+ All Categories
Home > Documents > Politic, pag. 2 Zilele T[;nadului -...

Politic, pag. 2 Zilele T[;nadului -...

Date post: 08-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 17 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
20
Guvernul va menţine şi anul viitor interdicţia de a acorda tichete de masă, tichete-cadou sau de vacanţă către bugetari, dar şi indemnizaţii lunare reparatorii pentru unii revoluţionari, limitând ;i gratuităţile la transport potrivit unui proiect de ordonanţă. Aceste drepturi nu au mai fost acordate începând cu anul 2009, iar actualul guvern intenţionează să blocheze plăţile şi în 2014. Astfel, instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii şi a serviciilor de ambulanţă, nu vor acorda nici anul viitor tichete de masă, tichete-cadou şi tichete de vacanţă pentru angajaţi, potrivit proiectului Ministerului Finanţelor. De asemenea, Guvernul va limita şi anul viitor reducerile de tarife sau gratuităţile la transportul CFR în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, conform OG 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate. I www.informatia-zilei.ro La deschiderea manifestărilor au participat peste 1.000 de localnici ;i invitați Vineri, 16 august, program scurt la Serviciul Pa;apoarte Satu Mare. ~n aceast[ zi nu se vor prelua documente `n vederea ob\inerii pa;aportului. Se lucreaz[ doar la ghi;eul eliber[ri, `ntre ora 8 ;i 30 de minute - 14. Deoarece Guvernul Rom]niei a stabilit c[ ziua de 16 august este zi liber[ pentru salaria\ii din sistemul public, conducerea Prefecturii Satu Mare a decis ca la Serviciul Pa;apoarte s[ se lucreze dup[ un program special. Astfel c[ `n aceast[ zi nu se pot depune documente, iar eliberarea pa;apoartelor se face `ntre orele 8,30 ;i 14. Serviciile publice comunitare `;i reiau activitatea luni, 19 august, conform programului normal. Vineri, program scurt la Pa;apoarte Satu Mare Restric\iile la tichete de mas[, cadou, de vacan\[ ;i gratuit[\i CFR se men\in ;i în 2014 pentru bugetari Zilele T[;nadului organizate ca la carte Anul XXI Nr. 6099 VINERI, 16 august 2013 36 pagini (20 + 16) 1,5 lei Cu prilejul sărbătoririi Adormirii Maicii Domnului, mii de credincioși au venit la toate bisericile și mănăstirile care poartă acest hram, precum și în locurile de pelerinaj, să rostească o rugăciune împreună, pentru sănătatea trupului și iertarea păcatelor. Aceasta este cel mai important eveniment religios al verii, pentru toate cultele creștine. Potop de lume la Biserici ;i M[n[stiri de Sf]nt[ M[rie Religie, pag. 10 Editorial D. P[curaru Dup[ o var[ le;inat[, logica politic[ impune intrarea `n for\[ `n toamn[. Politicienii s-au odihnit ceva mai mult peste normal. Oboseala anilor trecu\i ;i-a spus cuv]ntul. Poate st]nd mai mult pe la serviciu au f[cut economii ;i banii trebuiau cheltui\i. Poate au f[cut ceva bani din binefacerile guvern[rii ;i, ca to\i oamenii, au ie;it pe afar[ ca s[ se mai distreze sau s[-;i pun[ economiile la ad[post. Continuare `n pagina 2 Vine sf]r;itul vie\ii le;inate Eveniment, pag. 3 Lume mult[, distrac\ie, m]ncare ;i b[utur[ din plin Băsescu se declară șocatde cei care ar vrea Transilvania sub un dictat Politic, pag. 2 Program bogat de Zilele Partium Peste 20 de organizații, fundații și asociații sunt coorganizatori ai evenimentului Actualitatea, pag. 4 pag. 11 Locale pag. 5 Economic Calitatea pământului, preţul şi ajutoarele de la UE atrag investitorii străini Restaurantul este loca\ia ideal[ pentru un pr]nz de afaceri, cină romantică sau evenimente speciale A fost inaugurat restaurantul “Micul paradis” Medie;u Aurit Firme străine culeg informații despre terenurile agricole Cu ziarul de azi, ai gratuit suplimentul Informa\ia TV Guvernul va introduce, de la 1 septembrie, accize şi pentru motoarele cu capacitate de peste 100 cai putere (CP) cu care sunt dotate iahturile, alte nave şi ambarcaţiunile pentru agrement, pe lângă accizele pentru maşini cu motor peste 3.000 cmc, bijuterii sau obiecte din aur, potrivit unui proiect. "Prin taxarea acestor motoare se asigură atingerea scopului urmărit prin introducerea acestor taxe de consum", se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ. Proiectul prevede că pentru cafea verde, prăjită şi solubilă şi pentru bijuterii din aur şi platină, confecţii din blănuri naturale, iahturi si ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement (cu excepţia celor pentru sportul de performanţă), autoturisme, inclusiv de teren, noi sau rulate cu capacitate cilindrică de peste 3.000 cmc, accizele se aplică o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor produse pe teritoriul României, importate sau achiziţionate intracomunitar. Motoarele de peste 100 CP, vor fi accizate de la 1 septembrie Urm[ri\i Informa\ia TV Accesați www.informatia-zilei.ro
Transcript

Guvernul va menţine şi anul viitorinterdicţia de a acorda tichete de masă,tichete-cadou sau de vacanţă cătrebugetari, dar şi indemnizaţii lunarereparatorii pentru unii revoluţionari,limitând ;i gratuităţile la transportpotrivit unui proiect de ordonanţă. Aceste drepturi nu au mai fostacordate începând cu anul 2009, iaractualul guvern intenţionează să

blocheze plăţile şi în 2014. Astfel, instituţiile şi autorităţilepublice centrale şi locale, indiferent desistemul de finanţare şi de subordonare,inclusiv activităţile finanţate integral dinvenituri proprii înfiinţate pe lângăinstituţiile publice, cu excepţiainstituţiilor finanţate integral dinvenituri proprii şi a serviciilor deambulanţă, nu vor acorda nici anul viitor

tichete de masă, tichete-cadou şi tichetede vacanţă pentru angajaţi, potrivitproiectului Ministerului Finanţelor. De asemenea, Guvernul va limita şianul viitor reducerile de tarife saugratuităţile la transportul CFR în limitaa 3 călătorii dus-întors sau 6 călătoriisimple, conform OG 112/1999 privindcălătoriile gratuite în interes de serviciuşi în interes personal pe căile ferate.

Iwww.informatia-zilei.ro

La deschiderea manifestărilor au participat peste 1.000 de localnici ;i invitați

Vineri, 16 august, program scurt laServiciul Pa;apoarte Satu Mare. ~n aceast[ zinu se vor prelua documente `n vedereaob\inerii pa;aportului. Se lucreaz[ doar laghi;eul eliber[ri, `ntre ora 8 ;i 30 de minute -14. Deoarece Guvernul Rom]niei a stabilit c[ziua de 16 august este zi liber[ pentru salaria\iidin sistemul public, conducerea PrefecturiiSatu Mare a decis ca la Serviciul Pa;apoartes[ se lucreze dup[ un program special. Astfelc[ ̀ n aceast[ zi nu se pot depune documente,iar eliberarea pa;apoartelor se face ̀ ntre orele8,30 ;i 14.

Serviciile publice comunitare `;i reiauactivitatea luni, 19 august, conformprogramului normal.

Vineri, program scurt la Pa;apoarte

Satu Mare

Restric\iile la tichete de mas[, cadou, de vacan\[ ;i gratuit[\i CFR se men\in ;i în 2014 pentru bugetari

Zilele T[;nadului organizate ca la carte

Anul XXI Nr. 6099 VINERI, 16 august 2013 36 pagini (20 + 16) 1,5 lei

Cu prilejul sărbătoririi AdormiriiMaicii Domnului, mii de credincioșiau venit la toate bisericile și mănăstirilecare poartă acest hram, precum și înlocurile de pelerinaj, să rostească orugăciune împreună, pentru sănătateatrupului și iertarea păcatelor. Aceastaeste cel mai important evenimentreligios al verii, pentru toate cultelecreștine.

Potop de lumela Biserici;i M[n[stiride Sf]nt[ M[rie

Religie, pag. 10

Editorial

D. P[curaru Dup[ o var[ le;inat[, logica politic[impune intrarea ̀ n for\[ ̀ n toamn[. Politicieniis-au odihnit ceva mai mult peste normal.Oboseala anilor trecu\i ;i-a spus cuv]ntul.Poate st]nd mai mult pe la serviciu au f[cuteconomii ;i banii trebuiau cheltui\i. Poate auf[cut ceva bani din binefacerile guvern[rii ;i,ca to\i oamenii, au ie;it pe afar[ ca s[ se maidistreze sau s[-;i pun[ economiile la ad[post.

Continuare `n pagina 2

Vine sf]r;itul vie\ii le;inate

Eveniment, pag. 3

Lume mult[, distrac\ie, m]ncare ;i b[utur[ din plin

Băsescu se declară “șocat”de cei care ar vrea Transilvania sub un dictat

Politic, pag. 2

Program bogat de Zilele PartiumPeste 20 de organizații, fundații și asociațiisunt coorganizatori ai evenimentului

Actualitatea, pag. 4

pag. 11

Locale

pag. 5

Economic

Calitatea pământului, preţulşi ajutoarele de la UE atraginvestitorii străini

Restaurantul este loca\iaideal[ pentru un pr]nzde afaceri, cină romanticăsau evenimente speciale

A fost inauguratrestaurantul“Micul paradis”Medie;u Aurit

Firme străine culeg informații despre terenurile agricole

Cu ziarul de azi, ai gratuitsuplimentul Informa\ia TV

Guvernul va introduce, de la 1 septembrie,accize şi pentru motoarele cu capacitate depeste 100 cai putere (CP) cu care sunt dotateiahturile, alte nave şi ambarcaţiunile pentruagrement, pe lângă accizele pentru maşini cumotor peste 3.000 cmc, bijuterii sau obiectedin aur, potrivit unui proiect. "Prin taxareaacestor motoare se asigură atingerea scopuluiurmărit prin introducerea acestor taxe deconsum", se arată în nota de fundamentare aproiectului de act normativ.

Proiectul prevede că pentru cafea verde,prăjită şi solubilă şi pentru bijuterii din aur şiplatină, confecţii din blănuri naturale, iahturisi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentruagrement (cu excepţia celor pentru sportul deperformanţă), autoturisme, inclusiv de teren,noi sau rulate cu capacitate cilindrică de peste3.000 cmc, accizele se aplică o singură dată şise calculează prin aplicarea sumelor fixe peunitatea de măsură asupra cantităţilor produsepe teritoriul României, importate sauachiziţionate intracomunitar.

Motoarele de peste 100 CP, vor fi accizate de la 1 septembrie

Urm[ri\i Informa\ia TV

Accesați www.informatia-zilei.ro

2 Informa\ia zilei Vineri 16 august 2013Politic

Preşedintele TraianBăsescu a declarat, joi, laOarba de Mureş, că poporulromân nu a dat nici bani şinici favoruri pentruTransilvania, ci a dat sângeşi a făcut din nou referire laafirmaţiile eurodeputatuluiLaszlo Tokes, spunând că l-au şocat şi cutremurat.

"Poate că unora care nu au cititistoria acestei ţări li se pare uşor săvorbească de Transilvania cadespre ceva ce poate fi schimbatsau întors în altă parte. Astăzi, aici,la Oarba de Mureş, ştim toţi căTransilvania a costat enormpoporul român şi poporul românnu a dat nici bani, nu a dat nicifavoruri, ci a dat sânge pentruTransilvania. Este, cred, locul încare pe teritoriul României putemevalua cât de scumpă ne esteTransilvania", a afirmat Băsescu. Pre;edintele propune schimbarea legilor

:eful statului a susţinut un

discurs la ceremonia decomemorare a soldaţilor românicăzuţi la Oarba de Mureş în 1944pentru eliberarea Ardealului deNord. Preşedintele a făcut referire ladeclaraţiile recente aleeuroparlamentarului Laszlo Tokes,fără a-l nominaliza, adăugând însăcă l-au "şocat" deoarece îlconsidera pe acesta un simbol alRevoluţiei Române. "Şi atunci când auzi cetăţeniromâni spunând că ar vreaTransilvania sub un dictat nu poţidecât să te cutremuri, să te întrebice fel de oameni, ce fel de cetăţeniromâni sunt. Pe mine m-a marcataceastă solicitare a unui purtătorde cetăţenie română. M-a marcatpentru că l-am considerat unsimbol al Revoluţiei Române. Dinpăcate, oameni care gândesc înfelul acesta, că Transilvania arputea face obiect de discuţii, denegocieri, nu fac decât să nedezamăgească orice ar fi făcut întrecutul lor. Nu încetez în ultimavreme să evoc această întâmplarepentru că pentru mine, ca şef destat, a fost un şoc", a spus Băsescu. Ulterior, întrebat de jurnaliştidacă s-a referit la Laszlo Tokes,

preşedintele a răspuns< "La cinealtcineva?". Întrebat, de asemenea,ce măsuri ar trebui luate, Băsescua răspuns< "Să ne schimbăm legile". Eurodeputatul Laszlo Tokes i-a cerut premierului Ungariei,Viktor Orban, pe 27 iulie la BăileTuşnad, ca împreună cu guvernulpe care îl conduce să construiască

"un sistem de cooperarenaţională", astfel încât să ofere"protectorat" Transilvaniei, "aşacum a făcut Austria cu Tirolul deSud".

B[sescu ar vrea drapelulRom]niei la por\ilesecuilor

Preşedintele a spus că, în drumspre Izvoru Mureşului, a văzut lamai multe porţi drapelul secuiescşi pe cel al Ungariei şi considerăcă ar fi un semn de respect dacă s-ar arbora alături de acestea şidrapelul României. "Sigur că respect mult dreptulfiecăruia ca la el în casă să facă cevrea. Venind încoace am văzut laporţi şi drapelul secuiesc lângă celunguresc, al Ungariei. Oare nu eraloc şi pentru drapelul României?Nimeni nu spune să nu le pună peacestea acasă la ei, dacă aşa vor.Dar trebuie să găsim un loc şipentru tricolor pentru că acesta vafi semnul că ne respectăm unul pecelălalt", a punctat şeful statului. Traian Băsescu a afirmat căpână când a devenit om politic nua pus mare preţ pe arborarea

tricolorului şi că a învăţat, de la unprofesor ardelean pe care l-a avutla Academia Navală, că ţara şidrapelul se poartă în suflet. "Până când am devenit ompolitic nu am pus foarte mare preţpe arborarea tricolorului. Pentrucă, întotdeauna, am crezut că, înprimul rând, tricolorul îl porţi însuflet şi, atunci când poţi, îl maiarborezi, dar, îl porţi undeva, îlporţi în suflet. 12 ani, (...) în fiecaredimineaţă, la răsăritul soarelui, seridica la catarg tricolorul, în fiecareseară, la apusul soarelui, de lacatarg se cobora tricolorul şi înfiecare dimineaţă îmi aduceamaminte de un dascăl din Ardeal,pe care l-am avut la AcademiaNavală. Se numea Oargă şi toateorele pe care le aveam cu acestdascăl, şi era în anii '70, le făceamîntr-o sală în care era hartaRomâniei Mari şi ne spune< voi osă umblaţi în jurul lumii, cutricolorul la catarg, dar trebuie săştiţi care este ţara voastră şi cumarăta când s-a făcut Marea Unire.Era harta României Mari. Şi celedouă lucruri esenţiale că ţara şisteagul se poartă în suflet le-amînvăţat de la acest profesorardelean", a spus preşedintele.

Urmare din pagina 1

Plecarea lui Victor Ponta ;ia lui Crin Antonescu `n SUApoate fi interpretat[ ;i ̀ n vecheacheie electoral[, a ob\inerii"vizei" pentru pre;edin\ie de laMarele Licurici. P]n[ acumfiecare candidat preziden\ial af[cut o obligatorie vizit[ pe laCasa Alb[ ̀ nainte de a-;i ̀ ncercanorocul `n alegeri. Nu`ntotdeauna a c];tigat cel primit`n Biroul Oval. O binecuv]ntareamerican[ nu-i stric[ nici luiCrin Antonescu. Indiferent ce au f[cut cei doilideri ai USL `n America,conteaz[ ce vor face ̀ n \ar[. Deja;tim c[ pe 31 august CrinAntonescu `;i s[rb[tore;tevenirea din concediu printr-omanifestare de anvergur[.Practic se d[ startul oficial lacampania preziden\ial[. Din acelmoment nu ar trebui s[ existeniciun dubiu privind candidatulcomun al USL la func\ia depre;edinte al \[rii. Desigur,situa\ia poate lua oric]nd o`ntors[tur[ nea;teptat[. S[ neamintim doar ce s-a `nt]mplat`n 2004 c]nd Stolojan a f[cut

rocada cu B[sescu. Povestea lui"drag[ Stolo" este ;i azi ̀ nv[luit[`n mister. Rocadele `n politic[sunt posibile oric]nd,manifest]ndu-se fie ca acte devoin\[ a celor implica\i, fie for\a\idin exterior. O rocad[Antonescu-Ponta la pre;edin\ie?De ce nu?

Megamanifesta\ia de laConstan\a, cum deja a fostnumit[ de pres[, survine `ntr-un moment `n care cele dou[partide tind s[ se distan\eze `nsondaje. PSD st[ comod pe un38,7 % ̀ n vreme ce PNL a sc[zutla 19,5%. Partidul lui CrinAntonescu se afl[ la cinci punctedistan\[ fa\[ de PDL-ul lui VasileBlaga. Partidul Mi;careaPopular[ deja a s[rit peste pragulelectoral, fiind cotat[ ̀ n ultimelesondaje la 5,5%. Cele dou[fr]nturi din partidul lui TraianB[sescu sunt periculos deaproape de PNL. ~n acestecircumstan\e noi, PSDac\ioneaz[ ca un aspiratorasupra aliatului s[u, \in]ndu-lpeste un anumit punct critic.Dac[ PNL continu[ s[ scad[evident c[ PSD ar putea invocaacest motiv pentru a denun\a

protocolul de sus\inere al unuicandidat liberal. S[ sper[m, dedragul stabilit[\ii politice, c[ nuse va ajunge `ntr-o situa\ie deacest gen, care ar putea provocao nou[ criz[. Lansarea sau relansareacandidatului preziden\ial vine lacap[tul unui ;ir de dispute `ntreTraian B[sescu ;i Victor Ponta.Premierul era obligat s[ contra-atace, printr-un gest de mareanvergur[ nu prin `n\ep[turi;col[re;ti. Victor Ponta a preluatceva din stilul b[;c[lios a luiAdrian N[stase. De la "s[-micontroleze ou[le" - N[stase f[ceareferire la ferma lui de g[ini dela Cornu - la "s[-mi controlezebona" este distan\a de la ;colaruldintr-a patra ;i cel dintr-a treia.Jocurile de cuvinte, poantele lacare recurge Ponta sunt puerile;i f[r[ consecin\e sau, ̀ n cel maibun caz, cu efect umoristicimediat, ca flatulen\ele `ntr-unli. Trec]nd peste festivismulinerent unor astfel de ac\iuni,relansarea candidatului USL lapre;edin\ie nu mai poate fiam]nat[. Timpul lucreaz[ `nfavoarea opozi\iei.

Editorial

Vine sf]r;itul vie\ii le;inate

Senatorul Mircea Geoanăconsideră că Uniunea Europeanătrebuie să ia atitudine faţă dedeclaraţiile extremiştilor dedreapta, dând exemplul liderilorJobbik şi al politicianului francezJean-Marie LePen.

"Retorica extremistă tinde sărecâştige teren în spaţiul UniuniiEuropene. După ce liderii Jobbiks-au lansat în declaraţii extrem depericuloase la adresa României, oaltă voce a extremei dreapta, Jean-Marie LePen, prolifereazădiscursul radical în raport cuminoritatea romă", arată Geoană.

El spune că, în contextul

escaladării unor astfel demanifestări "reprobabile", estenecesar ca instituţiile europene săia atitudine. "Dacă UniuneaEuropeană nu va reacţiona în faţaexacerbărilor ultranaţionaliste şiiredentiste, atunci şi alte partide,formaţiuni sau lideri vor găsi terenfertil pentru discriminare,xenofobie şi radicalism. UniuneaEuropeană are obligaţia să sedelimiteze explicit de abordărileextremiste revigorate pentru cavocile ce promovează asemeneateze retrograde să fie izolate înspaţiul public european",precizează comunicatul.

Geoană cere UE să ia atitudine faţă de retorica extremiştilor

D. P[curaru

Zeci de fermierii croaţi aublocat mai multe şosele din estulţării cerând suplimentareafondurilor alocate agriculturii.Oamenii şi-au parcat tractoarelepe carosabil, nemulţumiţi detăierile subvenţiilor acordate destat. Fermierii croaţi au blocat maimulte şosele din estul ţării. Cozilede tractoare s-au întins pe câţivakilometri, iar traficul rutier a fostcomplet dat peste cap. Croaţiiprotestează de câteva luni faţă detăierile masive ale subvenţiilor dinagricultură, însă nu au fost băgaţiîn seamă, spun ei. Aşa că au recursla un protest mai dur. Reprezentanţii agricultorilorsusţin că guvernul ar fi trebuit săaloce încă 100 de milioane de eurola bugetul pentru agricultură. Experţii spun că statul croat arputea avea de suferit din cauzatăierilor din bugetul alocatfermierilor, un număr mare decetăţeni croaţi asigurându-şi traiulprin agricultură.

Fermierii croați protestează blocând drumurile

Ministerul Sănătăţii egipteana informat joi că cel puţin 464 depersoane - 421 civili şi 43 poliţişti- au murit şi 3.572 au fost rănite înviolenţele de miercuri, în urmaoperaţiunii desfăşurată de poliţieşi armată pentru evacuareataberelor ridicate de islamişti.

Purtătorul de cuvânt alMinisterului Sănătăţii, MohamedFathallah, a precizat că cel maimare număr de morţi s-aînregistrat la Cairo în tabărasusţinătorilor preşedinteluiislamist răsturnat, MohamedMorsi, din piaţa Rabaa al-Adawiya, care a fost evacuată deforţele de securitate şi unde aumurit 137 de persoane. În privinţarăniţilor, purtătorul de cuvânt aexplicat că 2.916 dintre persoaneau suferit răni provocate de gloanţeşi grenade lacrimogene, în timp cerestul au suferit arsuri sau fracturi.

Situaţia din Egipt prezintă“toate caracteristicile unei lovituride stat militare”, a apreciat joi şefuldiplomaţiei norvegiene, recurgândastfel la un vocabular pe careoccidentalii l-au evitat până acum.

~n Egipt a fost declarat[ starede urgen\[ pentru o perioad[ de olun[.

Guvernatorul BănciiNaționale, Mugur Isărescu, estepersonalitatea politică în careromânii au cea mai mareîncredere, arată un sondajINSCOP realizat la comandaAdevărul. În primele șase locuriale clasamentului realizat de acestinstitut de sondare se regăsesc treiliberali, dar președintelepartidului, Crin Antonescu, estedepășit de prim-vicele PNL, KlausIohannis. Președintele TraianBăsescu își conservă cota,obținând un procent de 23,5%. Mugur Isărescu are o cotă deîncredere de 39,4%, într-un top

care indică o scădere uniformă aîncrederii populației în politicieni.Niciunul dintre aceștia nu maidepășește procentul de 40%. Lamică distanță de guvernatorulBNR este Victor Ponta, cu unprocent de 39,2%. Locul trei este ocupat deprimarul Capitalei, SorinOprescu, care a obținut unprocent de 37,4%. Numele său estevehiculat pentru alegerileprezidențiale de anul viitor. Topul liberalilor este deschisde Klaus Iohannis, 30,2%, urmatde Crin Antonescu, 29,6% și deCălin Popescu Tăriceanu, 25,5%.

Cel mai de încredere lider alOpoziției este președintele ForțeiCivice, fostul premier MihaiRăzvan Ungureanu, în careromânii au încredere în măsurăde 24,7%. Imediat după co-președintele alianței D.A este șefulstatului, care se învârte în jurulprocentului de 23,5%. Conform INSCOP, în ceea ce-i privește pe democrat-liberali,românii au cea mai mareîncredere în europarlamentaruleodor Stolojan, 17,2%.Urmează Emil Boc, 16%, VasileBlaga, 13,5% și Elena Udrea,13,1%.

Isărescu este cel mai de încredere politician. Antonescu se află pe locul 5

Şapte angajaţi din PalatulVictoria iau, lunar, salarii mai maridecât şeful Guvernului.

Topul primelor 10  salarii dinPalatul Victoria, după veniturileîncasate în luna mai 2013, aratăastfel< 1. Ilie Botoş, secretar de statal lui Gabriel Oprea – 15.826 delei net, 2. consilier juridicprincipal la Serviciul Juridic alSGG – 9.954 lei, 3. consilierpersonal al lui Victor Ponta – 7.699lei, 4. Constantin Lica, directorulgeneral al Direcţiei Control(Corpul de Control al Primului-Ministru) – 7.166 lei, 5. IonelTodea Costerie, directorulDirecţiei Control al Administraţiei

Publice Locale (Corpul de Control– 6.594 lei, 6. Roxana Chivoiu –directorul Direcţiei Juridice şiAdministrative (Corpul deControl) – 6.336 lei, 7. MarinPopescu, director DirecţiaEconomică şi AdministrarePatrimoniu (Secretariatul Generalal Guvernului) – 6.259 lei, plus2.977 venituri din proiecte, 8.Victor Ponta, prim-ministru –6.184 lei, 9. Daniela Alexedirectorul adjunct al DirecţieiControl ministere şi entităţisubordonate (Corpul de Control– 6.061 lei, 10. Oana Cojocarudirectorul Direcţiei Control –6.017 de lei.

Cancelarul Angela Merkel îidă speranțe premieruluiconservator al Marii Britanii,David Cameron, care nu susținecentralizarea la nivelul UniuniiEuropene. Merkel afirmă că UE artrebuie să dezbată returnareaputerii către guvernele statelormembre, arătându-se deschisăpentru o discuție pe această temădupă ce va fi realeasă cancelar. Premierul David Cameron adeclarat recent că vrea sărenegocieze relația Regatului cuUE, pentru a recâștiga o serie deputeri deținute în prezent deBruxelles. Într-un interviu radio, Merkels-a arătat dispusă la a renegociafelul în care se raportează stateledin UE unele la altele, dar și lainstituțiile centrale ale Uniunii. ”ÎnEuropa trebuie să avem grijă săcoordonăm competitivitatea maiîndeaproape, iar pentru asta nu enevoie să facem totul la Bruxelles”,a spus ea. ”Mai multă Europa nutrebuie să însemne doar transferulcompetențelor de la guvernelenaționale la Bruxelles, ci ar puteaînsemna și coordonarea maiintensă și mai riguroasă apoliticilor naționale”, a adăugat ea.

Angela Merkel cere descentralizarea competen\elor UE

464 de morţi şi 3.572 răniţi în violenţele din Egipt

Deputatul liberal Octavian Bota depus la Parlament un proiectde lege care le interzice partidelorsă aibă aceleaşi denumiri cufundaţiile. Partidul MişcareaPopulară, Iniţiativa RomâniaLiberală sau Alianţa DA ar puteafi afectate. Proiectul prevede cădenumirea integrală ceaprescurtată şi semnul permanent

trebuie să se deosebească clar decele ale asociaţiilor şi fundaţiiloranterior înregistrate. De asemenea,este interzisă utilizarea aceloraşisimboluri grafice, oricare ar fifigura geometrică în care suntîncadrate.

Iniţiativa urmează să fieanalizată în luna septembrie deComisia Juridică a Senatului.

Traian B[sescu a fost din nou`n Harghita

Liberalii încearcă să blocheze Mi;carea Popular[

Băsescu se declară “șocat” de cei care ar vrea Transilvania sub un dictat:eful statului face referire la europarlamentarul Laszlo Tokes

Șapte angajați ai Guvernului câştigă mai mult decât Ponta

Vineri 16 august 2013 Informa\ia zilei 3Eveniment

Joi, 15 august, de la ora13, au debutat manifestărilecelei de-a XV-a ediții a“Zilei ora;ului Tă;nad” ceau avut loc pentru primadată în Piața agro-alimentară. Organizatoriiacestora sunt Consiliullocal ;i Primăria ora;uluiTă;nad.

La deschiderea ce a avut locla ora 14, dintre oficialități i-amremarcat pe parlamentariiUDMR, Erdei D. Istvan (fiu alora;ului) ;i Kereskenyi Gabor,vicepre;edintele ConsiliuluiJudețean (CJ), Mircea Govor -pre;edintele Adrian :tef a venito oră mai târziu, de la o altă zide localitate -, consilieri județeni;i locali ;i, nu în ultimul rând,primarul ora;ului, VasileMitra;ca ;i viceprimarul VeronAndrei. Invitați speciali au fostreprezentanții a trei localitățidin Ungaria ;i ai ora;uluipolonez Mazovia.

Prezentatorii momentelorspectacolului au fost MariaBoeru (care ;i-a serbat nu doaronomastica ci ;i ziua de na;terepe scena din Tă;nad) ;i OvidiuMatioc.

Micii arti;ti au fostaplaudați cu larghețe de toți spectatorii

Înainte de deschidereaoficială ;i apoi de spectacolulprezentat pe scena din piață, laora 13 şi 15 minute, la MuzeulOrăşenesc a fost vernisatăexpoziţia “Săpăturilearheologice de la Tăşnad – undeceniu de activitate”. Lavernisaj au participat, alături deoficialități câteva zeci de

localnici, pasionați de istorie.După ce au urcat pe scenă,

au luat cuvântul pentru scurtealocuțiuni, primarul Mitra;ca -care printre altele a declaratdeschisă sărbătoarea -,viceprimarul Veronvicepre;edintele CJ, MirceaGovor ;i deputatul Erdei D.Istvan.

DJ Adrian Bilanici a urcatpe scenă ;i a cântat ImnulTă;nadului, imn ce s-a cântat la13 din cele 15 zile ale ora;ului(la primele două nu fusesecompus), iar o parte a publiculuia cântat alături de interpret. Întimpul în care s-a cântat imnul,pe scenă au evoluat minoretelecoordonate şi pregătite de AnitaTarţia.

În continuare, copiii de laGrădinița cu program prelungit,coordonați de educatoareaNicoleta Földe;i al căror grupse nume;te "Flori de codru", auprezentat un dans codrenesc.

Tot copii mici ;i elevi auprezentat momentele< Căluşarardelenesc (Şcoala GimnazialăTăşnad, coordonator profesoaraNicoleta Földeşi), dans popularmaghiar pregătit deeducatoarele Barabas Iutka şiOrosy Ana; dans populargerman (coordonatoareaformaţieiei este educatoareaCzumbil Hildegard), danspopular maghiar pregătit dePorcsmali Ecaterina, danscodrenesc coordonat deNicoleta Földeşi (ŞcoalaGimnazială Tăşnad), totNicoleta Földeşi ;i Maria Forişau pregătit – Twist – grupa micăde la Grădiniţa cu ProgramPrelungit nr. 1 Tăşnad. Au maievoluat Ansamblul“Codruleţul”, coordonat deprofesoara Adriana Hărdălău ;iformaţia de dansuri populare

maghiare coordonată de KasaZsolt şi Kasa Melinda.

Elevii ;i copiii care auevoluat dezinvolt ;i cu mult

talent au fost aplaudați cularghețe de către spectatorii

printre care, desigur, s-au aflatpărinții ;i bunicii lor.

Bere Gratis şi Zoltan Erika, printre vedetele spectacolului

Spectacolul a continuat apoicu o suită de dansuri țigăne;ti,urmate de muzică rap cu VargaCsilla şi Lieb Erno, subcoordonarea profesoareiSchmidt Maria. Sub aceeaşibaghetă a mai evoluat formaţiade dansuri a Organizației detineret a Forumului DemocratGerman (FDG) din Tăşnad,"Gemeisam" (Împreună).

Spectacolul a continuat cuGrupul vocal Maestoso dirijatde Maria Schmidt, formaţia dedansuri "Ehepaare" a FDGTăşnad, urmată de muzică rockprezentată de elevi ai LiceuluiTehnologic Tăşnad, subcoordonarea lui Pakai David iarapoi un spectacol de gală alFestivalului de muzică uşoară şifolk – coordonator prof. DanielMoldovan.

Muzica uşoară a debutat cuPogacsas Zsuzsanna-Vep, dupăcare a urmat concertul DagguProject (Berlin – Germania), iarîn încheierea părții cu muzicău;oară, a mai evoluat LorenaFoldeş.

Spectacolul a continuat cumuzică populară cu MarianaAnghel, urmată de un recital alcântăreței Zoltan Erika dinUngaria.

Concertul Bere Gratis, unuldin punctele forte almanifestărilor a încheiatevoluția arti;tilor.

La finalul finalului, de la ora24, spectatorii au fost încântațide un spectaculos foc de artificii

Mihai G.

Ieri, 15 august a avut locprima zi a festivaluluiPlopstock, ediţia a IV-a. Laumbra celor doi plopi de pemalul Someşului s-a strânsun public destul denumeros format din copii,adolescenţi, fani rock,părinţi şi persoane trecutede prima tinereţe.

Deschiderea oficială aevenimentului a fost făcută detrupa percuţionistului sătmăreanCserey Csaba, după care a urmato conferinţă de presă cuorganizatorii evenimentului înlocalul ''Fântâna cu bere'' dinapropierea digului. Anul acesta este implicată şi

Primăria municipiului Satu Mareîn organizare, astfel la conferinţade presă au fost prezenţi dinpartea Primăriei doireprezentanţi, viceprimarulMarcela Papici şi consilierul localButka Gergely, alături de alţi cinciorganizatori sătmăreni, VladBretan, Silaghi Matei, RaduMuntean Mihai Antonescu şiKölcsey Tamás. “Mă copleşeşte emoţia cândvăd atâta dezinvoltură, cu toatecă eu nu sunt o persoană emotivă.Aceşti tineri sunt fantastici! Suntimplicaţi sufleteşte în organizare.Sunt alături de ei de la început.N-aş fi putut rata un astfel deeveniment. Primarul a devenitfan automat, vă felicit!”, a spusviceprimarul Marcela Papici. “Organizatorii oferă pentru

tineret aceste momente ineditepentru a simţi atmosferacampusurilor studenţeşti. Şifestivalul Sziget din Ungaria aînceput cu un număr mic deorganizatori şi participanţi.Astăzi a ajuns să aibă un renumeeuropean”, a spus consilierulButka Gergely. Au urmat concertele trupelore Phoenix, Satellites Ultimu'Nivel şi Random după carepetrecăreţii au avut parte de opetrecere pe cinste în clubulInside. Astăzi, 16 august de la ora18.00 vor concerta trupele Inedit,Illuminati, Uni-form, Ska-nk şiMushroom Story. Sunteţibineveniţi!

Tóth Arthur

Zilele Tășnadului organizate ca la carteLa deschiderea manifestărilor au participat peste 1.000 de localnici ;i invitați

Prima zi a Festivalului Plopstock s-a bucurat de un succes enorm

Astăzi, de la ora 18.00 vor concerta trupele Inedit, Illuminati, Uni-form, Ska-nk şi Mushroom Story

4 Informa\ia zilei Vineri 16 august 2013Actualitatea

După cum am mai arătatîn paginile cotidianuluinostru, în perioada 19-25august, Fundaţia Identitas şiUDMR Satu Mareorganizează cea de a XII-aediție a Zilelor CulturalePartium la Satu Mare.

Circa 20 de organizații,fundații și asociații suntcoorganizatori ai evenimentului,iar Informația Zilei, ITV șiSzatmári Magyar Hírlap își aduccontribuția în calitate de partenerimedia. Organizatorii principali aievenimentului, Péter Stier, PéterSzöcs și Lurand Magyar, joi searaau fost oaspeții studioului ITV,unde au prezentat noutățile pe carele va aduce această ediție.

În timp ce evenimentele dincursul săptămânii se vor desfășuraîn diverse locații din municipiu,manifestările din weekend-ul de24-25 august se vor concentra maimult în Grădina Romei, iarconcertul final va avea loc în Piața25 Octombrie (în Centrul Nou).

Sâmbătă, 24 augustDe la ora 11.00 până

aproximativ la ora 19.00 vor avealoc programe permanente<expoziţii foto, Strada cărţilor,programe pentru copii, Stradameșteșugarilor din Partium,concurs și degustare de mâncăruritradiţionale, concurs de guiaş laceaun, tragere la ţintă cu Paint Ball,degustare de vin şi de pălincă,competiție de şah, concursulcoşurilor de salate bio alelocalităţilor, organizaţiilornonprofit, bisericilor,antreprenorilor şi persoanelorfizice din judeţ, măsurarea gratuităa tensiunii arteriale şi a glicemiei,precum și o expoziţie ambulantăprezentând rezervaţiile naturaledin zona Turului. Va avea loc și otombolă caritabilă pentruajutorarea copiilor cu dizabilităţi,realizat[ de Organizația Caritas aDiecezei Satu Mare.

La scena mică şi înîmprejurimi va avea loc unspectacol pe catalige, cu clovni,adunarea copiilor din toatăGrădina Romei, jocuri cu jucăriipopulare, strămoşești,confecționare de jucării, "TabăraBasmelor", de la ora 12.00 teatrude păpuși, concurs de talente

pentru copii, iniţiere înmeşteşuguri, spectacole de cânteceși dansuri populare, de la ora 18.00- concert Minestrone Band, iar dela ora 19.00 - Club de dans.

La cortul mare programulîncepe de la ora 13 și vor avea locjocuri de societate, colectare deamprente de picior, concurs foto,întrecerea cuplurilor, Slam Poetry,precum și spectacole de Stand-upcomedy cu Sugár (Satu Mare), ŐszFerenc, câştigătorul Festivalului deUmor din Ardeal, ediţia a VI-a(Târgu Mureş), Maksa Zoltán(Budapesta), membru de bază alcabaretului radioului maghiar,prezentator< Sugár.

Pe scena mare şi înîmprejurimi de la ora 12.00 - vaavea loc un spectacol de scrimă.Pe Insula sănătăţii Primagym îiinvită pe participanți la Stepaerobik, DeepWork, bodyART,Spinning, Zumba și Spinracing. LaCortul sănătăţii va avea locmăsurarea tensiunii arteriale şi aglicemiei. Pe scenă, de la ora 17.45va avea loc o prezentare Parkour,la ora 18.00 -concert Kovács Kati- Ungaria, ora 19.00 - Tragerea lasorţi a câştigătorului tomboleicaritabile, ora 19.10 - Spectacol deoperetă, ora 20.00 - concert Péterfy

Bori şi Love band (HU), iar de laora 22.00 - concert De la Funk

Duminică, 25 augustDuminică, șirul de manifestări

din Grădina Romei începeaproximativ de la ora 11, iarprogramele permanente, cu careorganizatorii îi așteaptă pevizitatori, cu puțină diferență, vorfi aproape aceleași ca și sâmbăt[.

La scena mică, înainte de masăvor fi așteptați în primul r]ndcopiii. Va avea loc din nouspectacol pe catalige, cu clovni, șiadunarea copiilor din toatăGrădina Romei. Cei mici vor fiinvitați la ateliere meșteșugărești,crearea de jucării şi instrumentemuzicale populare, la jocuri cujucării populare tradiționale, înTabăra Basmelor, precum și la unspectacol interactiv cu CsereyCsaba. Vor avea loc concursuri,precum și spectacol cu MinestroneBand, care cântă la legume,precum și Dog Training cu AlphaK9. La Cortul mare între orele14.00 - 16.00 "Fiţi oaspeții liderilornoştri locali la un şpriţ" - discuţiilibere cu< Rudolf Riedl,vicepreşedintele ConsiliuluiJudeţean Satu Mare, şi cu membriifracţiunii UDMR din cadrul

Consiliului Judeţean,parlamentarul István Erdei D,parlamentarul Gábor Kereskényi,preşedintele organizaţiei UDMRSatu Mare și senatorul CsabaPataki, preşedintele OrganizaţieiJudeţene Satu Mare a UDMR.Această întâlnire, în fiecare an sebucură de mare succes, deci ceicare doresc să stea puțin de vorbăcu ei, sunt așteptați cu drag și dedata aceasta. Pe scena mare, de laora 16.00 formaţia Fekete Rózsákîi va delectat pe cei prezenți, la ora17.00 începe concert SelfishMurhphy, la ora 18.00 vor urca pescenă îndrăgiții interpreți KordaGyörgy şi Balázs Klári din Ungaria,la ora 19.00 va concerta BlackRiver Blues Band, iar ultimulconcert din Grădina Romei, cel alformației Historica din Ungaria,va începe la ora 20.00.

Șirul de manifestări a ZilelorCulturale Maghiare Partium, ediţiaa XII-a, se va încheia cu recitalulcelebrului solist din Ungaria,Demjén Ferenc, care va concertade la ora 21.00, în Centrul Nou, pescena din Piaţa 25 Octombrie.

Organizatorii îşi rezervădreptul de a aduce modificări înprogram.

Eva Laczko

Program bogat de Zilele Partium `n Gr[dina RomeiPeste 20 de organizații, fundații și asociații sunt coorganizatori ai evenimentului

~n Gr[dina Romei, sunt invita\i interpreți de seamă care vor oferi spectacole deosebite

Clinica Sf. Anton Aurel Vlaicu nr. 8, tel. 0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro

Profesor Dr. Anderco AurelMedic primar

chirurgie vascular[ ;i general[

-Consulta\ii chirurgie general[ (stomac, abdomen,colon, rect)

-chirurgie vascular[ (varice, arteriopatii, limfedeme)Centru de permanen\[, tratamente medicale gratuite,

urgen\e stomatologice, 24 de ore/zi

Clinica Sf. Anton Aurel Vlaicu nr. 8, tel. 0261-713333

www.clinicasfantulanton.roLaborator analize medicale

Dr. Dr[g[l[u Lavinia - medic specialist psihiatrie- Consulta\ii ;i tratamente

Dr. Ko;a Jeno - medic primar ortoped, traumatolog, medicina sportiv[

Masaj de `ntre\inere, masaj de recuperare ;i reflexoterapie

Clinica Sf. Anton Aurel Vlaicu nr. 8, tel. 0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro

Dr. Szatmari Anamariamedic primar medicin[ general[

atestat homeopatie ;i consulta\ii ;itratamente homeopatice

Centru de permanen\[, tratamente medicale gratuite, urgen\e stomatologice, 24 de ore/zi

TOTAL DENTCABINET

STOMATOLOGIC

Dr. ÕSZ TITUS, medic stomatolog_____________________________

Dr. POPOIU OANA, medic specialist chirurgie dentoalveolar[,

tel. 0769.214.531_____________________________

Dr. SALA DUMITRU TUDOR, medic stomatolog_____________________________

COLABORATOR< Dr. MORARU RALUCA, medic specialist ortodont

~n Centrul Nou, Bl. C 27 Ap. 1,strada Mircea cel B[trân, col\ cu Samuel Micu Klein,

Pentru URGEN|E ;i program[ri, suna\i la nr.

tel. 0771.049.416De LUNI p]n[ DUMINIC{ `ntre 09.00 - 18.00

ELASTOGRAFIEDepistarea ecografic[ modern[ a cancerului tiroidian, mamar.

Dr. KIRALY MARIAMedic primar endocrinolog

Consulta\ii, ecografie endocrin[,tratamente

Tel< 0740.860.112 sau0771.419.701

• tehnici nechirurgicale de ̀ nfrumuse\are facial[< injec\ii cu colagen (inclusiv m[rire de buz[), dysport, peeling chimic, dermabraziune• chirurgie estetic[ a pleoapelor, nasului, pavilioane auriculare• lifting facial• remodelarea s]nilor (m[rire, mic;orare)• lipectomia abdominal[ ;i lipoaspira\ia• cura varicelor< chirurgical, sclerozare sau laserElisestet< Satu Mare, str. Lunca Sighet nr. 2 (Pia\a Titulescu)

Tel/fax< + 40261.763.111 Tel/fix< + 40361.424.242 Mobil< + 40743.046.737e-mail< [email protected]

www.elisestet.ro

Clinic[ Privat[ de Chirurgie Plastic[

;i Estetic[

Orar<13 - 18

NOU!!! - Videodermatoscopie - depistare tumori maligne

~ncep]nd cu data de 1.12.2012 la Clinica Elisestet vor fireduceri de 30% la injec\iile cu colagen ;i botox.

Din septembrie, elevii claselorI vor învăţa după manuale noi,inclusiv în variantă digitală. Estepromisiunea făcută de curând deministrul Educaţiei. Dar până latipărirea cărţilor, editurile trebuiesă primească metodologia şicalendarul sesiunii de evaluare anoilor proiecte. În aceametodologie trebuie specificatemai multe detalii de ordin tehnic<numărul de pagini și de grafice,

precum și câte rânduri scrise vacuprinde fiecare filă din manual,ce fel de coperte sunt indicate, dacămanualul va apărea într-un singurvolum sau în două, pentru fiecaresemestru. Problema este că elevii riscăacum să înceapă noul an școlar totcu manuale vechi și cu lecții pe carele-au făcut deja în clasapregătitoare.

Stelian Crainic

Traiul departe de ţară stârneşteadesea nostalgii în sufleteleromânilor, dar şi al altor neamuri.Dorul de ţară este compensatparţial de prezenţa unor artiştiromâni pe scenele internaţionale,sau punctual în cercurile derezidenţi în străinătate. Iată că acestrol pare să-l joace solista de muzicăpopulară oşenească Maria PetcaPoptean, care-şi aniversează ziuaonomastică în Chicago. Ea a datcurs invitaţiei unor români care s-

au stabilit în Statele Unite aleAmericii, ţară în care se află înperioada 14-28 august. Ea esteinvitată să participe la douăfestivaluri folclorice, dar şi la uneleactivităţi culturale private - o nuntăşi o serată culturală. Maria PetcaPotean a dus în SUA mesajulfolcloric de pe aceste meleaguristrăbune spre a-l transmitecomunităţilor româneşti, cu toatăîncărcătura emoţională.

Ioan A.

NAGY&NAGY TEHNIC{ PARASOLAR{

Jaluzele exterioare PVC Plase contra insecte

Perdele lamelare Por\i de garaj

CALITATE :I PROMPTITUDINE

- Satu Mare, Blv-dul L. Blaga nr. 45 (l]ng[ Unio)- Carei, str. Tireamului nr. 78

Tel. 0261-866008> 0744-702471

Alma Spa Centerstr. Botizului 2/A

Tel< 0720/707343, 0261/768825fitness, saun[,

solar, cazare (hotel)

Maria Petca Poptean înveseleşte românii din Chicago

Metodologia de realizare a noilor manuale pentru clasa I

Cite;te zilnic ;tirile de m]ine pe

www.informatia-zilei.ro

Vineri 16 august 2013 Informa\ia zilei 5Economic

Mai multe voci dinagricultura românească ne-au semnalat că, în ultimeledouă luni, companii străineși chiar diplomați i-auabordat pentru a le cereajutorul, scrie agrointel.ro.

Motivul? Reprezentanțiiagricultorilor din Europa își dorescsă afle cât mai multe informațiidespre ogoarele României, undemai sunt terenuri disponibile, careeste calitatea lor și, foarteimportant, caută intermediaripentru a facilita tranzacțiile ce vorîncepe din ianuarie anul viitor.

Ministerul Agriculturiivorbe;te desprelimitarea cumpărăriiterenurilor

Ministerul Agriculturii adeschis de câteva ori vorba despreun proiect menit să limiteze liberulacces al cetățenilor UE la terenurileagricole și pădurile din România.

”Până acum nu ne-au fostascultate părerile decât la nivel deconversație și nu am primit niciun răspuns serios la temerilenoastre”, a declarat pentruagrointel.ro, Laurențiu Baciu,președintele Ligii AsociaţiilorProducătorilor Agricoli dinRomânia (LAPAR).

Poziția liderului LAPAR esteîmpărtășită de mai toți fermieriiromâni care se tem de concurențaneloială pe care străinii cu bani ovor face agricultorilor autohtoni.

O primă urmare va fi, cusiguranță, o scumpire a terenuriloragricole, ceea ce, pentru fermierulmic și mijlociu, va transforma oextindere într-un vis frumos.

În fața unei situații în care sesimt cu mâinile legate fermieriiromâni par să transmită, pe osingură voce, că nu sunt dispuși săcedeze și că nu vor deveniconsultanți pentru străinii care vorspecula piața terenurilor dinRomânia.

Ambasadele cerinformații de la fermieri

cunoscuți

La rândul său un fermier cunotorietate, Baciu a dezvăluitpresei că a fost sunat dereprezentanți ai mai multorambasade străine la București.Oficialii străini au dorit să afleinformații despre piața terenuriloragricole din România.

"Am stat de vorbă cu diplomațidin Italia, Quatar, Israel și Egipt.Le-am spus frumos că nu îi potajuta, că e ca și cum ai vorbi defrânghie în casa spânzuratului.Noi, fermierii, ne-am dori caautoritățile să fie categorice, pentrucă se poate găsi mereu o cale”, amai spus Baciu.

Gajarea terenurilor,o soluţie de sprijinirea micilor fermieri

Calitatea pământului, preţul

foarte bun şi posibilitatea de aobţine ajutoare atrag investitoriistrăini către un nou Eldorado<România, prin terenurile saleagricole, notează journaldujura.ch,din Elveţia.

Fenomenul atrage atenţiapresei din Occident, care seîntreabă cum de s-a ajuns aici, nufără a constata că există şi reversulmedaliei< ţăranii români denunţăacapararea de către companiilemultinaţionale a suprafeţelorcultivabile din ţara noastră.

“Ţăranii români acuzăinvestitorii austrieci că intră înposesia unor terenuri agricole dinRomânia la preţuri de nimic, pecare apoi le transformă înmonoculturi cu ajutorulfondurilor europene. 40% dinteritoriile agricole ale Românieisunt necultivate. Conflictele dinjurul terenurilor încep să seînmulţească”, scrie cotidianulaustriac Der Standard, într-un

articol intitulat “Furt de terenuriîn România”.

Consul onorific în România,contele austriac Andreas Bardeau,preşedintele unui holding caredeţine 21.000 de hectare depământ românesc, îi susţine peinvestitorii austrieci care cumpărăpământ în ţara noastră.

Situaţia din România este unasimptomatică pentru toatăEuropa, fenomenul fiind dejadenumit “Land-Grabbing”. “Cândapar cei mari, cei mici încearcă săse ascundă în agricultură.Împotriva reţelelor de investitoripotenţi financiar, micii agricultorinu au nici o şansă. Îşi pierdterenurile chiar şi atunci când nuvor să renunţe la el.

Marile concerne controleazăagricultura locală. Practica senumeşte Land-Grabbing şiprovine în special din Africa şiAsia”, scrie Wiener Zeitung.

Mihai G.

Situaţia din România este una simptomatică pentru toată Europa, fenomenul fiind deja denumit“Land-Grabbing”

România îndeplineştecondiţiile pentru efectuareaexportului de carne proaspătă şiproduse din carne în China, iarlegislaţia europeană esteimplementată corect la nivelnaţional, conform concluzieiAdministraţiei Generale pentruControlul Calităţii, Inspecţiei şiCarantinei din China (AQSIQ)exprimate în cadrul unei misiuniefectuate în România, în perioada22-31 iulie, scrie agrointel.ro.

Potrivit unui comunicat depresă al Autorităţii NaţionaleSanitară Veterinară şi pentruSiguranţa Alimentelor(ANSVSA), citat de agerpres.ro,în ultima săptămână a lunii iulie,instituţia a parafat unMemorandum şi o serie deProtocoale de colaborare îndomeniul sanitar veterinar şi celal siguranţei alimentelor, cuAQSIQ, în vederea demarăriiexporturilor de carne de porc şiproduse din carne de porc,precum şi a celui de bovine dereproducţie, din România înChina.

România a importat înprimele patru luni din acest an35.963 de tone de carne de porc,o cantitate de peste şapte ori maimare decât exporturile realizateîn perioada 1 ianuarie – 30 aprilie2013, care au totalizat 4.705,8tone, potrivit datelor furnizateagerpres de MinisterulAgriculturii şi Dezvoltării Rurale(MADR).

Valoarea importurilor adepăşit 61,2 milioane de euro, înprimele patru luni din acest an,faţă de cele 9,8 milioane de euroîncasate din exporturi, înperioada menţionată, pentrucantitatea de 4.708 tone de carnede porc, proaspătă sau refrigerată.Importurile de carne de porc au

provenit cu precădere din ţărileUE, în general din Germania,Ungaria, Olanda, Spania, Belgia,Austria şi Danemarca.

Comparativ cu aceeaşiperioadă din 2012, importurilede carne de porc au crescut cu16,6 procente, de la 30.831,9 tonela 35.963,9 tone la finele luniiaprilie 2013, iar valoarea acestoras-a majorat cu 15,7%, de la 52,8milioane de euro, la 61,2 milioaneeuro. Importurile şi exporturilede carne de porc au fost realizateîn ţările intra şi extracomunitare.

Exporturile autohtone decarne de porc şi de porci vii aufost afectate de restricţiile impuseRomâniei de Uniunea Europeanădin cauza evoluţiei pestei porcineclasice, însă începând cu 2014acestea ar putea fi ridicate întotalitate, pe întreg teritoriulRomâniei, atât pentrucomercializarea porcilor vii cât şipentru carne de porc.

Livrările de carne şi produseprocesate din carne de porcprovenind de la firme româneştiau fost interzise pe piaţa UniuniiEuropene din anul 2003.

Specialiştii ANSVSA afirmăcă, din 2014, România ar puteaexporta de zeci de milioane deeuro, dacă va fi reluat comerţulintracomunitar cu porci vii lanivel naţional, nu doar prinsistemul canalizat, în condiţiile încare în fermele din România suntcrescuţi la ora actuală între 1,5 şi1,7 milioane de porci.

Ultimele focare de pestăporcină din România au fostînregistrate în 2007, ANSVSAcheltuind până în prezent pesteşapte milioane de euro pentruderularea programului deeradicare a acestei boli peteritoriul ţării.

G. M.

România poate exportacarne în ChinaFirme străine culeg informații

despre terenurile agricoleCalitatea pământului, preţul şi ajutoarele de la UE atrag investitorii străini

Persoanele fizice autorizate,precum și întreprinzătorii-persoane fizice vor putea angajazilieri, potrivit unui proiect delege adoptat miercuri de Guvern.

Conform proiectului, pelângă firme, beneficiarii forței demuncă în regim ziler vor fi și”persoana fizică autorizată (PFA),întreprinderea familială şiîntreprinzătorul persoană fizică,titular al întreprinderiiindividuale”, a informatGuvernul.

De asemenea, veniturilerealizate din activităţi necalificatecu caracter ocazional nu se iau înconsiderare la menţinereadreptului de ajutor social.

Munci necalificate în regim

de zilier vor putea efectua și copiiicu vârsta cuprinsă între 15 -16ani, dar numai cu încuviinţareapărinţilor sau reprezentanţilorlegali şi numai pentru activităţipotrivite cu dezvoltarea lor fizică.

Valoarea minimă aremunerației brute pentru zilieriva fi la nivelul valorii/oră asalariului de bază minim brut peţară.

Proiectul de act normativintroduce sancţiunicontravenţionale pentrubeneficiarul care angajează zilieriîn alte activităţi faţă de celeprevăzute expres în lege sau careangajează zilieri în beneficiulunui terţ.

A. M.

Chiar dacă băncile ar trebui săfinanțeze economia, adesea reuşescmai mult să pună piedici micilorîntreprinzători.

Instituțiile de credit au începutsă câștige mai mult din tranzacțiicu titluri de stat decât din atragereade depozite și acordarea deîmprumuturi, activitatea lor debază! În plus, băncile s-autransformat și în câini de pază aiactivității IMM-urilor. Mai exact,dacă indicatorii financiari aicompaniei se deteriorează dincauza crizei, în funcție de tipul decontract pe care îl au semnat cuIMM-ul în cauză, banca poatesolicita rambursarea în avans acreditului, diminuarea saususpendarea liniei de finanțarepentru capital de lucru.

"Până în 2008 sau 2009, băncilenu dădeau niciun fel de împrumutpentru firmele care își desfășurauactivitatea în domeniul agriculturii.

Doar banii speculativi mergeaucătre industria de cereale. Acum,firmele care activează în aceastăramură se văd puse în situațiafericită de a alege sau chiar respingeofertele bancare care nu le convin.Și în niciun caz nu se confruntă cucereri de rambursare anticipată,uneori imediată, așa cum seconfruntă multe firme careactivează în alte domenii“, ne-adeclarat un om de afaceri român.

Acesta ne-a explicat faptul că,la IMM-urile care nu își desfășoarăactivitatea în industrii care suntacum pe val, instituțiile de creditsunt foarte sensibile la evoluțiaindicatorilor financiari.Deteriorarea cifrei de afaceri,scăderea EBITDA, creștereagradului de îndatorare sauneîncasarea banilor din piață potatrage sancțiuni din partea băncii.Continuarea, capital.ro.

Albu M.

Autoritatea pentruAdministrarea Activelor Statului(AAAS), fosta Autoritate pentruValorificarea Activelor Statului(AVAS), a preluat de la ComisiaNaţională a Valorilor Mobiliare(CNVM) toate drepturile şiobligaţiile în relaţia cu investitoriiFNI, se arată într-un comunicatal AAAS.

"Autoritatea pentruAdministrarea Activelor Statuluipreia fără plată toate drepturileşi obligaţiile Comisiei Naţionale

a Valorilor Mobiliare, rezultatedin actele juridice prin careComisia Naţional[ a ValorilorMobiliare a fost obligată, ca parteresponsabilă civilmente, la platade despăgubiri către investitoriila Fondul Naţional de Investiţii”,se arată în comunicat.

Documentaţia necesarăîntocmirii cererii de despăgubireeste prezentată pe site-ulA.A.A.S. la adresa de internetwww.aaas.ro.

Mircea A.

La solicitarea mai multorcititori care au reclamat faptul căRAR-RA este închis în 16 august,l-am contactat pe directorulinstituției, Cristinel Darie, de lacare am afla următoarele.

"Ziua de 16 august, stabilităde Guvernul României ca zi liberă,va fi recuperată de către salaria\iino;tri în săptămâna 19-23 august,astfel< *luni, programul de lucruva fi prelungit cu 2 ore (8 - 18,30)>*marți - joi, programul de lucru

va fi prelungit cu o oră (8 -17,30)>*vineri, programul de lucru va fiprelungit tot cu o oră (8-15).

Pentru vehiculele programate îndata de 16 august, activitățilesolicitate se vor efectua fărăprogramare în orice zi dinsăptămâna 19 - 23 august", ne-aspus interlocutorul nostru.

Reamintim numărul unic deprogramare telefonică a RAR<0261/9672.

A. M.

Angaj[m< Continuous Improvement Manager

Noul nostru coleg, `n mod ideal este<- inginer sau economist- instruit pe Lean Management- certificat Auditor ISO 9001 sau alt sistem de management integrat- vorbitor fluent de limba englez[- bun comunicator- planificat- obi;nuit cu cultura organiza\ional[- experimentat `n tratarea rezisten\ei la schimbare- orientat spre rezultate- atent la buget

Folose;te<- Six Sigma- prezentări vizuale (cel pu\in `n pachetul Office)- abordarea de tip PDCA (plan do check act)Este avantajat fa\ă de ceilal\i candida\i dacă<- este Auditor pe ISO TS 16949- este instruit pe ISO TS 16949- cunoa;te limba german[ sau o alt[ limb[ de circula\ie interna\ională

Contact Resurse Umane Anvis Rom S.R.L.<[email protected], 0261.706748

Clinica Sf. Anton Aurel Vlaicu nr. 8, tel. 0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro

Dr. |una; Ioana -medic specialist cardiologie

Centru de permanen\[, tratamente medicale gratuite, urgen\e stomatologice, 24 de ore/zi

ECO DOPLER> EKG> MONITORIZARE

Nou! Medicina Muncii – toat[ gama de servicii

AAAS despăgube;te investitorii la FNI

RAR va recupera săptămânaviitoare ziua liberă de joi

Băncile pun piedici micilor întreprinzători

Persoanele fizice vor putea angaja zilieri

Secretara ColegiuluiElisa Zamfirescu,reclamat[

Balog Iuliu, un cititor al nostrude 28 de ani ne-a căutat ieri laredacţie împreună cu logodnicasa, Timea. Nemulţumirea lorconstă în modul în care s-acomportat cu ei secretara de laColegiul Tehnic Elisa Zamfirescu.Iuliu ne-a povestit de o perioadăîndelungată în care prietena saTimea s-a dus în zadar la CormoşMariana, secretara instituţiei,pentru a-şi ridica diplomele. Însăîn zadar. După ce Iuliu a văzut căTimea frecventează secretariatulşcolii şi nu reuşeşte să-şi ridicediploma, a decis să meargăîmpreună cu Timea la secretariat,să vadă care e situaţia. Secretaraliceului a vorbit foarte urât cu eide fiecare dată şi a jucat cu ei joculbirocraţiei şi promisiunilorneîndeplinite. ''Când a promis de exemplucă diplomele vor fi gata pe mâineşi puteţi veni după ele, nu s-aprezentat la secretariat. Iar cândam reuşit să ne întâlnim cu ea lasecretariat, a spus ori că nu aretimp, ori că nu sunt încă gata, şisă venim altă dată. Timp de un anam fost de cel puţin 50 de ori la eaşi abia ieri am reuşit să obţinemdiplomele!", ne-a spus ofensatIuliu. Iuliu a decis să recurgă laajutorul presei, deoarece foartemulţi se plâng de serviciile şimanifestările secretarei CormoşMariana. Am sunat-o pe secretaraColegiului Tehnic ElizaZamfirescu de la Satu Marepentru a asculta şi părereasecretarei Mariana Cormoş. Doamna Cormoş ne-a relatatfaptul că ea din păcate a fost înconcediu de boală timp de douăluni de zile anul acesta, motivpentru care Domnul Balog Iuliuşi logodnica sa Timea nu au găsit-o când au mers la liceu de maimulte ori pentru a ridicadiplomele. După spuselesecretarei, diplomele au fost emisela timp. Despre comportamentul ei cusolicitanţii ne-a spus că ea nu seînjoseşte la un comportament urâtşi la cuvinte jignitoare.

6 Informa\ia zilei Vineri 16 august 2013Social

Potrivit unui studiu alcorporaţiei Microso,valoarea venitului depindecel mai mult de educaţie şide abilităţile de lucru.

Există nouă criterii principalecare merită verificate la alegereaşcolii. Dacă le urmaţi, vă vor ajutasă luaţi decizia corectă.

1. Angajarea după absolvire.Când aţi ales domeniul în caredoriţi să vă perfecţionaţi, cea maiimportantă decizie atunci cândselectaţi şcoala este cât de uşor şide rapid puteţi obţine un loc demuncă după absolvire. Cândfaceţi alegerea, asiguraţi-vă căprograma este creat[ pe bazanevoilor pieţei, informaţi-vă dacăabsolvenţii sunt ajutaţi în căutareaunui loc de muncă şi dacăcunoştinţele obţinute vă permitsă începeţi să lucraţi imediat într-o companie.

2. Cunoştinţe practice.Întrebaţi dacă şcoala funcţioneazăpe principiul “minimum de teorieşi maximum de practică”.Verificaţi dacă majoritateaobiectelor de studiu din programăse pot aplica direct în afacerea decare doriţi să vă ocupaţi.

3. Studentul pe primul loc.O școală bună pune cerinţelestudenţilor pe primul loc. Într-oșcoală bună lucrează profesoricare știu să transmită cunoştinţeleîntr-un mod interesant. Aflaţidacă există lucru interactiv îngrupe mici şi dacă școala oferăconsultări individuale cu mentori,lectori şi profesori.

4. Diplomă internaţională.Pe lângă diploma de facultate,certificatele internaţionale despecialitate vă pot asigura intrareaîn multe companii din ţară şistrăinătate.

5. Experienţa de muncă peproiecte. O şcoală bună îi includepe studenţii săi în proiectele lorcomerciale şi de altă natură întimpul şcolarizării, ceea ce lepermite să câştige experienţă şireferinţe care le vor ajuta laangajare. Un proverb spune<“Spune-mi şi eu voi uita, arată-mi şi poate voi ţine minte,implică-mă şi voi înţelege.” Cualte cuvinte, dacă în timpulşcolarizării nu lucraţi în condiţiireale, pe proiecte adevărate,atunci o astfel de şcolarizare nuare o valoare prea mare, indiferentde cunoştinţele teoretice pe carele obţineţi.

6. Condiţii de învăţareeficientă. Echipamentul moderneste deosebit de important pentruşcolile care se ocupă detehnologia informaţiei sau de alte

tehnologii. Aveţi grijă dacă sălilesunt dotate cu calculatoaremoderne, dacă fiecare student areun calculator, dacă şcoala areconexiune wireless la Internet.7. Calitatea profesorilor.Asiguraţi-vă că profesorii suntprofesionişti dovediţi îndomeniile lor. Verificaţi dacă aurezultate de succes. O şcoală bunănu va ascunde aceste informaţii.Sau vă sunt disponibile peInternet sau pot fi obţinute lacerere.

8. Posibilitate de învăţământla distanţă (ID, e-learning). E-learning reprezintă executareatrainingurilor, sau a programei deeducaţie pe cale electronică, prinInternet. Învăţământul la distanţăare multe avantaje. De ladobândirea rapidă acompetenţelor datorită  utilizării

mijloacelor media pentruînvăţare, preluare şi memorizarea cunoştinţelor noi, la reducereacosturilor fizice de a veni la şcoalăşi de a petrece timp acolo, până laposibilitatea de a putea alege oprogramă de studiu şi să studiaţiîn localitatea dvs., precum şi săaveţi posibilitatea de a lucra întimpul şcolarizării.   

9. Divertisment. Educaţia nutrebuie să fie plictisitoare. Pentrufiecare şcoală la care vă gândiţi,întrebaţi-vă< “Unde estedivertismentul?” Când vă aflaţiîntr-o atmosferă relaxată,interesantă, distractivă, veţi învăţamai multe. Mai bine. Deasemenea, vizitaţi site-ul şcolii.Verificaţi fotografiile elevilor.Citiţi comentariile lor. Suntzâmbitori, fericiţi, relaxaţi?Text selectat de Stelian Crainic

Exper\ii ne recomand[ 9 criterii pentru alegerea celei mai bune școliCea mai importantă decizie este cât de rapid puteţi obţine un loc de muncă

Conform datelorOrganiza\iei Mondiale aMuncii, `n \ara noastr[ 15%dintre t ineri sunt "preaeduca\i" pentru cererea pie\ei.Rata `n Rom]nia la acestcapitol e mai mare dec]t ceadin Germania sau MareaBritanie. ~n acela;i timp, discrepan\a`ntre abilit[\ile celor ce sunt ̀ nc[utarea unui loc de munc[ ;iexigen\ele angajatori lorrom]ni s-a redus ̀ n ultimii ani.Un aspect sensibil ̀ l reprezint[rata ;omajului. Datele

prezentate de Organiza\iaMondial[ a Muncii arat[ c[rata ;omajului `n r]ndultinerilor cu educa\ie ter\iar[,adic[ ;coli tehnice ;i facult[\i,este foarte mare `n \aranoastr[, `n 2011 fiind de 29,3procente. Coordonatorii studiuluisunt de p[rere c[ din cauzadificult[\ilor persistente ;i a`ncetinirii revenirii economicela nivel global, tinerii sunt totmai predispu;i s[ stea acas[,renun\]nd s[ mai caute un locde munc[ sau mul\umindu-se

cu unul sub nivelul lor decalificare. Organiza\ia mondial[estimeaz[ c[ rata ;omajului `nr]ndul tinerilor cu v]rsta ̀ ntre15 ;i 24 de ani la nivel global ede 12,6% anul acesta. De aici rezult[ c[ 73,4milioane de tineri nu au un locde munc[. Semnalul de alarm[tras de cercetarea de fa\[ esteacela c[ tendin\a e `n cre;tere,iar p]n[ `n 2018 speciali;tiiest imeaz[ s[ se ajung[ la12,8%.

Theodora V.

BERBEC. Nici tu nu-ţi dai seama deunde s-a născut deodată atâta ambiţieîn tine şi mai ales atâta putere dedecizie într-un moment important. Aiun scop măreţ pe care vrei să-l atingişi vei lupta cât te ţin puterile pentrua-l realiza așa cum vrei.

TAUR. Te afli în faţa unei persoanecare impune respect. Se poate spunechiar că îți inspiră teamă, dar fiind cătu nu ai nimic de ascuns nu te va speriaprezenţa sa, încât toţi cei din jur vorrămâne de-a binelea uimiţi de curajulcu care îl abordezi.

GEMENI. Eşti factorul principal alcelor mai interesante şi mai fructuoasecolaborări. Iei decizii înţelepte pentrucă te pui uşor în pielea celorlalţi. Toţite ascultă, deoarece, tot ce spui tu estebine gândit şi duce în totdeauna larezultatele dorite.

RAC. Te îndoieşti că rezultatul la cares-a ajuns este cel corect, tocmai deaceea preferi să analizezi situaţia, casă nu faci interpretări greşite. Teinformezi cum și de unde s-au obținutaceste rezultate pentru că presimţi căcineva nu a jucat corect.

LEU. Discuţi cu persoana iubitădespre niște lucruri serioase, care vorsta la baza planurilor voastre comune.Există o bună combinaţie de forţe întrevoi, deoarece e loc şi de iubire, şi deraţiune, pentru a clădi înpreună cevasolid, ceva de viitor.

FECIOARĂ. Bunele intenţii se află încentrul atenţiei azi, fie că un coleg teajută pe tine, fie că tu eşti cel care veiajuta pe cineva. Ai nişte prieteni carete sprijină oricând la nevoie, deci e şinormal să faci şi tu la fel când ei îţi cersă le fii alături.

BALANȚĂ. Primeşti un impuls noucătre ţelul tău cel mare, iar aceastămotivaţie este tocmai binevenită într-un moment când ţi-ai cam pierdutsperanţa. O scânteie este suficientăpentru a-ţi reaprinde pasiunea faţă deun obiectiv ce ţi-ai propus.

SCORPION. Decizia pe care trebuies-o iei cere de la tine puterea de adiscerne singur ce e mai bine pentrutine. Influenţele din afară nu facaltceva decât să te încurce, deci maibine te prefaci că nu auzi nimic şi faciaşa cum crezi tu că e bine.

SĂGETĂTOR. Arată-ţi fericirea fărăjenă, nu-ţi ascunde reuşita numaipentru că altul a pierdut şi este supărat.Când te angajezi într-o competiţie şilupţi pentru o supremanţă, trebuie săştii că unde există învingători, trebuiesă fie şi învinşi.

CAPRICORN. Te simţi excelent întreoameni, într-o comunitate cât maiextinsă. Preferi compania persoanelorînzestrate cu mult simţ al umorului,vesele, puse pe glume şi distracţie,pentru că lucrurile serioase, de dataaceasta nu te prea atrag.

VĂRSĂTOR. De obicei nu eşti timidîn amor şi nu aştepţi să facă celălaltprimul pas, dar de data aceastapersoana care ţi-a furat inima are oinfluenţă aparte asupra ta. Ai emoții,nu-ţi găseşti cuvintele şi parcă şi inimaîţi sare din piept când o vezi.

PEȘTI. Timpul are o greutate cu totulspecială pentru tine, căci trece într-un ritm necontrolabil. Ai mai aveanevoie de câteva ore pentru a finalizaun proiect, dar nu le poți obține, saudimpotrivă, aștepți un anumitmoment, dar orele nu mai trec.

HOROSCOP

Asiguraţi-vă că profesorii sunt profesionişti dovediţi în domeniile lor. Verificaţi dacă au rezultate desucces. O şcoală bună nu va ascunde aceste informaţii

15% dintre tinerii rom]ni au prea mult[ ;coal[pentru cererea pie\ei muncii

În vreme ce fermierii românireclamă imposibilitateavalorificării producţiei de laptemarfă, importul de materie primăeste în creştere. Institutul Naţionalde Statistică a menţionat pentrusemestrul I al anului 2013,comparativ cu aceeaşi perioadă aanului 2012, o creştere a importuluide lapte marfă de la 31.468 de tonela 47.045 de tone. Acest demers acondus la creşterea producţiei desmântână de consum cu 2.891 detone, a laptelui acidulat cu 8.928 detone, iar a brânzeturilor din laptede vacă cu 508 tone.

Producţia de lactate din lapte de import este în creştere

Director general< D. P[curaruDirector editor< Ilie S[lceanuDirector Revista Poesis<George VulturescuRedactor ;ef edi\ia de Satu Mare< Adriana ZahariaRedactor ;ef edi\ia online<Vasile NechitaRedactor ;ef adjunct< Mioara MaximDirector publicitate< Grui\[ Ien[;oiuSecretariat de redac\ie< Mihai S[lceanuMirela FilimonRedac\ia< strada Mircea cel B[tr]n nr. 15, Satu Mare, cod 440012 Telefoane redac\ie< 0261-767.300, Fax< 0261-767.301SC Solpress SRL<0261-767.302, 0261-767.303E-mail redacție<[email protected] Departament Publicitate< tel/fax 0261-767.316> 0261-767.317> 0744.55.2345E-mail< [email protected]@informatia-zilei.roPagini Facebook<http<//facebook.com/Informatia.Zileihttp<//facebook.com/InformatiaTV

Birou mica publicitate Satu Mare<0361.419.219, 0261.767.323E-mail< [email protected] publicitate Carei< 0361-801.676Mica publicitate Negre;ti<0748.926.928Director v]nz[ri< Piros ErikaAbonamente< 0261-767.310Difuzare< 0742-926046Tipografie< 0261-768457Contabilitate< 0261-767.309

Abonamentele la “Informa\ia Zilei” se pot face prin Direc\ia de Po;t[, SC “Solpress” SRL, strada Mircea celB[trân 15, telefon 0261-767.310.Reclama\ii, sesiz[ri ;i sugestii la telefon0261-767.300Tip[rit la Tipografia “Informa\ia Zilei”,strada Luceaf[rului 25, Satu Mare, tel. 0261-768457Publica\ie auditat[ de Biroul Român de Audit al Tirajelor“Informa\ia Zilei” este membru APEL

Suplimente< Miercuri< S[n[tate ;i Frumuse\e> Vineri< Informa\ia TVPeriodice< Poesis, Informa\ia Zilei pentru Copii

Cotidian regional editat de SC Solpress SRL

ISSN 1222-4715www.informatia-zilei.ro

1 dolar canadian 3,22981 franc elve\ian 3,56681 EURO 4,42781 lir[ sterlin[ 5,17021 dolar SUA 3,34351 g AUR 142,2226100 forin\i 1,4834

112 - Apel unic de urgen\[0261-721051, 0734221096 - DispeceratApaserv0261.741111 - Ambulan\a 0261.711212 - Pompierii0800.800.928 - Urgen\e E.ON Gaz0261.768.704 - Informa\ii CFR 0261.929 - Deranjamente Electrica0261.769.760 - Jandarmeria0261.807777 - Poli\ia0261.767300 - “Informa\ia Zilei”0742.708.708 - Interven\iimicrocentrale0744792297 - Depanare ACR0733507026, 0744507026 -Depanare auto NON-STOP

0261.715696 - Spitalul Jude\ean II 0261.727050 - Spitalul Jude\ean0261.750021 - Stomatologie, zilnic 19-80261.750135 - Refugiu de noapte 0261.769.110, 0746.055.5370261.712795 - Agen\ia TAROM0261.706806 - Carpat Air0261.768439 - Autogara0261.721971 - R.A. Transurban 0261.711536, 715450 - Prefectura0261.807569, 807553 - Prim[ria SM 0361.400.401 - SC RCS SA0261.727020 - Poli\ia Local[0261.717123, 716513 - CMJ0261.716590 - Pompe funebre0261.737915 - Agen\ie de turism736240 - Protec\ia Consumatorilor (0800.080.999 - tel. verde)0261.758890 - Birou de consilierepentru cet[\eni0261.733693 - Non-Stop - sediu Locaterm0721251696, 0745.049.715 - TAXI-marf[0749.037.603 - Tract[ri auto0261.770081 - Repara\ii Radio-TV

0261.759.780 - Birou teritorialanticorup\ie0261.710.690 - Anticorup\ie MAIProgramul casieriei ElectricaCasieriile SDFEE (Electrica)<

1. Oficiul Comercial Municipal 1 –str. Mircea cel B[tr]n, nr. 10 2. Oficiul Comercial Municipal 2 –b-dul Lalelei, Bl. R173. Oficiul Comercial Exterior – str.Magnoliei, nr. 37/A4. Oficiul Comercial Negre;ti-Oa; –str. Mo\ilor, nr. 45. Oficiul Comercial Carei – str. JassziOszkar, nr. 26. Oficiul Comercial T[;nad – str.~nfr[\irii, nr. 104 vor fi deschise dup[ urm[torulprogram< - Deservire clien\i casnici< 8.00 –15.30- ~ncasare facturi clien\i casnici< 8.00– 15.30- ~ncasare facturi agen\i economici<8.00 – 15.30

0261.711.866 - Farmacia “Sf. Andrei”, str. Gh. Laz[r 1/2, orar L - V< 8-23, S - D< 9-21

- Farmacia Sf Treime orar prelungit<L-V< 8.00-24.00, S-D< 9.00-22.00

- Farmacia non stop ACYB, str. aleeaPrahovei nr. 20, bl C5, ap. 4, telefon0261-769693armacia de gard[- Farmacia non-stop Botifarm de pestrada :tefan cel Mare nr. 6, telefon0261-712.425

Urgen\e stomatologice

- Cabinet stomatologic ”TOTALDENT” în centrul nou, Samuel Micu- Klein colţ cu Mircea cel Bătrân,orar: L-V 09-18, sâmbătă, duminică09-17, tel. 0771049416- Clinica Sf]ntul Anton< str. AurelVlaicu nr. 8, tel. 0261-713333, zilnic24 ore/zi- Cabinet stomatologic Dr. Ghi\[Cristian, Cuza Vod[, orar< luni-vineri8-19.00, etaj I, telefon 0741063636 - C.M.I. STOMATOLOGIC - dr.Orza, zilnic, 19 - 8 inclusiv urgen\[,str. 24 Ianuarie nr. 18 (zona ;trandtab[r[), 0261-750.021, 0742.905.228,0768-678.483. Non Stop!- Stomatologia Cuza Vod[?L-D 8.00-20.00

Informa\iile zileiCurs valutar BNR 15.08

Telefoane utile

Urgen\e stomatologice

Programul casieriei ElectricaFarmacia de gard[

Farmacie

* 1 euro - cump[rare 4,400- v]nzare 4,420

* 1 dolar - cump[rare 3,320- v]nzare 3,340

* 100 forint - cump[rare 1,475- v]nzare 1,485

FERYS INVESTSCHIMB VALUTAR -

EXCHANGE

Puncte de lucru<- Casa de Mod[ parter (`n incinta magazinului Orange)- P-\a Libert[\ii nr. 13 (`n incinta magazinului Orange)- Horea nr. 2 (l]ng[ ceasul electric)- Libert[\ii nr. 18 (`n pasajul Coposu)

Vineri 16 august 2013 Informa\ia zilei 7Actualitatea

Ast[zi, 16 august, laNegre;ti Oa; are loclansarea albumului turistic“|ara Oa;ului” ;i aplatformei virtualemultimediawww.taraoasului-romania.ro.

Prin lansarea celor dou[instrumente de business,deputatul PDL, Andreea Paulface |ara Oa;ului maicunoscut[. Astfel, ea ;i-a maionorat o promisiune f[cut[ `ncampania electoral[, aceea dea duce |ara Oa;ului ̀ n fruntea\[rii. La eveniment ;i-auconfirmat prezen\a, VasileBlaga - pre;edintele PDL,Crist ian Potera;, OvidiuSi laghi - pre;edinteleOrganiza\iei jude\ene PNLSatu Mare ;i Erdei D. Istvan -deputat UDMR. La evenimentsunt a;tepta\i to\i s[tm[renii;i nu numai. De la ora 14, la ValeaM[riei va avea loc un businesslunch cu amenii de afaceri, iarde la ora 17, la Muzeul |[riiOa;ului se desf[;oar[ lansareaoficial[ a albumului turisti ;i aplatformei virtuale.

Albumul va contribuila dezvoltareaturismului rural

Prin albumul turistic ;iplatforma on-line decomunicare ;i promovare,Oa;ul va fi mai cunoscut `nlume.

Oa;ul este o zon[ unde sepoate dezvolta turismul ruralpentru c[ aici g[se;ti ceea ceEuropa `ntreag[ caut[> natur[s[lbatic[ ;i peisaje naturale.

Casele mari ;i frumoase aleo;eni lor ar putea f itransformate cu u;urin\[ `npensiuni, care s[ g[zduiasc[turi;ti str[ini `n c[utare de

natur[ s[lbatic[ ;i tradi\ii.S[rb[torile din |ara Oa;uluisunt mai mai frumoase ;i maicolorate ca oriunde altundeva.Cu siguran\[ c[ a lbumulsurprinde ;i frumosul portpopular precum ;i frumuse\eao;encilor. Lacul C[line;ti ;i Mun\iiOa;ului ar putea fi alte punctede atrac\ii pentru turi;ti.

|ara Oa;ului peFacebook, Twitter ;i pe web

~n opinia deputatei Paul,|ara Oa;ului este locul idealpentru investi\ii `n mai multedomenii precum, s[n[tate,agricultur[, industr ieal imentar[, industr iafarmaceutic[ ;i frigorific[. Laptele, br]nzeturi le,c[p;unile, prunele ;i p[lincapot fi \int[ agricol[, dar ;i aindustr iei f r igorif ice. Cuajutorul platformei virtualemultimedia www.taraoasului-romania.ro, str[inii vor afla dep[linca din zon[ precum ;idespre tradi\iile ;i obiceiurileo;enilor. Datorit[ deputateiPDL, Andreea Paul despre|ara Oa;ului s-a vorbit `nParlamentul Rom]niei, iaracum oamenii locului `;i potpromova tradi\iile, obiceiurile;i `;i pot spune necazurile peface facebook ;i pe Twitter. Prin intermediulplatformei virtuale, o;enii vorputea afla unde pot g[sii locuride munc[ ;i bani pentrudezvoltarea propriei afaceri.

Stela C[dar

Azi, la Valea M[riei se lanseaz[ albumul turistic “|ara Oa;ului”Deputatul Andreea Paul crede cu t[rie c[ Oa;ul este locul ideal pentru investi\ii

Prin lansarea instrumentului de business, deputatul PDL, AndreeaPaul face |ara Oa;ului mai cunoscut[

Clinica Sf. Anton Aurel Vlaicu nr. 8, tel. 0261-713333

www.clinicasfantulanton.roLaborator analize medicale

Dr. Ilea Maria- medic primar cardiologie ;i interne,

medic ;ef Centrul de recuperare Cluj NapocaDr. B[rbos Otilia

medic specialist dermatologie ;i dermatovenerice

Dr. Pop George Dorinmedic specialist - endocrinologie

- ecografie abdominal[- ecografie acotiroidal[

- ac\iune de determinare a osteodensimetriei-osteoporoz[Dr. Copcea Adrian

medic specialist- diabet zaharat

- nutri\ie- boli endocrinologice

Masaj de `ntre\inere, masaj de recuperare ;i reflexoterapie

Clinica Sf. Anton Aurel Vlaicu nr. 8 tel. 0261-

713333www.clinicasfantulanton.ro

Laborator analize medicale

Dr. Ponta Georgeta - medic primar endocrinolog- competen\[ homeopatie

- boli metabolice (obezitate), consulta\ii ale glandelor, (tiroide, paratiroide, suprarenale, hipofiz[)

- ecotiroidatrat]nd orice afec\iune prin medicamente homeopate

Masaj de `ntre\inere, masaj de recuperare ;i reflexoterapie

Nou! Medicina Muncii – toat[ gama de servicii

KINETIC CENTERKINETIC CENTERNichita St[nescu, nr. 28, www.kineticcenter.roNichita St[nescu, nr. 28, www.kineticcenter.ro

De luni p]n[ vineri `ntre orele 8.00 - 20.00, De luni p]n[ vineri `ntre orele 8.00 - 20.00, s]mb[t[ `ntre orele 8.00 - 14.00s]mb[t[ `ntre orele 8.00 - 14.00

- fizioterapie - fitness neasistat- kinetoterapie - masaj de relaxare- masaj medical - fitness asistat- masaj de remodelare corporal[ - saun[- drenaj limfatic manual

Telefon 0361-882822.

Funda\ia Cultural Umanitară “Henri Coandă” Satu Mare

Organizează cursuri de calificare şi ini\iere<* Tehnician maseur * Cosmetician * Coafor* Manichiurist–pedichiurist* Frizer-Coafor- Manichiurist–Pedichiurist* Curs de igienă (pentru Sanepid)* Operator introducere, validare ;i prelucrare date* Ospătar * Bucătar* Cofetar* Contab ilitate primară* Cursuri de igienăDiplomele ;i Certificatele sunt eliberate de către Ministerul Educa\iei

Cercetării ;i Inovării, Ministerul Muncii, Familiei ;i Protec\iei Sociale ;i suntrecunoscute în \ară ;i străinătate.Rela\ii< Satu Mare, str. :tefan cel Mare nr. 12 Tel< 0261/713350

Laboratorul de analize medicale

Psiho TestSatu Mare, str. Uzinei nr. 1.

Tel. 0361.426.926, 0742.144.600 str. :tefan cel Mare, nr. 25. Tel.

0361.419.410NOU< DESCHIS :I S}MB{T{

~NTRE 8 - 10

:coala de muzic[ NetMusic School din Satu Mare te a;teapt[!~nscrie-te acum!

Cursuri de<Chitara acustica si electric[ Tobe,Chitara Bass, Canto, Pian si Sintetizator, DjCursuri `ncep]nd de la 50 LEI/lun[. Mai multe informa\ii la tel< 0361-807222 sauB-dul Independen\ei 14A, Complex Dana

Apropiata reducere de la 1septembrie a Taxei pe ValoareaAdăugată (TVA) de la 24 la 9puncte procentuale, stârneştediscuţii mai ales în cercurilepanificatorilor. Aceştia respingdublarea controalelor şisuprareglementarea. Zilele trecute reprezentaţi aiRompan - patronatul dinpanificaţie au discutat cureprezentanţii AutorităţiiNaţionale Sanitar Veterinare şipentru Siguranţa Alimentelor şiai Protecţiei Consumatorului petema controalelor. Specialiştii dinpanificaţie sunt de acord să seinstituie controale pentrucombaterea evaziunii fiscale îndomeniu, dar să nu se exagereze.Reprezentanţii Rompan susţin cănu este eficinet să existe dublarea controalelor şi

suprareglementare. Normeleelaborate de control să fie clare,pentru a evita orice posibilitatede interpretare din parteapanificatorilor sau/şi aorganismelor de control.Reprezentanţii autorităţiiveterinare au menţionat că< „Lasolicitarea Uniunii Europene(UE), fiecare instituţie şi-areglementat domeniul deactivitate, iar prin proiectul de actnormativ se prevăd suprapuneriîn efectuarea controalelor. Înesenţă, se doreşte lupta împotrivaevaziunii fiscale, dar nu prindublare de control şisuprareglementare”. ConsiliulConcurenţei va urmă să nu fierestricţionată concurenţa îndomeniul la care se face referire -morăritul şi panificaţia.

Coriolan A.

În vreme ce UniuneaEuropeană caută să facăreglementări prin care o seriede soiuri de cereale şi legumeromâneşti să fie scoase dinnomenclatorul culturilor, separe că realitatea este alta, maiales în legumicultură.Majoritatea legumicultorilorromâni, mai puţin cei de la noidin judeţ care apelează laseminţe aduse din Germania,Olanda şi chiar Ungaria,preferă seminţele de legumedin soiuri româneşti. Recent, Floarea Burnichi,secretar ştiinţific al Staţiuniide Cercetare şi DezvoltareLegumicolă Buzău, a declaratpresei că anul acesta interesullegumicultorilor români s-a

îndreptat spre soiuri leromâneşti. Statistica arată căcererea de seminţe din soiurileautohtone a crescut de aproape5 ori comparativ cu anulprecedent. Pentru a face faţăcererii în creştere în special derăsaduri, staţ iunea şi-aconstruit o seră pe verticală. Legumele obţinute dinsoiurile româneşti sunt maigustoase, nu sunt modificategenetic şi sunt o garanţie acalităţii. O situaţie similară seîntâlneşte şi în cazul soiurilorde căpşune româneşti care aucalităţi gustative deosebite încomparaţie cu soiurile adusedin străinătate.

C. A.

Panificatorii respingdublarea controalelorşi suprareglementarea

Soiurile româneştide legume suntîn preferinţele fermierilor

Bau Handler Group SRLcomercializeaz[ urm[toarele produse<

l Glafuri pentru interior ;i exterior din PVC;i aluminiu debitate la dimensiunea cerut[ de clien\. Culoridisponibile< alb maro, stejar auriu, stejar `nchis, nuc ;i mahonl M]nere ̀ n diferite culori pentru ferestre ;i u;i din pvc, aluminiu;i lemnl M]nere speciale pentru ferestre pentru camera de copil, cu cheiesau cu buton.l Broa;te (zaruri) ;i butuci antiefrac\ie pentru u;i din pvc, aluminiu;i lemnl Cilindri de tip Master KEY, pentru case ;i apartamente, hotelurisau pensiuni.l Amortizoare hidraulice pentru u;i de intrare `n magazine saude intrare `n sc[ri sau case.l Putem aduce la comand[ piese pentru aproape orice tip deferonerie pentru ferestre ;i u;i!

Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr. 248 (fost Mavio), Tel< 0361.404.517.

S.C. Zauner Romania S.R.L. cu sediul `n Satu Mare,

parte a grupului interna\ional de companii- Zaunergroup, ca urmare a dezvolt[rii ;ia extinderii continue a activit[\ii caut[ pentru ;antierul din localitatea Suplacu DeBarc[u, jud. Bihor<

manager de proiectresponsabil calitate inginer constructor responsabil cu documenta\ia tehnic[

Cerin\e< studii superioare tehnice, limba englez[ nivel avansat, permis conducere,disponibilitatea de a lucra pe ;antier. Transportul ;i cazarea sunt asigurate.

Pentru mai multe informa\ii ne pute\i contacta la nr. tel.< +0361 420 550 / 0735 226 056.Persoanele interesate sunt rugate s[ trimit[ CV la adresa de e-mail<

[email protected].

Comitetul executiv FRF a aprobat solicitarea selecționerului echipeinaționale, Victor Pițurcă, de a se amâna jocurile programate în cadrul etapeia 7-a a campionatului Ligii I. Aceasta era programată imediat după disputarea meciurilor din play-off-ul Ligii Campionilor și Ligii Europa și astfel se va permite pregătirea încele mai bune condiții pentru meciurile decisive ale echipei naționale contraUngariei (6 septembrie) și Turciei (10 septembrie), din cadrul preliminariilorCupei Mondiale FIFA 2014.

Simona Halep confirmă forma bună arătată în ultimele luni,calificându-se în turul trei al turneului de la Cincinnati. Românca, locul25 WTA, a învins-o, cu 3-6, 6-4, 6-1, pe Marion Bartoli, locul 7 WTA,deţinătoarea titlului la Wimbledon. Partida a durat o oră şi 43 de minute.Halep va evolua în faza următoare împotriva sportivei australieneSamantha Stosur, locul 11 WTA. Surpriza a ap[rut imediat dup[ mecic]nd Maria Bartoli (28 de ani) a declarat c[ se retrage, meciul cu Simonafiind ultimul din cariera de profesionist[.

A;a cum se ;tie, FC Olimpia va evolua `nSeria a II-a a Ligi a II-a la fotbal al[turi de alte11 echipe. Am prezentat ieri componen\a celordou[ serii, programul meciurilor Olimpiei ;i,sumar, sistemul de derulare al campionatului.Revenim azi cu regulamentul a;a cum a fost elhot[r]t de Comitetul Executiv.

Liga a II-a este formată din 25 de echipe, cu dou[ 2serii< 1x13 şi, respectiv, 1x12 echipe.- Sistemul de desfăşurare< campionat, fiecare cu fiecare,tur-retur, în total 26 de etape, respectiv 22 de etape. Lafinele sezonului regulat, ocupanta locului 13 din seria cu13 echipe va retrograda în Liga a 3-a. În continuare, seva juca în sistem play-off (locurile 1-6) şi, respectiv, play-out (locurile 6-12) - adică 10 etape, pornindu-se cupunctajul realizat, în cadrul sezonului regulat, în jocurile

directe între echipele respective.- Vor promova în Liga I, ediţia 2014-2015, primele douăechipe clasate în fiecare serie, la finele play-off-ului (întotal, 4 echipe).- Vor retrograda în Liga a III-a, ediţia 2014-2015, alăturide echipa clasată pe locul 13, formaţiile care vor încheiaplay-out-ul pe locurile 10-12. Sezonul Ligii a II-a începe pe 7 septembrie, cuintermediare pe 18 septembrie şi 9 octombrie. Din returse vor mai disputa 5 etape până pe 7 decembrie inclusiv.Aceste calcule sunt valabile pentru formatul de 12 echipe. Olimpia, a;a cum am mai anun\at, `ncepe pe terenpropriu, primul adversar fiindu-i FC UniversitateaCraiova. ~n total, `n sezonul de toamn[, Olimpia vadisputa 16 meciuri din care 8 pe teren propriu< cu FCUCraiova (7 septembrie), Tg. Mure; (18.09), Motru (05.10),FC Bihor (12.10), Mioveni (26.10), Damila (16.11), UTA(30.11), CSU Craiova (7 decembrie). Meciurile dindeplasare sunt urm[toarele< Damila (14.09), UTA (21.09),

CSU Craiova (28.09), Alro (09.10), V]lcea (19.10), Gloria(02.11), FCU Craiova (09.11), Tg. Mure; (23 noiembrie). Liga III-a se disput[ ̀ n formatul cu 6 serii geografice,cu c]te 12 echipe fiecare. Se joac[ la `nceput sistemcampionat, fiecare cu fiecare, tur-retur. Apoi se trece laplay-off (locurile 1-6), respectiv play-out (locurile 7-12). Vor promova în Liga a 2-a, ediţia 2014-2015, echipeleclasate pe primul loc la finele play-off-ului din fiecareserie (în total, 6 echipe).- Vor retrograda în Liga a 4-a, echipele clasate pe ultimeledouă locuri la finele play-out-ului, adică 12 formaţii şidouă echipe de pe locul 10, cele mai slab clasate. - Vor promova din Liga a 4-a în Liga a 3-a, ediţia 2014-2015, 14 echipe, câştigătoare ale turneelor de baraj depromovare, la care vor participa câte trei echipe.- Sezonul Ligii a III-a începe pe 30 august, cu intermediarăpe 8 octombrie şi va disputa tot 16 etape până pe 6decembrie inclusiv.

Demian C.

Pițurcă amână etapa a 7-aHalep bate laureata de la Wimbledon

SPORT

8 Informa\ia zilei

Liga a IV-a continuă în acest sfârșit de săptămânăcu etapa a doua. Juniorii joacă de la 16.00 iar senioriide la 18.00. Avem un meci amânat, și un meci“fantomă” care nu a apărut în programul pe care nil-a oferit AJF Satu Mare (Negrești - Olimpia II).

Seria ASâmbătă, 17 august - Odoreu – Babța. Arbitri< Rebegea, Costea, Ciocoi.Obs< Dumitraș.Duminică, 18 august- Cărășeu – Botiz. Arbitri< Marinaș, Petruț, Bura.Obs< Halici. - Livada – Micula. Arbitri< S. Kovacs, Szilagyi,Andreica. Obs< Pașca. - Orașu Nou – Păulești. Arbitri< Cîmpan, Kallos,Petreuș. Obs< Cionca. - Doba – Apa. Arbitri< Kegyes, D. Costea, E. Pop.Obs< Ciarnău. - Lazuri – Crucișor. Arbitri< Lupcsa, Ghe. Petreuș,Haris. Obs< T. Kegyes. - Medieș – Dorolț (amânat)

Seria B

- Ciumești – Moinu Mic (s-a jucat joi) Sâmbătă, 17 august - Tășnad – Foieni. Arbitri< Rad, M. Pop, Reday. Obs<I. Petz. - Oar – Berveni. Arbitri< Mandi, Neichi, Matei. Obs<Ziman. Duminică, 18 august- Sanislău – Decebal. Arbitri< Bathory, A. Kovacs,Kosor. Obs< Szabo. - Vetiș – Moinu Mare. Arbitri< Raț, C. Chiorean,C. Pop. Obs< Pataki. - Pișcolt – Cămin. Arbitri< Gavrilescu, Șuta, Micaș.Obs< Borz. - Căpleni – Petrești. Arbitri< E. Petz, R. Botoș, Moisa.Obs< Torok. - Andrid – Urziceni (ora 10.00 și 12.00). Arbitri<Peter, Ciceu, Ardelean. Obs< Niță.

Ionuț B.

Prima ligă a Sătmaruluila etapa a II-aProgram și delegări

Handbali;tii de laCSM la primul amicalal verii

La dou[ s[pt[m]ni de lareluarea preg[tirilor,handbali;ii de la CSM SatuMare vor juca vineri dup[amiaz[ primul meci amical alsezonului. Elevii lui Nicolae Istratevor `nt]lni, cu `ncepere de laora 17.30, pe CS Marta BaiaMare. Pentru antrenori meciulde azi este un bun prilej de averifica poten\ialul juc[torilor,de a corecta lucrurile care numerg bine. Din p[cate handbali;tii nuau ̀ nc[ un program prea densde meciuri de verificare. Se vajuca `n viitorul apropiat cuCSM Oradea ;i, poate, cu oechip[ din Baia Mare. Apoi,din motive financiare CSM arefuzat un amical cuPolitehnica, la Timi;oara.

Liga I la fotbal,etapa a V-a

Dup[ ce `n etapaprecedent[ am avut parte deun Dinamo - Steaua, `n etapaa V-a din Liga I se va disputaun nou derby important,Steaua - CFR Cluj. La CFR vadebuta, ca antrenor, PetreGrigora;, iar Steaua va juca,probabil, cu g]ndul laconfruntarea de mar\i cu LegiaVar;ovia. Programul etapei<Vineri- O\elul Gala\i - FC Bra;ov, ora19.00, Digi Sport- ACS Poli - FC Boto;ani,19.00, Dolce Sport- Corona Brașov - Dinamo,21.30, Digi SportS]mb[t[- Pandurii - Astra Giurgiu,19.00, Digi Sport- Steaua - CFR Cluj, 21.30,Digi SportDuminic[- Viitorul - Gaz Metan, 18.00,Digi SportLuni- Univ. Cluj - Chiajna, 19.00,Digi Sport- Petrolul - Ceahl[ul, 19.30,Dolce Sport- FC Vaslui - S[geata, 21.30,DigiSport.

Toate echipele dinGrupa D au remizatîn amicale

Nu doar România a jucatun meci amical miercuri, ci șiadversarele sale din Grupa Ddin cadrul preliminărilor CM2014. S-a înregistrat osurpriză, toate cele 6 echipe aufăcut egal< România cuSlovacia 1-1, Olanda cuPortugalia 1-1, Ungaria cuCehia 1-1, Turcia cu Ghana 2-2, Estonia cu Letonia 1-1,Andorra cu Moldova 1-1. Trecând mai departeconsemnăm și alte rezultateînregistrate în partidele "tari"<- Suedia - Norvegia 1-0- Elveția - Brazilia 1-0- Germania - Paraguay 3-3- Italia - Argentina 1-2- Anglia - Scoția 3-2- Belgia - Franța 0-0- Ecuador - Spania 0-2

Cu aproximativ trei s[pt[m]ni`naintea meciului cu Ungaria,reprezentativa României a disputat unjoc test `n compania na\ionaleiSlovaciei. A fost un test care ne-a ar[tatc[ `n jocul echipei noastre sunt multehibe, c[ suntem departe de fotbalulmodern, de calitate, care s[ ne duc[ laCupa Mondial[ din 2016. Jocul tricolorilor din meciul cuSlovacia a fost unul mul\umitor `nprima repriz[ ;i ̀ ntre slab ;i foarte slab`n cea de a doua parte. Dincolo deselec\ia discutabil[ a lui Pi\urc[, amconstatat c[ majoritatea tricolorilorpractic[ un joc b[tr]nesc, dep[;it, cuac\iuni stereotipe, u;or de contracaratde adversar. ~n atac nu avem for\[ ;iimagina\ie, la mijloc ne lipse;te omulcu pasa decisiv[, iar ̀ n ap[rare se comitmulte erori. Apoi selec\ia a fost f[cut[dup[ ureche, pe simpatii ;i nu dup[

forma sportiv[. A;a se face c[ Pi\urc[a adus la lot juc[tori f[r[ echipe, eternerezerve sau care joac[ la echipemodeste. Este cazul lui Marica, Torje,Goian, Nicoli\[, Lobon\, Stancu. Nu ̀ nultimul r]nd, Pi\urc[ nu a convocat ceimai ̀ n form[ juc[tori din campionatulintern, Budescu ;i Szabolcs Szekely,merg]nd pe m]na unor juc[torimode;ti f[r[ posibilitate de progres. ~nfelul acesta ne va fi foarte greu, chiarimposibil, s[ batem Ungaria ;i Turcia;i s[ mergem anul viitor `n Brazilia. ~n ce prive;te meciul cu Slovacia,dou[ lucruri sunt de consemnat. VladChiricheş a fost în premieră căpitanulprimei reprezentative iar selecţionerulVictor Piţurcă s-a aflat la cel de-al 84-lea meci la conducerea echipeinaţionale, el depăşindu-l pe AnghelIordănescu (83 de partide). Dar nu-lva dep[;i niciodat[ pe Iord[nescu ca

performan\e. S[ mai consemn[m c[ golurilepartidei au fost marcate de Stancu '44,respectiv Sestak '56.- România< Tătăruşanu - Măţel (Nica'71), Găman (Goian '46), Chiricheş,Latovlevici - Lazăr (Pintilii '46), Hoban- Torje (Nicoliţă '62), Tănase (Marica'76), Maxim (Grozav '46)- Stancu.Antrenor< Victor Piţurcă.- Slovacia< Mucha - Pekarik, Cisovsky,Durica, Breznanik (Salata '62) - Kona(Pecovsky '62), Kucka - Sestak(Depetris '78), Hamsik (Stefanik '65),Weiss (Mak '70) - Jakubko (Nemec '46).Antrenor< Jan Kozak. La meci au asistat 6.738 despectatori. O parte din ei au scandatminute `n ;ir "Mitică la puşcărie" şi"Mircea Sandu eşti o mizerie". Iar lafinal mii de voci au scandat "Demisia !Demisia!" cu trimitere la Pi\urc[.

FC Olimpiava disputa16 meciuri`n prima partea campionatului Ligii a II-a8 pe teren propriu ;i 8 ̀ n deplasare

Vineri 16 august 2013

Olimpia va juca 16 etape în acest andin noul sezon al Ligii a II-a. Româniaa jucat slab în amicalul cu Slovacia

Meci slab al fotbali;tilor tricoloriRom]nia - Slovacia 1-1 (1-0)

l Cas[ `n ro;u P[ule;tiului, P +E + M, 400 mp + loc cas[ +utilit[\i. ( 0032.495.183.253(IZ694172)lV]nd urgent cas[ Balta Blond[.( 0756.261.267 (IZ579195)l V]nd duplex Lucian Blaga,utilit[\i, 53.000 euro, o parte 130mp, negociabil. ( 0361.881.347,0753.265.767 (IZ876637)lV]nd cas[ P + M, teren 525 mp,garaj. ( 0768.983.851 ;i `nweekend 0745.993.968 zonaClo;ca. (IZ787321)l V]nd cas[ ;i teren ̀ n M[d[ras.( 0763.621.219 (IZ844985)l V]nd cas[ nou[ la cheie,nelocuit[, Petre Ispirescu 34, 190mp, P + M, complet finisat[interior exterior ;i curte, toateutilit[\ile, 98.000 euro negociabil.( 0744.769.180 (IZ822910)lCas[ ̀ n Veti;. ( 0749.095.332,0747.971.244 (IZ494073)l V]nd cas[ veche pe stradaLunca Sighet, pre\ 25.000 euro.( 0744.972.916 (IZ987138)lV]nd cas[ nou[ strada P[ule;ti(l]ng[ sere). ( 0744.914.310(IZ451264)l V]nd cas[ SM. (0744.273.733 (IZ252066)l V]nd cas[ `n Viile Satu Mare.( 0768.080.550 sau 0742.073.536(IZ572457)l V]nd cas[ `n Oar. Nr. (0761.899.510, 0740.891.554(IZ712162)lCas[ ̀ n ro;u, zona str. Curtuiu;Satu Mare, 35.000 euro. (0744.653.244 (IZ416437)l V]nd vil[ zon[ bun[, rapid ;iiein. ( 0744.250.832(IZ783687)l V]nd la pre\ foarte avantajoscas[ mobilat[ cu gr[din[ mare `nUngaria (Gacsaly). (0757.658.385, +36.303.221.913(IZ908857)lV]nd parte de cas[ ultracentral,pre\ 96.000 euro, negociabil. (0722.452.908 (IZ470184)l V]nd cas[ nou[, finisat[ 80 %,100 mp mansard[ + 100 mpparter + 100 mp subsol (idealpentru afaceri) `ntre vile, cap[tMicro 17, negociabil, 75.000 euro.( 0740.830.600 (IZ143126)lV]nd cas[ familial[ loc Micula,Principal[ 86. Inf. (0726.242.164 (IZ506046)lCas[, 3 camere, buc[t[rie, beci,;ur[ cu trei destina\ii, garaj, anexe,Supuru de Jos nr. 74. (0261.875.964 (IZ444826)l V]nd, schimb cas[ `n P[ule;ticu apartament dou[ camere, etajI, II, III. ( 0745.707.709(IZ301894)l V]nd cas[ pe Co;buc. (0361.404.308 (IZ689358)

~n ro;u, 200 mp, Bercu Ro;u, 7.5ari teren, 18 mf, `nt[bulat[, pre\42.000 euro neg + o parcel[ teren7 ari pre\ 14.000 euro neg. (0748.170.258 (IZ504419)

l V]nd cas[ mare cu gr[din[,zona 14 Mai. ( 0743.786.478(IZ560574)l V]nd cas[ sau schimb ;idiferen\[, cu tot confortul, livad[

de 22 ari. ( 0740.489.578(IZ797714)l V]nd cas[ `n B[b[;e;ti. (0751.811.993, 0261.842.776(IZ215217)l V]nd vil[ deosebit[ `n Veti;.( 0744.857.470 (IZ583478)l V]nd cas[ Moinul Mic. (0756.168.116 (IZ348488)l V]nd cas[ `n loc. Boghi;. Inf.( 0744.600.934 (IZ137805)lCas[ de v]nzare 4 camere, grajdpentru 10 animale, 32 ari p[m]ntcu recolt[ ov[z. ( 0744.697.530(IZ599106)l Cas[, Corod, 23.500 euronegociabil. ( 0742.830.226(IZ599270)l V]nd dou[ case, semifinisate,zona Curtuiu;. ( 0740.260.764(IZ615925)l V]nd cas[ Lazuri. (0740.661.242 (IZ792051)l V]nd parte de cas[ `n SatuMare. ( 0742.264.398 dup[ ora16.00 (IZ994431)l 2 camere, dependin\e, vitrin[+ u;[ la strad[, Avram Iancu(pentru cabinet, birou, magazin),curte, gr[din[. ( 0261.768.497,0725.539.031 (IZ702250)l V]nd urgent cas[ `n Veti;, 15ari, acoperi; nou. ( 0751.578.967(IZ672582)l Localitatea Pomi, v]nd cas[,;ur[ ;i garaj. ( 0759.019.393(IZ868431)l V]nd cas[ Medie;u Aurit 3camere, 1 c[mar[, 1 hol, 14 ari,12.000 euro. ( 0755.435.143(IZ908671)lV]nd cas[ P + M, ̀ n Satu Mare,pia\a George Boitor (parcSoarelui), pre\ 105.000 euro. (0747.183.534 (IZ463508)l Cas[ 220 mp, complet utilat[,finisat[. ( 0751.573.645(IZ222598)l V]nd cas[ nou[ cu 6 ari deteren, strada Victoriei l]ng[;trand. ( 0748.777.423,0721.173.824 (IZ248903)l V]nd cas[ cu 3 camere+ anexe`n stare foarte buna, `n curtecomun[, str. G. Co;buc nr. 47, pre\32.000 euro neg. ( 0740.775.230(IZ832398)l V]nd cas[ ̀ n Apateu 2 camere,baie, buc[t[rie. Inf. la (0745.773.622 (IZ140193)l V]nd cas[ nou[ stradaBusuiocului zona Lucian Blaga 4ari teren suprafa\[ util[ 168 mp lacheie, 70.000 euro, acceptvariante. ( 0745.217.489,0723.317.489 (IZ984402)l V]nd cas[ `n ro;u la Viile SatuMare. ( 0736.395.760(IZ626784)lV]nd cas[ ;ur[ gr[din[ la Dobanr. 381. ( 0744.998.835(IZ736213)l V]nd cas[ cu mansard[, curte,gr[din[, C. Porumbescu 41,61.000 euro neg. ( 0746.950.633(IZ732603)l V]nd cas[ P+ M `n Decebal.( 0745.329.636 (IZ286033)l V]nd cas[ Livada, pre\avantajos. ( 0746.762.586,0771.041.063 (IZ909054)l V]nd cas[ `n Boghi;, nr. 151.( 0261.750.092, 0746.652.476(IZ315576)l Asocia\ie semicentral[ nou[,ultralux, teren comun 16 ari, garaj,gr[tar, ciuperc[, poart[-telecomand[. ( 0749.012.849(IZ921408)l V]nd cas[ `n Satu Mare. (0743.819.438 (IZ311916)lV]nd cas[ pentru 1 sau 2 familiizona Titulescu 52.000 euro. (0722.389.425 (IZ455223)l 3 camere, finisat[, Titulescu57.000 euro, www.comcas.ro (0261.711.535, 0740.955.695(IZ909396)l V]nd cas[ `n ro;u, 200 mplocuibili `n zona Titulescu, pre\70.000 euro. ( 0742.766.740(IZ364001)l V]nd cas[ 3 camere, baie,buc[t[rie, de var[+ living,C[r[midarilor 21. (0744.938.319 (IZ514803)lCas[ nou[, strada Remetea. (0749.949.239 (IZ578877)l V]nd cas[ `n Satu Mare, str.Drago; Vod[, nr. 7, zona Pia\aMare cu utilit[\i duble, potrivit[

pentru familii cu dou[ genera\ii.( 0723.625.978 (IZ191607)l Vil[ Bercu Ro;u- 58.000 euro.( 0744.800.484 (IZ811338)l V]nd cas[ mare, atelier,depozit, spa\iu comercial pe str.Ha;deu nr. 15, schimb, diferen\a,variante. ( 0749.202.009(IZ637452)l V]nd cas[ finisat[, 1 camer[,70 mp, 1 arie teren sau schimb cucas[ 3 camere, pre\ 37.000 euro.( 0725.057.028 (IZ799353)

V]nd caban[ la Mujdeni. (0742.595.253 (IZ486275)

l V]nd cas[ semifinisat[ cu 20ari de teren, str. Ama\i 227, pre\62.500 euro negociabil. (0745.508.167 (IZ168358)l V]nd/ schimb cas[ 180 mp,semifinisat[, construc\ie nou[, str.Victoriei. ( 0751.583.536(IZ271989)l V]nd cas[ Bradului 41.(IZ774797)l V]nd cas[ parter, etaj 1+2,gr[din[, garaj, ultra central[. (0740.047.411 (IZ330698)lV]nd sau schimb cas[ S+ P+ E,9A teren cu cas[ mai mic[ +diferen\a str. P[ule;ti. (0749.094.714 (IZ536701)l V]nd parte din cas[ 80 mp,curte comun[, ap[, curent, gazcontorizat, `nc[lzire central[, unpic de gr[din[, 32.000 euronegociabil, Satu Mare. (0770.690.439 (IZ158814)l V]nd cas[ P[ule;ti. (0748.824.369 (IZ401559)l V]nd urgent cas[ 4 camere,18.000 euro, negociabil. (0741.135.637 (IZ245976)l Cas[ de v]nzare `n Oar,comuna Veti;. ( 0747.586.341(IZ865581)

Cas[ de v]nzare. ( 0261.715.169(IZ640815)

lV]nd, schimb cas[ ̀ n Ger[u;a.( 0751.799.013 (IZ552071)l V]nd cas[ P + M, la intrare `nVeti;, teren 7 ari, 2 garaje ;i subsol.( 0724.400.615 (IZ686894)lV]nd, schimb cas[ Ungaria. (0740.287.824 (IZ485883)l V]nd cas[ cu etaj. (0749.426.301 (IZ328235)l V]nd cas[ P + M, `n ro;u `nDecebal. ( 0747.324.102(IZ856339)l V]nd cas[ 3 camere dinc[r[mid[ loc. Agri;. (0741.940.827 (IZ256668)l V]nd cas[ P+M, 5 ari. (0744.665.703 (IZ674978)lV]nd cas[ S+P+E, teren 10 ari,cartier Titulescu. ( 0729.027.051(IZ833590)lV]nd cas[ cu etaj ̀ n Livada, strTeilor, 10 ari curte + gr[din[. (0740.504.532 (IZ383587)l V]nd cas[ cu etaj cu 12 arigr[din[ pe strada Chendi. (0740.000.537 (IZ462505)

V]nd cas[ Grigore Alexandrescunr. 31. ( 0748.076.909(IZ533072)

l 200 mp, 4.5 ari, nou[, 66.000euro. ( 0753.810.570 (IZ333425)l Construc\ie 2008, 180 mp, 5.5ari, 42.000 euro ̀ n M[rtine;ti. (0757.670.165 (IZ737949)l Dou[ camere, 3.5 ari, 33.000euro. ( 0749.815.543 (IZ522673)lV]nd urgent cas[ pe strada IonGhica, pre\ 40.000 euro. (0746.486.427 (IZ275439)l V]nd cas[ + atelier `n curte de11 ari. ( 0744.578.944(IZ336526)l Pia\a Mic[, 3 camere, 4 ari,74.000 ( 0753.747.323(IZ774914)l Traian, 3 camere, 30 ari. (0740.268.023 (IZ666440)l Cas[ 160 mp, cart. Grigorescu,34.000 - 53.000 euro. (0745.848.937 (IZ813425)l Cas[ S[tm[rel, 24 ari, 32.000euro. ( 0745.848.937 (IZ653289)lV]nd cas[ ̀ n ro;u P + M, cu 13ari teren `n Viile SM. (0746.418.660 (IZ392510)l V]nd cas[ strada Deltei, pre\informativ 65.000 euro, acceptvariante. Nr. ( 0743.658.362,0754.243.358 (IZ872668)lV]nd cas[ 3 camere, buc[t[rie,baie, toate utilit[\ile. Informa\ii( 0742.807.922 (IZ312217)l V]nd cas[ `n ro;u, front 42 m,`n Viile SM, accept ;i schimb cu

apartament. ( 0743.357.848dup[ ora 18.00 (IZ459397)l V]nd cas[ cu etaj, 4 camere ;idependin\e `n NiregyhazaSostofurdo. Inf. ( 0744.546.364,0036.204.319.4992 (IZ609072)lV]nd (schimb) cas[ P+M, zon[lini;tit[, 4 camere, termopane,izola\ie, `nc[lzire central[.Informa\ii ( 0727.444.128,schimb cu apartament ;i cas[ la\ar[. (IZ984444)l V]nd, schimb cas[ zonaTitulescu, ideal pentru 2 familiicu 6 camere 660 mp. (0733.277.835 (IZ973684)l Valea Vinului, v]nd cas[ ;igr[din[ 14 ari la ;osea. (0362.801.369, 0753.015.521(IZ405993)l Urgent, cas[ mic[ `n S[tm[relcu 15 ari de teren. (0740.563.117 (IZ524784)l V]nd cas[ cu etaj `n Ambud.Inf. ( 0745.813.387 (IZ805583)l Gh. Bulg[r, nefinisat[- 47.500.( 0729.830.758 (IZ791738)l Vil[ nou[, Viile SM, teren 20ari, asfaltat, utilit[\i. (0722.710.126 (IZ673872)lParter+ etaj 420 mp, construit[2009, pentru diferite activit[\i cufonduri europene, ̀ n Veti;, 95.000euro. ( 0723.659.999 (IZ233745)l V]nd cas[ P+ E zona;trandului, bun[ ;i pt. 2 familii.( 0766.338.764, 0744.523.147(IZ274057)l V]nd cas[ veche, teren 87 ariaproape de Satu Mare. (0770.623.191, urgent (IZ255932)l V]nd cas[, pre\ avantajos. (0770.429.973 (IZ868819)l V]nd cas[ Baba Novac nr. 29,pre\ convenabil. ( 0746.109.726,0361.886.857 (IZ561172)l Cas[ nou[, `n Centru, 75.000euro. ( 0749.815.543 (IZ623518)l V]nzare cas[ Nisipeni. (0749.247.451 (IZ692515)lV]nd cas[ ;i intravilan ̀ n Veti;.( 0761.032.761 (IZ835443)l Cas[ la \ar[ vaioag[, 43 arigr[din[, R[dule;ti, 4500 euro,schimb cu auto. ( 0748.941.165(IZ957387)l V]nd cas[ - vil[ P + 1 Negre;tiOa;, str. Viitorului nr. 47. (0744.306.590 (IZ303138)lV]nd cas[ ̀ n ro;u P + M Lazuri,7 ari de teren, utilit[\i `n curte, la4 km de ora;, strad[ privat[, pre\negociabil. ( 0753.798.439(IZ671446)l V]nd cas[ sau schimb cuapartament plus diferen\a. (0721.257.364 (IZ803417)lCas[ de v]nzare 230 mp, stradaM[cinului. ( 0742.185.365(IZ687702)l V]nd cas[ P + M 240 mpizolat[, central[ pe lemne, teren2500 mp sau schimb + diferen\[,70.000 euro, neg. ( 0746.967.537(IZ293539)l V]nd cas[ cu teren stradaP[durea Noroieni, 43 ari. (0745.400.409 (IZ232598)l De v]nzare cas[ `n TurulungVii. ( 0769.247.115 (IZ299634)lV]nd cas[ 120 mp + 10 ari teren`n Apateu, pre\ 27.000 euro, neg.( 0742.816.245 (IZ701499)

V]nd cas[ cu 3 camere `n SatuMare, str. Ecaterina Teodoroiu, lapre\ negociabil. ( 0727.679.448(IZ952259)

l V]nd cas[ `n Ungaria. (0740.283.109 (IZ621263)l V]nd cas[ pe str. Predeal nr. 8,pre\ 47.000 euro. ( 0727.891.767(IZ369864)l V]nd parte de cas[ central, 60mp, curte, 19.000 euro, cas[Pi;cari 12 ari, 6.000 euro. (0730.091.951 (IZ771738)l V]nd cas[ `n Ungaria aproapede vam[. ( 0768.601.858(IZ326074)l V]nd cas[ cu etaj `n BaltaBlond[. ( 0754.037.757, 55.000euro negociabil (IZ889652)l V]nd cas[ `n Satu Mare, str.Nichita St[nescu. (0741.929.202 (IZ342855)l V]nd cas[ nou[ `n satulM[rtine;ti. ( 0741.929.202(IZ234336)l V]nd cas[ nou[ 100 mp pesuprafa\[ total[ 1100 mp laP[durea Noroieni cu toateutilit[\ile necesare (ap[, gaz,curent) pre\ 130.000 euro. (0745.312.255 (IZ234990)l V]nd cas[ cu etaj. (0748.506.031 (IZ141591)

l V]nd cas[ Botizului, 26 mfront, 31 ari la 110.000 euronegociabil. ( 0755.675.911(IZ423879)l V]nd sau schimb cas[ `nLazuri. ( 0746.439.163(IZ425734)l V]nd cas[ la 4 km de SatuMare. ( 0746.324.040(IZ895383)l V]nd cas[ Andrid, 6000 euro,Dr[gu;eni 4.000 euro. (0723.095.862 (IZ910245)l Cas[, zona Odobescu, 5camere. ( 0742.314.246,0757.308.971 (IZ468425)l V]nd cas[ nou[ stil american,suprafa\[ 150 mp teren, zonaDara. ( 0740.655.850(IZ356902)

lCas[ cu teren 36 ari + lac 40 ariintravilan Csengersima, 39.000euro. ( 0740.225.966 (IZ285753)l V]nd cas[ Decebal. (0786.205.195 (IZ286424)l V]nd case pe Lucian Blaga. (0745.377.748 (IZ839977)l V]nd cas[ pentru 2 familii,curte, garaj, gr[din[. (0755.315.942, 0745.874.494(IZ626338)l V]nd cas[ veche cu teren de8900 mp intravilan ̀ n Odoreu. (0753.365.917 (IZ885358)l De v]nzare cas[ cu teren 750mp, Diana 29. ( 0749.870.157,0745.190.874 (IZ531790)l V]nd cas[ `n P[ule;ti. (0743.480.690, 0755.534.174(IZ774944)lV]nd cas[ 11 ari teren, ap[, gaz,curent, pre\ 40.000 euro. (0761.389.672 (IZ216175)l V]nd cas[ duplex, zona Unio.( 0740.572.161, 0747.838.612(IZ968589)l V]nd cas[ cu gr[din[ peMarsiliei, 49.000 euro. (0744.919.554 (IZ834425)lV]nd cas[ mare (cart. Grenfieldparc) Doroban\ilor 80. (0752.246.503 sau 0746.493.431(IZ742999)lV]nd cas[ nou[ BCA Medie;ulAurit, 80 % finisat[, cu utilit[\i +curte, beci, pre\ avantajos. (0755.210.650 (IZ599545)l Case, apartamente, terenuri,hale, chirii, spa\ii comerciale,www.imobiliaremaria.ro (0745.760.477, 0744.562.396(IZ819783)l V]nd cas[ cu etaj pentru dou[familii, suprafa\[ util[ 248 mp, 4ari teren, gaz, curent contorizatseparat, garaj, zona 14 Mai. (0740.280.960 (IZ532649)lVil[ nou[ 500 mp P+ M ̀ n zonaP[ule;ti, vile, pre\ 375.000 euro.( 0723.373.856 (IZ130363)l V]nd cas[ la Ac];. (0741.688.214, 0755.171.874(IZ144552)l V]nd c[su\[. ( 0745.308.101(IZ572799)l V]nd cas[ cu gr[din[ `nResighea, nr. 149. Casa estecompus[ din 2 camere, obuc[t[rie, o c[mar[. Gr[dina estede 29 arii cu cas[. (0760.772.511, 0033.614.461.117(IZ555630)l V]nd cas[-vil[ `n Decebal, 4camere, 3 b[i, 16,5 arii. (0742.086.818 (IZ296833)

Viile Satu Mare, cas[ cu teren 44ari, curte, livad[, vie, central, zon[lini;tit[. ( 0727.711.975(IZ845677)

l V]nd cas[ `n localitateaSanisl[u, Micula;Rodica(`nv[\[toare). (0720.322.651 (IZ417264)l V]nd cas[ `n ro;u la intrare `nLazuri S + P + M, 27.000 euro. (0749.520.456 (IZ737006)l 1 Iunie, utilat[, finisat[. (0751.573.645 (IZ618238)l V]nd vil[ zon[ central[, 266mp - 160.000 euro. (0742.177.222 (IZ139000)l V]nd cas[ cu etaj Satu Mare.( 0723.245.183 (IZ726728)l Cas[ mare cu 20 ari teren, 35m front interior, nefinisat pe str.Victoriei. ( 0734.492.283(IZ603817)l Cas[ mare cu mansard[ pestrada George Calinescu. (0734.492.283 (IZ855438)

APARTAMENTE 1 CAM

l Apartament 1 camer[, (0771.401.781 (IZ287141)l V]nd apartament nou cu 1camer[, lux, 50 mp + loc deparcare `n zona de vile de laP[ule;ti pre\ 19.500 euro. (0722.354.061(IZ179684)

APARTAMENTE 2 CAM

l V]nd apartament Micro 15, 2camere, pre\ negociabil, 22.000euro. ( 0752.617.861 (IZ549155)l V]nd ap. 2 camere M 16, etapaI, parter, finisat, 26.500 euro. (0740.182.421 (IZ131945)l 2 camere decomandate, SM,bloc C3, etaj I, ap. 4, negociabil.( 0261.875.964 (IZ857306)l V]nd apartament Micro 17, 2camere. ( 0745.144.266(IZ940272)l V]nd urgent apartament 2camere, 20.000 euro. (0754.257.317 (IZ691343)lV]nd apartament 2 camere dinc[r[mid[, Micro 14, 17.000 euro.( 0742.673.316 (IZ444178)l V]nd apartament 2 camere,Micro 14, etaj 1, Aleea Mure;, `nrenovare, pre\ 17.000 euronegociabil. ( 0745.362.173,0754.631.109 (IZ591248)l V]nd ap. 2 camere, AleeaMirce;ti, et. I, pre\ inf. 24.000euro. ( 0745.884.625 (IZ195203)l Apartament 2 camere, etaj 3,strada Zenit, finisat modern,izolat, clim[, central[ termic[,garaj. ( 0741.594.455(IZ549649)l Apartament de v]nzare 2camere, Tur\. ( 0746.862.427(IZ939234)l V]nd / schimb apartamentcentral. ( 0746.669.634(IZ581286)l Apartament 2 camere, CentruNou. ( 0751.573.645 (IZ634139)l V]nd ap. 2 camere, finisat. (0770.368.768 (IZ681961)l V]nd apartament 2 camere, pestrada Botizului. ( 0749.012.883(IZ235793)l V]nd apartament + garaj `nNegre;ti Oa;, 2 camere, etaj IV,strada Victoriei, pre\ 26.000 euroneg. ( 0744.901.068 (IZ182898)l Apartament II camere,c[r[mid[, 36 mp, f[r[ balcon, etaj2, zona Burdea, pre\ informativ,20.000 euro. ( 0771.035.617(IZ818264)l V]nd apartament 2 camere `n14 Mai, str. Gladiolei. (0745.912.078 (IZ591587)l V]nd ap. 2 camere, Carpa\i II,et. II, termopane, central[,mobilat, decent. ( 0729.379.187(IZ668578)l V]nd apartament 2 camere `nCartierul Solidarit[\ii, 18.000 euronegociabil. ( 0770.370.851,0758.417.501 (IZ291386)

Vineri 16 august 2013 Informa\ia zilei 9Mica publicitate

VÂNZ{RI AP. 2 CAM.

Ap. 2 camere, Micro 16, parter,nefinisat. Pre\< 21.500

Euro.Tel.< 0728.975.190.

Case la 39.900 euro + un Duster Cadou, (pentru FIECARECAS{, achizi\ionat[ p]n[ la 31.08.2013, `n cartierul asfaltatDavilas Dorol\). Acum posibil ;i la schimb cu apartament + dif.

Tel. 0729774499, www.davilasconstruct.ro

VÂNZ{RI CASE

Cas[ nou[, semifinisat[,Balta Blond[, 180 mp, total

35 ari. Pre\< 55.000 Euro.Tel< 0727.784.401

Cas[ Ungaria - Garbolc, 20km de grani\[, 55mp, izolat[

recent, utilat[, gaz, ap[,curent, canalizare, 28 arigr[din[ - 7.000 euro. Tel<

0746.903.387

De v]nzare sau `nchirierecas[ mare 850 mp pe str.Bacovia Nr.1 `n spatelemagazinului LIDL. Este

pretabil[ sedii de firm[ (`natt. tinerilor `ntreprinz[tori)sau alte activit[\i de firme.

Tel. 0722-578831

Case la 39.900 euro + un Duster Cadou, (pentru FIECARECAS{, achizi\ionat[ p]n[ la 31.08.2013, `n cartierul asfaltatDavilas Dorol\). Acum posibil ;i la schimb cu apartament + dif.

Tel. 0729774499, www.davilasconstruct.ro

1. Apartament 4 camere, finisaje la cheie,110 mp, etaj 1, 47.900 Euro negociabil,accept[m apartament `n schimb +diferen\a2. Apartament 3 camere, 100 mp, Centrulnou, nefinisat, 31.000 Euro negociabil3. Apartament nou, zona Micro17, 70 mp,finisat, 3 camere, 34.900 Euro negociabil4. Apartament nou, 3 camere, 81 mp,parter, semifinisat, 33.600 Euro negociabil5. Apartament nou 1 camer[, 23 mp,finisat, etaj 1, 14.900 Euro negociabil,predare `n octombrie 20136. Apartament 2 camere, zona Careiului,finisat, 50 mp, 27.900 Euro negociabil7. Apartament 2 camere, zona Botizului,etaj 2, `ngrijit, 19.000 Euro negociabil8. Teren 680 mp, zon[ central[, 3 fronturi,toate utilit[\iile, 25.000 Euro pre\ fix!

OFERTE INTERESANTE

Detalii< 0754.670.801www.anim.ro

V]nd cas[ `n P[ulean, semifinisat[, 33m front, 27 ari, 53.000 euro negociabil.

0758.269.264 - 0742.663.513

VÂNZ{RI AP. 1 CAM.

Sf]ntul Bernard - patronul apicultorilor

Sf]ntul Bernard de Clairvaux (1090 – 1153) a fost conte de Chatillon.La 18 mai 1113 a intrat `n Ordinul Cistercian. Dac[ la data intr[rii sale `nvia\a monahal[ ordinul nu dep[;ise stadiul anonimatului, `n deceniileurm[toare cistercienii vor deveni, datorit[ personalit[\ii acestui t]n[r nobilburgund, pentru mai multe secole, cel mai important ;i influent ordinmonastic catolic. ~n anul 1115 Bernard fondeaz[ celebra m[năstire cistercian[Clairvaux, ̀ n Burgundia, pe care o va conduce timp de aproape patru decenii(1115 - 1153). ~n calitate de abate a ̀ ntemeiat 68 de mănăstiri filiale r[sp]nditepe `ntreg cuprinsul Europei.

Sf]ntul Prooroc Samuel

Proorocul Samuel a tr[it cu un mileniu `naintea ~ntrup[rii Domnului. Afost fiul proroci\ei Ana ;i a lui Elcana, n[sc]ndu-se `n perioada c]nd poporulevreu era condus de judec[tori. Samuel - ultimul judec[tor al evreilor - a fostrodul rug[ciunilor p[rin\ilor s[i. Din acest motiv, Ana l-a dus pe Samuel latemplu, la `mplinirea v]rstei de trei ani. Sf]ntul, devenit adult a avut realiz[rim[re\e, fiind cel care i-a cre;tinat pe israeli\i. Sub conducerea sa, Israelul i-abiruit pe filisteni, care a robit poporul ales vreme de 20 de ani. C]nd a ajunsla b[tr]ne\e, proorocul, fiind pov[\uit de Dumnezeu, l-a uns ca rege pe David.

RELIGIE

10 Informa\ia zilei Vineri 16 august 2013

Intr[m `n duminica a optadup[ Rusalii (a ~nmul\irii p]inilor)

În 15 august toțicreștinii sărbătorescRidicarea cu trup și sufletla cer a Sfintei FecioareMaria, adică AdormireaMaicii Domnului, sau cumse mai cunoaște în popor,Sfânta Maria Mare. Acestaeste cel mai importanteveniment religios al verii,pentru toate cultelecreștine.

Cu prilejul sărbătorii, mii decredincioși vin la toate bisericileși mănăstirile care poartă acesthram, precum și în locurile depelerinaj, să rostească orugăciune împreună, pentrusănătatea trupului și iertareapăcatelor.

Mănăstirea din Bixad -loc străvechi de pelerinajal Oașului

La M[n[stirea Bixad, ziuaSfintei Maria este prilej de mares[rb[toare ;i de pelerinaj. Sosi\i`nc[ dinainte cu o zi, credincio;idin `ntreg \inutul |[rii Oa;uluidar ;i din jude\ele `nvecinate auasistat ̀ n noaptea premerg[toarezilei de 15 august, la Rug[ciuneaSf]ntului Vasile dup[ care a douazi diminea\a, s[rb[toarea a`nceput cu Sfin\irea Apei urmat[de Maslu. Sf ]nta Liturghie a`nceput la ora 10, `n b[t[i declopote care chemau to\icredincio;ii la marea s[rb[toare.Sute de credincio;i au sosit pedealul unde este amplasat[sf]nta m[n[stire. Veche de 600de ani aceasta este considerat[loc sf ]nt pentru o;eni.Construit[ `n jurul anului 1391l[ca;ul a fost de-a lungulvremurilor loc de rug[ciune ;i`nchinare. Tot aici se afl[ IcoanaFecioarei Maria f[c[toare deminuni. Situat[ pe un deal caredomin[ `mprejurimile, `napropierea de vechea cetatedacic[ de la Boine;ti m[n[stireade la Bixad este considerat[ unfel de Mecca a o;enilor. La fel ca`n ficare an ;i anul acesta, o;eniipleca\i ̀ n str[in[tate se ̀ nt]lnescde Sf]nta Maria la m]n[stire.

Un sobor de preo\i ̀ n fruntecu stare\ul m]n[stirii EmanuilRus precum ;i protopopulNegre;tiului Mihai Feher aus]v[r;it sf]nta liturghie dedicat[zilei Fecioarei Maria. Dac[ cu osear[ `nainte, o ploicic[ r[zlea\[a speriat pu\in credincio;ii,risipindu-i pe cei care au ̀ noptatsub cerul liber, ziua de joi a fostuna superb[ f[r[ c[ldur[ preamare ;i alinat[ de un v]nticelu;or care amintea c[ toamna batela u;[. Zeci de preo\i ;i c[lug[riau `mp[rt[;it ;i au miruitcredincio;ii, s-au c]ntat c]nt[ri,s-au aprins lum]n[ri pentru ceipleca\i dintre vii, s-a ̀ mp[r\it ap[sfin\it[.

~n timp ce pe altarul de var[ seoficia slujba, zeci de perechi demiri `mbr[ca\i `n faimoaselecostume tradi\ionale au trecut ;iprin curtea m[n[stirii ̀ nainte depetrecerile de nunt[.

Anul acesta, pe l]ng[puhoiul de credincio;i, la Bixad;i-au f[cut apari\ia toatepersonalit[\ile publice dinadministra\ie ;i politic[.Deputa\ii Andreea Paul ;iOvidiu Silaghi, prefectul EugeniuAvram, pre;edintele ConsiliuluiJude\ean Adrian :tef `nso\i\i denumero;i lideri de partide, to\iau \inut s[ arate c[ suntcredincio;i. La un moment datumbla zvonul c[ ;i pre;edinteleB[sescu va ajunge la m[n[stire`ns[ a r[mas doar un zvon.

Pe l]ng[ efortul depus decomunitatea de c[lug[ri `norganizarea acestui evenimentpoli\ia, jandarmeria, ambulan\a;i voluntarii Crucii Ro;ii aucontribuit la bunul mers allucrurilor.

La final, toat[ lumea a fostinvitat[ la o mas[ ̀ mbel;ugat[ cusarmale, m[m[lig[, p]ine dem[lai ;i cozonac, inclusivautorit[\ile gust]nd din bucatelealese g[tite cu mare drag desoc[ci\ele din zon[.

Peste 1.200 de credincioşi au participatla hramul Mănăstirii Măriuş

Vremea de joi, 15 august, cucer puţin acoperit de nori a fostfavorabilă enoriaşilor care audorit să ia parte la liturghiaoficiată la Măriuş cu ocaziahramului mănăstirii. Sute depersoane au luat parte în searazilei de miercuri, dar şi joi laserviciile religioase organizate cuaceastă ocazie. Se poate spune căpeste 1.200 de persoane au trecutpe la mănăstire în cele două zile.Un domn cu mult simţ alumorului spunea că după ce arfi asfaltat drumul până lamănăstire, lăcaşul de cult de laMăriuş ar putea deveni loc depelerinaj precum cel din judeţulCluj, de la Necula. Turismulecumenic ar aduce o serie debeneficii atât comunei ValeaVinului, cât şi obştii monahalede la Măriuş.

Sute de autoturisme, dar şiautocare au parcurs drumul dinValea Vinului la MănăstireaMăriuş. La plecare nu s-a ridicatpraful, drumul fiind udat de cătreangajaţii primăriei. Acestemijloace de transport auconstituit dovada că la serviciilereligioase organizate participă unnumăr mare de credincioşiortodocşi. Cineva din mulţimea riscat să spună că totuşi suntmai puţine persoane decât înanul anterior.

Primarul Radu Cristea ne-aspus că în noaptea de miercurispre joi, peste 500 de persoane

au participat la ceremoniilereligioase oficiate de un soborcompus din 17 preoţi. Gazdeles-au dovedit deosebit degeneroase faţă de pelerini.Credincioşii ortodocşi dinMăriuş au asigurat mâncarepentru cei care au sosit din altelocalităţi. Miercuri a fostmâncare de post - ciorbă defasole boabe, dar şi ciorbă delegume. Pentru joi, mâncareadestinată pelerinilor a fostasigurată de enoriaşii din Lipău.O doamnă care a dorit să rămân[anonimă, ne-a spus că 14 femeiau trudit vreme de mai bine de12 ore pentru a face cele 8.000de sarmale fierte în 9 căldări.Pentru a pregăti sarmalele s-aufolosit peste 80 kilograme decarne, tot cam atâta orez şi

aproximativ 250 de kilograme devarză murată.

Alături de credincioşii dinMăriuş, Valea Vinului, Crucişor,Apa, Pomi, Culciu, Satu Mareş.a., am menţiona câteva numeprecum Adrian Ştef, preşedinteleConsiliului Judeţean Satu Mare,deputatul Octavian Petric,oameni politici şi directori deinstituţii deconcentrate precum- Radu Giurcă, Zenoviu Bontea,Dorina Grunfeld, GheorgheBarbur, Ioan Mihalca, SorinGhilea, Ionel Iene, RomulusCoza, Mircea şi Adriana Nistea,Dumitru Pintea, GheorgheCrişan ş.a. Ordinea şi linişteapublică a fost asigurată delucrători de poliţie şi jandarmi.

În finalul ceremonieireligioase părintele Gherontie

Nergheş - stareţul mănăstirii, amulţumit tuturor participanţilor,dar şi sponsorilor care şi-auadust contribuţia la realizareaclădirilor existente în curteamănăstirii, dar şi enoriaşilor dinMăriuş şi Lipău, care au asiguratmasa pentru pelerini.

Sute de fii ai satului auvenit acasă la hramuldin Moinu Mare

Hramul Adormirii MaiciiDomnului poartă 6 biserici aEpiscopiei Romano-Catolice deSatu Mare și Maramureș<bisericile din Turulung, Ardud,Moinu Mare și Dara, acesteadin județul Satu Mare, precumși bisericile din Baia Sprie și

Câmpulung la Tisa - județulMaramureș. La biserica dinMoinu Mare, una dintre celemai vechi biserici din județulnostru care poartă acest hram,slujba de praznic a fost celebratăde canonicul pensionar, părinteleKühn Pál. Au concelebratnumeroși preoți ai diecezei, iarpărintele Kühn, în predica sa aarătat rolul de model, exemplude iubire și de smerenie, pe careSfânta Fecioară Maria trebuie săo îndeplinească în viața fiecăruia.Biserica era neîncăpătoarepentru numărul mare de pelerinicare au venit acasă la hram. Fiisatului, plecați în Germania și înalte țări, an de an se întorc însatul natal la acest evenimant, iardupă slujbă, de fiecare datăcumpără mici cadouri rudelor șiprietenilor din alte țări, ducândîn lume faima praznicelor de pemeleagurile sătmărene.

Număr neașteptat demare de pelerini la Peleș

Dintre bisericile greco-catolice maghiare din DiecezaMaramureșului și Sătmarului, deziua Sfintei Marii Mari, cea maimare sărbătoare a avut loc laPeleș, unde, chiar dacă bisercadin sat îi are ca patroni cerești peSfinții Arhangheli Mihail șiGavril, sărbătorile mariane au oimportanță aparte pentru aceastăcomunitate.

Tezaurul descoperit în podulbisericii greco-catolice din satuPeleș, icoana Născătoarei deDumnezeu, a fost picturacentrală a vechiului iconostas,pictată în jurul anilor 1700. În2010 a fost restaurată laBudapesta.

Pe icoană deasupra imaginiiMariei şi al lui Isus, la nivelulaureolelor, precum şi la gâtul luiIsus restauratorii au descoperiturmele unor orificii, unde pevremuri au fost fixate bijuterii,specifice exclusiv icoanelorfăcătoare de minuni. Că icoanaeste vindecătoare, sau credințaîn ajutorul lui Dumnezeu și alMaicii Domnului, dar mulți spuncă rugăciunile rostite în fațaacestei icoane i-au ajutat să scapede multe necazuri. Astfel, lasărbătoarea Adormirii MaiciiDomnului, un număr neașteptatde mare de pelerini a sosit laPeleș.

În seara precedentă,miercuri, după toate serviciilereligioase, la miezul nopții a avutloc o procesiune cu lum]nări înjurul bisericii, urmată deo noapte de veghe.

În 15 august, ziua mariisărbători, slujba de praznic a fostoficită de părintele PolgáriLászló parohul bisericii dinSajópálfa, primul organizator şidirector la Casa de pelerinaj şiCentru de Exerciţii Spirituale dinMáriapócs - Ungaria.

E. Laczko, V. Shibata, I. Anițaș

Mii de credincioși au participat la hramurile Adormirii Maicii Domnului

La Bixad, ziua Sfintei Maria este prilej de mare s[rb[toare ;i de pelerinaj

La Măriuș, sute de persoane au luat parte la slujba de miercuri, dar şi joi la serviciile religioase

Vineri 16 august 2013 Informa\ia zilei 11Locale

Situat ̀ n Medie;ul Aurit,Str. G[rii nr. 782, pe drumulSatu Mare-Odoreu-Medie;,restaurantul “MiculParadis” este loca\ia ideal[pentru un pr]nz de afaceri,o cin[ romantic[ sau pentrucelebrarea unor evenimentespeciale.

A fost inaugurat s[pt[m]naaceasta ̀ n prezen\a autorit[\ilorlocale- primarul comuneiMedie;u Aurit Silviu Zetea,viceprimarul Iancu Radu ;iconsilieri locali. La evenimentau mai participat oameni deafaceri de pe raza comuneiprecum ;i invita\i speciali ai

patronului din Italia. Cu o vast[ experien\[ `n

bucat[ria italian[ patronullocalului Si laghi Crist iansprijinit ̀ ndeaproape de CosmaPaula au adus la Medie; celemai bune re\ete pentru pizza,paste ;i salate. Se mai pot serviaici ;i mic dejun, ciorbe, gust[ricalde ;i reci, fripturi ;i deserturiapetisante. Rezerv[ri ;i alterela\ii le g[si\i la num[rul detelefon 0361-525.013.

Servicii de cateringpentru evenimenteprivate

“Avem posibilitatea de a

oferi medie;enilor ;i servicii decatering pentru evenimenteprivate ;i `n cur]nd finaliz[mo sal[ de nun\i la etajul cl[diriipentru un num[r de 250 depersoane. Pentru cei care vor s[-;i

fac[ cump[r[turi ̀ n cur]nd voravea la dispozi\ie un magazinalimentar `n cadrul aceleia;iloca\ii”, a subliniat CristianSilaghi.

T[ierea panglicii inaugurale

To\i cei prezen\i au asistatla t[ierea panglicii iar primarulcomunei Si lviu Zetea `n

discursul s[u a mul\umitpatronului localului pentruinvesti\ia f[cut[ care va da plusvaloare comunei. El a precizattotodat[ c[ `mpreun[ cudomnul viceprimar ;iconsilierii locali vor sprijiniastfel de investi\ii private prininten\ia de reducere aimpozitelor ;i alte facilit[\i cares[ `ncurajeze investitorii at]tcei locali c]t ;i cei din afar[. “Drumul Satu Mare-

Odoreu-Medie;-Apa care `ncur]nd va f i f inalizat,obiectivele turistice din zon[ os[ `ncurajeze at]t investitoriic]t ;i turi;tii s[ ne caute a maiad[ugat primarul Silviu Zetea.”

Cristi Laz[r

A fost inaugurat restaurantul “Micul paradis” Medie;u AuritRestaurantul este loca\ia ideal[ pentru un pr]nz de afaceri sau evenimente speciale

Deschiderea a avut loc `n prezen\a autorit[\ilor locale< primarul comunei Medie;u Aurit Silviu Zetea, viceprimarul Iancu Radu ;iconsilieri locali

Parcul Acvatic AtlantikaParcul Acvatic Atlantika din Vasarosnameny este un loc

perfect pentru cei care vor s[ se destind[ vara şi pentru cei cuspiritul aventurii, fiind singurul aquaparc din Ungaria, undevizitatorii pot înota cu leii de mare de 350 kg.

Serbăm a 13-a zi de naştere şi cu această ocazie şi preţurilebiletelor se întorc la cele de acum 13 ani! Pentru adulţi< 2000 Ft.,pentru copii< 1500 Ft., iar în fiecare joi organizăm ziua familiei,când preţul biletului este de 1500 Ft, indiferent de vârstă.

Vă aşteptăm cu drag şi în vara anului 2013!

"

Informaţii< [email protected]< 0645/570 – 112Vásárosnamény, str. Gulácsi nr. 56.

DECUPEAZ{ ACEST TALON :I CU UN BILETCUMP{RAT INTR{ DOU{ PERSOANE!!!

Asociaţia Proprietarilorde Păduri, Păşuni şi TerenuriAgricole din Ardealpersoane fizice şi juridice,filiala Maramureş, prinpreşedintele ei GheorgheCozmuţa a adresat maimulte sesizări.

Destinatarii sunt< BisericaOrtodoxă Română, preşedinteluiTraian Băsescu, ParlamentuluiRomâniei, Guvernului, CSAT,Curţii Constituţionale, Avocatuluipoporului.

Fragmente din scrisori

Iată fragmente din misivatrimisă organismelor menţionatemai sus. "Subsemnatul CozmuţaGheorghe, Preşedintele AsociaţieiProprietarilor de păduri, păşuni şiterenuri agricole din Ardeal, filialaMaramureş, vă informez< Sub pretextul eliminăriiabuzurilor regimului comunist,autorii legislaţiei fondului funciarşi-au propus în realitate distrugereaacestui sector economic prinlichidarea agriculturii intensive şitrecerea la agricultura desubzistenţă, crearea unei situaţiihaotice în sistemul cadastral...favorizarea grupurilor de interesecărora le-au fost atribuite ilegalterenurile formelor asociative alecomunităţilor care au existat în

fiecare localitate a ţării. ~n acest timp, autorii acesteipolitici criminale (şi discipolii lor)ne îndeamnă cu orice ocazie (înbatjocură) să ne asociem, încheindîn acest sens un protocol cuBiserica Ortodoxă Română. ~ntrucât aceste persoane numai prezintă garanţii morale,solicităm conducerii BisericiiOrtodoxe Române să denunţeacest protocol. :i lichidarea bazei materiale

din agricultură şi industriileadiacente, a elitei de specialişti, asistemelor de irigaţii, institute decercetare, fărâmiţarea tarlalelor înparcele, fac parte din aceastăpolitică... .... ~ntrucât toate demersurilenoastre au fost tratate cu dispreţ,ne adresăm încă o dată BisericiiOrtodoxe Române, solicitând sădenunţe acest genocidantiromânesc, altfel va ficonsiderată părtaşă la această

politică... Motive penibile sunt invocatede Guvernul Rom]niei în bazacărora a fost abrogată Legea nr.214/2011 (a administr[riipajiştilor). În realitate Legea nr. 214a fost emisă în favoarea AsociaţiilorCrescătorilor de Animale şi a fostanulată la presiunea primarilor...Aceste terenuri furate de la ţăraniiromâni pe care actualii proprietariştiu că le deţin ilegal sunt în prezentvândute la străini pentru a pierdeurma acestor abuzuri... Legeavânătorii este neconstituţionalăîntrucât primarii nu suntîndreptăţiţi a aviza terenurile cafonduri de vânătoare, acest dreptrevenind comunităţilor locale. Ca un corolar al acestorabuzuri este modul de aplicare aLegii nr. 7/1996 (a cadastrului)...fiecare parcelă are trei identificări<cea reală cu care \ăranul s-a înscrisîn CAP şi pentru care are acte deproprietate, cea cu care a fost pusîn posesie şi cea indicatătopografului, toate diferite. Demersurile Asociaţiei,adresate tuturor instituţiilorstatului< Preşedinţie, Parlament,Guvern, CSAT, pentru oprireaacestor abuzuri au fost tratate cuignoranţă, majoritatea petiţiilorfiind trimise la ANRP pentru„competentă soluţionare”, instituţieaflată în subordinea PrimuluiMinistru care ne răspundeainvariabil greşit".

Text selectat de Ioan A.

Cozmuţa Gheorghe, Preşedintele Asociaţiei Proprietarilor depăduri, păşuni şi terenuri agricole din Ardeal, s-a adresatprincipalelor institu\ii ale statului

Ţăranii cer Bisericii Ortodoxe să denunţe protocolul privind asociereaLegile fondului funciar for\eaz[ lichidarea agriculturii intensive

Miercuri, 14 august, `njurul orei 10 ;i 21 de minute,pe str. Bisericii din Certeze, unb[rbat de 74 de ani a intrat cuATV-ul `n ;an\. B[rbatul nuposed[ permis de conducere,iar AT V-ul nu este`nmatriculat.

Poli\i;tii deplasa\i la fa\alocului au stabilit c[ b[rbatulde 74 nu posed[ permis deconducere de nicio categorie.Pentru stabilirea eventualeialcoolemii, certezeanului i-aufost recoltate probe biologice.

Stela C[dar

Dou[ persoane au fost r[nitegrav dup[ ce s-au r[sturnat cuc[ru\a plin[ cu f]n. Acccidentul afost `nregistrat pe str. P[durii dinNegre;ti Oa;. Miercuri, 14 august, `n jurulorei 16 ;i 35 de minute, la

efectuarea unui viraj la st]nga,atelajul s-a r[sturnat. Dumitru S.(71 ani) ;i Gheorghe S. (33 ani) aufost r[ni\i grav. Cei doi au fosttransporta\i la Spitalul or[;enescNegre;ti Oa;.

Stela C.

Conduc]nd f[r[ permis,a intrat cu ATV-ul `n ;an\

S-au r[sturnat cu c[ru\a cu f]n

Poesis, locul ideal pentru evenimente

Rezerv[ri ;i comenzi la telefon< 0755.76.37.47 sau pe adresa de e-mail< [email protected]

Organiz[m nun\i, botezuri, pomeni p]n[ la 100 de persoane

l nun\i - meniu `ncep]nd de la 85 lei/persoan[>l botezuri - meniu `ncep]nd de la 65 lei/persoan[>

l pomeni, parastase - `ncep]nd de la 20lei/persoan[.

l Ap. 2 camere c[r[mid[,decomandat, ̀ n loc foarte bun. (0745.192.254 (IZ889385)l V]nd un apartament de 2camere, parter, Micro 16,Br]ndu;a 28. ( 0770.635.925(IZ725453)l V]nd apartament cu 2 camere,etaj I, Micro 17, zona pie\ei. (0743.416.290 (IZ712399)l V]nd sau schimb ap. 2 camereBotizului, parter, semirenovat, cuap. ̀ n Micro 15 sau Micro 16 cu 3camere, et. I- II sau parter. Inf. (0743.310.187 (IZ293761)l V]nd ap. 2 camere, zugr[vit,faian\at, termopane, Micro 15, etajIII, 21.000 euro negociabil. (0748.354.240 (IZ800515)l V]nd ap. 3 camere, Micro 15,etajul I. ( 0743.628.434(IZ489139)l Micro 17, spa\ios tip Carpa\iII, semimobilat, etaj 2. (0743.038.446 (IZ771231)l V]nd apartament 2 camere,parter, Micro 14, Mure;ului. (0735.848.927 (IZ138754)l V]nd apartament 2 camere,Micro 17, str. Bel;ugului, et. 4,pre\ 23.500 neg. ( 0740.995.903(IZ940429)l Micro 17, finisat 28.000 euro,zona Unirii, lux, mobilat, 36.000euro, www.comcas.ro (0261.711.535, 0740.955.695(IZ515351)l V]nd apartament 2 camerenou. ( 0743.385.049 (IZ440179)l V]nd apartament 2 camere peAleea Jiului. ( 0742.073.541 sau0740.678.858 (IZ561845)lV]nd apartament dou[ camere,Dariu Pop, etajul 3, mobilat,gresiat, faian\at, 28.000 euronegociabil. ( 0741.345.559,0756.650.919 (IZ238470)l V]nd ap. 2 camere, et. IV,acoperit c[r[mid[, str. Dariu Pop.( 0726.444.438 (IZ118327)lProprietar, v]nd apartament cu2 camere, parter, `n Carpa\i II,buc[t[rie m[rit[, mobil[buc[t[rie, microcentral[, geamuritermopane, pre\ inf. 29.000 euro.( 0745.015.733 (IZ572229)l V]nd apartament Micro 14, 2camere, 18.000 euro neg. (0740.386.641 (IZ316798)l V]nd ap. 2 camere, Micro 17,pia\a Rex, renovat, parter, 26.000euro. ( 0755.423.829 (IZ538716)lV]nd apartament dou[ camereSolidarit[\ii 74 mp, decomandat.( 0740.062.817 (IZ171365)

lV]nd sau schimb cu garsonier[,ap. 2 camere, zona Solidarit[\ii.( 0770.710.721 (IZ505267)l 2 camere, Micro 17, etaj 4, 2balcoane, decomandat, acoperi;nou, 23.500 euro. (0744.818.173 (IZ207472)l 2 camere, Micro 17, parter,25.000 euro. ( 0745.289.516(IZ769906)l V]nd apartament central `nCarei, recent finisat, acceptschimb auto + diferen\a. (0742.884.883 (IZ324493)

V]nd apartamente noi 2 camere,`n rate, Carpa\i II ;i alte zone. (0744.789.400 (IZ420356)

l V]nd apartament 2 camere,Micro 15. ( 0746.510.458(IZ714669)l V]nd apartament 2 camere `nMicro 16. Informa\ii (0746.615.991 (IZ686525)l Central, etaj 2, 29.000 euro. (0757.670.165 (IZ264881)l C[r[mid[, 15.000 euro. (0752.338.022 (IZ758182)l Micro 17, decomandat, 24.000euro. ( 0749.815.543 (IZ597215)l Micro 14, finisat, 12.900. (0740.268.023 (IZ454546)l Micro 17, finisat, 25.000. (0753.747.323 (IZ145017)l Micro 16, superfinisat, 23.500.( 0740.268.023 (IZ304621)l V]nd apartament Carpa\i 2 ;igaraj. ( 0745.510.241(IZ618446)l Apartament dou[ camere,parter, strada Br]ndu;a,posibilitate credit. (0727.188.019 (IZ667050)l 2 camere, Oituzului, etaj 3,mobilat, nemobilat, 21.300 euro.( 0744.793.654 (IZ981905)l Clo;ca, Solidarit[\ii, finisat,12.200> Spital 16.300> Br]ndu;a,finisat, 20.300> Independen\ei,23.300, noi, central, Ganea,26.300. ( 0756.482.232(IZ288116)l M. Viteazul, et. I, ultralux,57.000 euro. ( 0745.683.683(IZ511833)l ~ncep]nd 12.500>decomandate, 14.800> Micro 16,20.000> Micro 17, 23.000> toatezonele ( 0754.842.435 Krisztian(IZ649202)l V]nd ap. II camere, Micro 14,Mure; 12, bloc 57, etaj III,mobilat, c[r[mid[, ap. 23, 17.000euro. ( 0261.870.708,

0769.642.136 (IZ781870)l Vizavi de Billa 27.500. (.0729.830.758 (IZ964340)l V]nd apartament 2 camere pestr. M. Viteazul. ( 0727.871.757(IZ445253)l V]nd apartament 2 cameredecomandat parter Dariu Pop,bloc 43, pre\ 22.000 euro, neg. (0746.967.537 (IZ256819)lV]nd apartament dou[ camere,etaj I, Carpa\i II. ( 0741.467.507(IZ137092)l De v]nzare apartament 2camere, et. II, bloc c[r[mid[, aleeaMirce;ti. ( 0758.048.012(IZ383950)l 2 camere, 18.000 euro. (0740.497.437 (IZ562166)l Vasile Lucaciu X -microcentral[, termopane -22.500. ( 0722.412.714,www.imobiliaresantai.ro(IZ376061)l Carpa\i I - 56 mp> finisat I -25.000> III, nefinisat - 21.000. (0745.942.124,www.imobiliaresantai.ro(IZ131428)l Carpa\i II, etaj IV - 26.500>parter, finisat - 29.500. (0722.412.714,www.imobiliaresantai.ro(IZ182803)l V]nd apartament Carpa\i II, 2camere ;i apartament Micro 14,Aleea T]rnavei, 16.000 euro. (0745.476.005 (IZ896232)

V]nd sau schimb urgent ap. 2camere cu 3. ( 0745.913.771(IZ320056)

lV]nd apartament 2 camere. (0757.439.270 (IZ972238)l V]nd apartament Micro 16dou[ camere, semidecomandat 76mp utili, pre\ negociabil. (0754.992.008 (IZ882979)l V]nd apartament 2 camere, M16, bloc c[r[mid[ finisat, geamuritermopan, li. Informa\ii (0763.590.288 (IZ712204)l V]nd ap. 2 camere, CaleaTraian nr. 2, etaj 2. (0752.205.415, 0261.742.134(IZ922294)l V]nd urgent apartament 2camere Carpa\i 1, etaj IV, gresie,faian\[, termopane, pre\negociabil. ( 0765.591.702(IZ455529)l V]nd apartament cu 2 camere,strada Traian Vuia, etaj 1, pre\34.000 euro. ( 0261.838.397(IZ539303)l Apartament 2 camere,Careiului, semidecomandat,semimobilat, termopane, izolat,central[, urgent. ( 0770.470.759(IZ295488)lV]nd ap. 2 camere, etaj I, stradaDariu Pop. ( 0741.621.770(IZ825203)l 2 camere, Centru, bloc nou, etajI. ( 0744.562.396 (IZ452257)l 2 camere, Micro 16, etaj I,parter, etaj III. ( 0744.562.396,0745.760.477 (IZ388737)lV]nd apartament Ipote;ti 1. (0741.688.214, 0755.171.874(IZ261333)l 2 camere C II. ( 0749.873.417(IZ267752)

V]nd locuin\[ central[, ̀ n spatelehotelului Aurora, 2 camere+ baie,buc[t[rie mobilat[ sau `nchiriez.( 0741.415.915, 0744.144.593(IZ945095)

l V]nd apartament 2 camerenou, 50 mp, etaj 2 + loc de parcare,`n zona de viile de la P[ule;ti, pre\24.500 euro. ( 0722.354.061(IZ949105)l V]nd apartamente noi 2camere `n construc\ie P+1+2,`ntr-un complex nou reziden\ial,asigur[m loc de parcare pentrufiecare apartament + loc deparcare musafiri, spa\iu de joac[pentru copii. Finalizarea lucr[riieste 2014 decembrie. (0723.373.856 (IZ131276)l V]nd apartament 2 camere,decomandat, 75 mp, Micro 16,etaj I, c[r[mid[. ( 0748.459.915(IZ788963)l V]nd apartament 2 camere, 14Mai, et. II, finisat, pre\ 25.500euro. ( 0740.840.248, dup[ ora18.00 (IZ509736)l V]nd apartament 2 camere `nCarei.. ( 0742.482.829,0361.415.418 (IZ673579)l Centrul Nou - etaj I. (0740.079.458 (IZ668075)

APARTAMENTE 3 CAM

l V]nd apartament 3 camere,decomandat, zona Mircea Eliadeetaj 4 din 10. ( 0753.608.232(IZ918417)l V]nd ap. 3 camere, et. III, str.Corvinilor, nr. 33 col\ cu CaleaTraian- 47.000 euro. (0747.509.079 (IZ623449)l 3 camere decomandate, et. IV,cu acoperi;, superfinisat, pre\ bun.( 0740.235.728 (IZ984593)l Zona Kaufland. (0745.067.188 (IZ834950)l V]nd apartament 3 cameredecomandate, complet mobilat ;iutilat, aer condi\ionat, 2 b[i,strada Traian Vuia. (0745.760.729 (IZ310927)l Apartament 3 camere, Micro16, excelent. ( 0740.408.603(IZ620103)l V]nd ap. 3 camere, M 16, etaj3, izolat interior exterior, garaj. (0744.830.905 (IZ118647)l V]nd apartamente duplex ;ispa\ii comerciale noi, str. Petofinr. 5 ( 0723.344.927 (IZ124233)lV]nd urgent apartament Micro17, 3 camere. ( 0745.144.266(IZ385319)l V]nd apartament 3 camere,zona 14 Mai, str. Gladiolei, et. I,bloc din c[r[mid[, l]ng[ parc,lini;te maxim[, pre\ negociabil.( 0754.406.777 (IZ577797)l V]nd apartament 3 camere,Central. ( 0753.576.825(IZ646666)l V]nd apartament 3 camere,parter, ultrafinisat, pe stradaCerbului 19/4. ( 0752.576.978(IZ374569)l V]nd apartament nou 3camere, Carpa\i II. (0744.514.010 (IZ452237)l V]nd apartament lux, central,etaj 1, 3 camere, 2 b[i, beci ;iposibilit[\i de mansardare, cucurte mic[. ( 0723.834.191(IZ666703)l V]nd apartament cu 3 camere,etaj I, `n Carpa\i I. Informa\ii la( 0745.488.487 (IZ546612)l V]nd apartament 3 cameresemimobilat ;i semidecomandat`n stare f bun[ cu termopane pestr. Careiului, bl. C8, etajul 9, pre\35.000 euro neg. ( 0770.464.416dup[ orele 16.00. (IZ883457)l Centru nou, 3 camere, finisat,etaj 6 din 10. ( 0751.694.753(IZ891382)l Burdea, etajul I, c[r[mid[,21.800> Micro 16, termopane,28.500, Carpa\i I, II, nefinisat,26.800. ( 0728.877.961(IZ404156)l Asocia\ie lux, 56.000 euro,www.comcas.ro ( 0261.711.535,0740.955.695 (IZ738666)l Micro 14, Mure;ului etaj I,27.500 euro negociabil. (0748.024.625 dup[ ora 16.00(IZ130516)l V]nd apartament 3 camere,ultrafinisat, Solidarit[\ii sauschimb cu cas[, 3 camere, pre\35.000 euro. ( 0725.057.028(IZ678441)l V]nd apartament 3 camere `nMicro 17, etaj I, pre\ 37.500negociabil. ( 0745.508.167(IZ454553)lV]nd apartament Micro 16, etaj4, 3 camere, acoperi;, etc, pus lapunct, pre\ 29.000 euronegociabil. ( 0743.566.773(IZ686401)l Micro 16, BCA, finisat. (0740.656.856 (IZ405196)l V]nd ap. 3 cameredecomandate `n Micro 16, inf la( 0771.458.947 sau 0743.502.145(IZ542951)l V]nd apartament 3 camere `nM 17, str. Bobocului, parter, pre\32.000 euro, negociabil. (0749.464.065 (IZ777564)l V]nd ap. 3 camere,decomandate, et. 3, nefinisat, cart.Carpa\i I. ( 0753.105.992

(IZ142018)l V]nd apartament cu 3 cameredecomandate, 66 mp, ̀ n Micro 17,etaj 3, termopane, central[termic[, 3 balcoane, 2 b[i, binepus la punct. Nr. ( 0746.157.733(IZ598946)l V]nd urgent apartament 3camere decomandate, etaj 5, 108mp pe Lucian Blaga UU 13, l]ng[“Unio”. ( 0722.858.150(IZ355015)l V]nd apartament 3 cameredecomandate, parter, 78 mp util,complet finisat, beci, garaj,buc[t[ria utilat[ inclus[ `n pre\,str. Traian Vuia. ( 0748.789.890(IZ780631)l V]nd apartament 3 cameredecomandate, cu beci ;i garajautorizat pe B-dul Traian 2, etajulIV. ( 0745.545.756 (IZ629420)l Apartament 3 camere, 14 Mai,Nuf[rului, etaj 3. ( 0740.858.313(IZ754473)l 3 camere, 105 mp asocia\ieultracentral (necesit[ renovare).( 0721.752.768 (IZ454365)l Apartament trei camere, etajIII, Arinului, semifinisat,termopan, central[, 25.000 euro.( 0741.732.970 (IZ470047)

Micro 17, finisat, etaj III, 33.800.( 0726.411.495 (IZ466964)

l ~ncep]nd 15.800> Clo;ca,21.800> Micro 16, 28.500> toatezonele. ( 0754.842.435 Krisztian(IZ749265)l V]nd ap. 3 camere, et. I `nMicro 16, str. Zenit 3. (0770.542.820 (IZ855471)l www.garden-residence.roapartamente noi central, `n rate

25.000 euro- 69.000 euro. (0748.515.515 (IZ308757)l V]nd dou[ apartamente 3camere, Micro 17+ centru. (0744.545.273 (IZ234262)l V]nd urgent ap. 3 camere 14Mai, Aleea Nuf[rului, et. 3. (0755.467.097 (IZ601292)l 3 camere decomandate Micro16. ( 0758.972.472 (IZ776094)l V]nd schimb 3 camere cu 2camere, Solidarit[\ii. (0761.327.619 (IZ807896)l Semicentral, 75 mp, 23.500euro. ( 0752.338.022 (IZ300707)l ~n Centru, et. I, decomandat,finisat, 76 mp, 34.000 euro, idealpentru cabinet, birou. (0749.815.543 (IZ956184)l V]nd apartament 3 camere pestrada Br]ndu;a ;i cas[ 2 camere`n Foieni. ( 0741.770.285(IZ597115)lMicro 16, apartament 3 camere,acoperi;, izolat, termopane,central[, aer condi\ionat 36.500euro. ( 0740.408.603 (IZ328956)lMicro 17, lux, mobilat - 39.000.( 0728.877.961 (IZ162765)l 3 camere, Micro 16, etaj I,F[g[ra;ului, 2 balcoane, 2 b[i,32.500 euro. ( 0744.818.173(IZ882258)l Ganea, etaj V - 31.000,T]rnavei, parter - 16.000. (0722.412.714,www.imobiliaresantai.ro(IZ322819)l V]nd apartament 3 camere,finisat, Pia\a Anghel Saligny, pre\negociabil. ( 0751.243.395(IZ544198)l V]nd apartament `n asocia\iepe strada Avram Iancu, cu 3camere decomandate, etaj II, cucurte inclus[ ;i garaj `n curte. (0744.594.534 (IZ126756)l V]nd apartament 3 cameredecomandate centru, Pia\aRoman[. ( 0761.334.959(IZ386853)l Ap. 3 camere, Br]ndu;a. (0361.405.018 (IZ673816)l V]nd ap. 3 camere, M 17, et. I,tip CII, termopane, central[. (0745.536.109 (IZ945822)l Soarelui, decomandat,c[r[mid[, 110 mp, negociabil. (0758.370.049 (IZ142815)lApartament 3 camere, renovat,Micro 15, l]ng[ spital. (0745.499.673 (IZ192322)l V]nd apartament central cu 3

camere ;i boiler Ariston 80 l. (0728.129.709, 0743.330.792,0771.649.347 (IZ417955)l V]nd apartament 3 camereMicro 14, aleea T]rnavei, 27.000euro negociabil ;i teren `nP[ule;ti, 6.44 ari, 6500 euronegociabil. ( 0770.590.182(IZ664066)l 3 camere, etaj I, Centru, 38.000euro. ( 0745.760.477 (IZ500020)l V]nd apartament cu 3 camerela pre\ de dou[. ( 0752.153.386(IZ384362)l V]nd ap. 3 camere, nou, etaj 2,94 mp+ loc de parcare `n zona devile de la P[ule;ti, pre\ 34.500euro. ( 0722.354.061 (IZ327023)l V]nd apartament cu treicamere `n Centru Nou. (0742.924.293 (IZ941678)l 3 camere Micro 17, etaj 3, 2balcoane, 2 garaje, beci 37.000euro. ( 0723.611.937 (IZ829867)l V]nd apartament 3 cameredecomandate, situat `n Carei, et.1, MV I, 31.000 euro. (0741.018.631 (IZ712721)l V]nd apartament 3 camere,decomandat, Micro 16, et. I, b-dul Muncii, 34.000 euro,negociabil. ( 0746.647.301(IZ451010)l V]nd apartament 3 camere,decomandat, Micro 17, Jubileului,et. III, izolat, 34.000 euro,negociabil. ( 0746.647.301(IZ205526)

APARTAMENTE 4 CAM

l V]nd apartament 4 camere,Micro 16, pre\ 32.000 euro. (0744.972.916 (IZ305754)l 4 camere, Lucian Blaga UU5,etaj I, 43.000 euro. (0746.309.209 (IZ611345)l V]nd apartament 4 camere,modificat, c[r[mid[ bloc UU 11,zona Billa. ( 0749.303.439(IZ671044)l V]nd apartament 4 camere,Centru Nou, b-dul Transilvania.( 0748.415.543 (IZ808425)l Urgent, Soarelui, amenajat. (0745.451.084 (IZ249018)

4 camere, P-\a Soarelui, accept ;iprima cas[. ( 0746.906.795(IZ885219)

l V]nd, schimb ap. cu 4 camere,decomandat. ( 0722.443.910(IZ131737)l V]nd apartament 4 camere,Proiectantului. ( 0740.527.002(IZ566582)l 4 camere, tip Carpa\i II, etaj I,finisat, mobilat, utilat, beci, zonaSoarelui, 49.000 euro, neg. (0744.282.095 (IZ726569)l 4 camere, etaj I, finisat, gol,imediat ocupabil, Pia\a Soarelui,(la intrare Micro 17), 42.000 euroneg. ( 0749.116.234 (IZ515470)l V]nd apartament 4 camere `nCarpa\i II, etajul II, pe Ganea,renovat `n totalitate, pre\ 58.000euro, negociabil. ( 0764.783.331(IZ464629)l Centru Nou, finisat, 55.000euro, www.comcas.ro (0261.711.535, 0740.955.695(IZ925536)l Ultracentral, etaj 1. (0746.961.635 (IZ577118)l V]nd apartament 4 cameredecomandat, 100 mp, 3 balcoane,2 b[i, finisat, l]ng[ Pia\a Mare. (0744.779.384 (IZ441199)l V]nd ap. 4 camere, Carpa\i II,etaj 3. ( 0748.507.965(IZ839469)l V]nd apartament 4 camere,Micro 15, 35.000 euro. (0745.609.676 (IZ736635)l V]nd apartament patrucamere, strada Careiului, confortlux, posibilitate credit. (0727.188.019 (IZ915549)l Centru Nou, 40.500. (0756.482.232 (IZ602054)lMicro 17, etajul III, termopane- 39.000, Carpa\i II, finisat -48.000> Centrul Nou II- 43.000.( 0728.877.961 (IZ474634)l V]nd apartament 4 camere,confort lux 100 mp, garaj - beci.P-\a Soarelui (intrare `n Micro17) - 47.000 euro, neg. (0744.198.914 (IZ266264)

12 Informa\ia zilei Vineri 16 august 2013Mica publicitate

Medic Specialitate Observa\iiF[l[u; Simona Reumatologie 23.08.2013

Rusu Cristian Urologie30.08.2013 Consulta\ii gratuite doar

pentru persoanele cu venituri sub 700 lei

Costin Nicoleta Neurolog Mar\i ;i Joi 15 ;i 18Program[ri la tel< 0723.974.823

Kanyo Andras Obstetric[ -Ginecologie

Luni ;i Miercuri `ntre orele 9 - 12 ;i Vineri `ntre orele 13 - 15

Peter Viorica Psihiatrie Zilnic orele 11- 13

NiculescuGabriela ORL Mar\i ;i Joi `ntre 14<00- 18<00

Program[ri la tel< 0755.262.059

Gorbat]i Aliona Medicin[ intern[,

competen\[ `n ecografieabdominal[, ecografie

vascular[, ecografietiroidian[

Luni ;i Miercuri ora 15<00 Program[ri la tel< 0732.11.68.49

Revesz Andreea Neurolog Luni , Miercuri ;i Vineri ora 15

Irina Csutak Oalmolog Luni, Miercuri ;i Vineri orele 11 ;i 13

D[sc[lescuBogdan Anca

Obstetric[ -Ginecologie

Mar\i ;i Joi orele 15 - 19 Program[ri la telefon< 0753.822.197

Nicoleta Bancea Dermatologie zilnic orele 09<00-16<00Program[ri la telefon< 0745.049.953

ScridonGheorghe

Cardiologie ;i BoliInterne

24.08.2013 ora 15<00 0732.116.827

Elena - LuizaBeja Dermatovenerologie Luni orele 9.30 - 17.30

Program[ri la telefon< 0755.129.925

Farca; Claudia Cardiologie Program[ri< 0753.683.797Dr. VinklerLoredana Cardiologie Luni - Miercuri ora 15<00

Program[ri< 0745.138.342

Ignat Meda Gastroenterologie Zilnic 09<30-15<30Program[ri< 0732.11.68.23

Fodor Marius Chirurgie General[,Chirurgie Vascular[ 23.08.2013

Boc;an Corina Alergologie ;iImunologie Clinic[ 18.08.2013

Cabinet Dr. CoicaProgram[ri la tel.<

0261/766390, 0261/779.999, int. 21

Societatea Civil[ Medical[ Dr. COICAOfer[ SERVICII DE PSIHOLOGIE CLINIC{ :I PSIHOTERAPIE

DETERMIN{RI GRATUITE!OSTEOPOROZA,

04.09.2013, `ncepand cu ora 10<00

Ap. 3 camere, str. AnghelSaligny, et. III, decomandat,din c[r[mid[, 75 mp. Pre\<35.000 Euro negociabil.

Tel.< 0727.784.401

VÂNZ{RI AP. 3 CAM.

V]nd urgent apartament 3 cameresemidecomandat, 2 b[i, 95 ma bcaparter balcon `nchis zona M16,vizavi de parcul lini;tei. Pre\< 28000EURO

TEL< 0740.164.350

VÂNZ{RI AP. 4 CAM.

V]nd apartament completutilat M17, 4 camere.Tel<

0741.704.833, 0744.817.665

l V]nd apartament 4 camere,Micro 17. ( 0746.841.747(IZ842708)lV]nd apartament 4 camere. (0741.053.188 (IZ632919)l V]nd apartament 4 camerecentral. ( 0723.581.650(IZ678982)l 4 camere, etaj III, Centru,36.000 euro. ( 0745.760.477(IZ645326)

APARTAMENTE 5 CAM

l Urgent, Soarelui, garaj. (0788.881.737 (IZ805255)

V}NZ{RI GARSONIERE

l V]nd garsonier[ neamenajat[din usc[torie Carpa\i II, etaj 4. (0744.514.010 (IZ918152)l V]nd garsonier[ ;i `n rate. (0756.825.060 (IZ523024)l Garsonier[ 12.000 euronegociabil. ( 0770.560.776(IZ229288)l Micro 16, 10.000 euro,www.comcas.ro ( 0261.711.535,0740.955.695 (IZ642895)l V]nd garsonier[ finisat[, zonaBurdea 19.500 euro. (0741.341.338 (IZ557094)l Ocazie! V]nd garsonier[ dinusc[torie pus[ la punct, parter,Carpa\i 2. ( 0745.262.433(IZ927051)l Garsonier[ pe Clo;ca, et. 3,10.500 euro neg. ( 0724.248.326,0742.995.732 (IZ931258)l V]nd garsonier[ stradaOstrovului, nr. 2, bloc. 2. (0741.928.211 (IZ677179)lV]nd pe Ostrovului garsonier[.

( 0766.657.644 (IZ471861)l V]nd garsonier[ pe Arinului43. ( 0753.422.493,0361.882.540 (IZ445045)l V]nd garsonier[ strada :tefancel Mare ;i apartament cu ocamer[ strada TudorVladimirescu. ( 0742.050.588(IZ957953)l V]nd garsonier[ confort I laBurdea. ( 0770.463.829(IZ157998)l Garsonier[ Burdea, completrenovat[, mobilat[ lux, 22.500euro. ( 0749.270.569 (IZ273395)l Tip apartament, 10.500>Burdea, 18.500, ultrafinisat, toatezonele. ( 0754.842.435Krisztian. (IZ623770)l Garsonier[ confort lux, stradaBr]ndu;a, posibilitate credit. (0727.188.019 (IZ946885)l V]nd garsonier[ lux, tipapartament, 37 mp, parter,Ostrovului 6, `n stare bun[. (

0728.629.097, 0722.561.221(IZ345882)l V]nd garsonier[, et. II. (0745.845.304 (IZ388569)l Burdea etaj I, nefinisat, 15.200proprietar. ( 0745.698.536(IZ529447)l Centrul Nou, 49 mp, etaj III -24.000. ( 0745.942.124,www.imobiliaresantai.ro(IZ504441)l V]nd sau schimb garsonier[.( 0746.656.771 (IZ713734)l V]nd garsonier[ tipapartament pus la punct ̀ n Micro16 pe Careiului. ( 0771.572.046,0754.697.265 (IZ979159)l V]nd garsonier[ `n Micro 16pe Br]ndu;a, finisat. (0744.795.666 (IZ761597)l V]nd garsonier[ nou[, 22 mp,etaj I + loc de parcare `n zona devile de la P[ule;ti, pre\ 11.500euro. ( 0722.354.061 (IZ530988)l V]nd garsoniere. (0753.049.676 (IZ987705)

SCHIMBURI

Blugi Gas, Diesel, etc originale.( 0754.972.873 (IZ703435)

l Schimb sau v]nd cas[ la T[;nadcu apartament cu dou[ camereSatu Mare. ( 0741.623.423(IZ769794)l Schimb (v]nd) cas[ cu 3

camere, baie, gr[din[ ̀ n MoinulMare, urgent. ( 0740.550.656(IZ971745)l V]nd cas[ pe C. Porumbescu42, sau schimb cu apartament 3camere M 16, pre\ 63.000 euronegociabil. ( 0749.092.574(IZ835065)l Schimb cas[ `n Homorodul deJos cu apartament `n ora;. (0745.603.656 (IZ131268)l Schimb-v]nd sau variante,apartament 2 camere T[;nad. (0742.985.949 (IZ156055)

V}NZ{RI TERENURI

lV]nd locuri de case Dr[gu;eni.( 0741.327.690 (IZ680264)lV]nd locuri cas[ intrare Lazuricu utilit[\i. ( 0745.507.809(IZ847005)l V]nd teren `n Decebal. Nr. (0757.693.790 (IZ873827)lV]nd locuri de cas[ zona PetreIspirescu, toate utilit[\ile. (0746.126.857 (IZ393940)l V]nd locuri de cas[ la ie;iredin Botiz spre Ciuperceni + 25 ariDecebal. ( 0742.498.772(IZ338671)l V]nd o parcel[ de teren `ntr-un cartier, reziden\ial pe str.Ama\ului. Merit[ v[zut. Nr. (0770.471.467 (IZ365240)l V]nd teren intravilan Odoreu,utilit[\i ap[, gaz, canal, curent,front 25 m. ( 0744.610.688(IZ191824)

Urgent! 0.58 ha intravilan, Lazuri.( 0748.881.448 (IZ769184)

l V]nd teren intravilan 12 ari,zona Botiz (Tetves) nr. 308. (0752.612.712 (IZ650443)lV]nd teren zona Aqua Parc. (0745.139.568 (IZ789552)l V]nd locuri de cas[ zonaP[ule;ti cu utilit[\i. Inf. la (0745.020.605 (IZ650405)

Vineri 16 august 2013 Informa\ia zilei 13Mica publicitate

Turi;tii din jude\ele `nvecinate prefer[ :trandul Nord-Vest Termal Park Satu Mare

:trandul Nord VestTermal Park reprezint[ unpunct de atrac\ie pentrus[tm[reni, maramure;eni ;is[l[jeni. ~n weekend-uri `njurul ;trandului po\i vedeasute de autoturisme`nmatriculate `n jude\ulnostru ;i `n cele `nvecinate.Amenajat `ntr-un cadrunatural extrem de primitorla ;trandul din Satu Marepo\i petrece clipe de neuitat.

~n aceste zile, cu temperaturicaniculare, :trandul Nord VestTermal Park reprezint[ o oaz[ der[coare ;i distrac\ie pentru to\i ceicare `i trec "pragul". Are plaj[ denisip, p[rcule\e cu gazon ;i;ezlonguri.

Apa termal[ arepropriet[\i curative

:trandul din Satu Mare tea;teapt[ `n fiecare zi de luni de laora 12 - 21, iar de mar\i p]n[duminic[ ̀ ntre orele 9 - 21, pentruc[ nimic nu este mai pl[cut dec]to b[l[ceal[ al[turi de familie sauprieteni `n bazinele pentru `not,pentru copii precum ;i `n cele cuap[ termal[. Apa termal[ de laSatu Mare nu este doar cald[, are;i propriet[\i terapeutice, este"chiar miraculoas[", spun cei careau testat-o.

~n plus, :trandul Nord VestTermal Park r[spunde tuturorcerin\elor. Aici totul str[luce;tede cur[\enie. Este un loc potrivit;i pentru a petrece unminiconcediu. Singurul minus al;trandului este c[ nu are locuri decazare. Conducerea ne-a asiguiratc[ hotelul este `n curs de

construc\ie.

7 bazine ;i mai multeterase

:trandul dispune de un bazincu ap[ termal[, dou[ bazinepentru copii, 3 bazine pentru ̀ notde diferite ad]ncimi (`ntre 1,40 ;i1,80 metri) ;i un bazin cu valuri(r]u curg[tor).

Trebuie men\ionat faptul c[cele dou[ bazine pentru copii suntprev[zute cu tobogane. :i nu edoar at]t, indiferent de c[ldurasau frigul de afar[, apa din bazineeste \inut[ la aceea;i temperatur[.De jur ̀ mprejurul bazinelor se afl[plaje de nisip, p[rcule\e cu gazon;i copaci. Pe terasele de jur`mprejur te po\i r[corii cu b[uturidin sortimente variate ;i `n pluspo\i lua ;i masa.

Pre\urile atractive

Este unul dintre cele maimoderne ;tranduri din zon[ ;iofer[ servicii la calitate european[.St]nd la plaj[, po\i a\ipi pe;ezlonguri, care pot fi `nchiriatecu 10 lei/zi. Persoanele pe care le-am `nt]lnit la acest sf]r;it des[pt[m]n[ ̀ n :trandul Nord VestTermal Park ne-au spus c[pre\urile sunt atractive `ncompara\ie cu alte ;tranduri.

Un bilet pentru adul\i const[20 de lei, pentru copiii `ntre 4 ;i14 ani ;i pensionari intrarea cost[9 lei ;i 12 lei, iar de la ora 18,pentru adul\i un bilet happy hourcost[ 12 lei.

To\i cei pe care i-am `nt]lnitaici, chiar dac[ sunt din jude\elelimitrofe ne-au spus c[ vor reveniichiar ;i `n septembrie c]ndpre\urile vor fi cele din extrasezon.

Stela C[dar

VÂNZ{RI TERENURI

Teren intravilan 5 ari zona;trand (Bercu Ro;u) -

curent introdus, posibilit[\iimediate gaz ;i ap[ - 10.500euro. Tel< 0746.903.387

V]nd teren agricol bio laintrare `n P[ule;ti, 20ha. Pre\ 5500 euro/ha. Tel 0744-578.831

V]nd loc de cas[ `nP[ule;ti-Ambud 15 ari la;osea. Pre\ 1000 euro/ar.

Tel 0744-578.831

V]nd teren `n zona deagrement Luna :es, 5 ari.

Telefon 0726740704

Pop Radu, de ziuata de na;tere `\idoresc s[n[tate ;inoroc. Fiecare zis[ `nceap[ cu obucurie, fiecareclip[ s[ `\i aduc[ `mplinire. Lamul\i ani! Cu drag, so\ia Enici;i familia (IZ406370)

F E L I C I T { R I

VÂNZ{RI AP. 5 CAM.

Garsonier[, str. Neajlov, et.IV, 27 mp. Pre\< 11.000 Euro.

Tel.< 0728.975.190

GARSONIERE

SCHIMBURI

V]nd 1.70 ha teren arabil, parcelat `ndou[ (85/85), l]ng[ p[durea

Cionche;ti- ideal pentru cas[/ferm[foarte aproape de d.j. 0747.410.720

l V]nd livad[ nuci, loc cas[. (0744.134.975 (IZ532393)l Loc de cas[ 5 ari Botiz. (0755.699.856 (IZ758040)l V]nd 1 ha teren, Careiului,diagonal[ hotel Dana, 1250euro/ar, neg. ( 0754.037.791(IZ392632)l 10 ari teren Petre Ispirescu,19.000 euro negociabil. (0721.290.959 (IZ554718)l Loc de cas[ Caragiale 19 - 17.( 0733.889.188 (IZ211251)l Teren 1 ha drumul Careiului,950 euro / ar negociabil. (0745.775.348 (IZ936536)l V]nd 20 ari spate la Mavio. (0744.439.839 (IZ169553)lV]nd locuri de cas[ ̀ n P[ule;ti,spatele serelor. ( 0755.329.973(IZ341527)l V]nd teren 50 ari pe stradaAma\ului. ( 0745.527.102(IZ648835)lV]nd ̀ n Botiz locuri de case cuutilit[\i 1000 euro/ ar. (0740.806.836 (IZ657068)

V]nd teren pe Aurel Vlaicu front27 m suprafa\a 4000 m. Inf. (0741.353.262 (IZ750206)

l V]nd parcele de 5 ari `nP[ule;ti, ( 0742.399.706,0763.032.357 (IZ760269)

Blugi Gas, Diesel, etc originale.( 0754.972.873 (IZ629287)

l V]nd teren 17,5 ari `n BercuRo;u, front 16,5 m, pre\ 900euro/ar. ( 0744.950.675(IZ510637)

V]nd 7 ari teren `n Lazuri, `ntrevile, cu utilit[\i. ( 0751.839.192,0361.808.391 (IZ289108)

l V]nd loc de cas[ `n Agri;,suprafa\[ 27 metri, 28 ari tot cucurent electric instalat, pre\ 12.000euro. ( 0745.787.380 (IZ536378)l V]nd teren 2 ha la ;osea -Aeroclub ;i 40 ari bonus. (0753.576.825 (IZ658407)lV]nd 21.6 ari, strada Toamnei,intrare pe Bari\iu, la asfalt, ̀ naintede locuin\ele sociale. (0752.114.118 (IZ384849)l V]nd terenuri Bercu Ro;u 10ari ;i Petre Ispirescu 9 ari. (0746.615.991 (IZ535482)l V]nd teren intravilan `nlocalitatea Iojib, 23 ari, cu curent;i f ]nt]n[ la curte. Inf. (0746.645.593 sau [email protected] (IZ374130)

V]nd parcele de 6 ari `n Ama\i.( 0745.846.666 (IZ114359)

l 2.4 ha cu sere, solarii, toateutilit[\ile, `n produc\ie. (0788.429.745 (IZ371375)lTeren Bercu Ro;u, 5 ari, LucianBlaga, 2 parcele, 9.50 ari. (0751.573.645 (IZ269696)l Iau `n arend[ teren agricol,zona Ardud ;i `mprejurimi. (0758.639.463 (IZ120420)l V]nd 10 ari gr[din[ zonaDrumul Botizului. (0746.258.523 (IZ636516)l V]nd teren intravilan, parcelat45 ari, Decebal, utilit[\i, gaz,curent, 38.000 euro negociabil. (0751.394.961, 0754.495.540(IZ477750)lV]nd loc pentru cas[ 5 - 15 ari,zona Lucian Blaga, 2000 euro / araccept variante auto, etc. (0723.317.489, 0745.217.489(IZ665460)l V]nd loc de cas[ `n Negre;tiOa;, str. Ion Creang[. (0749.291.051 (IZ718364)l V]nd teren intravilan, zonaAquastar, 2340 mp, `ntreg saupercelat. ( 0742.107.209(IZ659964)l V]nd parcel[ teren construibil/ PUZ, 3 / 6 ari, intravilan, SatuMare, zona Dara, Diana, pre\interesant. ( 0742.763.592(IZ379764)

V]nd 1.5 ha teren l]ng[ viitoareacentur[ a ora;ului. Inf. (0727.776.080 (IZ338547)

l V]nd 10 ari teren cu 30 m lafront pe strada Mo\ilor. (0744.919.554 (IZ779179)l V]nd teren ̀ n spate la Real. (0743.100.222 (IZ945872)l Intravilan `n Veti;. (0749.893.570 (IZ916871)lV]nd 2 (dou[) terenuri de 7 ari

fiecare pentru construc\ii, cuacces la utilit[\i, Drum Lazuri. (0744.570.213 (IZ948626)lV]nd teren intravilan Viile SatuMare, strada Lipa parcel[ 6- 12ari, pre\ negociabil. (0748.306.851 (IZ750877)l V]nd teren extravilan, 5 ari,strada C[prioarei, 7000 euro. (0754.070.899 (IZ509954)l V]nd p[m]nt P[ule;ti, str.Viorelelor 7.24 ari, pre\ 15.000euro neg. ( 0742.522.512(IZ467904)l Teren M[rtine;ti Centru, `ntrecase 7,80 ari, 25 m front, 15.000euro neg. ( 0743.176.666(IZ647853)lV]nd loc de cas[, str. G[rii, loc.Odoreu, 30 ari cu 350 euro ar. (0742.961.695 (IZ295995)l Toamnei 2000 euro/ar,www.comcas.ro ( 0261.711.535,0740.955.695 (IZ831522)

V]nd parcele cu toate utilit[\ile`ntre Vile. ( 0743.385.049(IZ610706)

l V]nd parcele de 6 ;i 7 ari laintrare ̀ n Veti; cu ap[, gaz, curent,PUZ, iluminat, `n luna august lao parcel[ cump[rat[ oferim gardgratuit. ( 0740.210.450(IZ576843)l V]nd teren la Viile Satu Mare30 ari, ap[ curent, gard+ funda\ie10.500 euro. ( 0757.634.178(IZ220362)l V]nd 35 ari teren P[ule;ti, str.Toamnei (schimb). (0746.082.079, 0745.048.979(IZ803776)l V]nd locuri de case la intrare`n Veti;. ( 0261.820.764,0785.263.534 (IZ426533)l V]nd 12 ari teren, intravilan,zona Aquastar. ( 0743.097.202(IZ376707)lV]nd teren 12 ari, Lucian Blaga(Curtuiu; I). ( 0751.216.878(IZ302622)l V]nd 44 ari teren intravilan la;osea `n loc. Decebal. (0769.005.587 (IZ276733)l V]nd 50 ari p[m]nt ext, peDrumul Petea, 600 euro aria. (0741.433.004 (IZ825871)l V]nd teren arabil P[ulean 2.3ha. ( 0748.824.369 (IZ878901)l V]nd 8.6 ari pe str. C[prioareicu PUZ. ( 0740.178.315(IZ300489)l V]nd urgent 30 ari teren,intravilan la Viile SM, `ngr[dit,ap[, curent, pomi, caban[, pre\700 euro aria. ( 0752.191.193(IZ486087)l V]nd teren intravilan `nlocalitatea Culciu Mare. (0741.380.409 (IZ654230)

V]nd loc de cas[, zon[ bun[,utilit[\i 5.8 ari, 23 MF. (0740.283.471 (IZ404730)

l R]tu Mare, 1 ha. (0745.289.516 (IZ951017)l V]nd teren la intrarea ̀ n Veti;,unul de 9 ari, cel[lalt de 8 ari. (0724.400.615 (IZ844224)lV]nd 37 ari teren intravilan, ̀ nOdoreu, accept schimb auto +diferen\a. ( 0744.511.069(IZ489019)l V]nd 7.5 ari teren, strada R]tuMare. ( 0724.113.641(IZ319368)l V]nd loc de cas[ `n Doba 14ari situat ̀ ntre case cu utilit[\i. (0745.456.303 (IZ746963)l V]nd sau schimb cuapartament teren intravilan,strada C[prioarei 41 ari. (0745.456.303 (IZ359521)

Urgent, v]nd teren pentruconstruc\ie. ( 0261.715.169(IZ162967)

l V]nd teren 6.5 ari `n zonap[durii Noroieni, cu utilit[\i (ap[,gaz, curent). ( 0749.235.964(IZ588359)l V]nd teren arabil 2.76 ha `nBotiz. ( 0744.545.278(IZ385257)l V]nd teren intravilan,suprafa\[ 16 ari. Contact (0740.565.350 (IZ244316)l V]nd teren intravilan `n ViileSatu Mare. ( 0749.308.467(IZ883254)l V]nd 35 ari teren intravilanAma\ului. ( 0745.845.901(IZ581499)l V]nd 10 ari intravilan, zon[lini;tit[, Satu Mare, 18.000 euro

neg. ( 0754.524.217 (IZ962722)l V]nd teren intravilan, zonaAquastar. ( 0744.102.313(IZ910772)lLoc de cas[, 10 ari, 14.000 euro.( 0752.338.022 (IZ156353)l V]nd 43 ari teren cu cas[ devacan\[ ;i livad[ la p[dureaNoroieni sau schimb cu cas[Ungaria. ( 0748.458.045(IZ590552)l V]nd teren central cu proiectbloc locuin\e autorizat, 49.000euro. ( 0753.049.717 (IZ958585)l Ocazie unic[! Teren 4000 mp,cu o cas[ veche + anexe `ntr-unsat din Ungaria, aproape deBalaton, ap[, curent, posibilitategaz, canalizare, pre\ 3800 euro. (0746.647.364 (IZ971182)l 50 ari, curte, central, Tur\. (0742.523.348 (IZ298362)l V]nd parcele cu PUZ aprobat,zona 1 Iunie. ( 0751.057.807(IZ906477)l V]nd teren 20 ari peC[prioarei. ( 0745.374.135,0745.376.594 (IZ118075)l V]nd urgent loc de cas[, 6 ari,cart. Grigorescu, toate utilit[\ile.( 0741.249.855 (IZ536121)l V]nd loc de cas[ ̀ n Odoreu 58ari. ( 0722.173.921 (IZ170528)lV]nd 2 parcele 10 ari, respectiv42 ari, teren intravilan zona BercuRo;u, posibilit[\i de construire.( 0361.407.728, 0748.134.804(IZ959276)l V]nd teren intravilan 17 ari `nViile Satu Mare, pre\ 6000 euro.( 0720.345.481, 0730.098.810(IZ312467)lV]nd teren pentru construit ̀ nLazuri. ( 0748.487.522(IZ173626)l P[dure, livad[ pruni, 75 ari,Ardud Vii, 300 m de asfalt. Inf.( 0722.710.126 (IZ238448)l V]nd loc de cas[, 6 ari, str.Halta Ama\i, vizavi cartier Floareade Col\, toate utilit[\ile, amenajat.( 0745.275.501 (IZ143689)lV]nd locuri de cas[ Satu Mare,intravilan, cu utilit[\i. (0748.870.993 (IZ286257)l Loc de cas[ 7.5 ari, 25 MF10500 euro, Holiday Veti;. (0749.815543 (IZ350268)l De v]nzare loc de cas[ situatpe Drumul Principal dinM[rtine;ti la 300 m de drumulOdoreu, teren intravilan cecuprinde o funda\ie pentru cas[,utilit[\i (ap[, gaz, curent) plantatcu pomi fructiferi ;i alte fructe(zmeur[, coac[ze, agri;e, etc)suprafa\a 14 ari. Informa\ii la (0752.812.097 (IZ856979)l V]nd loc de cas[ la intrare `nAma\i la vile, 5 ari front, 25 m sauschimb cu autoturism. (0751.700.761 (IZ567524)

V]nd teren intravilan, 570 mp, 15m front, cartier reziden\ial,utilit[\i ̀ n fa\a terenului, iluminatpublic, `ngr[dit, 29 euro/mp, str.Kaa Margit. ( 0743.066.443(IZ563068)

l De v]nzare `n Bercu Ro;u,teren 5,7 ari cu c[su\[ din lemn +teras[ din lemn, intrare cuma;ina, curent, pu\ forat. (0740.693.265, 0261.732.327(IZ435034)l V]nd 120 ha T[t[r[;ti, 80 haBic[u, 28 ha Iegheri;te, 50 haM[riu;. ( 0745.849.010(IZ248484)l 15 ari, Viile SM. (0740.497.437 (IZ294499)lTeren p[durea Noroieni, 24 ari,400 euro/ ar. ( 0754.037.791(IZ647722)l De v]nzare teren `n zonaAquaparc. ( 0733.649.067(IZ750876)l V]nd loc cas[ Odoreu `ntrecase, utilit[\i 3,5 ari, variante auto.( 0745.408.275 (IZ275998)l V]nd locuri de cas[ intravilan,strada Viorelelor (restaurantMelody). ( 0746.160.003(IZ885992)l V]nd loc de cas[ `n Ardud. (0742.658.841 (IZ435573)l Urgent teren de v]nzareM[rtine;ti, 6 ari jumate,intravilan, pre\ 6.500 euronegociabil. ( 0744.927.538(IZ190808)l V]nd loc cas[ Decebal. (0745.054.224 (IZ740425)l V]nd teren 70 ari Viile SatuMare 21.000 euro. (0752.583.799 (IZ818702)l V]nd teren 15 ari, Petre

Ispirescu 21.000 euro. (0752.583.799 (IZ809998)l V]nd 668 mp intravilan cuutilit[\i la intrare `n Veti;, pre\15.000 euro, u;or negociabil. (0745.203.220 (IZ168699)l V]nd 18 ari intravilan `n ViileS-M, ap[, curent, strad[ pe ambelecapete, priveli;te spre ora;. (0740.982.355 (IZ522104)l V]nd teren `n centru Botiz, cuPUZ 350 m utilit D+ P+ E+ M,toate utilit[\ile. Informa\ii la (0763.590.288 (IZ704232)l V]nd teren intravilan, Veti;,utilit[\i, variante auto, 700 euroaria. ( 0745.244.732 (IZ452979)lV]nd teren intravilan 47 ari, ̀ nViile Satu Mare, front 38 ML, zon[foarte bun[. ( 0745.653.170(IZ586831)l Intravilan pe drumul Veti;, 78ari. ( 0745.753.371 (IZ324338)

V]nd parcele de 4.35> 5.65> 7 ;i12.5 ari `n zona Aqua Park. Inf.( 0743.631.441 (IZ671381)

l V]nd p[m]nt 3.80 hectar `nM[rtine;ti. ( 0361.884.068(IZ750182)l 50 ari, str. Gorunului, 27 ariGhioceilor. ( 0744.562.396(IZ885101)l V]nd gr[din[ cu cas[ la \ar[loc bun pentru apicultori situat[l]ng[ p[dure de salc]mi, drumbun, pre\ul 8.000 mii euro, schimbcu apartament. ( 0755.583.070(IZ580779)l V]nd 20 ari `n R]tu Mare. (0748.103.425 (IZ884976)l 10 ari Odoreului, 19 ariMedie;u Aurit. ( 0749.873.417(IZ695658)l V]nd teren intravilan, str.Victoriei. Inf. ( 0748.700.009(IZ565323)l V]nd teren intravilan `n ViileSatu Mare 49, 67 ari. (0728.145.745 (IZ734064)

V]nd 10 ari intravilan, livad[ demeri `n Viile Satu Mare la 3.150euro. ( 0727.711.975 (IZ295052)

V]nd locuri de cas[ la periferiaora;ului, zona cap[t Bari\iului cuPUZ aprobat, 5 ari, 17 m front, 30m lung, curent, ap[, posibilit[\ide plat[ ;i 2 rate, pre\ 9.000 euro.Accept variante auto + dif. (0757.961.275 (IZ540831)

l V]nd teren 7.2 ari - Magnolia.( 0742.177.222 (IZ944936)

V}NZ{RI AUTO ROM}NE:TI

ARO l V]nd Aro carosat 4x4, trailer.( 0748.284.664 (IZ670329)DACIA 1310 l V]nd Dacia 1310. (0744.221.195 (IZ346801)l V]nd Dacia 1310 din 1998 cubord CN `n stare foarte bun[, 74mii de km, pre\ 25 000 neg. (0741.375.909 (IZ920706)l V]nd Dacia 1310L an 1998verificare 05.05.2014 alb, pre\2.300 ron. ( 0770.372.453(IZ466753)DACIA BERLIN{ l V]nd Dacia Berlin[ din 2000.( 0747.097.640, 0747.939.020(IZ124142)DACIA PICK UP l V]nd Dacia Papuc diesel 1.9din 2002, pre\ 900 euro. (0760.654.623 (IZ155949)DACIA SOLENZA l V]nd Dacia Solenza, 2004. (0740.129.772 (IZ403209)PIESE l Dezmembrez Dacia SuperNova. ( 0744.244.031(IZ371519)

CUMP{R{RI AUTOROM}NE:TI

l Cump[r Logan avariat. (0745.607.517 (IZ612592)

V}NZ{RI AUTO STR{INE

l V]nd Porsche Cayenne, anul2006, 100.000 km, capacitatecilindric[ 3.2, pre\ 18.000 euro.Accept oferte de pre\ sau deschimb. ( 0754.579.699(IZ970996)AUDI l Audi A4, din 2006, cu motor2000 TDI. ( 0744.932.460(IZ440516)l Audi A4, 2006, diesel. (0744.912.325 (IZ292769)l V]nd Audi 100 CC ;i FordFocus 2005, echipat taxi. (0740.244.446 (IZ901891)l V]nd Audi A5, 2.7 TDI, an2009, stare perfect[. (0742.999.989 (IZ834828)lAudi A4, fabrica\ie 2011, diesel,Berlin[, dot[ri multiple, recentadus[, impecabil[, merit[ v[zut[.( 0751.221.387 (IZ936193)l V]nd Audi A6, 2.5 TDI. (0720.020.266 (IZ174065)BMW

V]nd BMW 525, automat, full,2008, recent `nmatriculat. (0740.283.471 (IZ148278)

l BMW 525 TDS, an 2005, alb.( 0751.802.268 (IZ564114)l BMW 530XD, 2006, full,proprietar, `nmatriculat, acceptschimb cu teren intravilan, cutoate utilit[\ile `n SM. (0749.270.569 (IZ965685)l BMW 525D an 2001, fulloption, pachet M impecabil,ne`nmatriculat, recent adus `n\ar[. ( 0742.428.665 (IZ694212)l V]nd BMW 318i, ro;u cuvi;iniu ne`nmatriculat, jante dealuminiu, pre\ 1000 euro. (0361.411.469 (IZ253931)l V]nd BMW 316 `nmatriculat,pre\ 1100 euro. ( 0747.634.473(IZ843957)CHEVROLET lV]nd Chevrolet Aveo, 2009. (0749.308.467 (IZ964033)l V]nd Chevrolet Aveo, din2011. ( 0740.463.442(IZ255409)CITROEN l V]nd Citroen C 3, diesel, anfab. 2002. ( 0745.479.156(IZ296431)DAEWOO l V]nd Daewoo Cielo, stareimpecabil[, iein, urgent. (0745.592.075 (IZ617746)l V]nd Tico. ( 0744.204.366(IZ762092)FIAT l Fiat marca diesel. (0749.893.370 (IZ774394)l V]nd ma;in[ Fiat Punto, anfabrica\ie 2001, capacitatecilindric[ 1200 cmc, ̀ n bun[ stare,pre\ negociabil. Inf (0740.181.864 (IZ398556)l V]nd Fiat Punto an fabrica\ie1994, motor 1108, taxanerecuperat[, pre\ negociabil. (0744.237.702 (IZ160985)l V]nd Fiat Punto, an fabrica\ie2002. ( 0744.795.083(IZ957580)FORD l V]nd urgent Ford C-Max,2006. ( 0744.627.523(IZ200338)l V]nd Ford Fiesta, benzin[, 4u;i, 2006, `nmatriculat, cu clim[,geamuri electrice, stare bun[,3500 euro. ( 0745.199.980(IZ159965)lV]nd Ford Escort din 1998, sauschimb. ( 0754.035.531(IZ826340)l V]nd Ford Fiesta 1.8 diesel, an2000> Suzuki Ignis, 1.3 benzin[,an 2004. ( 0744.626.433(IZ210450)l V]nd Ford Focus Combi,model 2009, `nmatriculat, taxanerecuperat[, 5750 euro. (0740.887.437 (IZ954835)l V]nd Ford Escort, 1996, 1.6benzin[, pentru piese (motor,stare foarte bun[). Problemeelectrice `n caz de repara\ie, pre\fix 500 euro. ( 0745.433.635(IZ377582)l V]nd Ford Focus 2008, 1.6TDI, `nmatriculat. (0752.296.197 (IZ733085)l Ford Escort ne`nmatriculat450. ( 0745.508.348 (IZ528463)HYUNDAI l V]nd Hyunday Tucson 4x4 D,dot[ri full, fabricat 2007, sauschimb cu garsonier[ confort I.( 0746.493.431 (IZ594273)JEEP l V]nd sau schimb Jeep GRCherokee, diesel, anul fabrica\iei2000, `nmatriculat, cu teren sau

cas[ la \ar[+ diferen\a. (0751.668.287 sau 0261.710.203(IZ168233)LANCIA l V]nd Lancia TDS pentrupiese/rabla, negociabil. (0753.378.128 (IZ153836)LAND ROVER lV]nd Land Rover din 2000, sauschimb. ( 0745.510.241(IZ414362)MERCEDES l V]nd Mercedes E 200, an fabr.1997, motor 2000 benzin[, gaz fulloption, pre\ 1650 euro,ne`nmatriculat. ( 0740.436.502(IZ219988)lV]nd Mercedes C200 CDI, din2001, `nmatriculat, taxa nu a fostrecuperat[. ( 0740.218.211 sau0751.014.830 (IZ450878)l V]nd Mercedes clasic, anfabric. 1967. ( 0754.037.791(IZ377407)lV]nd Mercedes E 220 D, an fab.1997. ( 0744.107.013(IZ433807)OPEL l V]nd Opel Corsa B, an 1995.( 0761.690.395 (IZ824836)l V]nd Corsa C, 1 L, din 2006,stare bun[, 28.000 km, 2800 euro.( 0742.763.592 (IZ619678)l V]nd Opel Vivaro 6 locuri din2005. ( 0751.603.546(IZ502229)l V]nd Opel Astra, ro;u, cu`nchidere centralizat[, trap[, CDplayer la 1.100 euro negociabil.( 0745.755.826 (IZ503998)l Astra 2005, 1.7 diesel. (0744.912.325 (IZ736257)l Omega 1994, 2.0 benzin[. (0744.104.023, 1200 euro.(IZ830560)l V]nd Opel Corsa C, 2003, 1.2benzin[, clim[, pre\ negociabil.( 0724.380.585 (IZ618493)l Opel Astra 1.6 benzin[, gaz1997, combi, `nmatriculat[,consum 4%, 1500 euro, acceptvariante. ( 0745.508.348(IZ557326)PEUGEOT l Peugeot Partner 2004, 1.9diesel, `nmatriculat. (0745.289.516 (IZ187334)lPeugeot 407, 1.6 HDI, fabrica\ie2007, 3550 euro. ( 0740.031.082(IZ219394)RENAULT l V]nd Renault 19, anul 1993,verificare Octombrie, stare bun[,600 euro negociabil. (0745.825.479 (IZ877743)l V]nd urgent Renault Laguna,pre\ 1200 euro, neg. (0747.638.795 (IZ952474)l V]nd Renult Megane 2001,`nmatriculat, motor 1,6 V,benzin[, tip sport, stare foartebun[. ( 0751.078.088(IZ508111)SEAT l V]nd Seat Cordoba, BMW. (0745.815.969 (IZ767574)SKODA l V]nd Skoda Octavia 2, 1.6benzin[ limuzin[ full dot[ri, an2006, taxa achitat[, 6.300 euronegociabil. ( 0742.931.288(IZ354011)l Skoda Fabia combi 2004, clim[,1.2 benzin[ din Germania,117.000 km, carte service. (0746.015.047 (IZ353239)l V]nd Skoda Felicia an 1996pentru piese de schimb. (0753.450.382 (IZ529731)lV]nd Skoda Fabia, an fabrica\ie2002. ( 0744.795.083(IZ363988)VOLKSWAGEN l V]nd VW Polo, motor 1000, 4u;i, pre\ 1950 euro. (0740.773.471 (IZ857887)

V]nd Passat 1.9 TDI, an. 2000,berlin[, proprietar urgent. (0745.115.319 (IZ529703)

l V]nd Volkswagen Passat 7,cutie automat[, diesel, din 2010;i Nissan X - Tril 2010, diesel. (0749.517.608 (IZ752711)l VW Polo 2001, 1.4 benzin[,`nmatriculat. ( 0745.289.516(IZ269188)l V]nd Golf III an 93. (0745.699.179 (IZ302087)l Passat 1995, 1.9 TDI. (0740.287.824 (IZ283870)l VW Polo, 2006, 4 u;i, 3600euro. ( 0743.053.496 (IZ638746)l V]nd Golf 1 `n stare bun[, areverificare p]n[ `n 2014. (0744.247.052 (IZ838549)

14 Informa\ia zilei Vineri 16 august 2013Mica publicitate

AUTO ROMÂNE:TI

AUTO STR{INE

V]nd camion rulot[ Fordstare perfect[, 8 paturi,dot[ri extra. Pre\ 6500euro. Tel 0744-578.831

De v]nzare VW Golf 5 Plus 2007,1.9 TDI, dublu climatronic,

tempomat, bordcomputer, gen\ialiaj, ABS, ESP etc. Tel. 0722.103.046

Vineri 16 august 2013 Informa\ia zilei 15Mica publicitate

lVW Polo, din 1999, 5 u;i, recentadus din Germania. (0771.084.605 (IZ686363)lPassat, 1.9 TDI, ne`nmatriculat,900 euro. ( 0749.422.395(IZ406565)l Polo, 2006, 1.4 benzin[. (0744.912.325 (IZ607866)lV]nd VW Passat 1983, ̀ n starede func\ionare sau piese deschimb. ( 0767.903.922(IZ196288)l V]nd Golf IV, 2006, Golf V,2008, recent aduse `n \ar[. (0748.284.664 (IZ953364)l V]nd Golf IV. Inf. (0744.642.313 (IZ627287)lV]nd VW Sharan, an fabrica\ie1996. ( 0740.679.251,0742.780.978 (IZ886970)l Golf III, 1994 diesel. (0742.700.306 (IZ397307)l VW Passat 1900, TDI, 131 CP,recent adus, 2.800 euro negociabil.( 0772.681.796 (IZ685178)l Golf III, 1994, `nmatriculat2009, 1.6 i, 5 u;i, acte la zi, 1150euro. ( 0749.397.266 (IZ724223)l V]nd VW Vento an fabr. 1996.( 0755.860.874 (IZ841883)

CUMP{R{RI AUTOSTR{INE

l Cump[r ma;ini pentru fiervechi. ( 0745.143.143(IZ452349)l Cump[r autoturisme avariate.( 0745.607.517 (IZ959612)

~NCHIRIERI AUTO STR{INE

l ~nchiriez ma;ini + trailer. (0745.111.114 (IZ551825)l ~nchirieri auto. (0756.626.739 (IZ839755)l Dau `n chirie autoturism. (0758.345.102 (IZ857452)l ~nchirieri ma;ini. (0745.683.683, 0722.430.092(IZ362052)l ~nchirieri auto. (0744.768.318 (IZ275519)l ~nchiriez ma;in[. (0745.385.314 (IZ877711)l ~nchiriez autoturisme zonaOa;. ( 0746.173.995 (IZ465747)l ~nchiriez limuzin[ ;idecapotabil[ pentru evenimente.( 0751.802.268 (IZ428565)l ~nchiriez autoturisme. (0749.465.905 (IZ135288)

~nchiriez auto. ( 0742.086.767(IZ233511)

l Dau autoturism `n chirie. (0746.933.666 (IZ309830)l Ma;in[ echipat[ taxi la chirie.( 0749.589.836 (IZ197452)l ~nchiriez spa\iu de 24 mp, B-dul Clo;ca. ( 0747.923.252(IZ395666)l ~nchiriez autoturisme. (0748.641.934, 0757.892.998(IZ185652)

V}NZ{RI MOTOCICLETE

l Yamaha FZS 1000. (0745.775.348 (IZ266100)lV]nd motociclet[ Piaggio, starebun[ 600 ron. ( 0745.825.479(IZ636394)l V]nd urgent scuter 1.800 lei,negociabil. ( 0747.630.522(IZ962176)l GSX600F `n stare bun[ 1200euro. ( 0740.032.443 (IZ400958)l V]nd scuter nou. (0751.048.970 (IZ638035)l V]nd scuter Aprilia. (0749.069.523 (IZ935425)l Kawasaki Ninja ZR. (0756.501.775 (IZ576091)l V]nd scooter Aprilia. (0745.563.374 (IZ210166)

PIESE

HQ Sales & Investment vindepiese originale Iveco consumabile.Adresa< Careiului 162. (0361.417.370, 0744.129.822, e-mail< [email protected](IZ824844)

l Piese dezmembrate MercedesVito, Sprinter, A-class, C-class, E-class, ML. ( 0770.635.621(IZ469147)l V]nd anvelope second handGermania, jante o\el, diferitem[rimi ;i modele. (0746.262.401 (IZ486701)lDezmembrez Mercedes E 2000,v]nd acte `nmatriculare. (0743.330.760 (IZ786910)

l V]nd piese din dezmembr[riGolf IV. Inf. ( 0744.642.313(IZ454053)

V}NZ{RI AUTOUTILITAREREMORCI

FIAT l V]nd camion Fiat cu bra\,ne`nmatriculat, pre\ negociabil.( 0751.868.582, 0745.362.173(IZ440918)l Fiat Ducato 2003, variante,3800. ( 0745.508.348(IZ555980)FORD lV]nd autoutilitar[ Ford 6 loc +marf[, schimb (variante). (0745.942.500 (IZ308458)l V]nd sau dezmembrez FordTransit anul 1996. (0748.848.721 (IZ398157)lV]nd 2 buc Ford Tranzit Jumbo3.5 to, an fabric. 2002, km 420.000.( 0720.600.975 (IZ491396)MERCEDES

V]nd Mercedes ML, 270 CDI,fabrica\ie 2002, este autoutilitar[,4 locuri, model faceli, taxapoluare 270 euro, pre\ 6000 euro,impozit 350 Ron anual. (0742.363.311 (IZ852066)

l V]nd Mercedes Vito, 2.900euro. ( 0758.539.394 (IZ142270)RABA lV]nd Rab[ de 16 tone, tip Scaff`n stare de func\ionare. (0757.698.195 (IZ376436)RENAULT lV]nd, schimb Renault Maester.( 0745.603.941 (IZ620554)RULOTE l Rulota 4 persoane, stare bun[.( 0755.375.397 (IZ647505)VOLKSWAGENTRANSPORTER l V]nd VW T4 Caravele din2001, negru, model lung 111, cufull op\ional. ( 0741.186.552(IZ892441)l V]nd dub[ VW Transporterdin 1994, 6 locuri, actele la zi ;i\evi din aluminiu pentru iriga\iila 6 m lungime/ buc. (0740.620.011 (IZ853742)lV]nd autoutilitar[ VolkswagenTransporter, an 1995, pre\ 3.200euro, neg. ( 0374.976.288,0757.649.244 (IZ486163)l V]nd VW T4, diesel, 8 locuri,din 2001. Inf. ( 0755.171.607(IZ412744)

SCHIMBURIAUTOUTILITARE REMORCI

l V]nd remorc[ marca, Stema750 kg `nmatriculat[. (0744.911.888 (IZ375158)

V}NZ{RI DIVERSE

l V]nd c[rbune. (0741.360.124 (IZ845458)l V]nd lemn de foc, transportgratuit. ( 0755.212.113(IZ651627)l V]nd lemne de foc. (0755.462.583 (IZ744759)l V]nd parchet stejar. (0749.268.664 (IZ177860)l Lemn de foc, nisip, balastru,pre\ avantajos. ( 0756.483.057(IZ793232)l V]nd sl[nin[ Kaiser proasp[tafumat[ `n cantit[\i mari. (0744.134.975 (IZ486042)l|igl[ Jimbolia. ( 0747.116.621(IZ223295)l V]nd captare pentru stupi,orizontale (18 - 32) rame, balo\ilucern[ neplouat[, negociabil. (0261.875.964 (IZ742092)l Lemne de foc, fag, carpen. (0745.297.901 (IZ669709)l V]nd plante c[p;uni soiulRegina. ( 0742.419.585(IZ669260)l V]nd lemn de fag, uscat. (0741.427.544 (IZ432141)l V]nd lemne uscate. (0745.143.143 (IZ668398)l V]nd rezervoare 1000 l. (0745.143.143 (IZ835115)l V]nd tichet Rabla. (0756.610.354, 0751.297.770(IZ177184)l Biciclet[ Norfolk, nou[. (0749.432.949 (IZ761201)l V]nd ma;in[ de f[cut siloz,“Ferabolli” ;i buldozer S- 650. (0747.402.683 (IZ806603)l V]nd central[ pe lemne de 24kw, col\ar de camer[ tip pat. (0745.294.385 (IZ887690)l V]nd lemne. ( 0740.092.375(IZ228271)

lV]nd atelier 500 mp + cas[. (0744.578.910 (IZ842694)l V]nd dentior 5. (0745.382.462 (IZ763751)l V]nd piatr[ pentru placatgarduri, funda\ii, trotuare. (0744.963.984 (IZ258848)l V]nd bol\ari din beton iein.( 0741.539.115 (IZ935267)l V]nd balastru nisip, lemne,de;euri, rumegu; ;i gunoi,transport gratuit. ( 0745.569.712(IZ214409)l V]nd hal[ c[r[mid[, `n Careisau schimb. ( 0744.545.305(IZ604687)l Central 90 mp, 90.000 euro,www.comcas.ro ( 0261.711.535,0740.955.695 (IZ667762)l V]nd lemne de foc. (0741.974.920 (IZ780204)l V]nd ou[ prepeli\e. (0745.082.052 (IZ205275)l Lemne boci. ( 0758.101.633(IZ541683)l Lemne boci fag. (0740.559.739 (IZ853660)l V]nd scuter Honda Dio,prepeli\e, ou[ ;i cu;ti de prepeli\e.( 0746.235.839 (IZ981286)l V]nd geamuri termopan lemnstratificat ;i u;i. ( 0767.097.330(IZ987346)l V]nd lemne de foc. (0755.419.569 (IZ436050)lV]nd central[ pe lemne kw 23.( 0261.765.970 (IZ320296)l V]nd voucher 2013. (0742.245.697 (IZ987831)l V]nd balon de sticl[, biciclet[,cad[ mic[, dulapuri buc[t[rie. (0727.496.637 (IZ600688)lV]nd voucher. ( 0745.289.516(IZ662028)l V]nd geamuri termopan dinlemn, pentru apartament, iein.( 0742.309.359 (IZ608451)l V]nd ma;in[ de tuns iarb[electric[, 1300 W, cu accesoriibonus. ( 0745.592.075(IZ133077)l V]nd tichet Rabla. (0749.235.964 (IZ823245)l V]nd 5 ma;ini de cusut. (0744.911.888 (IZ463313)l V]nd rochie de mireas[superb[. ( 0746.649.425(IZ183616)l V]nd, `nchiriez gater. (0745.688.832 (IZ477749)lV]nd cl[dire P + 1 + M, ̀ n ro;u,tencuit[ la interior, geamtermopan, u;i de garaj, sistemelectric par\ial, `ntabulat[ `nstadiu fizic al construc\iei cusuprafa\[ construit[ 620 mp ;isuprafa\[ teren 7 ari. Info (0744.439.788, 0740.880.992(IZ688519)l V]nd 1 buc sob[ de teracot[.( 0744.163.221 (IZ538894)l V]nd bol\ari pentru groapaseptic[, garduri, anexe, ;palieri,dale pentru trotuar, pavaje,chipiuri, st]lp gard. (0743.107.931 (IZ997699)l V]nd c]ntar balan\[ Sibiu, 200kg (bascul[ semi automat[). Inf.( 0743.931.966 (IZ866174)l V]nd dou[ aere condi\ionat(Haier), stare perfect[. Inf. (0743.931.966 (IZ543319)l V]nd geamuri, u;i din lemnmasiv cu sticl[ rezultate dinreamenajare cas[. (0758.274.009 (IZ207354)l V]nd urgent tichet Rabla. (0762.691.712 (IZ138181)lV]nd generator de curent OHV6500 plus priz[ de trifazic, nou,2000 ron. V]nd AVT Makitapicamer mare, nou 1370 euro,v]nd la 550 euro, merit[ v[zut. (0745.456.301 (IZ516633)l V]nd sau `nchiriez chio;ctermopan 15 mp. (0740.244.446, 0756.388.703(IZ551406)l V]nd parchet stejar. (0742.885.306 (IZ720193)l V]nd p[lincie, loc. Hodi;a. (0749.170.340 (IZ286417)l V]nd c[r[mid[. (0745.507.880 (IZ695211)l Tichet Rabla 2013 de v]nzare.( 0742.066.587 (IZ530756)l V]nd central[ termic[ 47 kwpe gaz, v]nd dou[ co;uri fuminox, pere\i dubli 300 mm. V]ndmobilier de sufragerie. Pre\avantajos. ( 0749.127.423(IZ579321)l V]nd \igl[ Tondach (valsvienez) ro;u, 1780 buc marginiS/D, 136 buc, aerisitoare 2 buc,t[ietoare z[pad[, 70 buc, coame45 buc, 150 mp, 1600 euronegociabil. ( 0744.234.316

(IZ213157)l V]nd tichet Rabla. (0749.042.462 (IZ164543)

V]nd dou[ vitrine frigorificeorizontale de 1.30 respectiv 1.70m. ( 0745.873.472 (IZ734286)

l V]nd ;ur[. ( 0743.851.442(IZ749909)

V]nd p[linc[ de prune, pere. (0747.349.722 (IZ314621)

V]nd televizor Royal color,sufragerie, dormitor (Oktavia),aragaz 4 ochiuri, frigider Arctic,240 l, boiler electric, 100 l, totul lapre\ mic la `n\elegere. (0755.255.312 (IZ454762)

lV]nd p[tu\ copii, mas[ ̀ nf[;at,sta\ie emisie - recep\iesupraveghere copii. (0744.540.124 (IZ267295)l Lemne de foc din codru,transport la domiciliu. (0747.859.048, 0754.465.474(IZ914069)l V]nd biciclet[ b[rba\i Unan -350 ron> Mountain Bike -250 ron>poart[ intrare curte L=270,h=170- 600 ron> semnalizatoareTuning D 1410- 75 ron/ buc> volanRenault- 2 buc 50 ron/ buc>accesorii Remo 500 -120 ron>alternator D1410 -250 ron. (0757.942.093 (IZ558890)l V]nd mobil[ de camer[ 3 mlungime+ comod[, noptiere pre\250 euro neg+ 3 tractoare 1 70 cp,2 45 cp, Fiat. Nr. ( 0752.357.478(IZ171364)l V]nd rezervoare 1000 l. (0755.702.420 (IZ940118)l V]nd tichete Rabla. (0755.702.420 (IZ778771)l V]nd vin feteasc[ regal[-Halmeu. ( 0743.038.457(IZ881559)l V]nd cruci, monumentefunerare. Execut la comand[ oricemodel ;i plac[ri morminte dingranit, import. Str. A. Iancu nr.19. (IZ516680)lV]nd p[linc[ din vin altoi, pre\bun. ( 0740.438.155 (IZ176019)l V]nd \igl[ Jimbolia. (0725.348.308 (IZ573549)l V]nd \igl[ nou[, “Terra Rosa”200 buc/ 1.8 lei ;i \igl[ veche, 1000buc/ 0.40 lei. ( 0740.178.321(IZ359369)l Termopane noi, importGermania, u;i 145 euro, execut[mla comand[ produse de calitate lapre\ bun. ( 0740.225.966,0261.768.500 (IZ252448)lV]nd rauri Stendere, umera;e;i haine import Germania, adul\i- copii, var[ / iarn[ ;i ̀ nc[l\[mintela 9.00 Ron / kg negociabil. (0754.942.009 (IZ499922)l De v]nzare sob[ de teracot[,congelator Arctic cu patru sertare;i convector gaz (pentru horn).Informa\ii la ( 0751.012.997(IZ275875)

Vindem moar[, brut[rie, magazinla 20 km de Satu Mare. (0722.284.131 (IZ685902)

l Donez u;i Germania din`nlocuire. ( 0756.320.715(IZ126127)l V]nd echipament taxi. (0744.890.287 (IZ716459)l V]nd \igl[ veche. (0745.853.988 (IZ730680)lV]nd ma;in[ de ;lefuit parchetcu aspirator ;i un cazan de fiert\uic[ din inox. ( 0361.808.028,0770.590.074 (IZ667186)l V]nd hal[ 320 mp nou[ cuplatform[ betonat[, str. AurelVlaicu, 110.000 euro. (0747.093.323 (IZ952028)l V]nd tichet Rabla 2013, iein.( 0742.309.359 (IZ519379)

V]nd spa\iu comercial, str.Ostrovului. ( 0756.697.826(IZ939910)

l V]nd cazan fiert p[linc[ cuamestec[tor ;i r[citor, pres[ ;izdrobitor struguri. (0751.948.086 (IZ314767)

Lad[ frigorific[, car vechiornamental, anten[ Digi cudecodor, mobilier gr[din[ ;iteras[. ( 0727.711.975.(IZ520621)

lV]nd pensiunea Vraja Crasnei.( 0742.086.818 (IZ716347)lV]nd cuptor pizza 2 nivele, 400

euro, Ford Escort 4 u;i, benzin[,300 euro ;i motoret[ 200 euro. (0744.539.525 (IZ249955)

V]NZ{RI MOBIL{

l V]nd col\ar nou ;i canapeanou[. ( 0770.851.502(IZ131178)l V]nd mobil[ din Germania,buc[t[rie, col\are, canapele,dulapuri, vitrine. ( 0740.253.387(IZ424231)l V]nd scaune, mese, fotolii. (0745.312.597 (IZ511118)lV]nd mobil[ Tineret ;i 2 fotoliipat. ( 0745.846.666 (IZ753809)lV]nd mobil[ Balli, pre\ 500 lei.Contact ( 0756.905.975(IZ572923)l V]nd urgent mobil[ dedormitor folosit[, pre\ 700 ronnegociabil. ( 0745.332.851(IZ652503)l Depozit mobil[ ;i antichit[\isecond, toat[ gama, importGermania. ( 0756.680.172,0741.582.235 (IZ946437)l V]nd balansoare, canapele,col\are, scaune, tabure\i, saltele.( 0747.679.640, 0751.880.449(IZ304380)l V]nd canapea nou[,extensibil[. ( 0361.809.414,0747.396.082 (IZ508828)l V]nd set canapea, 2 fotoliiextensibile, materiale textil,`ngrijite, 1300 lei. ( 0746.096.480(IZ236781)

V}NZ{RI ELECTROCASNICE

l V]nd boiler gaz. (0744.134.975 (IZ175677)lV]nd boiler electric Ariston 50l `n garan\ie. ( 0742.706.748(IZ243984)l V]nd aragaz nou, Aeg, model4703 VD- mn electric. (0744.431.015 (IZ574768)l De v]nzare< congelator 240 l,ma;in[ de rectificat plan, tob[Sayer cca 160 l, c]ntar 500 kg.Informa\ii ( 0744.565.167(IZ543493)l V]nd frigider congelator. (0766.220.129 (IZ491087)l V]nd boiler pe lemne nou,cazan fiert p[linc[, moar[ cereale,abrict poart[ fier forjat. (0741.926.343 (IZ565319)l Espresso cafea, Bosch,profesional 280 euro. (0752.338.022 (IZ808085)l V]nd aragaz electric nou. (0743.092.739 (IZ915729)l V]nd boiler pe gaz Electrolux.( 0261.715.565 (IZ126287)

V}NZ{RI ELECTRONICE

l Calculatoare Pentium 4 de la250 lei - diferite configura\ii,monitoare LCD, laptopuri,garan\ie. ( 0744.511.267(IZ890957)l V]nd televizor LCD Philips 94cm, full HD nou. ( 0721.219.942(IZ698543)

V}NZ{RI AGRICOLE

l Silozez porumb cu combin[ultra- performant[, peste 25 ha.

( 0746.981.271 (IZ239680)l V]nd gr]u ;i balo\i de trifoi `nlocalitatea Ama\i. (0743.011.747 (IZ546263)l V]nd utilaje agricole, Supurude Jos. ( 0745.018.571(IZ569745)l V]nd tractor MTZ Belarus, 50CP. ( 0746.282.330 (IZ874347)lV]nd tractor Ford Dextra 3000,an fabrica\ie, 1998, 45 cp, starebun[ de func\ionare, pre\ 3300euro negociabil. ( 0748.088.087(IZ987541)lV]nd tractor Belarus 80 CP, anfabr. 1994, `n stare perfect[ defunc\ionare, pre\ 4.600 euro neg.( 0743.158.707 (IZ139275)l V]nd combin[ New Hollandcu masa 2.80 m cu motor Ford, 4pistoane `n stare perfect[ defunc\ionare, pre\ 5.200 euro neg.( 0743.158.707 (IZ905677)l V]nd gr]u de panifica\ie 0.75ron kg. ( 0758.639.463(IZ966297)l V]nd grape. ( 0744.150.616(IZ836104)l V]nd disc. ( 0744.150.616(IZ230497)l V]nd porumb boabe. (0744.849.945 (IZ354678)l V]nd gheringov pe 4 r]nduripentru porumb ;i floare 2000euro. ( 0746.044.940 (IZ207303)l V]nd MTZ Belarus 80 10.000ron. ( 0747.918.848 (IZ303719)l De v]nzare tractor cu plug,disc, SPC 6 ;i CSU pre\ negociabil.( 0261.775.493 (IZ507940)l V]nd porumb boabe, saci 40kg. Rela\ii ( 0752.324.240 oele08- 11.00 ;i 19.00- 22.00.(IZ312859)l V]nd gr]u pentru furaj. (0748.463.510 (IZ437613)l V]nd tractor Belarus. (0740.227.628 (IZ819964)l Tractor U650M. (0740.268.073 (IZ502753)l V]nd tractor Case 895 de 85cai 4x4 recent adus `n Rom]nia.( 0745.828.767 (IZ235142)l V]nd tractor Ferguson 165,3800 euro, interna\ional 3800,Linder 4x4 4000, Steyer 50 4000.( 0732.045.475 (IZ172544)lV]nd pres[ balotat marca Fahr;i combin[ cereale Fahr M - 1000,masa 3.60. ( 0751.057.765(IZ862846)l V]nd porumb boabe ;i `n;tiulet ;i gr]u ;i lucern[ `n balo\i.Nr. ( 0752.802.890 (IZ473885)

Discuri 3.2 ;i 2.5 m, coas[ 1.65,cauciuc spate, tractor 650. (0744.616.418 (IZ389137)

l V]nd ov[z 10 tone, f]n 600balo\i. ( 0743.314.857(IZ646693)l V]nd cereale< porumb, orz,triticale. Inf. ( 0745.813.387(IZ534282)l V]nd porumb boabe. (0740.475.473 (IZ715293)lV]nd balo\i lucern[, f]n ;i paie.( 0730.008.952 (IZ179539)l V]nd porumb boabe. (0745.415.213 (IZ752108)l V]nd triticale gr]u, ov[z, f]n,paie, un c[\el 4 s[pt[m]ni, unMTZ 55 dubl[ trac\iune. (0743.319.419 (IZ722346)

Comenzi la telefon< 0755.76.37.47 sau pe adresa de e-mail< [email protected]

Platouri la pachet `ncep]nd de la 99 lei

(pentru 4 persoane)

caMioane - reMorci- autoutilitare

vânz{ri diverse

vânz{ri MoBil{

vânz{ri electrocasnice

vânz{ri electronice

vânz{ri agricole

16 Informa\ia zilei Vineri 16 august 2013Mica publicitate

l V]nd porumb boabe soiRibiera, loc. Botiz. (0744.106.285 (IZ949259)l V]nd porumb boabe. (0747.542.090 (IZ305248)l V]nd triticale ;i ov[z. (0742.658.841 (IZ495851)l Porumb boabe, orz. (0261.774.105 (IZ300550)l V]nd sem[n[toare p[ioaseplug cu 3 trupi\e. ( 0745.615.530(IZ395211)lV]nd tractor U 650, pre\ 42.000euro. ( 0744.107.013 (IZ890782)lV]nd disc 3,2 ;i remorc[ pentrutractor. ( 0742.526.134(IZ803660)l V]nd gr]u cu 0.70 bani sauschimb cu lemne de foc. (0749.334.866 (IZ827676)l V]nd disc 3,2 plug, remorc[ 7tone, ifron, disc 3,4, Fiat 4x4, Fiat445. ( 0745.420.233 (IZ703702)l V]nd tractoare Interna\ionalCase ;i cu ̀ nc[rc[tor frontal, presebalotat, pluguri 3 brazdereversibile. ( 0756.949.699(IZ968590)l V]nd combin[ Class Compact25, adaptor FS, 2500 euro. (0744.541.143 (IZ220265)l V]nd balo\i rotobali de f]n ;ipaie. Pre\ 100 lei, respectiv 40 lei,m[rime 1,5 m. ( 0740.147.706,0760.518.286 (IZ882532)l V]nd gr]u, 0,65 lei/kg. (0744.959.607 (IZ372552)l V]nd semin\e de lucern[,ghizdei, trifoi ;i un selector. (0745.077.268 (IZ460844)

V}NZ{RI ANIMALE

l V]nd pui Beaglecu Pedigree. (0744.547.453(IZ476472)l V]nd 3 porci 150- 200 kg. (0742.643.925(IZ484560)lV]nd porci ;i juninc[ gestant[.( 0261.875.927, 0728.928.160(IZ595339)l V]nd capre de lapte, trei Albade Banat ;i una Alpin Francez. (0740.949.439 (IZ313500)l V]nd porc mare, ;oldani, dau`n schimb pe produse agricole(p[linc[). ( 0758.558.178(IZ466011)l V]nd o pereche de stru\i la unpre\ foarte accesibil. (0741.566.857 (IZ688951)l V]nd porci ;i pui de carne. (0749.961.976 (IZ243923)l V]nd porci. ( 0767.932.946(IZ714135)lV]md c[\ei Bichon Bolognese,vaccina\i. Nr. ( 0751.609.411(IZ974419)l Labrador de opt s[pt[m]ni dev]nzare. ( 0752.274.446(IZ623934)l V]nd c[\elu;[ Jack Russel,deosebit[. ( 0766.542.710(IZ299560)l V]nd porci 80- kg- 100 kg. (0751.423.160 (IZ336635)l V]nd purcei 8 s[pt[m]ni loc.Veti;. ( 0742.833.863(IZ235303)l V]nd porc de carne 200 kg. (0740.595.897 (IZ234623)l V]nd 28 familii albine. (0748.415.679 (IZ576795)l V]nd 25 de capre. (0761.383.060 (IZ600389)l V]nd trei vaci (B[l\at[Rom]neasc[) dou[ cu vi\el (2- 3s[pt) ;i una gestant[ 7 luni.Trebuie v[zute! Inf. fam. Toth, loc.Decebal 267 dup[ ora 21.00. (0724.560.952 (IZ274931)l V]nd porci 240- 250 kg S-M.( 0788.949.409 (IZ469537)l V]nd porci 100- 130 kg, loc.M[rtine;ti. Inf. ( 0724.825.125(IZ639117)l V]nd vac[ cu lapte. (0753.692.558 (IZ712550)l V]nd porci 120 - 130 kg. (0751.874.377 (IZ945351)l V]nd juninc[ gestant[, luna 8a alb ro;u la 1000 euro ;i iepuricalifornieni de la 30 ron / buc. (0746.639.741 (IZ701377)l V]nd 100 oi, Supuru de Sus.( 0745.412.318 (IZ767250)l V]nd o capr[ bun[. (0749.308.467 (IZ632484)l V]nd berbeci pentru mont[.( 0743.693.767, 0752.500.209(IZ151714)lV]nd juninc[ 18 luni, 2600 Ronneg. ( 0745.374.296 (IZ484849)l V]nd un m]nz ;i un taur. (0729.931.311, 0744.755.558

(IZ906284)l V]nd o vac[ ;i o vi\eluc[. (0743.259.780 (IZ408733)l V]nd ma;in[ de muls. (0755.671.938 (IZ717860)

V]nd pui Dog de Bordeaux. (0744.528.511 (IZ940664)

l V]nd porc 200 kg. (0769.744.010 (IZ552620)lV]nd 2 capre. ( 0744.932.442(IZ756029)l V]nd c[\ei Amstaff de 6s[pt[m]ni. ( 0740.979.480(IZ344263)l V]nd 50 oi. ( 0743.477.633(IZ112371)l V]nd purcei marele alb. (0749.539.865 (IZ152684)lV]nd t[ura;i. ( 0757.693.790`n Decebal (IZ616349)l V]nd 60 oi ;i 2 berbeci. (0744.870.074 (IZ478085)l V]nd porci 80 - 100 kg `n loc.Veti;. ( 0743.597.226(IZ185154)l V]nd porci 90- 100 kg. (0745.815.969 (IZ279574)l Ofer spre adop\ie trei pisicu\e!( 0747.114.482, 0747.416.856(IZ957237)l V]nd purcei de 10 s[pt[m]ni.Nr. ( 0740.393.810 (IZ692184)l V]nd porc 120 kg, 7.5 lei. (0746.582.038 (IZ817793)l V]nd c[\el Brak German. (0741.310.195 (IZ313644)l V]nd purcei. ( 0765.270.231(IZ135165)l V]nd vac[ loc. Gelu, nr. 85. (0261.875.860 (IZ240849)lV]nd vac[ gestant[ rasa B[l\at[Rom]neasc[. Informa\ii la (0753.023.287 (IZ785633)l V]nd iepuri mari ;i mici. (0755.352.247 ;i usturoi(IZ213372)l V]nd juninc[ gestant[, luna a8-a alb, ro;u la 3.000 ronnegociabil. ( 0751.663.578(IZ246611)l V]nd capre. ( 0745.866.399(IZ318676)

DIVERSE

Restaurantul Tivoli organizeaz[nun\i de la 65 lei / persoan[, botez45 lei / persoan[, majorate 35 lei/ persoan[, etc. ( 0261.713.083,0742.029.674 (IZ701008)

l Crama Perini\a organizeaz[evenimente p]n[ la 65 pers.pentru orice buzunar, meniul zileila doar 11 Ron. ( 0740.000.537(IZ533691)

Balta Jankmaitis, miercuri 14august populeaz[ somn african,non stop se pescuie;te. (0744.134.975, 0036.204.528.193(IZ807877)

lC[ut[m echip[ pentru defri;areteren agricol `n Botiz. (0261.774.222 (IZ531812)l Deschis magazin ABC `n SatuMare, a;tep\i ofertan\i de produse.( 0728.823.198, 0720.020.266(IZ209686)lCaut o fat[ frumoas[ cu care s[m[ c[s[toresc `n direct la“Rom]nii au talent”, urgent, espectacol. ( 0753.375.561(IZ499790)

CHIRII

l Pop Sistem SRL `nchiriaz[schele ;i popi metalici. (0744.966.505, 0743.151.724(IZ758021)l Dau `n chirie 3 camere. (0745.067.188 (IZ946737)l Primesc elev[ `n chirie l]ng[Liceul Mihai Eminescu. (0742.236.756 (IZ800212)l ~nchiriez spa\iu comercial 200mp `n Tur\, zona central[,posibilit[\i 100 mp `nchiriere. (0742.167.704 (IZ343186)lDau ̀ n chirie garsonier[ pentrubirou, cabinet medical, etc. (

0745.067.188 (IZ214633)l ~nchirieam 217 mp depozit ;i26 mp birou aferent. (0720.720.955 (IZ202526)l Spa\iu comercial, zona tribunal,32 mp, acces din strad[ pentrumagazin, birouri- 230 euro. (0728.877.961 (IZ780733)l Dau `n chirie cabinetstomatologic, str. Ravensburg, nr.2. ( 0742.271.553 (IZ840462)

Dau `n chirie popici metalici. (0753.937.832 sau 0749.399.612(IZ956047)

l ~nchiriez spa\ii 100 - 1600 mp.( 0744.578.910 (IZ401940)l Oferim `n chiriebuldoexcavator JCB3CX cu toatedot[rile, nou. ( 0753.576.825(IZ896398)l Chirie ap. 2 camere Jiului,garsonier[ Clo;ca, garsonier[Dima. ( 0784.688.033,0768.967.426 (IZ759503)lDau ̀ n chirie spa\ii comerciale,str. Martirilor Deporta\i, zonapia\a mare. ( 0721.465.428(IZ744244)l ~nchiriez apartament 2 camereCluj cart. Gheorgheni, foarteaproape de Iullius Mall. (0751.039.400 (IZ509528)l ~nchiriez apartament 2 camere,pentru 2 eleve. ( 0745.458.369(IZ464449)l Apartamente, case, garsoniere`n toate zonele ora;ului,www.comcas.ro ( 0261.711.535,0740.955.695 (IZ351841)lCentral 20 mp, birou central 25mp, www.comcas.ro (0261.711.535, 0740.955.695(IZ751611)l Chirie ore / zile garsonier[. (0748.313.962 (IZ762035)lDau ̀ n chirie ap. dou[ camere-nemobilat, zona Dr. Careiului, et.III, 120 euro. ( 0740.393.070(IZ912645)l Apartament 2 camere,ultracentral, mobilat, utilat, etaj 4din 4, pre\ 160 euro+ garan\ie. (0742.852.735 (IZ680308)l ~nchiriez, v]nd garsonier[,Cluj, cart. M[r[;ti. (0361.804.580, 0748.032.316(IZ188076)l Dau ap. `n chirie. (0766.459.738 (IZ494556)l Chirie cas[ spa\ioas[. (0748.824.369 (IZ695831)l Dau `n chirie apartamentmobilat, str. Botizului. (0745.487.678 (IZ655737)l ~nchiriez 7 camere ;i un spa\iude 90 mp. ( 0740.247.228(IZ282902)l 2 camere M. 17. (0748.854.019 (IZ654193)l Primesc o persoan[ `n chirie,zona Pia\a Mic[. ( 0741.938.431(IZ818823)

Dau `n chirie ma;in[ frigorific[pentru nun\i. ( 0746.832.483(IZ498648)

l Dau `n chirie apartament 2camere, zona Carpa\i II. (0753.207.621 (IZ283046)l Dau `n chirie apartament 2camere Cluj Napoca. (0748.499.889 (IZ501773)l Dau `n chirie pe termen lungapartament cu 2 camere,buc[t[rie mare, et. I, completutilat, cu central[ proprie, zonaBotizului, ocupabil imediat. (0751.035.512 (IZ146525)l ~nchiriez camere pentrumuncitori. ( 0744.102.313(IZ424446)l Dau `n chirie spa\iu 65 mp, `nSoarelui, pre\ 600 euro/lun[. Inf.( 0745.494.723 (IZ859231)

~nchiriez spa\iu comercial `nMicro 17. ( 0744.432.212(IZ828395)

~nchiriez, v]nd ultracentral spa\iicomerciale ;i birouri, suprafe\e 45- 350 mp, finisate. (0723.277.863 (IZ874335)

lCaut o coleg[ de apartament C.II. ( 0752.781.514 (IZ274782)l Dau `n chirie apartamentcentral 2 camere, mobilat, utilat,180 euro. ( 0746.210.180(IZ611510)l ~nchiriez apartament 3 camere,Carpa\i II, etaj I. ( 0748.312.274(IZ662523)l Camer[ chirie. (0771.085.165 (IZ616060)

l Ofer chirie apartamentultracentral, mobilat. (0740.926.095 (IZ531068)lCentru, 2 camere mobilate, 150euro. ( 0728.877.961 (IZ112919)l Garsonier[ lux, mobilat[,termen lung. ( 0755.375.397(IZ265196)l SC Samlef SA `nchiriaz[<depozit de 444 mp f[r[ ramp[,depozit de 365 mp cu ramp[,depozit de 140 mp cu ramp[,depozit de 100 mp f[r[ ramp[,garaj de 35 mp, depozit de 300 mpf[r[ ramp[, depozit de 425 mpf[r[ ramp[. Pentru rela\iisuplimentare ne pute\i contactala ( 0744.785.267 (IZ653872)l Dau `n chirie spa\iu centrall]ng[ rest. No Pardon pentrucabinet medical, stomatologic,avoca\i sau de v]nzare. Inf. (0744.144.593 (IZ293650)l Ofer chirie pentru 2 tineristuden\i elevi IX, Centru Vechi,condi\ii bune, zona LiceuluiSlavici, Economic, d-na Stanca.Inf. ( 0744.144.593 (IZ817371)l Dau `n chirie apartament 2camere Micro 17. (0743.531.480 (IZ157103)l Iau `n chirie ultracentral. (0744.131.711 (IZ736237)l Dau `n chirie ap. 2 camere. (0745.265.322 (IZ149181)l Ofer chirie birou ultracentral200, 300, 500 ron. (0754.664.242 (IZ122541)l ~nchiriez garsonier[ Cluj, str.Zorilor et. I. ( 0754.751.159(IZ921197)l ~nchiriez cas[ 2 camere,mobilat[, utilat[, curte, garaj petermen lung, 200 euro. (0720.909.028 (IZ560846)l Student[ `n Cluj, caut 1, 2colege de apartament bloc l]ng[Sala Sporturilor. ( 0741.984.253,0752.579.038 (IZ606539)l ~nchiriez `n Cluj apartament 1camer[, 33 mp, l]ng[ ParculCentral. ( 0261.757.418,0752.579.038 (IZ563359)l Dau `n chirie camer[ `n zon[central[ pentru o elev[. (0769.252.943, `ntre orele 13- 20.(IZ299152)l Dau garsonier[ `n chirie. (0740.048.329, 0740.889.181(IZ429872)l Primesc `n chirie elevi - eleve.( 0361.884.068 (IZ716224)l ~nchiriez spa\iu 70 mp, zonaPia\a Mare pentru depozit, sediufirm[, atelier. ( 0753.774.282(IZ765090)l Dau `n chirie garsonier[mobilat[ pentru elevi, zona b-dulClo;ca l]ng[ Liceul German. (0744.440.068 (IZ895456)l Chirie regim hotelier. (0745.569.133 (IZ863836)l Dau `n chirie apartament cutrei camere `n zona central[. (0742.924.293 (IZ973803)l Chirie garsonier[ apartament.( 0745.774.549 (IZ740345)lTineri proasp[t c[s[tori\i caut[chirie `n zon[ central[ sau `napropiere. ( 0735.500.166(IZ353087)l ~n Carei, chirie spa\iucomercial ultracentral, 122 mp,pentru birou, salon`nfrumuse\are, cabinet medicaletc. ( 0744.539.525. (IZ654936)l Dau `n chirie apartament 4camere, mobilat, utilat, Micro 17.( 0744.545.305 (IZ616638)l Dau `n chirie garsonier[. (0740.166.798 (IZ870621)

CUMP{R{RI

l Cump[r pene noi ;i vechi. (0754.525.199 (IZ192865)lAcum cump[r[m pene vechi ;inoi. ( 0742.411.415 (IZ836063)l Cump[r cas[ veche `n ValeaVinului, 5000 euro. (0731.322.766 (IZ374199)l Cump[r tichet Rabla. (0748.055.158 (IZ746427)l Cump[r grinzi vechi de stejarsau ;ur[ de stejar. (

0748.866.822 (IZ221778)l Cump[r vi\ei (t[ura;) B[l\at[Rom]neasc[ sau Meti; `ntre os[pt[m]n[ ;i o lun[. (0753.057.468 (IZ421743)l Cump[r apartament 2 camere,ofer 12.000 euro cash. (0756.278.496 (IZ918861)l Cump[r teren agricol `n zonaOdoreu, M[rtine;ti, Micula,Agri;. ( 0741.476.470(IZ377421)l Cump[r p[m]nt 1 - 2 - 3hectare l]ng[ ;osea pe traseul SatuMare - Livada. ( 0753.654.679(IZ316985)l Cump[r cu plata pe locantichit[\i< pictur[, mic mobilierantic, argint[rie etc. Informa\ii str.Corvinilor 26. ( 0722.885.338(IZ599533)l Cump[r[m de;euri de fier,acumulatori, cupru, bronz,aluminiu, plumb. Asigur[mtransport gratuit. ( 0746.015.011(IZ161402)l Cump[r \igl[ veche. (0746.140.600 (IZ536614)l Cump[r[m pene. (0755.788.375 (IZ910226)l Cump[r nicoval[. (0748.054.727 (IZ423793)l Cump[r p[m]nt 1 ar. (0747.397.884 (IZ822592)l Colec\ionar din str[in[tatecump[r< antice, pictur[,argint[rie, pendule, ilustrate-c[r\i,dinainte de 1945. ( 0741.986.855(IZ974075)

PIERDERI

l S-a pierdutc]ine Ciob[nescGerman (femel[)`n zona laculuiMujdeni, jude\ulSatu Mare.R[spunde lanumele de Lora.Ofer recompens[1000 lei. ( 0752.958.087,0761.628.177 (IZ800996)l Am pierdut buletinul deidentitate ;i permis de conducereSanta Gyula. ( 0757.569.208(IZ992747)

MATRIMONIALE

l B[rbat, 37 ani, caut jum[tateapentru o via\[ dac[ vrei s[ fiiiubit[, respectat[ ;i vrei familie,sun[-m[. ( 0749.965.886(IZ487678)l B[iat, caut fat[ serioas[ saucuplu serios. ( 0746.912.090(IZ689387)l Domn, 43/ 1.75/ 80, serios,educat, f[r[ vicii, doresc partener[30- 45 serioas[, poate s[ aib[ uncopil c[reia s[-i ofer dragoste,afec\iune ;i respect. A;teptsinceritate, pace ;i lini;te. (0757.815.420 (IZ531493)lDivor\at, 50 ani caut partener[.( 0742.899.600 (IZ847674)

~MPRUMUTURI

l Acord[m credite pentrupensionari, inclusiv de boal[> cuv]rsta de p]n[ la 75 de ani care au;i venituri mai mici de 500 lei. (0261.758.785, 0729.998.447(IZ175393)l Credite de nevoi persoane. (0749.855.980 (IZ777926)l CAR Comcas Credit acord[`mprumuturi avantajoase rapid ;ieficient. www.comcascredit.ro (0261.711.535 (IZ984031)l Credite nevoie personale,carduri cump[r[turi, achizi\ii

auto noi, rapid ;i avantajos, TBICredit. ( 0730.620.470, zilnic12.00-19.00 (IZ465230)

CONTACTE INTIME

Unguroaic[ pervers[ non-stop.( 0751.338.367 (IZ830237)

l Brunet[ senzual[. (0743.311.071 (IZ112293)l Companie discret[. (0758.486.006 (IZ309298)l Sexoas[ ninfoman[. (0745.830.632 (IZ908192)l Masaj erotic. ( 0758.862.324(IZ141978)l Sexy. ( 0740.529.479(IZ631361)l Relaxare. ( 0752.389.984(IZ174389)

l Nebunie. ( 0751.335.644(IZ639260)l Brunet[ sexy. ( 0752.688.516(IZ667184)

PREST{RI SERVICII

Repar TV. ( 0745.464.289(IZ544160)

l |in eviden\e contabile. (0731.377.793 (IZ202490)

l Instala\ii ̀ nc[lzire, ap[, gaz. (0752.158.244 (IZ468269)

Repara\ii frigidere, ma;ini sp[latla domiciliu, ofer garan\ie. (0261.766.542, 0745.868.542,0766.544.498 (IZ909240)

l SC Colias proiecteaz[, execut[instala\ii gaz, ̀ nc[lzire, ap[, canal,ISCIR, senzori. ( 0261.839.720,0744.736.241, 0743.649.410(IZ522672)

l Execut[m lucr[ri de finis[riinterioare, exterioare ;i pentrupreten\io;i. ( 0746.843.120(IZ801517)l Video foto. ( 0743.612.415(IZ245135)l Electrician. ( 0743.419.968(IZ279539)l Case, mansarde, acoperi;uri,demol[ri, modific[ri, izola\iipoliester, zugr[veli, lucr[ri A - Z.( 0761.603.357 (IZ654849)l Electrician autorizat ;iinstalator sanitar. (0748.330.084 (IZ367686)l S.C Execut[m instala\ii,`nc[lzire, ap[, canalizare,desfund[ri. ( 0754.540.549(IZ708688)l Repara\ii calculatoare. (0758.787.688 (IZ478180)l Case `n ro;u, 18.000 euro,mansard[ri, proiecte, acoperi;uri.( 0752.708.427 (IZ422776)l Electrician. ( 0723.943.383(IZ805890)l Expert contabil, ofer servicii.( 0722.408.556, 0755.570.598(IZ190044)

Confec\ion[m ;tampile, ̀ nc[rc[mcartu;e toner ;i cerneal[ pentruimprimante. Service calculatoare,laptop, imprimante, str. Ha;deunr. 9. ( 0261.710.153,0722.202.051 (IZ357575)

l Recondi\ionez, etan;ez v[ni.( 0744.179.361 (IZ542652)l Execut[m jaluzele, perdelelamelare, u;i pliante, plase \]n\ari,rulouri textile, reluxe. (0261.759.593, 0744.189.118(IZ406065)

Ra;chetez parchet utilaj cuaspirator. Mont[m parchet masiv,laminat, stratificat. (0744.702.876 (IZ950013)

l For[m f ]nt]ni. (0752.780.383 (IZ857373)lFerestre ;i u;i termopane, plasegratuite, compartiment[ri custicl[. ( 0743.901.714(IZ404829)

M[sur[tori topografice,`ntabul[ri, carte funciar[. (0742.221.385 (IZ470621)

l Hidroizola\ii bituminoase. (0753.915.246 (IZ774351)l Retapi\ez canapele. (0749.596.016 (IZ149696)l Firm[, execut[ lucr[ri `nconstruc\ii exterioare, interioare.( 0747.683.513 (IZ759744)l Repar Tv la domiciliu +garan\ie. ( 0743.606.213

Organiz[m nun\i,botezuri, evenimente.

Pre\uri accesibile.Tel< 0757.491.808

DIVERSE

REPARA|II CU GARAN|IETV, LCD, DVD, LAPTOP,

CALCULATOARE, MONITOARE,FOTO, VIDEO, AUTO

Service< str. Avram Iancu nr 58Orar< L-V< 9- 17

Tel< 0261-770081, 0744.513.643

www.pentagon2000.rowww.pentagon2000.ro

PREST{RI SERVICII

Repara\ii TV la domiciliulclientului. Deplasare pe razaora;ului Satu Mare. Telefon

0361-882.884.

Repar LCD- plasme -monitoare. Informa\ii ;i

program[ri tel< 0744.513.643.

VÂNZ{RI ANIMALE

C[ut[m un spa\iu central sausemicentral de minim 120 mp

(eventual cas[) `n vederea`nchirierii pe termen lung.Informa\ii la 0740.249.715

CHIRII

~MPRUMUTURI

CUMP{R{RI

Cump[r[m la cele mai avantajoasepre\uri de;euri metalice, fier vechi,acumulatori, h]rtie, cartoane,ambalaje.

SC FEROMETAL SRL str. Magnolia nr.40> nr.53> nr.78.

str. Rosetti nr. 39, tel 0261.769.380>0749.202.006> 0757.522.410.

CUMP{R FIER VECHI, CUPRU, ALUMINIU, ALAM{, PVC, ACUMULATORI AUTO.Transport gratuit-plata pe loc. 0755-283431, 0728-836214, 0753-836274

PIERDERI

MATRIMONIALE

CONTACTE INTIME

SUD O KU SUD O KU - un joc pentru inteligen\i Scopul acestui puzzle este de a introduce un num[r dela 1 la 9 ̀ n fiecare celul[ a tablei. Tabla 9x9 este format[ din9 table de dimensiuni 3x3, numite regiuni, care con\in dejaanumite cifre fixate de la `nceputul jocului. Fiecare rând,coloan[ ;i regiune trebuie s[ con\in[ maxim o instan\[ afiec[rei cifre. Solu\ia o ve\i g[si `n num[rul urm[tor.

Jocu

l nr.

220

5

Solu

\ia

la jo

cul n

r. 2

204

218

1

6

4 3 59

9 261 5

8

53 2 1

7

5

68 3

4 9

Vineri 16 august 2013 Informa\ia zilei 17Mica publicitate

Completezi un talon;i câ;tigi

Numele .............................Prenumele ........................B.I. seria .... nr. ..............Adresa ............................................................................

Confirm[m participarea la concurs.

Tragerea la sor\i va avea loc ̀ n31 august 2013.

Completezi un talon;i câ;tigi

Numele .............................Prenumele ........................B.I. seria .... nr. ..............Adresa ............................................................................

Confirm[m participarea la concurs.

Tragerea la sor\i va avea loc ̀ n31 august 2013.

acest talon se p[streaz[ de c[tre participant.

acest talon se depune odat[ cu anun\ul de mic[ publicitate.

Data depunerii talonului ............. Data depunerii talonului .............

2 1

"

Talon mic[ publicitateTalon mic[ publicitate

ANUN|UL (maxim 15 cuvinte)se completeaz[ pe

FORMULARUL TIP

la Agen\ia de MIC{ PUBLICITATE,

str. Micu Klein nr. 2, zilnic 08.00-21.00,

sâmb[t[ 09.00-14.00,duminic[ 10.00-20.00.

3 lei

Valabil numai pentrupersoane fizice16 - 17 august

Talonul v[ d[Talonul v[ d[dreptul dreptul

la o singur[ apari\iela o singur[ apari\ie

S[p[m manual funda\ii canaliz[ri,gropi septice etc ;i cur[\[mf ]nt]ni. ( 0731.753.800(IZ469966)

lExecut[m lucr[ri de construc\iide la A- Z. ( 0752.939.980(IZ465841)l Construim renov[m case,acoperi;uri, finis[ri, int- ext. (0740.319.616 (IZ649222)l Sp[l[m covoare, transportgratuit. ( 0748.306.209(IZ182892)l Polishez faruri. (0748.306.209 (IZ220531)l Execut[m s[p[turi, ;an\uri ;ifunda\ii. ( 0757.297.776(IZ987503)l For[m f ]nt]ni. (0757.297.776 (IZ851604)l Execut lucr[ri `n construc\ii,faian\[, gresie. ( 0747.752.867(IZ407206)l Execut ;eminee de curte. (0744.963.984 (IZ296294)

~nc[rcare clim[ pentru toatetipurile de autovehicule ̀ ncep]ndde la 50 lei. ( 0755.592.084(IZ189021)

Proiectare construc\ii, vizualizare3D ob\inere autoriza\ie deconstruire. ( 0740.582.280(IZ758036)

lComcas ̀ nfiin\eaz[ asocia\ii deproprietari ;i administreaz[imobile `ntr-un cadruprofesionist, dispunem depersonal calificat ;i logisticanecesar[ la pre\uri avantajoase. (0261.711.535 (IZ357224)l Execut sobe de teracot[. (0746.585.190 (IZ589899)l Ra;chetez, pun parchet, utilajprofesional. ( 0746.623.401(IZ321974)lExecut[m mobilier la comand[<buc[t[rie, living, dormitoare, u;i,geamuri, etc la pre\ de produc\ie.( 0749.788.142 (IZ292783)l Zidesc cazan de \uic[. (0747.683.513 (IZ945736)l Fac sob[ de teracot[. (0747.683.513 (IZ153958)l Execut[m lucr[ri cubuldoexcavator nou, sau`nchiriem. ( 0753.576.825(IZ409149)l Construc\ii de calitate ieine.( 0754.690.143 (IZ570579)l Acoperi;uri, izola\ii, garduri.( 0754.690.143 (IZ328920)l SC execut[m lucr[ri interioare,gresie, faian\[, gletuit, zugr[vit,renov[ri apartamente, case de laA- Z. ( 0747.215.795 (IZ681730)lConstruc\ii, seriozitate, calitate.( 0746.884.885 (IZ391067)l Tapi\ez canapele. (0747.410.304 (IZ464132)

Execut[m por\i, garduri,balustrade, fier forjat. (0744.932.121 (IZ155052)

Execut[m, repar[m, remont[mjaluzele (rulouri) PVC, Al, lemn,fixe ;i rabatabile, plase insecte,perdele lamelare, u;i pliante,`ngr[dim balcoane cu jaluzele,por\i garaje tip jaluzele, Ady Endrenr. 36. ( 0261.713.083,0742.029.674 (IZ327440)

lForez f]nt]ni. ( 0751.844.799(IZ223293)l Filmez, fotografiez nun\i. (0765.217.999 (IZ571747)l Termopane de la 65 euro/ mp.Jaluzele exterioare, plase insecte.~ngr[desc balcoane. (0744.123.453, 0749.485.142

(IZ192057)l Cosmetic[, extensii gene,tratamente faciale. (0757.558.359. Manichiur[,pedichiur[, unghii tehnice. (0749.857.399. V[ a;tept[m lasalon “Blondy”, zona Titulescu.(IZ824506)l Film[ri evenimente,www.filmaripozenunti.com. (0747.701.091 (IZ534514)l Expert contabil autorizat \ineviden\e contabile. (0758.014.318 (IZ770840)l Electrician. ( 0748.341.189(IZ782980)l Execut acoperi;uri ;i repara\ii.( 0755.959.489 (IZ364064)

Jaluzele, repara\ii, plase. (0754.619.171 (IZ234804)

l Electrician, execut instala\ii,repara\ii. ( 0745.232.981(IZ609078)l Repara\ii tapi\erie. (0764.841.355 (IZ825399)l Firm[ autorizat[ monteaz[centrale pe gaz, lemne, boilere,convectoare, instala\ii ap[, gaz, lacele mai mici pre\uri. Se asigur[materiale. ( 0261.758.330,0745.650.141 (IZ236795)l Execut garduri forjate, por\i,balustrade ;i automatiz[ri por\i.( 0748.054.727 (IZ209708)l Execut[m s[p[turi cubuldoexcavator, construc\iiinterioare ;i exterioare dotat cuschel[ metalic[, popi metalici,paneli. ( 0748.638.020(IZ534156)l T[ieri de arbori cu drujba. (0743.061.962 (IZ844321)l Dj evenimente. (0756.501.775 (IZ423252)l Repar canapele ;i col\are. (0745.622.349 (IZ948181)l For[m f ]nt]ni. (0740.846.517 (IZ629981)l Execut instala\ii de `nc[lzire,ap[ ;i ̀ ntre\inere. ( 0753.938.078(IZ301267)l Zugrav. ( 0742.806.202(IZ888632)l Execut[m zid[rii tencuieli,gresieri, faian\[ri, gletuiri,zugr[veli, rigips, pavaje, izola\iiconstruc\ii, garduri, parchetlaminat. ( 0747.337.655(IZ725420)l Execut lucr[ri `n gresie ;ifaian\[. ( 0747.395.494(IZ885137)l Execut picturi pere\i, cuptoare,griluri, mozaic pardoseal[, stilpictur[. ( 0745.429.590(IZ854796)l For[m f ]nt]ni. (0740.676.031 (IZ873129)

TRANSPORT TURISM

l Transport balast, nisip, moloz,p[m]nt, gunoi, locuri `nguste, 3mc. ( 0755.671.938 (IZ244831)lMarf[, mut[ri. ( 0745.049.715(IZ387318)l Transport persoane Italia. (0748.857.871 (IZ883687)l Transport persoane Austria,Germania, destina\ie. (0741.411.387 (IZ362873)l Iein! Transport persoaneAustria-Germania. (0746.122.303 (IZ618290)lTransport balast, lemne, moloz;i altele. ( 0751.804.433(IZ132391)l Transport persoane `n Fran\a,Spania, Portugalia `n fiecare zi de

miercuri. ( 0745.610.048(IZ940042)l Transport persoane Budapestaaeroport. ( 0755.459.209(IZ669458)

Transport persoane Satu Mare -Budapesta (aeroport) ;i retur cuprograme flexibile chiar ;inoaptea. Curs[ nou[ Satu Mare -Debrecen (aeroport) ;i retur. (0742.997.389, 0744.513.699(IZ125063)

Transport persoane zilnic ladestina\ie Germania, Fran\a,Belgia, Austria, Olanda,Luxemburg. ( 0744.888.888,0744.111.111, 0261.774.065.(IZ351877)

l Transport persoane zilnic ladestina\ie Fran\a, Germania,Belgia, Austria, Olanda,Luxemburg. ( 0742.032.222,0745.020.756 (IZ587560)l Transport persoane Italia ladomiciliu. ( 0743.052.800,0039.328.634.6387 (IZ972939)

Transport zilnic Austria,Germania, la destina\ie. (0744.939.328, 0361.411.917(IZ436487)

l Transport marf[. (0745.022.830 (IZ386766)l Transport nisip, balast, moloz,p[m]nt, diverse ;i locuri `nguste.( 0751.136.760 (IZ923674)lMarf[, mut[ri. ( 0745.164.840(IZ787082)l Transport balastru, nisip,p[m]nt, moloz, diverse. (0746.688.419 (IZ614502)l Transport mobil[, marf[,mut[ri. ( 0755.699.856(IZ768511)l Nisip, orice iein, 1 - 5 mc. (0757.297.728 (IZ730964)l Transport nisip, balast, moloz3 mc, locuri foarte `nguste. (0741.077.706 (IZ345604)l Transport persoane Anglia,Bruxelles, Austria, colete, plec[ri`n fiecare luni. ( 0745.020.564(IZ889165)lTransport nisip, p[m]nt, moloz,pietri; 3 mc. ( 0741.970.523(IZ552966)lTransport nisip, balast, p[m]nt.( 0742.280.863 (IZ949788)lTransport nisip, balast, p[m]nt.( 0743.690.851 (IZ705945)

Transport persoane s[pt[m]nalAustria, Germania, Belgia, Olandala destina\ie, microbus, scauneconfort, clim[- 80 euro. (0757.649.203 (IZ700986)

l Transport persoane `n Belgiape data de 30 august. (0751.603.546 (IZ895679)l Transport persoane, Anglia,Belgia, Italia. ( 0744.270.533(IZ350919)l Zilnic, iein Fran\a, Italia,Austria, Spania, Portugalia,Germania, Belgia, Anglia. (0755.785.175, 0731.195.729(IZ723663)l Transport persoane Italia. (0740.381.459 (IZ213769)l Tansport cu basculante, 3 mc,10 mc, 18 mc. ( 0746.308.007(IZ467119)

Transport la destina\ie Austria,Cehia, nordul Germaniei, Belgia,Olanda, Danemarca, pre\negociabil. ( 0747.771.185(IZ772907)

lLa destina\ie Austria, Germania

de Nord, Belgia, Olanda, Fran\a,Cehia. ( 0753.746.356 l Transport marf[. (0744.665.703 (IZ585418)

Zilnic iein Austria, Germania,Belgia la destina\ie. (0753.927.575 (IZ553396)

l Duc persoane `n Austria,Germania, la sf ]r;it des[pt[m]n[, foarte avantajos. (0748.392.070 (IZ160542)lTransport balastru, nisip, piatr[,p[m]nt 10- 18 mc. (0740.896.472 (IZ366605)l S]mb[t[, 17 august ducpersoane `n Udine- Italia. (0740.976.482 (IZ533643)l Transport nisip, balast, moloz,mut[ri 3 mc. ( 0757.336.196(IZ439515)l Auto privat transport 2persoane ̀ n Ravensburg, Wangen`n 18 (19) august, 70 euro /persoan[. ( 0742.201.196(IZ975776)l Duc dou[ persoane `nPortugalia, data 20.08.2013. (0745.290.357 (IZ962174)

Transport persoane la aeroportBudapesta ;i Debrecen, excursii ;idelega\ii `n condi\ii de lux. (0741.921.789, 0770.592.195(IZ542740)

l Duc-aduc persoane Austria-Germania. ( 0723.488.400(IZ496154)

Transport persoane ̀ n Germania,ma;in[ dotat[ cu clim[, Tv, DVD,scaune, fotoliu, iein, comod, ladestina\ie. ( 0745.203.210(IZ566496)

CERERI SERVICIU

l :ofer cat. B, distribuitor,manipulant marf[, vopsitorindustrial. ( 0740.641.420(IZ829441)l Fac menaj- cur[\enie birouri.( 0727.496.637 (IZ611947)l ~ngrijesc b[tr]ni permanent `nlocuin\a lor. ( 0770.889.317(IZ126937)l Caut loc de munc[ la `ngrijit ocas[ la o familie care este plecat[`n str[in[tate, `n Satu Mare. (0743.936.178 (IZ127359)l Caut loc de munc[ t]mplaruniversal, ex. 20 ani, preferabil `nFran\a. ( 0374.976.288,0757.649.244 (IZ988549)l :ofer cu permis categoriile B,C, D, E + atestat transportpersoane, caut angajator. (0751.078.088 (IZ168197)

OFERTE SERVICIU

lCursuri de cosmetic[, machiaj,tatuaj, pre\ avantajos, diplom[recunoscut[ interna\ional. (0752.510.249 (IZ799190)l Angaj[m lucr[tor comercial

pentru sp[l[torie auto autorizat[,str. Careiului, nr. 97. (0745.841.866 (IZ912133)l Angaj[m personal calificatpentru sp[l[torie auto, str.Careiului nr. 97. ( 0745.841.866(IZ263601)

Angajez muncitori califica\i sauechip[ serioas[ pentru lucr[ri deconstruc\ii ̀ n zona Valea Vinului.( 0749.312.667 (IZ304204)

l Recrut[m persoane asigur[ri,sum[ fix[+ comision. (

0744.137.803 (IZ197122)l Angaj[m sp[l[tor autovulcanizator ;i barman ([). (0722.103.046 (IZ556264)lAngajez buc[tar, ajutor buc[tarcu experien\[, v]rsta nu conteaz[.Inf. ( 0748.131.310 `ntre orele13.00- 18.00 (IZ767599)l Societate comercial[ angajeaz[<- frezor CNC, - operator pema;in[ de g[urit `n coordonate, -tehnolog normator (prel.mecanice). ( 0742.063.028,0744.798.840 (IZ507275)

Cu ad]nc[ durere `n sufletene lu[m r[mas bun de ladragul nostru so\, tat[, frate;i cumnat CInTalan Pal.Fie ca Bunul dumnezeu s[ teodihneasc[ `n pace.~nmorm]ntarea va avea locs]mb[t[ 17.08.2013, ora11.00, la cimitirul de pe stradaRodnei. Familia ̀ ndurerat[. (IZ558147)

CONDOLEAN|E

~mp[rt[;im durerea familieiCovaci, `n aceste momentegrele pricinuite de trecerea ̀ nnefiin\[ a celui ce a fost so\,tat[, socru ;i bunic, CovaciCornel. dumnezeu s[-lodihneasc[ `n pace!Ghi\[ ;i Anca cu familia dinAnglia

COMEMOR{RI

au trecut 9 ani de c]nddumnezeu a deschis u;aCerului pentru :IPO: alIn

;i l-a chemat la via\a f[r[ desf ]r;it. dumnezeu s[ teodihneasc[ `n pace! P[rin\ii Vasile ;i Lena, soraAnca cu so\ul Cosmin(IZ367214)

_________________B]lc Traian `n loc de “lamul\i ani “, ̀ \i aducem un trist;i dureros omagiu. au trecut4 ani de c]nd dumnezeu adeschis “U;a Cerului “ ;i te-achemat la via\a f[r[ de sf]r;it.

Te vom pl]nge mereu. Familia (IZ444418)

_________________amintiri dragi `mpletite culacrimi de dor este ceea cesim\im acum c]nd se

`mplinesc 9 ani de c]nd aplecat dintre noi scumpulnostru so\, tat[, socru ;i bunicGaVRI: IOan. dumnezeus[-\i dea odihn[ ve;nic[. Familia. (IZ541369)

_________________lacrimi ;i flori, o rug[ciunec[tre dumnezeu la ̀ mplinireaa 4 ani de la trecerea `n

nefiin\[ a celui care a fost so\,tat[ ;i bunic SaPOnaRalEXandRU. dumnezeu s[te odihneasc[ `n pace. So\ia Maria, fiicele Mariana,Adina ;i Alina, ginerii Florin ;iAdrian ;i nepoatele Cristina ;iMara. (IZ566447)

_________________Triste\ea, lacrimile ;i durereaau r[mas acelea;i acum la 14ani de c]nd a plecat `n lumeaumbrelor, iubita noastr[m[icu\[ :IPO: VEROnICa.nu te vom uita niciodat[. nevom ruga mereu pentruodihna sufletului t[u. Familia. (IZ720742)

= DECESE =

Cu inimile zdrobite de durereanun\[m `ncetarea din via\[ a multiubitului nostru tat[, socru ;i bunicOnEa TITU IOan. amintirea ta ovom p[stra mereu `n sufletele noastre;i ne vom ruga la Bunul dumnezeu s[te aib[ `n Paza Sa. Odihne;te-te `npace! Priveghiul are loc azi 16 august,ora 19.30, iar `nmorm]ntarea va avealoc s]mb[t[ 17 august, ora 13.00, lacapela cimitirului greco catolic del]ng[ gar[.

Lorena, Robert, Arianne, Adriana ;i Ovidiu

= CONDOLEAN|E =

= COMEMOR{RI =

Transport persoane Italia.Telefon< 0741.717.893

TRANSPORT TURISM

CERERI SERVICIU

Restaurantul Poesisangajeaz[ osp[tarpentru mic dejun.

Informa\iisuplimentare de luni

p]n[ vineri `ntre orele9.00 - 17.00.

Tel.< 0261.767.318

OFERTE SERVICIU

Angaj[m Asistent manager, Reprezentanttehnic comercial, Inginer mecanic, Specialist

Relatii Publice ;i Operatori `n produc\ie.Pentru detalii accesa\i pagina

www.metamob.ro sau suna\i la 0261 706731.

l Societate comercial[ angajeaz[;ofer cu categoriile B, C, B+E,C+E. Se va trimite CV la [email protected] alte informa\ii (0728.139.842 (IZ574696)l Angaj[m lucr[tori comerciali

`ntr-un magazin de ̀ mbr[c[mintece se va deschide `n cur]nd.Cerin\e< v]rsta cuprins[ 20 - 45ani, vorbitori de limba rom]n[ ;imaghiar[, aspect pl[cut, s[ fieserioase ;i experien\[ `n comer\.Mai multe informa\ii la (0749.347.887 (IZ957709)l Service auto Aurel Vlaicuangaj[m mecanic. (0744.701.361 (IZ261650)

l Caut manichiurist[. (0742.706.748 (IZ693633)l Angajez pizzer cu experien\[ ;idispecer[, oferim salar atractiv.( 0745.220.011 (IZ117243)l Angaj[m sudori. (0744.150.616 (IZ370369)l Caut profesor de matematic[ ;ilimba rom]n[. ( 0756.611.085(IZ201734)l Caut urgent pentru Ungariameseria;i pentru montat pavaj ;iborduri. Rog dubl[ cet[\enie,cunoa;terea lb. maghiare ;iseriozitate. ( +363.066.542.55sau [email protected](IZ779487)l Complex Philadelphiaangajeaz[ tinichigiu ;i vopsitorauto. Detalii la ( 0752.190.393(IZ487956)l Angajez buc[tar ;i pizzer cuexperien\[. ( 0755.740.133(IZ800233)l Angajez v]nz[tori la festivaluri(20- 30 ani). ( 0748.915.953,0754.508.143 (IZ210160)l Beta Security angajeaz[conduc[tori auto ;i agen\i desecuritate. ( 0261.877.172(IZ555339)l Caut mecanic auto cuexperien\[, `n localitatea Bixad,sat Boine;ti. ( 0756.900.351(IZ752129)l Angajez sp[l[tor pentrusp[l[torie Ciuperceni. (0744.202.734 (IZ910278)

Restaurant angajeaz[ buc[tar ;iaj. buc[tar cu experien\[. (0740.872.122 (IZ369910)

l Angajez livrator pizza. (0745.220.011 (IZ639448)l Angajez sp[l[tor auto cuexperien\[, salariu atractiv. (0754.050.292 (IZ123510)l Angaj[m ;ofer profesionist pecomunitate, experien\[ minim[ 2ani, card tahograf, atestate ADR,marf[. ( 0745.995.521(IZ817859)l Angajez cus[toare cuexperien\[, ofer salariu atractiv.( 0743.913.412 (IZ179446)l Magazinele de carne de pas[re“Mereu Proasp[t” angajeaz[v]nz[toare. CV-le se depun lamagazine sau e-mail<[email protected] ;i fax0361.411.029 (IZ824072)

l Angajez barman[ cuexperien\[. ( 0743.624.315(IZ283120)l Angajez pl[cint[reas[ cuexperien\[ `n Satu Mare, poate fi;i pensionar[ cu drept de munc[-patru ore ( 0722.973.327(IZ452195)

Angajez meseria; `n construc\ii.( 0727.860.875 (IZ970082)

l Angajez mecanic utilaj greu. (0745.258.779 (IZ970915)l Sp[l[torie auto angajeaz[ doib[ie\i cu experien\[ de minim unan `n domeniu, harnici, serio;i,cu carte de munc[. (0744.664.967 (IZ456145)l Familie cu domiciliul ̀ n Anglia,c[ut[m o doamn[ cu v]rstacuprins[ `n 25- 35 ani pentru`ngrijirea a 2 copii cu v]rsta 9 ani,respectiv 6 ani. Mai multe detaliila ( 0749.215.733 (IZ660278)l Angaj[m t]n[r absolventspecialitatea electrotehnic[ laraionul electrice, str. Magnolieinr. 29. (IZ132104)l Angaj[m v]nz[toare. CV peAdy Endre la Zidul Chinezesc.(IZ330334)l SC Gioel Car SRL Serviceangajeaz[ ;ef service, 1 mecanicauto cu experien\[. (0723.433.991 (IZ414568)l Caut sp[l[tor auto cuexperien\[. ( 0746.933.682(IZ627830)l Angajez confec\ioner, zonaMicro 16. ( 0743.251.464(IZ449432)l Firm[ angajeaz[ conduc[toriauto pofesioni;ti ;i manipulan\imarf[. CV<[email protected],[email protected], tel/fax0261.750.275 (IZ479593)

l Caut familie pentru `ngrijireaunei ferme cu bovine. (0742.271.894 (IZ537925)l Angajez farmacist proasp[tabsolvit. ( 0743.060.095(IZ210245)

C[ut[m persoane amabile,sociabile, orientate spre rezultate,cu sau f[r[ experien\[, `ndomeniul v]nz[rilor, `n magazinalimentar, non - stop. Inf. la nr.( 0754.020.843 (IZ485296)

l Angajez ;ofer taxi. (0756.612.176 (IZ161329)l Angajez mecanic vulcanizarecu experien\[. ( 0746.262.401(IZ855929)l Caut femeie pentru `ngrijit ob[tr]n[ `n MM. ( 0744.997.245(IZ246807)l Angajez sp[l[tori auto. (0745.962.540 (IZ201236)l Caut bon[ cu v]rsta `ntre 35 -50 ani pentru a sta cu un b[ie\elde 2 ani;ori `n Paris. Ofer cazare;i m]ncare ;i salar de 500 euro pelun[. Rog maxim[ seriozitate. (0744.911.888 (IZ933160)l Angajez muncitor pentruvulcanizare. ( 0740.482.104(IZ932635)l Angajez vulcanizator cuexperien\[. ( 0746.817.662(IZ884885)l Angaj[m t]mplari pentrusectorul montaj cu norm[`ntreag[ ;i part time, tapi\eri,pompier cu atestat. Rela\ii la (0261.877.910 (IZ234263)l Angajez ;ofer taxi. (0757.353.132 (IZ499859)l Angaj[m brutar cu experien\[.( 0748.458.045 (IZ233290)l Angaj[m v]nz[toare cuexperien\[ la magazin de p]ine ̀ nMicro 16. ( 0748.458.045(IZ243847)l Angajez persoan[ cucuno;tin\e `n domeniul contabilpentru contabilitate primar[ ;ifacturare. ( 0748.140.000(IZ622708)

l Duplex Invest angajeaz[v]nz[tor la mag. materiale deconstruc\ii ;i uz gospod[resc, str.Careiului C 23. ( 0745.766.615(IZ782024)l Restaurant central angajeaz[ajutor pizzer, ajutor buc[tar,livrator cu experien\[ ;i picollo.( 0743.828.669 (IZ660368)l Angaj[m taximetri;ti. (0743.330.760 (IZ442229)l Angajez lucr[tor gater (banzic).( 0749.170.340 (IZ403554)l Angajez ;ofer taxi. Pentrudetalii suna\i la ( 0770.796.035de luni p]n[ vineri `ntre orele09.00 -17.00. (IZ490795)l Angajez muncitor cuexperien\[ pentru fabricarea depor\i, garduri, balustrade din fierforjat. ( 0758.645.556(IZ281334)l Angaj[m l[c[tu;i ;lefuitori ;idebitori metale. ( 0722.604.936(IZ249205)

18 Informa\ia zilei Vineri 16 august 2013Mica publicitate

NON-STOP, tract[ri auto,transport marf[

0361.809.3090722.851.0730740.918.8670766.499.9550261.713.401

0261.9450261.945

Calea Traian, nr. 2, tel. 0754.505.962, 0361.884.774

Pizzerie - fast food - tavern[

El Greco

2 + 1 gratisLivrare gratis la domiciliu

0724.979.906> 0742.935.785> 0788.496.333>

0361.807.000Gânde;te limpede

`n tranzi\ie!

De acum ;i prin SMS0741-323392 (0,07 €)0261-712274, 712275

comenzi online lawww.primataxi.ro

PRIMIM COLABORATORI CUMA:INI PROPRII PENTRU TAXI.

COMPANIA SUPORT{ TOATECHELTUIELILE DE TRANSFER.

Betonamprentatwww.betonamprentat-tition.ro

Tel. 0745.912.861.

Garan\ie5 ani

* Repara\ii frigidere ;i ma;inide sp[lat la domiciliu. * Service agregate frig. * Garan\ie. * ~nc[rc[m clime auto.

Tel. 0744/183079, 0261/759100.

TRANSPORT TURISM

DANISEB curse regulateSatu Mare - Carei, 0744/580126.

Satu Mare - Budapesta (Aeroport)

Jano;i SRL, tel. 0261758620, 0722415187.45 lei pentru pensionari ;i elevi

Zilnic~NCHIRIERI

Tel. 0748213503, 0745568861

Morm]ntul lui Arsenie Boca - 14.09.2013,

doar 70 ron/persoan[

[email protected]

Satu Mare, Aurel Vlaicu nr. 76A.

l Super oferta! Preturi promotionale pentru transport Spania, Portugalia.lTransport regulat Italia, Franta, Spania,Portugalia in fiecare miercuri. lInchirieri microbuze, autocare 15,19,27,32,35,50,85 locuri.

ZENIRA SRL

TERMOPAN0749-05.06.050743-89.95.74

Strada Careiului Nr. 14

INTERN - EXTERNTRACT{RI AUTO

TRANSPORT MARF{VIP TAXITEL< 0261.9450745-526.167> 0744-147.551

Restaurantul Morena

centrul nou (fostul Macao)

Master chef italian -bunătăţi italiene

Rezervări la0756686191

HOTEL LEONCamere duble 80 RON/zi

Apartamente 4 paturi 120 RON/ziStr. D]mbovi\a 1/A. Telefon<0261/760.505> 0745/709.907

NOURESTAURANT!

Magazinul bebe “For Baby”

s-a mutat pe str.Par]ngului nr. 6

(Ïntrarea subpoart[).

l Societate angajeaz[ muncitoricalifica\i `n construc\ii ;it]mpl[rie. ( 0722.604.936(IZ221199)l Angajez osp[tar[. (0745.918.401 (IZ420862)l C[ut[m firm[ de construc\iipentru montaj case din lemn. (0749.156.732 (IZ897853)l Caut manichiurist[. (0742.399.807 (IZ325857)l Societate confec\ii textileangajeaz[ personal CTC,ma;ini;ti ;i c[lc[tor interfazic. (0722.891.099, 0723.406.720(IZ492769)lAngaj[m confec\ioneri (Micro16). ( 0743.185.365 (IZ408506)l Angaj[m ;ofer categoria DEpentru transport persoane. (0748.213.503 (IZ833882)l Restaurant angajeaz[ osp[tar([) cu experien\[, livrator pizzape ma;ini ;i scooter, condi\iicunoa;terea limbii maghiare. (0732.407.091 (IZ256765)l Salon masaj oriental ClujNapoca angajeaz[ tinere peste 18ani, sociabile, comunicative. Seofer[ c];tiguri `ntre 1500 - 2000euro / lun[, cadru legal, cazare,siguran\[, loca\ie de lux. (0745.702.154 (IZ830042)lVila Bodi angajeaz[ barman ([)cu experien\[ ;i camerist[.Informa\ii ( 0771.179.066(IZ759434)

~nscriere urgent[, curs formaremediator, 2500 Ron. (0745.063.755 (IZ465961)

Societate comercial[ angajeaz[Coordonator Transport. Cerin\e<Experien\a `n domeniul logisticsau expedi\iilor na\ionale /interna\ionale rutiere, persoan[comunicativ[, rezistent[ la stres,capabil[ s[ lucreze `n echip[.Cuno;tin\e avansate de limbaenglez[-scris, vorbit-limbamaghiar[ constituie un avantaj.Cuno;tin\e operare calculator(Word, Excel, Internet),disponibilitate -program flexibl.A;tept[m CV-urile la adresa demail< [email protected](IZ746686)

lAngajez 2 persoane cu cet[\eniemaghiar[ `n Austria, `nconstruc\ii. ( 0740.353.683(IZ888207)

Angaj[m v]nz[toare pentruchio;c non stop ;i barman[ la barde zi. ( 0744.164.286 (IZ719442)

l SC Solarex SRL, angajeazacoordonator tehnic-mecanic sef,instalator, electrician ;i femeie deserviciu, pentru Punctul de lucruAquastar. Avantaj<experien\[ `ndomeniile solicitate. CV-urile sedepun la recep\ia HoteluluiAstoria, str. M.Kogalniceanu nr.1 Satu Mare sau [email protected], ̀ ncep]ndcu 14.08.2013. (IZ152085)lAngajez buc[tar cu experien\[.( 0752.684.212 (IZ795126)l Femei `ngrijit b[tr]niGermania, limba german[ nivelde conversa\ie, salar 1000 euro.( 0741.653.978 (IZ476131)l Societate comercial[ angajeaz[stivuitorist autorizat pentrumunc[, cu calificare intern[,respectiv electrician, `ntre\inereutilaje. Inf. ( 0751.108.811(IZ123106)l Forma\ie, c[ut[m local. (0744.339.750 (IZ946647)l Angaj[m b[ie\i pentrucur[\enie. ( 0757.567.256(IZ415913)l Companie petrolier[organizeaz[ selec\ie de personal-func\ia lucr[tor comercial pentruloca\ia Satu Mare. CV se pottrimite la fax. ( 0318.163.960(IZ680739)l Caut femeie p]n[ la 35 de anicu permis de conducere ;ivorbitor de limba franceza ;ienglez[ pentru `ngrijirea uneipersoane invalide `n Fran\a. (0740.930.947 (IZ332645)l Caut bon[ pentru Olanda cuv]rsta `ntre 30 - 45 ani. (0031.685.489.627 (IZ319597)l City Hotel angajeaz[ osp[tar,ajutor buc[tar, cunosc[tor delimba englez[. ( 0261.877.871(IZ270127)l MG Gabirecruiting selecteaz[pentru Anglia personal `ngrijireb[tr]ni. ( 0753.434.081 e-mailmircearopan2gabirecruiting.eu(IZ698587)

Prim[ria Ora;ului Livadaorganizeaz[ concurs pentruocuparea postului de ;ofer cat. Ccu atestat transport marf[, ̀ n datade 04.09.2013. Informa\iisuplimentare la nr. de (0745.545.771 (IZ141558)

l Caut b[rbat la ferm[ `nUngaria. ( 0036.303.493.376(IZ124085)l Angajez barman[ t]n[r[. (0751.286.076 (IZ247630)

l Angajez confec\ionere ;i latriploc 5 fire ;i `ncep[toare. (0742.413.139 (IZ276712)l Angajez ;ofer pentruinterna\ional camion 12 tone. (0728.959.720 (IZ272210)l Cafe bar & Lounge Aquaangajeaz[ barman[ cu experien\[sau ini\iat[ `n domeniu. Condi\iiavantajoase. Detalii (0721.246.760 (IZ485691)l Angajez barman[. (0745.569.133 (IZ854238)lAngajez zidar, zugrav ;i salahor.( 0747.683.513 (IZ643870)lAngajez barman[ preferabil cuexperien\[ `n M. 16. (0743.164.686 (IZ397686)lChicago Caffe str. Horea, nr. 10angajeaz[ osp[tar, barman cuexperien\[. ( 0747.512.205(IZ711687)l Angajez personal pentrucur[\enie ;i pizzer, restaurantzon[ central[. ( 0742.013.133,0724.353.838 (IZ189912)l Angajez osp[tar[ barman[.Informa\ii ( 0742.634.480(IZ299494)l Angaj[m buc[tar, buc[t[reas[pentru o cram[. ( 0746.427.225(IZ490428)l C[ut[m un b[rbat seriospentru munc[ la ferm[ de vaci.( 0740.094.415, 0748.219.346,0261.867.898 (IZ265359)l Caut muncitor `n construc\ii.( 0748.241.040 (IZ237748)lAngaj[m femei ̀ n Germania la`ngrijit b[tr]ni, salar 1000euro/lun[. Oferim cursuri delimba german[. ( 0756.683.243(IZ656896)

l Angajez barman[, Carei. (0742.054.601 (IZ784368)lAngaj[m mecanic vulcanizator.( 0728.838.888 (IZ862394)l Caut menajer[. (0742.899.600 (IZ194415)l Caut dou[ persoane feminine,una pentru contabilitate primar[;i una pentru facturare. Cerin\e<experien\[ profesional[ ;i v]rsta25 - 40 ani. CV se pot trimite [email protected] (IZ691302)l Angajez taximetri;ti. (0744.702.720(IZ950707)

C[ut[m osp[tari ;i ajutor buc[tarcu experien\[ pentru restaurant.( 0766.552.764 (IZ634038)

l Angajez barman, osp[tar[ lapizzerie. ( 0745.434.038(IZ712885)l Angajez muncitori `nconstruc\ii, zidari, dulgheri,necalifica\i, salar bun. (0741.793.609, 0745.434.038(IZ185983)

Caut o domni;oar[ ca ;i`ngrijitoare pentru Italia. (0741.786.668 (IZ561920)

l Angajez barman[ `n Micro 17.( 0754.532.285 (IZ392437)

PROPUNERI AFACERI

l V]nd ferm[ la 5 km de ora;.( 0747.402.683 (IZ278680)lV]nd cafe bar, str. Bari\iu (Pia\aVechituri), pre\ 16.000 euro neg.( 0745.224.961 (IZ320781)l V]nd firm[ SRL. (0753.540.287 (IZ240067)

l V]nd afacere `mbr[c[minte +`nc[l\[minte second + cedezchirie. ( 0771.084.605(IZ752786)l V]nd afacere “broasterchicken” dotat[ complet pentrufunc\ionare, pre\ 18.000 euro sauvariante. ( 0740.069.178(IZ559423)l V]nd afacere magazinalimentar. ( 0747.031.801(IZ257191)lV]nd urgent afacere, domeniulorganiz[rii evenimentelor festive-accesorii, huse, e;arfe diferiteculori. ( 0758.274.009(IZ580425)l V]nd pl[cint[rie comunaOdoreu ̀ n incinta ;colii, utilat. (0748.629.519 (IZ159000)

SOCIET{|I

l M]ine, s]mb[t[, facicump[r[turi de urgen\[ laMagnolia. (IZ275948)l :i anul acesta avem pre\uribune la instala\ii `nc[lzire laMagnolia. (IZ280886)l Din Germania, Anglia ai venitacas[, `nc[lzirea de la Magnolia.(IZ572251)lOrganiz[m cursuri de coafur[.( 0744.251.466 (IZ282435)

MEDICALE

lTerapeut Bowen cu experien\[,nivel master, tratez cu succesdiferite afec\iuni la cabinetul meusituat `n zon[ central[. (0742.816.588/ 0764.996.599,website<http<//www.bowtech.wsl(IZ862918)

l Cabinet stomatologic situat `nCarpa\i I, strada aleea Cl[bucet 5presteaz[ servicii de ̀ nalt[ calitatela pre\uri de criz[. Informa\ii la( 0784.171.777 (IZ540096)lTratez probleme de spondiloz[cervical[ ;i um[r. (0744.339.883 (IZ550703)

Vineri 16 august 2013 Informa\ia zilei 19Mica publicitate

SC GENEROM COMPANY SRLStr. Muncitorilor nr. 12, tel/fax 0261-769670

PR{JE:TE :I COMERCIALIZEAZ{CAFEA. OFERIM SERVISARE :I FOLOSIN|{ GRATUIT{ A PRESOULUI DE CAFEA.

0745.155.563.

Dream House`nchiriaz[ costume carnaval

- copii, adul\ipentru diferite evenimente.

Asigur[m anima\ie la zile dena;tere.

Str. Liviu Rebreanu nr. 49 sauinforma\ii la tel< 0748.529.273.

www.costumecarnavalsatumare.ro

1. Ciorb[ de legume cu tarhonPulp[ de pui la cuptor cu cu;-cu;,salat[

2. Ciorb[ \[r[neasc[ depuiSpaghete bologneze

Meniul zilei - VineriStrada Par]ngului nr. 2. Pentru comenzi< tel. 0740.402.560

MOBIL{ LA COMAND{

* Buc[t[rii * Biblioteci * Dormitoare *

THERMOSTAR B-dul Clo;ca, nr. 45.0361.800.880, 0726.740.704

POR|I DE GARAJ - 1.100 RONNIDAS COM, tel. 0744-363.999> www.nidas.ro

Printr-un sistem de tragere la sor\i,fiecare abonat are ;ansa s[ c];tige

100 DE LEI LUNAR!

"

Numele ................................. Prenumele .............................Adresa ......................................................................................Buletin identitate seria ............... nr. ...................................Nr. chitan\ei de abonament .............. pe luna ...................

Talonul decupat se depune sau se trimite la sediulde pe str. Micu Klein nr. 2, biroul de Mica publicitate. Un abonat poate depune un singur talon.

“M-am abonat ;i pot c];tigala extragerea lunar[”

TALON

Viena ;i Valea Dun[rii11 - 13 octombrie 2013

129 euro< autocar din SM + cazare + mic dejun + ghid

www.accord-travel.ro

Satu Mare< 0261-737.915 Bd I.C. Brătianu nr. 7>

:COALA DE :OFERI AUTO REFLEXpreg[te;te elevi pentru ob\inerea permisului de conducere cat. A, B,C, CE, D1, D, DE ;i transport de persoane cu autocare ;i microbuzeconfortabile prin curse regulate ;i ocazionale la cele mai mici pre\uri.Inf. 0744-368.063 pentru :coala de :oferi< www.autoreflex.ro

Transport persoane, tel. 0744.854.385

Instructor auto categoria<A, B, C, D, E

Preg[tesc elevi pentru ob\inereapermisului de conducere

Tel.< 0740.059.569e-mail< [email protected]

Angaj[m electrotehnistp]n[ `n 40 de ani, permis

cat. B ;i cunoa;terea lb. engleze prezint[

un avantaj.Tel< 0726.730.130

V]nd sau `nchiriez spa\iupentru birou `n complexulde pe str. Mihai Viteazu -

parter.Tel< 0727.227.810.

Caut meseria;i pentrumunc[ `n Germania.

Tel< 0754.665.905.~nchiriez spa\iu

comercial `n centru P-\aLibert[\ii nr. 2.

Informa\ii< 0740.161.514

Atelier crea\ievestimentar[ deschisrecent `n Satu Mare

angajeaz[ croitoreas[maistr[ full time.

Detalii 0755.563.204.

A-CAR angajeaz[ ;ofer profesionist cuatestat profesional categoria B,C,E

domeniu de activitate asisten\[ rutier[,a;tept[m cv pe e-mail

[email protected]. Inf.latel.0744.500.026.

S.C. :ERB{NESCU S.R.L.angajeaz[ personal pentru

urm[toarele locuri vacante<Operator calculator, cuno;tin\e

Photoshop> Leg[tor C[r\i saupersoan[ cu `ndem]nare.

CV-urile se vor trimite prin E-mailla adresa<

[email protected]< 0722349090, 0745649090

Intreprindere `n construc\iiangaj[m zidari, dulgheri ;i

finisori.Trimite\i SMS la0729051729.

SC CBA NORD VEST SRLangajeaz[ LUCR{TOR

COMERCIAL.

CERIN|E< responsabilitate,seriozitate, punctualitate

AVANTAJE< :ANSA DE ALUCRA ~NTR-O ECHIP{T}N{R{ :I DINAMIC{

CUNOA:TEREA LIMBIIMAGHIARE CONSTITUIE

AVANTAJ.

A;tept[m CV- urile [email protected], sau pe

Lucian Blaga, nr.400

V]nd pui de carne.Tel 0741.704.833

Angajez :ofer de TIRpentru comunitate,

Cat. C, E. Experien\[minima 1 an.

Tel.< 0744.608.315

Roza Oro Colectionstr. A. Vlaicu, nr. 127

angajeaz[<- strungar pe strung de

dimensiuni mici- CNC-ist

Tel.< 0261-770141 sau email<[email protected]

Service auto,angajeaz[ mecanicauto ;i electrician

auto cu experien\[.

Nr. de telefon0754.079.506

CASA DE B{TR}NI “IUBIMVIA|A”

Ofer[condi\ii ;itratamentela cele mai`naltestandardeoccidentale.

V[ a;tept[m pe str. Gorunului,nr. 42, Satu Mare

Tel.< 0748.621.073

TABL{ CUTAT{ |IGL{ METALIC{

JGHEABURI :I BURLANETINICHIGERII, FOLII

FERESTRE DE MANSARD{0744-545296.

PROMO|IE !

Class Tex angajeaz[ mecanic ;iconfec\ioneri cu experien\[. Oferimsalarii avantajoase, bonuri de mas[ pt.fiecare zi lucrat[, premii deproductivitate, spor de ore suplimentarede 100%, cheltuieli de transport, condi\iideosebite de munc[.

Cartierul 14 Mai, fostul IPL. Tel< 0261-768375, 0729966373

V]nd ma;in[ de brodat 8capuri Germania cu program

de broderie pe laptop.Pre\ 10500 EURO.

Telefon 0722-578831

Caut l[c[tu; mecanic capabil s[ citeasc[ scheme hidraulice

Tel. 0725998344

Puncte de lucru< SATU MARE

1. Strada Paris Nr. 232. Bulevardul Unirii Nr.13. Incinta Pia\a Mic[4. Incinta Pia\a Rex Nr 17 (Fostul Interex)

Punct de lucru< CAREI

Strada Igni;ului Nr.2

Tel/Fax< 0261-770370Mobil< 0740.164.233

PROPUNERI AFACERI

SOCIET{|I

MEDICALE

20 Informa\ia zilei Vineri 16 august 2013

Abia întorși din anualatabără de creație de laHodod, membrii AsociațieiArtiști lor Plastici SatuMare s-au reunit în holulPrimăriei municipiuluiSatu Mare pentru oexpoziție care - lucrubinevenit - a avut uncaracter bine definit, temarecurentă în lucrări șiambianță fiind feminitatea.

Trei t inere artiste și-aureunit forțele în aceastăexpoziție, fiecare cu stilul șipersonalitatea ei aparte.Partea... leoaicei și-a rezervat-o Greta Jenei, un talent

remarcabil și prolific, care aexpus foarte multe lucrări, maivechi și mai noi, de cele maivariate dimensiuni, în cele maifelurite tehnici, într-orevărsare de expresie artisticăuneori de-a dreptuldeconcertantă. Uleiuri,acuarele, tapiserii, grafică,design, colaje și multe alteformule se regăsesc în colecțiasa de lucrări, cele mai recentef i ind studii a le modei șimodelelor, în fond noi priviriasupra condiției feminine,Greta f i ind ea însăși opasionată de fashion cu alurăde model. În contrast parcă,Alexandra Cherecheș,

proaspăt admisă la secția degrafică a Universității Babeș-Bolyai, propune o privire maiseveră asupra vieț i i ,însângerează trăirile feminineexprimate în desene, creeazămetafore ale oprimării sexuluislab, dar biciuiește și tiraniaminții măcinate de idealuridevenite idol, într-un desenmeticulos și rece cu o harpieieșind din țeasta unui bărbatîncruntat. Între feminitatea idealizatăa Gretei și privirea fărăcompromisuri a Alexandrei,suita de portrete foto pe carecolega noastră de breaslăOrsolya Poti o face celei maibune prietene aduce un

echilibru și ne arată, până laurmă, femeia așa cum e ea, înumanitatea ei golită de mituriși dileme pe care mai alesbărbații le întrețin căutând, învan, să prindă esențamisterului feminin. Iar florilepictate de singurul bărbatprezent în expoziție, GergelyCsaba, președintele AAP, paro umilă ofrandă adusăefortului și sensibilității celortrei domnișoare expozante. A cântat Zsuzsanna Varga,a prezentat Maria Varga de laȘcoala de Arte, iar înalț i ioficiali au lipsit de data asta.În fond, bugetarii au avut ziliberă.

Vasile A.

Expoziție plină de feminitate la Primăria sătmăreanăTrei artiste din AAP expun alături de florile pictate de liderul lor

Membrii Asociației Artiștilor Plastici Satu Mare s-au reunit în holul Primăriei municipiului Satu Mare pentru o expoziție care a avutun caracter bine definit

Peste dou[ s[pt[m]ni,mai exact `n perioada 2 - 6septembrie 2013, ServiciulPublic de Asisten\[ Social[Satu Mare (SPAS) va evaluadosarele privind `nscriereacopiilor la cre;e.

Dup[ cum afl[m de laDaniela Kincses - ;ef Centrucre;e ̀ n cadrul SPAS Satu Mare,pentru `nscrierea copilului lacre;[ pentru anul ;colar2013/2014 au fost depuse 132de cereri.

Peste 30 de copii trecdin grupa mic[ `n cea mare `n noul an ;colar

~n anul ;colar care `ncepepeste o lun[ r[m]n la cre;[peste 30 de copii care `n anulanterior erau grupa mic[. Dup[ce dosarul ;i cererea au fost

depuse la sediul institu\iilor de`nv[\[m]nt antepre;colar dinmunicipiu, p[rin\ii a;teapt[acum perioada de evaluare adosarelor, care se face `nintervalul 2 - 6 septembrie 2013.Potrivit interlocutoarei noastre,"selec\ia se face pornind de lanum[rul de `nregistrare ;icriteriile de evaluare". ~n 8septembrie 2013 p[rin\ii vorafla rezultatul evalu[rii, fiindc[atunci sunt publicate listele cuprichindeii care au fost admi;is[ mearg[ la cre;[ ̀ n anul ;colar2013/2014. Rezultatele se vorafi;a la sediul cre;elor.

Cinci unit[\ide `nv[\[m]ntantepre;colar `n ora;

Daniela Kincses ne maispune c[ `n municipiufunc\ioneaz[ cinci cre;e.

Fiindc[ num[rul solicit[riloreste ̀ n fiecare an mai mare dec]tcel al locurilor disponibile,gr[dini\ele au venit `n sprijinulunit[\ilor de `nv[\[m]ntantepre;colar cu grupeleprecoce pentru copii de la 2 la3 ani. Cele cinci institu\ii carese ocup[ de educa\iaantepre;colar[ `n municipiulre;edin\[ de jude\ sunt Cre;a|ara Minunilor func\ioneaz[ ̀ nMicro 14 pe Aleea Tisa nr. 8,coordonat[ fiind de asistentmedical principal OtiliaKelemen - telefon 0751.205.446,Cre;a Pungu\a cu doi bani -strada 1 Decembrie 1918 nr. 15,coordonator Timea Mak Toth -0754.070.119, Cre;a Harap Alb,Bulevardul Lucian Blaga nr.19/A, coordonator ClaudiaS[vianu - telefon 0751.205.447,Cre;a Alb[ ca Z[pada, AleeaT]rnavei nr. 18, coordonatorEcaterina Ilu\i - 0754.070.118,

Cre;a Dumbrava Minunat[ -detalii la sediul SPAS de pestrada Ili;e;ti nr. 4, coordonatorDaniela Kincses - 0754.019.807.

Contribu\ia p[rin\ilor

V[ reamintim c[ lunatrecut[, ̀ n cadrul unei emisiunirealizate ̀ n Studioul Informa\iaTV, ;efa Centrului Cre;eDaniela Kincses ne informa c[fa\[ de anul ;colar precedent,legisla\ia aduce modific[ri cuprivire la modul de calcul alcontribu\iei p[rintelui. Astfel,dac[ `n anul ;colar 2012/2013p[rintele achita strictcontravaloarea hranei, 6,5 - 7lei pe zi, de la toamn[ va pl[tidoar un procent de 30-40% lacontribu\ia de hran[, ̀ n func\iede num[rul membrilor familiei;i venitul acestora, iar diferen\ase va pl[ti din bugetul local.

Ioana Vladimirescu

Meniul zilei la Poesis S[pt[m]na 12.08.2013 - 16.08.2013

Luni- Ciorb[ de pui- T[i\ei cu br]nz[ ;i sm]nt]n[Mar\i- Jokai bab gulyas- Maz[re sc[zut[ cu c]rna\iMiercuri- Sup[ de cartofi cu afum[turi- T[i\ei cu varz[ (de post)Joi- Sup[ de p[st[i cu c]rna\i- SarmaleVineri- Sup[ de curcan cu fidea- Pulp[ de pui cu cartofi natur ;i sm]nt]n[

Meniul se poate servi de luni p]n[ vineri`ntre orele 10.00-15.00.

M-am ̀ n\eles cu so\ia< dac[ rezolv toate cump[r[turile pentru weekendla timp, m[ las[ s[ ies cu prietenii la pescuit! Oricum e convins[ c[ nu amcum s[ termin cu toate la timp! ~ns[ nu ;tie c[ nu alerg la `nt]mplare culista de cump[r[turi ci m[ duc doar `ntr-un singur loc, la SupermarketSuper Alimente! Aici fac rost de toate de care avem nevoie `n buc[t[rie, `nbaie ;i ̀ n cămara de alimente! ~n sf]r;it un loc unde ;i b[rba\ii se descurc[foarte bine cu cump[r[turile.

~n acest weekend, la noi ve\i putea cump[ra, Pulpe pui cu spaterefrigerat la 8,80 lei/kg, ficat de pui refrigerat la 7,70 lei/kg, br]nz[ lightFalusi 250 gr 3,30 lei/buc, sm]nt]n[ Delibabfol 20% 315 g la 2,20 lei/buc,cremvu;ti Orsi 140 g afumat ;i cu ca;caval la 3,10 lei/buc, budinc[diferite sortimente Paula la 3,20 lei/buc, f[in[ Real 1kg la 1,60 lei/buc,ap[ Lilafured 1,5l 0,90 lei/buc, energizant Bomba 250 ml la 2,20 lei/buc,chips master crok Chio 40 g diferite sortimente la 1,40 lei/buc ;i multealte produse la pre\ avantajos.

Supermarket Super Alimente, unde banii dumneavoastr[ valoreaz[mai mult.

Toate `ntr-un singur loc!

V[ a;tept[m cu diferite sortimente la cele mai mici pre\uri!

Aproape 3.000 de locuri aurămas neocupate la Universitateadin Oradea, pentru admiterea lasesiunea din toamnă. Studenţiisunt informaţi că la studiiuniversitare de licență, pentrutoamnă au mai rămas disponibilelocuri, atât bugetate, cât și la cutaxă. Mai exact, este vorba despre137 de locuri bugetate (din totalulde 1.550) și 2.805 cu taxă (dintotalul de 3.787). Potrivit anunţului Biroului decomunicare, la Universitatea dinOradea, în urma sesiunii deadmitere din luna iulie, pentru cele5.652 de locuri scoase la concurss-au înscris 4.287 de candidaţi lastudiile de licenţă ale facultăţilor,

dintre care doar 2.710 şi-au şiconfirmat locurile şi vor devenistudenţi. Dintre ei, 1.423 suntstudenți pe locuri bugetate (dintrecare 17 rromi și 4 tineri de origineromână din Republica Moldova cudiploma de bacalaureat obţinutăîn România) şi 1.287 sunt studențicare vor plăti. Pentru locurileneocupate, înscrierile vor avea locîn perioada 3 – 24 septembrie2013, conform calendaruluipropriu al fiecărei facultăţi. Rezultatele finale ale admiteriila studii de masterat vor fi anunţatede Universitate abia săptămânaviitoare, întrucât MinisterulEducaţiei a decis să suplimentezenumărul locurilor disponibile.

La Universitatea din Oradeamai sunt 137 de locuri bugetate

P[rin\ii afl[ `n septembrie dac[ micu\iilor au fost admi;i la cre;[Selec\ia se face pornind de la num[rul de `nregistrare ;i c]teva criterii de evaluare


Recommended