Home >Documents >Politica de investiţii a fondurilor de investiţii...fonduri de investiţii pot exista şi riscuri...

Politica de investiţii a fondurilor de investiţii...fonduri de investiţii pot exista şi riscuri...

Date post:07-Mar-2020
Category:
View:7 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Politica de investiţii a fondurilor de investiţii care stau la baza produselor de asigurare de

  viaţă legate de unităţi de fond a societăţii

  CIG Pannónia Life Insurance Plc.

  Valabil începând cu data de 01 ianuarie

  2016

 • Regulile generale ale Politicii investiţionale referitoare la fiecare fond de investiţie Tipul şi durata fondurilor de investiţii

  Fondurile de investiţii înfiinţate de Asigurător sunt fonduri deschise şi publice având o durată nelimitată începând cu înregistrarea lor în sistemele de evidenţă ale Asigurătorului. În cazul înfiinţării unor fonduri

  de investiţii închise, diferite de cele de mai sus, acest fapt se va indica la caracteristicile individuale ale

  fondului de investiţii.

  Administratorul fondurilor de investiţii este în fiecare caz CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

  Principiile investiţionale

  În cazul plăţilor efectuate de clienţi în fondurile de investiţii, Asigurătorul va avea în vedere următoarele

  principii prioritare:

  - conformitatea cu prevederile legii - rentabilitate - lichiditate - securitate - diversificare.

  Restricţii de investire pentru fondurile de investiţii În elaborarea politicii sale de investire a fondurilor unit linked oferite, CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

  acţionează în toate cazurile conform regulilor de investiţii prevăzute de legea LX/2003 privind

  societăţile de asigurare şi activitatea de asigurare. Pe lângă asigurarea conformităţii cu legislaţia

  relevantă, în cadrul competenţei sale Asigurătorul stabileşte limitele strategice conform tipurilor de

  fonduri de investiţii. Asigurătorul poate însărcina şi parteneri externi cu selecţionarea titlurilor de

  valoare care urmează să fie plasate în fondurile de investiţii individuale – cu administrarea portofoliilor

  fondurilor de investiţii – în cadrul unui contract de administrare a portofoliului.

  În cadrul fondurilor de investiţii individuale, contractele futures se pot încheia doar cu scopul acoperirii

  riscurilor poziţiilor existente sau create în acelaşi timp. Contractele cu instrumente derivate

  extrabursiere se pot încheia doar pentru a acoperi riscul care rezultă din diferenţa de curs valutar şi

  pentru modificarea dobânzii.

  În vederea maximizării randamentului beneficiilor şi funcţionării eficiente a fondului de investiţii,

  Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a schimba instrumentele de investiţii subiacente. Toate tipurile de

  active (instrumente ale pieţei monetare, obligaţiuni, acţiuni, instrumente ale pieţei de mărfuri şi alte

  instrumente) pot fi înlocuite cu acţiunile fondurilor de investiţii care sunt investite în aceleaşi tipuri de

  fonduri, caracterizate de politici de investiţii şi niveluri de risc similare. Activele fondurilor de investiţii

  se încadrează proporţional în acea categorie de investiţii în care fondul de investiţii îşi plasează

  instrumentele conform structurii actuale a portofoliului. Dacă nu există informaţii relevante referitoare

  la structura portofoliului, categorizarea se va efectua în baza structurii indicelui de referinţă al fondului

  de investiţii. Nu se pot achiziţiona fonduri de investiţii ale căror active nu sunt autorizate de politica de

  investiţii.

  Dacă investiţia efectuată în cadrul unui fond de investiţii depăşeşte 50%, Asigurătorul va furniza

  informaţii despre acest fapt la alocarea activelor actualizată lunar pe pagina web a Asigurătorului. De

  asemenea, Asigurătorul va afişa pe site-ul său un scurt extras al politicii de investiţii a acestor fonduri

  (http://www.cigromania.ro/produse-si-servicii/fondurile).

  http://www.cigromania.ro/produse-si-servicii/fondurile

 • Cotele minime, maxime precum şi ţintă ale instrumentelor financiare referitoare la fondurile de investiţii se regăsesc în Anexa c) a acestui document.

  Reg uli le d e urmat în cazul de păşirii cote lo r permise În vederea respectării regulilor de investiţii, se va lua în considerare valoarea de piaţă a instrumentelor financiare.

  Unităţile de investiţie se vor lua în considerare în conformitate cu categoria fondurilor care le-au emis. Fondurile investite în fonduri de investiţii se vor categoriza în conformitate cu categoria produselor subiacente. În ceea ce priveşte respectarea limitelor, în fiecare caz se vor lua în considerare prevederile legislaţiei în vigoare. Acest lucru înseamnă că repartizarea portofoliului potrivit politicii de investiţii a

  fondului de investiţii se poate efectua doar în aşa fel încât acesta să fie întotdeauna în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. În fiecare caz se va urmări respectarea limitelor definite în politica de investiţii. Ocazional Asigurătorul

  se poate abate de la aceste limite (la înfiinţarea fondului de investiţii, respectiv la luarea în considerare a dimensiunii unei tranzacţii economice: dacă cheltuielile efectuării tranzacţiei sunt considerabile faţă de

  dimensiunea tranzacţiei, administratorul portofoliului poate lua decizia să păstreze temporar primele în

  active lichide, până la atingerea unei tranzacţii rentabile din punct de vedere economic).

  Administratorul portofoliului, înainte de a încheia afacerea, va verifica în mod obligatoriu conformarea

  la regulile şi limitele stabilite în politica de investiţii (verificarea prealabilă a limitelor). Pe lângă

  verificarea prealabilă a limitelor, Depozitarul, Asiguratorul şi Administratorul portofoliului efectuează

  control zilnic şi permanent.

  În cazul depăşirii cotelor, Administratorul portofoliului va urma procedura următoare.

  Depăşirea temporară a cotelor stabilite în politica de investiţii va constitui încălcare pasivă a limitei în

  următoarele cazuri:

  1. Depăşire cauzată de schimbarea valorii sumei date spre administrare: dacă limitările de investiţii

  definite în politica de investiţii a fondurilor sunt încălcate ca urmare a faptului că volumul unor

  fonduri de investiţii se schimbă brusc cu echivalentul valorii nete rezultat din creşterea

  volumului de depuneri datorită tuturor încasărilor şi transferurilor de fond iniţiate şi efectuate

  de Asigurator în perioada contractuală, respectiv descreşterea volumului de depuneri datorită

  plăţilor şi transferurilor de fond, Administratorul portofoliului este obligat să restabilească

  proporţiile stabilite în termen de 30 de zile calendaristice.

  2. Depăşire cauzată de schimbarea politicii de investiţii: odată cu schimbarea politicii de investiţii a

  fondurilor de investiţii Administratorul portofoliului este obligat ca în decurs de 30 de zile

  calendaristice să transforme structura fondului/fondurilor de investiţii vizate conform noii

  politici de investiţii

  3. Depăşire cauzată de schimbarea cotaţiilor pe piaţă: este posibil ca limitele stabilite pentru un

  grup de active să fie depăşite odată cu schimbarea preţului de piaţă (cotaţiei). În cazul în care

  regulile de investiţii sunt încălcate doar şi exclusiv prin schimbarea cotaţiei, Administratorul

  portofoliului este obligat ca în decurs de 30 de zile calendaristice să asigure că proporţiile se vor

  afla în limitele stabilite.

  Dacă în timpul verificării, Administratorul portofoliului constată depăşirea limitelor iar cauza acesteia

  nu poate fi atribuită nici uneia dintre cele trei categorii de mai sus, depăşirea limitei va fi considerată

 • încălcare activă. Situaţia trebuie soluţionată în 2 zile lucrătoare în conformitate cu politica de investiţii

  corespunzătoare fondului/fondurilor de investiţii vizate.

  Dacă soluţionarea nu poate fi efectuată decât cu dezavantajarea evidentă a Clientului (încheierea unei

  tranzacţii în condiţiile unei cotaţii sub cea a pieţei, respectiv angajarea unor cheltuieli semnificative),

  perioada de soluţionare de 2 zile lucrătoare menţionată mai sus poate fi prelungită la 10 zile lucrătoare

  cu acordul Asigurătorului.

  Dacă Administratorul portofoliului se face culpabil de încheierea unor tranzacţii care încalcă limitele de investiţii stabilite în politica de investiţie a fondurilor de investiţii, el este obligat să informeze

  numaidecât Asigurătorul într-o adresă scrisă.

  Administratorul Portofoliului va fi obligat să plătească despăgubire până la măsura fixată mai sus

  Asiguratorului şi fondului relevant de investiții pentru eventualele pierderi înregistrate ca urmare a încheierii unei tranzacții în mod deliberat sau ca urmare a unei neglijențe grave. Asiguratorul privește primele lichide a fondurilor de investiții din soldul de cont a circulației, precum și valorificarea sumelor revendicate, înaintea clasificării a instrumentelor de fonduri de investiții.

  Riscurile legate de fondurile de investiţii

  Riscul fondurilor de investiţii include riscul grupurilor de active acoperite de investiţiile fondului respectiv şi riscul climatului investiţional şi operaţional. Date fiind caracteristicilor individuale, fiecare fond de investiţie este expus la factori de risc diferiţi. Riscurile fondurilor de investiţii vor fi suportate în fiecare caz de client. Lista factorilor de risc pentru fondurile de investiţii este cuprinsă în anexa a) a acestei politici de

  investiţii. Principalii factori de risc ai fondurilor de investiţii şi efectul pe care aceştia îl exercită asupra ratei de schimb sunt prezentaţi în anexa b) a acestei politici de investiţii.

  Asigurătorul poate înfiinţa un fond de investiţii vizând o zonă de investiţie din afara Europei. Zona de investiţie vizată va fi specificată la caracteristicile proprii ale fondurilor de investiţii. În cazul acestor fonduri de investiţii pot exista şi riscuri care diferă de cele din mediul juridic şi economic european, precum şi riscuri care rezultă din fluctuaţiile cursului de schimb valutar.

  Factorii de risc care influenţează rata de schimb a fondurilor de investiţii au o influenţă majoră asupra ratei de schimb a fondurilor de investiţii. În baza datelor statistice anterioare, plasamentele în acţiuni cu risc sporit pot obţine un randament mai mare pe termen lung decât plasamentele în obligaţiuni cu risc mai scăzut. Prin urmare, Asigurătorul va indica durata de investire recomandată la descrierea fiecărui

  fond de investiţii.

  În vederea asigurării randamentului fondurilor de investiţii, precum şi pentru reducerea riscurilor fluctuaţiei cursului unităţilor, Asigurătorul are dreptul de a oferi mandat cu caracter general Administratorilor actuali de portofoliu pentru încheierea tranzacţiilor de acoperire (hedging).

  În măsura în care portofoliul fondului de investiţii, atribuit unei forme de investiţii colective, este reprezentativ, Administratorul de portofoliu trebuie să se asigure, că în urma acţiunilor colective cumpărate pentru respectivul fond de investiţie, politica de investiţie să nu diferă în mod semnificativ de politica acţiunilor fondului de investiţii.

 • Calcularea randamentului În cazul fondurilor de investiţii, Asiguratorul calculează randamentul în conformitate cu recomandarea

  Autorităţii de Stat pentru Supravegherea Organizaţiilor Financiare, pe baza schimbării valorii activului

  net corespunzătoare unui titlu de participare. Pentru calcularea randamentului între două perioade alese se va utiliza formula următoare:

  𝑟𝑛𝑜𝑚 =𝑟1

  𝑟0⁄ − 1

  unde

  rnom: randamentul nominal al fondului de investiţii pe perioada relevantă

  r1: valoarea activului net corespunzătoare unui titlu de participare la data de încheiere a perioadei

  r0: valoarea activului net corespunzătoare unui titlu de participare la data de deschidere a perioadei

  𝑟𝑎𝑛𝑛 = (𝑟1

  𝑟0⁄ )(365 𝑛⁄ )

  − 1

  unde

  rann: randamentul anualizat al fondului de investiţii pe perioada relevantă

  n: numărul zilelor între data de deschidere şi data de încheiere a perioadei relevante, n>365

  La calcularea randamentului, Asiguratorul aplică metoda de calcul denumită „total return”, care conține toate rezultatele realizate sau nerealizate în perioada respectivă.

  Având în vedere principiile internaţionale de măsurare a randamentului, Asiguratorul nu va anualiza

  aceste randamente, ci le va prezenta doar nominal.

  Asiguratorul va prezenta randamentele calculate pe o perioadă mai lungă de un an sub formă anualizată

  (randamentul se va calcula pe un an, cu metoda dobânzii compuse – cu exponent fracţionar, pe o bază

  de 365 de zile).

  Randamentul se va exprima în formă procentuală, rotunjit la două zecimale, având în vedere normele de

  rotunjire.

  Asiguratorul va publica lunar rezultatele fondurilor de investiţii în buletinul de informare de pe pagina

  web a Societății. Clienţii pot urmări randamentul fondurilor de investiţii între oricare două date cu ajutorul unui instrument numit Graphic Magician prezentat pe pagina web al Asiguratorului. Adresa

  site-ului Asiguratorului este:

  Creşterea capitalului fondurilor de investiţii se va reinvesti în întregime. Deţinătorii de unităţi de fond

  pot realiza venituri prin răscumpărarea unităţilor de fond. Randamentul fondurilor de investiţii depinde

  în fiecare caz de compoziţia fondurilor şi de evoluţia pieţei.

  Asiguratorul nu acordă garanţie de capital sau de randament în privinţa primelor de

  asigurare investite în fondurile de investiţii. Performanţa anterioară a unui fond de investiţie sau a activelor acestui fond nu înseamnă garanţie

  prospectivă pentru viitor. Randamentele prospective nu sunt cunoscute. Asiguratorul nu asumă

  garanţie pentru aceste randamente prospective.

 • Asigurătorul folosește indicele de referință în vederea comparării randamentelor fondurilor de investiții. Indicele de referință specific fiecărui fond în parte se regăsește în capitolul „Norme specifice referitoare la fondurile de investiţii”. Corecția valoarii indicelui de referință se face în funcție de costurile percepute la gestionarea fondului: gestionare depozite, gestionare portofoliu precum și

 • gestionarea fondului de investiții la măsurarea randamentului.

  Regulamentul de evaluare a fondurilor de inv estiţii

  REGULAMENTUL DE EVALUARE al Asiguratorului conţine regulile detaliate de evaluare a fondurilor de investiţii. Acest regulament constituie anexa e) a acestei politici de investiţii.

  Informațiile privind erorile de calcul apărute la calcularea valorii nete, a instrumentelor fondului de investiții, se regâsesc în anexa f).

 • Norme specifice referitoare la fondurile de investiţii

  Fond de Investiț ii L ich iditate în Eu ro

  Obiectivul fondului de investiţii: să asigure sumelor disponibile temporar sau investitorilor fără apetit de

  risc, un venit echilibrat, competitiv cu depozitele bancare în euro, prin utilizarea de instrumente în euro cu risc

  minim.

  Structura posibilă a fondului de investiţii: fondul de investiții poate include lichidități în euro, depozite

  bancare în euro, titluri de stat emise de statele membre ale Uniunii Europene sau ale țărilor OCDE, titluri de

  credit emise de instituții financiare internaționale sau entități economice, obligațiuni garantate, operațiuni repo și

  reverse repo, bani scripturali și plasamente colective în titluri investite în instrumentele de mai sus. În mod

  caracteristic, fondul de investiţii plasează investiţiile în Fondul de Investiţii Lichiditate în Euro a Pannónia CIG

  Alapkezelő Pannónia CIG EUR. Conform politicii de investiţii a fondului de investiţii, Fondul investeşte propriul

  capital mai ales în titluri de stat denominate în Euro emise pe termen scurt în Uniunea Europeană şi statele

  membre OECD sau în depozite în Euro pe termen scurt.

  Pentru primele de asigurare investite în fondul de investiţii, administratorul de fonduri,

  administratorul portofoliului sau terțe persoane nu oferă garanţie de capital sau randament al

  beneficiilor.

  Tipul fondului de invesție: lichiditate

  Factori de risc tipici: inflația, riscul de dobândă, factori privind țara, economia, factori

  . privind fiscalitatea

  Monedă: Euro

  Indice de referinţă: 100% Total Return Eonia Index

  Perioada de investiţie recomandată: minim 3 luni

  Acest fond de investiție este recomandat clienților care își asumă riscuri reduse.

  Nivelul de risc a fondului de investiție:

  1 2 3 4 5 6 7

 • F on du l d e In vestiţii I n terna ţion al de Ob ligaţiun i în Eu ro

  Obiectivul fondului de investiţii: realizarea unui randament absolut maxim al beneficiilor pe o perioadă de

  investiţie mai lungă de 3 ani, acordând atenţie diversităţii riscurilor, constanţei valorilor şi conservării capitalului.

  Structura posibilă a fondului de investiţii: fondul de investiții investeşte cel puţin două treimi din economiile depuse în titluri de credit convertibile , în obligaţiuni care asigură drept de cotaţie, în cupoane

  opţionale pentru obligaţiuni (warrant) şi alte titluri de valoare similare care asigură drept de opţiune şi care

  aparţin emitenţilor cu capital public, privat sau mixt cu sediul în Europa. Instrumentele financiare ale fondului de

  investiţii pot fi în orice monedă. Cu scop de acoperire, respectiv în vederea administrării eficiente a portofoliului,

  fondul de investiții are dreptul de a încheia contracte de împrumut, de răscumpărare de titluri de valoare, tranzacţii derivative. În scopul lichidităţii, fondul de investiții poate păstra instrumente lichide sub formă de depuneri la vedere sau în depozite, ale căror durată medie rămasă nu poate depăşi un an. În vederea maximizării

  randamentului beneficiilor, fondul de investiții are dreptul de a face investiţii, pe perioade scurte, în acţiuni, în titluri de valoare ale unor societăţi, în titluri de valoare care îndreptăţesc la dividende. Fondul de investiţii poate

  include în portofoliul său şi titlurile de investiţii ale unor fonduri care au investiţii în instrumentele financiare

  enumerate mai sus. Administratorul portofoliului poate încheia tranzacţii de acoperire a riscului valutar dacă le

  consideră necesare pentru creşterea randamentului fondului de investiţii sau pentru reducerea riscului valutar.

  Fondul de investiție poate să conțină o valoare netă a acțiunilor de 50% din următoarele fonduri:

  Allianz Advanced Fixed Income Global –A– EUR: conform politicii de investiții scopul Fondului, este ca pe termen

  lung, în cadrul pieței de obligațiuni globalizate, veniturile să depășească valoarea mediei, în piața internațională de

  obligațiun în primul rând, direct sau prin acțiuni provenite din instrumente intermediare.

  Cel putin 40 % din echivalentele în numerar de pe piețele în dezvoltare sau dezvoltate, se vor investi în titluri de

  valoare, eliberate de guverne, consilii locale, interne, internaționale, regionale.

  În continuare se vor aplica și obligațiuni ale unor firme, care își vor dezvolta valoarea pe piețele în dezvoltare.

  Obligațiunile ipotecare precum și obligațiunile cu altfel de acoperire din Fond pot fi maxim 20%, de asemenea

  poate investi și în titluri de valoare de tip BB+ sau chiar investiții mai nefavorabile.

  Titlurile de valoare achiziționate au perioada de maturitate medie, cuprinsă între 3 și 9 ani.

  Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield „I” EUR: conform politicii de investitii, cu sediu în Luxemburg,

  administrat în mod activ, scopul fondului, care deține obligatiuni ale firmelor, cu nivel de investiție mai scăzut,

  asigurand venituri corespunzătoare cu acestea. Spectrul investițional al pieței de obligatiuni europene, pe baza

  cărora acțiunile Fondului sunt de minim 67% încadrate între A+ și BBB-, și maximum 25% între BB+ și BB-, se

  vor investi în obligațiuni ale firmelor. Modelarea strategiei investiționale se fundamentează pe o analiză de bază.

  Ca urmare a specificităţii evaluării de piaţă, cursul instrumentelor financiare purtătoare de

  dobândă din fondul de investiții, astfel şi randamentul beneficiilor pot înregistra fluctuaţii. În primul rând, creşterea actuală a nivelului dobânzilor poate constitui un risc pentru fondul de

  investiţii deoarece, în paralel cu creşterea nivelului dobânzilor, se reduce valoarea

  instrumentelor financiare emise anterior – cu un nivel de dobândă mai scăzut, acest fapt având

  un efect negativ asupra randamentului beneficiilor realizate de fondul de investiții. Fondul de investiții poate efectua investiţii şi în titlurile de valoare ale emitenţilor cu rating mai slab, astfel riscul de devalorizare și de parteneriat este mai ridicat. Obligaţiunile convertibile constituie o tranziţie între obligaţiuni şi acţiuni. În esenţă, deţinătorul obligaţiunii convertibile poate converti

  investiţia sa în acţiunea firmei emitente la o dată viitoare specificată. Investiţia în obligaţiuni

  convertibile este mai volatilă decât o simplă investiţie în obligaţiuni, astfel şi riscul pierderii de

  capital este mai ridicat. Rata mai mare aşteptată a randamentului se poate considera ca o

  compensaţie pentru riscul mai ridicat. Pentru primele de asigurare investite în fondul de

  investiţii, Asiguratorul nu oferă garanţie de capital sau de randament.

  Tipul fondului de invesție: obligațiune internațională

 • Factori de risc tipici: lichiditate, inflație, riscul de dobândă, risc privind piața valutară, riscuri

  pentru produse preluate, risc de țară/politică, economie, credit,

  emitere, parteneriat, modificări de fiscalitate

  Monedă: Euro

  Indice de referinţă: JP Morgan GBI Global Index

  Perioada de investiţie recomandată: 3 ani

  Acest fond de investiție este recomandat clienților care își asumă riscuri de nivel mediu.

  Nivelul de risc a fondului de investiție:

  1 2 3 4 5 6 7

 • F on du l d e In vestiţii I n terna ţion al Mix t în Eu ro

  Obiectivul fondului de investiţii: a investi în acţiunile societăţilor din Ungaria, Europa Centrală şi de Est,

  Europa de Vest şi Statele Unite ale Americii, cu capacitatea cea mai mare de realizare de beneficii, respectiv cu

  potenţial deosebit în creştere, precum şi în titlurile de stat şi obligaţiunile societăţilor din regiunile amintite, a

  oferi astfel posibilitatea obţinerii pe termen lung a unui randament al beneficiilor cât mai mare, mai ridicat decât

  al obligaţiunilor, asumând însă un risc limitat.

  Structura posibilă a fondului de investiţii: titluri de credit emise de guvern, de Banca Centrală, garantate de

  Banca Centrală, emise de societăţi rezidente şi nerezidente; contracte de împrumut și contracte repo încheiate în privința acestor titluri de valoare; depuneri bancare, acţiuni, titluri de investiţii ale unor fonduri de investiţii care au investiţii în instrumentele financiare enumerate, respectiv tranzacţii derivative referitoare la

  instrumentele amintite. Administratorul portofoliului poate încheia tranzacţii de acoperire a riscului valutar dacă

  le consideră necesare pentru creşterea randamentului fondului de investiţii sau pentru reducerea riscului valutar.

  În scopul păstrării lichidităţii, fondul de investiţii are dreptul da a păstra active lichide (de exemplu: depozite

  bancare, titluri de stat cu durată scurtă), respectiv, în primul rând, titluri de investiţii care în oricare zi de

  comercializare sunt reconvertibile în cantități nelimitate.

  Fondul de investiție poate să conțină acțiuni cu o valoare netă de 50% aparținând Belfius Fullinvest SICAV eliberate din fondul Belfius Fullinvest Low EUR. Politica fondului este de a deține acțiuni care acoperă elementele de bază ale pieții de investiții, globale și permit o diversificare largă, ca cele clasice (obligațiuni, asigurări, chas) precum și clase de instrumente alternative. Fondul este flexibil, cu o reacție rapidă de

  modificare în funcție de schimbările piețelor valutare. Valoarea obligațiunilor Fondului pot atinge chiar și un net de 50% a acțiunilor.

  Realizarea unui nivel de randament de către fondul de investiții care depășește randamentul obligațiunilor necesită o investiţie pe termen lung. Pe termen scurt, randamentul beneficiilor fondului poate prezenta fluctuaţii semnificative. Ca urmare a specificităţii evaluării de piaţă,

  cursul instrumentelor financiare purtătoare de dobândă din fondul de investiții, astfel şi randamentul beneficiilor pot înregistra fluctuaţii. Pentru primele de asigurare investite în fondul

  de investiţii, Asiguratorul nu oferă garanţie de capital sau de randament.

  Tipul fondului de invesție: internațional mixt

  Factori de risc tipici: lichiditate, inflație, riscul de dobândă, risc privind piața valutară, riscuri

  pentru produse preluate, risc de țară/politică, economie, credit,

  emitere, parteneriat, modificări de fiscalitate

  Monedă: Euro

  Indice de referinţă: 65% JP Morgan Global Aggregate Bond, 30% MSCI Daily TR Net

  World USD és 5% MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD exprimat

  în euro

  Perioada de investiţie recomandată: 5 ani

  Acest fond de investiție este recomandat clienților care își asumă riscuri.

  Nivelul de risc a fondului de investiție:

  1 2 3 4 5 6 7

 • F on du l d e In vestiţii al Pie ţel o r Dez vo ltate Global p en tru Acţiun i în Eu ro

  Obiectivul fondului de investiții: a oferi posibilitatea de a beneficia de pe urma randamentului investițiilor

  provenind din dezvoltarea economică globală a țărilor cu economie de piață dezvoltată, prin combinarea mai

  multor tipuri de investiții.

  Structura posibilă a fondului de investiţii: fondul investește în forme de investiții colective. Ținta principală a acestor investiții este piața de capital a țărilor dezvoltate. Pe lângă formele de investiții colective amintite mai sus, administratorul portofoliului poate deține sume în numerar în vederea lichidității și reducerii riscului. Administratorul portofoliului poate încheia tranzacții de acoperire a riscului valutar, dacă consideră că acestea sunt necesare pentru creșterea randamentului fondului de investiții sau pentru reducerea riscului valutar.

  Realizarea unui nivel de randament de către fondul de investiții care depășește randamentul obligațiunilor necesită o investiţie pe termen lung. Pe termen scurt, randamentul beneficiilor fondului poate prezenta fluctuaţii semnificative, chiar mai semnificative decât fluctuațiile medii ale acțiunilor. Pentru primele de asigurare investite în fondul de investiţii, Asiguratorul nu oferă garanţie de capital sau de randament.

  Tipul fondului de invesție: obligațiune pentru piețe dezvoltate

  Factori de risc tipici: lichiditate, inflație, riscul de dobândă, risc privind piața valutară, riscuri

  pentru produse preluate, risc de țară/politică, economie, credit,

  emitere, parteneriat, modificări de fiscalitate

  Monedă: Euro

  Indice de referinţă: 100% MSCI World NR USD exprimat în euro

  Perioada de investiţie recomandată: 5 ani

  Acest fond de investiție este recomandat clienților care își asumă riscuri.

  Nivelul de risc a fondului de investiție:

  1 2 3 4 5 6 7

 • F on du l d e In vestiţii d in America d e No rd pen tru Acţiun i în Eu ro

  Obiectivul fondului de investiții: a oferi posibilitatea de a beneficia de pe urma randamentului investițiilor

  provenind din dezvoltarea economică a regiunii Americii de Nord, prin combinarea a mai multor tipuri de

  investiții.

  Structura posibilă a fondului de investiţii: fondul investește în forme de investiții colective. Ținta principală a acestor investiții este piața de capital a Americii de Nord. Pe lângă formele de investiții colective amintite mai sus, administratorul portofoliului poate deține sume în numerar în vederea lichidității și reducerii riscului. Administratorul portofoliului poate încheia tranzacții de acoperire a riscului valutar, dacă consideră că acestea sunt necesare pentru creșterea randamentului fondului de investiții sau pentru reducerea riscului valutar.

  Fondul de investitie poate să conțină instrumente cu o valoare netă de 50% aparținînd iShares Core S&P 500 ETF (IVV US. Fondul de investitie privind politica de investiții pe baza mediei majoritare a primelor 500 tipuri de obligațiuni din Statele Unite, calculate de Standard&Poor’s, publicate, index conform pieței de capital, prin acoperire pe bursă. Indexul este considerat ca reper privind dezvoltarea economiei globale. Fondul asigură

  posibilitatea profitului din creșterea economică a SUA. 90% din instrumentele fondului urmază să fie investite conform indexului, de referință. Realizarea unui nivel de randament de către fondul de investiții care depășește randamentul obligațiunilor necesită o investiţie pe termen lung. Pe termen scurt, randamentul beneficiilor fondului poate prezenta fluctuaţii semnificative, chiar mai semnificative decât fluctuațiile medii ale acțiunilor. Pentru primele de asigurare investite în fondul de investiţii, Asiguratorul nu oferă garanţie de capital sau de randament.

  Tipul fondului de investie: obligațiune pentru piețe dezvoltate

  Factori de risc tipici: lichiditate, inflație, riscul de dobândă , risc privind piața valutară, riscuri

  pentru produse preluate, risc de țară/politică, economie, credit,

  emitere, parteneriat, modificări de fiscalitate

  Monedă: Euro

  Indice de referinţă: 100% MSCI USA NR USD exprimat în euro

  Perioada de investiţie recomandată: 5 ani

  Acest fond de investiție este recomandat clienților care își asumă riscuri.

  Nivelul de risc a fondului de investiție:

  1 2 3 4 5 6 7

 • F on du l d e In vestiţii d in Eu ropa d e Est pen tru Acţi u n i în Eu ro

  Obiectivul fondului de investiții: a oferi posibilitatea de a beneficia de pe urma randamentului investițiilor

  provenind din dezvoltarea economică a țărilor Europei de Est, prin combinarea a mai multor tipuri de investiții.

  Structura posibilă a fondului de investiţii: fondul investește în forme de investiții colective. Ținta principală a acestor investiții este piața de capital a Europei de Est. Pe lângă formele de investiții colective amintite Administratorul portofoliului poate încheia tranzacții de acoperire a riscului valutar, dacă consideră că acestea sunt necesare pentru creșterea randamentului fondului de investiții sau pentru reducerea riscului valutar.

  Fondul de investiție poate să conțină instrumente cu o valoare netă de 50% aparținând NN Emerging Europe Equity – I Cap EUR. Fondul de investiție privind politica de investiței se bazează pe acțiunile burselor din țările europene, Rusia, Turcia, Polonia și a altor țări din blocul țărilor Central-Est - Europene și altele. Portofoliul Fondului se referă la investițiile privind deciziile particulare (prin abordarea de jos în sus) precum și prin analiza potențialului economic al acelor state (abordarea de sus în jos) unde se pot orienta investițiile Fondului.

  Realizarea unui nivel de randament de către fondul de investiții care depășește randamentul obligațiunilor necesită o investiţie pe termen lung. Pe termen scurt, randamentul beneficiilor fondului poate prezenta fluctuaţii semnificative, chiar mai semnificative decât fluctuațiile medii

  ale acțiunilor. Pentru primele de asigurare investite în fondul de investiţii, Asiguratorul nu oferă garanţie de capital sau de randament.

  Tipul fondului de investie: obligațiune pentru piețele în dezvoltare/ascensiune

  Factori de risc tipici: lichiditate, inflație, riscul de dobândă, risc privind piața valutară, riscuri

  pentru produse preluate, risc de țară/politică, economie, credit,

  emitere, parteneriat, modificări de fiscalitate

  Monedă: Euro

  Indice de referinţă: exprimat în euro: 20% BUX, 40% CETOP20, 40% MSCI EM Europe

  10/40 NR EUR index

  Perioada de investiţie recomandată: 5 ani

  Acest fond de investiție este recomandat cu precadere clientilor care isi asuma riscuri.

  Nivelul de risc a fondului de investiție:

  1 2 3 4 5 6 7

 • F on du l d e In vestiţii U ral d in Ru sia pen tru Acţiun i în Eu ro

  Obiectivul fondului de investiții: a oferi posibilitatea de a beneficia de pe urma randamentului investițiilor

  provenind din dezvoltarea economică a Rusiei, prin combinarea a mai multor tipuri de investiții.

  Structura posibilă a fondului de investiţii: fondul investește în forme de investiții colective. Ținta principală a acestor investiții este piața de capital a Rusiei. Pe lângă formele de investiții colective amintite mai sus, administratorul portofoliului poate deține sume în numerar în vederea lichidității și reducerii riscului. Administratorul portofoliului poate încheia tranzacții de acoperire a riscului valutar, dacă consideră că acestea sunt necesare pentru creșterea randamentului fondului de investiții sau pentru reducerea riscului valutar.

  Fondul de investiție poate să conțină instrumente cu o valoare netă de 50% aparținând LYXOR ETF Russia. Fondul de investiție privind politica de investiții se bazează pe invesțiile urmate de Dow Jones Russia GDR. Se reflactă prin acțiunile de la bursa din Londra (GDR=Global Depository Receipt) prin adeverințe de depozite comerciabilizabile, care sunt eliberate conform obligațiunilor altei țări și pot fi valorificate pe bursă. Pe index, se regasesc titluri de valoare ale firmelor rusești, care sunt inregistrate pe bursele interbancare din Moscova, precum și bursa din Londra. Valoarea unei componente a obligațiunii nu depășește 20%. Riscul evident a GDR poate depășii valoarea riscului, obligațiunii originale, rusești. Realizarea unui nivel de randament de către fondul de investiții care depășește randamentul obligațiunilor necesită o investiţie pe termen lung. Pe termen scurt, randamentul beneficiilor fondului poate prezenta fluctuaţii semnificative, chiar mai semnificative decât fluctuațiile medii ale acțiunilor. Pentru primele de asigurare investite în fondul de investiţii, Asiguratorul nu oferă garanţie de capital sau de randament.

  Tipul fondului de investie: obligațiune pentru piețele în dezvoltare/ascensiune

  Factori de risc tipici: lichiditate, inflație, riscul de dobândă, risc privind piața valutară, riscuri

  pentru produse preluate, risc de țară/politică, economie, credit,

  emitere, parteneriat, modificări de fiscalitate

  Monedă: Euro

  Indice de referinţă: exprimat în euro: 100% MSCI Russia 10/40 NR USD index

  Perioada de investiţie recomandată: 5 ani

  Acest fond de investiție este recomandat cu precadere clientilor care isi asuma riscuri.

  Nivelul de risc a fondului de investiție:

  1 2 3 4 5 6 7

 • F on du l d e In vestiţii al Pie ţel o r în Cu rs d e Dez vo ltare pen tru Acţiun i în Eu ro

  Obiectivul fondului de investiții:a oferi beneficii din creşterea valorii societăţilor aflate în regiunile în curs de dezvoltare ale lumii prin administrarea şi asumarea riscurilor în mod corespunzător şi prin constituirea unui

  portofoliu diversificat. Ţările ţintă ale acestui fond de investiţii sunt în primul rând Brazilia, Rusia, India, China,

  Coreea, dar fondul poate investi şi în societăţi din alte ţări în curs de dezvoltare. În ţările ţintă, fondul de investiţii

  identifică în special societăţile din ramurile industriale care beneficiază cel mai mult de efectele pozitive ale

  dezvoltării.

  Structura posibilă a fondului de investiţii: fondul de investiţii este creat în așa fel încât cel puţin două treimi din valoarea activului său net să fie constituită din acţiuni, respectiv titluri de valoare legate de acţiuni, ale căror

  societăţi emitente au fost înfiinţate în oricare dintre statele aşa numitei „pieţi emergente”, operează pe pieți emergente sau realizează cel puțin două treimi din veniturile lor în astfel de țări. Fondul de investiţii poate investi în depozite bancare la vedere sau depozite la termen pe maxim 1 an, în orice fel de monedă, în alte instrumente

  lichide din piaţa monetară. În vederea reducerii riscurilor și administrării eficiente a portofoliului, fondul poate investi în produse derivative sau poate încheia contracte de împrumut, răscumpărare de titluri de valoare. De

  asemenea, fondul de investiţii poate investi şi în titlurile de investiţii ale unor fonduri care au investiţii în

  instrumentele financiare enumerate mai sus. În scopul păstrării lichidităţii, fondul de investiţii are dreptul de a

  păstra active lichide (de exemplu: depozite bancare, titluri de stat cu durată scurtă), respectiv, în primul rând,

  titluri de investiţii care în oricare zi de comercializare sunt reconvertibile în cantități nelimitate. Administratorul portofoliului poate încheia tranzacţii de acoperire a riscului valutar dacă le consideră necesare pentru creşterea

  randamentului fondului de investiţii sau pentru reducerea riscului valutar.

  Realizarea unui nivel de randament de către fondul de investiții care depășește randamentul obligațiunilor necesită o investiţie pe termen lung. Pe termen scurt, randamentul beneficiilor fondului poate prezenta fluctuaţii semnificative, chiar mai semnificative decât fluctuațiile medii ale acțiunilor. Pentru primele de asigurare investite în fondul de investiţii, Asiguratorul nu oferă garanţie de capital sau de randament.

  Tipul fondului de investie: obligațiune pentru piețele în dezvoltare/ascensiune

  Factori de risc tipici: lichiditate, inflație, riscul de dobândă, risc privind piața valutară, riscuri

  pentru produse preluate, risc de țară/politică, economie, credit,

  emitere, parteneriat, modificări de fiscalitate

  Monedă: Euro

  Indice de referinţă: exprimat în euro: 100% Daily TR Net MSCI Emerging Markets USD

  Perioada de investiţie recomandată: 5 ani

  Acest fond de investiție este recomandat cu precadere clientilor care isi asuma riscuri.

  Nivelul de risc a fondului de investiție:

  1 2 3 4 5 6 7

 • Fondul de Investiţii Amazonas din America Latină pentru Acţiuni în Euro

  Obiectivul fondului de investiţii: Prin randamentul investiţiilor, fondul de investiţii vă oferă oportunitatea de

  a beneficia de performanţele economice ale întreprinderilor aflate într-un proces de dezvoltare în America

  Centrală şi America de Sud. Fondul de investiţii aspiră la randament absolut pe termen lung. De aceea depunerile

  vor fi investite indirect prin investiţie în acţiuni din America Latină. În afară de acţiuni, administratorul de fond

  poate investi exclusiv în instrumentele financiare – în primul rând titluri de stat, depozite bancare, sold bancar,

  acoperire valutară – prezentate în tabelul care prezintă proporţia minimă, maximă şi ţintită, luând în considerare

  proporţiile definite în tabel. Nu poate încheia alte tranzacţii. Fondul de investiţii are termen nelimitat, finalitate

  deschisă, astfel se pot achiziţiona sau vinde unităţi oricând şi încontinuu din momentul introducerii fondului de

  investiţii. Luând în considerare domeniul de investiţii vizat de fondul de investiţii, acesta din urmă comportă şi

  riscuri diferite de cele din mediul legal şi economic european. Cotarea fondului de investiţii se face utilizând cele

  mai noi date de curs accesibile pentru instrumentele financiare din evidenţa portofoliului, cu corecţia valorică a

  cursului de schimb oficial publicat de Banca Naţională din Ungaria.

  Structura posibilă a fondului de investiţii: fondul investete în forme de investiii colective inta principală

  a acestor investiii este piaa de capital a Americii Latine.

  Fondul de investiție poate să conțină instrumente cu o valoare netă de 50% aparținând următoarelor fonduri : Aberdeen Global - Latin American Equity Fund I-2 USD Acc: Fondul de investiții privind politica de investiții oferă posibilitatea veniturilor, cota-parte, privind performanta piețelor de obligațiuni din america –latina, în

  acest sens, majoritatea proprietații Fondului este investița în obligațiuni precum și în titluri de valoare aparținând obligațiunilor. Ținta Fondului, este cresterea acțiunilor, atigerea randamentului maxim al firmelor, în special din Amerika- Latina sau care își desfășoară activitatea cu precădere în acesată zonă.

  iShares Latin America 40 ETF (ILF US): Politica de investiție a fondului, se bazează pe calculul valorii medii majoritare a primelor 40, cele mai mari firme din zona Americii-Latine, calculată și publicată de agenția Standard&Poor’s, care acoperă venitul realizat pe indexul pieței de obligațiuni. Fondul asigură venituri cota-

  parte din creșterea economică a celor mai dezvoltate 5 țări din zona Americii- Latine.

  90% din instrumentele fondului urmază să fie investite conform indexului, de referință.

  Pe lângă formele de investiții colective amintite mai sus, administratorul portofoliului poate deține sume în numerar în vederea lichidității și reducerii riscului. Administratorul portofoliului poate încheia tranzacții de acoperire a riscului valutar, dacă consideră că acestea sunt necesare pentru creșterea randamentului fondului de investiții sau pentru reducerea riscului valutar.

  Realizarea unui nivel de randament de către fondul de investiții care depășește randamentul obligațiunilor necesită o investiţie pe termen lung. Pe termen scurt, randamentul beneficiilor fondului poate prezenta fluctuaţii semnificative, chiar mai semnificative decât fluctuațiile medii ale acțiunilor. Pentru primele de asigurare investite în fondul de investiţii, Asiguratorul nu oferă garanţie de capital sau de randament.

  Tipul fondului de investie: obligațiune pentru piețele în dezvoltare/ascensiune

  Factori de risc tipici: lichiditate, inflație, riscul de dobândă, risc privind piața valutară, riscuri

  pentru produse preluate, risc de țară/politică, economie, credit,

  emitere, parteneriat, modificări de fiscalitate

  Monedă: Euro

  Indice de referinţă: exprimat în euro: 100% MSCI EM Latin America 10/40 NR USD index

  Perioada de investiţie recomandată: 5 ani.

  Acest fond de investiție este recomandat cu precadere clientilor care isi asuma riscuri.

 • Nivelul de risc a fondului de investiție:

  1 2 3 4 5 6 7

 • F on du l d e In vestiţii d in Ch in a p en tru Acţiu ni în Eu ro

  Obiectivul fondului de investiții: a oferi posibilitatea de a beneficia de pe urma randamentului investițiilor

  provenind din dezvoltarea economiei din China prin administrarea şi asumarea riscurilor în mod corespunzător

  şi prin constituirea unui portofoliu diversificat. Fondul de investiţii identifică în special companiile din ramurile de

  industrie și fondurile de investiții care investesc în astfel de companii care beneficiază cel mai mult de efectele pozitive ale dezvoltării. Obiectivul administratorului fondului de investiții este ca randamentul fondului de investiții să reflecte întotdeauna randamentul instrumentelor financiare aflate în fondul de investiții, independent de modificările de curs valutar dintre moneda fondului de investiţii şi moneda instrumentelor financiare incluse în

  fondul de investiții

  Structura posibilă a fondului de investiţii: Obiectivul fondului de investiţii este de a efectua investiţii în

  acțiunile societăţilor cu sediul în China, respectiv în acțiunile acelor societăți care îşi desfăşoară în mare parte activitatea în China. În acest scop, investeşte în primul rând în fonduri de investiţii care au investiţii în astfel de

  societăţi, dar în vederea maximizării randamentului beneficiilor, administratorul fondului de investiţii are

  posibilitatea de a achiziţiona şi acţiuni individuale. Pe lângă acestea, administratorul fondului poate efectua

  investiţii în instrumente de pe piaţa monetară comercializate în China, în titluri credit, precum şi în instrumente

  din piaţa monetară ungară, titluri de stat ungare. În vederea administrării eficiente a riscurilor şi a portofoliului,

  fondul de investiţii poate încheia contracte de împrumut, răscumpărare de titluri de valoare şi tranzacţii

  derivative. Administratorul portofoliului poate încheia tranzacţii de acoperire a riscului valutar dacă le consideră

  necesare pentru creşterea randamentului fondului de investiţii sau pentru reducerea riscului valutar.

  Realizarea unui nivel de randament de către fondul de investiții care depășește randamentul obligațiunilor necesită o investiţie pe termen lung. Pe termen scurt, randamentul beneficiilor fondului poate prezenta fluctuaţii semnificative, chiar mai semnificative decât fluctuațiile medii ale acțiunilor. Pentru primele de asigurare investite în fondul de investiţii, Asiguratorul nu oferă garanţie de

  capital sau de randament.

  Tipul fondului de investie: obligațiune pentru piețele în dezvoltare/ascensiune

  Factori de risc tipici: lichiditate, inflație, riscul de dobândă, risc privind piața valutară, riscuri

  pentru produse preluate, risc de țară/politică, economie, credit,

  emitere ,parteneriat, modificări de fiscalitate

  Monedă: Euro

  Indice de referinţă: exprimat în euro: 100% MSCI China 10/40 Net TR USD

  Perioada de investiţie recomandată: 5 ani

  Acest fond de investiție este recomandat cu precadere clientilor care isi asuma riscuri.

  Nivelul de risc a fondului de investiție:

  1 2 3 4 5 6 7

 • F on du l d e In vestiţii d in I nd ia pen tru Acţiun i în Eu ro

  Obiectivul fondului de investiții: a oferi posibilitatea de a beneficia de pe urma randamentului investițiilor

  provenind din dezvoltarea economiei din India prin administrarea şi asumarea riscurilor în mod corespunzător şi

  prin constituirea unui portofoliu diversificat.Fondul de investiţii identifică în special companiile din ramurile de

  industrie și fondurile de investiții care investesc în astfel de companii care beneficiază cel mai mult de efectele pozitive ale dezvoltării. Obiectivul administratorului fondului de investiții este ca randamentul fondului de investiții să reflecte întotdeauna randamentul instrumentelor financiare aflate în fondul de investiții, independent de modificările de curs valutar dintre moneda fondului de investiţii şi moneda instrumentelor financiare incluse în

  fondul de investiții.

  Structura posibilă a fondului de investiţii: obiectivul fondului de investiţii este de a efectua investiţii în

  acțiunile societăţilor cu sediul în India, respectiv în acțiunile acelor societăți care îşi desfăşoară în mare parte activitatea în India. În acest scop, investeşte în primul rând în fonduri de investiţii care au investiţii în astfel de

  societăţi, dar în vederea maximizării randamentului beneficiilor, administratorul fondului de investiţii are

  posibilitatea de a achiziţiona şi acţiuni individuale. Pe lângă acestea, administratorul fondului poate efectua

  investiţii în instrumente de pe piaţa monetară comercializate în India, în titluri credit, precum şi în instrumente

  din piaţa monetară ungară, titluri de stat ungare. În vederea administrării eficiente a riscurilor şi a portofoliului,

  fondul de investiţii poate încheia contracte de împrumut, răscumpărare de titluri de valoare şi tranzacţii

  derivative. Administratorul portofoliului poate încheia tranzacţii de acoperire a riscului valutar dacă le consideră

  necesare pentru creşterea randamentului fondului de investiţii sau pentru reducerea riscului valutar.

  Realizarea unui nivel de randament de către fondul de investiții care depășește randamentul obligațiunilor necesită o investiţie pe termen lung. Pe termen scurt, randamentul beneficiilor fondului poate prezenta fluctuaţii semnificative, chiar mai semnificative decât fluctuațiile medii ale acțiunilor. Pentru primele de asigurare investite în fondul de investiţii, Asiguratorul nu oferă garanţie de capital sau de randament.

  Tipul fondului de invesție: obligațiune pentru piețele în dezvoltare/ascensiune

  Factori de risc tipici: lichiditate, inflație, riscul de dobândă, risc privind piața valutară, riscuri

  pentru produse preluate, risc de țară/politică, economie, credit,

  emitere, parteneriat, modificări de fiscalitate

  Monedă: Euro

  Indice de referinţă: exprimat în euro: 100% MSCI India 10/40 Net TR USD

  Perioada de investiţie recomandată: 5 ani

  Acest fond de investiție este recomandat cu precadere clientilor care isi asuma riscuri.

  Nivelul de risc a fondului de investiție:

  1 2 3 4 5 6 7

 • F on du l d e In vestiţii „Warren Buff et“ p en tru Acţiu n i în Eu ro

  Obiectivul fondului de investiții: să ofere posibilitatea de a investi în grupul de companii al lui Warren Buffett din Berkshire Heathaway, SUA, unul dintre oamenii de afaceri cu cele mai mari succese din lume. Societatea

  Berkshire Heathaway, prin filialele sale, este prezentă în mai multe sectoare industriale (de exemplu industria de

  construcții, industria de mașini unelte, industria textilă, sectorul financiar, asigurări, industria metalelor, sectorul imobiliar etc.). Cu ajutorul acestui fond de investiţii este posibilă investiţia cu economii mai mici, cu care în mod

  normal nu puteau fi cumpărate acţiuni din cauza preţului ridicat al acestora. Obiectivul administratorului fondului

  de investiții este ca randamentul fondului de investiții să reflecte întotdeauna randamentul instrumentelor financiare aflate în fondul de investiții, independent de modificările de curs valutar dintre moneda fondului de investiţii şi moneda instrumentelor financiare incluse în fondul de investiții.

  Structura posibilă a fondului de investiţii: Cota de acţiuni a fondului de investiţii se compune 100% din

  acţiunile companiei Berkshire Hathaway, dar din motive de asigurare a lichidităţii poate include şi instrumente din

  piaţa monetară în forinţi, respectiv dolari americani, depozite bancare la vedere sau depozite la termen pe

  perioade de maxim 1 an, titluri de stat cu durată medie mai mică de 1 an, titluri de valoare emise de Berkshire

  Hathaway care reprezintă rapoarte de creditare, precum şi titluri de stat ungare. Circulaţia bursieră a

  acţiunii-ţintă a fondului de investiţii asigură, de asemenea, lichiditatea corespunzătoare fondului de investiţii. În

  vederea administrării eficiente a riscurilor şi a portofoliului, fondul de investiţii poate încheia contracte de

  împrumut, răscumpărare de titluri de valoare şi tranzacţii derivative. Administratorul portofoliului poate încheia

  tranzacţii de acoperire a riscului valutar dacă le consideră necesare pentru creşterea randamentului fondului de

  investiţii sau pentru reducerea riscului valutar.

  Realizarea unui nivel de randament de către fondul de investiții care depășește randamentul obligațiunilor necesită o investiţie pe termen lung. Pe termen scurt, randamentul beneficiilor fondului poate prezenta fluctuaţii semnificative.

  Pentru primele de asigurare investite în fondul de investiţii, Asiguratorul nu oferă garanţie de

  capital sau de randament.

  Tipul fondului de invesție: obligațiune pentru piețele dezvoltate

  Factori de risc tipici: lichiditate, inflație, riscul de dobândă, risc privind piața valutară, riscuri

  pentru produse preluate, risc de țară/politică, economie, credit,

  emitere, parteneriat, modificări de fiscalitate

  Monedă: Euro

  Indice de referinţă: exprimat în euro: 100% Berkshire Hathaway B serie

  Perioada de investiţie recomandată: 5 ani

  Acest fond de investiție este recomandat cu precadere clientilor care isi asuma riscuri.

  Nivelul de risc a fondului de investiție:

  1 2 3 4 5 6 7

 • Fondul d e In vestiţii Metallicu m p en tru Pia ța Mărfu rilo r în Eu ro

  Obiectivul fondului de investiții: de a realiza creșterea capitalului investit pe termen lung, ținând cont de repartizarea riscului. Datorită volatilității lor periodice, materialele prime sunt investiții recomandate pe termen lung, cu un risc ridicat. Cursul bursier al unor materiale prime poate prezenta fluctuații semnificative pe termen scurt.

  Structura posibilă a fondului de investiţii: Fondul de investiții va investi cel puțin 80% din capitalul propriu în forme de investiții colective care investesc în metale prețioase (aur, argint) și metale industriale (cupru, aluminiu, zinc, nichel) precum și în platină și paladiu în proporția determinată în indicele de referință. Fondul de investiții poate investi, pe lângă indicele sale de referință, și în alte metale, între altele și în litiu. Administratorul portofoliului poate încheia tranzacții de acoperire a riscului valutar, dacă consideră că acestea sunt necesare pentru creșterea randamentului fondului de investiții sau pentru reducerea riscului valutar.

  Fondul de investiție poate să contțină instrumente cu o valoare netă de 50% aparținând următoarelor fonduri:

  iPath Bloomberg Industrial Metals Subindex Total Return ETN: Fondul de investiție pe bază politicii de investiții asigură posibilitatea de a investi în metale industriale, termen limitat, precum și la venituri relizate în urma valorii schimbului valutar al acestora. Titlurile de valoare aparținând Bloomberg Industrial Metals Subindex au aparut din totalizarea a patru metale, aluminiu, nichel, zinc și bronz, care pot fi tranzacționate pe bursa de mărfuri. Cursul de schimb al metalelor industriale este puternic influențat de cererea și oferta globală, fiind un factor ce poate oscila în funcție de creșterea economiei globale. Titlurile de valoare sunt eliberate de Barclay’s Bank PLC.

  iPath Bloomberg Precious Metals Subindex Total Return ETN: Fondul de invesție pe baza politicii de investiții asigură posibilitatea de a investi în metale prețioase, termen limitat, precum și la venituri relizate în urma valorii schimbului valutar al acestora. Titlurile de valoare aparținând Bloomberg Industrial Metals Subindex au aparut din totalizarea a doua metale prețioase, aur și argint care pot fi tranzacționate pe bursa de mărfuri. Cursul de schimb al metalelor prețioase este puternic influențat de cererea și oferta globală, fiind un factor ce poate oscila în funcție de creșterea economiei globale. Titlurile de valoare sunt eliberate de Barclay’s Bank PLC.

  Realizarea unui nivel de randament de către fondul de investiții care depășește randamentul obligațiunilor necesită o investiţie pe termen lung. Pe termen scurt, randamentul beneficiilor fondului poate prezenta fluctuaţii semnificative, chiar mai semnificative decât fluctuațiile medii ale acțiunilor. Pentru primele de asigurare investite în fondul de investiţii, Asiguratorul nu oferă garanţie de capital sau de randament.

  Monedă: Euro

  Indice de referinţă: 40% Dow Jones-UBS Precious Metals TR Sub-Index în euro

  40% Dow Jones-UBS Industrial Metals TR Sub-Index în euro

  10% Palladium London PM Fix în euro

  10% Platinum London PM Fix în euro

  Perioada de investiţie recomandată: 5 ani

  Acest fond de investiție este recomandat cu precadere clientilor care isi asuma riscuri.

  Tipul fondului de invesție: piața de mărfuri

  Factori de risc tipici: lichiditate, inflație, riscul de dobândă, risc privind piața valutară, riscuri

  pentru produse preluate, risc de țară/politică, economie, credit,

  emitere, parteneriat, modificări de fiscalitate

 • Nivelul de risc a fondului de investiție:

  1 2 3 4 5 6 7

 • F on du l d e In vestiţii p entru Profit To tal în Eu ro

  Obiectivul fondului de investiții: să ofere clienților, pe termen mediu, un profit peste randamentul obținut pe piața monetară în Euro prin aplicarea unei strategii investiționale extrem de flexibile. Compoziţia investiţiilor este stabilită în funcţie de procesele pieţei actuale, iar ponderea fiecărei clase de instrumente (piaţa monetară, piaţa de

  obligaţiuni, piaţa de acţiuni) poate varia pe o scală deosebit de largă. Fondul dorește să atingă acest obiectiv în primul rând investind în fonduri de investiții a căror politică investițională are obiective similare. Activele cu o pondere în cadrul acestui fond trebuie de asemenea să aspire la randament absolut și trebuie să fie flexibile în ceea ce privește alocarea între diferitele piețe (piaţa monetară, piaţa de obligaţiuni, piaţa de acţiuni) pentru a putea profita în mod corespunzător de tendințele pieței. În plus, pentru a asigura lichiditatea necesară pentru desfășurarea activității sale, fondul de investiții conține instrumente de pe piața monetară și piața de obligațiuni denominate în euro și în forinți (de exemplu depozite bancare, titluri de stat, unități de investiții de pe piața monetară și a fondurilor de obligațiuni).

  Structura posibilă a fondului de investiţii: unitățile de investiții ale fondurilor de investiții care adoptă

  strategia randamentului absolut, titluri de stat denominate în euro și forinți, depozite bancare, solduri ale conturilor curente, acorduri de răscumpărare sau alte instrumente financiare ce utilizează în mod predominant

  oportunitățile de investiție menționate mai sus. Administratorul fondului de investiții are dreptul să vândă / cumpere unități de investiție şi titluri de stat, dar și să constituie depozite, în conformitate cu schimbările de pe piața monetară. Administratorul portofoliului realizează strategia fondului de investiţii prin alte fonduri de investiţii. Administratorul portofoliului poate încheia tranzacții de acoperire a riscului valutar, dacă consideră că acestea sunt necesare pentru creșterea randamentului fondului de investiții sau pentru reducerea riscului valutar.

  Fondul de investiție poate să conțină acțiuni cu o valoare netă de 50% aparținând Fondului Pannónia CIG Oraculum acționar majoritar din fondul mixt de obligațiuni. Fondul de investiții pe baza politicii de investiții în

  principal inveșteste în actiuni și în instrumente ale piețelor de obligațiuni, pe lângă un management activ al proprietății și unul conservativ al factorilor de risc. În condiții de piață optime, aceste categorii de instrumente, pot fi investite și în alte moduri (ex. piețe de mărfuri, titluri ale firmelor). În portofoliul Fondului procentul mediu estimat este între 40% si 60%. Dar în condiții justificate sunt permise și unele abateri. În cadrul Fondului alegerea instrumentelor se realizează pe baza unei analize fundamentate, analizele tehnice pot

  aparea doar cu scopul sincronizării în timp.

  Realizarea unui nivel de randament de către fondul de investiții care depășește randamentul obligațiunilor necesită o investiţie pe termen lung. Pe termen scurt, randamentul beneficiilor fondului poate prezenta fluctuaţii semnificative. Fondul de investiții este public și deschis, fiind introdus pentru o perioadă nedeterminată. Ca urmare a specificităţii evaluării de piaţă, cursul

  instrumentelor financiare purtătoare de dobândă din fondul de investiții, astfel şi randamentul beneficiilor pot înregistra fluctuaţii. Pentru primele de asigurare investite în fondul de investiţii,

  Asiguratorul nu oferă garanţie de capital sau de randament, iar riscurile legate de această

  investiţie se reflectă în valoarea actuală a unităților.

  Monedă: Euro

  Indice de referinţă: 100% Total Return Eonia Index

  Perioada de investiţie recomandată: 3-4 ani

  Acest fond de investiție este recomandat cu precadere clientilor moderati în asumarea riscului.

  Factori de risc tipici: lichiditate inflație, riscul de dobândă, risc privind piața valutară, riscuri

  pentru produse preluate, risc de țară/politică, economie, credit,

  emitere, parteneriat, modificări de fiscalitate

  Tipul fondului de invesție: venit abszolut

 • Nivelul de risc a fondului de investiție:

  1 2 3 4 5 6 7

 • Anexe:

  a) Tipul și caracteristicile factorilor care influențează cursul fondurilor de investiții individuale b) Prezentarea riscurilor specifice fondurilor de investiții

  c) Compoziția strategică a fondurilor de investiții, restricții de investiții d) Prezentarea administratorilor portofoliilor Asiguratorului CIG Pannónia Biztosító Nyrt. e) Regulament de evaluare

  f) Managementul erorilor apărute prin calculul valorii nete a instrumentelor Fondului

 • Anexa a)

  Tipul și caracteristicile factorilor care influențează cursul fondurilor de investiții individuale

  Risc de inflaţie: valoarea de piaţă a titlurilor de valoare purtătoare de dobândă este influenţată în mod decisiv de nivelul

  dobânzilor. Deoarece aşteptările privind rata inflaţiei au un efect important asupra nivelului dobânzilor aplicate, rata inflaţiei

  - prin valoarea dobânzilor - poate influenţa valoarea titlurilor de valoare din fondul de investiţii, în consecinţă randamentul

  beneficiilor fondului de investiţii. Riscuri din modificări de dobândă: nivelul dobânzilor influenţează valoarea titlurilor de valoare purtătoare de dobândă.

  Creşterea nivelului dobânzilor poate reduce valoarea actuală a titlurilor purtătoare de dobândă, ceea ce poate avea efect

  negativ asupra randamentului beneficiilor fondurilor de investiţii, în portofoliul cărora sunt incluse aceste titluri de valoare,

  purtătoare de dobândă.

  Riscuri de pe piaţa de acţiuni: în anumite cazuri, pieţele de acţiuni – mai ales pe termen scurt – sunt caracterizate de fluctuaţii semnificative care, în cazul scăderii cursului, generează şi scăderea valorii fondului de investiţie. Pe termen lung,

  acţiunile pot oferi randamente ale beneficiilor mai mari decât instrumentele cu risc mai scăzut, dar pe perioade mai scurte

  trebuie luată în considerare posibilitatea scăderii cursurilor care influenţează negativ valoarea fondului de investiţie.

  Riscuri de schimb valutar: cursul monedelor, una faţă de cealaltă, se poate modifica în funcţie de condiţiile pieţei – de

  cerere şi ofertă. Astfel, valoarea instrumentelor financiare incluse în portofoliul unui fond de investiţie poate varia şi, în

  cazuri extreme, poate cauza scăderea valorii acesteia, în profida faptului că în moneda proprie valoarea instrumentului a

  crescut.

  Risc de lichiditate: în anumite cazuri, vânzarea instrumentelor financiare incluse în portofoliul unui fond de investiţii poate întâlni anumite obstacole (vânzarea este posibilă numai după o perioadă mai lungă, respectiv numai la un curs mai scăzut).

  Riscul de lichiditate poate fi un factor limitativ şi în cazul investiţiilor instrumentelor monetare libere ale fondului de

  investiţie. Astfel, absenţa lichidităţii poate avea un efect negativ asupra valorii instrumentelor fondului de investiţie, în

  consecinţă asupra valorii fondului de investiţie.

  Riscuri instrumentelor derivative: cu toate că fondurile de investiţii pot încheia tranzacţii derivative numai în vederea

  maximizării randamentelor beneficiilor, respectiv în vederea reducerii riscurilor, acestea – datorită caracteristicilor lor –

  poartă un grad de risc mai ridicat. Aceste situaţii de risc pot fi minimalizate printr-o politică investiţională corespunzătoare,

  însă nu pot fi excluse în totalitate.

  Risc politic: situaţia politică a ţărilor-ţintă ale fondurilor de investiţii influenţează randamentele fondurilor de investiţii. Guvernele acestor ţări pot lua decizii care au efect negativ asupra entităţilor economice din ţara respectivă, astfel scăzând

  valoarea titlurilor de valoare emise de acestea. Risc economic: situaţia economică a ţărilor-ţintă ale fondurilor de investiţii (de exemplu: creşterea economică, situaţia

  economiei externe, politica cu privire la cursurile de schimb, situaţia bugetului, nivelul dobânzilor) influenţează valoarea

  instrumentelor unui fond de investiţie, putând avea chiar şi efect negativ asupra acestora.

  Riscuri de parteneriat: există riscul, ca în cazul unei tranzacţii, partenerul să nu îşi îndeplinească sau să nu poată îndeplini

  obligaţiile asumate prin tranzacţie.

  Riscuri legate de emitenţii de titluri de valoare: în cazuri nefericite, emitenţii titlurilor de valoare aflate în fondurile de investiţii pot ajunge în situaţii nefavorabile. Acestea duc la deschiderea împotriva lor a procedurilor de falimentare sau de

  dizolvare. Toate acestea pot influenţa în mod nefavorabil cursurile titlurilor de valoare emise de aceştia, în consecinţă şi

  cursul fondului de investiţii.

  Riscuri de modificări ale legislaţiei fiscale: legislaţia cu privire la asigurările de viaţă legate de unităţi de investiţie,

  respectiv cea referitoare la fondurile de investiţii, se poate modifica în viitor, posibilitate ce trebuie avută în vedere.

  Riscuri de creditarea: depozitele bancare și relațiile de credițare prin titlurile de valoare, în cazul instituțiilor bancare care preiau titlurile de valoare, precum și în cazul falimentului instituțiilor emitente, imposibilitatea efectuării plăților,

  poate conduce la scăderea drastică a valorii instrumentului și chiar la dizolvarea totală. Riscuri de produse preluate: cu toate că doar pentru maximizarea veniturilor și moderarea riscurilor se pot incheia

  tranzacții cu instrumente preluate, acestea prin natura lor prezintă riscuri mai ridicate. Acestea pot fi reduse prin tehnici investiționale corespunzătoare, dar nu pot fi filtrate, evitate în totalitate.

  Riscuri de piață imobiliară: riscurile privind imobiliarele, precum și investițiile în imobiliare, veniturile relizate din acestea (închirieri, valorificări) și cheltuieliel viitoare neprevăzute. Factorii detreminanți fiind situația economica generală

  din preajma imobilului, factorii privind cererile și ofertele de pe piața imobiliară, nivelul dobânzii și evoluția economiei de piață.

  Riscuri de piața de mărfuri: piața de mărfuri și riscurile bază pe investițiile în acest sens, reprezentând oscilatiile cursului. Cursul privind produsele pieței de mărfuri poate fi influențat, precum modificările neprevăzute de cerere și

  ofertă, inflația și nivelul dobânzii. Risc concentrațional: acest risc își face apariția în situația în care marea majoritate a investițiilor se face în acelasi tip de

  instrument sau piață. Diluarea riscului nu este în întregime.

 • Anexa b)

  Prezentarea factorilor de risc conform tipului de fond de investiție

  Risc de piață:

  Tipul fondului

  de invesție

  Infl

  ația

  Do

  bân

  da

  Pia

  ța d

  e o

  bli

  gat

  iun

  i

  Pia

  ța

  val

  uta

  Lic

  hid

  itat

  e

  Pia

  ța

  imo

  bil

  iară

  Ris

  c p

  relu

  at

  Pia

  ța d

  e m

  ărfu

  ri

  Obligațiune

  ascendentă

  + + + + + +

  Obligațiune

  dezvoltată

  + + + + + +

  Obligațiuni

  Europa

  Centrală ți de

  Est

  + + + + + +

  Obligațiuni

  internaționale

  + + + + +

  Obligațiuni

  interne

  + + + +

  Internaționale

  + + + + + +

 • mixte

  Interne mixte

  + + + + + +

  Obligațiuni

  preschimbabile

  + + + + + +

  Piața de

  mărfuri

  + + + + + + +

  Obligatiuni

  interne

  + + + + +

  Lichiditate

  + +

  Capital

  asigurat

  + + + + +

  Administrare

  activa

  + + + + + + +

  Venit garantat

  + + + + + + +

 • Risc ce nu tine de piață:

  Tipul fondului de investiții

  țară

  /polit

  ic

  cred

  itar

  e

  eco

  no

  mic

  emit

  ere

  par

  ten

  eria

  t

  conce

  nțr

  atio

  na

  mo

  dif

  icăr

  i al

  e

  leg

  isla

  ției

  fisc

  ale

  Obligațiune ascendentă

  + + + + + +

  Obligațiune dezvoltată

  + + + + + +

  \

  Obligațiuni Europa Centrală și de

  Est

  + + + + + +

  Obligațiuni internaționale

  + + + + + +

  Obligațiuni interne

  + + + + +

  Internaționale mixte

  + + + + + +

  Interne mixte

  + + + + + +

  Obligațiuni preschimbabile

  + + + + + + +

  Piața de mărfuri

  + + + + + +

  Obligațiuni interne

  + + + + + +

 • Lichiditate

  + + + +

  Capital asigurat

  + + + + + + +

  Administrare activă

  + + + + + +

  Venit garantat

  + + + + + +

 • Anexa c)

  Compoziția strategică a fondurilor de investiții, restricții de investiții

  Denumirea fondului de investiții

  Tipul fondului

  Fond de Investiții cu

  Lichiditate în Euro Fondul de Investiţii

  Internaţional de Obligaţiuni

  în Euro Fondul de Investiţii

  Internaţional Mixt in Euro Fondul de Investiții al

  Piețelor Dezvoltate Global pentru Acțiuni in Euro

  Fondul de Investiţii din

  America de Nord pentru

  Acţiuni în Euro

  Fondul de Investiţii din

  Europa de Est pentru

  Acţiuni în Euro Fondul de Investiţii Ural din

  Rusia pentru Acţiuni în Euro

  A

  B

  C

  A

  B

  C

  A

  B

  C

  A

  B

  C

  A

  B

  C

  A

  B

  C

  A

  B

  C

  Depozit bancar: *depozit la vedere 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0%

  Titlu de stat cu discount:* 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 90% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0%

  Obligaţiune MNB (Banca Naţională a

  Ungariei):* 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 90% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0%

  Obligaţiune emisă de statul ungar:* 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 90% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0%

  Obligaţiune corporatistă: 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 90% 0% – – – –

  Alte obligaţiuni: 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 90% 0% – – – –

  Obligaţiuni ipotecare: 0% 20% 0% 0% 100% 0% 0% 90% 0% – – – –

  Titluri de investiţii colective publice şi

  deschise: 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 80% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 80% 0% 100% 100%

  Titluri de investiţii colective private sau

  închise: 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 20% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 20% 0% 100% 0%

  Acţiuni ungare: – 0% 10% 0% 0% 60% 0% – – – –

  Titluri de stat emise în străinătate:* 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 90% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0%

  Obligaţiuni corporatiste emise în

  străinătate: 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 90% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0%

  Alte obligaţiuni emise în străinătate: 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 90% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0%

  Obligaţiuni ipotecare emise în

  străinătate: 0% 20% 0% 0% 100% 0% 0% 90% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0%

  Acţiuni emise în străinătate: – 0% 10% 0% 0% 60% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0%

  Tranzacţii derivative:** 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0%

  Rata minimă a instrumentelor financiare

  lichide:

  80%

  25%

  25%

  25%

  25%

  25%

  25%

  * Asiguratorul va considera tipurile de fonduri marcate cu steluţă ca fonduri lichide. **Doar operaţiuni de hedge. A: cotă minimă; B: cotă maximă; C: cotă vizată

 • Denumirea fondului de

  investiții

  Tipul fondului

  Fondul de Investiţii al Pieţelor în curs de

  Dezvoltare pentru Acţiuni in

  Euro

  Fondul de Investiţii Amazonas din America

  Latină pentru Acţiuni în

  Euro

  Fondul de Investiţii din

  China pentru Acţiuni in Euro

  Fondul de Investiţii din India

  pentru Acţiuni in Euro

  Fondul de Investiţii „Warren

  Buffet” pentru Acţiuni Fondul de investiţii

  Metallicum pentru Piaţa

  Mărfurilor în Euro

  Fondului de Investiţii pentru

  Profit Total în Euro

  A

  B

  C

  A

  B

  C

  A

  B

  C

  A

  B

  C

  A

  B

  C

  A

  B

  C

  A

  B

  C

  Depozit bancar: *depozit la

  vedere 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0%

  Titlu de stat cu discount:* 0% 20% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 50% 0%

