+ All Categories
Home > Environment > Omul si mediul 1

Omul si mediul 1

Date post: 19-Jul-2015
Category:
Upload: cornelia76
View: 131 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
25
OMUL ŞI MEDIUL
Transcript
Page 1: Omul si mediul 1

OMUL ŞI MEDIUL

Page 2: Omul si mediul 1

“Natura este darul suprem pe care fiinţa umană l-a primit vreodată.” Omul este dator să înveţe mereu a trăi în armonie cu el, dar şi cu natura, să vegheze prin capacităţile şi mijloacele sale la ocrotirea spectacolului vieţii şi al armoniei ce coexistă de atâta timp între celelate vietăţi din preajmă-i, în acest laborator viu al realităţii terestre şi astrale.

Page 3: Omul si mediul 1

“Când ne gândim la viaţă, ne gândim implicit şi la natură, pentru ca ea este cea care l-a născut pe om, l-a hrănit, l-a adăpostit şi l-a ajutat să străbată toate vicisitudinile timpului; ea i-a dat prilejul şi geniul de a ajunge pe treptele civilizaţiei contemporane.”

Page 4: Omul si mediul 1

“Protecţia mediului înconjurător a apărut ca problemă a omenirii numai în zilele noastre, respectiv atunci când omul a cucerit întregul spaţiu al Terrei, prielnic vieţii. Acum, bogăţiile şi resursele de energie au fost afectate în aşa măsură încât se întrevede epuizarea rapidă a unora dintre ele.”Combaterea poluării mediului stă în puterea noastră.

Page 5: Omul si mediul 1

Problemele de protecţie a mediului sunt deosebit de complexe şi vizează toate sectoarele de activitate: economice, sociale şi politice. Rezolvarea acestor probleme reclamă participarea tuturor celor implicaţi în poluarea factorilor de mediu: agenţi economici, departamente, ministere, dar şi a acelora care sunt interesaţi în ocrotirea mediului: în primul rând populaţia şi reprezentanţii ei aleşi în diverse organisme, organizaţii neguvernamentale, întreaga structură statală

Page 6: Omul si mediul 1

Fără ocrotirea mediului nu se poate asigura dezvoltarea durabilă. Fără ocrotirea mediului nu se poate asigura dezvoltarea durabilă. PProtecţia mediului condiţionează dezvoltarea durabilă la nivelul Uniunii Europenerotecţia mediului condiţionează dezvoltarea durabilă la nivelul Uniunii Europene..

Page 7: Omul si mediul 1

Poluarea solului este acumularea de compuşi chimici toxici, săruri, patogeni (organisme care provoacă boli), sau materiale radioactive, metale grele care pot afecta viaţa plantelor şi animalelor.

Page 8: Omul si mediul 1

Solul poate fi poluat :

1. direct, prin deversări de deşeuri pe terenuri urbane sau rurale, sau din îngraşăminte şi pesticide aruncate pe terenurile agricole;

2. indirect, prin depunerea agenţilor poluanţi ejectaţi iniţial în atmosferă, apa ploilor contaminate cu agenţi poluanţi "spălaţi" din atmosferă, transportul agenţilor poluanţi de către vânt de pe un loc pe altul, infiltrarea prin sol a apelor contaminate.

Page 9: Omul si mediul 1

MMăăsuri de protecsuri de protecţţie ie îîmpotriva polumpotriva poluăării soluluirii solului- colectarea igienică a reziduurilor menajere în recipiente speciale - îndepărtarea organizată şi la perioade cât mai scurte a reziduurilor colectate în afara localităţilor - depozitarea controlată sau tratarea corespunzatoare a reziduurilor îndepărtate prin neutralizarea lor - utilizarea în agricultură ca ingraşământ natural a reziduurilor - incinerarea reziduurilor uscate - recuperarea şi reutilizarea (reciclarea) reziduurilor

Page 10: Omul si mediul 1

Poluarea aeruluiPoluarea aerului este un amestec de monoxid de carbon şi compuşi organici din combustia incompletă a combustibililor fosili cum ar fi cărbunii şi de dioxid de sulf de la impurităţile din combustibili. În timp ce smogul reacţioneaza cu oxigenul, acizii organici şi sulfurici se condensează sub formă de picături, înteţind ceaţa.

Page 11: Omul si mediul 1

Cauzele poluarii atmosferice si principalii poluanti

În fiecare an dezvoltarea industriei generează miliarde de tone de materiale poluante care sunt eliberate în atmosferă.

Poluanţii primari sunt emanaţi direct în atmosferă, de exemplu dioxidul de sulf, particulele de funingine şi oxizii de azot. Poluanţii secundari sunt produşi prin reacţii între poluanţii primari.

Page 12: Omul si mediul 1

PoluanţiFuninginea, monoxidul de carbon, dioxidul de sulf şi oxizii de azot sunt poluanţii primari produşi în principal prin arderile de combustibili fosili în centralele energetice, precum petrolul şi cărbunele. În fiecare an peste 1 miliard de tone de astfel de materiale intra în compoziţia atmosferei prin aceste procese.

O semnificativă parte a industriei şi a transporturilor se bazează pe combustibili fosili. Pe masura ce acesti combustibili sunt consumati, în atmosfera sunt eliminate particule chimice de materii poluante. Combustia carbunelui, a petrolului si a benzinei este raspunzatoare pentru majoritatea poluantilor atmosferici. Alte materiale poluante pot avea sursa de emitere industria metalelor (fier, zinc, plumb, cupru), rafinariile petrolifere, uzinele de ciment si cele în care se obtine acidul azotic si acidul sulfuric. Aceste chimicale interactioneaza intre ele dar si cu razele ultraviolete cu intensitati periculoase.

