Home >Documents >PLAN DE INV AIAMANT - . Etiologia microbiana in patologia aparatului locomotor I 5 3 1 1 6....

PLAN DE INV AIAMANT - . Etiologia microbiana in patologia aparatului locomotor I 5 3 1 1 6....

Date post:03-Mar-2018
Category:
View:224 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • {

  (

  " 'W 'W " PLAN DE INV AIAMANT valabil incepand cu anul universitar 2016-2017

  UNIVERSITATEA DIN ORADEA

  FACULTATEA DE MEDICINA ~I FARMACIE Programul de studii universitare de masterat: MANAGEMENTUL AFECTIUNILOR APARATULUILOCOMOTOR Domeniul fundamental: SANAT ATE Domeniul de masterat: MEDICINA Domeniul secundar de masterat: Tipul masteratului: Masterat profesional Durata studiilor / nr. de credite: 4 semestre/120 eredite Forma de fnwi{Cimdnt: invatamant ell freeventa (IF)

  Page 1 of9

 • (

  (

  1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STU DIU / SPECIALIZARII MANAGEMENTUL AFECTIUNILOR APARATULUI LOCOMOTOR

  Misiunea programului de studiu de masterat MANAGEMENTUL AFEqIUNILOR APARATULUI LOCOMOTOR vizeazll dezvoltarea unor programe formative Si de cercetare pentru ob\inerea de cunostin\e aprofundate, de a pregllti specialisti cu inalta calificare in domeniul balneo-fiziokinetoterapiei Si recuperllrii , care sunt instrui\i in folosirea unor tehnici specifice, recomandate de medicul recuperator, in scopul ameliorllrii unor handicapuri, incapacita\i sau infirmita\i, implicandu-se atat in actul medical profilactic Si curativ, cat si in cel recuperator. 2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDIU / SPECIALIZARII MANAGEMENTUL AFECTIUNILOR APARATULUI LOCOMOTOR

  - pregatirea pentru intocmirea Si gestionarea realizarii de proiecte in domeniul balneofiziokinetoterapiei Si recuperari i, precum Si in domenii conexe; - pregatirea pentru execu\ia unor programe comprehensive de recuperare ale disfunc\iilor aparatului locomotor; - deschiderea spre conceptele mod erne de organizare, func\ionare ale unlta\i lor sanitare, managementul opera\ional al activita\ilor cabinetelor medicale de balneofiziokinetoterapie Si recuperare; - conducerea activitatilor de marketing, gestionarea resurselor umane Si problemelor de mediu; - abilita\i inovative Si de creatie in domeniul recuperarii medicale; - crearea unor oportunitati de cooperare Si cercetare cu alte universita\i Si unitati medicale de profil 0 in vederea valorifidlrii rezultatelor cercetarii stiin\ifice; - abilita\i de lucru in echipa, cooperare interdisciplinara, competente manageriale; - adaptarea continua a acestei forme de inva\amant la necesitatile reale ale stiin\ei Si medicinei romanesti, prin adoptarea unui plan flexibil in corelare cu cerin\ele pie\ei fortei de munca. - cunoasterea celor mai noi Si avansate dezvoltari stiintiflce in domeniu;

  3. COMPETENTE CARE SE VOR DOBANDI DE ABSOLVENTI LA FINALIZAREA STUDIILOR

  Competente profesionale: Cl: Elaboreazll Si realizeazll programe de kinetoterapie adaptate patologlei si particularitatllor bolnavului Si profllaxiei, conform obiectivelor stabilite de medic C2:Elaboreaza si realizeaza programe de masaj individualizate C3: Elaboreaza Si realizeaza programe de hidrotermoterapie Si hidrokinetoterapie in acord cu patologia in cadrul programului integrat de tratament recuperator cat Si profilactic C4: Efectueaza protocoalele de electroterapie intocmite de medic. C5: Efectueaza determinarile necesare pentru stabilirea diagnosticului func\ional si monitorizarea lui. C6: Identifica, aplica Si instruieste pacientul pentru utilizarea ortezelor, protezelor si altor dispozitive de facilitare a activitatilor cotidiene si socio-profesionale, in cadrul ergoterapiei , terapiei ocupationale.

  Competen\e transversale : CTl. Capacitatea de a executa to ate sarcinile asumate, de a concepe sl prezenta proiecte complexe ale unor protocoale de tratament balneofizlokinetoterapic Sl recuperator CT2. Capacitatea de organizare, conducere sau de lucru Si de comunicare In cadrul unei echipe multidiscipllnare. Relatii adecvate cu pacientii si ceilalti membrii ai echipei de reabilltare . CT3. Capacitate de insusire a cunostiintelor noi si dezvoltare profesionaia continua prin foloslrea resurselor proprii si utllizarea capacitatilor de comunicare verbale si in scris in cei putln 0 IImba de circuiatie Internationala. Capacitatea de a utiliza tehnici de baza IT, abi liatea de a comunica in echipa, cu pacientii sl apartinatorii acestora.

  4. FINALITATI

  Ocupatii posibile( conform COR): fiziokinetoterapeut, ergoterapeut, asistent de cercetare in fiziokinetoterapie, cercetator in fiziokinetoterapie.

  Page 2 of9

 • (

  (

  UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE Ciclul de studil universitare de masterat Programul de studii universitare de masterat: MANAGEMENTUL AFECTIUNILOR APARATULUI LOCOMOTOR Domeniul fundamental : SANA TATE Domeniul de masterat: MEDICINA Domeniul secundar de masterat: Tipul masteratului: Masterat profesional Durata studiilor I nr. de credite: 4 semestre/ 120 credite Forma de inv~t~mant: invlitlimant cu frecventli (IF)

  PLAN DE iNVArM1ANI* * Anul de studiu I

  Sem. I Cod Discipline* Tip [ore / sliptlimanli]

  C S L P

  OBLIGATORII IMPUSE

  MEDF-1150 Evaluarea clinico 0 functional~ a aparatului locomotor DAP 1 - 2 -MEDF-1151 Obiective i metode in terapia fizicala DAP 1 - 2 -MEDF-1152 Factorii naturali de cur~: profilaxie i terapie DAP 1 - 2 -

  MEDF-1153 Efectele terapeutice ale masajului in afectiunile DAP 1 - 2 -aparatului locomotor

  MEDF-1154 Etiologia microbiana in patologia aparatului locomotor DAP 2 - 1 -MEDF-1222 Fitoterapia afectiunilor aparatului locomotor DAP 1 - - -

  TOTAL 7 - 9 -

  Sem. II Cod Discipline* Tip [ore / sliptlimanli]

  C S L P

  OBLIGATORII IMPUSE

  MEDF-1155 Evaluare si recuperare in stroke DCA 2 - 2 -MEDF-1156 Electroanalgezie i electrostimulare DCA 2 - 2 -

  MEDF-1157 Rolul terapiei ocupationale in recuperarea D5I 2 - 2 -comprehensiv~ a pacientului cu dizabilitati

  MEDF-1158 Recuperarea medical~ in creterea calit~tii vietii D51 2 - 2 -pacientulul varstnic

  MEDF-1159 Managementul uniti'ltilor sanitare D5I 1 - - -MEDF-1735 Neuro! tiinta durerii DCA 2 - - -

  TOTAL 11 - 8 -

  Total ore / sem.

  42

  42

  42

  42

  42

  14

  224

  Total ore / sem.

  56

  56

  56

  56

  14

  28

  266

  Felul verif.

  Ex

  Ex

  Ex

  Ex

  Ex

  Ex

  Felul verif.

  Ex

  Ex

  Ex

  Ex

  Ex

  Ex

  Valabil din anul univ. 2016-2017

  incepand cu anul I

  SI Cre-[ore /

  Condi-dite tionliri sem.]

  5 98

  6 126

  5 98

  5 98

  5 98

  4 98

  30 616

  SI Cre-[ore /

  Condi-dite tionliri

  sem.]

  6 112

  6 112

  6 112

  6 112

  3 70

  3 56

  30 574

  Legendli: C - Curs (pentru IFR - Coordonare studiu individual); 5 - Seminar; L - Lucr~ri practice (Iaborator); P - Proiect; 51 - 5tudiu Individual; DAP - Disciplin~ de Aprofundare ; D5I - Disciplln~ de 5Intez~ ; DCA - Disciplin~ de Cunoatere Avansat~; OU - OPtiunea Universit~tii; Felul verif. - felul verificarii/forma de verificare; Ex. - examen; Cv. - colocviu; Vp . verificare pe parcurs; Pro - proiect; A/R- Admis/Respins; Credite -numar credite ECT5; 51 - 5tudiu individual.

  Page 3 of9

 • UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINA $1 FARMACIE Ciclul de studii universitare de masterat Programul de studii universitare de masterat: MANAGEMENTUL AFECTIUNILOR APARATULUI LOCOMOTOR Domeniul fundamental: SANATATE Domeniul de masterat: MEDICINA Domeniul secundar de masterat : Tipul masteratulul: Masterat profesional Durata studillor j nr. de credite: 4 semestre/120 credite Forma de invatamant: Invlitlimant cu frecventli (IF)

  PLAN DE INVATAMANT** Anul de studiu II

  Sem. III Cod Discipline* Tip [ore t sliptamanli]

  C S L P

  OBLIGATORII IMPUSE

  MEDF-1160 Particularitati ale reabilitarii fuctionale ale pacientului DAP 2 - 2 -reumatismal MEDF-1315 Actualitati in recuperarea oncologica DAP 2 - - -

  MEDF-1162 Testarea de stress ~i recuperarea comprehensiva a DSI 2 - 2 -pacientului coronarian MEDF-1163 Metode specifice de recuperare a copi lului cu disabilitati DCA 2 - 2 -

  TOTAL 8 - 6 -

  Sem . IV Cod Discipline* Tip [ore t sliptlimanli]

  C S L P

  OBLIGATORII IMPUSE

  MEDF-1316 Recuperarea la domiciliul bo lnavului DAP 2 - 2 -MEDF-1164 Recuperarea sechelelor posttraumatlce la sportivl DCA 2 - 2 -

  MEDF-1165 Proiect managementul unei baze de tratament de DAP - - - 1 recuperare

  MEDF-1736 Interaqia materiei v ii cu factorii fizici ~ i aplicatii DCA 1 - 1 -terapeutice moderne MEDF-0794 Elaborarea lucrarii de dizertatie DAP - - - -

  TOTAL 5 - S 1

  Total ore t sem.

  56

  28

  56

  56

  196

  Total ore t sem.

  56

  56

  14

  28

  150

  304

  Felul verif.

  Ex

  Ex

  Ex

  Ex

  Felul verif.

  Ex

  Ex

  Cv

  Ex

  Vp

  Valabil din anul univ. 2016-2017

  incepand cu anull

  SI Cre-[ore t Condi-dite tionliri sem.]

  8 168

  6 140

  8 168

  8 168

  30 644

  SI Cre-[ore t Condi-dite tionari sem.]

  7 140

  6 112

  3 70

  4 84

  10 130

  30 536

  Legendll: C - Curs (pentru IFR - Coordonare studiu Individual); S - Seminar; L - Lucrari practice (Iaborator); P - Proiect; SI - Studiu I ndividual; DAP - Disciplina de Aprofundare; DSI - Disciplina de Sinteza; DCA - Disciplina de Cunoa~tere Avansata; OU - Optiunea Universitatii; Felul verif. - felul verificariijforma de verificare ; Ex. - examen; Cv. - colocviu; Vp. - verificare pe parcurs; Pro - proiect; AjR- AdmisjRespins; Credite -numar credite ECTS; SI - Studiu ind ividual.

  Page 4 of9

 • (

  UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINA!jI FARMACIE Ciclul de studii universitare de masterat Programul de studii universitare de masterat: MANAGEMENTUL AFECTIUNILOR APARATULUI LOCOMOTOR Domeniul funda

Embed Size (px)
Recommended