  Obligaţiune MNB (Banca

  Naţională a Ungariei):* 0% 20% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 50% 0%

  Obligaţiune emisă de statul

  ungar:* 0% 20% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 50% 0%

  Obligaţiune corporatistă: 0% 20% 0% – – – – – 0% 0% 0%

  Alte obligaţiuni: 0% 20% 0% – – – – – 0% 0% 0%

  Obligaţiuni ipotecare: 0% 20% 0% – – – – – 0% 0% 0%

  Titluri de investiţii colective

  publice şi deschise: 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 0%

  Titluri de investiţii colective

  private sau închise : 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 75% 0% 0% 100% 100%

  Acţiuni ungare: – – – – – – 0% 0% 0%

  Titluri de stat emise în străinătate:* 0% 20% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0%

  Obligaţiuni corporatiste

  emise în străinătate: 0% 20% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% – 0% 10% 0% 0% 0% 0%

  Alte obligaţiuni emise în

  străinătate: 0% 20% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% – 0% 10% 0% 0% 0% 0%

  Obligaţiuni ipotecare emise

  în străinătate: 0% 20% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% – 0% 10% 0% 0% 0% 0%

  Acţiuni emise în străinătate: 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

  Tranzacţii derivative:** 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0%

  Rata minimă a instrumentelor financiare

  lichide:

  25%

  25%

  25%

  25%

  0%

  25%

  25%

  * Asiguratorul va considera tipurile de fonduri marcate cu steluţă ca fonduri lichide. **Doar operaţiuni de hedge. A: cotă minimă; B: cotă maximă; C: cotă vizată

 • Anexa d)

  Prezentarea administratorilor portofoliilor Asiguratorului CIG Pannónia Biztosító Nyrt.

  Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. (SA.)

  A Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. (cu numele de Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt.) a fost înființată în anul 2011. Componenții principali sunt Pannónia Nyugdíjpénztár și CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Societatea este o întreprindere

  care s-a specializat pe administrarea fondurilor, a titlurilor de valoare de investiții și administrarea portofoliilor de investiție (lângă toate acestea consiliere de investiție și împrumutarea titlurilor de valoare de investiții), care încearcă să se adapteze

  la normele internaționale de gestionarea bunurilor profesionale. Conform acestora întreprinderea are ca scop principal participarea semnificativă pe piața de fondul de investiții și mai târziu pe piața istituțiilor și ai portofoliilor privați.

 • Anexa e)

  Regulament de evaluare

  1. Valută:

  Valoarea în valută a pozițiilor create prin investiții efectuate în străinătate se va exprima în forinți, utilizând cursul de schimb mediu publicat de Banca Centrală a Ungariei în ziua creării pozițiilor sau ultimul curs de schimb mediu publicat de Banca Centrală a Ungariei. Valutele care nu au fost cotate de Banca Centrală a Ungariei se vor calcula conform cotaţiei încrucişate

  (cross-rate) a ultimei rate USD/HUF publicată de Banca Centrală a Ungariei și a ratei USD/… publicată de banca națională a țării care emite valuta respectivă.

  2. Lichidități:

  Lichiditățile se vor calcula ca suma dobânzii pro rata temporis a soldului pozitiv al contului curent până la ziua tranzacției și a soldului la închidere al contului curent în ziua tranzacției.

  3. Depozit bancar:

  Depozitul bancar se va determina ca suma depozitului pe termen majorată cu dobânda pro rata temporis până la ziua

  tranzacției.

  4. Acțiuni introduse la Bursa de Valori din Budapesta:

  a) acțiunile listate la bursă se vor evalua conform cursului bursier la închidere în ziua evaluării b) dacă în ziua respectivă nu s-au efectuat tranzacții, atunci se va folosi ultimul curs bursier la închidere, dacă acest curs nu

  este mai vechi de 30 de zile față de cursul aplicat în ziua evaluării; c) în cazul acțiunilor care nu au fost introduse la bursă, evaluarea cursului instrumentului se va face conform cursului extrabursier și cursului mediu ponderat publicat în jurnalul oficial al Bursei de Valori din Budapesta, dacă acela nu este mai vechi de 30 de zile;

  d) dacă nu se poate aplica nici unul din aceste metode, atunci se va lua în considerare ultimul curs bursier, sau în lipsa

  acestuia, cursul mai scăzut dintre cursul extrabursier și prețul de achiziție, independent de vechimea acestora

  5. Titluri de participare (inclusiv titlurile de participare emise de fondul de investiții):

  a) titlul de participare al fondului de investiții deschis se va lua în considerare la ultima valoare a activului net aferentă unui titlu de participare, publicată de administratorul fondului de investiții; b) în cazul titlului de participare a fondului de investiții închis, se va lua în considerare valoarea cea mai mică dintre ultimul curs bursier la închidere și ultima valoare a activului net publicată aferentă titlului de participare. Ultimul curs bursier la închidere se poate aplica dacă acest curs nu depăşeşte cu peste 30 de zile ziua evaluării.Titlurile de participare ale fondurilor

  cu capital de risc se vor evalua conform metodei de evaluare a fondurilor de investiții închise.

  6. Titluri de credit:

  a) se vor evalua, cu excepția titlurilor de stat și bonurilor de trezorerie discount introduse în sistemul de distribuție primară, în perioada de evaluare în mod unic, folosind ultimul curs bursier net la închidere în așa fel încât la determinarea valorii de piață, valoarea netă se adună cu dobânzile acumulate până în ziua evaluării; b) în cazul bonurilor de trezorerie introduse în sistemul de distribuție primar, cu cotă fixă, cu o durată mai lungă de 3 luni și rată fixă sau flotantă și în cazul bonurilor de trezorerie discount, valoarea de piață se va determina ca suma mediei aritmetice a celor mai bune cursuri de vânzare și cumpărare publicate de Centrul Național de Datorii (numit în continuare: ÁKK) în ziua lucrătoare a evaluării și în ultima zi lucrătoare precedentă evaluării și respectiv a dobânzilor acumulate până în ziua evaluării;

  c) în cazul bonurilor de trezorerie neintroduse în sistemul de distribuție primar, cu cotă variabilă, cu o durată mai scurtă de 3 luni și rată fixă, și în cazul bonurilor de trezorerie discount, inclusiv titluri de valoare cu garanție de stat, valoarea de piață se va determina ca suma cursului net calculat în baza randamentului de referință de 3 luni publicat de ÁKK în ziua lucrătoare a evaluării și în ultima zi lucrătoare precedentă evaluării și respectiv a dobânzilor acumulate până în ziua evaluării;

  d) dacă titlurile de credit introduse la bursă, cu excepția titlurilor de stat introduse în sistemul de distribuție primar, nu au un curs mai recent de 30 de zile, valoarea de piață se va determina cu ajutorul prețului mediu net ponderat înregistrat conform comercializării extrabursiere și publicat până la data evaluării și al dobânzilor acumulate până în ziua evaluării, dacă aceste date nu sunt mai vechi de 30 de zile. Validitatea de 30 de zile a cursurilor înregistrate conform comercializării

  extrabursiere se calculează de la ultima zi a perioadei stabilite în anunț, adică a perioadei relevante, dacă acea zi nu este o ziuă lucrătoare. Această metodă se va aplica și în cazul titlurilor de credit neintroduse la bursă;

 • e) dacă metodele de evaluare de mai sus nu pot fi pot utilizate, atunci se va folosi prețul net de achiziție în așa fel încât la determinarea prețului de piață se va aduna cu dobânzile acumulate până în ziua evaluării.

  7. Obligațiune garantată:

  Obligațiunea garantată se va evalua similar cu titlurile de credit, conform punctului 6.

  8. Tranzacții futures și forward:

  Futures

  Rezultatul tranzacțiilor bursiere futures în ziua tranzacției (T) se va determina conform normelor relevante privind tranzacțiile futures; dacă tranzacțiile au fost deschise în ziua tranzacției (T), rezultatul se va determina cu ajutorul cursului tranzacției și prețul bursier la închidere în ziua tranzacției (T); dacă tranzacțiile au fost închise în ziua tranzacției (T), rezultatul se va determina cu ajutorul cursului tranzacției și prețul bursier la închidere în ziua precedentă tranzacției (T-1); în cazul tranzacțiilor deschise anterior, rezultatul se va determina cu ajutorul prețului bursier la închidere în ziua tranzacției (T) și ziua precedentă tranzacției (T-1).

  Forward

  Tranzacțiile extrabursiere forward în valută în ziua tranzacției (T) se vor evalua conform cursului la vedere și cursului la termen calculat în baza dobânzilor interbancare cotate în valutele relevante. Dobânzile folosite în calculul de mai sus sunt dobânzile interbancare cu termenul de expirare cel mai apropiat de termenul

  tranzacției relevante.

  9. Evaluarea investițiilor în străinătate:

  I. Titluri de credit:

  a) valoarea titlurilor de credit deținute de fondurile de investiții se vor determina în mod unic ca suma ultimului curs net publicat cu dobânzile acumulate până la ziua evaluării;

  b) dacă metodele de evaluare de mai sus nu pot fi folosite, atunci se va utiliza prețul net de achiziție în așa fel încât, la stabilirea valorii de piață acesta se va aduna cu dobânzile acumulate de la ultima plată de dobândă până în ziua evaluării.

  2. Evaluarea acțiunilor:

  a) acțiunile introduse la bursă și pe piețe de valori mobiliare recunoscute se vor evalua în baza cursului de închidere în ziua evaluării;

  b) dacă în ziua respectivă nu s-a încheiat nicio tranzacție, atunci se va folosi ultimul curs publicat, dacă acest curs nu este mai vechi de 30 de zile faţă de ziua evaluării; c) dacă nici unul dintre aceste metode nu poate fi utilizat, atunci se va folosi prețul de achiziție

  3. Titluri de participare:

  Titlurile de participare se vor evalua la valoarea activului net disponibil în ziua tranzacției sau în a doua zi lucrătoare de la ziua tranzacției.

  Valorile pozițiilor create în urma investițiilor în străinătate, exprimate în valută, se vor determina în forinți la cursul de schimb mediu al Băncii Centrale a Ungariei publicat în ziua tranzacției sau în lipsa acestuia, la ultimul curs de schimb mediu publicat de Banca Centrală a Ungariei.

  10. Tranzacții repo (reverse repo):

  Par

of 1/1
Embed Size (px)
Recommended