Page 13: Omul si mediul 1

Consecintele poluarii atmosferice:

- Distrugerea stratului de ozon- Ploaia acidă- Smogul- Efectul de seră

Page 14: Omul si mediul 1

MMăăsuri de protecsuri de protecţţie ie îîmpotriva polumpotriva poluăării aeruluirii aerului::- exploatarea raţională a instalaţiilor tehnologice selecţionate pentru o anumită producţie ca fiind cele mai puţin poluante- recuperarea şi valorificarea substanţelor reziduale utilizabile- amplasarea surselor de poluare bazată pe un studiu ştiinţific al consecinţelor pe care le are situarea într-o anumită ambianţă geoclimatică- adoptarea de sisteme sş mijloace de transport cât mai puţin poluante

Page 15: Omul si mediul 1

Poluarea apePoluarea apeii

Poluarea apei este contaminarea cu diverse substanţe poluante cum ar fi îngrăşăminte chimice, pesticide, deşeuri sau resturi de plante descompuse.

Page 16: Omul si mediul 1

Poluanţi ai apei

Produse petrolierePesticide şi ierbicideMetaleleDeşeurileCantităţile excesive de materie organicăPoluarea termală

Page 17: Omul si mediul 1

Poluanţii rezultă în cea mai mare parte în urma activităţilor întreprinse de oameni. Poluanţii din surse industriale pot ajunge în natura prin ţevile de scurgere sau din rezervoare subterane sparte. Apa poluată poate rezulta şi din mine unde apa a întâlnit în calea sa roci bogate în minerale sau substanţele chimice care au fost folosite pentru a extrage aceste roci. Oraşele şi alte zone populate pot contribui şi ele la poluarea apei, apa în care sunt dizolvate chimicale ajunge în şevile de canalizare, şi într-un tarziu în alte surse de apă.Poluarea apei poate fi cauzată şi de alte tipuri de poluare. De exemplu, dioxidul de sulf, de la coşurile unei centrale electrice.

Page 18: Omul si mediul 1

MMăăsuri de protecsuri de protecţţie ie îîmpotriva polumpotriva poluăăriirii apeiapei

- interzicerea îndepărtării la întâmplare a reziduurilor de orice fel care ar putea polua apa

- organizarea corectă a sistemelor de canalizare şi a instalaţiilor locale

- construirea de staţii de epurare

- construirea de staţii sau sisteme de epurare specifice pentru apele reziduale ale întreprinderilor industriale

- înzestrarea cu sisteme de reţinere şi colectare a substanţelor radioactive din apele reziduale ale unităţilor unde se produc sau se utilizează radionuclizi

- controlul depozitării reziduurilor solide

Page 19: Omul si mediul 1

POLUAREA FONICĂ reprezintă expunerea oamenilor sau a animalelor la sunete ale căror intensităţi sunt stresante sau care afectează sistemul auditiv. Deşi sunetele puternice sau înspăimântătoare fac parte din natură, în ultimele două secole zonele urbane şi industriale au devenit extrem de zgomotoase.

Page 20: Omul si mediul 1

Cea mai mare parte din poluarea fonică provine de la automobile, trenuri şi avioane. Unele aparate casnice, instrumente muzicale şi jucării pot fi la fel de zgomotoase ca şi pocnitorile si armele de foc. Muzica atunci când este ascultată la volum ridicat în căşti poate afecta urechea internă.Majoritatea cazurilor de boală s-au înregistrat la locul de muncă, unde lucrătorii nu pot evita expunerea la sunetele de intensităţi ridicate, şi dacă această expunere este îndelungată pericolul este iminent.

Page 21: Omul si mediul 1

“Ziua Pământului este sărbatorită pe plan internaţional ca o expresie comună, ca o dorinţă publică de a construi o societate stabilă”.Ziua Pământului a fost sărbatorită pentru prima data la 22 aprilie 1970, când aproximativ 20 milioane de americani au ieţit în străzi, parcuri sau în amfiteatre pentru a protesta în favoarea unui mediu înconjurător mai stabil şi mai sănătos. Mii de colegii şi universităţi au organizat proteste împotriva poluării mediului înconjurator. Grupuri care militau împotriva vărsărilor de petrol, fabricilor care poluau şi centralelor electrice, deşeurilor toxice, pesticidelor, pierderii faunei, au realizat dintr-o dată că au atât de multe valori şi principii în comun.

Page 22: Omul si mediul 1

ELEVII au responsabilitatea « vizitării »şi îngrijirii copacilor plantaţi.

MAI MULŢI COPACI ÎNSEAMNĂ MAI MULT AER PENTRU NOI!

Page 23: Omul si mediul 1

UN MEDIU CURAT, O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ

Page 24: Omul si mediul 1

“Astăzi omul dispune, graţie existenţei unor puternice mijloace tehnice, de posibilitatea de a modifica radical întreaga faţă a planetei şi, în acelaşi timp, condiţiile naturale de viaţă. Dar nu acesta este interesul acţiunii umane. Pentru că în fond, mediul înconjurător îl privim în primul rând ca o ambianţă a vieţii în general şi a omului în special.”

Pentru un viitor ecologic, trebuie să ţinem cont de principiul celor 3 R: reducerea, refolosirea şi reciclarea materialelor.

Page 25: Omul si mediul 1

E C OOmul, cel care a învăţat să

stăpânească natura trebuie să înveţe şi să se autostăpânească, să fie doar prieten cu natura,

nu şi duşmanul acesteia.


Recommended