Home >Documents >Ploieºti, Strada Romanã Dosar penal Un agent de poliþie ... · PDF file...

Ploieºti, Strada Romanã Dosar penal Un agent de poliþie ... · PDF file...

Date post:23-Jan-2020
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • NrNrNrNrNr. 4. 4. 4. 4. 4123 123 123 123 123 1 - 7 IUNIE 201 - 7 IUNIE 201 - 7 IUNIE 201 - 7 IUNIE 201 - 7 IUNIE 20111116 6 6 6 6 12 pagini 12 pagini 12 pagini 12 pagini 12 pagini 11111,3 lei,3 lei,3 lei,3 lei,3 lei wwwwwwwwwwwwwww.inf.inf.inf.inf.infororororormatiaprmatiaprmatiaprmatiaprmatiaprahoahoahoahoahovvvvvei.rei.rei.rei.rei.rooooo

  m&m computers

  Ploieºti, Strada Romanã nr. 50, Tel./Fax: 0244-516166

  Pag.2 Pag.3

  Programe TV 1 - 7 IUNIE 2016

  Pag.8Pag.10

  Locuri de muncã vacante la AJOFM Prahova

  Pag. 2Pag.4

  Pag.3

  opus se situeazã Muzica instrumentalã, Biologie, Muzicã, Desen – chiar dacã acum, în comparaþie cu alþi ani, numãrul înscriºilor a crescut simþitor. Totodatã, de semnalat ºi faptul cã avem, în judeþul Prahova, mulþi candidaþi proveniþi din alte judeþe, aceºtia cãutând posturi de

  Religie, Matematicã, Istorie, Geografie, Filozofie, Economie etc.

  Din cele 1.505 posturi scoase la concurs pentru anul ºcolar 2016-2017,

  805 se aflã în mediul urban ºi 700 în cel rural. Dintre cele titualrizabile, 100 se gãsesc în mediul urban ºi 66 în me- diul rural. Numãrul posturilor complete, din cele netitularizabile, este de 492, în timp ce incomplete sunt 847 (821 vacante ºi 26 rezervate).

  Între 1 ºi 10 iunie se vor susþine inspecþiie speciale/probele practice/ orale, iar pe 20 iulie va avea loc proba scrisã a concursului de titularizare, la Colegiul Naþional „I.L.Caragiale” Ploieºti, Colegiul Naþional „M. Viteazul” Ploieºti ºi Colegiul „Spiru Haret” Ploieºti. Re- zultate se vor afiºa pe 27 iulie. Candidaþii nemulþumiþi de rezultatele obþinute pot depune contestaþii pe 27 sau 28 iulie, la ISJ Prahova, pânã la ora 12.00. Rezul- tatele acestora sunt prevãzute a se afiºa pe 3 august.

  Prima repartizare în ºedinþã publicã dupã concurs va avea loc pe 8 august, ea fiind rezervatã acelor candidaþi care au obþinut media minim 7,00 la con- curs, încadrarea fãcându-se pe perioadã nedeterminatã, pe posturi titularizabile.

  Mihail Marinescu

  Pentru concursul organizat în ve- derea ocupãrii posturilor didactice/ca- tedrelor vacante/rezervate din învãþã- mântul prahovean s-au înscris 1.040 de candidaþi, în timp ce numãrul posturilor scoase la concurs este de 1.505, dintre care doar 166 sunt pe perioadã nede- terminatã, adicã titulari- zabile.

  ªi în acest an, „bãtã- lia” cea mai mare sã dã pentru un singur post ti- tularizabil la Limba ºi lite- ratura românã, unde fi- gureazã înscriºi 125 de candidaþi! Respectivul post se gãseºte la Liceul Tehnologic din comuna Sângeru.

  De asemenea, ra- portând la numãrul înscri- ºilor faþã cel al posturilor vacante, foarte cãutate sunt posturile de învãþãtori, unde nu- mãrul înscriºilor trece lejer de 200, dar ºi la Limba englezã, cu 109 candidaþi pentru 8 posturi titularizabile. La polul

  1.505 de candidaþi pentru „titularizare”

  Un singur post de Limba românã este râvnit de 125 de profesori!

  A transformat Poliþia Rutierã din Ploieºti în afacerea lui personalã de pe urma cãreia a avut un profit uriaº, iar acum riscã o pedeapsã cu închi- soare de cel puþin cinci ani. Aceasta este, pe scurt, povestea unui tânãr agent de poliþie trimis în judecatã de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul Prahova pentru luare de mitã, delapidare, fals inte- lectual, uz de fals ºi abuz în serviciu. Valentin Adrian Costin este de de- parte imaginea poliþistului corupt, care, profitând de protecþia pe care i- o oferea uniforma, a reuºit sã înºele zeci de persoane cãrora le promitea, în schimbul unor “mici împrumuturi”, cã îi va salva de dosarele penale. Con- cret, Adrian Valentin Costin, agent de

  poliþie rutierã, este acuzat cã ºi-a însuºit amenzile date unor ºoferi opriþi în trafic dupã ce aceºtia înãlcaserã regulile de circulaþie sau cã le cerea sume de bani, nu mai puþin de 500 de euro, pentru a le “rezolva” analizele toxicolo- gice la sânge sau alte probleme legate de dosarele penale.

