Home >Documents >PARTEA I Anul 179 (XXIII) — Nr. 617 bis LEGI, DECRETE, 2011. 9. 15.آ  PARTEA I Anul 179...

PARTEA I Anul 179 (XXIII) — Nr. 617 bis LEGI, DECRETE, 2011. 9. 15.آ  PARTEA I Anul 179...

Date post:25-Jan-2021
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • P A R T E A I LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTEAnul 179 (XXIII) — Nr. 617 bis Miercuri, 31 august 2011

  S U M A R

  Pagina

  Anexele nr. 1–3 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior ................................................ 3–77

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.20112

  A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E A L E A D M I N I S T R A Ț I E I P U B L I C E C E N T R A L E

  MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

  O R D I N privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate

  de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior*)

  În conformitate cu prevederile art. 5 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ,

  în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,

  în temeiul art. 138 și 140 din Legea educației naționale nr. 1/2011, al art. 29 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, și al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat,

  ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

  Art. 1. — Programele de studii universitare de master la care se poate organiza admitere pentru anul universitar 2011—2012 sunt cuprinse în anexele nr. 1—3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

  Art. 2. — Organizarea studiilor pentru programele de studii universitare de master menționate la art. 1 se poate face pentru anul universitar 2011—2012.

  Art. 3. — La intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.630/2010 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în

  Învățământul Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 23 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

  Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Art. 5. — Direcția generală învățământ superior, echivalarea și recunoașterea studiilor și diplomelor, Direcția generală economic, finanțe, resurse umane și instituțiile de învățământ superior menționate în anexele nr. 1—3 vor pune în aplicare prevederile prezentului ordin.

  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, Daniel Petru Funeriu

  București, 30 august 2011. Nr. 5.224.

  *) Ordinul nr. 5.224/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 31 august 2011 și este reprodus și în acest număr bis.

 • 1�

  Anexa Nr. 1

  Structura institu�iilor de înv���mânt superior de stat, domeniile de studii universitare de licen�� �i programele de studii universitare de masterat acreditate

  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURE�TI

  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen�� Programul de studiu de master acreditat

  Forma de înv���- mânt

  Num�r de

  credite

  Num�r maxim

  de studen�i

  1 Facultatea de Inginerie Electric� Inginerie electric� Electronic� de putere �i ac�ion�ri electrice inteligente ZI 120 50

  Informatic� în ingineria electric� ZI 120 50 Ingineria produselor electrotehnice ZI 120 50 Instrumenta�ie �i sisteme avansate de m�surare ZI 120 35 Nano �i microsisteme electromagnetice ZI 120 35 Sisteme electrice avansate ZI 120 35 2 Facultatea de Energetic� Inginerie energetic� Eficien�� energetic� ZI 120 25 Hidraulic� tehnic� �i hidroenergetic� ZI 120 50 Ingineria sistemelor electroenergetice ZI 120 50 Inginerie nuclear� ZI 120 50 Sisteme termoenergetice ZI 120 50 Surse regenerabile de energie ZI 120 50 Inginerie mediului Ingineria mediului în energetic� ZI 120 50 Managementul mediului �i dezvoltare durabil� ZI 120 50

  Inginerie �i management Managementul sistemelor energetice ZI 120 50

  �tiin�e inginere�ti aplicate Informatic� aplicat� în energetic� ZI 120 50

  3 Facultatea de Automatic� �i Calculatoare

  Calculatoare �i tehnologia informa�iei

  Administrarea bazelor de date ZI 120 30

  Arhitecturi avansate de calculatoare ZI 120 30 e-Government ZI 120 30 Grafic�, multimedia �i realitate virtual� ZI 120 30 Ingineria sistemelor internet ZI 120 35

  Inteligen�� artificial� (în limba englez� - Artificial intelligence) ZI 120 30

  Management în tehnologia informa�iei ZI 120 30 Securitatea re�elelor informatice complexe ZI 120 30 Servicii software avansate ZI 120 30

  Sisteme de calcul paralele �i distribuite (în limba englez� - Parallel and distributed comuputer systems) ZI 120 30

  Ingineria sistemelor Arhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderi ZI 120 30

  Automatic� �i informatic� industrial� ZI 120 30 Control avansat �i sisteme în timp real ZI 120 24

  Ingineria �i managementul serviciilor (în limba englez� - Service engineering and management) ZI 120 30

  Ingineria �i managementul sistemelor de afaceri ZI 120 30 Managementul �i protec�ia informa�iei ZI 120 30

  Prelucr�ri complexe de semnal în aplica�ii multimedia ZI 120 30

  Sisteme informatice integrate ZI 120 30 Sisteme informatice în medicin� ZI 120 24 Sisteme inteligente de conducere ZI 120 25

  Tehnici avansate în domeniul semnalelor �i sistemelor ZI 120 15

  4 Facultatea de Electronic�, Telecomunica�ii �i Tehnologia Informa�iei

  Calculatoare �i tehnologia informa�iei

  Sisteme inteligente �i vederea artificial� ZI 120 25

  Tehnici de analiz�, modelare �i simulare pentru imagistic�, bioinformatic� �i sisteme complexe ZI 120 40

  Inginerie electronic� �i telecomunica�ii Circuite �i sisteme integrate de comunica�ii ZI 120 50

  Comunica�ii mobile ZI 120 30 Comunica�ii multimedia ZI 120 36

  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011 3

 • 2�

  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licen�� Programul de studiu de master acreditat

  Forma de înv���- mânt

  Num�r de

  credite

  Num�r maxim

  de studen�i

  Electronic� �i informatic� aplicat� ZI 120 25 Electronic� �i informatic� medical� ZI 120 25

  Ingineria calit��ii �i siguran�ei în func�ionare în electronic� �i telecomunica�ii ZI 120 30

  Ingineria informa�iei �i a sistemelor de calcul ZI 120 20 Managementul serviciilor �i re�elelor ZI 120 30

  Microelectronic� avansat� (în limba englez� - Advanced microelectronics) ZI 120 25

  Microelectronic� �i nanoelectronic� ZI 120 30 Microsisteme ZI 120 25 Optoelectronic� ZI 120 50 Re�ele integrate de telecomunica�ii ZI 120 30 Tehnici avansate de imagistic� digital� ZI 120 50 Tehnologii integrate avansate în electronica auto ZI 120 25

  Tehnologii multimedia în aplica�ii de biometrie �i securitatea informa�iei ZI 120 36

  Tehnologii multimedia pentru aplica�ii medicale ZI 120 25

  Tehnologii multimedia pentru produc�ia de con�inut în domeniul audiovizualului �i comunica�iilor

  ZI 120 36

  Tehnologii software avansate pentru comunica�ii ZI 120 30 Telecomunica�ii ZI 120 50

  5 Facultatea de Inginerie Mecanic� �i Mecatronic� Inginerie mecanic� Concep�ie integrat� în ingineria mecanic� ZI 120 40

  Ingineria �i managementul calit��ii �i mediului ZI 120 15

  Ingineria �i managementul sistemelor �i echipamentelor termice ZI 120 50

  Mecanic� de precizie ZI 120 50 Reabilitarea structurilor, materialelor �i mediului ZI 120 15 Sisteme hidraulice �i pneumatice avansate ZI 120 25

  Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale ZI 120 50

  Inginerie �i management Antreprenoriat industrial ZI 120 20

  Mecatronic� �i robotic� Mecatronic� avansat� ZI 120 20

  �tiin�e inginere�ti aplicate Optometrie avansat� ZI 120 50

  6 Facultatea de Ingineria �i Managementul Sistemelor Tehnologice

  Inginerie industrial�

  Ingineria calit��ii ZI 120 50

  Ingineria securit��ii �i s�n�t��ii în munc� ZI 120 50

  Concep�ia integrat� a sistemelor tehnologice (în limba francez� - Conception integree des systemes technologiques)

  ZI 120 30

  Concep�ie

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended