+ All Categories
Home > Documents > PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU...

PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU...

Date post: 08-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 8 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 321 /321
1 PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIA in anii 2014- 2016
Transcript
Page 1: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

1

PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL

INTEGRATPENTRU ROMANIA in anii 2014- 2016

Page 2: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

2

Cuprins

Capitol 1. No iuni introductive 1.1. Generalit i1.2. Domeniu de aplicare 1.3. Con inutul planului na ional unic de control integrat 1.4. Implementarea planului na ional unic de control integrat 1.5. Revizuirea planului na ional unic de control integrat

Capitol 2. Obiective strategice nationale 2.1. Obiective generale 2.2. Obiective specifice 2.2.1 S n tatea plantelor 2.2.2 S n tatea i bun starea animalelor 2.2.3. Hrana pentru animale 2.2.4. Produse medicinale veterinare 2.2.5. Alimente

Capitol 3. Autorit i competente, laboratoare na ionale de referin i organisme de control

3.1. Autorit i competente 3.1.1. Structura si organizare 3.1.2. Responsabilitati 3.1.3. Raportare si canale de comunicare între autoritatile competente

3.2. Laboratoare na ionale de referin3.2.1. Responsabilit i3.2.2. Sisteme de management i control al calit ii3.2.3. Planificarea i realizarea de teste de eficien3.2.4. Verificarea conformit ii cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

Capitol 4. Organizarea i managementul controalelor oficiale realizate de c tre autorit ile competente

4.1. Sistemul de control pentru s n tatea plantelor 4.1.1. Autorit ti competente 4.1.2. Metode i tehnici de control utilizate 4.1.3. Resurse alocate in realizarea controalelor oficiale 4.1.3.1. Resurse umane 4.1.3.2. Capacit i analitice 4.1.4. Priorit i in activitatea de control/ Clasificarea riscului 4.1.5. Cooperare i coordonare intre autorit ile competente cu responsabilitati in domeniu/ Modalitati de integrare a sistemelor de control 4.1.6. Modalit i de raportare a rezultatelor planurilor de control 4.1.7.Instruirea personalului (Identificarea necesitatilor de instruire, implementarea planurilor de instruire, inregistrarea si evaluarea instruirii)

Page 3: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

3

4.2. Sistemul de control pentru s n tatea animal4.2.1. Autoritati competente 4.2.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.2.3. Resurse alocate in realizarea controalelor oficiale 4.2.4. Prioritati in activitatea de control/ Clasificarea riscului 4.2.5. Cooperare si coordonare intre autoritatile competente cu responsabilitati in domeniu/ Modalitati de integrare a sistemelor de control 4.2.6. Modalitati de raportare a rezultatelor planurilor de control 4.2.7. Instruirea personalului (Identificarea necesitatilor de instruire, implementarea planurilor de instruire, inregistrarea si evaluarea instruirii)

4.3. Sistemul de control pentru bun starea animal4.3.1. Autoritati competente 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse alocate in realizarea controalelor oficiale 4.3.4. Prioritati in activitatea de control/ Clasificarea riscului 4.3.5. Cooperare si coordonare intre autoritatile competente cu responsabilitati in domeniu/ Modalitati de integrare a sistemelor de control 4.3.6. Modalitati de raportare a rezultatelor planurilor de control 4.3.7.Instruirea personalului (Identificarea necesitatilor de instruire, implementarea planurilor de instruire, inregistrarea si evaluarea instruirii)

4.4. Sistemul de control pentru nutri ia animalelor 4.4.1. Autoritati competente 4.4.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.4.3. Resurse alocate in realizarea controalelor oficiale 4.4.4. Prioritati in activitatea de control/ Clasificarea riscului 4.4.5. Cooperare si coordonare intre autoritatile competente cu responsabilitati in domeniu/ Modalitati de integrare a sistemelor de control 4.4.6. Modalitati de raportare a rezultatelor planurilor de control 4.4.7. Instruirea personalului (Identificarea necesitatilor de instruire, implementarea planurilor de instruire, inregistrarea si evaluarea instruirii)

4.5. Sistemul de control pentru produsele medicinale veterinare 4.5.1. Autorit i competente 4.5.2. Metode i tehnici de control utilizate 4.5.3. Resurse alocate în realizarea controalelor oficiale 4.5.4. Priorit i în activitatea de control/ Clasificarea riscului 4.5.5. Cooperare i coordonare între autorit ile competente cu responsabilit i în domeniu/ Modalit i de integrare a sistemelor de control 4.5.6. Modalit i de raportare a rezultatelor planurilor de control4.5.7. Instruirea personalului (Identificarea necesitatilor de instruire, implementarea planurilor de instruire, inregistrarea si evaluarea instruirii)

4.6. Sistemul de control pentru alimente 4.6.1. Autoritati competente 4.6.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.6.3. Resurse alocate in realizarea controalelor oficiale 4.6.4. Prioritati in activitatea de control/ Clasificarea riscului 4.6.5. Cooperare si coordonare intre autoritatile competente cu responsabilitati in domeniu/ Modalitati de integrare a sistemelor de control

Page 4: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

4

4.6.6. Modalitati de raportare a rezultatelor planurilor de control 4.6.7. Instruirea personalului

4.7. Sistemul de control al organismelor modificate genetic 4.7.1. Autoritati competente 4.7.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.7.3. Resurse alocate in realizarea controalelor oficiale 4.7.4. Prioritati in activitatea de control/ Clasificarea riscului 4.7.5. Cooperare si coordonare intre autoritatile competente cu responsabilitati in domeniu/ Modalitati de integrare a sistemelor de control 4.7.6. Modalitati de raportare a rezultatelor planurilor de control 4.7.7. Instruirea personalului (Identificarea necesitatilor de instruire, Implementarea planurilor de instruire, Inregistrarea si evaluarea instruirii)

4.8. Sistemul de control in agricultura ecologica 4.8.1. Autoritati competente 4.8.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.8.3. Resurse alocate in realizarea controalelor oficiale 4.8.4. Prioritati in activitatea de control/ Clasificarea riscului 4.8.5. Cooperare si coordonare intre autoritatile competente cu responsabilitati in domeniu/ Modalitati de integrare a sistemelor de control 4.8.6. Modalitati de raportare a rezultatelor planurilor de control 4.8.7. Instruirea personalului (Identificarea necesitatilor de instruire, Implementarea planurilor de instruire, Inregistrarea si evaluarea instruirii)

Capitol 5. Planuri de contingenta si asistenta reciproca 5.1. Planuri de contingenta 5.1.1. Domenii/sectoare pentru care exista planuri de contingenta

5.1.2. Autoritati competente/ Centrul Na ional de Combatere al Bolilor 5.1.3. Asigurarea eficientei implementarii planurilor de contingenta 5.2. Asistenta mutuala

Capitol 6. Activitati de audit (nu se aplica la protec iaplantelor)

6.1. Audituri interne si externe ale autoritatilor competente (inclusiv frecventa si natura auditurilor) 6.2. Masuri adecvate urmare a auditurilor 6.3. Transparenta, independenta

Capitol 7. Proceduri pentru determinarea conformitatii cu criteriile operationale, prevazute in R 882/2004

Capitol 8. Planuri privind controlul oficial in perioada ianuarie 2014 – ianuarie 2016

8.1. Generalitati 8.2. Monitorizarea si implementarea legislatiei privind alimentele si hrana pentru animale8.2.1. Sistemul de control pentru sanatatea plantelor 8.2.2. Sistemul de control pentru sanatatea animala 8.2.3. Sistemul de control pentru bunastarea animala

Page 5: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

5

8.2.4. Sistemul de control pentru nutritia animalelor 8.2.5. Sistemul de control pentru produsele medicinale veterinare 8.2.6. Sistemul de control pentru alimente 8.2.7. Sistemul de control in agricultura ecologica

Punct de contact

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

Adresa : Bucuresti, Piata Presei Libere, sector 1, cod postal 013701 E-mail : neagu.mon[email protected] Tel. : 0040 – 374.150.200 Fax: 0040 – 21 312.49.67

Page 6: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

6

ABREVIERI SI TERMENI SPECIALI

ANF Agen ia Na ional FitosanitarUF Unitatea Fitosanitara Judeteana ANSVSA Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor APIA Agen ia de Pl i si Interven ie pentru AgriculturPNC Plan Na ional de Control CEE Comunitatea Economica EuropeanCE Comunitatea EuropeanUE Uniunea EuropeanR Regulament DGSVSA Direc ia General Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor LSVSA Laboratoare Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor DSBA Direc ia S n tate si Bun stare a Animalelor SBA Serviciul Bun stare AnimalSCB Serviciul Controlul Bolilor SMNB Serviciul Monitorizare i Notificare Boli DPMVNA Direc ia Produse Medicinale Veterinare si Nutri ia AnimalSPMUV Serviciul Produse Medicinale de Uz Veterinar SNA Serviciul Nutri ia Animalelor CRE Compartiment Rela ii ExterneDSAOA Direc ia Siguran a Alimentelor de Origine AnimalSIAPM Serviciul Igien Alimentelor Provenite de la Mamifere CIAPAADM Compartiment Igiena Alimentelor Provenite de la Animale Altele Decât

MamifereleSPVC Serviciul Programe Veterinare Cofinantate DSAON Direc ia Siguran a Alimentelor de Origine NonanimalSSPAON Serviciul Siguran a Produselor Alimentare de Origine Nonanimala SSBTCASM Serviciul Siguran a Biologic i Toxicologic , Calitatea Alimentelor,

Standarde si M rciDGCO Direc ia General Control Oficial DICO Direc ia Inspec ii si Control Oficial SCSBA Serviciul Control S n tate si Bun stare AnimalSCSA Serviciul Control Siguran a Alimentelor SCPMNL Serviciul Control Produse Medicinale, Nutri ie i Laboratoare DEIIÎA Direc ia Eviden Informatizat , Identificare i Înregistrare Animale SSAD Serviciul Statistic si Analiz Date SIÎAT Serviciul Identificare, Înregistrare Animale si Traces DCIEPIF Direc ia Comer , Import – Export, Posturi de Inspec ie de FrontierCIEC PIF Compartiment Import – Export si Control P.I.F. S PIF Serviciul P.I.F. SAF Serviciul AntifraudDGAIA Direc ia General Afaceri Interne si Administra ieDE Direc ia EconomicSCF Serviciul Contabilitate Financiar SBFP Serviciul Buget – Finante, Patrimoniu SIAA Serviciul Investi ii, Achizi ii, Administrativ

Page 7: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

7

DJRU Direc ia Juridic si Resurse Umane SJ Serviciul Juridic SRUS Serviciul Resurse Umane si Salarizare SC Serviciul Contencios CDC Compartiment Documente Clasificate CA Compartiment ArhivSIP Serviciul Implementare Programe CP Cabinet Pre edinteCAPI Compartiment Audit Public Intern CCAE Compartiment Consilieri Afaceri Europene DA Direc ia de AuditSAT Serviciul Audit Tehnic CER Compartiment Evaluare Risc SC Serviciul Comunicare CCI Compartiment Comunicare InternCCE Compartiment Comunicare ExternD.I.S. Direc ia Inspec ii de StatC.I.I.A. Compartimentul Inspec ii în Industria AlimentarISCTV Inspec ia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol DAJ Direc ia pentru Agricultur JudeteanMADR- MEN IBA

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale- - Ministerul Educatiei Nationale Institutul de Bioresurse Alimentare

MS Ministerul S n t iiDSPS Directia Strategii si Politici in Sanatate ISS Inspectia Sanitara de Stat LCMA Laboratorul de Chimia Mediului i Alimentului ANPC Autoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorilor OJPC Oficiul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor MMSC Ministerul Mediului i Schimb rilor ClimaticeGNM Garda Na ional de Mediu ANPM Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului DSP Direc ia de S n tate PublicANAF - DGV Agen ia Na ional de Administrare Fiscal - Direc ia General a V milorM AI Ministerul Afacerilor Interne MApN Ministerul Ap r rii Nationale CMDTA Centrul Medical de Diagnostic i Tratament Ambulator MJ Ministerul Justi ieiLNR Laboratoare Na ionale de ReferinIISPV Institutul de Igien i S n tate Public VeterinarIDSA Institutul de Diagnostic i S n tate AnimalRAQ Responsabil de Asigurarea Calit iico-RAQ Loc iitor de Responsabil cu Asigurarea Calit iiRM Responsabil al Func iei Metrologice RAQ-I Coresponden i ai Responsabililor de Asigurarea Calit iiICPBMUV Institutul pentru Controlul Produselor Biologie i Medicamentelor de

Uz Veterinar INSP Institutul National de S n tate PublicLCF Laboratorul Central Fitosanitar LCCP Laboratorul pentru Controlul Calit ii Produselor de Protec ie a Plantelor ICFV Inspectoratul de Carantina Fitosanitara Vamala

Page 8: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

8

LCCRPPPV Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante si Produse Vegetale din cadrul LCF

UF Unitate fitosanitarMAC Manager de calitate RM Responsabil cu metrologia RT Responsabili tehnici DG-SANCO Direc ia General pentru S n tate i Protec ia Consumatorilor DG - AGRI Direc ia General pentru Agricultur i Dezvoltare Rural – Comisia

EuropeanFVO Biroul Veterinar i pentru Produse Alimentare (Food and Veterinary Office) PIF Posturi de Inspec ie la FrontierOMG Organisme Modificate Genetic MMG Microorganisme Modificate Genetic SRA Sistemul Rapid de AlertSRAFF Sistemul Rapid de Alert pentru Alimente i Furaje (Rapid Alert

System for Food and Feed) CNCB Centrul Na ional de Combatere al Bolilor CLCB Centrul Local de Combatere a Bolilor PPC Pesta Porcin ClasicESB Encefalita Spongiform BovinEST Encefalopatia Spongiform TransmisibilOMS Organiza ia Mondial a S n t iiUNEP Programul Na iunilor Unite pentru Mediu (United Nations Environment

Programme)OEPP Organiza ia European i Mediteranean pentru Protec ia Plantelor

(European and Mediterranean Plan Protec ion Organisation) CIPV Conven ia Interna ional pentru Protec ia Plantelor (Convention

internationale pour la protection des végétaux) GEF Unitatea Global pentru Mediu (Global Environment Facility) OMC Organiza ia Mondial a Comer uluiFAO Organiza ia pentru Alimente i Agricultur a Na iunilor Unite (Food and

Agriculture Organization of the United Nations) HACCP Analiza Riscurilor i Punctele Critice de Control (Hazard Analysis and

Critical Control Points) ILC Schemele de comparare interlaboratoareTP Testele de competenta IB Testele bilaterale EFSA Autoritatea European pentru Siguran a Alimentelor (European Food

Safety Authority) EDQM Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor ( European

Directorate for the Quality of Medicines) BEMA Evaluarea comparativa a agentiilor de medicamente din Europa

(Benchmarking of European Medicines Agencies) SRAC Societatea Romana pentru Asigurarea CalitatiiEMEA Agen ia European pentru Evaluarea Medicamentelor (European

Medicines Evaluation Agency) RENAR Asociatia Romana de Acreditare NTG Num rul total de germeni ISCTV Inspec ia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol I.G.P.R Inspectoratul General al Politiei Române I.G.J.R. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române I.G.P.F. Inspectoratul General al Poli iei de Frontier

Page 9: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

9

I.G.S.U Inspectoratul General pentru Situa ii de UrgenI.N.A. Institutul Na ional de Administra ieHG Hot râre de Guvern OM Ordin de ministru

Page 10: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

10

Capitolul 1. Notiuni introductive

1.1. Generalit i

Planul na ional de control integrat, denumit in continuare Plan na ional de control (PNC), este elaborat in conformitate cu cerin ele Regulamentului Comunit ii Europene nr. 882/2004 referitor la controalele oficiale. Acest Regulament stabile te principiile iabordarea de care trebuie s in cont autorit ile competente din Statele Membre ale Uniunii Europene ce de in responsabilitatea pentru monitorizarea i respectarea conformit ii cu legisla ia privind hrana pentru animale i alimentele i cu regulile privind s n tatea i bun starea animalelor (respectiv „autorit ile competente” responsabile de organizarea i efectuarea „controalelor oficiale”).

Scopul de baz al acestui Regulament este s conduc la îmbun t ireaconsecven ei i eficien ei controalelor oficiale în Statele Membre i în întreaga Comunitate European i s ofere siguran consumatorilor. Fiec rui Stat Membru i se solicit s preg teasc un PNC (pe o durat de trei sau cinci ani) care s stabileascobiectivele i priorit ile activit ilor de control pe durata planului si sa descrie m surile referitoare la controlul na ional oficial privind hrana pentru animale i alimente, s n tatea i bun starea animalelor.

De i în principiu prevederile Regulamentului (CE) nr.882/2004 nu se aplic icontroalelor privind s n tatea plantelor, controalelor oficiale ale produselor de protectie a plantelor la comercializare si utilizare, precum i celor referitoare de calitatea produselor de protec ie a plantelor, Regulamentul solicit s se includ în PNC i m suri referitoare la aceste subiecte.

Perioada de valabilitate a PNC este de 3 ani, de la 1 ianuarie 2014 pana la 31 decembrie 2016. In conformitate cu reglementarile UE, planul va fi revizuit atunci cand este cazul, cel putin odata pe an. Rapoartele vor fi trimise anual Comisiei Europene pentru a fi furnizate informatii privind modul in care planul de control este implementat.

PNC este elaborat de c tre Autoritatea Na ionala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) împreuna cu celelalte autoritati competente pentru organizarea si efectuarea de controale oficiale din Romania si anume:

- Ministerul Sanatatii ( MS), - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), - Autoritatea Na ionala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), - Ministerul Mediului i Schimb rilor Climatice, i alte structuri cu atribu ii privind

controlul oficial, precum cele ale: - Ministerului Afacerilor Interne (MAI) - Ministerului Justitiei (MJ), - Ministerului Apararii Nationale (MApN).

1.2. Domeniul de aplicare

PNC include sistemele de control oficial existente în Romania pentru verificarea conformitatii cu legisla ia în domeniul hranei pentru animale si al alimentelor (definite în intelesul Regulamentului CE 882/2004), inclusiv al produselor medicinale veterinare i a altor produse de uz veterinar, precum i cu regulile privind s n tatea i bun stareaanimalelor.

In plus, domeniul se extinde pentru controalele privind s n tatea plantelor pentru a se verifica conformitatea cu art. 67 si 68 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al

Page 11: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

11

Parlamentului European si Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului. art.17 al Directivei 91/414/CEE

Avand in vedere transpunerea Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European ia Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de ac iune comunitar în vederea utiliz rii durabile a pesticidelor, prin Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului institu ional de ac iune în scopul utiliz rii durabile a pesticidelor pe teritoriul României, se vor realiza controale specifice pentru verificarea respectarii unor prevederi cu privire la utilizarea produselor de protec�ie a plantelor. Potrivit art. 4 din OUG nr. 34/2012 s-a adoptat Hot rârea Guvernului nr. 683/2013 pentru aprobarea Planului national de actiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizarii produselor de protectie a plantelor.

Prin implementarea Planului national de actiune se urmareste consolidarea capacitatii de control la nivelul retelei nationale fitosanitare si intensificarea activitatilor de inspectie in teritoriu la nivel de ferme, depozite de produse de protectie a plantelor si operatori economici pentru verificarea conformitatii prevederilor legale si a implementarii obiectivelor Planului national de actiune.

Incepand din anul 2009, Planul Na ional de Control Integrat include sistemele de control oficial existente în Romania pentru verificarea concordantei cu legisla ia în domeniul:

- organismelor modificate genetic în conformitate cu prevederile Directivei 18/2001/CE privind introducerea deliberat în mediu a OMG i în domeniul trasabilit ii ietichet rii alimentelor i furajelor modificate genetic în conformitate cu Regulamentele CE1829/2003 i 1830/2003; - agriculturii ecologice in conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 834/2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 392/2013 al Comisiei din 29 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce prive te sistemul de control al produc iei ecologice.

Actele normative in vigoare stabilesc principiile de abordare de care trebuie s incont autorit ile competente din Statele Membre ale Uniunii Europene, pentru respectarea conformit ii cu legisla ia privind agricultura ecologica.

Pentru sectorul vitivinicol, la elaborarea Planului na ional unic de control unic integrat, s-a avut în vedere Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organiz ricomune a pie elor agricole i privind dispozi ii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) Regulamentul (CE) nr. 555/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comun a pie ei vitivinicole în ceea ce prive te programele de sprijin, comer ul cu rile ter e, poten ialul de produc ie i privind controalele în sectorul vitivinicol. Aceste acte normative stabilesc principiile de abordare de care trebuie s in cont autorit ile competente din statele membre ale Uniunii Europene pentru respectarea conformit ii cu legisla ia privind organizarea comun a pie ei vitivinicole. Pentru domeniul produselor traditionale, Planul national unic de control integrat, este elaborat in conformitate cu cerintele Regulamentului Comunit ii Europene nr. 882/2004 referitoare la controalele oficiale, a R CE nr. 852/2004, privind normele de igiena ale alimentelor, ale Regulamentului CE 110/2008, privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea si protectia indicatiilor geografice ale bauturilor spirtoase si de abrogare a R (CEE) nr. 1576/89, si a R (CE) 1151/2012 din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calit ii produselor agricole i alimentare.

Page 12: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

12

Pentru domeniul clasific rii carcaselor de bovine, porcine i ovine, Planul national unic de control integrat, este elaborat in conformitate cu cerintele Regulamentului Comunit ii Europene nr. 1249/2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine i ovine i privind raportarea pre urilor acestora, pentru respectarea conformitatii cu legislatia specifica in vigoare .

1.3. Con inutul planului na ional de control (PNC)

PNC reliefeaza ceea ce ANSVSA, MS, MADR, MMSC si ANPC si-au propus sa realizeze pentru implementarea planului, respectiv obiectivele strategice prezentate la Capitolul 2. Luând în considerare recomand rile formulate de Comisia European privind preg tirea planurilor na ionale de control i în conformitate cu cerin ele Regulamentului CE 882/2004, PNC descrie cadrul de organizare si func ionare al diferitelor autoritati competente si a laboratoarelor na ionale de referin a din România, pentru domeniile de competenta ale acestora (Capitolul 3). Acest capitol furnizeaz detalii privind rolul iresponsabilit ile diferitelor autorit i competente i ofer o vedere de ansamblu asupra modului in care aceste autoritati comunica, coopereaz intre ele si sunt coordonate pentru asigurarea sanatatii publice, sanatatii si bunastarii animalelor, s n tatii plantelor si pentru protec ia consumatorilor.

Pentru fiecare dintre sistemele de control existente sunt descrise metodele si tehnicile de control utilizate, resursele alocate, capacitatile analitice si modalitatile de instruire a personalului (Capitolul 4).

Informatii privind planurile de contingen a si asistenta mutuala, activitatile de audit si conformitatea cu criteriile opera ionale din R 882/2004 sunt, de asemenea, prevazute la Capitolele 5, 6 si 7 ale PNC. Planurile pentru perioada ianuarie 2014 - ianuarie 2016 in ceea ce prive te activit ile de control oficial, incluzand masurile ce urmeaza sa fie luate astfel incat sa permita realizarea obiectivelor stabilite in implementarea PNC sunt descrise la Capitolul 8.

1.4. Implementarea planului na ional de control

Respectarea obiectivelor propuse in structura planului urmeaz sa fie monitorizat ,iar planul va fi permanent analizat si reactualizat, dup caz.

Rapoartele anuale privind progresele implement rii PNC vor fi puse la dispozi iaComisiei Europene, conform solicit rilor din Regulamentul (CE) nr.882/2004 si a Recomand rilor privind rapoartele anuale puse la dispozi ie de Comisia Europeana.

PNC, împreun cu rapoartele anuale privind progresele înregistrate, vor furniza baza evalu rilor ulterioare privind efectuarea sistemelor de control în România de c tre Serviciile de Inspec ie ale Comisiei Europene (FVO).

1.5. Revizuirea planului na ional de control

Procesul de revizuire al func ionarii Planului Na ional Unic Integrat Multianual de Control se realizeaza anual si presupune adaptarea Planului in timpul implement riiacestuia.

Pot fi f cute amendamente luând in considerare factori, precum: a) Noua legisla ie;b) Aparitia unor boli noi sau alte riscuri pentru sanatatea animalelor si sanatatea publica; c) Schimb ri semnificative in structura, managementul sau modul de func ionare a autoritatilor competente; d) Rezultatele controalelor oficiale ale autoritatilor competente;

Page 13: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

13

e) Rezultatele controalelor comunitare efectuate, in conformitate cu Articolul 44 al R CE 882/2004;f) Orice amendament al liniilor directoare, la care se face referire in art. 42 al R CE) 882/2004;Aspecte stiintifice; g) Rezultatul activitatilor de audit efectuate de o tara terta in Romania.

Capitolul 2. Obiective strategice nationale

2.1. Obiective nationale generale strategice

Obiectivul general al PNC pentru Romania este de a contribui in modul cel mai eficient posibil la imbunatatirea sanatatii consumatorilor de alimente, a protectiei acestora prin interrmediul instrumentelor sistemelor de control oficial, care sa permita realizarea unui sistem de monitorizare a sigurantei alimentelor eficient, pregatiti pentru reactii rapide, standardizat si fara suprapuneri sau domenii ale lantului alimentar „neacoperite” .

Obiectivele generale si specifice ale PNC au fost proiectate in corelatie cu experienta in control castigata pana in prezent si cu programele specifice domeniilor supuse PNC si reflecta scopurile activitatilor de control atat la nivel central cat si teritorial.

Obiectivele generale, comune ale PNC au avut in vedere necesitatea implementarii in mod eficient si nebirocratic a cerintelor prevazute in R CE 882/2004 si se refera la consumatori, operatorii din domeniile specifice si cooperarea intre autoritatile de control. Astfel, controalele oficiale ale alimentelor, hranei pentru animale, sanatatea animalelor, bunastarea animalelor si sanatatea plantelor trebuie sa fie implementate astfel incat:

- Consumatorii sa aiba acces la alimente sigure si sa nu fie indusi in eroare; consumatorii au incredere in alimentele produse in mod adecvat dorintelor lor si in care gasesc informatii utile si usor de inteles, care sa le permita libertatea de alegere in cunostinta de cauza;

- Operatorii trebuie sa fie controlati in mod uniform si eficient; - Autoritatile competente implicate trebuie sa coopereze intre ele, in mod

responsabil pentru domeniile aflate in competenta pentru asigurarea controlului pe intreg lantul alimentar si sa utilizeze in mod optim resursele existente, in vederea cresterii eficientei.

PNC acopera diferite domenii de control si implica mai multe autoritati de control. Cresterea cooperarii a fost identificata ca o componenta importanta a activitatii viitoare pentru desfasurarea activitatii de control in mod efectiv, eficient si uniform pe lantul alimentar. Cooperarea se refera atat la autoritatile de control implicate cat si la diferitele domenii de control si imbunatatirea acesteia va contribui la cresterea nivelului de protectie pentru sanatatea umana si interesele consumatorilor.

Obiectivele de mai sus se incadreaza in politica Guvernului in ce priveste sanatatea publica si protectia consumatorilor.

2.2. Obiective nationale strategice in domeniile de referinta

Adoptarea si implementarea PNC asigura existenta unui sistem comprehensiv iintegrat de controale oficiale „de la ferm la furculi ” care va contribui la protejarea s n t ii publice, a sanatatii si bunastarii animalelor precum i la protejarea intereselor consumatorilor.

In implementarea PNC autoritatile competente implicate de la nivel central, ca principale organisme ale legisla iei privind alimentele, hrana pentru animale si produsele

Page 14: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

14

medicinale veterinare, impreuna cu celelalte autorit i de la nivel teritorial care au responsabilitatea monitorizarii i verificarii conformit ii cu legisla ia i cu aplicarea cerin elor acesteia vor coopera si conlucra in îndeplinirea obiectivelor comune men ionatemai sus, realizându-se in acela i timp o coordonare adecvata.

Suprapunerile si „golurile” in activitatea de control vor fi eliminate, creându-se astfel premisele pentru imbunatatirea sistemului actual de control, eficientizarea lui si utilizarea eficient a resurselor alocate.

In perioada de aplicare a PNC, este urm rita îndeplinirea urm toarelor obiective strategice specifice pentru domeniile acoperite:

2.2.1. Sanatatea plantelor

Obiectiv general sectorial

Asigurarea protectiei fitosanitare a teritoriului Romaniei/Uniunii Europene impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor si produselor vegetale sau altor obiecte si monitorizarea calitatii produselor de protectie a plantelor la comercializare si utilizare.

Obiective specifice

Asigurarea ca Romania detine un sistem eficient de controale fitosanitare specifice, in vederea evitarii introducerii si raspandirii pe teritoriul Romaniei/Uniunii Europene a organismelor de carantina daunatoare plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte; Asigurarea ca Romania detine un sistem eficient de controale oficiale pentru monitorizarea calitatii produselor de protectie a plantelor i pentru controlul produselor de protec ie a plantelor la comercializare i utilizare. Asigurarea ca Romania detine un sistem eficient de controale oficiale pentru monitorizarea reziduurilor de pesticide in plante si produse vegetale.

2.2.2. Sanatatea si bunastarea animalelor

Obiectiv general sectorial

Asigurarea si imbunatatirea s n t ii si bunastarii animalelor prin implementarea in Romania a principiilor Strategiei Uniunii Europene privind Sanatatea si Bunastarea Animalelor si a Strategiei Uniunii Europene privind Cercetarea in Agricultura.

Obiective specifice

Supravegherea, monitorizarea si prevenirea riscurilor domestice, a celor emergente si re-emergente in scopul calificarii statusului de sanatate al animalelor si al facilitarii, in acest mod, a comertului intra-comunitar si international cu produse agricole supuse supravegherii si controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor si supravegherii si controlului fitosanitar; Asigurarea si imbunatatirea bunastarii animalelor; Asigurarea c România de ine un sistem eficient de controale oficiale pentru

monitorizarea i verificarea conformit ii cu regulile privind s n tatea animalelor implicit cu legislatia privind sanatatea materialului genetic de origine animala;

Page 15: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

15

Asigurarea c România de ine un sistem eficient de controale oficiale pentru monitorizarea i verificarea conformit ii cu regulile privind protectia si bunastarea animalelor, Asigurarea c România de ine un sistem eficient de controale oficiale pentru

monitorizarea i verificarea conformit ii cu regulile privind comertul intracomunitar, tranzitul si importul din tari terte. Asigurarea c România de ine un sistem eficient de controale oficiale pentru

monitorizarea i verificarea conformit ii cu regulile privind producerea si punerea pe piata a produselor si subproduselor de origine animala,precum si comertul intracomunitar, tranzitul si importul din tari terte de aceste produse. Asigurarea c România de ine un sistem eficient de controale oficiale pentru

monitorizarea i verificarea conformit ii cu regulile privind identificarea,clasarea,gestionarea, monitorizarea si procesarea deseurilor rezultate din exploatatiilede animale,precum si a celor ce deriva din laboratoarele in care se desfasoara activitati supuse supravegherii si controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor sau fitosanitar Asigurarea ca Romania detine un sistem integrat de laboratoare in care se desfasoara

activitati supuse supravegherii si controlului sanitar veterinar, autorizate si acreditate de catre organismul roman de acreditare RENAR.

2.2.3. Hrana pentru animale

Asigurarea c România aplic legisla ia privind hrana pentru animale, monitorizeaz iverific dac cerin ele relevante sunt îndeplinite i dac sunt men inute sistemele de controale oficiale i alte activit i de supraveghere i monitorizare, acoperind toate etapele de produc ie, procesare i distribu ie ale hranei pentru animale;

Asigurarea calitatii, eficientei si sigurantei hranei pentru animale;

2.2.4. Produse medicinale veterinare

Asigurarea ca Romania detine un sistem eficient de controale oficiale privind monitorizarea productiei, circulatiei si folosirii produselor medicinale de uz veterinar, premixurilor, aditivilor furajeri si a furajelor medicamente, precum si monitorizarea reziduurilor provenite din acestea in alimentele de origine animala; Asigurarea calitatii, eficientei si sigurantei produselor medicinale veterinare ;

2.2.5. Alimente

Obiective generale sectoriale

Stabilirea unui lant alimentar sigur prin reducerea incidentei bolilor si crizelor datorate alimentelor;

Cresterea increderii consumatorilor si protejarea intereselor acestora in mod eficient

Protejarea consumatorilor de fraude i practici incorecte de productie si comercializare

Promovarea unei agriculturi durabile si cresterea nivelului de competitivitate al operatorilor din domeniul alimentar

Obiective specifice

Page 16: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

16

Monitorizarea conformitatii cu legislatia in vigoare in domeniile sigurantei si calitatii alimentelor, in ce privesc unitatile din domeniul alimentar, in mod adecvat si eficient;

Implementarea unei abordari orientate spre risc in ce priveste monitorizarea intregului lant alimentar;

Promovarea implementarii bunelor practici in productia, procesarea si distributia alimentelor pentru a corespunde cerintelor din domeniul sigurantei alimentelor si dezvoltarii durabile, in interesul consumatorilor si al protectiei mediului;

Aplicarea unor proceduri standard de inspectie si control si instruirea, in mod eficient, a personalului implicat in inspectia si controlul alimentelor;

Intarirea cooperarii si coordonarii intre autoritatile de control al alimentelor pentru evitarea suprapunerilor si a „lipsurilor” in lantul alimentar;

Reducerea expunerii chimice, biologice si radioactive a consumatorilor prin monitorizarea produselor relevante, in concordanta cu cerintele legale;

Cresterea numarului de teste OMG, in special pentru alimentele importate din tari terte;

Cresterea numarului de substante active pentru verificarea continutului de reziduuri de pesticide din produsele agroalimentare de origine vegetala, provenite atat din productia interna cat si din import;

Controlul reziduurilor de pesticide în plante i produse vegetale prin programul national de monitorizare

Facilitarea posibilit ii consumatorului de a alege produsele alimentare in cunostinta de cauza prin verificarea conformitatii etichetelor , prezentarii si publicitarii alimentelor;

Prevenirea i combaterea fenomenelor i practicilor oenologice ilicite prin asigurarea unui sistem de verificare al respectarii practicilor i tratamentelor oenologice admise în producerea vinurilor i a altor produse vitivinicole;

Controlul produselor tradi ionale, în vederea asigur rii respect rii caietului de sarcini, al fiec rui produs i a compozi iei i calit ii acestora.

Asigurarea, prin practicarea sistemului de agricultur ecologic , de produse de calitate superioar , prin mijloace care nu d uneaz mediului, s n t ii umane, plantelor i animalelor.

Capitolul 3. Autoritati competente, laboratoare nationale de referinta si organisme de control

3.1. Autoritati competente

3.1.1. Structura si organizare

In România, la nivel central, autorit ile competente în domeniile la care se refera PNC sunt: - Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor (ANSVSA), - Ministerul S n t ii (MS), - Autoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorului (ANPC), - Ministerul Agriculturii si Dezvolt rii Rurale (MADR),

- Ministerul Mediului i Schimb rilor Climaticei alte structuri c rora le-au fost delegate atribu ii privind controlul oficial, precum cele ale:

- Ministerului Afacerilor Interne (MAI) - Ministerului Justitiei (MJ), - Ministerului Apararii Nationale (MApN).

Page 17: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

17

Structurile din cadrul Ministerului Transporturilor au fost transferate la Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor, conform Legii nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorit i i institu ii publice, ra ionalizareacheltuielilor publice, sus inerea mediului de afaceri i respectarea acordurilor-cadru cu Comisia European i Fondul Monetar Interna ional, emitent Parlamentul, publicat în Monitorul Oficial nr. 761 din 9 noiembrie 2009.

ANSVSA

ANSVSA se afla in subordinea Guvernului si este organizat astfel:

Direc ia General Sanitarâ Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor:

Are în structura sa patru direc ii i un compartiment: a) Direc ia S n tate i Bun stare a Animalelor; b) Direc ia Produse Medicinale Veterinare i Nutri ie Animalc) Direc ia Siguran a Alimentelor de Origine Animald) Direc ia Siguran a Alimentelor de Origine Nonanimale) Compartimentul rela ii externe

Direc ia S n tate i Bun stare a Animalelor

Are în structura sa trei servicii: a) Serviciul Bun stare Animalb) Serviciul Controlul Bolilor c) Serviciul Monitorizare i Notificare Boli

Direc ia Produse Medicinale Veterinare i Nutri ie Animal

Are în structura sa doua servicii: a) Serviciul Produse Medicinale de Uz Veterinar; b) Serviciul Nutri ia Animalelor

Direc ia Siguran a Alimentelor de Origine Animal

Are în structura sa un serviciu i un compartiment:a) Serviciul igiena alimentelor provenite de la mamifere; b) Compartimentul igiena alimentelor provenite de la animale, altele decât mamiferele.

Direc ia Siguran a Alimentelor de Origine NonanimalAre în structura sa dou servicii: a) Serviciul Siguran a Produselor Alimentare de Origine Nonanimalb) Serviciul Siguran a Biologic i Toxicologic , Calitatea Alimentelor, Standarde i M rci

Compartimentul rela ii externe

Direc ia General Control Oficial

Are în structura sa trei direc ii i un serviciu: a) Direc ia Inspec ii i Control Oficial;

Page 18: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

18

b) Direc ia Eviden Informatizat , Identificare i Înregistrare Animale; c) Direc ia Comer , Import – Export, Posturi de Inspec ie la Frontier ;d) Serviciul Antifraud .

Direc ia Inspec ii i Control Oficial

Are în structur sa trei servicii: a) Serviciul Control S n tate i Bun stare Animalb) Serviciul Control Siguran a Alimentelor c) Serviciul Control Produse Medicinale, Nutri ie i Laboratoare

Direc ia Eviden a Informatizat , Identificare i Înregistrare Animale

Are în structura sa dou servicii:a) Compartimentul Statistica si Analiza Dateb) Serviciul Identificare, Înregistrare Animale i TRACES

Direc ia Comer , Import - Export, Posturi de Inspec ie

Are în structura sa un serviciu i un compartiment: 1. Compartimentul Import – Export i Control P.I.F. 2. Serviciul P.I.F.

Direc ia General Afaceri Interne i Administra ie este condus de un director general

Are în structura sa dou direc ii i un compartiment: a) Direc ia Economic ;b) Direc ia Juridic i Resurse Umane; c) Compartimentul Arhiv .

Direc ia Economic

Are în structura sa trei servicii: a) Serviciul Contabilitate, Financiar b) Serviciul Buget – Finan e, Patrimoniu c) Serviciul Investi ii, Achizi ii, Administrativ

Direc ia Juridic i Resurse Umane

Are în structura trei servicii i un compartiment: a) Serviciul Juridic; b) Serviciul Resurse Umane i Salarizare; c) Serviciul Contencios; d) Compartimentul documente clasificate.

Direc ia de Audit

Are în structura sa un serviciu i un compartiment: a) Serviciul Audit Tehnic; b) Compartimentul Evaluare Risc.

Page 19: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

19

Serviciul implementare programe

Serviciul comunicareAre în structura sa dou compartimente: a) Compartiment comunicare internb) Compartiment comunicare extern

Compartimentul audit public intern

Compartimentul consilieri afaceri europene

În cadrul ANSVSA sunt opera ionale 2 organisme consultative (Consiliul tiin ific iConsiliul Consultativ)

Organigrama ANSVSA este prezentata in Anexa nr.1.

La nivel central, în subordinea i coordonarea ANSVSA func ioneaz institutele na ionale veterinare centrale:

1. Institutul de Diagnostic i S n tate Animal

Ca autoritate de referin cu competen e în domeniul s n t ii i bun st rii animalelor în structura Institutului de Diagnostic i S n tate Animal func ioneaz urm toarelestructuri:a) Laboratoarele Na ionale de Referin pentru domeniul s n t ii i bun st rii animalelor b) Serviciul S n tate Animal i Epidemiologie, care cuprinde: (i) Biroul S n tate i Bun stare Animal (ii) Biroul Epidemiologie (iii) Compartimentul Biobaz .c) Serviciul Morfopatologie, care cuprinde: (i) Compartimentul Anatomie Patologic (ii) Compartimentul Microscopie Electronicd) Serviciul Viroze Majore, Unitatea de înalt Biosecuritate, care cuprinde: (i) Compartimentul Viroze Majore (ii) Compartimentul Unitate de Înalt Biosecuritate e) Serviciul Bacteriologie, Parazitologie, Micologie, Micotoxicologie, care cuprinde: (i) Compartimentul Bacteriologie (ii) Compartimentul Parazitologie (iii) Compartimentul Micologie, Micotoxicologie f) Serviciul Biologie Molecular i Organisme Modificate Genetic, Centrul Interna ional de Boli Transfrontaliere, Emergente i Zoonoze, care cuprinde: (i) Compartimentul Biologie Molecular i Organisme Modificate Genetic (ii) Centrul Interna ional de Boli Transfrontaliere, Emergente i Zoonoze g) Biroul Imunologie h) Biroul Virusologie i) Biroul S n tate Animale Acvatice i Insecte Utile j) Biroul Elaborare Proiecte de Cercetare, Comunicare k) Serviciul Economico - Administrativ, care cuprinde: (i) Biroul Financiar, Contabilitate, Salarizare (ii) Compartimentul Achizi ii, Investi ii (iii) Compartimentul Administrativ l) Compartimentul Juridic i Resurse Umane

Page 20: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

20

m) Compartimentul Audit Public Intern n) Compartimentul Registratur /Arhivo) Unitatea pentru Managementul Calit ii

Organigrama IDSA este prezentata în Anexa nr.2

2. Institutul de Igien i S n tate Public Veterinar

In structura institutului functioneaza: Laboratoarele Nationale de Referinta pentru siguranta alimentelor de origine animala si a furajelor

Structura organizatorica a Institului cuprinde: a) Serviciul microbiologie b) Serviciul chimie si radioactivitate c) Serviciul reziduuri d) Serviciul nutritie animala si controlul contaminantilor din produse alimentare e)Serviciul epidemiologie si sanatate publica veterinara f) Serviciul economic si administrativ g) Biroul juridic resurse umane h) Compartimentul managementul calitatii i) Compartimentul juridic, informare publica, relatii cu presa si IT j) Compartiment audit public intern

Organigrama IISPV este prezentata in Anexa nr.3

3. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice i Medicamentelor de Uz Veterinar.

In structura institutului functioneaza:a) Serviciul Evaluare Produse Medicinale: - Biroul Evaluare Medicamente

- Compartimentul Evaluare Produse Biologice - Compartimentulul Evaluare Siguran Postautorizare

b) Serviciul Control Produse Biologice si Evaluare Produse Biocide c) Serviciul Biochimie, Control i Evaluare Seturi de Diagnostic, Reagen id) Biroul Control Medicamente, Biocide i alte Produse Veterinare e) Compartimentul Control Fizico-Chimic Materii Prime i Produse Finite, Evaluare Biocidef) Compartimentul Autorizare g) Serviciul Economic, Resurse umane, Achizi ii i Administrativ

- Compartimentul de achizi ii publice, investi ii- Compartimentul Resurse Umane, Salarizare - Compartiment finan e-contabilitate- Compartimentul administrative

h) Compartimentul audit public intern i) Compartimentul juridic, relatii publice si mass media j) compartimentul managementul calitatii k)Compartimentul IT l) Compartimentul securitatea si protectia muncii Atributiile compartimentelor j, k si l sunt indeplinite de persoane competente desemnate cu atributii suplimentare prin decizie a directorului IBPBMUV.

Page 21: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

21

Organigrama ICPBMV este prezentata in Anexa nr.4

Structura piramidala DSVSA este prezentata in Anexa nr.5

MSMinisterul Sanatatii este autoritate cu responsabilitati de reglementare si control in

domeniul sigurantei alimentului, prin Directia Sanatate Publica si Control in Sanatate Publica conform HG nr. 144/2010 privind organizarea i func ionarea Ministerului S n t ii, cu modificarile si completarile ulterioare

Conform HG nr. 993/2013 care modifica si completeaza HG 144/2010 privind organizarea i func ionarea Ministerului S n t ii, Directia Sanatate Publica si Control in Sanatate Publica s-a reorganizat,astfel ca la nivelul Ministerului Sanatati, in domeniul alimentului sunt competente: Directia Strategii si Politici in Sanatate si Inspectia Sanitara de Stat.

Directia Strategii si Politici in Sanatate functioneaza la nivel de directie si si Inspectia Sanitara de Stat la nivel de serviciu.

Organigrama la nivel central este prezentata in Anexa nr. 6.

S-a infiintat Institutul National de Sanatate Publica cu sediul in Bucuresti, prin HGnr. 1414/2009 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Sanatate Publica.Activitatea Institutului la nivel teritorial se realizeaza prin 3 centre nationale si 6 centre regionale de sanatate publica :

Centrele nationale sunt: a) Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT);b) Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC); c) Centrul National de Evaluare si Promovare a Starii de Sanatate (CNEPSS).Centrele regionale de sanatate publica sunt: a) Centrul Regional de Sanatate Publica Bucuresti (CRSPB); b) Centrul Regional de Sanatate Publica Cluj (CRSPC);c) Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi (CRSPI);d) Centrul Regional de Sanatate Publica Timisoara (CRSPT);e) Centrul Regional de Sanatate Publica Targu Mures (CRSPM);f) Centrul Regional de Sanatate Publica Sibiu (CRSPS). Structura si organizarea la nivel local – DSP- se modifica astfel:

Odinul MS nr. 127/2009 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti a fost abrogat, fiind inlocuit cu Ordinul MS nr. 1078/2010, publicat in Monitorul Oficial nr. 0550 din 05 august 2010 - ordin privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

Organigrama modificat a DSP-urilor este prezentat in Anexa nr. 7.

MADR

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale (MADR) functioneaz în conformitate cu Hot rârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea i func ionarea Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, precum i a unor structuri aflate în subordinea acestuia cu modific rile i complet rile ulterioare si este organul de specialitate al administra iei publice centrale, cu personalitate juridic , în

Page 22: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

22

subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucure ti, bulevardul. Carol nr. 24, sectorul 3.

MADR este autoritatea public central responsabil cu aplicarea strategiei iProgramului de guvernare, cu rol în elaborarea i implementarea strategiilor na ionale sectoriale în domeniile agriculturii i produc iei alimentare, dezvolt riirurale, pescuitului i acvaculturii, îmbun t irilor funciare, precum i în domeniile conexe: fitosanitar, cercetarea tiin ific de specialitate, conservarea imanagementul durabil al solurilor i al resurselor genetice vegetale i animale, potrivit Regulamentului de Organizare i Func ionare a MADR, aprobat prin Ordinul MADR nr.468/2013, http://www.madr.ro/docs/resurse-umane/regulament-de-organizare-si-functionare-madr-august-2013.pdf.

Prin OM nr.1312/2013, anexa nr.1 a fost aprobat structura organizatoric a MADR, iar în cadrul acestuia sunt înfiin ate direc ii, servicii, birouri icompartimente, în condi iile legii, potrivit http://www.madr.ro/ro/organigrama.html.

Structura organizatoric a MADR este prezentata în Anexa nr. 8

Direc ia Inspec ii de Stat cuprinde:

1. Serviciul inspec ii în sectorul animal i vegetal, cu urm toarele domenii: - Inspectia de stat în sectorul vitivinicol (ISCTV); - Inspectia în domeniul OMG i fertilizan i; - Inspec ia în domeniul agriculturii ecologice; - Inspectia Na ional pentru Calitatea Semin elor (INCS); - Inspectia de stat în sectorul legume-fructe (ISCTVLF); - Inspectia în domeniul clasific rii carcaselor; - Inspectia în zootehnie; - Inspec ia în domeniul depozitelor de cereale.

2. Compartimentul inspectii in industria alimentara. Structura organizatoric a Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale este

prev zut în Anexa nr. 8) http://www.madr.ro/pages/organigrama/organigrama-madr-ianuarie-2014.pdf si cuprinde direc ii generale, directii, servicii, birouri icompartimente. Regulamentul de organizare si functionare se regaseste pe site www.madr.ro

ANPC Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor este organul de specialitate

al administratiei publice centrale care coordoneaza si realizeaza strategia si politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor, avand sarcini, competente si resposabilitati in controlul produselor alimentare, alaturi de celelate autoritati competente.

La nivel central Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are urm toarea structur :- Direc ia de Control i Supraveghere Pia ; - Directia Armonizare European , Strategii, Asocia ii i Juridic; - Directia Buget , Administrare i Resurse Umane; - Directia General Metale Pre ioase, Pietre Pretioase i Proces Kimberley; - Serviciul Juridic; - Audit Public Intern;

Direc ia de Control i Supraveghere Pia din cadrul Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Consumatorilor, prin personalul specializat ( ingineri industrie alimentar ,agronomie, chimie etc) asigura coordonarea activit tii de control produse alimentare în

Page 23: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

23

domeniul s u de activitate, conform atribu iilor, cât si aplicarea protocolului încheiat între institu iile cu atributii în domeniul sigurantei alimentare.

In conformitate cu prevederile HG 700/2012 privind organizarea si functionarea Autorit ii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, institu ia central are in subordine 8 comisariate regionale pentru protectia consumatorilor, în care î i desf oar activitatea circa 139 speciali ti în domeniul produselor alimentare( ingineri de industrie alimentar ,medici veterinari, ingineri agronomi etc).

Structura organizatorica a ANPC este prezentata in Anexa nr. 9

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice

MMSC realizeaz politica în domeniul mediului la nivel na ional i coordoneazactivitatea de integrare a cerin elor privind protec ia mediului în celelalte politici sectoriale, în concordan cu cerin ele i standardele europene i internationale. MMSC func ioneaz în conformitate cu prevederile HG nr.48/20.02.2013 privind organizarea ifunc ionarea Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice,.

Structura organizatoric a MMSC este prev zut în Anexa 1 a HG nr.48/20.02.2013. În cadrul MMSC func ioneaz Direc ia Dezvoltare Durabil si Protectia Naturii în a c reiatributii intr si domeniul biosecuritate – reglementarea în conformitate cu principiul precautiei a activit tilor care implic organisme modificate genetic (OMG).

In subordinea MMSC func ioneaz urmatoarele institu ii, care au atribu ii specifice în acest domeniu:

- implementarea legisla iei de mediu: Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului (ANPM) – autoritate

competent pentru Directiva 18/2001/CE privind introducerea deliberat în mediu a OMG

Administra ia Rezevatiei Biosferei Delta Dun rii (ARBDD) - controlul implement rii:

Garda Na ional de Mediu (GNM) – organismul de control

ANPM func ioneaz în baza HG nr. 1000/2012 privind organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului �i are atribu ii în implementarea legisla iei privind biosecuritatea. La nivel teritorial, structurile de implementare ale politicii de mediu sunt reprezentate de cele 42 de Agen ii Jude ene pentru Protec ia Mediului i ARBDD. Structura organizatoric a ANPM este prev zut în Anexa 1 a actului normativ mai sus men ionat i cuprinde direc ii, birouri i compartimente. În cadrul ANPM func ioneazDirec ia Conservarea Naturii, Biodiversitate cu biroul OMG i patru persoane calificate, func ionari publici implica i în activitatea de biosecuritate.

GNM func ioneaz în baza HG nr. 1005/2012 privind organizarea si func ionareaG rzii Nationale de Mediu. Priorit ile GNM se înscriu în politica de protec ie a mediului, promovat de MMSC. GNM este organismul abilitat s asigure controlul i inspec iaactivit ilor care implic organisme vii modificate genetic. Structura organizatoric a GNM este prezentat în Anexa 1 a actului normativ mai sus men ionat. În cadrul Garzii Nationale de Mediu, Comisariatul General, func ioneaz Direc ia General Controlul Poluarii, Biodiversit ii, Biosecurit ii i Ariilor Protejate, Directia Controlul Biodiversitatii, Biosecurit ii i Ariilor Protejate, Serviciul Controlul Biodiversitatii care coordoneazactivit ile de control OMG desfa urate de c tre comisariatele jude ene. Controlul si inspectia activitatilor care implica organisme vii modificate genetic se efectueaza de intreg

Page 24: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

24

personalul cu atributii de inspectie si control din cadrul comisariatelor judetene ale GNM, si din cadrul Serviciului Controlul Biodiversitatii al Comisariatului General.

Comisariatul General îndrum i controleaz activitatea tuturor comisariatelor teritoriale i desfa oar ac iuni operative pe întreg teritoriul rii, în baza sarcinilor iatribu iilor stabilite de comisarul general, elaboreaz i asigur realizarea strategiei de inspec ie i control, pentru GNM. Comisarii din cadrul direc iilor tehnice de specialitate din Comisariatul General iconduc torii acestora au atribu ii de inspec ie i control, precum i de constatare isanc ionare a contraven iilor în domeniul de activitate, pe întreg teritoriul tarii. Comisariatul General al GNM are în subordine 41 de comisariate jude ene, Comisariatul Municipiului Bucure ti si Comisariatul Rezerva iei Biosferei "Delta Dun rii", organizate ca structuri f r personalitate juridic , la nivel de serviciu.

Structura organizatorica a GNM este prezentata in Anexa nr. 10.

MAI

In cadrul Directiei Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, functioneaza Serviciul S n tate Public , Medicina Muncii, Monitorizare Control Factori de Risc i Sanitar Veterinar, care reprezinta autoritatea sanitara, sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, pentru toate unitatile M.A.I. detinatoare de animale de serviciu, sau care achizitioneaza, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse alimentare de origine animala si nonanimala, inclusiv pentru societatile comerciale in relatie cu M.A.I. in acest domeniu.

In obiectivele M.A.I. supuse controlului sanitar si sanitar veterinar, se aplic legisla ia nationala sanitara, sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, elaborata de catre M.S. si ANSVSA, adaptata la specificul obiectivelor M.A.I. prin Ordine ale ministrului M.A.I. si Dispozitii ale directorului Directiei Medicale.

Directia Medicala din MAI are in structura, la nivel central Serviciul S n tatePublic , Medicina Muncii, Monitorizare Control Factori de Risc i Sanitar Veterinar, care este alcatuit din mai multe compartimente, in a carui structura se afla si Compartimentul Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor.La nivel local :

2 Cabinete Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor din cadrul IGPR si IGJR.;38 Centre Medicale Judetene ale MAI, exclusiv judetul Ilfov); 3 CMDTA-uri, reprezentate de:

CMDTA dr.“Nicolae Kretzulescu Bucuresti”; CMDTA-Prahova; CMDTA-Oradea.

Directia Medicala a MAI desf oar activit i de indrumare, coordonare si control a activitatii de medicin preventiv , avizare i autorizare sanitar , sanitar veterinar ,inspec ie sanitara, sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, desfasurata de catre medicii inspectori sanitari de stat si medicii veterinari oficiali in zona de responsabilitate.

Structura organizatorica a MAI este prezentata in Anexa nr.11.

Page 25: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

25

MJ

In obiectivele MJ supuse controlului sanitar veterinar in domeniul sigurantei alimentelor se aplic legisla ia sanitara veterinara specifica elaborata de ANSVSA,.adaptata la specificul MJ prin Ordine ale ministrului MJ si Dispozitii ale directorului general al Aministra iei Na ionale a Penitenciarelor.

M.J., prin reteaua sanitara veterinara de inspectie in domeniul sigurantei alimentelor, de ine un sistem eficient de controale oficiale pentru monitorizarea iverificarea conformit ii activitatilor pe fluxul trasabilitatii produselor alimentare, in conformitate cu legislatia privind s n tatea i bun starea animal .

Nivel central : Medicul veterinar este în cadrul compartimentului G.A.Z. (gospod rie agrozootehnic ) subordonat Direc iei Economico-Administrativ din cadrul Administra iei Na ionale a Penitenciarelor.

Nivel local : G.A.Z.-urile (22 de unit i), buc t riile de unitate(41) i blocurile alimentare(41) sunt deservite de medici veterinari din re eaua aproprie A.N.P., care în cadrul unit ilor teritoriale formeaz i re eaua sanitar veterinar proprie de inspec ie în domeniul siguran ei alimentelor.

MApN

Direc ia medical din Ministerul Ap r rii Nationale func ionea în baza art. 6 alin. (1) din Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea i func ionareaMinisterului Ap r rii Nationale, cu modificarile si competarile ulterioare

Direc ia medical din Ministerul Ap r rii Nationale coordoneaz asigurarea asisten ei medicale i sanitar-veterinare, implementeaz politica na ional de s n tate la nivelul Ministerului Ap r rii Nationale, elaboreaz concep ia privind func ionareaserviciilor medicale i sanitar-veterinare.

Direc ia medical a Ministerului Ap r rii Nationale reprezint Autoritatea de S n tate Public i Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran aAlimentelor în raport cu toate unit ile din Ministerul Ap r rii Nationale, în calitate de component central de coordonare.

Medicii veterinari i inspectorii de s n tate public care î i desf oar activitatea în cadrul Ministerului Ap r rii au atribu ii, competen e i responsabilit i de medici veterinari oficiali respectiv inspectori de s n tate public , conform zonelor de responsabilitate.

Direc ia medical desf oar activit i de medicin preventiv , avizare iautorizare sanitar i sanitar-veterinar , inspec ie de s n tate public i sanitar sanitarveterinar i pentru siguran a alimentelor.

Direc ia medical are în subordine Centrul de medicin preventiv al Ministerului Ap r rii i laboratoarele de medicin preventiv din spitalele militare.

Activitatea sanitara, sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor din unitatile MapN are ca principale obiective, pastrarea sanatatii efectivelor umane pentru indeplinirea activitatilor specifice locului de activitate, prin îndeplinirea urm toarelorobiective strategice specifice:

- reducerea/preantampinarea in MApN a incidentei/aparitiei bolilor datorate consumului de alimente (toxiinfectii alimentare):

- facilitarea posibilit ii consumatorului din MApN de a alege produsele alimentare in cunostinta de cauza;

- protejarea consumatorilor din MApN de fraude i practici incorecte privind siguranta alimentelor;

Niveluri de control in MApN:

Page 26: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

26

Nivel central: * Directia Medicala din MApN are in structura sa, Biroul de sanatate publica si inspectie sanitara veterinara de stat ,

* Centrul de medicina preventiva al MApN. Nivel local : * Laboratoarele de medicina preventiva din cadrul spitalelor militare din Sibiu,Focsani,Constanta,Craiova.

3.1.2. Responsabilitati

ANSVSA

ANSVSA este autoritatea central sanitar-veterinar i pentru siguran aalimentelor, care coordoneaz tehnic i administrativ întreaga activitate a serviciilor sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor, organizeaz i controleaz efectuarea activit ilor publice sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor.

.ANSVSA s-a înfiin at în anul 2004, în conformitate cu Ordonan a nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activit ii sanitar-veterinare i pentru siguran aalimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 94 din 31 ianuarie 2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.

ANSVSA este constituit i func ioneaz ca organ de specialitate al administra iei publice centrale, cu personalitate juridica, autoritate de reglementare icontrol în domeniul sanitar-veterinar i pentru siguran a alimentelor in conformitate cu:

Ordonan a nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activit ii sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 94 din 31 ianuarie 2004, cu modific rile i complet rile ulterioare;

Hot rârea Guvernului nr. 1415/18 noiembrie 2009 privind organizarea ifunc ionarea Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor ia unit ilor din subordinea acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 834 din 3 decembrie 2009, cu modific rile i complet rile ulterioare;

Legea nr. 150 din 14 mai 2004 Legea privind siguran a alimentelor i a hranei pentru animale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 462 din 24 mai 2004, cu modific rile icomplet rile ulterioare, care transpune Regulamentul CE 178/2002 i a Ordonan eiGuvernului nr. 42/2004;

ANSVSA are rolul de coordonator al institu iilor implicate in elaborarea PNC ianume Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale (MADR), Ministerul S n t ii (MS), Autoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorilor (ANPC), Ministerul Mediului iSchimbarilor Climatice (MMSC), Autoritatea Na ional a V milor (ANV) i de reprezentare în fa a Comisiei Europene-DG SANCO, fiind punct na ional de contact cu aceasta.

In prezent , ANSVSA functioneaza conform Ordinului nr. 823 din 23.09.2013 privind aprobarea structurii organizatorice detaliate i a Regulamentului de organizare si functionare ale Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor.

Ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr.55 din 05.02.2014 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea Ordonantei de

Page 27: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

27

Urgenta nr.77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

ANSVSA pana la definitivarea si punerea in aplicare a acestei Decizii, functioneaza in baza acestui Ordin.

Printre atribu iile ANSVSA în domeniul siguran ei alimentelor, prev zute în Hot rârea Guvernului nr. 1415 privind organizarea i func ionarea Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor i a unit ilor din subordinea acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 834 din 3 decembrie 2009, cu modific rile icomplet rile ulterioare.

Principalele atribu ii ale ANSVSA sunt:

organizeaz activit ile sanitar-veterinare publice pe întregul teritoriu al rii, dup o concep ie unitar în domeniul s u de activitate; organizeaz activitatea în domeniul siguran ei i calit ii alimentelor, în colaborare cu

alte autorit i abilitate implicate, conform limitelor de competen legale; elaboreaza norme sanitar-veterinare aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii,

pentru domeniul sau de activitate, unice si obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice; elaboreaz i implementeaz strategia i legisla ia privind siguran a alimentelor si pentru

animale; elaboreaz i promoveaz acte normative în domeniul sanitar-veterinar i al siguran ei

alimentelor i particip la promovarea reglement rilor în domeniul calit ii alimentelor; asigur coordonarea elabor rii i implement rii politicilor guvernamentale în domeniul

siguran ei alimentelor i al biotehnologiei; realizeaz evaluarea riscului i stabile te m surile ce se impun atunci când apare o

problem major ce poate periclita s n tatea oamenilor; reprezint punctul na ional de contact i coordonatorul la nivel na ional al Sistemului

rapid de alert – SRAAF) pentru Alimente si Furaje; coordoneaz activitatea de control în domeniul siguran ei i calit ii alimentelor, hranei

pentru animale, s n t ii i bun st rii animalelor,dup modelul existent în rile din Uniunea European ; notific organismelor interna ionale cu responsabilit i în domeniu, respectiv Direc ia

General S n tate i Protec ia Consumatorilor din cadrul Comisiei Europene, denumit în continuare DG SANCO, i Organiza ia Mondial pentru S n tatea Animal , suspiciunile iconfirm rile cazurilor de boli infec ioase cu mare difuzibilitate la animale; promoveaz i coordoneaz elaborarea metodologiilor unitare de evaluare a riscului în

domeniul siguran ei alimentelor; efectueaz i asigur coordonarea activit ii de audit al sistemului de control din

domeniul sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor; organizeaz activit i specifice de audit în scopul realiz rii prevederilor regulamentelor

europene; organizeaz , coordoneaz , gestioneaz i controleaz activitatea de comer , import, export, tranzit i inspec ie la frontier , precum i comer ul intracomunitar;

asigur coordonarea activit ii de înregistrare/autorizare sanitar veterinar a unit ilor de industrie alimentar care produc, prelucreaz , depoziteaz , transport i/sau distribuie produse de origine animal ; emite avize tiin ifice i acord asisten tehnic i tiin ific privind legisla ia na ionali comunitar în domeniile care au o influen direct sau indirect asupra siguran ei

Page 28: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

28

alimentelor i a hranei pentru animale; furnizeaz informa ii independente referitoare la toate problemele din aceste domenii i comunic riscurile; asigur supravegherea i controlul privind respectarea condi iilor generale din domeniul

alimentar, prin punerea în practic a unor m suri specifice care s conduc la diminuarea inciden ei i la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om; colecteaz i analizeaz datele pentru a permite caracterizarea i monitorizarea riscurilor

care au o influen direct sau indirect asupra siguran ei alimentelor, sigurantei produselor medicinale veterinare, aditivilor furajeri i în domeniul hranei pentru animale; reprezint punctul de contact i ine permanent leg tura cu autorit ile pentru siguran a

alimentelor, constituite la nivel na ional i interna ional; coordoneaz activit ile de elaborare a codurilor de buna practica si alte asemenea

activitati; coordoneaz m surile care se impun în situa iile de urgen din domeniul sanitar-veterinar i al siguran ei alimentelor, iar atunci când este cazul, se consult cu celelalte institu ii

abilitate; coordoneaz activit ile "Codex Alimentarius" la nivel national ; coordoneaz elaborarea Planului na ional unic de control integrat pentru România - PNUCI

i Raportul anual referitor la PNUCI; coordoneaz metodologic activitatea de control, testare i expertizare a alimentelor, de la producerea materiilor prime pân la distribuirea c tre consumator;

constat i sanc ioneaz contraven iile la prevederile legisla iei sanitare veterinare, în rela ie cu igiena alimentelor i s n tatea animalelor; coordoneaz i controleaz respectarea condi iilor sanitare veterinare i pentru siguran a

alimentelor privind importul, tranzitul i exportul de animale vii, produse de origine animal ,furaje i alte m rfuri supuse supravegherii i controlului sanitar – veterinar i pentru siguran aalimentelor; administreaz , coordoneaz i controleaz activitatea posturilor de inspec ie la frontier ; stabile te condi iile generale i specifice pe care trebuie s le îndeplineasc laboratoarele

în care se desf oar activit i de testare a produselor i activit i supuse controlului sanitar-veterinar i pentru siguran a alimentelor, pentru ob inerea autoriza iei de func ionare, precum i procedura de autorizare a acestor laboratoare; particip la evaluarea laboratoarelor sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor în

vederea autoriz rii i elaboreaz planuri de control pentru laboratoarele autorizate sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor.

ANSVSA, prin Directia Comert, Impot, Export, Posturi de Inspectie la Frontiera :

coordoneaz i controleaz activitatea Posturilor de Inspectie la Frontier , Punctelor de Intrare, Punctelor de Import Desemnate, Punctelor de Intrare Desemnate i Punctelor de Ie ire în domeniul sanitar - veterinar i pentru siguran a alimentelor;

particip la elaborarea strategiei sanitar - veterinare i pentru siguran a alimentelor privind ap rarea s n t ii animalelor, prevenirea introducerii bolilor epizootice pe teritoriul rii, controlul produselor alimentare i al furajelor;

particip la elaborarea proiectelor de acte normative, precum i a instruc iunilor tehnice care privesc activitatea sanitar - veterinar i pentru siguran a alimentelor, specificdomeniului de activitate

ANSVSA are în subordine 3 institute na ionale veterinare de referin (a se vedea responsabilitatile la pct. 3.2.1.) i 42 de Directii Sanitare Veterinare si Pentru Siguranta Alimentelor.

Page 29: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

29

DSVSA are, in conformitate cu Ordinul nr. 1281 din 26.11.2013 pentru aprobarea structurii organizatorice cadru si a Regulamentului de organizare si functionare ale directiilor sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respeactiv a municipiului Bucuresti urmatoarele atributii si responsabilitati generale:

a) asigur , prin examene specifice de laborator, realizarea prevederilor Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului, de identificare i înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor i a Programului de

supraveghere i control în domeniul siguran ei alimentelor; b) controleaz realizarea recolt rii probelor în cadrul Programului ac iunilor de

supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului, de identificare i inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor

c) particip la elaborarea Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec ia

animalelor i protec ia mediului, de identificare i înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor;

d) verific documenta ia privind îndeplinirea condi iilor necesare autoriz riilaboratoarelor sanitar-veterinare i/sau pentru siguran a alimentelor organizate în cadrul unit ilor de procesare cunoscute sub denumirea de laboratoare uzinale i laboratoarele organizate în cadrul asocia iilor i funda iilor profesionale din sectorul agro-alimentar, efectueaz evaluarea acestora, în condi iile legii, i propune spre aprobare directorului executiv al D.S.V.S.A., pentru emiterea autoriza iei sanitare veterinare de func ionare;

e) participa la controale i propune conducerii D.S.V.S.A., în condi iile legii, suspendarea sau interzicerea activit ii laboratoarelor private, uzinale i laboratoarele organizate în cadrul asocia iilor i funda iilor profesionale din sectorul agro-alimentar, în cazul neîndeplinirii condi iilor de func ionare pentru care au fost autorizate i pentru neconformit ile constatate;

f) respect cerin ele de performan în acord de legisla ia european , metodele standardizate, metode recomandate de laboratoarele comunitare de referin iefectueaz validarea metodelor, în conformitate cu legislatia in vigoa

g) particip la testele de competenta organizate de laboratoarele na ionale/europene de eferin i alte institu ii de profil;

h) propune m suri pentru ap rarea s n t ii animalor, s n t ii publice iprevenirea transmiterii bolilor de la animale la om;

i) particip la investiga ii epidemiologice pentru ob inerea de informa iisuplimentare în vederea stabilirii diagnosticului, atunci cand este cazul

j) stabile te, întocme te necesarul de echipamente de diagnostic i specifica iile tehnice ale echipamentelor de laborator, precum i necesarul de reactivi, kituri, produse biologice, sticl rie i alte consumabile pentru efectuarea analizelor de laborator, în cadrul programului de autocontrol i pentru activitatea de strategie na ional în conformitate cu prevederile din Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor iprotec ia mediului, de identificare i înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor icaprinelor, precum i din Programul de supraveghere i control în domeniul siguran eialimentelor;

i) particip , în condi iile legii, la întocmirea proiectelor de norme sanitare veterinare i instruc iuni tehnice privind depistarea i combaterea bolilor epizootice, asanarea bolilor

infectocontagioase, parazitare, cronice i ap rarea sanat ii publice; l) întocme te inform ri i rapoarte tehnice asupra analizelor efectuate;

Page 30: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

30

l) particip , în condi iile legii, la întocmirea de programe sanitare veterinare de supraveghere, emergent , de risc, asanare a unor boli la animale i a zoonozelor;

k) efectueaz expertize de medicin legal veterinar prin metode de laborator; m) monitorizeaz , prelucreaz i interpreteaz rezultatele examenului de

supraveghere i diagnostic, de control al produselor alimentare i a hranei pentru animale, dup caz;

n) instruie te la cerere personalul din cadrul laboratoarelor uzinale ilaboratoarelor organizate în cadrul asocia iilor i funda iilor profesionale din sectorul agro-alimentar.

o) particip la sesiuni tiin ifice, simpozioane i alte întâlniri profesionale în domeniul s u de activitate.

p) centralizeaz i transmite Direc iei de coordonare tehnic a institutelor de referin , L.S.V.S.A., reglementare i control a activit ii farmaceutice veterinare din cadrul A.N.S.V.S.A., rapoartele anuale ale laboratoarelor private, laboratoarelor uzinale ia celor organizate în cadrul asocia iilor i funda iilor profesionale din sectorul agro-alimentar, privind situa ia analizelor efectuate pe domenii de activitate i profiluri

q) particip i la alte activit i dispuse de conducerea D.S.V.S A. r) îndepline te, în func ie de situa ie, i alte atribu ii, potrivit legii.

Laboratoarele sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor (LSVSA) din cadrul DSVSA reprezint autoritatea sanitara-veterinar i pentru siguran a alimentelor în problemele de diagnostic veterinar, de expertiza produselor de origine animal inonanimal , precum i a furajelor la nivel judetean prin aplicarea metodelor omologate si standardizate pentru supraveghere si diagnostic de laborator i este condus de c tredirectorul executiv.

Laboratoarele Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor din cadrul D.S.V.S.A. reprezinta garantul certificarii calitatii, sanatatii si salubritatii atit in ceea ce priveste supravegherea animalelor, privind sustinerea cresterii si obtinerea productiilor cu realizarea biosecuritatii oamenilor sub aspectul zoonozelor, cit si sub aspectul sigurantei alimentelor pentru populatia umana.

L.S.V.S.A. are urm toarele atribu ii i responsabilit i specifice:

1. efectueaz analize atât pentru evaluarea st rii de s natate i bun st rii animalelor, cât i pentru diagnosticul bolilor prin examene: morfopatologice, bateriologice, micologice, virusologice, parazitologice, toxicologice, micotoxicologice, serologice, biochimice, hematologice, seminalogice, de biologie molecular i de analiz genetic ;

2. efectueaz analize la probele recoltate de c tre medicii veterinari oficiali pentru controlul produselor alimentare i hranei pentru animale, de origine: indigen , provenite din import, destinate exportului sau la cererea beneficiarilor;

3. efectueaz analize pentru controlul produselor alimentare i pentru controlul hranei pentru animale prin examene specifice (microbiologice i chimice);

4. efectueaz analize pentru determinarea reziduurilor i contaminan ilor din produse biologice, din produse alimentare i din hrana pentru animale, atât în cadrul Programului Na ional de Control al Reziduurilor întocmit în baza Programului ac iunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului, de identificare i înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, de la animale vii, produse de origine animal ,furaje i ap , cât i în cadrul autocontrolului;

5. întocme te i emite, în condi iile legii, buletine de analiz oficiale; 6. r spunde de aplicarea i implementarea corect a metodelor oficiale de analiz .7. aplic , potrivit legii, tarife pentru analizele efectuate; 8. î i desf oar activitatea analitic conform cerin elor sistemului calit ii, pentru

asigurarea calit ii rezultatelor; valideaz i supun acreditarii metodele de analiz ;

Page 31: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

31

9. îndepline te atribu iile specifice de laborator na ional de referin :10. colaboreaz cu laboratoarele comunitare de referin , cu alte laboratoare

na ionale de referin din Statele Membre, precum i cu alte organiza ii de profil din UE idin ri ter e, în domeniile de competen ale acestora, în vederea îmbun t irii capacit iide supraveghere i control al produselor alimentare i a hranei pentru animale;

11. transmite situa ia probelor analizate în control oficial i contra cost laboratoarelor na ionale de referin coordonatoare, pentru monitorizarea, prelucrarea i interpretarea acestora;

12. la eliberarea buletinului de analiz , laboratorul care a executat analiza notificD.S.V.S.A. care a prelevat probele, în regim de urgen , prin mijloace de comunicare rapide, în vederea activ rii S.R.A.A.F. - în cazul probelor pozitive sau neconforme, precum i în caz de suspiciune.

13. organizeaz i execut anchete în efectivele de animale din teritoriu, în unit ile de colectare i de prelucrare a produselor de origine animal , în scopul elucid rii unor situa iireferitoare la prezen a reziduurilor i propun m suri de remediere;

14. asigur m surile necesare pentru prevenirea accidentelor de munc , a îmbolnavirilor profesionale; potrivit legii r spunde i controleaz la toate locurile de munc aplicarea cu stricte e a normelor privind protec ia muncii;

15.r spunde de modul în care se asigur activitatea de prevenire i stingere a incendiilor;

16. particip la întocmirea documenta iei tehnice i întocme te tabelele nominale cu locurile de munc cu condi ii v t matoare sau periculoase, la care se acorda sporuri sau beneficiaz de încadrarea în condi ii deosebite de munc i le înainteaz spre aprobare organelor abilitate s le autorizeze;

17. particip la programe de cercetare în domenii de specialitate sau conexe, impreuna cu institute de cercetare, universit i sau organisme i autorit i de reglementare, pe plan na ional sau interna ional, cu respectarea legisla iei în vigoare;

18. p streaz eviden a mi c rii substan elor considerate precursori la fabricarea drogurilor clasificate în categoriile 2 i 3, conform prevederilor Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobat cu modific r i complet ri prin Legea nr. 186/2007;

19. transmite c tre ITM a listelor cu preparatele i substan ele chimice periculoase utilizate în laborator, conform prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substan elor i preparatelor chimice periculoase, cu modific rile i complet rile ulterioare;

20. execut orice alte sarcini dispuse de directorul executiv al D.S.V.S.A., în baza prevederilor legislative în vigoare.

Structura organizatorica a LSVSA este prezentata in Anexa nr.12

Regulamentul de organizare i func ionare al ANSVSA si al DSVSA judetene/a municipiului Bucure ti pot fi reg site pe site : www.ansvsa.ro.

MS

Atribu iile în domeniul alimentelor sunt:

reglementare legislativa si control aditivi, arome, enzime alimentare, materiale care vin in contact cu alimentele, ape minerale naturale, alimente si ingrediente alimentare tratate cu radiatii ionizante, suplimente alimentare, alimente cu destinatie nutritionala speciala, alimente noi, apa potabila si apa potabila imbuteliata, alimente la care s-au adaugat vitamine, minerale si alte substante, mentiuni nutritionale si de sanatate asociate alimentelor; avizeaz proiecte de acte normative care au leg tur cu domeniile sale de activitate;

Page 32: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

32

notificare/avizare: notificare pentru alimente la care s-au adaugat vitamine, minerale si alte substante, notificare pentru suplimentele alimentare (vitamine si minerale), notificare pentru unele categorii de alimente cu destinatie nutritionala speciala, notificarea apelor potabile îmbuteliate altele decat cele minerale, mentiuni nutritionale si de sanatate inscrise pe produsele alimentare; elaboreaz i fundamenteaz documente ce reflect pozi ia României în raport cu politica i strategia Uniunii Europene pentru domeniul s u de competen i asigurparticiparea la activit ile Comisiei Europene;

certificate de san tate pentru materialele i obiectele care vin in contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene; evaluarea riscului asupra s n ta ii în rela ie cu alimentul, în cadrul programului na ional

de san tate public ; analiza st rii de nutritie a populatiei; monitorizarea ingestiei de aditivi; protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor prin reducerea consumului de sare; controlul respectarii legislatiei in domeniul alimentului; participare la activitati in cadrul SRAAF; constatarea i sanc ionarea contraven iilor la normele legale de igien i s n tate

public ; comunicarea riscului pentru s n tatea publica ; activitati de instruire si formare profesionala; exercit i alte responsabilit i, în conformitate cu dispozi iile legisla iei na ionale i ale acordurilor interna ionale la care România este parte, precum i cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene.

Atribu ii ale Direc iilor de S n tate Public jude ene i a municipiului Bucure ti:

o organizeaz activitatea de monitorizare i evaluare a programelor de s n tate, în conformitate cu actele normative în vigoare privind programele i subprogramele de s n tate;o desf oar activit i de consultan de specialitate la cererea ter ilor;o elaboreaz raportul st rii de s n tate a comunit ii i a raportul st rii de s n tate în rela ie cu factorii de risc din mediul de via i de munc ; o desf oar activit i de control în domeniul alimentului, mediului, colectivit iilor de copii, radia iilor, etc ; o notific Institutul Na ional de S n tate Public i Ministerul S n t ii asupra constat riineconformit ilor cu legisla ia în vigoare pentru produsele avizate/notificate de c treaceste institu ii, în vederea lu rii m surilor legale în vigoare ; o informeaz opinia public cu privire la rezultatele activit ilor de control în s n tateapublic .o particip în echipele de inspec ie i control solicitate de conducerea direc iei de s n tate public sau ini iate de c tre Ministerul S n t ii i de c tre alte organe de specialitate ale administra iei publice centrale i locale.

A. Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de via i munc din cadrul direc iilor de s n tate public jude ene i a municipiului Bucure ti are urm toarele atribu ii i responsabilit i de execu ie i coordonare/îndrumare profesional

a) coordoneaz i implementeaz la nivel teritorial activit ile medicale cuprinse în programele na ionale de s n tate privind protejarea s n t ii i prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de risc în rela ie cu mediul de via i de munc , alimenta ie i nutri ie,

Page 33: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

33

aprovizionarea cu ap potabil , radia ii ionizante naturale i profesionale i unit ile de înv mânt i de îngrijire medical i medico-social de toate categoriile; b) asigur implementarea i derularea programelor de s n tate specifice la nivel jude ean, monitorizarea, evaluarea i raportarea indicatorilor de activitate specific imodul de utilizare a fondurilor alocate; c) elaboreaz propuneri pentru reglementarea activit ilor teritoriale din domeniile: igiena mediului, igiena alimenta iei, igiena unit ilor de înv mânt, medicin ocupa ional ,igiena radia iilor, în concordan cu legisla ia din domeniu; d) coordoneaz , monitorizeaz , evalueaz i particip la asigurarea calit ii apei potabile din teritoriu i elaboreaz propuneri pentru rezolvarea/ameliorarea situa iilor de risc evaluat sau anihilarea riscului constituit, în conformitate cu legisla ia în vigoare; e) monitorizeaz i evalueaz riscurile privind siguran a alimentului i alimenta ieipublice, elaboreaz i propune activit i de asigurare a calit ii alimentului din circuitul public, în conformitate cu legisla ia în vigoare i normativele europene; f) colaboreaz i conlucreaz cu administra ia public local i cu institu iile/serviciilespecializate din domeniu, pentru implementarea i realizarea prevederilor legale privind calitatea mediului de via i munc , securitatea alimentului i calitatea apei potabile; g) deruleaz studii medicale popula ionale privind starea de s n tate în raport cu factorii de mediu, radia ii ionizante naturale i profesionale, mediul ocupa ional i colectivit iorganizate; h) face propuneri c tre conducerea direc iei de s n tate public privind modul de derulare a programelor de s n tate la nivel jude ean;i) particip cu rapoarte la elaborarea sintezelor na ionale privind s n tatea în rela ie cu mediul de via i munc i particip la elaborarea raportului privind starea de s n tate a popula iei;j) particip la elaborarea i execu ia planurilor de ac iuni privind implementarea în plan jude ean a acquis-ului comunitar în domeniul s n t ii;

Din punct de vedere profesional se subordoneaz metodologic Institutului Na ionalde S n tate Public , prin Centrul Na ional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar i structurile sale de specialitate din centrele regionale de s n tate public .

În cadrul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de via i de munc func ioneaz urm toarele colective de activitate specific **): 1. Igiena mediului; 2. Igiena alimentului; 3. Igiena colectivit ilor de copii/tineret 4. Medicina muncii; 5. Programe de s n tate în rela ie cu mediul; 6. Statistic .

B. Serviciul de control in sanatate publica din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urm toarele atribu ii în domeniile: mediu, radia ii, alimente, munc , unitati sanitare i colectivit i de copii:

a) constat i sanc ioneaz contraven iile la normele de igien , conform competen elor specifice i actelor normative în vigoare, la nivel jude ean;b) p streaz confiden ialitatea privind iminen a inspec iei sanitare, înainte de începerea propriu-zis a acesteia, i confiden ialitatea datelor pe care unit ile inspectate le pun la dispozi ie;c) solicit unit ilor controlate orice documente necesare efectu rii inspec iei i, dupcaz, copii de pe acestea; d) prescrie unit ilor controlate m suri de remediere, cu stabilirea de termene iresponsabilit i în vederea înl tur rii deficien elor de igien constatate;

Page 34: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

34

e) propune inspectorului- ef suspendarea temporar a activit ii unit ilor i obiectivelor pân la remedierea deficien elor; în situa ii cu risc major i iminent de îmboln vire a popula iei, dispune suspendarea pe loc sau imediat a activit ii unit ii ori obiectivului iinformeaz operativ medicul ef serviciu de control în s n tate public despre m suraaplicat ;f) opre te sau condi ioneaz darea în consum public a alimentelor care nu corespund normelor de igien , precum i folosirea obiectelor, materialelor i a substan elor care, prin natura lor sau prin modul de utilizare, pericliteaz starea de s n tate a popula iei;g) recolteaz i aplic elemente de securizare la probele recoltate în cadrul activit ii de inspec ie, precum i contraprobele; h) în situa ia în care, în timpul unei activit i de control, constat existen a unui conflict de interese sau deficien e grave ce pot determina riscuri majore pentru s n tateapopula iei, comunic urgent directorului adjunct de s n tate public i inspectorului- ef în vederea deleg rii unui alt inspector i lu rii m surilor de urgen ;i) particip i la alte activit i specifice de control în domeniile inspec iei alimentare, pe domeniile de competen , suplimentelor alimentare, colectivit ilor permanente sau temporare de copii i tineret, produselor cosmetice, noxelor profesionale i altor riscuri din mediul industrial, respectiv riscurile ionizante, naturale i profesionale. j) elaboreaz planul tematic anual al activit ii de control în s n tatea public la nivel

jude ean i în municipiul Bucure ti;k) organizeaz i implementeaz la nivel jude ean ac iuni de control în s n tatea

public , inclusiv în situa ii de calamit i naturale, evenimente deosebite, epidemii;

MADR

În exercitarea func iilor sale, Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale este autoritatea public central responsabil cu aplicarea strategiei i programului de guvernare, cu rol în elaborarea i implementarea strategiilor na ionale sectoriale în domeniile agriculturii i produc iei alimentare, dezvolt rii rurale, îmbun t irilor funciare, precum i în domeniile conexe: fitosanitar, cercetare tiin ific de specialitate, conservarea i managementul durabil al solurilor i al resurselor genetice vegetale ianimale (H.G.nr. 6/2013) si are urm toarele atribu ii principale:

- asigur implementarea Programului de guvernare, a strategiilor i politicilor din domeniile sale de activitate, pe principiile Politicii Agricole Comunitare (PAC), potrivit reglement rilor în vigoare; - implementeaz prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceh ,Regatul Danemarcei, Republica Federal Germania, Republica Estonia, Republica Elen , Regatul Spaniei, Republica Francez , Irlanda, Republica Italian , Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungar , Republica Malta, Regatul rilor de Jos, Republica Austria, Republica Polon ,Republica Portughez , Republica Slovenia, Republica Slovac , Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) i Republica Bulgaria i România privind aderarea Republicii Bulgaria i a României la Uniunea European , ratificat prin Legea nr. 157/2005, pentru domeniile

specifice;- desf oar activit i de control i inspec ii tehnice privind respectarea legisla iei

pe domenii de activitate, colaborând în ac iunile sale, dup caz, i cu celelalte autorit ipublice abilitate;

- fundamenteaz i elaboreaz strategii i politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le promoveaz la nivel european i/sau na ional.

- elaboreaz i fundamenteaz documentele ce reflect pozi ia României în raport cu politica i strategia Uniunii Europene pentru domeniul s u de competen i asigurparticiparea la activit ile institu iilor Uniunii Europene;

Page 35: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

35

- ini iaz , elaboreaz i promoveaz în vederea adopt rii proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate;

- avizeaz proiecte de acte normative care au leg tur cu domeniile sale de activitate;

- avizeaz proiectele de acte normative ini iate de Autoritatea Na ional SanitarVeterinar i pentru Siguran a Alimentelor, precum i alte acte normative care au leg turcu domeniile sale de activitate (HG 6/2013).

- ini iaz , elaboreaz i aprob m suri, proceduri i norme în domeniul specific, conform legisla iei comunitare i na ionale;

- reprezint Guvernul în rela iile cu organismele i institu iile interne iinterna ionale, în domeniile sale de activitate;

- ini iaz , negociaz i asigur , prin împuternicirea Guvernului, punerea în aplicare a conven iilor i acordurilor interna ionale din domeniul s u de activitate la care România este parte i dezvolt rela ii de cooperare cu institu ii i organiza ii similare din alte state;

- întreprinde ac iuni i ini iative, potrivit competen elor stabilite de lege, pentru participarea României la ac iunile de cooperare bilateral i multilateral , la nivel subregional, regional i global, pentru valorificarea oportunit ilor i facilit ilor de asisten financiar , tehnic , tehnologic i tiin ific ;

- colaboreaz cu celelalte ministere i organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorit ile administra iei publice locale i cu alte organisme interne iinterna ionale;

- asigur rela ia cu Parlamentul României, cu sindicatele i patronatele i cu partenerii sociali din sfera sa de activitate, precum i cu mass-media;

- asigur asisten tehnic produc torilor sau procesatorilor la elaborarea documenta iei, conform legisla iei europene i na ionale, pentru a solicita protec iaindica iilor geografice, denumirilor de origine i specialit ilor tradi ionale garantate ale produselor agricole sau alimentare române ti, la nivel na ional i european, precum iasisten tehnic în elaborarea de proiecte pentru promovarea produselor tradi ionale iecologice române ti;

- organizeaz controlul financiar preventiv la nivelul ministerului i avizeazorganizarea acestuia la nivelul institu iilor subordonate, potrivit legii;

- exercit i alte responsabilit i, în conformitate cu dispozi iile legisla iei na ionale i ale acordurilor interna ionale la care România este parte, precum i cu statutul

României de stat membru al Uniunii Europene.

Atributiile Agen iei Na ionale Fitosanitare din cadrul MADR

Domeniul sanatatea plantelor

organizarea activit ii de protec ie a plantelor i carantina fitosanitar la nivel central, teritorial si vamal;

coordonarea, îndrumarea tehnic i controlul activit ii în domeniul fitosanitar; elaborarea i promovarea proiectelor de acte normative care privesc masurile de

protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina, daunatoare plantelor si produselor vegetale, in scopul imbunatatirii si perfectionarii legislatiei nationale si armonizarii acesteia cu legislatia comunitara;

elaborarea procedurilor si instructiunilor specifice care privesc activitatea fitosanitarpentru de in torii de culturi agricole i alte forme de vegeta ie util i pentru cei care depoziteaz , transport i valorific plante i produse vegetale;

elaborarea strategiei fitosanitare privind s n tatea plantelor în concordan cu normele UE i urm rirea implement rii acestora;

Page 36: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

36

urmarirea implementarii legislatiei in domeniul fitosanitar privind importul, exportul, tranzitul si circulatia intracomunitara a plantelor, produselor vegetale precum si a altor salte obiecte;

centralizarea i interpretarea datelor transmise din teritoriu de catre inspectorii fitosanitari din cadrul Unitatilor fitosanitare, cu privire la apari ia, r spândirea idaunele produse de organismele de carantin i aplicarea m surilor necesare in vederea eradicarii/ prevenirii raspandirii acestora; gestionarea focarelor organismelor de carantin –

elaborarea Regulamentului de organizare i func ionare a unit ilor fitosanitare; controlul aplic rii i respect rii tuturor dispozi iilor legale, normelor tehnice în domeniul

fitosanitar; urm rirea asigur rii dot rii tehnice i materiale a unit ilor fitosanitare si a

Laboratorului Central Fitosanitar; stabilirea conditiilor specifice, in conditiile legii si actelor normative in vigoare privind

angajarea personalului de specialitate in domeniul fitosanitar; asigurarea instruirii personalului din cadrul Unitatilor fitosanitare si a Inspectoratelor

de Carantina Fitosanitara Vamala; organizarea monitoriz rii fitosanitare în teritoriu, coordonarea elabor rii i

implement rii programelor de monitorizare a organismelor de carantin pe teritoriul rii;

gestionarea pa aportului fitosanitar pentru plantele si produsele vegetale puse in circulatie pe teritoriul Romaniei/Uniunii Europene;

organizarea la nivel national a politiei fitosanitare; întocmirea lucr rilor de specialitate prev zute în cadrul cooper rii interna ionale i

urm rirea îndeplinirii obliga iilor ce decurg din acesta, în domeniul carantinei fitosanitare;

urmareste starea fitosanitar a culturilor pe baza c reia se stabile te prognoza apari iei bolilor i d un torilor de catre Unitatile Fitosanitare;

asigurarea rela iei cu rile terte si celelalte State Membre: notificarea interceptiilor, gestionarea problemelor legate de export, legisla ie, etc.;

participarea la activit ile i întâlnirile desf urate în cadrul sistemului de siguranalimentar ;

colaborarea cu universit ile de profil, Societatea Na ional pentru Protec ia Plantelor i Academia de tiin e Agricole i Silvice,"Gheorghe Ionescu i e ti"în elaborarea

strategiilor de protec ie a plantelor precum si cu asociatiile profesionale; asigurarea schimbului de informa ii cu Comisia European , participarea la Comitetul

Permanent pentru Sanatatea Plantelor si la grupurile de lucru specifice; centralizarea si raportarea catre Comisia Europeana a rezultatelor monitorizarii

organismelor de carantina in conformitate cu deciziile Comisiei Europene; elaborarea si actualizarea Planului national unic de control potrivit prevederilor

Regulamentului (CE) nr. 882/2004; participarea la intalnirile organismelor interna ionale O.E.P.P., C.I.P.V, F.A.O., O.M.C.,

TAIEX Banca Mondial , precum si gestionarea coresponden ei i a materialelor documentare ;

asigura implementarea sistemului de asigurare a calitatii; coordonarea si asigurarea func ion rii programului informatic FITOEXPERT.

Domeniul produselor de protectie a plantelor si a reziduurilor de pesticide in plante si produse vegetale

elaborarea i promovarea proiectelor de acte normative care privesc regimul produselor de protec ie a plantelor, implicit i a utiliz rii durabile a acestora, în scopul

Page 37: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

37

îmbun t irii i perfec ion rii legisla iei na ionale i armoniz rii cu legisla ia comunitar in domeniu; asigurarea asisten ei tehnice în ceea ce priveste implementarea legislatiei privind

omologarea / reomologarea, comercializarea si utilizarea durabila a produselor de protectie a plantelor; urmarirea implementarii prevederilor legislatiei europene cu aplicabilitate directa

(decizii si regulamente) cu privire la substantele active si la produsele de protectie a plantelor; elaborarea strategiilor si planurilor specifice privind produsele de protectie a plantelor

în concordan cu normele UE i urm rirea implement rii acestora; asigurarea implement rii m surilor subsumate atingerii obiectivelor Planului na ional

de ac iune privind diminuarea riscurilor asociate utiliz rii produselor de protec ie a plantelor, aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 683/2013, precum i a dispozi iilorOrdonan ei de urgen a Guvernului nr. 34/2012, la nivel local i na ional, împreun cu alte institu ii publice promovarea i implementarea politicii de calitate în domeniul produselor de protec ie a

plantelor la nivel central i teritorial; controlul produselor de protectie a plantelor la comercializare si utilizare în

conformitate cu legisla ia in vigoare; elaborarea si asigurarea implementarii Programului national anual de monitorizare a

calitatii produselor de protectie a plantelor; aprobarea si asigurarea implementarii Programului national anual de monitorizare a

reziduurilor de pesticide in plante si produse vegetale; monitorizarea si centralizarea situatiei tratamentelor fitosanitare in vegetatie; monitorizarea si centralizarea situatiei tratamentelor chimice la semintele destinate

insamantarii; urm rirea implement rii legisla iei comunitare privind limitele maxime admise de

reziduuri de pesticide în plante i produse vegetale; urmarirea implementarii prevederilor legislatiei europene cu aplicabilitate directa

(decizii si regulamente) cu privire la substantele active si la produsele de protectie a plantelor; elaborarea strategiilor specifice privind produsele de protectie a plantelor în

concordan cu normele UE i urm rirea implement rii acestora; promovarea i implementarea politicii de calitate în domeniul produselor de protec ie a

plantelor la nivel central i teritorial; participarea la activit ile i întâlnirile desf urate în cadrul sistemului de siguran a

alimentelor; centralizarea datelor transmise din teritoriu de catre inspectorii fitosanitari din cadrul

Unitatilor fitosanitare, privind operatorii economici inregistrati pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, autorizati pentru utilizare si prestari servicii cu produse de protectie a plantelor; monitorizarea reziduurilor de pesticide din plante i produse vegetale prin Laboratorul

pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante i Produse Vegetale Bucuresti si laboratoarele zonale Mures si Dolj; actualizarea periodica a bazei de date cu produsele de protectie a plantelor

omologate pentru utilizare pe teritoriul României – PESTEXPERT asigurarea functionarii Sistemului Informatic National pentru Protectia Plantelor; asigurarea schimbului de informa ii cu Comisia European , participarea la reuniunile

Comitetului Permanent pentru lan ul alimentar i s n tate animala i la grupurile de lucru privind produsele de protectie a plantelor; centralizarea si raportarea catre Comisia Europeana a rezultatelor inspectiilor la

comercializare si utilizare a produselor de protectie a plantelor;

Page 38: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

38

asigurarea asisten ei tehnice înceea ce priveste implementarea legislatiei privind omologarea/reomologarea, comercializarea si utilizarea durabila a produselor de protectie a plantelor; elaborarea i urm rirea implement rii proiectelor cu finan are extern ; participarea la întalnirile organismelor interna ionale O.E.P.P., F.A.O., O.M.C., Taiex,

Banca Mondial , IUPAC, ECPA, precum si gestionarea coresponden ei i materialelor documentare;

Atributiile inspectorilor fitosanitari din cadrul Unitatilor fitosanitare:

- implementarea legislatiei privind : - carantina fitosanitara de catre toti agentii economici si persoanele fizice care produc, depoziteaza, transporta, prelucreaza, exporta sau importa plante si produse vegetale, indiferent de forma de proprietate; - omologarea, controlul comercializarii si utilizarii produselor de protectie a plantelor ; - controlul reziduurilor de pesticide in plante si produse vegetale. - controlul fitosanitar al plantelor si produselor vegetale privind monitorizarea generala si monitorizarile specifice pentru organismele daunatoare de carantina ; - inregistrarea producatorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere si importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte; - inregistrarea producatorilor de cherestea, fabricantilor si reparatorilor de ambalaje din lemn, precum si societatile care efectueaza tratamentul termic a ambalajelor din lemn destinate exportului;- eliberarea pa apoartelor fitosanitare, a certificatelor fitosanitare i a altor documente prev zute de lege; - asigura functionarea sistemelor informatice FITOEXPERT si SINPP (Sistemul Informatic Na ional pentru Protec ia Plantelor); - activitatea de politie fitosanitara; - abilitarea agentilor economici pentru import, comercializare, prestari de servicii si utilizare produse de protectie a plantelor; - prelevarea probelor pentru controlul oficial al calitatii produselor de protectie a plantelor si al reziduurilor de pesticide din plante si produse vegetale; - implementarea sistemului rapid de alerta (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF); - gestionarea sistemului de prognoz si avertizare a bolilor si a d un torilor plantelor (AGROEXPERT); - implementarea sistemului de asigurarea calitatii; - controlul comercializarii, utilizarii, depozitarii etichetarii produselor de protectie a plantelor conform legislatiei in vigoare; - organizeaza periodic intalniri cu producatorii agricoli, importatorii, exportatorii, comerciantii care au ca obiectiv implementarea legislatiei fitosanitare; - participa la misiunile de evaluare tehnic organizate de Comisia European – Food and Veterinary Office; - aplicarea sanctiunilor prevazute de actele normative in vigoare in urma constatarii neconformitatilor.

Directia inspectii de stat

Direc ia Inspec ii de Stat (DIS) functioneaz la nivel central cu un efectiv de 17 inspectori.

La nivel judetean, atribu iile de inspec ii sunt exercitate de un num r 252 de inspectori, care activeaz pe domeniile: vitivinicol, legume-fructe, agricultur ecologic ,

Page 39: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

39

organisme modificate genetic (OMG), fertilizan i, zootehnie, clasificarea carcaselor, autorizare i licen iere depozite de cereale i industria alimentar .

În sensul liniilor directoare din Regulamentul CE 882/2004, Inspec ia în domeniul Organismelor Modificate Genetic (OMG) are urm toarele atribu ii:

- elaboreaz tematicile anuale cadru i planurile de inspec ie i control în domeniul OMG;- verific pe baza tematicilor aprobate de conducerea ministerului, activitatea desf uratpe linia respect rii legisla iei în domeniu, de c tre structurile institu ionale aflate în subordinea sau coordonarea tehnic a Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale; - verific respectarea normelor de introducere în mediu i pe pia a plantelor modificate genetic de c tre cultivatori i modul de respectare a legisla iei na ionale i comunitare în domeniul OMG; - verific faptic i scriptic centralizarea datelor referitoare la eviden a agen ilor economici, cultivatori de plante modificate genetic; - particip la întruniri, simpozioane, cursuri de perfec ionare privind implementarea politicilor agricole comunitare organizate de organismele na ionale, europene iinterna ionale, dup caz;- coordoneaz tehnic i metodologic activitatea de inspec ie în domeniul OMG din cadrul DAJ;- monitorizeaz rezultatele activit ii de inspec ie la nivel jude ean în domeniul OMG; - particip la realizarea programelor de dezvoltare i perfec ionare a activit ilor specifice din agricultur din sectorul vegetal; - colaboreaz cu ANSVSA, Garda de Mediu i ANPC, pentru asigurarea respect riinormelor în domeniul OMG i cu laboratoarele na ionale acreditate i autorizate, în vederea efectu rii de analize a plantelor modificate genetic; - organizeaz activit i de instruire a inspectorilor DAJ în domeniul OMG.

În anul 2006 a fost încheiat protocolul nr.3090/1309/3357/80245/2006 între MADR, ANSVSA, Garda de Mediu i ANPC privind atribu iile i responsabilit ile fiec rei institu ii, inclusiv colaborarea între acestea în organizarea activit ilor de inspec ie i urm rireatrasabilit ii.

Conform protocolului încheiat între cele 4 autorit i, organismele de control din cadrul DAJ asigur i urm re te trasabilitatea produc iei de OMG la cultivatori, de la sem nat pân la livrarea produc iei.

Inspectorii în domeniul OMG din cadrul DAJ au urm toarele responsabilit i:

s efectueze inspec ii i controale la agen ii economici care cultiv plante MG, pentru verificarea modului de aplicare a legisla iei în domeniul OMG; s realizeze campania de informare, înainte de îns mân area culturilor de plante

modificate genetic, prin afi are la prim rii, anun uri în mass-media local i na ional ,în tiin ri c tre fermieri, precum i informarea acestora privind legisla ia în domeniul OMG; s inventarieze suprafe ele cultivate cu plante modificate genetic, astfel încât s existe

o corela ie între suprafa a cultivat i cantitatea de s mân folosit la sem nat,men ionat pe documente; s urm reasc activitatea de livrare a produc iei cu eviden ierea tututor cantit ilor

livrate, a destina iei acestora i a datelor de identificare ale cump ratorului i urm rireastocurilor de porumb MON 810 la cultivatori; s monitorizeze lunar stocurile de porumb MON 810, prin controlul simultan al

documentelor de livrare i al cantit ilor r mase;

Page 40: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

40

s verifice culturile de porumb conven ional amplasate în imediata vecin tate a zonei de izolare (200 m), iar când exist suspiciunea impurific rii cu plante modificate genetic se preleveaz probe din esuturi pentru analize; s specifice suprafa a cultivat cu porumb conven ional, declarat ca zon de refugiu

(cu scopul de a men ine o popula ie semnificativ de insecte sensibile), aflat cât mai aproape de suprafa a cultivat cu porumb MON 810, a c rei produc ie va fi consideratOMG; s colaboreze pe baza unor protocoale aprobate de conducerile DAJ, cu celelalte

institu ii (DSVSA jude ene, Comisariate jude ene ale G rzii Na ionale de Mediu, Oficiile jude ene pentru Protec ia Consumatorului), pentru respectarea legisla iei na ionale în domeniul OMG; s întocmeasc i s aplice la nivel jude ean planul de prelevare a probelor din câmp i din produc ia depozitat ; s achizi ioneze prin DAJ, benzile de testare cu flux lateral pentru detec ia proteinei

Cry1Ab din porumbul modificat genetic, numai în jude ele unde se cultiv porumb modificat genetic; s participe efectiv la ac iunile de evaluare a produc iei de porumb modificat genetic

(pentru fiecare sol i total unitate) i s întocmeasc procese verbale de recoltare pe sole; s verifice modul de completare a declara iei referitoare la suprafa a recoltat cu

plante modificate genetic i a produc iei ob inute în anul 2010, conform Ordinului MADR nr. 61/2012 privind autorizarea i controlul cultivatorilor de plante modificate genetic im suri pentru asigurarea coexisten ei plantelor modificate genetic cu cele conven ionale i ecologice; s verifice existen a registrului de eviden a provenien ei semin elor i a destina iei

produc iei ob inute din plantele modificate genetic, conform anexei nr. 6 din Ordinul MADR nr. 61/2012; din culturile de porumb conven ional sau în sistem ecologic, situate în vecin tatea

zonei de izolare a suprafe elor cultivate cu porumb MON 810 trebuie s preleveze probe din boabe înainte de recoltare, în cazul existen ei unor suspiciuni de impurificare cu OMG. Probele vor fi trimise la un laborator autorizat, în vederea stabilirii gradului de impurificare a produc iei; s verifice modul de depozitare a produc iei, în vederea evit rii amestecului fizic a

produselor modificate genetic cu cele ecologice sau conven ionale i eviden aproduc iei pe loca ii de depozitare; s întocmeasc la nivelul fiec rei unit i de produc ie, un dosar care cuprinde:

schi ele de amplasare a culturilor, documentele de autorizare a cultiv rii, actele de provenien a semin elor, procesele verbale de control, fi ele de evaluare a produc iei iprocese verbale de recoltare pe loca ii de depozitare; s asigure i s urm reasc trasabilitatea produc iei pentru to i cultivatorii de plante

modificate genetic, conform protocolului încheiat între cele 4 autorit i responsabile; s identifice cultivatorii de plante modificate genetic care func ioneaz f r autoriza ie

de cultivare, eliberat de DAJ; s transmit lunar c tre MADR situa ia neregulilor constatate, în vederea respect rii

legisla iei comunitare în domeniu; s colaboreze cu laboratoarele na ionale acreditate i autorizate pentru testarea

prezen ei organismelor modificate genetic. Activitatea de inspec ie în domeniul OMG se desf oar conform tematicilor

cadru i a planului anual de control, elaborate i aprobate de conducerea MADR.

Page 41: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

41

Agricultur ecologic

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, prin structura Inspectii tehnice in domeniul agriculturii ecologice, este autoritatea competent pentru inspec iile tehnice în domeniul agriculturii ecologice prin aplicarea legisla iei comunitare i na ionale specifice domeniului, respectiv: - Regulamentului Consiliului (CE) nr. 834/2007 privind produc ia ecologic i etichetarea produselor ecologice, precum i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2009) - Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind produc ia ecologic i etichetarea produselor ecologice în ceea ce prive te produc ia ecologic , etichetarea i controlul - Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 în ceea ce prive te regimul de import al produselor ecologice din riter e.- Ordinul ministrului agriculturii nr. 181/2012, pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspec ie i certificare în agricultura ecologic ;- Hot rârea nr. 131/2013 pentru stabilirea m surilor i sanc iunilor necesare în vederea respect rii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind produc ia ecologic i etichetarea produselor ecologice, precum i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91

Controlul si supravegherea organismelor de inspectie si certificare se face de catre structura de Inspectii tehnice in domeniul agriculturii ecologice din cadrul Directiei Inspectii de Stat din MADR si de c tre reprezentantii teritoriali cu atributii de inspectii din cadrul Directiilor pentru Agricultura Judetene si a Municipiului Bucuresti(DAJ). http://www.madr.ro/pages/page.php?self=06&sub=0607

Activit tile de inspectie si certificare în sectorul de agricultur ecologic în conformitate cu R (CE) 834/2007 privind produc ia ecologic i etichetarea produselor ecologice si R(CE) 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind produc ia ecologic i etichetarea produselor ecologice în ceea ce prive te produc ia ecologic , etichetarea i controlul sunt desf surate de 14 organisme de inspec ie i certificare, p r i ter e acreditate în conformitate cu versiunea notificat cel mai recent, a Standardului european EN 45011 sau Ghidului ISO 65 (Cerin e generale pentru organisme ce opereaz sisteme de certificare produs) de c tre Organismul Na ional de Acreditare al României sau de alt organism de acreditare echivalent din Uniunea European semnatar al acordului de recunoa tere multilateral a acredit rii europene EA-MLA;aprobate de MADR în baza prevederilor OM 181 /2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, in agricultura ecologica.

LISTAorganismelor de inspec ie i certificare aprobate de M.A.D.R pentru efectuarea

inspec iei i certific rii produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile O.M nr. 181/2012

Nr. Crt. Codul Organismului de Inspec ie i Certificare

Denumirea Organismului de Inspec ie i Certificare

1 RO-ECO-001 BCS ÖKO-GARANTIE ROMÂNIA S.R.L 2 RO-ECO-003 SC CERT ORGANIC SRL 3 RO-ECO-005 ICEA ROMANIA S.R.L 4 RO-ECO-007 S.C ECOCERT S.R.L

Page 42: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

42

Nr. Crt. Codul Organismului de Inspec ie i Certificare

Denumirea Organismului de Inspec ie i Certificare

5 RO-ECO-008 S.C ECOINSPECT S.R.L ROMÂNIA 6 RO-ECO-009 BIOS S.R.L ITALIA SUCURSALA ROMÂNIA 7 RO-ECO-010 LACÓN PRIVATE INSTITUTE FOR QUALITY ASSURANCE

AND CERTIFICATION OF ORGANICALLY PRODUCED FOODSTUFFS SRL, GERMANIA, SUCURSALA BUCURE TI

8 RO-ECO-014 CERES HAPPURG GMBH SUCURSALA IERNUT ROMÂNIA 9 RO-ECO-015 AGRECO R.F GÖDERZ GMBH GERMANIA

SUCURSALA ROMÂNIA RO-ECO-016 BIOAGRICERT ITALIA SRL SUCURSALA ROMÂNIA

11 RO-ECO-018 AUSTRIA BIO GARANTIE S.R.L SUCURSALA ROMÂNIA 12 RO-ECO-021 CERTROM SRL 13 RO-ECO-022 S.C. ECOROISCERT SRL 14 RO-ECO-023 MISCAREA ROMÂN PENTRU CALITATE

http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0107&tz=010709

Atribuiile structur cu atribu ii de Inspec ii tehnice in domeniul agriculturii ecologice sunt urmatoarele:

a) elaboreaz anual tematica i programul activit ii de control i supraveghere a organismelor de inspec ie i certificare aprobate de Ministerul Agriculturii i Dezvolt riiRurale;

b) controleaz i supravegheaz activitatea organismelor de inspec ie i certificare aprobate;

c) organizeaz cursuri de preg tire pentru inspectorii din structurile teritoriale subordonate;

d) monitorizeaz si centralizeaz raport rile semestriale ale organismelor de inspec ie icertificare, privind inspec iile i sanc iunile aplicate operatorilor din sistemul de agricultur ecologic .

e) monitorizeaza si centralizeaza raportarile lunare ale DAJ.

Atribu iile inspectorilor din structurile teritoriale subordonate:

a) efectueaz controlul organismelor de inspec ie i certificare aprobate pe teritoriul României, prin controlul pe teren al operatorilor, în conformitate cu tematica iprogramul activit ii de control i supreveghere a organismelor de inspec ie icertificare si a e antionului, elaborate anual transmis de MADR;

b) transmit lunar la MADR rapoartele de inspectie emise în urma controlului efectuat la operatori.

c) particip la cursuri de preg tire organizate de MADR.

Inspec ia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol (ISCTV)(http://www.madr.ro/pages/page.php?self=06&sub=0603)

Functioneaz în cadrul Directiei Inspectii de Stat din Ministerul Agriculturii si Dezvolt rii Rurale, cu 3 posturi cu rol de coordonare tehnic a compartimentelor din cadrul Directiilor pentru Agricultur judetene si a Municipiului Bucuresti, http://www.madr.ro/pages/organigrama/ROF-MADR-2010, art.30 i31.

Conform legislatiei în vigoare, are urm toarele atribu ii specifice:

Page 43: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

43

- coordoneaz tehnic i metodologic compartimentele de inspec ie din cadrul direc iilor pentru agricultur jude ene i a municipiului Bucure ti;- verific respectarea prevederilor legale privind practicile i tratamentele admise în producerea vinurilor i a produselor vitivinicole; - verific modul de respectare de c tre îmbuteliatori a prevederilor legale privind ambalarea, etichetarea i prezentarea produselor vitivinicole destinate comercializ rii;- verific calitatea din punct de vedere organoleptic i al compozi iei fizico-chimice, autenticitatea i provenien a vinurilor i a altor produse vitivinicole; - preleveaz probe din produsele vitivinicole aflate pe filier , în vederea efectu rii de analize organoleptice i fizico-chimice în laboratoare desemnate pentru controlul calit ii i igienei vinului;

- preleveaz probe din produsele i materialele oenologice utilizate în procesul de producere, condi ionare i îmbuteliere a vinurilor i a altor produse vitivinicole, în vederea analiz rii caracteristicilor i compozi iei;- interzice comercializarea loturilor de vin i a altor produse vitivinicole prin inventarierea i aplicarea sigiliului asupra acestor loturi atunci când exist suspiciunea ca fiind

necorespunz toare sub aspect calitativ, pân la clarificarea situa iei;- aplic sigiliul asupra loturilor de vin a c ror provenien i trasabilitate nu poate fi dovedit de c tre de in tor, dispunând, dup caz, ridicarea m surii dispuse, destina iaindustrial sau distrugerea loturilor în cauz ;- constat în baza buletinelor de analiz dac vinurile i alte produse vitivinicole sunt produse i/sau comercializate în conformitate cu prevederile legale în vigoare; - interzice comercializarea, dispune i urm re te utilizarea in scopuri industriale, sau dup caz, distrugerea i/sau denaturarea vinurilor i a altor produse vitivinicole, improprii consumului uman direct sau necorespunz toare calitativ; - urm re te respectarea prevederilor legale privind retragerea sub control a subproduselor vitivinicole; - verific periodic activitatea laboratoarelor autorizate de Ministerul Agriculturii iDezvolt rii Rurale i men inerea sau, dup caz, anularea autoriza iei;- coordoneaz tehnic i metodologic laboratorul public pentru controlul calit ii i igienei vinului i filialele acestuia, aflate în subordinea Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale; - exercit controlul tehnic în toate fazele producerii vinurilor, i a celorlalte produse vitivinicole cu denumire de origine controlat i indica ie geografic protejat , verifictrasabilitatea acestor produse i respectarea prevederilor legale în eliberarea documentelor necesare pentru atestarea calit ii produselor respective, inclusiv la comercializare; - avizeaz documentele de înso ire a transporturilor de produse vitivinicole în vrac, verific i controleaz prin sondaj, concordan a dintre caracteristicile organoleptice iparametrii fizico-chimici ai produselor transportate i datele înscrise în documentele de înso ire;- verific respectarea normelor legale privind comercializarea produselor vinicole vrac provenite din import sau comer ul intracomunitar, în vederea asigur rii trasabilit �iiacestora;- verific îndeplinirea condi iilor prev zute de legisla ia în vigoare pentru autorizarea spa iilor de comercializare cu am nuntul a vinului de mas în vrac i urm re temen inerea condi iilor care au stat la baza autoriz rii;- sesizeaz organele abilitate în cazul constat rii unor posibile infrac iuni comise de c treoperatorii economici din sectorul vitivinicol; - aplic sanc iunile contraven ionale prev zute de lege pentru abaterile constatate la persoane fizice i juridice din sfera produc iei, circula iei i comercializ rii vinurilor i a altor produse vitivinicole;

Aceste atribu ii sunt specificate în Regulamentul de Organizare i Func ionare a Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, postat pe site-ul:

Page 44: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

44

http://www.madr.ro/pages/organigrama/ROF-MADR-2010.pdfhttp://www.madr.ro/pages/organigrama.php?con=3

Inspec ia de stat clasificare carcase http://www.madr.ro/pages/page.php?self=06&sub=0610

Functioneaz în cadrul Directiei de Inspectii de Stat din Ministerul Agriculturii si Dezvolt rii Rurale, conform R (CE) 1249/2008, are 3 posturi la nivel central i are urm toarele atribu ii:a) coordoneaz i controleaz respectarea aplic rii corecte a Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine i ovine, conform Regulamentelor (CE) i a legisla ieina ionale în domeniu; b) coordoneaz i monitorizeaz activitatea inspectorilor zonali pentru clasificarea carcaselor nominaliza i prin OM nr 132/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare iverific executarea atributiilor si modalitatilor de functionare ale inspectiei privind activitatea de clasificare a carcaselor, în zonele în care inspectorii îsi desfasoara activitatea, conform OM nr. 353/2006 cu modific rile i complet rile ulterioare; c) elaboreaz i actualizeaz legisla ia na ional în domeniul clasific rii carcaselor de porcine, bovine i ovine; d) elaboreaz , actualizeaz i difuzeaz c tre inspectorii zonali din domeniu modele de documente necesare realiz rii unor verific ri uniforme la nivel na ional, inclusiv Manualul de proceduri privind efectuarea inspec iilor de control din domeniul clasific rii carcaselor de porcine, bovine i ovine; e) colaboreaz cu Comisia de Clasificare a Carcaselor de porcine, bovine i ovine pentru monitorizarea i validarea rezultatelor de clasificare i a pre urilor din Sistemul Informatic de Gestiune a Rezultatelor Activit ii de Clasificare (SIGRAC), în vederea întocmirii itransmiterii c tre DG-AGRI Bruxelles a Rapoartelor na ionale de pre uri a carcaselor; f) verific toate rapoartele de inspec ie întocmite de inspectorii zonali pentru clasificarea carcaselor, inclusiv notele de control întocmite pentru verificarea clasificatorilor independen i i a agen iilor de clasificare; g) coroboreaz , prin control statistic, datele rezultate în urma controalelor efectuate de inspectorii zonali i datele din SIGRAC primite de la Comisia de Clasificare a Carcaselor de porcine, bovine i ovine în vederea urm ririi transmiterii corecte i operative a rezultatelor de clasificare i a pre urilor, la nivel na ional;h) elaboreaz tematicile de inspec ii în domeniul clasific rii carcaselor; i) particip la inspec ii de control inopinat, prin sondaj i/sau la cerere atunci când sunt contesta ii referitoare la clasificarea carcaselor; j) particip cel pu in de 2 ori/an la exerci iile de standardizare a clasific rii carcaselor de bovine în abatoare; k) particip în comisiile de examinare a clasificatorilor care urmeaz cursuri de instruire ireinstruire organizate de Comisia de Calsificare a Carcaselor; l) particip la programele de instruire teoretic i practic a inspectorilor zonali din subordine; m) organizeaz vizitele Comitetului Comunitar de Inspec ie, atunci când sunt anun ate iparticip la toate vizitele Comitetului Comunitar de Inspec ie;

Inspec ia de stat clasificare carcase, la nivel zonal are 10 inspectori cu o zon de control alc tuit din 4 – 5 jude e/inspector i are urm toarele atribu ii:a) controleaza respectarea aplicarii corecte a Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, conform legislatiei în vigoare, si aplica sanctiuni acolo unde constata încalcari ale acesteia; b) exercita controlul tehnic pe toate fazele aplicarii Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine si aplica sanctiunile care se impun;

Page 45: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

45

c) solutioneaza contestatiile referitoare la clasificarea carcaselor în alta zona decât cea de care raspunde si solicita, dupa caz, participarea unor reprezentanti ai inspectiei de stat clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si ai Comisiei de clasificare; d) înlocuieste în desfasurarea activitatii de control pentru clasificarea carcaselor un alt inspector zonal pentru clasificare, dintr-o alta zona, în caz de indisponibilitate temporara a acestuia;e) pastreaza confidentialitatea informatiilor obtinute în timpul inspectiilor în domeniul clasificarii carcaselor si le comunica inspectiei de stat clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; f) întocmesc rapoartele de inspectie în urma inspectiilor efectuate prin sondaj sau la cerere si le transmit inspectiei de stat clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Comisiei de clasificare; g) penalizeaza orice încalcare a prevederilor legislatiei privind clasificarea carcaselor, precum si falsificarea, utilizarea frauduloasa a stampilelor si a etichetelor sau clasificarea efectuata de persoane neautorizate; h) evalueaza de 3 ori, teoretic si practic, nivelul de pregatire al persoanelor înscrise la cursurile de instruire pentru clasificarea carcaselor de bovine si ovine organizate de Comisia de clasificare; i) participa la evaluarea periodica a clasificatorilor deja atestati, care urmeaza cursuri de reinstruire, împreuna cu reprezentanti ai inspectiei de stat clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si ai Comisiei de clasificare; j) verifica daca echipamentele folosite la clasificarea carcaselor de porcine sunt cele autorizate, conform legislatiei în vigoare, si verifica afisarea de catre abatoare a grilei de preturi pentru specia porcine; k) verifica exactitatea preturilor raportate de abatoare clasificatorilor, pentru înscrierea acestora în rapoartele de clasificare, conform legislatiei în vigoare, inclusiv daca acestea sunt conforme documentelor de plata ale abatoarelor; l) verifica respectarea de catre abatoare, agentii de clasificare si clasificatori independenti a obligatiei de a pastra în arhiva proprie timp de 4 ani seturile de documente prevazute de legislatia în domeniul clasificarii, inclusiv listingul complet al echipamentelor de clasificare pentru sondele optice, pe suport electronic, si a formularelor cu masuratorile înregistrate pentru metoda de clasificare ZP, pe suport de hârtie; m) verifica concordanta dintre datele de provenienta a animalelor si cele înscrise pe raportul de clasificare, inclusiv existenta pasapoartelor de origine a bovinelor si a tatuajului de lot la porcine; n) verifica respectarea obligatiei agentiilor de clasificare si a clasificatorilor independenti de a transmite saptamânal Comisiei de clasificare a carcaselor datele privind rezultatele clasificarii si preturile, conform legislatiei în vigoare; o) verifica achitarea lunara a cotei procentuale, legal stabilita, din tariful de clasificare catre Comisia de clasificare a carcaselor; p) verifica respectarea angajamentului clasificatorilor angajati ai agentiilor de clasificare sau al clasificatorilor independenti privind asigurarea neutralitatii fata de sectoarele implicate în clasificarea carcaselor si sesizeaza Comisia de clasificare care propune inspectiei de stat clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale suspendarea sau retragerea autorizatiei de clasificare, conform legislatiei in vigoare;r) colaboreaza cu Comisia de clasificare, primeste saptamânal si analizeaza datele statistice prelucrate de Comisia de clasificare, monitorizeaza permanent activitatea de clasificare a carcaselor din abatoare si activitatea agentiilor si clasificatorilor independenti din judetele arondate zonei sale de inspectie; s) solicita date referitoare la numarul de animale sacrificate si clasificate în abatoare si analizeaza aceste informatii comparativ cu cele raportate în urma clasificarii carcaselor, în baza de date a Comisiei de clasificare;

Page 46: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

46

t) participa obligatoriu la cel putin doua exercitii/an de standardizare a clasificarii carcaselor de bovine, împreuna cu reprezentanti ai inspectiei de stat clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si ai Comisiei de clasificare; u) organizeaza si participa cel putin o data/an la un exercitiu de standardizare a clasificarii carcaselor cu clasificatorii de bovine care au încheiate contracte cu abatoarele din judetele arondate zonei sale si transmit rezultatele exercitiilor de standardizare inspectiei de stat clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Comisiei de clasificare. Daca numarul clasificatorilor este mai mic de 5 într-o zona, actiunea poate fi organizata pentru doua sau mai multe zone de inspectie si solicita participarea unor reprezentanti ai inspectiei de stat clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si ai Comisiei de clasificare. Fiecare inspector zonal participa si la exercitiile de standardizare organizate de Comisia de clasificare, în abatoarele din judetele arondate zonei; v) participa la inspectia comitetului comunitar de inspectie si la pregatirea acestor vizite; x) îndeplineste actiunile prevazute de tematica si programul cadru de inspectii clasificare carcase, pentru activitatea compartimentelor de inspectie din cadrul directiilor pentru agricultura judetene, aprobate anual de ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, precum si alte sarcini de serviciu în domeniul clasificarii carcaselor primite din partea inspectiei de stat clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. http://www.madr.ro/pages/page.php?self=06&sub=0610

Inspec ia în zootehnie, inspec ia în industria alimentar i a depozitelor de cereale

Functioneaz în cadrul Directiei Inspectii de Stat din cadrul din Ministerul Agriculturii si Dezvolt rii Rurale, are 3 posturi la nivel central i are urmatoarele atributii:

Inspectia in zootehniehttp://www.madr.ro/pages/page.php?self=06&sub=0609

a) monitorizeaz i coordoneaz tehnic i metodologic activitatea de inspectii în zootehnie, din cadrul direc iilor agricole jude ene i a municipiului Bucure ti;b) elaboreaz programele i tematicile de inspec ii pe domeniul de activitate; c) identific si actualizeza permanent baza de date a agen ilor economici, care desf oar activitati în domeniul zootehnic, al producerii, comercializ rii i utiliz riifurajelor, al nutri iei, selec iei, reproduc iei i amelior rii animalelor, a grupurilor de produc tori, asocia iilor i funda iilor de profil, conform Legii nr. 72/2002 i HG nr. 940/2002;d) verific modul de îndeplinire a prevederilor legale în sectorul zootehnic; e) controleaz respectarea aplic rii corecte a actelor normative de sus inere financiar în sectorul zootehnic; f) particip , împreun cu speciali ti de la alte institu ii abilitate, la cercetarea unor abuzuri i/sau ilegalit i comise în sectorul zootehnic;

g) întocme te rapoarte, note i inform ri cu privire la aspectele constatate în ac iunile de inspec ie i control, pe care le înainteaz spre aprobare conducerii Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale;

h) verific respectarea regimului paji tilor, a programului de exploatare i de îmbun t ire a calit ii acestora. Identific cauzele diminu rii suprafe elor paji tilor naturale i a celor de sc dere a calit ii lor; i) efectueaz rapoarte lunare i anuale privind activitatea de control desf urat de inspectorii din teritoriu j) îndepline te i alte atribu ii stabilite de actele normative în vigoare i de conducerea ministerului.

Page 47: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

47

- Compartimentul Inspectii in industria alimentarhttp://www.madr.ro/pages/page.php?self=06&sub=0605

a) elaboreaz tematicile anuale cadru i planurile de inspec ie i control în domeniul Industriei Alimentare;b) monitorizeaz i actualizeaz permanent baza de date a operatorilor economici în domeniul industriei alimentare; c) monitorizeaz i verific activitatea de inspec ie i certificare a produselor agricole sau alimentare;d) coordoneaz tehnic i metodologic activitatea compartimentelor de inspec ii în domeniul industriei alimentare, din cadrul direc iilor pentru agricultur jude ene i a Municipiului Bucure ti;e) coordoneaz activitatea inspectorilor i modul de verificare a respect rii legisla ieiprivind compozi ia i calitatea produselor alimentare de c tre to i operatorii economici care desf oar activit i în acest domeniu; f) aplic sanc iuni când constat înc lc ri ale prevederilor legisla iei în vigoare g) monitorizeaz permanent rezultatele controalelor efectuate în domeniul industriei alimentare, de inspectorii din cadrul direc iilor pentru agricultur jude ene i a Municipiului Bucure ti;h) colaboreaz cu alte ministere sau institu ii cu atribu ii de control (ANSVSA, Garda Financiar , IGPR), pentru respectarea legisla iei na ionale i comunitare în domeniu; i) verific sesiz rile adresate conducerii ministerului de c tre persoane fizice sau juridice, referitoare la respectarea legislatiei în domeniul industriei alimentare; j) particip la elaborarea i avizarea unor proiecte de acte normative în cuprinsul c rorasunt incluse prevederi referitoare la domeniul industriei alimentare; k) întocme te rapoarte lunare, trimestriale i anuale, note i inform ri cu privire la aspectele constatate de inspectorii din teritoriu i urm re te modul de aplicare a sanc iunilor; l) îndepline te i alte atribu ii stabilite de actele normative în vigoare i de conducerea ministerului.

Inspectia depozitelor de cereale

http://www.madr.ro/pages/page.php?self=06&sub=0608

a)îndrum i coordoneaz tehnic i metodologic activitatea compartimentelor de inspectii în domeniul autoriz rii i licen ierii depozitelor de cereale, din cadrul direc iilor agricole jude ene i a municipiului Bucure ti;b)coordoneaz modul de verificare a respect rii legisla iei de c tre operatorii economici care desf oar activit i în domeniul produc iei, depozit rii i comercializ rii cerealelor iproduselor agricole; c) coordoneaz modul de verificare a respect rii condi iilor minime care au stat la baza acord rii autoriza iilor i licen elor de depozit; d)întocme te baza de date a operatorilor economici în domeniul autorizarii i licen ierii depozitelor de cereale; e) coordoneaz modul de respectare a prevederilor art.14, lit.a) -c) din OUG nr. 12/2006, a OUG 141/2002 i HG nr. 82/ 2003 cu completarile i modific rile ulterioare i ale altor acte normative specifice, în vigoare; f)centralizeaz lunar rezultatele autorizarii depozitelor, de c tre inspectorii din cadrul direc iilor pentru agricultur jude ene i a Municipiului Bucure ti;g)colaboreaz cu alte ministere sau institu ii cu atribu ii de control, pentru respectarea legisla iei na ionale i comunitare în domeniu;

Page 48: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

48

h) verific sesiz rile adresate conducerii ministerului de c tre persoane fizice sau juridice, referitoare la respectarea legislatiei în domeniul autoriz rii i licen ierii depozitelor de cereale;i) particip la elaborarea i avizarea unor proiecte de acte normative în cuprinsul c rorasunt incluse prevederi referitoare la domeniul autoriz rii i licen ierii depozitelor de cereale;j)pe baza concluziilor rezultate din inspec iile efectuate, întocme te rapoarte, note, inform ri cu privire la aspectele constatate i urm re te modul de aplicare a m surilor aprobate de conducerea Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale; k) îndepline te i alte atribu ii stabilite de actele normative în vigoare i de conducerea ministerului.l) efectueaz rapoarte lunare, trimestriale i anuale privind activitatea de control desf urat ;

La nivel judetean : In cadrul Direc iilor pentru agricultur jude ene sunt inspectori specializa i care au

urm toarele atribu ii:- Domeniul zootehnie

a) identific si actualizeza permenent baza de date a operatorilor economici, care desf oar activitati în domeniul zootehnic, al producerii, comercializ rii i utiliz riifurajelor, al nutri iei, selec iei, reproduc iei i amelior rii animalelor, a grupurilor de produc tori, asocia iilor i funda iilor de profil; b) efectueaz inspec ii la operatorii economici, conform programelor i tematicilor de inspec ii primite de la MADR; c) verific modul de îndeplinire a prevederilor legale în sectorul zootehnic i aplicsanc iuni atunci când constat contraven ii;d) verific respectarea regimului paji tilor, a programului de exploatare i de îmbun t ire a calit ii acestora. Identific cauzele diminu rii suprafe elor paji tilor naturale i a celor de sc dere a calit ii lor; e) particip , împreun cu speciali ti de la alte institu ii abilitate, la cercetarea unor abuzuri i/sau ilegalit i comise în sectorul zootehnic;

f) întocmesc rapoarte, note i inform ri cu privire la aspectele constatate în ac iunile de inspec ie i control, pe care le transmit Direc iei Inspec ii SI Control de Stat din MADR; g) întocmesc rapoarte lunare i anuale privind activitatea de control desf urath) îndeplinesc i alte atribu ii stabilite prin tematici de control speciale, elaborate de conducerea ministerului, în cazul apari iei unor probleme deosebite.

Domeniul industria alimentarInspectorii în domeniul Industriei Alimentare din cadrul DAJ au urm toarele responsabilit i:

a) identific si actualizeaz permanent baza de date a operatorilor economici, care desf oar activit i în domeniul industriei alimentare;

b) efectueaz inspec ii la operatorii economici, conform programelor i tematicilor de inspec ii primite de la MADR;

c) verific modul de îndeplinire a prevederilor legisla iei de c tre to i operatorii economici care î i desf oar activitatea în domeniul industriei alimentare, privind compozi ia icalitatea produselor alimentare i aplic sanc iuni atunci când constat contraven ii;

Inspectorii teritoriali efectueaz urm toarele inspec ii tehnice

- verificarea respect rii prevederilor H.G. nr. 1904/2006 pentru modificarea H.G. nr. 568/2002 privind iodarea universal a s rii destinate consumului uman, hranei pentru

Page 49: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

49

animale i utiliz rii în industria alimentar de c tre operatorii economici care fabric pâine iproduse de panifica ie;

- verificarea, în structurile de vânzare cu am nuntul, a respect rii condi iilor de comercializare i a afi ajului obligatoriu la comercializarea pâinii i produselor de panifica ie,conform art. 11 din O.U.G. nr.12/2006 pentru stabilirea unor m suri de reglementare a pie eipe filiera cerealelor i a produselor procesate din cereale;

- verificarea respect rii regimului de marcare, ambalare i comercializare a ou lor la produc tori, ambalatori i la unit ile de desfacere cu am nuntul, conform prevederilor Regulamentului (CE) 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ou lor i a O.M.nr. 461/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hot rârii Guvernului nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a ou lor.

- verificarea respect rii prevederilor Ordinului MADR nr. 724/2013 privind atestarea produselor tradi ionale;

- verificarea respect rii prevederilor Ordinului MADR nr. 368/2003 pentru aprobarea normelor privind definirea, descrierea, prezentarea si etichetarea b uturilor traditionale românesti, Regulamentul (CE) nr. 110/2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea si protectia indica iilor geografice ale b uturilor spirtoase;

- verificarea modului de respectare a legisla iei pe filiera cerealelor, a produselor procesate din cereale i comercializarea acestora;

http://www.madr.ro/ro/inspectia-in-industria-alimentara/legislatia-specifica-iscia.html

Verificarea produc torilor, centrelor de ambalare, colectorilor i angrosi tilor, se va efectua cel pu in o dat la dou luni.

În urma controlului se va întocmi ,,Proces verbal de constatare a contraven iei” care va cuprinde aspectele rezultate în urma controalelor efectuate, m surile luate i propunerile privind îmbun t irea activit ii, precum i termenele de remediere a deficien elor constatate.

Pân pe data de 10 a fiec rei luni, inspectorii vor transmite Direc iei Inspec ii de Stat din cadrul Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, "Raportul lunar al controalelor efectuate la operatorii economici’’ ,,Raportul sintetic lunar” i procesele verbale de constatare (în cazul când s-au g sit neconformit i), pe suport electronic.

d) colaboreaz cu alte institu ii cu atribu ii de control, la nivel local (ANSVSA, Garda Financiar , IGPR), pentru respectarea legisla iei na ionale i comunitare în domeniu;

e) întocmesc Procese verbale de constatare i de sanc iuni, dup caz; f) întocmesc rapoarte, note i inform ri cu privire la aspectele constatate în ac iunile de

inspec ie i control, pe care le transmit Direc iei Inspec ii de Stat din MADR; g) efectueaz rapoarte lunare i anuale privind activitatea de control desf urat ;h) îndeplinesc i alte atribu ii stabilite prin tematici de control speciale, elaborate de

conducerea ministerului, în cazul apari iei unor probleme deosebite.

ANPC

Autoritatea Autoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorilor, în conformitate cu Hot rârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea si func ionarea Autorit iiNa ionale pentru Protec ia Consumatorilor, are urmatoarele atributii dintre care cele mai importante sunt :

participa, impreuna cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale de specialitate cu atributii in domeniu si cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei in domeniul protectiei consumatorilor, asigurand corelarea acesteia cu cea existenta in Uniunea Europeana;

Page 50: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

50

asigura armonizarea cadrului legislativ national cu reglementarile din Uniunea Europeana in domeniul protectiei consumatorilor;

propune Guvernului spre adoptare si avizeaza proiecte de acte normative in domeniul protectiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul, comercializarea produselor, prestarea serviciilor, serviciilor financiare, cat si interzicerea penalitatilor asimetrice dintre client si prestatorul de servicii publice si alte servicii de interes general pentru abaterile contractuale si garantarea compensarii prejudiciilor suferite de beneficiar, astfel incat acestea sa nu puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor ori sa afecteze drepturile si interesele lor legitime;

elaboreaza, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor;

participa la realizarea programelor interne si internationale in domeniul protectiei consumatorilor, colaborand cu organizatii si institutii din tara si din strainatate, conform competentelor ce ii revin potrivit dispozitiilor legale in vigoare;

prezinta informari periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;

evalueaza efectele pe piata ale sistemelor de supraveghere a produselor si serviciilor destinate consumatorilor;

controleaza respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor si serviciilor, precum si la apararea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piata la producatori, importatori, distribuitori, vanzatori, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, si in unitatile vamale, avand acces la locurile in care se produc, se depoziteaza ori se comercializeaza produsele sau in care se presteaza serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea, exceptie facand controalele igienico-sanitare si sanitar-veterinare la producatori, in cazul produselor alimentare;

constata contraventii si dispune masuri de limitare a consecintelor producerii, prestarii, importului, comercializarii sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare si servicii care nu sunt in concordanta cu dispozitiile legale din domeniile de activitate ale Autoritatii, prin aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute de lege, sesizeaza organele de urmarire penala ori de cate ori constata incalcari ale legii penale;

controleaza daca mijloacele de masurare folosite pe piata sunt insotite de documentele prevazute de lege care atesta verificarea acestora din punct de vedere metrologic;

solicita organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare, a licentei de fabricatie ori a certificatului de clasificare, in conditiile legii;

coordoneaza schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale, privind produsele si serviciile care reprezinta risc pentru sanatatea si securitatea consumatorilor;

sesizeaza factorii de decizie si operatorii implicati in sistemul de certificare a calitatii produselor si serviciilor, in baza constatarilor proprii si a informatiilor primite de la organismele neguvernamentale si de la consumatori, cu privire la neconformitatile produselor si serviciilor destinate consumului populatiei in raport cu documentele de certificare si propune imbunatatirea sau elaborarea de reglementari in domeniu;

efectueaza trimestrial prin prelev ri de probe la produsele alimentare i nealimentare analize si incercari in laboratoare acreditate conform legii sau in laboratoare proprii ori agreate;

Page 51: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

51

efectueaza sau finanteaza studii, teste comparative si cercetari in domeniu cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunostinta publicului;

stabileste relatii de colaborare cu institute de cercetare, laboratoare de expertizare si certificare, inclusiv din strainatate, pentru realizarea de studii, cercetari si teste comparative;

desfasoara activitati de informare, consiliere si educare a consumatorilor; editeaza publicatii de specialitate in domeniul protectiei consumatorilor;

sprijina asociatiile de consumatori in vederea atingerii obiectivelor prevazute de lege; sprijina asociatiile de consumatori in actiunea de infiintare si functionare a centrelor

de consultanta, informare si educare a consumatorilor; informeaza permanent consumatorii asupra produselor si serviciilor care prezinta

riscuri pentru sanatatea si securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice; primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor in drept, potrivit

competentelor, sesizarile asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si sesizarile persoanelor fizice sau juridice cu privire la incalcarea drepturilor consumatorilor, in conditiile legii;

desfasoara activitati de pregatire a specialistilor in domeniul protectiei consumatorilor; acorda consultanta de specialitate in domeniul protectiei consumatorilor pentru

operatorii economici; acorda consultanta de specialitate si sprijin in vederea realizarii de coduri de conduita,

la solicitarea operatorilor economici; instituie procedurile legale corespunzatoare pentru incetarea practicilor comerciale

incorecte; comunica Comisiei Europene masurile legislative adoptate in domeniile guvernate de

directivele comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabiliti.

MMSC

MMSC, ca autoritate public central pentru protec ia mediului are atribu ii în domeniul biosecurit ii, sub aspectele privind politicile, strategia în domeniu i legisla ia.

Atribu iile MMSC i a structurilor din subordine nu in direct de controlul lan ului alimentar, ci de activit tile cu organisme modificate genetic vii/microorganisme modificate genetic care se pot reg si în componen a alimentelor sau hranei pentru animale si de controlul desf sur rii acestor activit ti.

Principalele atributii ale MMSC:

asigur cadrul na ional privind biosecuritatea; ini iaz i promoveaz proiecte de acte normative pentru transpunerea iimplementarea legisla iei UE în domeniul securit ii biologice i avizeaz proiecte de acte normative care au leg tur cu acest domeniu;

coordoneaz i asigur aplicarea principiului precau iei, pentru evitarea efectelor adverse poten iale ale OMG asupra s n t ii umane i asupra mediului în domeniul ob inerii, utiliz rii i comercializ rii acestor organisme;

avizeaz rapoartele privind activit ile cu OMG ce se transmit Comisiei Europene; exercit controlul asupra activit ilor desf urate de Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului i Garda Na ional de Mediu, în aplicarea prevederilor legale pentru domeniul biosecuritate;

Page 52: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

52

îndepline te func iile administrative i func ia de Punct focal pentru Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Conven ia privind diversitatea biologic , ratificat prin Legea nr. 59/2003, participând la procesul de raportare periodic a modului de implementare a Protocolului, de completare sau modificare a acestuia, prin contribu ia tuturor P r ilor la Protocol;

îndepline te responsabilit ile Punctului focal pentru Biosafety Clearing House (BCH), participând la mecanismul interna ional de schimb de informa ii privind mi careatransfrontier a OMG rezultate din biotehnologia modern i care pot avea efecte adverse asupra conserv rii i utiliz rii durabile a diversit ii biologice sau asupra s n t ii umane;

coordoneaz transmiterea informa iilor la BCH i a rapoartelor periodice solicitate de Comisia European , pentru domeniul în cauz ;

asigur ac iuni de informare privind biosecuritatea i furnizeaz la cerere, informa iiautorizate, referitoare la domeniul OMG;

particip la reuniunile COP/MOP ale Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea, ale Comisiei Europene, reprezentând România i sus inând punctul de vedere stabilit la nivelul Uniunii Europene;

contribuie la stabilirea strategiei na ionale de raportare c tre Comisia European ; asigur i urm reste aplicarea i realizarea prevederilor i recomand rilor din acordurile, conven iile i alte acte juridice interna ionale, referitoare la securitatea biologic , la care România este parte i particip la ac iunile de cooperare interna ional ce decurg din acestea;

elaboreaz i promoveaz programe i proiecte pentru înt rirea capacit iiinstitu ionale de biosecuritate la nivel na ional;

asigur cooperarea cu celelalte institu ii i organisme de specialitate, în vederea adopt rii m surilor corespunz toare, pentru evitarea poten�ialelor efectele negative asupra s n t ii oamenilor si asupra mediului, care decurg din utilizarea OMG;

MMSC este punctul focal na ional pentru implementarea Protocolului de la Cartagena privind Biosecuritatea la Conven ia privind Diversitatea Biologic i pentru implementarea mecanismului interna ional de schimb de informa ii privind biosecuritatea (BCH - Biosafety Clearing-House).

ANPM din subordinea autorit ii publice centrale pentru protec ia mediului este autoritatea competent pentru: - introducerea deliberat în mediu a plantelor superioare modificate genetic, inclusiv importul pentru cultivare comercial i în scop experimental, în conformitate cu OUG43/2007 privind introducerea deliberat în mediu a OMG, aprobat cu modific ri icomplet ri prin Legea 247/2009, care transpune Directiva 2001/18/CE.- activit ile de utilizare în condi ii de izolare a MMG, în conformitate cu OUG 44/2007 privind utilizarea în condi ii de izolare a microorganismelor modificate genetic aprobatcu modific ri i complet ri prin Legea 3/2008. - activitatea de export a organismelor modificate genetic, în conformitate cu HG nr. 497/2007 privind stabilirea unor m suri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1946/2003 privind mi carea transfrontier a OMG.

Principalele atribu ii ale ANPM:

consult i informeaz publicul în procesul decizional, cu privire la respectarea legisla iei în vigoare privind accesul publicului la informa ii i privind confiden ialitatea;

Page 53: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

53

emite autoriza ii/acorduri de mediu în domeniul OMG/MMG pe care le poate modifica, suspenda sau anula în condi iile legii.;

informeaz autorit ile implicate, publicul, despre revizuirea, suspendarea sau anularea autoriza iilor /acordurilor, ca i despre eventuale accidente;

elaboreaz proceduri, ghiduri, în colaborare cu autorit ile implicate i institu iile cu responsabilit i în domeniul OMG;

colaboreaz cu notificatorul, cu autoritatea public central pentru protec iamediului, Comisia pentru Securitate Biologic i autorit ile implicate, în cazuri de urgen , pentru minimizarea riscului asupra mediului i s n t ii umane sau pentru aplicarea clauzei de salvgardare;

asigur Secretariatul Comisiei pentru Securitate Biologic ; asigur func ionarea unui laborator na ional pentru detec ia i identificarea OMG; realizeaz i gestioneaz Registrul na ional privind informa ia despre modific rile

genetice din OMG i Registrul na�ional privind loca iile introducerii în mediu a OMG; realizeaz i gestioneaz Registrul electronic privind notific rile primite i respinse,

acordurile emise, autoriza iile emise ca i al autoriza iilor revizuite, suspendate ireînnoite;

elaboreaz i gestioneaz Registrul activit ilor de utilizare în condi ii de izolare a microorganismelor modificate genetic;

realizeaz i gestioneaz Registrul pentru eviden a electronic a informa iei privind importul, exportul i tranzitul organismelor modificate genetic

colaboreaz în procesul decizional i în controlul activit ilor reglementate prin legisla ia în vigoare din domeniu, cu autorit ile implicate;

colaboreaz cu autorit ile na ionale i comunitare în procesul de autorizare a OMG pentru utilizare direct ca aliment sau hran pentru animale, sau ca medicamente de uz uman sau veterinar, dupã caz, dacã necesitã o evaluare a riscului asupra mediului.

Garda Nationala de Mediu este institu�ie publica si func�ioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridic , în subordinea autorit tii publice centrale pentru protectia mediului. GNM asigur controlul si inspectia activit ilor care implic OMG i MMG, inclusiv mi carea transfrontier a OMG (Import, export, tranzit) i poate lua m suri de sanc ionare, sau poate propune suspendarea/sistarea activit ii ca urmare a neconformit ii cu prevederile legale în vigoare i/sau a m surilor stabilite în notele de constatare si în rapoartele de inspectie si control.

Principalele atributii ale GNM: asigur controlul i inspec ia activit ilor care implic organisme vii modificate genetic, ob inute prin tehnicile biotehnoiogiei moderne, respectiv: utilizarea în condi ii de izolare a microorganismelor modificate genetic, cultivare în scop comercial sau experimental a plantelor superioare modificate genetic, importul iexportul OMG;

verific respectarea de c tre cultivatorii de plante superioare modificate genetic a prevederilor din autoriza iile ob inute i a cerin elor legale privind înregistrarea activit ilor la Direc iile Agricole, trasabilitatea i etichetarea OMG;

efectueaz controale tematice în domeniul OMG; dispune m suri i sanc iuni dac este cazul. transmite inform ri i rapoarte privind rezultatele controalelor i inspec iilor în domeniul OMG, c tre autoritatea competent i autoritatea public central pentru protec ia mediului;

elaboreaz planuri de inspec ie i control în domeniul OMG, care se revizuiesc anual;

Page 54: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

54

colaboreaz cu autoritatea vamal i celelalte autorit i implicate pentru controlul mi c rii transfrontier a OMG, pe baza protocoalelor încheiate;

colaboreaz cu autoritatea competentã, cu autoritatea public central pentru protec ia mediului sau cu organismele de control ale statelor membre i cu organismele comunitare, inclusiv în situa ii de urgen cu impact transfrontierã.

în îndeplinirea obliga iilor de inspec ie i control, poate colabora pe bazã de contract, dupã caz, cu laboratoare na ionale i interna ionale, acreditate pentru executarea determinãrilor/analizelor de specialitate. Plata serviciilor se asigurã din bugetul propriu, cu excep ia situa iilor în care responsabilitatea determin rilor revine notificatorului/ de in torului autoriza iei, acordului/operatorului, conform legisla iei în vigoare.

Procedura de control: - controale tematice sau la cererea MMSC - controale desf urate la nivel local, în baza planurilor proprii de control; - controale ca urmare a petitiilor;

În activitatea de control sunt utilizate: proceduri specifice de control i inspec ie si tipizate specifice, respectiv procese-verbale de constatare a contraven iei.

MAI

In vederea desfasurarii activitatii sanitare veterinare (pe sanatate, bunastare si nutritia animalelor de serviciu) intr-un cadru legal, cat si in domeniul sigurantei alimentelor, Directia Medicala a MAI a incheiat un „Protocol de colaborare pe linie sanitar veterinarsi pentru siguranta alimentelor” între Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor (Nr.1355 din 31.01.2007) i Directia Medicala a Ministerului Afacerilor Interne (Nr.147 din 14.02.2007).

Activitatea sanitara, sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor din unitatile MAI are ca principale obiective, pastrarea sanatatii efectivelor umane pentru indeplinirea activitatilor specifice locului de activitate, prin îndeplinirea urm toarelor obiective strategice specifice:

reducerea/preintampinarea in MAI a incidentei/aparitiei bolilor datorate consumului de alimente (toxiinfectii) ;

monitorizarea riscurilor ce pot sa apara in domeniul sigurantei alimentelor pentru consumatorii din MAI ;

facilitarea posibilit ii consumatorului din MAI de a alege produsele alimentare in cunostinta de cauza;

protejarea consumatorilor din MAI de fraude i practici incorecte privind siguranta alimentelor;

Reteaua sanitara si sanitara veterinara in domeniul sigurantei alimentelor din structura Directiei Medicale a MAI coopereaza cu toate institutiile de specialitate, la nivel central si local (ANSVSA, M.S., MADR, etc.).

Serviciul Sanatate publica, supraveghere si control boli transmisibile, profesionale si sanitar veterinar, din cadrul Directiei Medicale a MAI prin personalul sanitar si sanitar veterinar propriu, urm reste modul de aplicare i realizare în unit ileMAI a "Programului National anual de supraveghere in domeniul sigurantei alimentelor„

Page 55: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

55

Activitatea de inspectie sanitara, sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, se execut de c tre medicii umani - inspectori sanitari de stat, impreuna cu medicii veterinari oficiali – inspectori.

Serviciul Sanatate publica, supraveghere si control boli transmisibile, profesionale si sanitar veterinar, din structura Directiei Medicale a MAI, este parte componenta a Comandamentului Antiepizootic Central, conform legislatiei in vigoare. Medicii inspectori sanitari de stat si medicii veterinari oficiali din structura Directiei Medicale a MAI, fac parte potrivit legii, din sistemul sanitar si sanitar veterinar unic de stat, avand atributii si competente de “medici inspectori sanitari de stat” si “medici veterinari oficiali inspectori de stat” pentru toate unitatile MAI si societatile comerciale in relatie cu MAI.

Acestia desfasoara activit i de indrumare, coordonare si control in domeniul sigurantei alimentelor, conform normelor sanitare si sanitare veterinare in vigoare a MS si ANSVSA, norme ce au fost adaptate la specificul MAI prin dispozitiile directorului Directiei Medicale, referitoare la :

medicina preventiva pe linia sanatatii publice ; avizare i autorizare sanitara i sanitara veterinara ; pe linia igienei si a trasabilitatii produselor alimentare ; a expertizei sanitare si sanitare veterinare a produselor alimentare de origine animala

si non animala ; aplicarea de contraventii si sanctiuni disciplinare fata de nerespectarea normelor

sanitare, sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Principalele responsabilitati sunt:

aplica legislatia nationala, sanitara, sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor la specificul MAI;

aplica i realizeaza în unit ile MAI "Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia

animalelor i protec ia mediului pe anul în curs" i „Programul de supraveghere icontrol in domeniul siguran ei alimentelor” ;

asigur asisten sanitar si sanitar veterinar în unit ile proprii i execut toate ac iunile prev zute în "Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor iprotec ia mediului pe anul în curs", elaborat de c tre Autoritatea Na ional SanitarVeterinar i pentru Siguran a Alimentelor ;

elaboreaz i promoveaz acte normative în domeniul sanitar, sanitar veterinar i al siguran ei alimentelor, al reglementarilor in domeniul calitatii alimentelor in MAI prin adaptarea legislatiei nationale la specificul ministerului;

organizeaza si coordoneaza activitatea sanitara, sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor in MAI ;

controleaza modul de aplicare a Normelor sanitare si sanitare veterinare, a programelor si masurilor stabilite de catre M.S. si A.N.S.V.SA. pentru apararea sanatatii publice si sanatatii animalelor de serviciu din cadrul MAI;

controleaza modul de aplicare a Normelor sanitare veterinare, privind protectia si bunastarea animalelor de serviciu din dotarea M.A.I. stabilite de catre A.N.S.V.SA. pentru apararea sanatatii animalelor de serviciu ;

verifica documentele sanitare si sanitare veterinare ce insotesc produsele de origine animala si nonanimala pentru monitorizarea trasabilitatii acestora ;

colaboreaza, ori de cate ori situatia epidemiologica din tara o impune, la actiunile dispuse de Comandamentul Antiepizootic (Central, judetean, local), Autoritatile de

Page 56: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

56

Sanatate Publica si Directiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (judetene si ale municipiului Bucuresti) ce au drept scop prevenirea si combaterea unor epizootii ;

colaboreaza, ori de cate ori situatia epidemiologica o impune, cu A.N.S.V.S.A., M.S., etc, participand la grupuri de lucru cat si la instruirile organizate pe probleme de siguranta alimentelor ;

sanctioneaza contraventional incalcarea normelor sanitare, sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in unitatile din raza de competenta, conform legislatiei in vigoare ;

analizeaza, evalueaza si comunica factorilor de decizie din MAI potentialul risc pentru sanatatea efectivelor umane si animale identificat prin activitatile de indrumare, sprijin si control ;

actioneaza pentru prevenirea aparitiei unor eventuale zoonoze specifice i a agen ilor zoonotici specifici (la animale i produse de origine animal ), in unitatile MAI ;

actioneaza pentru prevenirea aparitiei unor eventuale focare de toxinfec ii alimentare ; elibereaza Autorizatii Sanitare si Sanitare Veterinare de Functionare pentru toate

obiectivele MAI care colecteaza, depoziteaza, proceseaza si comercializeaza produse de origine animala si non animala, autorizatii ce sunt avizate tehnic de catre Serviciul S n tate Public , Medicina Muncii, Monitorizare Control Factori de Risc i Sanitar Veterinar. si aprobate de catre conducerea Directiei Medicale a MAI ;

elibereaza Autorizatii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru mijloacele auto folosite la transportul produselor si subproduselor de origine animala si non animala din raza de competenta;

MJ

In cadrul Administra iei Na ionale a Penitenciarelor functioneaza Compartimentul Gospod rii Agrozootehnice încadrat cu medic veterinar, care reprezinta autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor in toate unitatile A.N.P. care colecteaza, depoziteaza, proceseaza si valorifica produse de origine animala si nonanimala.

Acest compartiment din structura A.N.P. reprezint M.J. în cadrul Comandamentului Antiepizootic Central, conform legislatiei in vigoare.

Medicii veterinari oficiali din M.J - A.N.P. fac parte, potrivit legii, din sistemul sanitar veterinar unic de stat, avand atributii si competente de medici “medici veterinari oficiali” pentru toate unitatile M.J. – A.N.P. Acestia executa expertiza sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a produselor si subproduselor de origine animala si nonanimala din cadrul unitatilor M.J – A.N.P., verificand modul de respectare a normelor sanitare veterinare pentru siguranta alimentelor.

Medicii veterinari oficiali îsi desfasoara activitatea in toate obiectivele unit ilor M.J – A.N.P., care colecteaza, depoziteaza, proceseaza si valorifica produse alimentare de origine animala si nonanimala.

colaboreaza, ori de cate ori situatia epidemiologica o impune, cu A.N.S.V.S.A., etc, participand la grupuri de lucru cat si la instruirile organizate pe probleme de siguranta alimentelor; analizeaza, evaluaeaza si comunica factorilor de decizie din M.J., A.N.P.

potentialul risc pentru sanatatea efectivelor umane si animale identificat prin activitatile de indrumare, sprijin si control;

Responsabilitatile medicilor veterinari oficiali privind siguranta alimentelor:

Page 57: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

57

aplica legislatia nationala sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor în unit tiile apar in nd M.J.- A.N.P;

urm resc i impun personalului sanitar veterinar propriu, aplicarea i realizarea în unit ile M.J. – A.N.P. a "Programului ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor iprotec ia mediului pe anul în curs" i a Programului de supraveghere i control in domeniul siguran ei alimentelor”;

asigur asisten sanitar - veterinar în unit ile proprii i execut toate ac iunileprev zute în "Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec iamediului pe anul în curs", elaborat de c tre Autoritatea Na ional Sanitar Veterinari pentru Siguran a Alimentelor;

promoveaz si aplica actele normative în domeniul sanitar-veterinar i al siguran eialimentelor, al reglementarilor in domeniul calitatii alimentelor in M.J.- A.N.P. prin adaptarea legislatiei nationale la specificul acestui minister;

organizeaza si coordoneaza activitatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor in unitatile proprii;

controleaza modul de aplicare a Normelor sanitare veterinare, a programelor si masurilor stabilite de catre A.N.S.V.S.A. pentru apararea sanatatii publice si pentru protectia mediului de catre toate unitatile controlate din raza de competenta;

verifica documentele sanitare veterinare ce insotesc produsele de origine animala pentru monitorizarea trasabilitatii acestora;

colaboreaza, ori de cate ori situatia epidemiologica din tara o impune, la actiunile dispuse de Comandamentul Antiepizootic (Central, judetean, local), i Directiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (judetene si ale municipiului Bucuresti) ce au drept scop prevenirea si combaterea unor epizootii;

colaboreaza, ori de cate ori situatia epidemiologica o impune, cu A.N.S.V.S.A., etc, participand la grupuri de lucru cat si la instruirile organizate pe probleme de siguranta alimentelor;

analizeaza, evalueaza si comunica factorilor de decizie din M.J., A.N.P. potentialul risc pentru sanatatea efectivelor umane si animale identificat prin activitatile de indrumare, sprijin si control;

actioneaza pentru prevenirea sau combaterea unor eventuale zoonoze specifice i a agen ilor zoonotici specifici (la animale i produse de origine animal ), in raza de competenta;

actioneaza pentru prevenirea sau combaterea unor eventuale focare de toxinfec iialimentare i / sau intoxica ii alimentare;

MAN

Direc ia medical , reprezint autoritatea de s n tate public , sanitar veterinari pentru siguran a alimentelor în Ministerul Ap r rii.

In vederea desfasurarii activitatii sanitare veterinare (pe sanatate, bunastare si nutritia animalelor de serviciu) intr-un cadru legal, cat si in domeniul sigurantei alimentelor, Directia Medicala a MApN a incheiat un „Protocol de colaborare pe linie sanitarveterinar si pentru siguranta alimentelor” între Autoritatea Na ional Sanitar Veterinari pentru Siguran a Alimentelor (Nr.3876 din 05.07.2007) i Directia Medicala a

Ministerului Apararii (Nr.M139 din 20.07.2007) Activitatea de inspec ie sanitar i sanitar veterinar i pentru siguran a alimerntelor se organizeaz de c tre Direc ia medical prin Compartimentul de s n tate public iinspec ie sanitar veterinar .

În domeniul inspec iei de s n tate public Direc ia medical are urm toareleresponsabilit i:

Page 58: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

58

a) coordoneaz i organizeaz activitatea de inspec ie de s n tate public în unit ile din cadrul Ministerului Ap r rii Nationale;

b) coordoneaz elaborarea de reglement ri specifice inspec iei de s n tate publicpentru Ministerul Ap r rii Nationale; c) evalueaz realizarea obiectivelor inspec iei de s n tate public la nivelul

Ministerului Ap r rii Nationale; d) emite autoriza ii sanitare de func ionare pentru toate forma iunile din cadrul

Ministerului Ap r rii Nationale; e) emite documente de autoritate sanitar , sesiseaz institu iile publice abilitate i

dispune carantinarea unor colectivit i sau unit i militare; f) constat i sanc ioneaz contraven iile la normele igienico-sanitare; g) reprezint Ministerului Ap r rii Nationale în rela ia cu alte structuri similare din alte

organe de specialitate na ionale i interna ionale i ale administra iei publice centrale sau locale.

Activitatea de inspec ie de s n tate public se desf oar conform planului anual de control.

În domeniul sanitar veterinar Direc ia medical are urm toarele responsabilit i:a) coordoneaz i organizeaz activitatea de inspec ie sanitar veterinar i pentru

siguran a alimentelor în unit ile din cadrul Ministerului Ap r rii Nationale; b) coordoneaz elaborarea de reglement ri specifice inspec iei sanitare veterinare ipentru siguran a alimentelor pentru Ministerul Ap r rii Nationale; c) evalueaz realizarea obiectivelor sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor

la nivelul Ministerului Ap r rii Nationale; d) emite autoriza ii sanitare veterinare de func ionare pentru toate obiectivele care

produc, prelucreaz , depoziteaz , transport i valorific produse de origine animal inon-animal în cadrul Ministerului Ap r rii Nationale, precum i pentru agen ii economici care presteaza activit i de alimenta ie colectiv în acest minister;

e) emite documente de autoritate sanitar veterinar , sesiseaz institu iile publice abilitate;

f) constat i sanc ioneaz contraven iile la normele de igien sanitar veterinar ;g) reprezint Ministerului Ap r rii Nationaleîn rela ia cu alte structuri similare din alte

organe de specialitate na ionale i interna ionale i ale administra iei publice centrale sau locale.

Activitatea de inspec ie sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor se desf oar conform planului anual de control si a Ordinului Ministrului nr.M 74 din 5 08.2008 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr 655/17. 09.2008 Partea I.

3.1.3. Raportare si canale de comunicare intre autoritatile competente

Sistemul Rapid de Alerta

Principalele obiective ale Sistemului rapid de alert sunt urm toarele:a) schimbul rapid de informa ii între Comisia European i Autoritatea Na ional SanitarVeterinar i pentru Siguran a Alimentelor, în calitatea sa de coordonator la nivel na ional al Sistemului rapid de alert i de punct de contact cu Sistemul de alert pentru alimente i furaje european (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF);

b) schimbul rapid de informa ii între Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor, Ministerul S n t ii, Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale iAutoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorilor, atât prin structurile centrale, cât iprin cele jude ene i locale; c) schimbul rapid de informa ii între structurile jude ene i locale, ca integratori locali ai Sistemului rapid de alert , i cele centrale ale Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i

Page 59: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

59

pentru Siguran a Alimentelor, Ministerului S n t ii, Ministerului Agriculturii i Dezvolt riiRurale i Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Consumatorilor; d) schimbul rapid de informa ii între laboratoarele de profil i integratorii locali ai Sistemului rapid de alert ;e) schimbul rapid de informa ii între punctele de inspec ie la frontier i structurile centrale i jude ene ale Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor,

Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, Ministerului S n t ii i Autorit ii Na ionalepentru Protec ia Consumatorilor; f) schimbul rapid de informa ii între consumatori, produc tori i procesatori, pe de o parte, si integratorii locali ai Sistemului rapid de alert , pe de alta parte.

Structura Sistemului rapid de alert se bazeaz pe informa iile transmise/primite la i/sau de la Comisia European sau alte ri ter e de c tre i/sau c tre Autoritatea

Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor. La nivel na ional Sistemul rapid de alert se bazeaz pe informa iile transmise sau

primite la nivel central ori local de c tre: Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar ipentru Siguran a Alimentelor, Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, Autoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorilor i Ministerul S n t ii.

Sistemul rapid de alert opereaz prin transmiterea de informa ii sub form de notificare scris într-un formular tip, denumit formular de notificare.Transmiterea fomularului se efectueaz prin e-mail.

În cazul informa iilor primare transmise/primite între structurile locale i cele jude ene, comunicarea se poate realiza i telefonic.

Circuitul informa iei notificate în cadrul Sistemului rapid de alert se realizeazîntre autorit ile competente, orizontal, pe dou niveluri, i anume la, nivelul structurilor centrale i al structurilor jude ene. În cadrul fiec rei autorit i competente informa ia va circula vertical între structura jude ean i cea de la nivel central.

Protocoale de colaborare

Au fost incheiate mai multe protocoale intre diferite autoritati competente :

- Protocolul de colaborare pe linie sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor incheiat între Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor (Nr.1355 din 31.01.2007) i Ministerul Afacerilor Interne (Nr.147 din 14.02.2007), conform caruia: - medicii veterinari oficiali din cadrul MAI pot participa la solicitare la ac iuni comune al turi de organele de inspec ie ale MAI (Poli ie, Jandarmerie, Poli ie de Frontier ) iANSVSA la constatarea i sanc ionarea unor contraven ii la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor în vigoare; - structurile de inspectie si control ale ANSVSA si DSVSA jude ene i a municipiului Bucure ti, impreuna cu structurile de specialitate din Directia Medicala a MAI, colaboreaza pe linia respectarii normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

- Protocolul de colaborare pe linie sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor încheiat între A.N.S.V.S.A. i M.A.I, privind ac iunile comune de control organizate în vederea sporirii securit ii comer ului intracomunitar cu suine vii, produse i subproduse din carne de porc i implicit a s n t ii oamenilor i animalelor, premergator sarbatorilor de iarna; - Serviciul Sanatate publica, supraveghere si control boli transmisibile, profesionale si sanitar veterinar, din structura Direc iei Medicale a Ministerului Afacerilor Interne este parte component a Comandamentului Antiepizootic Central conform legisla iei in vigoare;

Page 60: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

60

- Protocolul de colaborare nr.4511/8793/1851/407/2005 intre Ministerul Agriculturii iDezvolt rii Rurale, Ministerul S n t ii, Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar ipentru Siguran a Alimentelor i Autoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorilor avand ca obiectiv delimitarea, conform competentei si a responsabilitatilor autoritatilor in domeniul controlului oficial al alimentelor, privind siguranta alimentelor, pe intregul lant alimentar de la ferma la consumator.

- Protocol de colaborare incheiat intre autoritatile fitosanitate si autoritatile vamale nr.80935/48647/2010, pentru asigurarea controlului fitosanitar privind activitatea de import si tranzit a plantelor, produselor vegetale sa altor obiecte supuse controlului fitosanitar- Protocolul nr. 80245/33573090/1309/2006 intre MADR, ANSVSA, Garda Na ional de Mediu si ANPC privind atributiile si responsabilitatile fiecarei institutii, inclusiv colaborarea intre acestea in organizarea activitatilor de inspectie si urmarirea trasabilitatii în domeniul OMG;

- Protocolul privind colaborarea interinstitutionala permanenta intre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) si ANSVSA privind armonizarea sistemelor lor informationale;

- Protocolul de Cooperare pentru prevenirea i combaterea fenomenului infrac ionaltransfrontalier prin intermediul animalelor i produselor de origine animal incheiat intre Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor i Ministerul Administratiei si Internelor prin Inspectoratul General al Poli iei de Frontier ;

- Protocolul de colaborare Interinstitu ionl permanent nr. 1130/09.10.2008//61308/21.10.2008 între Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar ipentru Siguran a Alimentelor i Autoritatea Na ional a V milor pentru asigurarea controlului asupra activit ilor de import, export i tranzit a animalelor vii, produselor de origine animal ; non-animal ; altor produse i materii ce sunt supuse inspec iei icontroalelor sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor provenind din ri ter e – încheiat între Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor iAgen ia Na ional de Administrare Fiscal – Autoritatea Na ional a V milor modificat prin Actul aditional nr. 1/2011.

- Protocolul de cooperare privind cooperarea pentru realizarea unor actiuni comune in vederea controlului respectarii legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind transportul de animale vii, produse si subproduse de origine animala pe drumurile publice - incheiat intre Autoritatea Na ionala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Afacerilor si Interne si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;

- Protocolul de colaborare – incheiat intre ANSVSA i Asocia ia General a V n torilor iPescarilor Sportivi din România/Regia Na ional a P durilor – Romsilva;

- Protocolul - incheiat intre Ministerul Agriculturii i Alimenta iei, Direc ia Generala Sanitar Veterinar nr. 48.394/20.04.1992 si Ministerul Ap r rii Na ionale, Departamentul Asigur rii Logistice, Inspectoratul General al Serviciilor nr. DA 230/22.04.1992;

- Protocolul de colaborare nr. 97533/29.10.2013, încheiat între Ministerul Agriculturii iDezvolt rii Rurale (MADR) prin structurile teritoriale ale Direc iilor pentru AgriculturJude ene i a Municipiului Bucure ti (DAJ), Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar ipentru Siguran a Alimentelor (ANSVSA), Inspectoratul General al Poli iei Române, Agen ia Na ional de Administrare Fiscal , Autoritatea Na ional pentru Protec ia

Page 61: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

61

Consumatorilor (ANPC), Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor Vârstnice prin Inspectoratele Teritoriale de Munc , Ministerul S n t ii, Patronatul Român din Industrie de Mor rit Panifica ie i Produse F inoase (ROMPAN), Asocia iaNa ional a Industriilor de Mor rit i Panifica ie din România (ANAMOB), Federa iaNa ional PRO AGRO. Acest protocol este valabil pân la 26.10.2014.

- Protocolul incheiat intre Ministerul Apararii si ANSVSA „Protocol de colaborare pe linie sanitar – veterinara intre Ministerul Apararii si ANSVSA nr. M 139/20.07. 2007 respectiv 3876/ 05.07.2007”

- Protocolul de colaborare – incheiat intre Ministerul S n t ii, nr.RL3398-24.04.2012 denumit în continuare MS si Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran aAlimentelor,nr.25860/ 23.04.2012 -in vederea aplic rii uniforme a Regulamentului Parlamentului European i al Consiliului nr. 178/2002 privind siguran a alimentelor i a hranei pentru animale i a Regulamentului Parlamentului European i al Consiliului nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformit iicu legisla ia privind hrana pentru animale i produsele alimentare i cu normele de s n tate animal i de bun stare a animalelor.

- Protocolul privind colaborarea interinstitutionala permanenta nr. 39/05.11.2012 intre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) si ANSVSA în materie de schimburi comerciale cu ri ter e cu produse agricole reglementate de Politica AgricolComun ;

ANSVSA

Schimbul de informa ii, atribuirea de responsabilitati de la nivelul central la cel judetean precum si raportarile de la nivel judetean la cel central se realizeaza prin Sistemul INTRANET al ANSVSA.

Notele de serviciu sunt transmise de catre fiecare directie de specialitate din cadrul ANSVSA catre DSVSA si sunt utilizate pentru a stabili activitatea inspectorilor de la nivel jude ean pentru ca legisla ia in domeniul sanitar veterinar si pentru siguran a alimentelor sa fie pusa in aplicare in mod corespunz tor. Rapoartele privind actiunile intreprinse si stadiul modului in care operatorii din domeniul alimentar, operatorii din sectorul hranei pentru animale si operatorii din domeniul produselor medicinale veterinare aplica legislatia sunt transmise de la nivel judetean la cel central periodic (periodicitatea este stabilita de la nivel central) si ori de cate ori este necesar

Institutul de Diagnostic i S n tate Animal

În func ionarea institutului privind comunicarea intern exist elaborat Strategia de comunicare i protec ie a comunic rii în IDSA. Transmiterea informa iilor atat c tre structurile institutului, cât i c tre institu iile partenere se realizeaz în cadrul a 22 module de comunicare.

La nivelul DSVSA judetene exista o comunicare si conlucrare permanenta cu inspectorii de la nivelul circumscriptiilor sanitare - veterinare si pentru siguranta alimentelor si cele zonale, situa iile primite de la aceste structuri fiind luate in considerare la intocmirea rapoartelor catre ANSVSA

Page 62: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

62

MADR

Agentia Nationala Fitosanitara

Schimbul de informa ii si raport rile intre autoritatile nationale si cele locale se realizeaza periodic, prin fax, posta si e-mail.

Notele de serviciu i procedurile întocmite de c tre Agen�ia Na ional Fitosanitarsunt transmise Unit ilor fitosanitare jude ene i a municipiului Bucure ti i Inspectoratelor de Carantin Fitosanitare Vamale, respectiv Laboratorului Central Fitosanitar, direc iilor din alte ministere (ex. Direc ia Silvic din cadrul Ministerului Mediului i Schimb rilor Climatice) i altor institu ii (sta iuni de cercetare, asocia ii i federatii ale produc torilor agricoli) dup caz, în vederea implement rii într-un mod unitar la nivel teritorial a directivelor europene transpuse în legisla ia na ional , precum i a deciziilor iregulamentelor europene

Legislatia nationala si european pentru domeniul fitosanitar este pe pagina de internet a MADR la domeniul „Fitosanitar” http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html.

Inspectia de stat in domeniul OMG

Inspectorii teritoriali din cadrul DAJ transmit lunar pân pe data de 10 ale fiec reiluni la Direc ia Inspec ii de Stat, respectiv la Inspec ia în domeniul Organismelor Modificate Genetic (OMG), rapoartele lunare de activitate. Acestea sunt transmise prin: fax, e-mail i po t .

De asemenea, toat coresponden a purtat între autorit i centrale (direc ii, servicii sau compartimente, etc.), institu ii de la nivel jude ean, solicit ri de informa ii/sesiz ri ale diferitelor institu ii subordonate i persoane juridice/fizice se realizeaz prin adrese oficiale, transmise prin fax, e-mail i/sau po t .

Agricultura ecologic

- Protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale (nr.80302/21.10.2013), Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poli iei Române (nr.44/18.10.2013) i Ministerul Public – Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casa ie i Justi ie (1477/C/16.10.2013), pentru prevenirea i combaterea fraudelor în domeniul agriculturii ecologice.

Raportarea controalelor în agricultura ecologic

Inspectorii teritoriali din directiile pentru agricultura judetene transmit lunar pân pe data de 10 a fiec rei luni la Directia de Inspectii de Stat pentru structura de inspec iitehnice în domeniul agriculturii ecologice, rapoartele lunare de activitate, in format electronic si pe suport de hartie.

Inspectii tehnice in industria alimentar ,

Inspectorii din industria alimentara din cadrul DAJ transmit lunar pân pe data de 10 ale fiec rei luni la Direc ia Inspec ii de Stat, respectiv la Inspec ia în domeniul Industriei Alimentare rezultatele ac iunilor de control efectuate. Raportarea controalelor se efectueaz în baza unui Raport lunar de activitate i prin fi ele de raport cumulativ ,transmise în format electronic i pe suport de hârtie la MADR.

Page 63: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

63

Sector vitivinicol

Inspectorii vitivinicoli din direc iile pentru agricultur jude ene i municipiul Bucure ti transmit lunar, pîn pe data de 10 a lunii, din cadrul Ministerului Agriculturii, iDezvolt rii Rurale. Canalele de comunicare folosite sunt: serviciile po tale, fax, telefon sau internet

ANPC

Schimbul de informa ii de la nivelul central la cel regional/judetean precum si raportarile de la nivel regional/judetean la cel central se realizeaza prin coresponden atransmis prin serviciile po tale, fax sau po ta electronic .

La nivelul comisariatelor regionale/judetene pentru protec ia consumatorilor exista o comunicare si conlucrare permanenta în scopul limit rii cazurilor de înc lcare a legisla iei din domeniul protec iei consumatorilor.

MMSC

Schimbul de informa ii intre autorit ti si între autorit i i unit ile subordonate se realizeaza periodic, prin fax, posta si e-mail.

În domeniul OMG, în ceea ce priveste asigurarea schimbului de informatii, MMSC îndepline te urm toarele atribu ii: - colaboreaz în procesul decizional i în controlul activit ilor reglementate prin legisla ia în vigoare din domeniul organismelor modificate genetic, cu autorit ile implicate: autoritatea public central pentru agricultur , autoritatea central sanitar veterinar ipentru siguran a alimentelor, autoritatea public central pentru s n tate, autoritatea public central pentru protec ia consumatorilor, autoritatea public central pentru cercetare, autoritatea na ional vamal - avizeaz rapoartele anuale de activitate întocmite de autoritatea competent (ANPM) i organul de control(GNM), în conformitate cu OUG nr. 43/2007, privind introducerea deliberat în mediu i introducerea pe pia a organismelor modificate genetic, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 247/2009 ;- exercit atribu iile de Punct focal pentru Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea asigurând urm rirea aplic rii i realiz rii prevederilor i recomand rilor precum i elaborarea i transmiterea rapoartelor periodice solicitate, în acord cu recomand rile Uniunii Europene;

- implementeaz mecanismul de schimb de informa ii la nivel global în domeniul biosecurit ii BCH (Biosafety Clearing-House) în acord cu obliga iile asumate prin ratificarea Protocolului de la Cartagena privind Biosecuritatea i cu strategia de biosecuritate a Uniunii Europene în domeniu;

- asigur împreun cu autoritatea competent , comunicarea cu Comisia European icelelalte state membre, pe baza informa iilor furnizate de autoritatea competent , în conformitate cu OUG nr. 43/2007 privind introducerea deliberat în mediu i introducerea pe pia a organismelor modificate genetic, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 247/2009 .

ANPM colaboreaz în permanent cu autorit �ile implicate, na�ionale �i comunitare, în mod direct sau, indirect, prin gestionarea registrelor OMG.

GNM transmite informãri i rapoarte privind rezultatele controalelor i inspec iilor,cãtre autoritatea competentã (ANPM) i autoritatea publicã centralã pentru protec iamediului (MMSC);

Page 64: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

64

Raportarea datelor de control se face:

planificat: trimestrial, de 4 ori pe an (prin cumulare din celelalte trimestre, situatia de la sfâr itul trimestrului IV reprezentând situatia pe anul in curs);

de urgenta - ori de cate ori exist solicit ri de la Comisia European , cu relevan în implementarea Directivei 2001/18/CE, Directivei 2009/41/CE i Regulamentului (CE) nr. 1946/2003.

MAIVehicularea informatiei: Schimbul de informa ii in domeniul sigurantei alimentelor si

a sanatatii animalelor, atribuirea responsabilitatilor de la (nivel central la cel local) precum si raportarile de la (nivel local la cel central) se realizeaza:

a) in scris (posta speciala) ; b) telefonic (nota telefonica + notificare scrisa) ; c) prin fax ; d) electronic ( reteaua Intranet).

MODUL DE TRANSMITERE A INFORMATIEI LA NIVELUL D.M. A MAI

Nivel de transmitere

Pe linie ascendenta Pe linie orizontala Pe linie descendenta

La nivel central,(national)

Cu urmatoarele foruri: MAI A.N.S.V.S.A M.S. Institutele de Sanatate Publica, Alte structuri cu implicare in domeniul sigurantei alimentului, Directia Medicala a MAI – Serviciul Sanatate publica, supraveghere si control boli transmisibile, profesionale si sanitar veterinar.

Structuri centrale din MAI

cu reteaua medicala proprie

La nivel local Centrele Medicale/CMDTA-uri, Cabinete sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor din IGPR si IGJR catre Directia Medicala a MAI Autoritati locale (Prefectura, Primarie)

Exista o comunicare permanenta cu : Structurile locale ale A.N.S.V.S.A. si M.S. (Autoritatile de Sanatate Publica judetene, Directiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene sau ale municipiului Bucuresti si cu Laboratoarele de analize pe linia sigurantei alimentelor)

CentreleMedicale/CMDTA,-uri, Cabinete sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor din IGPR si IGJR catre structurile controlate din zona de competenta

Avand in vedere specificul unitatilor MAI cat si existenta de unitati ce detin documente clasificate evidentele tehnice si documentele sanitare si sanitare veterinare sunt intocmite conform formularisticii oficiale, au caracter intern, conform Legii nr. 182 din 2002 privind protectia informatiilor clasificate cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii

Page 65: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

65

Guvernului nr.781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificarile si completarile ulterioare.

MJ

Modalitatea schimbului de informa ii între autorit i de nivel central i teritorial este prev zut în proiectul de protocol pe linie sanitar veterinar ce urmeaz a fi încheiat între M.J. i A.N.S.V.S.A.

MAN

Schimbul de informa ii între Direc ia medical i structurile medicale i sanitare veterinare din sistemul sanitar i sanitar veterinar din Ministerul Ap r rii Nationale se realizeaz în scris, prin raport ri trimestriale i semestriale, prin po ta special , i în situa ii deosebite prin note telefonice, fax sau electronic.

MSSchimbul de informa ii de la nivelul central la cel judetean precum si raportarile de la

nivel judetean la cel central se realizeaza prin coresponden a oficiala transmis prin posta, fax sau po ta electronic .

La nivelul directiilor de sanatate publica judetene exista o comunicare si conlucrare permanenta în scopul limit rii cazurilor de nerespectare a legisla iei din domeniul protec iei consumatorilor.

3.2. Laboratoare nationale de referinta

3.2.1. Responsabilit i

ANSVSA

IISPVIn subordinea ANSVSA exista:

- 26 laboratoare nationale de referinta pentru siguran a alimentelor de origine animal i a furajelor aflate in structura organizatorica a Institutului de Igiena si Sanatate Publica Veterinara.

- 3 laboratoare nationale de referinta pentru anumite clase de reziduuri i contaminan iaflate in structura organizatorica a Direc iilor Sanitare Veterinare i pentru Siguran aAlimentelor, respectiv Constan a, Cluj i Timi oara.

Lista laboratoarelor nationale de referinta, corespondente ale celor comunitare de referinta prevazute in R CE 882/2004 a fost transmisa Comisiei Europene si este reactualizata ori de cate ori apar modificari privind desemnarea acestora.

Laboratoarele na ionale de referin pentru siguran a alimentelor de origine animal i a furajelor din cadrul Institutului de Igien i S n tate PublicVeterinar (I.I.S.P.V.)

Laboratoarele na ionale de referin pentru siguran a alimentelor de origine animal i a furajelor pentru 26 de domenii, din care 1 laborator national de referinta

Page 66: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

66

pentru apa din carnea de pasare, nominalizat conform Reg.CE 543/2008, Anexa XI si coordonat de CE Departamentul AGRI-C4-ANIMAL-PRODUCTS.

Atribu iile Laboratoarelor Na ionale de Referin pentru siguran a alimentelor de origine animal i a furajelor sunt prev zute de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European i al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformit ii cu legisla ia privind hrana pentru animale i produsele alimentare i cu normele de s n tate animal i de bun stare a animalelor la art. 12 alin. (2) i (3) i la art. 32 alin. (2) i (3).

Aceste atribu ii sunt:

colaboreaz cu laboratorul de referin comunitar în domeniul lor de competen ; coordoneaz , pentru domeniul lor laboratoarele oficiale responsabile pentru analiza probelor în control oficial;

organizeaz teste comparative între laboratoarele oficiale na ionale i asigururm rirea adecvat a acestor teste comparative;

se asigur c informa iile furnizate de laboratorul de referin comunitar sunt transmise autorit ii competente i laboratoarelor na ionale oficiale;

furnizeaz asisten tiin ifc i tehnic autorit ii competente;

In conformitate cu cele prev zute mai sus, laboratoarele na ionale de referin pentru siguran a alimentelor de origine animal i a furajelor realizeaza urm toarele :

stabilesc metodele de analiz utilizate de laboratoarele sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor autorizate sanitar-veterinar;

stabilesc criteriile de performan i efectueaz studiile de validare care sdemonstreze aplicabilitatea metodelor de testare utilizate în controalele oficiale, în conformitate cu protocolul de validare interna ional;

verific aplicarea i respectarea de c tre laboratoarele sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor din cadrul direc iilor sanitar-veterinare i pentru siguran aalimentelor jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti, a standardelor i metodelor de analiz recunoscute oficial în România;

elaboreaz fi a de evaluare i particip la autorizarea laboratoarelor sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor din cadrul direc iilor sanitar-veterinare ipentru siguran a alimentelor jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti, i a celor private pentru profilele de competen potrivit reglement rilor legale în vigoare;

colaboreaz cu celelalte laboratoare na ionale de referin din statele membre, cu laboratoarele de referin ale Organiza iei Mondiale pentru S n tatea Animalelor icu alte organiza ii de profil, în vederea îmbun t irii capacit ii de supraveghere idiagnostic pentru alimentele de origine animal ;

particip la activit ile de standardizare a metodelor de laborator utilizate pentru supravegherea i controlul alimentelor de origine animal i al furajelor, organizate de laboratorul comunitar de referin de profil sau de alte organiza ii na ionale de profil cu competen e în domeniul standardiz rii;

particip la testele de intercomparare organizate de laboratoarele comunitare de referin ;

organizeaz testele interlaboratoare anuale cu laboratoarele sanitare veterinare ipentru siguran a alimentelor autorizate sanitar-veterinar din cadrul direc iilor sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti,i evalueaz rezultatele ob inute de c tre acestea;

efectueaz activit i de expertiz sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor privind cazurile de litigiu în domeniile de competen ale acestora;

Page 67: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

67

confirm rezultatele ob inute de laboratoarele sanitare veterinare i pentru siguran aalimentelor autorizate sanitar-veterinar. Activit ile de expertiz pentru care laboratoarele na ionale de referin confirm rezultatele laboratoarelor sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor sanitar-veterinar, se stabilesc anual prin ordin al pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran aAlimentelor;

particip , in grupuri de lucru împreun cu direc iile de specialitate din cadrul Autorit iiNa ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor, la elaborarea Programului de supraveghere, profilaxie i combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om i de protec ie a mediului, în domeniul produselor de origine animal , al alimentelor i al furajelor, aprobat anual prin ordin al pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran aAlimentelor;

realizeaz activit i de instruire i formare a speciali tilor care î i desf oaractivitatea în cadrul laboratoarelor sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor autorizate sanitar-veterinar, în vederea efectu rii testelor i examenelor de laborator potrivit competen elor specifice ale acestora;

efectueaz activit i de îndrumare i acord consultan tehnic i realizeaz auditul pentru institu ii i organiza ii care func ioneaz în domeniul siguran ei alimentelor de origine animal i a furajelor sau al celor a c ror activitate implic produse ori subproduse de origine animal sau furaje, în calitate de secund sau ter parte;

cerceteaz , asimileaz , elaboreaz i valideaz metodele de analiz de laborator pentru siguran a alimentelor de origine animal i a furajelor;

particip la elaborarea proiectelor de acte normative, la realizarea de programe tehnice i proiecte na ionale i interna ionale privind siguran a alimentelor de origine animal i a furajelor;

verific capacitatea analitic a laboratoarelor sanitare veterinare i pentru siguran aalimentelor autorizate sanitar-veterinar, pentru domeniile de competen privind siguran a alimentelor de origine animal i a furajelor.

Laboratoarele na ionale de referin pentru siguran a alimentelor de origine animal i a furajelor, organizate în cadrul Institutului de Igien i S n tate PublicVeterinar :

Nr.crt.

Denumire completa LNR

1. Laborator National de Referinta pentru metale grele din produse de origine animala 2 Laborator National de Referinta pentru metale grele din furaje 3 Laborator National de Referinta pentru micotoxine din produse de origine animala 4 Laborator National de Referinta pentru micotoxine din hrana pentru animale 5. Laborator National de Referinta pentru identificare microscopica din furaje 6. Laborator National de Referinta pentru controlul reziduurilor de pesticide din furaje si

cereale7. Laborator National de Referinta pentru determinarea reziduurilor de pesticide din produse

de origine animala 8. LNR pentru lapte si produse lactate- activitatea fosfatazei alcaline 9. LNR pentru apa din carnea de pasare 10. Laboratorul Na ional de Referin pentru Lapte i Produse Lactate 11. Laboratorul Na ional de Referin pentru Salmonella din furaje i alimente de origine

animal12. Laboratorul Na ional de Referin pentru Listeria monocytogenes

13. Laboratorul Na ional de Referin pentru Staphylococcus14. Laboratorul Na ional de Referin pentru Escherichia coli15. Laboratorul Na ional de Referin pentru Campylobacter din alimente de origine animal

Page 68: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

68

16. Laboratorul Na ional de Referin pentru Parazitoze Zoonotice (Trichinella i Anisakis)17. Laboratorul Na ional de Referin pentru Rezisten a Antimicrobian18. Reziduuri de A1 (Stilbene, Deriva i Stilbenici, S ruri i Esteri ai acestora) din produse de

origine animal19. Reziduuri de A4 (Lactone ale acidului rezorcilic) din produse de origine animal20. Reziduuri de A6 (Nitrofurani i Nitroimidazoli) din produse de origine animala 21. Reziduuri de B1 (Substan e Antibacteriene) din produse de origine animal22. Reziduuri de B2a (antihelmintice) din produse de origine animal

23. Reziduuri de B2b (anticoccidiene) din produse de origine animal24. Reziduuri de B2e -PBZ din produse de origine animal25. Reziduuri de B3e (Coloran i) din produse de acvacultur26. Reziduuri de B2f (Corticosteroizi, Carbadox/Olaquindox, Amitraz) din produse de origine

animal

Laboratoarele na ionale de referin pentru anumite clase de reziduuri :

In cadrul Direc iilor Sanitar Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor:

DSVSA CLUJ 1. Laboratorul Na ional de Referin pentru Reziduuri de carbama i i piretroide în alimente de origine animal2. Laboratorul Na ional de Referin pentru Reziduuri de sulfamide in produse de origine animala

DSVSA CONSTAN A1. Laboratorul Na ional de Referin pentru Reziduuri de steroizi 2. Laboratorul Na ional de Referin pentru Reziduuri de cloramfenicol

DSVSA TIMI 1. Laboratorul Na ional de Referin pentru Reziduuri de substan e tireostatice 2. Laboratorul Na ional de Referin pentru Reziduuri de lactone ale acidului rezorcilic 3. Laboratorul Na ional de Referin pentru Reziduuri de substan e beta-goniste 4. Laboratorul Na ional de Referin pentru Reziduuri de substan e tranchilizante i beta-blocante (sedative).

Institutulul pentru Controlul Produselor Biologice i Medicamentelor de Uz Veterinar

In subordinea ANSVSA exista 4 laboratoare nationale pentru controlul oficial a produselor medicinale veterinare, aflate in structura Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de uz Veterinar

Laboratoarele na ionale pentru controlul oficial a calitatii produselor medicinale veterinare din cadrul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de uz Veterinar au urmatoarele atributii:

elaboreaz i propune ANSVSA proiecte de norme sanitar - veterinare, instruc iuni tehnice i alte reglement ri cu caracter obligatoriu, privind produsele medicinale veterinare, produsele biocide i alte produse veterinare, armonizate cu legisla ia Uniunii Europene;

Page 69: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

69

efectueaz controlul calit ii produselor biologice, produselor farmaceutice, dezinfectantelor veterinare, seturilor i reagen ilor de diagnostic i a altor produse veterinare, utilizate în practica medical veterinar , în conformitate cu legisla ia veterinar în vigoare i emite buletine de analiz ; înregistreaz i monitorizeaz reac iile adverse raportate ap rute dup administrarea produselor medicinale veterinare, prin sistemul de farmacovigilen ; controleaz respectarea prevederilor legale privind calitatea produselor medicinale veterinare i a altor produse veterinare de c tre unit ile produc toare i distribuitoare de produse biologice, produse farmaceutice, seturi i reagen i de diagnostic i alte produse veterinare, la solicitarea ANSVSA, impreuna cu reprezentantii acesteia; efectueaz contra cost studii microbiologice pentru produsele biocide (dezinfectante destinate domeniului veterinar) la solicitarea persoanelor fizice sau juridice interesate. între ine i stocheaz microorganismele test de referin , necesare controlului calit iiproduselor medicinale veterinare i dezinfectantelor i asigur securitatea acestora; la solicitarea persoanelor fizice i juridice interesate, în calitate de Institut na ional de referin , efectueaz contra cost controale, expertize i contraexpertize ale probelor de produse biologice, de produse farmaceutice veterinare, de alte produse veterinare, atunci când se contest calitatea acestora; efectueaza controlul calit ii materiilor prime si produselor medicinale veterinare pe fluxul tehnologic la solicitarea ANSVSA.; întocme te i actualizeaz periodic Nomenclatorul produselor de uz veterinar autorizate pentru comercializare în România si asigura publicarea acestuia pe site-ul institutului; întocme te Planul de prelevare si testare anual, preleveaz probe (dupa caz) iefectueaz controlul calit ii produselor medicinale veterinare, conform prevederilor Programului ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului, aprobat ; particip la prelevarea i controlul produselor medicinale veterinare conform Programului de recoltare i testare a produselor medicinale veterinare autorizate prin Procedura Centralizat (CAP), a produselor medicinale veterinare autorizate prin Procedura de Recunoa tere Mutual precum i a produselor medicinale veterinare autorizate prin Procedura Descentralizat , derulat de Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor (EDQM); men ine implementarea i îmbun t irea permanent a Sistemului de Management al Calit ii conform cerin elor standardului SR EN ISO 17025:2005, cerin elor standardului SR EN ISO 9001/2008; precum i cerin elor Directoratului European pentru Calitatea Medicamentelor - EDQM i a cerin elor Agen iei Europene pentru Medicamente - EMA, pentru a fi în consens cu laboratoarele din Re eaua european a laboratoarelor oficiale pentru controlul medicamentului (European network of OMCL’s) i cu structurile similare din Uniunea Europeana; particip la teste i studii de compar ri interlaboratoare organizate de EDQM i alte institu ii europene abilitate; elaboreaz , potrivit competen elor, planurile de masuri pentru remedierea neconformit ilor ca r spuns la recomand rile inspectorilor europeni, în urma evalu rilorefectuate de catre EDQM (Consiliul Europei) si BEMA – evaluarea comparativa a agentiilor de medicamente (HMA) pe domeniul specific de activitate; elaboreazdocumente i instruc iuni de aplicare a planurilor de masuri pentru rezolvarea, la termenele stabilite a acestora si informeaza ANSVSA cu privire la stadiul de rezolvare; evalueaz i autorizeaz , împreun cu ANSVSA, pe domenii de competen ,laboratoarele sanitar - veterinare i pentru siguran a alimentelor, laboratoarele din cadrul facult ilor i institutelor de cercetare, precum i laboratoarele private, cu excep ia laboratoarelor uzinale;

Page 70: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

70

elaboreaz împreun cu ANSVSA criteriile pentru desemnarea laboratorelor oficiale, in domeniul specific de activitate; organizeaz reuniuni de lucru, instruiri i manifest ri tiin ifice în domeniul produselor medicinale veterinare impreuna cu reprezentantii ANSVSA si particip la sesiuni tiin ifice, simpozioane, workshop-uri i alte întâlniri profesionale din ar i din

str in tate în domeniul s u de activitate; particip , la edin ele organismului Conducatorilor Agentiilor de Medicamente (HMA), Comitetului pentru produse Medicinale Veterinare (CVMP) i ale Grupurilor de lucru din cadrul Agen iei Europene a Medicamentelor (EMA), precum i la întrunirile anuale organizate de Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor (EDQM), precum si la sedintele organizate de catre Comisia Europeana;

Institutul de Diagnostic i S n tate Animal

În conformitate cu prevederile Ordinului pre edintelui ANSVSA nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor na ionale de referin i a atribu iilor acestora, în cadrul IDSA sunt organizate 33 laboratoare na ionale de referin pentru s n tatea i bun stareaanimalelor. Prin Laboratoarele Na ionale de Referin pentru domeniul s n t ii i bun st riianimalelor i celelalte laboratoare de diagnostic, Institutul de Diagnostic i S n tateAnimal : a) realizeaz coordonarea tehnic a laboratoarelor sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene, din structura direc iilor sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene, asigurând astfel evaluarea conformit ii privind s n tateai bun starea animalelor, cu scopul protec iei s n t ii acestora i a s n t ii publice,

precum i a facilit rii comer ului cu animale vii i produse i subproduse provenite de la acestea, prin calificarea statusului de s n tate al exploata iilor de animale.

b) este principalul colaborator al A.N.S.V.S.A. în elaborarea strategiei de prevenire i combatere a bolilor la animale pe teritoriul României, fiind totodat partenerul

Laboratoarelor De Referin ale Uniunii Europene. Laboratoarele na ionale de referin pentru s n tatea i bun starea animalelor,

organizate în cadrul Institutului de Diagnostic i S n tate Animal sunt urm toarele:1. Laboratorul Na ional de Referin pentru Pesta Porcin Clasic i Pesta PorcinAfrican2. Laboratorul Na ional de Referin pentru Gripa Aviar i Boala de Newcastle 3. Laboratorul Na ional de Referin pentru Febra Aftoas i alte Boli Veziculoase ale Animalelor 4. Laboratorul Na ional de Referin pentru Arboviroze - Bluetongue i Pesta African a Calului 5. Laboratorul Na ional de Referin pentru Pesta Bovin i Pesta Micilor Rumeg toare6. Laboratorul Na ional de Referin pentru Variol Ovin i Caprin7. Laboratorul Na ional de Referin pentru Rabie 8. Laboratorul Na ional de Referin pentru Leucoza Enzootic Bovin9. Laboratorul Na ional de Referin pentru Anemia Infec ioas a Calului 10. Laboratorul Na ional de Referin pentru Herpesviroze (Boala lui Aujeszky, IBR, Rinopneumonia Ecvin )11. Laboratorul Na ional de Referin pentru Encefalopatii Spongiforme Transmisibile 12. Laboratorul Na ional de Referin pentru Antrax 13. Laboratorul Na ional de Referin pentru Salmonelozele Animalelor 14. Laboratorul Na ional de Referin pentru Bruceloz15. Laboratorul Na ional de Referin pentru Tuberculoz i Paratuberculoz16. Laboratorul Na ional de Referin pentru Campylobacterioza animalelor 17. Laboratorul Na ional de Referin pentru Pleuropneumonia Contagioas Bovin

Page 71: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

71

18. Laboratorul Na ional de Referin pentru Monitorizarea Rezisten ei Antimicrobiene la Animale19. Laboratorul Na ional de Referin pentru Leptospiroz20. Laboratorul Na ional de Referin pentru Echinococoz21. Laboratorul Na ional de Referin pentru Protozooze 22. Laboratorul Na ional de Referin pentru Vectori ai Bolilor la Animale i ai Zoonozelor 23. Laboratorul Na ional de Referin pentru Boli Micotice i Micotoxicoze 24. Laboratorul Na ional de Referin pentru Toxicologie Veterinar25. Laboratorul Na ional de Referin pentru Bun stare Animal26. Laboratorul Na ional de Referin pentru Boli de Reproduc ie ale Animalelor 27. Laboratorul Na ional de Referin pentru Bolile Pe tilor28. Laboratorul Na ional de Referin pentru Bolile Molu telor i Crustaceelor 29. Laboratorul Na ional de Referin pentru Monitorizarea Contamin rii Microbiene a Molu telor Bivalve 30. Laboratorul Na ional de Referin pentru Monitorizarea Biotoxinelor Marine 31. Laboratorul Na ional de Referin pentru Bolile Albinelor i ale altor Insecte Utile 32. Laboratorul Na ional de Referin pentru Biologie Molecular33. Laboratorul Na ional de Referin pentru Organisme Modificate Genetic din Alimente i Furaje

Laboratoarele na ionale de referin pentru s n tatea i bun stareaanimalelor din cadrul Institutului de Diagnostic i S n tate Animal au urm toareleatribu ii:

elaboreaz manualele de diagnostic pentru bolile pentru care au competen e. aprob rezultatele studiilor de validitate ce demonstreaz fiabilitatea metodelor de

testare, diagnostic i supraveghere utilizate în România; coordoneaz preluarea i elaborarea în România a standardelor i metodelor de

diagnostic pentru domeniul de competen al acestora; colaboreaz cu laboratoarele comunitare de referin similare domeniilor de

competen ale acestora i, în acest scop, pot beneficia de instruiri organizate de acestea pentru domeniul respectiv i de furnizare de standarde, metode, reagen isau etaloane de diagnostic pentru profilul de diagnostic pentru care au competen e;

colaboreaz cu celelalte laboratoare na ionale de referin din statele membre, cu laboratoarele de referin ale Organiza iei Mondiale pentru S n tatea Animalelor icu alte organiza ii de profil, în vederea îmbun t irii capacit ii de supraveghere idiagnostic al bolilor pentru care au competen e specifice;

particip la activit ile de asigurare a calit ii i de standardizare a metodelor de diagnostic, de supraveghere i de screening, întreprinse de Laboratorul Comunitar de Referin ;

realizeaz examenele de laborator pentru diagnosticul i supravegherea bolilor pentru care au competen e specifice, în conformitate cu manualul de diagnostic;

controleaz i certific valoarea de diagnostic a tuturor loturilor reactivilor de diagnostic, a seturilor i kiturilor de diagnostic i stabile te utilizarea acestora în laboratoarele sanitare veterinare de stat în România;

întocmesc fi a de evaluare i particip direct la autorizarea laboratoarelor sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor de stat i private i verificarea modului de îndeplinire a condi iilor de asigurare a sistemului de calitate;

coordoneaz standardele i metodele de diagnostic utilizate de c tre laboratoarele sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor autorizate sanitar-veterinar;

prepar anumi i reactivi de diagnostic, pe care îi furnizeaz laboratoarelor sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor autorizate sanitar-veterinar;

particip , împreun cu laboratoarele na ionale de referin din statele membre, la test rile de intercomparare organizate de laboratoarele comunitare de referin ;

Page 72: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

72

organizeaz testele comparative interlaboratoare anuale cu laboratoarele sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor autorizate sanitar-veterinar din cadrul direc iilor sanitare-veterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene;

realizeaz auditul extern i particip la realizarea auditului de ter parte pentru laboratoarele sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene, respectiv al municipiului Bucure ti, precum i pentru alte laboratoare în care se desf oaractivit i supuse supravegherii i controlului sanitar veterinar din domeniul s n t iianimalelor, autorizate sanitar veterinar;

caracterizeaz izolatele de agen i etiologici, tipizarea genetic a acestora iîntocmirea diagramelor de epidemiologie genetic ;

p streaz , în condi ii de securitate maxim , izolatele din agen ii etiologici pentru care au competen e specifice;

comunic , cu acordul Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran aAlimentelor, informa iile solicitate de Comisia European , de laboratoarele comunitare de referin , de Organiza ia Mondial pentru S n tatea Animalelor, de laboratoarele na ionale de referin ale statelor membre i de alte organiza ii i institu ii de profil;

furnizeaz Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor, precum i direc iilor sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti, informa iile necesare referitoare la bolile pentru care au competen e specifice, în vederea stabilirii strategiilor i politicilor na ionale pentru domeniile de competen ale acestora;

confirm , pentru anumite boli, rezultatele pozitive ob inute de laboratoarele sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene, respectiv al municipiului Bucure ti.Bolile pentru care este necesar confirmarea de c tre laboratoarele na ionale de referin pentru s n tatea i bun starea animalelor sunt stabilite anual prin ordin al pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor;

identific i caracterizeaz agentul etiologic, originea, tipul, subtipul i varianta acestuia pentru bolile emergente sau reemergente;

realizeaz activit i de instruire i formare a speciali tilor care î i desf oaractivitatea în cadrul laboratoarelor sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor autorizate sanitar-veterinar, în vederea efectu rii testelor i examenelor de laborator potrivit competen elor specifice ale acestora

efectueaz activit i de îndrumare, acord consultan tehnic i realizeaz auditul pentru institu ii i organiza ii care func ioneaz în domeniul cre terii animalelor sau al celor a c ror activitate implic produse ori subproduse ob inute de la acestea, în calitate de secund sau ter parte;

particip la ac iunile de inspec ie i control ini iate de Autoritatea Na ional SanitarVeterinar i pentru Siguran a Alimentelor, pentru domeniile de competen ale acestora;

promoveaz i implementeaz principiile de bun practic de laborator (GLP), conform legisla iei în vigoare, pentru studii de cercetare aplicat ;

cerceteaz , asimileaz i elaboreaz metode de analiz de laborator pentru diagnosticul i supravegherea bolilor pentru care au competen ;

particip la elaborarea, coordonarea, monitorizarea i realizarea unor ac iuni cuprinse în Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului, aprobat anual prin ordin al pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare ipentru Siguran a Alimentelor;

particip la elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul s n t ii ibun st rii animalelor;

particip la elaborarea de programe tehnice i de proiecte na ionale i interna ionalede diagnostic i supraveghere în domeniul s n t ii i bun st rii animalelor;

Page 73: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

73

realizeaz expertiza de diagnostic privind cazurile de litigiu, pentru domeniile de competen ale acestora;

particip la determinarea num rului maxim de probe ce trebuie prelevate pentru examene de laborator privind s n tatea i bun starea animalelor, a num rului maxim de probe pentru examene de laborator ce se efectueaz pe probe comasate ietalonarea serurilor secundare de referin na ionale în raport cu seruri etalon primare interna ionale. Institutul de Diagnostic si S n tate Animal este atestat în domeniul cercet rii - dezvolt rii c tre organismul na ional competent i particip la dezvoltarea cercet riitiin ifice în domeniul medicinii veterinare i al siguran ei alimentelor.

În cadrul structurii Institutului de Diagnostic i S n tate Animal exist biroul Elaborare Proiecte Cercetare, Comunicare care are responsabilitatea comunic riiinterne, cu structurile din cadrul institutului, a comunic rii externe, cu Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor i cu unit ile din subordinea acesteia, precum i cu alte institu ii i organiza ii de profil din ar , a comunic rii interna ionale cu institu ii i organiza ii interna ionale de profil sau cu inciden în domeniile de competen , în limitele de competen ale institutului.

Institutul de Diagnostic i S n tate Animal are urm toarele responsabilit i:

a) realizeaz coordonarea metodologic a activit ii laboratoarelor sanitare - veterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene, respectiv al municipiului Bucure ti,denumite în continuare LSVSA, testarea capacit ii de diagnostic a acestora prin probe test, standardizarea, asimilarea, validarea i introducerea în practica de laborator a metodelor i tehnicilor noi de diagnostic, confirmarea diagnosticului, expertize de diagnostic, statistic , analize de risc i prognoz sanitar veterinar pe domeniul sau de competen ; b) ANSVSA va dispune IDSA, în caz de suspiciune sau litigii asupra buletinelor de analiza emise de LSVSA sau laboratoarele sanitar - veterinare i pentru siguran aalimentelor private, retestarea sau confirmarea/ infirmarea rezultatului buletinelor de analiz ; c) transmite direc iei de specialitate din cadrul ANSVSA buletinele de analizprivind rezultatele de laborator referitoare la confirm rile sau unele suspiciuni ale bolilor notificabile, dup caz; d) centralizeaz , întocme te i transmite la direc ia de specialitate din cadrul ANSVSA rapoartele privind activitatea desf urat de c tre LSVSA, care efectueazactivitate de laborator în domeniul s n t ii animalelor; e) în scopul diagnosticului, supravegherii, etalon rii i prepar rii standardelor na ionale, achizi ioneaz seturi i reagen i standard pentru activitatea de laborator, direct de la laboratoarele interna ionale de referin , în condi iile legii; f) solicit ANSVSA autoriza ie provizorie pentru utilizarea seturilor i reagen ilor pentru activitatea de laborator, în condi iile legii; g) verific valoarea analitic a seturilor i reagen ilor de laborator, conform legisla iei în vigoare; h) instruie te i formeaz personalul de specialitate care î i desf oar activitatea în cadrul LSVSA, la solicitarea acestora i conform Programului Na ional de Instruiri, aprobat prin ordin al pre edintelui ANSVSA; i) acord consultan tehnic LSVSA, la solicitarea acestora; j) la solicitarea RENAR, auditeaz tehnic LSVSA, în vederea acredit rii acestora în conformitate cu standardul SR ISO 17025: 2005; k) la solicitarea ANSVSA, particip la elaborarea proiectelor de acte normative din domeniile de activitate proprii, la realizarea de programe tehnice i a proiectelor na ionale i interna ionale privind s n tatea animalelor;

Page 74: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

74

l) consemneaz rezultatele examenului de laborator în buletine de analiz care au caracter de documente oficiale; m) efectueaz studii în domeniile de specialitate, întocme te materiale documentare pe care le prezint la simpozioane ori la sesiuni de comunic ri tiin ifice interne i/sau interna ionale, cu respectarea legisla iei în vigoare; n) poate organiza, la solicitarea celor interesa i, contra cost, instruiri practice pentru personalul din cadru! laboratoarelor sanitare - veterinare private; o) la solicitarea ANSVSA, particip în cadrul comisiilor de avizare a substan elor iproduselor medicinale veterinare noi ce urmeaz a fi introduse în practica veterinar ,precum i la ac iunile de testare a acestor substan e i produse medicinale veterinare; p) particip la elaborarea Programului ac iunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului, de identificare i înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, aprobat anual prin hot râre a Guvernului; q) elaboreaz proiecte de cercetare, în domenii de specialitate sau conexe, pe plan na ional sau interna ional, cu respectarea legisla iei în vigoare; r) la solicitarea ANSVSA, desemneaz reprezentan i din cadrul institu iei, care particip în calitate de membri în diverse comisii i grupuri de lucru; s) cu aprobarea ANSVSA, în situa ii speciale sau de litigiu, asigur expertiza tehnic în domeniile de diagnostic i s n tate animal ; t) organizeaz manifest ri tiin ifice în domeniul s n t ii animale, cu informarea ANSVSA; u) asigur , în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, cu modific rile i complet rile ulterioare, accesul la documentele proprii i ia m suri ca p r ile interesate s primeasc informa ii obiective în domeniul s u de activitate; v) în exercitarea atribu iilor sale, poate colabora cu ministerele, cu celelalte institu iide specialitate, precum i cu organismele interna ionale (TAIEX, OIE, OMS, FAO, EFSA) în domeniul de activitate; w) îndrum tehnic i metodologic activitatea domeniului s n tate animal din cadrul LSVSA; x) asigur comunicarea între LNR i Laboratoarele Comunitare de Referin sau alte laboratoare interna ionale, informând în acest sens ANSVSA, ori de câte ori este necesar; y) r spunde tuturor solicit rilor formulate de ANSVSA, prin Direc ia de Coordonare Tehnic a Institutelor de referin , LSVSA, Reglementare i Controlul Activit iiFarmaceutice Veterinare, precum i prin celelalte structuri ale acesteia, potrivit domeniului propriu de competen ; z) elaboreaz Proiectul de Plan Cifric pentru domeniul S n t ii Animale i îl înainteaz ANSVSA spre aprobare.

IDSA are elaborata si implementata “Strategia de comunicare i protec ie a comunic rii în IDSA” ce st la baza procesului de comunicare intern i extern p a institutului. Transmiterea informa iilor atât c tre structurile institutului, cât i c treinstitu iile partenere se realizeaz în cadrul a 22 module de comunicare stabilite în conformitate cu specificul informa iei de transmis.

MS

1. Laboratorul National de Referinta pentru Supravegherea Calitatii Apei – Institutul Na ional de S n tate Public

Laboratorul Na ional de Referin pentru Supravegherea Calit ii Apei Potabile are urm toarele atribu ii specifice:

Page 75: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

75

- Elaboreaz metode analitice pentru determinarea parametrilor chimici i microbiologici de caracterizare a calit ii apei potabile i a apei de îmb iere;- Valideaz orice metod nou de analiz recomandat a fi utilizat în monitorizarea calit ii apei potabile i de îmb iere;- Elaboreaz metodologii de prelevare a probelor de ap potabil i de îmb iere;- Asigur instruirea speciali tilor prin stagii de preg tire în domeniul chimiei imicrobiologiei apei; - Coopereaz cu organismele de certificare notificate din domeniul construc iilor la întocmirea agrementului tehnic privind materialele în contact cu apa potabil ;- Coopereaz cu Comisia de Biocide în domeniul aprob rii dezifectan ilor pentru appotabil i de îmb iere i elaboreaz referate de evaluare; - Particip la elaborarea legisla iei i a reglement rilor: norme tehnice, proceduri opera ionale i de management, instruc iuni de lucru; - Indrum tehnic i metodologic activitatea celorlalte laboratoare din re eaua Ministerului S n t ii;- Evalueaz laboratoarele de analize chimice i microbiologice în vederea înregistr rii conform Ordinului MS nr. 764 din 15 iulie 2005, cu modific rile i complet rile ulterioare – monitorizarea calit ii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile; - Conform Ordinului MS nr. 764/2005 coordoneaz scheme de intercomparare pentru laboratoarele de analiz a calit ii apei potabile, asigurând în acest fel controlul extern de calitate al datelor produse de acestea; - Coopereaz cu laboratoarele care efectueaz analiza radiologic a apei potabile; - Testeaz i evalueaz în vederea aprob rii sanitare produsele, materialele,substan elechimice i echipamentele care vin în contact cu apa potabil ;- Ofer suport tehnic pentru fundamentarea derog rilor de la prevederile legii privind calitatea apei potabile; - Efectueaz analize la cerere pentru ter i.

Laboratorul de Chimia i Microbiologia Mediului i Alimentului din cadrul Institutului Na ional de S n tate Public - Centrul Regional de S n tatePublic Bucure ti a fost desemnat ca Laborator Na ional de Referin pentru materialele i obiectele care vin în contact cu alimentele.

Atribu iile i responsabilit ile Laboratorului Na ional de Referin pentru materialele iobiectele care vin în contact cu alimentele:

1. colaboreaz cu laboratoarele de referin comunitare, cu laboratoarele de referin na ionale din statele membre ale Uniunii Europene, precum i cu alte organiza iide profil din Uniunea European i din ri ter e, în domeniul materialelor care vin in contact cu alimentele, în vederea îmbun t irii capacit ii de supraveghere i control al materialelor i obiectelor care vin in contact cu alimentele;

2. coordoneaz , pentru domeniul materialelor i obiectelor care vin in contact cu alimentele, activit ile laboratoarelor direc iilor de sanatate publica jude ene i a municipiului Bucure ti responsabile pentru analiza probelor prelevate în cadrul controlului oficial;

3. organizeaz teste de intercomparare cu laboratoarele direc iilor de sanatate publica jude ene i a municipiului Bucure ti, asigur urm rirea adecvat a acestor teste comparative.

4. se asigur c informa iile furnizate de laboratoarele de referin comunitare sunt transmise direc iei de specialitate din Ministerul S n t ii, precum i laboratoarelor direc iilor de sanatate publica jude ene;

5. stabile te, pe baza recomand rilor laboratoarelor de referin comunitare în domeniul materialelor si obiectelor care vin in contact cu alimentele, metodele de analizutilizate de c tre laboratoarelor direc iilor de sanatate publica jude ene i a municipiului Bucure ti;

Page 76: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

76

6. stabile te criteriile de performan i efectueaz studii de validare care sdemonstreze aplicabilitatea metodelor de analiz utilizate pentru testarea probelor prelevate în cadrul controlului oficial, în conformitate cu ghidurile interna ionale privind procedura de validare;

7. particip la activit ile de standardizare a metodelor de analiz pentru materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele întreprinse de laboratoarele comunitare de referin sau de c tre alte organiza ii i institu ii de profil;

8. particip la testele de intercomparare organizate de laboratoarele de referincomunitare;

10. efectueaz contra cost, pe cheltuiala solicitantului, expertiza materialelor iobiectelor care vin in contact cu alimentele prin utilizarea de metode de confirmare sau de referin ;

11. acord consultan tehnic laboratoarelor direc iilor de s n tate publicjude ene i a municipiului Bucure ti i asigur instruirea personalului din cadrul laboratoarelor care efectueaz analize ale materialelor care vin în contact cu alimentele; 12. asimileaz , elaboreaz i valideaz metode de analiz în domeniul materialelor i obiectelor care vin in contact cu alimentele;

13. particip , în cadrul unor proiecte de cercetare din domenii de specialitate sau conexe, la programe ini iate de c tre institute de cercetare, de c tre universit i sau de c tre organisme i autorit i de reglementare, pe plan na ional sau interna ional, cu respectarea legisla iei în vigoare.

MADR

Agentia Nationala Fitosanitara

Laboratorul Central Fitosanitar

Conform art. 4 alin (1), art. 12 i 17 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 70/2010 privind unele m suri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, precum i a unor structuri aflate în subordinea acestuia, se infin eaz Laboratorul Central Fitosanitar ca institu ie public , cu personalitate juridic , în subordinea Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale ca urmare a comas rii prin fuziune i prelu riiactivit ii Laboratorului Central de Carantin Fitosanitar i Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante i Produse Vegetale, care se desfin eaz .

Conform HG nr.753/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Laboratorului Central Fitosanitar- acesta este laboratorul na ional de referin , prin care Agen ia Na ional Fitosanitar din cadrul Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale rezolv operativ, problemele privind carantina fitosanitar , controlul calit ii produselor de protec ie a plantelor i controlul reziduurilor de pesticide în plante i produse vegetale.

Laboratorul are în structura sa urm toarele subunit i f r personalitate juridic :a) Laboratorul de Carantin Fitosanitar ;b) Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante i Produse

Vegetale.

Laboratorul are urm toarele atribu ii:

I. în domeniul carantinei fitosanitare: - efectueaz analize fitopatologice i entomologice la probele ridicate din plantele iprodusele vegetale importate i/sau destinate exportului, la probele provenite din monitorizarea teritoriului i a circula iei intracomunitare i, la cerere, la probele provenite de la diferi i agen i economici sau persoane fizice;

Page 77: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

77

- efectueaz analize fizico-chimice la produsele de protec ie a plantelor asigurând aplicarea prevederilor legale cu privire la calitatea produselor de protec ie a plantelor utilizate pentru prevenirea i combaterea bolilor, d unatorilor i buruienilor la culturile agricole;- reprezint punctul na ional de contact pentru schimbul de informa ii între statele membre ale Uniunii Europene cu privire la protocoalele oficiale de lucru aplicate în laboratoarele de profil; - coordoneaz din punct de vedere tehnic activitatea laboratoarelor regionale de profil; - confirm rezultatele ob inute de laboratoarele regionale de profil, atunci când este cazul i evalueaz rezultatele testelor efectuate de acestea;

- coopereaz în dezvoltarea, validarea i standardizarea protocoalelor interna ionale în domeniu;- elaboreaz recomand ri pentru aplicarea protocoalelor de lucru recunoscute interna ional i/sau validate; - elaboreaz recomand ri na ionale pentru prelevarea i manipularea probelor; - particip la teste interna ionale interlaboratoare/ profesionale, cerin obligatorie pentru laboratoarele na ionale de referin ;- preg te te, men ine i distribuie materiale de referin ;- furnizeaz asisten tiin ifica i tehnic pentru elaborarea i implementarea programelor de monitorizare a organismelor d unatoare plantelor i produselor vegetale; - stabile te m surile de eradicare i/sau combatere pentru prevenirea r spandiriiorganismelor d unatoare în cauz , împreun cu Agen ia Na ional Fitosanitar din cadrul Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale; - elaboreaz programul na ional de monitorizare a calit ii produselor de protec ie a plantelor;- particip la elaborarea planului na ional unic de control integrat; - particip la instruirea inspectorilor fitosanitari privind modul de implementare a legisla ieifitosanitare;- asigur respectarea prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17025/2005 privind asigurarea calit ii analizelor efectuate i r spunde de modul de interpretare a rezultatelor ob inute;- particip la elaborarea proiectelor de acte normative, specifice carantinei fitosanitare icontrolului calit ii produselor de protec ie a plantelor; - particip la sedin ele Comisiei Na ionale de Omologare a Produselor de Protec ie a Plantelor;- evalueaz din punct de vedere al identit ii, propriet ilor fizico-chimice, impurit ilor,metodelor de analiz i al altor informa ii relevante, dosarele depuse în vederea omolog rii produselor de protec ie a plantelor sau includerii substan elor active în lista substan elor active autorizate în Uniunea European ;- organizeaz i coordoneaz activitatea Inspectoratelor de Carantin FitosanitarVamal , compartimente de lucru aflate în structura institu iei, prin care se asigurrespectarea prevederilor legale, privind controlul fitosanitar al plantelor, produselor vegetale i a altor obiecte importate din ri ter e în punctele de trecere a frontierei de stat;- informeaz operativ Agen ia Na ional Fitosanitar din cadrul Ministerului Agriculturii iDezvolt rii Rurale i alte institu ii publice interesate asupra unor situa ii deosebite constatate ca urmare a efectu rii analizelor de laborator sau a controalelor fitosanitare; - particip la conferin e, simpozioane de informare i documentare cu caracter intern iinterna ional, seminarii, grupuri de lucru i comitete organizate de Comisia Europeana.

II. în domeniul controlului reziduurilor de pesticide în plante i produse vegetale: - efectueaz analize pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante i produse vegetale în cadrul planul european coordonat de control multianual, elaborat conform Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European i al Consiliului privind

Page 78: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

78

controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformit ii cu legisla ia privind hrana pentru animale i produse alimentare i cu normele de s n tate animal i de bun stare a animalelor; - asigur instruirea inspectorilor fitosanitari în privin a prelev rii probelor de plante iproduse vegetale; - elaboreaz planul na ional de monitorizare a reziduurilor de pesticide legume, fructe si cereale din productia interna; - particip la elaborarea planului na ional unic de control integrat; - - întocme te raportul anual de monitorizare a reziduurilor de pesticide în plante iproduse vegetale conform cerin elor Regulamentului (CE) nr. 882/2004, i-l transmite la Autoritatea European pentru Siguran a Alimentelor (EFSA); - urm re te respectarea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în plante iproduse vegetale, conform Regulamentul (CE) nr.396/2005 al Parlamentului European ial Consiliului privind limitele maxime de reziduuri de pesticide din sau de pe alimente ifuraje de origine vegetal i animal i de modificare a Directivei Consiliului 91/414/CEE, cu modific rile i complet rile ulterioare; - declan eaz sistemul rapid de alert în cazul dep irii limitelor maxime admise ale reziduurilor de pesticide în plante i produse vegetale prev zute în Regulamentul (CE) nr.396/2005 al Parlamentului European i al Consiliului privind limitele maxime de reziduuri de pesticide din sau de pe alimente i furaje de origine vegetal i animal i de modificare a Directivei Consiliului 91/414/CEE, cu modific rile i complet rile ulterioare; - participa anual la testele europene de competen profesional pentru determinarea reziduurilor de pesticide din plante i produse vegetale, cerin obligatorie pentru laboratoarele na ionale de referin ;- particip la sedin ele Comisiei Na ionale de Omologare a Produselor de Protec ie a Plantelor;- evalueaz metodele de analiz ale reziduurilor de pesticide din documenta ia depuspentru omologarea produselor de protec ie a plantelor; - asigur respectarea prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17025/2005 privind asigurarea calit ii analizelor efectuate i r spunde de modul de interpretare a rezultatelor ob inute;- implementeaz cerin ele europene privind validarea metodelor de analiz ;- coordoneaz din punct de vedere tehnic activitatea laboratoarelor regionale de profil; - colaboreaz cu laboratoarele europene de referin i na ionale, în domeniul reziduurilor de pesticide; - particip la conferin e, simpozioane de informare i documentare cu caracter intern iinterna ional, seminarii, grupuri de lucru i comitete organizate de Comisia Europeana.

Laboratoare regionale in domeniul fitosanitar:

1. Laborator regional de bacteriologie Bacau: efectueaza analize pentru depistarea bacteriilor Erwinia amylovora Ralstonia solanacearum si Clavibacter michiganensis spp.sepedonicus;2. Laboratoare regionale de nematologie in cadrul Unitatilor fitosanitare Bucuresti, Brasov si Suceava: efectueaza analize pentru depistarea nematozilor la cartof; 3. Laboratoare regionale pentru controlul calitatii produselor de protec ie a plantelor pesticidelor in cadrul Unitatilor fitosanitare Arad, Olt, Bacau si Mures: efectueaza analize pentru determinarea calitatii produselor de protectie a plantelor; 4. Laboratoare Regionale de Determinare a Reziduurilor de Pesticide din Plante si Produse Vegetale Mures si Dolj: efectueaza analize pentru determinarea reziduurilor de pesticide in plante si produse vegetale.

Page 79: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

79

Inspec ia în domeniul organismelor modificate genetic (OMG)

Laboratorul care realizeaz analiza probelor din boabele de porumb i soia este în cadrul Institutului de Bioresurse Alimentare (IBA) Bucure ti (www.bioresurse.ro).

“Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare-IBA Bucuresti (www.bioresurse.ro) efectueaza, prin Compartimentul Controlul Calitatii Produselor Agroalimentare si al Ambalajelor de Uz Alimentar, analize de laborator acreditate de c tre Asocia ia de Acreditare din România - RENAR, conform cerin elor SR EN ISO/CEI 17025:2005, cu certificatul de acreditare nr. LI 417/08.04.2010, efectueazanalize pentru detectarea i cuantificarea (%) proteinei CP4 EFSPS din boabele de soia Roundup Ready (GTS 40-3-2) realizat prin metoda ELISA i Trait RUR Test kit, SDI, USA conform SR EN ISO 21572:2004 ’’Alimente - Metode de detec ie a OMG iproduselor derivate - Metode bazate pe proteine”.

Laborator oficial pentru controlul calitatii si igienei vinului In subordinea MADR functioneaza Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii si

Igienei vinului Valea Calugareasca; este laborator de referin .

Ministerul Mediului si Schimb rilor Climatice

ANPM, ca autoritate competent în domeniul OMG, ac ionînd în subordinea MMSC, nu de ine înc un laborator autorizat pentru organisme modificate genetic. Acest laborator este prev zut a se dezvolta ca laborator de referin pentru detec ia iidentificarea OMG.

3.2.2. Sisteme de management si control al calitatii

ANSVSA

IISPV

Institutul de Igien i S n tate Public Veterinar , este acreditat de c tre Asocia ia de Acreditare din România - RENAR, conform cerin elor SR EN ISO/CEI 17025:2005 pentru determinari microbiologice, fizico-chimice, reziduuri de medicamente, substan e interzise i contaminan i, reziduuri de metale grele, aflatoxine, pesticide, contaminare radioactiv pentru produsele alimentare de origine animal , unele produse alimentare de origine nonanimal , furaje i ap utilizat în procesul tehnologic.

Laboratorul este un instrument tehnic al autoritatii veterinare centrale si pentru siguranta alimentelor avand rolul de a monitoriza sanitar veterinar produsele alimentare inainte ca alimentul sa intre in lantul alimentar.

Desemnat din partea C.N.C.A.N., prin Notificarea nr. LI 07/2006, ca laborator de analize prin tehnici nucleare;

IISPV utilizeaza tehnici analitice de inalta performanta si sensibilitate: HPLC, LC-MS, GC-MS, SAA, Real Time PCR, etc si indeplineste cerin ele SR EN ISO/CEI 17025:2005, pentru efectuarea de incercari pe urmatoarele domenii:

Nr.crt.

Domeniu Incercari acreditate

1. Microbiologie si Parazitologie 30 2. Chimie si radioactivitate 38

Page 80: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

80

Nr.crt.

Domeniu Incercari acreditate

3. Reziduuri (medicamente si hormoni) 15

4. Nutritie animala si contaminanti 18 5. Biologie Moleculara 6 Total incercari 108

LISTA DE DEFINIRE A INCERCARILOR PROPUSE PENTRU EXTINDERE- 2014

Metodele propuse la extinderea acredit rii în 2014 sunt cele prezentate în tabelul de mai jos:

Nr.crt.

Tipul de incercare Matrice / Produs

1. Determinarea continutului de calciu/ gravimetrica hrana pentru animale 2. Identificare specie de Trichinella prin PCR carne

3. Detectie ADN de la rumegatoare din furaje furaje

4. Detectia Salmonella serovar 4, [5], 12:i: - prin tehnica PCR tulpina bacteriana Salmonella spp. 5. Detectia tulpinilor de stafilococ MRSA prin PCR tulpina bacteriana de

Staphylococcus aureus 6. Detectia, prin tehnica PCR/Real-Time PCR, a genelor

producatoare de enterotoxine stafilococice tulpina bacteriana de stafilococi coagulazo-pozitivi

Anexa nr. 13. - Lista metodelor acreditate ale IISPV, conform anexei la certificatul de acreditare LI 908/29.03.2012 .

ICBMV

Metodele acreditate din cadrul laboratoarelor ICBMV sunt cele prezentate în tabelul de mai jos:

Nr.crt.

Tipul de incercare Material / Produs

1. Pierdere prin uscare Aditivi, materii prime si produsemedicinale veterinare sub forma de pulberi

2. Determinarea reziduului prin calcinare Aditivi, materii prime si produse medicinale veterinare sub forma de pulberi

3. Determinarea uniformitatii masei la comprimate

Produse medicinale veterinare sub forma de comprimate

4. Determinarea densitatii relative cu densimetrul electronic

Aditivi, biocide si produse medicinale veterinare

5. Determinarea potentiometrica a pH-lui Aditivi, biocide, materii prime si produse medicinale veterinare

6. Determinarea continutului de ivermectina si a abamectinei prin metoda HPLC

Produse farmaceutice veterinare

7. Determinarea cantitativa a substantelor active din produsele medicinale veterinare prin metoda difuzimetrica

Produse medicinale veterinare, premixuri si aditivi furajeri

8. Controlul sterilitatii produselorfarmaceutice veterinare

Produse farmaceutice veterinare

Page 81: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

81

Nr.crt.

Tipul de incercare Material / Produs

9. Determinarea numarului total de germeni( bacterii aerobe, drojdii si fungi) din produsele medicinale veterinare nonsterile

Produse medicinale veterinare nonsterile

10. Determinarea microorganismelor specific pataogene din produsele medicinale veterinare nonsterile (Escherichia coli, Pseudomonoas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Salmonella spp.)

Produse medicinale veterinare nonsterile

11. Controlul sterilitatii produselor medicinale veterinare (tuberculine) si a reagentilor de diagnostic

Tuberculine si reagenti de diagnostic

12. Controlul sterilitatii produselor biologiceveterinare

Produse biologice veterinare

13. Controlul concentratiei in virus pe culturi celulare din produse veterinare imunologice ce se evidentieaza prin efect citopatic( virusul Myxoma pentru iepuri, virusul bolii Carre, adenovirus canin tip 2 )

Produse veterinare imunologice vii (Vaccin contra mixomatozei iepurilor,Vaccin contra bolii Carre,Vaccin contra hepatitei infectioase canine tip 2)

14. Controlul concentratiei in virus pe culturi celulare din produse veterinare imunologice ce se evidentieaza prin imunofluorescenta directa( virusul rabic, virusul pestei porcine clasice )

Produse veterinare imunologice vii (Vaccin contra pestei porcine clasice si Vaccin contra rabiei)

15. Controlul concentratiei in virus pe culturi celulare din produse veterinare imunologice ce se evidentieaza prin hemaglutinare( virusul Parvo canin-CPV )

Produse veterinare imunologice vii (Vaccin contra parvovirozei canine)

16. Controlul concentratiei in virus pe oua embrionate din produse veterinare imunologice( virusul variolei aviare, virusul bolii de Newcastle)

Produse veterinare imunologice vii (vaccin viu contra bolii de Newcastle si vaccin viu contra variolei aviare)

17. Controlul concentratiei in germeni vii/spori: controlul concentratiei in spori/ml pentru produsele imunologice veterinare contra antraxului

Produse imunologice veterinare (vaccin viu anticarbunos

Metodele propuse la extinderea acredit rii in cadrul ICBMV în 2013 sunt cele prezentate în tabelul de mai jos:

Nr.crt.

Tipul de incercare Material / Produs

1. Determinarea de substante active si excipienti prin metoda HPLC (amoxicilina, benzil penicilina procaina, cefalexina, cefadroxil, colistin sulfat, clortetraciclina HCl, ivermectina, oxitetraciclina HCl , tiamulin hidrogen fumarat, praziquantel si metil parahidroxibenzoat)

Materii prime iproduse medicinale veterinare

2. Determinarea poten iometric a ph-ului Produse biologice veterinare

3. Controlul inactiv rii produselor imunologice pe ou embrionate Produse biologice veterinare

4. Controlul concentra iei în virus pe ou embrionate din produsele veterinare imunologice (virusul variolei aviare, virusul bolii de Newcastle , virusul bursitei infectioase aviare)

Produse biologice veterinare

5. Controlul concentratiei in germeni vii din produse imunologice bacteriene (Bacillus anthracis, Salmonella enteritidis)

Produse biologice veterinare

De asemenea I.C.B.M.V. a ob inut Certificatul SRAC i IQNet în februarie 2008 (inclusiv pentru activitatile de control de laborator), certificat emis de Societatea Romana pentru Asigurarea Calit ii pentru sistemul de management al calit ii conform cerin elorstandardului european 9001:2008.

Page 82: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

82

IDSA

Anexa Certificat 222-1.2.LI-part.1 IDSA este prezentata in Anexa nr.14

Anexa Certificat 222-1.2.LI-part.2 IDSA este prezentata in Anexa nr.15

MADR

Agentia Nationala Fitosanitara

Laboratorul Central Fitosanitar este acreditat de c tre Asocia ia de Acreditare din România - RENAR, conform cerin elor SR EN ISO/CEI 17025/2005 pentru metode cromatografice, volumetrice, fizice, electrochice, bacteriologice, virologice, nematologice si analiza multireziduala prin gaz cromatografie cuplata cu spectrometrie de masa. Stadiul actual al acreditarii: laboratorul a fost reacreditat in data de 11.01.2010 si au fost validate metodele pentru determinarea a 137 de reziduuri de pesticide, conform cerintelor ISO 17025/2005 si documentului SANCO 10684/2009 “Method validation and quality control procedures for pesticide residues analysis in food and feed”.

Lista metodelor acreditate, conform anexelor la certificatele de acreditatre LI 387/21-10-2010.

Nr.Crt.

Tipul de încercare Material / produs

Metode cromatografice, HPLC-UV 1 Determinari de substanta activa Produse de protectie a plantelor

Metode cromatografice, GC-FID 2 Determinari de substanta activa Produse de protectie a plantelor

Metode volumetrice 3 Determinarea umectabilitatii Produse de protectie a plantelor 4 Determinarea stabilitatii solutiei Produse de protectie a plantelor sub

forma lichida 5 Determinarea spumei persistente Produse de protectie a plantelor sub

forma lichida sau suspensie 6 Determinarea gradului de dizolvare si stabilitatea solutiei Produse de protectie a plantelor sub

forma lichida Metode gravimetrice

7 Determinarea suspensibilitatii Produse de protectie a plantelor Metode fizice

8. Determinarea densitatii Produse de protectie a plantelor sub forma de suspensii sau lichide

9 Determinarea stabilitatii emulsiei Produse de protectie a plantelor sub forma de emulsie

Metode elctrochimice 10 Determinarea pH-ului Produse de protectie a plantelor

Metode bacteriologice 11 Detectia bacteriilor de carantina Ralstonia solanacearum

si/sau Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus in probe de tuberculi de cartof, prin imunofluorescenta

Tuberculi de cartof

Metode virologice

12 Testare serologica prin metode Elisa pentru Plum pox Frunze, flori, fructe si ramuri din specia

Page 83: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

83

Nr.Crt.

Tipul de încercare Material / produs

virus Prunus Metode nematologice

13 Depistare si identificare morfologica Globodera pallida si Globodera rostochiensis

Tuberculi de Solanm tuberosum , sol, produse vegetale, chisti ca atare

Metode cromatografice 14 Determinarea reziduurilor de pesticide , analiza

multielementara prin gazcromatografie cuplata cu spectrometrie de masa

Plante si produse vegetale

Metodele la care a fost solicitata acreditarea in 2014 sunt cele prezentate mai jos:

Nr.Crt.

Tipul de încercare Material / produs

Metode cromatografice 1 Determinari de substanta activa - HPLC-UV Produse de protectie a plantelor Metode cromatografice 2 Determinari de substanta activa - GC-FID Produse de protectie a plantelor Metode bacteriologice 3 Imunofluorescenta pentru detectia bacteriilor:

- Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis

- Xanthomonas campestris pv. vesicatoria

Lycpersicon lycopersicum

Lycpersicon lycopersicum siCapsicum spp.

Metode virologice 4

ELISA pentru Pepino mosaic virus Lycopersicon lycopersicum

Metode micologice 5

Izolare pe mediu de cultura _ Monilinia fructicola

Fructe, ramuri si flori de Malus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Eriobotrya spp., Cydonia spp., Crategus spp. si Chaenomeles spp.

Metode moleculare 6. PCR - Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus Solanum tuberosum

3.2.3. Planificarea si realizarea de teste de eficienta

ANSVSA

IISPV În calitatea sa de NRL, în conformitate cu Regulamentul 882/2004, particip la

testele organizate de Laboratoarele Comunitare de Referin si organizeaza teste de intercomparare pentru LSVSA.

Pentru verificarea încerc rilor acreditate care nu sunt acoperite de testele organizate de CRL, IISPV particip la teste organizate de alte organisme na ionale iinterna ionale acreditate în acest scop.

Page 84: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

84

Una dintre atribu iile IISPV, în calitatea sa de NRL, este testarea anual a capacit ii analitice a laboratoarelor implicate în controlul oficial prin organizarea testelor interlaborator. Aceste teste se organizeaz trimestrial pentru diferite profiluri de activitate. În acest scop, conform procedurii din sistemul calit ii, întocme te anual un program de testare, avizat de c tre ANSVSA, preg te te i distribuie probele test, centralizeazrezultatele transmise, comunic laboratoarelor participante calificativele ob inute. În cazul ob inerii unui calificativ nesatisf c tor i discutabil se aplic Protocolul de retestare al laboratoarelor cu rezultate nesatisfacatoare la testele interlaborator.

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala

Institutul de Diagnostic i S n tate Animal are implementate proceduri de control al calit ii pentru monitorizarea validit ii rezultatelor test rilor de intercomparare interna ionale la care particip . Datele rezultate sunt înregistrate astfel încât permit detectarea tendin elor i sunt aplicate tehnici statistice de analiz a rezultatelor. Aceast monitorizare este planificat , analizat i include:

- utilizarea cu regularitate a materialelor de referin certificate i/sau controlul calit ii folosind materiale de referin secundare;

- participarea la compar ri interlaboratoare i la programe de încerc ri de competen ;

- încerc ri sau etalon ri replicate, folosind acelea i metode sau metode diferite; - reîncercarea sau reetalonarea probelor p strate;- corelarea rezultatelor pentru diferite caracteristici ale unei probe. Metodele alese sunt corespunz toare tipului i volumului de activitate desf urat .

Datele controlului calit ii sunt analizate i atunci când se constat c sunt în afara criteriilor prestabilite, sunt planificate ac iuni pentru corectarea situa iei, în acest fel este prevenit raportarea de rezultate incorecte ale test rilor

Laboratoarele na ionale de referin pentru s n tatea i bun starea animalelor organizate în cadrul IDSA, particip , al turi de laboratoarele na ionale de referin din statele membre ale Uniunii Europene, la test rile de intercomparare organizate de laboratoarele comunitare de referin i, de asemenea, la teste organizate de organisme na ionale i interna ionale acreditate în acest scop.

Laboratoarele na ionale de referin pentru s n tatea i bun starea animalelor organizate în cadrul Institutului de Diagnostic i S n tate Animal , organizeaz teste comparative interlaboratoare anuale cu laboratoarele sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor autorizate, din cadrul Direc iilor Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor jude ene.

Conform procedurii generale din Sistemul Calit ii, anual se redacteaz un Program de testare aprobat de c tre Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor, pentru profilele de activitate pentru care institutul este acreditat, se preg tesc i se distribuie probele test, se centralizeaz rezultatele transmise i se comunic laboratoarelor participante calificativele ob inute. În cazul ob inerii unui calificativ nesatisf c tor se aplic procedura de retestare.

Laboratorul DSVSA Bucuresti

LSVSA BUCURESTI în calitatea sa de NRL pentru domeniul nonanimal , în conformitate cu regulamentul 882/2004, particip la testele organizate de laboratoarele comunitare de referin pentru domeniile micotoxine, metale grele, pesticide, dioxina; de asemenea, participa la teste internationale organizate de alte organisme abilitate in acest scop.

Page 85: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

85

In calitate de LNR pe domeniul nonanimal, LSVSA Bucuresti testeaza capacitatea analitica a laboratoarelor implicate în controlul oficial, prin organizarea testelor de competenta, care se efectueaza conform unei proceduri operationale elaborate in cadrul LSVSA Bucuresti.

ICBMV

Laboratoarele ICBMV sunt incluse din anul 2008 in reteaua laboratoarelor oficiale pentru controlul calitatii (OMCL net), coordonata de catre Consiliul Europei prin Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor (EDQM).

În calitatea sa de Laborator oficial pentru controlul calitatii produselor medicinale veterinare, in conformitate cu cerintele si termenii de referinta europeni elaborati de catre Consiliul Europei prin Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor (EDQM), ICBMV particip la programele de supraveghere si control europene, la testele si studiile organizate de EDQM si alte organisme internationale recunoscute si acreditate în acest scop.

MADRAgentia Nationala Fitosanitara

LCF în calitatea sa de LNR, si în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 882/2004, particip la testele organizate de Laboratoarele Comunitare de Referin(CRL).

Laboratorul participa anual la testul EUPT-C, organizat de National Food Institute Technical University din Danemarca si la EUPT-FV, organizat de University din Almeria-Spania. Pentru verificarea încerc rilor acreditate care nu sunt acoperite de testele organizate de CRL, LCF particip la teste organizate de organisme na ionale iinterna ionale acreditate în acest scop.

3.2.4. Verificarea conformitatii cu R CE 882/2004

ANSVSA

În conformitate cu art. 33 al Regulamentului (CE) 882/2004 statele membre iau m surile necesare pentru desemnarea unuia sau mai multor laboratoare de referinna ionale; astfel prin Ordinul pre edintelui ANSVSA nr. 205/2007 s-au nominalizat laboratoarele na ionale de referin pentru domeniile s n tatea i bun starea animalelor i pentru siguran a alimentelor i a hranei pentru animale. Îndeplinirea atribu iilor pe care

trebuie s le îndeplineasc aceste laboratoare, ca urmare a intr rii în vigoare a Regulamentului (CE) 882/2004, vor fi urm rite i evaluate de c tre Direc iile de specialitate din cadrul ANSVSA.

MADRAgentia Nationala Fitosanitara

Laboratorul Central Fitosanitar a fost desemnat in conformitate cu Hotararea Guvernului nr.753/2010. Criteriile de performanta ale metodelor analitice care se utilizeaza indeplinesc conditiile R CE 882/2004. - Laboratorul pentru Controlul Calit ii Pesticidelor din cadrul Laboratorului Central Fitosanitar. Criteriile de performanta ale metodelor analitice care se utilizeaza indeplinesc conditiile R CE 882/2004.

Page 86: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

86

- Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in Plante si Produse Vegetale din cadrul Laboratorului Central Fitosanitar. Laboratorul este acreditat ISO 17025, conform cerintelor R CE 882/2004, art.12. Respecta cerintele referitoare la laboratoarele nationale de referinta, prevazute in art. 33 din R EC 882/2004.Criteriile de performanta ale metodelor analitice care se utilizeaza indeplinesc conditiile din cadrul documentului SANCO nr 12495/2011. Quality Control Procedures for Pesticide Residues Analysis.

Capitol 4. Organizarea si managementul controalelor oficiale realizate de catre autoritatile competente

4.1. Sistemul de control pentru s n tatea plantelor

4.1.1. Autoritati competente

MADR

Agentia Nationala Fitosanitara

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala Fitosanitara, este autoritatea competenta subordonata Guvernului, de coordonare a activit ilor în domeniul fitosanitar si constituie punctul de contact pentru probleme privind sanatatea plantelor in contextul Directivei Consiliului 2000/29/CE.

Organismele oficiale responsabile de control in domeniul sanatatii plantelor sunt:

- la nivel national: 1. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea centrala in domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare care organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea prevederilor legale specifice prin Agentia Nationala Fitosanitara; 2. Laboratorul Central Fitosanitar;

- la nivel regional: laboratoarele regionale de nematologie (UF Brasov, UF Bucuresti, UF Suceava); laboratorul regional de bacteriologie (UF Bacau); laboratoarele regionale pentru controlul calitatii pesticidelor (UF Arad, UF Olt, UF

Bacau, UF Mures).

- la nivel local: Unitatile Fitosanitare (42) Inspectoratele de Carantina Fitosanitara Vamala (9).

4.1.2. Metode si tehnici de control utilizate

MADR

Agentia Nationala Fitosanitara

Intarirea capacitatii de control la locul de productie si de monitorizare a teritoriului

Page 87: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

87

Pentru a asigura o implementare unitara la nivel teritorial a reglementarilor europene transpuse in legislatia nationala privind organismele de carantina, calitatea produselor de protectie a plantelor si reziduurile de pesticide, au fost elaborate si transmise in teritoriu organismelor oficiale (Unitati fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti si Inspectoratelor de Carantina Fitosanitara Vamala) urmatoarele note de serviciu:

- proceduri generale privind inregistrarea producatorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere, a unei alte persoane si a importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte, si eliberarea pasaportului fitosanitar pentru plantele, produsele vegetale sau alte obiecte vizate de reglementarea fitosanitara (Nota nr. 293566/2007);

- inregistrarea producatorilor, depozitelor colective si a centrelor de expediere pentru cartofii de consum (Nota nr. 293566/2007);

-implementarea legislatiei privind pasaportul fitosanitar si respectarea exigentelor specifice plantelor, produselor vegetale si altor obiecte vizate de reglementarile fitosanitare in scopul eliberarii acestuia (Nota nr. 127226/2008);

- proceduri generale privind eliberarea pasaportului fitosanitar de inlocuire (Nota nr. 127057/2008);

- proceduri generale privind inspectia plantelor, produselor vegetale si alte obiecte conexe in cadrul importului si circulatiei intracomunitare (Nota nr. 126257/2008);

- Programul de monitorizare fitosanitara a culturii cartofului pentru campania agricola 2013 -2014: monitorizarea organismelor daunatoare: Ralstonia solanacearum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, Globodera pallida si G. rostochiensis, Meloidogyne fallax, M.chitwoodi, Dithylenchus destructor, Synchytrium endobioticum, Tomato spotted wilt virus, Potato stolbur mycoplasm, Potato Spindle Tuber Viroid, Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitripx subcrinita, Epitrix tuberis, Scrobipalposis solanivora, Solanum dulcamara (Nota nr. 76674/06.09.2011 );

- Planul de monitorizare fitosanitara pentru organismul daunator Diabroticavirgifera ( Nota nr. 118399/09.09.2013 );

- Programul de implementarea a deciziilor europene cu referire la masurile de urgenta ce trebuie aplicate pentru prevenirea introducerii si raspandirii in Uniune a organismelor daunatoare Bursaphelenchus xylophilus, Gibberella circinata, Scirrhia pini si Ditylenchus dipsaci (Nota nr.131739/24.03.2009);

- monitorizarea specifica a anumitor organisme daunatoare (Nota nr. 126417/2008):

Xylophilus ampelinus; Anoplophora chinensis si Anoplophora malasiaca, Anoplophora glabrippenis, Phytophthora ramorum (Nota nr. 117194/23.05.2012); Plum pox virus, Erwinia amylovora in pomicultura; Grapevine flavescence dorée si Scaphoideus titanus ca vector in viticultura; Tomato ringspot virus, Tabacco ringspot virus; Virusuri ale legumelor (tomate): Tomato yellow leaf curl virus, Pepino mosaic virus si Bemisia tabaci ca vector;Tilletia indica la seminte si boabe din genurile Triticum, Secale si X Triticosecale;

- Programul de implementare a legislatiei fitosanitare armonizata cu directive europene pentru monitorizarea daunatorilor din spatii protejate (sere, solarii): Thripspalmi, Liriomyza huidobrensis, L. sativae, L. trifolii, Amauromyza maculosa, Heliotis armigera, Spodoptera eridania, S. frugiperda, S. litura, S. littoralis; pentru virusuri, ciuperci si Xanthomonas fragariae la capsunul cultivat (Fragaria spp.) (Nota nr. 94971B/2006);

- Monitorizarea organismele daunatoare de carantina: Apple Proliferation Mycoplasm, Apricot Chlorotic Leafroll Mycoplasm si Pear Decline Mycoplasm (Nota nr.79798/15.04.2010)

Page 88: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

88

- Programul de conformitate fitosanitara a ambalajelor din lemn cu standardul international pentru masuri fitosanitare - ISPM 15. (Nota nr. 133697/2010 si Nota 75589/23.03.2011);

-Program de eradicare si prevenire a raspandirii organismului daunatoare Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus si Ralstonia solanacearum (Nota nr. 118624/30..09.2013); -Procedur privind evitarea conflictului de interese pentru personalul care efectueazcontroale oficiale în domeniul fitosanitar (Nota nr. 75070/13.01.2011) Nota referitoare la implementarea planurilor de monitorizare a organismelor daunatoare: Monilinia fructicola, Clavibacter michiganensis spp. michiganensis, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, Ditylenchus dipsaci, Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus, Tuta absoluta, Dryocosmus kuriphilus si Cryphonectria parasitica (Nota nr. 75570/23.03.2011;Monitorizarea organismelor de carantina in conformitate cu Deciziile Comisiei Europene privind:

Rhynchophorus ferrugineus; Genul Pomacea, Pseudomonas syringae pv. actinidae Guignardia citricarpa o ambalajele din lemn utilizate efectiv în transportul unor m rfuri specifice

originare din China, o florile taiate de Orchidaceae din Tailanda.

Procedurile referitoare la monitorizarea si controlul organismelor de carantina sunt transmise in teritoriu (UF, ICFV, LCF, directii din alte ministere, institutii si statiuni de cercetare, federatii ale producatorilor dupa caz) si se afla publicate pe site-ul www.madr.ro

- continuarea instruirii personalului de specialitate din cadrul celor 42 de Unitati Fitosanitare;

Intarirea capacitatii de control fitosanitar vamal

In vederea implementarii legislatiei fitosanitare armonizata cu directivele comunitare au fost luate o serie de masuri pentru consolidarea capacitatii de implementare, respectiv: - continuarea implementarii reglementarilor fitosanitare privind importul de plante, produse vegetale sau alte obiecte din tari terte prin efectuarea controalelor fitosanitare la intrarea in Romania a plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte prevazute in anexa V partea B din HG nr. 563/2007; - eliberarea Certificatelor Fitosanitare pentru export si re-export conform Standardului international pentru masuri fitosanitare -ISPM 12; - Addendum la procedura de eliberare a Certificatelor Fitosanitare pentru export si re-export conform Standardului international pentru masuri fitosanitare -ISPM 12 (Nota nr. 80874/24.08.2010);- continuarea instruirii personalului de specialitate din cadrul celor 9 inspectorate de carantina fitosanitara vamala care se afla la granita externa a Comunitatii Europene. Procedurile referitoare la monitorizarea si controlul organismelor de carantina se afla publicate pe site-ul www.madr.ro

Comunicarea si schimbul de informatii cu Comisia Europeana, referitoare la organismele daunatoare de carantina

Page 89: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

89

-participarea la intalnirile organizate de organismele internationale O.E.P.P., C.I.P.V, F.A.O., O.M.C., Taiex, Banca Mondiala, precum si gestionarea corespondentei si a materialelor documentare;

-asigurarea schimbului de informa ii cu Comisia European , participarea lunara la Comitetul Permanent pentru Sanatatea Plantelor si participarea la grupurile de lucru specifice;

-participarea la lucrarile sub-comitetelor si comitetelor de asociere privind monitorizarea progreselor inregistrare in adoptarea si implementarea acquis-ului comunitar.

- elaborarea mandatelor de pozitie a Romaniei fata de documentele din sectorul fitosanitar elaborate la nivelul Uniunii Europene;

-formularea de raspunsuri catre alte organizatii de profil, cum ar fi Organizatia Europeana si Mediteraneeana pentru Protectia Plantelor (OEPP) si Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentelor- European Food Safety Authority (EFSA).

Dezvoltarea sistemului informatic national de protectia plantelor -actualizarea bazei de date FITOEXPERT, ca baza centrala de date cu 6 module

(anuar, pasaport, import, export, statistici nationale si administrator); -asigurarea functionarii programelor informatice SINPP-server, SINPP-client si FITOEXPERT, pentru a raspunde cerintelor de interoperarabilitate cu sisteme informatice regionale si centrale din UE;

4.1.3. Resurse alocate in realizarea controalelor oficiale

4.1.3.1. Resurse umane

MADR

Agentia Nationala Fitosanitara Personalul angajat in sistemele de control pentru sanatatea plantelor si a

produselor de protectia plantelor si a reziduurilor de pesticide din plante si produse vegetale este:

Timpul estimativ petrecut pentru alte sarcini (va rugam sa indica i care anume)

Organizare (sau nivel precum

conducerea, birouri regionale etc.)

Num rulpersonalului din cadrul Unitatilor

fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti

Timpulestimativ petrecut pentru

efectuarea sarcinilor

%

% %

Personalde sprijin

Timpulestimat pentru

efectuarea sarcinilor %

Agentia Nationala Fitosanitara

10 100

100

-

-

-

-

-

-

-

-42 de Unit ifitosanitare jude ene 358 100 -

LCF* 39 100 - - - - 9 ICFV** 31 100 - - - - LCRPPV*** 10 100 - - - -

Page 90: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

90

* LCF-Laboratorul Central Fitosanitar ** ICFV-Inspectorate de carantina Fitosanitara Vamala *** LCRPPV- Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante si Produse Vegetale, din cadrul LCF.

4.1.3.2. Capacitati analitice

MADR

Agentia Nationala Fitosanitara

In cadrul sectorului fitosanitar exista: 1 laborator national de referinta -Laboratorul Central Fitosanitar (LCF) si 3 laboratoare regionale de nematologie, precum si un laborator regional de bacteriologie.

La nivel judetean, in cadrul fiecarei unitati fitosanitare functioneaza cate un laborator specializat in efectuarea analizelor de rutina pentru depistarea si identificarea organismelor daunatoare plantelor si produselor vegetale.

Laboratoarele regionale de nematologie: efectueaza analize, la probe de sol prelevate din teritoriu, in vederea depistarii

nematozilor cu chisti ai cartofului; evalueaza din punct de vedere nematologic conformitatea activitatilor desfasurate

conform prevederilor Directivei 2008/61/EC. implementeaza un sistem de calitate bazat pe cerintele standardului SR ISO

17025/2005 pentru a asigura calitatea rezultatelor analizelor.

Laboratorul regional de bacteriologie:

efectueaza analize, la probe prelevate din productia interna, pentru depistarea si identificarea bacteriilor de carantina la cartof si pomi fructiferi;

evalueaza din punct de vedere bacteriologic conformitatea activitatilor desfasurate conform prevederilor Directivei 2008/61/EC.

implementeaza un sistem de calitate bazat pe cerintele standardului SR ISO 17025/2005 pentru a asigura calitatea rezultatelor analizelor.

Laboratoarele regionale sunt laboratoare specializate pentru detectia si diagnoza anumitor organisme daunatoare, aflate in proces de acreditare ISO 17025 pentru activitatile de nematologie si bacteriologie.

Managementul calitatii este asigurat de un manager de calitate (MAC), de un inlocuitor al managerului de calitate, de un responsabil cu metrologia (RM) si de responsabilii tehnici (RT).

4.1.4. Prioritati in activitatea de control/Clasificarea riscului

MADR

Agentia Nationala Fitosanitara

- continuarea transpunerii si implementarii dispoziitiilor reglementarilor fitosanitare stabilite la nivel european;

Page 91: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

91

- continuarea consolidarii infrastructurii serviciilor fitosanitar atat la nivel national cat si teritorial;- evitarea introducerii si raspandirii pe teritoriul Romaniei a organismelor de carantina; - actiuni de eradicare sistematica a organismelor daunatoare; - intarirea controlului fitosanitar la locul de productie si in cele 9 puncte de trecerea a frontierei (ICFV) care constituie puncte de intrare in Uniune; - monitorizarea importului, exportului si tranzitului de plante, produse vegetale si alte obiecte care provin din tari terte; - monitorizarea intregului teritoriu in vederea stabilirii prezentei sau absentei organismelor daunatoare, pe baza carora se elaboreaza propuneri de programe si masuri pentru reducerea riscurilor fitosanitare;

4.1.5. Cooperare si coordonare intre autoritatile competente cu responsabilitati in domeniu/modalitati de integrarea a sistemelor de control

MADR

Agentia Nationala Fitosanitara

In sectorul fitosanitar a fost incheiat „Protocolul de colaborare”nr. 80935/48647/2010, intre autoritatile fitosanitare si autoritatile vamale, care are ca obiectiv asigurarea functionarii coerente a sistemului de control fitosanitar al plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte la import, tranzit, coordonarea adecvata a activatilor si protejarea teritoriului tarii în domeniul prevenirii introducerii si raspindirii organismelor de carantina daunatoare plantelor si produselor vegetale.

AGEN IA NA IONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Direc ia General a V milor

Exercit atribu ii conform Hot rârii Guvernului Nr. 520 din 24 iulie 2013 privind organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , publicat în Monitorul Oficial nr. 473 din 30 iulie 2013.

În vederea aplic rii interdic iilor sau restric iilor de import, de export sau de tranzitimpuse din motive de ordine public i în special de siguran public , de moralitate public , de s n tate public sau de protec ie a mediului, a patrimoniului cultural sau a propriet ii industriale, comerciale i intelectuale, Direc ia General a V milor colaboreaz cu autorit ile competente.

În vederea asigur rii controlului la frontier asupra activit ilor de import, export itranzit a animalelor vii, produselor de origine animal , non-animal , altor produse imaterii ce sunt supuse inspec iei i controalelor sanitare veterinare i pentru siguran aalimentelor provenind din ri ter e, a fost încheiat între Autoritatea Na ional SanitarVeterinar i pentru Siguran a Alimentelor i Autoritatea Na ional a V milor, actualmente Agen ia Na ional de Administrare Fiscal , prin Direc ia General a V milor, Protocolul de colaborare nr. 1130/09.10.2008//61308/21.10.2008.

Pentru asigurarea controlului fitosanitar privind activitatea de import si tranzit a plantelor, produselor vegetale sa altor obiecte supuse controlului fitosanitar a fost încheiat

Page 92: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

92

Protocolul de colaborare intre autoritatile fitosanitate si autoritatile vamale nr.80935/48647/2010.

4.1.6. Modalitati de raportare a rezultatelor planurilor de control

MADR

Agentia Nationala Fitosanitara

Activitatea de carantina fitosanitara este urmarita si evaluata prin intermediul unor rapoarte privind activitatea desfasurata de compartimentul de carantina fitosanitara. Aceste rapoarte sunt elaborate de fiecare unitate fitosanitara trimestrial si anual si sunt transmise la nivel central.

Raportul elaborat de unitatile fitosanitare cuprinde : controlul fitosanitar al produselor vegetale destinate exportului si eliberarea certificatelor fitosanitare;

controlul fitosanitar pentru depistarea organismelor de carantina si eliberarea pasaportului fitosanitar;

controlul fitosanitar al produselor provenite din import sau circulatie intracomunitara; controlul fitosanitar al circulatiei produselor vegetale supuse regimului de carantina si respectarea legislatiei fitosanitare;

numarul probelor prelevate si transmise pentru realizarea analizelor de laborator:

Raportul trimestrial si anual, elaborat de Inspectoratele de carantina fitosanitara vamala este transmis Laboratorului Central Fitosanitar si cuprinde situatia lunara privind importul plantelor , produselor vegetale si/sau altor obiecte in conformitate cu HG 563/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva Consiliului 2000/29/CEE cu modificarile si completarile ulterioare.

Laboratorul Central Fitosanitar elaboreaza raportul anual de activitate si in conformitate cu SR ISO 17025/2005 efectueaza anual analiza de management. A fost elaborat si implementat software-ul FITOEXPERT menit sa monitorizeze : unitatile inregistrate, respectiv: producatorii, depozitele colective, centrele de expediere , alte persoane si importatorii de plante, produse vegetale sau alte articole;

pasapoartele fitosanitare eliberate de catre inspectorii fitosanitari din cadrul Unitatilor fitosanitare si a Inspectoratelor de Carantina Fitosanitara Vamala;

activitatile de import-export a plantelor, produselor vegetale sau a altor articole.

4.1.7. Instruirea personalului

MADR

Agentia Nationala Fitosanitara

In vederea implementarii legislatiei nationale armonizata cu acquis-ul Uniunii Europene, au fost organizate instruiri, atat in Romania cat si in statele membre ale UE.

Instruirile sunt realizate de catre expertii fitosanitari din cadrul Agentiei Nationale Fitosanitare conform Programului anual de instruire in domeniul fitosanitar.

In vederea formarii continue a inspectorilor fitosanitari din cadrul Unitatilor Fitosanitare judetene si din cadrul Inspectoratelor de Carantina Fitosanitara Vamala este

Page 93: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

93

asigurata cel putin o instruire pe an de catre specialistii Agentiei Nationale Fitosanitare in colaborare cu cei din cadrul Laboratorului Central Fitosanitar.

Atat la nivel central cat si in cazul laboratoarelor nationale de referinta se identifica necesitatile de instruire pentru personal si se elaboreaza un plan anual de instruire. Instruirile vizeaza implementarea legislatiei specifice si imbunatatirea performantelor profesionale. Eficienta instruirilor este reflectata prin activitatea de audit intern si rezultatele inregistrate.

4.2. Sistemul de control pentru sanatatea animalelor

4.2.1. Autoritati competente

ANSVSA

Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor coordoneaz tehnic i administrativ întreaga activitate a serviciilor sanitar veterinare, organizeaz i controleaz efectuarea activit ilor sanitare veterinare publice. In cadrul ANSVSA, functioneaza mai multe directii implicate in sistemul de control pentru sanatatea animalelor :

Direc ia de S n tate i Bun stare i Animal

1. Asigurarea unui cadru normativ specific performant prin implicarea permanent în elaborarea, actualizarea cadrului legal i opera ional în domeniul specific de activitate, respectiv al s n t ii i bun st rii animalelor, monitoriz rii, notific rii i controlul bolilor; 2. Coordonarea, monitorizarea i îmbun t irea, permanent , a activit ii desf urate de structurile tehnice specifice de la nivelul DSVSA jude ene, dup o concep ie unitar , în domeniul s n t ii i bun st rii animalelor, monitoriz rii, notific rii i controlul bolilor. 3. Îndeplinirea eficient a responsabilit ilor i atribu iilor aferente calit ii ANSVSA de reprezentant al României, în rela ia cu institu iile europene, inclusiv atribu iile ANSVSA din pozi ia de punct na ional de contact, în domeniul s n t ii i bun st rii animalelor, monitoriz rii, notific rii i controlul bolilor. 4. Îndeplinirea eficient a responsabilit ilor i atribu iilor calit ii de Unitate Epidemiologic Central pentru bolile majore ale animalelor, ca structur în Unitatea Opera ional Central din cadrul Centrului Na ional de Combatere a Bolilor. 5. Implicarea în evaluarea i avizarea demersurile necesare pentru îmbun t ireaactivit ii analitice în ceea ce prive te activitatea LSVSA i IDSA cu privire la domeniul s n t ii i bun st rii animalelor, monitoriz rii, notific rii i controlul bolilor, prin avizarea documenta iei aferente achizi ion rii de logistic , a instruirilor necesare, uniformizarea isimplificarea modelelor de raportate a datelor, precum i întocmirea i actualizarea listei cu metodele acreditate.

Serviciul Bun stare Animal

Asigurarea unui cadru legal specific performant, prin implicarea în elaborarea iactualizarea sau ini ierea unor modific ri/complet ri ale cadrului legal în domeniul bun st rii i protec iei animalelor, combaterea bolilor la animale i a subproduselor nedestinate consumului uman, în limita competen elor SBA, la solicitarea conducerii institu iei sau a altor direc ii tehnice ale ANSVSA.

Asigurarea desf ur rii unei activit i coerente i unitare pe întreg teritoriul rii, prin elaborarea, actualizarea i transmiterea documenta iei tehnice/opera ionale specifice necesare pentru asigurarea desf ur rii unei activit i coerente i unitare pe întreg

Page 94: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

94

teritoriul rii, în domeniul bun st rii i protec iei animalelor, combaterea bolilor la animale i a subproduselor nedestinate consumului uman, a structurilor specifice din DSVSA

jude ene i/sau IDSA, ori de câte ori este cazul.

Asigurarea monitoriz rii permanente a activit ii structurilor tehnice specifice de la nivelul DSVSA jude ene, prin primirea/centralizarea periodic a rezultatelor ob inute în urma activit ilor specifice desf urate de acestea.

Asigurarea unei metodologii unitare eficiente i coerente de desf urare a activit ilor specifice de prevenire i combatere a bolilor i îmbun t irea activit ii desf urate de structurile tehnice specifice de la nivelul DSVSA jude ene, prin organizarea de instruiri, în limitele competen elor SBA i exerci ii de simulare periodice, cu reprezentan ii acestora.

Asigurarea îndeplinirii eficiente a atribu iilor i responsabilit ilor ANSVSA, în rela ia cu institu iile europene din pozi ia de punct na ional de contact în domeniul bun st rii iprotec iei animalelor i al subproduselor nedestinate consumului uman, prin participarea la reuniuni tehnice, formularea de r spunsuri scrise la solicitarea acestor structuri inotificarea nerespect rii cerin elor legislative specifice, ori de câte ori este cazul.

Asigurarea conformit ii sistemului de certificare/autorizare a transportatorilor de animale, a mijloacelor de transport i exploata iilor autorizate pentru g ini ou toare, prin gestionarea permanent a bazelor de date specifice i eliberarea certificatelor de competen pentru oferii transporturilor de animale.

Asigurarea monitoriz rii activit ilor dispuse de CLCB, în situa ii de focar, prin verificarea i avizarea, respectiv validarea documenta iei specifice emise de CLCB, ori de câte ori se

impune acest lucru.

Asigurarea, ori de câte ori se impune acest lucru, a îndeplinirii responsabilit ilor ANSVSA în cadrul CNCB, prin participarea la edin e/grupuri de lucru, precum i întocmirea documenta iilor specifice sau rapoartelor solicitate.

Serviciul Controlul Bolilor

Asigurarea unui cadru legal specific performant, prin implicarea în elaborarea iactualizarea sau ini ierea unor modific ri/complet ri ale cadrului legal în domeniul s n t ii i bolilor la animale, în limita competen elor SCB, la solicitarea conducerii institu iei sau a altor direc ii tehnice ale ANSVSA.

Asigurarea desf ur rii unei activit i coerente i unitare pe întreg teritoriul rii, prin elaborarea, actualizarea i transmiterea documenta iei tehnice/opera ionale

specifice necesare pentru asigurarea desf ur rii unei activit i coerente i unitare pe întreg teritoriul rii, în domeniul s n t ii i bolilor la animale, a structurilor specifice din DSVSA jude ene i/sau IDSA, ori de câte ori este cazul.

Asigurarea coordon rii, respectiv organizarea activit ii anuale desf urate de structurile specifice din cadrul DSVSA jude ene, prin participarea la elaborarea capitolelor specifice din PS .

Asigurarea unei metodologii unitare i coerente de desf urare a activit ii iîmbun t irea activit ii desf urate de structurile tehnice specifice de la nivelul DSVSA jude ene, prin organizarea de instruiri periodice sau ori de câte ori este necesar, cu reprezentan ii acestora, în limita competen elor SCB.

Page 95: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

95

Asigurarea responsabilit ilor de identificare i monitorizare permanent a implement rii ac iunilor i m surilor stabilite în programele tehnice ale ANSVSA în domeniul eradic rii, controlului i monitoriz rii bolilor animalelor i zoonozelor, cofinan ate de UE, prin elaborarea documenta iei necesare, verificarea i avizarea documenta iei specifice transmise de DSVSA jude ene, precum i elaborarea documenta iei tehnice specifice necesare aprob rii de programe de cofinan are pentru alte boli aprobate de UE, ori de câte ori este cazul.

Asigurarea, ori de câte ori este necesar, a îndeplinirii eficiente a responsabilit ilor i atribu iilor aferente calit ii ANSVSA de reprezentant al României, prin participarea în cadrul reuniunilor SCOFCAH, grupul Task Force pentru combatere boli, OIE sau alte institu ii europene, în domeniul s n t ii animalelor, zoonozelor, monitoriz rii bolilor i supravegherii sanitare veterinare.

Asigurarea, ori de câte ori este necesar, a îndeplinirii eficiente a responsabilit ilor i atribu iilor aferente calit ii ANSVSA, în rela ia cu institu iile europene, prin implicarea în elaborarea i asigurarea transmiterii anuale a raportului de ar al României privind zoonozele, agen ii zoonotici i rezisten a antimicrobian asociat

acestora, în unit ile de cre tere a animalelor i în unit i care produc, proceseaz ,depoziteaz , transport i/sau distribuie produse de origine animal , precum i a toxiinfec iilor alimentare produse în urma consumului de produse de origine animal ,c tre EFSA.

Asigurarea inform rii publice privind subiectele din domeniul specific de activitate, prin elaborarea i transmiterea documenta iei specifice pentru campanii de informare public , ghiduri i alte asemenea, ori de câte ori este cazul. Asigurarea dot rii cu aparate i echipamente din cadrul IDSA i a LSVSA din cadrul DSVSA jude ene prin avizarea solicit rilor privind necesitatea achizi iilor, ori de câte ori este cazul, precum i întocmirea permanent a eviden ei cu privire la dot rile existente.

Asigurarea func ionalit ii IDSA i LSVSA jude ene, precum i asigurarea conformit ii acestora cu cerin ele comunitare, prin întocmirea i actualizarea listei cu metodele acreditate, precum i avizarea planului de instruiri al IDSA.

Serviciul Monitorizare i Notificare Boli

Asigurarea unui cadru legal specific performant, prin implicarea în elaborarea iactualizarea sau ini ierea unor modific ri/complet ri ale cadrului legal în domeniul s n t iii bolilor la animale, în limita competen elor SMNB, la solicitarea conducerii institu iei sau a

altor direc ii tehnice ale ANSVSA.

Asigurarea coordon rii, respectiv organizarea activit ii anuale desf urate de structurile specifice din cadrul DSVSA jude ene, prin participarea la elaborarea capitolelor specifice din PS .

Asigurarea monitoriz rii periodice a activit ii structurilor tehnice specifice de la nivelul DSVSA jude ene, prin primirea/centralizarea/analiza ori de câte ori este necesar, a rezultatelor ob inute, în domeniul eradic rii, controlului i monitoriz rii bolilor animalelor.

Asigurarea unei metodologii unitare i coerente de desf urare a activit ii i îmbun t irea activit ii desf urate de structurile tehnice specifice de la nivelul DSVSA jude ene, prin organizarea de instruiri periodice sau ori de câte ori este necesar, cu reprezentan iiacestora, în limita competen elor SMNB.

Page 96: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

96

Asigurarea, ori de câte ori este necesar, a îndeplinirii eficiente a responsabilit ilor i atribu iilor aferente calit ii ANSVSA de reprezentant al României, prin întocmirea, verificarea, supunerea spre aprobare i transmiterea notific rilor focarelor de boli care evolueaz pe teritoriul României c tre CE prin sistemul ADNS i întocmirea, verificarea, supunerea spre aprobare i transmiterea rapoartelor semestriale i anuale privind situa ia bolilor la animale la OIE (WAHIS).

Asigurarea responsabilit ilor specifice ale ANSVSA ca reprezentant al României în domeniul comer ului intracomunitar cu animale vii, prin elaborarea, verificarea, supunerea spre aprobare i transmiterea raportului anual privind prezen a anumitor boli la animale, c tre DG SANCO din cadrul Comisiei Europene.

Subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman (SNCU)

ANSVSA are resposabilitati in domeniul subproduselor de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman (SNCU) privind implementarea prevederilor tehnice din Regulamentul CE nr. 1069/2009 si Regulamentul CE nr.142/2011 referitoare la aprobarea/inregistrarea unitatilor, controalele oficiale realizate pe lantul SNCU, instructiuni de implementare a prevederilor din regulamentele susmentionate, actualizarea listei unitatilor aprobate/inregistrate, instruiri cu personalul veterinar, audit. Alte responsabilitati privind domeniul SNCU revin Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), Ministerului Mediului si Schimbarii Climatice, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Ministerului Afacerilor Interne.

Departamentele din cadrul ANSVSA implicate in sectorul SNCU sunt: - Directia Generala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor care este responsabila pentru elaborarea instructiunilor tehnice de implementare a prevederilor Regulamentului CE nr.1069/2009. - Directia Generala Control Oficial responsabila de monitorizarea activitatilor de control oficial in domeniul SNCU. - Directia de audit responsabila de efectuarea auditurilor interne in domeniul SNCU. Programul anual de control oficial al unitatilor aprobate/inregistrate conform prevederilor Regulamentului CE nr.1069/2009 este elaborat de DSVSA Judetene in baza unei evaluari de risc conform prevederilor art.32(1) al Regulamentului CE nr.142/2011. Prin Nota de serviciu nr. 25344/08.02.2012, ANSVSA a transmis instructiuni tuturor DSVSA Judetene pentru elaborarea programului anual de control oficial incepind cu anul 2012 pentru unitatile SNCU autorizate sanitar veterinar, instructiuni care constau in urmatoarele etape:a. Realizarea a unei evaluari de risc a fiecarei unitati SNCU in parte in baza unor criterii specifice si acordarea unui punctaj in baza caruia fiecare unitate este incadrata intr-o grupa de risc (exista trei grupe de risc: mare, mediu si mic). b. Consultarea grilei de stabilire a frecventei de inspectie elaborata pentru fiecare tip de unitate in parte, existind diferite frecvente de inspectie in functie de grupa de risc in care este incadrata unitatea respectiva. c. Transmiterea la ANSVSA a raportului privind planificarea numarului de controale oficiale pentru anul respectiv pentru toate unitatile SNCU aprobate/inregistrate sanitar-veterinar existente in raza de activitate a DSVSA Judeteana. DSVSA Judetene au obligatia transmiterii la ANSVSA a rapoartelor privind controalele oficiale efectuate in anul respectiv pentru toate unitatile SNCU aprobate/inregistratesanitar-veterinar existente in raza de activitate a DSVSA Judeteana.

Page 97: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

97

Serviciul Identificare , Inregistrare Animale si Traces

Identificare inregistrare animale

1. indepline te atribu iile si responsabilit ile generale ale directiei in domeniul identificarii, inregistrarii si miscarii interne ale animalelor

2. reprezinta punctul national de contact cu privire la identificarea si inregistrarea animalelor

3. elaboreaz norme i instruc iuni de aplicare a legisla iei comunitare referitoare la înregistrarea exploatatiilor, identificarea, înregistrarea i mi carea interna a animalelor, potrivit legii

4. evalueaza modul de aplicare a metodologiei oficiale privind identificarea si mi careainterna a animalelor, precum i înregistrarea exploata iilor;

5. organizeaz listarea exploata iilor înregistrate/ autorizate sanitar - veterinar, lista gr dinilor zoologice, lista pie elor de animale, lista exploata iilor de origine, a centrelor de colectare animale vii sau a altor organiza ii, aprobate pentru comer intracomunitar sau export în ri ter e, lista centrelor de colectare material seminal, centrelor de recoltare a embrionilor;

6. evalueaz solicit rile agen ilor economici, conform prevederilor legisla iei în vigoare, cu privire la aprobarea crotaliilor de bovine, ovine, caprine i suine, ca mijloace oficiale de identificare i întocme te, dup caz, documentele de aprobare/respingere;

7. particip , potrivit competen elor specifice, la misiunile FVO din cadrul DG SANCO în domeniul sanitar - veterinar i pentru siguran a alimentelor;

8. elaboreaz i implementeaz procedurile generale / specifice / instruc iunile de lucru/manualele, precum i toate documentele specifice structurii în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat i implementat la nivelul Autorit ii;

9. implementeaz ansamblul de politici i proceduri în vederea asigur rii atingerii obiectivelor stabilite la nivelul structurii în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat i implementat la nivelul Autorit ii;

10. particip i la alte activit i dispuse de conducerea Autorit ii, în baza legisla iei în vigoare, în limita compe entelor specifice.

11. indepline te atribu iile si responsabilit ile generale ale directiei in domeniul identificarii, inregistrarii si miscarii interne ale animalelor

12. reprezinta punctul national de contact cu privire la identificarea si inregistrarea animalelor

13. elaboreaz norme i instruc iuni de aplicare a legisla iei comunitare referitoare la înregistrarea exploatatiilor, identificarea, înregistrarea i mi carea interna a animalelor, potrivit legii

14. evalueaza modul de aplicare a metodologiei oficiale privind identificarea si mi careainterna a animalelor, precum i înregistrarea exploata iilor;

15. organizeaz listarea exploata iilor înregistrate/ autorizate sanitar - veterinar, lista gr dinilor zoologice, lista pie elor de animale, lista exploata iilor de origine, a centrelor de colectare animale vii sau a altor organiza ii, aprobate pentru comer intracomunitar sau export în ri ter e, lista centrelor de colectare material seminal, centrelor de recoltare a embrionilor;

16. evalueaz solicit rile agen ilor economici, conform prevederilor legisla iei în vigoare, cu privire la aprobarea crotaliilor de bovine, ovine, caprine i suine, ca mijloace oficiale de identificare i întocme te, dup caz, documentele de aprobare/respingere; 17. particip , potrivit competen elor specifice, la misiunile FVO din cadrul DG SANCO în

domeniul sanitar - veterinar i pentru siguran a alimentelor; 18. elaboreaz i implementeaz procedurile generale / specifice / instruc iunile de

lucru/manualele, precum i toate documentele specifice structurii în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat i implementat la nivelul Autorit ii;

Page 98: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

98

19. implementeaz ansamblul de politici i proceduri în vederea asigur rii atingerii obiectivelor stabilite la nivelul structurii în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat i implementat la nivelul Autorit ii;

20. particip i la alte activit i dispuse de conducerea Autorit ii, în baza legisla iei în vigoare, în limita compe entelor specifice.

Traces

1. îndeplineste atribu iile si responsabilit ile generale ale directiei in domeniul monitoriz rii mi c rii intracomunitare a animalelor vii, a materialului seminal, ovulelor si embrionilor;2. monitorizeaz condi iile de comer intracomunitar cu animale vii, material seminal, ovule si embrioni; 3. gestioneaz Nomenclatorul Na ional al Centrelor de Colectare/ Exploata iilor autorizate sanitar - veterinar pentru comer intracomunitar/ export în ri ter e de animale vii ieliberarea codului na ional pentru acestea; 4. monitorizeaz respectarea condi iilor de intrare / ie ire a animalelor vii, materialului seminal, ovulelor si embrionilor în/din România prin comert intracomunitar; 5. monitorizeaz sistemul de certificare în TRACES pentru toate categoriile de animale si material germinativ, pentru a preîntâmpina eventualele erori de certificare; 6. reprezint punctul national de contact pentru certificarea comertului intracomunitar cu animale vii si material germinativ ; 7. poart coresponden a cu administratorii sistemului TRACES de la Comisia Europeana i cu punctele focale din statele membre pentru a l muri diferendumuri privind certificarea in comer ul intracomunitar; 8. r spunde de instruirea punctelor TRACES de la nivel jude ean în domeniul certific riiinterne i TRACES; 9. evalueaza activitatea punctelor TRACES de la nivelul D.S.V.S.A.; 10. transmite c tre D.S.V.S.A. i c tre Direc ia Comer , Import, Export, Posturi de Inspec ie la Frontier modelele de certificate sanitar - veterinare pentru comer ulintracomunitar, import/ export de animale vii, material seminal, ovule si embrioni; 11. particip , potrivit competen elor specifice, la misiunile FVO din cadrul DG SANCO în domeniul sanitar - veterinar i pentru siguran a alimentelor; 12.elaboreaz i implementeaz procedurile generale/procedurile specifice/instruc iunile de lucru/manualele, precum i toate documentele specifice structurii în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat i implementat la nivelul Autorit ii;13. implementeaz ansamblul de politici i proceduri în vederea asigur rii atingerii obiectivelor stabilite la nivelul structurii în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat i implementat la nivelul Autorit ii;14. particip i la alte activit i dispuse de conducerea Autorit ii, în baza legisla iei în vigoare, în limita compe entelor specifice

Direc ia Comert, Import,Export, Posturi de Inspectie la Frontiera

Toate loturile cu animale vii provenite din ri ter e, destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European vor fi supuse controalelor fizice, inclusiv prelev rilor de probe, dup caz, la Postul de Inspec ie la Frontier .

Scopul controalelor veterinare de frontier este de a proteja s n tatea public ,s n tatea animalelor i a mediului înconjur tor, precum i asigurarea calit ii în activitatea de inspec ie la Posturile de Inspec ie la Frontier .

Medicul veterinar oficial din Postul de Inspec ie la Frontier trebuie s efectueze un control fizic al animalelor ce va cuprinde, în special:

Page 99: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

99

(a) un examen clinic al animalelor, prin care s se asigure c acestea sunt conforme cu indicatiile furnizate în certificatul sau în documentul care le înso�e�te �i c sunt s n toase din punct de vedere clinic.

(b) eventuale examene de laborator care se consider necesare sau care sunt prev zute de normele comunitare;

(c) eventuale prelev ri oficiale de probe în scopul c ut rii de reziduuri care trebuie analizate în cel mai scurt timp;

Directia Inspectii si Control Oficial

În urma reorganiz rii Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran aAlimentelor, prin H.G. nr. 625/2013 privind organizarea i func ionarea Autorit iiNa ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor i a unit ilor din subordinea acesteia, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum si a Regulamentului de Organizare i Functionare al ANSVSA, aprobat prin Ordinul pre edintelui ANSVSA nr. 823/23.09.2013, s-au schimbat atributiile Directiei Inspec ii iControl Oficial din cadrul Directiei Generale Control Oficial, in sensul ca Direc ia Inspec iii Control Oficial reprezint structura care reglementeaz , coordoneaz i controleaz

activitatea de control oficial la nivel na ional,Conform noilor atributii stabilite prin ROF-ul DSVSA, aprobat prin Ordinul

presedintelui ANSVSA nr. 1281/26.11.2013, controalele oficiale in unitatile supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor se efectueaza de catre personalul din cadrul Serviciilor/Birourilor care realizeaz controale oficiale, respectiv Serviciile/Birourile Control oficial S n tate Animal i Serviciile/Birourile Control oficial Siguran a Alimentelor

Principalele atributii i responsabilit i ale Directiei Inspec ii i Control oficial din cadrul DGCO sunt:

reprezint structura din cadrul Autorit ii care reglementeaz , coordoneaz i controleazactivitatea de control oficial la nivel na ional, activitate desf urat în toate obiectivele supuse autoriz rii/înregistr rii i controlului sanitar – veterinar i pentru siguran aalimentelor, indiferent de forma lor de organizare, inclusiv în gospod riile popula iei;

particip la elaborarea strategiei sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor în scopul ap r rii s n t ii animalelor, prevenirea introducerii bolilor epizootice pe teritoriul

rii, controlul produselor de origine animal i non - animal , furajelor, produselor medicinale de uz veterinar, produselor biologice i a altor produse de uz veterinar, inclusiv produse destinate nutri iei animalelor;

verific activitatea de control oficial din cadrul D.S.V.S.A. jude ene i a municipiului Bucure ti care asigur aplicarea legisla iei sanitare veterinare i pentru siguran aalimentelor, iar în urma constat rii unor neconformit i în activitatea desf urat ,propune m suri pentru respectarea prevederilor legale, inclusiv sesizarea Comisiei de Disciplin în cazul func ionarilor publici sau a Comisiei de Deontologie i Litigii din cadrul Colegiului Medicilor Veterinari în cazul medicilor veterinari de liber practic sau a celor împuternici i, precum i Comisiei de cercetare disciplinar conform Codului Muncii;

verific realizarea ac iunilor din cadrul Programului ac iunilor de supraveghere, profilaxie i combatere a bolilor la animale, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om i protec ia mediului i al Programului de supraveghere i control în domeniul siguran ei alimentelor;

organizeaz , coordoneaz , monitorizeaz i controleaz activitatea de control oficial desfa urat de structurile de la nivel teritorial, în toate obiectivele supuse autoriz rii/înregistr rii i controlului sanitar–veterinar i pentru siguran a alimentelor,

Page 100: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

100

indiferent de forma lor de proprietate, în scopul verific rii modului de aplicare irespectare al prevederilor legislative sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor;

elaboreaz , coordoneaz i monitorizeaz programele de control oficial în domeniul s n t ii animalelor i siguran ei alimentelor i realizeaz ac iunile din cadrul Programului Na ional de Control.

desf oar activit i de control oficial privind îndeplinirea programelor/politicilor im surilor puse în aplicare de Autoritate;

dispune, dup caz, în urma constat rii deficien elor/neconformit ilor în controalele oficiale efectuate, aplicarea de sanc iuni contraven ionale principale i complementare, conform prevederilor legale;

dispune aplicarea de m suri de re inere oficial /sechestru, retragere i/sau distrugere a produselor alimentare, a furajelor precum i a altor produse supuse controlului sanitar veterinar, inclusiv medicamente sau produse biologice de uz veterinar, neconforme cu prevederile legisla iei în vigoare iar când situa ia o impune, dispune recoltarea de probe, conform prevederilor legale i procedurilor în vigoare;

rezultatele ac iunilor de control oficial vor sta la baza m surilor propuse pentru îmbun t irea activit ii i orientarea programelor de control oficial, fiind întocmite note la nivel central, sinteze i/sau inform ri, transmise spre aprobare conducerii A.N.S.V.S.A., i dup caz, spre informare direc iilor tehnice;

elaboreaz acte normative i instruc iuni în domeniul controlului oficial i particip la elaborarea actelor normative i instruc iunilor în domeniul sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor, la solicitarea direc iilor tehnice;

analizeaz , solu ioneaz i dup caz dispune m surile care se impun în cazul memoriilor i sesiz rilor din domeniul sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor;

identific nevoile de instruire, stabile te tematicile i coordoneaz activitatea de formare i perfec ionare a personalului din domeniul s u de activitate;

verific respectarea planului de m suri i a termenelor asumate de c tre structurile tehnice din cadrul D.S.V.S.A. jude ene i a municipiului Bucure ti, ca urmare a misiunilor de audit tehnic desf urate de structura central , precum i cele stabilite ca urmare a activit ii de control proprii;

solicit , dup caz, în vederea îndeplinirii atribu iilor, note de rela ii personalului din cadrul D.S.V.S.A. jude ene i a municipiului Bucure ti, medicilor veterinari de liberpractic precum i a personalului din subordinea acestora i dup caz, persoanelor fizice;

solicit , dup caz, în exercitarea ac iunilor de control oficial, copii de pe documentele i/sau alte documenta ii relevante;

particip la elaborarea regulamentului de organizare i func ionare, pentru structurile subordonate ANSVSA, specific domeniului de activitate i stabile te atribu iile iresponsabilit ile structurilor din subordine;

informeaz conducerea ANSVSA, cu privire la neconformit ile/deficien ele constatate în activitatea de inspec ie/control oficial, care, dup caz, sesizeaz institu iile abilitate.

particip , la solicitarea Pre edintelui ANSVSA, la elaborarea strategiilor în domeniul securit ii alimentare, bioterorismului alimentar, a planurilor de contingen în domeniul sanitar - veterinar i pentru siguran a alimentelor;

particip la misiunile de audit a activit ii din domeniul sanitar - veterinar i pentru siguran a alimentelor, organizate de c tre Comisia European sau de autorit ilecompetente din rile ter e i r spunde recomand rilor privind controalele oficiale în domeniul sanitar - veterinar i pentru siguran a alimentelor;

particip la programele de instruire organizate de Comisia European sau de autorit ile competente din rile ter e în domeniul sanitar - veterinar i pentru siguran aalimentelor, potrivit competentelor specifice;

Page 101: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

101

elaboreaz , revizuie te i urm re te implementarea Procedurilor de inspec ie/control oficial, precum i a tuturor documentelor specifice serviciului, aprobate de conducerea Autorit ii, pentru asigurarea caracterului unitar de aplicare;

particip la întâlnirile programate ale grupurilor de lucru organizate în cadrul Autorit iisau cu alte autorit i competente na ionale implicate în reglementarea condi iilor de desf urare a activit ii de c tre operatorii din domeniul sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor;

ini iaz , gestioneaz i/sau particip la proiecte na ionale i interna ionale, inclusiv de cercetare-dezvoltare, pe domeniul specific de activitate dup caz, poate efectua ac iunide control oficial în scopul verific rii func ionalit ii Sistemului Rapid de Alerta la nivel national;

monitorizeaz ac iunile de control oficial ale punctelor de contact din cadrul D.S.V.S.A. jude ene i a municipiului Bucure ti declan ate în urma unei alerte SRAAF pentru solu ionarea notific rilor; particip la elaborarea conven iilor, parteneriatelor, protocoalelor i acordurilor interguvernamentale i cu autorit ile centrale similare din alte state privind colaborarea în domeniul controlului oficial sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor;

Institutul de Diagnostic i S n tate Animal

Pentru controlul oficial al bolilor la animale în România, în cadrul Institutului de Diagnostic i S n tate Animal func ioneaz laboratoare oficiale pentru urn toareledomenii de activitate: 1. s n tate i bun stare animal 2. epidemiologie 3. morfopatologie 3. anatomie patologic 4. microscopie electronic 5. viroze majore 6. Unitatea de Înalt Biosecuritate 7. bacteriologie 8. parazitologie 9. micologie, micotoxicologie 10. biologie molecular i organisme modificate genetic 11. imunologie 12. virusologie 11. toxicologie, chimie 12. s n tate animale acvatice 13. s n tate insecte utile

Prin intermediul structurilor enun ate anterior Institutul de Diagnostic i S n tateAnimal particip în mod dirtect i nemijlocit la elaborarea, coordonarea, monitorizarea irealizarea unor ac iuni cuprinse în Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire icontrol al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului, aprobat anual prin ordin al pre edintelui Autorit ii Na ionale

Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor.Rezultatele ob inute prin analitele de laborator efectuate de Institutul de Diagnostic

i S n tate Animal în cadrul sistemului de control pentru s n tatea animalelor sunt înscrise în buletine de analiz ce constituie documente oficiale ce stau la baza certific riistatusului de s n tate a afectivelor de animale din România.

Page 102: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

102

MAI

Directia Medicala a MAI prin reteaua si personalul sanitar veterinar propriu, urm reste modul de aplicare i realizarea în unit ile MAI a "Programului ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului pe anii ce urmeaza a fi evaluati ". Acest Program se adapteaza la specificul unitatilor MAI detinatoare de animale de serviciu, cu scopul aigurarii si pastrarii sanatatii si bunastarii acestora in toate unitatile de producere, crestere, cazare, dresaj si folosire a animalelor de serviciu ;

MJ

Principalele activitati programate pe linia asistentei sanitare veterinare, de catre medicii veterinari din cadrul Administra iei Na ionale a Penitenciarelor , detinatoare de animale de produc ie, conform Planurilor Cifrice ale actiunilor sanitare veterinare pentru toate unit tileMJ, din zona de responsabilitate, pentru perioada 2014-2016 sunt:

Nr.

crt.

Tipul de actiune sanitara veterinara

Numarul de actiuni sanitare veterinare planificate pe anul 2014

Numarul de actiuni sanitare veterinare planificate pe anul 2015

Numarul de actiuni sanitar veterinare planificate pe anul 2016

1. Bovine – Vaccin riantic rbunoase

1500 1500 1500

2. Ac iuni depistare - LEB

500 500 500

3. - Bruceloz 200 200 200 4. - tuberculin ri 400 400 400 5. - deparazit ri

interne i externe 700 700 700

6. Porcine- vaccin riantirujetice

3000 3000 3000

7. - antiAujeszki 1000 1000 1000 8. - anticolibacilar 500 500 500 9. Ac iuni depistare –

serologic pestporcin

200 200 200

10. - Bruceloz 100 100 100 11. - deparazit ri

interne i externe 9000 9000 9000

12. Ovine – Vaccin riantic rbunoase

1500 1500 1500

13. Ac iuni depistare - bruceloz

100 100 100

14. - deparazit riinterne i externe

600 600 600

Planul cifric se va corela anual cu necesarul de consum al unit ilor de care depinde i m rimea efectivelor de animale.

MapN

Prin reteaua sanitara veterinara din cadrul Directiei Medicale a MApN se asigura starea de sanatate a animalelor.

Page 103: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

103

Biroul de inspectii sanitare si sanitare veterinare din cadrul Directiei Medicale a MApN prin reteaua si personalul sanitar veterinar propriu, urm reste modul de aplicare irealizarea în unit ile MApN a "Programului ac iunilor de supraveghere, prevenire icontrol al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec iaanimalelor i protec ia mediului pe anii ce urmeaza a fi evaluati ", astfel in toate unitatile de producere, crestere, cazare, dresaj si folosire a animalelor de serviciu, acesta se adapteaza la specificul unitatilor MApN detinatoare de animale de serviciu, cu scopul aigurarii si pastrarii sanatatii si bunastarii acestora.

Caini de serviciu; Cai de serviciu.

In obiectivele MApN supuse controlului sanitar veterinar privind sanatatea animalelor se aplic legisla ia sanitara veterinara specifica elaborata de catre ANSVSA, adaptata, la specificul MApN prin Ordine ale ministrului apararii nationale si Dispozitii ale Sefului Directiei Medicale.

4.2.2. Metode si tehnici de control utilizate

ANSVSA

Direc ia General de Control Oficial

Potrivit atribu iilor prev zute prin Lege, Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar ipentru Siguran a Alimentelor stabile te anual, ac iunile strategice sanitare veterinare de supraveghere, profilaxie i combatere a bolilor la animale i a zoonozelor, inând seama de situa ia epizootologic intern i interna ional , precum i de prevederile legisla ieicomunitare în domeniu (Programul strategic anual).

Directia General de Control Oficial reglementeaz , coordoneaz si controleazactivitatea de control oficial la nivel national printr-un program de control care presupune o planificare a controalelor, elaborarea unor fise de control în baza c rora se vor efectua controalele, o esantionare, realizarea controalelor, un supracontrol pentru a verifica dacdatele colectate sunt conforme si utilizarea de echipamente specifice.

Directia General de Control Oficial prin Serviciul Control S n tate i Bun stareAnimal coordoneaz i monitorizeaz , în conformitate cu atribu iile prev zute în regulamentul de organizare i func ionare, programele de control oficial în domeniul sanatatii i bun st rii animalelor i realizeaz ac iunile specifice domeniului s n t ii ibun st rii animalelor din cadrul Programului National de Control (PNC) care este transmis la nivel teritorial prin Nota de serviciu,.

Reprezentan ii structurii desf oar activit i de control oficial privind îndeplinirea programelor, politicilor i m surilor din domeniul s n t ii i bun st rrii animalelor puse în aplicare de Autoritate, efectuând controale oficiale în unit ile din domeniul s n t ii ibun st rii animalelor de pe teritoriul României, supuse controlului sanitar veterinar.

Rezultatele ac iunilor de control oficial vor sta la baza m surilor propuse pentru îmbun t irea activit ii i orientare a programelor de control oficial.

Monitorizeaz lunar datele transmise de c tre DSVSA jude ene i a municipiului Bucure ti, în baza programelor de control oficial, din domeniul s n t ii i bun st riianimalelor, iar neconformit ile identificate fac obiectul inform rilor c tre direc iile tehnice, inclusiv c tre conducerea ANSVSA.

Page 104: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

104

Reprezentan ii Serviciului Politia Animalelor din cadrul direc iilor sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti au urm toarele atribu ii i responsabilit i:

efectueaz controlul oficial în toate obiectivele supuse autoriz rii/înregistr rii i controlului sanitar – veterinar i pentru siguran a alimentelor, indiferent de forma lor de organizare, inclusiv exploata iile non-profesionale, în domeniul bunastarii i protec iei animalelor; controleaz respectarea normelor în vigoare cu privire la protec ia animalelor în timpul

transportului, protec ia animalelor de ferm , protec ia animalelor în timpul uciderii sau sacrific rii, de la debarcare i pân la sângerare inclusiv, protec ia animalelor utilizate în scop experimental i tiin ific, protec ia animalelor din punctele de control, centrele de colectare i exploata iile de origine autorizate pentru comertul intracomunitar i exportul de animale, protec ia animalelor din posturile de inspec ie la frontier , târguri, gr dini zoologice, pet – shop-uri, ad posturi destinate câinilor f r st pân, publice sau private, canise, circuri, menajerii, coli de dresaj, pensiuni pentru animale, hipodromuri, acvarii i delfinarii, gestionarea câinilor f r st pân; aplic , în urma constat rii deficien elor/neconformit ilor în controalele oficiale efectuate,

sanc iuni contraven ionale principale i complementare, i dispune debarcarea animalelor în cazul înc lc rilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protec ia animalelor în timpul transportului i al opera iunilor conexe i de modificare a Directivelor 64/432/CEE i 93/119/CE i a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 sau confiscarea animalelor, în cazul înc lc rilor condi iilor referitoare la protec ia animalelor, conform legisla iei în vigoare; solicit , dup caz, în exercitarea ac iunilor de control oficial, copii de pe documentele i/sau

alte documenta ii relevante; verific implementarea la nivel jude ean, potrivit domeniului de competen specific, a

recomand rilor men ionate în raportul final întocmit ca urmare a misiunilor Comisiei Europene; realizeaz ac iunile de control din cadrul Programului Na ional Cadru de Inspec ie

structurat pe urm toarele domenii: transport, care include îmbarcare, debarcare, controale în trafic, târguri, centre de colectare i exploata ii de origine autorizate pentru comertul intracomunitar i exportul de animale, puncte de control, controale la transportatori, controlul documentelor dup debarcare, ferme, abatoare, biobaze, târguri, gr dini zoologice, pet – shop-uri, ad posturi destinate câinilor f r st pân, publice sau private, canise, circuri, menajerii, coli de dresaj, pensiuni pentru animale, posturi de inspec ie la frontier ,hipodromuri, acvarii i delfinarii, monitorizeaz respectarea condi iilor sanitar - veterinare de c tre persoanele fizice sau de c tre persoanele juridice care efectueaz opera iuni de comer intracomunitar, import, export i tranzit de animale; informeaz conducerea D.S.V.S.A., cu privire la neconformit ile/deficien ele constatate în

activitatea de inspec ie/control oficial, care, dup caz, sesizeaz institu iile abilitate; raporteaza A.N.S.V.S.A. controalele, realizate pe domeniul protectiei animalelor in timpul

transportului, a protectiei animalelor de ferma, precum si depopularile desfasurate in anul precedent, pentru a fi raportate anual Comisiei Europene; particip i la alte activit i dispuse de conducerea D.S.V.S.A, în baza legisla iei în vigoare,

în limita competen elor specifice.”

Serviciul Politia Animalelor

Elaboreaz anual un plan de inspec ie, controalele se realizeaz în mod unitar prin utilizarea de fi e de inspec ie elaborate de c tre Serviciul Bun starea Animalelor si apobate de DGCO. Programarea obiectivelor controlate se face în baza unei analize de risc. Raportarea rezultatelor controalelor, cu enumerarea principalelor neconformit i, se face trimestrial la Serviciul Poli ia Animalelor DGCO.

Page 105: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

105

Serviciul Bun starea Animalelor, pe langa activitatea de reglementare în domeniu realizeaz i raportarea conform prevederilor Deciziei Comisiei 2006/778/CE referitoare la cerintele minime pentru colectarea de informatii cu ocazia inspectiilor la locurile de productie ale anumitor animale de crescatori i ale Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protectia animalelor în timpul transportului si al operatiunilor conexe si de modificare a Directivelor 64/432/CEE si 93/119/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1255/97.

MAI

Toate controalele in domeniul sanatatii animalelor de serviciu, au un caracter operativ, inopinat sau tematic si se concretizeaza prin Note de constatare si/sau Procese verbale de constatare.

Controalele sunt efectuate conform planificarii in baza “Planurilor de control lunare” care sunt supuse aprobarii conducerii unitatilor din care fac parte medicii veterinari oficiali din reteaua MAI.

Controlul oficial in domeniul sanatatii animalelor de serviciu se realizeaza conform metodologiei de control pe linia asigurarii starii de sanatate a animalelor de serviciu in MAI detaliata in “Ghidul de control” elaborat de Directia Medicala. In baza evaluarii pe linia asigurarii starii de sanatate a animalelor de serviciu, se acorda un punctaj si un calificativ.

MJ

Re eaua sanitara veterinara din cadrul Administra iei Na ionale a Penitenciarelor a MJ, asigur supravegherea st rii de s n tate a animalelor de serviciu de ferm în conformitate cu normele tehnice na ionale cuprinse în "Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului”, pentru perioada 2014-2016.

Controalele referitoare la s n tatea i bun starea animal se desf oar pe mai multe planuri i au drept scop încadrarea în normele na ionale specifice, corelate cu specificul activit ilor din cadrul gospod riilor agrozootehnice i cu ordinile i normelor interne din cadrul Administra iei Na ionale a Penitenciarelor: - verificarea lunar a stadiului de realizare a ac iunilor de supraveghere, prevenire icontrol al bolilor la animale, pe baza raport rilor de sfâr it de lun primite din unit ile teritoriale - efectuarea de controale tematice, conform unui grafic de deplas ri întocmit la nivelul compartimentului sanitar veterinar i aprobat de conducerea institu iei. Pentru respectarea normelor privind bun starea animalelor i adaptarea lor laspecificul activit ii, au fost elaborate (2010) norme interne care reglementeaz unitar respectarea legisla iei specifice, pe specii i categorii de animale. Controalele pe acest segment se desf oar integrat, simultan cu cele pe s n tate animal , cele dou domenii fiind în strâs corela ie.

Controalele tematice se fac fie în cadrul graficului aprobat, fie au caracter inopinat. Indiferent de caracterul controlului acesta se finalizeaz cu întocmirea unei note de constare care cuprinde: - planuri de masuri luate cu ocazia controlului; - termene de remediere a neconformitatilor respective; - nominalizarea persoanelor cu responsabilitati pentru rezolvarea acestora

Page 106: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

106

MApN

Reteaua sanitara veterinara din cadrul Directiei Medicale a MApN, asigura starea de sanatate a animalelor de serviciu si urm reste în mod deosebit armonizarea legisla ieisanitare veterinare a Uniunii Europene si a celei nationale la specificul MApN.

In toate unitatile MApN de producere, crestere, cazare, dresaj si folosire a animalelor de serviciu, se aplica "Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire icontrol al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec iaanimalelor i protec ia mediului”, pentru perioada 2014-2016, cu scopul aigurarii, sanatatii si bunastarii acestora, in misiunile specifice.

Toate controalele in domeniul sanatatii animalelor de serviciu, au un caracter operativ, inopinat sau tematic si se concretizeaza prin Note de constatare si/sau Procese verbale de contraventie fata de normele sanitare veterinare.

Notele de constatare

sunt elaborate de catre medicul veterinar de zona; dac în cursul controalelor sanitare veterinare pe linia asigurarii starii de sanatate,

sunt constatate neconformitati, se intocmesc “Notele de constatare” ce cuprind detaliat:– Planuri de masuri luate cu ocazia controlului; – Termene de remediere a neconformitatilor respective; – Nominalizarea persoanelor cu responsabilitati pentru rezolvarea acestora.

4.2.3. Resurse alocate in realizarea controalelor oficiale

4.2.3.1. Resurse umane

ANSVSA

Directia Sanatate si Bunastare a Animalelor este formata din:

a) Serviciul Bun stare Animalb) Serviciul Controlul Bolilor c) Serviciul Monitorizare i Notificare Boli La nivelul DSVSA jude ene exist aproximativ câte 2 persoane angajate.

Directia Comert, Import, Export, Posturi de Inspectie la Frontiera este format din: 1) Compartimentul Import – Export i Control P.I.F. – 4 persoane

2) Serviciul P.I.F. - 61 persoane

Direc ia de Inspec ii i Control Oficial

Serviciul Control S n tate i Bun stare Animal

Cele 8 persoane din cadrul serviciului organizeaz , coordoneaz , monitorizeaz icontroleaz activitatea de control oficial în domeniul s n t ii i bun st rii animalelor, desf urat de DSVSA jude ene i a municipiului Bucure ti, în obiectivele

Page 107: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

107

autorizate/înregistrate i/sau supuse controlului sanitar veterinar, indiferent de forma lor de organizare, inclusiv gospod riile popula iei, pentru verificarea aplic rii i respect riiprevederilor legisla iei sanitare veterinare;

- La nivel central: Direc ia de Inspec ii i Control Oficial are în structura sa Serviciul Control S n tate i Bun stare Animal , unde activeaz cele 8 persoane cu atribu ii de organizare, coordonare, monitorizare i controlare a activit ii de control oficial

- La nivel local: prin Regulamentul de organizare i func ionare aprobat prin ordnul Pre edintelui A.N.S.V.S.A. nr. 1281/26.11.2013 au fost stabilite noile atribu iii iresponsabilit i ale personalului din cadrul serviciilor/birourilor care realizeaz controale oficiale, în domeniul s n t ii i bun st rii animalelor fiind men ionate atribu ii pe acest domeniu atât la Serviciului Control Oficial S n tate Animal , cât i la Serviciul Antifraud , Serviciul Catagrafie, Înregistrare, Autorizare, Evaluare, Traces, Circumscrip iile Sanitare Veterinare Zonale i Compartimentul Poli ia Animalelor.

MAI

Resursele umane conform zonei de competenta, sunt reprezentate de 52 cadre veterinare (26 medici veterinari oficiali si 26 asistenti veterinari).

MJ

În urma restructur rii activit ii in unele sectoare ale Administra iei Na ionale a Penitenciarelor, exist 17 unit i teritoriale care au sector zootehnic. În aceste sectoare, pe domeniul s n t ii i bun st rii animale î i desf oar activitatea un num r de 16 medici veterinari i 10 tehnicieni veterinari. Una dintre unit i a încheiat contract de prest ri servicii cu un medic veterinar abilitat.

4.2.3.2. Capacitate analitica

ANSVSA

IDSA

Pentru controlul oficial al bolilor la animale în România, în cadrul IDSA func ioneaz urm toarele laboratoare oficiale: 1 compartiment s n tate animala 2. laboratorul morfopatologie 3. laboratorul viroze majore 4. Unitatea de Înalt Biosecuritate 5. laboratorul bacteriologie 6. laboratorul parazitologie 7. laboratorul micologie, micotoxicologie 8. laboratorul biologie molecular i organisme modificate genetic 9. laboratorulimunologie 10. laboratorul virusologie 11. laboratorul evaluarea bun st rii animalelor i protec ia mediului 12. laboratorul toxicologie, chimie 13. laboratorul s n tate animale acvatice 14. laboratorul s n tate insecte utile

MAI

Page 108: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

108

Conform Programului ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului" elaborat de c tre Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar si pentru Siguran aAlimentelor, medicii veterinari din cadrul MAI, verifica starea de sanatate a animalelor de serviciu, recoltand probe furaje, apa si concentrate alimentare pentru hrana cainilor.

In caz de suspiciune a unei afectiuni medicale, medicii veterinari de zona recolteaza probe (serologice, probe de la diferite cadavre, probe coprologice, tampoane rectale, sau vaginale, probe sanitatie etc.) pe care le expediaza la IDSA Bucuresti, DSVSA judetene sau a Mun. Bucuresti, pe baza Notelor de insotire, intocmite si parafate, de catre acestia, conform „Programului de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului.”

In functie de rezultatele .Buletinelor de analiza, se intocmeste un Plan de masuri, care se monitorizeaza pana la remedierea situatiei. Fiecare medic veterinar de zona din reteaua sanitara veterinara a MAI, detine un dosar in care sunt cuprinse Notele de insotire si Buletinele de analiza respective.

MJ

Conform Programului ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului" elaborat de c tre Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar si pentru Siguran aAlimentelor, medicii veterinari din cadrul unit ilor teritoriale ale Administra iei Na ionale a Penitenciarelor, verifica starea de s n tate a animalelor de produc ie i de serviciu prin supraveghere clinic , recolt ri de probe de furaje i apa.

În caz de suspiciune a unei boli sau a m ririi procentului de morbiditate imortalitate, în vederea stabilirii unui diagnostic de certitudine, medicii veterinari recolteazprobe (serologice, anatomopatologice, coprologice, tampoane rectale sau vaginale, probe de sanita ie etc.) pe care le expediaz la IDSA Bucure ti, DSVSA jude ene sau a Mun. Bucure ti, pe baza Notelor de înso ire, întocmite si parafate, de c tre ace tia, conform „Programului de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protec ie a mediului.”

In func ie de rezultatele i recomand rile cuprinse în .Buletinele de analiza, se întocme te i se urm re te aplicarea un plan de masuri.

MapN

Conform Programului ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului" elaborat de c tre Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar si pentru Siguran aAlimentelor, medicii veterinari din cadrul MApN, verifica starea de sanatate a animalelor de serviciu, recoltand probe furaje, apa si concentrate alimentare pentru hrana cainilor.

In caz de suspiciune a unei afectiuni medicale, medicii veterinari de zona recolteaza probe (serologice, probe de la diferite cadavre, probe coprologice, tampoane rectale, sau vaginale, probe sanitatie etc.) pe care le expediaza la , DSVSA judetene sau a Mun. Bucuresti, pe baza Notelor de insotire, intocmite si parafate, de catre acestia, conform „Programului de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului.”

4.2.4.Priorit i în activitatea de control. Clasificarea riscului

Page 109: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

109

ANSVSA

Direc ia S n tate si Bunastare a Animalelor

Împreun cu Serviciul analiz , identificare i evaluarea riscului i institutiile care desfasoara activitati in domeniul evaluarii riscului pentru sanatatea omului, animalelor si mediului i în baza anchetelor epizootologice i epidemiologice efectuate în comun, se stabilesc cauzele si dimensiunea acestuia i propune m suri preventive i de combatere; - Monitorizarea situatiei internationale privind evolutia bolilor este permanent , prin alertele primite de la OIE i prin sistemul electronic ADNS al Comisiei Europene. Aceste alerte sunt difuzate în teritoriu punctelor focale jude ene TRACES, PIF-urilor si DSVSA jude ene.- Efectueaza analize pentru identificarea riscului raportat la situatia existenta imonitorizeaza supravegherea, controlul, combaterea si eradicarea bolilor; propune, pe baza analizelor de risc epidemiologic elaborate de Serviciul analiz , identificare ievaluarea riscului, împreun cu celelalte structuri ale Autori ii, m suri legislative de prevenire, monitorizare, control i eradicare a bolilor la animale i a zoonozelor; - Monitorizeaza comertul intracomunitar cu animale vii, produse i subproduse de origine animal , material seminal, embrioni i ovule, precum i importul, exportul si tranzitul de animale, i elaboreaza propuneri de programe si masuri pentru reducerea riscurilor;

Direc ia Comert,Import, Export,Posturi de Inspectie la Frontiera

În activitatea de control veterinar de frontier a produselor de origine animaltrebuie s se in cont i de efectuarea controalelor reduse, în conformitate cu Decizia Comisiei 94/360/CEE privind frecventa redus a controalelor fizice care se aplicanumitor loturi de produse importate si care provin din t ri terte, în conformitate cu Directiva 97/78/CEE din 18 decembrie 1997(forma consolidat ), de stabilire a principiilor de baz ale organiz rii controalelor veterinare pentru produsele care provin din t ri terte si sunt introduse în Comunitate, forma consolidat . Produsele de origine animal se pot împ r i în trei categorii de risc, dup cum urmeaz : Produse categoria I – produse pentru consum uman care se controleaz în propor ie

de 20% - prezint risc sc zut; Produse categoria a IIa – produse pentru consum uman care se controleaz în

propor ie de 50% - prezint risc crescut; Produse categoria a IIIa – produse nedestinate consumului uman i care se

controleaz în propor ie de 1-10%. Un caz special îl reprezint rile cu acorduri echivalente: Noua Zeeland iCanada.

În cazul acestor ri, controalele se efectueaz astfel: în Noua Zeeland , pentru produsele destinate consumului uman – 2%; în Noua Zeeland , pentru produsele nedestinate consumului uman – 1%; în Canada – 10%, excep ie fac doar carnea – 100% i pe tele – 15%.

Suplimentar, men ion m c mai exist o categorie de produse: produsele canalizate, produse destinate importului i monitoriz rii începând de la locul sosirii la PIF pân la locul de destina ie, pentru protejarea s n t ii publice i a s n t ii animale. Transportul cu produse canalizate se face sub supravegherea autorit ii competente, în vehicule sau în containere sigilate de aceste autorit i. Produsele mai sus men ionate r mân sub supraveghere vamal pân când ajung la locul de destina ie. În ceea ce prive te controlul veterinar de frontier al animalelor vii introduse în Comunitate, în conformitate cu prevederile Directivei 91/496, în situa ia în care animalele sunt atinse sau suspecte de a fi atinse sau contaminate de o boal contagioas sau

Page 110: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

110

prezint un risc pentru s n tatea public sau animal , medicul veterinar oficial responsabil din Postul de Inspec ie la Frontier , hot r ste punerea în carantin . Procedura de carantinare trebuie s aib loc, în func�ie de riscul diagnosticat de medicul veterinar oficial, astfel: - fie la punctul de control la frontier sau în imediata apropiere a acestuia; - fie în exploata�ia de destina�ie; - fie într-o unitate de carantin situat în apropierea exploata�iei de destina ie.

Exist i este actualizat permanent un plan cu “M suri de siguran la importul de animale vii i produse de origine animal provenite din anumite ri ter e” în care sunt specificate anumite restric ii la importul acestora în UE

MAI

Cu ocazia controalelor pe linie sanitara veterinara, sunt verificate la fata locului, cat si cu ocazia raportarilor trimestriale, efectuarea actiunilor sanitare veterinare obligatorii de catre fiecare medic veterinar de zona, conform Programului ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului" elaborat de c tre Autoritatea Na ional SanitarVeterinar si pentru Siguran a Alimentelor

La intocmirea planurilor de control si in special a frecventei controalelor in unitatile MAI, detinatoare de animale de serviciu, se tine seama de eventualele riscuri ce pot sa apara pe linia sanatatii animalelor, in functie de sittuatia epidemiologica la nivel national sau international. De aceea permanent medicii veterinari de zona din reteaua sanitara veterinara a MAI, analizeza si monitorizeaza eventualele riscuri ce pot sa apara, in domeniul sanatatii animalelor pentru a preveni eventualele evenimente negative ce pot sa apara.

Actiunile imunoprofilactice obligatorii, respectiv vaccinarile contra principalelor boli infectocontagioase ale animalelor de serviciu se executa respectandu-se protocoalele privind vaccinarea acestora.Toate actiunile sanitare veterinare sunt mentionate atat in “Carnetele animalelor de serviciu”, “Procesele verbale de vaccinare”, “Registele de consultatii si tratamente” cat si in Raportarile trimstriale pe care medicii veterinari de zona le trimit catre cele 2 Cabinete Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor din cadrul IGPR si IGJR, care in urma centralizarii sunt inaintate catre Directia Medicala a MAI,

In urma monitorizarii a unui eventual risc aparut, pe linia sanatatii animalelor de serviciu, de catre Serviciul S n tate Public , Medicina Muncii, Monitorizare Control Factori de Risc i Sanitar Veterinar al Directiei Medicale, se estimeaza:

originea acestuia ; difuzabilitatea si expunerea animalelor de serviciu ale MAI, la acesta; consecintele ce pot avea asupra starii de sanatate a efectivelor de animale ale MAI . consecintele economice cu implicare de fonduri financiare; efectele asupra starii de sanatate ale cadrelor MAI .

MJ

În activitatea de control pe linie de s n tate i bun stare animal , la nivel central iteritorial, obiectivele prioritare urm rite sunt:- stadiul de realizare a ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale;

- respectarea normelor privind bun starea animalelor;

Page 111: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

111

Riscurile de apari ie a unor boli epizootice, afec iuni în mas la animale etc. sunt comunicate prin DSVSA jude ene sau a Mun. Bucure ti unit ilor zootehnice apar inând Administra iei Na ionale a Penitenciarelor.

În cazul suspiciunii apari iei unei epizootii sau altor afec iuni grave, unitatea zootehnic teritorial are obliga ia de a notifica urgent la DSVSA jude ene i a lua imediat m surile ce se impun în vederea stop rii difuz rii i a limit rii pagubelor materiale. În cazul confirm rii diagnosticului se vor respecta planurile de m suri în vederea stingerii focarului de boal .

MapN

Cu ocazia controalelor pe linie sanitara veterinara, sunt verificate la fata locului efectuarea actiunilor sanitare veterinare obligatorii de catre fiecare medic veterinar de zona, conform Programului ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului" elaborat de c tre Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar si pentru Siguran aAlimentelor. Actiunile imunoprofilactice obligatorii, respectiv vaccinarile contra principalelor boli infectocontagioase ale animalelor de serviciu se executa cu mare atentie, respectandu-se cu strictete protocoalele privind vaccinarea acestora.

Toate actiunile sanitare veterinare sunt mentionate atat in “Carnetele animalelor de serviciu”, “Procesele verbale de vaccinare” , “Registele de consultatii si tratamente” cat si in raportarile trimestriale pe care medicii veterinarI le trimit catre Directia Medicala a MApN.

4.2.5. Cooperarea i coordonarea între autorit ile competente cu responsabilit i în domeniu / Modalit i de integrare a sistemelor de control

ANSVSA

Prin Legea 1/2008 a fost modificat structura na ional de combatere a bolilor iconstituirea, în caz de epizootii, în cadrul Comitetului Na ional pentru Situa ii de Urgenprin hot râre a Guvernului, a Centrului Na ional de Combatere a Bolilor, sub conducerea nemijlocit a ministrului internelor i reformei administrative i sub coordonarea primului-ministru."

Structura Centrului Na ional de Combatere a Bolilor este urm toarea:

Unitatea central de decizii, condus de ministrul internelor i reformei administrative, alc tuit din membrii Comitetului Na ional pentru Situa ii de Urgen ;

Unitatea opera ional central , condus de pre edintele Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor;

Unitatea central de sprijin, constituit din exper i i speciali ti din cadrul administra ieipublice centrale, din cadrul organelor de specialitate ale acesteia i din cadrul unor institu iii unit i aflate în subordinea acestora, precum i din reprezentan i ai patronatelor

interesate de eradicarea epizootiilor, care ajut Unitatea opera ional central în luarea m surilor care se impun pentru combaterea bolilor.

Organizarea, func ionarea i atribu iile Centrului Na ional de Combatere a Bolilor i ale structurilor din componen a acestuia s-au stabilit prin HOT RÂREA nr. 1.189 din 3 octombrie 2009 privind organizarea, func ionarea i atribu iile Centrului Na ional de Combatere a Bolilor i ale structurilor din componen a acestuia.

Page 112: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

112

Cooperarea intre autoritatile implicate in domeniul sanatatii animalelor se realizeaza in conformitate cu protocoalele incheiate (punctul 3.1.3.).

Direc ia Comer , Import - Export, PIF

Cooperarea între Agen ia Na ional de Administrare Fiscal – Direc ia General a V milori Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor se realizeaz

prin accesul mutual la baza de date. Accesul medicilor veterinari oficiali din PIF la baza de date a Direc iei Generale a V milor se realizeaz prin urm toarele sisteme informatice ale autorit ii vamale, respectiv: - ICS – RO (Sistemul de control al importurilor); - NCTS – RO (Noul sistem computerizat de tranzit); - RCDPS (Sistemul vamal român de procesare a declara iei vamale). Personalul vamal care î i desf oar activitatea în punctele de trecere a frontierei în care sunt organizate i func ioneaz posturi de inspec ie la frontier are acces la sistemul european computerizat de control veterinar al importurilor i tranzitelor – TRACES.

MJ

Prin re eaua sanitara veterinara proprie se urm re te modul de aplicare irealizarea în unit ile MJ a "Programului ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor iprotec ia mediului " elaborat anual de A.N.S.V.S.A.. Astfel, in toate fermele zootehnice se adapteaz acest program la specificul unit ilor M.J.

Sistemul de control pentru s n tatea animalelor ce urm re te p strarea s n t iiacestora cade în sarcina medicilor veterinari din re eaua proprie, cu urm toarele atribu ii:

- urm resc modul de aplicare a normelor sanitare-veterinare, programelor im surilor stabilite de c tre A.N.S.V.S.A pentru ap rarea s n t ii animalelor, a s n t iipublice i pentru protec ia mediului de c tre toate unit ile teritoriale.

- asigur asisten sanitar - veterinar în unit ile proprii i execut toate ac iunile prev zute în "Programul de supraveghere, profilaxie i combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om i de protec ie a mediului", pe anul în curs, elaborat de c tre Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran aAlimentelor.

- în cazul suspiciunii sau apari iei unor boli supuse notific rii, declar rii, medicii veterinari oficiali din re eaua A.N.P. împreun cu Direc iile Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor jude ene i a municipiului Bucure ti, aplic m surile ce se impun pentru prevenirea i combaterea acestora, dispuse de autoritatea veterinar central , în conformitate cu prevederile legisla iei sanitare veterinare în vigoare.

- mi carea efectivelor de animale între unit ile subordonate A.N.P., se face cu avizul Direc iilor Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor jude ene i a municipiului Bucure ti, la solicitarea medicului veterinar oficial apar inând A.N.P., în baza documentelor de transport emise de acesta, cu aprobarea A.N.S.V.S.A

- urm resc i impun personalului sanitar veterinar propriu aplicarea i realizarea în unit ile A.N.P. a "Programului de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului", pe anul în curs, aprobat prin Ordin al pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare ipentru Siguran a Alimentelor.

- medicii veterinari oficiali din structura A.N.P. i a unit ilor subordonate, colaboreaz , ori de câte ori situa ia epidemiologic din ar o impune, la ac iunile dispuse de comandamentul antiepizootic (central, jude ean, local) i de c tre Direc iile Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor jude ene i a municipiului Bucure ti, care au drept scop prevenirea i combaterea unor epizootii.

Page 113: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

113

Modalitatea schimbului de informa ii între autorit i de nivel central i teritorial este prev zut în proiectul de protocol pe linie sanitar veterinar ce urmeaz a fi încheiat între M.J. i A.N.S.V.S.A.

4.2.6. Modalitati de raportare a rezultatelor planurilor de control

ANSVSA

Rezultatele planurilor de control sunt concretizate prin: - Buletine de analiza pentru examenele de laborator; - Rapoarte de notificare pentru bolile declarabile diagnosticate sau confirmate in IDSA; - Rapoarte, sinteze pentru bolile monitorizate in cadrul programului strategic de supraveghere a bolilor la animale.

Institutul de Diagnostic si Sanatate a Animalelor Raportarea rezultatelor planurilor de control se realizeaza prin fax la care se

ataseaza buletinul de analiza.

MAI

Activitatea de control desfasurata pe linia sanatatii animalelor, este raportata „trimestrial” de fiecare medic veterinar de zona, din cadrul CMJ/CMDTA catre cele 2 Cabinete Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ale I.G.P.R. si I.G.J.R., care dupa inregistrare si centralizare, sunt inaintate la „Serviciul S n tate Public , Medicina Muncii, Monitorizare Control Factori de Risc i Sanitar Veterinar” din cadrul Direc iei Medicale, care monitorizeaza intrega activitate sanitara veterinara pe linia sanatatii animalelor de serviciu in unitatile MAI. De asemenea se intocmesc “Planuri de control lunare privind activitatea sanitara veterinara “ care cuprind activitatile de control propuse a se desfasura pe zile, respectiv saptamani, planuri ce sunt avizate de catre sefii celor 2 Cabinete Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor a I.G.P.R. si I.G.J.R. respectiv ai Centrelor Medicale Judetene/CMDTA-uri de care apartin medicii veterinari de zona . * NOTA ! Avand in vedere specificul unitatilor MAI cat si existenta de unitati ce detin documente clasificate evidentele tehnice si documentele sanitare si sanitare veterinare sunt intocmite conform formularisticii oficiale, au caracter intern, conform Legii nr.182 din 2002 privind protectia informatiilor clasificate cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr.781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificarile si completarile ulterioar

4.2.7. Instruirea personalului

ANSVSA

Direc ia S n tate, si Bunastare a Animalelor

Page 114: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

114

Instruirile se realizeaz ori de câte ori este nevoie cu speciali tii din cadrul DSVSA jude ene, cu tematic specific pentru fiecare serviciu în parte, inându-se cont i de priorit ile fiec rei direc ii.

Direc ia Inspec ii i Control Oficial

Anual este elaborat un program de instruiri, supus aprobarii conducerii A.N.S.V.S.A.,program inclus in programul anual de formare al functionarilor publici din cadrul A.N.S.V.S.A.

Direc ia , Comert, Import, Export, Posturi de Inspectie la Frontiera

Instruirea personalului (Identificarea necesitatilor de instruire, implementarea planurilor de instruire, inregistrarea si evaluarea instruirii)

Se vor organiza trimestrial instruiri ale personalului din PIF, cu tematic specific ,având în vedere i ultimele actualiz ri ale legisla iei în domeniu precum i recomand rilescrise ale misiunilor FVO.

Directia Evidenta Informatizata Identificare i Înregistrare Animale

Instruirea personalului se organizeaza trimestrial sau ori de cate ori este nevoie cu tematica specifica i tangentiala activitatii desfasurate de fiecare serviciu in parte.

MAI

Direc ia Medical din MAI, in colaborare cu institutiile abilitate (ANSVSA, MS, Colegiul medicilor umani sau veterinari, Facultati de medicina veterinara, Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Laboratoare in domeniul sanatatii animalelor etc.) organizeaz periodic si ori de cate ori este necesar, instruiri (convocarea anuala) cu tot personalul de specialitate implicat in activitatea sanitara, sanitara veterinara si pentru siguran a alimentelor.

Evaluarea profesionala a personalului de specialitate se executa la terminarea perioadelor de instruire, convocari, simpozioane, intruniri profesionale, efectuate prin diferite metode teoretice sau scrise (testare scrisa sau orala a cunostintelor) si/sau practice.

MJ

In M.J. – A.N.P. se efectueaza instruiri i convoc ri de cate ori este necesar.Identificarea nevoilor – se face periodic, in urma:

- evaluarii importantei si numarului de acte normative publicate de catre institutiile abilitate din domeniu;

- analizarii periodice a activitatii desfasurate de c tre personalul din subordinea A.N.P.

MapN

Direc ia Medical din MApN, in colaborare cu institutiile abilitate (ANSVSA, MS, organiza ii profesionale - Colegiul medicilor umani sau veterinari, Ministerul Euca iei iCercet rii, institutii de înv mânt superior - Facultati de medicina veterinara, Institute de Sanatate Animala (IDSA Bucuresti) Laboratoare in domeniul sanatatii animalelor etc.)

Page 115: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

115

organizeaz periodic si ori de cate ori este necesar, instruiri (convocarea anuala) cu tot personalul de specialitate implicat in activitatea sanitara, sanitara veterinara si pentru siguran a alimentelor,

Evaluarea profesionala a personalului de specialitate se executa la terminarea perioadelor de instruire, convocari, simpozioane, intruniri profesionale, efectuate prin diferite metode teoretice sau scrise (testare scrisa sau orala a cunostintelor) si/sau practice.

4.3. Sistemul de control pentru bunastarea animala

4.3.1. Autoritati competente

Autorit ile cu atribu ii în domeniul protec iei i bun st rii animale sunt reprezentate de: A.N.S.V.S.A, Ministerul Justi iei i Ministerul Administratiei si Internelor, Inspectoratul General al Politiei Române.

Responsabilitatea controalelor oficiale privind protectia si bunastarea animalelor revine la nivel central DGCO prin Serviciul Politia Animalelor, iar la nivel local, Direc iilor Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor judetene i a municipiului Bucure ti - Compartiment Politia Animalelor

Direc ia General Control Oficial

Serviciul Poli ia Animalelor din cadrul Direc iei Generale Control Oficial reprezintstructura din cadrul Autorit ii care coordoneaz i controleaz activitatea de control oficial la nivel na ional, activitate desf urat în toate obiectivele supuse autoriz rii/înregistr rii i controlului sanitar – veterinar i pentru siguran a alimentelor, indiferent de forma lor de organizare, inclusiv exploata iile non-profesionale, în domeniul bun st rii i protec iei animalelor.

Atribu iile Serviciului Poli ia Animalelor sunt:

organizeaz , coordoneaz , monitorizeaz i verific activitatea de control oficial desf urat de structurile de la nivel teritorial, în urm toarele domenii: protec ia animalelor în timpul transportului, protec ia animalelor de ferm , protec ia animalelor în timpul uciderii sau sacrific rii, de la debarcare i pân la sângerare inclusiv, protec ia animalelor utilizate în scop experimental i tiin ific, protec ia animalelor din posturile de inspec ie la frontier , târguri, gr dini zoologice, pet – shop-uri, ad posturi destinate câinilor f r st pân, publice sau private, canise, circuri, menajerii, coli de dresaj, pensiuni pentru animale, hipodromuri, acvarii i delfinarii, gestionarea câinilor f rst pân;

elaboreaz , coordoneaz i monitorizeaz programele de control oficial în domeniul bun st rii i protec iei animalelor i realizeaz ac iunile din cadrul Programului Na ionalCadru de Inspec ie, structurat pe urm toarele domenii: transport, care include îmbarcare, debarcare, controale în trafic, târguri, centre de colectare, controale la transportatori, controlul documentelor dup debarcare, ferme, abatoare, biobaze, târguri, gr dini zoologice, pet – shop-uri, ad posturi destinate câinilor f r st pân, publice sau private, canise, circuri, menajerii, coli de dresaj, pensiuni pentru animale, posturi de inspec ie la frontier , certificarea comer ului intracomunitar i a exportului, hipodromuri, acvarii i delfinarii;

Page 116: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

116

dispune, dup caz, în urma constat rii deficien elor/neconformit ilor în controalele oficiale efectuate, aplicarea de sanc iuni contraven ionale principale i complementare, precum i debarcarea animalelor în cazul înc lc rilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protec ia animalelor în timpul transportului i al opera iunilor conexe i de modificare a Directivelor 64/432/CEE i93/119/CE i a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 sau confiscarea animalelor, în cazul înc lc rilor condi iilor referitoare la protec ia animalelor, conform legisla iei în vigoare;

analizeaz , solu ioneaz i, dup caz, dispune m surile care se impun în cazul peti iilordin domeniul protec iei i bun st rii animalelor;

elaboreaz la nivel central i înainteaz , spre aprobare, conducerii Autorit ii, note, sinteze i/sau inform ri, ca urmare a rezultatelor ac iunilor de inspec ie/control oficial la nivel teritorial; rezultatele ac iunilor de control oficial vor sta la baza m surilor propuse pentru îmbun t irea activit ii i orientarea programelor de control oficial; urm re teaplicarea m surilor dispuse în urma inspec iilor/controalelor oficiale;

solicit , dup caz, în exercitarea ac iunilor de control oficial, copii de pe documentele i/sau alte documenta ii relevante;

informeaz conducerea Autorit ii, cu privire la neconformit ile/deficien ele constatate în activitatea de inspec ie/control oficial, care, dup caz, sesizeaz institu iile abilitate;

particip la misiunile de audit a activit ii din domeniul sanitar - veterinar i pentru siguran a alimentelor, organizate de c tre Comisia European sau de autorit ilecompetente din rile ter e i r spunde recomand rilor privind controalele oficiale în domeniul bunastarii si protec iei animalelor;

particip la elaborarea Planului Na ional Unic de Control Integrat pentru România precum i a Raportului Anual privind implementarea acestui plan;

particip i la alte activit i dispuse de conducerea Autorit ii, în baza legisla iei în vigoare, în limita compe entelor specifice.

La nivel jude ean, controlul oficial în domeniul protec iei i bun st rii animalelor se realizeaz de c tre Compartimentul Poli ia Animalelor aflat în directa subordonare a Directorului Executiv.

La nivel teritorial Compartimentul Politia Animalelor are urmatoarele atributii:

organizeaza si monitorizeaza, controleaz implementarea legisla iei sanitare veterinare din domeniul bun st rii animalelor i a procedurilor stabilite.

intocme te documenta ia pentru înregistrarea/autorizarea mijloacelor de transport de animale vii i o supune, spre aprobare, directorului executiv.

controleaz aplicarea prevederilor legisla iei sanitare veterinare în domeniul bun st riianimalelor.

controleaz respectarea standardelor minime privind protec ia animalelor: în timpul transportului, în timpul sacrific rii/ uciderii, a celor de ferm ; verific respectarea normelor în vigoare cu privire la protec ia animalelor din: ad posturile de câini f rst pân, a celor din gr dini zoologice/ acvarii publice/ circuri/ pensiuni/ canise/ petshop–uri, precum i a animalelor folosite în scopuri tiin ifice sau în alte scopuri experimentale; �i respectarea unor condi�ii superioare standardelor minime obligatorii de bun stare în ferme, conform prevederilor M surii 215;

particip la instruiri dispuse de A.N.S.V.S.A.; difuzeaz , pe diferite c i mediatice, ghiduri i materiale informative, pentru sensibilizarea opiniei publice în ceea ce prive te bun starea i protec ia animalelor, gestionarea câinilor f r st pân

cu aprobarea A.N.S.V.S.A., colaboreaz cu organiza iile neguvernamentale pentru elaborarea unor programe în domeniul bun st rii i protec iei animalelor, realizarea

Page 117: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

117

unor campanii de informare �i educare a popula�iei în vederea de�inerii responsabile a animalelor.

Responsabilitatea reglement rii în domeniul protec iei i bun st rii animalelor revine la nivel central Directiei Sanatate i Bunastare a Animalelor prin Serviciul Bun stare Animal , iar la nivel local, Direc iilor Sanitare Veterinare i pentru Siguran aAlimentelor judetene i a municipiului Bucure ti - Serviciul, Catagrafie, Înregistrare, Autorizare, Evaluare, TRACES

Serviciul Bun starea Animalelor, pe langa activitatea de reglementare în domeniu realizeaz i raportarea conform prevederilor Deciziei Comisiei 2006/778/CE referitoare la cerintele minime pentru colectarea de informatii cu ocazia inspectiilor la locurile de productie ale anumitor animale de crescatori i ale Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protec�ia animalelor în timpul transportului �i al opera�iunilor conexe �i de modificare a Directivelor 64/432/CEE �i 93/119/CE �i a Regulamentului (CE) nr. 1255/97. La nivel jude ean, controlul oficial în domeniul protec iei i bun st rii animalelor se

realizeaz de c tre Compartimentul Poli ia Animalelor aflat în directa subordonare a Directorului Executiv.

Direc ia Comert, Import, Export, Posturi de Inspectie la Frontiera

Exercit inspec ie i control sanitar veterinar în domeniul protec iei i bun st riianimalelor, prin medicii veterinari oficiali din posturile de inspec ie la frontier care urm resc respectarea standardelor minime privind protec ia animalelor pe perioada transportului.

Direc ia Inspec ii si Control Oficial

Reprezentantii serviciilor/birourilor Control Oficial S n tate Animal din cadrul D.S.V.S.A. teritoriale realizeaz preponderent ac iuni de control oficial asupra modului în care sunt implementate i respectate prevederile legisla iei sanitare veterinare in domeniul bunastarii si protectiei animalelor,

Direc ia Eviden Informatizat Identificare i Înregistrare Animale

Efectueaza activitati de inspectii si control asupra modului in care sunt implementate si respectate prevederile legislatiei in vigoare privind activitatea de identificare, inregistrare animale si traces.

Institutul de Diagnostic i S n tate Animal

Pentru evaluarea protec iei i bun st rii animalelor exist elaborate, în cadrul Institutului de Diagnostic i S n tate Animal este organizate biroului S n tate iBun stare Animal , proceduri generale, proceduri specifice opera ionale i instruc iunispecifice de lucru. Biroul respectiv a organizat teste de comparare interlaboratoare cu laboratoarele sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene, pentru urm toarele profile:

- hematologie - igien- biochimie

Page 118: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

118

Pentru realizarea responsabilit ilor, aceasta structura dispune de 15 persoane din care 3 cu preg tire superioar i 3 cu preg tire medie cu atribu ii în domeniul bun st rii animale. Raportarea rezultatelor controalelor de laborator privind conformitatea animalelor în rela ie cu bun starea i protec ia acestora se realizeaz prin emiterea de buletine de analiz ce sunt transmise Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran aAlimentelor.

MAIDirectia Medicala din MAI desf oar activit i de indrumare, sprijin, coordonare si

control privind protectia si bunastarea animalelor de serviciu. In toate unitatile MAI de producere, crestere, cazare, dresaj si folosire a

animalelor de serviciu, se aplica "Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire icontrol al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec iaanimalelor i protec ia mediului”, cu scopul aigurarii, sanatatii si bunastarii acestora, in misiunile specifice.

In vederea respectarii normelor de protectie si bunastare a animalelor de serviciu au fost intocmite de catre specialisti, proceduri in acest sens.

MJPentru un num r de 17 unit i care de in sector zootehnic se vor planifica i efectua în fiecare an un num r de 12 controale pentru bun starea animala

Nr.crt.

Numarul de actiuni sanitare veterinare

Planificate pe anul 2014

Numarul de actiuni sanitare veterinare

Planificate pe anul 2015

Numarul de actiuni sanitare veterinare

Planificate pe anul 2016 1. 200 200 200

4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate

ANSVSA

Direc ia Comert, Import, Export, Posturi de Inspectie la Frontiera

În Posturile de Inspec ie la Frontier se aplic procedurile generale i procedurile specifice/opera ionale pentru transporturile cu animale vii din diverse specii de animale.

Scopul controlului bun st rii animalelor este de a asigura protec ia acestora în timpul transportului, de a preveni derularea opera iunilor de import, export sau tranzit de animale vii ce nu corespund normelor veterinare în vigoare cu privire la bun stareaanimalelor.

Medicul veterinar oficial trebuie s se asigure c animalele transportate sunt identificate i înregistrate pe toat durata c l toriei i sunt înso ite de documentele solicitate de legisla ia comunitar i na ional în vigoare, care s ateste urm toarele:

- originea animalelor i proprietarul acestora; - locul de îmbarcare i destina ia;- data i ora îmbarc riiÎn posturile de inspec ie la frontiera de ie�ire se iau m suri speciale pentru a acorda

prioritate transportului de animale. Medicul veterinar oficial efectueaz verificarea îndeplinirii condi iilor de bun stare a

animalelor în conformitate cu Reg. 1/ 2005 (inspec ii asupra mijloacelor de transport, a animalelor, densit ile de înc rcare sau îmbarcare).

Page 119: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

119

Astfel, la PIF se efectueaz controlul documentar, de identitate i fizic. Controlul fizic se efectueaz de c tre medicul veterinar oficial din P.I.F. asupra animalelor vii iinclude controlul st rii de s n tate i bun stare a animalelor i de asemenea, poate include i prelevarea de probe în vederea efectuarii testelor de laborator. Acesta cuprinde:a) un examen clinic al animalelor, pentru a se asigura ca starea de s n tate a acestora este conform cu informa iile furnizate în certificatul sau documentul de înso ire i ca sunt clinic sanatoase; b) efectuarea anumitor teste de laborator considerate necesare sau prev zute de legisla ia comunitara; c) probe oficiale pentru reziduuri sunt examinate i analizate; d) verificarea conformit ii cu cerin ele stabilite de Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE privind protec ia animalelor în timpul transportului i controlul condi iilor de bun stare ale animalelor (condi iile de ventila ie, sistemul de iluminare, temperatura i densitatea, verificarea etan eit ii mijlocului de transport). Controlul bun st rii animalelor se aplic transportului de: animale domestice din speciile solipede, bovine, ovine, caprine i porcine; p s ri domestice i iepuri domestici; pisici i câini domestici; alte mamifere i p s ri; alte animale vertebrate i animale cu sânge rece.

Controalele oficiale în ceea ce priveste importul de animale se efectueaz de c tremedicul veterinar oficial din postul de inspec ie la frontier care efectueaz verificarea respect rii cerin�elor minime ale Regulamentului Consiliului nr. 1/2005 privind protec�ia animalelor în timpul transportului international.

Direc ia de Inspec ii si Control Oficial

In principal, reprezentantii serviciilor/birourilor Control oficial S n tate Animal din cadrul D.S.V.S.A. teritoriale controleaz aplicarea prevederilor legisla iei sanitare-veterinare din domeniul s n t ii si bunastarii animalelor.

MAI

Activitatea de control privind bunastarea animalelor de serviciu, este raportata „trimestrial” de fiecare medic veterinar de zona, din cadrul CMJ/CMDTA catre cele 2 Cabinete Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ale I.G.P.R. si I.G.J.R., care dupa inregistrare si centralizare, sunt inaintate la „ Serviciul S n tate Public , Medicina Muncii, Monitorizare Control Factori de Risc i Sanitar Veterinar” din cadrul Direc ieiMedicale, care monitorizeaza intrega activitate sanitara veterinara, privind bunastarea animalelor de serviciu in unitatile MAI.

Controlul oficial privind protectia si bunastarea animalelor de serviciu in unitatile MAI detinatoare, vizeaza ca principale obiective urmatoarele activitati:

- aplica i verifica respectarea normelor sanitare veterinare, privind cresterea si cazarea animalelor de serviciu ; - verifica condi iile de igien din ad posturi i din alte incinte; - verifica dotarea cu echipament de protec ie pentru conductorii cat i a celorlalte categorii de personal care vin în contact cu animalele de serviciu ; - verifica dotarea cu echipament i materiale in vederea asigurarii activitatii de dresaj, a antrenamentelor i utiliz rii animalelor în serviciu ;

Page 120: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

120

- verifica existenta controlului medical periodic, privind s n tatea personalului MAI care au in dotare animale de serviciu; - verifica potabilitatea apei i a salubrit ii furajelor pentru animalele de serviciu- instituie i verifica respectarea regulilor de carantin profilactic ; - monitorizeaza mi carea efectivelor de animale ; - verifica condi iile sanitare veterinare cu ocazia aglomer rilor de animale; - verifica protec ia animalelor pentru asigurarea st rii de s n tate i a capacit ii de efectuare a serviciului ; - verifica respectarea normelor de protec ie a mediului ; - verifica func ionalitatea dezinfectoarelor pietonale si auto din unitatile MAI specializate in producerea, cresterea si dresajul cainilor de servivciu ; - verifica executarea ac iunilor D.D.D. (cel putin 2/an, prim vara i toamna) ; - verifica respectarea normelor sanitare veterinare privind asigurarea condi iilor de transport legale (ventila ie, luminozitate, hran , îngrijire, ap , etc.); - verifica existenta autorizatiei sanitare veterinare a mijloacelor de transport ; - controleaza documentele care înso esc animalele de serviciu. - verifica respectarea libert ii de mi care a animalelor; - controleaza modul de aplicare a tehnologiei sanitare veterinare în canisele MAI; - verifica modul de asigurare a condi iilor de microclimat (luminozitate, temperatur ,umiditate, curen i de aer), ventila ie, densitate de cazare; - verifica modul de asigurare a condi iilor de cazare, furajare, ad pare, odihn , etc. din canisele MAI sau din unit ile de inatoare de caini serviciu.

MJ

Controlul pentru bun starea animalelor in unit ile MJ este efectuat permanent de c tre speciali tii proprii i are ca principale obiective:

aplicarea i respectarea normelor sanitare veterinare, în organizarea fluxului tehnologic - privind cre terea si cazarea animalelor de produc ie;- verificarea condi iilor de igien din ad posturi i din alte incinte; - respectarea normelor i recomand rilor privind m rimea suprafe ei de cazare, pe specii

i categorii de animale - respectarea normelor i recomand rilor privind temperatura, umiditatea i curen ii de aer

- asigurarea echipamentului de protec ie i de lucru în incinta fermelor - efectuarea controalelor medicale periodice privind s n tatea personalului MJ i a -

persoanelor private de libertate care au acces în incinta fermelor zootehnice; - verificarea potabilit ii apei i a salubrit ii furajelor pentru animalele de produc ie- instituirea i respectarea regulilor de carantin profilactic ; - monitorizarea mi c rii efectivelor de animale ; - asigurarea împrejmuirii, în vederea opririi accesului i ie irii necontrolate a animalelor i a

personalului ; - asigurarea spa iului necesar pentru efectuarea necropsiilor ; asigurarea func ionalit ii dezinfectorului pietonal i rutier ; - în incinta fermelor zootehnice se executa ac iuni generale de dezinfec ie i deratizare, de

2 ori pe an (prim vara i toamna) si se completeaz ori de cate ori este necesar ; - in incinta platformelor de gunoi efectueaz periodic ac iuni de dezinsec ie, frecven a

acestora fiind în func ie de cantitatea de gunoi i nivelul invaziei cu insecte ; - verificarea respect rii condi iilor de transport legale (normele sanitare veterinare

ventila ie, luminozitate, hran , îngrijire, ap , etc.) a mijloacelor de transport; - controlul densit ii de înc rcare a animalelor în mijloace de transport în func ie de specie,

vârst , greutate, categorie, m rimea corporal i starea fiziologic ;- controlul echipamentelor i a modalit ilor utilizate pentru înc rcarea i desc rcarea

animalelor în i din mijloacele de transport ;

Page 121: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

121

- controlul intervalelor de oprire, odihn , furajare, ad pare i îngrijire a animalelor în timpul transportului acestora;

- controlul st rii de s n tate a animalelor înainte de îmbarcare, în timpul transportului, la punctele de oprire i la debarcarea acestora;

- controlul identific rii animalelor în toate fazele transportului, de la îmbarcare pân la desc rcarea acestora ;

- controlul autoriz rii sanitare veterinare a mijloacelor de transport de c tre medicul veterinar din cadrul MJ ;

- controlul documentelor care înso esc transportul de animale. - controlul libert ii de mi care a animalelor; - controlul aplic rii tehnologiei sanitare veterinare în fermele zootehnice ale MJ; - controlul asigur rii condi iilor de microclimat (luminozitate, temperatur , umiditate, curen i

de aer), ventila ie, densitate de cazare;

Controalele pe acest segment se desf oar integrat, simultan cu cele pe s n tate animal , cele dou domenii fiind în strâs corela ie. Controalele tematice se fac fie în cadrul graficului aprobat, fie au caracter inopinat. Indiferent de caracterul controlului acesta se finalizeaz cu întocmirea unei note de constare care cuprinde: - planuri de masuri luate cu ocazia controlului; - termene de remediere a neconformitatilor respective; - nominalizarea persoanelor cu responsabilitati pentru rezolvarea acestora.

MApN

Activitatea de control sanitara veterinara, privind bunastarea animalelor de serviciu, este raportata „trimestrial” de fiecare medic veterinar de zona, catre Directia Medicala a MApN.

Control oficial privind bunastarea animalelor de serviciu in unitatile MApN detinatoare, vizeaza ca principale obiective urmatoarele activitati:

verifica condi iile de igien din ad posturi i din alte incinte; verifica dotarea cu echipament de protec ie i de lucru pentru conductorii câini,

cat i a celorlalte categorii de personal care vin în contact cu animalele de serviciu ;

verifica dotarea cu echipament i materiale in vederea asigurarii activitatii de dresaj, a antrenamentelor i utiliz rii animalelor în serviciu ;

verifica respectarea normelor de protec ie a mediului ; verifica func ionalitatea dezinfectorului pietonal ; verifica executarea ac iunilor D.D.D. (cel putin 2/an, prim vara i toamna); controlul echipamentelor i a modalit ilor utilizate pentru înc rcarea i

desc rcarea animalelor în i din mijloacele de transport ; controleaza starea de s n tate a animalelor de serviciu înainte de îmbarcare, în

timpul transportului, la punctele de oprire i la debarcarea acestora ; controlul autoriz rii sanitare veterinare a mijloacelor de transport de c tre

medicul veterinar din cadrul MApN controlul documentelor care înso esc transportul de animale. controlul libert ii de mi care a animalelor; controlul asigur rii condi iilor de microclimat (luminozitate, temperatur ,

umiditate, curen i de aer), ventila ie, densitate de cazare

4.3.3. Resurse alocate in realizarea controalelor oficiale

Page 122: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

122

4.3.3.1. Resurse umane

ANSVSA

Directia General de Control Oficial

Serviciul Politia Animalelor DGCO î i desfasoar activitatea de control oficial în domeniul bun st rii i protec iei

animalelor prin intermediul a 2 consilieri desemnati prin decizie cu atributii exclusive in cadrul Serviciului Poli�ia Animalelor

În teritoriu, la nivelul fiecarui DSVSA jude ean i al municipiului Bucure ti a fost desemnat câte o persoan cu atribu ii în domeniul protectie si bunastarii animalelor

Direc ia Inspectii i Control Oficial Vezi pct. 4.2.3.1.

Direc ia Comer Import - Export PIF

Medicii veterinari oficiali din posturile de Inspec ie la Frontier care au la dispozi iefacilit ile i echipamentele din cadrul modulelor de control

4.3.3.2. Capacitati analitice

ANSVSA

Institutul de Diagnostic i S n tate Animala Pentru evaluarea protec iei i bun st rii animalelor exist elaborate, în cadrul biroului S n tate i Bun stare Animal , proceduri generale, proceduri specifice opera ionale i instruc iuni specifice de lucru. Biroul respectiv a organizat teste de comparare interlaboratoare cu laboratoarele sanitare veterinare i pentru siguran aalimentelor jude ene, pentru urm toarele profile:

- hematologie - igien- biochimie

Pentru realizarea responsabilit ilor,aceasta structura dispune de 15 persoane din care 3 cu preg tire superioar i 3 cu preg tire medie.

MAI

Resursele umane privind controlul pe linia bunastarii animalelor de serviciu, conform zonei de competenta, sunt reprezentate de (52) cadre veterinare,dupa cum urmeaza:

(26) medici veterinari oficiali (26) asistenti veterinari;

MJ

În urma restructur rii activit ii in unele sectoare ale Administra iei Na ionale a Penitenciarelor, exist 17 unit i teritoriale care au sector zootehnic. În aceste sectoare, pe domeniul s n t ii i bun st rii animale î i desf oar activitatea un num r de 16

Page 123: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

123

medici veterinari i 10 tehnicieni veterinari. Una dintre unit i a încheiat contract de prest ri servicii cu un medic veterinar abilitat.

4.3.4. Prioritati in activitatea de control/ Clasificarea riscului

ANSVSA

Directia Sanatate si Bunastare a Animalelor

- Prioritizarea controlalelor se va baza pe antecedentele unitatii de profil i standardele de bunastare raportate. - Programul National Cadru de Inspectie si Control prevede ca activitate prioritara efectuarea de inspectii, pentru a se verifica respectarea standardelor minime pentru protectia animalelor pe timpul transportului, protectia animalelor in timpul sacrificarii sau uciderii si protectia animalelor de ferma - prioritar se vor inspecta fermele la care s-au identificat în anii anteriori probleme de bun stare a animalelor sau care au fost sanc ionate din cauza acestora, precum ifermele care au efective mari de animale - se vor inspecta toate fermele care au utilizat în anii anteriori mari cantit i de medicamente sau care au înregistrat mortalit i crescute (aceste date sunt reliefate în registrele de tratamente i mortalit i, eviden e care trebuiau obligatoriu verificate la inspec iile anterioare - se va ine cont de eventualele date colectate de la: târguri, centre de colectare, abatoare, precum i de eventualele sanc iuni în domeniul bun starii animalelor care au fost aplicate pentru înc lcarea prevederilor referitoare la protec ia i bun stareaanimalelor

Direc ia Comer Import - Export PIF

Un lot de animale poate fi re�inut în timpul transportului, exclusiv, în cazul în care acest lucru este strict necesar pentru bun starea animalelor, sau din motive de sigurantpublic . Nicio întârziere nejustificat nu poate surveni între încheierea îmbarc riianimalelor si plecare. În cazul în care un lot de animale trebuie retinut în cursul transportului mai mult de dou ore, se iau m surile corespunz toare pentru îngrijirea animalelor si, dac este necesar, pentru hr nirea, ad parea, desc rcarea si ad postirea acestora.

MAI

Cu ocazia controalelor pe linie sanitara veterinara, privind asigurarea bunastarii animalelor de serviciu, sunt verificate la fata locului, de catre fiecare medic veterinar de zona, conditiile de ingrijire, intretinere, adapostire si igiena, dar si a potabilitatii apei si a modului de hranire, a animalelor de serviciu. Deasemenea se verifica si modul de asigurare a conditiilor privind transportul animalelor de serviciu, cat si efectuarea actiunilor DDD.

Pentru p strarea „indemnit tii” efectivelor de animale, cu ocazia activit tilor de indrumare, sprijin si control a medicilor veterinari din cadrul retelei sanitare veterinare a Directiei Medicale verifica modul de respectare a normelor sanitare veterinare de crestere a cainilor de serviciu.

Probabilitatea aparitiei unor eventuale riscuri (evenimente nedorite, accidente, afectiuni medicale), in unitatile MAI detinatoare de animale de serviciu, pe linia asigurarii

Page 124: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

124

bunastarii animalelor de serviciu depinde si de situatia epidemiologica nationala sau internationala .

Cele 4 etape majore ale analizei de risc pe care Serviciul S n tate Public , Medicina Muncii, Monitorizare Control Factori de Risc i Sanitar Veterinar, din cadrul Directiei Medicale a MAI le parcurge in timpul controlului pe linia bunastarii animalelor sunt :

– identificarea riscului sau a unui potential risc; – aprecierea riscului (ca magnitudine din punct de vedere medical si economic in

cadrul unitatilor MAI) ; – gestiunea riscului ; – comunicarea riscului.

Solutionarea de urgenta a neconformitatilor functionale aparute pe linia bunastarii animalelor de serviciu, se realizeaza prin aplicarea consecventa si ferma a legislatiei sanitare veterinare in domeniu.

MJ

Controlul pentru bun starea animalelor in unit ile MJ este efectuat permanent de c tre speciali tii proprii i are ca principale obiective: - aplicarea i respectarea normelor sanitare veterinare, în organizarea fluxului tehnologic privind cre terea si cazarea animalelor de produc ie;- verificarea condi iilor de igien din ad posturi i din alte incinte; - respectarea normelor i recomand rilor privind m rimea suprafe ei de cazare, pe specii i categorii de animale

- respectarea normelor i recomand rilor privind temperatura, umiditatea i curen ii de aer

4.3.5. Cooperare si coordonare intre autoritatile competente cu responsabilitati in domeniu/ Modalitati de integrare a sistemelor de control

ANSVSA

Sunt incheiate protocoale intre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Ministerul Internelor si Reformei Administrative, privind realizarea de controale comune pentru a se asigura de respectarea standardelor privind protectia animalelor in timpul transportului.

4.3.6. Modalitati de raportare a rezultatelor planurilor de control

ANSVSA

Serviciul Bun stare Animal i Serviciul Poli ia Animalelor

Raport rile se fac trimestrial de c tre DSVSA jude ene in conformitate cu prevederile Notei de serviciu 5215/10.02.2014, fiind insotite de o lista cu cele mai frecvente neconformitati. La nivel central, acestea sunt centralizate de c tre Serviciul Poli iaAnimalelor i transmise anual la Serviciul Bun stare Animal , în vederea raport rii la Comisia European .

Page 125: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

125

Direc ia de Inspec ii si Control Oficial Vezi pct. 4.2.6.

Institutul de Diagnostic i S n tate Animala

Raportarea rezultatelor controalelor de laborator privind conformitatea animalelor în rela ie cu bun starea i protec ia acestora se realizeaz prin emiterea de buletine de analiz ce sunt transmise Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor.

MAI

Activitatea de control sanitara veterinara desfasurata pe linia bunastarii animalelor este raportata „trimestrial” de fiecare medic veterinar de zona, din cadrul CMJ/CMDTA catre cele 2 Cabinete Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ale I.G.P.R. si I.G.J.R., care dupa inregistrare si centralizare, sunt inaintate la „Serviciul S n tatePublic , Medicina Muncii, Monitorizare Control Factori de Risc i Sanitar Veterinar” din cadrul Direc iei Medicale, care monitorizeaza intrega activitate sanitara veterinara pe linia bunastarii animalelor de serviciu in unitatile MAI. . Controlul oficial in domeniul bunastarii animalelor de serviciu, se realizeaza conform metodologiei de control, detaliata in “Ghidul de control” elaborat de Directia Medicala.

Serviciul S n tate Public , Medicina Muncii, Monitorizare Control Factori de Risc i Sanitar Veterinar al Directiei Medicale controleaza si monitorizeaza intreaga activitate

sanitara veterinara in domeniul bunastarii animalelor si ac ioneaza permanent pentru prevenirea apari iei unor boli declarabile i/sau carantinabile, la efectivele animalelor de serviciu din dotarea MAI. – In cadrul I.G.P.R. se afla Cabinetul Sanitar Veterinar si pentru Siguranta

Alimentelor, care este subordonat profesional Directiei Medicale si are ca zona de responsabilitate pe linie sanitara veterinara in domeniul bunastarii animalelor toateunitatile MAI din cadrul I.G.P.R. si I.G.P.F.

– In cadrul I.G.J.R se afla Cabinetul Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor, care este subordonat profesional Directiei Medicale si are ca zona de responsabilitate pe linie sanitara veterinara in domeniul bunastarii animalelor toateunitatile MAI din cadrul I.G.J.R. si I.G.S.U.

In toate unitatile MAI de producere, crestere, cazare, dresaj si folosire a animalelor de serviciu, se aplica "Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor iprotec ia mediului”, pentru perioada 2014 - 2016, cu scopul aigurarii, sanatatii si bunastarii acestora, in misiunile specifice

MJ

Modalitatea de raportare a rezultatelor planurilor de control între autorit i de nivel central i teritorial este prev zut în proiectul de protocol pe linie sanitar veterinar ce urmeaz a fi încheiat între M.J. i A.N.S.V.S.A.

Page 126: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

126

4.3.7. Instruirea personalului

ANSVSA

Directia Generala de Control Oficial

- Serviciul Politia Animalelor Identificarea cerin elor de instruire Anual, prin Ordin al Pre edintelui ANSVSA se adopt Programe de instruire în

domeniul protec iei i bun st rii animalelor, în care sunt stabilite tematicile instruirilor, num rul de participan i,etc. Cerin ele privind instruirea sunt stabilite pe baza experien ei din anii precenden i, a recomand rilor primite în urma misiunilor FVO de evaluare, pe baza propunerilor f cute din partea DSVSA jude ene, precum i în func ie de apari ia de noi reglementari legislative din domeniul protec iei i bun st rii animalelor. Aceste programe de instruire sunt aprobate i puse în aplicare i în func ie de resursele umane ifinanciare alocate desf ur rii activit ii.

Implementarea planurilor de instruire Pentru fiecare instruire în parte sunt stabilite persoane responsabile care sunt

implicate în preg tirea i organizarea cursurilor. Lectorii pot fi atat reprezentan i din cadrul ANSVSA cât i din partea DSVSA jude ene/Bucure ti.

Instruirea se face cu personalul cu atribu ii în domeniul protec iei i bun st riianimalelor din cadrul Direc iilor Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor jude ene i a municipiului Bucure ti i apoi “în cascad ” cu medicii veterinari zonali.

Monitorizarea i evaluarea instruirilor La finalul acestor instruiri se face testarea nivelului de cuno tinte acumulate de

participan i i se elibereaz certificate de participare, pe baza calificativelor ob inute

- Direc ia de Inspec ii si Control Oficial Vezi pct. 4.2.7.

Institutul de Diagnostic i S n tate Animal La nivelul institutului se elaboreaz planul anual de instruiri pentru personalul propriu‚ cu laboratoarele sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene i la nivelul Laboratoarelor de Referin al Uniunii Europene sau a unor institu ii interna ionale de profil. Biroul S n tate i Bun stare Animal se încadreaz în acest program.

4.4. Sistemul de control pentru nutritia animalelor 4.4.1. Autoritati competente Autorit ile competente cu responsabilit i în controlul oficial al furajelor i igienei hranei pentru animale sunt: Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran aAlimentelor (ANSVSA), Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale (MADR), Ministerul Justitiei, Ministerul Administratiei si Internelor i Ministerul Ap r rii Na ionale.

ANSVSA

Responsabilitatea controalelor oficiale privind furajele i igiena hranei pentru animale revine la nivel central DICO (prin Serviciul Control Produse Medicinale, Nutri ie iLaboratoare), DPMVNA (prin Serviciul Nutri ia Animalelor) si IISPV, iar la nivel local, Direc iilor Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor judetene i a municipiului

Page 127: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

127

Bucure ti (Serviciul/Biroul Control Oficial S n tate Animal ), respectiv LSVSA jude ene ia municipilui Bucure ti.

Direc ia Produse Medicinale Veterinare i Nutri ie Animal

Principalele atribu ii în controlul oficial ale Serviciului Nutri ia Animalelor din cadrul DPMVNA sunt:

-1.elaboreaz i actualizeaz sau ini iaz modific ri/complet ri ale cadrului legislativ în domeniul nutri iei animalelor i al laboratoarelor pentru controlul oficial al hranei pentru animale;-2.elaboreaz , actualizeaz i transmite documenta iile tehnice/opera ionale specifice necesare pentru asigurarea desf ur rii unei activit i coerente i unitare pe întreg teritoriul rii în domeniul nutri iei animalelor i trasabilit ii hranei pentru animale, realizat de structurile de specialitate din cadrul DSVSA jude ene i/sau de IISPV; -3.coordoneaz , respectiv organizeaz activit ile anuale desf urate de structurile specifice din cadrul DSVSA jude ene, prin elaborarea capitolelor specifice din programul strategic i a planurilor cifrice cu privire la programul pentru controlul furajelor;4. monitorizeaz periodic activitatea structurilor tehnice specifice de la nivelul DSVSA jude ene, prin primirea/centralizarea/analiza rezultatelor ob inute în urma activit ilor specifice desf urate de acestea, precum i transmiterea spre publicare pe website-ul institu iei a datelor de interes public; -5.monitorizeaz aplicarea actelor normative i a instruc iunilor tehnice ce transpun legisla ia european în domeniul nutri iei animalelor în ceea ce prive te interdic ia totalde furajare cu proteine de origine animal a animalelor susceptibile la encefalopatii spongiforme transmisibile; -6.asigur func ionarea unui sistem de informare privind nutri ia animalelor în ceea ce prive te premixurile, aditivii furajeri, furajele medicamentate i furajele combinate; -7.elaboreaz , în colaborare cu Institutul de Igien i S n tate Public Veterinar , planul cifric cu privire la furaje i sec iunile din domeniul specific de activitate din Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului, de identificare i înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor;-8.monitorizeaz realizarea programului cifric al ac iunilor specifice de supraveghere a reziduurilor unor aditivi i a furajelor medicamentate, în conformitate cu prevederile Programului ac iunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului, de identificare i înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor; 9. recep ioneaz i transmite mesajele de alert din domeniul hranei pentru animale raportate prin S.R.A.A.F. i coordoneaz ac iunile întreprinse pentru rezolvarea acestor situa ii;-10.recep ioneaz i analizeaz monitoriz rile D.S.V.S.A. jude ene privind circula iapremixurilor, aditivilor furajeri, furajelor medicamentate i a furajelor combinate destinate nutri iei animalelor; -11.asigur îndeplinirea eficient a atribu iilor i responsabilit ilor ANSVSA, în rela ia cu institu iile europene din pozi ia de punct na ional de contact în domeniul nutri ieianimalelor, prin participarea la reuniuni tehnice, formularea de r spunsuri scrise la solicitarea acestor structuri; - avizeaz regulamentul de organizare i func ionare elaborat de IISPV în domeniul hranei pentru animale i îl supune aprob rii pre edintelui Autorit ii;- evalueaz i autorizeaz , IISPV în domeniul hranei pentru animale i laboratoarele de control a hranei pentru animale cu excep ia laboratoarelor uzinale;- particip , împreun cu alte structuri din cadrul Autorit ii, la realizarea controalelor în cadrul IISPV în domeniul hranei pentru animale, în laboratoarele de profil din cadrul

Page 128: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

128

unit ilor de înv mânt superior, în laboratoarele din cadrul unit ilor produc toare de hran pentru animale; - elaboreaz împreun cu IISPV criteriile pentru desemnarea laboratorelor oficiale pentru controlul hranei pentru animale; - elaboreaz i promoveaz , împreun cu IISPV, reglement ri în domeniul organiz rii ifunc ion rii laboratoarelor de stat i private în domeniul controlului hranei pentru animale;

La nivel teritorial au urm toarele atribu ii principale:

r spund de circula ia premixurilor, aditivilor furajeri, furajelor medicamentate ifurajelor combinate

evalueaz , supravegheaz i monitorizeaz unit ile producatoare de premixuri, aditivi furajeri, furaje combinate i furaje medicamentate;

realizeaz încadrarea unit ilor produc toare de furaje, în func ie de risc, potrivit procedurilor transmise de c tre A.N.S.V.S.A.

supravegheaz i monitorizeaz procedurile bazate pe principiile HACCP în unit ile produc toare de hran pentru animale;

personalul din cadrul compartimentului particip la elaborarea de programe de control în unit i de producere i comercializare a hranei pentru animale i particip ori de cate ori situa ia o impune la realizarea acestora;

monitorizez i r spund de realizarea planului cifric pe furaje conform Programului ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului - Sec iunea Expertiza Sanitar Veterinar a furajelor;

autorizeaz / înregistreaz unit ile de produc ie, depozitare i comercializare a aditivilor furajeri si furajelor pentru animale în conformitate cu prevederile legisla iei în vigoare.

controleaza mijloacele si conditiile de fabricatie a produselor destinate nutritiei animalelor, în baza legislatiei sanitare veterinare, precum si conditiile utilizarii proteinei de origine animala in hrana animalelor de ferma;

controleaza si verific procedurile HACCP, ale unit tilor din domeniul nutritiei animalelor, precum si regulile de bune practici pentru fabricatia produselor destinate nutritiei animalelor;

participa la gestionarea alertelor initiate in cadrul SRAAF pe domeniul de competen ; monitorizeaz si raspunde de realizarea Planului Cifric de Control al Furajelor; raporteaza la A.N.S.V.S.A. rezultatele activitatii de control a unitatilor de fabricatie,

depozitare si comercializare a produselor destinate nutritiei animalelor.

Direc ia Inspec ii si Control Oficial

Serviciul Control Produse Medicinale, Nutri ie i Laboratoare

Responsabilitatea organiz rii, coordon rii i monitoriz rii controalelor oficiale privind furajele i igienei hranei pentru animale revine la nivel central DICO (prin Serviciul Control Produse Medicinale, Nutri ie i Laboratoare, iar la nivel local Direc iilor Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor judetene i a municipiului Bucure ti(Serviciul/Birou Control Oficial S n tate Animal ).

Principale atribu ii în controlul oficial ale Serviciului Control Produse Medicinale, Nutri ie i Laboratoare din cadrul DICO sunt:

organizeaz , coordoneaz , monitorizeaz i controleaz activitatea de

Page 129: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

129

inspec ie/control oficial în domeniul furajelor, desfa urat de institutele centrale, DSVSA jude ene i a municipiului Bucure ti, precum i în toate obiectivele autorizate/înregistrate i supuse controlului sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor, indiferent de forma

de organizare, pentru verificarea aplic rii i respect rii prevederilor legisla iei sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor;

particip , la solicitarea direc iilor tehnice, la elaborarea de norme i instruc iuni în domeniul hranei pentru animale;

realizarea de controale si inspectii in domeniul s u de activitate la solicitarea conducerii Autorit ii;

monitorizeaz raport rile periodice primite de la nivel jude ean, referitoare la respectarea prevederilor legale în vigoare privind producerea, depozitarea, comercializarea i modul de utilizare a furajelor;

organizeaz instruiri periodice cu personalul cu atribu ii de control, pe domeniul de activitate al serviciului, din cadrul DSVSA jude ene i a municipiului Bucure ti;

coordoneaz /efectueaz anchetele în cazul notific rii prin sistemul S.R.A.A.F. a unor probe neconforme de furaje i dispune m surile legale ce se impun;

elaboreaz anual Programul Na ional Cadru de Inspec ie, modelul de raportare lunar a acestuia, precum i planificarea controalelor oficiale pe tipuri de obiective, în func ie de criterii si analize obiective;

verific realizarea Planului Cifric de Control Furaje elaborat în conformitate cu prevederile Programului ac iunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor iprotec ia mediului, de identificare i înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor i ecvideelor i propune m suri în cazul constat rii unor neconformit i/deficien e;

La nivel teritorial, Serviciul/Birou Control Oficial S n tate Animal are urm toarele atribu ii principale:

Realizarea de controale i inspec ii la operatorii din domeniul hranei pentru animale, în conformitate cu Planurile Cifrice de Control anuale întocmite;

Controleaza modul în care sunt respectate prevederile actelor normative în vigoare cu privire la fabricarea, depozitarea, comercializarea si utilizarea hranei pentru animale, precum i condi iile utiliz rii proteinei de origine animala în hrana animalelor de ferma;

controleaza si verific procedurile bazate pe principiile HACCP în unit tile din domeniul hranei pentru animale, precum si regulile de bune practici de fabrica ie a furajelor;

monitorizeaz si raspunde de realizarea Planului Cifric de Control al Furajelor elaborat în conformitate cu Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor iprotec ia mediului;

raporteaza la A.N.S.V.S.A. rezultatele activitatii de control la operatorii din domeniul hranei pentru animale; participa la gestionarea si solutionarea anchetelor în cazul notific rii prin sistemul S.R.A.A.F. a unor probe neconforme de furaje.

Institutul de Diagnostic i S n tate Animal

Prin laboratoarele de profil, în cadrul Institutului de Diagnostic i S n tate Animalsunt efectuate analize de laborator pentru furaje pentru identificarea factorilor de risc reprezenta ide diverse substan e chimice de natur organic ori anorganic , fungi i miocotoxine cu consecin e reprezentate de producerea unor intoxica ii ori îmboln viri ale animalelor, cu poten ial crescut de p trundere în lan ul alimentar a produselor provenite de la astfel de animale.

Page 130: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

130

MADR

Activitatea de inspec ie, privind furajarea animalelor, este asigurat de inspectori din cadrul DA jude ene, conform Tematicii de control anual , aprobat de conducerea MADR. Lunar activitatea de inspectie desf urat în jude e se transmite (electronic) sub form de raport, la D.I.S Semestrial inspectori particip la instruirile organizate de MADR.

MAI

Hranirea animalelor de serviciu in unitatile MAI se executa conform normelor sanitare veterinare si a Ordinelor MAI specifice in vigoare.

Medicii veterinari de zona din reteaua MAI, verifica permanent modul de respectare al normelor de hranire al animalelor de serviciu Normele de hranire pentru animalele de serviciu sunt calculate in functie de: categoria de serviciu, specie, stare fiziologica, varsta si greutate ;

MJ

Pentru un num r de 17 unit i care de in sector zootehnic se vor planifica i efectua în fiecare an un num r de 12 recolt ri de probe privind nutritia animalelor

Nr.

crt.

Tipul de actiune

sanitara veterinara

Numarul de actiuni sanitare

veterinare

Planificate pe anul 2014

Numarul de actiuni sanitare veterinare

Planificate pe anul 2015

Numarul de actiuni sanitare veterinare

Planificate pe anul 2016

1. recoltari probe apa

100 100 100

2. recoltari probe furaje inclusiv concentrate alimentare

pentru animale de serviciu

100 100 100

În func ie de eventualele suspiciuni sau alerte, num rul de probe poate fi suplimentat.

4.4.2. Metode i tehnici de control utilizate

ANSVSA

Direc ia Produse Medicinale Veterinare i Nutri ie Animal

DPMVNA, împreun cu Institutul de Igien i S n tate Public Veterinar ,elaboreaz anual „Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec iamediului” - Sec iunea Expertiza sanitar veterinar a furajelor, precum �i Planul Cifric de Control Furaje;

Page 131: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

131

Fiecare Direc ie Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor jude ean ,respectiv a municipiului Bucure ti îsi stabile te propriul plan de prelevare a probelor realizat în concordan cu criteriile stabilite în „Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire icontrol al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului” i conform Planului Cifric de Control Furaje, divizat pe trimestre.

Evaluarea, monitorizarea, supravegherea i inspectiile din domeniul hranei pentru animale se realizeaz în toate stadiile de produc ie, procesare, depozitare, transport, distribu ie, comercializare i utilizare a aditivilor, premixurilor de aditivi, furajelor medicamentate i furajelor combinate.

Controlul oficial se face: - conform Planului Cifric de Control Furaje din cadrul Programului ac iunilor de

supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului” - Sec iunea Expertiza sanitar veterinar a furajelor;

Direc ia Inspec ii si Control Oficial - Serviciul Control Produse Medicinale, Nutri ie i Laboratoare

Monitorizarea, supravegherea i controalele din domeniul hranei pentru animale se realizeaz în toate stadiile de produc ie, procesare, depozitare, transport, distribu ie,comercializare i utilizare a hranei pentru animale.

Controlul oficial se face: - conform Planurilor Cifrice de control întocmite de fiecare DSVSA, în func ie de

încadrarea în categorii de risc a unit ilor;- prin recoltare de probe în vederea efectu rii analizelor de laborator, în conformitate

cu Planul Cifric de Control Furaje elaborat în baza Programului ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului” - Sec iunea Expertiza sanitar veterinar a furajelor;

- în urma unor sesiz ri, alerte notificate prin SRAAF sau reclama ii cu privire la existen a unor neconformit i; în urma acord rii unor termene de remediere;

MAI

Directia Medicala a MAI coordoneaza intreaga activitate pe linia nutritiei animalelor de serviciu si desfasoara urmatoarele activitati :

- verifica permanent modul de hranire a animalelor de serviciu, participand la elaborarea normelor de hranire, acestea fiind calculate in functie de categoria de serviciu, specie, stare fiziologica, varsta si greutate ;

- trimestrial, centralizeaza raportarile medicilor veterinari oficiali din zona de competenta, privind controlul furajelor, concentratelor alimentare (uscate sau umede) si potabilitatea apei.

Toate animalele de serviciu, sunt alocate la norma de hrana (calorica si valorica), conform normelor de hranire in vigoare si a Ordinelor MAI specifice. Mentionam ca la nivelul fiecarei unitati MAI, detinatoare de animale de serviciu mai este implicata cate 1 persoana cu atributii pe linie de logistica, care asigura hranirea animalele de serviciu (caini si cai). In MAI pentru toate unitatile detinatoare de animale de serviciu, exista

Page 132: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

132

Ordine de ministru si Dispozitii ale Directiei Medicale cu implicatii in activitatea de nutritie a animalelor de serviciu.

MJ

Controalele tematice se fac fie în cadrul graficului aprobat, fie au caracter inopinat. Indiferent de caracterul controlului acesta se finalizeaz cu întocmirea unei note de constatare care cuprinde: - planuri de masuri luate cu ocazia controlului; - termene de remediere a neconformitatilor respective; - nominalizarea persoanelor cu responsabilitati pentru rezolvarea acestora

MapN

Directia Medicala a MApN coordoneaza intreaga activitate pe linia nutritiei animalelor de serviciu si desfasoara urmatoarele activitati :

verifica permanent modul de hranire a animalelor de serviciu, participand la elaborarea normelor de hranire, acestea fiind calculate in functie de categoria de serviciu, specie, stare fiziologica, varsta si greutate ;

trimestrial, centralizeaza raportarile medicilor veterinari oficiali din zona de competenta, privind controlul furajelor, concentratelor alimentare (uscate sau umede) si potabilitatea apei.

4.4.3. Resurse alocate în realizarea controalelor oficiale

4.4.3.1. Resurse umane

ANSVSA

Direc ia Produse Medicinale Veterinare i Nutri ie Animal

DPMVNA î i desfasoar activitatea de control oficial al furajelor i igienei hranei pentru animale prin intermediul celor 6 consilieri din cadrul Serviciului de Nutri ia Animalelor (dintre ace tia 2 fiind suspenda i în acest moment).

În teritoriu, la nivelul fiec rei DSVSA jude ean i a municipiului Bucure ti este desemnat câte o persoan cu atribu ii în domeniul nutri iei animale

Direc ia Inspec ii si Control Oficial

Serviciul Control Produse Medicinale, Nutri ie i Laboratoare

Directia Inspectii si Control Oficial î i desfasoar activitatea de control oficial a furajelor i igienei hranei pentru animale prin intermediul a 6 consilieri din cadrul Serviciului Control Produse Medicinale, Nutri ie i Laboratoare.

În teritoriu, la nivelul fiecarei DSVSA jude ean i al municipiului Bucure ti este desemnata câte o persoan cu atribu ii în domeniul controlului oficial al hranei pentru animale.

MADR

Direc ia Inspec ii de Stat

Page 133: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

133

La nivel central: In cadrul D.I.S din MADR exist Inspec ia în zootehnie,unde este desemnat 1 persoan care se ocup de domeniul nutri iei animalelor.

La nivel local: Personalul cu atributii de inspectie teritorial din cele 42 de Direc iiagricole jude ene, duce la îndeplinire realizarea inspectiilor in domeniul nutri iei animalelor.

MAI

Resursele umane privind controlul pe linia nutritiei animalelor de serviciu, conform zonei de competenta, sunt reprezentate de (52) cadre veterinare, dupa cum urmeaza:

- (26) medici veterinari oficiali; - (26) asistenti veterinari;

MJ

În urma restructur rii activit ii in unele sectoare ale Administra iei Na ionale a Penitenciarelor, exist 17 unit i teritoriale care au sector zootehnic. În aceste sectoare, pe domeniul nutri iei animale î i desf oar activitatea un num r de 16 medici veterinari i 10 tehnicieni veterinari. Una dintre unit i a încheiat contract de prest ri servicii cu

un medic veterinar abilitat.

4.4.3.2. Capacitate analitic

ANSVSA

IISPVIn cadrul I.I.S.P.V. functioneaza Laboratorele Na ionale de Referin pentru controlul

hranei pentru animale. Acestea efectueaz coordonarea tehnic i controalele activit iilaboratoarelor din cadrul Direc iilor Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor jude ene în domeniul igienei i s n t ii publice veterinare (41 laboratoare).

Institutul de Igien i S n tate Public Veterinar impreun cu laboratoarele zonale sunt responsabile pentru activitatea de control oficial al hranei pentru animale, astfel: 7 laboratoare zonale pentru determinarea substan elor coccidiostatice, 6 laboratoare pentru determinarea substantelor cu actiune antimicrobiana, 13 laboratoare zonale pentru determinarea reziduurilor de metale grele, 14 laboratoare pentru determinarea micotoxinelor si 5 laboratoare pentru pesticide si PCB, 12 laboratoare zonale pentru identificarea constituien ilor de origine animal i 8 laboratoare pentru determinarea impurit ilor botanice.

Pentru controlul oficial al hranei pentru animale, în cadrul IISPV se pot efectua urmatoarele grupe de analize: - Substan e contaminante i aditivi furajeri:

• Substan e cu ac iune antimicrobian , promotori de cre tere, interzise ca aditivi furajeri:tetraciclina, oxitetraciclina, ronidazol,carbadox,olaquindox,zincbacitracina, virginamicina, spiramicina, avoparcin, dimetridazol:

• Substan e coccidiostatice: monensin, narasin, nicarbazin, salinomicin, lasalocid (avatec), diclazuril, robenidina;

• Microelemente: cupru si zinc total; • Determinarea con inutului de nitri i;• Proteine animale procesate (PAP): identificarea microscopic a constituen ilor de

natur animal ;• Metale grele: plumb, cadmiu, arsen, mercur; • Pesticide i PCB: Pesticide organoclorurate ( aldrin; dieldrin , camphechlor

(toxafen); chlordan (sum izomeri cis, trans i oxiclordan), DDT (sum DDT, DDD sau

Page 134: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

134

TDE, DDE), endosulfan (sum izomeri alfa, beta i endosulfan sulfat), endrin (sumendrin i delta-cetoendrin ), heptachlor (sum heptachlor i epoxid de heptachlor), hexachlorbenzen (HCB), hexachlorcicloxhexan(HCH - alfa, beta, gama); PCB neasemanatori dioxinelor ( ICES – 6);

• Micotoxine: aflatoxina B1, zearalenona, ochratoxina A, deoxinivalenol (DON), fumonisina B1+B2, T-2;

• Impurit i botanice: semin e i coji, fructe de buruieni nemacinate, nezdrobite si plante cu continut de alcaloizi, glicozizi si alte substante toxice;

• Seminte de buruieni, plante toxice, Seminte de plante invazive cu potential alergen, alte substante nedorite (daunatori) : Ambrosia artemisiifolia, Claviceps spp.

• Microorganisme patogene: Salmonella spp, Enterobacterii, Clostridium spp., Listeria monocytogenes;

• Melamina, Gosipol si acid cianhidric

Institutul de Diagnostic i S n tate Animal

Prin laboratoarele de profil, în cadrul Institutului de Diagnostic i S n tate Animalsunt efectuate analize de laborator pentru furaje pentru identificarea factorilor de risc reprezenta ide diverse substan e chimice de natur organic ori anorganic , fungi i micotoxine cu consecin ereprezentate de producerea unor intoxica ii ori îmboln viri ale animalelor, cu poten ial crescut de p trundere în lan ul alimentar a produselor provenite de la astfel de animale.

MAI

Medicii veterinari de zona din reteaua sanitara veterinara a MAI verifica permanent modul de nutritie al animalelor, acestea fiind alocate la normele de hrana in functie de categoria de serviciu, specie, stare fiziologica, varsta si greutate.

La fiecare unitate MAI detinatoare de animale de serviciu, sunt documente specifice (buletine de analiza) care atesta controlul furjelor si a hranei concentrate alimentare pentru cainii de serviciu.

In MAI pentru toate unitatile detinatoare de animale de serviciu, exista Ordine de ministru si Dispozitii ale Directiei Medicale cu implicatii in activitatea de nutritie a animalelor de serviciu.

Atunci cand se considera necesar, sau se constata neconformitati, se recolteaza probe de furaje si apa care sunt expediate la DSVSA judetene/Municipiul Bucuresti sau IDSA Bucuresti, in vederea efectuarii examenului de laborator.

MJ

În cadrul Administra iei Na ionale a Penitenciarelor nu exist laboratoare proprii de analiz a furajelor. În conformitate cu „Programul de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor iprotec ia mediului" se recolteaz , prin sondaj, probe din sortimentele de furaje administrate speciilor de animale exploatate,

MApN

Toate probele de furaje, concentrate alimentare – hrana uscata pentru hrana cainilor si potabilitatea apei sunt expediate la DSVSA judetene sau a Municipiului Bucuresti sau la CMP Bucuresti. Medicii veterinari de zona din reteaua sanitara veterinara a MApN verifica permanent modul de nutritie al animalelor, acestea fiind alocate la normele de hrana in functie de categoria de serviciu, specie, stare fiziologica, varsta si greutate. La fiecare unitate MApN detinatoare de animale de serviciu, sunt

Page 135: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

135

documente specifice (buletine de analiza) care atesta controlul furjelor si a hranei concentrate alimentare pentru cainii de serviciu. In MApN pentru toate unitatile detinatoare de animale de serviciu, exista Ordine de ministru si Dispozitii ale Directiei Medicale cu implicatii in activitatea de nutritie a animalelor de serviciu.

4.4.4. Priorit i în activitatea de control/ Clasificarea riscului

ANSVSA

Directia Produse Medicinale Veterinare si Nutritie Animala

Activitatea ce presupune controlul oficial se desf oara la to i operatorii din sectorul hranei pentru animale iar în alc tuirea programelor de control oficial se ineseama de rezultatul evalu rilor, monitoriz rilor, verific rilor i inspectiilor efectuate în anul precedent, de neconformit ile identificate, de gravitatea i frecven a acestora la operatorii din domeniul hranei pentru animale, precum i de rezultatele analizelor de laborator pentru probele recoltate în cadrul Planului Cifric de Control Furaje .

Directia Inspectii si Control Oficial

Serviciul Control Produse Medicinale, Nutri ie i Laboratoare

Activitatea ce presupune controlul oficial se desf oara la to i operatorii din sectorul hranei pentru animale iar în alcatuirea programelor de control oficial se ineseama de rezultatul evalu rilor i încadr rii în categorii de risc, de rezultatul monitoriz rilor, verific rilor i inspectiilor efectuate în anul precedent, de neconformit ileidentificare, de gravitatatea i frecven a acestora la operatorii din domeniul hranei pentru animale, precum i de rezultatele analizelor de laborator pentru probele recoltate în cadrul Planului Cifric de Control Furaje i în cadrul Programelor proprii de autocontrol. Controalelor oficiale planificate li se adaug controalele neplanificate care pot consta în: - controale tematice efectuate în conformitate cu Note de serviciu emise la nivel central; - controale tematice dispuse pe plan local, controale comune cu alte direc ii i/sau autorit i;- controale generate de alertele notificate prin Sistemul Rapid de Alert pentru Alimente iFuraje;- recontroale efectuate ca urmare a identific rii diferitelor neconformit i cu ocazia controalelor planificate; - reclama ii i sesiz ri de la clien i i/sau alte autorit i;

MADR

Inspectia in zootehnie

În Planificarea anual a inspec iilor de la nivelul celor 42 de Direc ii pentru agricultur jude ene se stabile te cel pu in 1 verificare pentru fiecare operator economic din domeniul nutri iei animalelor, respectiv 1200 in anul 2013, iar în cazul depist riineconformit ilor, num rul inspec iilor poate fi m rit.

MAI

Page 136: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

136

In vederea asigurarii nutritiei animalelor MAI (caini si cai), medicii veterinari de zona, verifica permanent modul de hranire a animalelor de serviciu, participand la elaborarea normelor de hranire, acestea fiind calculate in functie de categoria de serviciu, specie, stare fiziologica, varsta si greutate.

MJ

Principalele obiective în activitatea de control pe domeniul nutri iei animalelor sunt : - verificarea respect rii „Programul de supraveghere, prevenire i control al bolilor

la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec iamediului" cu privire la recoltarea i expedierea de probe de furaje c tre laboratoarele de specialitate.

- aplicarea m surilor i recomand rilor cuprinse în buletinele de analize- verificarea respect rii norme interne MJ care reglementeaz nutri iei animalelor,

pe specii i categorii de animale.

MapN

In vederea asigurarii nutritiei animalelor MApN (caini si cai), medicii veterinari de zona, verifica permanent modul de hranire a animalelor de serviciu, participand la elaborarea normelor de hranire in grupurile de lucru pe minister, acestea fiind calculate in functie de categoria de serviciu, specie, stare fiziologica, varsta si greutate. Probabilitatea aparitiei unor eventuale riscuri (boli de nutritie), la animalele de serviciu in unitatile MApN este foarte redusa, ca urmare a participarii si verificarii de catre medicii veterinari de zona la analizele de oferta privind achizitia de furaje si hrana - concentrate alimentare pentru hrana cainilor, cat si prin controlul oficial al modului de hranire al animalelor de serviciu. In vederea examenului de laborator pentru profilul metabolic al animalelor de serviciu din cadrul MApN, medicii veterinari de zona recolteaza probe sange pe care le expediaza la DSVSA judetene . Solutionarea de urgenta a neconformitatilor functionale aparute pe linia nutritiei animalelor de serviciu, se realizeaza prin aplicarea consecventa si ferma a legislatiei sanitare veterinare in domeniu.

4.4.5. Cooperare si coordonare intre autoritatile competente cu responsabilitati in domeniu/ Modalitati de integrare a sistemelor de control

4.4.6. Modalit i de raportare a rezultatelor planurilor de control

ANSVSA

Direc ia Produse Medicinale Veterinare i Nutri ie Animal

Direc iile Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor jude eane, respectiv a municipiului Bucure ti raporteaz în fiecare trimestru rezultatele expertizei sanitare veterinare a furajelor Laboratorului Na ional de Referin (LNR) furaje (IISPV), care este responsabil de centralizarea datelor privind num rul i rezultatele analizelor realizate în cadrul laboratoarelor DSVSA în domeniul hranei pentru animale si informeaz ANSVSA cu privire la realizarea PCCF.

Page 137: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

137

De asemenea, catagrafia actualizat a operatorilor din sectorul hranei pentru animale se raporteaz anual c tre DPMVNA - Serviciul Nutri ia Animalelor. În cazul în care pe parcursul anului respectiv se acorda autoriz ri/înregistr ri noi ale operatorilor din sectorul hranei pentru animale, precum i suspend ri sau anul ri ale acestora, DSVSA jude ene i a municipiului Bucure ti notific lunar direc iei de specialitate din cadrul ANSVSA aceste modific ri ap rute, conform legisla iei sanitare veterinare în vigoare.

Schimbul de informa ii între autoritatea central i cea teritorial , transmiterea de note de serviciu, raport rile, etc, se realizeaza prin Sistemul Intranet, fax si e-mail.

Directia Inspectii si Control Oficial

Serviciul Control Produse Medicinale, Nutri ie i Laboratoare

Raportarea activit ilor ce fac parte din controlul oficial din domeniul nutri ieianimale de la nivelul fiec rei DSVSA jude ean i a mun. Bucure ti se face începând cu anul 2011 trimestrial. Fi ele de raportare includ num rul de controale efectuate, tipul unit ilor supuse controalelor, m suri aplicate, etc. Aceste rapoarte de activitate sunt centralizate trimestrial, la nivelul DICO din cadrul ANSVSA.

Direc iile Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor jude eane, respectiv a municipiului Bucure ti raporteaz în fiecare trimestru rezultatele expertizei sanitare veterinare a furajelor Laboratorului Na ional de Referin (LNR) furaje (IISPV), care este responsabil de centralizarea datelor privind num rul i rezultatele analizelor realizate în cadrul laboratoarelor DSVSA în domeniul hranei pentru animale si informeaza ANSVSA cu privire la realizarea PCCF.

Schimbul de informa ii între autoritatea central i cea teritorial , transmiterea de note de serviciu, raport rile, etc, se realizeaza prin Sistemul Intranet, fax si e-mail.

MADR

Direc ia inspec ii de Stat

Rezultatele inspectiilor teritoriale întreprinse in baza Planific rii anuale, sunt transmise lunar printr-un raport scris la DIS din cadrul MADR. Activitatea inspec iei teritoriale este analizat lunar, trimestrial si anual de DIS.

MAI

Raportarea activit ilor cu privire la efectuarea controlul oficial in domeniul nutri ieianimale de la nivelul fiecarei unitati MAI detinatoare de animale de serviciu, se face trimestrial de catre fiecare medic veterinar de zona din cadrul CMJ/CMDTA catre cele 2 Cabinete Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ale I.G.P.R. si I.G.J.R., care dupa inregistrare si centralizare, sunt inaintate la Direc ia Medicala, care monitorizeaza intrega activitate sanitara veterinara pe linia nutritiei animalelor de serviciu in unitatile MAI.

MJ

Modalitatea de raportare a rezultatelor planurilor de control între autorit i de nivel central i teritorial este prev zut în proiectul de protocol pe linie sanitar veterinar ce urmeaz a fi încheiat între M.J. i A.N.S.V.S.A.

Page 138: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

138

4.4.7. Instruirea personalului

ANSVSA

Direc ia Produse Medicinale Veterinare i Nutri ie Animal

- Identificarea cerin elor de instruire Anual, prin Ordin al Pre edintelui ANSVSA se adopt Programe de instruire în

domeniul nutri iei animale, programe care stabilesc tematica instruirilor, loca ia, num rul de participan i i eventual lectorii. Cerin ele privind instruirea sunt stabilite pe baza experien ei din anii precenden i, pe baza propunerilor f cute din partea DSVSA jude ene, precum i în func ie de apari ia de noi reglementari legislative în domeniul nutri ieianimale. De asemenea, în elaborarea Programelor de instruire de c tre DPMVNA se au în vedere i recomand rile primite în urma misiunilor FVO. Aceste programe de instruire sunt aprobate i puse în aplicare în func ie de resursele umane i financiare alocate desf ur rii activit ii.

Laboratorul Na ional de Referin (IISPV) stabile te, de asemenea, programe anuale de instruire cu personalul laboratoarelor DSVSA implicat în analiza de laborator a furajelor.

- Implementarea planurilor de instruire Pentru fiecare instruire în parte sunt stabilite persoane responsabile care sunt

implicate în preg tirea i organizarea cursurilor. Instruirea se face cu personalul cu atributii în domeniul nutri iei animale din cadrul

Direc iilor Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor jude ene i a municipiului Bucure ti i apoi “în cascad ” cu medicii veterinari zonali.

Anali tii instrui i în cadrul IISPV instruiesc “în cascad ” personalul implicat în expertiza hranei pentru animale din laboratoarele DSVSA.

- Monitorizarea i evaluarea instruirilor La finalul acestor instruiri se face testarea nivelului de cuno tinte acumulate de

participan i i se elibereaz certificate de participare, pe baza calificativelor ob inute.

Direc ia Inspec ii si Control Oficial

Serviciul Control Produse Medicinale, Nutri ie i Laboratoare

Instruirea personalului se face in cadrul: Programului National de Instruire in domeniul nutritiei animale; Programelor BTSF; Altor programe.

- Identificarea cerin elor de instruire Anual, prin Ordin al Pre edintelui ANSVSA se adopt Programe de instruire în

domeniul nutri iei animale, programe care stabilesc tematica instruirilor, loca ia, num rul de participan i i eventual lectorii. Cerin ele privind instruirea sunt stabilite pe baza experien ei din anii precenden i, pe baza propunerilor f cute din partea DSVSA jude ene, precum i în func ie de apari ia de noi reglementari legislative în domeniul nutri ieianimale. De asemenea, în elaborarea Programelor de instruire de c tre DICO se au în vedere i recomand rile primite în urma misiunilor FVO. Aceste programe de instruire sunt aprobate i puse în aplicare în func ie de resursele umane i financiare alocate desf ur rii activit ii.

Page 139: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

139

- Implementarea planurilor de instruire Pentru fiecare instruire în parte sunt stabilite persoane responsabile care sunt

implicate în preg tirea i organizarea cursurilor. Instruirea se face cu personalul cu atributii de control oficial în domeniul nutri iei

animale din cadrul Direc iilor Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor jude enei a municipiului Bucure ti.

- Monitorizarea i evaluarea instruirilor La finalul acestor instruiri se face testarea nivelului de cuno tinte acumulate de

participan i i se elibereaz certificate de participare, pe baza calificativelor ob inute.

MADR

Direc ia de Inspec ii de Stat

DIS organizeaz instruiri anuale cu inspectorii teritoriali unde se prezinta subiecte privind legislatia nou aparuta si/sau se fac dezbateri cu teme referitoare la deficientele specifice domeniului, identificate cu ocazia inspec iilor efectuate.

MAI

Direc ia Medical din MAI, in colaborare cu institutiile abilitate (ANSVSA, Colegiul medicilor veterinari, Facultati de medicina veterinara, Institute de Sanatate Publica, DSVSA, Laboratoare in domeniu etc.) organizeaz periodic si ori de cate ori este necesar, instruiri (convocarea anuala) cu tot personalul de specialitate implicat in activitatea sanitara veterinara privind bunastarea animalelor de serviciu,

MJ

In M.J. – A.N.P. se efectueaza instruiri i convoc ri de cate ori este necesar Identificarea nevoilor – se face periodic, in urma: - evaluarii importantei si numarului de acte normative publicate de catre institutiile abilitate din domeniu; - analizarii periodice a activitatii desfasurate de c tre personalul din subordinea A.N.P.

MApN

Direc ia Medical din MApN organizeaz periodic si ori de cate ori este necesar, instruiri (convocarea anuala) cu tot personalul de specialitate implicat in activitatea sanitara veterinara privind bunastarea animalelor de serviciu.

4.5. Sistemul de control pentru produsele medicinale veterinare

4.5.1. Autoritati competente

ANSVSA

Page 140: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

140

Autoritatea competenta la nivel national, responsabila de controlul produselor medicinale veterinare este reprezentata de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin intermediul:

Direc iei Produse Medicinale Veterinare i Nutri ie Animal - Serviciul Produse Medicinale de Uz Veterinar

Atributiile Direc iei Produse Medicinale Veterinare i Nutri ie Animal sunt:

monitorizeaz periodic activitatea structurilor tehnice specifice de la nivelul DSVSA jude ene, prin primirea/centralizarea/analiza rezultatelor ob inute în urma activit ilor specifice desf urate de acestea; monitorizeaz i evalueaz activitatea de farmacovigilen desf urat de c tre

de in torii autoriza iilor de comercializare a produselor medicinale veterinare; verific documenta ia i evalueaz unit ile în vederea eliber rii autoriza iei

defabrica ie/import a produselor medicinale veterinare; monitorizez i controleaz respectarea prevederilor legale privind depozitarea,

circula ia i modul de utilizare a produselor medicinale veterinare în unit ilefarmaceutice vetetinare i în unit ile în care se desf oar activit i de asistenmedical-veterinar ; controleaz modul de respectare a condi iilor ce au stat la baza emiterii

certificatului de bun practic de fabrica ie a produselor medicinale veterinare, în unit ile produc toare; monitorizeaz i prelucreaz datele rezultate din activitatea de control pentru buna

practic de fabrica ie a unit ilor produc toare de produse medicinale veterinare; elaboreaz împreun cu IISPV i cu celelalte structuri implicate Programul

Na ional de Control al Reziduurilor, pe care îl transmite Comisiei Europene în vederea aprob rii acestuia i monitorizez ac iunile specifice de supraveghere a reziduurilor la animalele vii i la produsele acestora; întocme te anual planul cifric pentru implemenetarea PNCR; realizeaz la solicitarea conducerii Autorit ii control în domeniul specific de

activitate; particip , împreun cu alte direc ii din cadrul Autorit ii, la realizarea controalelor în

unit ile produc toare de produse medicinale veterinare, unit i farmaceutice veterinare i ICBMV; evalueaz modul de respectare a condi iilor ce au stat la baza emiterii certificatului

de bun practic de laborator pentru produsele medicinale veterinare, în unit ile produc toare.

Atribu iile Serviciului Control Produse Medicinale, Nutri ie i Laboratoare

organizeaz , coordoneaz , monitorizeaz i controleaz activitatea de inspec ie/control oficial în domeniul produselor medicinale de uz veterinar, produselor biologice i a altor produse de uz veterinar, desfa urat de institutele centrale, DSVSA jude ene i a municipiului Bucure ti, precum i în toate obiectivele autorizate/înregistrate i supuse controlului sanitar veterinar i pentru siguran aalimentelor, indiferent de forma de organizare, pentru verificarea aplic rii i respect riiprevederilor legisla iei sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor; controleaz i monitorizeaz respectarea prevederilor legale privind depozitarea,

comercializarea i modul de utilizare a produselor medicinale veterinare, precum irespectarea prevederilor legale în unit ile care produc, depoziteaz icomercializeaz furaje; monitorizeaz raport rile periodice primite de la nivel jude ean, referitoare la

respectarea prevederilor legale în vigoare privind depozitarea, comercializarea i

Page 141: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

141

modul de utilizare a produselor medicinale veterinare, inclusiv în unit ile care produc, depoziteaz i comercializeaz furaje; verific modul de realizare al prevederilor sec iunii referitoare la supravegherea

sanitar veterinar a unit ilor care depoziteaz i comercializeaz produse medicinale veterinare din Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire, control ieradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec iaanimalelor i protec ia mediului, de identificare i înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor; controleaz respectarea legisla iei privind buna practic de fabrica ie în unit ile

produc toare de produse medicinale veterinare; monitorizeaz i verific m surile dispuse pentru remedierea neconformit ilor/

deficien elor constatate, la termenele stabilite, ca urmare a activit ii de control proprii; dispune aplicarea de sanc iuni, în func ie de neconformit ile/deficien elor

constatate, conform prevederilor legale în vigoare; înainteaz conducerii ANSVSA note cu privire la neconformit ile/deficien ele

constatate ca urmare a controalelor efectuate; elaboreaz planul de instruiri privind modul de efectuare a controalelor pe

domeniul de activitate al serviciului; organizeaz instruiri periodice cu personalul cu atribu ii de control, pe domeniul de

activitate al serviciului, din cadrul DSVSA jude ene i a municipiului Bucure ti; coordoneaz /efectueaz anchetele privind dep irea limitei maxime de reziduuri

de produse medicinale veterinare în produsele de origine animal , animale vii, furaje i ap i dispune m surile legale ce se impun; elaboreaz anual Programul Na ional Cadru de Inspec ie, modelul de raportare

lunar a acestuia, precum i planificarea controalelor oficiale pe tipuri de obiective, în func ie de criterii si analize obiective; monitorizeaz realizarea Programului Cadru de Control în domeniul produselor

medicinale veterinare, furajelor i laboratoarelor sanitare veterinare i pentru siguran aalimentelor, elaborat de D.S.V.S.A. jude ene i a municipiului Bucure ti.

ICBMV

Anual ICBMV elaboreaza Planul de prelevare si testare a produselor medicinale veterinare care au obtinut autorizatie de comercializare in Romania.

Selectia produselor medicinale veterinare autorizate prin procedura nationala si includerea lor in Planul de prelevare si testare se face pentru produsele autorizate cu 3 ani in urma (n – 3: unde n este anul in curs), la care se adauga produsele medicinale veterinare a caror index de risc le incadreaza pentru prelevare si testare in anul pentru care se deruleaza Planul de prelevare si testare Exceptie de la includerea in Planul de prelevare si testare fac produsele supuse eliberarii oficiale a loturilor, conform art. 82 al Directivei 2001/82/EC privind Codul Comunitar pentru produsele medicinale veterinare, cu modificarile si completarile ulterioare si produsele biologice utilizate pentru ac iunile de imunoprofilaxie i diagnostic in vivo obligatorii.Planul de prelevare si testare completat si aprobat de catre ANSVSA constituie documentul final a Programului de supraveghere si control al produselor medicinale veterinare.Inspectorii sanitari veterinari, reprezentanti ai DSVSA judetene, desemnate pentru prelevare, recolteaza probe de produse medicinale veterinare de pe piata interna conform Planului de prelevare si testare aprobat de catre ANSVSA, iar ICBMV efectueaza testarea de laborator pentru probele primite de la DSVSA. Recoltarea probelor se desfasoara in conformitate cu specificatiile din adresele trimise de catre ICBMV si Ghidul de prelevare produse medicinale veterinare.

Page 142: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

142

Laboratoarele ICBMV testeaza produsul pe baza specificatiilor cuprinse in documentatia tehnica de autorizare, Farmacopeea europeana, Farmacopeea Romana sau pe baza altor metode validate conform cerintelor retelei Laboratoarelor oficiale de control pentru produse medicinale (OMCL – EDQM). La sfâr itul controlului de laborator se emite un Buletin de analiza care are inscrise toate rezultatele obtinute la testare si se completeaza Baza de date a produselor medicinale veterinare incluse in Programul de supraveghere si control, cu rezultatele controlului. In primele 5 zile lucratoare ale unei noi luni calendaristice se intocmeste si se transmite catre ANSVSA adresa de informare asupra actiunilor intreprinse pentru derularea Planului de prelevare si testare pentru luna care a trecut.

Direc ia Inspec ii si Control Oficial

Serviciul Control Produse Medicinale, Nutri ie i Laboratoare

Atribu iile Serviciului Control Produse Medicinale, Nutri ie i Laboratoare sunt urmatoarele:

- organizeaz , coordoneaz , monitorizeaz i controleaz activitatea de inspec ie/controloficial în domeniul produselor medicinale de uz veterinar, produselor biologice i a altor produse de uz veterinar, desfa urat de institutele centrale, DSVSA jude ene i a municipiului Bucure ti, precum i în toate obiectivele autorizate/înregistrate i supuse controlului sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor, indiferent de forma de organizare, pentru verificarea aplic rii i respect rii prevederilor legisla iei sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor; - controleaz i monitorizeaz respectarea prevederilor legale privind depozitarea, comercializarea i modul de utilizare a produselor medicinale veterinare, precum irespectarea prevederilor legale în unit ile care produc, depoziteaz i comercializeazfuraje;- monitorizeaz raport rile periodice primite de la nivel jude ean, referitoare la respectarea prevederilor legale în vigoare privind depozitarea, comercializarea i modul de utilizare a produselor medicinale veterinare, inclusiv în unit ile care produc, depoziteaz i comercializeaz furaje; - verific modul de realizare al prevederilor sec iunii referitoare la supravegherea sanitarveterinar a unit ilor care depoziteaz i comercializeaz produse medicinale veterinare din Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului, de identificare i înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor; - controleaz respectarea legisla iei privind buna practic de fabrica ie în unit ileproduc toare de produse medicinale veterinare; - monitorizeaz i verific m surile dispuse pentru remedierea neconformit ilor/deficien elor constatate, la termenele stabilite, ca urmare a activit ii de control proprii; - dispune aplicarea de sanc iuni, în func ie de neconformit ile/deficien elor constatate, conform prevederilor legale în vigoare; - înainteaz conducerii ANSVSA note cu privire la neconformit ile/deficien ele constatate ca urmare a controalelor efectuate; - elaboreaz planul de instruiri privind modul de efectuare a controalelor pe domeniul de activitate al serviciului; - organizeaz instruiri periodice cu personalul cu atribu ii de control, pe domeniul de activitate al serviciului, din cadrul DSVSA jude ene i a municipiului Bucure ti;- coordoneaz /efectueaz anchetele privind dep irea limitei maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în produsele de origine animal , animale vii, furaje i api dispune m surile legale ce se impun;

Page 143: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

143

- elaboreaz anual Programul Na ional Cadru de Inspec ie, modelul de raportare lunar a acestuia, precum i planificarea controalelor oficiale pe tipuri de obiective, în func ie de criterii si analize obiective; - monitorizeaz realizarea Programului Cadru de Control în domeniul produselor medicinale veterinare, furajelor i laboratoarelor sanitare veterinare i pentru siguran aalimentelor, elaborat de D.S.V.S.A. jude ene i a municipiului Bucure ti.

4.5.2. Metode si tehnici de control utilizate

ANSVSA

Direc ia Produse Medicinale Veterinare i Nutri ie Animal

In cadrul programului de control si în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare, specialistii Direc iei Produse Medicinale Veterinare i Nutri ie Animal verific :

unitatile implicate in punerea pe piata a medicamentelor de uz veterinar si circulatia produselor medicinale de uz veterinar si a altor produse de uz veterinar;

modul în care se respecta si se aplica prevederile legale privind regimul de utilizare a substantelor antimicrobiene, antiparazitare, hormoni, tranchilizante, nitrofurani, coccidiostatice, chimioterapice, antimicotice, betaagoniste, betablocante, antitiroidiene, micotoxine si coloranti ale caror reziduuri se pot regasi in produsele alimentare rezultate de la animalele tratate la: circumscriptiile sanitare veterinare concesionate, cabinete medicale veterinare, unitati de crestere a animalelor de interes economic, gospodariile populatiei;

realizarea Programului de supraveghere si control al reziduurilor si contaminatilor la animalele vii i in produsele de origine animala;

modul de intocmire si actualizare a catagrafiei unitatilor implicate in punerea pe piata a medicamentelor de veterinare ;

programele proprii de control intocmite si modul de redactare a notelor de control de catre specialistii directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor la fiecare obiectiv verificat;

daca produsele medicinale veterinare folosite sunt autorizate pentru comercializare.

Direc ia Inspectii si Control Oficial

In cadrul programului de control si în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare, specialistii din cadrul Serviciul Control Produse Medicinale, Nutri ie i Laboratoare au atribu iile mentionate la pct.4.5.1..

4.5.3. Resurse alocate in realizarea controalelor oficiale

ANSVSA

Direc ia Produse Medicinale Veterinare i Nutri ie Animal

Direc ia Produse Medicinale Veterinare i Nutri ie Animal – Serviciul Produse Medicinale de Uz Veterinar desf oara activitatea de control în ceea ce prive tecircula ia produselor medicinale veterinare i farmacovigilen a prin intermediul celor 9

Page 144: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

144

consilieri din cadrul directiei si ai consilierilor din cadrul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice de Uz Veterinar– serviciul farmacovigilen a. In teritoriu, la nivelul fiecarui DSVSA judetean si al municipiului Bucuresti a fost desemnat cate un responsabil cu aceasta activitate.

Direc ia Inspec ii si Control Oficial - Serviciul Control oficial produse medicinale, nutri ie i laborator

- La nivel central: Direc ia de Inspec ii i Control Oficial are în structura sa Serviciul control produse medicinale, nutri ie i laboratoare, unde activeaz 6 persoane cu atribu ii de organizare, coordonare, monitorizare i control a activit ii de control oficial în domeniul produselor medicinale desf urat de DSVSA jude ene i a municipiului Bucure ti, în obiectivele autorizate/înregistrate i/sau supuse controlului sanitar veterinar pentru verificarea aplic rii i respect rii prevederilor legisla iei sanitare veterinare;

- La nivel local: prin Regulamentul de organizare i func ionare aprobat prin Ordinul pre edintelui A.N.S.V.S.A. nr. 1281/26.11.2013 au fost stabilite noile atribu iii iresponsabilit i ale personalului din cadrul serviciilor/birourilor care realizeaz controale oficiale, în domeniul produselor medicinale fiind men ionate atribu ii pe acest domeniu atât la Serviciului Control Oficial S n tate Animal , cât i la Serviciul Antifraud .

4.5.4. Prioritati in activitatea de control/ Clasificarea riscului

ANSVSA

Direc ia Produse Medicinale Veterinare i Nutri ie Animal

Direc ia Produse Medicinale Veterinare i Nutri ie Animal monitorizeaz ac iunile specifice de supraveghere a reziduurilor la animalele vii i la produsele acestora. PNCR urm re te monitorizarea substan elor i grupelor de reziduuri la animale vii ila produsele de origine animal în vederea depist rii tratamentelor ilegale, a dep iriilimitelor maxime de reziduuri admise i a respect rii perioadelor de a teptare prescrise în cazul administr rii substan elor autorizate. Pentru substan ele din grupa A, supravegherea are ca scop descoperirea administr rii ilegale de substan e interzise i, respectiv, administrarea abuziv de substan e aprobate. Probele trebuie s ia în considerare urm toarele criterii minime: sex, varst , specie, sistem de ingra are, toate informa iile disponibile, precum i toate eviden ele de utilizare neadecvat sau de abuz de substan e din acest grup. Pentru substan ele din grupa B, supravegherea are ca scop în special controlul conformit ii reziduurilor de medicamente de uz veterinar men ionate în anexele I i III la Regulamentul Consiliului 2.377/90 ce stabile te o procedur comunitar pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animal , cu limitele maxime pentru reziduuri, precum i nivelurile maxime de pesticide prev zute de anexa nr. 2 la norma sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor aprobat prin Ordinul pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor nr. 23/2007, precum i monitorizarea concentra iei contaminan ilormediului înconjur tor. Num rul probelor oficiale care se vor preleva trebuie corelat cu cantitatea produc iilor ob inute din anul precedent de la speciile bovine, cabaline, suine, ovine, caprine, p s ri, iepuri, vânat de cresc torie, vânat s lbatic, pe te, precum i cu cantit ile de produse de origine animal ob inute.

Page 145: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

145

La întocmirea PNCR se va ine seama i de neconformit ile privind dep irea limitelor maxime de reziduuri depistate în PNCR i din programul de autocontrol al operatorilor economici, precum i cele mai utilizate produse medicinale veterinare în practica veterinar .

4.5.5. Cooperare si coordonare intre autoritatile competente cu responsabilitati in domeniu/ Modalitati de integrare a sistemelor de control

ANSVSA

Între anii 2014-2016 nu au fost stabilite relatii de cooperare si coordonare între autoritatile competente cu responsabilitati in domeniul produselor medicinale veterinare.

4.5.6. Modalitati de raportare a rezultatelor planurilor de control

ANSVSA

Direc ia Produse Medicinale Veterinare i Nutri ie Animal

D.S.V.S.A. raporteaz trimestrial la D.P.M.V.N.A. situa ia privind recoltarea probelor pentru determinarea reziduurilor.

Rezultatele PNCR sunt concretizate prin:- buletine de analiz emise de laboratoarele oficiale pentru controlul reziduurilor,

precum i raportarea dep irii limitelor maxime de reziduuri admise sau a prezen eisubstan elor sau produselor interzise.

În situa ia neconformit ilor privind dep irea limitelor maxime de reziduuri D.S.V.S.A. efectueaz anchete iar rezultatele sunt transmise la A.N.S.V.S.A. – D.P.M.V.N.A.

Direc ia Inspec ii si Control Oficial

Serviciul Control Oficial Produse Medicinale, Nutri ie i Laborator monitorizeazraport rile periodice primite de la nivel jude ean, referitoare la respectarea prevederilor legale în vigoare privind depozitarea, comercializarea i modul de utilizare a produselor medicinale veterinare, inclusiv în unit ile care produc, depoziteaz i comercializeazfuraje.

4.5.7. Instruirea personalului (Identificarea necesitatilor de instruire, implementarea planurilor de instruire, inregistrarea si evaluarea instruirii)

ANSVSA

Direc ia Produse Medicinale Veterinare i Nutri ie Animal

Instruirea personalului se face in cadrul:

Page 146: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

146

Programului National de Instruire in domeniu sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor;

In cadrul proiectelor TAIEX; În cadrul programelor BTSF; In cadrul altor programe.

- Identificarea cerintelor de instruire Obiectivul principal al acestor instruiri il reprezinta acoperirea noilor reglementari

sanitare veterinare in domeniu, atat la nivel national cat si la nivel comunitar. Vor fi stabilite cerinte de instruire si in functie de propunerile responsabililor din cadrul DSVSA, precum si in functie de problemele curente.

- Implementarea planurilor de instruire Direc ia Produse Medicinale Veterinare i Nutri ie Animal face instruiri periodice

ale responsabililor din cadrul DSVSA judetene si a municipiului Bucuresti, pe problemele specifice domeniului de activitate. Programele Nationale de Instruire in domeniu sunt elaborate si aprobate anual prin Ordin al Presedintelui ANSVSA si stabilesc data, tematica de instruire, locul desfasurarii instruirilor precum si numarul de participanti. Pentru fiecare instruire din cadrul programului, se stabilesc persoanele responsabile implicate in organizarea si derularea acestora.

- Monitorizarea si evaluarea instruirilor Instruirile periodice ale responsabililor din cadrul DSVSA judetene si a municipiului

Bucuresti, pe problemele specifice domeniului de activitate sunt finalizate prin testarea nivelului de cunostinte acumulate de participanti si se elibereaza certificate de participare, pe baza calificativelor obtinute.

Direc ia Inspec ii i Control Oficial

- Serviciul Control oficial produse medicinale, nutri ie i laboratorAnual este elaborat un program de instruiri, supus aprobarii conducerii A.N.S.V.S.A.,

program inclus in programul anual de formare al functionarilor publici din cadrul A.N.S.V.S.A.

4.6. Sistemul de control pentru alimente

4.6.1. Autoritati competente

Autoritatile competente sunt Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor (ANSVSA), Ministerul S n t ii (MS), Autoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorului (ANPC), Ministerul Agriculturii si Dezvolt rii Rurale (MADR), si Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Ministerul Justitiei (MJ), Ministerul Apararii (MA).

Protocolul de colaborare nr. RL 3398/25860/24.04.2012 a fost incheiat intre Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, in vederea aplicarii uniforme a Regulamnetului CE nr. 178/2002 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru alimente si a Regulamentului CE nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si a legislatiei nationale in vigoare.

Scopul Protocolului de colaborare este de a asigura func ionarea sistemului de control oficial al alimentelor i coordonarea adecvat a activit ilor specifice de c tre autorit ilecompetente semnatare, cu responsabilit i în domeniul siguran ei alimentelor i

Page 147: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

147

prevenirea riscurilor legate de siguran a alimentelor pentru s n tatea public , a protej rii intereselor consumatorilor i informarea corect a acestora.

Obiectivele Protocolului de colaborare nr. RL 3398/25860/24.04.2012 sunt reprezentate de eliminarea suprapunerilor în activitatea de control oficial privind alimentele, realizatde mai multe autorit i competente i delimitarea activit ilor acestora, pe întregul lanalimentar.

Conform Protocolului de colaborare nr. RL 3398/25860/24.04.2012:

ANSVSA realizeaza:

1. Controlul implement rii principiilor HACCP în unit ile înregistrate/autoriza e sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor ce produc, prelucreaz , depoziteaz , transporti comercializeaz produse alimentare conform domeniului de competen ;

2. Controlul respect rii cerin elor privind siguran a alimentelor în cazul importului, exportului, comer ului intraunional i tranzitului de animale vii i produse alimentare isubproduse alimentare, conform legisla iei specifice; 3. Stabilirea cadrului legal de func ionare a tuturor unit ilor de industrie alimentar care produc, prelucreaz , depoziteaz , transport i comercializeaz produse alimentare, in conformitate cu responsabilitatile stabilite in Anexa 14. Înregistrarea/autorizarea sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor a tuturor unit ilor de industrie alimentar care produc, prelucreaz , depoziteaz , transport icomercializeaz produse alimentare i verificarea respect rii condi iilor de func ionare în conformitate cu responsabilit ile stabilite în Anexa I; 5. Suspendarea sau retragerea înregistr rii/autoriza iei sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor de func ionare pentru toate unit ile care produc, prelucreaz ,depoziteaz , transport i comercializeaz produse alimentare, în conformitate cu responsabilit ile stabilite în Anexa I; 6. Verificarea, în vederea aviz rii, a conformit ii ghidurilor de bune practici din domeniul siguran ei alimentelor cu regulile de igien a produselor alimentare; 7. Monitorizarea/controlul calit ii apei în unit ile care produc, proceseaz , depoziteaz ,transport , distribuie i/sau comercializeaz produse alimentare. 8. Controlul privind respectarea cerin elor sanitare veterinare i pentru siguran aalimentelor cu privire la importul, exportul, tranzitul de animale vii i produse alimentare la Punctele de Inspec ie la Frontier - PIF; 9. Controlul, la import, al produselor ecologice (organice); 10. Controlul, prin examene de laborator, al parametrilor fizico-chimici, microbiologici, al reziduurilor de pesticide, al contaminan ilor, al aditivilor i substan elor interzise din produsele alimentare, al determin rii contamin rii radioactive a produselor alimentare, al trat rii cu radia ii ionizante a alimentelor, conform competentelor stabilite in Anexa I; 11. Coordonarea activit ilor privind evaluarea i comunicarea riscului, din punct de vedere al siguran ei alimentelor, pe întregul lan alimentar, conform domeniilor de competen ;12. Realizeaz managementul, evaluarea i comunicarea riscului, din punct de vedere al siguran ei alimentelor, pe întregul lan alimentar; 13. Coordonarea, la nivel na ional, a Sistemului Rapid de Alert pentru Alimente i Furaje; 14. Coordonarea, la nivel na ional, a activit ilor Codex Alimentarius; 15. Controlul organismelor modificate genetic (OMG), în alimente i furaje; 16. Verificarea trasabilit ii produselor alimentare, pe întregul lan alimentar, conform competen elor;17. Efectuarea în colaborare cu Ministerul S n t ii a controalelor i a anchetelor epidemiologice, în cazul apari iei unor toxiinfec ii alimentare sau zoonoze – conform competen elor, stabilite în Anexa 2;

Page 148: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

148

18. Coordonarea elabor rii Planului Na ional Multianual Unic de Control Integrat pentru România, conform prevederilor Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformit ii cu legisla ia privind hrana pentru animale i produsele alimentare i cu normele de s n tate animal i de bun stare a animalelor; 19. Coordonarea, la nivel na ional, a activit ilor de monitorizare i raportare la EFSA, a zoonozelor i a agen ilor zoonotici specifici, în toate etapele lan ului alimentar.

MS realizeaza:

1. Controlul respect rii normelor generale de igien i s n tate public , periodic, precum i în situa ii de risc epidemiologic, in conformitate cu responsabilitatile stabilite in Anexa nr. 1 a Protocolului 2. Controlul implementarii principiilor HACCP in unitati , conform domeniilor de competenta stabilite in Anexa nr. 1 3.Stabilirea cadrului legal de functionare in unitati, conform domeniilor de competenta stabilite in Anexa 1; 4.Supravegherea st rii de s n tate a personalului angajat i verificarea prevederilor legislative referitoare la notiunile fundamentale de igiena pentru personalul lucrator care desf oar activit i în domeniul siguran ei alimentelor; 5.Monitorizarea si controlul calit ii fizico-chimice microbiologice i nutri ionale in alimente si controlul respectarii normelor de igiena prin teste de salubritate, conform competentelor, stabilite in Anexa 6.Controlul monitorizarii si monitorizarea de audit a calitatii apei potabile, conform Legii nr. 458/2002, republicata; 7.Monitorizarea si controlul calitatii apei potabile imbuteliata si a apei minerale naturale imbuteliate;

8.Evaluarea, monitorizarea i comunicarea riscului pentru s n tatea popula iei,identificat prin activitatea de supraveghere i control, desf urat în cadrul Programelor Na ionale de S n tate;9.Verificarea respect rii legislatiei specifice privind condi iile de func ionare a obiectivelor care produc alimente supuse controlului M,S, conform competentelor stabilite in Anexa 1;

10.Evaluarea ingestiei de aditivi alimentari11.Controlul respectarii legislatiei aditivilor alimentari., arome, enzime, coloranti12.Monitorizarea si controlul alimentelor tratate cu radia ii ionizante; 13. Monitorizarea i controlul oficial al materialelor care vin în contact cu alimentele inclusiv la punctele de intrare in tara; 10 Educarea i informarea popula iei privind protec ia s n t ii printr-o alimenta ieadecvat cerin elor individuale; 11.Efectuarea anchetei epidemiologice, în cazurile de toxiinfec ie alimentar sau zoonoze, conform competentelor stabilite in Anexa 2 12. Controlul respect rii regulilor de preparare a alimentelor din punct de vedere nutri ional conform reglementarilor in vigoare, in unitati sanitare, de înv mânt (inclusiv after school), asisten social , centre de plasament, tabere scolare si unitati care organizeaza activitati similare taberelor scolare precum si unitati de alimentatie publica si colectiva care deservesc unitatile mentionate anterior; 13.Controlul respect rii reglement rilor în vigoare privind alimentele cu destina ienutri ional special ;14. Controlul respect rii legisla iei în vigoare privind alimentele la care s-au ad ugatvitamine, minerale si alte substan e precum si controlul respectarii legislatiei in vigoare privind punerea pe piata a suplimentelor alimentare, cu exceptia celor care intra in

Page 149: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

149

responsabilitatea IBA din subordinea MADR, care fac obiectul Legii nr. 491/2003 completata prin Legea nr. 291/201015. Controlul respect rii reglement rilor în vigoare privind men iunile nutri ionale i de s n tate înscrise pe produsele alimentare; 16. Controlul publicit ii suplimentelor alimentare i a alimentelor la care s-au ad ugatvitamine, minerale i alte substan e;17. Controlul respect rii legisla iei în vigoare privind distribuirea, în coli i gradini e, a fructelor si a produselor lactate i de panifica ie, conform legisla iei în vigoare In plus, MS realizeaza inspec ia i controlul aplic rii prevederilor HG nr. 568/2002republicat privind iodarea universal a s rii destinate consumului uman, hranei animalelor i utiliz rii în industria alimentar conform competen elor.

Conform Protocolului nr. 4511/8753/1851/407/2005 încheiat in luna iulie 2005 :

MADR/Agentia Nationala Fitosanitara

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala Fitosanitara, este autoritatea competenta subordonata Guvernului, pentru coordonarea activit ilor în domeniul fitosanitar i al omolog rii i utiliz rii produselor de protec ie a plantelor. Constituie punctul de contact pentru - produsele de protec ie a plantelor autorizate pe teritoriul Romaniei în contextul Regulamentului CE 1107/2009;- monitorizarea reziduurilor de pesticide in contextul Regulamentului CE nr. 396/2005.

Organismele oficiale responsabile de control in domeniul calit ii produselor de protectie a plantelor si al reziduurilor de pesticide sunt:

- la nivel national: 1.Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea centrala in domeniul produselor de protectie a plantelor care organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea prevederilor legale specifice prin Agentia Nationala Fitosanitara; 2.Laboratorul pentru Controlul Calit ii Pesticidelor din cadrul Laboratorului Central Fitosanitar;3.Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in Plante si Produse Vegetale din cadrul Laboratorului Central fitosanitar.

- la nivel regional: laboratoarele regionale pentru controlul calitatii pesticidelor (UF Arad, UF Olt, UF

Bacau, UF Mures). laboratoare regionale de determinare a reziduurilor de pesticide din plante si

produse vegetale (UF Mures si UF Dolj): - la nivel local:

Unitatile Fitosanitare (42)

Conform Protocolului de colaborare nr.4511/8793/1851/407/2005 :

ANPC realizeaza: Supravegherea si controlul etichetarii produselor alimentare, pe lantul producator

consumator, in conformitate cu cele declarate sau impuse de legislatie.In conformitate cu prevederile art.3 alin(1) lit.i) din HG 700/2012 de organizare i func ionare a Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Consumatorilor, în cazul produselor alimentare

Page 150: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

150

se excepteaz efectuarea de controale igienico-sanitare i sanitare-veterinare la produc tori.

Controlul calitatii serviciilor prestate in unitatile de alimentatie publica; Controale de conformitate, in cazul produselor de import, altele decat cele supuse

controlului sanitar veterinar si al sigurantei alimentelor, precum si controlul fitosanitar , conform legisaltiei specifice;

Informarea si educarea consumatorilor privind siguranta alimentelor; Verificarea publicitatii produselor alimentare si serviciilor de alimentatie publica; Verificarea indicarii preturilor, in conformitate cu legisalatia in vigoare; Rezolvarea sesizarilor si reclamatiilor de la consumatori de la unitatile de procesare,

depozitare, desfacere de alimentatie publica, piete tirguri, oboare, situtie in care poate singura sau in cooperare cu celelate institutii abilitate sa desfasoare actiuni de control conform competentelor pe intreg lantul alimentar pentru depistarea cauzelor si totodata sa informeze autoritatile cu responsabilitati in domeniu despre situatia respectiva.

În luna iulie 2006 a fost încheiat Protocolul nr.3090 / 1309 / 3357 / 80245 /2006 având ca obiectiv delimitarea, potrivit competen elor, a responsabilit ilor autorit ilor în domeniul controlului oficial al organismelor modificate genetic pe întreg lan ul alimentar, respectiv, Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor, Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, Ministerul Mediului, iAutoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorilor.

Conform Protocolului: ANPC realizeaz :

1. Verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind etichetarea alimentelor constituite din sau con inând organisme modificate genetic ce se livreaza consumatorilor;

2. Controlul respect rii condi iilor prescrise sau declarate ale alimentelor constituite din sau con inând organisme modificate genetic ce se livreaz consumatorilor sau agen ilor economici care presteaz servicii de preparare i furnizare a hranei pentru consumatori;

3. Informarea i educarea consumatorilor privind alimentele constituite din sau con inând organisme modificate genetic;

4. Verificarea publicit ii alimentelor constituite din sau con inând organisme modificate genetic, ce se livreaza consumatorilor/ agenti economici care presteaza servicii de preparare si furnizare a hranei pentru consumatori;

5. Verificarea indic rii pre urilor în conformitate cu legisla ia în vigoare; 6. Rezolvarea sesiz rilor i reclama iilor de la consumatori privind alimentele constituite

din sau con inând, organisme modificate genetic, singur sau cu celelalte institu iiabilitate s desf oare activit i de control, conform competen elor.”

MADR realizeaz :

.Verifica i controleaza în Registrul jude ean/na ional de eviden al cultivatorilor de plante modificate genetic faptic si scriptic, corectitudinea datelor referitoare la suprafe ele cultivate cu plante modificate genetic, amplasarea suprafetelor, provenien asemin ei, cantit ile de semin e din soiurile cultivate, productiile realizate, destinatia acestora;2.Verifica i controleaza fi ele de evaluare a produc iei, de recoltare i de depozitare a produc iei de semin e i plante modificate genetic, precum i destina ia acestora;

Page 151: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

151

3.Verifica modul de completare si transmitere la timp , de catre agentii economici implicati, a anexelor referitoare la evidenta agentilor economici care cutiva plante modificate genetic , depoziteaza si conditioneaza produsele agricole modificate genetic; 4.Verifica i controleaza situatia stocurilor de seminte OMG-uri existente in depozite; 5.Efectueaza inspec ii i controale la agen ii economici care cultiv plante modificate genetic, depoziteaz i condi ioneaz produse agricole modificate genetic pentru verificarea modului in care se respectat legisla ia în domeniul OMG - urilor; 6.Controleaza modul în care cultivatorii de plante modificate genetic aplic m surile de asigurare a coexisten ei culturilor modificate genetic cu cele ecologice sau conven ionale; 7.Prelevarea de probe de semin e, plante i transmiterea acestora la laboratoare specializate pentru identificarea OMG-urilor; 8.Transmiterea lunar la DIS din cadrul MADR a rezultatelor controlelor efectuate, de catre inspectorii OMG din cadrul DAJ;

Garda Na ional de Mediu:

1. Controlul eviden elor privind de eurile rezultate, valorificarea i neutralizarea, dispunerea de m suri i sanc iuni, dac este cazul; 2. Verificarea actelor de provenien a OMG precum i a acordului/autoriza iei de mediu, eventual a studiului de impact bilantului de mediu elaborat de agentul economic;3. Verificarea stocului, a produc iei rezultate i a destina iei acesteia; 4. Verificarea conformit ilor i neconformit ilor in raport cu condi iile de autorizare ini iale precum i dispunerea de m suri i sanc iuni dac este cazul.

ANPC realizeaz :

Verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind etichetarea alimentelor constituite din sau con inând organisme modificate genetic ce se livreaza consumatorilor;1. Controlul respect rii condi iilor prescrise sau declarate ale alimentelor constituite din sau con inând organisme modificate genetic ce se livreaz consumatorilor sau agen iloreconomici care presteaz servicii de preparare i furnizare a hranei pentru consumatori; 2.Informarea i educarea consumatorilor privind alimentele constituite din sau con inând organisme modificate genetic; 3.Verificarea publicit ii alimentelor constituite din sau con inând organisme modificate genetic, ce se livreaza consumatorilor/ agenti economici care presteaza servicii de preparare si furnizare a hranei pentru consumatori; 4.Verificarea indic rii pre urilor în conformitate cu legisla ia în vigoare; 5. Rezolvarea sesiz rilor i reclama iilor de la consumatori privind alimentele constituite din sau con inând, organisme modificate genetic, singur sau cu celelalte institu iiabilitate s desf oare activit i de control, conform competen elor.”

Alte institutii implicate in controlul oficial al alimentelor sunt :

MAIDirec ia Medical prin structurile sanitare i sanitare veterinare din MAI realizeaza:

a) Supravegherea si controlul sanitar i sanitar veterinar al unitatilor ce produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala si non-animala;

Page 152: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

152

b) Autorizarea, sanitara si sanitara vetrerinara si pentru siguranta alimentelor a functionarii obiectivelor supuse controlului sanitar si sanitar veterinar si al sigurantei alimentelor;c) Supravegherea si controlul calitatii serviciilor prestate in unitatile de alimentatie publica din MAI; d) Evaluarea si comunicarea riscului pentru sanatatea cadrelor MAI identificat prin activitatea de inspectie.

MJ

Nr.crt.

Tipul de actiune Nr. de actiuni planificate

pe anul 2014

Nr. de actiuni planificate

pe anul 2015

Nr. de actiuni planificate

pe anul 2016 1 inspectii sanitare

veterinare pe linia sigurantei alimentelor –

blocuri alimentare de inu i

492 492 492

2 inspectii sanitare veterinare pe linia

sigurantei alimentelor – popote cadre

492 492 492

MApN

Direc ia medical prin structurile sanitare i sanitare veterinare din Ministerul Ap r riiNationale realizaza: a) Supravegherea si controlul unitatilor ce produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala si non-animala; b) Autorizarea, sau dup caz aprobarea sanitara vetrerinara si pentru siguranta alimentelor a functionarii obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar si al sigurantei alimentelor;c) Supravegherea si controlul calitatii serviciilor prestate in unitatile de alimentatie publica din Ministerul ap r rii; d) Monitorizarea calitatii fizico-chimice, bacteriologice si nutritionala a principalelor grupe de alimente, cu impact asupra sanatatii publice; e) Evaluarea si comunicarea riscului pentru sanatatea populatiei identificat prin activitatea de inspectie.

4.6.2. Metode si tehnici de control utilizate

ANSVSA

Directia Siguranta Alimentelor de Origine Animala

DSAOA din cadrul ANSVSA este responsabil pentru elaborarea strategiei controalelor oficiale în domeniul sigurantei alimnetelor de origine animala pe intreg lantul alimentar, precum si in domeniul contaminatilor si radioactivit ii din produsele de origine animala

De asemenea DSAOA este responsabil i cu elaborarea strategiei întregului sistem analitic pentru produsele de origine animal , coordonând activitatea laboratoarelor sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor. Direc iile Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor (DSVSA) din cele 42 de jude ene reprezint nivelul judetean, iar Circumscrip iile Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor (CSVSA) i medicii veterinari oficiali din unit ile de industrie alimentar reprezinta nivelul local

Page 153: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

153

DSVSA jude ene sunt responsabile pentru supravegherea i coordonarea activit iide control din domeniul sigurantei alimentelor de origine animala pe intreg lantul alimentar, precum si in domeniul contaminantilor i radioactivit ii din produsele de origine animala de la nivel jude ean. Circumscrip iile Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor, împreun cu medicii veterinari oficiali încadra i în unit i, efectueaz activitatea de control în domeniul sigurantei alimentelor de origine animala si in domeniul contaminantilor i radioactivit iidin produsele de origine animala de la nivel local.

Speciali tii din cadrul DSAOA elaboreaz anual “Programul strategic de supraveghere i control în domeniul igienei i siguran ei alimentelor de origine animal ”,care reprezint cadrul legal al ac iunilor de supraveghere i control veterinar care trebuie întreprinse de medicii veterinari oficiali de pe întreg teritoriul României în domeniul igienei i siguran ei alimentelor de origine animal , în vederea depist rii zoonozelor,

supravegherii veterinare în unit ile de industrie alimentar , expertizei sanitare veterinare a produselor de origine animal prin examene de laborator, controlului eficien eiopera iunilor de igienizare în domeniul produselor de origine animal , controlul apei, controlul contaminantilor i radioactivit ii din produsele de origine animala.

Supravegherea sanitara veterinar la nivel local a unit ilor este realizat de catre medicii veterinari oficiali, i de c tre medicii veterinari din cadrul CSVSA .

Activitatea de supraveghere i control permanent este supervizat de c trepersonalul din cadrul DSVSA jude ean care efectueaz verific ri în unit ile de industrie alimentar , în vederea evaluarii activita ii medicilor veterinari oficiali care desfasoara activitate de supraveghere sanitara veterinara in aceste unitati.

Verific rile i controalele se realizeaz dup o procedura scris stabilit de la nivel central pentru fiecare tip de unitate în parte, în baza unor fi e standard de evaluare icontrol care sunt utilizate, at t de catre medicii veterinari oficiali încadrati în unitati, cat de personalul din cadrul CSVSA, c t i de c tre reprezentantii ANSVSA, cu responsabilitati în domeniu. Aceste fi e de evaluare sunt elaborate de c tre speciali tii din cadrul DSAOA în baza prevederilor legisla iei comunitare; dup întocmirea acestora i a notei de control pot fi concluzionate deficien ele, precum i m surile care trebuie dispuse în vederea remedierii deficien elor.

Autorizarea sanitara veterinar a unit ilor care produc, proceseaz , depoziteaz ,transport i/sau distribuie alimente de origine animal i înregistrarea sanitara veterinara activit ilor de vânzare direct de c tre produc tor a cantit ilor mici de produse primare c tre consumatorul final sau a unitatilor de vânzare cu am nuntul ce aprovizioneaza direct consumatorul final, se realizeaz în conformitate cu prevederile articolului 31 din Regulamentul Parlamentului European nr. 882/2004, în baza unor proceduri na ionaleaprobate prin ordin de presedinte.

În ceea ce prive te sistemul analitic DSAOA, stabile te cadrul legal de func ionare i autorizeaz activitatea desf urat în cadrul laboratoarelor sanitare veterinare unde se

efectueaz analize asupra produselor de origine animal .De asemenea, dispune m suri prin IISPV pentru îmbun t irea activit ii analitice

în ceea ce prive te siguran a alimentelor de origine animal prin organizarea de instruirilor, achizi ionarea de echipamente analitice, uniformizarea i simplificarea metodelor de raportare, efectuand audituri periodice in laboratoarele sanitar veterinare.

Referitor la controlul si monitorizarea contaminantilor i radioactivit ii, DSAOA elaboreaza anual strategia care trebuie urmata in vederea identificarii si eliminarii de pe piata de catre strucuturile teritoriale a alimentelor de origine animala la care in urma examenelor de laborator au fost puse in evidenta depasiri ale limitelor maxime admise.

In baza acestei strategii precum si in baza instructiunilor si procedurilor elaborate de DSAOA sunt organizate controalele oficiale pe intreg lantul alimentar privind contaminantii i radioactivitatea din alimentele de origine animala, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 privind stabilirea nivelurilor maxime pentru anumiti contaminanti din produsele alimentare.

Page 154: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

154

DSAOA elaboreaz anual Programul de instruire în domeniul igienei i siguran eialimentelor de origine animal în vederea asigur rii instruirilor periodice i verific rilorcuno tiin elor personalului de la nivel central i teritorial care desf oar activit i de control oficial, asupra aspectelor din domeniul siguran ei alimentelor, igienei i expertizei produselor de origine animal , monitoriz rii zoonozelor, parametrilor fizico-chimici, microbiologici, reziduuri, contaminan i, radioactivitate i a altor substan e conform competen elor; DSAOA, prin speciali tii proprii efectueaz auditul periodic în unit ile care produc, proceseaz , depoziteaz , transport i/sau distribuie produse de origine animal , în vederea evalu rii modului în care sunt respectate condi iile de func ionare stabilite de legisla ia comunitar precum i de legisla ia specific a rilor ter e, în cazul unit iloraprobate pentru export produse de origine animal ;

De asemenea, DSAOA este departamentul tehnic care are responsabilitatea verificarii si avizarii .ghidurilor privind bunele practici de igiena si productie elaborate de asociatiile profesionale din domeniul alimentelor de origine animala, in vederea implementarii uniforme a legislatiei comunitare si nationale de catre to i operatorii din domeniul alimentar. Controalele oficiale cu privire la marca de s n tate/identificare i trasabilitate se realizeaza în baza prevederilor art. 5 din Regulamentul Parlamentului European nr. 853/2004 cu privire la cerin ele speciale pentru produsele de origine animal i a art. 14 din Regulamentul Parlamentului European nr. 178/2002 privind siguran a alimentelor, conform unei proceduri na ionale aprobat prin ordin de pre edinte.

Directia Siguranta Alimentelor de Origine Nonanimala

Anual, prin Ordin al Pre edintelui ANSVSA se adopta Programe de supraveghere si control in domeniul siguran ei alimentelor, programe care sunt puse in aplicare de c tre inspectorii DSVSA jude ene. Programele sunt elaborate de c tre Directia Siguranta Alimentelor de Origine Nonanimala in baza cerintelor legislatiei europene si nationale in domeniu, tinand seama si de propunerile primite de la nivelul DSVSA-urilor judetene, recomandarile expertilor Uniunii Europene formulate in urma misiunilor de evaluare (si peer-review), precum si de avizele stiintifice formulate de catre Consiliul Stiintific al ANSVSA.

Pentru gestionarea in mod unitar a activitatilor de control, inclusiv a masurilor luate pentru corectarea deficientelor constatate de inspectorii din cadrul DSVSA jude ene au fost elaborate si transmise c tre DSVSA fise de evaluare, inspec ie si control pentru fiecare domeniu in parte (panifica ie, catering, supermarket etc.). Suplimentar, la nivel central sau teritorial se decide organizarea de controale tematice, uneori impreuna cu reprezentanti ai altor structuri implicate in siguranta alimentelor

Direc ia Inspec ii si Control Oficial

Direc ia Inspec ii i Control Oficial din cadrul Direc iei Generale Control Oficial reglementeaza, organizeaza si controleaz activitatea de control oficial la nivel teritorial, activitate desf urat în toate obiectivele supuse autoriz rii/înregistr rii i controlului sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor, indiferent de forma lor de organizare, în urma strategiilor de efectuare a controalelor oficiale, stabilite de catre direc iile tehnice din cadrul A.N.S.V.S.A.

Direc ia Inspec ii i Control Oficial (DICO) din cadrul Direc iei Generale Control Oficial a elaborat Programul Na ional de Control privind verificarea activit ii DSVSA i a personalului DSVSA, prin care au fost stabilite criteriile privind clasificarea activit iiDSVSA jude ene i a mun. Bucure ti pe grade de risc.

În func ie de de clasificarea pe grade de risc a DSVSA jude ene i a mun. Bucure ti s-a prev zut atât frecven a de control a activit ii D.S.V.S.A. de c tre

Page 155: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

155

reprezentan ii DICO, cât i frecven a de efectuare a controlului activit ii personalului responsabil de controalele oficiale (personalul contractual) la nivelul operatorilor din sectorul alimentar, de c tre personalul din cadrul D.S.V.S.A. jude ene i a municipiului Bucuresti, care coordoneaz activitatea acestora.

De asemenea, in cadrul Programului Na ional de Control, DICO efectueaza auditul unitatilor de industrie alimentara, luand in considerare urmatoarele criterii:

- incadrarea acestor unitati in categorii de risc - data autorizarii sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare.

La nivel teritorial, controalele oficiale în unit ile supuse controlului sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor se efectueaz de c tre personalul din cadrul D.S.V.S.A.

jude ene, care desf oar activit i de control oficial, conform noilor atribu ii stabilite prin ROF-ul D.S.V.S.A. aprobat prin Ordinul nr. 1281/26.11.2013.

Pentru asigurarea caracterului unitar de efectuare al ac iunilor de control oficial, au fost elaborate i transmise c tre DSVSA fi e de evaluare, proceduri de recoltare probe,proceduri de inspec ie pentru fiecare domeniu în parte.

Direc ia, Comer , Import,Export, Posturi de Inspectie la Frontiera

Intocme te anual un plan de monitorizare la sec iunea reziduuri, contaminanti si substan e interzise care este introdus in Programul de supraveghere i control în domeniul siguran ei alimentelor.

Anexa.nr.16 - monitorizare reziduuri

LSVSA

LSVSA Bucuresti este Laboratorul Na ional de Referin pentru controlul produselor de origine nonanimal privind determinarea reziduurilor de pesticide, micotoxine, dioxina si metale grele.

Labratorul Sanitar Veterinar si pentru siguranta Alimentelor Bucuresti este responsabil pentru determinarea reziduurilor de pesticide pentru 12 judete din planul national de control inclusiv controlul importurilor (8- PIF-uri) numarul substantelor ce se pot determina prin metode multireziduale este de aproximativ 180 din produse alimentare de origine non-animala, de asemenea este singurul laborator din tara care efectuaza analize conform REG. 669/2009 pentru reziduurile de pesticide, precum si determinare de acrilamida.

Laboratorul de reziduuri de pesticide isi propune pentru perioada 2014-2016 sa dezvolte si sa valideze o metoda monoreziduala de analiza a ditiocarbamatilor si sa creasca numarul de pesticide analizate prin metode multireziduale de la 180 la 200 de analiti.

Laboratorul Sanitar Veterinar si pentru siguranta Alimentelor Bucuresti este responsabil pentru determinarea micotoxinelor din produse de origine nonanimala provenite de pe piata interna cat si din importurile comunitare sau terte tari. Se analizeaza prin metode de screening si confirmare un numar de noua micotoxine (aflatoxina b1, aflatoxine totale, ochratoxina A, zearalenona, deoxinivalenol, fumonisina, toxina t2, toxina HT2, patulina) acoperind intregul Program National de Supraveghere si Control.

Laboratorul de micotoxine coordoneaza treisprezece laboratoare judetene si lucreaza probe arondate de la 32 judete. Laboratorul de micotoxine pentru anii 2014-2016 isi propune sa dezvolte o metoda multitoxina prin tehnica LC-MS/MS,ce poate include si determinarea de alcaloizi ergot.

Laboratorul de dioxine si PCB-uri asemanatoare dioxinei este singurul laborator de acest profil din tara, iar metodele pentru determinarea acestor poluanti, sunt in curs de validare.

Laboratorul de metale grele analizeaza produsele de origine nonanimala din punct

Page 156: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

156

de vedere al contaminarii cu o serie de elemente cum ar fi, cadmiu, staniu si plumb, din 19 judete, asigurand controlul asupra calitatii produselor de pe piata interna pe aproximativ jumatate din suprafata tarii. Laboratorul coordoneaza activitatea a 11 laboratoare oficiale judetene.

Laboratorul de aditivi alimentari si substante interzise efectueaza analize de: indulcitori (aspartam, acesulfam, zaharina) si lucreaza probe arondate de la 42 de judete, coloranti alimentari (sunset yellow, tartrazina, amarant, eritrozina) si lucreaza probe

arondate de la 32 de judete, substante interzise (para red, Sudan I-IV) si lucreaza probe de la 22 de judete. Laboratorul coordoneaza activitatea a 4 laboratoare oficiale.

Laboratorul de contaminanti nitrati analizeaza produse alimentare din 9 judete si coordoneaza activitatea din 7 laboratoare oficiale.

Pentru perioada 2014-2016 laboratorul de contaminanti nitrati isi propune participarea la un test international de capacitate unde sa obtina rezultate satisfacatoare pentru a putea fi desemnat Laborator National de Referinta.

Laboratorul de alergeni analizeaza produse alimentare din 18 judete (arahide si alune).

Laboratorul de microbiologie alimentara analizeaza probe prin 19 metode de determinare a microorganismelor patogene, avand arondate 14 judete . Pentru anii 2014-2016 isi propune sa dezvolte trei metode : Detectia enterotoxinei stafilococice din produse alimentare, Enumerarea E.coli conform ISO 16649-3 si Detectia Clostridium perfringens din apa potabila.

MADRAgentia Nationala Fitosanitara

Intarirea capacitatii de implementare a legislatiei comunitare privind produsele de protectie a plantelor si reziduurile de pesticide

Controlul calit ii produselor de protec ie a plantelor prin analize de laborator, efectuate în conformitate cu Nota nr. 159.091/16.01.2014 privind programul na ional de monitorizare a calit ii produselor de protec ie a plantelor, procedurile generale privind controlul produselor de protec ie a plantelor la comercializare i utilizare iformularele de utilizat în cadrul inspec iilor efectuate pentru controlul produselor de protec ie a plantelor la comercializare i utilizare pentru anul 2014.

Controlul produselor de protec ie a plantelor la comercializare i utilizare prin inspectii la operatorii economici care comercializeaza produse de protectie a plantelor (fitofarmacii, depozite) si la utilizatorii de produse de protectie a plantelor (producatorii agricoli sau prestatorii de servicii cu produse de protectie a plantelor) în conformitate cu Nota nr. 159091/16.01.2014 privind programul na ional de monitorizare a calit iiproduselor de protec ie a plantelor, procedurile generale privind controlul produselor de protec ie a plantelor la comercializare i utilizare i formularele de utilizat în cadrul inspec iilor efectuate pentru controlul produselor de protec ie a plantelor la comercializare i utilizare pentru anul 2013;

Monitorizarea prin examene de laborator a prezentei reziduurilor de pesticide din produsele de origine vegetala prin programe nationale anuale in concordanta cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (159304/31.01.2014).

Actualizarea bazei de date PESTEXPERT privind produsele de protectie a plantelor omologate in Romania https://aloe.anfdf.ro/ ;

Continuarea instruirii personalului de specialitate din cadrul celor 42 de Unitati Fitosanitare.

Page 157: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

157

Procedurile referitoare la monitorizare se afla postate pe site-ul www.madr.ro.

Comunicarea si schimbul de informatii cu Comisia Europeana, referitoare la organismele daunatoare de carantina;

- participarea la intalnirile organizate de organismele internationale O.E.P.P., C.I.P.V, F.A.O., O.M.C., Taiex, Banca Mondiala, gestiunea corespondentei si a materialelor documentare;

-asigurarea schimbului de informa ii cu Comisia European , participarea lunara la Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sanatatea Animala si participarea la grupurile de lucru specifice;

-participarea la lucrarile sub-comitetelor si comitetelor de asociere privind monitorizarea progreselor inregistrare in adoptarea si implementarea acquis-ului comunitar.

- elaborarea mandatelor de pozitie a Romaniei fata de documentele din sectorul fitosanitar elaborate la nivelul Uniunii Europene;

- formularea de raspunsuri catre alte organizatii de profil, cum ar fi Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentelor- European Food Safety Authority (EFSA) etc

Dezvoltarea sistemului informatic national de protectia plantelor -actualizarea bazei de date a sistemului PESTEXPERT privind situatia omologarii

produselor de protectie a plantelor in Romania; -asigurarea functionarii programelor informatice SINPP-server, SINPP-client si

PESTEXPERT, pentru a raspunde cerintelor de interoperabilitate cu sisteme informatice regionale si centrale din UE;

Programul na ional pentru controlul calit ii produselor de protec ie a plantelor este întocmit i implementat de c tre LCCP din cadrul LCF pe baza urm toarelor criterii:

experienta din anii anteriori privind produsele de protec ie a plantelor la care s-au semnalat neconformit i;

produsele de protec ie a plantelor existente pe pia a; consultarea inspectorilor fitosanitari ; recomandarile expertilor Uniunii Europene urmare a misiunilor de evaluare.

Controlul produselor de protec ie a plantelor la comercializare i utilizare se face în conformitate cu Procedurile generale privind controlul produselor de protec’ie a plantelor la comercializare ;i utilizare (Nota nr. 75168/26.01.2011) care au la bazrespectarea legisla iei privind condi iile de plasare pe pia a produselor de protec ie a plantelor (Nota nr.116231/03-02-2012).

Programele pentru monitorizarea reziduurilor de pesticide din produsele de origine vegetala sunt intocmite de catre LCRPPPV pe baza urmatoarelor criterii :

numarul de locuitori pe judet si municipiul Bucuresti; consumul de fructe, legume si cereale pe judete si pe sezon; productia interna si din import de produse vegetale; experienta din anii anteriori privind produsele agricole cu depasiri ale LMA; utilizarea metodelor de analiza multireziduala (MRMs) ; consultarea inspectorilor fitosanitari ; a recomandarilor expertilor Uniunii Europene urmare a misiunilor de evaluare.

Prelevarea probelor de fructe, legume si cereale este facuta de inspectorii fitosanitari conform unui calendar care este inclus in planul de monitorizare.

Probele prelevate sunt aduse la laborator, de catre inspectorii fitosanitari sau de posta rapida.

Page 158: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

158

Inspectia in industria alimentara

Inspectorii împuternici i s verifice operatorii economici, care produc i comercializeazproduse alimentare, urm resc compozi ia i calitatea produselor alimentare prelucrate iprocesate, toate produsele alimentare fabricate, inclusiv, produsele tradi ionale, produse cu denumiri de origine si indica ii geografice, Prin supravegherea si controlul operatorilor economici care desf oar activit iîn industria alimentara se urm re te cu prec dere controlul tehnologic al produselor alimentare, respectiv modul cum se respecta compozi ia i calitatea alimentelor prelucrate/procesate, în conformitate cu normele de referin- OM nr. 560 din 16 august 2006 pentru aprobarea normelor cu privire la comercializarea produselor din carne si a caietului de sarcini; - OM nr. 250 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea normei cu privire la fabricarea, con inutul, ambalarea, etichetarea i calitatea f inii de grâu destinate comercializ riipentru consum uman; - OM. nr. 362 din 12 august 2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la con inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea i p strarea bulionului i a pastei de tomate; - OM. nr. 510 din 5 august 2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compozi ia, fabricarea i etichetarea sucurilor din fructe i ale altor produse similare destinate consumului uman si alte norme, precum si respectarea caietelor de sarcini;

- Ordin M.A.D.R. nr.724 din 29 iulie 2013 privind atestarea produselor tradi ionale

In baza planific rii anuale stabilite si a tematicii de control, inspectorul verifica : - existen a documentelor care înso esc i atest calitatea materiilor prime, a materialelor auxiliare cât i a ambalajelor de prezentare i desfacere - verificarea respect rii H.G. nr. 1904/2006 pentru modificarea H.G. nr. 568/2002 privind iodarea universal a s rii destinate consumului uman, hranei pentru animale i utiliz rii în industria alimentar de c tre operatorii economici care fabric pâine i produse de panifica ie;- verificarea, în structurile de vânzare cu am nuntul, a respect rii condi iilor de comercializare i a afi ajului obligatoriu la comercializarea pâinii i produselor de panifica ie, conform art. 11 din O.U.G. nr.12/2006 pentru stabilirea unor m suri de reglementare a pie ei pe filiera cerealelor i a produselor procesate din cereale;- verificarea respect rii regimului de marcare, ambalare i comercializare a ou lor la produc tori, ambalatori i la unit ile de desfacere cu am nuntul, conform Regulamentului (CE) 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ou lor ia O.M. nr. 461 /2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hot râriiGuvernului nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a ou lor.-verificarea respect rii prevederilor Ordinului M.A.D.R. nr. 724/2013 privind atestarea privind atestarea produselor traditionale.

La finalizarea verific rii, inspectorul întocme te, în prezen a agentului economic un Proces – verbal de control , în care sunt înscrise constat rile f cute, m surile dispuse idac este cazul sanc iunile contraven ionale aplicate. In cazul in care, în unit ile controlate se constata un num r mare de neconformit i, inspec iile se pot intensifica, pana la remedierea deficientelor constatate.

Controalele inspectorilor vitivinicoli sunt efectuate prin utilizarea unor metode itehnici adecvate, cum ar fi: monitorizare, supravegherea, verificarea, inspec ia,

Page 159: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

159

prelevarea de probe din produsele controlate i efectuarea de analize de compozi iefizico - chimic i organoleptic . Anterior efectu rii controlului, inspectorul vitivinicol examineaz în baza de date informa ii despre agentul economic care urmeaz a fi controlat. Astfel inspectorul vitivinicol, tie înainte de efectuarea controlului dac agentul economic a mai fost controlat, ce constat ri au fost f cute i ce m suri au fost dispuse. Totodat , sunt verificate scriptic : declara iile de stocuri, declara iile de recolt , declara iilede produc ie, documentele de înso ire a transporturilor de produse vitivinicole expediate vrac, centralizarea lunar a acestor documente. La efectuarea a controlului, inspectorul vitivinicol urm re te: verificarea scriptic i faptic a datelor din declara iile de stocuri, declara iile de recolt ,

declara iile de produc ie, documentele de înso ire a transporturilor de produse vitivinicole expediate vrac; verificarea registrelor de intr ri/ie iri ale produselor vitivinicole, registrelor de

tratamente oenologice, registrelor de îmbuteliere; verificarea materiilor prime, ingredientelor, materialelor auxiliare folosite în procesul

tehnologic iar atunci când sunt suspiciuni privind calitatea acestora recoltarea de probe iinterzicerea folosirii lor pân la eliberarea buletinelor de analiz ; respectarea fluxului tehnologic în realizarea produsului; starea tehnic a echipamentelor, instala iilor, utilajelor i mijloacelor de transport

folosite în fluxul tehnologic; starea de igien din spa iile de fabricare a produsului; respectarea condi iilor de ambalare i etichetare a produsului; condi iile de depozitare i p strare a materiilor prime, materialelor i a produsului finit.

La finalizarea controlului, inspectorul vitivinicol întocme te în prezen a agentului economic controlat Proces – verbal de control i contraven ii în care sunt înscrise constat rile f cute, m surile dispuse i dac este cazul sanc iunile contraven ionaleaplicate.

MS

Directia Sanatate Publica si Control in Sanatate Publica din cadrul Ministerului Sanatatii, in conformitate cu prevederile art. 18(5) din Regulamentul (CE) nr. 756/2008 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a cerin elor de acreditare i de supraveghere a pie ei în ceea ce prive te comercializarea produselor ide abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, ale art. 15 din Regulamentul CE nr. 882/2004, privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformit iicu legisla ia privind hrana pentru animale i produsele alimentare i cu normele de s n tate animal i de bun stare a animalelor , ale anexei 3 lit.i) din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activit ii de transfuzie sanguin , donarea de sânge i componente sanguine de origine uman , precum i asigurarea calit ii i securit ii sanitare, în vederea utiliz rii lor terapeutice, Ministerul S n t ii are obliga ia elabor rii planurilor na ionale de control pe domeniile de competen în baza c rora se vor derula ac iunispecifice ale structurilor de control în s n tate public din cadrul direc iilor de s n tatepublic teritoriale, elaboreaza anual Planul Na ional de Ac iuni Tematice de Control in S n tate Public

Ac iunile tematice planificate, in domeniul alimentului se vor derula de c tre serviciile de control în s n tate public din cadrul direc iilor de s n tate public jude enei a municipiului Bucure ti în baza adreselor transmise de c tre Direc ia S n tate Publici Control în S n tate Public a Ministerului S n t ii, în conformitate cu procedura

opera ional aprobat prin Ordinul MS nr. 1277/2009 pentru aprobarea procedurilor operationale ale structurilor MS.

Page 160: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

160

De asemenea, Directiile de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti elaboreaza anual propriul plan de control.

Totodata, Ministerul Sanatatii a elaborat procedurile specifice privind actiunile de control in domeniul alimentelor si procedura generala de prelevare probe si transmisa DSP-urilor prin adresa MS nr. 30989/19.06.2013

În cadrul activitatilor desfasurate de catre reprezentantii Directiilor de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti se efectueaza: controale sistematice în domeniul alimentului; controale tematice în domeniul alimentului, conform planului tematic anual national si al planurilor anuale judetene al activit ii de control în s n tatea public la nivel jude eani în municipiul Bucure ti monitorizarea factorilor de risc alimentari in vederea protejarii

sanatatii si prevenirea imbolnavirilor prin sintezele nationale coordonate de INSP; controale efectuate ca urmare a unor reclama ii i sesiz ri; controale efectuate la solicitarea altor autorit i;

Serviciile de Control in Sanatate Publica din cadrul DSP judetene si a municipiului Bucuresti folosesc în activitatea de control;

-procedurile specifice privind actiunile de control si prelevare probe ghiduri de control; standarde; instrumente i aparatur de control, specifice pentru determin ri în teren i prelevare de probe;

imprimate tipizate specifice: proces-verbal de constatare a condi iilor igienico-sanitare, proces-verbal de constatare a contraven iei , proces-verbal de recoltare de probe, raport de inspec ie;

tampil , precum i alte documente de inspec ie sanitar .

Activitatea de control a Serviciilor de Control in Sanatate Publica din cadrul DSP judetene si a municipiului Bucuresti se desf oar dup proceduri generale ispecifice.

Procedura generala este urmatoarea: a) etapa de preg tire, care cuprinde: - studierea dosarului de obiectiv; - studierea rapoartelor de inspec ie anterioare; - alegerea ghidurilor de inspec ie i a listelor de verificare specifice, a imprimatelor itipizatelor necesare; - stabilirea, de principiu, a probelor de laborator care urmeaz a fi recoltate; - preg tirea recipientelor i a aparatelor necesare; b) 1. etapa de teren: - la începerea controlului se stabile te leg tura cu reprezentantul legal al obiectivului inspectat, care va desemna un reprezentant pentru a-i înso i pe inspectorii sanitari pe toatperioada desf ur rii ac iunii de inspec ie; - în timpul inspec iei sanitare se urm resc i se noteaz toate etapele i elementele prev zute în procedura de control specific obiectivului, pentru a se evita pierderea informa iilor relevante, i se solicit toate documentele necesare pentru aprecierea riscului pentru s n tatea public ; - se execut m sur tori pe loc, dup caz, i se înregistreaz rezultatele; - se descriu, se fotografiaz i/sau se filmeaz punctele, zonele sau spa iile în care nu sunt respectate normele igienico-sanitare de func ionare; - se recolteaz probele de laborator (conform procedurilor) necesare examin rilor complete (organoleptic, fizico-chimic, biologic), în conformitate cu standardele în vigoare. Prelevarea de probe nu este obligatorie dac produsele prezint semne evidente de alterare,

Page 161: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

161

falsificare, infestare cu parazi i, muceg irea sau poluarea cu substan e nocive evidente, semnele de mai sus fiind suficiente pentru dovedirea neconformit ii; - probele se preg tesc pentru transport în condi ii corespunz toare la un laborator acreditat, în timpul cel mai scurt, conform normelor, i se înso esc de procese-verbale de recoltare, care in loc de adres de înaintare i în care se vor men iona datele de identificare a obiectivului, datele de identificare a produsului, cantitatea i caracteristicile stocului din care au fost recoltate; - se recolteaz , dup caz, contraprobe care se p streaz la sediile inspec iilor sanitare de stat jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti. La solicitarea proprietarului produselor, contraprobe din acela i produs se pot p stra în unitatea inspectat , cu obliga ia sigil rii iasigur rii conserv rii lor corespunz toare; - se verific i se noteaz parametrii prev zu i în ghidul de inspec ie, din care pot fi deduse neconformit ile constatate, utilizându-se i listele de verificare în care se completeazcalificativele acordate fiec rui parametru; In cadrul controlului oficial al alimentului, în unit ile în care exist implementat HACCP (autocontrol), inspectorii sanitari vor efectua controlul documentelor (înregistr rile) iinspec ia punctelor critice.

Fiecare ac iune de inspec ie sanitar se înregistreaz în registrul unic de control i se finalizeaz printr-un proces-verbal de constatare a condi iilor igienico-sanitare, dac este cazul. În cazul în care au fost verificate mai multe unit i care apar in aceluia i operator economic sau dac s-au recoltat probe de laborator, se întocme te raport de inspec ie.Documentele întocmite ca urmare a inspec iei (procesele-verbale de constatare a condi iilor igienico-sanitare, rapoartele de inspec ie, procesele-verbale de constatare a contraven iiloretc.) de c tre inspectorii sanitari trebuie s con in toate rezultatele examin rilor din teren ide laborator, stabilirea conformit ilor/neconformit ilor pe baza acestor date, recomand ripentru remediere cu termene i responsabilit i, alte m suri aplicate.

ANPC

Activitatea de control/inspectie si prelevare de probe se planifica avandu-se in vedere:a) programele de controale tematice intocmite trimestrial care au la baza, in principal:

controlul modului de implementare a actelor normative europene in domeniul etichetarii , prezentarii, publicitatii si conformitatii produselor alimentare;

controlul conformitatii produselor alimentare cu acte normative elaborate pe baza normativelor europene si a CODEX ALIMENTARIUS;

controale desfasurate in perioade specifice sarbatorilor (sarbatori pascale, sarbatori de iarna etc.) si ale perioadelor estivale etc;

controale desfasurate, ca urmare reclamatiilor repetate sau concomitente ale consumatorilor;

b) controale desf urate la nivel regional/jude ean, pe baza programelor proprii de control;c) controale ca urmare a reclama iilor consumatorilor; d) controale ca urmare a solicit rii altor institu ii.

In activitatea de control sunt utilizate: proceduri de control; tipizate specifice, respectiv procese-verbale de constatare a contraven iei , procese-

verbale de prelevare de probe, stampile;

Fiecare ac iune de inspec ie se înregistreaz în registrul unic de control i se finalizeazprintr-un proces-verbal de constatare a contraven iilor sau, dup caz proces-verbal de constatare.

Page 162: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

162

Documentele întocmite ca urmare a inspec iei (proces-verbal de constatare a contraven iilor/proces-verbal de constatare/proces verbal de prelevare etc.) de c trecomisari trebuie s con in toate constat rile din teren i de laborator, s stabileascneconformit ile pe baza acestor date, sanc iunile aplicate i m surile complementare.

MAI

Controalele (inspectiiile sanitare, sanitare veterinare) in MAI, in domeniul sigurantei alimentelor, se executa de catre medicii inspectori sanitari de stat si medicii veterinari oficiali cadrul Centrelor Medicale judetene/CMDTA – uri si Cabinetele Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ce au arondate zone de responsabilitate prin Dispozitiile directorului Directiei Medicale.

Acestea sunt efectuate conform planificarii in baza “Planurilor de control anuale”care sunt supuse in luna ianuarie a fiecarui an calendaristic avizarii de catre conducerea Directiei Medicale a MAI si se suplimenteaza ori de cate ori se considera necesar.

Inspectiile sanitare, sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in domeniul sigurantei alimentelor in MAI au in principal un caracter operativ.Acestea pot fi de fond, tematice sau inopinate si de campanie :

1. de fond – periodice si programate; 2. tematice sau partiale sau inopinate – suplimentare (pentru verificarea planurilor de

conformitate, în cadrul unor eventuale neconformitati, sesizari, etc.); 3. campanie - in situatii epidemiologice deosebite (ex. gripa aviara).

Controlul tematic in domeniul sigurantei alimentelor in raza de competen a re eleimedicale a Direc iei Medicale a MAI - se efectueaz de urgenta sau ori de cate ori se impune acest fapt.

Toate controalele in domeniul sigurantei alimentelor, se concretizeaza prin incheierea de „Note de constatare/Procese verbale de constatare”.

MJ

Inspectiile sanitare veterinare in M.J. – A.N.P. se desfasoara conform legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor fiind periodice i programate.

Toate controalele se concretizeaza prin Note de constatare privind normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor. Notele de constatare

sunt elaborate de medicul veterinar din cadrul A.N.P. i de c tre medicii veterinare din unit ile teritoriale i sunt prezentate unitatii controlate.

notele de control care cuprind aspecte sau evenimente negative pe linia sigurantei alimentelor, cuprind Planurile de masuri, termenele de remediere a deficientelor si indicarea persoanelor cu responsabilitati in rezolvarea situatiei . Aceste informatii sunt transmise la A.N.P.

Medicii veterinari oficiali respecta metodologiile specifice de inspectie sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor asigurand securitatea si confidentialitatea documentelor, referitoare la obiectivele care au fost inspectate.

MapN

Direc ia medical coordoneaz i organizeaz controalele în domeniul igienei is n t ii publice veterinare.

Page 163: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

163

Toate controalele in domeniul sigurantei alimentelor, au un caracter operativ, inopinat si tematic, concretizandu-se prin incheierea de Procese verbale de constatare a conditiilor de igiena sanitar veterinara .

Controalele se realizeaz prin: 1. inspec ii:

a) regulat; b) acolo unde se suspecteaz neconformitatea;

Se realizeaz în toate stadiile de produc ie, fabrica ie, procesare, depozitare, transport, distribu ie, comercializare. 2. recoltarea i analiza probelor; 3. inspec ia igienei personalului; 4. controlul documentelor; 5. examinarea oric rui sistem de verificare stabilit i evaluarea rezultatelor ob inute.

4.6.3. Resurse alocate

4.6.3.1. Resurse umane

ANSVSA

Direc ia Siguranta Alimentelor de Origine Animala are la nivel central 9 medici veterinari i un inspector în industria alimentar implica i în activitatea de elaborare a strategiei controlelor oficiale în domeniul siguran ei alimentelor de origine animal , iar la nivel jude ean 1411 medici veterinari i asisten i veterinari, din care: - total medici veterinari: 1027; - total asisten i veterinari: 384

Direc ia Siguran a Alimentelor de Origine Nonanimala are la nivel central alocat un numar de 23 posturi iar la nivel judetean circa 5 specialisti. Personalul din aceste structuri este selectat tinand seama de caracterul multidisciplinar al activitatii specifice. Astfel, in cadrul structurilor isi desfasoara activitatea specialisti in urmatoarele domenii: stiinta si ingineria alimentelor, zootehnie, biochimie, chimie, agronomie, medicina generala, medicina veterinara etc.

Direc ia de Inspec ii i Control Oficial La nivel central, cele 8 persoane din cadrul Serviciului Control Siguran a Alimentelor din cadrul D.I.C.O. monitorizeaz i controleaz activitatea de control oficial desf urat de structurile de la nivel teritorial din cadrul D.S.V.S.A. jude ene i a municipiului Bucure ti si efectueaza auditul unitatilor de industrie alimentara autorizate sanitar veterinar, in conformitate cu prevederile Programului National de Control. La nivel teritorial, controalele oficiale în unit ile supuse controlului sanitar veterinar ipentru siguran a alimentelor se efectueaz de c tre personalul din cadrul D.S.V.S.A. jude ene, care desf oar activit i de control oficial, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1281/26.11.2013 pentru aprobarea structurii organizatorice cadru i a Regulamentului de organizare i func ionare ale direc iilor sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti.

Directia Evidenta Informatizata Identificare i Înregistrare Animale

La nivel central persoanele din cadrul direc iei monitorizeaz activitataea de identificare, înregistrare animale i traces desf uarate de structurile de la nivel teriotorial.

Page 164: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

164

MS

Personalul implicat in activitati in domeniul sigurantei alimentului este incadrat la nivelul direc iilor de s n tate public jude ene i a municipiului Bucure ti in compartimente/servicii de supraveghere boli transmisibile, compartimente/servicii de evaluare risc factori de mediu – birou igiena alimentatiei) si compartimente de control in sanatatea publica si Compartimente de control al calit ii serviciilor de aisten medical ,in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare i func ionare i a structurii organizatorice ale direc iilor de s n tate publicjude ene i a municipiului Bucure ti. Exista 426 persoane din cadrul Direc iilor de S n tate Public judetene si a Municipiului Bucuresti (cu responsabilit i în domeniul alimentului din cadrul Serviciului de control în s n tate public i al Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de via i munc ).La nivelul Institutului National de Sanatate Publica si al Centrelor Regionale de Sanatate Publica, 19 persoane cu responsabilitati in domeniul alimentului isi desfasoara activitatea in cadrul sectiilor de sanatate si mediu. La nivel central in cadrul DSPCSP 3 persoane au responsabilitati in domeniul sigurantei alimentului.

MADR

Agentia Nationala Fitosanitara

Laboratorul pentru controlul reziduurilor de pesticide in plante si produse vegetale din cadrul Laboratorului Central Fitosanitar Laboratorul functioneaza in structura LCF si este subordonat din punct de vedere

tehnic si administrativ Agentiei Nationale Fitosanitare. Personalul laboratorului are statut de functionar public si este alcatuit din 4 cadre cu studii superioare de chimie si 2 cu studii medii de chimie si agronomie. In cadrul a trei programe PHARE personalul a urmat cursuri de instruire pe tehnicile avansate de analiza a reziduurilor de pesticide, de asigurarea calitatii, de metrologie.

Cheltuielile curente i de capital ale laboratorului se finan eaz din bugetul de stat stabilit pentru Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale.

Laboratorul pentru controlul calit ii produselor de protec ie a plantelor din cadrul Laboratorului Central Fitosanitar

Laboratorul functioneaza in structura LCF si este subordonat din punct de vedere tehnic Agentiei Nationale Fitosanitare. Personalul laboratorului are statut de functionar public si este alcatuit din 8 cadre cu studii superioare de chimie, 1 persoana cu studii superioare de scurta durata si 5 cu studii medii. In cadrul a trei programe PHARE personalul a urmat cursuri de instruire referitoare la tehnicile gaz-cromatografice si lichid-cromatografice, de asigurarea calitatii precum si la metrologie.

Inspec ia în industria alimentar din cadrul M.A.D.R, are structuri în cadrul direc iilor pentru agricultur jude ene. La acest nivel, inspectorii cu studii superioare de specialitate, dispun de un mijloc de transport pentru deplasarea la operatorii economici controla i Cheltuielile curente i de capital ale Inspec iei se finan eaz din bugetul de stat stabilit pentru Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale.

Inspec ia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, are structuri în cadrul direc iilor pentru agricultur jude ene si a Minicipiului Bucuresti. Directiile pentru agricultur dispun de mijloace de transport pentru deplasarea inspectorilor la agen ii

Page 165: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

165

controla i i pentru colectarea de probe în timpul controalelor. Probele din produsele vitivinicole controlate sunt transmise c tre unul dintre laboratoarele publice desemnate pentru efectuarea de analize în cadrul controlului oficial. Pentru verificarea conformit iifizico-chimice, microbiologice i organoleptice asupra produc iei vitivinicole destinatpie ei interne i externe, func ioneaz ca institu ii publice cu personalitate juridic în subordinea Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurare, finan ate din venituri proprii isubven ii acordate de la bugetul de stat, 5 laboratoare pentru controlul calit ii i igienei vinului, în baza Hot rârii de Guvern 1564/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare Personalul încadrat la Inspec ia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol este salarizat conform acelora i norme i criterii ca i restul personalului încadrat în minister sau la direc iile pentru agricultur jude ene i a municipiului Bucure ti.

Cheltuielile curente i de capital ale Inspec iei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol se finan eaz din bugetul de stat stabilit pentru Ministerul Agriculturii iDezvolt rii Rurale.

ANPC

Autoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorilor î i desfa oar activitatea de control prin cele 8 de comisariate regionale pentru protec ia consumatorilor iComisariatul pentru Protec ia Consumatorilor al Municipiului Bucure ti, în care î idesfa oar activitatea cca 139 de speciali ti în domeniul produselor alimentare cu preg tire universitar (ingineri de industrie alimentar , medici veterinari, ingineri agronomi, ingineri horticoli).

MAI

Resursele umane conform zonei de competenta, sunt reprezentate de un numar de (76)inspectori sanitari si sanitari veterinari de stat, astfel:

- (50) cadre medicale (medici, biologi, asisten i medicali) - inspectori sanitari de stat; - (26) medici veterinari oficiali;

Medicii veterinari oficiali de la nivelul local, - Cabinetele Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ale IGPR si IGJR, Centrele Medicale judetene/CMDTA-uri din MAI, asigura controlul pe linia sigurantei alimentelor in toate unitatile MAI.

MJ

In cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor isi desfasoara activitatea un medic veterinar care coordoneaza activitatea medicilor veterinari din unitatile subordonate. In teritoriu, la nivelul unitatilor de penitenciar, reteaua sanitara veterinara proprie M.J. – A.N.P. este formata din 30 medici veterinari.

MapNResurse umane: 10 inspectori de s n tate public i 6 medici veterinari oficiali.

4.6.3.2. Capacitate analitica

ANSVSA

Directia Siguran a Alimentelor de Origine Animal

Page 166: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

166

Directia de Siguran a Alimentelor de Origine Animal (DSAOA) coordoneaz ,îndrum i verific activitatea în domeniul siguran ei alimentelor desf urat de Institutul de Igien i S n tate Public Veterinar , precum i activitatea desf urat în cadrul laboratoarelor sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor unde se efectueazanalize asupra alimentelor de origine animal , dispunându-se m suri pentru îmbun t irea activit ii analitice în ceea ce prive te siguran a alimentelor de origine animal ,Prin IISPV se dispuns m suri pentru: - organizarea instruirilor,- achizi ionarea de echipamente necesare prin IISPV, - organizarea testelor interlaboratoare, - uniformizarea i simplificarea modelelor de raportate a datelor, - întocmirea i actualizarea listei cu metodele acreditate utilizate de c tre laboratoarele sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor din subordinea ANSVSA, - elaborarea i implementarea procedurilor, instruc iunilor i manualelor de lucru, precum i toate documentele specifice pentru domeniul analitic;

Institutul de Igiena i S n tate Publica Veterinara

Institutul de Igien i S n tate Public Veterinar (I.I.S.P.V.) este Laboratorul Na ional de Referin pentru controlul produselor de origine animal i furajelor ipentru toate grupurile de substan e existente in Anexa I a Directivei Consiliului 96/23/EEC. IISPV este acreditat în conformitate cu ISO 17025: 2005. Acesta efectueaz coordonarea tehnic i controalele activit ii laboratoarelor din cadrul direc iilor sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene în domeniul igienei i s n t ii publice veterinare, precum: evaluarea capabilitatii analitice a laboratoarelor zonale pentru controlul reziduurilor la animale vii i produsele acestora, pentru realizarea Planului Na ional de Control Reziduuri si evaluarea capabilit iianalitice a laboratoarelor zonale de control furaje (pentru identificare microscopic iimpurit i botanice/substan e coccidiostatice i antibiotice); instruirea speciali tilor din LSVSA jude ene; organizarea de teste în vederea monitoriz rii capabilit ii analitice a laboratoarelor . Exist 41 de laboratoare care apar in Direc iilor sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor, dintre care: 38 laboratoare sunt acreditate ISO 17025 si 3laboratoare in curs de acreditare.

Institutul de Igien i S n tate Public Veterinar , împreun cu 8 laboratoare zonale sunt responsabile pentru analiza Planului Na ional de Control al Reziduurilor.

I.I.S.P.V. este auditat periodic de catre Organismul National de Acreditare - RENAR, conform politicii acestuia, privind supravegherea si reevaluarea.

Pe baza programului anual, aprobat de conducerea I.I.S.P.V, se realizeaza audituri interne prin intermediul carora se evalueaza toate componentele sistemului de management.

Auditul extern este realizat de catre experti ai DG SANCO – FVO in cadrul misiunilor de evaluare in domeniul sanitar veterinar i al sigurantei alimentelor.

MS

Resurse analitice: In reteaua de laboratoare a Ministerul Sanatatii exista 21 de laboratoare acreditate ISO 17025 de catre RENAR (19 laboratoare la nivelul direc iilor de s n tate public jude ene si 2 laboratoare din cadrul Institutului Na ional de S n tatePublic ).

Page 167: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

167

In proces de acreditare exista 11 laboratoare (9 la DSPJ si 2 la INSP)..

MADR

Laboratorul pentru controlul reziduurilor de pesticide in plante si produse vegetale din cadrul Laboratorului Central Fitosanitar

Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in Plante si Produse Vegetale este Laboratorul Na ional de Referin pentru determinarea reziduurilor de pesticide din fructe, legume si cereale din productia interna.

LCRPPPV coordoneaza activitatea cele doua laboratoare zonale pentru controlul reziduurilor de pesticide din cadrul unitatilor fitosanitare Dolj si Mures.

Laboratorul pentru controlul calit ii produselor de protec ie a plantelor din cadrul Laboratorului Central Fitosanitar

LCCP este laboratorul autorizat pentru determinarea proprietatilor fizico-chimice ale produselor de protectie a plantelor. Utilizeaza 15 metode de analiza a proprietatilor fizice, din care 8 au fost acreditate conform SR EN ISO 17025/2005 cu certificat de acreditare nr. LI-387/2010 iar continutul de substanta activa este determinat prin tehnicile gaz-cromatografiei si lichid-cromatografiei, ale caror metode de lucru au primit acreditare pentru un numar de 9, respectiv 17 substante active. Cu personalul si dotarea actuala, in cadrul laboratorului se analizeaza anual aproximativ 200 de probe, pentru care se efectueaza 800 de analize.

Activitatea de control a calit ii produselor de protec ie a plantelor este urm rit ievaluat în cadrul Programului na ional de monitorizare a calit ii produselor de protec ie a plantelor (pesticidelor). Inspectorii fitosanitari din cadrul unit ilor fitosanitare preleveazprobe conform calendarului de prelevare prev zut în program, pe care le predau inspectorilor coordonatori în vederea recep ion rii, centraliz rii i transmiterii c tre laboratoarele zonale sau c tre Laboratorul pentru controlul calit ii pesticidelor din cadrul LCF.

Activitatea de control a produselor de protec ie a plantelor la comercializare iutilizare se desf oar conform Procedurilor generale privind controlul produselor de protec ie a plantelor la comercializare i utilizare. Aceste proceduri vizeaz modul de derulare a inspec iilor privind controlul comercializ rii i utiliz rii produselor de protec ie a plantelor pe teritoriul României. Inspectorii fitosanitari din cadrul unit ilor fitosanitare efectueaz inspec ii atât la operatorii economici care comercializeaz produse de protec ie a plantelor, cât i la utilizatori (produc tori agricoli i prestatori de servicii). Unit ile fitosanitare raporteaz lunar la Agen ia Na ional Fitosanitar rezultatele inspec iilor efectuate. Pe baza rezultatelor inspec iilor Agen ia Na ional Fitosanitarîntocme te un raport anual pe care îl înainteaz Comisiei Europene.

În sprijinul activit ii de control a produselor de protec ie a plantelor a fost creata baza de date PESTEXPERT privind situa ia produselor de protectie a plantelor omologate care este actualizat permanent .

Laboratoare publice pentru controlul calit ii i igienei vinului

In subordinea MADR functioneaza Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii si Igienei vinului Valea Calugareasca înfiin at în baza Hot rârii de Guvern nr.1564/2003, cu modific rile �i complet rile ulterioare, desemnat pentru efectuarea de analize în cadrul controlului oficial, prin Ordinul ministrului agriculturii �i Dezvolt rii Rurale nr. 272/2010 privind aprobarea Listei laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor în cadrul controlului oficial în sectorul vitivinicol i care aplic prevederile comunitare ale Reg.(CE) nr.491/2009 i Reg.(CE) nr.555/2008.

Page 168: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

168

In anul 2009, LCCCIV Valea Calugareasca s-a reorganizat in baza HG nr.1404/18.11.2009 si functioneaza cu patru filiale: Odobe ti, Blaj, Craiova si Murfatlar (Basarabi).

Se precizeaz faptul c Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii si Igienei vinului Valea Calugareasca este laborator de referin .

Activitatile specifice LCCCIV Valea Calugareasca: Efectuarea de analize fizico-chimice, organoleptice i microbiologice la probele de

vin prelevate de c tre inspectorii vitivinicoli din cadrul direc iilor pentru agricultur i a Municipiului Bucure ti;

http://www.renar.ro/listsAnnexes/ro/LI/701%20la%20800/LI%20770%20A%20LCCCIV%20VALEA%20CALUGAREASCA.pdf

Efectuarea de analize fizico-chimice, organoleptice i microbiologice prin prest ride servicii la vinurile prezentate de c tre agen ii economici, persoane fizice sau juridice; Alc tuirea unei b nci de date în baza prevederilor Ordinului MADR nr.797/2007 în

vederea cre rii cazierului viticol; Efectuarea de analize pentru tescovin i drojdie de vin în baza Ordinului MADR

nr.580/2008 privind retragerea sub control a subproduselor vitivinicole; Situa ia probelor de vin i alte produse vinicole prezentate la analiza pe jude e; Situa ia neconformit ilor/component analizat. Propuneri de m suri pentru îmbun t irea activit ii.

În baza buletinelor de analiz emise de laboratoarele publice, Inspec ia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol – ISCTV, depisteaz neconformit ile i fraudele ce pot exista în producerea, condi ionarea si comercializarea vinurilor i a altor produse vitivinicole, constatând contraven iile i aplicând sanc iuni, în temeiul legisla iei vitivinicole în vigoare.

Laboratoarele sunt coordonate tehnic i administrativ de c tre DIA din cadrul Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale prin compartimentul de Inspec ia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol. Aceste laboratoare sunt acreditate sau în curs de acreditare conform ISO 17025/2005.

ANPC

Laboratorul pentru Analiza Calitatii Vinurilor i a B uturilor Alcoolice ce func ioneaz în structura Direc iei de Control i Supraveghere Piat -Serviciul de Control i Supraveghere Pia din cadrul Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Consumatorilor

este acreditat RENAR (SR EN ISO/CEI 17025:2005) i prin ordin al ministrului agriculturii i dezvolt rii rurale este nominalizat ca laborator desemnat pentru efectuarea analizelor

in cadrul controlului oficial in sectorul vitivinicol Laboratorul este destinat realiz rii de determin ri fizice, chimice, microbiologice iorganoleptice la vinuri, b uturi spirtoase, bere, o et.Centrul National pentru Incercarea si expertizarea Produselor LAREX este unitate extrabugetara ( se autofinan eaza integral cu filialele teritoriale si functioneaza prin autofinantare) . CNIEP LAREX este laborator acreditat RENAR(SR EN ISO/CEI 17025:2005) i de ineAutoriza ie Sanitar -Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor emis de ANSVSA pentru determin ri fizice, chimice, microbiologice i organoleptice asupra produselor alimentare.

Page 169: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

169

MAIMedicii inspectori sanitari si medicii veterinari oficiali executa examene si

investigatii pe baza Notelor de insotire, intocmite si parafate, in cadrul Laboratoarelor Sanitare si Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor din subordinea MS si ANSVSA, conform “Programului de supraveghere , profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului”cat si in baza “Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor”

MApNResurse umane: 10 inspectori de s n tate public i 6 medici veterinari oficiali. Resurse materiale:

Centrul de medicin preventiv al Ministerului Ap r rii Nationale este certificat ISO9001 si ISO 140001 si executa urmatoarele activitati :

- controlul personalului care î i desf oar activitatea în blocul alimentar; - analiza de laborator a potabilit ii apei (chimic i bacteriologic); - determinari bacteriologice din alimente; - determin ri chimice din alimente; - expertiza conditiilor de igiena prin indicatori microbiologici (probe de sanita ie);

Laboratoare de medicin preventiv din spitalele militare; Laboratorul de testare, analiz i recep ie alimente al Comandamentului Logistic

Întrunit, acreditat RENAR SR-EN-ISO/CEI 17025/2001, nr. certificat 321L/2004. Activitatea de inspec ie de s n tate public i sanitar veterinar i pentru

siguran a alimentelor este finan at de la bugetul de stat, din fondurile alocate de Ministerul Ap r rii Nationale, i include costurile de echipamente, personal, de transport i cheltuielile cu materiale necesare.

4.6.4. Prioritati in activitatea de control/Clasificarea riscului

ANSVSA

Direc ia Siguran a Alimentelor de Origine Nonanimala

Evaluarea unitatilor care proceseaza produse de origine nonanimala a fost realizata de catre ANSVSA incepand cu sfarsitul anului 2005, pentru stabilirea gradului in care aceste unitati procesatoare sunt conforme cu cerintele legislative cuprinse in pachetul de igiena adoptatla nivel european in anul 2004. Unitatile evaluate au primit calificative de: acceptabil, acceptabil cu recontrol si neacceptabil. Evaluarea unit ilor în func ie de risc demarat în anul 2008 a condus la eficientizarea activit ii de control oficial. Inspectorii din structurile teritoriale au fost instrui i privind completarea noului formular al Fi ei de evaluare a unit ilor transmis prin Not de serviciu, împreun cu instruc iunile referitoare la criteriile de evaluare iclasificare a unit ilor în func ie de risc. Noile criterii utilizate în vederea evalu rii unit ilorpermit:- stabilirea frecven ei controalelor pe baza punctajului ob inut i a obiectivelor predefinite - examinarea unit ilor cu riscuri similare, utilizând parametri de evaluare unitari. Evaluarea unitatilor se realizeaza anual, in etapa preliminara stabilirii frecventei de control. Unit ile din domeniul produselor alimentare de origine nonanimal evaluate iclasificate în func ie de risc sunt ulterior supuse controalelor cu o frecven ce variaz în func ie de nivelul de risc. Pe baza experien ei acumulate i inând seama i de noul

Page 170: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

170

sistem aplicat pentru evaluare, incepand cu anul 2014 planificarea bazat pe risc a controlului oficial conduce la stabilirea ca frecven a controlului: - unit i cu risc sc zut – 1 control la 12 luni; - unit i cu risc mediu – 1 control la 4 luni; - unit i cu risc ridicat – 1 control la 2 luni. Frecven a desf ur rii controalelor oficiale planificate se stabile te luand in considerare criterii precum istoricul unit ii, tipurile de neconformit i sesizate pe parcursul desf ur rii activit ii, frecventa aparitiei acestora si etapa din proces in care apar, modific rile survenite în plan tehnic i tehnologic etc. Suplimentar fata de controalele oficiale planificate se desfasoara controale neplanificate care, în baza experien ei anilor trecu i, au fost clasificate în urm toarelecategorii: - controale tematice efectuate pentru verificarea condi iilor de igien din unit i, controale dispuse cu ocazia s rb torilor religioase i/sau na ionale, conform Notelor de serviciu emise la nivel central; - controale tematice dispuse pe plan local, controale comune cu alte direc ii i/sau autorit i;- controale generate de alertele notificate prin Sistemul Rapid de Alert pentru Alimente iFuraje;- recontroale efectuate ca urmare a identific rii diferitelor neconformit i cu ocazia controalelor planificate; - reclama ii i sesiz ri de la clien i i/sau alte autorit ;- altele.

Direc ia Siguranta Alimentelor de Origine Animala

Direc ia Siguranta Alimentelor de Origine Animala a elaborat i a transmis spre implementare catre DSVSA jude ene o procedura detaliat cu privire la incadrarea pe grupe de risc a unit tilor care produc, prelucreaz , depoziteaz i transport produse de origine animal . Conform acestei proceduri, exista trei grupe de risc în care pot fi incadrate unita ilein baza unui punctaj obtinut ca urmare a unei evaluari din partea serviciilor veterinare regionale. În aceasta evaluare se iau în calcul mai multe criterile pe baza c rora au fost stabilite punctajele respectiv, aria de distributie a produselor, implementarea HACCP, stadiul modernizarilor i retehnologizarii, tipul produselor obtinute, procedurile de trasabilitate, numarul de personal, antecedentele unit tii etc. Dupa ce unitatea este încadrat într-o grup de risc, va fi supus controalelor veterinare cu o frecventa diferita în func ie de risc. Frecventa controalelor oficiale în func ie de risc a fost prevazut în cadrul Programului actiunilor strategice pentru domeniul veterinar elaborat pentru anul 2014, unde sunt incluse frecven ele, tipurie de unit ti, matricile de recoltare a probelor, nivelul de efectuare a controalelor oficiale etc. In conformitate cu reglementarile nationale, efectuarea auditului in vederea autorizarii sanitare veterinare pentru activitatea de schimb intracomunitar a unitatilor care produc, proceseaz , depoziteaz , transport i/sau distribuie produse de origine animal , se efectueaza de catre reprezentantii Serviciului de Siguranta Alimentelor de Origine Animala din cadru DSVSA judetene.

Direc ia Siguranta Alimentelor de Origine Animala din cadrul Autorit ii Na ionaleSanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor, având în vedere încadrarea unit iipe grupe de risc, trebuie sa efectueze primul audit al unit ilor autorizate, în primele 6 luni de la eliberarea autoriza iei i ulterior cel pu in o dat la 2 ani. În func ie de rezultatul auditului, personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul Direc iei Siguranta Alimentelor de Origine Animala din cadrul Autorit ii Na ionaleSanitare Veterinare pentru Siguran a Alimentelor care a efectuat auditul va propune

Page 171: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

171

men inerea autoriza iei sau, dup caz, suspendarea ori interzicerea desf ur rii activit iii va efectua recomandari pentru asigurarea unor produse sigure.

Pentru unitatile de vanzare cu amanuntul, DSAOA a elaborat procedura pentru incadrarea acestora in grupele de risc a acestor tipuri de unitati, care a fost trimis în vederea impllemntar catre DSVSA judetene. Conform acestei proceduri, unitatile de vanzare cu am nuntul de tipul macelariilor, carmangeriilor, centrelor de prelucrare a laptelui, centrelor de sacrificare a animalelor la nivelul fermelor, punctelor de debarcare pe te, centrelor de colectare a vanatului, trebuie s fie evaluate i încadrate în func ie de riscul asociat activit ilor desf urate, pana la data de 01.06.2014. Dup aceast dat , toate controalele oficiale asupra acestor tipuri de unitati se vor realiza cu o frecventa stabilita în conformitate cu riscul asociat.

In cadrul Programului actiunilor strategice din domeniul sanitar veterinar si al sigurantei alimentelor pentru anul 2014, au fost intensificate controalele oficiale in special la nivelul micilor producatori care isi comercializeaza produsele la nivelul pietelor si targurilor organizate periodic de catre autoritatile locale, la nivelul unitatilor de vanzare cu amanuntul de tipul carmangeriilor, macelariilor, centrelor de colectare a laptelui, centrelor de sacrificare a pasarilor la nivelul fermelor etc, precum si asupra tuturor operatorilor care produc si comercializeaza produse traditionale.

Aceste controale vor avea ca obiectiv identificarea operatorilor din domeniul alimentar care nu respecta regulile generale de igiena si care obtin si pun pe piata alimente care nu se incadreaza in parametrii de calitate si salubritate stabiliti de legislatia in vigoare.

De asemenea, pentru perioada 2014-2015 DSAOA va dispune intensificarea controalelor oficiale în vederea determin rii contamina ilor i a radioactivit ii din produsele de origine animal , elaborând planurile anuale în care va fi crescut num rul de probe care trebuie recoltate.

In anul 2014, DSAOA va elabora un act normativ în care vor fi stabilite condi iile ce trebuie îndeplinite pentru procesarea laptelui crud care nu se incadreaz in parametrii de calitate stabili i de Reg. (CE) nr. 853/2004 pentru ob inerea produselor din lapte cu o perioad de maturare de peste 60 zile.

Clasificarea riscului la produsele de origine animal :

- Produse cu risc minim (ex. conservele de hran animal , produsele cu termen de garan ie la temperantur ambiental , produse compozite, produsele care provin din rilelibere de boli, transporturi de lung durat );- Produse cu risc mediu (materiale pentru analize de laborator, probe/mostre care vin spre analiz i în condi iile unor rezultate corespunz toare acestea se pot achizi iona în cantit i mai mari, pH < 6, produse tratate termic la >70 0 C pentru 30 min., produse cu un anumit grad de procesare); - Produse cu risc mare (hrana pentru animale, produse alimentare, produse alimentare procesate pu in, sau din ri cu risc mare, materii de la animale vaccinate, substan e de la animale vaccinate – serul neprelucrat, materii care servesc la transportul animalelor – furaje, hran , a ternut

MS

Serviciul de control in sanatate publica din cadrul DSP judetene si a municipiului Bucuresti elaboreaza anual planuri de control pentru categoriile de alimente care intra in responsabilitatea Ministerului S n t ii. Aceste planuri au la baza gradul de risc pentru sanatate a alimentelor, in functie de evaluarile anterioare

Sunt inspectate cu prioritate:

Page 172: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

172

a) unit ile noi; b) unit ile care înregistreaz sistematic neconformit i;c) unit ile care au înregistrat evenimente sanitare (epidemii, toxiinfec ii alimentare, boli profesionale, intoxica ii, infec ii nosocomiale); d) unit ile care distribuie produsele în alte zone.

Aplicarea scorurilor de risc sanitar se face pe categorii de activitate, pe baza ghidurilor de control.

Tipurile de controale desf urate de personalul cu atribu ii de control in sanatate publica sunt: a) tematice, când se inspecteaz un singur domeniu de activitate sau un singur tip de obiective, produse ori servicii; b) planificate, când se inspecteaz periodic un singur obiectiv planificat anterior, cu o frecven propor ional cu gradul de risc; c) de necesitate, în cazul apari iei unor fenomene naturale sau provocate artificial, care presupun urgen e majore în domeniul siguran ei alimentare; d) la solicit ri/sesiz ri: inspec iile solicitate de c tre cet eni (dup identificarea acestora), de institu ii i autorit i centrale i locale ale administra iei publice, de alte organisme iorganiza ii, de mass-media sau la autosesizare; e) de recontrol, inspec ie de reverificare, la expirarea termenului de remediere a neconformit ilor constatate anterior; În cadrul controlului oficial al alimentului, în unit ile în care exist implementat HACCP (autocontrol), inspectorii sanitari efectueaz controlul documentelor (înregistr rile) iinspec ia punctelor critice.

MADR

Agentia Nationala Fitosanitara

- Laboratorul pentru controlul reziduurilor de pesticide in plante si produse vegetale din cadrul LCF

Priorit i în activitatea de control a reziduurilor de pesticide in produse de origine vegetala sunt: substantele active autorizate in Romania; substantele active care au fost implicate in sistemul rapid de alerta in anii precedenti. rezultatele programelor de monitorizare a reziduurilor de pesticide din anii anteriori; recomandarile Comisiei Europene privind planul multianual de control coordonat. Ponderea produselor in productia autohtona

- Laboratorul pentru controlul calit ii produselor de protec ie a plantelor din cadrul LCF

Priorit ile în activitatea de control a calitatii produselor de protectie a plantelor sunt: substantele active autorizate in Romania; substantele active mentionate in Anexa Ia Regulamentul (CE) nr. 540/2011; ; determinarea proprietatilor fizico-chimice ale produselor de protectie a plantelor din

cadrul Programelor Nationale de Monitorizare a Calitatii Produselor de Protectie a Plantelor;

determinarea proprietatilor fizico-chimice ale produselor de protectie a plantelor cu probleme, sisteme de apa, culturi, solutii de tratat, ape de suprafata, animale otravite, sol;

Page 173: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

173

determinarea proprietatilor fizico-chimice ale produselor de protectie a plantelor in vederea omologarii pe teritoriul Romaniei;

rezultatele programelor nationale de monitorizare a calitatii produselor de protectie a plantelor din anii anteriori.

ANPC

Priorit i în activitatea de control în domeniul protectiei consumatorilor sunt reprezentate de identificarea i solu ionarea reclama iilor consumatorilor legate de siguranta alimentelor, cât i asigurarea informarii corecte, concrete si precise a consumatorilor prin etichetare si publicitatea produselor alimentare.

MAI

Pentru a se aprecia conformitatea unitatilor MAI care produc, prelucreaz ,depoziteaz , transport si valorific produse alimentare de origine animal si nonanimala, medicii inspectori sanitari impreuna cu medicii veterinari oficiali de zona din reteaua medicala a MAI, intocmesc anual si ori de cate ori este necesar „fisele de evaluare” a obiectivelor respective. In urma evaluarii unitatile MAI care produc, prelucreaz , depoziteaz , transport si valorific produse alimentare de origine animal si non animala, acestea sunt clasificate in:

acceptabile ; acceptabile cu recontrol ; neacceptabile.

La intocmirea planurilor de control si in special a frecventei inspectiilor in unitatile MAI care produc, prelucreaz , depoziteaz , transport si valorific produse alimentare de origine animal si nonanimala, se va tine seama de eventualele riscuri ce pot determina unele neconformitati pe linia trasabilitatii alimentelor ce pot avea repercursiuni asupra sanatatii cadrelor MAI.

De aceea permanent medicii inspectori sanitari impreuna cu medicii veterinari oficiali din reteaua medicala a MAI, analizeza si monitorizeaza eventualele riscuri ce pot sa apara, in domeniul sigurantei alimentelor, de la achizitie pana la desfacere catre consumator, pentru a preveni eventualele evenimente negative ce pot sa apara.

Societatile comerciale in relatie cu MAI, intra sub incidenta controlului sanitar si sanitar veterinar, al medicilor inspectori sanitari si medicilor veterinari oficiali din cadrul MAI, privind trasabilitatea produselor alimentare de origine animala si nonanimala.

Probabilitatea aparitiei unor neconformitati in unitatile MAI care produc, prelucreaz , depoziteaz , transport si valorific produse alimentare de origine animal si non animala este in raport cu eventualele puncte critice aparute pe lantul trasabilitati alimentelor si depinde de magnitudinea acestora.

Serviciul S n tate Public , Medicina Muncii, Monitorizare Control Factori de Risc i Sanitar Veterinar, din cadrul Directiei Medicale a MAI, implica in managementul

activitatii in domeniul sigurantei alimentelor, legislatia sanitara si sanitara veterinara in vigoare.

In urma monitorizarii eventualului risc aparut, se estimeaza:- originea acestuia ; - expunerea efectivelor MAI la acesta ; - consecintele ce pot avea asupra starii de sanatate a efectivelor umane ale MAI sau/si cele de contact, din afara MAI.

Page 174: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

174

Aparitia neconformitatior in domeniul sanatatii publice si a sigurantei alimentelor in MAI poate fi intamplatoare, (de tip functional) ca urmare a lipsei de moment a unor fonduri financiare in managementul administrativ si logistic al unitatilor datorita unor cauze obiective.

Solutionarea de urgenta a neconformitatilor functionale aparute in trasabilitatea produselor alimentare se realizeaza prin aplicarea consecventa si ferma a legislatiei sanitare, sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in vigoare.

Serviciul S n tate Public , Medicina Muncii, Monitorizare Control Factori de Risc iSanitar Veterinar, din cadrul Directiei Medicale a MAI, monitorizeaza si analizeaza permanent activitatea unitatilor MAI. care produc, prelucreaz , depoziteaz , transport si valorific produse alimentare de origine animal si nonanimala pentru aplicarea permanenta a ordinelor de ministru, dispozitiile ale directorului Directiei Medicale si/sau notelor curente, pentru evitarea eventualelor riscuri, ce pot sa apara ca urmare a consumului de produse alimentare de origine animala si nonanimala.

Cele 4 etape majore ale analizei de risc privind trasabilitatea unui aliment pe lantul (achizitie – consumator) sunt :

- identificarea pericolului sau a riscului potential ; - aprecierea riscului ;

- gestiunea riscului ; - comunicarea riscului.

MJ

Se analizeaza permanent eventualele riscuri ce pot sa apara privind trasabilitatea produselor alimentare de origine animala si non animlala de c tre medicii veterinari oficiali privind siguranta alimentelor, acestia analizand produsele la intrarea in obiectivele M.J. – A.N.P. care manipuleaza asemenea produse.

MapN

Fiecare inspector de s n tate public i fiecare medic veterinar oficial de stat organizez i actualizeaz periodic, eviden a unit ilor din zona de responsabilitate conform urm toarei clasificari: a) unit i cu risc major de îmbolnavire a militarilor; b) unit i în care se înregistreaz sistematic neconformit i;c) unit i care distribuie produsele în alte zone; d) unit i care de in animale de serviciu. Întocmirea unui registru special de eviden care va cuprinde în mod obligatoriu: a) datele de identificare a obiectivelor, codul CAEN sau domeniul de activitate; b) num rul de animale, specia, ac iunile profilactice executate acestora i de catre cine; c) identitatea persoanei care a efectuat activitatea de inspec ie.În organizarea eviden ei, obiectivele vor fi clasificate pe unit i militare i garnizoane, pe categorii de activit i i pe gradul de risc sanitar i sanitar veterinar pe care îl implic ,conform evalu rilor anterioare. Fiecare ac iune de inspec ie de s n tate public sau inspec ie sanitar veterinar ipentru siguran a alimentelor se înregistreaz i se finalizeaz printr-un proces-verbal de constatare a condi iilor igienico-sanitare.

4.6.5. Cooperare si coordonare intre autoritatile competente cu responsabilitati in domeniu/ Modalitati de integrare a sistemelor de control

Page 175: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

175

Comitet interministerial

Pentru asigurarea bunei functionari a sistemului de control oficial al alimentelor si pentru coordonarea adecvata a activitatilor autoritatilor competente cu responsabilitati in siguranta alimentelor, ANSVSA a initiat un proiect si ulterior a fost adoptata Hotararea Guvernului nr. 194/2006 Privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului interministerial pentru supravegherea si controlul oficial al alimentelor si hranei pentru animale. Principalele atributii ale Comitetului interministerial se refera la analiza si evaluarea sistemului actual de supraveghere si control al alimentelor precum si identificarea siarmonizarea metodelor si mijloacelor ce trebuiesc utilizate pentru aplicarea unui sistem de control oficial, in conformitate cu cerintele Uniunii Europene. De asemenea, Comitetul propune realizarea unor actiuni care se impun pentru prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor asupra sanatatii publice si care sa conduca la imbunatatirea sistemului de control oficial al alimentelor. Sunt propuse strategii comune integrate pentru realizarea conformitatii cu sistemul european de siguranta alimentelor.

Comitetul interministerial este constituit din reprezentanti, in functii de conducere ai tuturor autoritatilor cu atributii in domeniul alimentelor si urmeaza sa se intruneasca trimestrial si ori de cate ori este necesar.

Protocoale intre autoritatile implicate in siguranta alimentelor Protocoalele incheiate sunt prezentate la pct. 4.6.1.

MADR

- Agentia Nationala Fitosanitara isi desfasoara activitatea in baza unei tematici de control a Programului national de monitorizare a calitatii produselor de protectie a plantelor; a procedurilor generale privind controlul produselor de protectie a plantelor la comercializare si utilizare a Programului National de monitorizare a reziduurilor de pesticide in plante si produse vegetale;

- Agentia Nationala Fitosanitara coopereaza cu Autoritatea Na ional Sanitar Veterinari pentru Siguran a Alimentelor, Ministerul Sanatatiii i Ministerul Mediului si

Schimbarilor Climatice. - Inspec ia în Industria Alimentar î i desf oar activitatea în baza unei tematici de control i a unui Program de inspec ii, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii iDezvolt rii Rurale. În conformitate cu prevederile legilor în vigoare compartimentul inspectii , în Industria Alimentar i cele teritoriale, coopereaz cu Ministerul Finan elorPublice, Ministerul S n t ii , Autoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorilor, Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor i cu alte autorit i de control la nivel na ional i jude ean.

- Inspec ia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol i i desf oar activitatea în baza unei tematici de control i unui Program de inspec ii, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale. În conformitate cu prevederile legale în vigoare colaboreaz cu alte institu�ii abilitate s efectueze controale (ANPC, MAI, MS, MF) împreun cu care execut controale în domeniul vitivinicol în baza unor tematici de inspec ii i control comune potrivit atribu iilor ce le revin. Inspec ia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol coopereaz i î i coordoneazactivit ile i cu alte institu ii, precum: Oficiul Na ional al Viei si Produselor Vitivinicole, structur cu rol în implementarea i respectarea acquis- ului comunitar din domeniul viticulturii i vinifica iei.

Page 176: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

176

4.6.6. Modalitati de raportare a rezultatelor planurilor de control

ANSVSA

Directia de Siguran a Alimentelor de Origine Animal

Directia de Siguran a Alimentelor de Origine Animal prin Nota de serviciu nr. 25911/24.04.2013 a trasnmis c tre DSVSA judetene machetele i procedura de raportare a rezultatelor controalelor oficiale în domeniul sigurantei alimentelor de origine animal .

Conform acestor dispozi ii, periodic DSVSA judetene transmit c tre DSAOA pentru analiz informa ii cu privire la:

- situa ia personalulul de specialitate din domeniul igienei i siguran ei alimentelor de origine animal ,

- situa ia încadr rii pe risc a unit ilor din domeniul alimentelor de origine animal ,- situatia masurilor de oprire a activit ii dispuse pentru toate tipurile de unitati - situatia instruirilor personalului din domeniu, - evaluarea numeric i procentual a Planurilor Cifrice elaborate în baza Programului de

supraveghere i control, la nivelul tuturor unitatilor, precum si a masurilor dispuse - situatia cazurilor de toxiinfectie alimentara identificate ca urmare a consumului de

alimente,- capacitatile de productie din unitati, - situatia efectuarii analizelor de laborator conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.

2073/2005; Toate aceste rezultate sunt centralizate i analizate la nivelul DSAOA din cadrul

ANSVSA.Pentru perioada 2014-2016 se va analiza posibilitatea de înlocuire treptat a acestui

sistem de raportare a controalelor oficiale, cu un sistem on-line care s poata fi accesat de c tre personalul DSAOA.

Direc ia de Siguran a Alimentelor de Origine Nonanimal

inând cont de notele de serviciu în vigoare, DSVSA jude ene transmit c treDSAONA pentru centralizare i analizare, informa ii cu privire la controalele efectuate irezultatele acestora, neconformit ile constatate, evaluarea i înregistrarea unit ilor, probele analizate (conforme/neconforme). In func ie de tipul de raportare acestea se transmit s pt mânal, lunar i trimestrial.

Direc ia Inspectii si Control Oficial

Raportarea rezultatelor activitatilor de control oficial pentru punerea in aplicare a Programelor de supraveghere si control se realizeaza saptamanal/lunar/trimestrial/semestrial.

Formularele includ numarul controalelor, rezultatele acestora, numarul probelor prelevate, numarul probelor declarate conforme/neconforme, masurile aplicate, etc. Rezultatele sunt centralizate la nivelul directiilor de specialitate din cadrul ANSVSA.

MS

Raport rile se efectueaza de c tre Directiile de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti lunar i ori de câte ori este necesar, conform machetelor de raportare întocmite de c tre Directia Sanatate Publica si Control din Ministerul S n t ii. Rezultatele

Page 177: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

177

activitatilor realizate in cadrul programului de sanatate publica, se raporteaza conform metodologiei de lucru, semestrial si anual, la institutul national/centrul de sanatate publica care este responsabil de realizarea sintezei nationale.

MADR

Agentia Nationala Fitosanitara

Acitivitatea la nivel teritorial este urmarita si evaluata prin intermediul unor rapoarte privind activitatea desfasurata, rapoarte ce sunt elaborate de inspectorii fiecarei unitatii fitosanitare lunar, periodic si ori de cate ori este necesar prin Sistemul Rapid de Alerta (formular tipizat), fax, posta si e-mail. Inspectorii fitosanitari din cadrul Unit ilor Fitosanitare transmit lunar Agentiei Nationale Fitosanitare, prin fax, posta si e-mail, situa ia inspec iilor efectuate la comercian ii iutilizatorii de produse de protec ie a plantelor, în vederea întocmirii raportului anual c treComisia European ; situa ia privind operatorii economici, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale înregistra i pentru activitatea de comercializare a produselor de protec ie a plantelor; situa ia operatorilor economici autoriza i pentru activitatea de prest ri de servicii cu produse de protec ie a plantelor; situa ia operatorilor economici autoriza i pentru utilizarea produselor de protec ie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) i toxice (T). De asemenea, Agentia Nationala Fitosanitara inainteaza catre ANSVSA Raportul Anual de monitorizare a reziduurilor de pesticide in plante si produse vegetale intocmit de LCRPPPV.

- Compartimentul inspec ii în industria alimentar din cadrul M.A.D.R. care are activitate de control i coordonare a activita iilor inspec iei din cadrul Direc iilor pentru Agricultur jude ene i a municipiului Bucure ti, centralizeaz lunar raportarea activit iilor de control la nivel teritorial. Raportarea controalelor se efetueaz printr-un Raport lunar de activitate i prin fi ele de raport cumulativ, transmise în format electronic i pe suport de hârtie. Modelul acestei fi e de raportare este elaborat la nivel central. Lunar se actualizeaz baza de date a operatorilor economici din industria alimentara de catre DAJ i se transmite Compartimentului inspec iei de stat în industria alimentar a DIS din cadrul M.A..D.R.

ANPC

Actiunile de control, in mod obisnuit, se finalizeaza cu elaborarea unui raport sinteza cuprinzand elementele rezultate din control, raport care este mediatizat în mass - media i prin site-ul institutiei. Anual se intocmeste, la nivelul institutiei, un raport de activitate care cuprinde esenta activitatii de control din respectivul an, raport care este publicat în Monitorul Oficial al României.

MAI

Activitatea de inspectie in domeniul sigurantei alimentelor, este raportata trimestrial de fiecare medic inspector sanitar/medic veterinar oficial, catre cele 2 Cabinete Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor din cadrul IGPR si IGJR, care dupa centralizare le inainteaza la Serviciul S n tate Public , Medicina Muncii, Monitorizare

Page 178: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

178

Control Factori de Risc i Sanitar Veterinar, din cadrul Direc iei Medicale, monitorizand toata activitatea in domeniul sigurantei alimentelor din unitatile MAI

planificat: trimestrial, de 4 ori pe an (prin cumularea datelor din celelalte trimestre, situatia de sfâr it a trimestrului IV reprezentand situatia pe anul in curs) ;

de urgenta: - ori de cate ori se considera necesar.

MJ

Din cadrul fiecarei unitati de penitenciar, lunar se face raportarea catre A.N.P. a rezultatelor actiunilor de supraveghere si control pentru punerea in aplicare a Programelor de supraveghere si control, pe formulare cadru transmise la nivel central. Formularele includ numar controale, numar prelevari probe, masuri aplicate, etc.

MApN

Raport ri trimestriale i semestriale, pe formulare cu caracter intern, care includ numar controale, unit i controlate, numar prelevari probe, masuri aplicate, etc. Rezultatele sunt centralizate la nivelul Direc iei medicale.

4.6.7. Instruirea personalului

ANSVSA

- Identificarea cerintelor de instruire Identificarea cerin elor de instruire se face pentru acoperirea întregii legisla iicomplementare i transpunerea în legisla ia na ional privind controalele veterinare la frontrier .

Anual, prin Ordin al Pre edintelui ANSVSA se adopta Programe de instruire in domeniul siguran ei alimentelor, programe care stabilesc tematica instruirilor, locatia, numarul de participanti si eventual lectorii.

Cerintele privind instruirea sunt stabilite pe baza analizei rezultatelor controalelor oficiale din anii preceden i, cerin ele suplimentare stabilite în cazul exporturilor c tre rileter e, modific rii i complet rii legisla iei comunitare i nationale, recomandarilor expertilor Uniunii Europene urmare a misiunilor de evaluare (si peer-review) precum si a propunerilor facute din partea DSVSA judetene.

In elaborarea Programelor de instruire se va tine cont de asemenea de posiblit ile financiare de care dispun serviciile veterinare, pentru perioada 2014-2016 existând posibilitatea aprob rii unor proiecte de instruire finantate prin Masura 111, PNADR .

Laboratorul National de referinta (IISPV) stabileste de asemenea programe anuale de instruire cu personalul de laborator din cadrul laboratoarelor ANSVSA, implicat in analiza alimentelor.

LSVSA Bucuresti in calitate de coordonator pentru domeniul nonanimal, organizeaza periodic instruiri cu laboratoarele oficiale judetene.

- Implementarea planurilor de instruire

Pentru fiecare curs in parte sunt stabilite persoane responsabile care sunt implicate in pregatirea si organizarea cursurilor instruirea facandu-se la nivel central i apoi la nivel local – cu angaja ii din cadrul posturilor de inspec ie la frontier (PIF). Dup acest nivel se trece la instruirea tuturor angaja ilor, în sistem “în cascad ”.

Instruirile în perioada 2014-2016 vizeaz domenii specificie cum ar fi

Page 179: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

179

OMG, metode de analiza OMG - laborator comunitar de referinta; Sistemul Rapid de Alert pentru Alimente i Furaje; Noul pachet de igien ; Cerin e pentru exportul produselor de origine animal în rile ter e, Bune practici de produc ie i igien , HACCP; Proceduri pentru recoltarea probelor din alimente Implementarea standardelor Codex Alimentarius Condi ii de autorizare/inregistrare a unitatilor din domeniul alimentar Procedurile pentru importul i exportul de produse de origine animal i non-animal ; Comunicarea riscului – organizat cu EFSA; Metodele de prelevare i analiz pentru contaminan ii din aliment; Managementul Crizei Produselor Alimentare: probleme i responsabilit i ale

evaluatorilor riscului.

- Monitorizarea si evaluarea instruirilor Date precum suportul de curs, procesele verbale de prezenta, evaluarea finala a

cursului (daca este cazul) sunt mentinute pentru fiecare curs la fiecare Directie de specialitate in parte. De asemena, sunt eliberate Diplome/ Certificate de participare sau absolvire.

MSConform legislatiei in vigoare MS are responsabilitatea de a organiza cursuri de

instruire cu personalul cu responsabilitati in domeniul alimentului.

Planurile de instruire pentru personalul implicat in siguranta alimentului se realizeaza tinand cont de categoriile de alimente care intra in responsabilitatea MS, de domeniile pentru care au fost deja organizate cursuri si de nevoile de instruire identificate la solicitarea personalului.

MADR

Agentia Nationala Fitosanitara

Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in plante si produse vegetale din cadrul LCF

In vederea implementarii legislatiei nationale armonizata cu acquis-ul, au fost organizate instruiri, atat in Romania cat si in statele membre ale UE.

Instruirile sunt realizate de catre expertii din cadrul Agentiei Nationale Fitosanitare conform Programului anual de instruire in domeniul fitosanitar. Atat la nivel central cat si in cazul laboratorului se identifica necesitatile de instruire pentru personal si se elaboreaza un plan anual de instruire. Instruirile vizeaza implementarea legislatiei specifice, imbunatatirea performantelor profesionale, tehnicile de analiza gaz-cromatografica cu spectrometrie de masa, lichid cromatografie cu spectrometrie de masa, intocmirea planurilor de monitorizare a reziduurilor de pesticide, notificarea probelor cu depasiri ale continutului de reziduuri de pesticide etc.

Instruirea personalului nou angajat se face in cadrul laboratorului de personalul instruit si cu experienta in tehnicile moderne de analiza.

Laboratorul pentru controlul calit ii produselor de protec ie a plantelor din cadrul LCF

Page 180: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

180

Anual, se identifica necesita ile de instruire pentru personal i se întocme te un plan de instruire. Instruirile personalului urm resc perfec ionarea specialistilor pe tehnicile de analiza: gaz-cromatografie cu spectrometrie de masa si cu detector cu ionizare in flacara, lichid cromatografie cu spectrometrie de masa si cu detector in ultraviolet/vizibil, asigurarea calitatii, implementarea legislatiei specifice, evaluarea proprietatilor fizico-chimice a produselor de protectie a plantelor in vederea omologarii, eficientizarea comunicarii prin metode moderne.

Instruirea personalului nou angajat se face in cadrul laboratorului, de personalul instruit si cu experienta in tehnicile moderne de analiza.

In vederea implementarii legislatiei nationale armonizata cu acquis-ul comunitar, au fost organizate instruiri, atat in Romania cat si in statele membre ale UE.

Directia de Inspectii de Stat

In vederea implementarii legislatiei nationale armonizata cu acquis-ul comunitar, precum i aplicarea corect a procedurilor i tehnicilor de control, simestrial se organizeaz instruri cu personalul din inspec iile din cadrul DA jude ene i al municipiului Bucure ti.

ANPC

ANPC organizeaz periodic instruniri cu personalul implicat în activitatea de control în domeniul protec iei consumatorilor, ocazie cu care: - Se analizeaz activitatea desf urat de comisariatele regionale/jude ene pentru

protec ia consumatorilor i a Comisariatului pentru Protec ia Consumatorilor al Municipiului Bucure ti.

- Se fac inform ri cu privire la legisla ia i actele normative nou ap rute în domeniu. Instruirea se mai realizeaz prin cursuri postuniversitare, cursuri de master, participarea la convoc ri, congrese sau simpozioane. De asemenea, tematicile de control transmise de la nivel central, con in capitole referitoare la prevederile legale din domeniul supus controlului, conform competen elorANPC.

MAI

Direc ia Medical din MAI, in colaborare cu institutiile abilitate (ANSVSA, MS Colegiul medicilor umani sau veterinari, Facultatile de de medicina si Facultati de medicina veterinara, Institute de Sanatate Publica, Laboratoare in domeniul sigurantei alimentelor, etc.) organizeaz periodic si ori de cate ori este necesar, instruiri (convocarea anuala) cu tot personalul de specialitate implicat pe linia siguran eialimentelor, si vizeaz :

analiza activit ii desf urate de inspectorii de s n tate public i medicii veterinari oficialiinformarea cu privire la legisla ia i actele normative nou ap rute în domeniul sanitar, sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor.

MJ

In M.J. – A.N.P. se efectueaza instruiri de cate ori este necesar Identificarea nevoilor – se face periodic, in urma: evaluarii importantei si numarului de acte normative publicate de catre institutiile

abilitate din domeniu; analizarii periodice a activitatii desfasurate de c tre personalul din subordinea A.N.P.

Page 181: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

181

MapN

Direc ia medical organizeaz periodic intruniri (convoc ri) cu tot personal implicat în activitatea de inspec ie de s n tate public i inspec ie sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor care vizeaz :

analiza activit ii desf urate de inspectorii de s n tate public i medicii veterinari oficiali;

informarea cu privire la legisla ia i actele normative nou ap rute în domeniul sanitar i sanitar veterinar;

Instruirea se realizeaz prin cursuri postuniversitare, participarea la convoc ri, congrese sau simpozioane.

4.7. Sistemul de control pentru organisme modificate genetic

4.7.1. Autoritati competente

Autoritatile competente sunt Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor (ANSVSA), Ministerul Agriculturii si Dezvolt rii Rurale (MADR), Ministerul Mediului si Schimbarilor climatice (MMSC), Autoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorului (ANPC).

În luna iulie 2006 a fost încheiat Protocolul nr.3090 / 1309 / 3357 / 80245 /2006 având ca obiectiv delimitarea, potrivit competen elor, a responsabilit ilor autorit ilor în domeniul controlului oficial al organismelor modificate genetic pe întreg lan ul alimentar, respectiv, Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor, Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, Ministerul Mediului, iAutoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorilor.

Conform Protocolului:

ANSVSA realizeaz :

1.Controlul respectarii cerintelor de trasabilitate de catre operatorii din domeniul OMG pe intreg lantul alimentar cu exceptia productiei primare respectiv ferma si producatorii agricoli.2. Furnizeaza opinii stiintifice pe problematici legate de OMG. 3. Prin Unitatea de Biologie Moleculara si OMG din cadrul Institutului de Diagnostic si Sanatate Animala, realizeaza analize calitative si cantitative pentru detectia OMG.

MADR realizeaz :

1.Verifica i controleaza în Registrul jude ean/na ional de eviden al cultivatorilor de plante modificate genetic faptic si scriptic, corectitudinea datelor referitoare la suprafe ele cultivate cu plante modificate genetic, amplasarea suprafetelor, provenien a semin ei, cantit ile de semin e din soiurile cultivate, productiile realizate, destinatia acestora; 2.Verifica i controleaza fi ele de evaluare a produc iei, de recoltare i de depozitare a produc iei de semin e i plante modificate genetic, precum i destina ia acestora; 3.Verifica modul de completare si transmitere la timp , de catre agentii economici implicati, a anexelor referitoare la evidenta agentilor economici care cutiva plante modificate genetic , depoziteaza si conditioneaza produsele agricole modificate genetic;

Page 182: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

182

4.Verifica i controleaza situatia stocurilor de seminte OMG-uri existente in depozite; 5.Efectueaza inspec ii i controale la agen ii economici care cultiv plante modificate genetic, depoziteaz i condi ioneaz produse agricole modificate genetic pentru verificarea modului in care se respectat legisla ia în domeniul OMG - urilor; 6.Controleaza modul în care cultivatorii de plante modificate genetic aplic m surile de asigurare a coexisten ei culturilor modificate genetic cu cele ecologice sau conven ionale;7.Prelevarea de probe de semin e, plante i transmiterea acestora la laboratoare specializate pentru identificarea OMG-urilor; 8.Transmiterea lunar la DIS din cadrul MADR a rezultatelor controlelor efectuate, de catre inspectorii OMG din cadrul DAJ;

ANPC realizeaz :

Verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind etichetarea alimentelor constituite din sau con inând organisme modificate genetic ce se livreaza consumatorilor;1. Controlul respect rii condi iilor prescrise sau declarate ale alimentelor constituite din sau con inând organisme modificate genetic ce se livreaz consumatorilor sau agen iloreconomici care presteaz servicii de preparare i furnizare a hranei pentru consumatori; 2.Informarea i educarea consumatorilor privind alimentele constituite din sau con inând organisme modificate genetic; 3.Verificarea publicit ii alimentelor constituite din sau con inând organisme modificate genetic, ce se livreaza consumatorilor/ agenti economici care presteaza servicii de preparare si furnizare a hranei pentru consumatori; 4.Verificarea indic rii pre urilor în conformitate cu legisla ia în vigoare; 5. Rezolvarea sesiz rilor i reclama iilor de la consumatori privind alimentele constituite din sau con inând, organisme modificate genetic, singur sau cu celelalte institu iiabilitate s desf oare activit i de control, conform competen elor.”

Garda Nationala de mediu asigura controlul si inspectia activitatilor care implica organisme vii modificate genetic:

- Controlul eviden elor privind de eurile rezultate, valorificarea i neutralizarea, dispunerea de m suri i sanc iuni, dac este cazul; - Verificarea actelor de provenien a OMG precum i a acordului/autoriza iei de mediu, eventual a studiului de impact bilantului de mediu elaborat de agentul economic; - Verificarea stocului, a produc iei rezultate i a destina iei acesteia; - Verificarea conformit ilor i neconformit ilor in raport cu condi iile de autorizare ini iale precum i dispunerea de m suri i sanc iuni dac este cazul.

4.7.2. Metode si tehnici de control

ANSVSAVezi 4.6.2.

MADR

- Inspectii OMG Controalele inspectorilor în domeniul organismelor modificate genetic sunt

efectuate prin utilizarea unor metode i tehnici de inspec ii adecvate, cum ar fi: monitorizarea cultivatorilor, verificarea documentelor i a spa iilor de depozitare a produc iei OMG, inventarierea culturilor, testarea în câmp pe esuturi de frunze la porumb, folosind benzi cu flux lateral pentru detec ia proteinei Cry1Ab din porumbul

Page 183: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

183

modificat genetic, prelevarea de probe de porumb boabe i trimiterea acestora la laborator, în vederea identific rii eventualelor impurific ri cu OMG.

Anual, inspectorul OMG din cadrul DAJ întocme te baza de date pentru cultivatorii de plante modificate genetic. În cazul plantelor modificate genetic se efectueaz controale, pe toat perioada de vegeta ie, de la înfiin area culturii pân la recoltarea i livrarea produc iei.

La efectuarea a controlului, inspectorul OMG urm re te: - verificarea scriptic i faptic a semin elor de plante modificate genetic, folosite

pentru sem nat. - la nivelul fiec rui cultivator de OMG existen a dosarului care cuprinde: schi ele de amplasare a culturilor, documentele de autorizare a cultiv rii, procesele verbale de control, fi ele de evaluare a produc iei i procese verbale de recoltare, loca ii de depozitare, etc. La finalizarea controlului, inspectorul OMG întocme te în prezen a operatoului economic controlat un proces – verbal de control, în care sunt înscrise obiectul controlului, constat rile f cute i m surile dispuse.

ANPC Vezi 4.6.2.

4.7.3. Resurse alocate

ANSVSAVezi 4.6.3.

MADR

Inspec ii în domeniul OMG

În cadrul MADR, atributii in domeniul OMG are un consilier cu studii superioare cu statut de functionar public. Inspec ia în domeniul OMG are structuri în cadrul direc iilor pentru agricultur jude ene (DAJ), iar personalul este salarizat conform acelora i norme i criterii ca i restul personalului încadrat în minister sau la DAJ i a municipiului Bucure ti, cu respectarea statutului func ionarului public. Inspectorul DAJ desemnat preleveaz probe din culturile de plante modificate genetic, folosind teste (kit-uri) de benzi cu flux lateral, pentru detec ia proteinei Cry1Ab din porumbul modificat genetic necesare efectu rii de teste în câmp, din esuturi de frunze.

IBA

Laboratorul care realizeaz analiza probelor din boabe de porumb si soia este acreditat RENAR si este : Laboratorul din cadrul Institutului de Bioresurse Alimentare (IBA) Bucuresti (www.bioresurse.ro) care este un institut de cercetare în domeniul alimentar cu competent în tehnologiile alimentare, siguranta alimentar si nutritie

IBA Bucuresti desf soar urm toarele activit ti:

Elaboreaza strategii de cercetare in domeniul industriei alimentare; Elaboreaza studii si cercetari privind stabilirea de tehnologii noi pentru obtinerea de

produse alimentare destinate unor categorii de consumatori: persoane cu intolerante alimentare, persoane cu boli cronice netransmisibile (diabet, obezitate, boli cardiovasculare etc.);

Page 184: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

184

Elaboreaza studii si cercetari privind stabilirea de tehnologii pentru obtinerea de produse alimentare ecologice; Elaboreaza si valideaza metode noi de analiza de laborator; Elaboreaza studii si cercetari privind stabilitatea sistemului aliment-ambalaj; Elaboreaza, prin proiectele de cercetare si la cerere, ghiduri de buna practica si

ghiduri de igiena pentru industria alimentara; Coordoneaza la nivel national Platforma Tehnologica Nationala Food for Life; Participa la activitatea de standardizare in cadrul Comitetului Tehnic 180 – Cereale si

produse din cereale si CT 195 - Produse alimentare; Notifica suplimentele alimentare in conformitate cu Ordinul comun al M.A.P.D.R. si

M.S. nr. 244/401/2005, privind prelucrarea, procesarea si comercializarea plantelor medicinale si aromatice si Ordinul comun al M.A.P.D.R., M.S. si A.N.S.V.S.A. nr. 1228/2005/244/63/2006, privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animala si vegetala si/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale si alti nutrienti; Participa la controlul oficial privind detectarea organismelor modificate genetic, la

cererea companiilor si autoritatilor (ANPC, OPC, MADR etc.); Analizeaza din punct de vedere calitativ alimentele (fizico-chimic, microbiologic,

senzorial) pe baza de comanda sau contract; Monitorizeaza anual calitatea recoltei de grau, pe judete, localitati si soiuri si

elaboreaza catalogul calitatii graului din recolta anuala conform ordinului 102/2001 cu modificarile ulterioare si HG 546/2010. Are activitati de reprezentare a Romaniei la nivel european pentru: - Programul Cadru 7, Tema 2 (Alimentatie, Agricultura, Acvacultura si Biotehnologie); - Joint Programming Inniatives: FACCE (Food security, Agriculture and Climate Change) si Diet and Health (Healthy Diet for a Healthy Life); - Asociatia Internationala a Stiintei si Tehnologiei Cerealelor, ICC, cu sediul la Viena; - Asociatia Internationala in Siguranta Alimentara – SafeConsortium, cu sediul in Olanda;- ISEKI-Food Association, cu sediul la Viena; - Euroagri Food Chain, in cadrul Programului european de cercetare EUREKA.

ANPCVezi 4.6.3.

4.7.4. Prioritati in activitatea de control/ Clasificarea riscului

ANSVSAVezi 4.6.4.

ANPCVezi 4.6.4.

4.7.5. Cooperare si coordonare intre autoritatile competente cu responsabilitati in domeniu/ Modalitati de integrare a sistemelor de control

ANSVSAVezi 4.6.5.

MADR

Page 185: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

185

- Inspec ia în domeniul OMG î i desf oar activitatea în baza unei tematici de control i unui Program de inspec ii, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii

Rurale. În conformitate cu prevederile legisla iei în vigoare, coopereaz cu Garda Na ional de Mediu, Autoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorilor, Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor la nivel jude ean.

4.7.6. Modalitati de raportare a rezultatelor planurilor de control

ANSVSAVezi 4.6.6.

MADR

DIS - Inspectia de stat în domeniul OMG din cadrul MADR cu activitate de control i coordonare a activita iilor de inspec ie din cadrul DAJ i a municipiului Bucure ticentralizeaz lunar raportarea activit iilor de control la nivel jude ean. Monitorizarea controalelor se efectueaz printr-un raport lunar de activitate, transmis în format electronic i pe suport de hârtie la MADR. Anual se întocme te la nivelul compartimentului un raport de activitate care prezint o analiz a activit ii desf urate de Inspec ia în domeniul Organismelor Modificate Genetic, conform tematicii generale de control. Rezultatele inspectiilor/ controalelor efectuate de catre inspectorii OMG din cadrul DAJ constituie un element esential in buna desfasurare a activitatii de inspectie si diminuarea numarului de cazuri in care nu este respectata legislatia.

Inspectorii DAJ efectueaza controale in camp la cultivatorii de OMG, pe baza unor Tematici cadru de control si a Planului de activitate (anual), aprobate de MADR. Lunar intocmesc raportul de activitate care cuprinde procesele verbale de control, neregulile constatate si masurile intreprinse.

Inspectia OMG din cadrul MADR centralizeaza rapoartele si întocme te note, inform ri cu privire la aspectele constatate.

DAJ transmit DSVSA jude ene i a municipiului Bucure ti i comisariatelor jude ene ale G rzii Na ionale de Mediu, pân la data de 15 a fiec rei luni, situa ia stocurilor i a cantit ilor de boabe modificate genetic livrate de fiecare cultivator cu specificarea cantit ii livrate, a destina iei acesteia, precum i a datelor de identificare ale cump r torului.

În cazul în care sunt depistate suprafe e cultivate cu plante modificate genetic, se procedeaza la transmiterea datelor de identificare ale cultivatorilor respectivi, la Garda de Mediu.

ANPCVezi 4.6.6.

4.7.7. Instruirea personalului (Identificarea necesitatilor de instruire, Implementarea planurilor de instruire, Inregistrarea si evaluarea instruirii)

ANSVSA Vezi 4.6.7.

Page 186: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

186

MADR

Inspectii OMG Instruirile organizate de DIS se realizeaz anual si ori de cate ori este cazul, în

conformitate cu Programul Anual de Instruiri, cu inspectorii din domeniul OMG de la DAJ, cu directorii executivi/ efii de serviciu responsabili cu activitatea de inspec ii. Subiectele abordate în cadrul acestor instruiri sunt legate de activitatea de inspec ii în domeniul OMG pe anul anterior, legisla ia în domeniu, prelucrarea diferitelor aspecte legate de planul tematic i ac iunile ce se vor desf ura pe anul în curs. De asemenea se prezintrapoartele i recomand rile misiunii FVO care vor avea loc în România, cu implica ii în domeniul OMG.

ANPC Vezi 4.6.7.

4.8. Sistemul de control în agricultura ecologic

4.8.1. Autoritati competente

MADROrganizarea sistemului de control in agricultura ecologica este prezentata in

http://www.madr.ro/pages/page.php?self=06&sub=0607

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Compartimentul de agricultura ecologica are urmatoarele atributii privind controlul: aprobarea organismelor de control c rora le-au fost delegate atribu iile de

inspec ie i certificareinsarcinate ale operatorilor economici înscri i în sistemul de agricultur ecologic ;

controleaza activitatea organismelor de control aprobate;

Organismele de inspec ie i certificare sunt acreditate de Asociatia Romana de Acreditare (R.E.N.A.R) organism na ional de acreditare care acrediteaz organismelede conformitate cu cerintele standardului european EN 45011 RENAR ,,Criterii generale pentru organismele care aplic sisteme de certificare a produselor sau de alte organisme de acreditare echivalente din Uniunea European semnatare ale acordului de recunoa tere multilateral a acredit rii europene EA-MLA;

Organismele de acreditare se asigura c organismul de inspec ie i certificare are capabilitatea si respecta conditiile impuse de acest standard in ceea ce priveste structura administrativa, sistemul de calitate implementat si mentinut in cadrul organismului si ca schemele de certificare sunt in acord cu legislatia nationala si comunitara din domeniu.

Lista organismelor de control aprobate de MADR se publica anual in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

4.8.2. Metode si tehnici de control utilizate

MADR

Aprobarea de c tre MADR a organismelor de inspec ie i certificare, acreditate de RENAR sau alte organisme de acreditare echivalente din Uniunea European

Page 187: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

187

semnatare ale acordului de recunoa tere multilateral a acredit rii europene EA-MLA;

În vederea aprob rii de c tre MADR, organismele candidate la aprobare ca organisme de inspec ie i certificare în agricultura ecologic trebuie s îndeplineasccumulativ cerin ele prev zute la art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 privind produc ia ecologic i etichetarea produselor ecologice, precum i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, prin legisla ia na ional în vigoare i s aplice toate prevederile din Regulamentul mai sus men ionat i ale Regulamentului 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 privind productia ecologic i etichetarea produselor ecologice în ceea ce prive te produc ia agricol ,etichetarea i controlul, astfel: a)s fie persoane juridice române, înregistrate conform legisla iei în vigoare; b)s fie acreditate, în conformitate cu versiunea notificat cel mai recent, prin publicare în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, a Standardului european EN 45011 sau Ghidului ISO 65 (Cerin e generale pentru organisme ce opereaz sisteme de certificare produs) de c tre Organismul Na ional de Acreditare al României sau de alt organism de acreditare echivalent din Uniunea European semnatar al acordului de recunoa teremultilateral a acredit rii europene EA-MLA; c)s fie independente de toate p r ile implicate, impar iale i integre; organismul de inspec ie i certificare i personalul s u nu trebuie s fie supuse niciunei presiuni comerciale sau financiare care ar putea s le influen eze deciziile; d)s prezinte dovezi documentate care s ateste existen a echipamentului iinfrastructurii necesare pentru a îndeplini sarcinile de inspec ie i certificare; e)s dispun de un num r suficient de personal pentru efectuarea inspec iei, care sîndeplineasc urm toarele condi ii:(i)s aib calificarea, instruirea i experien a necesare i cuno tin ele corespunz toarereferitoare la cerin ele inspec iilor pe care le va efectua, pentru fiecare grupcorespunz toare de activitate; (ii)s fie instruit corespunz tor cu cerin ele R(CE) nr. 834/2007, ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind produc ia ecologic i etichetarea produselor ecologice în ceea ce prive te produc ia ecologic , etichetarea i controlul, denumit în continuare R(CE) nr. 889/2008, i ale legisla iei na ionale de aplicare; f)personalul pentru efectuarea inspec iilor se angajeaz prin încheierea unui contract individual de munc pe perioad determinat /nedeterminat , conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, sau prin încheierea unui contract de prest ri de servicii, conform Legii nr. 287/2009 - Codul civil, republicat ,cu modific rile ulterioare; g)în cazuri justificate, efectuarea inspec iilor se poate face cu personalul din cadrul organismului care de ine acreditarea, al c rui sediu central se afl pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, cu notificarea prealabil a Ministerului Agriculturii iDezvolt rii Rurale; h)s nominalizeze o persoan responsabil de ansamblul activit ilor de inspec ie icertificare, angajat cu contract individual de munc , care s aib preg tire corespunz toare, (respectiv studii superioare/postuniversitare de specialitate în domeniile: agricultur , horticultur , zootehnie, medicin veterinar , ecologie sau industrie alimentar ), experien specific în domeniul agriculturii ori agriculturii ecologice de minimum un an, un nivel ridicat de cuno tin e teoretice i practice privind modul de produc ie ecologic , în conformitate cu legisla ia na ional i comunitar din domeniu is fie angajat cu contract individual de munc pe perioad nedeterminat .

Page 188: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

188

Controlul activitatii organismelor de inspectie si certificare

MADR, prin structura de Inspec ii tehnice în domeniul agriculturii ecologice din cadrul Directiei Inspec ii de Stat supravegheaz activitatea organismelor de inspec ie icertificare aprobate, pentru inspec ia i certificarea operatorilor cu care au contracte de prest ri servicii în conformitate cu prevederile legislative comunitare i na ionale, precum i cu Tematica i Programul de inspec ie al MADR, aprobat în fiecare an.

Controlul i supravegherea activit ii organismelor de inspec ie i certificare se efectueaz de c tre structura cu atribu ii de inspec ii tehnice din cadrul conform prevederilor mentionate în OM 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie i certificare în agricultura ecologic i conform prevederilor legislative comunitare, prin: - audit la sediul organismelor de inspec ie i certificare; - controale de supraveghere efectuate de reprezentan ii teritoriali - controale efectuate în urma sesiz rilor sau notific rilor.

Controlul i supravegherea activit ii organismelor de inspec ie i certificare se efectueaz prin verificarea operatorilor unui organism de inspec ie i certificare de c trereprezentan ii teritoriali cu atribu ii de inspec ii tehnice în domeniul agriculturii ecologice, în conformitate cu tematica i programul aprobat în fiecare anual, pe baza unui e antion de minim 5%, stabilit în urma analizei de risc, pentru o gam variat de operatori, orientat în special c tre operatorii care au primit sanc iuni din partea organismelor de inspec ie i certificare pentru activitatea desf urat în anul anterior, în special din categoria declas ri sau excluderi, precum i c tre operatorii asupra c rora existsuspiciuni/reclama ii (art. 10, alin. 3 din OM 181/2013).:

E antionul se stabile te în func ie de natura sanc iunilor aplicate operatorilor de c tre organismele de inspec ie i certificare pentru activitatea din anul anterior, precum idup efectuarea de c tre organismele de inspec ie i certificare a inspec iilor fizice obligatorii ale operatorilor, pentru anul în curs, în conformitate cu art. 65 alin. (1) din R(CE) nr. 889/2008;

În baza analizei rapoartelor lunare i a auditului efectuat la sediul organismului de inspec ie i certificare, pentru fiecare organism de inspec ie i certificare se întocme te un raport de evaluare a activit ii acestuia.

În cazul înc lc rii legisla iei comunitare i na ionale în vigoare i/sau ca urmare a activit ii nesatisf c toare identificate în urma desf ur rii activit ii de control isupraveghere i a neimplement rii ac iunilor corective necesare care au fost precizate în cazul constat rii de nereguli, precum i/sau în cazul în care nu sunt îndeplinite cerin ele prev zute la art. 27 alin. (5), (6), alin. (9) lit. a)-c), alin. (11), (12) i (14) din R(CE) 834/2007, inclusiv nerespectarea obliga iilor men ionate la art. 6, 7 i 8 din OM 181/2012, structura cu atribu ii de inspec ii tehnice în domeniul agriculturii ecologice propune retragerea aprob rii organismului de inspec ie i certificare privind desf urarea activit iipe teritoriul României.

În conformitate cu prevederile Hot rârii 131/2013 reprezentan ii teritoriali ai DAJ stabilesc contraven ii i aplic sanc iuni în sectorul de agricultur ecologic , în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 i ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008.

Page 189: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

189

Controlul operatorilor

Controlul operatorilor din domeniul de agriculturii ecologice se face în România de c tre organisme de inspec ie i certificare aprobate de MADR, în conformitate cu prevederile art. 4 al OM 181/2012, care au responsabilitatea de a verifica, prin inspec iianun ate si neanun ate, dac operatorul aplic în activitatea sa regulile de produc ie din agricultura ecologic i de a stabili gradul de conformitate cu legisla ia în vigoare.

Organismele de inspectie i certificare, execut minim o inspec ie anun at pe an la fiecare operator înregistrat, cu care a încheiat un contract de inspec ie i certificare.

De asemenea organismele de de inspectie si certificare au obliga ia s efectueze, la 10% din operatorii cu care au fost încheiate contracte de prest ri servicii, inspec iisuplimentare prin sondaj, anun ate sau neanun ate, stabilite în baza evalu rii generale a riscului de nerespectare a regulilor de produc ie i a rezultatelor inspec iei obligatorii anun ate. Organismele de inspectie i certificare au obliga ia s preleveze probe pentru determinarea produselor neautorizate pentru agricultura ecologic sau pentru verificarea tehnicilor de produc ie care nu sunt în conformitate cu regulile de produc ie ecologici/sau s preleveze i s analizeze probe în vederea detect rii unei posibile contamin ri

cu produse neautorizate pentru produc ia ecologic , în cazul suspiciunilor de utilizare de c tre operator a produselor neautorizate pentru produc ia ecologic , în conformitate cu art. 65 alin. (2) din R (CE) nr. 889/2008;

Organismele de inspectii si certificare colaboreaz cu laboratoare acreditate în vederea efectuari analizelor de laborator, conform legislatiei în vigoare.

De asemenea organismul de inspectie i certificare poate s efectueze un num rde inspec ii neanun ate stabilite pe baza evalu rii generale a riscului de nerespectare a legisla iei comunitare i na ionale i drept consecin a rezultatelor primului control anun at.

Organismele de inspectie i certificare vor lua toate m surile necesare pentru executarea cu prioritate a inspec iilor, în unit ile de procesare unde sunt prelucrate idepozitate atât produse ecologice, cât i produse care nu provin din agricultura ecologic .

Organismele de inspec ie i certificare, în conformitate cu legisla ia în vigoare, vor comunica Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, datele statistice semestriale ianuale, la termenele i în conformitate cu modele precizate în OM 181/2012.

În urma efectuarii controalelor, organismele de inspectie i certificare comunicimediat Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, orice neregul sau înc lcare comisde c tre operator i sanc iunea aplicat .

4.8.3. Resurse alocate in realizarea controalelor oficiale

MADR

Controlul activitatii organismelor de inspectie si certificare se efectueaza de personalul desemnat din cadrul DIS si a structurilor teritoriale DAJ.

Organismele de inspectie si certificare trebuie sa aiba o structura organizatorica, (organigrama) ca numar si grad de pregatire profesionala care le permite sa implementeze masurile din cadrul planului de inspectie propriu fiecarui organism.

Page 190: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

190

4.8.4. Prioritati in activitatea de control/ Clasificarea riscului

MADR

MADR controleaza si supravegheaza activitatea organismelor de de inspec ie icertificare acreditate prin inspectiile de supraveghere in vederea controlului ,,in situ”a modului si eficientei activitatii organismului, prin personalul din cadrul DIS si a structurilor teritoriale.

Programul inspectiilor se elaboreaza anual pe un esantion de participanti la schema de certificare a fiec rui organism aprobat. Esantionul va cuprinde minim 5% din total operatori si va include: producatori, procesatori, comercianti si importatori.

Selectarea esantionului se va face in mod aleatoriu, incluzand o gama variata de operatori care au prezentat un risc ridicat sau asupra carora exista suspiciuni sau reclamatii.

4.8.5. Cooperare si coordonare intre autoritatile competente cu responsabilitati in domeniu/ modalitati de integrare a sistemelor de control

MADR

În vederea efectu rii controlului, Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale prin DAJ verifica organismele de inspec ie i certificare pentru fiecare operator selectat, al carui dosar trebuie sa cuprinda minimum urm toarele documente:

cererea de înscriere adresat organismului de inspec ie i certificare; contractul încheiat de operator cu organismul de inspec ie i certificare; descrierea anual a unit ii/ chestionarul anual; fi a de inspec ie a organismului de inspec ie i certificare ce cuprinde lista de

verificare a operatorului; planul de conversie, acolo unde este cazul; schi a unit ii i a anexelor ; copia ultimului raport de inspec ie; decizia de certificare, inclusiv respectarea termenelor în cazul aplic rii de m suri

corective/ameliorative operatorilor; alte documente specifice ale operatorului.

Dup analiza documentelor transmise de organismele de inspectie si certificare iefectuarea controlului operatorilor, Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, constata dac :

activitatea operatorilor este conform cu legisla ia na ional i comunitar în vigoare identificându-se orice neconformitate cu standardele i procedurile de inspec ie;

inspec iile au fost efectuate de un inspector calificat; derularea procedurilor de inspec ie i certificare s-a realizat conform planului tip de

inspec ie al fiec rui organism de inspec ie i certificare. Inspectorii din cadrul organismului de inspectie si certificare întocmesc dupa

fiecare control (anuntat sau neanuntat) un raport în care se va consemna orice abatere sau înc lcare constatat fa de dispozi iile legale privind agricultura ecologic .Operatorul contrasemneaz acest raport i întreprinde m surile corective necesare.

Page 191: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

191

4.8.6. Modalitati de raportare a rezultatelor planurilor de control

MADR

Persoanele cu atribu ii de inspec ii tehnice pentru domeniul agriculturii ecologice din cadrul structurilor teritoriale vor identifica in urma controlului activitatii organismelor de control, orice neconformitate cu standardele si procedurile de inspectie si le va inregistra in raportul de inspectie. Rapoartele de inspectie elaborate dupa fiecare control vor sta la baza evaluarii anuale a fiecarui organism de control.

4.8.7. Instruirea personalului Agricultura ecologica

Conform legisla iei europene, operatorii economici sunt obliga i s se supuninspec iilor efectuate de organismele de inspec ie i certificare i a celor efectuate de autoritatea competent ”.

MADR

Fiecare organism de de inspec ie i certificare are responsabilitatea, in conformitate cu legislatia nationala, sa-si desemneze o persoana responsabil de ansamblul activit ilor de control care s aib un nivel ridicat de cuno tin e teoretice ipractice privind modul de produc ie ecologic în conformitate cu legisla ia na ional icomunitar din domeniu i s dispun de personal calificat, desemnat pentru activitatea de inspec ie care s participe anual la cursuri de formare sau perfec ionare profesional a inspectorilor.

Capitol 5. Planuri de contingenta si asistenta mutuala

5.1. Planuri de contingenta

5.1.1. Domenii/sectoare pentru care exista planuri de contingenta ANSVSA

Direc ia S n tate si Bun stare Animala

Planul de contingenta reprezinta un instrument important in preg tirea si abordarea unei epizootii ce specifica masurile nationale ce urmeaza a fi aplicate in combaterea bolilor la animale. In acest sens, Directiva Consiliului 90/423/CEE si Decizia Comisiei Europene 91/42/CEE cer ca fiecare stat membru sa elaboreze atât un plan de contingenta, cat si un manual de opera iuni adecvat acestuia.

In cadrul Direc iei de S n tate, Bun stare Animala s-au elaborat Planuri de Contingen pentru urm toarele boli: pesta porcin clasic , influen a aviar , boala de Newcastle, febra aftoas , bluetongue (boala limbii albastre).

Cu exceptia celui pentru bluetongue, aceste planuri au fost apobate prin Deciziile Comisiei nr. 18/2007/CE, 19/2007/CE i 24/2007/CE.

Planul de contingen pentru bluetongue a fost transmis în luna iulie 2007 spre evaluare Comisiei Europene i retransmis în luna noiembrie 2010. Nu s-au primit comentarii pentru acest plan de contingen i nici nu a fost aprobat prin decizie.

Page 192: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

192

Trebuie f cuta o distinc ie clara intre planul de contingenta si manualul de opera iuni. Un plan de contingenta descrie totalitatea aranjamentelor care au fost f cute pentru a face fata unei situa ii de urgenta, in timp ce manualul sau planul de ac iune descrie in detaliu to i pa ii de f cut atât in situa ii de suspiciune cat si de declansare a bolii.

Sunt elaborate manuale opera ionale pentru pesta porcin clasic , influen a aviar ,boala de Newcastle, febra aftoas , bluetongue (boala limbii albastre).

Directia Siguranta Alimentelor de Origine Nonanimala

În conformitate cu legisla ia în vigoare ANSVSA a elaborat Planul de Contingenprivind Managementul Crizei în Domeniul Siguran ei Alimentelor, acesta fiind aprobat de c tre Comitetul Interministerial.

Planul de Contingen privind Managementul Crizei în Domeniul Siguran eiAlimentelor este unic pentru România i include toate autorit ile implicate în domeniul siguran ei alimentelor.

Scopul Planului de Contingen este reglementarea gestion rii crizelor în domeniul siguran ei alimentelor, incluzând responsabilit ile ANSVSA precum i a celorlalte institu iiimplicate în domeniul siguran ei alimentelor, în cazul unei situa ii de criz pentru a asigura c aceasta poate fi gestionat în mod corespunz tor cât mai repede posibil.

Planul de contingen cuprinde liniile directoare ale procesului de management al crizei în domeniul siguran a alimentelor, atât la nivelul ANSVSA, cât i la nivelul celorlalte autorit i implicate, precum i cooperarea într-o astfel de situa ie cu celelalte autorit icompetente implicate în domeniul siguran ei alimentelor i pentru asigurarea func iilor de sprijin. Acesta este un plan de ac iune general care trebuie adaptat i completat pentru o situa ie particular real .

5.1.2. Autoritati competente

ANSVSA

Directia Sanatate si Bunastare a Animalelor

In ceea ce privesc autorit ile competente in combaterea bolilor infectioase, a fost creat lan ul de comand precum i structuri organizatorice de interven ie în focare: Centrul Na ional de Combatere al Bolilor (CNCB) la nivelul Comitetului Na ional pentru Situa ii de Urgen i Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB), la nivelul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta acestea fiind prev zute în cuprinsul fiec rui Plan de Contingen .

Coordonarea CNCB revine Primului Ministru care poate delega atribu iileMinistrului Afacerilor Interne.

Responsabilitatea deplina pentru combaterea bolilor, pe langa sarcinile specific veterinare, la nivel judetean, revine Prefectului, care este legatura lantului de comanda a Ministrului Afacerilor Interne, care este membru permanent al CNCB.

In continuare, implementarea deciziei tehnice ii revine Directorului Executiv al Direc iei Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor jude eana.

Directia Siguranta Alimentelor de Origine Nonanimala

Autoritatile competente implicate in elaborarea si impementarea Planului de contingen pentru gestionarea crizelor în domeniul siguran ei alimentelor,sunt: MS, MADR, MMSC, MAI, MApN, ANPC, ANV, ANMR, CNCAN.

Page 193: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

193

Planul de contingen cuprinde tipurile de situa ii care implic riscuri directe sau indirecte pentru s n tatea uman , derivând din produse alimentare, care nu pot fi prevenite, eliminate sau reduse la un nivel acceptabil prin dispozi iile existente sau nu pot fi gestionate, în mod adecvat, numai prin aplicarea legisla iei în vigoare.

De asemenea, cuprinde liniile directoare ale procesului de management al crizei în domeniul siguran ei alimentelor, atât la nivelul ANSVSA, cât i la nivelul celorlalte autorit i implicate, precum i cooperarea cu acestea pentru asigurarea func iilor de sprijin. Proiectul include procedurile practice necesare gestion rii unei crize în acest domeniu, rolul i atribu iile Celulei de Criz , inclusiv principiile transparen ei , strategia de comunicare i criteriile de evaluare a crizei.

Directia Siguranta Alimentelor de Origine Animala

Din punct de vedere al planurilor de contingenta aplicabile alimentelor de origine animala, Directia Siguranta Alimentelor de Origine Animala a elaborat si transmis catre DSVSA teritoriale doua planuri de contingenta astfel:

Siguranta Alimentelor de Origine Animala a elaborat si transmis catre DSVSA teritoriale doua planuri de contingenta astfel:

- Plan de contingenta in ceea ce priveste contaminarea carnii de porc cu Trichinella;

- Plan de contingenta in ceeace priveste eliminarea de pe piata a produselor din pescuit care reprezinta un risc pentru sanatatea consumatorilor.

Aceste planuri de contingenta stabilesc masurile care trebuie puse in aplicare de catre autoritatile competente in cazul in care se constata ca produsele prezinta un risc major pentru consumatori fie prin intermediul mediului.

In planurile de contingenta sunt descrise urmatorele aspecte: scopul, baza legala, definitii si abrevieri, cauze si categorii de pericole, respeonsabilitatile partilor, conduita de aplicare a masurilor asupra produselor, masuri complementare, masuri la nivel de comercializare directa catre consumatorul final, programe de informare si constientizare a populatiei, resurse si echipamente, instruirea personalului si simulari etc.

MS

Echipa de evaluare a incidentului (EEI) este intersectoriala, cu specialisti din toate autoritatile responsabile pentru domeniul care a generat incidentul;Ministerul S n t ii este reprezentat in EEI de specialisti din cadrul Institutului Na ional de S n tate Public .De asemenea, Ministerul S n t ii are reprezentare in Celula de criza (CC) la nivel de secretar de stat, inlocuitor fiind directorul adjunct al DSPCSP).

Punctul de contact din Ministerul S n t ii: Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta care va transmite informatia primita de la ANSVSA privind aparitia unui incident atat catre subsecretarul de stat cat si catre directorul adjunct al DSPCSP.

Responsabilitatea gestionarii planului de contingen a: DSPCSP/MS.

5.1.3. Asigurarea eficientei implementarii planurilor de contingenta (instruire, exercitii de simulare)

ANSVSA

Page 194: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

194

ANSVSA a organizat seminarii si exercitii de simulare cu participare Taiex, in judetele Prahova si Brasov in ceea ce priveste interventiile in focarele de pseudopesta aviara (boala de Newcastle).

ANSVSA a organizat o instruire în jude ul Bihor, pentru pesta porcin clasic ,în anul 2006.

ANSVSA a organizat o instruire în Bucure ti la Institutul de Diagnostic i S n tateAnimal , în noiembrie 2006, pentru pesta porcin clasic .

ANSVSA a organizat exerci iu de simulare cu participare Taiex în jude ul Sibiu în privin a aplic rii momelilor vaccinale împotriva pestei porcine clasice la mistre i în anul 2006.

De asemenea, ANSVSA a organizat exercitii de simulare in septembrie 2005 in judetul Tulcea pentru interventiile in focarele de Influenta Aviara.

CNCB a efectuat instruiri în domeniul influen ei aviare la care au participat responsabilii CLCB din cadrul DSVSA jude ene i a Municipiului Bucure ti.

De asemenea, Directia de Sanatate, Bunastare si Nutritie Animala Monitorizare Boli si Supraveghere Sanitara Veterinara a organizat la sediul IDSA instruiri cu privire la Hot rârea de Guvern nr.1700/29.11.2006 pentru aprobarea Programului Strategic privind monitorizarea, controlul i eradicarea Pestei porcine clasice (PPC) în România. Au fost prezentate, de asemenea, proiectul de ordin privind sistemele de cre tere a porcinelor iprogramele de vaccinare a porcinelor, la care au participat reprezentan ii DSVSA jude ene i ai Municipiul Bucure ti.(capitol intocmit de Serviciul Task Force - DSA).

5.2. Asistenta mutuala. Organisme de legatura

In conformitate cu legislatia in vigoare, ANSVSA este autoritatea de legatura cu Autoritatea Europeana pentru siguranta alimentelor (EFSA) si cu celelalte autoritati similare ale statelor membre din reteaua existenta la nivel european. Rolul ANSVSA, ca organism de legatura este de a asista si de a coordona comunicarea intre autoritatile competente si, in special, de a transmite si primi cererile pentru asistenta.

Laboratoarele nationale de referinta desemnate pentru diverse determinari participa la teste interlaboratoare, organizate in cadrul retelei de laboratoare de referinta de la nivelul UE.

Capitol 6. Activitati de audit (nu se aplica la protectia plantelor)

6.1. Audituri interne si externe ale autoritatilor competente (inclusiv frecventa si natura auditurilor)

ANSVSA

Auditul extern este realizat de catre experti ai DG SANCO – FVO in cadrul misiunilor de evaluare in domeniul sanitar veterinar i al sigurantei alimentelor.

Auditul intern

Directia de Audit

În urma reorganiz rii Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran aAlimentelor, prin H.G. nr. 625/2013 de modificare a H.G. nr. 1415/2009 privind

Page 195: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

195

organizarea i func ionarea Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran aAlimentelor i a unit ilor din subordinea acesteia, sarcina de a efectua activitatea de audit intern în domeniul sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor la nivel na ional, revine Direc iei de Audit, prin Serviciul de Audit Tehnic din cadrul acesteia, a a cum a fost stabilit în Regulamentul de Organizare i Functionare al ANSVSA, aprobat prin Ordinul pre edintelui ANSVSA nr. 823/23.09.2013.

Direc ia de Audit , efectueaz misiuni de audit, pentru a verifica sistemele de control oficiale realizate în domeniul produselor alimentare i al hranei pentru animale, al s n t ii i bun st rii animalelor, dac acestea sunt realizate în mod eficient i permit realizarea obiectivelor stabilite în legisla ie, inclusiv respectarea planurilor na ionale de control.

Atribu ii ale Serviciului de Audit Tehnic:

- efectueaz misiuni de audit tehnic ale sistemelor de control oficial din domeniul sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor la nivel na ional, conform nivelului de competen si in corela ie cu programele de audit;

- întocme te i supune spre aprobarea conducerii ANSVSA, programul anual/ multianual de audit sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor; - propune modificarea programului de audit ori de câte ori priorit ile o impun sau conducerea ANSVSA dispune efectuarea unor misiuni de audit sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor neprev zute în programul ini ial aprobat; - asigur respectarea normelor metodologice i a procedurilor aprobate de c treconducerea ANSVSA conform legisla iei în vigoare;

- dup efectuarea unei misiuni de audit, elaboreaz un Proiect de raport de audit ce con ine concluziile i recomand rile necesare în vederea îmbun t irii activit ii de control oficial. Proiectul raportului de audit este înaintat structurii auditate i directorului Direc iei de Audit, cu precizarea c structura auditat are obliga ia de a elabora un plan de masuri fa de recomandarile primite. Acest plan de masuri (inclusiv termenele de remediere) este pus la dispozitia Direc iei de Audit si va fi introdus in Raportul de audit;

- monitorizeaz modul de implementare/ remediere a recomand rilor efectuate în urma misiunilor efectuate; - informeaz pre edintele ANSVSA despre nerespectarea planului de m suri privind angajamentele luate de structurile auditate, pentru remedierea neconformit ilorconstatate în urma auditului;

- realizeaz prin analiza documentelor, activit i de evaluare general privind rezultatele misiunilor de audit, în special punerea în alicare a recomand rilor date ca urmare a mai multor misiuni anterioare, pe anumite domenii specifice sau pe anumite aspecte orizontale care in de organizarea i func ionarea sistemelor de control oficial;

- elaboreaz Raportul anual de audit sanitar veterinar i pentru siguran aalimentelor i dup avizarea acestuia de c tre conducerea Direc iei de Audit Tehnic iControl îl înainteaz Pre edintelui ANSVSA;

Pentru o abordare sistematic i transparent a acestei activit i, Direc ia de Audit prin Serviciul de Audit Tehnic, a elaborat proceduri si instruc iuni privind desf urarea activit ii de audit, elaborarea Proiectului de raport de audit, a Raportului de audit i fi e de audit specifice pe domenii. Misiunile de audit se realizeaza in baza Programului multianual de audit intocmit de c tre Directia de Audit, pentru anii 2014-2017, astfel incat in aceasta perioada sa fie acoperite toate domeniile aflate in competenta, toate nivelele ierarhice i întreg teritoriul

rii. (Anexa nr.17). Anual acest program se revizuieste si se intocmeste un program anual.

Page 196: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

196

Ins titutul de Igiena i S n tate Publica Veterinara

IISPV este auditat periodic de catre Organismul National de Acreditare - RENAR, conform politicii acestuia, privind supravegherea si reevaluarea.

Pe baza programului anual, aprobat de conducerea IISPV, se realizeaza audituri interne prin intermediul carora se evalueaza toate componentele sistemului de management.

Auditul extern este realizat de catre experti ai DG SANCO – FVO in cadrul misiunilor de evaluare in domeniul sanitar veterinar i al sigurantei alimentelor.

Laboratorul Sanitar veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti

LSVSA este auditat periodic de catre Organismul National de Acreditare - RENAR, conform politicii acestuia, privind supravegherea si reevaluarea.

Pe baza programului anual, aprobat de conducerea DSVSA Bucuresti, se realizeaza audituri interne prin intermediul carora se evalueaza toate componentele sistemului de management.

Auditul extern este realizat de catre experti ai DG SANCO – FVO in cadrul misiunilor de evaluare in domeniul sanitar veterinar i al sigurantei alimentelor (pe domeniul nonanimal). Aceeasi situatie si la LSVSA judetene care sunt auditate de RENAR si FVO si exista si audituri interne in LSVSA si institute

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de uz Veterinar

Anual, organismul na ional de acreditare RENAR realizeaz auditul extern pentru evaluarea sistemului de management al calit ii, având ca referen iale ISO SR 17025: 2008, iar Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii (SRAC) realizeaza auditul pantru sistemul de management al calitatii conform cerintelor standardului european SN EN ISO 9001:2008.Pentru realizarea acestor activit i de audit, se realizeaz auditul intern, prin structura special constituit în acest sens i se elaboreaz raportul de audit intern ce constituie unul din elementele auditului extern realizat de RENAR si SRAC. Conformitatea activita ilor desf urate in cadrul ICBMV, legate de evaluare icontrol de laborator sunt evaluate periodic de organismele competente europene: Benchmarking European Medicines Agency (BEMA) pentru implementarea cerin elor standardului ISO 9001 i European Directorate for Quality Medicines/Mutual Joint Audit (EDQM/MJA) pentru implementarea cerin elor standardului ISO 17025.

Rezultatele auditurilori anuale efectuate de organismele na ionale de acreditare RENAR si SRAC ca audituri externe pentru evaluarea sistemului de management al calit ii, având ca referen iale ISO SR 17025: 2008 si ,sunt comunicate conducerii si sefilor de structuri din cadrul laboratoarelor ICBMV.

Concomitent se întocme te un plan de masuri pentru solu ionareaneconformit ilor identificate ce este transmis, spre agreere, RENAR sau SRAC, dupa caz precum i efilor de structuri din laboratoarelor ICBMV, pentru solu ionareaneconformit ilor în termenele stabilite. Aceeasi procedura se aplica si in cazul auditului efectuat de catre EDQM si BEMA.

Dup efectuarea unei activit i de audit intern, structura specific a institutului elaboreaz raportul de audit ce con ine concluziile i recomand rile necesare în vederea îmbun t irii activit ii institutului. Raportul de audit este înaintat directorului institutului istructurilor auditate, în termen de 5 zile calendaristice, cu precizarea c structura auditatelaboreaza rapoarte de actiuni corective pentru remedierea neconformitatilor constatate si rapoarte de actiuni preventive pentru observatiile primite. Neconformitatile sunt urmarite periodic pana la eliminarea lor.

Page 197: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

197

Institutul de Diagnostic i S n tate Animal

Anual, organismul na ional de acreditare RENAR realizeaz auditul extern al Institutului de Diagnostic i S n tate Animal pentru evaluarea sistemului de management al calit ii, având ca referen iale ISO SR 17025: 2008. Pentru realizarea acestor activit i de audit, se realizeaz auditul intern, prin structura special constituit în acest sens i se elaboreaz raportul de audit intern ce constituie unul din elementele auditului extern realizat de RENAR. Rezultatele acestui audit sunt comunicate efilor de structuri din IDSA care particip la întocmirea unui plan de solu ionare a neconformit ilor identificate în raportul de audit, plan ce este transmis, spre agreere, RENAR, precum iefilor de structuri din IDSA, pentru solu ionarea în termenele stabilite a neconformit ilor.

Periodic, în baza unei program ri primite anterior, structura FVO a Comisiei Europene realizeaz activit i de evaluare i audit pe domeniul laboratoarelor sanitare veterinare pentru s n tatea animalelor, implicit Laboratoarele Na ionale de Referinpentru domeniul s n t ii i bun st rii animalelor. Laboratoarele Na ionale de Referin pentru domeniul s n t ii i bun st riianimalelor particip la ac iunile de audit de secund i ter parte pentru laboratoarele sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene.

Anual, compartimentul Audit Public Intern elaboreaz , prin consultarea structurilor auditate, programul anual de audit i îl supune aprob rii conducerii IDSA. Pe baza acestui plan se realizeaz activit ile de audit intern prin intermediul c rora se evalueaztoate componentele sistemului de management. Comunicarea programului de audit i a obiectivelor urm rite c tre structurile auditate se realizeaz cu cel pu in 5 zile înainte de începerea activit ii de audit. Structurile auditate au acces la procedurile documentate / fi ele de audit, ale echipei care realizeaz activitatea de audit

Dup efectuarea activit ii de audit intern, structura specific a institutului elaboreaz raportul de audit ce con ine concluziile i recomand rile necesare în vederea îmbun t irii activit ii institutului. Structura auditat poate s aib obiec iuni referitoare la constat rile i recomand rile auditorului, dar acestea trebuie s fie înso ite de documente relevante. Raportului de audit este înaintat directorului institutului i structurilor auditate, în termen de 15 zile calendaristice în situa ii normale i 10 zile calendaristice în situa ii de urgen , cu precizarea c structura auditat elaboreaz un plan de m suri vis-a-vis de recomand rile primite. Acest plan de m suri (inclusiv termenele de remediere) este pus la dispozi ia directorului executiv, de c tre structura auditat , în termen de 15 zile calendaristice în situa ii normale i 10 zile calendaristice în situa ii de urgen i ulterior este introdus în Raportul de audit final. La sfâr itul fiec rui an calendaristic, structura specific de audit din cadrul institutului elaboreaz raportul anual de activitate în care sunt men ionate activit ile de audit desf urate i rezultatele acestora.

Specialistul care efectueaz activitatea de auditul intern este func ionar public inu este supus nici unei presiuni ce ar putea s influen eze rezultatele activit ii lor de audit i nu este implicat în activitatea structurilor pe care le auditeaz .

MS

In conformitate cu Ordinul ministrului s n t ii nr. 17/2012 a fost organizata activitatea de audit intern in domeniul alimentului. Activitatea de audit intern desfasurata anual se efectueaza conform unui plan national anual.

Astfel, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor legislative comunitare, Ministerul S n t ii : - a desemnat speciali ti care sa efectueze activitate de audit intern în domeniul siguran eialimentelor;

Page 198: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

198

- a elaborat procedura de audit care stabile te cadrul general de audit i evaluare a sistemelor de control oficial al alimentelor si de realizare a cerin elor programelor na ionale de sanatate privind siguran a alimentelor, activit i efectuate de direc iile de s n tate public jude ene i a municipiului Bucure ti;- aproba anual Planul de audit intern în domeniul siguran ei alimentelor, elaborat de auditorii desemna i pentru realizarea activit ii de audit intern.

MADR

Auditul intern al MADR a verificat activitatea de inspec ie a compartimentului din cadrul MADR, precum i activitatea compartimentelor de inspec ie din cadrul DA judetene i a urm rit modul de organizare i desf urare a controalelor i inspec iilor în toate

structurile i domeniile de activitate ale ministerului în perioada 01.03.2010 – 14.05.2010.

MAI

In cadrul MAI activitatea de auditare interna in domeniul sigurantei alimentelor este efectuat de inspectorii sanitari de stat si medicii veterinari oficiali din MAI si este axata pe coordonarea, indrumarea si verificarea activitatii specifice de control efectuata de specialistii din reteaua sanitara si sanitara veterinara a MAI.

ANPCIn cadrul ANPC exist activitatea de auditare intern asupra domeniilor de control

ale ANPC respectiv produse alimentare, produse nealimentare i servicii. Activitatea de audit intern se realizeaz pe baza unui program anual de audit.

GNM

In cadrul GNM exista activitate de auditare intern asupra domeniilor de control ale GNM, in cazul de fata organisme modificate genetic. Activitatea de audit intern se realizeaza pe baza unui program anual de audit.

6.2. Masuri adecvate urmare a auditurilor

ANSVSA

Directia de Audit

Dup efectuarea unei misiuni de audit, Directia de Audit elaboreaz un Proiect de raport de audit ce con ine concluziile i recomand rile necesare în vederea îmbun t iriiactivit ii de control oficial. Proiectul raportului de audit este înaintat directorului Direc ieide Audit i structurii auditate, cu precizarea c structura auditat elaboreaza un plan de masuri fa de recomandarile primite. Acest plan de masuri (inclusiv termenele de remediere) este pus la dispozitia Direc iei de Audit de structura auditat si ulterior este introdus in Raportul de audit. Indeplinirea angajamentelor luate de structura auditata fata de recomandarile primite, sunt monitorizate de Directia de audit si fac parte dintr-un audit ulterior realizat în domeniul respectiv. De asemenea, prin misiunile de evaluare general privind rezultatele misiunilor de audit, se verifica în special punerea în aplicare a recomand rilor date ca urmare a mai multor misiuni anterioare, pe anumite domenii specifice sau pe anumite aspecte orizontale care in de organizarea i func ionarea sistemelor de control oficial.

Page 199: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

199

Institutul de Diagnostic i S n tate Animal

Rezultatele auditului anual efectuat de organismul na ional de acreditare RENAR ca audit extern pentru evaluarea sistemului de management al calit ii, având ca referen iale ISO SR 17025: 2008,sunt comunicate sefilor de structuri din IDSA

Concomitent se întocme te un plan de solu ionare a neconformit ilor identificate ce este transmis, spre agreere, RENAR, precum i efilor de structuri din IDSA, pentru solu ionarea în termenele stabilite a neconformit ilor.

Dup efectuarea unei activit i de audit intern, structura specific a institutului elboreaz raportul de audit ce con ine concluziile i recomand rile necesare în vederea îmbun t irii activit ii instutului. Raportului de audit este înaintat directorului institutului istructurilor auditate, în termen de 15 zile calendaristice în situa ii normale i 10 zile calendaristice în situa ii de urgen , cu precizarea c structura auditat elaboreaza un plan de m suri vis-a-vis de recomandarile primite. Acest plan de m suri (inclusiv termenele de remediere) este pus la dispozitia directorului executiv, de c tre structura auditat , în termen de 15 zile calendaristice în situa ii normale i 10 zile calendaristice în situa ii de urgen i ulterior este introdus în Raportul de audit final.

MADR

Auditul intern a recomandat urm toarele:

- Conducerile executive ale D.A.- urilor jude ene s asigurare în permanen , existen a în sectoarele de inspec ii tehnice pe care le coordoneaz la nivelul direc iei, a personalului cu experien a cuvenit unei astfel de activit i, specializat i instruit pe parcursul timpului, cunosc tor al legisla iei na ionale i comunitare care reglementeaz atât activitatea propriu-zis de inspec ii tehnice, dar i activitatea domeniilor inspectate i controlate;- Personalul aparatului central va efectua sesiuni de instruire i evaluare a inspectorilor teritoriali, conform atribu iilor stabilite prin ROF; - Vor fi incluse în procedura de lucru i vor fi aplicate instruc iuni pentru evitarea conflictelor de interese pentru inspectorii verificatori, atât pentru cei zonali i teritoriali, cât i pentru personalul din cadrul aparatului central. Cerin a va fi specificat i în fi ele

posturilor;- Vor fi elaborate, în colaborare cu DA – urile jude ene, instruc iuni de control bazate pe liste de verificare, pentru fiecare domeniu de inspec ie tehnic . Procedurile vor fi avizate de compartimentul de inspec ie central i vor fi comunicate DA-urilor jude�ene pentruaplicarea unitar a ac iunilor de inspec ie tehnic .

Agentia Nationala Fitosanitara

Urmare Misiunii de audit extern FVO DG(SANCO) 2011-8991 s-a elaborat Nota nr. 116056/13.01.2012 prin care s-a inclus in partea B. Procedurile Generale privind Controlul Produselor de Protectie a Plantelor la Comercializare si Utilizare, pct. 4 Inspectia, lit. d) Controlul la utilizare, obligativitatea inspectorilor fitosanitari de a informa utilizatorii profesionisti de produse de protectie a plantelor de a pastra pentru o perioada de cel putin trei ani, evidenta produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza in conformitate cu art. 67, alin (1) din Regulamentul CE nr.1107/2009.Urmare Misiunii de audit intern din perioada 15.07-15.11.2012 s-a elaborat Nota nr. 116225/28.01.2013 în care au fost f cute recomand ri de remediere a neconformit ilor identificate în conformitate cu Raportului de audit intern nr. 47.131/21.11.2012. Urmare Misiunii de audit extern FVO DG(SANCO) 2013-6796 au fost elaborate de catre

Page 200: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

200

Agentia Nationala Fitosanitara adresele: nr. 117544/29.05.2013, 118091/ 24.07.2013, 118127/29.07.2013 si de catre Laboratorul Central Fitosanitar adresele nr. 5566 si5567/23.07.2013 in baza recomandarilor.

MSPrincipala recomandare facuta in urma desfasurarii activitatii de audit intern in

domeniul sigurantei alimentului, a fost necesitatea organizarii de instruiri pentru personalul din cu responsabilitati in domeniul alimentului.

Astfel, in anul 2013 au fost organizate instruiri in domeniile: -materiale in contact cu alimentele; - aditivi alimentari; - SRAAF

6.3. Transparenta, independenta

ANSVSA

Directia de Audit

Transparenta

- programul de audit se face prin consultatea cu structura auditat , fata de perioadele de audit ( aceasta trebuie s aduc justific ri concrete atunci când solicit modificarea datelor);- comunicarea c tre structura auditat a programului de audit i a obiectivelor urm rite,cu cel pu in 5 zile înainte de începerea activit ii de audit; - realizarea fiec rei misiuni de audit pe baza unui plan de audit stabilit anterior ce se comunic structurilor auditate ; - accesul auditatului la procedurile documentate / fi ele de audit, ale echipei care realizeaz auditul; - structura auditat poate s aib obiec iuni fa de constat rile i recomand rile auditului, dar acestea trebuie s fie înso ite de documente relevante. În astfel de situa ii pot avea loc modific ri în proiectul de raport, atât la nivelul constat rilor cât i la nivelul recomand rilor.- raportul de audit se pune la dispozi ia presedintelui ANSVSA i a structurilor auditate; - la sfarsitul unui an calendaristic, Directia de Audit elaboreaz un Rapor anual de activitate in care sunt mentionate activitatile de audit desfasurate si rezultatele acestora, acesta fiind postat pe site-ul www.ansvsa.ro.

Independen a

- structura de audit se subordoneaz nivelului ierarhic cel mai ridicat, reprezentat de pre edintele ANSVSA;

- speciali tii ce efectueaz auditul intern sunt functionari publici ce indeplinesc conditiile din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, acestia nefiind supusi nici unei presiuni comerciale, care ar putea s influen eze rezultatele procesului de audit;

- persoanele ce fac parte din echipele de audit, nu sunt implicate în sistemele de control pe care le auditeaz , cerin valabil si pentru situa iile în care se utilizeazexperti tehnici;

Programul multianual de audit este prezentat in Anexa nr. 17.

Page 201: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

201

MS

Auditorii sunt desemna i prin ordin al ministrului s n t ii i întrunesc criteriile de calificare, stabilite conform cerin elor Regulamentului nr. 882/2004.

Auditorii desemna i pot fi înso i i pentru desf urarea activit ii lor, atunci când este necesar, i de o alt persoan , care de asemenea întrune te criteriile de calificare stabilite prin Regulamentul nr. 882/2004.

Auditorii desemna i i persoana care îi înso e te completeaz declara ia de confiden ialitate prev zut în Anexa 3 a Ordinului nr. 17/2012.

Programarea auditului

Auditurile se fac in conformitate cu Planul anual de audit stabilit la sfâr itul fiec ruian calendaristic, pentru anul urm tor.Comunicarea cu institu ia: auditorul trebuie s comunice cu institu ia, pentru a se asigura c institu ia accept datele propuse pentru audit.

Auditorul comunica institu iei înainte cu 14 de zile, data desf ur rii auditului, urmând ca apoi, cu 7 zile înainte, s transmit planul de audit, dup care se va desf ura auditarea.

Orice audit se finalizeaz printr-un Raport de audit, elaborat de c tre auditor. Originalul Raportului de audit, cu complet rile aduse de reprezentantul institu iei, este predat la Ministerul S n t ii - DSPCSP în termen de maxim 7 zile (lucratoare) de la data primirii r spunsurilor institu iei, respectiv in termen de maxim 30 de zile de la data edin ei de închidere.

O copie a raportului va r mâne la direc ia de s n tate public jude ean sau a municipiului Bucure ti auditat i o alt copie va r mâne la auditor.

Capitol 7. Proceduri pentru determinarea conformitatii cu criteriile operationale, prevazute in R CE 882/2004

Autoritatile competente se asigura ca sunt conforme cu criteriile operationale, stabilite la Art.4(2) al Regulamentului nr. 882/2004:

a) eficien a i oportunitatea controalelor oficiale privind animalele vii, hrana pentru animale i alimentele, plante si produse vegetale, în toate etapele de producere, prelucrare, distribu ie i utilizare a hranei pentru animale;

Oportunitatea controalelor deriv din modul în care sunt stabilite programele/planurile de control, iar eficienta rezult din modul în care abaterile constatate ca urmare a controalelor întreprinse sunt limitate. Programele/planurile de control au la baza situatiile existente cu privire la controalele precedente si informatiile existente cu privire la riscul asupra sanatatii populatiei.

Controalele efectuate vizeaz protec ia s n t ii publice si prevenirea aparitiei imboln virilor avand drept cauz alimentul, prin verificarea respect rii normelor igienico-sanitare si a legislatiei in vigoare, prin prelevare de probe de laborator si prin aplicarea de sanc iuni contraven ionale.

b) persoanele care efectueaz controale oficiale sunt în afara oric rui conflict de interese;

Page 202: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

202

Politica autoritatilor competente de a rezolva conflictele de interese este de a solicita angajatilor si personalului contractual sa declare orice interes care ar putea intra in conflict - sau pot fi percepute de altii ca intrand in conflict - direct sau indirect prin capacitatea de a-si indeplini indatoririle intr-un mod cinstit si impartial. Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicat si Legea nr. 7/2004 privind conduita func ionarilor publici reglementeaza cerintele avand ca scop eliminarea conflictului de interese.

c) acestea de in sau au acces la un laborator cu o capacitate adecvat pentru testare i un personal suficient cu calificare adecvat i experimentat, astfel încât controalele oficiale i responsabilit ile de control s poat fi efectuate eficient iefectiv;

ANSVSA

Serviciul de coordonare tehnic a INR i a LSVSA are atributii legate de: avizarea regulamentelor de organizare i func ionare i a regulamentelor de ordine

interioar ale institutelor na ionale de referin ; organizarea, coordonarea i îndrumarea activit ii institutelor na ionale de referin i

împreun cu acestea a laboratoarelor sanitar-veterinare i pentru siguran aalimentelor jude ene, în vederea identific rii, evalu rii i comunic rii riscului în domeniul s n t ii animalelor i al siguran ei mediului;

coordonarea form rii profesionale continue a personalului de specialitate din institutele na ionale de referin i laboratoarele sanitar-veterinare i pentru siguran aalimentelor;

monitorizarea form rii profesionale continue a speciali tilor de laborator din institutele na ionale de referin i din laboratoarele sanitar veterinare i pentru siguran aalimentelor.

MADR

Agentia Nationala Fitosanitara

Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale prin Agentia Nationala Fitosanitara este autoritatea competenta la nivel central in domeniul protectiei plantelor, carantinei fitosanitare si produselor de protectie a plantelor care organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea prevederilor legale specifice.

La nivel national organismele oficiale responsabile de control in domeniul: protectiei plantelor si carantinei fitosanitare sunt: Laboratorul Central Fitosanitar

(acreditat) iar la nivel regional: laboratoarele regionale de nematologie din cadrul Unitatilor fitosanitare: Brasov, Bucuresti, Suceava, precum si laboratorul regional de bacteriologie-UF Bacau;

calitatii produselor de protectie a plantelor sunt: Laboratorul pentru controlul calitatii produselor de protectie a plantelor,(acreditat) din cadrul LCF si laboratoarele regionale pentru controlul calitatii produselor de protectie a plantelor din cadrul Unitatilor fitosanitare: Arad, Olt, Bacau si Mures;

controlul reziduurilor de pesticide este Laboratorul pentru controlul reziduurilor de pesticide din plante si produse vegetale (acreditat) din cadrul LCF

Aceste laboratoare detin o capacitate adecvata pentru testare, echipamente corespunzatoare si personal calificat si experimentat, astfel incat controalele oficiale se efectuaeaza in mod eficient si in conformitate cu cerintele legislatiei Uniunii Europene. Personalul de specialitate a fost instruit prin programe PHARE si isi perfectioneaza

Page 203: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

203

permanent pregatirea profesionala in vederea implementarii metodelor performante de lucru utilizate in laboratoarele de profil din alte state membre;

ANPC

Analiza probelor prelevate din re eaua comercial este asigurat de laboratoarele CNIEP LAREX ( Bucure ti + laboratoarele jude ene) i de Laboratorul pentru Analiza Calit ii Vinurilor i B uturilor Spirtoase subordonat Direc iei de Control i Supraveghere Pia -Serviciul de Control i Supraveghere Pia din cadrul Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Consumatorilor.

Pentru judetele neacoperite de laboratoarele men ionate, analizele se efectueazprin laboratoarele autorizate subordonate celorlalte institu ii cu atribu ii în domeniul sigurantei alimentelor.

MapN

Analiza probelor recoltate din unit ile Ministerului Ap r rii se face la Centrul de medicin preventiv al Ministerului Ap r rii, laboratoarele de medicin preventiv din spitalele militare, Laboratorul de testare, analiz i recep ie alimente al Comandamentului Logistic Întrunit i Direc iile Sanitare Veterinare Jude ene i pentru Siguran a Alimentelor, respectiv a municipiului Bucure ti în baza prevederilor “Protocolului de colaborare pe linie sanitar veterinara intre Ministerul Apararii si ANSVSA cu nr. 3876/ 05.07. 2007”.

Prelevarea de probe din alimente in vederea analizelor de laborator, in domeniul sigurantei alimentelor se face de catre medicii inspectori sanitari veterinari in urma suspicionarii de modificari ce pot sa apara la nivelul unor alimente de origine animala si non animala.

MAI

Activitatea de control in unitatile MAI pe linia sigurantei alimentelor, se desfasoara in baza procedurilor interne, avizate de catre conducerea unitatilor respective, care reglementeaza acest domeniu, inclusiv expedierea de probe la DSVSA judetene/Municipiul Bucuresti sau IDSA Bucuresti, in vederea efectuarii examenului de laborator.

MS

Probele recoltate in cadrul controalelor oficiale in domeniul alimentelor, sunt analizate in laboratoare care au metode acreditate.

Ministerul S n t ii informeaza direc iile de s n tate public teritoriale si Institutul Na ional de S n tate Public , cu privire la situatia la nivel national a laboratoarelor acreditate. Aceasta situatie are la baza raportarile primite din teritoriu (Direc iile de S n tate Public teritoriale si INSP ).

Personalul angajat in cadrul laboratoarelor are specialitatea si pregatirea profesionala necesara asigurarii unui control oficial corect in domeniul alimentului.

d) ca acestea au facilitati si echipamente mentinute in stare corespunzatoare pentru a se asigura ca personalul poate efectua controale oficiale in mod eficient si efectiv.

Page 204: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

204

ANSVSA

Atat in cadrul instruirilor cat si urmare a Notelor de serviciu transmise de catre Directiile de specialitate din cadrul ANSVSA, catre structurile de la nivel judetean, sunt prezentate echipamentele si facilitatile necesare pentru desfasurarea controalelor oficiale in mod corespunzator.

Verificarea gradului in care structurile jude ene sunt dotate pentru a efectua inspec iile si controalele in mod adecvat se realizeaza prin solicitatarea de informatii care sunt centralizate la nivelul ANSVSA cat si prin verificari la fata locului realizate de catre Directiile din cadrul ANSVSA.

MS

Structurile judetene de control trebuie sa fie dotate cu instrumente i aparatur de control, specifice pentru determin ri în teren i prelevare de probe;

ANPC

Structurile jude ene sunt dotate pentru a efectua inspec iile si prelev rile de probe in mod adecvat.

Verificarea se realizeaza prin solicitarea de informatii care sunt centralizate la nivelul ANPC, iar dotarea se face în func ie de fondurile bugetare alocate.

MADR

Agentia Nationala Fitosanitara Organismele oficiale responsabile de control in domeniul fitosanitar au facilitati si

detin echipamente care sunt conforme cu cerintele Regulamentului 882/2004 CE pentru ca personalul sa efectueze controale oficiale in mod eficient si efectiv. Dotarea laboratoarelor cu echipamentele a fost realizata prin programe PHARE SAPARD, si din bugetul national iar completarea echipamentelor, intretinerea acestora si achizitionarea de consumabile, reactivi etc. se face in functie de necesar si din fondurile bugetare alocate.

MapN Ministerul Ap r rii Nationale dispune de echipamente i mijloace necesare

desf ur rii în bune condi ii de c tre personalul de specialitate a controalelor oficiale. Controalele oficiale sunt efectuate de catre medici veterinari oficiali in baza

Ordinului Ministrului Apararii Nationale. Dot rile i structura de personal angajat este cea prezentat , fiind in functie de

statul de organizare a MApNsi fondurile financiare alocate de la bugetul de stat in acest domeniu.

e) ca acestea au imputernicirile legale pentru a efectua controale oficiale si pentru a lua masurile prevazute de prezenta hotarare;

ANSVSA

Obligatia efectuarii de controale oficiale precum si a aplicarii de masuri in cazul depistarii de neconformitati fata de legislatia in vigoare este stabilita in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, privind organizarea activitatii sanitar - veterinare si

Page 205: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

205

pentru siguranta alimentelor, actualizat , Hotararea Guvernului nr. 984/2005, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare i Ordonan a nr.2/2001.

MADR

Agentia Nationala Fitosanitara

Inspectorii fitosanitari din cadrul Unitatilor fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si din cadrul Inspectoratelor de Carantina Fitosanitara Vamala sunt imputerniciti legal sa efectueze controale oficiale si sa dispuna masurile ce se impun in conformitate cu: - Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modific rile si complet rile ulterioare pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2001, privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania; - Ordonan a Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protec ie a plantelor, precum i pentru modificarea i abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitare, aprobat cu modific ri �i complet ri prin Legea nr. 28/2009, cu modific rile ulterioare;- Ordonan a Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea i utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, d un torilor i buruienilor în agricultur i silvicultur , aprobat prin Legea nr, 85/1995, cu modific rile i complet rile ulterioare.- Legea nr. 89 din 10 aprilie 2006 pentru modificarea i completarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante i produse vegetale.

ANPC

Hotararea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea si func ionarea Autorit iiNa ionale pentru Protec ia Consumatorilor reprezint cadrul legal care stabile te domeniul în care se desf oar controlul, prelevarea de probe, cât i puterea legal de a dispune m surile ce se impun pentru limitarea consecin elor comercializ rii/ofeririigratuite a produselor i serviciilor.

Sanc iunile i m surile complementare ce se dispun sunt stabilite în Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protec ia consumatorilor cu modific rile i complet rile ulterioare, completat cu prevederile Ordonantei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Legea nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercian ilor în rela ia cu consumatorii i armonizarea reglement rilor cu legisla ia european privind protec ia consumatorilor împuternice te Autoritatea Na ional pentru Protec iaConsumatorilor în sanc ionarea practicilor comerciale incorecte, inclusiv a publicit ii care se încadreaz în aceast categorie. De asemenea, comisarii desf oar controale în baza ordinelor emise de conducerea institu iei.

MapN

Conform atribu iilor medicilor veterinari oficiali stipulate în Ordonanata Guvernului 42/2004,Ordinul Ministrului M 74/05.08.2008 pentru aprobarea Normelor privind exercitarea inspec iei de s n tate public i a inspec iei sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor în Ministerul Ap r rii i Hotararea Guvernului nr. 984/2005, privind

Page 206: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

206

stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele saniatre veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Împuternicirea legal în baza c reia reteaua medicala de specialitate privind siguranta alimentelor a MApN efectueaz controalele oficiale - in baza legitima iilor de „inspector sanitar veterinar de stat , emise de catre forurile abilitate ale MApN.

MAI

Personalul care realizeaz controale oficiale în domeniul sigurantei alimentelor are pregatire de specialitate, respectiv:

studii superioare medicale/medicin veterinar , specializ ri, masterate, doctorate, cursuri postuniversitare;

studii medii de igien / veterinare – instruiri de specialitate.

Împuternicirea legal în baza c reia reteaua medicala de specialitate privind siguranta alimentelor a MAI efectueaz controalele oficiale - in baza legitima iilor de „inspector sanitar de stat sau medic veterinar oficial”, emise de catre forurile abilitate (MS si ANSVSA).

MS

Efectuarea controalelor oficiale precum si a aplicarii de masuri in cazul depistarii de neconformitati fata de legislatia in vigoare este stabilita in conformitate cu Legea 95/2006 a sanatatii publice, Hotararea Guvernului nr. 144/2010privind organizarea si functionarea MS, cu modificarile ulterioare, Ord. MS 1078/2010 de organizare si functionare a directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si a Ord. MS nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i func ionareaInspec iei Sanitare de Stat precum si cu Hotararea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de sanatate publica.

f) ca acestea dispun de planuri de contingenta in aplicare si sunt pregatite sa implementeze astfel de planuri in cazul unei situatii de necesitate;

ANSVSA

Directia Sanatate si Bunastare a Animalelor

Directia de Sanatate Animala din ANSVSA a elaborat patru planuri de contingenta si manualele operationale aferente pentru: pesta porcina clasica (Decizia Comisiei 19/2007), pentru influenta aviara (Decizia Comisiei 24/2007), pentru boala de Newcastle (Decizia Comisiei 24/2007), pentru febra aftoasa (Decizia Comisiei 18/2007). De asemenea, a fost elaborat si planul de contingenta pentru blutongue, inca neaprobat, si care nu are inca un manual operational.

g) ca operatorii cu activitate in domeniul hranei pentru animale si cei cu activitate in domeniul alimentar sunt obligati sa se supuna oricarei inspectii efectuate in conformitate cu prezenta hotarare si sa asiste personalul autoritatii competente in indeplinirea sarcinilor acesteia.

Conform Hotararii Guvernului nr. 984/2005, cu modificarile si completraile ulterioare se sanc ioneaz cu amend de la 40000 lei la 50000 lei, refuzul de a permite inspectorilor autorit ii sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor competente

Page 207: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

207

accesul in unit i supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguran a alimentelor sau obstruc ionarea autorit ilor sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor competente de a- i exercita atribu iile stabilite prin lege (art. 6, lit b, pct.1).

De asemenea se sanctioneaza refuzul persoanelor fizice si juridice care desfasoaractivit i supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguran a alimentelor de a prezenta documentele sanitare veterinare de transport sau alte documente prevazute de legisla iasanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor pentru animale vii produse isubproduse de origine animal .(art. 6,lit. b pct 2.).

MS

Conform prevederilor art. 63 a Hotararii Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de sanatate publica „refuzul de a permite accesul personalului împuternicit în vederea efectu rii controlului sau de a accepta efectuarea controlului, ori de a pune la dispozi ia acestui personal documentele iinforma iile necesare realiz rii atribu iilor de control potrivit competen elor constituie contraven ii i se sanc ioneaz cu amend de la 30.000 lei la 50.000 lei.”

MADR

Agentia Nationala Fitosanitara

În activitatea de supraveghere i control privind respectarea regimului de carantinfitosanitar , potrivit prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 136/2000 privind m surile de protec ie împotriva introducerii i r spândirii organismelor de carantin d un toareplantelor sau produselor vegetale în România, se aplic urm toarele contraven ii:

amend de la 1.500 lei la 3.5.00 lei pentru obtruc ionarea organelor de carantinfitosanitar în exercitarea atribu iilor lor privind controlul respect rii reglement rilorfitosanitare de c tre importatorii, exportatorii, comercian ii, produc torii, depozitele, centrele de expediere sau oricare alt persoan fizic sau juridic implicat în producerea sau circula ia plantelor, produselor vegetale sau a articolelor reglementate;

amend de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru nefurnizarea informa iilor solicitate, în scris, de c tre organele de carantin fitosanitar în termenul stabilit de acestea;

amend de la 500 lei la 1.000 lei pentru refuzul de a permite accesul inspectorilor fitosanitari în locurile prev zute la art. 8 lit. a).

În activitatea de control al respect rii regimului produselor de protec ie a plantelor în conformitate cu Ordonan a Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea iutilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, d un torilor i buruienilor în agricultur i silvicultur i a Ordonan�ei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protec ie a plantelor, precum i pentru modificarea iabrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, se aplic urm toarele contraven ii: cu amend de la 100 lei la 2.000 lei În refuzul de a permite accesul autorit ilor în

locurile în care se efectueaz controlul, precum i refuzul pentru ridicarea probelor de analiz ;

cu amend de la 1.500 lei la 4.500 lei pentru: - refuzul de a permite efectuarea ac iunilor de prevenire i combatere a unor boli,

d un tori i buruieni care constituie obiecte de carantin fitosanitar sau care, prin poten ialul de d unare, constituie agen i deosebit de periculo i, aplicat de c tre unit ile fitosanitare;

Page 208: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

208

- refuzul din partea operatorilor economici care desf oar activit i cu produse de protec ie a plantelor - fabrican i, importatori, comercian i, distribuitori i utilizatori - de a transmite informa iile solicitate de c tre unitatea fitosanitar ;

În activitatea de control prin sondaj i prelevarea de probe de plante i produse vegetale destinate consumului uman sau animal potrivit prevederilor Legii nr. 89 din 10 aprilie 2006 pentru modificarea i completarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante i produse vegetale, se aplic urm toarele sanc iuni:

- amend contraven ional de la 250 lei la 500 lei i confiscarea bunurilor respective, pentru loturi de pân la 50 kg, pentru comercializarea plantelor iproduselor vegetale, care au un con inut de reziduuri de pesticide peste nivelurile maxime admise prev zute prin legisla ia în vigoare;

- amend contraven ional de la 1.000 lei la 2.000 lei i confiscarea bunurilor respective, pentru loturi mai mari de 50 kg, pentru comercializarea plantelor iproduselor vegetale, care au un con inut de reziduuri de pesticide peste nivelurile maxime admise prev zute prin legisla ia în vigoare;

- amend contraven ional de la 250 lei la 500 lei în cazul refuzului produc torilorsi comercian ilor de produse agricole de a permite inspectorilor fitosanitari prelevarea de probe din plante i produse vegetale.

Agricultura ecologica

Conform legisla iei europene, operatorii economici sunt obliga i s se supun inspec iilorefectuate de organismele de inspec ie i certificare i a celor efectuate de autoritatea competent ”.

ANPC

Prin Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protec ia consumatorilor, republicata, se sanc ioneaz cu amend contraventional de la 10000 lei la 30000 lei (art.51 alin.1) împiedicarea, sub orice form , a organelor administratiei publice îns rcinatecu protec ia consumatorilor de a exercita atribu iile de serviciu referitoare la prevenirea icombaterea faptelor care pot afecta viata, s n tatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora.

MAI

Sanctiunile sunt reprezentate de: planuri de conformare; suspendarea activit ii; sanctiuni disciplinare, administrative, finaciare sau penale, dupa caz.

In conformitate cu legisla ia din domeniu (Hot rârea Guvernului nr. 984/2005, Legea nr. 98/1994, cu modificarile si completarile ulterioare), subliniata prin ordinele de ministru ce confirma aplicabilitatea în raza de activitate in domeniul sigurantei alimentelor a retelei medicale a MAI.

MApN

Sanctiunile sunt reprezentate de: planuri de conformare; suspendarea activit ii; sanctiuni disciplinare, administrative, finaciare sau penale, dupa caz.

Page 209: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

209

Capitolul 8. Planuri privind controlul oficial in perioada 2014 – 2016

8.1. Generalitati

Pe perioada desf ur ri Planului Na ional de Control, se va urm ri continuarea implement rii i imbun t irii proceduriilor de control, iar anual se va avea în vedere respectarea planurilor de control aprobate.

ANSVSA

Pentru indeplinirea obiectivelor sale, in urmatorii ani, ANSVSA va dezvolta pe baza sistemului de control oficial in baza rezultatelor obtinute din punerea in aplicare a celui existent, Aceasta abordare va permite flexibilitate si se va baza in acelasi timp pe noile cercetari stiintifice pentru a imbunatatii protejarea sanatatii publice.

In cursul perioadei de desfasurare a PNC, ANSVSA in conformitate cu programele strategice, intocmite anual va realiza: monitorizarea, revizuirea si adoptarea, daca este cazul a legislatiei privind alimentele

si hrana pentru animale; gestionarea activitatii structurilor din subordine; instruiri permanente pentru personalul de specialitate din structurile centrale si

judetene; revizuirea eficacitatii sistemului rapid de alerta SRAAF si imbunatatirea acestuia daca

este cazul; furnizarea de ghiduri pentru implementarea legislatiei in domeniu; publicarea de informatii cu privire la rezultatele planurilor de control pentru informarea

consumatorilor.Mai multe prioritati au fost identificate pentru urmatoarea perioada:

evaluarea riscului sa fie realizata de o structura bine definita si documentata avand la baza actiunile de implementare a planurilor anuale de control si noile cercetari stiintifice in domeniu;

crearea unei structuri de audit intern viabile, eficiente si a unui program de audit care sa permita evaluarea modului in care controlul oficial este reglementat si pus in aplicare;

rezultatele actiunile de monitorizare, inspectie si control realizate pana in prezent vor servi ca sistem de comparatie fata de cele care vor fi obtinute in urmatorii ani, pentru masurarea progreselor inregistrate de operatori privind igiena si siguranta alimentelor. În ceea ce prive te controlul oficial al produselor de origine animal , în mod prioritar vor fi lua i în considerare urm torii factori:

substan ele i reziduurile acestora la animalele vii i la produsele lor, precum ireziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animal i al icontaminan i;

protec ia împotriva unor zoonoze specifice i a agen ilor zoonotici specifici la animale i produse de origine animal , în scopul prevenirii focarelor de toxiinfec ii alimentare i

intoxica ii; criteriile microbiologice pentru laptele materie prim : num rul total de germeni i

num rul de celule somatice; colectarea, transportul i prelucrarea subproduselor de origine animal prevenirea i eradicarea encefalopatiilor spongiforme transmisibile ESB i EST; aplicarea principiilor HACCP în unit ile care proceseaz produse de origine animal .

In domeniul produselor de origine non-animala controlul oficial va fi prioritar pentru :

Page 210: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

210

- verificarea modului in care se aplica si se mentin principiile HACCP; - determinarea nivelului de contaminare a produselor alimentare, astfel incat sa fie acoperita intreaga gama de contaminanti in programele strategice de supraveghere si control.

Laboratoarele oficiale pentru alimente si hrana pentru animale Laboratoarele pentru controlul alimentelor acreditate conform ISO EN 17025/2005

vor realiza teste de eficienta si vor primi vizite de evaluare/audit. Laboratoarele nationale de referinta vor participa la teste interlaboratoare

organizate de CRL si isi vor intocmi plan anual de PT cu organizatii internationale de profil.

De asemenea sunt necesare: dotarea, unde mai este necesar, cu aparatura corespunzatoare (mentionata in

STAS-urile metodelor analitice); asigurarea unui numar optim de specialisti si cadre medii (conform cerintelor

sistemului de asigurare a calitatii), specializarea personalului nou angajat in functie de profil si domeniu de activitate, permanentizarea personalului incadrat pe perioade determinate, precum si perfectionarea continua a specialistilor existenti;

extinderea gamei de analize in conformitate cu cerintele UE in laboratoarele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Laboratoarele oficiale pentru s n tate i bun stare animal

Laboratoarele pentru s n tate i bun stare animal , acreditate conform ISO EN 17025/2005, vor realiza teste de eficien i vor primi vizite de evaluare/audit.

Laboratoarele na ionale de referin pentru s n tate i bun stare animal vor participa la teste interlaboratoare organizate de LR-UE i î i vor întocmi planul anual de PT, cu institu ii i organiza ii internationale de profil.

De asemenea sunt necesare: dotarea, unde mai este necesar, cu aparatura corespunz toare (men ionat în

STAS-urile metodelor analitice); asigurarea unui num r optim de speciali ti i cadre cu preg tire medie (conform

cerin elor sistemului de asigurare a calit ii), specializarea personalului nou angajat, în func ie de profil i domeniu de activitate, permanentizarea personalului încadrat pe perioade determinate, precum i perfec ionarea continu a speciali tilor existen i;

extinderea gamei de analize, în conformitate cu cerin ele UE pentru laboratoarele sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor.

LSVSA Bucuresti participa la arondarea analizelor din programul de supraveghere si control pentru

domeniul produselor alimentare de origine non-animala.

Direc ia Comer Import - Export PIF

În perioada 2014 – 2016 se vor efectua recolt ri de probe pentru testele primare, în conformitate cu reglement rile comunitare i dup un program de monitorizare al importurilor.În caz de suspiciune se vor recolta probe de la fiecare transport supus controlului sanitar veterinar sosit în frontier

În toate posturile de inspec ie la frontier exist facilit i pentru efectuarea unor analize primare (ex. pH, temperatura la suprafa i în profunzime, etc) pentru produsele

Page 211: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

211

de origine animal destinate consumului uman supuse controlului sanitar veterinar de frontier i care provin din rile ter e. În patru dintre cele opt posturi de inspec ie la frontier exist facilit i pentru examenul clinic al animalelor pentru care sunt aprobate (ex. termometrie, recoltare probe sânge în cazul suspiciunii)

MS

In perioada 2014-2016, prioritar se va urmari transpunerea i implementarea legisla iei interne armonizat cu reglement rile comunitare în domeniul siguran eialimentelor si in special in domeniul aditivilor alimentari, arome, enzime alimentare, suplimente alimentare, alimente cu destinate nutritionala speciala, materiale in contact cu alimentul, alimente tratate cu radiatii ionizante, alimente noi, ape potabile îmbuteliate altele decât apele minerale naturale i apele de izvor si ape minerale naturale.

Planul pentru urm torii ani prevede ac iuni de verificare a conformit ii cu prevederile legisla iei i impunerea conform rii la cerin ele prev zute de normele legislative în domeniul de competenta al MS.

În perioada urm toare se urm re te finalizarea procesului de acreditare a laboratoarelor din structura DSP judetene si a municipiului Bucuresti si a celor din cadrul INSP.

Obiective: Instruiri ale personalului cu responsabilitati in domeniul sigurantei alimentului; Acreditarea laboratoarelor

MADR

Agricultura ecologica Obiective: intarirea capacitatii institutionale a autoritatii competente la nivel central si teritorial; intarirea procedurilor de control si supraveghere a activitatii oeganismelor de control; ameliorarea performantelor organismelor de control; continuarea transpunerii si implementarii dispoziitiilor reglementarilor din domeniu de

agricultura ecologica stabilite la nivel comunitar. Masuri: se va continua perfectionarea persoanelor cu sarcini de control, atat la nivel de MADR

cat si, prin derularea unor programe de training al personalului, atat prin actiuni proprii, cat si in colaborare cu alte institutii/tari;

comunicare si schimbul de informatii referitoare la sistemul de agricultura ecologica cu Comisia Europeana.

ANPC

Strategia ANPC de protec ie a consumatorilor se fundamenteaza pe o serie de obiective strategice, dintre care men ion m:- Asigurarea unui nivel ridicat de protec ie a consumatorilor prin realizarea unui cadru

legislativ eficient, armonizat cu legisla ia comunitar în acest domeniu i, în acela itimp, adaptat profilului consumatorului român.

- Aplicarea legisla iei prin dezvoltarea activit ii de supraveghere i control, precum iprin cre terea continu a gradului de preg tire de specialitate a personalului Autorit iiNa ionale pentru Protec ia Consumatorilor prin urm toarele direc ii de ac iune:

Page 212: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

212

1. Realizarea de ac iuni de control i supraveghere pentru asigurarea cerin elor de securitate i/sau conformitate a produselor i serviciilor. 2. Realizarea de ac iuni de control i supraveghere în scopul protec iei drepturilor iintereselor economice ale consumatorilor la furnizarea de produse i servicii, inclusive servicii de interes public i financiare. 3. Primirea i solu ionarea reclama iilor consumatorilor, atât prin ac iuni întreprinse de Autoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorilor, cât i prin stimularea procesului de rezolvare pe cale amiabil cu profesioni tii sau prin apelarea la c i alternative de rezolvare a litigiilor, în scopul degrev rii instan elor de judecat .

- Dezvoltarea instrumentelor de informare i educare a consumatorilor, precum istimularea capacit ii de autoprotec ie individual i asociativ a consumatorilor în completarea protec iei directe oferite de institu iile statului prin urm toarele direc ii de ac iune:1. Desf urarea de activit i specifice (campanii de informare, emisiuni radio - TV, articole în pres , ghiduri, foi volante etc.), vizând atât consumatorii, în general, cât i grupurile defavorizate (tineri, vârstnici, alte grupuri vulnerabile). 2. Organizarea de ac iuni de informare (seminarii, mese rotunde, reuniuni etc), pe cont propriu sau în colaborare cu societatea civil , inclusiv cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor – 15 Martie. 3. Colaborarea cu ministerul de resort pentru abordarea interdisciplinar a educa ieiconsumatorilor în procesul de înv mânt.4. Stimularea capacit ii de autoprotec ie individual i asociativ a consumatorilor, atât prin desf urarea de ac iuni de informare i educare a acestora, cât i prin cre terea rolului organiza iilor neguvernamentale în rezolvarea problemelor consumatorilor. 5. Îmbun t irea mecanismelor de rezolvare, pe cale rapid i necostisitoare, la nivel prejudec toresc (mediere, arbitraj etc.) a litigiilor dintre consumatori i profesioni ti, în scopul asigur rii desp gubirii consumatorilor prejudicia i.

GNM

In perioada urmatoare se va urmari realizarea urmatoarelor obiective:- Cre terea gradului de conformare a obiectivelor controlate; - Îmbun t irea colabor rii cu societatea civil ;- Cre terea calit ii actului de control; - Derularea de ac iuni tematice corelate cu termenele de raportare la institu iile UE.

Activit i relevante planificate pentru realizarea obiectivelor: - Cre terea num rului de ac iuni de control; - Semnarea protocoalelor de colaborare cu societatea civila; - Identificarea problematicii de instruire a comisarilor; - Realizarea controalelor tematice,

Planul pentru urm torii ani prevede ac iuni de verificare a conformit ii cu prevederile legisla iei i impunerea conform rii la cerin ele prev zute de normele legislative în domeniul de competenta al GNM.

MAIIn obiectivele MAI supuse controlului sanitar si sanitar veterinar se aplic legisla ia

sanitara si sanitara veterinara specifica elaborata de MS si ANSVSA, adaptata, la specificul MAI prin Ordine ale ministrului MAI si Dispozitii ale directorului Directiei Medicale.

Page 213: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

213

MJ

In obiectivele M.J. – A.N.P. supuse controlului sanitar veterinar in domeniul sigurantei alimentelor se aplic legisla ia sanitara veterinara specifica elaborata de ANSVSA, adaptata la specificul M.J. – A.N.P. prin Ordine ale ministrului M.J. si Dispozitii ale directorului general al A.N.P.

Planul de control al M.J. – A.N.P. in domeniul sigurantei alimentelor urm reste pastrarea sanatatii efectivelor umane si animale din A.N.P. pentru indeplinirea activitatilor specifice locului de deten ie, prin îndeplinirea urm toarelor obiective specifice: Prevenirea in A.N.P. i unit ile teritoriale a apari iei zoonozelor prin contact cu

animalele si consumul de alimente de origine animal ; Verificarea calitatii, eficientei si sigurantei produselor medicinale veterinare i hranei

pentru animale in raza de competenta; Asigurarea in raza de competenta a s n t ii animalelor, supravegherea,

monitorizarea, prevenirea i controlul bolilor la animale, protec ia animalelor iprotec ia mediului;

Reteaua sanitar veterinar de control in domeniul sigurantei alimentului din M.J. – A.N.P. coopereaza cu toate institutiile de specialitate, la nivel central si local (ANSVSA, MS, MAPDR, etc.).

MApN

Pentru implementarea legisla iei privind siguran a alimentele ce intr în hrana militarilor Direc ia medical va urm ri: respectarea normelor de igien sanitar i sanitar veterinar a spa iilor de produc ie,

prelucrare, depozitare i transport a produselor de origine animal i non-animal ; elaborarea de acte normative cu caracter intern sau propuneri de modific ri i

completari ale legislatiei existente, in functie de aparitia unor noi reglementari europene;

furnizarea de ghiduri pentru implementarea legisla iei în domeniu; protec ia personalului împotriva unor zoonoze specifice ce se pot transmite prin

consum de produse de origine animal , în scopul prevenirii focarelor de toxiinfec iialimentare i intoxica ii;

perfectionarea resurselor umane prin derularea unor programe de training al personalului atat prin actiuni proprii, cat i în colaborare cu alte institutii

8.2. Planuri privind realizarea controlului oficial in vederea aplicarii legislatiei privind alimentele si hrana pentru animale

8.2.1. Sistemul de control pentru sanatatea plantelor

MADR

Agentia Nationala Fitosanitara

In urmatorii ani Agentia Nationala Fitosanitara va dezvolta un sistem de control bazat pe rezultatele inregistrate in sistemul de control deja existent precum si pe rezultatele obtinute de cercetarea stiintifica in domeniul sanatatii plantelor.

Page 214: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

214

Obiective:

continuarea transpunerii si implementarii dispozitiilor reglementarilor fitosanitare stabilite..

continuarea consolidarii infrastructurii serviciilor fitosanitare atat la nivel central cat si teritorial;

monitorizarea intregului teritoriu in vederea stabilirii prezentei sau absentei organismelor daunatoare, pe baza carora sa se elaboreze propuneri de programe si masuri pentru reducerea riscurilor fitosanitare;

asigurarea protectiei fitosanitare a teritoriului Romaniei/UniuniiEuropene prin prevenirea introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte, prin implementarea corespunzatoare a prevederilor Directivei Consiliului 2000/29/CE (H.G. 563/2007 cu modificarile si completarile ulterioare);

intarirea controlului fitosanitar teritorial (la locul de productie) si vamal (la intrarea in Uniune) in scopul prevenirii introducerii si raspandirii organismelor daunatoare plantelor si produselor vegetale;

monitorizarea exportului, tranzitului, importului si a circulatiei intracomunitare de plante, produse vegetale si alte obiecte pentru a asigura respectarea exigentelor fitosanitare specifice;

efectuarea controlalelor fitosanitare privind ambalajele din lemn; continuarea implementarii sistemului de asigurare a calit ii în conformitate cu

standardul ISO 17025 în cadrul laboratoarelor de specialitate i în conformitate cu standardul SR EN 45004 la nivelul unit ilor fitosanitare jude ene;

continuarea instruirii personalului de specialitate la nivel central si teritorial.

M suri:

optimizarea programelor informatice SINPP-server, SINNP-client, FITOEXPERT, pentru a raspunde cerintelor de interoperabilitate cu sisteme informatice regionale si centrale din UE;

asigurarea instruirii personalului din cadrul Unitatilor fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti si Inspectoratelor de carantina fitosanitara vamala;

controale oficiale realizate in scopul monitorizarii organismelor de carantina, in conformitate cu notele de serviciu;

controale oficiale realizate in scopul monitorizarii organismelor de carantina, in conformitate cu Deciziile Comisiei;

controale oficiale realizate pentru introducerea si circulatia plantelor, produselor vegetale si a altor obiecte pe teritoriul Romaniei/Uniunii;

urmarirea si participarea la consolidarea infrastructurii serviciilor fitosanitare; implementarea sistemul de asigurarea calitatii in activitatea desfasurata la nivel

central cat si teritorial; comunicarea si schimbul de informatii referitore la organismele de carantina si

produsele de protectie a plantelor cu Comisia Europeana; propuneri anuale privind necesarul de fonduri pentru actiunile de protectia plantelor si

carantina fitosanitara, finantate de la bugetul de stat.

Obiectivele Laboratorului Central Fitosanitar: implementarea programelor de monitorizare a organismelor de carantina prin

efectuarea analizelor in vederea depistarii si identificarii organismelor daunatoare plantelor si produselor vegetale;

Page 215: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

215

participarea la teste interlaboratoare pentru dovedirea competentei profesionale; dezvoltarea si validarea metodelor de analiza utilizate; continuarea procesului de pregatire in vederea extinderii acreditarii; instruirea specialistilor si perfectionarea comunicarii interne si internationale. efectuarea inspectiilor la plantele si produsele vegetale supuse controlului

fitosanitar, importate din terte tari prin cele 9 ICFV –uri operationale la granita externa a Uniunii Europene Unitatile fitosanitare vor efectua inspectii si controale pentru plantele si produsele

vegetale potrivit prevederilor legislatiei fitosanitare, respectiv Directiva Consiliului 2000/29/CEE.

Planificarea controalelor oficiale pentru perioada 2014-2016 este prezentata in Anexa nr.18.

8.2.2. Sistemul de control pentru sanatatea animalelor

ANSVSA

Directia de S n tate, Bunastare Animala

DSBA prin Serviciile de S n tate i Bun stare a Animalelor, Monitorizare Boli din cadrul direc iilor sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti realizeaz controale oficiale în domeniul s n t ii animale pentru bolile cuprinse în Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, vizând prioritar urm toareleboli ale animalelor domestice: pesta porcina clasica, ecefalopatiile spongiforme transmisibile, rabie, salmonelozele zoonotice, influen a aviar , bluetongue, anemia infec ioas ecvin , bruceloza bovin , leucoza enzootic bovin , tuberculoza bovin ,bruceloza ovin , paratuberculoza.

Activitatea ce presupune controlul oficial se desf oar la to i operatorii din sectorul de cre tere a animalelor domestice, inând cont de rezultatul evalu rilor,monitoriz rilor, verific rilor i controalelor efectuate în anul precedent, de neconformit ile identificate, de gravitatatea i frecven a acestora la operatorii din acest sector, precum ide rezultatele analizelor de laborator pentru probele recoltate în cadrul Planului Cifric.

De asemenea, controlul oficial se efectueaz în centrele de colectare a animalelor vii pe specii i a exploata iilor de origine autorizate: vizând circula ia animalelor prin centrele de colectare (realizat în conformitate cu art. 7 din Regulamentul (CE) 1760/2000 i art. 8 din Regulamentul (CE) 911/2004); eviden ele mi c rii animalelor (buletinele de analiz pentru testele efectuate în centrele de colectare).

Directia Inspectii si Control Oficial

Prin reprezentan ii Serviciilor Control Oficial S n tate Animal din cadrul direc iilorsanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti se realizeaz controale oficiale în domeniul s n t ii animale pentru bolile cuprinse în Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om,

Personalul din cadrul Directiei Inspec ii i Control Oficial – Serviciul Control S n tatei Bun stare Animal organizeaz , coordoneaz , monitorizeaz i controleaz activitatea

de control oficial în domeniul s n t ii i bun st rii animalelor, desf urat de DSVSA jude ene i a municipiului Bucure ti,De asemenea realizeaza inspec ii/controale oficiale în unit ile din domeniul s n t ii i bun st rii animalelor de pe teritoriul României, supuse

Page 216: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

216

controlului sanitar veterinar, în conformitate cu prevederile legislative na ionale icomunitare; Solutioneaza sesizari/petitii si participa impreuna cu alte institutii la efectuarea anchetelor cu privire la pierderile suspecte prin mortalitate i/sau al t ierilor clandestine de animale;

In ceea ce priveste activit ile ce se vor desfasura in anul 2014, frecventa acestora va fi stabilita prin Programul National Cadru de Inspectie.

Direc ia Comer Import - Export PIF

În perioada 2014 - 2016 în Posturile de inspectie la frontiera se vor recolta probe de la animale în conformitate cu Decizia Comisiei nr. 97/794 (CE), cel pu in 3 % din loturile de animale importate vor fi supuse lunar unei prelev ri de probe serologice;

Directia Evidenta Informatizat , Identificare i Înregistrare Animale

Prin personalul cu atributii în domeniu din cadrul direc iilor sanitare veterinare ipentru siguran a alimentelor jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti, realizeazcontroale oficiale în domeniul activitatii de identificare si inregistrare animale precum si al schimburilor de animale care fac obiectul schimbului intracomunitar sau import-export.

MAI

Principalele activitati programate pe linia asistentei sanitare veterinare, de catre medicii veterinari de zona, la nivelul unitatilor MAI, detinatoare de animale de serviciu, conform Planurilor Cifrice ale actiunilor sanitare veterinare pentru toate unit tile MAI, din zona de responsabilitate, pentru perioada 2014-2016 sunt:

Nr.crt.

Tipul de actiune sanitara veterinara

Numarul de actiuni sanitare veterinare planificate pe anul

2014

Numarul de actiuni sanitare veterinare planificate pe anul

2015

Numarul de actiuni sanitare veterinare planificate pe anul

2016

1. vaccinari polivalente 1600 1600 1600 2. vaccinari monovalente 500 500 500 3. vaccinari antirabice 1600 1600 1600

4. deparazitari interne si externe 6400 6400 6400

5. vaccinarianticarbunoase 80 80 80

6.vaccinari antigripale-

cai de sport 10 10 10

7. recoltari probe sange pentru AIE 80 80 80

Mentionam ca activitatea sanitara veterinar pe linia sanatatii animalelor de serviciu, in unitatile de producere, crestere, cazare si dresaj a animalelor de serviciu, cat si in unitatile MAI care folosesc animale de serviciu in activitati specifice, se desf soara in functie de cerintele operative ale unitatilor MAI din perioada respectiv.

MJ

Principalele activitati programate pe linia asistentei sanitare veterinare, de catre medicii veterinari din cadrul Administra iei Na ionale a Penitenciarelor , detinatoare de animale de produc ie, conform Planurilor Cifrice ale actiunilor sanitare veterinare pentru toate unit tile MJ, din zona de responsabilitate, pentru perioada 2014 -2016 sunt:

Page 217: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

217

Nr.

crt.

Tipul de actiune

sanitara veterinara

Numarul de actiuni

sanitare veterinare

planificate pe

anul 2014

Numarul de actiuni

sanitare veterinare

planificate pe

anul 2015

Numarul de actiuni

sanitare veterinare

planificate pe

anul 2016 1. Bovine – Vaccin ri

antic rbunoase 1500 1500 1500

2. Ac iuni depistare - LEB 500 500 500

3. - Bruceloz 200 200 200 4. - tuberculin ri 400 400 400 5. - deparazit ri interne

i externe 700 700 700

6. Porcine- vaccin riantirujetice 3000 3000 3000

7. - antiAujeszki 1000 1000 1000 8. - anticolibacilar 500 500 500 9. Ac iuni depistare –

serologic pestporcin

200 200 200

10. - Bruceloz 100 100 100 11. - deparazit ri interne

i externe 9000 9000 9000

12. Ovine – Vaccin riantic rbunoase 1500 1500 1500

13. Ac iuni depistare - bruceloz 100 100 100

14. - deparazit ri interne i externe 600 600 600

Planul cifric se va corela anual cu necesarul de consum al unit ilor de care depinde i m rimea efectivelor de animale.

MApN

Serviciul Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor din cadrul Directiei Medicale a MApN prin personalul sanitar veterinar propriu, a urm rit modul de aplicare irealizarea în unit ile MApN a "Programului ac iunilor de supraveghere, prevenire icontrol al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec iaanimalelor i protec ia mediului pe anul 2013", astfel in toate unitatile de , crestere, dresaj si folosire a animalelor de serviciu, acesta s-a adaptat la specificul unitatilor MApN detinatoare de animale de serviciu, cu scopul aigurarii si pastrarii sanatatii si bunastarii acestora.

Caini de serviciu; Cabalinele de serviciu.

In obiectivele MApN supuse controlului sanitar veterinar privind sanatatea animalelor se aplic legisla ia sanitara veterinara specifica elaborata de catre ANSVSA, adaptata, la specificul MApN prin Ordine ale ministrului MApN si Dispozitiile Sefului Directiei Medicale.Sistemul de control pentru sanatatea animalelor urm reste pastrarea sanatatii animalelor de serviciu din MApN pentru indeplinirea misiunilor specifice.

Page 218: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

218

Totodata in unitatile care au in dotare si folosesc animale de serviciu nu s-au inregistrat cazuri de boli infecto-contagioase sau boli cu transmitere de la animale la om (zoonoze)

8.2.3. Sistemul de control pentru bunastarea animala

ANSVSA

Directia de Control Oficial

Serviciul Poli ia Animalelor

SPA prin Serviciul Politia Animalelor desfasoara controale conform cu Programului na ional de control în domeniul bunastarii animalelor pentru anul 2012.

Numarul controalelor oficiale, frecventa acestora si defalcarea pe trimestre si obiectivele controlate sunt stabilite prin Programul national de inspectie in domeniul bunastarii animalelor pentru anul 2012.

Conform prevederilor Programului na ional cadru de inspectie si control pe anul 2012, solicitat prin nota de serviciu nr. 4449/30.12.2011, se vor inspecta 0,5% din exploata iile non-profesionale, din care obligatoriu 50% vor fi exploata ii care cresc porcine; se vor inspecta în procent de 100% fermele de g ini ou toare utilizând sistemul de cre tere în cu ti îmbun t ite, sistem alternativ la sol, sistem ecologic precum ifermele de porcine, vi ei i pui de carne

- se vor inspecta toate fermele care au utilizat în anii anteriori mari cantit i de medicamente sau care au înregistrat mortalit i crescute (aceste date sunt reliefate în registrele de tratamente i mortalit i, eviden e care trebuiau obligatoriu verificate la inspec iile anterioare);

- se vor planifica inspec ii la urm toarele obiective: ferme, abatoare, centre colectare, târguri, gr dini zoologice, pet – shop-uri, ad posturi destinate câinilor f rst pân, publice sau private, canise, circuri, menajerii, coli de dresaj, pensiuni pentru animale, hipodromuri, acvarii i delfinarii, în procent de 100%.

Nr.

crt.

Tipul de actiune

sanitara veterinara

Numarul de actiuni sanitare veterinare pe

anul 2014

Planificate

Numarul de actiuni

sanitare veterinare pe

anul 2015

Planificate

Numarul de actiuni

sanitare veterinare pe

anul 2016

Planificate

1. vaccinari polivalente 450 400 400

2. vaccinari monovalente 100 150 150

3. vaccinari antirabice 250 250 250

4. deparazitari interne si externe 1000 1000 1000

5. vaccinari anticarbunoase 60 65 70

6. vaccinari antigripale-cai de sport 27 25 25

7. recoltari probe sange pentru AIE

87 70 70

Page 219: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

219

Personalul din cadrul Compartimentelor Poli ia Animalelor din cadrul direc iilorsanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti realizeaz inspec ii în în conformitate cu Programul Na ional de Inspec ie în domeniul Protec iei Animalelor, elaborat anual, ce stabile te numarul controalelor oficiale, frecventa acestora si defalcarea pe trimestre si obiectivele controlate.

Planificarea inspec iilor se realizeaz inându-se cont de factori de risc cum ar fi: - utilizarea în anii anteriori a unor cantit i mari de medicamente - înregistrarea de mortalitati crescute- identificarea în anii anteriori a unor probleme de bun stare a animalelor, inclusiv

sanc iuni; - existen a efectivelor mari de animale (pt. ferme) - sacrificarea unui num r semnificativ de animale(pt. abatoare); - utilizarea unui num r semnificativ de animale (pt biobaze);

Conform prevederilor Programului na ional cadru de inspectie si control.

Direc ia Inspec ii si Control Oficial Vezi 8.2.2.

MAI

Controalele sanitare veterinare planificate de medicii veterinari de zona, privindbunastarea animalelor de serviciu, pentru toate unit tile MAI detinatoare de animale de serviciu sunt:

Nr.crt.

Numarul de actiuni sanitare veterinare

Planificate pe anul 2014

Numarul de actiuni sanitare veterinare

Planificate pe anul 2015

Numarul de actiuni sanitare veterinare

Planificate pe anul 2016 1. 150 150 150

Mentionam ca activitatea sanitara veterinar pe linia bunastarii animalelor de serviciu, in unitatile de producere, crestere, cazare si dresaj a animalelor de serviciu, cat si in unitatile MAI care folosesc animale de serviciu in activitati specifice, se desf soara in functie de cerintele operative ale unitatilor MAI din perioada respectiva. Permanent medicii veterinari oficiali din cadrul MAI verifica modul de respectare a normelor, ordinelor si dispozitiilor de linie privind bunastarea animalelor de serviciu.

MJ

Pentru un num r de 17 unit i care de in sector zootehnic se vor planifica iefectua în fiecare an un num r de 12 controale pentru bun starea animala :

Nr.crt.

Numarul de actiuni sanitare

veterinare Planificate

pe anul 2014

Numarul de actiuni sanitare veterinare Planificate pe anul

2015

Numarul de actiuni sanitare veterinare

Planificate pe anul 2016

1. 200 200 200

MapN

Toate animalele de serviciu (cai si caini) din unitatile MApN sunt inregistrate, acestea avand cipuri de identificare, respectiv tatuaj.

Page 220: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

220

Toate mijlocele de transport animale de serviciu din untatile MApN detin autorizatii de transport destinate acestui scop.

Sistemul de control pentru bunastarea animalelor in unitatile MApN este permanent si are ca principale obiective: - aplicarea i respectarea normelor sanitare veterinare, - verificarea condi iilor de igien din ad posturi i din alte incinte, - asigurarea echipamentului de protec ie i de lucru pentru conductorii câini si cai serviciu cat i a celorlalte categorii de personal care vin în contact cu animalele de serviciu - verificarea potabilitatii apei i a salubrit ii furajelor pentru animalele de serviciu, - protec ia animalelor pentru asigurarea st rii de s n tate i a capacit ii de efectuare a serviciului ; - protec ia mediului ; - amplasarea i sistematizarea unit ilor de cazare, hr nire i îngrijire a animalelor de serviciu ; - in unit ile ce de in animale de serviciu se executa ac iuni generale de dezinfec ie ideratizare, de cel putin 2/an (prim vara i toamna) si se completeaza ori de cate ori este necesar ; - controlul documentelor care înso esc animalele de serviciu. - controlul libert ii de mi care a animalelor; - controlul aplic rii tehnologiei sanitare veterinare în canisa MapN - controlul asigur rii condi iilor de microclimat (luminozitate, temperatur , umiditate, curen i de aer), ventila ie, densitate de cazare.

Controalele sanitare veterinare planificate de medicii veterinari de zona, privindbunastarea animalelor de serviciu, pentru toate unit tile MApN detinatoare de animale de serviciu sunt:

Nr.Crt.

Numarul de actiuni sanitare veterinare

Planificate pe anul 2014

Numarul de actiuni sanitare veterinare

Planificate pe anul 2015

Numarul de actiuni sanitare veterinare

Planificate pe anul 2016 1. 50 50 50

8.2.4. Sistemul de control pentru nutritia animalelor

ANSVSA

Directia Inspectii si Control Oficial

Serviciul Control Produse Medicinale, Nutri ie i Laboratoare

Pe perioada desf ur ri Planului Na ional Unic de Control Integrat, se va urm ri continuarea implement rii i imbun t irii procedurilor de control în vederea efectu riiunui control oficial unitar, adecvat i eficient, iar anual se va avea în vedere respectarea planurilor cifrice de control elaborate

Numarul controalelor oficiale, frecventa acestora, defalcarea pe trimestre si obiectivele controlate sunt stabilite conform planurilor cifrice de control în domeniul

nutri iei animale întocmite anual.

Page 221: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

221

Total controale planificate in 2014:

Pentru anii 2015 i 2016: Num rul de controale ce vor fi planificate i num rul de probe ce vor fi recoltate în

vederea supravegherii siguran ei furajelor se vor stabili în anii urm tori în func ie de neconformit ile identificate în anii preceden i, de liniile directoare stabilite de cadrul legislativ i în func ie de analiza de risc, precum i în func ie de resursele umane ifinanciare alocate desf ur rii activit ii.

Tipul unitatilor din domeniul hranei pentru animale

Numarul de unitati autoriz / înreg / cu activit notificate,

existente conform catagrafiei

Numarul de unitati ce

urmeaza a fi controlate in

2014

Nr. total controale

programate/2014

1 Unit i produc toare de aditivi furajeri 3 2 2 2 Unit i produc toare de premixuri de aditivi

furajeri 6 5 5

3 Unit i produc toare de aditivi furajeri si premixuri de aditivi furajeri

5 5 5

Unit i produc toare de furaje combinate1. comercializare terti

77 76 84

2. comercializare terti si consum propriu

35 34 40

3. consum propriu 215 188 198

4

4. ferma malaxor propriu 174 161 178 5 Unit i produc toare de furaje

medicamentate 15 15

176 Transportatori de furaje 130 88 83

Depozite1. Depozite de furaje - toate tipurile de furaje

163 146

16172. Depozite furaje doar productie primara

84 44 45

8 Producatori primari furaje 487 112 1129 Magazin furaje 846 491 501

10 Intermediari 82 63 6311 Unit i de ambalare furaje 12 9 15 12 Mijloc transport 976 338 335

Alti operatori - furnizori de furaje 1. Fabrici bere

12 12 12

2. Fabrici ulei 14 14 143. Fabrici alcool etilic 5 5 64. Fabrici zahar 4 4 45. Mori 183 103 105 6. Unitati panificatie si/sau patiserie 188 85 857. Producatori biogaz 1 1 18. Unitati din industria extractiv-miniera 13 11 119. Unitati procesare lapte 3 3 310. Fabrici drojdie 1 1 111. Producatori si ambalare orez 1 0 0

13

12. Fabrici amidon 1 0 0TOTAL CONTROALE 2014 3736 2016 2086

Page 222: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

222

Obiective principale în anul 2014:- realizarea planurilor cifrice de control în domeniul nutri iei animale; - realizarea planurilor cifrice control furaje întocmite în conformitate cu Programul

ac iunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului;

- instruirea personalului implicat în controlul oficial al furajelor ; actualizarea i îmbun t irea procedurilor de control.

MADR

Conform tematicii anuale cadru i a planului de inspec ie, în domeniul nutri ieianimalelor se estimeaz un num r de inspec ii ce vor fi efectuate în perioada 2014 – 2016:

Obiective de control: producerea, recoltarea, depozitarea, conservarea, prelucrarea i valorificarea

plantelor de nutre ; verificarea lucr rile de protec ie i ameliorare a paji tilor naturale; verificarea modului de administrare a pajistilor si respectarea prevederilor cuprinse in

amenajamentele pastorale si in planurile anuale de exploatare ale acestora.

Zootehnie Anul Nr. inspec ii 2014 950 2015 840 2016 800

MAI

Principalele activitati sanitare veterinare programate de medicii veterinari oficiali de zona privind nutritia animalelor de serviciu, conform Planurilor Cifrice al actiunilor sanitare veterinare pentru toate unit tile MAI din zona de responsabilitate sunt:

Nr.

crt.

Tipul de actiune

sanitara veterinara

Numarul de actiuni sanitare

veterinare

Planificate pe anul 2014

Numarul de actiuni sanitare veterinare

Planificate pe anul 2015

Numarul de actiuni sanitare veterinare

Planificate pe anul 2016

1. recoltari probe apa 150 150 150

2. recoltari probe furaje inclusiv concentrate alimentare

pentru animale de serviciu

In caz de necesitate

In caz de necesitate

In caz de necesitate

Mentionam ca activitatea pe linia asigurarii starii de sanatate a animalelor de serviciu, in unitatile de producere, crestere, cazare si dresaj a animalelor de serviciu, cat si in unitatile MAI care folosesc animale de serviciu in activitati specifice, se desf soara in functie de Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului.

Page 223: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

223

MJ

Pentru un num r de 17 unit i care de in sector zootehnic se vor planifica iefectua în fiecare an un num r de 12 recolt ri de probe privind nutritia animalelor

Nr.

crt.

Tipul de actiune

sanitara veterinara

Numarul de actiuni sanitare

veterinare

Planificate pe anul 2014

Numarul de actiuni sanitare veterinare

Planificate pe anul 2015

Numarul de actiuni sanitare veterinare

Planificate pe anul 2016

1. recoltari probe apa 100 100 100

2. recoltari probe furaje inclusiv concentrate alimentare

pentru animale de serviciu

100 100 100

În func ie de eventualele suspiciuni sau alerte, num rul de probe poate fi

suplimentate.

MApN

Toate animalele de serviciu (cai si caini) din unitatile MApN sunt alocate la norme de hrana calorice si valorice ale unit ilor detinatoare, conform normelor de hranire in vigoare

Hranirea animalelor de serviciu in unitatile MApN se executa conform normelor sanitare veterinare si a Ordinelor MApN specifice in vigoare.

Medicii veterinari de zona din MApN, verifica permanent modul de hranire al animalelor de serviciu : - normele de hranire sunt calculate in functie de categoria de serviciu, specie, stare fiziologica, varsta si greutate ; - furajele/concentrate alimentare (uscate sau umede) sunt controlate sanitar veterinar de catre medicii veterinari de zona, acestea fiind mentionate in raportarile trimestriale ale acestora ; - apa potabila este la discretie si este controlata sanitar veterinar, verificandu-se potabilitatea acesteia prin examene de laborator de catre medicii veterinari de zona, acestea fiind mentionate in raportarile trimestriale ale acestora.

Principalele activitati sanitare veterinare programate de medicii veterinari privindnutritia animalelor de serviciu, conform Planurilor Cifrice al actiunilor sanitare veterinare pentru toate unit tile MApN din zona de responsabilitate sunt:

Nr.

crt.

Tipul de actiune

sanitara veterinara

Numarul de actiuni sanitare

veterinare

Planificate pe anul 2014

Numarul de actiuni sanitare veterinare

Planificate pe anul 2015

Numarul de actiuni sanitare veterinare

Planificate pe anul 2016

1. recoltari probe apa 35 35 35

2. recoltari probe 10 10 10

Page 224: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

224

furaje inclusiv concentrate alimentare

pentru animale de serviciu

8.2.5. Sistemul de control pentru produsele medicinale veterinare

ANSVSA

Direc ia Produse Medicinale Veterinare i Nutri ie Animal

În anul 2014 activitatea de control din domeniul farmaceutic veterinar va fi desf uratla nivel local de Compartimentele de farmacovigilen� din cadrul Direc iilor Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti iva fi raportat D.P.M.V.N.A. trimestrial, în format electronic, conform unei machete transmise prin Not de Serviciu.

D.S.V.S.A. vor întocmi Programul Cifric de Control pentru anul 2014 pentru unit ilecare depoziteaz , comercializeaz i utilizeaz produse medicinale veterinare. În stabilirea frecven ei controalelor se va ine cont de riscurile identificate în anul 2013, stabilite pe baza urm torilor factori:

- ponderea produselor medicinale veterinare comercializate; - neconformit ile constatate în urma controalelor efectuate în anul 2013.

Obiectivele DPMVNA pentru 2014 pentru eficientizarea activit ii de control: - clarificarea atribu iilor de control pentru SPMV si SCOPMV privind controlul

activit ii din domeniu; - elaborarea unei proceduri comune cu ICBMV privind evaluarea

preautorizare pentru comercializare a PMV si a gestion rii/solu ion rii defectelor de calitate;

- participarea la elaborarea programelor de control privind supravegherea punerii pe pia si a utiliz rii PMV.

Direc ia Inspectii si Control Oficial

Personalul din cadrul Directiei de Inspectii si Control Oficial reglementeaza, organizeaz , coordoneaz , monitorizeaz i controleaz activitatea de inspec iedesfa urat de serviciile/birourile de inspec ie din cadrul D.S.V.S.A. judetene si a municipiului Bucuresti i inspecteaz structurile de la nivel teritorial în domeniul farmacovigilentei. De asemenea realizeaza inspectii in unitati cu implicatii in domeniul farmacovigilentei, la solicitarea directiei tehnice sau a conducerii Autoritatii. Solutioneaza sesizari/petitii si participa la efectuarea anchetelor in domeniul farmacovigilentei, in urma solicitarilor primite din partea altor institutii ale statului.

La nivel judetean, activitatea personalului din cadrul Biroului/CompartimentuluiFarmacovigilenta este inspectata de doua ori/an sau de cate ori este cazul. Frecventa activitatilor desfasurate se stabileste prin Programul National Cadru de Inspectie, tinandu-se cont de analiza rezultatelor obtinute in anii precedenti.

ICBMVLaboratoarele oficiale pentru controlul calitatii produselor medicinale veterinare,

seturilor de diagnostic si reagentilor din cadrul ICPBMUV, acreditate conform ISO EN

Page 225: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

225

17025/2005 si certificate conform ISO 9001, vor continua in urmatorii ani, participarea la actiuni nationale si europene aferente sferei de activitate, dupa cum urmeaza:

Planul de prelevare si testare a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedura nationala

Programul de recoltare a produselor medicinale veterinare autorizate prin Procedura Centralizata

Programul de testare a produselor medicinale veterinare autorizate prin Procedura Centralizata

Programul de recoltare a produselor medicinale veterinare autorizate prin Procedura de Recunoastere Mutuala si Procedura Descentralizata

Programul de testare a produselor medicinale veterinare autorizate prin Procedura de Recunoastere Mutuala si Procedura Descentralizata

Programul de studii colaborative pentru produse medicinale veterinare Programe de comparare a performantei analitice a laboratoarelor oficiale de

control Intruniri ale reprezentantilor retelei OMCL (CAP, MRP/DCP, VBRN, GEON,

etc) Evaluarea laboratoarelor de catre EDQM si organismele nationale de

acreditare si certificare (RENAR, SRAC) De asemenea, in perioada urmatoare, in vederea realizarii atributiilor specifice,

laboratoarele ICBMV necesita: dotarea, cu aparatura corespunzatoare (mentionata in standardele de referinta

a metodelor analitice); imbunatatirea conditiilor de mediu conform cerintelor Farmacopeei europene

(dotarea cu un sistem de microclimatizare pentru laboratoare care efectueaza controlul sterilitatii)

extinderea acreditarii pentru metode analitice noi in confrmitate cu cerintele standardului EN ISO 17025:2005 si cerintele EDQM (Directoratului European pentru Calitatea Medicamentelor),

extinderea gamei de analize in conformitate cu cerintele UE, pentru laboratoarele oficiale pentru controlul produselor medicinale

asigurarea unui numar optim de specialisti si cadre medii (conform cerintelor sistemului de asigurare a calitatii), specializarea personalului nou angajat in functie de profil si domeniu de activitate, permanentizarea personalului incadrat pe perioade determinate,

perfectionarea continua a specialistilor existenti; Pentru perioada 2014 – 2016, obiectivele strategice ale Laboratoarelor ICBMV,

corelate cu atributiile directe sunt: mentinerea statutului de membru in reteaua europeana a laboratoarelor

oficiale pentru controlul calitatii (OMCL net) extinderea anuala a acreditarii metodelor analitice si mentinerea acreditarii

conform cerintelor standardului EN ISO/CEI 17025:2005 – Cerin e generale pentru competen a laboratoarelor de încerc ri i etalon ri

mentinerea certificarii sistemului de management al calitatii conform standardului ISO 9001:2008

angajarea de personal si formarea profesionala continua si asigurarea de schimburi de experienta intre Laboratoarele Oficiale pentru Controlul Medicamentelor europene;

dezvoltarea si modernizarea spatiilor actuale din biobaza pentru folosirea unor alternative tehnologice eficiente de crestere a animalelor de laborator

cresterea vizibilitatii nationale si internationale prin participarea la sedintele grupurilor de lucru, intalnirea reprezentantilor laboratoarelor europene, simpozioane, seminarii, conferinte si workshopuri;

Page 226: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

226

implementarea si imbunatatirea sistemului LIMS dezvoltarea paginii de web pe site-ul ICPBMUV care sa prezinte oferta

analizelor oferite de catre laboratoarele institutului intr-o maniera atractiva, atat in limba romana cat si in limba engleza.

continuarea i dezvoltarea preocup rilor de deschidere interna ional si dezvoltarea colabor rii cu organisme interna ionale

Planul national de prelevare si testare a produselor medicinale veterinare pentru perioada 2014 – 2016, prevede ac iuni de verificare a calitatii produselor medicinale veterinare, seturilor de diagnostic si reagentilor prin control de laborator, in conformitate cu prevederile legislative, cerintele Farmacopeei europene si specificatiile producatorului, dupa cum urmeaza:

8.2.6. Sistemul de control pentru alimente

8.2.6.1. Igiena alimentelor

ANSVSA

Directia Siguranta Alimentelor de Origine Animal

Direc ia Siguranta Alimentelor de Origine Animala a elaborat i a transmis spre implementare catre DSVSA jude ene o procedura detaliat cu privire la incadrarea pe grupe de risc a unit tilor care produc, prelucreaz , depoziteaz i transport produse de origine animal . Conform acestei proceduri, exista trei grupe de risc în care pot fi incadrate unita ilein baza unui punctaj obtinut ca urmare a unei evaluari din partea serviciilor veterinare regionale. În aceasta evaluare se iau în calcul mai multe criterile pe baza c rora au fost stabilite punctajele respectiv, aria de distributie a produselor, implementarea HACCP, stadiul modernizarilor i retehnologizarii, tipul produselor obtinute, procedurile de trasabilitate, numarul de personal, antecedentele unit tii etc. Dupa ce unitatea este încadrat într-o grup de risc, va fi supus controalelor veterinare cu o frecventa diferita în func ie de risc. Frecventa controalelor oficiale în func ie de risc a fost prevazut în cadrul Programului actiunilor strategice pentru domeniul veterinar elaborat pentru anul 2014, unde sunt incluse frecven ele, tipurie de unit ti, matricile de recoltare a probelor, nivelul de efectuare a controalelor oficiale etc. In conformitate cu reglementarile nationale, efectuarea auditului in vederea autorizarii sanitare veterinare pentru activitatea de schimb intracomunitar a unitatilor care produc, proceseaz , depoziteaz , transport i/sau distribuie produse de origine animal , se efectueaza de catre reprezentantii Serviciului de Siguranta Alimentelor de Origine Animala din cadru DSVSA judetene.

Direc ia Siguranta Alimentelor de Origine Animala din cadrul Autorit ii Na ionaleSanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor, având în vedere încadrarea unit iipe grupe de risc, trebuie sa efectueze primul audit al unit ilor autorizate, în primele 6 luni de la eliberarea autoriza iei i ulterior cel pu in o dat la 2 ani.

AnulNr. estimativ

Serii produse medicinale veterinare, seturi de diagnostic si reagenti pentru control6

2014 263 2015 260 2016 282

Page 227: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

227

În func ie de rezultatul auditului, personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul Direc iei Siguranta Alimentelor de Origine Animala din cadrul Autorit ii Na ionaleSanitare Veterinare pentru Siguran a Alimentelor care a efectuat auditul va propune men inerea autoriza iei sau, dup caz, suspendarea ori interzicerea desf ur rii activit iii va efectua recomandari pentru asigurarea unor produse sigure.

Pentru unitatile de vanzare cu amanuntul, DSAOA a elaborat procedura pentru incadrarea acestora in grupele de risc a acestor tipuri de unitati, care a fost trimis în vederea impllemntar catre DSVSA judetene. Conform acestei proceduri, unitatile de vanzare cu am nuntul de tipul macelariilor, carmangeriilor, centrelor de prelucrare a laptelui, centrelor de sacrificare a animalelor la nivelul fermelor, punctelor de debarcare pe te, centrelor de colectare a vanatului, trebuie s fie evaluate i încadrate în func ie de riscul asociat activit ilor desf urate, pana la data de 01.06.2014. Dup aceast dat , toate controalele oficiale asupra acestor tipuri de unitati se vor realiza cu o frecventa stabilita în conformitate cu riscul asociat.

In cadrul Programului actiunilor strategice din domeniul sanitar veterinar si al sigurantei alimentelor pentru anul 2014, au fost intensificate controalele oficiale in special la nivelul micilor producatori care isi comercializeaza produsele la nivelul pietelor si targurilor organizate periodic de catre autoritatile locale, la nivelul unitatilor de vanzare cu amanuntul de tipul carmangeriilor, macelariilor, centrelor de colectare a laptelui, centrelor de sacrificare a pasarilor la nivelul fermelor etc, precum si asupra tuturor operatorilor care produc si comercializeaza produse traditionale.

Aceste controale vor avea ca obiectiv identificarea operatorilor din domeniul alimentar care nu respecta regulile generale de igiena si care obtin si pun pe piata alimente care nu se incadreaza in parametrii de calitate si salubritate stabiliti de legislatia in vigoare.

De asemenea, pentru perioada 2014-2015 DSAOA va dispune intensificarea controalelor oficiale în vederea determin rii contamina ilor i a radioactivit ii din produsele de origine animal , elaborând planurile anuale în care va fi crescut num rul de probe care trebuie recoltate.

In anul 2014, DSAOA va elabora un act normativ în care vor fi stabilite condi iile ce trebuie îndeplinite pentru procesarea laptelui crud care nu se incadreaz in parametrii de calitate stabili i de Reg. (CE) nr. 853/2004 pentru ob inerea produselor din lapte cu o perioad de maturare de peste 60 zile.

Directia Siguranta Alimentelor de Origine Nonanimal

Evaluarea unit ilor în func ie de risc demarat în anul 2008 a condus la eficientizarea activit ii de control oficial. Pe baza experien ei acumulate i inând seama i de noul sistem aplicat pentru evaluare, in 2014 planificarea bazat pe risc a controlului oficial conduce la stabilirea ca frecven a controlului:

- unit i cu risc sc zut – 1 control la 12 luni; - unit i cu risc mediu – 1 control la 4 luni; - unit i cu risc ridicat – 1 control la 2 luni. Frecven a desf ur rii controalelor oficiale planificate se stabile te luand in considerare criterii precum istoricul unit ii, tipurile de neconformit i sesizate pe parcursul desf ur rii activit ii, frecventa aparitiei acestora si etapa din proces in care apar, modific rile survenite în plan tehnic i tehnologic etc. O atentie deosebit este acordat prelev rii i analiz rii probelor de produse alimentare i a testelor de sanita ie. Acestea sunt planificate atât în func ie de num rul itipul unit ilor care desf oar activitate în diferite sectoare ale domeniului alimentar, cât i de capacitatea analitic a laboratoarelor care efectueaz testele.

Page 228: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

228

Pentru perioada 2014-2016 se preconizeaz o u oar reducere a num ruluide controale oficiale, având drept cauze pe de o parte reducerea num rului de unit iactive în domeniul alimentar, dar i ca urmare a constat rii c unele unit i au reu it în anii preceden i s acceseze programe care s le permit o dezvoltare a activit ii cu respecatrea normelor impse prin legisla ia european i na ional , deopotriv . Totodata, reducerea frecventei bazata pe risc va atrage scaderea numarului controalelor. În ceea ce prive te prelev rile de probe de produse alimentare pentru determin rimicrobologice i teste de sanita ie, pentru perioada 2014-2016 se estimeaz un num rcomparabil de prelev ri, în jur de 2000 probe/an.

Direc ia de Inspectii si Control Oficial

Direc ia Inspec ii i Control Oficial (DICO) din cadrul Direc iei Generale Control Oficial a elaborat Programul Na ional de Control pentru anul 2014, referitor la verificarea activit ii DSVSA i a personalului DSVSA, prin care au fost stabilite criteriile privind clasificarea activit ii DSVSA jude ene i a mun. Bucure ti pe grade de risc.

În func ie de clasificarea pe grade de risc a DSVSA jude ene i a mun. Bucure ti,în Planul Na ional de Control a fost stabilit atât frecven a de control a activit iiD.S.V.S.A. de c tre reprezentan ii DICO, cât i frecven a de efectuare a controlului activit ii personalului responsabil de controalele oficiale (personalul contractual) la nivelul operatorilor din sectorul alimentar, de c tre personalul din cadrul D.S.V.S.A. jude ene i a municipiului Bucuresti, care coordoneaz activitatea acestora.

Astfel, în perioada 2014-2016, în func ie de clasificarea pe grade de risc a DSVSA jude ene i a municipiului Bucure ti, reprezentan ii Direc iei Inspec ii i Control Oficial (DICO) din cadrul ANSVSA vor verifica activitatea personalului cu atribu ii iresponsabilit i de efectuare a controalelor oficiale în domeniul siguran ei alimentelor, cu urm toarea frecven :

- 2 ori/an, pentru DSVSA din catgoria I (risc ridicat);- 1 dat /an, pentru DSVSA din catgoria II (risc mediu); - 1 dat /2 ani, pentru DSVSA din catgoria III (risc sc zut);

De asemenea, în func ie de clasificarea pe grade de risc a DSVSA jude ene i a municipiului Bucure ti, reprezentan ii DSVSA jude ene i a municipiului Bucure ti verificactivitatea personalului din unit ile de industrie alimentar autorizate/înregistrate sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor, conform prevederilor Ordinelor ANSVSA nr. 64/2007 i 113/2008, cu urm toarea frecven :

- 1 dat /trimestru, pentru DSVSA din catgoria I (risc ridicat); - 1 dat /semestru, pentru DSVSA din catgoria II (risc mediu); - 1 dat /an, pentru DSVSA din catgoria III (risc sc zut);

Totodat , DICO efectueaz auditul unit ilor de industrie alimentar , luând in considerare urm toarele criterii:

- încadrarea acestor unit i în categorii de risc; - data autoriz rii sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare.

Direc ia Comer Import - Export PIF

În perioada 2014 - 2016 în Posturile de inspectie la frontiera se vor recolta probe de produse de origine animal în conformitate cu Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului, de identificare i înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, ce va fi întocmit în fiecare an i va fi aprobat prin Ordin al Pre edintelui ANSVSA

Page 229: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

229

Estim m c pentru perioada 2014 - 2016 num rul de controale tematice se va realiza în conformitate cu tabelul de mai jos, cu men iunea c acestea pot suporta unele modific ri urmare a recomand rilor misiunilor FVO.

Nr.crt.

Tipcontrol

Num rcontroale programate pentru 2014

Num rcontroale programate pentru 2015

Num rcontroale programate pentru 2016

P.I.F. Tematic controale

1. Tematic 2 2 2 Constan aSud

1. Verificarea respect rii procedurilor de control sanitar veterinar la produsele de origine animal provenite din ri ter e,destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European ;2. Verificarea respect rii procedurilor de control sanitar veterinar la subprodusele de origine animal provenite din riter e, destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European ;3. Verificarea respect rii procedurilor de control la produsele de origine nonanimala provenite din ri ter e, destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European .

2. Tematic 2 2 2 Constan aNord

1. Verificarea respect rii procedurilor de control sanitar veterinar la produsele de origine animal provenite din ri ter e,destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European ;2. Verificarea respect rii procedurilor de control sanitar veterinar la subprodusele de origine animal provenite din riter e, destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European ; 3. Verificarea depozitelor aprobate pentru produse neconforme 4. Verificarea respect rii procedurilor de control la produsele de origine nonanimala provenite din ri ter e, destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European .

Tematic 2 2 2 Sculeni

1. Verificarea respect rii procedurilor de control sanitar veterinar la produsele de origine animal provenite din ri ter e,destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European ;2. Verificarea respect rii procedurilor de control sanitar veterinar la subprodusele de origine animal provenite din riter e, destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European ;3. Verificarea respect rii procedurii privind controlul importului/ tranzitului de furaje în/prin Uniunea European ;4. Verificarea respect rii procedurilor de control la produsele de origine nonanimala provenite din ri ter e, destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European .

3. Tematic 2 2 2 Siret 1. Verificarea respect rii

Page 230: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

230

procedurilor de control sanitar veterinar la produsele de origine animal provenite din ri ter e,destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European ;2. Verificarea respect rii procedurilor de control sanitar veterinar la subprodusele de origine animal provenite din riter e, destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European ;3. Verificarea respect rii procedurilor de control sanitar veterinar de furaje provenite din riter e, destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European ;4. Verificarea respect rii procedurilor de control la produsele de origine nonanimala provenite din ri ter e, destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European .

4. 2 2 2 Albi a

1. Verificarea respect rii procedurilor de control sanitar veterinar la produsele de origine animal provenite din ri ter e,destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European ;2. Verificarea respect rii procedurilor de control sanitar veterinar la subprodusele de origine animal provenite din riter e, destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European ;3. Verificarea respect rii procedurilor de control sanitar veterinar la animalele vii provenite din ri ter e, destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European ;4. Verificarea respect rii procedurii privind controlul importului/ tranzitului de furaje în/prin Uniunea European ;5. Verificarea respect rii procedurilor de control la produsele de origine nonanimala provenite din ri ter e, destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European .

5. Tematic 2 2 2 Halmeu

1. Verificarea respect rii procedurilor de control sanitar veterinar la produsele de origine animal provenite din ri ter e,destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European ;2. Verificarea respect rii procedurilor de control sanitar veterinar la subprodusele de origine animal provenite din riter e, destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European ;3. Verificarea respect rii procedurilor privind controlul importului/ tranzitului de furaje în/prin Uniunea European ;4. Verificarea respect rii procedurilor de control la produsele de origine nonanimala provenite din ri ter e, destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European .

Page 231: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

231

6. Verificarea respect rii procedurilor de control sanitar veterinar la animalele vii provenite din ri ter e, destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European .

6. Tematic 2 2 2 HenriCoand

1. Verificarea respect rii procedurilor de control sanitar veterinar la produsele de origine animal provenite din ri ter e,destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European ;2. Verificarea respect rii procedurilor de control sanitar veterinar la subprodusele de origine animal provenite din riter e, destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European ;3. Verificarea respect rii procedurilor de control la produsele de origine nonanimala provenite din ri ter e, destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European .

7. Tematic 2 2 2 Moravi a

1. Verificarea respect rii procedurilor de control sanitar veterinar la produsele de origine animal provenite din ri ter e,destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European ;2. Verificarea respect rii procedurilor de control sanitar veterinar la subprodusele de origine animal provenite din riter e, destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European ;3. Verificarea respect rii procedurii privind controlul importului/ tranzitului de furaje în/prin Uniunea European ;4. Verificarea respect rii procedurilor de control la produsele de origine nonanimala provenite din ri ter e, destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European ;5. Verificarea respect rii procedurilor de control sanitar veterinar la animalele vii provenite din ri ter e, destinate importului/tranzitului în/prin Uniunea European .

MAI

Activitatea sanitara, sanitar veterinar si pentru siguran a alimentelor in unitatile MAI care colecteaza, depoziteaza, proceseaza si valorifica produse de origine animala si nonanimala, inclusiv pentru societatile comerciale in relatie cu MAI in acest domeniu, se desf oara în baza prevederilor Ordinelor si Dispozitiilor specifice privind asigurarea activit tii sanitare, sanitare veterinare, a inspectiei sanitare si sanitare veterinare în unit ile MAI., a Protocolului de colaborare pe linie sanitar veterinar si siguran aalimentelor între A.N.S.V.S.A. cu nr.1355/31.01.2007 si M.A.I. cu nr.147/14.02.2007 cât ia actelor normative elaborate de c tre Direc ia Medical i Autoritatea Na ional SanitarVeterinar i pentru Siguran a Alimentelor.

Page 232: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

232

In acest sens au fost planificate urmatoarele inspectii sanitare si sanitare veterinare pe linia sigurantei alimentelor, dupa cum urmeaza:

Nr.crt

Tipul de actiune Nr. de actiuni planificate pe anul 2014

Nr. de actiuni planificate pe anul 2015

Nr. de actiuni planificate

pe anul 2016 1 inspectii sanitare pe linia

sigurantei alimentelor 800 800 800

2 inspectii sanitare veterinare pe linia

sigurantei alimentelor 800 800 800

3 autorizatii sanitare de functionare pe siguranta

alimentelor

300 300 300

4 autorizatii sanitare veterinare si pentru

siguranta alimentelor 300 300 300

5 autorizatii sanitare veterinare pentru mijloacele auto

50 50 50

In ceea ce priveste activitatea de inspectie sanitara, sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor ce se va desfasura in perioada 2014 - 2016 estimam ca numarul acestor inspectii vor ramane aproximativ identic.

Desfacerea produselor alimentare de origine animala si nonanimala in unitatile MAI se realizeaza prin urmatoarele tipuri de unitati (alimentatie publica):

Nr.crt

Categorii de unitati MAI alimentatie publica

Nr. unitati autorizate sanitar si

sanitar veterinar

1. cantine 110

2. popote 120

3. restaurante MAI 3

4.unitati de tip catering

(societati comerciale in relatie cu MAI) 13

5. bufete de incinta/puncte alimentare proprii ale MAI 38

6. bufete de incinta/puncte alimentare ale societatilor comerciale in relatie cu MAI 7

7. laboratoare cofetarie/patiserie 2

8. alte unitati de alimentatie publica 7

TOTAL 300

Prelevarea probelor in vederea analizelor de laborator, in domeniul sigurantei alimentelor se face de catre medicii inspectori, sanitari si sanitari veterinari in urma suspicionarii de modificari ce pot sa apara la nivelul unor alimente de origine animala si nonanimala, reducand astfe posibilitatea aparitiei unor riscuri in ceea ce priveste salubritatea acestora sau a unor neconformitati pe linia igienei alimentelor.

Nr.crt.

Tipul analizelor sanitare

sanitare veterinare

Nr. de probe prelevate in vederea

analizelor de laborator planificate

pe anul 2014

Nr. de probe prelevate in vederea

analizelor de laborator planificate

pe anul 2015

Nr. de probe prelevate in vederea

analizelor de laborator planificate

pe anul 2016 1 potabilitatea apei 150 150 150 2 probe alimente in caz de suspiciune in caz de suspiciune in caz de suspiciune

MJ

Page 233: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

233

Nr.crt.

Tipul de actiune Nr. de actiuni planificate pe anul 2014

Nr. de actiuni planificate pe anul 2015

Nr. de actiuni planificate

pe anul 2016 1 inspectii sanitare

veterinare pe linia sigurantei alimentelor –

blocuri alimentare de inu i

492 492 492

2 inspectii sanitare veterinare pe linia

sigurantei alimentelor – popote cadre

492 492 492

Exist 41 blocuri alimentare de inu i i 41 popote cadre.

MapN

Datorita externalizarii serviciilor privind hr nirea cadrelor MApN, o aten ie deosebitse acorda respectarii:

Normelor de igien sanitar veterinar in obiectivele din unit ile MApN care produc, prelucreaz , depoziteaz , transport si valorific produse alimentare de origine animal i nonanimal , conform “Programului de supraveghere i control în domeniul siguran ei alimentelor pentru anul in curs.

Protocolului pe linie sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor încheiat între M.ApN. – Direc ia Medical si ANSVSA, aprobat de conducerile celor douinstitutii ;

Ordinelor MApN in domeniul sigurantei alimentelor ;

Nota:Avand in vedere specificul unitatilor MApN cat si existenta de unitati ce detin documente clasificate, evidentele tehnice si documentele sanitare si sanitare veterinare sunt intocmite conform formularistiii oficiale, au caracter intern, conform Legii nr. 182 din 2002 privind protectia informatiilor clasificate, a HG nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania si a HG nr. 781 /2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu, Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare

A. Realizarea controlului oficial

Nr.

crt.

Tipul de actiune

sanitara

sanitara veterinara

Nr. de actiuni sanitare sanitare veterinare

pe anul 2014

Planificate

Nr. de actiuni sanitare sanitare veterinare

pe anul 2015

Planificate

Nr. de actiuni sanitare sanitare veterinare

pe anul 2016

Planificate

1 inspectii sanitare si sanitare veterinare pe linia sigurantei alimentelor

800 850 850

2 autorizati sanitare de functionare pe siguranta alimentelor vizate

150 150 150

3 autorizatii/aprobari sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor emise

45 50 65

4 autorizatii/aprobari sanitare veterinare si penru siguranta alimentelor retrase

0 0 0

5 autorizatii sanitare veterinare 38 40 50

Page 234: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

234

pentru mijloacele auto 6 controlul sanitar veterinar

al carnii 118 tone 125 tone 125 tone

7 controlul sanitar veterinar pentru preparatele din carne 30 tone 30

tone 30 tone

8 controlul sanitar veterinar conserve 49000 kg 48840

kg 49000 kg

9 controlul sanitar veterinar lactate si produse lactate 52000 kg 50000

kg 50000 kg

10 controlul sanitar veterinar oua

120000 buc.

120000 buc. 150000 buc.

11 controlul sanitar veterinar peste – 46 tone 45

tone 45 tone

12 controlul sanitar veterinar furajeanim. serviciu

130,67 tone

172,401 tone 172,401 tone

13 cofiscari carne si preparate din carne 0 0 0

14 contraventii privind siguranta alimentelor 0 0 0

Desfacerea produselor alimentare de origine animala si non animala in MApN se face prin urmatoarele unitati de alimentatie publica:

Nr.crt.

Categorii de unitati MApN alimentatie publica

Nr. unitati autorizate/aprobate

sanitar si sanitar veterinar

1. cantine 382. Popote 1283. restaurante MApN 364. restaurante ale societatilor comerciale in relatie cu MapN 05. unitati de tip catering

(societati comerciale in relatie cu MApN) 0

6. baruri 07. bufete de incinta/puncte alimentare proprii ale MApN 1088. bufete de incinta/puncte alimentare ale societatilor comerciale in

relatie cu MApN 0

9. laboratoare cofetarie/patiserie 4 10. alte unitati de alimentatie publica 0

TOTAL 314

B. ANALIZA PROBELOR

Prelevarea de probe din alimente in vederea analizelor de laborator, in domeniul sigurantei alimentelor se face de catre medicii inspectori, sanitari si sanitari veterinari in urma suspicionarii de modificari ce pot sa apara la nivelul unor alimente de origine animala si non animala, determinand astfel posibilitatea aparitiei unor riscuri in ceea ce priveste salubritatea acestora sau a unor neconformitati pe linia igienei.

Analizele de laborator se executa de catre fiecare medic veterinar oficial in zona de responsabilitate, conform Programului National anual de supraveghere in domeniul sigurantei alimentelor la laboratoarele DSVSA judetene sau a mun. Bucuresti si CMP Bucuresti al MApN, laboratoarele de medicina preventiva din spitalele militare, Laboratorul de testare ,analiza si receptie a alimentelor al C.L.I.acreditat RENAR SR-EN-ISO/CEI.

Prin controlul oficial in domeniul sigurantei alimentelor in unitatile MApN, medicii umani inspectori de stat si medicii veterinari oficiali – inspectori de stat urm resc :

Page 235: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

235

a) Activitatea medical de s n tate public desfasurata si materializat prin : 1. Verificarea documentelor de eviden de la nivelul unit ilor MApN supuse controlului igienico-sanitar ; 2. Controlul obiectivelor MApN privind desfasurarea activitatii igienico-sanitar .

b)Activitatea sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, materializat prin : 1. Verificarea documentelor specifice pentru unit ile MApN supuse controlului

sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor ; 2. Inspec ia obiectivelor MApN care achizi ioneaz , produc, prelucreaz ,

depoziteaz , transport i valorific produse alimentare.

8.2.6.2 Contaminanti

ANSVSA

Direc ia Siguranta Alimentelor de Origine Animal (DSAOA)

În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 privind contaminatii si alte substante din produsele de origine animal , DSAOA elaboreaz anual Planul privind contaminatii si alte substante din produsele de origine animal . Acest Plan este elaborat tinand cont de rezultatele analizelor din anii preceden i,situa ia zonelor cu risc din punct de vedere al comtaminarii prin aer, apa si sol, comunicate de Ministerul Mediului, precum si cu situatia unitatilor de industrie alimentara din diferite regiuni. Planul contine detalii referitoare la nun rul de probe care trebuie recoltate, perioda de timp, matricile, tipul si categoria contaminantilor, tipul untatii de unde se preleveaz probe, precum si judetul.

Dac în urma analizelor de laborator efectuate pe probe de produse de origine animal se identific produse de origine animal care nu se încadreaz în parametrii de siguran stabili i în Regulamentul CEE nr. 1881/2006 privind contaminan ii din alimente, DSVSA jude ene vor dispune aplicarea m surilor stabilite în conformitate cu legisla iasanitar veterinar în vigoare i cu Planurile de contingen pentru alimente.

Pentru toate probele în care au fost identificate dep iri ale limitelor maximadmise la contaminan ii din produsele de origine animal fa de limitele stabilite conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1881/2006, se va întocmi un dosar pentru fiecare prob la care a fost identificat dep irea limitelor maxim admise de contaminan i, care s cuprind în ordine cronologic cel pu in urm toarele:

- procesele verbale de recoltare din partea medicului veterinar oficial; - buletinele de analiza eliberate de LSVSA jude ean,- notele de control efectuate dup comunicarea rezultatelor i eliberarea buletinelor

de analiz ;- adrese i scrisori din partea DSVSA jude ean c tre alte autorit i locale/jude ene

(Primarii, Consiliul Jude ean, Prefectur etc); - notificarile prin SRAFF, precum i orice alt document cu relevan din care s

reias m surile dispuse asupra produselor i actiunile de identificare i eliminare a cauzei care a stat la baza producerii contamin rii. Pentru perioada 2014-2016, DSAOA va creste frecventa de recoltare a probelor pentru determinarea unor contaminanti specifici din alimentele de origine animal , prin elaborarea unor planuri tinta, care s fie focalizate tinand cont de incidenta pericolelor potentiale.

Page 236: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

236

Directia Siguran a Alimentelor de Origine Nonanimal

Men inerea contaminan ilor la niveluri acceptabile din punct de vedere toxicologic este esen ial pentru protec ia s n t ii publice. Contaminan ii pot p trunde în produsele alimentare în orice etap a produc iei, prelucr rii i depozit rii.

Programul de Supraveghere i Control în domeniul siguran ei alimentelor controleazîn mod eficient introducerea pe pia a produselor alimentare care, din punct de vedere al s n t ii publice i în special pe plan toxicologic, pot con ine o cantitate inacceptabil dintr-un contaminant.

Tipurile de contaminan i analiza i precum i matricile testate în cadrul PSC sunt stabilite în conformitate cu legisla ia comunitar în vigoare.

Sunt supuse test rii în vederea determin rii con inutului de contaminan i atât produsele înainte de punerea în liber circula ie inclusiv produsele alimentare importate în condi ii speciale cât i produsele aflate pe pia i provenind din import, produc ia autohtonsau comer intracomunitar.

Frecven a de prelevare a probelor se stabile te în fiecare an, conform cerin elor legislative, pe baza analizei rezultatelor anilor preceden i i în concordan cu capacitatea analitic a laboratoarelor ANSVSA care efectueaz aceste tipuri de teste. In anul 2013 s-au realizat un numar de 5025 probe globale si 8134 analize. . Pentru perioada 2014-2016 se estimeaza un num r aproximativ elgal cu anul 2013 de prelev ri pentru testarea contaminan ilor, in func ie de cerin ele legislative noi, capacitatea analitic i bugetul alocat.

8.2.6.3 Reziduuri de pesticide

ANSVSA

Direc ia Siguran a Alimentelor de Origine Nonanimal

România actualizeaz anual programul multianual de control al reziduurilor de pesticide din alimente de origine animala si nonanimala si alimente pentru copii, în conformitate cu prevederile art. 30 al Regulamentului (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European i al ConsiliuluI din 23 februarie 2005 privind con inuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare i hrana de origine vegetal ianimal pentru animale i de modificare a Directivei 91/414/CEE cu modific rile icomplet rile ulterioare i cu prevederile Regulamentului Comisiei (UE) nr. 788/2012 privind un program de control multianual i coordonat al Uniunii pentru 2013, 2014 i2015 de asigurare a respect rii limitelor maxime de reziduuri de pesticide i de evaluare a expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din i de pe alimentele de origine vegetal i animal Acest program este aprobat în cadrul Comitetului Interministerial i este transmis la EFSA în conformitate cu prevederile legislative anual pân la data de 30 septembrie. In septembrie 2013 a fost aprobat Programul national multianual de control al reziduurilor de pesticide din produse de origine vegetala si animala si alimente pentru copii pentru anii 2014-2016.

MADR

Agentia Nationala Fitosanitara In urmatorii ani, Agentia Nationala Fitosanitara va dezvolta un sistem de control

bazat pe rezultatele inregistrate in sistemul de control deja existent precum si pe

Page 237: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

237

rezultatele obtinute de cercetarea stiintifica in domeniul produselor de protectie a plantelor si al reziduurilor de pesticide.

Obiective: monitorizarea reziduurilor de pesticide din plante si produse vegetale; controlul calita ii, comercializarii si utilizarii produselor de protec ie a plantelor; continuarea implementarii sistemului de asigurare a calit ii; instruirea personalului de specialitate la nivel central si teritorial; continuarea efectu rii controalelor la comercializarea i utilizarea produselor de

protec ie a plantelor.

Masuri:

implementeaza sistemul de asigurare a calitatii in activitatea desfasurata; monitorizarea reziduurilor de pesticide in plante si produse vegetale si a calitatii

produselor de protectie a plantelor; dezvoltarea de noi programe specifice pentru protejarea mediului si a asigurarii

sigurantei alimentare pentru consumatori, prin reducerea cantitatii de pesticide utilizate in agricultura si prin utilizarea adecvata a acestora, in conformitate cu principiile bunelor practici in agricultura;

optimizarea i dezvoltarea bazei de date PESTEXPERT pentru a raspunde cerintelor de interoperabilitate cu sisteme informatice regionale si centrale din UE;

dezvoltarea unui sistem national de testare/inspectie a echipamentelor de aplicare a produselor de protectie a palntelor;

controlul reziduurilor de pesticide din plante si produse vegetale; controlul calitatii produselor de protectie a plantelor care se comercializeaza si

utilizeaza in Romania; controlul la comercializarea i utilizarea produselor de protec ie a plantelor la toti

utilizatorii de PPP.

Obiectivele Laboratorului pentru controlul calitatii produselor de protectie a plantelor din cadrul LCF:

-continuarea implementarii legislatiei privind plasarea pe piata a produselor de protectie a plantelor prin Programul national de monitorizare a calitatii produselor de protectie a plantelor (pesticide). - determinarea proprietatilor fizico-chimice ale produselor de protectie a plantelor din cadrul Programelor Nationale de Monitorizare; - determinarea proprietatilor fizico-chimice ale produselor de protectie a plantelor in vederea omologarii pe teritoriul Romaniei; - extinderea acreditarii laboratorului pentru alte metode de analiza ale proprietatilor fizice ale produselor de protectie a plantelor si pentru un numar mai mare de substante active determinate prin tehnicile gaz-cromatografiei si lichid-cromatografiei; - instruirea personalului conform planului anual de instruire, precum si stabilirea de contacte externe pentru participarea la cursuri, simpozioane, congrese, conferinte, etc.

Numar total inspec ii planificate pentru 2014-2016: Inspectii planificate la comercializare

Angrosist/Importator/Distribuitor

ComerciantInspec ii planificate la utilizare

PRODUCATORI AGICOLI Specificatie

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Numar total inspec iiplanificate

700 800 800 4000 4500 5000 7100 7400 7900

Page 238: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

238

Numar probe planificate pentru laborator la comercializare

Angrosist/Importator/Distribuitor

Comerciant

Numar probe planificate pentru laborator la utilizare

Specificatie

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Numar total probe planificate 225 322 247 285 308 311 145 164 169

Obiectivele laboratoarelor pentru controlul reziduurilor de pesticide din plante si produse vegetale din cadrul Laboratorului Central Fitosanitar:

continuarea implement rii legisla�iei privind determinarea reziduurilor de pesticide din plante i produse vegetale,prin Programul na ional de monitorizare a reziduurilor de pesticide din fructe, legume i cereale din productia interna

- implementarea programelor de control european, din domeniul reziduurilor de pesticide, pe produse de origine vegetal .

- implementarea programelor na ionale de monitorizare a reziduurilor de pesticide; - participarea la teste interlaboratoare (EUPT-FV, EUPT-C) pentru un control

permanent al competen ei profesionale; - dezvoltarea i validarea de noi metode de analiz a reziduurilor de pesticide; - extinderea num rului de substan e active monitorizate; - continuarea instruirii i perfec ion rii speciali tilor din cadrul laboratorului; - extinderea acredit rii comform ISO 17025/2006 i pe alte metode i tehnici de

determinare a reziduurilor de pesticide.

MONITORIZAREA REZIDUURILOR DE PESTICIDE DIN PLANTE SI PRODUSE VEGETALE PENTRU PERIOADA 2014-2016

Num r probe planificate pentru perioada 2014-2016: Num r probe planificate Specifica ie

2014 2015 2016

Num r total probe planificate 1700 1800 1800

Num r produse agricole 45 45 45

Num r substan e active ce vor fi monitorizate 200 220 240

8.2.6.4. Organisme modificate genetic

ANSVSA

Directia Siguranta Alimentelor de Origine Nonanimala

In conformitate cu legisla ia specific i Protocolul de cooperare nr. 80245/3357/3090/1309 ( OMG)încheiat între ANSVSA, MAPDR, ANPC i GNM în data de 13.07.2006, ANSVSA are urm toarele atribu ii: - controlul respect rii cerin elor de trasabilitate i etichetare pentru alimentele ifurajele modificate genetic pe întreg lan ul alimentar cu excep ia productiei primare - realizarea de analize de laborator calitative i cantitative pentru alimentele ifurajele modificate genetic; - furnizarea de opinii tiin ifice pe problematica OMG;

Page 239: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

239

Strategia pe termen mediu a ANSVSA în domeniul controlului OMG prevede: - continuarea perfection rii persoanelor cu atribu ii de control, atat la nivel central cat si a inspectorilor din cadrul DSVSA jude ene, prin derularea unor programe de instruire a personalului, atat prin ac iuni proprii, cât i în colaborare cu alte institu ii; - efectuarea controalelor pentru trasabilitatea i etichetarea alimentelor i furajelor modificate genetic, conform atribu iilor legale; - cre terea num rului de evenimente de transformare analizate atât pentru OMG autorizate cât i neautorizate; - men inerea i înt rirea cooper rii cu alte autorit i implicate în controlul oficial al OMG în vederea implement rii eficiente a legisla iei comunitare în acest domeniu; - men inerea i înt rirea cooper rii cu structurile responsabile din alte State Membre, Comisia European i EFSA în vederea unei bune inform ri i stabilirii de activit i de control sau tiin ifice în domeniul OMG.

Pentru perioada 2014 – 2016, ANSVSA va continua activit ile de control oficial în domeniul trasabilit ii i etichet rii alimentelor i furajelor modificate genetic în conformitate cu Regulamentele 1829/2003 i 1830/2003, urmând a se efectua anual, un num r de aproximativ 2000 controale la operatorii ce utilizeaz sau pot utiliza OMG în activitate (depozite de soia, porumb, rapi ; fabrici de nutre uri combinate, fabrici de ulei de soia, porumb sau rapi ; unit i de procesare soia, porumb sau rapi pentru ob inereade alimente, altele decât cele pentru produc ia de ulei; unit i de comercializare a soiei, porumbului sau rapi ei i produselor care con in, sunt constituite sau sunt derivate din soia, porumb sau rapi ). De asemenea, incepand cu anul 2011 au fost incluse inspectii documentare pentru bumbac si sfecla de zahar. Inspec iile în acest domeniu, vor fi înso ite de prelev ri de probe (aproximativ 700/an) ce vor fi analizate în cadrul Laboratorului Na ional de Referin pentru alimente i furaje modificate genetic din cadrul Institutului de Diagnostic i S n tate Animal i în laboratoarele acreditate din re eauaANSVSA.

Pentru domeniul importurilor se va continua i îmbun t ii controlul în Punctele de Inspec ie la Frontier , conform legisla iei europene si nationale , iar o aten ie deosebit se va acorda pentru produsele susceptibile a con ine OMG neautorizate, pentru care au fost impuse m suri de urgen la nivelul Uniunii Europene.

Din punct de vedere analitic i în conformitate cu aloca iile bugetare, se are în vedere extinderea num rului de evenimente de transformare autorizate analizate pentru soia, porumb, rapi , bumbac, sfecla de zahar precum i extinderea capacit ii analitice i pentru anumite OMG neautorizate.

In perioada 2014 – 2016, personalul din cadrul DSVSA Jude ene va beneficia de instruiri în domeniul inspec iei i prelev rii de probe pentru alimente i furaje modificate genetic. Activitatea de control oficial a inspectorilor va fi sus inut de procedurile iinstruc iunile elaborate de la nivel central.

MADR

Inspec ia în domeniul OMG are urm toarele obiective:

înt rirea capacit ii institutionale a autorit ii competente la nivel central i jude ean; implementarea i respectarea legisla iei actuale din domeniul OMG; inventarierea i monitorizarea tuturor culturilor de plante modificate genetic care sunt

permise a se cultiva în urm torii ani; îmbun t irea performan elor organismelor de control; continuarea transpunerii i implement rii dispozi iilor reglement rilor din domeniu de

OMG, stabilite la nivel comunitar.

Page 240: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

240

M suri: campania de informare i mediatizare a legisla iei în domeniul organismelor modificate

genetic, a tuturor poten ialilor cultivatori de plante modificate genetic; monitorizarea culturilor de plante modificate genetic permise în cultur ; se va continua perfectionarea persoanelor cu atribu ii de control, atat la nivel de

MADR cat si a inspectorilor din cadrul DAJ prin derularea unor programe de training al personalului, atat prin ac iuni proprii, cât i în colaborare cu alte institu ii;

cresterea capacitatii de analiz i testare a culturilor agricole privind depistarea eventualelor impurific ri cu OMG, inclusiv depistarea suprafe elor neautorizate cultivate cu plante modificate genetic.

Efectuarea de inspec ii i controale, pentru verificarea modului în care cultivatorii apliclegisla ia în domeniul organismelor modificate genetic.

În perioada 2014-2016, controalele vor viza cultura de plante modificate genetic în scop comercial i în regim de testare.

La porumbul MON 810 i culturile modificate genetic în testare se estimeaz în principal a fi verificat fiecare cultivator de 2 - 3 ori/an, privind respectarea legisla iei în domeniul OMG (la înfiin area culturii, evaluare-recoltare, depozitare, dac este cazul).

Num rul de probe prelevate la porumb MON 810 este în func ie de suprafa acultivat . Num rul de controale pentru perioada 2014-2016 este în func ie de num rul de cultivatori i de suprafa a cultivat cu plante modificate genetic.

Inspec ia în domeniul Industriei Alimentare are urm toarele obiective:

- verificarea respect rii prevederilor H.G. nr. 1904/2006 pentru modificarea H.G. nr. 568/2002 privind iodarea universal a s rii destinate consumului uman, hranei pentru animale i utiliz rii în industria alimentar de c tre operatorii economici care fabric pâine i produse de panifica ie;

- verificarea, în structurile de vânzare cu am nuntul, a respect rii condi iilor de comercializare i a afi ajului obligatoriu la comercializarea pâinii i produselor de panifica ie, conform art. 11 din O.U.G. nr.12/2006 pentru stabilirea unor m suri de reglementare a pie ei pe filiera cerealelor i a produselor procesate din cereale; - verificarea respect rii regimului de marcare, ambalare i comercializare a ou lor la produc tori, ambalatori i la unit ile de desfacere cu am nuntul, conform prevederilor Regulamentului (CE) 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ou lor i a O.M. nr. 461 /2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hot râriiGuvernului nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a ou lor. -verificare a respectarii prevederilor Ordinului M.A.D.R.nr. 724/2013 privind atestarea produselor traditionale;

- verificarea produc torilor, centrelor de ambalare, colectorilor i angrosi tilor, se va efectua cel pu in o dat la dou luni;

ANPC

Pentru perioada 2014-2016, ANPC nu va desf ura controale în re eaua de comercializare pentru urm rirea produselor alimentare provenite din OMG sau con inândOMG, motivat de faptul c identificarea acestor produse se poate face numai prin analize de laborator a probelor prelevate din re eaua comercial . Costurile analizelor sunt ridicate, iar fondurile alocate sunt reduse care nu permit efectuarea acestor analize. Pentru cazurile depistate i transmise de celelalte autorit i competente prin Sistemul

Page 241: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

241

Rapid de Alert ca urmare a controalelor desf urate la produc tori/ importatori, Autoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorilor va ac iona operativ.

MMSC- GNM

GNM asigura controlul si inspectia activitatilor care implica organisme vii modificate genetic:1. Controlul eviden elor privind de eurile rezultate, valorificarea i neutralizarea, dispunerea de m suri i sanc iuni, dac este cazul; 2. Verificarea actelor de provenien a OMG precum i a acordului/autoriza iei de mediu, eventual a studiului de impact bilantului de mediu elaborat de agentul economic; 3. Verificarea stocului, a produc iei rezultate i a destina iei acesteia; 4. Verificarea conformit ilor i neconformit ilor in raport cu condi iile deautorizare ini iale precum i dispunerea de m suri i sanc iuni dac este cazul. Pentru perioada 2014-2016, estim m efectuarea unui num r de 35 de controale pe an.

8.2.6.5 Aditivi si substante interzise

ANSVSA

Directia Siguranta Alimentelor de Origine Animal

DSAOA a elaborat instructiuni cu privire la utilizarea aditivilor in produsele de origine animal , instructiuni ce au fost transmise spre implementare la DSVSA judetene. Conform acestor instructiuni, medicii veterinari care efectueaz controalele oficiale trebuie s verifice aspecte legate de utilizarea aditivilor in procesul tehnologic, verificarea originii, modalitatea de etichetare, respectarea conditiilor de depozitare, manipularea acestora etc Pentru perioada 2014-2016 DSAOA va intensifica instruirile medicilor veterinari oficiali in ceea ce prive te utilizarea aditivilor alimentari in produsele de origine animala

Direc ia Siguran a Alimentelor de Origine Nonanimal

ANSVSA, in calitate de coordonator al sistemului de control privind siguran aalimentelor, a demarat începând cu anul 2007 activitatea de control oficial în domeniul aditivilor.DSAON elaboreaz Programul de supraveghere i control în domeniul siguran ei alimentelor de origine nonanimal si verifica implementarea acestuia

Programul este adoptat anual prin Ordin al pre edintelui Autorit ii Na ionaleSanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor.

La capitolul dedicat Aditivilor alimentari, actul normativ prevede locul de prelevare, frecven a prelev rii probelor i produsele alimenatre care se vor preleva în vederea determin rii conformit ii cu legisla ia european , respectiv Regulamentul CE nr.1333/2008 privind aditivii alimentari i legisla ia na ional prin Ordinul nr.438/295/2002 al ministrului s n t ii publice i al ministrului agriculturii, alimenta iei i p durilor pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destina i utiliz rii în produsele alimentare pentru consumul uman cu modific rile i complet rile ulterioare, a utiliz rii aditivilor. Aditivii testa i in controlul oficial pentru prezen a i/sau cantitatea existenta în produsele alimentare de pe pia acoper de la substan ele interzise (coloran i azoici Sudan , Para Red, etc ) la coloran i (tartrazin , sunset yellow amarant, eritrozina etc), conservan i (benzoa i, sulfi i etc), îndulcitori (zaharin , aspartam, acesulfam, etc.). Gama de produse alimentare cuprinde legume i fructe conservate prin deshidratatre, în ulei,

Page 242: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

242

o et sau saramur , mu tar, paste de fructe, gemuri, marmelade, siropuri de fructe, cereale pentru micul dejun, sosuri ro ii, chilli, produse din chilli, sofran, ulei de palmier, b uturi r coritoare, jeleuri.

Luând în considerare dezvoltarea capacit ii analitice privind analiza aditivilor alimentari, în func ie de reglement rile de buget alocate controlului oficial al produselor alimentare pentru perioada urmatoare se estimeaz o cre tere a num rului de probe prelevate de pân la 2500.

Incepand cu anul 2014 in cadrul activitatilor de control oficial vor fi realizate si actiuni de control al procesului de fabricare a produselor alimentare in ceea ce priveste respectarea legislatiei privind utilizarea aditivilor alimentar.

MS

In cadrul Programului National de Monitorizare a factorilor determinanti din mediul de Viata si de munca Obiectivul Protejarea s n t ii i prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de risc alimentari, se va realiza analiza colorantilor din bauturile racoritoare si analiza grupului de aditivi alimentari E 220-228 Dioxid de sulf – Sulfi i in fructe si legume deshidratate si in vinuri.

- Coloran ii sintetici din b uturile racoritoare :

2014 2015 2016

Numar total probe planificate 84 84 84

- determinarea cantitativ a grupului de aditivi alimentari E 220-228 Dioxid de sulf – Sulfi i în diferite categorii de alimente des consumate de c tre popula ie.

2014 2015 2016

Categorii de alimente Fructe i legume deshidratate

Vinuri Vinuri

Numar total probe planificate 40 40 40

8.2.6.6 Contaminarea radioactiva

ANSVSA

Directia de Siguranta Alimentelor de Origine Animal

În conformitate cu prevederile legislatiei comunitare in ceea ce priveste radioactivitate din produsele de origine animal , DSAOA elaboreaz anual Planul privind nomitorizarea gradului de contaminare radioactiva din produsele de origine animal . Acest Plan este elaborat tinand cont de situa ia zonelor cu risc din punct de vedere al comtaminarii prin aer, apa si sol, comunicate de Ministerul Mediului. Planul contine detalii referitoare la nun rul de probe care trebuie recoltate, perioda de timp, matricile, tipul si categoria elementului radioactiv, tipul untatii de unde se preleveaz probe, precum si judetul. Analizele de laborator se realizeaz in laboratoare sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor desemnate, prin metode validate.

Page 243: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

243

Pentru perioada 2014-2016, DSAOA va creste frecventa de recoltare a probelor pentru determinarea unor elemente radioactive specifice din alimentele de origine animal , prin elaborarea unor planuri tinta, care s fie focalizate tinand cont de incidenta pericolelor potentiale.

Direc ia Siguran a Alimentelor de Origine Nonanimala

Direc ia Siguran a Alimentelor de Origine Nonanimal , prin Programul anual de Supraveghere i Control în domeniul siguran ei alimentelor controleaz i asigurmonitorizarea în mod eficient a produselor alimentare de origine nonanimal privind contaminarea radioactiv , în conformitate cu legisla ia european în vigoare, transpus la nivel na ional prin Ordinul nr. 1805/286/314/2006 al ministrului s n t ii publice, al pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor i al pre edintelui Comisiei Na ionale pentru Controlul Activit ilor Nucleare privind aprobarea Instruc iunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului i Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactiv a produselor alimentare i furajere, dup un accident nuclear sau în caz de urgen radiologic , la condi iile speciale de export al produselor alimentare ifurajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situa ii de urgenradiologic , precum i la condi iile care guverneaz importurile produselor agricole originare din alte ri, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electric de la Cernobâl.

Analizele se efectueaz în laboratoare specializate, desemnate de Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor.

Pentru anul 2014, estim m ca num rul de probe prelevate pentru determinarea contaminarii radiaoctive în cadrul Programului de supraveghere i control în domeniul siguran ei alimentelor s fie in jur de 610 probe.

Prelevarea de probe se va realiza din depozite alimentare, depozite de destina ie, PIF, punct final de import, unit i de prelucrare i procesare, pentru o gama variat de produse alimentare provenite din produc ia intern , comer intracomunitar i import .

Pentru anii 2015 si 2016, estim m ca num rul de probe prelevate în cadrul Programului de supraveghere i control în domeniul siguran ei alimentelor, s fie comparabil cu cel din 2014.

MS

Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate :

2014 2015 2016

Numar total probe planificate ape minerale, contaminare radioactivitatie 61 61 61

8.2.6.7. Tratarea cu radiatii ionizante

ANSVSA

Direc ia Siguran a Alimentelor de Origine Nonanimal

Direc ia Siguran a Alimentelor de Origine Nonanimal , prin Programul anual de Supraveghere i Control în domeniul siguran ei alimentelor controleaz i asigur

Page 244: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

244

monitorizarea în mod eficient a produselor alimentare de origine nonanimal privind tratarea cu radia ii ionizante a alimentelor i ingredientelor alimentare, în conformitate cu legisla ia european în vigoare, transpus la nivel na ional prin: Ordinul nr. 855/98/90/2002 al ministrului s n t ii i familiei, al ministrului agriculturii, alimenta iei ip durilor i al pre edintelui Comisiei Na ionale pentru Controlul Activit ilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind alimentele i ingredientele alimentare tratate cu radia iiionizante, precum i Ordinul nr.870 din 17 iulie 2006 al ministrului s n t ii publice privind aprobarea Listei cu alimentele i ingredientele alimentare i dozele maxime la care acestea pot fi tratate cu radia ii ionizante, în vederea autoriz rii introducerii lor pe pia .

Analizele se efectueaz în laboratoare specializate, desemnate de Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor.

Conform Programului de supraveghere i control în domeniul siguran eialimentelor pentru anul 2014, num rul de probe prelevate pentru determinarea trat rii cu radia ii ionizante a alimentelor i ingredientelor alimentare de origine nonanimal estim ma fi în jur de 45 probe. Produsele controlate sunt: condimente, plante aromatice iingrediente vegetale uscate. Locul de prelevare al probelor este reprezentat de: PIF, punct final de import, depozite de destina ie ale importatorilor.

Pentru anii 2015 i 2016, estim m ca num rul de probe prelevate conform Programului de supraveghere i control în domeniul siguran ei alimentelor s aib valori comparabile cu cele estimate pentru 2014.

MS

In cadrul Programului Na ional de Monitorizare a factorilor determinan i din mediul de via i de munc , Obiectivul Protejarea s n t ii i prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de ris alimentari, prin sinteza „Monitorizarea i inspec ia alimentelor tratate cu radia ii”, se vor recolta i analiza în vederea detec iei iradierii:

2014 2015 2016

Numar total probe planificate 42 42 42

8.2.6.8. Materiale in contact cu alimentele

MS

In cadrul Programului National de Monitorizare a factorilor determinanti din mediul de Viata si de munca Obiectivul Protejarea s n t ii i prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de risc alimentari prin evaluarea factorilor de risc din materiale ce vin în contact cu alimentele se face supravegerea materialelor si obiectelor care vin in contact cu alimentul . Evaluarea se realizeaza in Laboratorul de Referinta National pentru Materiale in contact cu Alimentele si prin reteaua laboratoarelor din DSP judetene ale MS.

Numar total de probe planificate

2014 2015 2016

40 obiecte de ceramica testate – 2 metale/obiect

40 obiecte de ceramica testate – 2 metale/obiect

40 obiecte de ceramica testate – 2 metale/obiect

Materiele si obiecte in contact cu alimentele

80 materiale plastic ce vin in contact cu alimentele –

80 materiale plastic ce vin in contact cu alimentele –

80 materiale plastic ce vin in contact cu alimentele –

Page 245: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

245

determinarea migrarii globale de componenti in diferiti simulanti alimentari

determinarea migrarii globale de componenti in diferiti simulanti alimentari

determinarea migrarii globale de componenti in diferiti simulanti alimentari

8.2.6.9. Suplimente alimentare

ANSVSA

Incepand cu anul 2014, ANSVSA realizeaza inregistrarea unitatilor de comercializare a suplimentelor alimentare, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 111/2008 al presedintelui ANSVSA privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala, cu completarile si modificarile ulterioare. De asemenea controlul oficial privind activitatea de import al suplimentelor alimentare este realizata de inspectorii ANSVSA in conformitate cu prevederile Ordinului nr 145/2007 al presedintelui ANSVSA privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste conditiile in care se deruleaza operatiunile de import, export, tranzit si comert intracomunitar de produse alimenatre de origine nonanimala supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor, cu completarile si modificarile ulterioare.

ANPC

Pentru perioada 2014-2016 ANPC va efectua controale în re eaua de comercializare privind modul de respectare a prevederilor legale la etichetarea, prezentarea si publicitatea suplimentelor alimentare, existen a men iunilor care atribuie suplimentelor alimentare propriet i de prevenire, tratare sau vindecare a unor boli, modul de afi are a pre urilor. Autoritatea National pentru Protec ia Consumatorilor î i propune desf urarea de controale la circa 300 operatori economici din re eaua de comercializare/an.

MSIn cadrul Programului National de Monitorizare a factorilor determinanti din mediul de

Viata si de munca Obiectivul Protejarea s n t ii i prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de risc alimentari prin Monitorizarea calit ii suplimentelor alimentare se vor analiza :

2014 2015 2016

Numar total probe planificate

84 84 84

8.2.6.10 Alimente cu utilizari nutritionale speciale

MS

In cadrul subprogramelor din Programului Na ional de Monitorizare a Factorilor Determinan i din Mediul de Via i Munc (se vor analiza - nitrati, Pb si Cd , Al, Hg, pesticide)

Page 246: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

246

De asemenea, se vor verifica criteriile microbiologice pentru alimente cu destina ie nutri ional special , conform Regulamentului (CE) nr. 1441 din 5 decembrie 2007, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare.

2014 2015 2016

Numar total probe planificate

( nitrati) 42 42 42

- Plumb, Cadmiu, Aluminiu , Mercur in alimente pentru sugari si copii mici :

2014 2015 2016

Numar total probe planificate 84 84 84

- criterii microbiologice : 2014 2015 2016

Numar total probe planificate ( analiza microbiologica) 42 42 42

- Pesticide :

2014 2015 2016

Numar total probe planificate ( pesticide) 42 42 42

8.2.6.11 Ape minerale

ANSVSA

Direc ia Siguran a Alimentelor de Origine Nonanimal prin Programul anual de Supraveghere si Control în domeniul siguran ei alimentelor, controleaz unit ile de produc ie de ap mineral i ap de izvor; frecven a cu care se organizez controalele depinde de poten ialele riscuri, precum i de clasificarea unit ilor în categorii de risc, conform Regulamentului (CE) nr. 852/2004/CE privind igiena alimentelor, cu amendamentele ulterioare i a Regulamentului (CE) nr. 882/2004/CE privind controlalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformit ii cu legisla ia privind hrana pentru animale i produsele alimentare i cu normele de s n tate animal i de bun stare a animalelor, cu amendamentele ulterioare.

Evaluarea unit ilor i clasificarea acestora în categorii de risc se realizeaz anual în etapa preliminar planific rii activit ii de control. Planificarea controalelor se realizeaz apoi în conformitate cu frecven a stabilit în func ie de risc.

În cadrul Programului anual de Supraveghere si Control în domeniul siguran ei alimentelor, se stabile te i frecven a de prelevare de probe de ap minerale i ap de izvor în vederea verific rii conformit ii produselor cu cerin ele legislative privind condi iilemicrobiologice.

Legislatia na ional care reglementeaz acest domeniu este Hot rârea Guvernului nr. 1020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare i comercializare a apelor minerale naturale care transpune legisla ia comunitar .

Page 247: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

247

Analizele se efectueaz în laboratoare specializate acreditate, conform SR EN ISO 17025, desemnate anual de Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran aAlimentelor. Stabilirea num rului de controale efectuate la unit i, precum i a num ruluide probe prelevate se face prin planuri cifrice realizate la nivelul DSVSA jude ene iaprobate de DSAONA din cadrul ANSVSA.

Pentru perioada 2014-2016 se preconizeaz men inerea frecven ei de realizare a controalelor.

MS

Program Na ional de Sanatate - Obiectivul 3. Protejarea s n t ii i prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de risc alimentari - ,,Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate”

2014 2015 2016

Nr. probe AMN/an 95 95 95

Ap mineral natural la surs 45 45 45

Ap mineral natural imbuteliata 50 50 50

ANPC Având în vedere rezultatele controalelor desf urate în perioada anterioar ,pentru perioada 2014-2016 Autoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorilor î ipropune desf urarea de controale la circa 400 operatori economici/an din re eaua de comercializare.

8.2.6.12. Ape potabile imbuteliate

ANSVSA

Direc ia Siguran a Alimentelor de Origine Nonanimal , prin Programul anual de Supraveghere si Control în domeniul siguran ei alimentelor, controleaz unit ile de produc ie de ap imbuteliat în sticla sau alte recipiente; frecven a cu care se organizezcontroalele depinde de poten ialele riscuri, precum i de clasificarea unit ilor în categorii de risc, conform Regulamentulu i(CE) nr. 852/2004/CE privind igiena alimentelor, cu amendamentele ulterioare i a Regulamentului (CE) nr. 882/2004/CE privind controlalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformit ii cu legisla ia privind hrana pentru animale i produsele alimentare i cu normele de s n tate animal i de bun stare a animalelor, cu amendamentele ulterioare.

Evaluarea unit ilor i clasificarea acestora în categorii de risc se realizeaz anual în etapa preliminar planific rii activit ii de control. Planificarea controalelor se realizeaz apoi în conformitate cu frecven a stabilit în func ie de risc.

În cadrul Programului anual de Supraveghere si Control în domeniul siguran ei alimentelor, se stabile te i frecven a de prelevare de probe de ap imbuteliat în sticla sau alte recipiente în vederea verific rii conformit ii produsului cu cerin ele legislative privind condi iile microbiologice.

Legislatia na ional care reglementeaz acest domeniu este Legea nr. 458 /2002 privind calitatea apei potabile, cu modificat rile i completat rile ulterioare, care transpune legisla ia comunitar .

Page 248: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

248

Analizele se efectueaz în laboratoare specializate acreditate, conform SR EN ISO 17025, desemnate anual de Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran aAlimentelor. Stabilirea num rului de controale efectuate la unit i, precum i a num ruluide probe prelevate se face prin planuri cifrice realizate la nivelul DSVSA jude ene iaprobate de DSAON din cadrul ANSVSA.

Pentru perioada 2014-2016 se preconizeaz men inerea frecven ei de realizare a controalelor.

MS

În cadrul Sintezei na ionale„Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate – altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor” din Programul Na ional de Sanatate - Obiectivul 1/l – „Protejarea s n t ii i prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de risc din mediul de via ” se va efectua determinarea concentra iei metalelor din sortimentele îmbuteliate notificate.

2014 2015 2016

Numar total probe planificate 40 40 40

8.2.6.13 Cerinte de calitate si compozitie ale alimentelor

ANSVSA

• Direc ia Siguran a Alimentelor de Origine Nonanimala prin Programul anual de Supraveghere si Control în domeniul siguran ei alimentelor, realizeaza prelevari de probe de produse alimenatre de origine nonanimala in vederea determinarii unor parametri de calitate a produselor.

Produsele supuse prelevarii sunt: grau, sucuri de legume, maioneze, vin, bauturi alcoolice distilate, bulion si pasta de tomate si apa utilizata ca materie prima.

Analizele se efectueaz în laboratoare specializate acreditate, conform SR EN ISO 17025, desemnate anual de Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran aAlimentelor.

MS

Alimente cu adaos de vitamine minerale i alte substante: In cadrul Programului National de Monitorizare a factorilor determinanti din mediul de

Viata si de munca Obiectivul Protejarea s n t ii i prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de risc alimentari prin Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale si alte substante pentru perioada 2014-2016 MS î i propune identificarea de alimente cu adaos de vitamine, minerale i alte substan e comercializate în aproximativ 50 de operatori economici din sectorul alimentar / an, în vederea respect rii prevederilor legale (notificare, utilizare de vitamine i minerale în formele chimice permise);

MADR

Estimarea num rului de inspec ii în industria alimentar ce vor fi efectuate în perioada 2014– 2016

Page 249: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

249

Directia Inspectii de Stat - Compartimentul inspectii in industria alimentara

Având în vedere indeplinirea obiectivelor sale din PNC, pentru anii 2014-2016, Compartimentul Inspec ii de stat în Industria Alimentar va dezvolta, pe baza sistemului de control existent, un sistem eficient de inspec ii, al operatorilor economici din industria alimentar .

Planificarea anual a inspec iilor la nivel teritorial va tine cont de: neconformit ile privind calitatea i compozi ia alimentelor monitorizate si de

respectarea normelor tehnice si a caietului de sarcini la obtinerea produselor finite, capacitatea de productie realizata in anul precedent de importanta strategica a produselor alimentare fabricate si comercializate, in vederea

prevenirii practicilor frauduloase, a contrafacerii produselor alimentare, care pot induce in eroare consumatorul.

Num rul controalelor va fi marit la operatorii economici unde s-au identificat mai multe neconformit i.

Legisla ia din domeniul industriei alimentare va fi revizuit i reactualizat , astfel încât sa nu exist suprapuneri în activitatea de inspec ie între diferitele organisme de control, pentru produsele alimentare,

Aceasta activitate se va desf ura în colaborare cu alte institu ii care au competente in acest domeniu.

Vor fi elaborate manuale de proceduri pentru inspec ia activit ii din industria alimentar , privind calitatea si compozitia alimentelor.

Dotarea compartimentelor de inspectie a DA judetene si al compartimentului din cadrul MADR, cu un autolaborator, laptop si un program SOFT, pentru realizarea unei activitati de inspectie eficiente si transmiterea on-line(zilnic) a rapoartelor de control.

Vor fi organizate cursuri de instruire trimestriale pentru inspectorii specializa i în verific rile specifice de industrie alimentar i vor fi dezb tute aspectele ap rute în acest domeniu, astfel încât unit ile care nu respect standardele de calitate ale alimentelor s fie eliminate.

Estimarea num rului de inspec ii în industria alimentar ce vor fi efectuate în perioada 2014 - 2016

Industrie alimentarAnul Nr. inspec ii Nr probe prelevate 2014 10.000 - 2015 9.500 300 2016 9.000 300

Compartimentul Inspec ia de stat clasificare carcase Inspectorii atesta i (10 la nivel na ional) s controleze activitatea de clasificare a carcaselor, vor respecta urmatoarele:

efectueaza obligatoriu prin sondaj un numar minimum de doua inspectii inopinate/trimestru/abator/specie, precum si o inspectie inopinata/trimestru/clasificator si/sau agentie de clasificare, în zona de inspectie arondata. Numarul de inspectii, frecventa controalelor si numarul carcaselor examinate se maresc în cazul în care inspectorul zonal constata abateri semnificative si repetate de la prevederile legislatiei pentru clasificarea carcaselor (depasirea limitei de 20 % la diferentele de prezentare pentru toate carcasele controlate pe perioada unui trimestru, inclusiv clasificari incorecte sau identificari neconforme), putând solicita si participarea unor reprezentanti ai inspectiei de stat clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si ai Comisiei de clasificare;

Page 250: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

250

în abatoarele care sacrifica peste 200 de porci/saptamâna, media anului precedent, inspectorii zonali verifica, la un control, cel putin 40 de carcase, selectate aleatoriu, sau câte carcase sunt la fata locului în momentul inspectiei. Pentru realizarea unui procent mai mare de carcase clasficate controlate din numarul total de carcase clasificate, în abatoarele în care se clasifica mai mult de 50.000 de carcase/an, inspectorii zonali verifica, la un control, cel putin 100 de carcase;

- în abatoarele care sacrifica sub 200 porci/saptamâna, media anului precedent, inspectorii zonali verifica, la un control, cel putin 40 de carcase, selectate aleatoriu, sau câte carcase sunt la fata locului în momentul inspectiei; - în abatoarele care sacrifica peste 20 de bovine/saptamâna, media anului precedent, inspectorii zonali verifica, la un control, cel putin 40 de carcase, selectate aleatoriu, sau câte carcase sunt la fata locului în momentul inspectiei; - în abatoarele care sacrifica sub 20 de bovine/saptamâna, media anului precedent, si care solicita efectuarea clasificarii, inspectorii zonali verifica, la un control, câte carcase sunt la fata locului în momentul inspectiei; - în abatoarele care sacrifica cel putin 80 de ovine/saptamâna, media anului precedent, inspectorii zonali efectueaza cel putin o inspectie/trimestru si verifica, la un control, cel putin 40 de carcase, selectate aleatoriu, sau câte carcase sunt la fata locului în momentul inspectiei; (pentru specia ovine, clasificarea este facultativ i pe parcursul anului 2014 nu se efectueaz )

Estimarea num rului de inspec ii ce vor fi efectuate în perioada 2014 – 2016

2014 2015 2016 Zona inspec ie

Nr jude earondate Inspec ii

ZONA I 4 100 102 105 ZONA II 4 130 133 135 ZONA III 4 170 180 185 ZONA IV 4 155 160 160 ZONA V 4 185 190 190 ZONA VI 5 130 145 150 ZONA VII 4 180 185 190 ZONA VIII 5 140 150 160 ZONA IX 3 160 165 170 ZONA X 5 175 190 195 TOTAL 42 1525 1600 1640

Indicatori controla i în timpul vizitelor de inspec ie i men iona i obligatoriu în Rapoartele de inspec ie întocmite separat pentru fiecare specie: porcine i bovine

Pentru carcasele de porcine: Identificare carcase, conform actelor de provenien prezentare carcase, conform standardelor de referin UE marcare carcase clasificare carcase (metoda manual ZP – dou puncte, sau metode cu

echipamente de clasificare cu sonde optice OTP i FOM) estimare subevaluare sau supraevaluare a încadr rii carcaselor în clasele de

calitate, conform sistemului de clasificare EUROP Pentru carcasele de bovine:

identificare carcase, conform actelor de provenien i Pa apoarte de origine identificare categorie pentru fiecare carcas prezentare carcase, conform standardelor de referin UE etichetare carcase clasificare carcase

Page 251: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

251

estimare subevaluare sau supraevaluare a încadr rii carcaselor în clasele de calitate pentru conforma ie i gr sime, conform sistemului de clasificare EUROP

Pentru inspec iile efectuate la agen iile de clasificare i/sau la clasificatorii independen i se întocmesc note de control specifice

S.C.T.V –inspec ia vitivinicol

În domeniul vitivinicol num rul de controale este de 7500/an.

ANPC ( control pe pia a, la comercializare)

In vederea verific rii conformit ii parametrilor de calitate ai produselor alimentare cu cei impu i prin actele normative cu caracter obligatoriu sau declara i prin etichetare, Autoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorilor î i propune pentru perioada 2014-2016 urm torul plan de prelev ri/an: 60 e antioane de produse din carne, 40 e antioanede lapte i produse din lapte.

MS

In cadrul Programului National de Monitorizare a factorilor determinanti din mediul de Viata si de munca Obiectivul Protejarea s n t ii i prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de risc alimentari prin monitorizare:

Sarea iodata In cadrul evaluarii concentratiei de Iod din sarea iodata pentru consum uman (inclusiv cea folosita in paine ) se vor analiza anual cate 2700 probe.

2014 2015 2016

Numar total probe planificate 2700 2700 2700

8.2.6.14 Etichetarea/prezentarea si publicitatea alimentelor

ANPC

Autoritatea National pentru Protec ia Consumatorilor î i propune desf urarea a minimum 12 tematici de control/an privind conformitatea, etichetarea i publicitatea produselor alimentare. Programele tematice de control se stabilesc trimestrial functie de ponderea reclama iilor consumatorilor, de rezultatele controalelor desf urate în anii anteriori, pentru verificarea modului de implementare a actelor normative europene etc. Pentru perioada 2014-2016 se vor avea în vedere urm toarele domenii:

pâine, produse de mor rit i panifica ie; pe te i produse din pe te preambalate; preparate i produse din carne; gemuri, marmelade i piure de castane; miere; ulei vegetal, ulei de m sline etc; gr simi tartinabile; cacao, produse din cacao; ou ;

Page 252: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

252

lapte de consum i produse lactate; ape minerale naturale; b uturi r coritoare; suplimente alimentare; vin i b uturi spirtoase; produse specifice s rb torilor pascale/ de iarn ; alimente i servicii de alimentatie public în unit ile de alimentatie public în

general; combaterea efectelor consumului produselor din tutun în restaurante, discoteci i

alte spa ii cu destina ie special ; indicarea pre urilor.

Publicitatea alimentelor

Autoritatea National pentru Protec ia Consumatorilor va analiza în perioada 2014-2016, prin sondaj, publicitatea prin intermediul cataloagelor, pliantelor publicitare, cât i prin intermediul spoturilor publicitare, neputând preciza o pondere a acestora.

MADR

În conformitate cu programele strategice i a tematiciilor de control anuale, aprobate de conducerea MADR, se va realiza urm toarele ac iuni: coordonarea tehnic , metodologic i monitorizarea activit ii de inspec ie a

compartimentelor din cadrul direc iilor pentru agricultur jude ene i a municipiului Bucure ti; completarea i reactualizarea bazei de date a operatorilor economici din industria

alimentar care produc produse tradi ionale române ti Ordin MADR nr. 724/2013, atestarea produselor tradi ionale;

În perioada 2014-2016 se vor efectua un num r de 100 controale/ an, la operatorii economici din industria alimentar , care produc produse tradi ionale, pentru verificarea respect rii caietului de sarcini in baza c ruia a fost atestat ca produs tradi ional.

8.2.6.15 Produse traditionale

In anul 2014 Autoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorilor nu va desf ura controale în acest domeniu, având în vedere modificarea legisla iei na ionale în acest domeniu care acord operatorilor economici o perioad pentru intrarea în legalitate. In perioada 2015-2016 Autoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorilor î ipropune desf urarea de controale la circa 100 operatori economici din re eaua de comercializare/an.

8.2.6.16 Protectia indicatiilor geografice (IGP) si a denumirii de origine(DOP) pentru produse agricole si alimentare

MADR

Verificarea documenta iei (caiet de sarcini) înainte de punerea pe pia a produsului sub denumirea IGP, se realizeaz de c tre organismele private de inspec ie icertificare - produse agroalimentare, acreditate conform standardului European EN 45011. În România, pentru domeniul IGP i DOP sunt un num r de 3 organisme de inspec ie i certificare care au fost notificate la CE. Monitorizarea i verificarea activit ii

Page 253: PLAN NATIONAL UNIC DE CONTROL INTEGRAT PENTRU ROMANIAold.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf · 4.3.2. Metode si tehnici de control utilizate 4.3.3. Resurse

253

acestor organisme se realizeaz de c tre MADR prin compartimentul de specialitate, în baza prevederilor Ordinului MADR nr. 906/2007), a R(UE) nr. 1151/2012 din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calit ii produselor agricole i alimentare, si a O.M. nr. 8 din 12 ianuarie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoa tereaorganismelor private de inspec ie i certificare a produselor agricole sau alimentare i de supraveghere a activit ii organismelor private de inspec ie i certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protec ia indica iilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) i a specialit ilor tradi ionale garantate (S.T.G.) Procesul este în derulare la RENAR pentru acreditatea conform standardului european EN 45011/ a standardului ISO/CEI 65 a organismelor private de certificare iinspec ie.

În anul 2014, sunt planificate un numar de 6 inspectii

ANPC

In România, institu ia coordonatoare în domeniul „protectiei indicatiilor geografice si a denumirii de origine pentru produse agricole si alimentare” este Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, Autoritatea National pentru Protectia Consumatorilor având ca

atribu ii „verificarea pe pia a etichet rii i utiliz rii logo-ului na ional sau comunitar ale produselor cu indicatie geografic sau denumire de origine protejat ” în conformitate cu prevederile HG 828/2007 privind înfiin area Sistemului de protec ie a indica iilorgeografice i denumirilor de origine ale produselor agricole i produselor alimentare.

Num rul produselor înregistrate în România este redus, situa ie în care Autoritatea National pentru Protec ia Consumatorilor nu a inclus în programul de control acest domeniu; în fun