+ All Categories
Home > Documents > OMUL ORGANIZAŢIONAL

OMUL ORGANIZAŢIONAL

Date post: 14-Jan-2016
Category:
Upload: don
View: 106 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
Description:
OMUL ORGANIZAŢIONAL. Douglas McGregor- filosofia conducerii. filosofia conducerii sau cosmologia conducerii - este o concepţie generală despre om şi natura umană; - PowerPoint PPT Presentation
21
OMUL OMUL ORGANIZAŢIONAL ORGANIZAŢIONAL
Transcript
Page 1: OMUL ORGANIZAŢIONAL

OMUL OMUL ORGANIZAŢIONALORGANIZAŢIONAL

Page 2: OMUL ORGANIZAŢIONAL

Douglas McGregor- filosofia conduceriiDouglas McGregor- filosofia conducerii filosofia conducerii sau cosmologia conducerii - este filosofia conducerii sau cosmologia conducerii - este

o concepţie generală despre om şi natura umană;o concepţie generală despre om şi natura umană;

1957, “The Human Side of Enterprise”, McGregor - 1957, “The Human Side of Enterprise”, McGregor - există două seturi de supoziţii cu privire la om şi la există două seturi de supoziţii cu privire la om şi la natura umană: “teoria X” şi “teoria Y” (denumiri natura umană: “teoria X” şi “teoria Y” (denumiri convenţionale, deliberat neutre);convenţionale, deliberat neutre);

McGregor lansează astfel o nouă perspectivă asupra McGregor lansează astfel o nouă perspectivă asupra

conducerii; la baza fiecărei teorii stau o serie de conducerii; la baza fiecărei teorii stau o serie de postulate.postulate.

Page 3: OMUL ORGANIZAŢIONAL

Teoria XTeoria X Postulate: Postulate: omul are o repulsie, o aversiune funciară faţă de muncă; omul are o repulsie, o aversiune funciară faţă de muncă;

uneori această aversiune este atât de mare încât nici uneori această aversiune este atât de mare încât nici promisiunea recompensei nu o poate contracara; oamenii sunt promisiunea recompensei nu o poate contracara; oamenii sunt prin natura lor leneşi, indolenţi, egoişti, fără ambiţie.prin natura lor leneşi, indolenţi, egoişti, fără ambiţie.

datorită aversiunii lor faţă de muncă, oamenii trebuie datorită aversiunii lor faţă de muncă, oamenii trebuie constrânşi, dirijaţi, controlaţi, ameninţaţi şi penalizaţi pentru constrânşi, dirijaţi, controlaţi, ameninţaţi şi penalizaţi pentru a-i determina să muncească în vederea realizării obiectivelor a-i determina să muncească în vederea realizării obiectivelor organizaţionale.organizaţionale.

cei mai mulţi oameni preferă să fie conduşi, evită cei mai mulţi oameni preferă să fie conduşi, evită responsabilitatea şi preferă securitatea activităţii pe care o responsabilitatea şi preferă securitatea activităţii pe care o desfăşoară.desfăşoară.

Page 4: OMUL ORGANIZAŢIONAL

Teoria XTeoria X Teoria X corespunde punctului de vedere tradiţionalist, care Teoria X corespunde punctului de vedere tradiţionalist, care

pornea de la necesitatea controlului şi dirijării excesive a pornea de la necesitatea controlului şi dirijării excesive a activităţii umane. activităţii umane.

Consecinţe în planul conducerii :Consecinţe în planul conducerii : principiul fundamental al conducerii vizează funcţiile de principiul fundamental al conducerii vizează funcţiile de

îndrumare şi control prin exercitarea autorităţii.îndrumare şi control prin exercitarea autorităţii.

cerinţele organizaţionale fiind mai importante decât nevoile cerinţele organizaţionale fiind mai importante decât nevoile oamenilor, rolul conducerii este de a dirija eforturile oamenilor, rolul conducerii este de a dirija eforturile oamenilor, de a-i motiva şi controla în direcţia satisfacerii oamenilor, de a-i motiva şi controla în direcţia satisfacerii necesităţilor organizaţiei.necesităţilor organizaţiei.

inerţia, pasivitatea, chiar rezistenţa specifice naturii umane inerţia, pasivitatea, chiar rezistenţa specifice naturii umane determină abordarea unei strategii motivaţionale bazată pe determină abordarea unei strategii motivaţionale bazată pe mijloace coercitive, punitive sau recompensatoare. mijloace coercitive, punitive sau recompensatoare.

Page 5: OMUL ORGANIZAŢIONAL

Teoria YTeoria Y Postulate:Postulate: Cheltuiala de efort fizic şi intelectual în muncă este tot atât de plăcută ca şi Cheltuiala de efort fizic şi intelectual în muncă este tot atât de plăcută ca şi

distracţia; munca este considerată o sursă de satisfacţie care trebuie căutată;distracţia; munca este considerată o sursă de satisfacţie care trebuie căutată;

Omul se poate autoconduce în vederea îndeplinirii obiectivelor care i-au Omul se poate autoconduce în vederea îndeplinirii obiectivelor care i-au fost încredinţate. fost încredinţate.

Omul se ataşează de obiective, angajarea în muncă putându-se realiza şi Omul se ataşează de obiective, angajarea în muncă putându-se realiza şi prin motivaţii intrinseci.prin motivaţii intrinseci.

În condiţii favorabile, omul caută să-şi asume responsabilităţi. Evitarea În condiţii favorabile, omul caută să-şi asume responsabilităţi. Evitarea responsabilităţii nu caracterizează în mod specific natura umană.responsabilităţii nu caracterizează în mod specific natura umană.

Omul tinde să-şi dezvolte propriile capacităţi, îndeosebi cele creative.Omul tinde să-şi dezvolte propriile capacităţi, îndeosebi cele creative.

În condiţiile vieţii actuale potenţialul omului este numai parţial folositÎn condiţiile vieţii actuale potenţialul omului este numai parţial folosit..

Page 6: OMUL ORGANIZAŢIONAL

Teoria YTeoria Y Teoria Y porneşte de la reconsiderarea locului şi rolului Teoria Y porneşte de la reconsiderarea locului şi rolului

omului în cadrul activităţii de muncă (teorie de tip umanist).omului în cadrul activităţii de muncă (teorie de tip umanist).

Consecinţe în planul strategiei manageriale:Consecinţe în planul strategiei manageriale: Principiul fundamental al conducerii este integrarea: crearea Principiul fundamental al conducerii este integrarea: crearea

condiţiilor organizaţionale şi a metodelor prin care oamenii condiţiilor organizaţionale şi a metodelor prin care oamenii să-şi poată realiza propriile scopuri prin orientarea eforturilor să-şi poată realiza propriile scopuri prin orientarea eforturilor lor spre realizarea obiectivelor organizaţionale (insuccesul nu lor spre realizarea obiectivelor organizaţionale (insuccesul nu se datorează omului, ci condiţiilor organizaţionale şi se datorează omului, ci condiţiilor organizaţionale şi metodelor folosite de manager!!!!).metodelor folosite de manager!!!!).

Există premise favorabile descoperirii unor noi modalităţi de Există premise favorabile descoperirii unor noi modalităţi de organizare şi orientare a energiei umane. organizare şi orientare a energiei umane.

Page 7: OMUL ORGANIZAŢIONAL

Concluzii:Concluzii: Cele două teorii sunt practic opţiuni egal posibile pentru un Cele două teorii sunt practic opţiuni egal posibile pentru un

manager. manager.

Teoria lui McGregor nu pledează pentru existenţa unui stil de Teoria lui McGregor nu pledează pentru existenţa unui stil de conducere universal - chiar autorul recunoaşte asta -, ci pentru conducere universal - chiar autorul recunoaşte asta -, ci pentru considerarea factorilor care influenţează adoptarea unui stil considerarea factorilor care influenţează adoptarea unui stil sau altul.sau altul.

““Teoria X şi teoria Y nu sunt strategii manageriale. Ele sunt Teoria X şi teoria Y nu sunt strategii manageriale. Ele sunt credinţe fundamentale despre natura omului care influenţează credinţe fundamentale despre natura omului care influenţează conducătorii în adoptarea unei strategii preferabilă alteia. Un conducătorii în adoptarea unei strategii preferabilă alteia. Un conducător care asimilează convingerile pe care eu le-am conducător care asimilează convingerile pe care eu le-am numit teoria X, ar putea adopta o mulţime considerabilă de numit teoria X, ar putea adopta o mulţime considerabilă de strategii, dintre care unele ar putea fi în mod tipic numite strategii, dintre care unele ar putea fi în mod tipic numite <dure>, iar altele ar putea fi numite <blânde>. Acelaşi lucru <dure>, iar altele ar putea fi numite <blânde>. Acelaşi lucru este valabil şi pentru teoria Y”este valabil şi pentru teoria Y” (McGregor, 1967, pag. 79). (McGregor, 1967, pag. 79).

Page 8: OMUL ORGANIZAŢIONAL

Motivaţia economică a comportamentului Motivaţia economică a comportamentului organizaţionalorganizaţional

În plan teoretic această abordare a avut drept consecinţă În plan teoretic această abordare a avut drept consecinţă modelul omului economic-raţional:modelul omului economic-raţional:

individul este motivat în principal de perspectiva de a câştiga individul este motivat în principal de perspectiva de a câştiga şi-şi calculează acţiunile astfel încât să câştige cât mai mult;şi-şi calculează acţiunile astfel încât să câştige cât mai mult;

în cadrul organizaţiei, el este în mod esenţial un agent pasiv, în cadrul organizaţiei, el este în mod esenţial un agent pasiv, pe care organizaţia îl manipulează şi îl controlează;pe care organizaţia îl manipulează şi îl controlează;

organizaţia trebuie construită astfel încât să neutralizeze organizaţia trebuie construită astfel încât să neutralizeze relaţiile umane în ceea ce au ele imprevizibil;relaţiile umane în ceea ce au ele imprevizibil;

există două grupuri: există două grupuri: - grupul celor în care nu ne putem încrede, care sunt mânaţi de grupul celor în care nu ne putem încrede, care sunt mânaţi de

interes;interes;- elita morală, demnă de încredere, care poate lua conducerea. elita morală, demnă de încredere, care poate lua conducerea.

Page 9: OMUL ORGANIZAŢIONAL

Motivaţia economică a comportamentului Motivaţia economică a comportamentului organizaţionalorganizaţional

Strategia managerialăStrategia managerială - strategia calculativă” (Etzioni), care - strategia calculativă” (Etzioni), care este bazată pe un fel de calcul făcut de organizaţie:este bazată pe un fel de calcul făcut de organizaţie:

organizaţia cumpără serviciile şi ascultarea angajaţilor prin organizaţia cumpără serviciile şi ascultarea angajaţilor prin asigurarea unei plăţi şi îşi asumă obligaţia de a se proteja şi de asigurarea unei plăţi şi îşi asumă obligaţia de a se proteja şi de a-i proteja de imprevizibilul relaţiilor umane.a-i proteja de imprevizibilul relaţiilor umane.

autoritatea este atribuită unui anumit post, iar angajaţii trebuie autoritatea este atribuită unui anumit post, iar angajaţii trebuie să dea ascultare celui ce ocupă acest post, indiferent de să dea ascultare celui ce ocupă acest post, indiferent de personalitatea şi competenţa lui. personalitatea şi competenţa lui.

