumnezeu de martor.

Aşa era şi durerea lui Iov. Lovit şi de sfa-turile şi acuzele prietenilor, îşi ridica sufletulşi mâinile spre cer, strigând: „Până la cea din

Page 10: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

10

urmă suflare, îmi voi apăra nevinovăţia. Ţinsă-mi scot dreptatea şi nu voi slăbi. Inima numă mustră pentru nici una din zilele vieţiimele” (Iov 27, 5-6). „Plânsul mi-a înroşit faţa.Totuşi n-am făcut nici o nelegiuire şi rugăciu-nea mea totdeauna a fost curată... Chiar acumMartorul meu e în cer şi Ajutorul meu în locu-rile înalte. Prietenii mei râd de mine, dar eumă rog lui Dumnezeu” (Iov 16, 16–21). „O,dacă aş putea să ajung până la scaunul Lui dedomnie, mi-aş apăra pricina înaintea Lui,mi-aş umplea gura de dovezi, şi El m-ar as-culta, negreşit” (Iov 23, 3-6).

Până va fi lumea, cartea lui Iov se va citistropindu-se cu suspine şi lacrimi, pentru căpână va fi lumea vor fi oameni şi suflete carevor trece prin examenul cel greu al credinţei. Şipână va fi lumea vor fi suflete care vor treceacest examen, apăsaţi şi de învinuiri de care nusunt vinovaţi.

Page 11: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

11

Ispita lui Satan

Lupta Ispititorului împotriva lui Iov.Cum lucrează vrăjmaşul împotriva

celor credincioşi

Cartea lui Iov trebuie citită şi cercetată cude-amănuntul. De ce? Pentru că în ea îl vedempe Satana la lucru, în plin.

Iov era dat pe mâna lui Satan să-l ispiteascăcu toate apucăturile lui, numai de viaţa lui să nuse atingă (Iov 26). Prin urmare, în cartea lui Iovîl putem vedea pe Satana la largul său, în plinlucru, în plină luptă. Îl putem vedea cu ce fel deispite şi apucături lucrează contra credinţei şi acelor credincioşi.

Vom vedea însă în acelaşi timp şi biruinţape care o câştigă cel credincios în lupta aprigă

Page 12: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

12

pe care o dă vrăjmaşul împotriva lui. Şi prin în-văţătura şi pilda ce o putem lua, să primim îm-bărbătare şi curaj. Căci tot ce a fost scris mainainte a fost scris pentru învăţătura noastră,pentru ca, prin răbdarea şi mângâierea pe care odau Scripturile, să avem nădejde” (Rom. 15, 4).

Cercetând cartea lui Iov, îl vedem pe Sata-na concentrându-şi atacul în trei puncte.

1. Satan se foloseşte de boala cea grea a luiIov să trezească în el deznădejdea şi cârtireaîmpotriva lui Dumnezeu. Citiţi capitolul 3 dincartea lui Iov şi veţi vedea cu câtă putere lu-crează Satan în punctul acesta. În dosul strigă-tului de deznădejde din acest capitol, era ispitalui Satan. „Blestemată să fie ziua în care m-amnăscut – striga Iov – şi noaptea în care s-a zis:S-a zămislit un copil de parte bărbătească...„Pentru ce dă Dumnezeu lumina vieţii celui ne-norocit şi zile celor cu suflet amărât? Celor ceaşteaptă moartea şi ea nu vine şi care [...] suntplini de fericire fiindcă au găsit un mormânt?”(Iov 3, 20-22). „Aş vrea mai bine gâtuirea, maibine moartea decât aceste oase!” (Iov 7, 15).

Page 13: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

13

Precum se vede, ispita deznădejdii lucracu putere în sufletul bietului Iov. Dar, iată, înlupta aceasta intră şi credinţa lui Iov. Bietul

Page 14: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

14

Iov se reculege, strigând: „Ştiu că Mântuitorulmeu este viu. Chiar dacă mi se va nimici pie-lea şi nu voi mai avea carne, voi vedea totuşipe Dumnezeu. Îl voi vedea şi El îmi va fi bi-nevoitor (Iov 19, 25-27).

Fraţii mei! Să grijim, căci, în examenul celmare al încercărilor, Satana se apropie şi denoi cu ispita deznădejdii şi cârtirii împotrivalui Dumnezeu. Pe câmpul de luptă, să aruncămatunci în faţa lui Satan toată credinţa noastră,toată încrederea şi alipirea noastră nestrămu-tată faţă de Dumnezeu, şi atunci Satana va ră-mâne bătut.

2. Al doilea punct de atac al lui Iov e acesta:pentru a-l face pe Iov să deznădăjduiască şi săcârtească împotriva lui Dumnezeu, Satana i-ipune în faţă pe oamenii cei răi şi necredincioşi,şoptindu-i: „Uită-te, Iov, ce bine le merge celorrăi şi necredincioşi!... Tu cu credinţa ta putre-zeşti aici în gunoi, iar cei răi propăşesc şi se ve-selesc”.

Această ispită o vedem pusă cu putere încapitolul 21 din cartea lui Iov. Sub ispita lui

Page 15: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

15

Satan, Iov se întreabă: „Pentru ce trăiesc ceirăi? Pentru ce îi vezi îmbătrânind şi sporind înputere? Sămânţa lor se întăreşte... odraslele lorpropăşesc. În casele lor domneşte pacea. Nu-iaua lui Dumnezeu nu vine să-i lovească... îşipetrec zilele în fericire... Veţi zice că, pentru fiiisăi păstrează Dumnezeu pedeapsa, dar pe el artrebui să-l pedepsească Dumnezeu, ca să simtă.Căci ce-i pasă lui ce va fi cu casa lui după el?”(Iov 21, 7-22)

Vedeţi cu câtă viclenie săpa şi lucra ispitalui Satan?! În faţa lui Iov, Satan punea mereu„liniştea” celor răi, ca să trezească în el cârtireaşi deznădejdea.

Bietul Iov începuse a se clătina. De aceea,prin graiul lui Ţofar, Dumnezeu îi trimite solia:„Nu ştii tu, Iov, că de mult de tot, de când a fostaşezat omul pe pământ, biruinţa celor răi a fostscurtă şi bucuria nelegiuitului numai de o clipă?Chiar dacă s-ar înălţa până la cer şi capul i-arajunge până la nori, el va pieri pentru totdeaunacu murdăria lui şi cei ce-l vedeau, vor zice:«Unde este?»” (Iov 4, 29 şi Ps. 37).

Page 16: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

16

Fraţii mei, să grijim! În punctul acesta îşiîncearcă şi azi Satana ispita faţă de cei credin-cioşi. Te simţi tare în Domnul şi tare în credin-ţă, iubitul meu frate? Apoi, griji, căci poate înclipa aceea Satana îi zice Domnului: Da, e uşorcredinciosului cutare să se laude cu credinţa luipână când îi merge bine... dar ia dă-mi-l, Doam-ne, pe mâna mea, pe ispita mea şi atunci se vavedea ce se va alege de credinţa lui!

Iar dacă Domnul îi îngăduie lui Satan acestexamen (ca oarecând faţă de Iov), atunci începatacurile şi ispitele cele grele. Şi, ca să te cla-tini, ştii ce-ţi pune Satana mai întâi sub ochi? Îţipune necazurile ce le ai de când te-ai făcut cre-dincios. Iar faţă de aceste necazuri îţi pune„liniştea” şi „pacea” pe care o au cei răi şi ne-credincioşi. „Vezi – parcă îţi şopteşte ispita luiSatan – toată lumea trăieşte în pace, numai tucu credinţa ta ai ajuns de vrajbă şi ocară în sat”.

Este o ispită grea aceasta şi contra ei tre-buie să slobozim toată credinţa noastră.

Eu mă gândesc că şi pe mine m-a urmăritSatana ani de zile cu această ispită. Îmi aducaminte, când am căzut mai întâi în frontul Lu-

Page 17: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

17

crării Domnului şi am plecat bolnav de moartela Geoagiu, unul din cei mai de aproape ai meiîmi scria (ca răspuns la o scrisoare a mea, în ca-re spuneam că mă încred în Domnul): Aşa eştitu... tot cu Domnul în gură, „mă ajută Domnul”,„nu mă lasă Domnul”... şi iată, acum zaci acolo,şi aici acasă sunt datorii de sute de mii.

Cât m-au durut pe mine aceste cuvinte îndosul cărora era ispita lui Satan, dar Dumnezeunu m-a lăsat.

În decursul celor paisprezece ani de fră-mântări, boli, suferinţe, dureri, necazuri, Satanami-a pus mereu în faţă ispita de la Iov 21. Dar,slăvit să fie Domnul! El nu m-a lăsat.

Fraţii mei! Orice încercări vor veni peste cre-dinţa şi ostăşia noastră, să ne gândim mereu laMântuitorul nostru cel Scump şi la istoria lui Iov.

3. Al treilea atac de ispită, în cartea lui Iov,se poate vedea în discuţia ce s-a dat între el şiprietenii lui.

Desigur, cei trei prieteni plecaseră la Iov cubune intenţii, să-l mângâie. Dar, pe când au a-juns la Iov, din mângâiere, ispita făcuse mustra-

Page 18: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

18

re şi discuţie. În loc să-l mângâie, prietenii în-cep să-l mustre pe Iov pentru „greşelile” lui.Căci aşa e ispita. Ea scorneşte mai întâi discu-ţia; iar în discuţie toarnă pe urmă şi picurul deotravă, de rău.

Iov cu prietenii lui şi azi ar mai fi – discu-tând; şi unde ar fi ajuns discuţia lor, dacă nuintervenea dragostea lui Dumnezeu Care i-amustrat blând pe toţi şi i-a împăcat din nou, „iarpe Iov l-a pus Dumnezeu iarăşi în starea lui dela început” (Iov 42).

*

În Noul Testament, Iov este pus în faţanoastră ca o pildă de răbdare, pe care suntemîndemnaţi s-o urmăm. „Fraţii mei – scrie Iov –luaţi ca pildă de suferinţă şi răbdare pe prooro-cii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noinumim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzindvorbindu-se de răbdarea lui Iov şi aţi văzut cesfârşit i-a dat Domnul şi cum Domnul este plinde milă şi de îndurare” (Iacov 5, 10-11).

Page 19: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

19

Credinţa

Aurul care trebuie încercat

prin foc (I Petru 1,7)

Satana a încercat să nimicească credinţa luiIov cu ajutorul suferinţelor şi ispitelor, dar nui-a reuşit. Cu ajutorul ispitelor stăruie şi aziSatana neîncetat să tulbure credinţa celor cre-dincioşi. Aşa se explică faptul de ce oameniicredincioşi dau parcă de mai multe necazuri de-cât cei păcătoşi. Suferinţele şi necazurile sunt oîncercare a credinţei lor, care trebuie biruităprin credinţă. Credinţa adevărată se adevereştetocmai în focul ispitelor şi necazurilor. Credinţacea tare biruie toate ispitele, trece cu bine pestetoate încercările, pentru ca la urmă să se bucure

Page 20: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

20

de roadele biruinţei. Aurul care a trecut prin fociese la urmă şi mai curat şi mai strălucitor. Cre-dinciosul care rabdă suferinţa, la urmă iese bi-ruitor. Necredinciosul se înalţă până la un loc şiapoi se răstoarnă cu huiet mare (Ps. 37 şi 73).

Suferinţa şi răbdarea duc la biruinţă

Când am fost la Ierusalim, pe drumul pemare am avut şi o furtună. Valurile vuiau în-grozitor. Părea că toate apele mării s-au revol-tat. Căpitanul vaporului ne-a spus că la o adân-cime de 200 de metri nu se simte furtuna. Ori-cât de groaznică ar fi furtuna pe mare, de laadâncimea de 200 de metri în jos ea nu se maisimte. Acolo marea este mereu liniştită şi ne-mişcată. Aşa e şi viaţa unui creştin adevărat, acărui credinţă s-a pogorât în adâncimile Evan-gheliei Mântuitorului.

Orice vifor de valuri şi furtuni ar scorni dia-volul în marea vieţii noastre, ea nu se tulburăpână când avem o credinţă înfiptă în adâncimile

Page 21: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

21

Evangheliei Mântuitorului. Creştinii de azi sunto mare ce n-are linişte, tocmai fiindcă nu trăiesco viaţă adâncită în Evanghelia Mântuitorului.Ştiţi de cine se teme mai mult diavolul? De celce vrea să sufere şi ştie să sufere.

O viaţă ce biruie suferinţele şi ispitele, a-ceasta e viaţa cea adevărat creştinească. Despreaceastă viaţă zice Ap. Pavel: „Cine ne va des-părţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul,sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea,sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sausabia?... Căci sunt bine încredinţat că nicimoartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile,nici puterile, nici lucrurile de acum, nici celeviitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici altăfăptură nu vor fi în stare să ne despartă de dra-gostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos,Domnul nostru” (Rom. 8, 35-39).

Suferinţa şi răbdarea duc la biruinţă.Îmi aduc aminte de un doctor care spunea

că la spital a avut o femeie care suferea cumplit,dar era veşnic voioasă şi lăuda pe Dumnezeu.Când a întrebat-o cum poate fi aşa, femeia a

Page 22: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

22

răspuns: „Credinţa cea adevărată în necazuri deacestea se lămureşte...”

„...Domnul a ales vasele cele slabe, să facăde ocară pe cele tari”... Fiind atacată greu deoftică, doctorii i-au dat femeii drumul, să moarăacasă. Însă peste trei luni femeia s-a ridicat de-plin tămăduită...

Iată un Iov din zilele noastre! Credinţa ceaadevărată face şi azi minuni. „Ferice de cel cerabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, vaprimi cununa vieţii, pe care a făgăduit-o Dum-nezeu celor ce-L iubesc” (Iacov 1, 12). Dealtcum, ca şi faţă de Iov, ispita Satanei are şiea un hotar pe care nu-l poate trece, iar noiavem darul şi ajutorul lui Dumnezeu pentru abirui. „Nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fifost potrivită cu puterea omenească. Şi Dum-nezeu, Care este credincios, nu va îngădui săfiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci împreunăcu ispita a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea,ca să puteţi răbda” (I Cor. 10, 13). Domnulştie să izbăvească din încercare pe oamenii cu-cernici (II Petru 2, 9).

Page 23: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

23

Suferinţă, credinţă,

biruinţă

Viaţa unui creştin adevărat nu e numai o viaţăde luptă, ci şi de suferinţă

„Iar tu te luptă şi suferă”... zice într-un locAp. Pavel (II Tim. 2, 3). S-ar părea o contrazi-cere între aceste vorbe. Dar nu este. În viaţaunui creştin luptător şi biruitor îşi are şi sufe-rinţa însemnătatea ei, o însemnătate foarte ma-re. În Evanghelia Mântuitorului îşi are locul ei,un loc foarte însemnat. O latură a Evangheliei,o latură a mântuirii noastre sufleteşti este toc-mai suferinţa. Să nu uităm că Mântuitorul a fostînainte de toate un Miel – Mielul lui Dumnezeu– Care a biruit prin răbdare, tăcere şi suferinţă.

Page 24: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

24

Din cele zece fericiri pe care le-a spus Mântui-torul, jumătate vorbesc despre suferinţele ce levor avea cei „fericiţi”... „Fericiţi sunt cei ceplâng... fericiţi sunt cei prigoniţi din pricina ne-prihănirii... Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî pevoi şi vă vor prigoni... Fericiţi veţi fi când văvor urî pe voi oamenii şi vă vor ocărî şi izgonidintre ei”... (Matei 5, 1-12 şi Luca 6, 20-23).

Despre însemnătatea suferinţelor în viaţanoastră creştinească aş putea scrie o carte în-treagă. Voi spune aici pe scurt că sunt patrufeluri de suferinţe.

