Home >Documents >Politica de investiţii a fondurilor de investiţii ... fonduri de investiţii pot exista şi...

Politica de investiţii a fondurilor de investiţii ... fonduri de investiţii pot exista şi...

Date post:07-Mar-2020
Category:
View:4 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Politica de investiţii a fondurilor de investiţii care stau la baza produselor de asigurare de

  viaţă legate de unităţi de fond a societăţii

  CIG Pannónia Life Insurance Plc.

  Valabil începând cu data de 01 ianuarie

  2016

 • Regulile generale ale Politicii investiţionale referitoare la fiecare fond de investiţie Tipul şi durata fondurilor de investiţii

  Fondurile de investiţii înfiinţate de Asigurător sunt fonduri deschise şi publice având o durată nelimitată începând cu înregistrarea lor în sistemele de evidenţă ale Asigurătorului. În cazul înfiinţării unor fonduri

  de investiţii închise, diferite de cele de mai sus, acest fapt se va indica la caracteristicile individuale ale

  fondului de investiţii.

  Administratorul fondurilor de investiţii este în fiecare caz CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

  Principiile investiţionale

  În cazul plăţilor efectuate de clienţi în fondurile de investiţii, Asigurătorul va avea în vedere următoarele

  principii prioritare:

  - conformitatea cu prevederile legii - rentabilitate - lichiditate - securitate - diversificare.

  Restricţii de investire pentru fondurile de investiţii În elaborarea politicii sale de investire a fondurilor unit linked oferite, CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

  acţionează în toate cazurile conform regulilor de investiţii prevăzute de legea LX/2003 privind

  societăţile de asigurare şi activitatea de asigurare. Pe lângă asigurarea conformităţii cu legislaţia

  relevantă, în cadrul competenţei sale Asigurătorul stabileşte limitele strategice conform tipurilor de

  fonduri de investiţii. Asigurătorul poate însărcina şi parteneri externi cu selecţionarea titlurilor de

  valoare care urmează să fie plasate în fondurile de investiţii individuale – cu administrarea portofoliilor

  fondurilor de investiţii – în cadrul unui contract de administrare a portofoliului.

  În cadrul fondurilor de investiţii individuale, contractele futures se pot încheia doar cu scopul acoperirii

  riscurilor poziţiilor existente sau create în acelaşi timp. Contractele cu instrumente derivate

  extrabursiere se pot încheia doar pentru a acoperi riscul care rezultă din diferenţa de curs valutar şi

  pentru modificarea dobânzii.

  În vederea maximizării randamentului beneficiilor şi funcţionării eficiente a fondului de investiţii,

  Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a schimba instrumentele de investiţii subiacente. Toate tipurile de

  active (instrumente ale pieţei monetare, obligaţiuni, acţiuni, instrumente ale pieţei de mărfuri şi alte

  instrumente) pot fi înlocuite cu acţiunile fondurilor de investiţii care sunt investite în aceleaşi tipuri de

  fonduri, caracterizate de politici de investiţii şi niveluri de risc similare. Activele fondurilor de investiţii

  se încadrează proporţional în acea categorie de investiţii în care fondul de investiţii îşi plasează

  instrumentele conform structurii actuale a portofoliului. Dacă nu există informaţii relevante referitoare

  la structura portofoliului, categorizarea se va efectua în baza structurii indicelui de referinţă al fondului

  de investiţii. Nu se pot achiziţiona fonduri de investiţii ale căror active nu sunt autorizate de politica de

  investiţii.

  Dacă investiţia efectuată în cadrul unui fond de investiţii depăşeşte 50%, Asigurătorul va furniza

  informaţii despre acest fapt la alocarea activelor actualizată lunar pe pagina web a Asigurătorului. De

  asemenea, Asigurătorul va afişa pe site-ul său un scurt extras al politicii de investiţii a acestor fonduri

  (http://www.cigromania.ro/produse-si-servicii/fondurile).

  http://www.cigromania.ro/produse-si-servicii/fondurile

 • Cotele minime, maxime precum şi ţintă ale instrumentelor financiare referitoare la fondurile de investiţii se regăsesc în Anexa c) a acestui document.

  Reg uli le d e urmat în cazul de păşirii cote lo r permise În vederea respectării regulilor de investiţii, se va lua în considerare valoarea de piaţă a instrumentelor financiare.

