+ All Categories
Home > Documents > PDF ANATOMIA OMULUI VOL 1 VICTOR PAPILIAN - … · pdf anatomia omului vol 1 victor papilian...

PDF ANATOMIA OMULUI VOL 1 VICTOR PAPILIAN - … · pdf anatomia omului vol 1 victor papilian...

Date post: 28-Aug-2018
Category:
Upload: vodiep
View: 492 times
Download: 12 times
Share this document with a friend
of 19 /19
VII GENERALITÃÞI ..................................................................... 1 APARATUL LOCOMOTOR ................................................... 5 OSTEOLOGIA ..................................................................... 7 Generalitãþi ............................................................................ 7 Conformaþia exterioarã a oaselor ..................................... 7 Conformaþia interioarã a oaselor ...................................... 9 Structura funcþionalã a oaselor ....................................... 11 Partea cartilaginoasã a scheletului ................................ 12 Periostul ........................................................................... 12 Pericondrul ...................................................................... 13 Mãduva oaselor ............................................................... 13 Vascularizaþia ºi inervaþia oaselor .................................. 13 Structura microscopicã a osului .................................... 13 Dezvoltarea oaselor. Osteogeneza ................................. 14 Proprietãþile fizice ale oaselor ........................................ 16 Compoziþia chimicã a oaselor ........................................ 16 STUDIUL OASELOR ......................................................... 17 1. COLOANA VERTEBRALÃ ............................................ 17 Vertebrele adevãrate ....................................................... 17 Caracterele generale ale vertebrelor adevãrate ...................................................................... 18 Caracterele regionale ale vertebrelor ........................ 19 Caracterele speciale ale unor vertebre ...................... 20 Vertebrele false ................................................................ 21 Coloana vertebralã în întregime ..................................... 23 Importanþa funcþionalã a coloanei vertebrale ................ 23 2. OASELE TORACELUI .................................................. 25 Sternul .............................................................................. 25 Coastele ........................................................................... 26 Toracele în întregime ....................................................... 27 3. OASELE CAPULUI ....................................................... 28 Neurocraniul .................................................................... 29 Frontalul ......................................................................... 29 Etmoidul ......................................................................... 30 Sfenoidul ........................................................................ 32 Occipitalul ..................................................................... 35 Parietalul ........................................................................ 37 Temporalul ..................................................................... 38 Viscerocraniul .................................................................. 42 Cornetul inferior ........................................................... 42 Lacrimalul ...................................................................... 43 Nazalul ........................................................................... 43 Vomerul .......................................................................... 43 Maxila ............................................................................. 43 Palatinul ......................................................................... 46 Zigomaticul .................................................................... 47 Mandibula ...................................................................... 47 Hioidul ............................................................................ 49 Scheletul capului în întregime ........................................ 50 Neurocraniul .................................................................. 50 Suprafaþa exterioarã a neurocraniului ................ 50 Suprafaþa interioarã a neurocraniului ................. 51 Viscerocraniul ............................................................... 52 Caracterele scheletului capului la diferite vârste .......... 53 Cavitãþile neuro- ºi viscerocraniului .............................. 54 Orbitele .......................................................................... 54 Cavitãþile nazale ............................................................ 55 Fosa infratemporalã ..................................................... 55 Fosa pterigopalatinã .................................................... 55 Arhitectura scheletului capului ...................................... 56 4. OASELE MEMBRELOR ................................................ 57 Oasele membrului superior ............................................ 57 Centura membrului superior ........................................... 57 Clavicula ........................................................................ 57 Scapula .......................................................................... 58 Scheletul membrului superior liber ................................ 60 Scheletul braþului ......................................................... 60 Humerusul ............................................................ 60 Oasele antebraþului ...................................................... 62 Ulna ....................................................................... 62 Radiusul ................................................................ 63 Oasele mâinii ................................................................. 65 Oasele carpului ..................................................... 65 Metacarpul ......................................................... 66 Oasele degetelor ............................................... 67 Oasele membrului inferior .............................................. 68 Centura membrului inferior sau centura pelvianã ....... 68 Coxalul ........................................................................... 68 Pelvisul osos ................................................................. 71 Scheletul membrului inferior liber .................................. 74 Oasele coapsei ............................................................. 74 Femurul ................................................................. 74 Patela ..................................................................... 76 Oasele gambei .............................................................. 76 Tibia ....................................................................... 76 Fibula ..................................................................... 78 Oasele piciorului ........................................................... 79 Tarsul ..................................................................... 79 Metatarsul ............................................................. 83 Oasele degetelor .................................................. 84 Oasele sesamoide ................................................ 84 Scheletul piciorului în totalitate ...................................... 84 ARTROLOGIA (SYNDESMOLOGIA) ................................ 86 Generalitãþi ....................................................................... 86 ARTROGENEZÃ .................................................................. 86 Clasificarea articulaþiilor ................................................. 86 Articulaþiile fibroase ..................................................... 86 Articulaþiile cartilaginoase .......................................... 86 Articulaþiile sinoviale ................................................... 87 CUPRINS Anatomia Omului, vol. 1 Aparatul Locomotor de Victor Papilian
Transcript
Page 1: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 1 VICTOR PAPILIAN - … · pdf anatomia omului vol 1 victor papilian subject: pdf anatomia omului vol 1 victor papilian keywords: pdf anatomia omului vol 1

VII

���������� ��������������������������������������������������������������������� �

� �������������� ��������������������������������������������������� �

���������� ��������������������������������������������������������������������� �

������������ ���������������������������������������������������������������������������� �

� !� �"�����#$��� ���� �%� � ������������������������������������� �� !� �"�����!$��� ���� �%� � �������������������������������������� &�$�'($'���'!(�� !��� �%� � ��������������������������������������������$��(��$��)�! �%��%(*��$''� �������������������������������� �+���� %$' ��������������������������������������������������������������������������� �+����( !��' ���������������������������������������������������������������������� �,-��'.� �%� � ��������������������������������������������������������������� �, �%('���/����0��!��.���� �%� � ���������������������������������� �,�$�'($'��"�(� %( 1�(�� %''� ������������������������������������ �,2�/. $���� �%� ���%$� )�!�/� ��������������������������������� �3�� 1���$������/�(��� �%� � ���������������������������������������� �4� "1 /����(*�"�(�� �%� � ���������������������������������������� �4

���2������������������������������������������������������������������� ��

�������5� ����6���� �������������������������������������������� �� ��$�7������.���$� ������������������������������������������������������� ��

���������������������������������� ��!������� ���������������������������������������������������������������������� �8���������������� ������������������ � ������������������������ �&������������"#�����������$� ���������� ���������������������� +9

��$�7��� ��%� ���������������������������������������������������������������� +�� �!�.��$�7���:!:!$��)�"� ������������������������������������� +,�"1 �$�!���'!(�� !���( �!��.��$�7��� ���������������� +,

+���������������� �������������������������������������������������� +��$��!' ������������������������������������������������������������������������������ +�� �%$�� ��������������������������������������������������������������������������� +4� ��(��:!:!$��)�"� ������������������������������������������������������� +�

,�������������� ������������������������������������������������������� +85�'� (��!�' �������������������������������������������������������������������� +&

%� ����$� ������������������������������������������������������������������������� +&��& �!$� ������������������������������������������������������������������������� ,9'(�� �!$� ������������������������������������������������������������������������ ,+����#����$� ��������������������������������������������������������������������� ,� �������$� ������������������������������������������������������������������������ ,��&# ���$� ��������������������������������������������������������������������� ,8

�%(�� (��!�' ������������������������������������������������������������������ 3+� ����$�� ��(��� � ����������������������������������������������������������� 3+�����&��$� ���������������������������������������������������������������������� 3,��)��$� ��������������������������������������������������������������������������� 3,* &��$� �������������������������������������������������������������������������� 3,��+��� ����������������������������������������������������������������������������� 3, ������$� ������������������������������������������������������������������������� 34,�� &����$� �������������������������������������������������������������������� 3����!��$�� ���������������������������������������������������������������������� 3�-� �!$� ���������������������������������������������������������������������������� 3&

�(*��$'(�1''�:!:!$��)�"� ���������������������������������������� �9��$� �����$� ������������������������������������������������������������������ �9

�'1�������#$��� ����!�'� (��!�''� ���������������� �9�'1�������!$��� ����!�'� (��!�''� ����������������� ��

*�"��� �����$� ��������������������������������������������������������������� �+����($����%(*��$''�(�1''��������$�.;�%$� ���������� �,��.�$����!�'� �0�.�%(�� (��!�''� ������������������������������ �3

�������� �������������������������������������������������������������������������� �3�������������)��� ������������������������������������������������������������ ��% "�� ��(����&# ���� ����������������������������������������������������� ��% "��#����� #������� ���������������������������������������������������� ��

��*�$�($'��%(*��$''�(�1''� �������������������������������������� �4

3�������-�-6����������������������������������������������������� ����%��"�"7�''�%'1��� � �������������������������������������������� ����!$'��"�"7�''�%'1��� � ������������������������������������������� ��

������$�� ������������������������������������������������������������������������ ��'��#$�� �������������������������������������������������������������������������� �8

�(*��$'"�"7�''�%'1��� ��7�� �������������������������������� 49'�.����$������$�$� ��������������������������������������������������������� 49

<'"��'%' ������������������������������������������������������������ 49��"������������$�$� ������������������������������������������������������ 4+

�!� ����������������������������������������������������������������������� 4+����'%' ���������������������������������������������������������������� 4,

��"����&/���� ����������������������������������������������������������������� 4���%��(��1''� ����������������������������������������������������� 4�

�������#$� ��������������������������������������������������������� 44��"����!������ � ����������������������������������������������� 4�

��%��"�"7�''� �!���� � ���������������������������������������������� 48����$���&�&��$�$����(��� ��"�$�����$���#������� ������� 48� +��$� ��������������������������������������������������������������������������� 48 ����"$�� " " ����������������������������������������������������������������� ��

�(*��$'"�"7�''��!���� ��7�� ���������������������������������� �3��"����� �#"�� ������������������������������������������������������������� �3

=�"'�' ����������������������������������������������������������������� �3��$�� ��������������������������������������������������������������������� �4

��"������&��� �������������������������������������������������������������� �4��7�� ����������������������������������������������������������������������� �4=�7'� ��������������������������������������������������������������������� �8

��"����#��� �$�$� ����������������������������������������������������������� �&���%' ��������������������������������������������������������������������� �&-�$�$��%' ������������������������������������������������������������� 8,��%����)�$� � �������������������������������������������������� 83��%��%�%�" ��� ������������������������������������������������ 83

�(*��$'1�(� �''�:!$ $��$�$� �������������������������������������� 83

����������>�?52��-������@ �������������������������������� 84

������������ ����������������������������������������������������������������������� 84

��������, ������������������������������������������������������������������ 84

��%���(������$�('���� � ������������������������������������������������� 84�����$�������� (��� �"� ����������������������������������������������������� 84�����$������������������ �"� ������������������������������������������ 84�����$��������"�� ����� ��������������������������������������������������� 8�

�����5�

Anatomia Omului, vol. 1 Aparatul Locomotor de Victor Papilian

Page 2: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 1 VICTOR PAPILIAN - … · pdf anatomia omului vol 1 victor papilian subject: pdf anatomia omului vol 1 victor papilian keywords: pdf anatomia omului vol 1

VIII

�� ��������A���������5�� ����6���� �������������� &+��$�('�����.��$�7�� ����.���$� ���������������������������� &+��$�('�����.��$�7�� ���%� ������������������������������������� &�

+� ��������A����������������5� ����6����������������������������������������������������������������� &4��$�('����%'1��� ���%�'�$�!$ � ((�1�$�� ����������� &���$�('���� �!���� ���%�'�$�!$ ��# ����!� ������������� &8

,� ��������A����������� ����������������������������������������� &&��$�('���� $�"1 � "�!��7'��� ����������������������������� �99

3� ��������A������������� ����������������������������������� �9+

�� ��������A����-�-6������������� �������������� �9���$�('�����(�!$'���1�($ ��� ��������������������������������� �9���$�('�����"�"7�''�%'1��� ��7�� ������������������������9

�����$������$&��$�$��"�$�"��#$� .$&����� ������� ��9�����$������� �$�$� ������������������������������������������������� ��+�����$�������� ��!� 0$����� �������������������������������������� ��������$��������&/���� ������������������������������������������������� ���

4� ��������A����-�-6������5=��������������������� �+,��$�('�����(�!$'���1�.��!� ���������������������������������� �+,��$�('�����"�"7�''��!���� ��7�� ����������������������� �+�

�����$������1 �!$�$��"�$�� + (�&$���� ��������������� �+������$���������$��.�$�$� ��������������������������������������� �,������$�������� ���� (��$���� �������������������������������������� �39�����$��������#��� �$�$� ������������������������������������������� �3+

-������� ���������������������������������������������������������������������� ���

������������ ������������������������������������������������������������������������ ���-'0(*�'0�$�!� !' ����������������������������������������������� ����!�#��"'0(*� � ��������������������������������������������������� ��,-'0(*�'0�$�!� !'(� �)�!�>��)�!�/���� �!$��!� �'!(�� !��@ ��������������������������� ��3-�(�!�(�"'%('��� ������������������������������������������������ ��8

�� -�B�<��������� ��������������������������������������������������� ��&-'0(*�� ��(��� ���������������������������������������������������������� ��&-'0(*��"�%$�(�$ �� ������������������������������������������������� �48

+� -�B�<���C����� ��������������������������������������������������� ��,-'0(*����)�'!���$�����);$''� ��������������������������� ��3

-'0(*����)�'!��"����!��);$''� ������������������������� ���-'0(*��1��.��$�7��� ����������������������������������������������� ��&=�%(��(��.�(�� ������������������������������������������������������� ��&

,�-�B�<�����5�<����� �������������������������������������������� �8�-'0(*����)�'!��1 %$��� ����$�'!(*�''�>%1�$�'�@0���(���� ������������������������������������������������������� �8�

�$1�.���#���$�$��� �������������������������������������������������������� �8��$1�.���#���$�$���� ������������������������������������������������������ �8,�$1�.���#���$�$����� ����������������������������������������������������� �84�$1�.���#���$�$���* ����������������������������������������������������� �8��$1�.���#���$�$��* ������������������������������������������������������ �88

-'0(*�� $ ��(�'� ����������������������������������������������������������� �&9-'0(*�� �7� "�!''� ���������������������������������������������������� �&4

�$1�.�������$��������� �������� ��������������������������������� �&4�# ���� )������! &��$�$� �������������������������������������� �&8�$1�.�������$����# "���� ��������! &��$�$�"�$��������$����� &� 0������ ��������������������������������������� +9,�$1�.�$������$����"$#��� ��������! &��$�$� ��������� +93

3�-�B�<��-�-6������������� ��������������������������� +94-'0(*��'"��''� ����������������������������������������������������������� +94-'0(*��7���''� ������������������������������������������������������������� +98

�$1�.�������$���������� ������������������������������������������� +98�$1�.�������$����# "���� ��� ������������������������������������� +��

-'0(*�� �!$�7���''� ������������������������������������������������������ +�+����$���������� ��� ��������������������������������������������������� +�+

-'0(*����)�'!��1 %$��� �����!$�7���''� ����������������� +��-'0(*����)�'!���$������!$�7���''� ������������������������ +�8-'0(*��";�!�� ���������������������������������������������������������������� +�&�!�#��"'0(*� �"�"7�''�%'1��� � ���������������������� ++,

��-�B�<��-�-6������5=����� ����������������������������� ++4-'0(*��7�/�!''� ����������������������������������������������������������� ++4-'0(*��( �1%�� ������������������������������������������������������������� +,3

�$1�.�������$���������� ������������������������������������������� +,3�$1�.�������$����&�!�����2�!!$�� ���3 ���������������������� +,��$1�.�������$����# "���� ��� ������������������������������������� +3�

-'0(*��)�"7�� �������������������������������������������������������������� +3+�$1�.�������$���������� ���2��$#$���+���" ��� �3 �������������������������������������������������� +33�$1�.�������$������������ �������������������������������������������� +34�$1�.�������$����# "���� ��� ������������������������������������� +38�$1�.���#��� �$�$� ������������������������������������������������������� +��

�!�#��"'0(*� �"�"7�''��!���� � ������������������������ +�4

Anatomia Omului, vol. 1 Aparatul Locomotor de Victor Papilian

Page 3: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 1 VICTOR PAPILIAN - … · pdf anatomia omului vol 1 victor papilian subject: pdf anatomia omului vol 1 victor papilian keywords: pdf anatomia omului vol 1

1���������

��� ��� ��������� �� �� ��� ���������������������������������������������

���������������������������������������������������� ����������� ����� �� ��� ��������� �� ���������� ���� �� �� �������� ���� ���� �������� ������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������� �� ��������� ��� �������� ����� �������� ����������!������

�������� ��� �� ���"���� �"�������� ��� �������� ������������������ ��� �������� �����������#��������� �$�����������������%������"��������� ����������������"������������������������������� �$���"���

&��������� � �� ������ ��� �������� ���� ����"�������� �$�"������������������

'�$������������������������������������������� ������������������� ������������������������������ ��� ��� ���������� ����� ��� ������� ��� ������ �������� �������� ��"�� �����������"��������������������������������������������������������������������� ����������������������������� (�� "����� ���"��� ���� �������� �������������������������������������"��%�����������������"������������������������������������� �� ��� ���� ���������� ��� �� ��� �� ���"��������������� )��������*���������+�

,������������������������"�����������������������#�����������"�-����������������������

�������� ����� ���� �� ��� ������ �������� ������)"���"��������� ��"���"���������+�

�������������������$��������� ����������������������!�� �������� ����� )�������� ��������+�,�����������������"���������� �������� �����������������������)�������+�"������������������������� ��������������*����������������"������� ������"�����������"������� ����

�������� ��� �� ������� ���������� #�� ���������"���� ���������� ��� ������� �� "� ����*�������������"����.��$��������"��������������������� �������� ������� ������������������������������������������"������ ���� �� ������� ����������� ���������� ����� ������"�����������������������������������������������"�������������/

��������������������������������������� �������� ����� 0���� ����������� �������� ������������������������������������������������������������������� ��� ����������"����������" �������"�����"��"�����"������������������������"����������"������������������ ����������� ������������������������������ ��"��������� ������������"����"�����1�������������������������� ��

����������������������������� ������������ ����������� ������� �� ����"� ��� ��

���"���"������������������"�������������"����������������� ����������������"���"�����������

������� ������� "� ����� ������������ ��� ������!������2�������������������������������

����������

�� ������������������

Anatomia Omului, vol. 1 Aparatul Locomotor de Victor Papilian

Page 4: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 1 VICTOR PAPILIAN - … · pdf anatomia omului vol 1 victor papilian subject: pdf anatomia omului vol 1 victor papilian keywords: pdf anatomia omului vol 1

2 ����������������

����"��������������������������"��������$��������� ����� �"�����������$��������� �����"���� �� �� ������� ������� ����� "����� ������*�������������3���������������������������!��������������"��������������"���������������� ��� �� ��� ������ ��"� ���������� ���� ���"���������������� �������������������������������"���

������ ��� �4������� ������� 5�� #��� ���� ���������� �������� -"������ ���"�������������� �����������!���� �������������������"������������������ "��� ����������������� �������� ��������� )���������+��������� ������� �������� "������������� �

��������� ��� ����������� ���������&��������� �� �������� ��"����� �� �������� ���������)����������+��������� ������������"��������������"����

��� ��������� �� ��������� ����������� ����� �� ������ ������� �������� ��� ����� ��������� �������� ������������ �������� ������������"������� �������

����������� -������� �� ���"���� ������� �����-����������������4���������$��������������������������"��"�����������������������������������

�� ������� ������� ������ �� ��� ������������� ����6� "������� ��������� �������

"���"�� ������� )��� ���� "����� �������� ��+������������������

,� ���"���� ������ ������� ��������� ������������������������������"�����������������������������"������������ ������������$�������)��� �����������"�+��7�������������������������������� ��"���� ������� ����� )�������+�� ��� ���������)$�������� ��� ���� �������+� �� ������� ��������)���������������"��+�� ������ ������� ��� �4�������������"�����"��������������������������� ���������� ������������� "����

"�������������������������!����������"�������� ��������������������������� ������ �� "���� �"��� ��� ���"��� �� ����������

�������� ��� ������� ���������� ��������� ���"���������������������"��������������"�������������"������ ������������� �� �� ���"���� ���� ���������� �����"������"����������8�������� �������� ���"����� ����������� ������ � ��"���� ����������������������������������"����� �������� ��������� ������� �� �� ����"��������������"�������������������������������� ��������� �������� �� ��� ��� �

���������� �� ���"���� ��� "������������� ���������� ��9������������ ����':!��� ;<=<�0���� ����"�������� )��� �����+�� ����� "��� ��"��������

,���� ��� ��� ������� �� ���� "����� �� ������� ��������� #�� ��� ��������� �� ���� ��� ������������#������"�������"�����������������"��������"�������*���"�������������$���������������� ������� )�� ��� �"��� �� �����>��+�� ��"��������������"�$�����

������������"����������������������"��"������ �� ��������� �� ����������� ��� �� "������������"����������������

�� �������� �������� �!��� ���������� ��� �"���"� ������ �� ���������� ������������ � �������������������������������6

��������������������������������������������������

����� ���������� � �� ������� ��� �"����� ��-������� ������ �� �� ����� �������� (�� � ���-��������������!����� ����������� ���������������� �� ����� "����� ������ �� �"�������� ������!"������������� �������� �����������������������������

"���������������� �������?���������!�������� �� ���"���� �������� ��� ��"���� ��� ����4�������������������������@����������������������������������������� ����������!������ �����&$�����"����������������������"����� ������

����������������������

Anatomia Omului, vol. 1 Aparatul Locomotor de Victor Papilian

Page 5: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 1 VICTOR PAPILIAN - … · pdf anatomia omului vol 1 victor papilian subject: pdf anatomia omului vol 1 victor papilian keywords: pdf anatomia omului vol 1

3���������

����� ����������� ���������� ���������� ������������� ���������$��������� �������������"����������������#������������������������� �������������&������� ��������� ���� �������������������$������������ �������� �����������(������ ������� )-��"��+�������"�������������������� ��

2������� ���"���� ������ �� ��� ����������� ������� ��� �� �������� ���"������ �������"����������"� ��������������"������������������ �����"�������2���� ������ ����� ��"���� ���������"������������������� ���3������������������� "� ���� -���� �"������� ������ ��"��� ��� ��������-��������������������

���������4�������������������5:5!����!������ ���� ��� ��� "����� �� �� ��������� �� ������ !�����������������������"� ������������������������ �������������������� ��������� ������������������ ��"��� �� "������� �� �����������������������?������������������������������ �������� ������ � ��"��������� ������ ��"����%��"����� ������������������������������������"����!���������"���������������������������� �� ����������� ���� ��� �������� �

�� ������ 2������� �� "��"����� ���"��������� �� ������� ��� �������� ����)�������+�"��������%������ ��������� �����"����������� ���� ������������ ����!��� ��"������"����� ������ "����� )������ $��������+�3�������� "��"������� �� ��������� "��"�������������������������������������������&�������"���� �� ������� �"���� ���������������������������� �� ����� �� ��� �� �����$����� &�����-����������)���������+�������� �������������������������������2�-6�����������"����������!��������"�������"��-��� �;AB�������������������� ���"����� ��� ��"���� �� C� ��� ;AC�� ��� ��� ������ ;A=�34���������"������������ ������!������� ���� ������������� ��� ��"���� ��C� ��� ����4�������������������������������"����������������������� ��������"���� ���������� ��!���&����������� )��������+�"����� ����������

���������������"�����������"������������������������-����)������������"�� �� ����+�������������������"������������-����

&�������� �������� �������� �������� �� ��������������"��"�������������"����������"������$������������������� "�������� ��"��� ����������������������������

"���������� �� "� ���� ����� ����� ������� ���� �� �

����������� ����� ��� -����� ���������� �� �������������"�/

?� ������ "��� ����������� ���"�-��� �"������������ �� ��������������� �� �������������������������������������������������������"����������� �� ���"��������� ���� ������������� ���� ��"�� �

?��������������������� "������������� ����������������"���������������������������"������ �����!�����������"����������������3�������"���������6� �� ������� �������� ����!��������� ����������� ��������� �������� ������� ������������������� ��"��"����� �� ����%��������� �� �������� "����"���� �������� �� ��� �� �� ����������

&���������������������������������������$�������� ����������� �������� �� ����� �� ���� �� ������ �������� �� ���$����� #�� ����������������������������"����"���������� ���"������

��"� �����"�������������������������"�����-������ ���������� ����������� ������ �� �� ���������9����"���� �������"���"��%������������� ����� �� ��� ������ �� "������������ ��� ���"�������������������������������������������������"��������"�� �����!������������"���"� �������������

8�������������"�������������������"������������������ ������ �� -"���� "����� ����� �"���"������������������

&�� ��� �������� ��������� ��� ��� �� ��D����$����#�������6#���� ���������)�����������������������������+

���� ������������������������������������������������� ������ ���"��� ������� ������� ����� ������ ����������������������������������� ��������?�������������$�������,�����������������������������"�����������#���� ������� �� ��� �� �����4������"������

���������������� �������������"���������"���������������������"�������"������������������������"����� ������#���� ����� )�$%���� ���������� ������ "�����+

��������$�������� ����������������"���"������������&�"�����������������"���������������"������3����� ����� ����������� �� ������� ?��������"�$������������

�����������

Anatomia Omului, vol. 1 Aparatul Locomotor de Victor Papilian

Page 6: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 1 VICTOR PAPILIAN - … · pdf anatomia omului vol 1 victor papilian subject: pdf anatomia omului vol 1 victor papilian keywords: pdf anatomia omului vol 1

4 ����������������

�������������������������� �������

������� &�������� ��� ����� ��� ������������� "�������� ���"���� ������ ���������&������� �� �������� ����������� �"��� �� ����������"���!������"������������������������������������ ���!��������������������"���EFG�����������?�������������������������������������

&���������) ����+������������)���"�����+������������� ���� ��������� !� ���� ��� ��"����� ������4���� ��� ������ �������������������������������"���������������� ��������� ���������������������������������� !����������� �������������������� ��

���������%������������ ������"����������������������������������������

�����������

Anatomia Omului, vol. 1 Aparatul Locomotor de Victor Papilian

Page 7: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 1 VICTOR PAPILIAN - … · pdf anatomia omului vol 1 victor papilian subject: pdf anatomia omului vol 1 victor papilian keywords: pdf anatomia omului vol 1

5���������

(�� ����������"����������� ���������!��������������������� ������ ���"�����������"��� ��� ���4�����"������������������������������������������@�������������"�-������������������"�����������������

�"������������������������������������������������������������������������$��0�������������������������� �������� ��$������������ ����������� ��� ����$���� ������� ������������� ��"��"����� ���"����������#��������$�����������������������"�������������������"������!����"� ���������������������"����� ���� �� ����� �������������� ����������,���������������������"���������������4���� �� ����� ������ ���� �� ����������������� ����"����������"���������� �����"������������������������������������������,�����������������������"�����"�� �����"�������������������8��������-�������$� ������ ��$����������� ��������� ���"�����������������������������"��������"���$�����������"����� ��� �� �� �"�������� ����������� ����� �������� ������� �� ������ �� �"������ ������������������������������$������� ��������������������������������������������

�������������������"������������������������������$��������������������� ������������������!��!"��� �� �� ������������������������ -������� ����"���� �� �������� �� ����� �������� "�������"�������4���� ���������������������"�������"�!����� �� ���� �� �"�����������!�������� ����!������������! ��������

�"������� ���������� ��� ��� ������ "���"���� ����!������������"��������� ���������"�����"���������������� �����������������������������������"�������������?������������������������� ���������� ����������������� �����"�� ����������������������4�������

��� �����������������������������������������"�������&��"������ ���� ����������� ����� �������"�������� ���������������������������������������� ��� ������ "������� ��� ������� ���"����� �����"������������������������������������������������� ����,��������������"�������������!������������������������������������ �������!��������������"������������!��������������������"�������"������� ���������� ��� ��������� ����� ��������������������������������������������$���0������������������������� ��������������������������������� ������ ������ �� ������������ ������ ���� �����������������������������

,�������"��������������������������������"�����������������������"������������������������"����"��-��� �EHG������������ ������� ������ ������� �����������I=G�� �����������������;BG���$������

?�������"��������������������"����������� ���6!�,��������)������������ J����������� J������+�

���"����������������������������������������%!�����������)��������'�� J����$�������������+�

�������� "����� ���� ��� ��� ����� ������� ���������������������������������%

����������������

Anatomia Omului, vol. 1 Aparatul Locomotor de Victor Papilian

Page 8: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 1 VICTOR PAPILIAN - … · pdf anatomia omului vol 1 victor papilian subject: pdf anatomia omului vol 1 victor papilian keywords: pdf anatomia omului vol 1

6 ����������������

!�3������)�������$�� J�����$������+���"��������������$������$�����3���$�����������������"������ ���������� ���������������������"����������$����������� �������������������������������� �����������������������������$������������������������ ���� ���������������������) ��"����;E;+�

?����������� ������������������������ ������������������������������������������������������"���������������������������"����������9������ ����� ���"������� ���� ���� ����������������������������� ������"���������"�������� ����!����������������������������"������

Anatomia Omului, vol. 1 Aparatul Locomotor de Victor Papilian

Page 9: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 1 VICTOR PAPILIAN - … · pdf anatomia omului vol 1 victor papilian subject: pdf anatomia omului vol 1 victor papilian keywords: pdf anatomia omului vol 1

7���������

�������� !"�

,�������� ���"����� ������� ���� ��� ���������������������

,�����������������������������������������!����������������� ���� �������� �������� )($������%�������+��(���������������������������������"���������� ������� �� �� ����� �"�4�%� ����� �� ��������� ���� "����� ���"������ ����� ������ �����%� ��� ���������������������� ��������"���$����������� ������"����������

?�$�������������������������"������������)��� �����+������������"���������������������������4�)��� �����������+������-6�������4���������������4�� ������� "������� -������ ��� �������� ����@������������������������� �������������

9�� ����� ������� ��� ��$�����"�������� ��$��������������������������������������������"��!������������������������"��������"�������������!"�������������������������������"6� ��������� �������

#-���������"�������$�������"�����������������������"� ������������������������������� �������������"�����������,����������������������"��������� ����� �� "��������� ��� ����������� ��� ���� ���������������������$�����������������������

0�����������������������������$���������������2��������$��������������������������������������"�����������������������)����������������+����$������������������������������"�����������������)��������������"�����+�

&��"��������$�����������������������!���� �!����� �������� ��������� ���� ��� � ���� ������� "��������������������������� ����������4��������������

�� ���� ��� !�� ������ ����� �������� ���������$��� ������� �� ���"���� ������� #�� ���"�������������� �������6

� ������������������������"��"��������!"��������������������������%

� �� ��� ��� �"�4�� "����� �������� ���"� �� "����"�������%

� ��������� �� ���� ��"���4���� ����������������� )���+%

� �� ������������������"���������$��� !����������"���$�"�����������������������%

� ����������� ����������������������

��� ���������#����������������

,�����������������������������������������"���������� �� �� �� ������ ��� ������6� ������������� �� ��������0��� ��� �� ���"������ ��������������������������������������$����������������������������"����"������������������������6������"���� �� �������*����������������� ����� ��������!��������2����������������������������������������������!�� ����� ��� ������� ������ ������ ���"������"��6�����"����������������������������!�������������������(��������"������������������������������������������������$��������)����"������+����"�� �������������������������)��������������������+�

;��, � � � � � � � � � ))� ������+��(�� �����������������"���������������������@������������������� ����!��� ���"� ���� ������ ) ���'$���+� �� ����-������� ����"��� )*���'$���+�� ���������� �� ������� "��� �� �������� �� ����� ������������)+����'$���+��,���������������������������� ����������%������"�������������"���$��� ������������������

H��, � � � � " � � � �))� ������+��(������������������ �� ������ ����� �"���"� ���� ����� ��� ����"�����������%��������������"���������������������� �� ��� ������ ������ �������� �� ���$��%� ����"����� ����� �������6� �+� �� ��� ��� �������� ������� �� "������ )�� -�"��� ������+%� �+� ����������������������������$�)��-�"������"���+�

I��,����������������������������������))� ����+��?��������������������������������"���"����%�������������"��"�������������,���������������������������������������������������������������-��������������� ���������������"����������)������� ������������"������+�

B��,�����������������"�������������������������))� ����������+�?�������������������������������������������� ���"���������)��-�"������-��+�

���������

Anatomia Omului, vol. 1 Aparatul Locomotor de Victor Papilian

Page 10: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 1 VICTOR PAPILIAN - … · pdf anatomia omului vol 1 victor papilian subject: pdf anatomia omului vol 1 victor papilian keywords: pdf anatomia omului vol 1

8 ����������������

E��,�����������������������������������������))��� ����������+�?���������������������������������� ������� ����������������������)�������"���������+�����$��� ��� �������� ����� ����$� )�����������������+�

C��,���������������������������������������))��� ��������+��?������������K������?������������"����������!�������?��� ��������"���������������"������!"������������������� ������������ ��������������������� ��� �"���� ��� ������� ���������� �� ���� ���

������������?!�����������������"�������K�������������������������� ��������������������������������)����"�������"���������������+�

L��,��������������������������������������������))� �������+������������ ����� �� ��$������ ���� ���"����� ���"��� ���������� ��� ��� ����� ��� ���"���� "������ )-6"��������� �������+�

��� ���"����#��$�!�� !�� ���,�������������� �������� ������ �������� ��������� �� ����6�������������$����� "������������������ "�������������� �� ������� ����� �� ��� ����� 2� ������"������� ���� -������� "���� �� �����"���� ����!������������������������� ���� �� ������6� ��������� �� ���$���� ���� ��"����� ��� ������� ����� �����"����������"������� ����������������"���� �2�����������������"����������"������6�"���!������� ������������������

81,#3:9#9M#(#�����������������6��������������������6

;�������������� �������� ������������ ��� ��"������ ��"������ ����������"��� ���� ���������� ������ ��������"��

H�������������� ���������� ����� �������� ����4���������������������������-�������������$�2� ��������������"���������������"����������������$�������������"������������������"������������������������� ����������9�����"�������������� ������ ����%� ����� ��� ��������� �� "���������������"���"�������������� ��������"���������"���� )�������+������"�������� ��������� �������������������������"������������������������������ )#���������+�� 2���� ��"������� ������"�����������������������������������������)*���������+���������������������������������� �������� �������� )#�������+��?"��� )(����+���������� �"���"��������������������� ���������)"����+����"����������������������������

��%&�'&�����������! �$()���! ��� �&

��%&�*& + ��!���! �! (�$()��(�# ���� �;���H���I��,�����������

Anatomia Omului, vol. 1 Aparatul Locomotor de Victor Papilian

Page 11: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 1 VICTOR PAPILIAN - … · pdf anatomia omului vol 1 victor papilian subject: pdf anatomia omului vol 1 victor papilian keywords: pdf anatomia omului vol 1

16 ����������������

E���!�� ������� ,�� �!)(� �� % )!�8����8��!����������������������������������� ��������������"����������������������������������������������) �������$���������+�&������� �������� ������ ������������ -������ �� ���������������������� ������"�������������

&�����������'������������������ �����������������������������������'������&��� ���������������������'�����2��� �����������������

������������ ���� ������ �"��������7�������� ���������"$"�������������"���������������4���������4�����)"��������-�����������������"�����������������������+��7����������� ����������� �� ������������� ��������� ������%$"���������������������%��������������������� �������"����� ��������� �� ������ ��� � ���� �������� 7�������"���������� )"����$�������+� ���������� �������� �������7����������������6����������"����������"����������������������4���������4�����)����+������������)-"��������������+������������������"����������������������

*���������*��������� ��� ����� ������� ���"��������������

������������ �����������������

8���"���� "��"����� ���� ��� ������� ����6� �������� ������������2��������������"��"������������������"����������� ���"��� ���� ��������� ����� ����� �� "����� ���� ��������������������"����������"����������-�����������������������"�"��������"���"������������"����������)$������+��������������������"�������������"����������������������!����������������"�����������!������������������)������������!�������+����L�=G��@��������"����������������������

��;�H���"�����������������������%������������������������������������

1����������"�������������������#�������IF������������ "���H� ����� �� ������� H�E� ��������������� ���������������"��"���������������2���� �������������$���������������� ������"���� �� ���"����� ��������� ����� ��"� ���� �������� ���� �� �� ���������������"��"����� ���������������"���� �$��� ��������� "����� �� ��������� ��������!�������"�����$���������������

������������$��������������

�����"������������������������������������������������)����������������� ���������� ����������� �������������������������+��8��"���������������"��-��� �IEG������������������CEG����������������

�� ������� �� "���� �"��� ��� ���������� ������� ���������������������������������������������

8���������������������������EG��7&��������������������� ������������������������������������#����������� �������������������������������� ������������������������������������������2���������������������������"����������������� ��������

8��"����������������������"���"���������������������� ���������������������������@�������������"�����"�����������������������������������������2��������"��"���� ������ �� ��� ��"���� ��� ������� �� ��"����� ����� ����� ������������ ������ ��� ���� � "���� ������������� 8��������������� ���������� ��� ��������� ����� ����� � ��������������������������"����

��%&�'*&�?)$ ��!�!� �������� %&;�� 8�������� ������������ H�� ,�� "�������!� I��,�� ������������ !� B�� 8����� �� ������"������!�E��&�����4������������!�C��&� ������������

Anatomia Omului, vol. 1 Aparatul Locomotor de Victor Papilian

Page 12: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 1 VICTOR PAPILIAN - … · pdf anatomia omului vol 1 victor papilian subject: pdf anatomia omului vol 1 victor papilian keywords: pdf anatomia omului vol 1

17�������������

������������ ������� ��������� ���� ���������������������� ���������������� ���������������������������������� ��!��"�#�$������������%

&������������!����������������!���������������������'��������������!������%(�����������������������������������������������$����)�*�������!������� ��+� � �� ��� ���������% ,�!������� �����������������!������*#�������������!���������������$����)�����������������������������%

-�������������!�������������'���������"�����#�������� ��������� �� ��������������� #� �'� ��� #��+�!�"�)���������������'������!���������#��� ����% ����� ��������!����$������������������������������������������!�������!��"�����������!�����%

-�����������������������!��������������������������������������!�������!���#���!���������!������������!�����!����������������#����!�������������%-����������������������!��������������������������������������!�������������� ���'�"�#�����!�������������!������������!���������������!�����������������������������!����������+� �%

�����������#!����#�!����!��)�.�%/����������������%�%0�����������%�%&�������!��������������%�%&������������%/�����������������������������'�������������������

#��1�����!��������+������������1��� ������ �������#� ��! �� ������ ������� ���������� ����������!��������� ������ ���� ���������%

������������ ���������������� ��������

/��������������������� ��� ��������������'�!����������������'��������������!�����!��!����������� ��*�� �� !���� ������� ���������� ����������%2������ �� ��� #� $��� ���������� ���!���. +������������������ �����������'�!���������%3���������!��������������������#!������������� ���������!������.

�%3��������� ��������� ���!��� +�����%(�� ���� #����� �� � '� �� �����"� �� ��/� ��/�4 #!����������"�����������������%

�%3��������� �������� ���!��� ���������4 ��� ���� #����� �� �� �� �����"� �� �� 0� �� 0��� ���+��#!��������������������%

�%3��������� ������ ���!��� �� ����� ������ !�������!���������������������4�������#�������5 �������"�����6���65�'�#!����������"��������������%

3�����������������������������������'�������������������� '� ����!�������4 ��� ���� ����� �������������"������������������%

�%3����������������#�������5 �������"����������5�*'���������������� ����*#��������*5 �������"�����/����/�5����!���!���������%(���������"� �+�� ��'���� �� ���� ����. ������� ���!���������� ���% 7���� ���� ������ #���� ��� ���� ������������� �����%

����������� ��� ��� �� ����������� �!������% -������� �!����% 8 �%6������������% 8 �% -������� ���������%8�%-��������%85%/��!��%89%:���������������%8�%-����������������%

�� ������������� �

��� ������� ������� �� ��!��"� * �� �8�����)����� * ���������� ���������� �������� '� ��������������� �� '�8�� !������ ����!�����)� '�����������%6�����������������������"�.�*����������� �������4� * ����������� �� ������4 � * ����������� �!������ �����������������%

3��������� ��������� ���� ����������� ��!� �� ��!����4��������!������������������������ �������%3���������!��"����#���'������������ �������������"�

� �������������

Anatomia Omului, vol. 1 Aparatul Locomotor de Victor Papilian

Page 13: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 1 VICTOR PAPILIAN - … · pdf anatomia omului vol 1 victor papilian subject: pdf anatomia omului vol 1 victor papilian keywords: pdf anatomia omului vol 1

18 APARATUL LOCOMOTOR

��!���������������������������+�'���������)��������8)������%;��������������������������������� ��������� �����������%2���� �������� !��"���� !������������)������������������������������'� #��������� ���������������!����%;�����!������������)������"������8�������!��������������������%

����� ������������������� �������������� �

&���������������������������������������!��)�.�������������� ��+�� �������� ��������!������������!�� ���������4 ���� !����������� �� � ��������!��������������������������%;������������������������ ������������� '� ��� !������� �� ����������������%/��!��'��������������"� ��������������%

/��!�����������<��������������� �����������=����!��)����������������������%(�!��"���� ���� ��)� '� � ����������)�% 7�)��� �������������������� ������� ���������������������!������������ ����������� ���� ��������� ����������� �� ����������#���������%/����������#������'������)���!��"�����!��)���� �������� �������� �� �������� ������� '� ������!�����������)������!�����'��!��������������#����$���� "���!���������%(����� ���� �� �������$�����!���"�� �������� �� ��������� '� �� ���'�� �!���"�������� ���������� �������%/���������)�����!��)�������������������#������#����������!�������������������������'��!��)����!���������������!����'���!�� ����������������+��������!�������������������������%

>���������!��������������)����!����������������� �������������������������!����+������������"������$���)������������������ �� ���� ������ �������%

;�������������< �������������� �����������=%7����"�!�������!���������� ���������������%;�����������������������������������������.

* ���� ��� ���������� < ���� � ����� ��������� ������������=����#���������!���������!��������!����%7������ ���!��"����. ��)�����������*��!����'�� �!�� �������������4��)�!�������������!��������'���4������ ���.*�����!������������ ����������4��1��������������*�������'���������!������!���4��1����������������*�� �� #������!+�� ������������ �������!�������!����������������'�!������������������4

*!��������!���� ������������ �������!����� �'��#��!���!����������������������������������������������%-��������!����������"�����+���������)������������� �����!�������'���������������4

*!������������������ ������������ ��������%��������!�������)�.�������!��'�������+� ����!�������!�!��)������������������������������%-��"�������"�����+���� ��)�����������'�����!�������������� �����!�������'���������������4

* !�������� ���������� <��������� ����������� �� ����������=�#�������!���������������!������� ��������� ����������� ��������� '� ���� ���������� ��������������������� !������%-����������!�������������� �������� �� ���������"� �� !�������� ����������������������������������!���������%

-������������������������ ��������������������������������!��)�����������1��������� �������� ������������ �� ���!�����������%-�������� ���+����� ��� ����������*�� ������� '�������!�������*��!�)��������� " �����������������

������"���� ��� ��#"�$��%���&���%��

�%-��������!����%8�%;�������������%8�%-������������������!�8����%8�%0���������!����������!������������������%85%?��)�����������!����% 8 9%0��������� �������� �� !��������� ���������% 8 �%:����������������%8�%2���������!����%8@%/��!��%8��%:��������������%

������'���� �� ���(�$��%���)��� �)�

�%-������������������!�����%8�%-����������������%8�%7�)�'������������!������������������%8�%-������������������������%85%-��8������!����%89%A���"�����������������������%8�%-��������%8�%7�8����������� ����������% 8@%/��!��% 8��%7��������������!�������%8��%A���"���������������!�������%

������*���� ��� ���(��$��%���&���%��

�% -������� �!����% 8 �%;���� ���������% 8 �% -������� ���������%8�%7�������������!������������������%85%-������������������!�����%89%-��������%8�%7��������������!�������%8�%/��!��%8@%:��������������%

8

9

10

11

Anatomia Omului, vol. 1 Aparatul Locomotor de Victor Papilian

Page 14: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 1 VICTOR PAPILIAN - … · pdf anatomia omului vol 1 victor papilian subject: pdf anatomia omului vol 1 victor papilian keywords: pdf anatomia omului vol 1

19�������������

,�� ��!��!������ ������� ����������������� ����'�������������������� �� ����������������%

����� ���������������������� �������

��������������� �������������� ���������������

�%/��!�������������������'�������� �������������%/���������!�����!��*!���������������AAA83AA*���������!��"��)���������!�������)�����������������!��� ����� ����������� ��)�������������� ��!������� '����������#������)��������8!����������%��������������������!������ ���������� # ��� ��������� ��� !����������������%-� ��)��� ���������� ������������� ���!������������������ ������������'��)��������������)��������8!����������4������!�����������������������������������'����������������)��������8����������%

�%-��������!�������������'�����+���������%�%-���������������������+��������������������)����.

����"�������������������� ���������������� ������ ��� �����������!�����������������'���������������4���+��������#!��)��#���8������������������ $���������� ������� ���� ���� �� ������� �� ������ '� #���8����������!�������� $�������������������������!��"����!������� ��������� !��!���8"��. �� !� ��)� ��!������� �!��������� ��������� �� ���'�� '��)�� �������� �!���� ������ ������� �����%

�%-�������������������������������#���8��!����!���!����"�����%

������������ ����������������� ����� ����������

�%/��!����������������'������ ��������8!��������4!��"����������������!������� ����������������������'� ���� ������ ���������� ������������� � !������ �+����� �� ������� !���� � ���!���� ���������% -� �����������������#��������������������!����������������������������"����������������������������!������������� ��������#�����!���������!���������%

�%-��������!��������!������������ ������4���������������#��!��'�#�$��%

�%-������������������!��"����!���)�������������������� ������� � !��������� ��������� ����� ����������������� ��� ������� ���� �� ���������"� �� ����������������� �����!��"������%

�%-�������������������������������'����!���#�!����������%

������������ ����������� ����� ���������

�%/��!�� ��������� ���������������� ���������������������!�'���!����������8!��������%

� !�����'�" ��������������������������4!�����!��!��������������������#������������ ��������������������"� ������������������� ������ � ��������������%

:�������������� ������ ���������������������*#������*�����!������������#��!��*��������������������!�������*�������!������������������%

������(���� ��� ��)+!�� ��$��%���)��� �)��%/��!��%8�%-��������%8�%-������������������!�����%8�%-��������!����%85%-������������������������%89%-�������������%8�%-��������������%

������,���� ��� �����$��%���&���%��

�%-��������!�����%8�%-������������������������%8�%-���������8���������!�����%8�%-��������������%85%-��������%89%/��!��%8�%:��������������%8�%-��������������%8@%;�������������%

������-���)��%)�$��%��&���%���% 0��������� !��������% 8 �%;���� !��������% 8 �% ?��)�� �����������������%8�%-����������������%85%:����������������%89%/������������������ ��!�������% 8 �%;���� ��������% 8 �%0��������� ��������%8@%7�)�'��������������!�������������1������%8��%7�)��������������������%8��%:��������������%

Anatomia Omului, vol. 1 Aparatul Locomotor de Victor Papilian

Page 15: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 1 VICTOR PAPILIAN - … · pdf anatomia omului vol 1 victor papilian subject: pdf anatomia omului vol 1 victor papilian keywords: pdf anatomia omului vol 1

20 APARATUL LOCOMOTOR

�%-��������!�����������!��� ������'�������"������4���������)�����"����������������������������#��!��%

�%-��������������� �������������������������������������%(���������'����������������#��!��4!����������������!������������������%;����������!������������������������!����!�������)��������!���)�!�����������!������������������+� �������������������� ��� '� !����� �������� �� !������ ��������� ���������������������%

�%-��������������������������)�����������'��������!��� #� !��� �� ����% 7�)�'������ ���������� ���!��������� ��!�������!����������� '� �� !��"���� ���� �������������� ���#���!����)�'�������������������!�������������������!�������������'���!��"�������� ��������������!���%

����� ��������������������������� ����

������ ���������������������������#��+��%B�������!���������%(��� ��������������� ��������������!�����8�������������'������!��������4�����������)���������������� ��������������%,�!��������������������������!�����!������������������%

�%C������������� %����������������� ����!��"����.�� ��������� ���������� ��!������� ������ �������������������� !����� ��������)�� �� �������� ����!��������.����)��������������������� ������������������ !������!�������������)����!������������������!��������1������.����)�������!��������������� ��������������������������%;���� �� ���� #!���� ���� ���������� ����������#���8���� ������������#�����!���������������1������ '� #���8�� �� ��� !��������� ��������� ��������������� ���� ���� ������� ����� �!������ ��#�����'�������4����)����������������!�����!�����������������������������!��"���������������!�������������������������������������������������%

�%;������������ ������ ���������� ����!��"����!���)� �� ���������� ���������� �������� $���������� �����������!���)���!�������������)�'�������������� ������� ���������������������)�������������1������%

�%;����!�������� ������������������ ����!��"����!� ��)� ��!���������� ����������!�������� $������������������� ��� !� ��)� ��� ��!������� '��)�� ����������������� �������������� ������������ !��� ���� ����������������%

.���� ����� ���� �������� ��������� � ����%C���������� �� ���������������!����'������ ���!��4!� ��)� ��!�������� ���!���� �� ���'���!�������)����������� ���������� &� ������%,������!��"�������)� ���������� ���������� ������ ����������� � ������������������)�'�������!��������������������������'����)�����������!���������� �����������������������������������#������������ ����������������������������%3+������������ ������ �����������)���� �����������

�!������� ��� ������������ ��������������� ���������!��������#���������)���������8�1�������������%

�/��������0�1�#����#�1%0����������������� ��!��������� ��������� ������!�������� '���������������������������������/������ �������������������������� $�������������������%0���������������������!����!��!�����������!���!������%

-�����!������!�����������������������������!�����������������!���������"�������"�!����"������������%

�����0��2��3�4�4�1 ������������� � ��%(���������������������'�!���%(������������"���!������ ��� !��������� �!����� ���� !���� �� !��!�� ���'����)� ��� !����� ����� ������ �� ��!�� �!������ #����������!� ������'�#��������%

��4�2��5�#�������0�1���#�#1�������������"��� !�����8� ��� ��� ��������� �� !� ���!������������!����������%

���1�2��5�#�������0�1���#�#1�������������"���!�����8���� ��������������!����!���������� ��!���� ������ �����!��"���� !���� '� !��������)� ��)�'����� ������� �� !� !������� ������������������ ������ � �����!��"������ �� ���������"� ��!���������������������������������%

�����67��8��%)�$��%������ �+ ��%,������ ����)���������������������%8�%-������������������!�8����%8�%-������������������������%85%-����������������%89%/��!��%

�����6���8��%)�$��%���+��� �+ ��%,������ �� �� ��)� ����������!����������% 8 �%-������� �����������!�����%8�%-������������������ 5� ����������������%89%-��������!����%8�%;�������������%

Anatomia Omului, vol. 1 Aparatul Locomotor de Victor Papilian

Page 16: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 1 VICTOR PAPILIAN - … · pdf anatomia omului vol 1 victor papilian subject: pdf anatomia omului vol 1 victor papilian keywords: pdf anatomia omului vol 1

21�������������

�� ������������

3������������������#��������������"���4����������"����+����������.������'������ ���%

�������������������������

(������������'���!�������������#��������������������������������!������� ����'�#���!����!���#����������������������%-����������������������������#����!��������#�$��'���������#��!�������������"���������"�������������������������� ������!��������� ����� ������� �� ���� �!�����)�������������'������!��� ���%

-�����!������"����������������������1�����������!����������������������+�����������������+����������!������4#�!�����������������#������%(��� ����� !��� ������� � ����� �������� ������� �����������������"'�"�%

����� �%�� �'��"� #������* ��)� �������� ��� #����*��"�������%

-�������������������.���)�!������������������������)���������������)�������������"�'����+��%

7�)�!������� �������������������������%;��������)�!����'��#������'�#�$����!��!�����%

-� ����������� � ��)�� !������� �� ����� ������������� �� !������ ��� ������� ����� ����� ���!���������������!������%7�)�!�������!��"����!������������������� �� ��� ��� �������� ���� ������ ��������������������������������������������%6��1����������������� ����� ���������� �1���� �+�� � ���� �����������������<������ ���������� ������� ��������=!����������������������������������������!����������)�%-���������������������� ��������������������������������'�����!������%

7�)�������� ������������������������1�%;��������)�!����'��#��!��'�#����%

-� ����������� !��"���� ������� ������������� ������������������� ����"���������������!����������!������ ��� ����������� �������% ��� ������� ��������������� ���'������������#�������3���������4������������� ��������� ������ ��������� ������ (��������������������������������������������������������� ��� � ��������% 6������ �� ������� ��������������� ���'�����������!�����+���������������������������� ��������������� ���������������"�������

�����66����9����)$���������� %)%��:�����+�����)%���%7�)� ��!��������!������������ �������% 8�%-������� �����������!�����%8�%;��!�������������%8�%6��������������%85%/���� ���%89%:�����������������������%

�����6�����9��&+ ��)������� %)%��:�����+�����)%���%&����������!����������������������%8�%-������������������!�8����%8�%/�������������������%8�%/������������������������%85%/���������������������%89%D�����������%8�%/�����������%8�%/���������� ���%8@%/���� ���%8��%:�����������!����������%

�����6"����� %)�:���+�����)��$�&� ��)��� �)���%-��������������������������%8�%0�����"�������������%8�%E�"���������%8�%7�)�����������%85%7�)�!����������������%89%/���� ���%8�%/���������� ����%8�%/�������������%8@%/�������������������%

Anatomia Omului, vol. 1 Aparatul Locomotor de Victor Papilian

Page 17: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 1 VICTOR PAPILIAN - … · pdf anatomia omului vol 1 victor papilian subject: pdf anatomia omului vol 1 victor papilian keywords: pdf anatomia omului vol 1

22 APARATUL LOCOMOTOR

������� !��������� ���������� ��� ����������� �������%6������ �� ��� �1���� � ����� �� !���� ���� �������!���������� ������ ��������������������!����������������!��������������������������)�%6�������� ������!��������� �� ���'�� ������� ������� �������� �������������� ���������� ���� ��"���� ��� ������� !����������������������������������������%

7�)������������#������������!��"����.�� ��)� ���������� ������������������ ���� �����'�� ���������������������1��'������!����)��� �����������#��!��� !����������� ����� ������"������ ������� $���������� ��������� !� ���� �� ������ !������������ ����� �����8������%

C��)������#�B����������;������������������)�����������������������������"�����������1����%>� ����������� �������� �!��� ������� �������������������� ���������+� ��)� �����������������������+� '� �����!��)���� ��� ��)����!������ '� ������� ������������������������ �������������%

-����� �������� ��"���� ��� ��"������� !�������������������� � ����������� ������� '� � ����������� �� �8�������1�����������'����������%

E�"� )���������������!��"����.�����!����)��������������� ���� ���� ��)� ��!������� � ���!����!������������ �������4�� #��!��� ������� ��!����)� �� ���'�������������!����������������������4�������������!����)���������� ���'���������!����)������� ����������������!������������� ������������4������!���������������� ��������� ����������� ��������� �����������������)�����!��������������������������������������������� ������%

3+���� ���������������!��"�������)�'�������!������������������"�������� ���%

/������������ �� ��������������������������������������+������������������%/���������������� ����� ������ #� !����� ��!������� '� ������ ������8!��������#�!���������������%6����������������!���������������������!�����!������������������������4���!����� ����� �� ���� ��������������� ������ �

� ���������������% /��������� �� �������� �������

����������������������������������������%7�������������������!����������#��������� ��!��8'������������!����+�� � !���� ������� �� �����)�� ������8!�������������!��"���+��!������������������%/��������� ������� ����������+����������������������������������������� �������������������������'�������!������������������������!��� �����������!����������%

&�������������������!��"�����#� ��������������)���1���� ���������.����������������� ���#� ���'��������������������+��������%

����������������������������

(��������!�����������!����������������� ���� �������������� ���"'"��%

(������� �� ����������� ��"���� ��������%������������#��������������������'������������������������!������������������������� �������������%(������������'���!�������!��"���+�����������������)�����"�����+��'������� ���%

����� �%��!���#����*��"�� ��� #������*��)��������%

7�)���%7�)��������������!��������������������������������������1�%/���������)�!��"�����������!������������������������"�������������������������������� ���� �� %���������%

E�"�%;�����)�'�������!����!�������������������+���� ��������% >��!��� ��)�'����� !����� #� ��� ����!������������������������� ���� ��� ������ ����

�����6'��0������� %)%���%/�������������������48�4&����������!����������������������48�%/������ ������� ����������� 8�%-������������������ ��������%85%;��!���������������%89%-����������%

�����6*�����9�%���!�&�+;������)��� ������ %��%E�"�������%8�%&����������!����������������������%8�%-���������������� ��!�����4 8 �%/������ �������4 8 5%&�������� �������� �����������������489%/��������������!���� ������������������� �������������!��� ������������������������48�%7�)�!�������%

Anatomia Omului, vol. 1 Aparatul Locomotor de Victor Papilian

Page 18: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 1 VICTOR PAPILIAN - … · pdf anatomia omului vol 1 victor papilian subject: pdf anatomia omului vol 1 victor papilian keywords: pdf anatomia omului vol 1

23�������������

������������������!���������������������!�������4��������������"����������� �������� ����������������� ��������������������������%D�������������!����!��!�4���������� �!�����)�!�������!�����������"���������1����������������� ������"���!��������%

3+����%��������!�����8������������%C�� �����%����������������� +�������

�+��%

��������� ���������� ������

��!����%��%>��������� ��������������������������������������'�9������������!��"���+���������!��1�������F������ �������������!����%

6�)����1��� ������������������ ���� ����"�����������������������%,������� ���������+����+�#�$����+�'�#����%

,������� �� �����1� ���� �� ������� ������������������������������� �����!��������'����+�#������+�'�#�$��%

#% �% �% /������ ���������� �� ���� ����������%-��"�����������������������.#�!����� ����'�#�!����������%

�%��������� * ��� �� ����% ���� ��������� ��� �������1������ #������� �+�� �� ����� �����+�� ��� �������1������#��!����+�����������!�+�%6������������������ ������ ������� ���� #� ���� �� !����.�������������������������1������#������4�����������������*�������1������#��!��4���������������*�������1������ #������4 �� ������� �����8����� ����*�������1������#��!��%

>���!�����)�������������������������������!��"�������� �����������������1������#��!��%6����8�������������� ���������� !��"���� �� �� �� ����������� ����!��� ����"� ��������������� �� ��� ���������� ����%6����"� ��������� �!��� #� ������ �854 ���� ��"������������������!������������� ��%6����"� �������!���#�$�����+�����������'����������"����)��������������'� �����)���%

,�!� �� �� �������� ��������� �� ����� �������+�����#����������)��!���������%

�%���������* ��� !�� ���%������!�)��!�����)���������#�!����� ����%>������'����#��+���.������������������*�������1����������+� �4������������������� �����1������ �� ����!��4 �� ������� ������ * �������1����������+� �%

/������ �������� ����!������ ���������������������)������'����������"�����)����������!��������!�4��������������������������!������������+�����!����� ����������������������!����%6�G��+� ���H����������#�!��������������#����!����#�����������%

#+�<+ !�9��� �8�� �+� �% /������ ����������������������#���������������!��"�������)���������������)�!����������'�������)���������%

�%7�)��������������������������������������������"�����������!��!���������!�����������������%

�%7�)�!����������!��"����!������������ !�������� �!������� ���� �����"� #!�������������!�����%-���������!��������!���1!�����������'����)��������#���!����������������������%6������������ ���������������� '� ��� �������� ����"����"��"������� ��� !������� �!���� �� ���������/� ��������!����������4!���������������!������!�������!����������� ������� ��������% >� ����������� !����������!������ �� �1!�����"� ������� �������������� ��� #�!������������������!��!��!������������������������������ ����'�������������%

,� �������!���� � ������� �!����� �� ����� '��)���!�������� ����� '��)��� ����������4 ��� ���!�������'�������)�����"����!��������������������%

�%7�)�����������!��"����.�+����!��������������������!������������������� ���������������������'�!��)��������������������!��������������%

3+����!�����������������������������!������!��!�����������!����������������%

#���)%)�$� ��� �) �� �������������������������!�����!��!������ �����������������%/�������������������������#���������������������������������#�$������������!���������������%/��������������������'������������1������������������������%

,�������������������������������"�4������������#��� ��������������'� ������� #���!���������������������������������������#��������� ����%>��� ���������������������������� ������������������ �������������������������������������������������%

����� ������������������������� ������

/������ ���������� ���������"��"� ���������� '�#���!����'�������������$���.

�%2 +���9���!�&%$��%>������������������� ���'��������!������ #�������#����� �%(���������������

�����6(��#+�����)��$��%������ �+ ��%E�"�%8�%/�����%8�%3+����%

Anatomia Omului, vol. 1 Aparatul Locomotor de Victor Papilian

Page 19: PDF ANATOMIA OMULUI VOL 1 VICTOR PAPILIAN - … · pdf anatomia omului vol 1 victor papilian subject: pdf anatomia omului vol 1 victor papilian keywords: pdf anatomia omului vol 1

24 APARATUL LOCOMOTOR

�����6,��#+)+����$� ��� �)��=��=�� ���!��;%;�������%8E%-��������%8/%6������

�����6-�����9�%���!�&�+;������)��� ���+)+����$� ��� �)���%/���������������%8�%-��������!����%8�%:�������������������%8�%/������������% 8 5% /���� ���% 8 9% ������%8 �% /������ ������% 8 �% /��������������%8@%/���������������%

!��������������������������������������������������!���������� ���!�������������� ���!���������� ��������������������!��!���%>��������"��������������������������������!���������������������� ���%

�%�+)%)� ������% >� ���)�������������� ������������������������������!��"�������1����������)�����!���

��������� '������� ��!�������4 �� �������� �!�� �������� �� !����� '� �������� ����������%C������"������� ������������ ������ �� �1!���� ������ !��� ��������!������������������)���%

/���������� ��������������������������������"�������������"�����)��%;������!������1!������������

Anatomia Omului, vol. 1 Aparatul Locomotor de Victor Papilian


Recommended