1. Întâi e suferinţa care vine ca o pedeapsăpentru păcate şi ca o chemare, ca o solie a Ta-tălui Ceresc, să ne întoarcem din căile pierzării.O astfel de suferinţă sunt şi necazurile vremu-rilor noastre, care de ani de zile ne cheamă săne întoarcem la Dumnezeu.

2. A doua este suferinţa ce ne vine ca o în-cercare a credinţei noastre. O astfel de suferinţăa fost aceea a lui Iov din Biblie.

3. A treia e suferinţa ce ne vine de la Dom-nul ca să cureţe aurul credinţei şi inimii noastre.

Page 25: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

25

În foc se curăţă şi aurul; în focul necazurilor şial încercărilor se curăţă şi aurul credinţei noas-tre. Printr-o astfel de suferinţă curăţitoare a tre-cut Iosif, din Biblie, şi toţi aleşii Domnului.Printr-o astfel de suferinţă trec toţi cei careapucă pa calea mântuirii sufleteşti. „Pe cei careîi iubeşte, Domnul îi ceartă”, zice Scriptura.Precum olarul arde mai tare în cuptor vaselecele mai bune, aşa face şi Domnul când din-tr-un om vrea să facă un vas ales. Domnul Îşiscoate vasele cele alese din cuptorul suferinţe-lor. Aleşii Domnului au ieşit şi ies aproape toţidin şcoala suferinţelor.

O, ce minunată este suferinţa şi roadele eiîn viaţa creştinească! Astronomii spun că dacăn-ar fi lăsat Dumnezeu noaptea n-am cunoaştecerul; n-am cunoaşte cerul înstelat, n-am cu-noaşte cea mai minunată oglindă a puterii luiDumnezeu: Universul cu luminile şi cu minu-nile lui.

Dacă n-ar fi fost noaptea, n-am cunoaştedeplin puterea şi mărirea lui Dumnezeu. Aşa şiîn lumea cea sufletească: dacă n-ar fi noaptea

Page 26: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

26

suferinţelor, n-am cunoaşte deplin puterea şidarul lui Dumnezeu, n-am cunoaşte deplin în-crederea şi alipirea noastră de Dumnezeu. „Nelăudăm în suferinţe – zice Ap. Pavel – pentru căsuferinţa lucrează răbdare, iar răbdarea biruin-ţă” (Rom. 5, 3-4 şi Iacob 2, 12). Suferinţa ne ţi-ne strâns legaţi de Dumnezeu, ne apropie mereude Dumnezeu, ne ajută să-L aflăm cu adevăratpe Dumnezeu şi mântuirea sufletului nostru. Înacest înţeles cere Mântuitorul să ne purtăm zide zi crucea suferinţelor.

Eu nu mă ruşinez să spun că L-am aflat cuadevărat pe Mântuitorul numai după ce El a puspe umerii vieţii mele o cruce grea de suferinţă.Eu nu mă ruşinez să spun că mă rog şi aziDomnului să lase această cruce pe umerii meica nu cumva, uşurându-mă de apăsul ei, săpierd iarăşi calea mântuirii.

4. A patra este suferinţa şi prigoana pentruMântuitorul şi Evanghelia lui Iisus. Mântuitorula spus apriat că toţi cei ce vor crede în El voravea de suferit prigoane şi necazuri. „În lumenecaz veţi avea, dar îndrăzniţi, căci Eu am bi-

Page 27: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

27

ruit lumea” (Ioan 16, 33), „Dacă pe Mine M-auprigonit, şi pe voi vă vor urî... dacă pe MineM-au prigoni şi pe voi vă vor prigoni... şi veţi fiurâţi de toţi pentru Numele Meu” (Luca 21, 12;Ioan 15, 20; Matei 10, 25). Ap. Pavel a spus şimai apriat acest lucru în cuvintele: „Şi toţi carevoiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vorfi prigoniţi”. „Căci vouă vi s-a dat harul – ziceAp. Pavel – nu numai să credeţi în El (Iisus), cisă şi pătimiţi pentru El” (Filip. 1, 29).

E lucru dovedit că, îndată ce se apucă cine-va să trăiască o viaţă după Evanghelie, începdupă el hulele, batjocurile şi fel de fel de neca-zuri. Oare de ce?

Întâia dată pentru că diavolul se vede înprimejdia de a-şi pierde un credincios. Pânăcând omul petrece în fărădelegi, are „linişte”.Diavolul doarme liniştit ştiindu-l câştigat departea sa. Dar, îndată ce omul începe a se trezila o viaţă nouă, se trezeşte şi diavolul şi mişcătoate rezervele şi meşteşugirile lui să nu-şi piar-dă „credinciosul”. Un ostaş din Oastea Dom-nului îmi scrie: „De când am intrat în Oaste nu

Page 28: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

28

mai am pace cu oamenii ăştia, că tot strigă dupămine că-s pocăit, pentru că după ieşitul din bi-serică nu mă duc cu ei la crâşmă şi nu mai amtabac să le dau ţigări”...

Adică, vedeţi, până când omul a băut şi aduhănit în rând cu oamenii, a avut linişte, dar,odată ce s-a lăsat de aceste rele, a pierdut„liniştea”.

Cel ce se hotărăşte la o viaţă nouă va aveamult de suferit din partea celor păcătoşi. De ce?Pentru că viaţa celui credincios este ca o oglin-dă curată în care necredinciosul îşi vede păca-tele sale şi murdăria sa.

De aceea, cei necredincioşi nu-i pot suferipe cei credincioşi.

Însă noi să nu ne speriem de nici o sufe-rinţă şi de nici o prigoană. Să ne gândim că su-ferinţele şi prigoanele vin tocmai pentru curăţi-rea şi întărirea credinţei noastre. Un creştinadevărat e acela care ştie suferi. Ştiţi pe cineurăşte mai mult diavolul? Pe omul care vrea săsufere. Pe omul care ştie să sufere. Mântuitorulnu vă lasă singuri în vreme de suferinţă. Darul

Page 29: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

29

şi puterea lui Dumnezeu se arată tocmai pevreme de încercare, de suferinţă şi prigoană. Înacest înţeles zice Ap. Pavel: „Am plăcere înslăbiciuni, în defăimări, în prigoane, în strâmto-rări pentru Hristos, căci când sunt slab, atuncisunt tare... În slăbiciunile mele se adevereşteputerea lui Hristos” (II Cor. 12, 9-10).

Suferinţa pentru Hristos dă celor credin-cioşi o plăcere, o bucurie, o mulţumire sufle-tească. Această bucurie o aveau şi o simţeaucreştinii cei dintâi, despre care într-un loc ziceScriptura că după o bătaie de nuiele „au plecat,bucurându-se că au fost învredniciţi să fie bat-jocoriţi pentru numele Domnului Iisus Hristos”(Fapte 5, 40-41). Dar, pe lângă această mulţu-mire sufletească, suferinţele ajută şi la răspân-direa Evangheliei lui Hristos. Puterea de răb-dare şi de suferinţă a unui creştin adevărat esteo predică, este doar cea mai grăitoare predicădespre puterea Evangheliei. Evanghelia s-arăspândit în lume tocmai prin pildele de răbda-re şi de suferinţă pe care le-au ştiut arăta creş-tinii cei dintâi.

Page 30: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

30

O, ce predică minunată! O, ce examen mi-nunat este răbdarea şi suferinţa pentru Hristos şisufletul nostru! Câţi însă cunosc această predi-că? Câţi însă reuşesc să treacă cu bine pesteacest examen?

Page 31: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

31

Cuprins

Examenul lui Iov ................................. 3Prietenii lui Iov .................................... 7Ispita lui Satan ................................... 11Credinţa ............................................. 19Suferinţă, credinţă, biruinţă ............... 23

Page 32: Pr iosif trifa__examenul_lui_iov

32

Tehnoredactare computerizată,machetare şi aranjament grafic:

Editura «Oastea Domnului» – Sibiu

Tiparul executat la Tipografia «Oastea Domnului»,Sibiu


Recommended