+ All Categories
Home > Engineering > Planuri complete case montane - 150 proiecte

Planuri complete case montane - 150 proiecte

Date post: 16-Jul-2015
Category:
Upload: gherghescu-gabriel
View: 467 times
Download: 34 times
Share this document with a friend
153
Transcript

SISTEMUL DE COMANDARE A PROIECTULUI

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330.04.47

Sis

te

mu

ld

ecom

an

da

re

O CASÃ PENTRU FIECARE

I. AVANTAJE

II. COMANDAREA PROIECTULUI

1. AUTORII

2. PRE}UL PROIECTULUI

3.TIMPUL

4. CONSULTAN}A

5. OP}IUNI

1. CON}INUTUL CADRUAL PROIECTULUI DIN CATALOG

Proiectele prezentate în catalogul revistei sunt concepute de , membri aiOrdinului Arhitec]ilor din România - O.A.R., înscri[i în Tabloul Na]ional al Arhitec]ilor - T.N.A., specializa]i înproiectarea locuin]elor individuale. Arhitec]ii-autori ai proiectelor vor garanta calitatea proiectelor, care suntelaborate cu respectarea legisla]iei române în vigoare. Proiectele tehnice de execu]ie sunt întocmite de echipecomplexe care includ, pe lâng\ arhitectul-[ef de proiect, pe inginerii pentru structura de rezisten]\ [i instala]iitermice, electrice [i sanitare.

Pre]ul proiectului respect\ tarifele minime de proiectare ale O.A.R., calculate conform Ordinului MLPATnr.11N/1994, [i includ onorariile cuvenite arhitectului [i echipei sale (inginerii pentru structur\ [i instala]ii termice,electrice [i sanitare). Stabilirea pre]ului proiectului de baz\ s-a f\cut prin aplicarea unui procent la

, calculat\ în raport cu SUPRAFA}A DESF|{URAT|,(valoare conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele [i taxele locale, republicat\, modificat\ [i completat\ de OUGnr. 62/1998 [i OUG nr. 15/1999).

Proiectele din catalogul revistei le pute]i ob]ine în termen de trei s\pt\mâni de la data ob]inerii certificatului deurbanism, cu excep]ia celor din categoria ”PROPUNERI”.Astfel, pute]i câ[tiga un timp pre]ios necesar execu]iei.

Suplimentar fa]\ de proiect, se asigur\ pentru a putea alege, din mareavarietate de proiecte prezentate în catalogul revistei, solu]ia care s\ corespund\ în mod optim cerin]elor [iposibilit\]ilor dumneavoastr\. De asemenea, ve]i fi sf\tui]i în mod competent în leg\tur\ cu posibilit\]ile de am-plasare a construc]iei, corespunz\tor tipului de cas\ ales, coroborat cu particularit\]ile terenului [i reglement\rileurbanistice generale.

În raport cu cerin]ele dumneavoastr\, v\ putem pune la dispozi]ie experien]a noastr\ în domeniu pentruîntocmirea de lucr\ri de proiectare conexe sau suplimentare fa]\ de proiectul din catalog (vezi capitolul II/2 de lapag. 98) sau pentru selectarea constructorului, alegerea dot\rilor, finisajelor [i furnizorilor, astfel încât s\beneficia]i de cele mai moderne [i performante produse, la pre]uri accesibile.

– întocmit în conformitate cu prevederileLegii 453/2001 – anexa 1, se pred\ beneficiarului în dou\ exemplare (conform solicit\rilor legale) [i cuprinde înxerocopii urm\toarele:

:- lista proiectan]ilor, borderoul pieselor scrise [i desenate;- memoriu tehnic general + arhitectur\;- memorii tehnice structur\ de rezisten]\ [i instala]ii generale.

arhitec]i cu drept de semn\tur\

Fa]\ de valoarea unui proiect unicat, s-a aplicat reducerea maxim\ permis\ legal de50% pentru c\ proiectul este refolosit.

În raport cu dimensiunea construc]iei, s-au mai aplicat [i urm\toarele reduceri:

valoareaestimat\ a construc]iei de 320 EURO/mp, f\r\ TVA

gratuit consultan]\ de specialitate

Dup\ ce a]i ales proiectul dorit (prezentat în paginile revistei la nivel de anteproiect), urmeaz\ s\ contacta]ifirma noastr\ pentru stabilirea detaliilor necesare [i încheierea contractelor în baza c\rora ve]i primiproiectul complet, compus din piesele scrise [i desenate strict necesare autoriz\rii [i execu]iei cons-truc]iei.

15% în cazul unei suprafe]e desf\[urate de 200 mp, sau de25% în cazul unei suprafe]e desf\[urate mai mari de 201 mp, grupate în tran[e calculate din 50,00 în 50,00

mp.

1.1 – PROIECTUL PENTRU AUTORIZA}IA DE CONSTRUIRE - P.A.C.

a - Piese scrise

Dup\ caz, piesele scrise se completeaz\ [i cu urm\toarele documente întocmite de al]i speciali[ti decât

proiectantul lucr\rii ([i care fac obiectul unor contract\ri separate fa]\ de proiectul din catalog):- studiul geotehnic; - referatele de verificare a proiectului, întocmite de verificatori tehnici atesta]i MLPTL; -expertiza tehnic\ (la alipiri la calcan, extinderi, consolid\ri), întocmit\ de un expert atestat MLPTL.b - Piese desenate

::

a - Piese scrise:

b - Piese desenate:

a- Piese scrise:

b - Piese desenate:

a - Piese scrise (întocmite distinct pentru fiecare specialitate în parte : - termice, electrice, sanitare):

b - Piese desenate (întocmite distinct pentru fiecare specialitate în parte: - termice, electrice, sanitare):

:- plan de încadrare în zon\, sc.1:2.000 (1:5.000 sau 1:10.000); -

planurile de situa]ie cu amplasarea construc]iei, re]ele edilitare, amenaj\ri, sc.1:500 (1:200 sau 1:100);: sc.1:50 - planurile tuturor nivelurilor subterane [i supraterane (cu precizarea cotelor exterioare

[i interioare, cu indicarea destina]iei [i suprafe]ei fiec\rui spa]iu interior); - plan acoperi[; - dou\ sec]iunicaracteristice; - toate fa]adele.

- plan funda]ii, sc.1:50; - detalii funda]ii.- schemele func]ionale ale instala]iilor interioare: termice, electrice, sanitare.

- Este alc\tuit în general din cinci p\r]i (proiecte) distincte pespecialit\]i, care sunt întocmite conform normativelor tehnice în vigoare. Acestea se predau în trei exemplare(unu pentru beneficiar [i dou\ pentru constructor) [i cuprind în xerocopii urm\toarele:

- memoriu tehnic (cuprinde descrierea amplasamentului, func]iunile lucr\rii, finisajele etc.); -antem\suratori (listele cantit\]ilor de lucr\ri [i materiale); - caietele de sarcini.

- plan de situa]ie (cu elemente de trasare), sc.1:500 sau 1:200; - planurile tuturor nivelurilorsubterane [i supraterane (cu precizarea în detaliu a cotelor exterioare, interioare [i a tuturor golurilor – u[i,ferestre, instala]ii, cu indicarea destina]iei [i suprafe]ei fiec\rui spa]iu interior), sc.1:50; - planul acoperi[, cuindicarea pantelor, a învelitorii [i a sistemului de scurgere [i colectare a apelor pluviale, sc.1:50; - minim dou\sec]iuni caracteristice, sc.1:50; - toate fa]adele, sc.1:50, cu preciz\ri detaliate privind finisajele exterioare; -tablourile de tâmpl\rie (ferestre, u[i), confec]ii metalice; - detalii de execu]ie caracteristice, sc.1:20, 1:10, 1:5,dup\ caz pentru parape]i, scar\, termo-hidroizola]ii, strea[in\, jardiniere etc.

- memoriu tehnic + graficul fazelor determinante de execu]ie; - antem\sur\tori (listele cantit\]ilorde lucr\ri [i materiale) + centralizator extrase de arm\tur\; - caietele de sarcini.

- plan s\p\tur\ [i funda]ii, sc.1:50; - detalii funda]ii (dac\ este cazul detalii funda]ii [itehnologia de execu]ie pentru alipire la calcan); - planurile cofraj, armare, sc.1:50 + extrase de arm\turi pentrutoate plan[eele din beton armat; - planurile cofraj, armare [i detalii (sec]iuni caracteristice) + extrase de arm\turipentru pere]i (diafragme), centuri, grinzi, stâlpi, sâmburi din beton armat; - detalii armare zid\rie (dac\ estecazul); - plan plan[ee lemn, sc.1:50 (dac\ este cazul); - plan [i detalii [arpant\, sc.1:50 (dac\ este cazul).

- cuprind în mod distinct solu]ion\rile fiec\rui tip de instala]ieaferent\ construc]iei [i incintei, pân\ la racordul de canalizare [i contoarele de bran[ament (electric, ap\):

- memoriutehnic ([i breviarul notelor de calcul pentru instala]ia de înc\lzire); - antem\sur\tori (listele cantit\]ilor de lucr\ri [imateriale) + liste de utilaje (central\ termic\, hidrofor).

- planuriletuturor nivelurilor, sc.1:50, cu indicarea traseelor fiec\rui tip de instala]ie în parte; - schemele instala]iilor,schemele tablourilor electrice, centrala termic\; - planurile de situa]ie cu re]elele din incint\.

Num\rul de plan[e [i modul de redactare a elementelor componente ale proiectului complet variaz\, în limiteleuzan]elor de proiectare, în func]ie de dimensiunile [i de complexitatea casei, precum [i de stilul propriu alautorului.

Oricare dintre proiectele prezentate în catalog poate fi modificat [i adaptat de c\tre arhitectul-autor al acestuia, înfunc]ie de dorin]ele dumneavoastr\. Durata [i diferen]a de cost pentru realizarea modific\rilor determinate decerin]ele suplimentare fa]\ de proiectul de catalog se vor stabili prin contractul încheiat direct întredumneavoastr\ [i arhitect. În acela[i mod mai pute]i ob]ine suplimentar pentru:- certificatul de urbanism [i avizele solicitate prin acesta;- autoriza]ia de desfiin]are (pentru demolarea unei construc]ii existente care ocup\ amplasamentul);- adaptarea detaliilor de funda]ie în func]ie de caracteristici geotehnice speciale;

PLANURI PRIVIND AMPLASAMENTUL:

ARHITECTUR|

STRUCTUR| DE REZISTEN}|INSTALA}II GENERALE

1.2. PROIECTUL TEHNIC (de execu]ie) - P.E.

1.2.1 - PROIECTUL PENTRUARHITECTUR|

1.2.2 - PROIECTUL PENTRU STRUCTURADE REZISTEN}|

1.2.3 - PROIECTELE PENTRU INSTALA}II GENERALE - termice (înc\lzirea central\); - electrice [i curen]islabi (TV, telefonie); - sanitare (ap\, canal)

documenta]ii tehnice

2. SERVICII DE PROIECTARE OP}IONALE

Sis

te

mu

ld

eco

ma

nd

are

O CASÃ PENTRU FIECARE

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330.04.47

SISTEMUL DE COMANDARE A PROIECTULUI

- adaptarea proiectului pentru structura de rezisten]\ la cerin]ele zonei seismice în care se afl\ amplasat terenul pecare urmeaz\ s\ se realizeze construc]ia;- reproiectarea casei în oglind\ (invers fa]\ de proiectul de catalog), în func]ie de situa]iile concrete generate deamplasament (accese, orientarea fa]\ de punctele cardinale, vecin\t\]i etc.);- dot\ri speciale privind instala]iile electrice, termice [i sanitare (climatizare, sisteme de alarm\, fose septice saubazine vidanjabile, piscine, saune etc.);- amenaj\ri [i decora]iuni interioare (plafoane suspendate, mobilier fix, front de buc\t\rie, bar, [eminee etc.);- împrejmuirea [i amenajarea peisager\ a gr\dinii (inclusiv terenuri de sport, chio[curi, debarcadere etc.).De asemenea, se ofer\ la cerere [i alte proiectului:- verificarea tehnic\ a proiectului de c\tre speciali[ti atesta]i MLPTL(al]ii decât autorii proiectului);- studiu geotehnic;- ob]inerea certificatului de urbanism, a avizelor [i autoriza]iei de construire (dup\ caz autoriza]ia de desfiin]are);- asisten]\ la selectarea constructorului [i la încheierea contractului cu acesta;- asisten]\ pe [antier;- selectarea materialelor de finisaj, dot\ri etc., în func]ie de dorin]a dumneavoastr\ [i de pre]uri.

Pre]ul proiectelor de case peste 701 mp se calculeaz\ cu ajutorul metodologiei precizate în cap. I/2.Proiectele prezentate având codul ”P - PROPUNERI” sunt elaborate numai la faza de anteproiect, pre]urile [i

termenele de predare urmând a fi stabilite de comun acord între beneficiar [i arhitect, constituind proiecte unicate.

servicii conexe

***

Pre]ul proiectului se achit\ în lei la cursul leu/EURO stabilit de BNR la data pl\]ii.În pre] nu este inclus TVA.Pre]urile proiectelor din catalog au fost reactualizate având în vedere supliment\rile de con]inut cerute prin

Legea 453/2001 la faza PAC [i pentru a se respecta ”Onorariile minime ale Ordinului Arhitec]ilor din România”,care sunt obligatorii conform Legii nr.184/2001 privind organizarea [i exercitarea profesiunii de arhitect. Acestease aplic\ tuturor proiectelor prezentate în revista ”O CAS| PENTRU FIECARE” începând cu num\rul 1/1997.Proiectele prezentate în numerele 1/1996 [i 2/1996 nu mai sunt valabile.

Diferen]a de pre] pentru realizarea modific\rilor determinate de cerin]e suplimentare fa]\ de proiectul dincatalog (prezentate la capitolul II/2) se vor stabili prin contractul încheiat direct între dumneavoastr\ [i arhitect.

Prin cump\rarea proiectului ales ave]i dreptul de a-l folosi pentru construirea unei singure case.Drepturile de autor [i originalele proiectelor apar]in în exclusivitate autorilor acestora.Proiectele cump\rate de dumneavoastr\ nu pot fi folosite sau revândute altor persoane [i nu pot fi

copiate sau reproduse prin nici un alt mijloc, f\r\ acordul autorilor.

3. PRE}UL PROIECTULUI DIN CATALOG

NOT|:

FOARTE IMPORTANT !

SISTEMUL DE COMANDARE A PROIECTULUI

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330.04.47

Sis

te

mu

ld

ecom

an

da

re

O CASÃ PENTRU FIECARE

ABCDEFGHIJKLMNP

pân\ la 100 mp101 - 150 mp151 - 200 mp201 - 250 mp251 - 300 mp301 - 350 mp351 - 400 mp401 - 450 mp451 - 500 mp501 - 550 mp551 - 600 mp601 - 650 mp651 - 700 mppeste 701 mpPROPUNERI

1.2001.7001.9002.0502.3502.7003.0503.4003.7004.0004.4504.8005.100

***

COD PRE}PROIECT

SUPRAFA}|DESF|{URAT|

PRE} PROIECT(EURO)

O CASÃ PENTRU FIECARE

COD PRE} PROIECT A

Ca

se

pa

rte

r

Casa "Vacan]a"

Dormitoare 1PROIECT COD D-101 G

B\i + GS 1

Suprafa]a construit\ 96 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 96 mp

FA}ADA PRINCIPAL|FA}ADA LATERAL|

15,00 m

PLAN PARTER

8,00

m

Dormitor12,0 mp

Hol9,0 mp

Baie6,0mp

Living33,0 mp

Buc\t\rie13,5 mp

O locuin]\ confortabil\ pentru zona montan\.Parterul cuprinde o camer\ de zi cu [emineu, bu-c\t\rie [i un dormitor, existând posibilitatea ame-naj\rii mansardei.La exterior este finisat\ cu materiale locale - lemn,piatr\ - ce ajut\ la `ncadrarea construc]iei `n natur\.

COD PRE} PROIECT C

Casa "Country"

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 3

PROIECT COD M-301 B

B\i + GS 3

Suprafa]a construit\ 80 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 153 mp

Folosind din abunden]\ materialelocale ca piatra [i lemnul, se `nca-dreaz\ perfect `n peisajul montan.Pe parter se afl\ spa]iile destinatezonei de zi: living, sufragerie [ibuc\t\rie deschise spre teras\, iarla etaj trei dormitoare [i dou\ b\i.

FA}ADA SPRE GR|DIN| FA}ADA LATERAL|

Ca

se

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

PLAN ETAJ

Dormitor17,7 mp

Dormitor15,3 mp

Dormitor11,5 mp

Hol3,5mp

Baie5,3 mpBaie

3,3 mp

PLAN PARTER

9,20

m

Camer\ de zi24,9 mp

Garaj21,2 mp

Sufragerie16,3 mp

Hol9,7 mp

Buc\t\rie6,4 mp

C.T.5,4 mp

Baie3,5 mp

14,20 m

COD PRE} PROIECT B

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Construit\ pe o suprafa]\ restrâns\, locuin]a ofer\ tot confortulnecesar, deschizându-se spre peisaj prin suprafe]ele mari vitrate[i terase.Parterul cuprinde un living cu loc de luat masa, buc\t\ria, undormitor [i un grup sanitar.Etajul este rezervat `n exclusivitate dormitoarelor.Cu o volumetrie dinamic\, bine sus]inut\, se `ncadreaz\ perfect `nnatur\ prin contrastul dintre albul pere]ilor [i vegeta]ie, precum [iprin folosirea lemnului `n exterior, la mansard\.

Locuin]\ deschis\

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 3

PROIECT COD C-204 D

B\i + GS 2

Suprafa]a construit\ 70 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 120 mp

6,75 mPLAN PARTER

12,0

0m

Baie4,5 mp

Camer\ de zi40,0 mp

Buc\t\rie7,0 mp

Dormitor15,0 mp

PLAN MANSARD|

Dormitor14,0 mp

Dormitor16,0 mp

Baie3,0 mp

Gol pesteliving

COD PRE} PROIECT C

Ca

se

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

Casa Adrian

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 3

PROIECT COD D-302 G

B\i + GS 1

Suprafa]a construit\ 97 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 176 mp

PLAN MANSARD|

O locuin]\ unifamilial\, amplasat\`ntr-o zon\ de deal, ce are aspectulunei case de vacan]\, dar având toatefacilit\]ile unei locuin]e preor\[ene[ti.Parterul este compus din:- camer\ de zi, dormitor matrimonial;- buc\t\rie, baie [i anexat la locuin]\,dar nu separat, un garaj cuplat cumagazia.Etajul a fost gândit mansardat, având`n componen]\ dou\ dormitoarecochete, cu acces la o teras\.

FA}ADA PRINCIPALÅ FA}ADA LATERALÅ

9,00

m

12,30 mPLAN PARTER

Buc\t\rie9,6 mp

Hol12,5 mp

Garaj14,7 mp

Magazie5,6 mp

Baie4,8 mp

Dormitor11,0 mp

Living13,8 mp

Pod Pod

Hol4,4 mp

Dormitor7,7 mp

Dormitor7,8 mp

COD PRE} PROIECT J

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Este conceput\ ca re[edin]\ reprezentativ\, carepoate fi amplasat\ pe terenuri cu suprafe]e mediisau mari, din zone reziden]iale suburbane sau dinlocalit\]i de agrement, de preferin]\ pe margineaunui lac sau pe litoralul m\rii.Volumul construit se dezvolt\ pe subsol (par]ial),parter [i dou\ etaje (din care al doilea par]ial).Se remarc\ rezolvarea living-ului ca un spa]iumultifunc]ional, alveolat, dezvoltat par]ial pe dou\niveluri, deschis printr-o fereastr\ generoas\spre o teras\ par]ial acoperit\.Cele dou\ dormitoare de la etajul 2 (rezolvate `nsistem garsonier\), cu baie [i dressing propriu,sunt dispuse pe dou\ laturi ale unei generoaseterase-solar, orientat\ spre un eventual punct deperspectiv\ interesant.

Casa Beta - 3

Dormitoare 4

PROIECT COD A-215 P

B\i + GS 5

Suprafa]a construit\ 161 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 520 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPAL|FA}ADA LATERAL|

12,00 m16

,70

mPLAN SUBSOL

Garaj25,3 mp

Box\5,2mp

Hol13,6mp

Ad\postALA

20,7 mp

C.T.10,6 mp

PLAN ETAJ 2

Dormitor16,9 mp

Dormitor26,4 mp

Baie6,2mp

Dress.3,4 mp

Dress.3,4 mp

Baie5,3 mp

Hol22,8 mp

Dormitor23,5 mp

Dormitor19,3 mp

Gol pesteliving

Baie6,2mp

Dress.5,9 mp

Dress.3,2 mp

Baie8,9 mp

Supant\32,5 mp

PLAN ETAJ 1

PLAN PARTER

Sufragerie22,5 mp

C\m.3,0 mp

Baie6,4 mp

Living52,4 mp

Buc\t\rie23,5 mp

Hol13,6mp

COD PRE} PROIECT C

Ca

se

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

Pe un platou `nalt dintr-o zon\ `mp\-durit\ se poate realiza aceast\ cas\ cuvedere c\tre peisajul `nconjur\tor.Living-ul amplasat la parter este com-plet vitrat, are `n\l]imea a dou\ niveluri[i este traversat de o pasarel\ la etaj,pasarel\ ce conduce la o teras\ aco-perit\.Parterul mai cuprinde buc\t\ria [i ocamer\ ce poate fi amenajat\ ca birou,camer\ de oaspe]i sau de gimnastic\,al\turi de care se afl\ o baie cu du[ [i osaun\.La etaj sunt dormitoarele [i `nc\ o baie.

Casa "Belvedere"

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADÃ PRINCIPALÃ FA}ADÃ POSTERIOARÃ

11,2

0m

14,80 m

Dormitoare 4PROIECT COD V-301 N

B\i + GS 3

Suprafa]a construit\ 110 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 178 mp

Living35.00 mp

Hol10.00 mp

Camer\(Birou)

14.30 mp

Buc\t\rie13.20 mp

Gol Living

Gol Living

Saun\

Baie6.20mp

Baie7.60mp

Dormitor10.40 mp

Dormitor12.70 mp

Dormitor12.70 mp

Dormitor10.40 mp

Baie7.60 mp

PLAN PARTER

PLAN ETAJ

Teras\

Teras\

COD PRE} PROIECT C

Ca

se

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

Pentru zona subcarpatic\, propunemaceast\ locuin]\ de dimensiuni redusepentru o familie compus\ din 4-5persoane.La parter se afl\ buc\t\ria [i camera de zi`nconjurat\ de teras\, un grup sanitar [iholul cu terasa de acces spre etaj.Etajul mansardat este destinat `nexclusivitate zonei de odihn\, cuprinzândtrei dormitoare [i o baie.

Locuin]\ unifamilial\

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 3PROIECT COD O-301 P

B\i + GS 1+1

Suprafa]a construit\ 98 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 184 mp

FA}ADA PRINCIPALÅFA}ADA LATERALÅ

PLAN MANSARDÅ

PLAN SUBSOL

11,00 m

10,0

0m

PLAN PARTER

Living26,6 mp

Hol14,7 mp

GS2,7 mp

Buc\t\rie11,5 mp Hol

18,0 mp

Box\2,9 mp

Baie3,6 mp

Deb.2,3 mp

Hol13,8 mp

Dormitor9,9 mp

Dormitor12,8 mp

Dormitor13,3 mp

COD PRE} PROIECT C

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Tratat fie ca o cas\ de vacan]\, fie ca locu-in]\ individual\, proiectul propus se pre-teaz\ ideal cerin]elor unei familii formatedin 3 - 4 persoane.Integrarea `ntr-un sit plantat abundent, a-duce un plus de valoare volumetriei caseiprezentate, tenta modernist\ a trat\rii fa-]adelor precum [i zonarea strict func]io-nal\ a partiului constituind elementeleprincipale care au stat la baza elabor\riiproiectului.

Casa Lidia

Dormitoare 3

PROIECT COD C-201 U

B\i + GS 1+2

Suprafa]a construit\ 98mp

Suprafa]a desf\[urat\ 194 mp

Dormitor22,3 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPAL|

9,40 m

PLAN PARTER

11,5

0m

G.S.3,4 mp

Buc\t\rie+Dining18,3 mp

Debara

C\mar\4,0 mp

Vestibul3,8 mp

Living23,5 mp

Hol12,7 mp

Dormitor16,5 mp

Dormitor15,0 mp

Dormitor13,5 mp

Baie5,7 mp

Baie4,2mp

Hol12,5 mp

PLAN ETAJ

COD PRE} PROIECT C

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Dormitoare 2

PROIECT COD C-202 U

B\i + GS 1+1

Suprafa]a construit\ 120 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 195 mp

Vila Cosmin

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Acest proiect reprezint\ o locuin]\ modest\ ca-re s\ r\spund\ cerin]elor zilnice ale unei familiicompuse din trei persoane. Partiul propus estestructurat pe dou\ niveluri, un parter ce cuprin-de zona de zi (format\ din living [i buc\t\rie culoc de luat masa integrat) [i o mansard\ - zonade noapte (compus\ din dou\ dormitoare [i unspa]iu pentru petrecerea timpului liber carepoate fi amenajat [i ca un al treilea dormitor).{emineul prezent `n living, prin pozi]ionarea sa`n zona central\ a casei, marcheaz\ un punctde interes vizibil din orice direc]ie, subliniindideea de vatr\ a casei tradi]ionale dar `ntr-o in-terpretare modern\, adecvat\ spa]iului liberpropus.

FA}ADA PRINCIPAL|

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitor14,2 mp

Hobby20,8 mp

Baie4,5 mp

Dormitor14,8 mp

PLAN MANSARD|

Hol10,0 mp

11,40 m

11,1

0m

Living24,0 mp

Buc\t\rie10,4 mp

C\mar\5,7 mp

Garaj22,5 mp

G.S.3,1mp

PLAN PARTER

Hol10,5 mp

COD PRE} PROIECT D

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

De dimensiuni reduse, oferind totconfortul necesar unui mod devia]\ modern, este ideal\ pentru olocuin]\ `n zona rural\.La parter: living-ul cu [emineu,deschis spre o teras\ imens\,buc\t\ria, locul de luat masa [i obaie.La etaj, sub [arpant\, dou\dormitoare [i o baie.

O locuin]\ cuminte

Dormitoare 2

PROIECT COD C-203 D

B\i + GS 2

Suprafa]a construit\ 130 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 210 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

PLAN ETAJ

Dormitor16,0 mp

Dormitor16,0 mp

Baie6,0 mp

14,00 m

PLAN PARTER

10,5

0m

Dinning16,0 mp

Baie4,5 mp

Living36,0 mp

Buc\t\rie16,0 mp

COD PRE} PROIECT D

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Dormitoare 3

PROIECT COD C-203 U

B\i + GS 1+2

Suprafa]a construit\ 125 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 216 mp

Cas\ la ]ar\

Propunerea unei volumetriisimpliste `n care se reg\-se[te, `n zona de acces,ideea de prisp\, al\turi deplacajul din piatr\ natural\al fa]adelor, imprim\ caseiprezentate un caracter rus-tic. Tratarea modern\ aspa]iilor interioare `mbina-t\ cu aspectul general, tra-di]ional al casei, constituieun ansamblu ideal ce poa-te oricând deveni un refu-giu de sfâr[it de s\pt\mâ-n\ pentru o familie compu-s\ din 4-5 persoane.

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

15,00 m

PLAN PARTER

Buc\t\rie9,7 mp

GS1,8mp

Garaj16,7 mp

FA}ADA PRINCIPAL|

O CASÃ PENTRU FIECARE

Hol11,0 mp

Living26,0 mp

Dining4,8 mp

Buc\t\rie11,0 mp

G.S.3,5mp

Vestibul3,3 mp

Garaj20,0 mp

C.T.4,5 mp

PLAN ETAJ

PLAN PARTER

Dormitor15,1 mp

Dormitor12,0 mp

Dormitor11,5 mp Baie

5,4 mp Baie5,4 mp

Dressing3,1 mp

Hol13,0 mp

9,50

m

COD PRE} PROIECT D

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Locuin]\ specific\ zonelor viticole cuterenuri `n pant\, `mbin\ pl\cerea admir\riipeisajului de pe cele dou\ terase, dintre careuna acoperit\, cu confortul oferit de un parterce cuprinde o buc\t\rie cu locul de servitmasa, un dormitor cu dulapuri `nzidite, o baie[i o camer\ de zi cu [emineu. Din aceastaputem ie[i pe terasele ce `nconjoar\ cl\direasau putem urca la etaj unde avem treidormitoare cu dulapuri `nzidite, o baie [i unloc de recreere, din holul de la etaj avândperspectiva spre camera de zi de la partercât [i spre valea plin\ de vii.

Casa "Bachus"

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 4PROIECT COD D-201 G

B\i + GS 2

Suprafa]a construit\ 136 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 229 mp

13,50 m

PLAN MANSARDÅ

PLAN PARTER

13,5

0m Dinning

13,1 mp

Dormitor11,2 mpVestibul

4,3 mp

Baie3,0 mp

Camer\ de zi29,7 mp

Buc\t\rie11,3 mp

Dormitor14,2 mp

Dormitor11,2 mp

Dormitor7,5 mp

Baie3,0 mp

Hol10,8 mp

Gol living

Hobby9,1 mp

FA}ADA LATERAL|FA}ADA PRINCIPAL|

COD PRE} PROIECT D

Ca

se

iC

ase

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

Locuin]\ unifamilial\ - demisol, parter [i etajmansardat.Aspectul intim al interiorului este dat de bow-window-ul din living cât [i de ruperea de niveluri.Demisolul are ca func]iuni camera pentru petre-cerea timpului liber - hobby, o mic\ sp\l\torie [icentrala termic\.Parterul este compus din camera de zi, dinning [iun spa]iu intim pentru discu]ii `n dup\ amiezilelungi de iarn\. Camera de zi are leg\tur\ cubuc\t\ria printr-un ghi[eu cu func]iune [i demas\ pentru mic dejun.Etajul are `n componen]\ dou\ dormitoare, [i obaie.

Vila „Montana“

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 2PROIECT COD D-301 G

B\i + GS 1+1

Suprafa]a construit\ 76 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 229 mp

FA}ADA PRINCIPALÅ

10,3

0m

PLAN MANSARDÅ

7,40 m

PLAN PARTER

Living28,3 mp

Buc\t\rie9,2 mp

Dormitor11,5 mp

Dormitor11,5 mp

Baie4,0 mp

GS1,5 mp

C.T.11,5 mp

Sp\l\torie6,5 mp

Hobby25,0 mp

PLAN SUBSOL

COD PRE} PROIECT D

De un alb impecabil, cu o volumetrie dinamic\ ob]i-nut\ printr-un joc bine studiat al pantelor acope-ri[ului, se `ncadreaz\ perfect `n verdele peisajuluimontan.Parterul cuprinde zona de zi: living-ul, dinning-ul [ibuc\t\ria, o baie [i holul cu scara de acces la etaj,etajul fiind destinat celor trei dormitoare ale casei,dintre care unul cu dressing [i baie proprie.

Vila "Fantezia"

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 3

PROIECT COD C-302 D

B\i + GS 3

Suprafa]a construit\ 121 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 242 mp

13,4

5m

10,10 m

PLAN PARTER

Living22,1 mp

Loc mas\15,1 mp

Buc\t\rie14,8 mp

Camer\ de zi19,1 mp

PLAN ETAJ

Dormitor18,9 mp

Dormitor12,1 mp

Dressing7,5 mp

Baie4,5 mp

Baie5,5 mp

Dormitor14,8 mp

Baie5,3 mp

Ca

se

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

Gol pesteliving

Ca

se

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

Casa Liviu

O CASÃ PENTRU FIECARE

O locuin]\ simpl\ dar deosebit\, ceofer\ tot confortul [i intimitatea pe care[i-o poate dori o familie. Spa]iileinterioare sunt deschise unul sprecel\lalt, creând o atmosfer\ pl\cut\ [icomunicativ\.Parterul cuprinde holul de acces cuscara interioar\, ce este deschis\ sprespa]iul desf\[urat pe dou\ niveluri allivingului, acesta fiind rela]ionat cu ocamer\ de zi [i cu locul de luat masa [ibuc\t\ria.La etaj exist\ un dormitor matrimonialcu teras\ [i un dormitor pentru copii,combinat cu un mic birou pentru studiu.

PROPUNERE

Dormitoare 2

PROIECT COD A-301 R

B\i + GS 1+2

Suprafa]a construit\ 146 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 246 mp

FA}ADA PRINCIPALÅFA}ADA LATERALÅ

15,45 m

Living34,8 mp

Dinning14,0 mp

Camer\ de zi32,0 mp

Hol9,8 mp

C\m.2,4mp Buc\t\rie

12,3 mp

GS2,4mp

PLAN PARTER

14,0

0m

PLAN ETAJ

Hol7,9 mp

G.S.3,3mp

Dress.4,2mp

Birou9,0 mp

Baie5,6 mp

Dormitor14,0 mp

Dormitor22,5 mp

Golpeste living

PROPUNERE

Ca

se

de

de

al

-m

un

te

Cu o volumetrie dinamic\, sugerând piscurilemontane, aceast\ vil\ poate fi o re[edin]\permanent\ sau refugiul de vacan]\, perfect`ncadrat `n ambientul natural.Parterul cuprinde spa]iile de zi: living-ul [i dinning-ul, spa]ioase [i luminoase, construite pe dou\niveluri, buc\t\ria, baia [i un grup sanitar. Tot laparter se afl\ [i garajul cu un mic atelier.La etaj: trei dormitoare, o baie [i holul cu operspectiv\ superb\ asupra living-ului [i adinning-ului.

Vila "Miki"

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 3

PROIECT COD S-301 P

B\i + GS 2+1

Suprafa]a construit\ 158 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 260 mp

FA}ADA LATERAL|FA}ADA POSTERIOAR|

14,0

0m

11,30 m

PLAN PARTER

Dinning24,9 mp

Atelier8,8 mp

Living64,5 mp

Vestibul4,3 mp Baie

3,4 mp

GS1,5 mp

Buc\t\rie14,4 mp

Garaj15,3 mp

PLAN ETAJ

Hol16,0 mp

Baie8,0 mp

Dormitor12,8 mp

Dormitor14,8 mpDormitor

15,0 mp

Gol pestedinning

Gol pesteliving

COD PRE} PROIECT E

Ca

se

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

Pe un teren `n pant\, o locuin]\ modern\ce reia o tipologie volumetric\ mai ve-che, dar foarte eficace, cu o suprafa]\ocupat\ la teren minim\.Bowindow-ul vitrat accentueaz\ dezvol-tarea pe vertical\, f\când [i leg\tura`ntre niveluri.Structura func]ional\ cu trei living-uri [icu[ete de dormit este adaptat\ uneifamilii alc\tuit\ din patru persoane [iprovine din specificul medieval [i popu-lar de locuire, folosind spa]ii multifunc]io-nale de contact familial.Mansarda este tratat\ spre exterior `npaiant\ [i cu vitralii simbolizând ceasu-rile medievale.

Turn Transilv\nean

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADÃ ACCES FA}ADÃ SPRE STRADÃ

8,00

m

9,70 m

Dormitoare 3PROIECT COD B-303 D

B\i + GS 2

Suprafa]a construit\ 64 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 256 mp

PLAN PARTER

PLAN SUBSOL

PLAN ETAJ

PLAN MANSARD|

Living33.60 mp

Buc\t\rieBaie

4.30 mp

Baie4.60 mp

Vestibul4.20 mp

Scar\7.00 mp

Living29.30 mp

Living24.70 mp

Goletaj 1

Pande-rie

2.40mp

Cu[et\matrimonial\

7,20 mp

Sp. teh.4.20 mp

Pivni]\40.70 mp

Scar\7.00 mp

Scar\7.00 mp

Scar\7.00mp

Cu[et\ 1pat7.20mp

Cu[et\ 1pat7.20mp

C\mar\1.70mp

COD PRE} PROIECT F

Ca

se

de

de

al

-m

un

teC

ase

de

de

al

-m

un

te

De o concep]ie net\ [i func]ional\, cuterase generoase ce permit operspectiv\ relaxant\ asuprapeisajului `nconjur\tor, va fi c\minulpotrivit unei familii cu 2-3 copii.Parterul cuprinde: buc\t\ria, dinning-ul, living-ul, garajul [i o baie.La etaj: trei dormitoare, dou\ b\i [i unhol foarte spa]ios care poate fiamenajat, eventual, ca un al doilealiving.

Vila Sorin

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 3

PROIECT COD S-302 P

B\i + GS 3

Suprafa]a construit\ 174 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 348 mp

FA}ADA PRINCIPALÅ FA}ADA POSTERIOAR|

12,0

0m

13,50 m

PLAN PARTER

Buc\t\rie16,3 mp

Dinning14,9 mp

Living26,5 mp Garaj

31,4 mpBaie

5,0 mp

PLAN ETAJ

Baie5,0 mp

Baie6,3 mp

Hol24,4 mp

Dormitor15,6 mp

Dormitor25,0 mpDormitor

14,9 mp

COD PRE} PROIECT E

Ca

se

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

Vila Montana

Dormitoare 4

PROIECT COD C-301 M

B\i + GS 2+2

Suprafa]a construit\ 80 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 256 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

Cu arhitectur\ tipic\ pentru zona montan\, folosinddin abunden]\ materiale locale precum piatra [ilemnul, este deosebit\ prin faptul c\ are dou\niveluri mansardate: par]ial etajul 1 [i mansardapropriu-zis\. Construit\ pe un teren `n pant\ cepreia demisolul, accesul la parter se face de peterasa de peste demisol.Parterul cuprinde un spa]iu central `n care se afl\func]iunile de zi: living-room, dinning-room [ibuc\t\rie, deschise, f\r\ separa]ie `ntre ele,singurul spa]iu `nchis fiind grupul sanitar. Etajulcuprinde trei dormitoare [i dou\ b\i, iar mansarda,un grup sanitar [i `nc\ un dormitor.La demisol se afl\ centrala termic\ [i un garajpentru 2 auto.

9,90 mPLAN PARTER

PLAN DEMISOL

Garaj39,0 mp

C.T.9,2 mp

PLAN MANSARD|

PLAN ETAJ

GS2,7mp

Baie4,6 mp

Baie2,5 mp

Dormitor18,3 mp

Dormitor9,4 mp

Dormitor13,9 mp

Dormitor12,7 mp

Hol9,4 mp

10,5

0m

Buc\t\rie6,5 mp

GS2,1 mp

Vest.2,9mp Living

42,2 mp

Dinning15,6 mp

COD PRE} PROIECT E

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Vila "Lorin"

Dormitoare 3

PROIECT COD N-214 T

B\i + GS 4+1

Suprafa]a construit\ 145 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 275 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

PLAN ETAJ

PLAN PARTER

16,2

5m

Construit\ `ntr-o zon\ reziden]ial\ din apro-pierea capitalei, aceast\ cas\ degaj\ ele-gan]\, bun gust [i generozitate.Aceea[i generozitate o g\sim [i `n interior,unde spa]iile sunt ample, cu vitraje puternice.Parterul cuprinde living-ul [i dining-ul, buc\t\-ria [i spa]iile tehnice: centrala termic\, sp\-l\toria, iar etajul, trei dormitoare [i trei b\i.

FA}ADA LATERAL|FA}ADA PRINCIPALÅ

10,00 m

Living25,4 mp

C\m.4,2 mp

Sp\l\torie+usc\torie7,8 mp

Hol13,5 mp

Baie2,7 mp

GS2,1mp

C.T.6,5 mp

Dinning20,7 mp

Buc\t\rie19,0 mp

Dormitor18,9 mp

Dormitor16,6 mp Hol

12,5 mp

Dormitor22,4 mp

Dressing3,9 mp

Baie3,3 mp

Baie9,0 mp

Baie8,2 mp

COD PRE} PROIECT E

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Ca

se

C

ase

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

Impresie nr. 7

Dormitoare 3

PROIECT COD M-302 U

B\i + GS 2+1

Suprafa]a construit\ 180 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 280 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA LATERALÅFA}ADA PRINCIPAL|

Iat\ o cas\ cu o volumetrie excelent compus\, ce `mbin\elemente specifice zonelor montane, cu accente defactur\ modern\.Partiul prezint\ o desf\[urare func]ional\ abil rezolvat\ [icuprinde la parter living-ul cu locul de luat masa,buc\t\ria, garajul [i un grup sanitar, iar la etaj, dou\dormitoare deservite de o baie, precum [i dormitorulmatrimonial cu baie proprie.Atât la parter cât [i la etaj, fa]ada principal\ [i ceaposterioar\ se continu\ c\tre exterior prin terasegeneroase.

20,4

0m

10,40 m

PLAN ETAJ

Baie3,8 mp

Hol9,0 mp

Dormitor12,5 mp

Dormitor13,5 mp

Dormitor23,0 mp

Baie5,5 mp

PLAN PARTER

Living22,0 mp B

uc\t

\rie

13,5

mp

Garaj16,5 mp

G.S.3,8 mp

Dining9,0 mp

Hol9,0mp

Vestibul8,0 mp

COD PRE} PROIECT E

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Dormitoare 3

PROIECT COD M-203 V

B\i + GS 2

Suprafa]a construit\ 95 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 280 mp

Vila Mircea

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA LATERALÅFA}ADA PRINCIPALÅ

PLAN SUBSOL

PLAN MANSARD|

Dormitor14,0 mp

Dormitor13,6 mp

Dormitor19,6 mp

Baie8,8 mp

Hol14,0 mp

Pivni]\8,2 mp

Garaj22,8 mp

Sal\ fitness22,5 mp

Camer\ hobby14,0 mp

Hol6,0 mp

Baie4,5 mpSas

1,9 mp

Camera de zi37,3 mp

Hol10,3 mp

9,00 mPLAN PARTER

Buc\t\rie15,7 mp

11,5

0m

Locuin]a de dimensiuni reduse,dar func]ional\ [i confortabil\,asigur\ necesarul habital al u-nei familii moderne.Subsolul cuprinde: o camer\de hobby, sal\ fitness, garaj,pivni]\; parterul: camera de zicu acces pe o teras\, buc\t\riecu c\mar\, baie, iar mansarda:trei dormitoare cu ie[iri pe te-rase [i baie.Volumetria este echilibrat\, ac-cente moderne suprapunându-se imaginii tradi]ionale ale uneicase de locuit.

COD PRE} PROIECT E

Ca

se

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

Exploatarea configura]iei naturale aterenului este cheia realiz\rii uneilocuin]e perfect adaptate sitului.Un demisol par]ial ad\poste[te garajul[i centrala termic\ [i constituie nivelulde intrare al casei.Primul etaj este rezervat unui livinggeneros, cu o buc\t\rie pe m\sur\, obaie [i un grup sanitar. Un al doileaacces din exterior este posibil de peterasa living-ului.La etaj, trei dormitoare aliniate cumin]i`[i a[teapt\ locatarii, al\turi de o baie [iun grup sanitar.Volumul etajului, cu acoperi[ul `ntr-ofals\ mansard\ [i finisajele exterioarefolosite (piatra natural\), `ncadreaz\construc]ia `n zonele montane.

La munte, dar modern

O CASÃ PENTRU FIECARE7,

50m

17,05 m

Dormitoare 3PROIECT COD A-301 O

B\i + GS 2+2

Suprafa]a construit\ 111 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 289 mp

Garaj34.30 mp

Living37.48 mp

Buc\t\rie13.85 mp

Hol18.70 mp

Dormitor19.48 mp

Dormitor17.80 mp

Dormitor17.21 mp

SAS2.35 mp

SAS2.35 mp

Baie4.80mp

Baie4.80mp

C\mar\1.80 mp

GS1.90 mp

GS1.90 mp

Hol parter14.95 mp

CT6.90 mp

Vestibul5.30 mp

PLAN PARTER

PLAN ETAJ 1

PLAN ETAJ 2

COD PRE} PROIECT E

Cu unghiuri ce sfideaz\ spa]iul cartezian, volumulse oglinde[te fa]\ de un perete median, formânddou\ locuin]e pentru dou\ familii, asigurând ace-la[i grad de confort pentru fiecare dintre ele.Parterul cuprinde: dou\ living-uri, dou\ buc\t\rii[i dou\ b\i.La demisol se afl\ o garsonier\ cu acces separat,putând func]iona [i ca birou pentru firm\.La etaj sunt patru dormitoare [i dou\ b\i.

O locuin]\ interesant\

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 2 / 2

PROIECT COD C-303 D

B\i + GS 1 / 2 / 2

Suprafa]a construit\ 120 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 300 mp

11,0

0m

13,10 m

PLAN ETAJ

PLAN DEMISOL

PLAN PARTER

Dormitor16,8 mp

Dormitor16,0 mp

Dormitor18,4 mp

Dormitor11,1 mpBaie

4,7 mp

Baie6,2 mp

Living39,6 mp

Buc\t.4,9 mp

Garsonier\39,9 mp

Baie5,7mp

Buc\t\rie9,3 mp

Baie2,9mp

Baie2,9mp

Living33,3 mp

Ca

se

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

COD PRE} PROIECT F

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Aceast\ cas\ este construit\ pe un teren `npant\, ceea ce permite adaptarea solu]ieidecal\rii la "jum\tate de nivel".Pe parter se afl\ camera de zi, foarte mare,deschis\ spre o teras\ cu `n\l]imea pe dou\niveluri, buc\t\ria [i un dormitor, iar la etaj treidormitoare, dou\ b\i [i un mic living carepoate func]iona [i ca birou sau dormitor.

Casa Mircea

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 4PROIECT COD O-201 P

B\i + GS 3

Suprafa]a construit\ 156 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 305 mp11,10 m

PLAN ETAJ

PLAN SUBSOL

PLAN PARTER

14,5

0m

Debara3,2 mp

Dormitor11,7 mp

Hol18,4 mpBaie

3,2 mp

Camer\ de zi60,1 mp

Buc\t\rie11,4 mp

Pivni]\7,8 mp

C.T.6,1 mp

Dormitor11,7 mp

Dormitor14,2 mp

Dormitor14,2 mp

Baie3,5 mp

Baie4,8 mp

Living16,7 mp

FA}ADA PRINCIPALÅ

PROPUNERE

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Ca

se

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

Func]ional\ [i pl\cut\, aceast\ cas\ este adecvat\, prin stil[i volumetrie, zonelor de deal sau munte.Parterul cuprinde func]iunile de zi, cu suprafe]e moderate [icircula]ii minime: living-ul, deschis `n interior c\tre locul deluat masa [i `n exterior c\tre o teras\ acoperit\ cu o pergol\,buc\t\ria, un grup sanitar [i un mic birou, lâng\ intrare.O scar\ deschis\ conduce c\tre etaj, unde se afl\ patrudormitoare [i dou\ b\i.

Impresie nr. 11

FA}ADA LATERALÅ FA}ADA PRINCIPALÅ

Dormitoare 4

PROIECT COD M-303 U

B\i + GS 3

Suprafa]a construit\ 180 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 306 mp

23,0

5m

O CASÃ PENTRU FIECARE

PLAN PARTER

Buc\t\rie13,0 mp Birou

13,0 mp

Garaj28,0 mp

Hol

CT7,3 mp

Dining13,5 mp

Baie6,5mp

Living42,0 mp

11,95 m

Baie8,0 mp

PLAN ETAJ

Dormitor13,5 mp

Dormitor17,5 mp Debara

Baie7,2 mp

Dormitor12,4 mp

Hol

Dormitor12,0 mp

COD PRE} PROIECT F

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Ca

se

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

Impunând prin panta mare a acoperi[ului careascunde dou\ niveluri mansardate, aceast\ ca-s\ este plin\ de c\ldur\ prin folosirea pietrei [i alemnului `n tratarea fa]adelor, precum [i prinmarcarea intr\rii cu un element tradi]ional:foi[orul.La parter, pe un hol generos cu scara de accesspre etaje, se afl\ living-ul, construit pe dou\niveluri, dining-ul [i buc\t\ria, precum [i undormitor pentru genera]ia vârstnic\ sau pentruproprietari, `n cazul `n care dormitoarele de laetaj se `nchiriaz\ pe timpul verii.Etajul `ntâi, mansardat, cuprinde dou\ dormitoa-re cu o baie comun\, cu acces direct din salonulcu vedere spre living.Etajul doi, tot mansardat, cuprinde o mic\ garso-nier\ pentru un membru mai tân\r al familiei.

Vila Br\det

FA}ADA LATERALÅ FA}ADA PRINCIPALÅ

Dormitoare 4

PROIECT COD O-302 P

B\i + GS 2+1

Suprafa]a construit\ 147 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 312 mp

12,2

0m

13,25 m

PLAN PARTER

Buc\t\rie14,2 mp

Dormitor13,8 mp

Living52,9 mp

Hol15,1 mp

GS2,2 mp

Dining16,1 mp

PLAN ETAJ 1

Dormitor11,3 mp

Dormitor11,3 mp

Golpeste living

Salon37,0 mp

Baie4,5 mp

PLAN ETAJ 2

Dormitor23,6 mp

Hol17,6mp

Baie5,7 mp

Buc\t\rie11,3 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

COD PRE} PROIECT F

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Cu un spa]iu interior dinamic, fluent, cucircula]ii minime, locuin]a are func]iuniledistribuite pe dou\ niveluri.La parter se afl\ spa]iile destinateactivit\]ilor zilnice: living-ul [i dining-ul cusuprafe]e generoase, cu buc\t\ria des-chis\ `n stil american, un birou, centralatermic\ [i garajul.Etajul este destinat `n exclusivitate zoneide noapte, cu trei dormitoare [i dou\ b\ia[ezate `n jurul unui hol cu vedere spreliving-room.

Casa "Country"

Dormitoare 3PROIECT COD M-203 B

B\i + GS 2+1

Suprafa]a construit\ 207 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 342 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

20,70 m

PLAN PARTER

15,5

0m

Garaj17,8 mp

Birou15,9 mp

Dinning20,0 mp

Hol17,2 mp

GS4,0mp

Living41,0 mp

Buc\t\rie19,1 mp

Buc.cald\

4,0 mpC.T.+Sp\l\torie12,6 mp

PLAN ETAJ

Dormitor17,1 mp

Dormitor17,5 mp

Dormitor17,5 mp

Baie8,4 mp

Baie4,9 mp D

ress

.3,

5m

p

Dress.6,2 mp

Hol21,6 mp

Gol pesteliving

FA}ADA PRINCIPALÅ

PROPUNERE

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Ca

se

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

Locuin]\ #n ora[ de munte

Dormitoare 2

PROIECT COD B-305 D

B\i + GS 2+2

Suprafa]a construit\ 112 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 363 mp

Proiectul este o restructurare pe un parter mo[tenit [i care a fost gânditpentru mansardare [i prezen]a pregnant\ a lemnului pe fa]ade.Structura spa]iului de locuit este solu]ionat\ pe un scenariu evoluând de lafamilia cu doi studen]i la cea care prime[te mul]i oaspe]i, `ntr-un ora[ turistic.Astfel, parterul cuprinde living-ul, sufrageria [i buc\t\ria, plus un grup sani-tar [i o mic\ sp\l\torie.O scar\ rotund\ conduce c\tre etaj, unde se afl\ dou\ dormitoare deservitefiecare de câte o baie [i dou\ living-uri cu supant\ la nivelul mansardei.

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA POSTERIOARÅ FA}ADA PRINCIPALÅ

Living28,8 mp

Buc\t\rie16,3 mp

Cram\13,4 mp

GS6,9 mp

Vestibul11,6 mp

CT9,3 mp

GS2,7 mp Sp\l\torie

2,5 mp

Vestibul10,5 mp

13,85 m

Camer\ fitness24,6 mp

PLAN MANSARD|

PLAN DEMISOL

Dormitor19,7 mp

Dormitor18,8 mp

PLAN ETAJ

Dormitor19,7 mp

Dormitor15,2 mp

Living14,4 mp

Baie5,2mp

Hol8,1 mp

Baie7,2 mp

Golliving

Golliving

Supant\13,8 mp

Supant\14,4 mp Living

15,6 mp

12,5

0m Sufragerie

21,2 mp

PLAN PARTER

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Ca

se

C

ase

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

Vila Stejarul

FA}ADA LATERALÅ FA}ADA POSTERIOAR|

V\ propunem o locuin]\ dezvoltat\ pe subsol, parter [i etaj man-sardat, conceput\ pentru zona de deal sau munte. La parter seafl\ zona de zi, compus\ din living `n direct\ leg\tur\ cu o buc\-t\rie deschis\, iar `n partea cealalt\ a holului, un salon de petre-ceri [i o baie. Din hol se accede pe scar\ la etaj, unde au fost am-plasate dou\ dormitoare cu o baie, precum [i dormitorul matri-monial cu dressing [i baie proprie. La subsol se afl\ garajul pen-tru dou\ ma[ini [i spa]iile tehnice [i de depozitare.

PROPUNERE

Dormitoare 3

PROIECT COD R-303 I

B\i + GS 3

Suprafa]a construit\ 147 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 376 mp

PLAN MANSARD|

Dormitor14,5 mp

Baie6,2 mp

Dormitor16,8 mp

Hol17,8 mp

Dormitor25,8 mpBaie

9,5mp

Dress.8,0mp

Garaj35,9 mp

Pivni]\6,3 mp

C.T.8,5 mp

Sp\l\torie7,5 mp

PLAN SUBSOL

O CASÃ PENTRU FIECARE

Living25,8 mp

10,00 m

17,5

0m

Buc\t\rie18,0 mp

Baie5,9 mp

Salon petreceri27,1 mp

Hol6,5 mp

Hol17,8 mp

PLAN PARTER

COD PRE} PROIECT G

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Locuin]\ cu spa]ii fluente

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 3

PROIECT COD O-202 T

B\i + GS 3

Suprafa]a construit\ 125 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 378 mp

PLAN ETAJ

Dormitor14,0 mp

Baie4,2 mp

Dress.2,4 mp

Hol8,0 mp

Dormitor14,0 mp

Dormitor12,0 mp

O locuin]\ `n care zona de zi a fost structurat\ cu leg\turifunc]ionale `ntre living, sufragerie [i buc\t\rie, f\r\ a seneglija leg\tura cu exteriorul.Etajul a fost rezervat zonei de noapte, unde sunt amplasatetrei dormitoare, din care unul cu dressing [i baie proprie.Locuin]a dispune la demisol de un garaj, o central\ termic\ [iun ad\postALAutilizat ca beci.Volumetria construc]iei permite mansardarea podului [irealizarea `n acest volum a `nc\ dou\ dormitoare [i o baie,sau a unei garsoniere cu chicinet\ integrat\ `n living.

FA}ADA PRINCIPALÅ

12,1

0m

Buc\t\rie14,0 mp

Living20,0 mp

Hol8,0 mp

Dinning12,0 mp

Vestibul3,0 mp

Baie3,6 mp

10,40 m

PLAN PARTER

Baie6,3 mp

Garaj26,9 mp

Baie3,7 mp

Sal\ polivalent\38,0 mp

C.T.9,3 mp

Hol3,9 mp

Pivni]\5,8mp

Saun\7,0mp

PLAN DEMISOL

PROPUNERE

Vila "L\cr\mioara"

Dormitoare 3

PROIECT COD N-301 P

B\i + GS 4

Suprafa]a construit\ 145 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 380 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPAL| FA}ADA SECUNDAR|

Vil\ cochet\, tradi]ional\ dar cu ac-cente moder-ne, cu spa]ii generoase [i terase deschise spregr\din\, ideal\ pentru o familie cu doi copii.Demisolul cuprinde garajul pentru dou\ ma[ini,baie, zona de central\ termic\, sauna [i o sal\polivalent\ a c\rei des-tina]ie este dat\ de hobby-urile familiei (sport, bar, biliard).Parterul este rezervat living-ului cu zona de luatmasa, buc\t\ria, un dor-mitor, baie [i dou\ teraseample.La mansard\, dou\ dormitoare, baie [i o camer\-birou cu ie[ire pe o loggie superb\.

11,60 m

PLAN PARTER

13,9

0m

Dormitor17,1 mp

Hol4,5 mp

Camer\ de zi46,3 mp

Buc\t\rie9,3 mp

Baie5,1mp

2,3mp

Baie4,0mp

Deb.2,7mp

C\m.2,7mp

Dormitor16,3 mp

Baie6,0 mp

Dormitor17,2 mp

Birou21,4 mp

Hol11,1 mp

PLAN MANSARD|

Ca

se

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

COD PRE} PROIECT H

Ca

se

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

~ntr-o zon\ submontan\, o locuin]\ pen-tru o familie de iubitori - [i practican]i - aisportului.Dezvoltat\ pe patru niveluri, la partersunt living-ul, sufrageria, buc\t\ria [i obaie cu du[.O particularitate este intrarea direct\ `ncas\, f\r\ vestibul.Scara une[te toate nivelurile, de la sub-solul `n care este pivni]a pân\ la man-sard\.Etajul, cu cele cinci dormitoare mari [idou\ b\i complete poate g\zdui o familienumeroas\, chiar mai multe genera]ii.Mansarda este amenajat\ cu o sal\ deexerci]ii fizice [i dou\ dormitoare, al\turide care sunt dou\ b\i cu du[.Acoperi[ul `n pante repezi lumineaz\prin lucarne generoase spa]iul dededesubt.

Sports men house

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADÃ EST FA}ADÃ VEST

10,2

5m

14,15 m

Dormitoare 7PROIECT COD T-301 J

B\i + GS 5

Suprafa]a construit\ 145 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 414 mp PLAN PARTER

PLAN SUBSOL

PLAN ETAJ

PLAN MANSARDÃ

Camer\ de zi29.70 mp

Buc\t\rie9.70 mp

Baie2.55 mp

Sufragerie10.50 mp

Depozit alimente14.05 mp

Dormitor14.50 mp

Dormitor10.90 mp

Dormitor10.90 mp

Dormitor14.50 mp

Dormitor13.50 mp

Dormitor15.30 mp

Dormitor13.50 mp

Hol10.85 mp

Hol2.95 mp

Baie4.80mp

Baie4.80mp

Baie5.35mp

Baie5.35mp

Debara1.85mp

Sal\ sport50.80 mp

COD PRE} PROIECT H

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Un spa]iu conceput organic, `n care cercul, ca elementintegrator, genereaz\ infinite forme ale elementelorfunc]ionale de construc]ie dar [i de mobilier.Spa]iul, subordonat elementului integrator al cercului atât `naspectul interior cât [i `n plastica fa]adelor, `[i amplific\nuan]ele c\tre exterior prin terase ample, ale c\ror finisaje lanivel de pardoseal\ continu\ aspectul pardoselilor interioare.Sistemul constructiv al acoperi[ului este conceput ca s\asigure condi]iile de termo-hidroizolare necesare protec]ieicl\dirii dar [i plastica fa]adelor.

Dou\ cercuri tangen]iale

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 3

PROIECT COD M-203 U

B\i + GS 2

Suprafa]a construit\ 175 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 435 mp

PLAN ETAJ

PLAN SUBSOL

FA}ADA PRINCIPALÅ FA}ADA LATERAL|

19,0

0m

13,80 mPLAN PARTER

C.T.24,7 mp

Garaj54,0 mp

Buc\t\rie20,0 mp

Dinning16,0 mp

Living48,0 mp

Sitting33,0 mp

Birou11,5 mp

Baie3,2mp

Baie15,5 mp

Hol17,5mp

Dormitor28,0 mp

Dormitor33,0 mp

Dormitor21,5 mp

COD PRE} PROIECT H

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Vila Diana

FA}ADA PRINCIPALÅ

Dormitoare 3

PROIECT COD O-201 C

B\i + GS 2+2

Suprafa]a construit\ 154 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 437 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA LATERALÅ

Cu volumetria ce aminte[te dearhitectura cubist\, partiul extrem defunc]ional ne surprinde prin bog\]ia deimagini [i perspective interioare.Parterul cuprinde un birou, scara deacces la etaj, buc\t\ria [i un spa]iugeneros pentru living [i locul de luatmasa, desf\[urat `n jurul unui cilindrudin sticl\ `n care se afl\ sera.La etaj, `n jurul unui hol cu perspectiv\spre ser\, sunt dispuse trei dormitoare.Subsolul cuprinde un garaj pentru 3auto [i toate spa]iile tehnice ale casei.

12,8

0m

12,80 mPLAN PARTER

Buc\t\rie18,4 mp

GS3,2 mp

GS2,9

Birou9,7 mp

Hol8,8 mp

Living41,6 mp

Dinning9,8 mp

PLAN SUBSOL

Garaj53,3 mp

Sp\l\torie17,0 mpC.T.

8,7 mp

Alimente26,0 mp

Hol3,8 mp

PLAN ETAJ

Baie8,8 mp

Baie7,5 mp

Dormitor12,9 mp

Dormitor17,2 mp

Dormitor17,2 mp

Hol15,0 mp

Golser\

COD PRE} PROIECT H

Ca

se

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

O locuin]\ permanent\ `ntr-o zon\ montan\

pentru o familie numeroas\ sau preg\tit\

pentru prietenii ce vin `n concedii.

Tratarea exterioar\ este perfect integrat\ `n

ambient, cu placaje din piatr\ de râu [i

scândur\ f\l]uit\ [i o volumetrie dinamic\

deschis\ spre peisajul `nconjur\tor prin terase.

Separarea net\ este f\cut\ pentru dormitoare,

cele dou\ living-uri (parter [i etaj) comunicând

`ntre ele prin supant\. O unic\ buc\t\rie,

situat\ la parter, deserve[te `ntreaga cas\ ce

cuprinde, `n afar\ de cele enumerate, [apte

dormitoare [i trei b\i repartizate pe trei niveluri.

La demisol, garajul [i anexele tehnice [i-au

g\sit locul potrivit.

Vila Montana

O CASÃ PENTRU FIECARE

11,9

5m

Dormitoare 7PROIECT COD S-301 M

B\i + GS 3

Suprafa]a construit\ 161 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 440 mp

PLAN MANSARDÃ

PLAN ETAJ

FA}ADA PRINCIPAL$ FA}ADA LATERAL$

15,25 m

PLAN PARTER

Living42,6 mp

Buc\t\rie13,8 mp

Hol8,8 mp

Debara

Sas4,6 mp

Sas5,8 mp

C\m.

Dormitor14,6 mp

Baie6,0 mp

Teras\18,5 mp

Living22,0 mp

Gol peste living

Dormitor16,0 mp

Dormitor14,5 mpTeras\

20,4 mp

Teras\20,4 mp

Dormitor14,6 mp

Baie5,2 mp

Dormitor20,0 mp

Dormitor14,0 mp

Baie5,2 mp

Dormitor14,6 mp

Dressing5,8 mp

COD PRE} PROIECT I

Ca

se

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

Profitând din plin de un teren `n pant\,vila are patru niveluri de diferite `ntin-deri [i terase acoperite [i descoperite.Demisolul este ocupat de o camer\,un atelier [i diferite spa]ii anexe.Parterul, cu un living completat de oser\ [i o buc\t\rie de mari dimensiuni,este [i nivelul principal de acces, deunde se distribuie circula]ia vertical\.Etajul `ntâi este ocupat de trei dormi-toare [i dou\ b\i, iar cel de-al doilea,mansardat, de `nc\ dou\ camere [i obaie.Exteriorul este tratat cu materiale na-turale: c\r\mid\, lemn `n structura saaparent\ [i cu tencuial\ alb\. Panteleabrupte ale acoperi[ului [i obloaneledin lemn, ajut\ la crearea unei atmos-fere potrivite unei zone montane.

Vil\ montan\

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPALÃ FA}ADA LATERALÃ

9,20

m

14,80 m

Dormitoare 5PROIECT COD T-301

B\i + GS 3+1

Suprafa]a construit\ 117 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 458 mp

Camer\ de zi34.80 mp

Teras\descoperit\29.00 mp

Teras\acoperit\11.50 mp

Teras\ acoperit\8.20 mp

Portic17.80 mp

Ser

\12

.40

mp

Hol12.40 mp

Camer\34.70 mp

Dormitor16.50 mp

Dormitor16.90 mp

Camer\25.60 mp

Camer\17.10 mp

Hol8.20mp

Dormitor19.00 mp

Logia10.70

mpHol

12.60mp

Baie5.75 mp

Balcon1.60 mp

Baie4.35 mp

Baie4.60mp

Atelier18.40 mp

C\mar\6.20 mp

Depozit4.20 mp

Hol12.40 mp

Dep.7.70mp

Dep.3.20mp

CT7.20mp

Buc\t\rie18.40 mp

Windfang4.70 mp

Debara

2.5

0m

p

GS2.40mp

PLAN DEMISOL

PLAN PARTER

PLAN ETAJ 1

PLAN MANSARD|

COD PRE} PROIECT I

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

O cas\ luxoas\ a c\rei ideefor]\ este cupola de lumin\ depe terasa ultimului nivel: ocupol\ din sticl\ de 30 mp, princare lumina soarelui dar [i alunii pulseaz\ generos `ntrea-ga atmosfer\ a spa]iului inte-rior, de sus `n jos.Alternarea nivelurilor generea-z\ un spa]iu continuu [i fluid.Compozi]ia volumetric\ estedinamic\, sinergia spa]iuluifiind subordonat\ conceptului :"Forma urmeaz\ func]iunea".

O cupol\ de lumin\

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 4

PROIECT COD M-201 U

B\i + GS 4+1

Suprafa]a construit\ 178 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 460 mp

FA}ADA PRINCIPALÅ FA}ADA LATERALÅ

25,9

0m

13,70 m

PLAN PARTER

Dinning20,0 mp

Living16,0 mp

C\m.6,0 mp

GS4,0

Buc\t\rie19,3 mp

Garaj58,0 mp

PLAN ETAJ 2 PLAN ETAJ 1

Baie6,5 mp

Baie6,5 mp

Sitting8,7 mp

Golser\

Baie14,0 mp

Baie6,5 mp

Dormitor38,0 mp

Dormitor19,3 mp

Dormitor15,8 mp

Dormitor22,5 mp

Gol pesteliving

Living22,5 mp

COD PRE} PROIECT I

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Cu un aspect oarecum rigid, `n aceast\ cas\putem petrece, f\r\ s\ ne plictisim, un week-end`ntreg `n sala de sport [i crama de la subsol, sau`n piscina de la nivelul terasei.Parterul cuprinde un living imens, cu [emineu,deschis spre terasa par]ial acoperit\, buc\t\ria[i un birou.Etajul este destinat celor trei dormitoare, fiecarecu baie [i dressing propriu, iar subsolul cuprinde`n afar\ de sala de sport, o cram\, saun\,central\ termic\ [i pivni]\.

Vila Geometria

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPALÅ

Dormitoare 3

PROIECT COD O-204 P

B\i + GS 4+1

Suprafa]a construit\ 162 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 462 mp

PLAN SUBSOL

FA}ADA SPRE CURTE

15,7

5m

12,75 mPLAN PARTER

Buc\t\rie15,6 mp

Piscin\

Birou16,6 mp

Living52,6 mp

Hol10,9 mp

GS3,1mp

Hol19,9 mp Deb.

