Home >Documents >PLAN DE INV de invatamant_IEDM_2016... · PDF filedomenii manageriale ~i inginere~ti:...

PLAN DE INV de invatamant_IEDM_2016... · PDF filedomenii manageriale ~i inginere~ti:...

Date post:28-Oct-2019
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • (

  Universitatea din Oradea Page 1 of 13

  " 'W 'W "

  PLAN DE INV ATAMANT

  valabil ineepand eu anul universitar 2016-2017

  UNIVERSITATEA DIN ORADEA

  FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIAL.\. ~I TEHNOLOGICA. Programul de studii universitare de licen/a: INGINERIE ECONOMICA. iN DOMENIUL MECANIC Domeniulfundamental: INGINERIE ~I MANAGEMENT Domeniul de licen/a: INGINERIE ~I MANAGEMENT Durata studiilor / nr. de credite: 4 ani/240 eredite Forma de inva/amant: invatamant ell freeventa (IF)

 • (

  Universitatea din Oradea Page 2 of 13

  1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STU DIU I SPECIALIZARII INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC

  Misiunea, scopul ~i obiectivele acestui programului de studii Inginerie economidlln domeniul mecanic (IEDM), domeniul fundamental Stiinte inginere~ti, domeniul de studiu Inginerie ~i Management, se deduc din finalitatile strategice ale dezvoltarii sociale a societatii rom€lne~ti, In general, din obiectivele generale ale sistemului national de lnvatamant, din alte documente de politica nationala In plan educational, speciali~tii cu calificari superioare tehnice avand menirea crearii ~i promovarii valorilor ~tiintei, tehnologiei, cercetarii ~tiintifice ~i integrarii acestora in circuitul national ~i international. Reformele sistemice ~i structurale din economie ~i integra rea acesteia in economia comunitara europeana ~i mondiala, reclama din partea viitorilor ingineri pe langa competente ~i abilitati profesionale de baza ~i capacitatea de a se adapta noilor tehnologii sau mediului concurential fortei de munca, specifice economiei de piata. Specializarea prin studii de nivel de licenta in domeniul Inginerie ~i Management, specializarea Inginerie economica in domeniul mecanic (IEDM) i~i propune sa dezvolte viitorilor absolventi un set de competente ~tiintifice, aplicativ-practice, de relation are ~i comunicare prin care sa poata satisface prompt ~i eficace nevoile agentilor economici de inovare ~i dezvoltare, de fundamentare a deciziilor de afaceri, cerute de schimbarile globale ale mediului socio-economic contemporan.

  2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDIU I SPECIALIZARII INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC

  Obiectivul fundamental al acestui program de studii este acela de formare initiala, prin studii interdisciplinare, inginere~ti, manageriale ~i economice, a viitorilor ingineri economi~ti, care sa fie capabili sa proiecteze, organizeze ~i sa conduca sisteme de productie sau parti ale acestora, precum ~i sa genereze ansamblul de relatii care racordeaza aceste sisteme la mediul economico-social in care ele evolueaza.

  Astfel, finalitatile la care ne raportam sunt orientate inspre: v fundamentarea lntregului proces de formare initiala pe baza unor metode, proceduri standarde profesionale de natura sa asigure fundamentul profesiei ~i carierei inginere~ti; v facilitarea procesului de asimilare de catre studenti a identitatii profesionale specifice tehnice ~i economice v con~tientizarea, de catre studenti, a importantei socia Ie a profesiei de inginer v dezvoltarea/stimularea capacitatilor de valorificare a cuno~tintelor, abilitatilor ~i atitudinilor profesionale in exercitarea profesiei, cu specific polivalent tehnic, economic ~i managerial; v dezvoltarea autonomiei personale ~i profesionale, stimularea spiritului inovativ, forma rea abilitatilor de cercetare ~tiintifica specifice domeniului de studii.

  oiectivele pregatirii studentilor sunt focalizate pe asigurarea unei corespondente intre structura programului de pregatire oferit ~i cerintele pregatirii speciali~tilor in domeniu la nivel european. Informatiile asimilate ~i abilitatile practice formate asigura 0 pregatire multidimensionala ca fundament al specializarii ulterioare, la nivel de masterat sau doctorat. In egala masura, pregatirea initiala a studentilor de la Inginerie economica in domeniul mecanic (IEDM) Ie va permite acestora ocuparea de locuri de munca In domenii manageriale ~i inginere~ti: proiectanti de sisteme de productie, manageri la diferite niveluri, de la unitati de productie pana la varful ierarhiei firmei, care sa desTa~oare activitati de prognoza, planificare ~i organizare a sistemelor de productie, precum ~i activitati de analiza, calcul ~i consultanta cu caracter tehnico- economic.

  3. COMPETENTE CARE SE VOR DOBANDI DE ABSOLVENTI LA FINALIZAREA STUDIILOR

  Comoentente profesionale:

  1. Efectuarea de calcule, demonstratii ~i aplicatii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei ~i managementului pe baza cuno~tintelor din ~tiintele fundamentale. 2. Elaborarea ~i interpretarea documentatiei tehnice, economice ~i manageriale. 3. Fabricatia, controlul ~i punerea in functiune a produselor, echipamentelor ~i sistemelor mecanice. 4. Exploatarea produselor, echipamentelor ~i sistemelor mecanice. 5. Proiectarea, implementarea ~i imbunatatirea sistemelor de management. 6. Managementul firmei ~i gestionarea resurselor.

  Competente transyersale;

  1. Aplicarea, in mod responsabil, a principiilor, normelor ~i valorilor eticii profesionale In realizarea sarcinilor profesionale ~i identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de executie, a termenelor de realizare aferente ~i a riscurilor aferente. 2. Identificarea rolurilor ~i responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara ~i aplicarea de tehnici de relationare ~i munca eficienta In cadrul echipei. 3. Identificarea oportunitatilor de formare continua ~i utilizarea eficienta, pentru propria dezvoltare, a surselor informationale ~i a resurselor de comunicare ~i formare profesionala asistata de calculator (portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atat in limba romana, cat ~i intr-o limba de circulatie internationala

  4. FINALITATI

  \bsolventii programului de studii universitare de licenta vor accesa urmatoarele ocupatii posibile conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania ISCO 08. r'rofesor in invatamantul primar - 233101; Responsabil proces - 241931; Manager de produs - 241938; Administrator societate comerciala - 241939; Inginer mecanic - 214501; Consultant in management - 244107; Inginer economist - 244109; Consilier inginer mecanic - 214533; inginer ~ef firme de afaceri ~i alte servicii comerciale - 122701; manager aprovizionare - 123508; manager relatii furnizori - 123509; conducator firma mica-patron (girant) in afaceri, intermedieri ~i alte servicii comerciale - 131701; Asistent de cercetare In tehnologia constructiilor de ma~ini - 251527; Inginer de cercetare in ma~ini ~i instalatii mecanice 251544.

 • (

  (

  Universitatea din Oradea

  UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALA $1 TEHNOLOGICA Programul de studii universitare de licen\a: INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC Domeniul fundamental: INGINERIE $1 MANAGEMENT Domeniul de licen\a: INGINERIE $1 MANAGEMENT Durata studiilor / nr. de credite: 4 ani/240 credite Forma de Inva\amant: Invlitlimant cu frecventli (IF)

  PLAN DE INVArAMANI** Anul de studiu I

  Sem . I Cod Discipline* Tip [are / sliptlimanli]

  C S L

  OBUGATORII IMPUSE FIMT-0002 Ana liza matematica DF 2 1 -

  FIMT-0001 Algebra liniara, geometrie analitica ~i diferen\iala DF 2 1 -

  FIMT-0333 Informatica aplicata In inginerie mecanica ~i industriala I DF 2 - 3 FIMT-0065 Geometrie descriptiva ~i desen tehnic DF 2 - 3 FIMT-0004 Fizica DF 2 - 1 FIMT-0005 Chimie DF 2 - 1

  TOTAL 12 2 8

  OBUGATORIIOPTIONALE PACHET 1

  FIMT-0478 limba engleza tehnica I DC - 2 - FIMT-0479 limba germana tehnica I DC - 2 - FIMT-0480 Limba franceza tehnica I DC - 2 -

  PACHET 2

  FIMT-0335 Tehnici de documentare si comunicare DC 1 1 - FIMT-0006 Filosofie DC 1 1 -

  TOTAL 1 3 - FIMT-0447 Educa\ie Fizica I DC - 1 -

  Sem. II Cod Discipline* Tip [are / sliptlimanli]

  C S L P

  OBUGATORII IMPUSE

  FIMT-0334 Informatica aplicata In inginerie mecanica ~i industriala

  DF 3 - 3 - II

  FIMT-0054 Desen tehnic DF 3 - 3 - FIMT-0093 $tiin\a ~i ingineria materialelor DD 3 - 2 - FIMT-0143 Mecanica I DD 2 1 1 - FIMT-0103 Tehnologia materialelor I DD 2 - 1 -

  TOTAL 13 1 10 - OBUGATORIIOPTIONALE

  FIMT-0481 limba engleza tehnica II DC - 2 - -

  FIMT-0482 limba germana tehnica II DC - 2 - - FIMT-0483 limba franceza tehnica II DC - 2 - -

  TOTAL - 2 - - FIMT-0448 Educa\ie Fizica II DC - 1 - -

  Total are Felul / sem. verif.

  P

  - 42 Ex - 42 Ex

  - 70 Ex - 70 Ex - 42 Ex - 42 Cv

  - 308

  - 28 Vp - 28 Vp - 28 Vp

  - 28 Vp - 28 Vp - 56 - 14 Vp

  Total are Felul / sem. verif.

  84 Ex

  84 Ex

  70 Ex

  56 Ex

  42 Cv

  336

  28 Vp

  28 Vp

  28 Vp

  28

  14 Vp

  Page 3 of 13

  Valabil din anul univ . 2016-2017

  Incepand cu anul I

  Cre- SI Condi- dite [are / tionliri sem.]

  3 42

  3 42

  6 98

  7 126

  3 42

  3 42

  25 392

  2 28

  2 28

  2 28

  3 56

  3 56

  5 84

  1 14

  SI Condi-Cre- [are / dite tionliri sem.]

  7 112 FIMT-0333

  7 112 FIMT-0065

  5 70

  5 84

  4 70

  28 448

  2 28

  2 28

  2 28

  2 28

  1 14

  Legendli: C - Curs (pentru IFR - Coordonare studiu individual); 5 - Seminar; L - Lucrari practice (Iaborator); P - Proiect; 51 - Studiu Individual; DG - Disciplina Generala; DF - Disciplina Fundamentala; DS - Disciplina de Specialitate; DC - Disciplina Complementara; DD - Disciplina

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended