+ All Categories
Home > Documents > PM Aurel Vlaicu 03.04

PM Aurel Vlaicu 03.04

Date post: 06-Dec-2015
Category:
Author: dalacxva
View: 40 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
program candidatura aurel vlaicu rector utcn
Embed Size (px)
of 28 /28
Pagina 1/4 – 02.04.2012 Curriculum vitae - Aurel Vlaicu Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume VLAICU AUREL Adresă STR. PIRIULUI NR. 1, 400651, CLUJ-NAPOCA ,ROMANIA Telefon +40 264 202204 Mobil: +4 0724350520 Fax +40 264 596896 E-mail [email protected] Naţionalitate romana Data naşterii 07.10.1950 Sex masculin Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional RECTOR AL UNIVERSITĂȚII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA Experienţa profesională Perioada 1974 - PREZENT Funcţia sau postul ocupat Titluri didactice obținute: Profesor universitar (1994 – prezent) Conferențiar universitar (1995 – 1997) Șef de lucrări (1990 – 1995) Asistent universitar (1981 – 1990) Alte titluri obținute: Conducere de doctorat în domeniul Inginerie Electronică și Telecomunicații (2001 - prezent) Funcți deținute în cadrul universității Prorector - cercetare stiintifica și relații internaționale (2004 – prezent) Decan – Facultatea de Electronica și Telecomunicaţii (2000 – 2004) Prodecan - Facultatea de Electronica și Telecomunicaţii (1996 – 2000) Şef catedră Comunicatii (1994 – 1996) Funcția sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Membru în structurile universității: Consiliul Facultății de Electronică, Telecomunicații si Tehn. Informației (1994 – prezent) Senatul UTCN (1996 – prezent) Membru în alte organizaîii naționale și internaționale: Membru IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineering Membru în Comisia Electronica si Telecomunicații a CNATDCU Expert ARACIS și secretar Comisia 13 – Invățământ la distanță și cu frecvență redusă a ARACIS (2000 – prezent) Inginer Proiectare Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Aparate de Măsură și Industriale București Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare aparatură profesională de radiocomunicații
Transcript
Page 1: PM Aurel Vlaicu 03.04

Pagina 1/4 – 02.04.2012

Curriculum vitae - Aurel Vlaicu

Curriculum vitae Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume VLAICU AUREL

Adresă STR. PIRIULUI NR. 1, 400651, CLUJ-NAPOCA ,ROMANIA

Telefon +40 264 202204 Mobil: +4 0724350520

Fax +40 264 596896

E-mail [email protected]

Naţionalitate romana

Data naşterii 07.10.1950

Sex masculin

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

RECTOR AL UNIVERSITĂȚII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA

Experienţa profesională

Perioada 1974 - PREZENT

Funcţia sau postul ocupat Titluri didactice obținute: Profesor universitar (1994 – prezent) Conferențiar universitar (1995 – 1997) Șef de lucrări (1990 – 1995) Asistent universitar (1981 – 1990)

Alte titluri obținute: Conducere de doctorat în domeniul Inginerie Electronică și Telecomunicații (2001 - prezent)

Funcți deținute în cadrul universității Prorector - cercetare stiintifica și relații internaționale (2004 – prezent) Decan – Facultatea de Electronica și Telecomunicaţii (2000 – 2004) Prodecan - Facultatea de Electronica și Telecomunicaţii (1996 – 2000) Şef catedră Comunicatii (1994 – 1996)

Funcția sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Membru în structurile universității: Consiliul Facultății de Electronică, Telecomunicații si Tehn. Informației (1994 – prezent) Senatul UTCN (1996 – prezent)

Membru în alte organizaîii naționale și internaționale: Membru IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineering Membru în Comisia Electronica si Telecomunicații a CNATDCU Expert ARACIS și secretar Comisia 13 – Invățământ la distanță și cu frecvență redusă a ARACIS

(2000 – prezent) Inginer Proiectare

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Aparate de Măsură și Industriale București

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare aparatură profesională de radiocomunicații

Page 2: PM Aurel Vlaicu 03.04

Pagina 2/4 – 02.04.2012

Curriculum vitae - Aurel Vlaicu

Perioada 1979 – 1981

Funcţia sau postul ocupat Cercetător

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare stiințifică în domeniul electronicii și automatizărilor

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Proiectări pentru Automatizări – IPA filiala Cluj-Napoca

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare in domeniul sistemelor de testare dedicate cu microprocesor

Educaţie şi formare Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

1990 - 1994 Diploma de Doctor in Electronică și Telecomunicații

Inginerie Electronică și Telecomunicații

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca ISCED 6

Perioada 1969 - 1974

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer în Electronica si Telecomunicaţii

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea Radiocomunicații

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 5

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba franceza C1

Utilizator independent

C1 Utilizator

independent C1

Utilizator independent

C1 Utilizator

independent B1

Utilizator independent

Limba engleza C1

Utilizator independent

C1 Utilizator

independent C1

Utilizator independent

C1 Utilizator

independent C1

Utilizator independent

Limba germana B1

Utilizator independent

B1 Utilizator

independent B1

Utilizator independent

B1 Utilizator

independent A2

Utilizator independent

Limba italiana A2

Utilizator independent

A2 Utilizator

independent A2

Utilizator independent

A2 Utilizator

independent A2

Utilizator independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Educatie – transmitere de cunostinte; abilitati in conceperea si aplicarea de politici educaționale Spirit de echipă – bună capacitate de lucru în echipe interdisciplinare și/sau educaționale, dobândită prin:

Participări în colective ale unor proiecte de cercetare științifică și/sau educaționale la nivel național și internațional (proiecte mai reprezentative în anexă)

Activități derulate în calitate de șef de catedră, prodecan, decan și prorector Activități de evaluare instituțională și de specialitate la învățământ la distanță și învățământ cu

frecvență redusă, in cadrul comisiei 13 - ARACIS Bună capacitate de comunicare, dobândită și dovedită în activitatea didactică, de cercetare și cea managerială

Page 3: PM Aurel Vlaicu 03.04

Pagina 3/4 – 02.04.2012

Curriculum vitae - Aurel Vlaicu

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Coordonarea şi gestionarea a 11 proiecte internaţionale (Tempus, Inco-Copernicus, COST, Phare, Minerva, etc.), finanţate de uniunea europeană sau de alte organizaţii. Coordonarea activităților de parteneriat ale Universității Tehnice din Cluj-Napoca cu mediul economic și cu parteneri instituționali din străinătate. Coordonare programe educaționale și de cercetare stiințifică cu participare internațională Membru în comisia de Electronică și Telecomunicații a CNATDCU

Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe în utilizarea computerului, telecomunicaţii, procesarea de imagini digitale, imagistică medicală, tehnologii multimedia, bazele internetului şi aplicaţii distribuite, educaţie la distanţă, e-learning Aptitudini de cercetător cu experiență, cu recunoaștere la nivel național și internațional, în domeniul Electronicii, Telecomunicațiilor și Tehnologiilor Informaționale, dovedită prin:

Inițierea, conducerea, implementarea și evaluarea de proiecte de cercetare Elaborarea unui număr de 6 cărți/monografii , peste 150 de lucrări științifice (lista lucrărilor din

ultimii 5 ani în anexă) Conducător de doctorat din anul 2001, cu 13 teze de doctorat finalizate pina in prezent, dintre care

7 in ultimii doi ani Membru în comisii de susținere publică a tezelor de doctorat la universități din țară și din

străinătate

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Abilitati in programarea si utilizarea calculatorului, utilizare MSO

Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: urmărirea competițiilor sportive, turism, artă

Permis de conducere Permis de conducere categoria B

Informaţii suplimentare

Publicatii

Autor/coautor a peste 140 de lucrări ştiinţifice în domeniul prelucrărilor de imagini, televiziunii, electronicii, tehnologiilor multimedia, aplicaţiilor distribuite, dintre care

peste 30 în ultimii cinci ani 60 de citari ale lucrarilor stiintifice publicate, in reviste si conferinte internationale

Granturi, contracte de cercetare Total 10 din care 5 internationale si 5 nationale

COST 229- Digital Signal Processing and Communications - coordonator local

(1993-1996)

COST 254- Intelligent Processing and Facilities for Communication Terminals -

coordonator local (1998-2001)

COST 276 -Information and Knowledge Management for Integrated Media

Communication- coordonator local (2002- )

COPERNICUS # 1529 - Teleworking and Multimedia Services over High-Speed

Networks - coordonator local (1995-1997)

Program FP6 - “KALEIDOSCOPE” - coordonator local (2004 - 2008).

director de proiect CNCSIS – 1031 – Sistem integrat de management şi comunicare

pentru educaţia la distanţă – 2004-2005

coordonator local proiect TELEORALTUM – Sistem informatic integrat de

diagnostic şi monitorizare al tumorilor oro-maxilo-faciale - program PNCDI, 2004-

2006 45000 RON

director de proiect CEEX – COMODICI – Sistem de control şi monitorizare la

distanţă a clădirilor inteligente, 2006-2008

director de proiect CEEX – resurse umane POSTDOC – Interfete Multimodiale

Utilizator-Sistem pentru Platforme Intergrate de Telecomunicatii (iMPT), 2006-

2008

coordonator local proiect CEEX - Exploatarea proceselor cognitive relevante în

designul şi evaluarea softurilor educaţionale, 2006-2008

Page 4: PM Aurel Vlaicu 03.04

Pagina 4/4 – 02.04.2012

Curriculum vitae - Aurel Vlaicu

Granturi, Proiecte Institutionale

Total 9 din care 6 internationale și 3 finanțate din fonduri structurale

TEMPUS S-JEP 08012-94 “DIDAPRO” -Digital Data Processing in

Communications- Coordonator proiect (1995-1997).

TEMPUS S_JEP 12518-97 “Advanced Educational Technologies Centre” –

coordonator local (1997 – 1999)

TEMPUS S_JEP “Restructuring of DSP courses” (1998-2000).

INCO-COPERNICUS “INTELLECT” – Intelligent Learning Environment for Course

Telematics – coordonator local (1998-2001).

PHARE Programme “Development of Distance Education in Central and Eastern

Europe” – coordonator local (1997-2000).

Minerva project “NETCAMPUS” – Improving ODL in a Network

Proiect POSDRU „4DPOSTDOC” “Dezvoltarea şi susţinerea de programe postdoctorale multidisciplinare în domenii tehnice prioritare ale strategiei naţionale de cercetare - dezvoltare - inovare”, cod contract POSDRU/89/1.5/S/52603 – manager de proiect (2010-2013)

Proiect POSDRU „DIDATEC”, cod contract POSDRU/87/1.3/S/60891: “Școală

universitară de formare inițială și continuă a personalului didactic şi a

trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginerești” - manager de

proiect (2010-2013)

Proiect POSDRU „E-START”, cod contract POSDRU/86/1.2/S/54956 –

„Program multi-regional de studii masterale in eActivitati” - coordonator local

(2010-2013)

Alte informatii relevante Persoane de contact şi referinte: Prof.dr.ing. Radu Munteanu – Rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca

Anexe Anexa 1 – Lista proiectelor Anexa 2 - Lista publicațiilor (selecție)

Cluj-Napoca Prof.dr.ing. Aurel VLAICU 5.03.2012

Page 5: PM Aurel Vlaicu 03.04

PLAN MANAGERIAL pentru funcția de Rector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca

2012 – 2016

Prof. dr. ing. Aurel VLAICU

„PERFORMANȚĂ PRIN COLABORARE ŞI ECHILIBRU ÎN DIVERSITATE”

Structura planului managerial:

1. Context şi implicaţii 2. Misiune şi viziune 3. Valori şi principii directoare 4. Politici manageriale principale 5. Direcţii de intervenţie şi măsuri 6. Remarci finale

Page 6: PM Aurel Vlaicu 03.04

2 Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU

1. Context şi implicaţii Mediul universitar se află în faţa unor transformări majore. Evenimentele din ultimul timp pe plan naţional demonstrează o schimbare de paradigmă în ceea ce priveşte modul în care universităţile trebuie să se raporteze la nevoile societăţii. Din momentul în care Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a realizat clasificarea universităţilor şi domeniilor de specializare s-a intrat practic în „era” competiţiei directe dintre universităţi pentru accesul la finanţarea publică de bază şi complementară, la posibilitatea de a dezvolta programe de studiu în ciclurile superioare (masterat, doctorat, postdoctorat), la tipul şi mărimea programelor de studiu. Toate acestea au consecințe asupra capacităţii universităţii de a asigura un nivel calitativ ridicat al activităţilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică. În plus, apar implicaţii majore asupra imaginii universităţii pe plan naţional şi internaţional, cu consecinţe directe asupra numărului de studenţi atraşi şi a parteneriatelor care se pot dezvolta atât în plan educaţional cât şi în ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. În acest proces de clasificare a universităţilor, ca o recunoaștere a valorii ei, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a intrat în clubul celor 12 universități din prima categorie valorică în România – universităţile de cercetare avansată și educație. Această poziţie trebuie însă consolidată în anii care urmează, iar acest lucru implică o abordare mai eficace a activităţilor de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare instituţională şi de creştere a calităţii procesului educaţional în toate aspectele sale.

În plus, ca urmare a evoluţiei nefavorabile a mediului economic şi financiar din ultimii ani, societatea în general aşteaptă de la mediul universitar o implicare mult mai vizibilă în plan social şi economic. Piaţa forţei de muncă caută absolvenţi cu o orientare mult mai accentuată spre rezolvarea problemelor practice. Necesitatea orientării activităţilor de cercetare ştiinţifică înspre aspecte aplicative, care să conducă la parteneriate reale cu agenţii economici, este demonstrată şi de evoluţia cerinţelor de finanţare a granturilor din fonduri publice naţionale, dar şi a proiectelor finanţate de către Comisia Europeană. De asemena, este tot mai pregnantă necesitatea întăririi colaborărilor cu mediul economic pentru creşterea calităţii procesului educaţional.

Capacitatea din ce în ce mai redusă de susţinere de către societate a învăţământului în general, şi a celui superior în special, va conduce la schimbări semnificative în ceea ce priveşte evoluţia mediului universitar din România. Un aspect care emerge din acest context este necesitatea fuziunii universităţilor. În conformitate cu analizele Comisiei Europene, se justifică existenţa unei universităţi la 1 milion de locuitori. Din acest punct de vedere, putem spune că Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a întreprins acţiuni proactive în urma absorbţiei Universităţii de Nord din Baia Mare.

În faţa acestor provocări trebuie să ne gândim şi să acţionăm împreună într-un mod nou, inteligent, care să asigure dezvoltarea în continuare a universităţii noastre şi să-i consolideze poziţia câştigată prin efortul nostru comun – de universitate de cercetare avansată și educație. Din respectul profund pentru predecesorii noştri şi pentru toţi cei care formează astăzi corpul academic al acestei universităţi, care au contribuit la poziţionarea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca în rândul universităţilor de elită din România, avem datoria să căutăm soluţii şi să acţionăm pentru a ne menţine în acest clasament şi pe viitor. Cred în potenţialul acestei universităţi de a demostra că performanţa ridicată a cercetării ştiinţifice şi învăţământului de până acum nu este o simplă întâmplare.

De asemenea, prin specificul său, universitatea noastră va trebui să fie creativă şi în ceea ce priveşte oferta înspre mediul socio-economic, atât în planul instruirii, cât şi în cel al serviciilor cu caracter de consultanţă şi de cercetare aplicativă şi inovare, dar şi în planul unor acţiuni cu caracter social, de informare şi educare a societăţii. Creşterea capacităţii de inovare a societăţii româneşti depinde în mod hotărâtor de mediul universitar, iar noi trebuie să demonstrăm în continuare că avem capacitatea de a pune în operă misiunea noastră autoasumată.

Page 7: PM Aurel Vlaicu 03.04

Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU 3

2. Misiune şi viziune Prezentul plan managerial are la bază misiunea autoasumată de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în Cartă:

„Misiunea noastră este de a dezvolta valoarea în oameni, în procese şi în produse. În acest sens, vom urmări realizarea la un înalt nivel de calitate a învăţământului şi cercetării ştiinţifice avansate, în domenii specifice, în context naţional şi internaţional, răspunzând necesităţilor dezvoltării intelectuale, profesionale şi sociale a individului şi progresului societăţii romaneşti.”

Pornind de la contextul actual şi previzionat pe plan naţional şi internaţional, în accepțiunea mea şi a echipei manageriale pe care v-o propun, accentul la nivelul misiunii va trebui pus în următorii patru ani pe cercetarea ştiinţifică avansată, cu vizibilitate internaţională, pe inovare în colaborare cu agenţii economici, pe orientarea mai accentuată a procesului de învăţământ - licenţă, masterat, doctorat – înspre nevoile societăţii româneşti, dar şi pe deschiderea de noi forme de învăţământ la nivel postuniversitar, inclusiv prin dezvoltarea învăţământului on-line şi a celui care are la bază standardele ocupaţionale, pentru a atrage noi segmente de studenţi și să transpunem în practică la parametri superiori conceptul de învăţare pe tot parcursul vieţii. Punerea accentului pe aceste componente ale misiunii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca vine ca o necesitate obiectivă de creştere a nivelului veniturilor universităţii în spaţiul din ce în ce mai competitiv al formării resursei umane înalt calificate şi adaptate la noile cerinţe de pe piaţa forţei de muncă naţională şi europeană.

Pentru a putea conduce universitatea în această direcţie avem nevoie de o nouă abordare, care să subscrie ideii de „Performanţă prin Colaborare şi Echilibru în Diversitate”. Cu alte cuvinte, trebuie să găsim împreună acele căi prin care să creştem colaborarea de durată între departamente şi facultăţi atât în planul programelor de studiu cât şi al cercetării ştiinţifice, precum şi colaborarea pe aceste dimensiuni cu alte universităţi şi cu mediul economic. Este calea cea mai eficace prin care rezultatele universităţii să se reflecte mai amplu în mediul socio-economic. Trebuie să încurajăm diversitatea şi să susţinem iniţiativele antreprenoriale ale membrilor corpului academic pentru a dezvolta programe de studii inovative, cu impact ridicat în piaţă, în special la nivel de masterat şi studii postuniversitare. Diversitatea în acţiune este necesară pentru a găsi soluţii optime la problemele particulare din societate, însă va trebui să considerăm şi un element de echilibru în acest sens pentru a putea asigura o calitate ridicată a serviciilor oferite societăţii în raport cu resursele de care dispunem. „Performanţa prin colaborare şi echilibrul în diversitate” este provocarea pe care doresc să o aduc atât în faţa echipei manageriale, cât şi a întregului corp academic din universitatea noastră pentru anii ce urmează.

Dacă împreună vom reuşi să depăşim această provocare, văd peste patru ani o universitate care îşi consolidează poziția de universitate de cercetare avansată și educație, în care există un mediu creativ, dinamic şi stimulativ pentru dezvoltarea profesională și personală a studenților și profesorilor, în care domeniile de specializare sunt în categoria superioară (A), o universitate care se afirmă ca pion important în context regional şi naţional, o universitate care este recunoscută ca pol de excelenţă în câteva domenii de cercetare ştiinţifică cu impact social şi economic în comunitatea locală, națională și chiar internațională.

3. Valori şi principii directoare Misiunea asumată şi viziunea care vor defini acțiunile mele şi ale echipei de management pe care v-o propun se bazează pe valorile asumate deja în Cartă: libertatea academică, transparența decizională, solidaritatea și colegialitatea academică, profesionalismul, valoarea și eficiența, spiritul de initiativă, egalitatea de șanse, respectarea necondiționată a

Page 8: PM Aurel Vlaicu 03.04

4 Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU

normelor de conduită și de acțiune în mediul universitar, atașamentul față de valorile academice, dar şi pe asigurarea unei calităţi superioare în tot ceea ce întreprindem, pe spiritul antreprenorial individual şi de grup, pe diversitatea în acţiune, precum şi pe asumarea responsabilităţii individuale şi colective. În mod special, doresc să susţin spiritul antreprenorial, onestitatea, transparenţa şi munca de calitate, ca şi valori esenţiale în care va trebui să excelăm pentru a putea transforma viziunea în realitate.

Deciziile noastre se vor baza pe principii şi priorităţi cunoscute şi larg acceptate de comunitatea academică. Acelaşi mod de lucru va fi aplicat de către membrii echipei manageriale de la toate nivelurile. Munca de calitate este condiţia accesului la resurse şi implicit la dezvoltare, de aceea aceasta va trebui bazată pe indicatori şi ţinte clar definite în toate aspectele: cercetare ştiinţifică, educație, servicii pentru mediul socio-economic, internaţionalizare, servicii pentru studenţi şi pentru corpul academic, organizare internă.

Principiile majore care cred că sunt necesare în spiritul viziunii expuse și pe care le voi încuraja şi susţine în cadrul universităţii, sunt: integritatea, conducerea bazată pe principii, date şi fapte, orientarea înspre studenţi şi nevoile societăţii, consecvenţa în finalizarea cu succes a fiecărui proiect, accentul pe calitate superioră ca principală prioritate, implicarea activă a întregului corp academic, obiectivitatea, încurajarea opiniei deschise şi susţinerea tuturor acelora care aduc contribuţii importante la menţinerea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca în categoria universităţilor de elită din România.

4. Politici manageriale principale Programul de management pe care îl propunem este unul colaborativ și transparent, bazat pe munca în echipă. Vă propun în acest sens o echipă managerială tânără, formată din oameni cu deschidere internațională și cu care am lucrat anterior, pe a căror putere de muncă, experienţă, competenţă şi spirit creativ contez și mă bazez.

Dincolo de viziunea şi echipa managerială puternică pe care o aduc în faţa dumneavostră, punerea în practică a programului managerial propus necesită implicarea la diferite niveluri de decizie a mult mai multor persoane, iar succesul va depinde mult de modul în care vom reuși să colaborăm cu toți membrii comunității academice din universitate.

Programul propus poate fi, evident, completat și îmbunătățit, fie datorită modificării condițiilor externe, fie pe baza unor sugestii venite de la dumneavoastră, sugestii pe care le vom analiza și le vom include, în măsura în care au valoare instituțională și se dovedesc utile și constructive.

Prin adoptarea noii Carte a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca s-a făcut un pas important în sensul modernizării structurii universității, prin trecerea la departamente ca unități de bază în organizarea și desfășurarea activităților didactice și de cercetare. Aceaste noi structuri trebuie însă făcute operaționale, trebuiesc armonizate relațiile de colaborare cu compartimentele și serviciile universității.

Ca urmare a fuziunii cu Universitatea de Nord din Baia Mare apare, de asemenea, necesitatea extinderii şi diversificării profilului de activitate al universității, de integrare constructivă a serviciilor de la Centrul Universitar Nord Baia Mare în structura Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi de formulare şi dezvoltare a colaborărilor dintre facultățile şi departamentele din cele două centre universitare în planul didactic şi al cercetării ştiinţifice.

În contextul internațional al creării unor poli universitari puternici, prin intermediul fuziunilor de instituții şi a consorţiilor universitare, este de așteptat ca această problemă să se pună în viitorul nu prea îndepărtat pe plan local și regional. Consider că această acțiune, dacă este abordată cu transparență și bună credință de către toți factorii implicați, poate fi benefică. În

Page 9: PM Aurel Vlaicu 03.04

Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU 5

acest sens, doresc să asigur deschiderea universităţii noastre pentru dialogul constructiv cu universităţile clujene şi cu alte universităţi din ţară, precum şi cu administraţia locală.

Trebuie, de asemenea, implementate și finalizate soluțiile de informatizare la scară largă pentru gestionarea eficientă a studenților universității, a cercetării științifice și a celorlalte activități din UTCN, ca element cheie în modernizarea managementului academic.

În contextul actual, cantitatea și calitatea cercetării ştiinţifice efectuate are rolul primordial în clasificarea acestora pe plan internațional. De aici, necesitatea de a susţine şi consolida activitatea structurilor de cercetare. Cercetarea ştiinţifică este o importantă sursă de venituri și de imagine, atât pentru universitate în ansamblu, cât și pentru fiecare cercetător în parte, motiv pentru care doresc să susţin pe mai departe procesul de creare a noi structuri de cercetare, dar mai ales procesul de fuziune şi colaborare a structurilor de cercetare în forme mai mari, cu caracter inter şi multi-disciplinar (platforme de cercetare, institute de cercetare), ca necesitate clar demostrată de creare a unor poli de excelenţă în domenii de impact major pentru mediul socio-economic. Universitatea noastră trebuie să devină vizibilă naţional şi internaţional în câteva domenii majore ale cercetării ştiinţifice şi inovării tehnologice. În acest sens, vor fi întreprinse acţiuni manageriale concrete pentru definirea domeniilor majore interdisciplinare şi crearea structurilor de cercetare necesare.

Îndeplinirea criteriilor de asigurare a calității este o constantă a managementului universitar, trebuind să conducă la definirea procedurilor care să genereze – în ultimă instanță – o percepție corespunzătoare a universității atât în mediul socio-economic în care evoluează, cât și în rândul posibililor „clienți” (viitori studenți, beneficiari ai rezultatelor cercetării, etc.). Dincolo de proceduri, calitatea se reflectă în munca depusă de către fiecare cadru didactic la curs şi laborator, în munca depusă de colective în dezvoltarea laboratoarelor prin diverse proiecte de dezvoltare instituţională şi de cercetare ştiinţifică. Proverbul românesc „omul sfinţeşte locul” caracterizează foarte bine, din acest punct de vedere, asigurarea calităţii procesului educațional şi a serviciilor pentru mediul socio-economic. De aceea, voi promova o politică de susţinere a fiecărui cadru didactic şi program de studiu care primeşte calificative ridicate de apreciere din partea studenţilor.

Pentru eficientizarea activităţii din universitate voi promova o politică de optimizare a structurii administrativ-funcționale a universității și a utilizării resurselor sale, pe baza planurilor strategice și operaționale actualizate anual, planuri stabilite împreună cu echipele manageriale de la toate nivelurile universităţii, pe bază de date şi fapte. Prin informatizare şi un management inteligent voi urmări reducerea birocrației și asigurarea transparenței, prin simplificarea fluxurilor informaționale și a procedurilor aplicate.

În acelaşi cadru, voi urmări descentralizarea sistemului decizional și a resurselor financiare până la nivelul departamentelor, însoțită de responsabilizarea directorilor de department. Descentralizarea financiară se va face de aşa natură încât să nu fie afectată stabilitatea locurilor de muncă ale corpului academic. Descentralizarea financiară va ţine cont şi de contribuţia departamentelor la poziţionarea universităţii în rândul clubului universităţilor de elită din România. Voi încuraja antreprenoriatul academic şi voi asigura un mediu de susţinere a responsabililor programelor de studiu, în comun acord cu directorii de departamente, pentru descentralizarea resurselor financiare până la nivel de programe de studiu. În acelaşi spirit, voi aplica exercitarea unei management bazat pe obiective asumate și urmărite la fiecare nivel de decizie.

În aceeaşi măsură mă angajez să exercit un management vizionar, bazat pe o informare adecvată în mediul extern, care să conducă la acţiuni proactive şi nu reactive, pe exercitarea unui management participativ, care să promoveze un climat de colaborare deschisă, bazat pe principii etice și morale, pe o colaborare deschisă cu Senatul UTCN pentru a ajunge la performanța universitară pe care ne-o dorim cu toţii.

Page 10: PM Aurel Vlaicu 03.04

6 Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU

5. Direcţii de intervenţie şi măsuri În continuare sunt sintetizate direcţiile de intervenţie şi măsurile asociate pe care le consider esenţiale pentru atingerea viziunii, direcţii şi măsuri pe care mi le asum şi pe care doresc să le transpun în practică prin proiecte şi acţiuni concrete, derulate împreună cu întregul corpul academic din universitatea noastră.

5.1. Organizarea internă şi managementul universitar O conducere democratică a universităţii înseamnă transparență, implicare, comunicare și muncă în echipă. Universitatea nu poate fi condusă de o persoană sau de un grup restrâns de persoane, iar în spiritul unei abordări democratice a managementului universitar deciziile pentru proiectele majore nu pot fi luate în grup restrâns; acestea trebuie comunicate, dezbătute şi susţinute de majoritatea membrilor corpului academic. Cred cu putere în această cale şi în acest sens am acţionat şi din poziţia de prorector pentru proiectele de interes instituţional (ex. sistemul de evaluare al cercetării, constituirea structurilor de cercetare, dezvoltarea proiectelor postdoctorale etc.).

Managementul colaborativ şi transparent se va reflecta şi în ceea ce priveşte proiectele de investiţii, în care priorităţile de intervenţie vor fi stabilite după criterii măsurabile, criterii care vor pune accentul pe aportul adus la creşterea performanţei universităţii de către structurile aflate la nivel operaţional (departamente, centre de cercetare). Trebuie să se încheie odată nesfârşita suspiciune că dacă rectorul este de la facultatea X, alte facultăţi sau profile sunt defavorizate. Sunt determinat să aplic proceduri transparente, agreate de către corpul academic, pentru a utiliza corect resursele universităţii. Trebuie să înţelegem că mai presus de un om, chiar rector fiind, există valorile şi principiile academice. Rectorul şi echipa sa managerială au obligaţia de a acţiona de fiecare dată şi fără excepţie în acest cadru.

Evoluţiile din ultimul timp, precum şi cele previzionate în mediul extern universităţii, dar şi în cel intern, ne pun în poziţia de a regândi forma de organizare internă. Spre exemplu, trebuie implementate soluţii adecvate pentru informatizarea pe scară largă, integrată, a procesului administrativ, de învăţământ şi de management al cercetării. În acest context, Departamentul de Informatică şi Centrul de Comunicaţii trebuie să devină o singură unitate integrată, cu personal profesionist şi motivat, la care să se adauge personal suport pentru deservirea fiecărei facultăţi în parte. Un caz pozitiv de integrare funcţională este în prezent Departamentul pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, care include managementul cercetării, analiza rezultatelor cercetării, proprietatea intelectuală şi dezvoltarea instituţională.

Voi susţine forma actuală de organizare a departamentelor din cadrul facultăţilor, atât la Cluj-Napoca cât şi la Baia Mare, cât timp aceste structuri vor face dovada implicării adecvate pentru atingerea performanţelor în cercetare şi educaţie în vederea menţinerii universităţii noastre în prima categorie de universităţi în România. În plus, voi creşte gradul de autonomie a acestor structuri atât în plan financiar cât şi în ce priveşte strategia de dezvoltare, în paralel cu creşterea gradului de responsabilizare în atingerea obiectivelor de performanţă asumate.

În ceea ce priveşte specializările socio-umaniste şi de ştiinţe din UTCN, existente în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, doresc să specific cu tărie că interesul nostru real este acela de a susţine aceste specializări cel puţin la acelaşi nivel ca şi specializările inginereşti. Mai mult decât atât, va trebui să identificăm soluţii inteligente, pe bază de analiză şi dialog, împreună cu colegii noştri de la cele două facultăţi cu profil socio-umanist şi de ştiinţe pentru integrarea acestora într-o formă armonioasă în cadrul

Page 11: PM Aurel Vlaicu 03.04

Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU 7

universităţii, care să aducă un aport de valoare instituţiei noastre. Mesajul meu este clar în acest sens: trebuie să construim, să dezvoltăm, să diversificăm.

De asemenea, voi susţine în continuare dezvoltarea facultăţilor mai tinere din universitate, precum ar fi Facultatea de Instalaţii, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism. În acelaşi spirit, voi susţine dezvoltarea extensiilor universitare de la Bistriţa, Zalău, Satu-Mare şi Alba-Iulia. Prin politica de informatizare a sistemului de management din cadrul universităţii se va urmări realizarea în adevăratul sens al cuvântului al reţelei de centre universitare ale UTCN, puternic integrate sub aspect administrativ, didactic şi al cercetării.

În lumea complexă şi complicată în care trăim nu există o cale unică de abordare a lucrurilor. Optimizarea resurselor şi maximizarea rezultatelor poate fi atinsă dând liberate de acţiune la nivelul cel mai de jos. Nu cred în omul providenţial, unicul care ne salvează pe toţi. Munca în echipă, abordarea personalizată a lucrurilor este calea necesară. De exemplu, este riscant să comparăm un program de studiu cu alt program de studiu deoarece factorii de influenţă şi contextul pot să difere substanţial. Cred cu putere că cei implicaţi direct în dezvoltarea unui program de studiu ştiu cel mai bine ce trebuie să facă pentru a-şi maximiza rezultatele. În acest spirit, admit şi faptul că orice iniţiativă sau acţiune va trebui în mod obligatoriu să se integreze şi în cadrul impus de principiile şi valorile academice prezentate în acest program.

Din punct de vedere organizatoric am să susţin mai departe creşterea autonomiei şi dezvoltarea structurilor de cercetare, cu accent pe dezvoltarea centrelor de cercetare, platformelor de cercetare şi, în mod special, pe dezvoltarea unui institut de cercetare interdisciplinară.

Pentru deschiderea unor noi pieţe pe dimensiunea educaţională voi susţine dezvoltarea unui departament integrat de formare continuă, în care componenta de instruire bazată pe tehnologia informației și comunicării să atingă un nivel ridicat de maturitate. Miza este aceea de a atrage în programe de instruire segmente de populaţie adultă de pe o arie geografică cât mai largă.

5.2. Învăţământ şi recunoaşterea performanţei didactice Universitățile moderne își redefinesc acum modalitățile prin care livrează și definesc cunoașterea. Eu privesc oferta educațională pe un orizont mai larg decât cel tradiţional (de formare universitară de bază pe cele trei paliere – licență, master și doctorat). Trebuie să ne concentrăm și pe educația continuă și pe educația non-formală, recunoscând locul și valoarea lor în comunitatea în care trăim. Ca universitate care se dorește de avangardă, trebuie să mizăm din timp pe creșterea locului și ponderii acestui tip de educație într-o societate bazată pe cunoaștere. Cunoaşterea se depreciază astăzi cu o rată foarte ridicată, mai ales în inginerie. Din acest punct de vedere trebuie să dezvoltăm soluţii şi să ne autoperfecţionăm pentru a furniza o instruire cu un puternic caracter aplicativ pentru mediul socio-economic. Mă angajez să susţin toate iniţiativele din universitate care vor acţiona în această direcţie.

UTCN, ca universitate de cercetare avansată și educație, trebuie să ofere studenților un act educațional de calitate, indiferent de nivelul la care acesta se produce, inclusiv prin integrarea rezultatelor cercetării în curriculum și în predare. Am să încurajez dezvoltarea acelor programe de studiu care oferă un proces educațional creativ, de tip formativ, centrat pe rezultatele învățării și pe crearea de competențe transversale necesare absolventului și care înglobează cele mai noi cunoștințe generate de către componenta de cercetare a universității. De asemenea, am să susţin modernizarea procesului didactic prin utilizarea pe scară largă a celor mai noi tehnologii educaționale.

Page 12: PM Aurel Vlaicu 03.04

8 Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU

Prin intermediul Deparamentului de Asigurarea Calităţii voi solicita derularea de acţiuni şi proiecte care să conducă la accederea în categoria A de ierarhizare a tuturor programelor de studiu din universitate, la fel ca şi trecerea de la un act didactic bazat pe reproducerea de cunoștințe la unul bazat pe crearea de cunoștințe.

În anii care urmează va trebui să dezvoltăm mai susţinut programele de studiu masterale moderne, interdisciplinare, unele în regim blended-learning, la care să deschidem „porţile” şi să includem în corpul profesoral (în special pentru activităţile cu caracter aplicativ) reprezentanţi din mediul economic şi chiar colegi de la alte universităţi din ţară şi străinătate.

Voi solicita organizarea de echipe la nivelul departamentelor pentru realizarea unei legături permanente cu managerii companiilor interesate și interesante pentru absolvenții noștri, în vederea identificării nevoilor de competențe și cunoştinţe necesare absolvenţilor.

Ca urmare a descentralizării în plan financiar, voi solicita directorilor de departamente să acorde tuturor cadrelor didactice care au primit calificativul „excelent” din partea studenţilor un premiu anual în bani, în funcţie de resursele financiare alocate departamentului.

5.3. Cercetarea ştiinţifică, inovarea, creaţia originală şi recunoaşterea performanţei în inovare şi cercetare ştiinţifică Dată fiind tradiția UTCN în ceea ce privește activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare, clasificarea noastră în categoria universităților de cercetare avansată și educație nu a fost o întâmplare. Cu toate acestea, UTCN trebuie să întreprindă măsuri susținute şi inteligente pentru a valorifica rezultatele cercetării astfel ca, la orizontul anului 2016, universitatea noastră să se găsească pe o poziție consolidată în România și pe un trend ascendent pe plan european, ca un pol de cercetare de excelență (în cel puţin trei domenii majore interdisciplinare) cu impact în mediul academic și socio-economic. Consider o prioritate înfiinţarea unui institut de cercetare interdisciplinară afiliat universității. În cadrul institutului de cercetare am să încurajez derularea de programe doctorale şi postdoctorale. Pentru aceasta va trebui să atragem proiecte de cercetare specifice, dar şi să găsim soluţii de finanţare a unor granturi interne pe bază de concurs. Este important să specific că se fac deja demersuri pentru ca universitatea noastră să intre în categoria instituţiilor de cercetare care vor beneficia de fondul nucleu pentru cercetare de la bugetul de stat. Prin aceasta se va reuşi dezvoltarea resursei umane înalt calificate în cercetare.

Se va continua politica de alocare a unei cote din regie directorilor de proiecte de cercetare. Se va continua politica de susţinere financiară şi consiliere pentru brevetarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi participarea la târguri de inventică. Cu toate provocările financiare inerente, voi susţine proiectele finanțate din Fonduri Structurale aflate în desfășurare. Voi susţine şi voi încuraja crearea de start-up-uri sau spin-off-uri inovante în cadrul UTCN, fiind deja creat în acest sens cadrul instituţional. Voi premia toate reuşitele de transfer tehnologic (produse, tehnologii, brevete) care vor fi realizate de către cercetătorii din cadrul universităţii noastre.

Voi sprijini activitatea de publicare a rezultatelor cercetării la conferințe de prestigiu, din categoria A conform clasificărilor MECTS, prin susținerea din veniturile proprii ale universității a unora dintre cheltuielile aferente. De asemenea, în limita posibilităţilor, voi susţine financiar conferinţele internaţionale organizate de UTCN care sunt indexate ISI Web of Knowledge. Voi premia anual toate lucrările publicate în reviste cotate ISI cu scor relativ de influenţă mai mare de 0,5.

Page 13: PM Aurel Vlaicu 03.04

Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU 9

În vederea susţinerii activităţii de cercetare, inclusiv a cercetării în cadrul școlii doctorale, am să consider ca fiind o prioritate alocarea fondurilor necesare pentru asigurarea accesului la bazele de date internaţionale cu publicaţii ştiinţifice.

Voi întări comunicarea personală cu directorii structurilor de cercetare acreditate intern pentru a-i capacita să aplice la cât mai multe proiecte cu finanţare europeană (în programul FP7, iar din 2014 în programul Orizont 2020). Pentru toate situaţiile în care la aceste iniţiative vor participa cel puţin trei centre/laboratoare de cercetare din cel puţin două facultăţi ale universităţii voi identifica soluţii de susţinere financiară a întâlnirilor de lucru în etapa de elaborare a aplicaţiei de finanţare.

Competiţia ne obligă să sprijinim publicațiile proprii ale UTCN, prin internaționalizarea colectivelor redacționale și de recenzie, precum și prin transformarea lor într-o rampă de lansare pentru cercetătorii începători, cu scopul creșterii nivelului de recunoaștere internațională a acestora.

5.4. Dezvoltarea instituţională şi recunoaşterea performanţei în dezvoltarea instituţională Asigurarea unui nivel ridicat de calitate în procesul de învăţământ şi de cercetare nu se poate realiza fără dezvoltarea unor laboratoare moderne. Voi susţine cu prioritate crearea şi dezvoltarea de laboratoare interdisciplinare cu acces larg, în care administrarea să fie realizată instituţional, încât să nu existe dificultăţi de acces la resursa de instruire şi cercetare.

Dezvoltarea parteneriatelor cu alte universităţi, cu agenţi economici şi instituţii de cercetare de prestigiu pentru susţinerea programelor de studiu reprezintă o altă prioritate a acestui plan managerial. În acest sens încurajez dezvoltarea programelor masterale în parteneriat cu alte universităţi, dezvoltarea de laboratoare în parteneriat cu mediul economic.

Sunt conştient de efortul şi demersurile necesare pentru accesarea de resurse financiare şi materiale în vederea dezvoltării bazei materiale de studiu şi cercetare. Mă angajez să susţin moral toate aceste demersuri, iar acolo unde departamentele vor reuşi să atragă resurse financiare şi materiale în vederea creşterii calităţii programelor de studiu (mobilităţi ale studenţilor etc.), am să susţin în limita posibilităţilor cofinanţarea acestor acţiuni.

Un aspect important este legat de creşterea vizibilităţii corpului academic în colectivele editoriale ale revistelor cotate ISI cu scor relativ de influenţă peste 0,5. Voi susţine financiar deplasarea la întâlnirea anuală a colectivelor editoriale pentru acei membri ai corpului academic din universitate care fac parte din astfel de colective.

5.5. Managementul resurselor materiale În ultimii ani în UTCN s-au făcut investiții importante în infrastructură: spații de educație, laboratoare didactice și de cercetare, dotare cu echipamente didactice și de cercetare moderne, reabilitarea spațiilor de cazare și de servire a mesei, a spațiilor pentru recreere și divertisment (baze sportive pentru studenți, bazin olimpic etc.). În acest context, am să susţin continuarea eforturilor de finalizare a investițiilor aflate în diverse stadii de implementare.

O prioritate în planul managerial va fi introducerea tuturor datelor despre baza materială a universităţii în sistemul informatic pentru a putea avea o imagine clară, în fiecare

Page 14: PM Aurel Vlaicu 03.04

10 Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU

moment, a activelor fixe, a gradului de amortizare al acestora, a gradului de uzură morală, a amplasamentului, a responsabililor şi gestionarilor etc.

De asemenea, vor fi întreprinse acţiuni periodice de evaluare a activelor fixe, în special a spaţiilor de învăţământ, recreere şi cazare, pentru a identifica la timp problemele existente şi a interveni cât mai prompt. Se vor evalua toate zonele unde trebuie intervenit, se va face un plan de proiecte de investiţii, vor fi stabilite priorităţi de intervenţie şi, în baza unui proces de dezbatere publică, se va stabili ordinea de intervenţie în funcţie de posibilităţile financiare ale universităţii. Planul va fi ajustat semestrial, în funcţie de evoluţia evenimentelor. Prin acest proces se va pune efectiv în practică principiul transparenţei în managementul resurselor materiale.

Un alt obiectiv important va fi analiza rentabilităţii în utilizarea activelor şi cheltuielilor cu utilităţile în vederea identificării pierderilor nejustificate şi întreprinderii de acţiuni, pe bază de proiecte de investiţii, pentru reducerea cheltuielilor. Se va urmări eficientizarea valorificării spaţiilor din universitate. În acest sens se va evalua gradul de necesitate şi de utilizare al spaţiilor pentru procesul didactic şi de cercetare şi se va stabili un plan transparent, discutat cu membrii corpului academic, de distribuire judicioasă al acestora. În aceeaşi idee se va ţine cont şi în planificarea priorităţilor pentru investiţia în infrastructurile noi.

Informatizarea întregii activităţi de administrare a resursei materiale este una dintre soluţiile necesare pentru monitorizarea în timp real a eficienţei utilizării şi exploatării acesteia. Sunt perfect conştient că din biroul de rector sau prorector administrativ nu poţi cunoaşte problemele mai bine decât cei implicaţi zilnic în aceste activităţi. Pe această linie se va asigura o comunicare deschisă, pe baza unor întâlniri periodice, cu personalul tehnic şi de suport, până la cel mai jos nivel, încât fiecare să-şi poată exprima opinia în raport cu modul în care decurge administrarea resurselor materiale ale universităţii.

Eficientizarea activităţilor la bazinul olimpic, în cadrul facilităţilor de recreere ale universităţii şi în căminele şi cantinele studenţeşti este o altă prioritate în cadrul programului managerial.

5.6. Dezvoltarea resursei umane Într-o universitate, resursa umană reprezintă bunul cel mai de preț. Din acest motiv, conducerea UTCN trebuie să se preocupe serios de contracararea efectelor negative ale subfinanțării și întreruperii procesului firesc de împrospătare a corpului didactic și de cercetare, precum și a personalului administrativ. Resursa umană a UTCN a fost și este afectată, în politica de atragere a tinerilor în cercetarea științifică universitară, în politica de întinerire a corpului didactic, respectiv în politica de dezvoltare profesională a cercetătorilor și cadrelor didactice, de restricțiile legislative și administrative cu privire la salarizare.

În viziunea noastră, o prioritate majoră o constituie dezvoltarea resursei umane. În acest sens voi susţine acele proiecte sau iniţiative venite din rândul departamentelor care implică formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice, a cercetătorilor, dar şi a personalului auxiliar. Susţinerea va implica cofinanţarea iniţiativelor, în limita posibilităţilor universităţii.

Se va susține promovarea pe posturi didactice superioare a tuturor celor care satisfac grila internă a UTCN și criteriile CNATDCU, fără nici o excepţie. Vom întreprinde pe linie instituţională demersuri la minister şi la CNATDCU în vederea relaxării criteriilor de avansare, prin luarea în considerare a contextului românesc, cu luarea în considerare a unui spectru mai larg de indicatori, personalizaţi pe domenii, inclusiv cu includerea conferinţelor relevante pentru ţara noastră.

Page 15: PM Aurel Vlaicu 03.04

Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU 11

De asemenea, se va pune la punct un sistem unitar de criterii la nivelul întregii univesităţi pentru acordarea gradaţiilor de merit. Sistemul va fi stabilit în urma unui proces de dezbatere publică cu toţi membrii corpului academic.

O altă măsură avută în vedere este dezvoltarea resursei umane din UTCN prin intermediul mentoratului (elaborarea unor planuri de dezvoltare a carierei pentru întregul personal academic și de cercetare, precum și prin consilierea tinerilor în realizarea acestor planuri de către un corp de mentori).

Se va continua aplicarea sistemului de evaluare a cercetătorilor din UTCN. De asemenea, la propunerea directorilor de departamente, dacă aceştia vor considera ca fiind necesară, se va lua în considerare oportunitatea detalierii şi diversificării fişelor de post ale personalului didactic în vederea utilizării mai eficiente a resursei umane.

De asemenea, se va analiza oportunitatea reactualizării fișelor de post pentru personalul administrativ în acord cu modificările survenite în activităţile universităţii, pentru o mai bună transparență a încărcării și pentru utilizarea mai eficientă a resursei umane.

5.7. Motivarea angajaţilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă În baza descentralizării financiare, voi solicita directorilor de departamente să considere grile diferenţiate de salarizare pentru asistenţii şi şefii de lucrări care obţin rezultate deosebite în activitatea didactică, de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare instituţională, precum şi pentru acei membri din departamente care sunt implicaţi în mod constant în activităţile administrative care consumă timp (dosare de acreditare, state de funcţii, rapoarte pe partea de asigurarea calităţii, activităţi cu studenţii, promovare etc.).

Fiecare cadru didactic va primi anual un buget de 400 lei (sau chiar mai mult dacă condiţiile financiare vor permite) pentru a-şi achiziţiona articole de birotică şi consumabile.

O preocupare importantă va fi asigurarea unor venituri decente și pentru categoriile de personal administrativ mai puţin favorizate (tehnicieni, portari, şoferi etc.), prin utilizarea resurselor alternative de finanțare (venituri proprii, servicii oferite), bineînțeles în concordanță cu prevederile legale în vigoare. Acest lucru se va realiza şi din atragerea de resurse suplimentare prin diverse servicii prestate înspre mediul socio-economic în care să fie utilizată baza materială complementară a UTCN (cantine, facilităţi de recreere, ateliere). Se va urmări în acest sens o eficientizare a managementului acestor facilităţi şi un control mai bun a modului de exploatare al acestora.

Se vor aplica criterii pentru acordarea unor salarii diferențiate în funcție de performanță pentru toate categoriile de personal, precum şi transparență în acordarea tuturor sporurilor salariale prevăzute de către legislația în vigoare sau introduse prin Carta UTCN, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale.

Dacă vor exista oportunităţi de finanţare în proiecte de dezvoltare instituţională, se va susţine cu prioritate construirea unui cămin pentru tinerii cercetători, doctoranzi, asistenţi, precum şi dezvoltarea şi informatizarea bibliotecii.

Un proiect foarte important în viziunea mea şi a echipei manageriale este realizarea unui serviciu informatic integrat, la nivel de universitate, care să cuprindă: gestionarea integrată a studenților și a rezultatelor lor profesionale, gestionarea resurselor umane, sistemul de management educațional, gestionarea proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare, gestionarea rezultatelor cercetării, în scopul valorificării acestora, gestionarea mobilităților internaționale ale studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor, gestionarea achizițiilor de produse și servicii în UTCN, gestionarea integrată a sălilor de curs/seminar din

Page 16: PM Aurel Vlaicu 03.04

12 Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU

UTCN, în vederea asigurării unor condiții optime de elaborare a orarului activităților didactice, gestionarea bazei materiale și infrastructurii UTCN, în scopul asigurării resurselor pentru activitatea de cercetare și cea didactică, dar și pentru generarea de venituri proprii, managementul financiar-contabil general al UTCN etc. Prin acest proiect se va urmări diminuarea birocrației şi managementul inteligent al resurselor universităţii. Acest proiect este cu atât mai important cu cât UTCN are mai multe unităţi de învăţământ distribuite geografic.

5.8. Comunicarea internă şi cooperarea cu membrii corpului academic Pentru punerea în practică a proiectelor de anvergură instituţională voi avea nevoie de cooperarea membrilor corpului academic. În acest sens, voi încuraja spiritul de iniţiativă şi dezbaterile publice înainte de aprobarea oricărui proiect major de dezvoltare instituţională.

Voi crea un cadru de colectare a tuturor ideilor şi observaţiilor care ar putea ajuta la mai buna funcţionare a universităţii (ex. întâlniri periodice, poşta cu idei). Propunerile vor fi analizate împreună cu prorectorii, decanii, directorii de departamente şi, acolo unde este cazul, împreună cu comisiile senatoriale, iar ideile fezabile vor fi puse în practică.

5.9. Diversificarea şi dezvoltarea serviciilor şi colaborării cu mediul socio-economic Dezvoltarea serviciilor şi colaborării cu mediul socio-economic devine din ce în ce mai importantă. Trebuie să fim mai deschişi şi mai creativi în diversificarea şi consolidarea acestor colaborări. Pentru identificarea celor mai bune modalităţi de colaborare trebuie asigurat un contact direct şi permanent cu cât mai mulţi agenţi economici.

Din punct de vedere instituţional, susţinerea pe care o am în vedere în momentul deblocării posturilor în universitate este aceea ce a crea la nivelul fiecărei facultăţi sau profil a unui post de facilitator/referent, al cărui rol va fi acela de a promova în teren oferta de servicii a fiecărui departament şi structură din cadrul facultăţii, de a identifica nevoi în cadrul agenţilor economici, de a facilita diverse proiecte de colaborare specifice, precum şi de a atrage sponsorizări pentru diverse acţiuni în cadrul facultăţii.

Un element important va fi şi dezvoltarea laboratoarelor tematice, cu sprijinul agenţilor economici prin atragerea de sponsorizări, precum şi a programelor de internship pentru studenţi.

De asemenea voi susţine integrarea universităţii în clustere şi reţele regionale şi naţionale, precum Parcul Ştiinţific Metropolitan Cluj, şi în alţi poli de excelenţă şi competitivitate, în colaborare cu alte universităţi, autorităţi locale, facilitatori şi agenţi economici.

5.10. Internaţionalizarea În contextul internațional actual, marcat de globalizare, UTCN trebuie să caute și să găsească resursele și soluțiile pentru a nu pierde din piața educațională pe care o are deja, fie datorită scurgerii celor mai buni absolvenți de liceu înspre universități din străinătate, fie datorită atragerii acestora înspre alte universități din România. Suntem conștienți de faptul că nu vom putea lupta de la egal la egal cu universitățile din elita mondială, dar asta nu înseamnă să nu facem eforturi pentru a convinge că, cel puțin pe plan regional și european, avem argumente pentru a ne considera la nivel de egalitate cu multe dintre ele.

Page 17: PM Aurel Vlaicu 03.04

Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU 13

Pe de altă parte, avem datoria de a acționa în vederea câștigării unor piețe educaționale noi, precum ar fi zonele emergente: fostele state sovietice, nordul Africii, unele zone din Asia. În acest scop, însă, trebuie să asigurăm programe de studiu flexibile, atât ca și conținut, cât și ca formă de desfășurare, care să devină atractive pentru aceștia. În acest scop voi susţine programele de studiu cu predare într-o limbă de circulaţie internaţională.

Internaţionalizarea va trebui asigurată şi prin derularea a cât mai multe conferinţe internaţionale în cadrul universităţii, precum şi prin parteneriate strategice în cercetare şi educaţie. În acest sens voi încuraja dezvoltarea programelor de studiu de masterat cu recunoaştere bi şi multi-laterală, precum şi a proiectelor doctorale în co-tutelă cu universităţi din străinătate.

5.11. Relaţia cu studenţii Învăţământul centrat pe student trebuie să-l vedem ca pe un element cheie în creşterea competitivităţii universităţii noastre. Din această perspectivă, sistemul de învăţământ din UTCN trebuie să ofere oportunităţi de învăţare şi formare adaptate continuu la schimbările rapide ale ştiinţei, tehnicii şi pieţei muncii. În acest sens va trebui să acordăm o atenţie crescută activităţilor de consiliere, de orientare şi de mobilitate ale studenţilor, dar şi să vedem studenţii ca parteneri activi în evaluarea calitativă a procesului de învăţământ. Va trebui să punem la punct procese de predare-învăţare care să pornească de la identificarea nevoilor studenţilor. Voi încuraja adoptarea unei noi viziuni la nivel de universitate referitoare la procesul de predare-învăţare-evaluare, în care studentul devine subiect activ şi contribuie, prin acţiune, la propria sa cunoaştere, formare şi dezvoltare, iar profesorul îşi deplasează accentul de pe rolul de furnizor de informaţii pe rolurile de organizator şi coordonator, de consilier şi orientator, de creator de situaţii de învăţare şi de evaluator şi modelator al actului educaţional.

Voi cere directorilor de departamente să ia măsuri pentru îmbunătăţirea vizibilă a pregătirii practice a studenţilor şi să întreprindă acţiuni pentru stabilirea de acorduri între universitate şi diverse firme, pentru efectuarea practicii de specialitate de către studenţi. În acelaşi context voi propune premierea proiectelor de diplomă care vor avea aplicabilitate practică în diferite compartimente din universitate.

Un alt aspect important este asigurarea transparenţei cerinţelor procesului de evaluare prin comunicarea din timp a acestora studenţilor şi prin stabilirea de comun acord a acestora cu studenţii.

Relația cu studenții urmăreşte şi încurajarea participării studenților la toate activitățile UTCN care au legătură cu asigurarea calităţii procesului de învăţământ şi calităţii vieţii de student în general. Voi crea un cadru prin care interacțiunea studenților cu universitatea să fie efectivă, eficientă și benefică. Voi implica activ studenţii în identificarea şi semnalarea diverselor probleme din universitate şi voi acţiona în conformitate pentru remedierea acestora.

Îmbunătățirea serviciilor pentru studenții UTCN, de la suportul academic și de orientare, la problemele administrative (școlarizare, taxe, cazare), până la utilizarea infrastructurii sportive și de recreere, dezvoltarea colaborării cu organizațiile studențești și implicarea activă a acestora în activitățile UTCN, precum şi implicarea în activități extra-academice a studenților vor fi alte direcţii pe care le voi lua în considerare. În acest sens, voi organiza întâlniri semestriale cu reprezentanţii studenţilor din toate facultăţile pentru a cunoaşte mai bine nevoile şi cerinţele acestora.

Page 18: PM Aurel Vlaicu 03.04

14 Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU

Voi solicita iniţierea de proiecte, la nivelul facultăţilor, pentru consolidarea serviciilor oferite candidaților, a Zilelor Porților Deschise în facultăți, a Caravanei UTCN și implicarea directă a studenților în atragerea de candidați.

Informatizarea pe scară largă va trebui să se reflecte şi în îmbunătățirea serviciilor academice și administrative pentru studenţi, precum şi în îmbunătățirea accesului la resurse bibliografice online. Va trebui să aplicăm politici de integrare a persoanelor cu dizabilități în universitate, în special acordarea de sprijin profesionalizat studenților cu dizabilități.

O altă măsură se referă la colaborarea cu organizațiile studențești, prin sprijinirea logistică și financiară a activităților acestora, sprijinirea participării studenților la concursuri profesionale și organizarea unora în cadrul UTCN.

De asemenea, voi susţine organizarea unor competiţii sportive pentru studenți şi sprijinirea activităților Clubului Sportiv Politehnica, precum şi organizarea unor activități culturale specifice studenților.

5.12. Alumni Pentru absolvenții de universitate experiența din anii studenției reprezintă perioada romantică a tinereții. Din păcate, pentru mulți dintre absolvenții UTCN, aceasta rămâne doar o amintire. În foarte multe instituții sau companii din România și în multe din Europa și din întreaga lume activează cu succes absolvenți ai UTCN. Aceasta este una dintre cele mai valoroase resurse ale UTCN, prea puțin exploatată până acum.

Alumni (foștii studenți și fostele cadre didactice) dețin un rol vital în creșterea prestigiului UTCN în societate. Printr-o politică corectă de implicare a foștilor absolvenți în planurile strategice ale UTCN și în acțiunile majore ale acesteia, ei pot deveni ambasadori valoroși și influenți ai universității.

Menținerea la nivel instituțional a legăturilor cu foștii absolvenți, inclusiv pentru sprijinirea materială a investițiilor și activităților, este o practică veche și consacrată, care aduce beneficii enorme instituțiilor de învățământ superior din străinătate. Această practică, însă, trebuie să implice și oferirea unor servicii. Experiența altor instituții arată că acele universități care au aplicat o astfel de strategie pe termen lung și în mod constant, au avut de câștigat. De multe ori însă, timpul necesar pentru recuperarea investiţiei în activitatea cu alumni este îndelungat (poate și un deceniu).

Pe această dimensiune voi susţine întărirea AD ABSOLUTUM și crearea unor filiale la nivel de facultate, identificarea Alumni și crearea unei baze de date de contact pentru absolvenții și foștii angajați, dezvoltarea unei metode de actualizare rapidă a informațiilor. Vom utiliza întâlnirile aniversare pentru promovarea AD ABSOLUTUM și identificarea datelor de contact Alumni şi vom promova AD ABSOLUTUM în cadrul studenților din anii terminali.

Vom încuraja departamentele să implice Alumni în acțiuni de recrutare a studenților pentru activitatea de practică, de lobby, în recrutarea candidaților la studenție, în îndrumarea în carieră a studenților din anii terminali, în mentoratul studenților, în campaniile de strângeri de fonduri etc. Crearea unei interfețe online de informare a Alumni și crearea unei comunități online Alumni este o altă măsură pe care o avem în vedere.

5.13. Relaţia cu universităţile clujene şi cu administraţia locală Există multe acţiuni care necesită o colaborare strânsă cu celelalte universităţi clujene şi cu administraţia locală. Un proiect important avut în vedere în această direcţie este realizarea

Page 19: PM Aurel Vlaicu 03.04

Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU 15

în parteneriat a unui Centru de Conferinţe, atât de necesar pentru derularea în condiţii decente a diverselor manifestări ştiintifice şi de interes comunitar.

Relaţia cu universităţile clujene va trebui să se menţină şi să se consolideze în cadrul proiectelor de cercetare, dar şi în ceea ce priveşte dezvoltarea în parteneriat, a unor programe de studiu la nivel de masterat.

Parteneriatul ar trebui extins şi în ceea ce priveşte organizarea unor proiecte de interes public, cum ar fi aspectele de dezvoltare urbană sustenabilă, educarea comunităţii din regiune pe probleme de interes larg, implicarea în parcuri ştiinţifice, promovarea regiunii pe plan internaţional etc.

5.14. Relaţia cu mediul universitar naţional, cu organizaţii de interes comunitar şi academic Dezvoltarea de parteneriate strategice are capacitatea de a asigura universității o poziționare corectă în ceea ce privește participarea la programe de cercetare de anvergură, organizarea de programe de studiu cu deschidere internațională, dezvoltarea resursei umane prin schimb de bune practici, etc. UTCN trebuie să continue evoluția ascendentă a colaborărilor naţionale și implicarea activă în comunitatea locală și regională, în special în procesul de dezvoltare și inovare. Vor fi sprijinite şi proiectele de colaborare care conduc către programe de studiu de tip dublă diplomă sau diplomă multiplă.

5.15. Imagine şi comunicare Tradiția Universității Tehnice din Cluj-Napoca trebuie prețuită și valorificată, brandul nostru trebuie întărit prin acțiuni concrete și convergente de imagine: materiale de promovare, site-ul universității, al departamentelor, facultăților și structurilor de cercetare, materiale audio-vizuale, prezență în media locală, națională și internațională, mediatizarea acțiunilor semnificative de natură academică, de cercetare sau de implicare directă în societate etc. Imaginea UTCN trebuie promovată atât în țară, cât și în străinătate, pentru corecta sa poziționare pe harta universităților de pe mapamond. Brand-ul UTCN, împreună cu toate elementele grafice constitutive, trebuie respectate şi promovate cu consecvență, atât online, cât și prin materiale scrise. Comunicarea și informarea asupra activităților din UTCN, corelată și realizată profesionist, atât în interior cât și în exterior, va contribui la întărirea identității UTCN. Va fi necesară o mai bună popularizare a imaginii universității în liceele din România, în scopul atragerii de studenți din toate regiunile țării, mai ales în condițiile scăderii demografice. Actualizarea paginilor web ale Universităţii, departamentelor și facultăților, precum şi asigurarea versiunilor informaționale similare în limba română și în limba engleză sunt alte elemente importante. Realizarea periodică a newsletter-ului, în format electronic, cu informații despre activitățile din UTCN va fi susţinută în continuare. Va trebui să acordăm sprijin şi pentru dezvoltarea compartimentelor tradiționale de susținere a imaginii universității (Teleuniversitatea, editura UTPRESS), precum și operaționalizarea unui Birou pentru Promovarea Imaginii universității, la care se adaugă înființarea unui Muzeu Tehnic al UTCN. Promovarea librăriei UTCN, pentru vânzarea de carte științifică din producția proprie, dar și a materialelor publicistice și promoționale proprii, precum și stabilirea de colaborări cu alte lanțuri de librării este o altă cale de promovare a imaginii UTCN.

Page 20: PM Aurel Vlaicu 03.04

16 Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU

6. Remarci finale

Programul de management pe care îl propun pentru următorii patru ani este unul colaborativ și transparent, care se bazează pe lucrul în echipă. În mod intenţionat, programul de faţă se focalizează numai pe elementele cheie avute în vedere de către subsemnatul în dezvoltarea universităţii pe următorii patru ani. La acesta vor fi integrate în mod armonios ideile valoroase ale viitorilor decani, precum şi programele departamentale. Doresc să accentuez încă o dată faptul că Centrul Universitar Nord din Baia Mare face parte de drept din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și avem intenția de a realiza, treptat, o integrare în fapt, care să fie benefică întregii comunități din ambele centre, Cluj-Napoca și Baia Mare. Pentru acest deziderat, în perioada imediat următoare alegerilor, corespunzând cronologic și perioadei timpurii post-fuziune, mă voi preocupa cu atenție de CUNBM. După discuții aprofundate cu întreaga comunitate academică, cadre didactice și studenți, cu personalul tehnico-administrativ și cu autoritățile locale, voi propune un plan de măsuri focalizat pe rezolvarea problemelor constatate și cu obiectivul final de integrare sub toate aspectele a Centrului Universitar Nord din Baia Mare în structura Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Avem convingerea că apartenența comunității academice băimărene la familia mai mare a Universității Tehnice îi va oferi posibilitatea unei dezvoltări profesionale bazate pe diversitate, în direcții nebănuite anterior, multi, inter și transdisciplinare. În timp, și cu respectarea principiului dialogului constructiv, distanța geografică dintre Baia Mare și Cluj-Napoca nu va mai reprezenta un impediment, ci o punte între două părți ale aceluiași întreg. În conformitate cu cerinţele regulamentului de alegeri al UTCN, în cadrul acestui plan managerial trebuie să fac propuneri asupra echipei de prorectori. În urma unei analize atente, am decis să vă supun atenţiei o echipă tânără, cu experienţă, cu deschidere internaţională, capabilă şi motivată să îşi implice potenţialul creativ, competenţele şi capitalul de relaţii la dezvoltarea universităţii, într-o perioadă destul de dificilă, plină de transformări, prin care trece mediul universitar din România. Echipa managerială la nivel de rectorat este următoarea (CV-urile echipei sunt ataşate la prezentul document): Prof. dr. ing. Daniela Manea Prof. dr. ing. Sergiu Nedevschi Prof. dr. ing. Vasile Ţopa Prof. dr. ing. Cătălin Popa Prof. dr. ec. dr. ing. Stelian Brad Prof. dr. ing. Dan Călin Peter (Centrul Universitar Nord din Baia Mare) Se va propune atenţiei noului Senat al UTCN analiza oportunităţii de a regândi structura prorectoratelor în raport cu ceea ce este în prezent stipulat în Carta UTCN. Acest lucru este necesar ca urmare a evoluţiilor previzionate, în care va trebui să acordăm o atenţie sporită internaţionalizării, orientării înspre mediul economic, informatizării integrate pe scară largă şi extinderii portofoliului de servicii educaţionale cu profilele socio-umaniste şi de ştiinţe. Punerea în practică a acestui program necesită, în mod evident, implicarea la diferite niveluri de decizie a mult mai multor persoane, iar succesul va depinde mult de modul în care vom reuși să colaborăm cu toți membrii comunității academice din universitate. Programul propus poate fi, evident, completat și îmbunătățit, fie datorită modificării condițiilor externe, fie pe baza unor sugestii venite de la dumneavoastră, sugestii pe care le vom analiza și le vom include, în măsura în care au valoare instituțională și se dovedesc constructive. 31 martie 2012 Prof. dr. ing. Aurel VLAICU

Page 21: PM Aurel Vlaicu 03.04

Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU 17

Prof. dr. ing. Aurel VLAICU Curriculum Vitae

Născut: 7 octombrie 1950, în Cluj-Napoca Naționalitatea: română Limbi străine cunoscute: engleză, franceză, germană, italiană

Experiența profesională

Titluri didactice obținute: profesor universitar (1994 – prezent), conferențiar universitar (1995 – 1997), șef de lucrări (1990 – 1995), asistent universitar (1981 – 1990)

Alte titluri obținute: conducere de doctorat în Inginerie Electronică și Telecomunicații (2001 - prezent)

Funcții deținute în cadrul universității: șef catedră Comunicatii (1994 – 1996), prodecan (1996–2000) și decan (2000-2004) al Facultățeiide Electronică și Telecomunicaţii, prorector cu cercetarea științifică și relațiile internaționale (2004 – prezent).

Membru în structurile universității: consiliul Facultății de Electronică, Telecomunicații si Tehn. Informației (1994 – prezent), senatul UTCN (1996 – prezent).

Membru în alte organizații naționale și internaționale: membru IEEE, membru în Comisia de electronică și telecomunicații a CNATDCU, expert ARACIS și secretar al comisiei de învățământ la distanță și cu frecvență redusă a ARACIS (2000 – prezent)

Competențe și aptitudini organizatorice

- Coordonarea a 11 proiecte internaţionale (Tempus, Inco-Copernicus, COST, Phare, Minerva, etc.), finanţate de uniunea europeană sau de alte organizaţii.

- Coordonarea activităților de parteneriat ale Universității Tehnice din Cluj-Napoca cu mediul economic și cu parteneri instituționali din străinătate.

- Coordonarea unor programe educaționale și de cercetare stiințifică cu participare internațională

Competențe și aptitudini tehnice

Competenţe în telecomunicaţii, procesarea de imagini digitale, imagistică medicală, tehnologii multimedia şi aplicaţii distribuite, educaţie la distanţă, e-learning

Aptitudini de cercetător cu experiență, cu recunoaștere la nivel național și internațional, în domeniul Electronicii, Telecomunicațiilor și Tehnologiilor Informaționale, dovedită prin:

• Inițierea, conducerea, implementarea și evaluarea de proiecte de cercetare • Conducător de doctorat din 2001, cu 13 teze de doctorat finalizate pina in prezent • Membru în comisii de susținere a tezelor de doctorat la universități din țară și din

străinătate • Autor/coautor a 6 cărți/monografii, a peste 150 de lucrări ştiinţifice, dintre care 26 în

ultimii cinci ani • 60 de citări ale lucrărilor științifice publicate, în reviste și conferințe internaționale • Participare, în calitate de director sau coordonator local, la 10 granturi de cercetare, din

care 5 internaționale si 5 naționale • Participare, în calitate de manager, coordonator sau coordonator local, la 9 granturi sau

proiecte instituționale, dintre care 6 internationale și 3 finanțate din fonduri structurale (DIDATEC, E-START, 4D-POSTDOC).

Page 22: PM Aurel Vlaicu 03.04

18 Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU

Prof. dr. ing. Daniela MANEA Curriculum Vitae

Născută: 3 aprilie 1965, în Cluj-Napoca Naționalitatea: română Limbi străine cunoscute: franceză, engleză

Experiența profesională

Titluri didactice obținute: profesor universitar (2004 – prezent), conferențiar universitar (2001 – 2004), șef de lucrări (1998 – 2001), asistent universitar (1992 – 1998).

Alte titluri obținute: conducere de doctorat în Inginerie civila (2009 - prezent), absolvent curs managementul universitar „Politici educationale, Ïmbunatatirea Managementului Universitar” Profesor BOLOGNA, distinctie oferita de Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti.

Funcții deținute în cadrul universității: Secretar stiintific (2004 – 2007), prodecan (2007-

2008) al Facultățeii de Constructii, Cancelar al Universitatii Tehnice (2004 – prezent), Director Departamentul Constructii Civile si Management, Facultatea de Constructii (2011 – prezent).

Membru în structurile universității: consiliul Facultății de Constructii (2004 – prezent), senatul UTCN (2008 – prezent), consiliul Facultății de Constructii (1984 – reprezentant al studentilor).

Membru în alte organizații naționale și internaționale: membru Asociatia Generala a Inginerilor din Romania (AGIR), membru Asociatia Absolventilor Facultatii de Constructii (AAFC), evaluator CNCSIS.

Competențe și aptitudini organizatorice

- Bun organizator, spirit de echipa, spirit de initiativa, spirit de evaluare, dobandite pe parcursul functiilor precizate mai sus;

- Organizator de conferinte, simpozioane, excursii de studiu, Festivitatea Absolventilor 2009, 2010, 2011, Marsul absolventilor 2011;

- Organizarea festivitatilor de decernarea a titlului Doctor Honoris Causa, Profesor emerit si altele.

Competențe și aptitudini tehnice

Competenţe în domeniul materialelor de constructii, protectia antiseismica a constructiilor prin sisteme de izolare, conformarea antiseismica prin diferite sisteme structurale, reabilitarea higrotermica a cladirilor.

Aptitudini de cercetător cu experiență, cu recunoaștere la nivel național și internațional, în domeniul ingineriei civile dovedită prin:

• Inițierea, conducerea, implementarea de proiecte de cercetare; • Membru în comisii de susținere a tezelor de doctorat la universități din țară ; • Autor/coautor a 25 cărți, a 69 de lucrări ştiinţifice, dintre care 24 în ultimii cinci ani • Participare, în calitate de membru la 26 Proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare pe

baza de contract/grant, din care 4 în calitate de director ; Participare, în calitate de expert, la 2 proiecte finanțate din fonduri structurale (DIDATEC, Studii Doctorale în Romania).

Page 23: PM Aurel Vlaicu 03.04

Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU 19

Prof. dr. ing. Sergiu NEDEVSCHI Curriculum Vitae

Născut: 9 octombrie 1951, în Cluj-Napoca Naţionalitatea: română Limbi străine cunoscute: engleză, franceză

Experienţa profesională

Titluri didactice obţinute: profesor universitar (1998 - prezent), conferenţiar universitar (1994 - 1998), şef de lucrări (1991 - 1994), asistent universitar (1983 - 1991).

Alte titluri obţinute: conducere de doctorat în Inginerie, Calculatoare și Tehnologia Informaţiei (2001 - prezent).

Funcţii deţinute în cadrul universităţii: şef catedră Calculatoare (2000 - 2004), decan al Facultăţii de Automatica si Calculatoare (2004 - prezent).

Membru în structurile universităţii: consiliul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare (1990 - prezent), senatul UTCN (1996 - prezent).

Membru în alte organizaţii naţionale şi internaţionale: IEEE Computer Society, IEEE Signal Processing Society, IEEE Intelligent Transportation Society (membru în Nomination Committee 2009), Comitetul Secţiei România al IEEE (responsabil cu activităţi educaţionale), Consiliul General CNATDCU, Preşedintele Panelului 2 Ştiinţe Inginereşti al CNATDCU.

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Coordonarea centrului de cercetare în Prelucrarea Imaginilor şi Recunoaşterea Formelor (IPPRG) din anul 2000 (http://cv.utcluj.ro). Coordonarea centrului de cercetare în Tehnici Evoluate în Tehnologia Informaţiei (TETI) din anul 2006. Organizarea conferinţelor internaţionale IEEE ICCP 2006-2012

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe în studiul, cercetarea, proiectarea şi implementarea sistemelor numerice complexe, prelucrarea imaginilor şi recunoaşterea formelor cu aplicaţii în domeniul industrial şi medical, percepţia senzorială bazată pe stereoviziune pentru sisteme mobile autonome.

Aptitudini de cercetător cu experienţă, cu recunoaştere la nivel naţional şi internaţional, în domeniul Calculatoarelor si Tehnologiei Informaţiei, dovedită prin:

• Coordonarea a 4 proiecte internaţionale dedicate educaţiei destinate îmbunătăţirii calităţii programelor de învăţământ şi acreditării cadrelor didactice (Tempus, Minerva, Phare), finanţate de Uniunea Europeană.

• Coordonarea a 55 de contracte de cercetare din care 22 internaţionale (4 FP7, 16 cu beneficiari din Germania, SUA si Korea, 2 cooperari bilaterale).

• Autor/coautor a 16 cărţi, a 4 capitole de carte publicate în edituri internaţionale, a peste 280 de lucrări ştiinţifice, dintre care 51 în reviste BDI, şi 18 în reviste ISI.

• 823 citari si un indice Hirsch 15 conform Publish or Perish; 228 citari si un indice Hirsch 9 (corectat pe baza Cited Reference Search) în ISI Web of Science

• Conducător de doctorat din 2001, cu 8 teze de doctorat finalizate până în prezent. • Membru în comisii de susţinere a tezelor de doctorat şi abilitare la universităţi din ţară şi

din străinătate (Franta, Australia, Suedia, Irlanda, Pakistan). • Editor asociat la “IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems” din 2006. • Recenzor la „IEEE Transactions on Image Processing”,“IEEE Transactions on

Vehicular Technologies”, ”Sensors”. • Premiul Constantin Budeanu al Academiei Romane pe anul 2009, pentru grupul de

lucrari ”Percepţie senzorială bazată pe stereoviziune” decernat in 2011. • Profesor invitat la Technical University of München, Technical University of

Braunschweig, IBEO Hamburg, din Germania University of Limerick din Irlanda, Chonnam National Univertsity din Gwangju, Korea, VTT, Helsinki, Finlanda.

Page 24: PM Aurel Vlaicu 03.04

20 Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU

Prof. dr. ing. Vasile ȚOPA Curriculum Vitae

Născut: 29 iulie 1957, Cluj-Napoca Naționalitatea: română Limbi străine cunoscute: engleză

Experiența profesională Titluri didactice obținute: profesor universitar (2001- prezent), conferențiar universitar (1998-2001), șef de lucrări (1991-1998), asistent universitar (1985-1991).

Alte titluri obținute: conducător de doctorat în specializarea Inginerie Electrică (2003-prezent).

Funcții deținute în cadrul universității: director al centrului de cercetare în Electromagnetism Aplicat ELMA (2005-prezent), director al Oficiului de Relaţii Internaţionale al UTCN (2005-prezent), şef de catedră-Electrotehnică (2008-2011), director al Departamentului de Electrotehnică şi Măsurări (2011-prezent).

Membru în structuri ale universității: Consiliul Facultății de Inginerie Electrică (2001- prezent).

Membru în alte organizații naționale şi internaționale: vice-preşedinte al Comisiei de inginerie electrică şi energetică CNATDCU (2011-prezent), membru IEEE (2002- prezent), membru al societăţii COMPEL, Anglia (1994-prezent), membru în asociaţia EAEEIE, Franţa (2005-prezent), membru în asociaţia ACER, România (2003-prezent).

Competențe și aptitudini organizatorice • coordonarea cercetării ştiinţifice la nivelul centrului de cercetare ELMA; • managementul ca şi director de proiect/membru, în echipele de cercetare a 9

proiecte internaţionale de cercetare ştiinţifică (INCO-Copernicus, NATO, proiecte bilaterale cu parteneri din Belgia, Italia, etc.) precum şi a 15 contracte de cercetare cu finanţare naţională;

• coordonarea a 4 proiecte instituţionale educaţionale cu participare internațională (2 proiecte Tempus, Thematic Networks, Erasmus Mundus) finanţate de către UE;

• coordonarea, organizarea şi managementul activităţilor derulate prin Oficiul de Relaţii Internaţionale la nivelul UTCN.

Competențe și aptitudini tehnice Teoria câmpului electromagnetic, Teoria circuitelor electrice, Modelarea numerică de câmp electromagnetic, CAD în inginerie electrică, Proiectarea optimală a dispozitivelor electromagnetice, Tehnici de optimizare, Compatibilitate electromagnetică. Alte informaţii relevante

• autor sau coautor a 5 cărţi/monografii, 174 de lucrări ştiinţifice, dintre care 12 publicate în reviste cotate ISI, 26 citate în baze de date internaţionale (Scopus, ISI Web of Knowledge, IEEE-Xplore), 28 de lucrări publicate în reviste B+, 108 lucrări prezentate la conferinte naţionale şi/sau internaţionale, 2 brevete de invenţie;

• premiul Academiei Române “Gheorghe Cartianu” pe anul 2000, pentru cartea ”Optimal Design of the Electromagnetic Devices using Numerical Methods”, VUBPRESS Brussels, Belgia (prim autor, carte publicată în limba engleză);

• referent oficial în 15 comisii de doctorat, dintre care 3 în străinătate (Belgia); • expert evaluator la Departamentul Educaţie, Învăţământ, Socrates, Leonardo, Youth,

Brussels,(Belgia), INTAS, Brussels, (Belgia), CNCSIS, (România), etc.; • membru în comitete de organizare a unor conferinţe internaţionale (Belgia, Italia, etc.).

Page 25: PM Aurel Vlaicu 03.04

Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU 21

Prof. dr. ing. Cătălin POPA Curriculum Vitae

Născut: 1 aprilie 1963, în Victoria, jud. Brașov Naționalitatea: română Limbi străine cunoscute: engleză, franceză

Experiența profesională

Experiența în industrie: inginer proiectant, UNIO Satu Mare (1986 – 1990), Abrazivul SA Cluj-Napoca (1990);

Titluri didactice obținute: profesor universitar (2008 – prezent), conferențiar universitar (1998 – 2008), șef de lucrări (1995 – 1998), asistent universitar (1990 – 1995);

Alte titluri obținute: conducere de doctorat în Ingineria Materialelor (2008);

Funcții deținute în cadrul universității: director adjunct, Departamentul de Educație Continuă și Învățământ la Distanță (2001 – 2005), purtător de cuvânt al Universității Tehnice din Cluj-Napoca (2005 – 2012), cancelar al Facultății de Știința și Ingineria Materialelor (2010 – 2012), director interimar al CSUD UTCN (2012);

Membru în structurile universității: Consiliul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor (Ingineria Materialelor și a Mediului din 2011) (2004 – prezent), senatul UTCN (2004 – 2008);

Activitate internațională de cercetare: bursă NATO / Royal Society, Nottingham (2000); recognised researcher, EPSRC research grant, IRC in Biomedical Materials, Queen Mary, University of London; visiting scientist, Rutherford-Appleton Laboratories, U.K.

Membru în organizații naționale și internaționale: membru, Societatea Română de Metalurgia Pulberilor (membru fondator) (din 1990); membru, U.K. Society for Biomaterials (din 2000); membru în Consiliul Director, Societatea Română de Biomateriale (din 2010);

Competențe și aptitudini

- organizatorice - proiectarea, organizarea și dezvoltarea Colectivului de Biomateriale și a Laboratorului

de Biomateriale și Ingineria Țesuturilor; - conducerea a 15 contracte de cercetare, din fonduri publice românești sau străine ori

cu terți, ca director sau responsabil din partea UTCN; - director interimar, Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat al UTCN;

- științifice și tehnice - proiectarea, sinteza, caracterizarea și testarea biomaterialelor; - dispozitive microfluidice medicale; - metalurgia pulberilor, materiale funcționale; - autor / coautor a 5 cărți, 98 articole (13 ISI); 20 citări (Scopus) în reviste ISI;

- de lucru în echipă - participarea la 25 de contracte de cercetare în echipe multidisciplinare complexe; - membru din 2004 în colectivul de conducere a catedrei STM (în prezent

departamentul SIM); - membru din 2010 în Biroul Facultății SIM (IMM);

- de comunicare – primul purtător de cuvânt al UTCN.

Page 26: PM Aurel Vlaicu 03.04

22 Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU

Prof. dr. ec. dr. ing. Stelian BRAD Curriculum Vitae

Născut: 26 august 1968, în Huedin, jud. Cluj Naționalitatea: română Limbi străine cunoscute: engleză, germană

Experiența profesională

Titluri didactice obținute: profesor universitar (2008 – prezent), conferențiar universitar (2004 – 2008), șef de lucrări (2000 – 2004), asistent universitar (1998 – 2000), preparator (1996-1998).

Alte titluri obținute: conducere de doctorat în Inginerie şi Management (2009 - prezent).

Funcții deținute în cadrul universității: Director cu cercetarea adjunct în cadrul Departamentului de Management al Cercetării CCSTTII (2002-2004), Director al Oficiului de Transfer Tehnologic (2004-2008), Director al Departamentului pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (2008 – prezent).

Membru în structurile universității: Consiliul Fac. de Construcţii de Maşini (2008 – prezent).

Membru în alte organizații naționale și internaționale: membru Societatea de Robotică din România, membru Societatea Academică de Management din România.

Competențe și aptitudini organizatorice

Coordonarea a 16 proiecte de dezvoltare instituţională cu finanţare naţională sau internaţională (Phare, Banca Mondială, KOICA, Programul Cadru al CE pe Competitivitate şi Inovare, FS POS DRU etc.) şi implicarea ca expert în alte 6 proiecte (Banca Mondială, FS POS DRU). Coordonatorul specializării „Robotică” în cadrul UTCN (BSc/MSc). Dezvoltarea şi contribuţii la dezvoltarea a 8 laboratoare, centre sau platforme cu caracter didactic sau de cercetare. Coordonarea „Centrului de Cercetare pentru Ingineria şi Managementul Inovării” din cadrul UTCN (www.resin.utcluj.ro).

Competențe și aptitudini tehnice

Competenţe în ingineria şi managementul inovării, ingineria proiectării competitive şi a sistemelor complexe, robotică industrială.

Aptitudini de cercetător cu experiență, cu recunoaștere la nivel național și internațional, în domeniul Inginerie Industrială dovedită prin:

• Proiecte de cercetare: 51; coordonarea a 36 proiecte de cercetare din care 9 internaţionale (2 FP7, 7 cu beneficiari din Germania), precum şi cercetător cu experienţă în alte 15 proiecte.

• Bursă de cercetare în Germania (fundaţia Alexander von Humboldt). • Coordonarea a 5 proiecte de dezvoltare tehnologică (software în domeniul inovării). • Autor la 7 cărţi în edituri naţionale, 4 contribuţii la cărţi cu caracter de cercetare în

edituri internaţionale, 1 brevet internaţional EPO, 120 articole ştiinţifice - din care 55 în reviste BDI şi 2 în reviste ISI.

• Conducător de doctorat din 2009, cu 1 teză de doctorat finalizată până în prezent. • Recenzor la International Journal of Production Research, The TQM Journal,

International Journal of Quality and Reliability Management. • Premiul „Traian Vuia” în ştiinţe tehnice al Academiei Române pe anul 2004, pentru

lucrarea „Fundamentals of Competitive Design in Robotics”.

Page 27: PM Aurel Vlaicu 03.04

Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU 23

Prof. dr. ing. Dan Cǎlin PETER Curriculum Vitae

Născut: 17 august 1950, în municipiul Dej, judeţul Cluj Naționalitatea: română Limbi străine cunoscute: engleză, franceză,

Experiența profesională

Titluri didactice obținute: profesor universitar (2000 – prezent), conferențiar universitar (1996 – 2000), șef de lucrări (1983 – 1996), asistent universitar (1978 – 1983).

Funcții deținute în cadrul universității: Universitatea de Nord din Baia Mare, Director al Colegiului Universitar (1997 – 2000), Universitatea de Nord din Baia Mare, Decan al Facultăţii de Inginerie (2000 – 2004), Rector al Universităţii de Nord din Baia Mare (2004 – februarie 2012), Prorector al Centrului Universitar Nord din Baia Mare din cadrul Universitǎţii Tehnice din Cluj-Napoca (februarie 2012 – prezent)

Membru în structurile universității: consiliul Facultății de Inginerie (2000 – prezent), senatul Universitǎţii de Nord din Baia Mare (2000 – 2012)

Membru în alte organizații naționale și internaționale: Universitatea Tehnică din Kosice – Slovacia - Membru de onoare în comitetul editorial al revistei „Manufacturing Engineering” Universitatea de Nord din Baia Mare - Editor şef al volumelor Conferinţei Internaţionale Multidisciplinare Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere Baia Mare - Membru al Comisiei de avizare tehnico–economică Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca - Membru în comitetul de organizare a conferinţei internaţionale „CAD in Electromagnetism and Electrical Circuits” Universitatea de Nord din Baia Mare - Membru în colegiul de redacţie al Buletinului Ştiinţific al Universităţii, seria C

Competențe și aptitudini organizatorice - Coordonarea activităților de parteneriat ale Universității de Nord din Baia Mare cu mediul economic și cu parteneri instituționali din străinătate.

- Coordonarea unor programe educaționale și de cercetare stiințifică cu participare internațională

Competențe și aptitudini tehnice Competenţe în domeniul Electrotehnicǎ, Transportul şi distribuţia energiei electrice.

Lucrări publicate: 101 - monografii şi manuale publicate prin editură, lucrări ştiinţifice publicate, lucrări elaborate pe bază de contracte de cercetare-proiectare.

Brevete de invenţii: 1.

Specializǎri în ţarǎ şi strǎinǎtate: Integration, Flexibility and Intelligence of Advanced Computer Aided Systems and Technology - University of Zilina – Slovacia; Resources Management for Local Develoement - Aristotle Univerity of Thessaloniki – Grecia, Porto Carras Meeting; Software for Electromagnetic Design - Chalmers Institut of Technology – Goteborg, Suedia; Compatibilitate electromagnetică - Ingeniorskolen Odense Teknikum – Danemarca, Technische Universiteit Eindhoven – Olanda, University of Limerick – Irlanda; Managementul cooperării universitate – industrie - ECAM – Institut Superieur Industriel – Bruxelles, Belgia, Institut Universitaire de Technologie – Bethune, Franţa; CAD în Electromagnetism - University of Gent – Belgia, Universitat de les Illes Balears – Spania, Aristotle Univerity of Thessaloniki – Grecia; Metode şi tehnici de management, marketing, organizare şi informatică în economie şi administraţie - Institutul de Instruire şi Proiectare în Management, Analiză de Sistem şi Informatică, Bucureşti.

Page 28: PM Aurel Vlaicu 03.04

24 Plan managerial pentru funcția de Rector UTCN – prof. dr. ing. Aurel VLAICU

Poziție rezervată pentru un prorector care va fi nominalizat în condițiile în care voi câștiga funcția de rector

Am recurs la această soluție pentru a putea antrena în viitoarea activitate de conducere a universității persoane de valoare care în prezent au aderat la alte programe manageriale.


Recommended