Home >Documents >Pavel Petroman - Psihologia Familiei

Pavel Petroman - Psihologia Familiei

Date post:15-Jul-2015
Category:
View:481 times
Download:34 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 5/12/2018 Pavel Petroman - Psihologia Familiei

  1/34

  I )jUIIUIr ' (!, , 1 1 1 1 iI I l I a i . . . . . 1 1 1 1~I dl l . r lUI , 'UIuf 'j I/W t,

 • 5/12/2018 Pavel Petroman - Psihologia Familiei

  2/34

  PAVEL PETROMAN(coordonator)

  PSIHOLOGIAFAMILIEI(lJNELE ASPECTE)

  Editura EurobitTIMI~OARA 2003

  . .~

 • 5/12/2018 Pavel Petroman - Psihologia Familiei

  3/34

  COAUTORIpsiholog, MIRUNA EAYA - Familia interetnicii sau

  etnic-mixtdpsiholog, VIOR, CORINA BOBA =Avortul= 0problema

  care poate perturba linistea familieipsiholog, CRISTINA RAnOl ~ Divortialitatea - conditie

  a denuclearizarii familieipsiholog, LAURA ~wAuJINCA - Dragostea, conditiesine qua non a casatoriei - reversul

  acesteia - gelozia

  AUTORIasist. univ. drd. OVIDIU MANZAT

  Agresiune - agresiv - agresivitate la nivelul familieiprof. univ, dr. PAVEL PETROMAN

  Stiinta faptelor psihice la nivelul familieiResponsabilitatea in cadrul diadeiPerceptia fa nivelul cupluluiAfectivitatea -' conditie sui-generis a creiirii,

  consolidiirii $i afirmiirii familieiIdentitatea si autoritatea familieiComunicarea, conditiea existeniei cuplului conjugalComportamentul conjugalPsihoterapia fa nivelul familiei

  ISB:\f 973-620-083-3Pe Copeta f este reprodusa picture lu i N. N. Tonitza, Maternitate publicata in

  albumul rea liza t de Brezeanu, B. - N.~. Tcrni tza, Ed. Merid ianc, Bucuresu, 1986: peCoperta a IV-a este reprodusa pictura l ui P ic a ss o , Familia lui Soler, publ ica ta illa ib u rn u l r ea li za t d e C h ev a li er Denys . ..Picasso - F ta ma rio n, P aris , 1 97 8

  CUPRINS

  ARGUNIENT$TlLNTA : ( i iAPTELOR PSIIUCE LA NlVELUL FAMILIEI1 . Problemele familiei11. Psihologia [amiliei

  A . G c n c r~ li tf l\ lB. Obicctul sauC. S ta ru tu l j ur id ic I II f am il ic iO . C riterii de c la sific are a rolurilor

  Ill. Femeia yi biirbatul, oameni ce stau la bozo casatorieiRESPONSABILIT ATEA I N CADRUL DlADEI1 . Functiile familiei1I:Clasiflcarea [unctiilor familiei

  A. Interne1. Biol igidi . - subfuncti i

  a) igienico-sanitarab) sexualac) reproductiva

  2. [conomic[i - subfuncti ia) productivab) contubilac) financiarad) administraticae) de pregatire

  3. Solidarizare4. Educ ativa - sub func tii

  a) d e s p ri ji nb ) educa ti on a l- forma t iv ac) eticad ) cu l tu r a l- forma t iv ae) social-intcgrativa

  5 . S up or ti va6. Emotional terapeutica

  3

  1

  9'i",131 .. . B1 314

  16I' 2 026282 82 83244494949

  " 4949,- A : 95 0~ \ \V 51S]515253 1 '1 \""53 '

  lh. 5 31 ~ ' - ' 5 3 '11"

 • 5/12/2018 Pavel Petroman - Psihologia Familiei

  4/34

  PIW.CE,PTIA LA NIVELUL CUJ:iLULl~I P l ! !r , c ( !. p ji a. _ -aspecte generate 54I I P~ 'I "I :e p #a [ 1 - 1 sdnul familie ! 55I l l. A l e~r ;[! c r eanterpersonalii 58AFECTIVITATEA CONDIl'IE Sm-GENERlS A CRE'AmI,CONSOUDl-\RII ~I AFIRlV1i\.RII FAMJjLIEI1 . ,1specle generafe 60II.Clasiticarea proceselor afective 60llI. Dez.t'oNm:ea afectivtuuii 62IV Natura imrli\'izilor 63J I. Ateclil'irCflea 1 " 1 1 cadrul cuplului 64-VI. i ii t oe de concluzii 65D"RAGOS'TEA, CONDlTIE SINE QUA NON A CASATORlEI -REVERS(tL ACESTEIA - GELOZlAf. DrCigr7s Iea co aece si ta t en Fipuril dragosleiI l l. A l ;:gvn :r . I partenerului1V. Gelozia

  I. Considcratii generale2. Aspectele geloziei3. Normal~! distrucriv in gelozieIIIDENTITA1i'EA ~I AUTO'RITATEA FAMILIEI

  1. ldentiuucafumilieil. Citeva acceptii ale identitatii2. Identitatea individual a3. Identitatea familiei

  6 7727 47676778286868687

  If. Identitatea si subidentitatea familiei 90[ff Antoritotea in 5(711111 familiei 96

  I. Ce este autoritatea? 962. Tipurile de autoritate 97

  COMUNICAREA, CONDlTIE A EXISTENTEI CUPLULUl CONJUGALl. Probleme generate cu privire fa comunicare 10]ll. Elementele comunicdrii 104

  1. Sem nul2. Semnalul3. Indicele sau indiciul

  If f. Comunicarea Lanivelul diade irv Clasificarea comunicarii in cadrul cupluluiV Relatia lin ctrmurttcarea imerindividualiiVi. Comunicarea Infamilie

  104104105lOS1 0 61 0 71 0 8

  4

  B . Sarcina - c ontracep tia " 127AVORTtJL - 0 PROBLEMA CAIRE POATE PERl'lJRBA LlM~EAFAMILIEI 'I ~ .l. Crmsid{l'l"rj(ii genera/e ]33Ii. A vornil in t imp t 33III. 0 realitate cure flisp/ii@ll1tli

  I. U rm arile a vortu lu i2. Consecintele psihologice3 . R ela tia in dia da - dec izia a vortului

  lV. Fledete avortului 137DIVOR!pALlTATEA - CONDlTIE A DENUCLEARIZi\RIi FAMlLIEIi. Criza inslirl l!il!i full li /uile - alternativele cuplului modern 143II Rascruci Ji noduri maritaleIfL Criza familiei - alternativel. U n iu n ea l ib e ra , familia consensuala

  2. Familia rnonoparentalaJ. Swi nger-ui

  IV Divortul= desfoccrea familiei, dezmernbrarea saV Etiologia divortuluiVI . Factorii psihologici care ameninui stabilitdtea fornilieiV{! Felurile ori dimensiunile divortului

  I. Emotional2. E con om ic3. Pa renta l4 . S oc ia l- co rn un it ar5 . P sih olo gic

  VIII. Implicatiile divortuluiI . P si ho so c ia le2. Asistenja complexa a familrel

  FAlvULlA INTERETNICA SAU ETNIC.>M1XT.A.l. Aspecte generate

  A. General iti""qiB _ C ev a d cs pre fa rn ific

  VII. Rezultutele connuuciirii interindividualeCOMPORTAMEl\TUL CONJUGALI. Consideratii generals: --cornportamentlll sexualI !. Nev()ia de sexIJI Actul sexualIV. Oi)jeetl.11 ,I'i scopul sexual

  A . No rrn al si a norrna l

  5

  1 . 0 9~ 1 1 211411 7121121

  11 ~ 13 4 I I ~ . ' " 13 4

  13513 6

  1 4 7! I1 4 81 4 91 4 9[ 5 015 115 3I "~.!: 157. . . ..:. 1 6 1) 6 11 6 21621 6 3.' 1 6 3IH 1 6 4

  , I 16 4I I 165172It, 17217 3I

 • 5/12/2018 Pavel Petroman - Psihologia Familiei

  5/34

  C. Conditiile incheierii casatorieib. Efeetele c;1~atoriei In Jeg5tura cu persoana sotiei ori a sotului

  IJ . Familia inlelOetflicaI, Tipurfle de famil ii1. Familia interetnica

  [If. Abordqrea teme! ~ instrumenter v . Concluziile studiuluiI~.'GRESIUNE AGRESIV

  In1 741 7 617 617 6 III1 8 01 8 5

  AGRESIVlTATEA LA NIVELI!JLFAMlLlEIr . Agresivitatea - preliminariill. Forme de manifestare ale agresivitiitiiJ 1 1 . Joe si ugresivi tate fa copiij V Ostilitate sifrustrareV Agresivltatea in mediul familial

  I . Fmn il ia2. Respingerea sau neacceptarea

  VI. Reactiile medtului educogen1. Dezvoltarea psihologica2. Anxietatea scolara

  Vll. Reaciii ~i mecanisme de aparare1. Rczolvarea prin dernisie2. Reactia de indi[erell~aJ. Refularea4. Agresiunea5. Agresi vitatea

  VIII Forme de abuz asupra copi lului1. Abuzul fizic2. Neglijarca3. Abuzul emotional4. Ab uzul sexual

  IX. Consecintele violentei sexuale asupra copiilorX Agresivitatea J i delincventa juveniltiPSIHOTERAPIA LA NIVELUL FAMlLIEIr Precizdri prealabile

  I. Psihoterapia2. Obiectal sa u3. Metodele implicate

  J[ Clasificarea psihoterapiilor ~ criteriiI. Modul de efectuare2. Timpul in care se efectueaza

  18 71 8718 91 8 91911 9 11931 9 41 9 41951 9 7198"19 81991991 9 92 0 02 0 12022 0 320 52 0 6210

  2 1 321 32132 1 7218218218

  (,

  3 . M ud alit aL i!. d e re aliz ar e4. Pelul de a aotiona5. Atitudinea psihotcrapeutului6. Personalitatea pacicn tu lu i

  TeropiileI. Comportamcntala2. Tcrapia prin irnersieJ. Terap ;ia oCNpa(icmaia4. Terapia prin avcrsiune5. Terapia prin condi!iOriare ope ranta6. Terapia prin provocarca anxictatii7. Terapia de Iamilic

  BlBUOGRAFJE

  2 1 82182192192192 192 1 922 02 2 02 2 02 2 02 2 12 22

  7

 • 5/12/2018 Pavel Petroman - Psihologia Familiei

  6/34

  RESPONSABILITXTEA iN CADRtJL OlADEI

  1. I1II1L'[iileamilieiFuuc tiile fnrni lie i i nc lu d a ns at nb lu l r cs po ll sa bi li t:l \iIOf ce revin f amHici , ill

  ge.neraL ~i II1(r-o anurnita etapa a devenirii, cOllsoi idari i ~iafirm[lril sale d',lacrs:JIIi~e,_ h 'l lq ' " ; q l fe 'l ll n 1; 'I 'W , a IH a l c: r opr'Ol'iilllr s l ;: ;c t :' 7f e p cn c ic " le u n :e k I f . a l te ! e a c a re r i n tem c ii u ll it ,

  . ua i mull Dupa cu m am relevat crearea, arrnonizarea, eventual ~modi fica~or es po ns ab ilita tilo r c e Ie presupune famil ia depind d e f ac t or ii :A. externi

  caracterul totalitar sau democratic al societ.itii,dezvolta rea ec onornic a, p erioada de tra nzitie, ava nt orisa u criza;

  leg isla tia in v ig oa re c e r eg le rn en te az a v ia ta fa milie i,pol itica sau polit icile eu privire la familie si copil,

  c alita te a in va ta ma ntu lu i - in stru ctie i si ed uc atiei;B. interni \ .. I~, ~I

  na tura fa rn iliei In ra po rt c u n urn aru l m ern brilo r, rolu lp arte nerilo i, p r'e g~ tb -e a.n at io na lit at c:l , h a bit at ul e tc ,; L I

  "" Is tr uc tu ra d ia d ci , div iz iun ea ro lu rilo r, III 'b'l ~ 'I" ~IL I 'saoogenta Illem n 'Or laml leI, IJj ,

  Toli ~ifie ea re d in fa ct or ii e nu me ra ti" c : a r o r a Ii i s-a r m at p ut~a a d a u # $ : 1 al t!ia q ionea za ori p o t ac(ional a su pr a v ie tii diadei, fUlilqi-LIor acesteia. Clll repercusiuni

  I_~~ -

 • 5/12/2018 Pavel Petroman - Psihologia Familiei

  7/34

  p oz st iv e o ri u eg aliv e; aceste;] dill nrrna, d,~eC1ri imrrcvizibilc, grcu de id ft . l! t i. I1C31 , cvi(:lt: ; ; ! ;.I~rn'I Vi1-gillUlui-o~rgal' t n us c ul a r, ! D ~ ln b la ~D S . l.ll\ tub de ~rOI;IIJ1alIY l O em lungime ~l 2-3 e rn i l- mm cl ru c ar e r ae '"t ~ g~ t vN r d . i1 1 1 T .evulva ;t ! u{ei '. Pcre~)i v~gjnullli ' ; : ; U f l . t Hp , i t - ' j , w a d d.e a~ l t l . t dar acesra ar e 0 m are el:rsLi,'cijn.Ic..III il1lel";O[, el csre aCOJi ler l '~ de 0 JiI '""G. 'lS~ell uurncrouse p li u. ri c a re f a "o r :i zc az i l c x t im ic :r c a vag.iJ:l!llllJi iHtrmpul b\Cl:.l!:IJ~ sexual ~i. In na~L~te. La l ocu l ( Ie , i ~1M1Ai reIl. hJ:ilzelor mjci: S',C afT,1mc;!hul ur inur rrdn "(:"jfe see:iil\)ili(

Embed Size (px)
Recommended