Accentul este pus pe eficacitatea funcţională, iar Accentul este pus pe eficacitatea funcţională, iar responsabilitatea şefului referitoare la sentimentele şi moralul responsabilitatea şefului referitoare la sentimentele şi moralul celor conduşi este secundară. celor conduşi este secundară.

În schimb, oamenii se angajează să participe atât cât li se cere, În schimb, oamenii se angajează să participe atât cât li se cere, cât le este necesar, în limitele sistemului de stimulenţi cât le este necesar, în limitele sistemului de stimulenţi economici economici folosit de organizaţie.folosit de organizaţie.

Page 10: OMUL ORGANIZAŢIONAL

Motivaţia economică a comportamentului Motivaţia economică a comportamentului organizaţionalorganizaţional

Consecinţe:Consecinţe: modelul are o puternică tendinţă de a se autoreproduce. modelul are o puternică tendinţă de a se autoreproduce.

Oamenii vor cere tot mai mult o sporire permanentă a Oamenii vor cere tot mai mult o sporire permanentă a salariului, datorită nevoii tot mai crescute de bani;salariului, datorită nevoii tot mai crescute de bani;

cum această cerere nu poate fi satisfăcută - cel puţin nu în cum această cerere nu poate fi satisfăcută - cel puţin nu în ritmul cerut de angajaţi - vor apare stări de insatisfacţie, cu ritmul cerut de angajaţi - vor apare stări de insatisfacţie, cu întărirea spiritului revendicativ al salariaţilor şi recurgerea la întărirea spiritului revendicativ al salariaţilor şi recurgerea la anumite forme de luptă sindicală;anumite forme de luptă sindicală;

modelul generează tensiuni şi conflicte între muncitori şi modelul generează tensiuni şi conflicte între muncitori şi patronat;patronat;

atitudinea faţă de conflict fiind cea de ignorare sau de atitudinea faţă de conflict fiind cea de ignorare sau de oprimare, conflictul în loc să fie soluţionat se agravează şi oprimare, conflictul în loc să fie soluţionat se agravează şi perturbă grav activitatea de muncă. perturbă grav activitatea de muncă.

Page 11: OMUL ORGANIZAŢIONAL

Motivaţia socială a comportamentului Motivaţia socială a comportamentului organizaţionalorganizaţional

Corespondentul în plan teoretic este Corespondentul în plan teoretic este modelul modelul omului socialomului social::

oamenii sunt descrişi ca fiind motivaţi de oamenii sunt descrişi ca fiind motivaţi de nevoi sociale, găsindu-şi sensul existenţei lor nevoi sociale, găsindu-şi sensul existenţei lor doar în relaţiile cu alţii;doar în relaţiile cu alţii;

sunt mai sensibili la forţele sociale ale sunt mai sensibili la forţele sociale ale grupului lor de egali decât la stimulii şi grupului lor de egali decât la stimulii şi controlul superiorilor;controlul superiorilor;

ei reacţionează totuşi la controlul superiorilor ei reacţionează totuşi la controlul superiorilor dacă aceştia le satisfac nevoile sociale.dacă aceştia le satisfac nevoile sociale.

Page 12: OMUL ORGANIZAŢIONAL

Motivaţia socială a comportamentului Motivaţia socială a comportamentului organizaţionalorganizaţional

Consecinţe în planul strategiei conducerii:Consecinţe în planul strategiei conducerii: se modifică radical tipul de autoritate: ea nu mai este se modifică radical tipul de autoritate: ea nu mai este

deţinută de individ ci de grup, care doar el ar trebui să deţinută de individ ci de grup, care doar el ar trebui să găsească soluţii;găsească soluţii;

managerul trebuie să acorde atenţie nu doar muncii, ci managerul trebuie să acorde atenţie nu doar muncii, ci şi nevoilor, sentimentelor salariaţilor (mai ales celor şi nevoilor, sentimentelor salariaţilor (mai ales celor de apartenenţă, identitate, etc.);de apartenenţă, identitate, etc.);

managerul trebuie să cunoască sursele frustrării managerul trebuie să cunoască sursele frustrării subordonaţilor săi şi să admită grupul informal ca o subordonaţilor săi şi să admită grupul informal ca o realitate independentă, care nu poate fi negată sau realitate independentă, care nu poate fi negată sau eliminată. El trebuie să acţioneze mai mult asupra eliminată. El trebuie să acţioneze mai mult asupra grupului decât asupra individului.grupului decât asupra individului.

Page 13: OMUL ORGANIZAŢIONAL

Motivaţia socială a comportamentului Motivaţia socială a comportamentului organizaţionalorganizaţional

Managerul devine şi un facilitator al activităţii de muncă, un Managerul devine şi un facilitator al activităţii de muncă, un suporter simpatetic, un intermediar între muncitori şi patronat.suporter simpatetic, un intermediar între muncitori şi patronat.

Apare un Apare un nou contract psihologic între om şi organizaţienou contract psihologic între om şi organizaţie: : dacă angajaţii se aşteaptă ca organizaţia să le satisfacă în mod dacă angajaţii se aşteaptă ca organizaţia să le satisfacă în mod sigur nevoile afective esenţiale, ea va putea să aştepte din sigur nevoile afective esenţiale, ea va putea să aştepte din partea lor un plus de loialitate, ataşament şi interes faţă de partea lor un plus de loialitate, ataşament şi interes faţă de scopurile pe care ea le susţine.scopurile pe care ea le susţine.

Se încearcă obţinerea unei convergenţe între formal şi Se încearcă obţinerea unei convergenţe între formal şi informal, între sentiment şi obligaţie, iar scopul final este informal, între sentiment şi obligaţie, iar scopul final este ameliorarea climatului psiho-social al activităţii de muncă.ameliorarea climatului psiho-social al activităţii de muncă.

Page 14: OMUL ORGANIZAŢIONAL

Motivaţia socială a comportamentului Motivaţia socială a comportamentului organizaţionalorganizaţional

Limite:Limite: modelul nu vizează relaţiile şi conflictele obiective modelul nu vizează relaţiile şi conflictele obiective

(cele determinate de interese diferite) dintre muncitori (cele determinate de interese diferite) dintre muncitori şi patronat. În acest fel, relaţiile de exploatare sunt şi patronat. În acest fel, relaţiile de exploatare sunt acoperite de relaţii informale de natură psihologică. acoperite de relaţii informale de natură psihologică.

nu mereu ameliorarea relaţiilor informale se asociază nu mereu ameliorarea relaţiilor informale se asociază cu creşterea randamentului, iar satisfacerea nevoilor cu creşterea randamentului, iar satisfacerea nevoilor sociale nu duce automat la o ameliorare a situaţiei sociale nu duce automat la o ameliorare a situaţiei subordonaţilor.subordonaţilor.

Page 15: OMUL ORGANIZAŢIONAL

Motivaţia profesională a comportamentului Motivaţia profesională a comportamentului organizaţionalorganizaţional

Modelul omului care se autoactualizează - Modelul omului care se autoactualizează - postulate: postulate: individul, mai mult decât doreşte satisfacerea individul, mai mult decât doreşte satisfacerea

nevoilor sale sociale, doreşte satisfacere nevoii de a-şi nevoilor sale sociale, doreşte satisfacere nevoii de a-şi utiliza capacităţile sale de o manieră productivă, de a-utiliza capacităţile sale de o manieră productivă, de a-şi asuma responsabilităţi, deci de a-şi satisface nevoia şi asuma responsabilităţi, deci de a-şi satisface nevoia de autoactualizare.de autoactualizare.

cei care au o motivaţie profesională a muncii aspiră să cei care au o motivaţie profesională a muncii aspiră să fie creativi, să facă proba maturităţii lor;fie creativi, să facă proba maturităţii lor;

ei au nevoie de un anumit grad de independenţă, ei au nevoie de un anumit grad de independenţă, autonomie; autonomie;

sunt motivaţi şi controlaţi prin ei înşişi şi reuşesc să-şi sunt motivaţi şi controlaţi prin ei înşişi şi reuşesc să-şi integreze scopurile personale în cele ale organizaţie.integreze scopurile personale în cele ale organizaţie.

Page 16: OMUL ORGANIZAŢIONAL

Motivaţia profesională a comportamentului Motivaţia profesională a comportamentului organizaţionalorganizaţional

Consecinţe în planul strategiei manageriale: Consecinţe în planul strategiei manageriale: Un şef care are aceste puncte de vedere va utiliza o Un şef care are aceste puncte de vedere va utiliza o

strategie asemănătoare celei care decurge din modelul strategie asemănătoare celei care decurge din modelul omului social, la care se adaugă omului social, la care se adaugă noi accente: noi accente:

- va fi interesat pentru a face munca utilă, interesantă;- va fi interesat pentru a face munca utilă, interesantă; - va ţine cont de înlocuirea formelor de motivaţie - va ţine cont de înlocuirea formelor de motivaţie

extrinsecă cu cele intrinseci;extrinsecă cu cele intrinseci; - va căuta să-şi delege subordonaţii cu atâta - va căuta să-şi delege subordonaţii cu atâta

responsabilitate câtă crede el că ei sunt capabili să-şi responsabilitate câtă crede el că ei sunt capabili să-şi asume.asume.

Page 17: OMUL ORGANIZAŢIONAL

Motivaţia profesională a comportamentului Motivaţia profesională a comportamentului organizaţionalorganizaţional

consecinţe asupra autorităţii şi asupra contractului consecinţe asupra autorităţii şi asupra contractului psihologic - dacă până acum autoritatea ţinea de un psihologic - dacă până acum autoritatea ţinea de un anumit post/om, (grup), acum ea rezidă în munca anumit post/om, (grup), acum ea rezidă în munca însăşi. Delegarea de autoritate (transferarea unor însăşi. Delegarea de autoritate (transferarea unor atribuţii ale conducătorului la nivel inferior) satisface atribuţii ale conducătorului la nivel inferior) satisface nevoia de autonomie, iar individul dă dovadă de nevoia de autonomie, iar individul dă dovadă de autodisciplină şi face totul pentru a executa corect autodisciplină şi face totul pentru a executa corect sarcina repartizată.sarcina repartizată.

Managerul apare ca un Managerul apare ca un cercetătorcercetător, sarcina fiind de a , sarcina fiind de a descoperi ce este stimulativ pentru participanţi descoperi ce este stimulativ pentru participanţi (catalizator, facilitator, decât controlor).(catalizator, facilitator, decât controlor).

Page 18: OMUL ORGANIZAŢIONAL

Motivaţia profesională a comportamentului Motivaţia profesională a comportamentului organizaţionalorganizaţional

Limite: Limite: este aplicabilă cu precădere în este aplicabilă cu precădere în anumite profesiianumite profesii, ,

unde munca prin ea însăşi are anumite caracteristici unde munca prin ea însăşi are anumite caracteristici care permit autoactualizarea. care permit autoactualizarea.

este aplicabilă la persoane cu un este aplicabilă la persoane cu un anumit nivel de anumit nivel de instruireinstruire, de obicei peste mediu sau superior;, de obicei peste mediu sau superior;

se constată că aspiraţia autorealizării este manifestă se constată că aspiraţia autorealizării este manifestă la la nivelul eşaloanelor superioarenivelul eşaloanelor superioare, dar nu este la fel de , dar nu este la fel de uşor de dovedit la personalul de la bazăuşor de dovedit la personalul de la bază

Page 19: OMUL ORGANIZAŢIONAL

Abordarea complexă a motivaţiei Abordarea complexă a motivaţiei comportamentului organizaţionalcomportamentului organizaţional

Schein, (1971) propune modelul omului complex, model Schein, (1971) propune modelul omului complex, model care reconsideră concepţia asupra omului, organizaţiei şi care reconsideră concepţia asupra omului, organizaţiei şi strategiilor de conducere, luând în calcul complexitatea strategiilor de conducere, luând în calcul complexitatea individului.individului.

Postulate:Postulate: - omul nu este doar complex, ci şi variabil; el are numeroase - omul nu este doar complex, ci şi variabil; el are numeroase

nevoi ierarhizate după importanţa lor, această ierarhie se nevoi ierarhizate după importanţa lor, această ierarhie se schimbă în timp şi în funcţie de situaţie; în plus, aceste schimbă în timp şi în funcţie de situaţie; în plus, aceste motive interacţionează şi determină constelaţii, configuraţii motive interacţionează şi determină constelaţii, configuraţii motivaţionale;motivaţionale;

- omul este capabil de a achiziţiona noi motive prin experienţa sa - omul este capabil de a achiziţiona noi motive prin experienţa sa în organizaţie; relaţia dintre motivaţia iniţială şi cea finală în organizaţie; relaţia dintre motivaţia iniţială şi cea finală este mediată de experienţa organizaţională dobândită. este mediată de experienţa organizaţională dobândită.

Page 20: OMUL ORGANIZAŢIONAL

Abordarea complexă a motivaţiei Abordarea complexă a motivaţiei comportamentului organizaţionalcomportamentului organizaţional

Motivele omului din diverse organizaţii sau diverse părţi ale Motivele omului din diverse organizaţii sau diverse părţi ale aceleiaşi organizaţii pot fi foarte diferite; cineva care se aceleiaşi organizaţii pot fi foarte diferite; cineva care se simte alienat în organizaţia formală poate găsi satisfacţie în simte alienat în organizaţia formală poate găsi satisfacţie în sindicat sau în organizaţia informală.sindicat sau în organizaţia informală.

Natura motivaţiei care-i determină pe oameni să muncească Natura motivaţiei care-i determină pe oameni să muncească nu este singura cauză a satisfacţiei lor şi nici a eficacităţii nu este singura cauză a satisfacţiei lor şi nici a eficacităţii organizaţiei. Eficacitatea unei organizaţii ţine şi de alţi organizaţiei. Eficacitatea unei organizaţii ţine şi de alţi factori: genul de muncă, capacităţile şi experienţa factori: genul de muncă, capacităţile şi experienţa individului, natura anturajului uman.individului, natura anturajului uman.

Omul răspunde diferit la diferite moduri de conducere Omul răspunde diferit la diferite moduri de conducere conform motivaţiei sale, capacităţilor sale şi naturii muncii. conform motivaţiei sale, capacităţilor sale şi naturii muncii. Nu se poate spune că există o strategie de conducere Nu se poate spune că există o strategie de conducere universală, valabilă pentru toţi oamenii şi toate timpurile.universală, valabilă pentru toţi oamenii şi toate timpurile.

Page 21: OMUL ORGANIZAŢIONAL

Abordarea complexă a motivaţiei Abordarea complexă a motivaţiei comportamentului organizaţionalcomportamentului organizaţional

Implicaţii asupra strategiei manageriale:Implicaţii asupra strategiei manageriale: managerul trebuie să se concentreze pe managerul trebuie să se concentreze pe

activitatea de cercetare şi diagnostic;activitatea de cercetare şi diagnostic;

trebuie să dea dovadă de o anumită supleţe şi trebuie să dea dovadă de o anumită supleţe şi capacitate de adaptare, care să-i permită capacitate de adaptare, care să-i permită varierea stilului comportamental în scopul varierea stilului comportamental în scopul tratării individualizate a subordonaţilor.tratării individualizate a subordonaţilor.


Recommended