2 mp

Dormitor20,6 mp

Pivni]\15,6 mp

C.T.14,9 mp

Baie2,9 mp

Sal\ gimnastic\18,5 mp

Hol4,8 mp

Sau

n\4,

3m

p

PLAN ETAJ

Dormitor13,7 mp

Dormitor17,8 mp

Deb.3,7mp

Hol25,0 mp

Hol28,7 mp

Baie4,6 mp

Dress.3,8 mp

Dress.4,3 mp

Dress.4,3 mp

Baie3,7 mp

Baie4,9 mp

Cram\28,6 mp

COD PRE} PROIECT I

Ca

se

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

Volumul compact al acestei locuin]e

este dinamizat prin acoperirea `n pante

repezi [i prin diferen]ele de `n\l]ime ale

acoperi[urilor.

Cu subsol tehnic, parter [i etaj, are [i un

pod care poate fi eventual amenajat

pentru un atelier, camer\ hobby sau alte

activit\]i.

Compozi]ia planului este simetric\ fa]\

de axul intr\rii, având la parter un living

[i bibliotec\ `ntr-o parte [i buc\t\ria, o

baie [i un dormitor `n cealalt\.

La etaj urm\rind acelea[i reguli, cele

patru dormitoare [i baia `[i `mpart spa]iul

rezultat.

Vila Viorica

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA LATERAL$ FA}ADA PRINCIPAL$

13,7

0m

Dormitoare 4PROIECT COD M-307 D

B\i + GS 2+1

Suprafa]a construit\ 152 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 464 mp

15,10 m

PLAN PARTER

Living25,7 mp

Bibliotec\16,8 mp

Baie12,5 mp

Baie12,5 mp

Dormitor16,0 mp

C\m.3,8mp

Buc\t\rie15,6 mp

Hol25,9 mp

Baie3,5mp

PLAN SUBSOL

Pivni]\16,8 mp

Pivni]\26,2 mp

Pivni]\13,7 mp

Garaj42,0 mp

GS5,8mp

Saun\6,3mp

Vest.5,6mp

Hol10,4 mp

Hol15,2 mp

Pivni]\15,6 mp

PLAN MANSARD$

Dressing16,8 mp Dormitor

15,6 mp

Dormitor16,6 mp

Dormitor25,7 mp

Ser\9,0 mp

PROPUNERE

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Ca

se

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

Casa v\ii

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 6

PROIECT COD G-301 B

B\i + GS 2

Suprafa]a construit\ 174 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 481 mp

O locuin]\ potrivit\ pentru un teren `n pant\, `ntr-o zon\montan\.La parter, `n jurul unui hol central, sunt amplasate living-ul par]ial pe dou\ niveluri, flancat de terase ample, bu-c\t\ria, un birou, dou\ dormitoare [i o baie.Etajul cuprinde alte patru dormitoare [i o baie.La demisol se afl\ garajul, spa]ii de depozitare [i teh-nice.Pe toate laturile, balcoane sau terase se deschid c\trenatura `nconjur\toare.

FA}ADA LATERALÅFA}ADA PRINCIPALÅ

PLAN DEMISOL

Hol23,4 mp

Pivni]\18,8 mp Box\

4,9 mpGaraj

38,2 mp

CT5,0mp

Box\19,1 mp

Ad\postALA

24,5 mp

Dormitor13,3 mp

Dormitor11,1 mp

Baie5,1 mp

Birou18,8 mp

Vestibul4,9 mp

Buc\t\rie20,0 mp

PLAN PARTER

14,1

0m

14,10 m

Living38,2 mp

Hol23,3 mp

Baie5,1 mp

PLAN ETAJ

Gol living

Dormitor13,3 mp

Dormitor18,8 mp

Dormitor13,3 mp

Dormitor11,1 mp Hol

40,3 mp

COD PRE} PROIECT I

Ca

se

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

O cas\ confortabil\

Dormitoare 5PROIECT COD M-301 E

B\i + GS 5+1

Suprafa]a construit\ 132 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 500 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

10,70 m

Living38,1 mp

Mic dejun28,2 mp

Buc\t\rie10,5 mp

GS5,6 mp

Vest

ibul

Garaj38,1 mp

Saun\5,6 mp

Baie3,2 mp

Bo

x\5,

6m

p

Bo

x\9,

5m

p

C.T.11,4 mp

10,7 mp

PLAN ETAJ

Dormitor28,1 mp

Dormitor14,8 mp

Dormitor13,3 mp

Baie4,5mp

Baie6,9 mp

Debara7,7 mp

Baie4,5mp

PLAN MANSARD$

Dormitor32,0 mp

Dormitor20,4 mp

Baie5,8 mp

Pod

13,0

0m

PLAN PARTER PLAN SUBSOL

Locuin]\ cu nivel ridicat de confort, casa se

desf\[oar\ pe patru niveluri.

Subsolul, al\turi de un garaj dublu [i anexele

tehnice, mai are `n dotare o saun\ [i o baie.

La parter, din vestibulul de intrare se accede

`n spa]iul continuu al living-ului [i locului de

luat masa, care suport\ o separa]ie prin

scara ce une[te cele patru niveluri.

Buc\t\ria [i un grup sanitar sunt celelalte

func]iuni de pe acest nivel.

Primul etaj este ocupat de trei dormitoare,

fiecare cu baie proprie, [i un spa]iu de

depozitare general, iar cel de-al doilea etaj,

mansardat, de alte dou\ dormitoare [i o

baie.

Proiectantul asigur\ [i execu]ia casei.

COD PRE} PROIECT J

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Ca

se

cu

ma

im

ult

en

ive

luri

Locuin]\ de lux

Dormitoare 3

PROIECT COD O-203 P

B\i + GS 3+1

Suprafa]a construit\ 266 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 707 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA LATERALÅ

Aceast\ locuin]\ de lux a fostproiectat\ pentru o familie cuvenituri peste medie [i esteconstruit\ pe un teren `ngust,denivelat [i cu calcan.Parterul cuprinde un living foartemare, birou, buc\t\rie [i anexe.Etajul, cu o concep]ie maispecial\, are trei dormitoare, dincare dou\ au fiecare baia [idressing-ul s\u, iar al treilea faceparte dintr-un mic apartament culiving [i buc\t\rie.Subsolul cuprinde spa]ii cudestina]ii care m\resc confortulcelor ce locuiesc `n aceast\ cas\:cram\, sal\ de gimnastic\,buc\t\rie de var\, pivni]\, garaj,sp\l\torie.

10,75 mPLAN PARTER

24,8

5m

Living83,7 mp

Hol33,0 mp

Buc\t\rie19,5 mp

Bibliotec\27,4 mpGaraj

30,2 mp

Cram\35,0 mp

Buc.var\16,4mp

C\m.8,4mp

Hol6,5mp

Pivni]\11,4 mp

C.T.19,7 mp Sp\l.

5,2mp

Sal\gimnastic\

24,8 mp

GS4,2

PLAN SUBSOL

Hol19,1 mp

Dormitor22,0 mp

Dormitor17,4 mp

Dormitor25,8 mp

Living24,7 mp

Baie6,8 mp

Baie3,9

Baie8,2mp

PLAN ETAJ

COD PRE} PROIECT J

Ca

se

cu

ma

i m

ult

e n

ive

luri

Pe parter [i cu etajul mansardat,aceast\ locuin]\ complex\ estecompus\ dintr-un apartamentprincipal [i unul secundar ce poate fiun apartament al personalului deserviciu sau al genera]iei tinere.De pe o teras\ agrementat\ de o mic\piscin\, se intr\ `n holul principal alcasei, de unde se poate accede laliving, birou, salon, bar, sufragerie [ibuc\t\rie [i un grup sanitar. Tot din holse urc\ la etaj unde se afl\ cincidormitoare, trei b\i [i o saun\.Al\turi de buc\t\rie, exist\ al doileahol de intrare, cu coresponden]\ lagaraj [i un mic grup sanitar. Pe scarace porne[te din acest hol se ajunge laal doilea apartament format dintr-unliving, un dormitor, o buc\t\rie [i obaie.

Cas\ la munte

O CASÃ PENTRU FIECARE

14,9

0m

31,90 m

Dormitoare 6PROIECT COD S-319 R

B\i + GS 4+2

Suprafa]a construit\ 299 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 742 mp

PLAN PARTER

PLAN MANSARDÃ

Hol20.80 mp

Dormitor14.50 mp

Dormitor14.00 mp

Buc\t\rie11.40 mp

Dormitor13.10 mp

Living16.10 mp

Dormitor15.00mp

Dormitor15.60 mp

Culoar8.50 mp

Hol6.20mp

Saun\5.00mp

Baie7.00mp

Baie4.80mp

Baie4.80mp

Dormitor20.50 mp

2.6

Baie7.40 mp

Living50.60 mp

Birou14.20 mp

Hol31.60mp

Salon21.20 mp

Bar15.50 mp

Loc servitmasa

15.50 mp

Buc.15.20mp

Garaj42.00 mp

GS2.80mp

Mag.5.70mp

Teras\

Teras\6.40 mp

COD PRE} PROIECT A

Ca

se

de

va

ca

n]\

Pentru vacan]ele montane, o c\su]\posibil de realizat pe un teren cudimensiuni foarte reduse.Parterul este un spa]iu polivalent, cupunct de ap\ [i scara de acces la etaj,oferind posibilitatea utiliz\rii par]ialesau totale.Etajul mansardat ofer\ dou\ dormi-toare generoase, cu câte un punct deap\ [i o loggie comun\.Prin materialele folosite pentru fa]a-de, pantele accentuate [i deschide-rile ferestrelor spre panorama privi-legiat\, casa se integreaz\ perfect `npeisajul montan.

Cabana cu ochii spre vale

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADÃ ~N AX DIAGONAL FA}ADÃ LATERAL$

6,80 m

6,80

m

Dormitoare 2PROIECT COD B-401 D

B\i + GS 1

Suprafa]a construit\ 46.2 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 98 mp

Dormitor18.00 mp

Dormitor18.00 mp

PLAN PARTER

PLAN ETAJ

Living31.00 mp

Teras\52.00 mp

Baie3.10mp

COD PRE} PROIECT B

Ca

se

de

va

ca

n]\

O c\su]\ de vacan]\, din zid\rie `n combina]ie cu

lemn, care ofer\ condi]ii de cazare pentru o familie

[i prietenii s\i. ~nc\lzirea este propus\ cu sobe

tradi]ionale, dar se poate adapta [i o mic\ central\.

Parterul este ocupat `n majoritate de un living,

spa]iu comun pentru to]i locatarii casei, baie [i o

mic\ buc\t\rie.

La etaj sunt patru dormitoare, al cincilea fiind

amenajat `n mansard\.

Vila Raluca

O CASÃ PENTRU FIECARE

7,35 m

7,60

m

Dormitoare 5PROIECT COD S-401 M

B\i + GS 1

Suprafa]a construit\ 56 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 133 mp

PLAN MANSARD$

Buc\t\rie4,8 mp

PLAN PARTER

Baie3,2 mp

Living29,4 mp

PLAN ETAJ

Dormitor9,5 mp

Dormitor11,0 mp

Dormitor11,0 mp

Dormitor9,5 mp

Dormitor12,4 mp

COD PRE} PROIECT B

Ca

se

de

va

ca

n]\

Pentru vacan]ele montane, o c\su]\ de dimensiuni

medii, `n care se pot caza chiar [i dou\ familii.

Un living `n direct\ leg\tur\ cu buc\t\ria [i un grup

sanitar sunt func]iunile care ocup\ parterul. Tot din acest

spa]iu continuu porne[te [i scara c\tre etaj.

Acesta este rezervat celor trei dormitoare, unei b\i [i

unui spa]iu de depozitare.

Construc]ia mai are [i un subsol par]ial, pivni]\, rezultat

din amenajarea terenului `n pant\. Parterul este din

c\r\mid\ finisat\ cu tencuial\ [i placaj de piatr\, iar

etajul este `n `ntregime din lemn.

O c\su]\ de munte

10,0

0m

8,00 m

Dormitoare 3PROIECT COD G-401 T

B\i + GS 1+1

Suprafa]a construit\ 80 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 141 mp

PLAN PARTER

Vestibul3,6 mp

Buc\t\rie5,3 mpGS

1,7 mp

Living35,4 mp

PLAN ETAJ

Dormitor10,9 mp

Dormitor12,1 mp

Dormitor8,5 mp

Hol5,3 mp

Baie3,7 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA LATERAL$ FA}ADA SPRE GR$DIN$

COD PRE} PROIECT C

Ca

se

de

va

ca

n]\

Cas\ de munte

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA LATERALÅFA}ADA PRINCIPALÅ

Dormitoare 3PROIECT COD O-305 P

B\i + GS 2

Suprafa]a construit\ 83 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 166 mp

10,7

0m

Buc\t\rie9,4 mp

Living28,6 mp

Hol13,6 mp

Vest.4,7 mp

Baie5,1 mp

9,10 m

PLAN PARTER

PLAN ETAJ

Dormitor16,1 mp

Baie5,1 mp

Hol13,1 mp

Dormitor13,2 mp

Dormitor10,1 mp

Depozit5,1 mp

Construit\ pe un teren `n pant\, dedimensiuni mici, aceast\ cas\ ne`ncânt\ prin volumetria cu panteascu]ite [i c\ldura pietrei de muntefolosit\ ca placaj exterior.Partiul este simplu: living [i buc\t\riela parter, trei dormitoare cu o baiecomun\ la etaj.

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Ca

se

de

va

ca

n]\

Casa p\trat\

PROPUNERE

Dormitoare 3

PROIECT COD G-403 B

B\i + GS 2

Suprafa]a construit\ 66 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 170 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

De dimensiuni foarte reduse, aceast\ cas\ devacan]\ este economic\ [i ideal\ pentru unteren mic.Parterul este compus dintr-un spa]iu deschis,`n care sunt amenajate living-ul [i buc\t\riadeschis\ cu o tejghea-bar c\tre acesta, pre-cum [i o baie [i scara ce conduce c\tre etaj.Dormitoarele [i `nc\ o baie se afl\ la etaj.~n demisol sunt amplasate garajul [i spa]iiletehnice.

PLAN DEMISOL

Garaj27,0 mp

PLAN PARTER

8,10

m

8,10 m

Living+hol42,4 mp

Baie3,9 mp

Buc\t\rie9,1 mp

PLAN ETAJ

Baie5,4mp

Dormitor12,0 mp

Dormitor13,6 mp

Dormitor11,5 mp

Ad\postALA

10,9 mp

CT6,4 mp

COD PRE} PROIECT C

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Ca

se

de

va

ca

n]\

Realizat\ `ntr-o regiune montan\, vila pre-zentat\ este utilat\ cu toate dot\rile [i spa]iilenecesare vie]ii unei familii. Spa]iile generoasede primire [i de sejour de la parter, sunt netseparate de zona dormitoarelor dispuse `n e-tajul mansardat, realizat din lemn. Func]ie denecesit\]i, la etaj se poate amenaja, prin `nchi-derea `n planul transversal a holului de nivel,un al treilea dormitor cu expunere `n fa]adaprincipal\, dormitor ce beneficiaz\ de o co-chet\ loggie, extensie protejat\ a spa]iuluiinterior.

Cas\ de vacan]\

Dormitoare 2

PROIECT COD C-401 U

B\i + GS 1+1

Suprafa]a construit\ 104 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 176 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

12,1

5m

9,45 m

PLAN PARTER

Buc\t\rie10,1 mp

Living26,9 mp

Hol13,5 mp

Sal\gimnastic\

7,2 mp

G.S.2,4 mp

Vestibul3,4 mp

Dep.2,2 mp

C\m.2,5 mp

PLAN MANSARD|

FA}ADA PRINCIPALÅ

Hol15,4 mp

Dormitor12,7 mp

Pod

Baie7,8 mp

Dormitor13,8 mp

8,60

m

Camer\ de zi33,9 mp

Hol4,5 mp

Buc\t\rie10,9 mp

G.S.2,9 mp

10,70 m

PLAN PARTERCOD PRE} PROIECT C

Pentru week-end-urile la munte, pro-punem o caban\ mic\ dar foarte `nc\-p\toare. Construit\ cu materiale locale- lemn [i piatr\ - se `ncadreaz\ perfect`n peisaj.Pe parter se afl\ living-ul, deschis spreteras\, buc\t\ria, un mic grup sanitar [icasa sc\rii ce aminte[te prin form\ devechiul turn al castelului.La mansard\ se afl\ dormitoarele cu obaie comun\ pe hol.Centrala termic\ se afl\ la subsol.

Cabana "Violeta"

Dormitoare 3

PROIECT COD M-401 V

B\i + GS 1+1

Suprafa]a construit\ 85 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 180 mp

FA}ADA PRINCIPALÅFA}ADA LATERAL|

O CASÃ PENTRU FIECARE

PLAN SUBSOL

PLAN ETAJ

Hol6,3 mp

Dormitor16,4 mp

Dormitor10,2 mp

Dormitor9,3 mp

Hol6,4 mp

Baie4,7 mp

C.T.3,1mp

Ca

se

de

va

ca

n]\

COD PRE} PROIECT C

Ca

se

de

va

ca

n]\

Dormitoare 3

PROIECT COD M-301 L

B\i + GS 2

Suprafa]a construit\ 78 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 191 mp

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

O CASÃ PENTRU FIECARE

Casa Ana

Camer\ servici16,6 mp

Amplasatã într-o zonã depresionarã, cu priveli[ti sprepiscurile montane, aceastã casã de vacanþã poate sa-tisface necesitãþile unei familii cu doi copii, pe perioa-dele vacanþelor [colare.Volumul construit se dezvoltã pe subsol parþial, parter [imansardã.Parterul cuprinde `n zona de zi un living spaþios, bu-cãtãria cu cãmar\ [i o baie, toate grupate în jurul holuluicentral. La mansardã, cele trei dormitoare [i baia cons-tituie zona de noapte a casei. Subsolul cuprinde spaþiiletehnice ale casei: centrala termicã [i pivniþa.Cu modificãri minime, aceastã casã se poate amplasaoriunde [i în orice zonã a þãrii.

Camer\ de zi20,1 mp

Buc\t\rie11,4 mp

Hol14,1 mp

PLAN PARTER11,40 m

C.T.6,8 mp

Pivni]\14,6 mp

PLAN SUBSOL

Hol10,9 mp

Dormitor10,0 mp

Dormitor14,8 mp

Dormitor15,4 mp

Baie4,6 mp

Baie5,1 mp Hol

10,5 mp

PLAN MANSARD|

8,00

m

COD PRE} PROIECT D

Ca

se

de

va

ca

n]\

Casa Poiana

FA}ADA PRINCIPALÅ

Dormitoare 3PROIECT COD O-304 P

B\i + GS 1+1Suprafa]a construit\ 103 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 235 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA LATERALÅ

11,4

0m

11,00 m

PLAN PARTER

PLAN MANSARDÅ

PLAN SUBSOL

Urm\rind denivelarea terenului [iprofitând de acesta pentru a construi unmic subsol cu pivni]\ [i garaj, casa se`ncadreaz\ perfect `n peisaj. Cu terasesus]inute pe piloni din zid\rie de piatr\,aceast\ cas\ este un model de folosirea materialelor de construc]ie caracteris-tice zonei de munte.Parterul este simplu, cu living, buc\t\rie[i grup sanitar, la etaj aflându-se treidormitoare [i o baie.

Buc\t\rie10,4 mp

GS2,3 mp

Hol15,4 mp

Living24,5 mp

Pivni]\10,4 mp

Garaj22,1 mp

Baie.7,6 mp

Dormitor15,4 mp

Dormitor15,4 mp

Dormitor17,3 mp

Hol3,2 mp

COD PRE} PROIECT D

Ca

se

de

va

ca

n]\

Adaptat\ perfect la denivelarea terenului, deschis\spre peisaj, aceast\ vil\ `[i a[teapt\ oaspe]ii.Parterul cuprinde: holul cu scara de acces la etaj, obaie [i un dormitor pentru proprietari, o chicinet\,living-ul [i dinning-ul.La etaj se afl\ dou\ dormitoare pentru oaspe]i,deschise spre o teras\ [i o baie comun\.La subsol este amenajat garajul [i o mic\ pivni]\.

Vila Tamara

Dormitoare 3

PROIECT COD O-307 P

B\i + GS 2

Suprafa]a construit\ 112 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 240 mp

FA}ADA PRINCIPALÅFA}ADA POSTERIOAR|

O CASÃ PENTRU FIECARE

10,25 m

14,2

5m

PLAN PARTERPLAN SUBSOL

Chicinet\4,8 mp

Hol14,3 mp

Pivni]\21,7 mp

Dormitor15,0 mp

Living28,0 mp

Dinning12,0 mp

Baie2,6 mp

Garaj15,7 mp

PLAN ETAJ

Hol18,0mp

Baie7,5 mp

Dormitor21,0 mp

Dormitor16,0 mp

Dress.2,6 mp

COD PRE} PROIECT D

Vila "C\prioara"

FA}ADA PRINCIPALÅ

Dormitoare 4

PROIECT COD O-309 P

B\i + GS 2+1

Suprafa]a construit\ 91 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 240 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA LATERAL|

Construit\ pe dou\ niveluri [i mansard\, estedestinat\ vacan]elor la munte cu prietenii.Parterul [i etajul pot func]iona `mpreun\pentru o singur\ familie, mansarda putând fi`nchiriat\.Casa cuprinde patru dormitoare, trei b\i, dou\buc\t\rii [i dou\ living-uri, la toate nivelurilefiind deschis\ spre terase.

11,0

0m

10,00 m

PLAN PARTER

PLAN ETAJLiving

26,5 mp

PLAN MANSARD|

Living23,4 mp

Dormitor9,4 mp

Hol13,9 mp

Chicinet\3,9 mp

Baie3,5mp

Buc\t\rie11,7 mp

Dormitor13,3 mp

Dormitor12,8 mp

Dormitor11,7 mp Hol

15,0 mp

Baie4,0mp

Hol14,9 mp

G.S.4,0 mp

Ca

se

de

va

ca

n]\

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Ca

se

de

va

ca

n]\

Ca

se

de

va

ca

n]\

Vacan]\ la munte

FA}ADA LATERAL|

O cas\ de vacan]\ ideal\ pentru ozon\ montan\.Cuprinde la parter un living amplu,cu o agreabil\ zon\ poligonal\ vi-trat\ [i deschidere spre teras\, obuc\t\rie func]ional\, o camer\pentru diverse utilit\]i [i un garaj.La etaj se afl\ trei dormitoare cu obaie [i spa]ii de depozitare.

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPALÅ

COD PRE} PROIECT E

Dormitoare 4

PROIECT COD S-401 R

B\i + GS 1+1

Suprafa]a construit\ 144 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 263 mp

11,8

0m

15,90 mPLAN PARTER

Living52,8 mp

Camer\14,0 mp

Hol13,0 mp

Garaj24,0 mp

G.S2,7 mp.

Baie9,6 mp

Buc\t\rie10,5 mp

Debara4,5 mp

PLAN MANSARD|

Camer\18,1 mp

Hol14,1 mp

Camer\19,0 mp

Camer\22,3 mp

PROPUNERE

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Ca

se

de

Ca

se

de

va

ca

n]\

Vila cu teras\

Dormitoare 3

PROIECT COD R-302 I

B\i + GS 2+2

Suprafa]a construit\ 160 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 320 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

Iat\ o cas\ elegant\, având dez-voltat\ linia orizontal\, ce pare sus-pendat\ deasupra terenului; preta-bil\ la un teren accidentat, este opropunere pentru o familie `nst\rit\.Are dou\ intr\ri separate: la parter[i demisol, ambele niveluri avândcâte un living.Este dotat\ cu tot confortul unei lo-cuin]e luxoase: sal\ de sport, garajpentru dou\ auto, trei dormitoare,sp\l\torie.

22,60 mPLAN PARTER

12,3

0m

Living47,0 mp

Dormitor24,2 mp

Garaj45,0 mp

Sp\l\t.6,2mp

Buc.9,3 mp

Hol

Baie4,2 mp

G.S.3,6 mp

Dress.6,2 mp

MANSARD|

PLAN DEMISOL

Camer\ de zi47,0 mp

G.S.3,6 mpG.S.

3,6 mp

Dep.6,2 mp

Chicinet\9,3 mp

Hol

C.T. Hol

Sal\ sport35,2 mp

Dormitor14,4 mp

Dormitor12,3 mp

Baie4,2 mp

Supant\16,0 mp

Dep

ozita

re

Gol peste living

O cas\ parc\ lipit\ de coama unuideal, zâmbe[te prin terase spreasfin]it.Tradi]ional\, bine `mp\r]it\, cu osuprafa]\ mic\, ideal\ pentru o cas\de vacan]\.Parterul este un mare spa]iu deschis,flexibil, `nconjurat de o teras\acoperit\ din lemn, un spa]iurelaxant, odihnitor.La etaj sunt trei dormitoare,`mbr\cate la rândul lor de o teras\, ca[i parterul.

Ca

se

de

va

ca

n]\

Ca

se

de

va

ca

n]\

Casa cu terase

O CASÃ PENTRU FIECARE

COD PRE} PROIECT B

Dormitoare 3

B\i + GS 2

Suprafa]a construit\ 58 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 117 mp

PROIECT COD N-401 V

8,70 m

6,70

m

Buc\t\rie7,9 mp

Living+Dinning31,5 mp

Hol4,8 mp

Baie3,2 mp

PLAN ETAJ

PLAN PARTER

Dormitor7,5 mp

Dormitor18,0 mp

Dormitor12,7 mp

Baie3,2 mp

Hol4,6 mp

PROPUNERE

Ca

se

de

va

ca

n]\

Este construit\ cu scopul de a intra `n turismul rural.Cu arhitectur\ `mprumutat\ de la casele tradi]ionale de munte,este foarte confortabil\, având o `mp\r]ire modern\ afunc]iunilor.Spa]iile se dezvolt\ `n jurul unei zone centrale, ce cuprindespa]iile de zi ale casei: living, dinning [i buc\t\rie, atât la etaj cât[i la parter.Casa are dou\ intr\ri separate, intrarea secundar\ f\cândposibil accesul la subsol.Cele [ase dormitoare ale casei sunt suficiente pentru a ad\postiun num\r de aproximativ 12 persoane.

Cabana "Cerbul"

Dormitoare 6

PROIECT COD R-403 I

B\i + GS 3+1

Suprafa]a construit\ 160 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 410 mp

PLAN ETAJ

O CASÃ PENTRU FIECARE

12,00 m

18,5

0m

PLAN PARTER

PLAN SUBSOL

Buc\t\rie7,5 mp

Dinning22,2 mp

Living30,0 mp

Garaj48,0 mp

C.T.7,5 mp

Hol7,8 mp

Box\6,5 mp

Pivni]\7,5 mp

Hol5,4 mp

Vest.2,6 mp

Hol13,5 mp

Dormitor14,0 mp

Deb.7,0 mp

Dormitor16,5 mpD

ress

ing

5,2

mp

Baie6,3 mp

GS2,6mp

Dormitor21,0 mp

Dressing7,0 mp

Living22,2 mp

Baie3,8 mp

Dormitor21,0 mp

Dormitor15,0 mpB

uc\t

\rie

14,0

mp

Dormitor15,0 mp

Baie5,0 mp

COD PRE} PROIECT B

Ca

se

cu

ca

lca

ne

Aspectul inedit al cl\dirii este dat de casa sc\riigândit\ ca un turnule] independent, dar f\cândparte atât din holul de primire de la parter cât [idin locul de odihn\ de la etaj.Parterul este ocupat de living, buc\t\rie [i ungrup sanitar, iar etajul, de dou\ dormitoare [i obaie.

Vila Alexandra

Dormitoare 3PROIECT COD D-501 G

B\i + GS 1+1

Suprafa]a construit\ 66 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 132 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

7,70 m

PLAN PARTER

FA}ADA LATERALÅ FA}ADA PRINCIPALÅ

10,1

5m

Living26,0 mpHol

9,7 mp

Hol9,7 mp

Buc\t\rie8,9 mp

C\mar\2,8 mp

GS2,7 mp

PLAN ETAJ

Dormitor14,3 mp

Dormitor11,8 mp

Pod8,4 mp

Baie3,8 mp

PROPUNERE

Locuin]e #n[iruite I

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPALÅ

Dormitoare 2

PROIECT COD V-501 E

B\i + GS 2+1

Suprafa]a construit\ 80 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 150 mp

PLAN ETAJ

PLAN PARTER8,50 m

11,5

0m

Living16,0 mp

Loc mas\16,0 mp

Hol10,0 mp

Dormitor14,5 mp

Dormitor12,5 mp

Hol3,0 mp

Baie5,0mp

Baie5,0 mp

Buc\t\rie7,0 mp

G.S.2,3mp

Propunând o organizare interioar\ func]ional\ coerent\, imagineaoferit\ de ansamblul alc\tuit cu astfel de module de locuire aduce amintede c\ldura [i soarele mediteraneean. Transparen]a unei astfel de "bare"este subtil ob]inut\ prin intermediul circula]iilor verticale care, prin vitrajulcomplet, fac posibil\ comunicarea vizual\ `ntre fronturi. Prin traversarealuminii se realizeaz\ [i iluminarea interioar\ a circula]iilor.Parterul grupeaz\ activit\]ile de zi, etajul fiind rezervat `n `ntregime zoneide noapte.Totul este astfel organizat `ncât s\ se ob]in\ o ambian]\ pl\cut\ [i ocalitate a locuirii deosebit\.

Ca

se

cu

ca

lca

ne

COD PRE} PROIECT D

Ca

se

cu

ca

lca

ne

Amplasat\ pe un teren `n pant\, `n zona de munte,aceast\ vil\ este construit\ pe subsol, parter [i etajmansardat.Pe parter se afl\ spa]iile destinate zonei de zi [igarajul. Living-ul este denivelat, cu spa]ii marivitrate, f\când corp comun cu spa]iul destinatdinning-ului. Buc\t\ria se poate deschide spre loculde luat masa prin intermediul u[ilor glisante,formând un spa]iu fluent pe zona parterului. Peteras\, corespunz\tor [emineului din living se afl\amenajat un barbecue.La etaj, se afl\ cele trei dormitoare ale casei, cu obaie comun\, deschise spre terase.

Vila Irina

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 3PROIECT COD O-303 P

B\i + GS 1+1

Suprafa]a construit\ 129 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 237 mp

FA}ADA PRINCIPALÅ FA}ADA LATERALÅ

16,2

5m

11,50 m

PLAN ETAJ

PLAN PARTER

PLAN SUBSOL

Dinning14,0 mp

Living27,5 mpHol

15,6 mp

GS2,0

Buc\t\rie9,9 mp

Garaj15,5 mp

Pivni]\20,9 mp

Baie9,4 mp Dormitor

12,7 mp

Dormitor9,7 mp

Dormitor16,0 mpHol

19,1 mp

COD PRE} PROIECT E

Ca

se

cu

ca

lca

ne

O vil\ de dimensiuni medii, realizabil\ `n mediul montan.

Suprafe]ele `nc\perilor [i dot\rile complete o fac potrivit\

atât ca locuin]\ permanent\ cât [i pentru vacan]e.

Parterul este ocupat de living, un dormitor, buc\t\rie [i o

baie, care sunt repartizate `n jurul unui hol central, din care

porne[te [i scara c\tre etaj.

La etaj, dintr-un hol similar, se accede la trei dormitoare [i o

baie.

Exteriorul prime[te accente de c\r\mid\ pe tencuiala alb\,

iar acoperi[ul este din ]igl\.

Vila Suzana

FA}ADA PRINCIPAL$

11,0

0m

10,00 m

Dormitoare 4PROIECT COD M-306 D

B\i + GS 2

Suprafa]a construit\ 110 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 255 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}AD$ INTRARE

PLAN PARTER

Camer\ de zi25,4 mp

Dormitor12,6 mp

Hol18,7 mp

C\m.5,0 mp

Buc\t\rie15,1 mp

Baie7,0 mp

Pivni]\27,3 mp

Hol18,7 mp

Dormitor22,3 mp

Dormitor18,9 mp

Dormitor19,1 mp

Baie.10,6 mp

PLAN ETAJ

PLAN SUBSOL

COD PRE} PROIECT E

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Ca

se

cu

cla

ca

ne

Locuin]a cuprinde dou\ apartamente duplex cuplate, compuse `ntr-ovolumetrie unitar\ [i cu o [arpant\ interesant rezolvat\, cu o expri-mare interesant\ a structurii din lemn, ce o face potrivit\ pentru o zo-n\ de deal sau munte.Fiecare apartament este compus, la parter, dintr-un spa]iu amplu, cecuprinde camera de zi, locul de luat masa [i buc\t\ria, precum [i ungrup sanitar. Din acest spa]iu, pe o scar\ liber\, se accede la etaj,unde se afl\ dou\ dormitoare cu o baie [i un spa]iu pentru hobby.

Cas\ la munte

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPALÅ

Dormitoare 2/2

PROIECT COD D-304 G

B\i + GS 1+1/1+1

Suprafa]a construit\ 136 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 278 mp

FA}ADA LATERAL|

PLAN ETAJ

19,80 mPLAN PARTER

9,00

m

Living+Dining42,4 mp

Buc\t\rie Buc\t\rie

Living+Dining42,4 mp

G.S.4,2 mp

G.S.4,2 mp

Hol3,8 mp

Hol3,8 mp

Baie8,4 mp Baie

8,4 mp

Gol pesteliving

32,3 mp

Gol pesteliving

32,3 mp

Hobby

Dormitor12,1 mp

Dormitor12,1 mp

Dormitor9,4 mp

Dormitor9,4 mp

Hobby

PROPUNERE

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Ca

se

cu

ca

lca

ne

Vila "Cori"

FA}ADA POSTERIOAR|

Dormitoare 3

PROIECT COD S-501 R

B\i + GS 1+1

Suprafa]a construit\ 124 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 310 mp

Iat\ o locuin]\ de dimensiuni relativ modeste, ce rezolv\ cu abilita-te constrângerea de calcane pe una din fa]adele laterale.La parter se afl\ zona diurn\, ce cuprinde camera de zi cu locul deluat masa, buc\t\ria cu c\mar\ [i oficiu [i un mic birou.La etaj se afl\ trei dormitoare [i o baie cu WC separat. Demisoluleste par]ial [i cuprinde garajul, spa]iile tehnice [i de depozitare.

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPALÅ

9,15 m

PLAN PARTER

13,5

5m

Living20,0 mp

Dining21,0 mp

Hol11,4 mp

Oficiu2,0 mp

C\m.2,8mp

G.S1,6 mp

Birou6,6 mp

Dre

ssin

g4,

8m

p

Vestibul5,2 mp

Buc\t\rie16,8 mp

PLAN MANSARD|

Dormitor17,3 mp

Hol8,9 mp

Dormitor17,7 mp

Dormitor14,2 mp

PLAN DEMISOL

Pivni]\10,9 mp

Garaj22,5 mp

Magazie6,8mp

C.T.2,5 mp

Baie9,3mp

COD PRE} PROIECT F

Centrul de greutate al acestei case esteliving-ul, deschis spre teras\ [i marcat de[emineu, cuprinzând buc\t\ria `n stil"american" [i dinning-ul.La etaj se afl\ trei dormitoare, iar subsolulcuprinde centrala termic\ [i o mic\ pivni]\.

Vila "Nicola"

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 3

PROIECT COD O-503 P

B\i + GS 2+1

Suprafa]a construit\ 160 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 330 mp

FA}ADA PRINCIPAL|FA}ADA LATERALÅ

20,0

0m

PLAN PARTER

PLAN SUBSOL

PLAN ETAJ

12,00 m

Living53,2 mp

Buc\t\rie17,1 mp

Dormitor20,5 mp

Dormitor16,0 mp

Pivni]\12,2 mp

C.T.3,8 mp

Hol7,8 mp

Dormitor22,3 mp

Salon24,3 mp

Dressing7,8 mp

Baie8,8 mp

Baie6,0 mp

Birou16,0 mp

Hol4,0 mp G.S.

3,0 mp

Ca

se

cu

ca

lca

ne

COD PRE} PROIECT G

Ca

se

cu

ca

lca

ne

Locuin]\ cubist\

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 4

PROIECT COD O-503 T

B\i + GS 4

Suprafa]a construit\ 118 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 354 mp

12,4

0m

Cu o volumetrie riguros de simpl\ [i cu ocompartimentare interioar\ func]ional\,aceast\ cas\ poate ad\posti o familienumeroas\.La subsol se afl\ spa]iile utilitare ale locuin]ei:central\ termic\, sp\l\torie, box\, garaj [i unatelier pentru hobby.Parterul, destinat `n exclusivitate activit\]ilorzilnice, cuprinde un mic birou, living-ul cu loculde luat masa [i buc\t\ria.Dispuse pe un hol comun, cele patru dormitoareocup\ etajul, `mp\r]indu-[i trei b\i.

PLAN ETAJ

FA}ADA PRINCIPAL|

9,90 m

PLAN PARTER

Birou10,0 mp

Hol8,7 mp

Dinning16,8 mp

Living29,4 mp

Buc\t\rie15,0 mp

Baie3,6 mp

PLAN DEMISOL

Garaj35,5 mp

Sp\l\torie16,7 mp

C.T.15,0 mp

Box\3,6 mp

Atelier16,8 mp

Dormitor15,5 mp

Dormitor16,8 mp

Dormitor15,0 mp

Dormitor10,0 mp

Hol10,1 mp

Baie3,6 mpBaie

3,6 mp

Baie3,6 mp

COD PRE} PROIECT H

Ca

se

cu

ca

lca

ne

Ca

se

cu

ca

lca

ne

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 3

PROIECT COD A-502 R

B\i + GS 3

Suprafa]a construit\ 156 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 420 mp

Imobil de apartamente

FA}ADA PRINCIPALÅ FA}ADA LATERAL|

Casa "P\un"

Pe un teren `n pant\, lâng\ o p\dure, o locuin]\ tip duplex, cu spa]iiinterioare deosebite [i un exterior rustic ...Demisolul con]ine un garaj, centrala termic\ [i un spa]iu de depozitare.~n cadrul parterului exist\ un hol spa]ios care face distribu]ia `ntrefunc]iuni, un birou, o baie [i living-ul ce are leg\tur\ direct\ cu locul deluat masa, acesta beneficiind de o teras\ exterioar\ [i de rela]ia cubuc\t\ria [i barul.La etaj sunt trei dormitoare, din care unul matrimonial cu baie proprie [idressing, o baie mare [i o teras\ exterioar\ acoperit\.Mansarda ofer\ un amplu spa]iu pentru activit\]i recreative tip hobby [io teras\.

13,7

0m

10,00 m

PLAN PARTER

PLAN ETAJPLAN MANSARD|

PLAN DEMISOL

Living30,0 mp

Ad\postALA

14,9 mp

C.T.7,4 mp

Garaj22,5 mp

Hol13,8 mp

Dinning19,0 mp

Dormitor12,5 mp

Dormitor11,5 mp Spa]iu hobby

27,0 mpTeras\

8,1mp

Dormitor20,2 mp

Birou14,0 mp

Hol12,0 mp

Hol12,0 mp

Gol GolGol

Buc\t\rie12,2 mp

Baie4,8mp

Baie8,7mp

Baie5,5mp

COD PRE} PROIECT B

Ca

se

din

lem

n

Casa Gen]iana

Dormitoare 2

PROIECT COD O-603 P

B\i + GS 2

Suprafa]a construit\ 91 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 150 mp

Cu interiorul `n care p\trunde zid\riade piatr\, aceast\ c\b\nu]\ devacan]\ este construit\ `n totalitatedin lemn [i piatr\.Cu un vestibul de acces generos, cevara poate func]iona ca teras\acoperit\, parterul con]ine living-ulcu [emineul din piatr\ pozi]ionatcentral, buc\t\ria [i o baie.La etaj se afl\ dou\ dormitoare [i obaie.

FA}ADA PRINCIPALÅFA}ADA LATERAL|

9,00

m

13,80 m

PLAN ETAJBaie

4,3 mp

Living51,2 mp

Vestibul19,2 mp

Buc\t\rie8,6 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

Baie9,8 mp

Hol17,8 mp

Dormitor15,4 mp

Dormitor15,1 mp

PLAN PARTER

PLAN ETAJ

PLAN MANSARD$

COD PRE} PROIECT J

Ca

se

cu

ca

lca

ne

Realizat\ `ntr-o regiune montan\, aceast\ vil\, de[i limitat\ de un

calcan, are toate dot\rile [i spa]iile necesare vie]ii unei familii

numeroase sau una care a[teapt\ bucuroas\ oaspe]i.

~n subsol, al\turi de obi[nuitele anexe gospod\re[ti exist\ [i o sal\ de

for]\ [i gimnastic\.

Parterul, rezervat activit\]ilor comune [i diurne, este ocupat de un

birou, un living, un loc de luat masa [i o buc\t\rie, al\turi de c\mar\ [i

dou\ b\i.

Etajul [i mansarda sunt ocupate de [apte dormitoare [i `nc\ trei b\i,

dintre care una doar pentru dormitorul principal.

Volumetria este `mbog\]it\ de prezen]a a numeroase terase [i

acoperi[ul dinamic.

Vila Eliza

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPAL$FA}ADA LATERAL$

12,00 m

20,3

5m

Dormitoare 7PROIECT COD M-507 D

B\i + GS 6

Suprafa]a construit\ 225 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 787 mp

PLAN PARTERPLAN SUBSOL

Birou24,4 mp

Living41,0 mp

Loc luatmasa

16,2 mp

Buc\t\rie24,5 mp Baie

5,0mp

Deb

ara

6,5m

pG

ard

ero

b\

3,6m

p

Baie5,4mp

Hol24,4mp

C\m.4,5 mp

Garaj47,7 mp

Sal\ for]\34,8 mp

Pivni]\16,2 mp

CT+Sp\l.

9,7 mpUsc\torie24,5 mp

Sau

n\7,

1m

p

Hol10,6mp

Baie3,5 mp

Dormitor24,2 mp

Dormitor24,5 mp

Dormitor16,2 mp

Dormitor27,7 mp

Baie9,9 mp

Baie9,9 mp

Baie8,0 mp

Dress.4,3 mp

Deb.6,4mp

Deb.6,4mp

Hol22,7mp

Deb

ara

6,5

mp

Deb

ara

6,5

mp

Dormitor35,5 mp

Hol22,7mp

Dormitor24,5 mp

Dormitor16,2 mp

PROPUNERE

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Ca

se

din

lem

n

Cabana "Paltinul"

Dormitoare 2

PROIECT COD O-604 P

B\i + GS 1

Suprafa]a construit\ 78 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 78 mp

8,00

m

O CASÃ PENTRU FIECARE

O c\su]\ mic\ din lemn, ce poate face parte dintr-un ansambluturistic mai mare, sau pur [i simplu poate fi o cas\ de vacan]\pentru o familie mai mic\. De pe verand\ se accede `ntr-un spa]iuce cuprinde atât living-ul cât [i buc\t\ria cu locul de luat masa.Cele dou\ dormitoare, fac grup compact cu baia ce le deserve[te.

Dormitor8,2 mp

Baie4,2 mp

Hol

Living + buc\t\rie16,4 mp

10,15 mPLAN PARTER

Dormitor12,1 mp

PROPUNERE

Ca

se

din

le

mn

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 2

PROIECT COD R-601 I

B\i + GS 1

Suprafa]a construit\ 81 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 81 mp

Imobil de apartamente

FA}ADA PRINCIPALÅ FA}ADA POSTERIOAR|

Cas\ de vacan]\ 1

Pentru zona rural\, propunem o c\su]\ cu osuprafa]\ de 81 mp, ideal\ pentru petrecereaweek-end-urilor pe timp de var\.Cuprinde: living cu loc de luat masa [i buc\t\rie,dou\ dormitoare [i o baie.Este construit\ `n totalitate din lemn.

9,00

m

9,00 m

PLAN PARTER

Living23,0 mp

Dormitor8,5 mp

Dormitor14,6 mp

Hol6,5 mp

Buc\t\rie8,5 mp

Baie3,2 mp

PROPUNERE

Ca

se

din

lem

nC

ase

din

lem

n

Cas\ de vacan]\ 2

Dormitoare 2

PROIECT COD R-602 I

B\i + GS 1

Suprafa]a construit\ 83 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 83 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

Tot pentru zona rural\, o cas\ deschis\ spre peisaj,`nconjurat\ de terase [i construit\ doar pe parter.Aceasta cuprinde living, buc\t\rie [i dou\ dormitoarecu o baie comun\.Suprafa]a desf\[urat\ este de doar 83 mp.

FA}ADA PRINCIPALÅFA}ADA POSTERIOAR|

10,5

0m

11,00 m

PLAN PARTER

Living20,8 mp

Hol5,6 mp

Dormitor11,5 mp

Dormitor11,5 mp

Baie4,0 mp

Buc\t\rie6,3 mp

COD PRE} PROIECT A

Ca

se

din

lem

n

Din lemn [i par]ial tencuit\, aceast\ locuin]\ poate fi

permanent\ sau doar de vacan]\.

Living-ul alveolat, cu buc\t\rie deschis\ `n stil american

[i un separeu pentru locul de luat masa [i baia ocup\

parterul.

La etaj, cele dou\ dormitoare pot g\zdui patru persoane.

{i parterul [i etajul beneficiaz\ de terase cu suprafe]e

generoase. Living-ul are par]ial `n\l]imea a dou\ niveluri.

O c\su]\ lini[tit\

FA}ADA POSTERIOAR$ FA}ADA PRINCIPAL$

6,20 m

9,40

m

Dormitoare 2PROIECT COD M-601 B

B\i + GS 1

Suprafa]a construit\ 53,5 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 84 mp

PLAN PARTER

O CASÃ PENTRU FIECARE

PLAN ETAJ

Baie3,6 mp

Vestibul2,7 mp

Buc\t\rie8,8 mp

Living29,9 mp

Dormitor12,6 mp

Dormitor9,8 mp

Gol living

PROPUNERE

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Ca

se

din

lem

nC

ase

din

lem

n

Dormitoare 2

PROIECT COD R-606 I

B\i + GS 1

Suprafa]a construit\ 94 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 94 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

Construit\ `n totalitate din lemn [i piatr\, este ideal\ pentru o cas\ devacan]\ `n zona montan\. Este o cas\ cu un aspect vesel, deschis\spre natur\ printr-o teras\ generoas\, ce beneficiaz\ [i de unbarbecue.Intrarea se face direct `n living-ul deschis spre peisaj prin ferestre largi.{emineul `n care focul juc\u[ te ajut\ s\ visezi `n nop]ile friguroase deiarn\, este piesa de rezisten]\ a casei.Buc\t\ria [i locul de luat masa fac corp comun cu living-ul.

Cabana Fantezia

8,00

m

11,70 m

PLAN PARTER

Dormitor10,8 mp

Dormitor10,8 mp

Buc\t\rie8,8 mp

Living22,3 mp

Baie3,8 mp Hol

PROPUNERE

Ca

se

din

lem

n

Cabana „Feriga“

Dormitoare 2PROIECT COD S-601 R

B\i + GS 1

Suprafa]a construit\ 62 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 104 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

PLAN MANSARDÅ

Dormitor18,2 mp

Dormitor11,2 mp

Hol3,8 mp

Pentru vacan]ele petrecute lamunte sau doar pentru sfâr[itulde s\pt\mân\, propunemaceast\ c\su]\ din lemn, cu osuprafa]\ construit\ la sol dedoar 62 mp, dar care cuprindetoate func]iunile [i dot\rilenecesare. Deschis\ spre pei-saj, cu o teras\ poligonal\`mprejurul camerei de zi, laparter se mai afl\ o mic\ ni[\ deg\tit [i o baie, precum [imagazia pentru lemne, iar laetaj dou\ dormitoare cubalcoane.

FA}ADA PRINCIPALÅ FA}ADA LATERALÅ

5,80

m

12,90 m

PLAN PARTER

Living19,8 mp

Hol3,8 mp

Mag.lemne

Baie3,6 mp

Ni[\ g\tit7,5 mp

PROPUNERE

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Cabana Saba

Dormitoare 2

PROIECT COD G-601 B

B\i + GS 1

Suprafa]a construit\ 57 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 110 mp

Ca

se

din

lem

n

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA LATERALÅ FA}ADA PRINCIPALÅ

Cu o plastic\ foarte reu[it\, ceexprim\ cu abilitate structuradin lemn, cu fa]adele finisate `npiatr\ [i lambriu, aceast\ cas\este ideal\ pentru o zon\ dedeal sau munte.La parter, spa]iul deschis al li-ving-ului se deschide c\tre oteras\, ce `nconjoar\ casa petrei laturi.Tot aici se afl\ buc\t\ria, o baie[i o scar\ liber\ ce conduce laetajul unde s-au amplasat do-u\ dormitoare. {i aici s-au pre-v\zut terase largi [i o iluminareagreabil\ prin lucarne.

8,20

m

9,20 mPLAN PARTER

Camera de zi33,6 mp

Vestibul2,5 mp

Buc\t\rie3,5 mp

Baie2,7mp

Gol

Dormitor12,3 mp

Dormitor16,2 mp

PLAN ETAJ

Hol3,8 mp

PROPUNERE

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Ca

se

din

lem

n

Cabana "Gen]iana"

Dormitoare 2

PROIECT COD R-607 I

B\i + GS 1

Suprafa]a construit\ 110 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 140 mp

Construit\ `n totalitate din lemn, are aspectul clasical cabanelor de munte, foarte `nc\p\toare [i foartebine `mp\r]it\.Func]iunile de zi se desf\[oar\ `n jurul [emineului:buc\t\ria, living-ul [i dining-ul.Cele dou\ dormitoare fac corp comun cu baia.La mansard\ se afl\ un spa]iu pentru hobby cepoate fi amenajat cu locuri de dormit pentru copii [iprietenii lor.

O CASÃ PENTRU FIECARE

PLAN PARTER11,00 m

10,4

0m

Dormitor12,6 mp

Dormitor12,6 mp

Hol

Baie4,1 mp

Living + Dining32,2 mp

Buc\t\rie9,5 mp

PLAN MANSARD|

Hobby31,0 mp

COD PRE} PROIECT H

Ca

se

cu

ca

lca

ne

Ca

se

cu

ca

lca

ne

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 3

PROIECT COD A-502 R

B\i + GS 3

Suprafa]a construit\ 156 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 420 mp

Imobil de apartamente

FA}ADA PRINCIPALÅ FA}ADA LATERAL|

Casa "P\un"

Pe un teren `n pant\, lâng\ o p\dure, o locuin]\ tip duplex, cu spa]iiinterioare deosebite [i un exterior rustic ...Demisolul con]ine un garaj, centrala termic\ [i un spa]iu de depozitare.~n cadrul parterului exist\ un hol spa]ios care face distribu]ia `ntrefunc]iuni, un birou, o baie [i living-ul ce are leg\tur\ direct\ cu locul deluat masa, acesta beneficiind de o teras\ exterioar\ [i de rela]ia cubuc\t\ria [i barul.La etaj sunt trei dormitoare, din care unul matrimonial cu baie proprie [idressing, o baie mare [i o teras\ exterioar\ acoperit\.Mansarda ofer\ un amplu spa]iu pentru activit\]i recreative tip hobby [io teras\.

13,7

0m

10,00 m

PLAN PARTER

PLAN ETAJPLAN MANSARD|

PLAN DEMISOL

Living30,0 mp

Ad\postALA

14,9 mp

C.T.7,4 mp

Garaj22,5 mp

Hol13,8 mp

Dinning19,0 mp

Dormitor12,5 mp

Dormitor11,5 mp Spa]iu hobby

27,0 mpTeras\

8,1mp

Dormitor20,2 mp

Birou14,0 mp

Hol12,0 mp

Hol12,0 mp

Gol GolGol

Buc\t\rie12,2 mp

Baie4,8mp

Baie8,7mp

Baie5,5mp

COD PRE} PROIECT B

Ca

se

din

lem

n

Casa Gen]iana

Dormitoare 2

PROIECT COD O-603 P

B\i + GS 2

Suprafa]a construit\ 91 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 150 mp

Cu interiorul `n care p\trunde zid\riade piatr\, aceast\ c\b\nu]\ devacan]\ este construit\ `n totalitatedin lemn [i piatr\.Cu un vestibul de acces generos, cevara poate func]iona ca teras\acoperit\, parterul con]ine living-ulcu [emineul din piatr\ pozi]ionatcentral, buc\t\ria [i o baie.La etaj se afl\ dou\ dormitoare [i obaie.

FA}ADA PRINCIPALÅFA}ADA LATERAL|

9,00

m

13,80 m

PLAN ETAJBaie

4,3 mp

Living51,2 mp

Vestibul19,2 mp

Buc\t\rie8,6 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

Baie9,8 mp

Hol17,8 mp

Dormitor15,4 mp

Dormitor15,1 mp

PLAN PARTER

PROPUNERE

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Ca

se

din

lem

n

Cabana "Izvor"

Dormitoare 1

PROIECT COD R-608 I

B\i + GS 2

Suprafa]a construit\ 127 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 154mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

Este o cas\ de vacan]\, dimensionat\ pentruloturi mici de teren [i pentru bugete mici, dar ca-re ofer\ confort pentru o familie mic\.Acoperi[ul este prelungit peste verand\, remi-niscen]\ a caselor de la ]ar\, cu pridvor.Se `ncadreaz\ perfect pe malul unei ape.Living-ul este remarcabil prin dimensiunile sale,desf\[urându-se pe dou\ niveluri, se deschidespre o buc\t\rie generoas\, cu loc de luat masa.Piesa de greutate a sa o constituie [emineul dis-pus pe una din laturi.Deasupra dormitorului de la parter, sub acope-ri[, se afl\ dispus un spa]iu ce poate fi amenajatca spa]iu pentru hobby, sau ca un dormitor cupriciuri, pentru copii.

11,6

0m

11,80 m PLAN PARTER

Dormitor14,4 mp

Living35,5 mp

Baie3,8 mp

Hol

Buc\t\rie14,9 mp

Sp\l\torie5,2 mp

Hobby22,2 mp

Gol pesteliving

Baie3,8 mp

PLAN ETAJ

COD PRE} PROIECT C

Ca

se

din

lem

n

Cabana Elena

Dormitoare 4

PROIECT COD R-605 I

B\i + GS 2

Suprafa]a construit\ 95 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 155 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

O cas\ de vacan]\ `nc\p\toare, cuparterul `mp\r]it `n dou\ zone distincte:zona activit\]ilor de zi [i zona denoapte, cu dou\ dormitoare [i dou\ b\i.Zona de zi cuprinde living-ul, dinning-ulcu o mic\ chicinet\, separate `ntre eleprin zona de medita]ie - amenajat\ `nfa]a [emineului - [i dezvoltate pe dou\niveluri, ceea ce permite ca pesteaceast\ zon\ de noapte de la parter, s\fie amenajate alte dou\ dormitoare.Casa se deschide spre peisaj printr-oteras\ acoperit\.

10,8

0m

PLAN PARTER11,50 m

Living + Dinning47,5 mp

Vestibul2,4 mp

Baie4,5mp Baie

2,9mp

Dormitor11,9 mp

Dormitor11,9 mp

Dressing3,4 mp

PLAN MANSARD|

PLAN SUBSOL

Dormitor11,9 mp

Pivni]\15,0 mp

Dormitor11,9 mp

Salon14,0 mp

Gol pesteliving + dinning

COD PRE} PROIECT H

Ca

se

cu

ca

lca

ne

Vila Victoria

O CASÃ PENTRU FIECARE

Dormitoare 3

PROIECT COD R-510 I

B\i + GS 2+1

Suprafa]a construit\ 160 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 417 mp

O vil\ cochet\, ce ofer\ tot confortul unei vie]i decente.Este folosit din abunden]\ lemnul, la tâmpl\rie,balustrade [i terasele acoperite, oferind casei oatmosfer\ odihnitoare [i calm\.Parterul cuprinde un birou, living [i dinning, buc\t\rie [iun mic grup sanitar. Dinning-ul [i living-ul sunt deschisespre terase ce comunic\ `ntre ele.La etaj - mansardat par]ial - se afl\ trei dormitoare [idou\ b\i.Mansarda ofer\ puncte de maxim\ relaxare: saun\ [isal\ de sport.La demisol se afl\ un garaj pentru 2 autoturisme,centrala termic\, sp\l\torie, pivni]\ [i o box\.

PLAN ETAJ

PLAN MANSARD|

FA}ADA PRINCIPAL|

PLAN DEMISOL

FA}ADA LATERAL|

19,8

0m

9,00 m

PLAN PARTER

Birou12,7 mp

Hol11,5 mp

Vestibul3,5 mp

Dinning22,1 mp

C\m.2,4mp

Living31,5 mp

Buc\t\rie13,8 mp

GS2,8 mp

Garaj37,5 mp

C.T.3,5 mp

Box\8,1 mp

Hol12,0 mp

Pivni]\5,3 mp

Sp\l\torie7,6 mp

Dormitor12,7 mp

Dressing5,7 mp

Sal\ sport18,0 mp

Dormitor18,3 mp

Dormitor18,7 mp

Hol20,7 mp

Hol8,8mp

Baie5,8 mp

Baie6,8 mp

Dress.5,6 mp

Golpeste

dinning Saun\3,2 mp

COD PRE} PROIECT C

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Ca

se

din

lem

nC

ase

din

lem

n

Vil\ la munte

Dormitoare 3

PROIECT COD G-601 T

B\i + GS 1+1

Suprafa]a construit\ 82 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 164 mp

Locuin]a este o construc]ie P+1 rea-lizat\ din lemn [i este compus\ func-]ional din urm\toarele spa]ii: la parter- vestibul, camera de zi, buc\t\rie,baie, c\mar\, spa]iu tehnic, scar\; laetaj - hol, trei dormitoare, baie, deba-ra / dressing.Finisajele pere]ilor sunt din scândur\tip “caplama” la exterior [i par]ial lainterior, unde `n anumite zone s-aufolosit [i panouri din gips carton.Pardoselile sunt din parchet [i gresieceramic\.

O CASÃ PENTRU FIECARE

11,25 m

7,30

m

Dormitor11,4 mp

Buc\t\rie8,9 mp

GS3,5mp

Hol5,6 mp

Vestibul7,2 mp

Dressing2,7 mp

Baie5,4 mp

Living37,0 mp

PLAN PARTER

PLAN ETAJ

Dormitor14,7 mp

Dormitor15,0 mp

COD PRE} PROIECT C

Ca

se

din

lem

n

Casa „cu piatr\“

Dormitoare 2PROIECT COD O-601 P

B\i + GS 2

Suprafa]a construit\ 98 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 167 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

PLAN ETAJ

9,00

m

Dormitor15,1 mp

Dormitor15,4 mp

Baie9,8 mp

Hol17,8 mp

FA}ADA PRINCIPALÅ FA}ADA LATERALÅ

PLAN PARTER

13,80 m

Baie4,3 mp Buc\t\rie

8,6 mp

Living51,8 mp

Vestibul19,2 mp

Cu interioare `n care p\trundezid\ria de piatr\, aceast\ caban\este construit\ `n totalitate cumateriale locale: lemnul [i piatra.Cu un vestibul de acces prietenos,parterul con]ine un living cu un[emineu din piatr\ `n mijloc [ideschis spre terase, o buc\t\rie [io mic\ baie.La etaj g\sim dou\ dormitoare [i obaie.

COD PRE} PROIECT C

Ca

se

din

lem

n

Cabana Eugen

Dormitoare 4

PROIECT COD R-604 I

B\i + GS 2

Suprafa]a construit\ 110 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 170 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

PLAN MANSARDÅ

PLAN SUBSOL

O cas\ de vacan]\ construit\ `n totalitatedin lemn, `mprumutând prispa de la casele]\r\ne[ti, se `ncadreaz\ perfect `n peisajulmontan, fiind un loc de refugiu ideal pentruweek-end.Parterul cuprinde living-ul cu locul de luatmasa - separate prin [emineu [i dezvoltatepe dou\ niveluri - dou\ dormitoare [i dou\b\i, iar etajul - sau mai bine spus supanta -dou\ dormitoare.De asemenea, la parter este un garaj [i unspa]iu amenajat pentru depozitarealemnelor pe timp de iarn\.

12,2

0m

11,50 mPLAN PARTER

Baie4,5 mp Baie

2,9 mp

Living + Dinning47,5 mp

Garaj15,0 mp

Dress.3,4 mp

Hol2,4 mp

Dormitor11,9 mp

Dormitor11,9 mp

Pivni]\15,0 mp

Dormitor11,9 mp

Salon14,0 mp

Gol pesteliving + dinning

Dormitor11,9 mp

PLAN PARTER

8,70 m

Living31,5 mp

Hol14,8 mp

Buc\t\rie11,5 mp

G.S.2,6mp

Vestibul3,5 mp

COD PRE} PROIECT C

Ca

se

din

lem

n

Cas\ de vacan]\

Dormitoare 2

PROIECT COD C-602 P

B\i + GS 1+1

Suprafa]a construit\ 95 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 185 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA ACCES FA}ADA LATERALÅ

Construit\ `n totalitate din lemn, se poate amplasa cu succes pemalul unui lac, pilonii pe care este a[ezat\ dându-i o atmosfer\de locuin]\ lacustr\.Subsolul cuprinde centrala termic\ [i o parcare acoperit\.Parterul cuprinde un mare spa]iu func]ional, deschis spre teras\,`n care singurele spa]ii `nchise sunt grupul sanitar [i vestibulul.La etaj se afl\ cele dou\ dormitoare ale casei, cu o baie comun\.

13,5

0m

PLAN ETAJ

PLAN DEMISOL

Parcare2 auto

C.T.3,9 mp

Hol8,5 mp

Dormitor15,6 mp

Dormitor19,6 mp

Hol10,1 mp

Baie4,8 mp

PROPUNERE

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Ca

se

din

lem

nC

ase

din

lem

n

Vil\ pentru o familie tân\r\

Dormitoare 3

PROIECT COD R-610 I

B\i + GS 2+1

Suprafa]a construit\ 110 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 200 mp

Construc]ia poate fi amplasat\ pe un teren de dimen-siuni mici [i are un partiu func]ional [i compact.Living-ul, dining-ul [i buc\t\ria formeaz\ un spa]iu u-nitar, deschis, cu separa]ii realizate doar prin mobi-lare.La nivelul parterului mai este prev\zut [i un birou,amplasat lâng\ intrarea principal\.La etaj sunt grupate, `n jurul unui hol central, func-]iunile zonei de noapte: dormitorul matrimonial, cudressing [i baie proprie, plus alte dou\ dormitoare cuo baie.

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPAL|

13,20 mPLAN PARTER

14,0

0m

Buc\t\rie14,0 mp

Living24,7 mp

Portic

GS2,2 mp

Dining14,0 mp

Birou12,3 mp

Hol2,2 mp

Dormitor12,2 mp

Dormitor14,0 mp

PLAN ETAJ

Dormitor14,0 mp Hol

11,2 mp

Dressing3,0 mp

Baie3,0 mp

Baie6,0mp

Gol living

PROPUNERE

Comand\: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47

Ca

se

din

lem

n

Casa Andromeda

Dormitoare 3

PROIECT COD R-611 I

B\i + GS 2+1

Suprafa]a construit\ 127 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 220 mp

Prin concep]ia acestei case s-a reu[it realizareaunui raport optim `ntre necesit\]ile de confort ridicat[i dimensiuni, respectiv costuri.Func]iunile de zi sunt amplasate la parter unde seafl\: un living cu [emineu, dezvoltat pe dou\ niveluri[i deschis c\tre dining [i buc\t\ria cu tejghea-bar [ic\mar\, un grup sanitar de serviciu [i un birou, cepoate fi utilizat ca `nc\pere pentru oaspe]i.Etajul este destinat zonei de noapte [i cuprinde treidormitoare [i dou\ b\i.

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPAL|

PLAN PARTER10,50 m

13,0

0m

Dormitor15,0 mp

Dormitor12,5 mp

Dormitor16,0 mp

Birou16,0 mp

Dining14,2 mp

Hol7,0 mp

GS3,1 mp

Baie4,0 mp

Baie6,7 mp

Living31,0 mp

Gol living

Buc\t\rie13,2 mp

Hol2,5 mp

Hol4,2 mp

C\mar\2,4 mp

PLAN ETAJ

COD PRE} PROIECT D

Ca

se

din

lem

n

Construit\ cu o suprafa]\ relativ

restrâns\ la sol [i folosind panta

terenului, aceast\ caban\ poate fi

folosit\ cu succes de un grup de prieteni

sau o familie mai mare.

Cele cinci dormitoare, dintre care unul

este la parter, al\turi de living, asigur\ o

"capacitate de cazare" suficient\.

Confortul nu este uitat nici aici, dou\ b\i

cu du[ [i un grup sanitar [i o buc\t\rie

bine echipat\ asigurând acest lucru.

O caban\

12,15 m

6,25

m

Dormitoare 5PROIECT COD M-604 D

B\i + GS 2+1

Suprafa]a construit\ 77 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 230 mp

PLAN MANSARD$

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPAL$FA}ADA LATERAL$

PLAN PARTER

Camer\ de zi28,4 mp

Baie3,6mp

Buc\t\rie7,0 mp

Dormitor16,7 mp

Hol7,9 mp

Hol5,3 mp

PLAN SUBSOL

Pivni]\11,6 mp

Depozit27,3 mp

Depozit15,8 mp

Baie4,5 mp

Hol12,2 mp

GS2,3mp Dormitor

13,8 mp

Dormitor13,8 mpDormitor

8,2 mp

Dormitor8,2 mp

PROPUNERE

Ca

se

din

lem

n

Vila "Crina"

Dormitoare 3

PROIECT COD R-603 I

B\i + GS 3+1

Suprafa]a construit\ 185 mp

Suprafa]a desf\[urat\ 390 mp

O CASÃ PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPAL|FA}ADA LATERALÅ

Construit\ `n totalitate din lemn, de dimensiunimari, ofer\ tot confortul necesar unei familii cudoi copii.Parterul cuprinde spa]iile de zi: living-ul [idinning-ul, buc\t\ria, un grup sanitar [i garajul.La etaj se afl\ trei dormitoare, fiecare avânddressing [i baie proprie.Mansarda cuprinde un spa]iu pentru hobby.

17,2

0m

12,50 m

PLAN PARTER

PLAN ETAJ

PLAN MANSARD|

Garaj27,0 mp

Dormitor17,6 mp

Dormitor17,2 mp

Dormitor26,6 mp

Baie10,5 mp

Hol30,8 mp

Hobby37,8 mp

Dressing10,5 mp

Dressing4,6 mp

Baie4,1mp

Baie4,4mp

Goldinning

Hol8,5 mp

Dinning37,8 mp

Living48,8 mp

Buc\t\rie17,0 mp

C\mar\2,2 mp

G.S.2,5mp


Recommended