  (continuare în pagina 3)

  Un agent de poliþie rutierã, imaginea unui poliþist corupt

  Un agent din cadrul Secþiei 2 de Poliþie din Ploieºtia a avut nevoie de îngrijiri medicale dupã ce a fost agresat de un bãrbat pe care a intenþionat sã-l încãtuºeze. Georgian Dumitru, poliþist cu experienþã de mai bine de zece ani, a ajuns în aceastã impostazã chiar în timpul serviciului, dupã ce a fost solicitat prin 112 sã intervinã la un scandal care a avut loc într-unul din clubu- rile de noapte din cartierul Nord din Ploieºti. Poliþistul a fost pur ºi simplu muºcat de mânã atunci când a în- cercat sã imobilizeze un scandala- giu. Agresorul, Viorel Alexandru Stoica, în vârstã de 29 de ani, a fost reþinut în cele din urmã, iar procu- rorii din cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Ploieºti au cerut pe numele lui mandat de arestare

  preventivã. Judecãtorii ploieºteni însã au considerat cã individul nu repre- zintã un pericol public, în ciuda faptu- lui cã ultragiase un poliþist în timpul serviciului, ºi nu au fost de acord cu arestarea preventivã a acestuia.

  Tot incidentul s-a petrecut în faþa unui club din Ploieºti, în noaptea de 28 spre 29 mai, atunci când un tânãr a cerut ajutorul unui echipaj de poliþie apelând numãrul unic de urgenþã 112. Tânãrul a povestit po- liþiºtilor cã fusese agresat de un grup de bãrbaþi, motiv pentru care se temea sã iasã singur din club. Poliþiºtii le-au solicitat scandalagiilor sã iasã afarã pentru a purta o discuþie civiliza- tã, doar cã totul a degenerat într-o adevãrat încãierare.

  Agresor în libertate, dupã ce a muºcat un poliþist din Ploieºti

  (continuare în pagina 2)

  Iulian Bãdescu aflã astãzi senþinþa în dosarul “Lupii Galbeni”

  Dosar penal pentru vãtãmare corporalã în cazul podului prãbuºit de la Plopu

  Amãnunte în pagina 2

  Au început înscrierile pentru Bac-ul de varã! Vedeþi ce acte trebuie sã conþinã dosarul de înscriere ºi care este calendarul examenului

  S-a deschis circulaþia pe giratoriul suspendat!

  Sistemul de Management Integrat al Deºeurilor în Prahova, proiect finalizat

  Elevii Colegiului „Mihail Cantacuzino” din Sinaia au câºtigat etapa regionalã a competiþiei „Tinerii dezbat” La etapa naþionalã, judeþul PrahovaLa etapa naþionalã, judeþul PrahovaLa etapa naþionalã, judeþul PrahovaLa etapa naþionalã, judeþul PrahovaLa etapa naþionalã, judeþul Prahova o sã aibã, însã, tro sã aibã, însã, tro sã aibã, însã, tro sã aibã, însã, tro sã aibã, însã, trei echipe parei echipe parei echipe parei echipe parei echipe participantticipantticipantticipantticipanteeeee

  INFORMAÞIA PRAHOVEI - un ziar care vã respectã ºi se þine de cuvânt!

 • 1 - 7 iunie 2016www.informatiaprahovei.ro

  actualitate localã 2

  Luni, 30 mai a.c., s-a dat startul înscrierilor pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2016, candidaþii potându-se înscrie pânã vineri, 3 iunie. Se pot înscrie atât absolvenþii din anul ºcolar 2015- 2016, cât ºi pentru cei din promoþiile anterioare, care nu au promovat exa- menul de bacalaureat.

  Examenul se va susþine în perioa- da 13 iunie – 8 iulie, absolvenþii de liceu vor avea pânã pe 1 iulie probele orale ºi de competenþe digitate, iar din 4 iulie vor fi probele scrise, rezulta- tele finale urmând sã fie afiºate în 16 iulie.

  Conform Metodologiei de organi- zare ºi desfãºurare a examenului de bacalaureat, înscrierea candidaþilor pentru examenul de bacalaureat se face, prin fiºã-tip informatizatã, la se- cretariatele liceelor pe care aceºtia le- au absolvit, numai în perioada pre- vãzutã în calendarul examenului.

  Pentru candidaþii din seria cu- rentã, profesorii diriginþi întocmesc ta- bele de înscriere la prima sesiune de

  bacalaureat, în conformitate cu evi- denþele din licee. Tabelele cuprind opþiunile pentru probele de examen ºi semnãtura elevilor. Odatã cu tabele- le, profesorii diriginþi depun ºi fiºa-tip informatizatã, tipãritã ºi semnatã de fiecare candidat, în care acesta îºi asumã opþiunile pentru disciplinele de studiu prevãzute pentru probele la ale- gere, la care doresc sã susþinã exa- menul de bacalaureat.

  Candidaþii din anii precedenþi se pot înscrie, în perioada prevãzutã de calendarul examenului de bacalau- reat, la secretariatul unitãþii de învã- þãmânt pe care au absolvit-o, pe baza actelor solicitate de cãtre secretariate (certificat de naºtere ºi, dupã caz, de cãsãtorie, un act de identitate, foaia matricolã, adeverinþã cu notele la pro- bele pentru care solicitã recunoaºte- rea notelor).

  Absolvenþii din seriile anterioare, în situaþia schimbãrii domiciliului în altã localitate, menþionatã ca atare în buletinul/cartea de identitate, se pot înscrie pentru a susþine bacalaureatul

  la o unitate de învãþãmânt de acelaºi profil, stabilitã de comisia de bacalau- reat judeþeanã din judeþul în care se aflã noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situaþii, înscrierea în alt judeþ este permisã numai cu apro- barea Comisiei Naþionale de Bacalau- reat, în urma unei cereri motivate ºi însoþite de documente doveditoare, transmise la Direcþia Generalã Învã- þãmânt Preuniversitar.

  Elevii români care au studiat în strãinãtate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai dupã echivala- rea studiilor ºi promovarea examene- lor de diferenþã stabi

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended