Home >Documents >Perspective Suport 2014-15

Perspective Suport 2014-15

Date post:13-Apr-2018
Category:
View:219 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/26/2019 Perspective Suport 2014-15

  1/56

  anul II / ALO 2014-15 / DITACP/ facultatea de arhitectura / UAUIM prof. ana maria ZAHARIADE

 • 7/26/2019 Perspective Suport 2014-15

  2/56

  anul II / ALO 2014-15 / DITACP/ facultatea de arhitectura / UAUIM prof. ana maria ZAHARIADE

  ArhitecturaLocuireOras

  cursul 12PERSPECTIVE SUPORT

 • 7/26/2019 Perspective Suport 2014-15

  3/56

  anul II / ALO 2014-15 / DITACP/ facultatea de arhitectura / UAUIM prof. ana maria ZAHARIADE

  locuireun concept n discu!ie

 • 7/26/2019 Perspective Suport 2014-15

  4/56

  anul II / ALO 2014-15 / DITACP/ facultatea de arhitectura / UAUIM prof. ana maria ZAHARIADE

  APLICAREA PREDOMINANT!A MODELELOR + INTERESELE ECONOMICEPROGRESIST: Urbanismul liber "i marile ansambluri; Ra#ionalizarea apartamentului; Urgen#a la scar$

  mare: industrializare "i prefabricare; Schema logic$rigid$care porne"te de la interior spre exterior (de laapartament c$tre ora")

  CULTURALIST: Dispersarea ora"ul n teritoriu; Diluarea acelor caracteristici care dau pulsul ora"ului

  Consumul de teren "i de resurse pentru visul locuin#ei n natur$; Schema formal$relativ rigid$care caut$s$defineasc$spa#ii controlabile, comensurabile, la scara omului "i a comunit$#ii.

  Acestea r$mn scheme formale ale gndirii arhitecturale care, n teorie, rezolv$problema locuirii!exerci#ii/teme de proiectare n rela#ie cu politicile de locuire.

  AU PRODUS O REALITATE RELATIV ASEM!N!TOARE:Locuin#a nalt$ simbol al noii Europe dup$r$zboi, privit$cu ncredere n ideile MM ca via#a oamenilor

  se poate imbunatati prin inventarea unui nou ambient urban !blocurile (locuin#ele plurifamiliale), urmnd cuprec$dere noua regul$urban$n marile ansambluri, = cel mai vizibil "i mai uniform r$spndit produs alurbanismului european "i cea mai frecvent$tipologie european$de locuire construit$vreodat$.

  Locuin#a din periferie simbol al noii Europe de consum, repliere "i refugiu n mirajul raiului individual!asemenea ansambluri de locuin#e individuale n periferii prolifereaz$odat$cu cre"terea ora"elor "i seacutizeaz$ca alternativ$la via#a n marile ansambluri;

  n Romnia devin o mod$ncepnd cu sfr"itul anilor 1990 "i se justific$prin a fugi de la bloc

 • 7/26/2019 Perspective Suport 2014-15

  5/56

  anul II / ALO 2014-15 / DITACP/ facultatea de arhitectura / UAUIM prof. ana maria ZAHARIADE

  SUB SEMNUL REAC%IEI FA%!DE:

  alienarea proiectant - locuitor/utilizator spa#iul urban nediferen#iat al urbanismului liber + dezvoltarea pe n$l#ime, dar "i al ntinderiinspre periferii + dezvoltarea orizontal$

  s$r$cia tipurilor "i inadecvarea lor la diversitatea modurilor de via#$"i culturilor locale monotonia formal$ neglijen#a ecologic$(consumul energetic mai nti)

  PE TEMEIUL CREAT DE: identificarea "i con"tientizarea disfunc#iilor marilor ansambluri problemele sociale rezultate din recesiunea economic$a anilor 1970-80 cre"terea nivelului de trai, o nou$bun$stare "i noi aspira#ii create de societatea de consum

  DIREC%IILE ACTUALE N PROIECTARE

  GNDIREA CONTEMPORAN!A LOCUIN%EI URBANEATT PRACTICA, CT "I MODUL DE A GNDI PROIECTUL, NU MAI CAUT#S#R#SPUND#UNOR MODELE TEORETICE, CI REALIT#$II SPECIFICE (NEVOI, NEMUL$UMIRI, ASPIRA$II,

  POSIBILIT#$I, CULTURA LOCAL#%)

 • 7/26/2019 Perspective Suport 2014-15

  6/56

  anul II / ALO 2014-15 / DITACP/ facultatea de arhitectura / UAUIM prof. ana maria ZAHARIADE

  C!UT!RI LA TOATE NIVELURILE

  pe fondul culturii moderne a locuin#eipe fondul aportului dat de "tiin#ele sociale/umaniste

  LA NIVELUL APARTAMENTULUI / UNIT#$II LOCATIVELA NIVELUL GRUP#RIILA NIVELUL ORA"ULUI, AL STRATEGIILOR "I AL POLITICILOR DE LOCUIRE

  CONCEPTE CHEIE LA TOATE NIVELURILEvarietate adaptat$modurilor de via#$,flexibilitate,personalizare,economisire de energie,vecin

  $tate, apropriere, apartenen

  #$, participare,

  mixitate, urbanitate, continuitate cu tradi#ia locului,identitate,respectul fa#$de mediu, sustenabilitate &

 • 7/26/2019 Perspective Suport 2014-15

  7/56

  anul II / ALO 2014-15 / DITACP/ facultatea de arhitectura / UAUIM prof. ana maria ZAHARIADE

  se caut&:ALTE EXPRESII ARHITECTURALE opuse monotoniei stilului interna#ionalRECURSUL LA TRECUT fie doar n expresia arhitecturii, fie prin revenirea la / nv$#area dinmorfologia urban$tradi#ional$(tipomorfologia, strad$, gr$din$)LOCUIN%A INTERMEDIAR!

  FOLOSIREA FONDULUI EXISTENT (docuri, loft-uri)REABILITAREA FONDULUI EXISTENT (de la marile ansambluri la vechi cartiere industriale ...)PERSONALIZAREA opus$omului abstractVARIETATEA adaptat$modurilor de via#$opus$uniformitatiiRECURSUL LA TRADITIILE SPECIFICE ALE LOCUIRII dar "i adaptarea la noile moduri de via#$(nlocuirea familiei cu grupul domestic)FLEXIBILITATEA ca metod$de realizare a variet$#ii

  IMPLICAREA LOCUITORILOR / PARTICIPAREA opus$proiect$rii de tip top-downMIXITATEA opus$segreg$rii func#ionale "i mai apoi, ghetoiz$rii/gentrific$riiCONVIVIALITATEA ... rec"tigarea unei forme de urbanitate care se opune lipsei vie#ii comunitare"i publice din marile ansambluri, dar "i periferiiSUSTENABILITATEA

  direc#ii de c$utare desprinse dinpractica critic$/reflexiv$/responsabil$

 • 7/26/2019 Perspective Suport 2014-15

  8/56

  anul II / ALO 2014-15 / DITACP/ facultatea de arhitectura / UAUIM prof. ana maria ZAHARIADE

  Concursurile Europan (1988 )

  e1 Schimbarea modului de via!&'i arhitectura locuin!eie2 A locui n ora'

  e3 Acas&n ora'e4 Construind ora'ul peste ora'e5 Noi peisaje de locuite6 ntre ora'ee7 Provocarea suburban&e8 Urbanitate european&: Proiecte strategicee9 Urbanitate european&: Ora'ul durabil 'i noile spa!ii publice

  e10 Urbanitate european&: Inventarea urbanit&!iie11 Rezonan!a teritoriilor 'i a modului de via!&e12 Ora'ul adaptabile13 Ora'ul adaptabil 2: Organizare spontan& Partajare Proiect (Proces)

  schimbare recent$a accentului dinspre problematizarea locuin#ei n rela#ie cu noile moduri de via#$,c$tre gruparea locuin#elor n jurul unor amenaj$ri publice. Rezult$fragmente de ora"(vecin$t$#i,cartiere&) unde temele contemporaneit$#ii sunt tratate transversal: noul tip de locuin#$+ modul devia#$pe care l permite + via#a social$pe care gruparea o stimuleaz$+ resursele economiceimplicate n realizare "i exploatare + sustenabilitatea interven#iei +++

 • 7/26/2019 Perspective Suport 2014-15

  9/56

  anul II / ALO 2014-15 / DITACP/ facultatea de arhitectura / UAUIM prof. ana maria ZAHARIADE

  locuireaGNDIREA MODERN!A LOCUIRII URBANE (DE MAS!, prin for#a num$rului mare) s-a constituit,

  n jurul a dou$idei tari, care r$mn in continuare la fel de valabile:INDIVIDUL (cu nevoile lui minime care s$-i redea demnitatea) "iCOMUNITATEA URBAN!(spiritul comunitar).

  La acestea se adaug$dou$mari probleme ale contemporaneit$#ii:NUM!RULUI MAREPROBLEMATICA SUSTENABILIT!%II

 • 7/26/2019 Perspective Suport 2014-15

  10/56

  anul II / ALO 2014-15 / DITACP/ facultatea de arhitectura / UAUIM prof. ana maria ZAHARIADE

  ce face arhitectul?

 • 7/26/2019 Perspective Suport 2014-15

  11/56

  anul II / ALO 2014-15 / DITACP/ facultatea de arhitectura / UAUIM prof. ana maria ZAHARIADE

  e mul#umit cu ce gnde"te singur ?poate gndi singur problema locuirii ?

 • 7/26/2019 Perspective Suport 2014-15

  12/56

  anul II / ALO 2014-15 / DITACP/ facultatea de arhitectura / UAUIM prof. ana maria ZAHARIADE

  1955-60: Aldo van Eyck - ORFELINATUL DIN AMSTERDAM

  The building is constructed out of two sizes of modules, a smaller size for the residences, and a larger size for communityspaces. The modules consist of four round columns at the corners with a domed roof of pre-cast concrete on top. The floor isalso concrete. The many facades in the building are either a glass wall or a solid wall made with dark brown bricks.

  Within the Orphanage, units of program are laid out on an orthogonal grid. The units project off two diagonal paths so that eachunit has multiple exterior facades. By projecting off of a diagonal within the grid, van Eyck creates an equal amount of negativespaces from the positives hes formed. Each individual unit is then neighbored by its own outdoor space.

  http://www.archdaily.com/151566/ad-classics-amsterdam-orphanage-aldo-van-eyck/

 • 7/26/2019 Perspective Suport 2014-15

  13/56

  anul II / ALO 2014-15 / DITACP/ facultatea de arhitectura / UAUIM prof. ana maria ZAHARIADE

  1962 - n eseul Steps Toward a Configurative Discipline: a house must be like a smallcity if its to be a real house, a city like a large house if its to be a real city.

  ORFELINATUL DIN AMSTERDAMa balance of forces to create both a home and small city on the outskirts of

  Amsterdam.

 • 7/26/2019 Perspective Suport 2014-15

  14/56

  anul II / ALO 2014-15 / DITACP/ facultatea de arhitectura / UAUIM prof. ana maria ZAHARIADE

  ORFELINATUL DIN AMSTERDAM

  R$spunsul lui la problema multitudinii a fost o nou$disciplin$

  configurativ$ a proiectului, care- pune n oper$polarit$#i experimentate ca mare/mic, mul#i/pu#ini, n!untru-nafar!, cas!-ora"etc.,pe care ncerca s$le reconcilieze ca fenomene gemene,- trasee labirintice opuse rigorii ra#ionaliste,- no#iunea de prag ca element simbolic de leg$tur$ntrefenomenele-gemene etc.

 • 7/26/2019 Perspective Suport 2014-15

  15/56

  anul II / ALO 2014-15 / DITACP/ facultatea de arhitectura / UAUIM prof. ana maria ZAHARIADE

  ORFELINATUL DIN AMSTERDAM

  EXPERIENTA CASEI-ORASIDEEA DE ORDINELABIRINTIC!,SPATII ALE EXPERIENTEI,PRAGURI...

 • 7/26/2019 Perspective Suport 2014-15

  16/56

  anul II / ALO 2014-15 / D

Embed Size (px)
Recommended