+ All Categories
Home > Documents > P1, SectiuneTestAscultareClasa2

P1, SectiuneTestAscultareClasa2

Date post: 04-Mar-2016
Category:
Author: felicirotar2007
View: 36 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
scoala
Embed Size (px)
of 8 /8
Sectiune test - Clasa a II-a 1 ASCUL T ARE, CLASA A II-A CE VERIFICĂM? • Poate procesa texte rostite clar și rar • Poate discrimina sunetele limbii Poate recunoașt e silabele accentua te dintr-un cuvânt Poate recunoașt e cuvintele accentuate și pe cele neaccentuate din lanțul vorbirii • Poate înț elege texte la nivel global și local Poate repera anumi te informații explicite (timp , loc, personaje etc.) din texte variate • Poate identica cuvintele -cheie dintr-un text • Poate răspunde la întrebări despre textul audiat și poate să-l repovestească cu ajuto rul lor • Poate deduce /aproxima sensul unui cuvânt cu ajutorul con textului • Poate înțelege referințele din texte (pronume personale, demonstrative, substantive) Poate sesiza relațiile simple (de scop, de cauzalitate etc.) între ideile exprimate în text, dacă acestea sunt marcate cu ajutorul conectorilor • Poate face infer ențe logice și explicative • Poate folo si contextul, cunoștințele generale despr e lume și experiența personală pentru a interpreta mesa-  jul textului • Poate recunoaște funcțiile comunicative exprimate cu ajutorul enunțurilor/structurilor simple în contexte de comunicare familiare • Poate recuno aște funcțiile de bază ale intonației (secvențier ea lanțului vorbirii în unități de idei, întrebare, exclamație etc.) • Poate sesiza coresponden ța elementelor verbale cu cele nonverbale (gesturi, mimică) în comunicare Poate identica atitudinea personajelo r/naratorului Poate iden tica câteva trăsături de bază ale personajelor Poate face legă tura între opiniile sale și textul audiat și între textul audiat și alte texte CE TIPURI DE TEXTE? T exte narative simple (povești fantastice și populare, povestiri, fabule, legende), în care întâmplă rile se desfășoară în ordine cronologică, iar naratorul este extern; personajele nu sunt numeroase, dialogurile sunt frecvente, și apar conectori car e facilitează înțelegerea textul ui (structurează informația, marchează avansarea progr esivă a acțiunii sau răsturnările de situație); Poezii narative sau concrete, cân tece, ghicitori și alte texte umoristice scu rte, rimate și ritmate T exte scurte, semi-științice pe domenii de interes ( Cum se fabrică... ?/animale/natură) • Interviuri radio/TV cu eroii prefera ți • Cronici/recen zii foarte simple și scurte, pe domenii de interes • Fragmente din emisiuni informativ e pe domenii de interes (progno za meteo, spoturi publicitare, docu- mentare de tipul Cum se fabrică...?) Fragment e din lme de des ene animate dubla te în limba română sau din lme special create pentru copii; • Instrucțiuni simple și scurte (rețete simple, reguli de joc) • Dialoguri semi-improvizate, cu 2 participanți, cu replici parțial suprap use
Transcript
 • Sectiune test - Clasa a II-a1

  ASCULTARE, CLASA A II-A

  CE VERIFICM?PoateprocesatexterostiteclarirarPoatediscriminasunetelelimbiiPoaterecunoatesilabeleaccentuatedintr-uncuvntPoaterecunoatecuvinteleaccentuateipeceleneaccentuatedinlanulvorbirii

  PoatenelegetextelanivelglobalilocalPoatereperaanumiteinformaiiexplicite(timp,loc,personajeetc.)dintextevariatePoateidentificacuvintele-cheiedintr-untextPoaterspundelantrebridespretextulaudiatipoates-lrepovesteasccuajutorullor

  Poatededuce/aproximasensulunuicuvntcuajutorulcontextuluiPoatenelegereferineledintexte(pronumepersonale,demonstrative,substantive)Poatesesizarelaiilesimple(descop,decauzalitateetc.)ntreideileexprimatentext,dacacesteasuntmarcatecuajutorulconectorilor

  PoatefaceinferenelogiceiexplicativePoatefolosicontextul,cunotinelegeneraledesprelumeiexperienapersonalpentruainterpretamesa-jultextului

  Poaterecunoatefunciilecomunicativeexprimatecuajutorulenunurilor/structurilorsimplencontextedecomunicarefamiliare

  Poaterecunoatefunciiledebazaleintonaiei(secvenierealanuluivorbiriinunitideidei,ntrebare,exclamaieetc.)

  Poatesesizacorespondenaelementelorverbalecucelenonverbale(gesturi,mimic)ncomunicarePoateidentificaatitudineapersonajelor/naratoruluiPoateidentificactevatrsturidebazalepersonajelorPoatefacelegturantreopiniilesaleitextulaudiatintretextulaudiatialtetexte

  CE TIPURI DE TEXTE?Textenarativesimple(povetifantasticeipopulare,povestiri,fabule,legende),ncarentmplrilesedesfoarnordinecronologic,iarnaratorulesteextern;personajelenusuntnumeroase,dialogurilesuntfrecvente,iaparconectoricarefaciliteaznelegereatextului(structureazinformaia,marcheazavansareaprogresivaaciuniisaursturnriledesituaie);

  Poeziinarativesauconcrete,cntece,ghicitoriialtetexteumoristicescurte,rimateiritmateTextescurte,semi-tiinificepedomeniideinteres(Cum se fabric...?/animale/natur)Interviuriradio/TVcueroiipreferaiCronici/recenziifoartesimpleiscurte,pedomeniideinteresFragmentedinemisiuniinformativepedomeniideinteres(prognozameteo,spoturipublicitare,docu-mentaredetipulCum se fabric...?)

  Fragmentedinfilmededeseneanimatedublatenlimbaromnsaudinfilmespecialcreatepentrucopii;Instruciunisimpleiscurte(reetesimple,regulidejoc)Dialogurisemi-improvizate,cu2participani,curepliciparialsuprapuse

 • Seciune test - Clasa a II-a 2

  Timp Structur Tip de text Abiliti verificate

  Numr de

  itemi

  Modalitate de marcare a rspunsului

  Numr de

  puncte acordate

  aprox.20deminute

  Exerciiul1

  potrivireundialogconstruitpebazauneisituaii

  autentice(200decuvinte)

  identificareacuvintelor-cheie

  5trasareadelinii

  dinsprenumenspreimagine

  5

  Exerciiul2

  completaredespaiilibere

  untextscurt,semi-tiinific,peun

  domeniudeinteres(animale)

  (180-200decuvinte)

  nelegereainformaiilor

  specificeexplicite(nume,detaliipersonale)

  5scriereacuvintelorpotrivitepespaiile

  libere5

  Exerciiul3

  alegeremultiplcuimagini

  cincidialoguriscurte,informale(2-4replici,40-70decuvinte),construitepebaza

  unorsituaiiautentice

  nelegereadetaliat,lanivel

  local5

  bifareacasetelorcorespunztoarevariantelorcorecte

  5

  Exerciiul4 potrivire

  povestecutiparrepetitiv

  (600-650decuvinte)

  nelegerearelaiilordintreideileexprimate

  ntext

  5

  notarealitereicorespunztoare

  imaginiicorectepespaiulliberdinharta

  povetii

  5

  ASCULTARE

 • Sectiune test - Clasa a II-a3

  Timp Structur Tip de text Abiliti verificate

  Numr de

  itemi

  Modalitate de marcare a rspunsului

  Numr de

  puncte acordate

  aprox.20deminute

  Exerciiul1

  potrivireundialogconstruitpebazauneisituaii

  autentice(200decuvinte)

  identificareacuvintelor-cheie

  5trasareadelinii

  dinsprenumenspreimagine

  5

  Exerciiul2

  completaredespaiilibere

  untextscurt,semi-tiinific,peun

  domeniudeinteres(animale)

  (180-200decuvinte)

  nelegereainformaiilor

  specificeexplicite(nume,detaliipersonale)

  5scriereacuvintelorpotrivitepespaiile

  libere5

  Exerciiul3

  alegeremultiplcuimagini

  cincidialoguriscurte,informale(2-4replici,40-70decuvinte),construitepebaza

  unorsituaiiautentice

  nelegereadetaliat,lanivel

  local5

  bifareacasetelorcorespunztoarevariantelorcorecte

  5

  Exerciiul4 potrivire

  povestecutiparrepetitiv

  (600-650decuvinte)

  nelegerearelaiilordintreideileexprimate

  ntext

  5

  notarealitereicorespunztoare

  imaginiicorectepespaiulliberdinharta

  povetii

  5

  ASCULTARE

  A.Ascultai dialogul dintre doi copii i tragei linii de la nume la persoanele din imagine, dup model:

  Iulia

  Radu

  Maria

  Matei

  Bogdan

  Ana

  B. Ascultai cum se descrie un papagal. Completai spaiile libere cu informaiile care lipsesc, dup model.

  0. Nume:________ZEZO______________1. Vrst:____________________________2. Lungimea corpului:___________________________________3. Culorile penelor:_______________________,___________________________,_________________________i______________________.

  4. Caliti:_________________________,___________________________i__________________________________.

  5. Mncarea preferat:_________________________________i_____________________________________________

 • Seciune test - Clasa a II-a 4

  C. Ascultai dialogurile i alegei imaginea potrivit:

  1. CeafcutMihailamare?

  2. UndeafostAnanweekend?

  3. UndeavzutIuliafilmul?

  4. CefacetatlIuliei?

 • Sectiune test - Clasa a II-a5

  5. Ceaufcutcopiiidupceauluatprnzul?

  D. Ascultai o poveste despre un crocodil i punei imaginile de mai jos n locul potrivit:

  ASCULTARE

  a. b. c.

  d. e.

  Problem

  ImagineaImaginea

  ImagineaImaginea Imaginea

  Soluia 1

  Final

  Soluia 3

  Soluia 2

 • Seciune test - Clasa a II-a 6

  TRANSCRIEREA TEXTELOR

  A. Ascultai dialogul dintre doi copii i tragei linii de la nume la persoanele din imagine, dup model:

  Mihai:Salut!Cefaceiaici?Andrei:Desenmipictmpepereteleacesta!Mihai:Foartedrgu!Acetiasuntprieteniiti?Andrei:Da,toi.ifratelemeu,Bogdan.Mihai:Bogdanebiatulcarepicteazacoperiulcasei?Andrei:Da!Cumaighicit?Mihai:Simplu!Semnaifoartebine...Picteazfrumosfrateletu!Andrei:Da,etalentat!Eunmicartist.Elaavutideeaasta...Mihai:Cineefatacarelajutspictezecasa?Andrei:Fatadepescaun?Mihai:Da.Andrei:EaeMaria.Eprietenaluiceamaibun.Mihai:Cineebiatulcarepicteazfrunzelecopacului?Andrei:Caredintreceidoi?Mihai:Celcubluzalbastr...Andrei:EleMatei,ecolegulmeudebanc.Mihai:ielpicteazfrumos...Andrei:Heiii...Uite-oipeAna!Neaducesendviuri.Cebine!Mihai:Mi-efoameimie.Potsiauieuunul?Andrei:Sigur!Dacnusuntsuficiente,idaueujumtatedinalmeu.Mihai:Darbiatulcarenupicteazcinee?Andrei:Acesta,cuoseteverzi?ElesteRadu.ntotdeaunanefacepozecndpictm.iplacemaimultsfotografiezedectsdeseneze.Mihai:hm...ifatadecenupicteaz?Andrei:Ceacarestjosibea?EaesteIulia.Nupreaarechefdenimicazi.Ecamobosit.

  B. Ascultai cum se descrie un papagal. Completai spaiile libere cu informaiile care lipsesc.

  Salut!Dupcumsevede,suntunpapagalAra.NumelemeuesteZezo.Da,aa,simplu,Z-E-Z-O.Decurndammplinit38deani.Stailinitii,astanseamncsunttnrnlumeapapagalilorAra.Pottrimaimultde60deani.Aputeaspuneicsuntdestuldemaremsor85decmdinvrfulcapuluipnnvrfulcozii.Hm,ceziceideasta?Celmaimultlaminemiplacpenelemelefrumoscoloratenrou,galbenialbastru.Da,tiu,vgndiilasteagulRomnieiacum.Darmaiamictevapenemici,albenjurulochilor,iarastamfacefoartefrumosispecial.DiferitdesteagulRomniei!Nucredctrebuiesvmaispunicsuntcurios,sociabiliextremdeinteligentastaaiobservatdeja...potsimitperfectsuneteleicuvintelepecareleaudietaregreusteplictiseticumine...MgsiinAmericaCentralsaunAmericadeSud,npduri,pelngruri.Mnnccumareplceresemineifructeuscate,darnusuportboabeledecafeaifructuldeavocado!

  C. Ascultai dialogurile i alegei imaginea potrivit:Dialogul 1:Bunica:Mihai,ailuatcutinelamaremingeapecarei-amadus-odeziuata?Mihai:Da,bunico,amluat-o.Darnuamfolosit-opreamult.Bunica:Pidece?Nute-aimprietenitcualicopiiacolo?Nuv-aijucatmpreun?Mihai:Bada,amcunoscutcivacopiidrgui.Darneplceasstmnaptoatziua.notaminejucamnmarededimineaapnseara.

  ASCULTARE

 • Sectiune test - Clasa a II-a7

  Dialogul 2:Alin:i-aplcutlaGrdinaZoologic?Ana:N-ammaifost.Mamaaziscepreadeparteicmergemweekendulviitor.Alin:Piinuaifcutnimicinteresantnweekend?Ana:Bada.Amvrutsmergemlaplimbare,prinpdure,darpentrucafostcamfrig,ammerslabunici,laar.Afostfoartefrumos!

  Dialogul 3:Iulia:Amvzutunfilmtaredrgusptmnatrecut.Ana:Lacinema?Iulia:Nu,nulacinema...Ana:Atuncilacoal?tiucnvtoareatavpunecteunfilmamuzantnfiecarevineri...Iulia:Da,aae.Darfilmuldecareispuneam...l-amvzutacas.AmprimtDVD-uldeziuamea.

  Dialogul 4:Iulia:Tat!!!Dradioulmaincet!Matei:Nueradioul,Iulia.Etata.Eveselaziicnt.Iulia:Mducs-ispunscntemaincet.Nupotsmconcentrezlateme.Undee?Matei:nbaie.

  Dialogul 5:Iulia:i...ce-aifcutdupceaimncatsendviurile?Aimncattortul?Andrei:Nu,n-ammaiputut.Amfoststuicutoii,aacl-amlsatpemaitrziu.Ne-amjucatngrdin.Iulia:Unjocpetabl?Nutesupra,frate?Monopoly?Andrei:Nu,ne-amjucatcumingea,raeleivntorii.Afostmaidistractiv!

  D. Ascultai o poveste despre un crocodil i punei imaginile de mai jos n locul potrivit:

  Prereameadacvreis-oascultaieste:Toicopiiimici,fetieibiei,blonzi,castaniisaubrunei,cuochialbatri,negri,cpruisauverzi,cunaslunguie,potrivitsaucrn,dingrupamic,mijlociesaumare,-toi,darabsoluttoi,trebuiesseculcesearalaoraopt.Asta-iprereamea!ieu,copii,ambtutmultedrumuri,amvzutmulteiamauzitmulte.Casmcredei,edestulsstaidevorbcucizmarulmeu.Elosvspunc,dincauzadrumurilor,amruptnumaipnacum99deperechideghete,66deperechidepantofii33deperechidesandale.Noroccnuportooniinicigaloi,c,altfel,nutiucummaiieeamlasocoteal.Ei,bine,ncltoriilemele,amtrecutiprintr-oarcare,aacumaveivoiunnume,areieaunul.Dacontrebi:-Cumtecheam?Eairspundefoartepoliticos:-MnumescCongo.DeaicipnnCongoefoartedeparte.EtotattdedepartectdinCongopnaici,darpentrucpovesteaastas-apetrecutacolo,eunumuitladeprtareiv-ospun.TrianCongoofamiliedecrocodili.Tatl-crocodil,mama-crocodilibieelul-crocodil.Tatl-crocodilispuneaadeseabieelului-crocodil:-Prereameaestectoicrocodiliimici,fetieibiei,verzi,cafeniisaufumurii,cusolziascuii,potriviisaubonii,cucoadamic,mijlociesaumaretoi,darabsoluttoi,trebuiesseculcesearalaoraopt.Bieelului-crocodilpuinipsansdeprereatatlui-crocodil.Elfceacefceaiseculcatrziu,multduporaopt,chiarduporanou(Auzii,copii:chiarduporanou!Nemaipomenit...),iaradouazidediminea,mama-crocodiltrebuias-ltragdecoadcassescoale.

 • Seciune test - Clasa a II-a 8

  ntr-ozi,cndtatl-crocodillntreb:-Cndos-micumperiunceas.Acumnutiucndeoraopt.Deaceeamculcmaitrziu.Sesftuirisechibzuirtatl-crocodilimama-crocodilicumprardelaceasornicarul-crocodilunceas.Lanois-arnumiceasdemn,darlacrocodili,pentrucn-aumini,secheamceasdecoad...Darbieelul-crocodilseuitlaceasisestrmb:-Epreamic.N-osvdcndeoraopt.Sesftuirisechibzuirtatl-crocodilimama-crocodilicumprardelaceasornicarul-crocodilunceasmaimare.Lanois-arnumiceasdetepttor,darlacrocodili,pentruceisepottreziisinguri,secheamceasdeculcat.Nu-iplcunsniciacestceasbieelului-crocodil.-Totpreamice.N-osvdcndeoraopt.iiarsesftuirisechibzuirtatl-crocodilimama-crocodiliiarseduserceasornicarul-crocodil.-D-necelmaimareceas.Culimbilecelemailungi.iceasornicarul-crocodilledducelmaimareceas,culimbilecelemailungi.Cuchiu,cuvai,crarceasulpnacas.Cndlvzu,bieelul-crocodilvrusspunidedataaceastacceasulncnu-idestuldemare.ncepusspun:-iacestae...Darcumerafixoraopt,minutarullungalceasuluimarelapucpebieelul-crocodildefundulpantalonilori-laruncnpat.Apoiceasulbtudeoptori.Laprimabtaie,bieelul-crocodilsentreb:Ce-afostasta?Cinem-aaruncat?Laadouabtaie,sedumiri:Ceasul.Laatreia,izise:iarteului!Laapatra:Dardacmmaiaruncodat?Laacincea:Nutrebuiesmpuncuel.Laaasea:Darce-arfidacm-aculca?Laaaptea:Chiarosmculc!Iarlaaopta:Bieelul-crocodiladormiinusemaitrezipndiminea.tiu,copii,povesteaastanusepoatepetrecelanoi,pentruclanoinusuntcrocodili.Totui,eurmnlaprereameaiacrocodilului-tat.(OctavPancu-Iai, Prerea mea i a crocodilului tat, 1982)


Recommended