  Unităţile de investiţie se vor lua în considerare în conformitate cu categoria fondurilor care le-au emis. Fondurile investite în fonduri de investiţii se vor categoriza în conformitate cu categoria produselor subiacente. În ceea ce priveşte respectarea limitelor, în fiecare caz se vor lua în considerare prevederile legislaţiei în vigoare. Acest lucru înseamnă că repartizarea portofoliului potrivit politicii de investiţii a

  fondului de investiţii se poate efectua doar în aşa fel încât acesta să fie întotdeauna în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. În fiecare caz se va urmări respectarea limitelor definite în politica de investiţii. Ocazional Asigurătorul

  se poate abate de la aceste limite (la înfiinţarea fondului de investiţii, respectiv la luarea în considerare a dimensiunii unei tranzacţii economice: dacă cheltuielile efectuării tranzacţiei sunt considerabile faţă de

  dimensiunea tranzacţiei, administratorul portofoliului poate lua decizia să păstreze temporar primele în

  active lichide, până la atingerea unei tranzacţii rentabile din punct de vedere economic).

  Administratorul portofoliului, înainte de a încheia afacerea, va verifica în mod obligatoriu conformarea

  la regulile şi limitele stabilite în politica de investiţii (verificarea prealabilă a limitelor). Pe lângă

  verificarea prealabilă a limitelor, Depozitarul, Asiguratorul şi Administratorul portofoliului efectuează

  control zilnic şi permanent.

  În cazul depăşirii cotelor, Administratorul portofoliului va urma procedura următoare.

  Depăşirea temporară a cotelor stabilite în politica de investiţii va constitui încălcare pasivă a limitei în

  următoarele cazuri:

  1. Depăşire cauzată de schimbarea valorii sumei date spre administrare: dacă limitările de investiţii

  definite în politica de investiţii a fondurilor sunt încălcate ca urmare a faptului că volumul unor

  fonduri de investiţii se schimbă brusc cu echivalentul valorii nete rezultat din creşterea

  volumului de depuneri datorită tuturor încasărilor şi transferurilor de fond iniţiate şi efectuate

  de Asigurator în perioada contractuală, respectiv descreşterea volumului de depuneri datorită

  plăţilor şi transferurilor de fond, Administratorul portofoliului este obligat să restabilească

  proporţiile stabilite în termen de 30 de zile calendaristice.

  2. Depăşire cauzată de schimbarea politicii de investiţii: odată cu schimbarea politicii de investiţii a

  fondurilor de investiţii Administratorul portofoliului este obligat ca în decurs de 30 de zile

  calendaristice să transforme structura fondului/fondurilor de investiţii vizate conform noii

  politici de investiţii

  3. Depăşire cauzată de schimbarea cotaţiilor pe piaţă: este posibil ca limitele stabilite pentru un

  grup de active să fie depăşite odată cu schimbarea preţului de piaţă (cotaţiei). În cazul în care

  regulile de investiţii sunt încălcate doar şi exclusiv prin schimbarea cotaţiei, Administratorul

  portofoliului este obligat ca în decurs de 30 de zile calendaristice să asigure că proporţiile se vor

  afla în limitele stabilite.

  Dacă în timpul verificării, Administratorul portofoliului constată depăşirea limitelor iar cauza acesteia

  nu poate fi atribuită nici uneia dintre cele trei categorii de mai sus, depăşirea limitei va fi considerată

 • încălcare activă. Situaţia trebuie soluţionată în 2 zile lucrătoare în conformitate cu politica de investiţii

  corespunzătoare fondului/fondurilor de investiţii vizate.

  Dacă soluţionarea nu poate fi efectuată decât cu dezavantajarea evidentă a Clientului (încheierea unei

  tranzacţii în condiţiile unei cotaţii sub cea a pieţei, respectiv angajarea unor cheltuieli semnificative),

  perioada de soluţionare de 2 zile lucrătoare menţionată mai sus poate fi prelungită la 10 zile lucrătoare

  cu acordul Asigurătorului.

  Dacă Administratorul portofoliului se face culpabil de încheierea unor tranzacţii care încalcă limitele de investiţii stabilite în politica de investiţie a fondurilor de investiţii, el este obligat să informeze

  numaidecât Asigurătorul într-o adresă scrisă.

  Administratorul Portofoliului va fi obligat să plătească despăgubire până la măsura fixată mai sus

  Asiguratorului şi fondului relevant de investiții pentru eventualele pierderi înregistrate ca urmare a încheierii unei tranzacții în mod deliberat sau ca urmare a unei neglijențe grave. Asiguratorul privește primele lichide a fondurilor de investiții din soldul de cont a circulației, precum și valorificarea sumelor revendicate, înaintea clasificării a instrumentelor de fonduri de investiții.

  Riscurile legate de fondurile de investiţii

  Riscul fondurilor de investiţii include riscul grupurilor de active acoperite de investiţiile fondului respectiv şi riscul climatului investiţional şi operaţional. Date fiind caracteristicilor individuale, fiecare fond de investiţie este expus

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended