Home >Documents >PARTEA I Anul 179 (XXIII) ¢â‚¬â€‌ Nr. 150 LEGI, DECRETE ... ......

PARTEA I Anul 179 (XXIII) ¢â‚¬â€‌ Nr. 150 LEGI, DECRETE ... ......

Date post:25-Jan-2020
Category:
View:8 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • P A R T E A I

  LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

  Anul 179 (XXIII) — Nr. 150 Marți, 1 martie 2011

  S U M A R

  Nr. Pagina

  HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  150. — Hotărâre pentru modificarea și completarea

  Normelor metodologice de aplicare a Legii

  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin

  Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru

  modificarea și completarea Hotărârii Guvernului

  nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice

  de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului

  nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor

  de noroc .................................................................... 2–64

  www.CodFiscal.net

 • H O T Ă R Â R I A L E G U V E R N U L U I R O M Â N I E I

  GUVERNUL ROMÂNIEI

  H O T Ă R Â R E

  pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003

  privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru modificarea

  și completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice

  de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea

  jocurilor de noroc

  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 150/1.III.2011

  2

  Art. I. — Normele metodologice de aplicare a Legii

  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea

  Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al

  României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările

  și completările ulterioare, se modifică și se completează după

  cum urmează:

  A. Titlul II „Impozitul pe profit”

  1. Punctul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „50. Cota de 5% reprezentând rezerva prevăzută la art. 22

  alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se aplică asupra diferenței dintre

  totalul veniturilor, din care se scad veniturile neimpozabile, și

  totalul cheltuielilor, din care se scad cheltuielile cu impozitul pe

  profit și cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, înregistrate

  în contabilitate. Rezerva se calculează cumulat de la începutul

  anului și este deductibilă la calculul profitului impozabil

  trimestrial sau anual, după caz. În veniturile neimpozabile care

  se scad la determinarea bazei de calcul pentru rezervă sunt

  incluse veniturile prevăzute la art. 20 din Codul fiscal, cu

  excepția celor prevăzute la lit. c). Rezervele astfel constituite se

  completează sau se diminuează în funcție de nivelul profitului

  contabil din perioada de calcul. De asemenea, majorarea sau

  diminuarea rezervelor astfel constituite se efectuează și în

  funcție de nivelul capitalului social subscris și vărsat sau al

  patrimoniului. În situația în care, ca urmare a efectuării unor

  operațiuni de reorganizare, prevăzute de lege, rezerva legală a

  persoanei juridice beneficiare depășește a cincea parte din

  capitalul social sau din patrimoniul social, după caz, diminuarea

  rezervei legale, la nivelul prevăzut de lege, nu este obligatorie.”

  2. După punctul 93

  2

  se introduce un nou punct, punctul 93

  3

  ,

  cu următorul cuprins:

  „93

  3

  . Când o persoană juridică rezidentă în România

  realizează profituri dintr-un stat străin prin intermediul unui sediu

  permanent care, potrivit prevederilor convenției de evitare a

  dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, pot fi

  impuse în celălalt stat, iar respectiva convenție prevede ca

  metodă de evitare a dublei impuneri «metoda scutirii», profiturile

  vor fi scutite de impozit pe profit în România. Aceste profituri

  sunt scutite de impozit pe profit dacă se prezintă documentul

  justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin,

  care atestă impozitul plătit în străinătate. În scopul aplicării

  «metodei scutirii», pentru determinarea profitului impozabil la

  nivelul persoanei juridice române, veniturile și cheltuielile

  înregistrate prin intermediul sediului permanent reprezintă

  venituri neimpozabile, respectiv cheltuieli nedeductibile.”

  3. După punctul 99

  1

  se introduc trei noi puncte, punctele

  99

  2

  —99

  4

  , cu următorul cuprins:

  „Codul fiscal: (15) Contribuabilii care, până la data de 30 septembrie

  2010 inclusiv, au fost obligați la plata impozitului minim au

  obligația de a declara și de a plăti impozitul pe profit,

  respectiv de a efectua plata anticipată, după caz, aferente

  trimestrului III al anului 2010, până la data de 25 octombrie

  2010, potrivit prevederilor în vigoare la data de

  30 septembrie 2010.

  (16) Contribuabilii care, până la data de 30 septembrie

  2010 inclusiv, au fost obligați la plata impozitului minim,

  pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul

  fiscal 2010, aplică următoarele reguli:

  a) pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010:

  — determinarea impozitului pe profit aferent perioadei

  respective și efectuarea comparației cu impozitul minim

  anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod

  corespunzător pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie

  2010, prin împărțirea impozitului minim anual la 12 și

  înmulțirea cu numărul de luni aferent perioadei respective,

  în vederea stabilirii impozitului pe profit datorat;

  — stabilirea impozitului pe profit datorat;

  — prin excepție de la prevederile alin. (1), (5) și (11) și

  ale art. 35 alin. (1), depunerea declarației privind impozitul

  pe profit pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010 și

  plata impozitului pe profit datorat din definitivarea

  impunerii, până la data de 25 februarie 2011;

  b) pentru perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010:

  — contribuabilii depun declarația privind impozitul pe

  profit și plătesc impozitul pe profit datorat potrivit

  prevederilor alin. (1), (5) și (11) și ale art. 35 alin. (1).

  (17) În aplicarea prevederilor alin. (16), determinarea

  profitului impozabil și a impozitului pe profit se efectuează

  urmărindu-se metodologia de calcul prevăzută de titlul II

  www.CodFiscal.net

 • «Impozitul pe profit» în mod corespunzător pentru cele

  două perioade, luând în calcul veniturile și cheltuielile

  înregistrate.

  (18) Pierderea fiscală înregistrată în cele două perioade

  aferente anului 2010 se recuperează potrivit prevederilor

  art. 26, perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010 fiind

  considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi.

  Norme metodologice: 99

  2

  . În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (16) și (17) din

  Codul fiscal, contribuabilii obligați la plata trimestrială a

  impozitului pe profit depun declarația privind impozitul pe profit

  pentru cele două perioade ale anului 2010 numai dacă, până la

  data de 1 octombrie 2010, au datorat impozit minim cel puțin

  într-un trimestru. Contribuabilii care, în perioada 1 ianuarie—

  30 septembrie 2010, ca urmare a efectuării comparației

  impozitului pe profit cu impozitul minim, au datorat, în cele

  3 trimestre, impozit pe profit depun declarația privind impozitul

  pe profit pentru întreg anul 2010.

  Pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (16) și (17) din

  Codul fiscal, contribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (1) lit. a) și

  alin. (5) din Codul fiscal calculează în Registrul de evidență

  fiscală impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie—

  30 septembrie 2010, în vederea efectuării comparației cu

  impozitul minim recalculat în mod corespunzător pentru această

  perioadă. În cazul în care, în urma efectuării comparației

  impozitului pe profit cu impozitul minim pentru perioada

  1 ianuarie—30 septembrie 2010, impozitul minim este mai mare

  decât impozitul pe profit, acești contribuabili depun declarația

  privind impozitul pe profit pentru cele două perioade ale anului

  2010. În cazul în care, în urma efectuării comparației impozitului

  pe profit cu impozitul minim pentru perioada 1 ianuarie—

  30 septembrie 2010, impozitul minim este mai mic decât

  impozitul pe profit, acești contribuabili depun declarația privind

  impozitul pe profit pentru întreg anul 2010.

  Contribuabilii care depun declarația privind impozitul pe profit

  pentru cele două perioade ale anului 2010 vor avea în vedere

  următoarele:

  a) pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010, prin

  excepție de la prevederile art. 34 alin. (1), (5) și (11) și ale art. 35

  alin. (1) din Codul fiscal, depunerea declarației privind impozitul

  pe profit și plata impozitului pe profit datorat din definitivarea

  impunerii se efectuează până la data de 25 februarie 2011;

  b) pentru perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010,

  contribuabilii depun declarația privin

Embed Size (px)
Recommended