+ All Categories
Home > Documents > omul fara umbra_NEW.pdf

omul fara umbra_NEW.pdf

Date post: 15-Jul-2016
Category:
Upload: camelia-kyliuky-dtp
View: 94 times
Download: 10 times
Share this document with a friend
18
George Nestor Omul ftru umbrt Editura lon Creangd '#*
Transcript
Page 1: omul fara umbra_NEW.pdf

George Nestor

Omulftru

umbrt

Editura lon Creangd '#*

Page 2: omul fara umbra_NEW.pdf

LOCUL DE SOMN AL PASARII

un t6ran avea in gracl ind cl l iva pomifruct i fer i ' intre ei 9i un

indr care crescuse lnait Ei bogat in ramuri, coroana lui c6uta sh-$i

scoatS virfuriie cit mai spre lumind. lnciircat cu floare primavara sau

aiirnincl de fructe cdtre sfirgitul verii, mdrul era o podoabd a grddinii '

mindria Ei Urr..rriu o*.tlUi. lntr-o seard' in vreme ce se ldsa amurgul'

se ivi pe nea$teptate un vint care se inteli cle la o clip6 la aita 5i se

schimbd intr-o adevdratd furtund. uimite 9i turburate clin linistea 1or,

crengile se aplecau, frunzele se desprincleau de pe lamuri rSsucindu-se

in viiteiuri, laolaltd cu praful sdltat in vdzdtth'

Jaranuipr iveapefereastrSlngr i joratgiagteptasSseopreascafurtuna. gi iatd c5 furtuna se opri Ei el iegi in grddinS s6 vadd pagubele'

\rintul rupsese citeva ramuri, despicas".*: PrUrI' doborise 9i o creangd

ciin coroana mdrurui. omur constatd stricdciunile furtunii cu pdrere de

rdu, cind, in golul iscat in frunziEul mSruiui v6zu zb6tindu-se, int,r.un

zbor '1:eloc,opas5re'Nuputeas6ovaddpreabine'or icumaveaoculoare inchisd Ei era de mdrimea unui porumbel' lndatd pasdrea se

inc.ephrtd cle acolo, pieri p" d"ur.tpra gradinii sau poate mai pe departe'

ca cli-rpa citeva minute omui s6 aucla din nou fiifi itul de aripi 9i din

l louS-orzad.dzbdt indu.seinaer, intreramuri lemdrului ._Ce. icut ine,pasdrerdtdci td?intrebdatunci fdranul .

-Nusintr6t6ci tS, i i rSspunsepasdrea.Aic ieraoramurSgroas. i . ,stii cr"rm'va ce s-a Petrecut cu ea ?

__ A ruPt-o furtuna'- Pe ramura aceea era locul meu d,e sornn, vorbi pas6rea, acum

uncle imi voi face somnul in noaptea aceasta 9i in toate noplile ?

Seinclepdrtdiar,revenipidinnoupr inseasezbuciumaingoluiIrncle pin6 atunci se afla ramura ei. Jdranului i se fdcu mi15'

- Nu fi speriatd, ii zise. Ramura n-o mai poate pune nimeni la

:oc, dar mtitd-te pe altd ramurd' al6turi'

- Nu pot, zise Pasdrea.- cum sd nu poli ? se mird omul. Alege-|i orice loc, ai la inde-

to} ipomi id ingrsdind,acept iapiaivecinului ,ageaz5.. tepecalen1rnar-rei .

n icdier iacum nu

peste tot e bezn6, vorbi pasdrea, nicdier i nu md pot opioqi '

n]-l poate fi lbcul meu de somn' declt acesta de aici unde

mai am pe ce sd md aqez'

3

Page 3: omul fara umbra_NEW.pdf

Intr-o ctupf,-amiazd, obosi t c le lucru f i ind, i$ i 1ds5 ia o partc c io-

canui l i clalta gi se a9cz5, rezernat cle trunchinl ' i lr i i

pom sd se oclih-

aeasc6. Era o z i calc id, c lc tOatnl t5, oarneni i iq i culecieau Vi i ie ' gul 'u i le

lnniresmau rrdzduhul , pe sub copaci d.ansau frnnzele gal l lene' El pr i r rea

cepdrtSr i le, pr ivea cerul i r ra l t 9 i a lbastru, c i rc iur i le t le Cocoare Se in.

dei tdr tau in zdr i le adinci $ i - i fural g inclur i ie ' $ i cum sta acolo ' c iopl i -

ior l l incerca sd nUmerc) Cocoarelc in zbor, nu izbutea' punctele ercelea

negre or inct ' i te in lungl Sirag*r i . ca niSte horbote in rni$care pi" i reau

si se amestece cu l l in i t r i r i te Si i ' ima 1ui . Se simlea coplegi t ' i l i z ise

ce nruncise prea mult in z iua accea, se r ic l ic f , 9 i n lerse acasi i '

A c loua zi i ; ; i re lud lucrul q i toate pdreau a f i ca qi p in l atunci '

Se int impl i r , insd, un iucru c iuciat . Lucr i r r i le meqterului p ie l rar nu mai

aratau ca mai inainte, moclelele pe care le alegea erau ur i te ' l in i i ie

str imbe, f igur i le neimpl in i te, f .1r5 nic i o noimd, inci t oameni i care pind

ar-unci i i aclmiraserd intotc leauna mdiestr ia, nu gt iau ce sd creacl i r ' La

luceput n-au zis nimic, c lar mai t i rz iu au fost nevoi f i s l i - i refuze lucra-

r i ie, s i - i arate gi mot iVele. c iopl i torul in piatra i l i pr ivea opela 9i

sai ta c l in uner i , nu veclca nic i o c leosebire fa{5 de cuf i } lucra inainte '

Trebur i le au mcIS aFa toat i i toamna qi toat i l iatna' omtt l e la arnhr i t '

i i p ier ise curei ju l c1e munci-} , nu in le le-qea cle ce lucr i i r i ic lu i nu mai

piXcear-r cel lor c i in iut" - . -^ -r - , : , .^r i lnrrrr i r r n iatr is i

'veni pr imi ivara. Intr-o c l i rn ineaId, c i t rc l c iopl i torui in piatrh

stdtea mihnit, chin'it clc: rJincluri Ei i 'cloieri, iatd cii r,recle roti ' 'cLu-se

pe cteasupra casei , a i :o i } i rs inclu.se 5i poposincl pe garclul lu i , aproape'

doua cocoare.- . f i -am aclus in inta ' a z is una cl intre cocoare'

-- In ima lnea ? s-a mirat c iopi i l "orul in ptatr i r '

__Da.Astd-toamnlt ,c i r rc la ipr iv i tc lup5noi ,ne.aic lat in imaff , ra

sd vrei 9 i fdr l shPt i i ' J i -an-r p i rsLrat-o ' ia- ! i -o incl5rdt '

omr-r l $ i -a luat in ima, a pr iv i t in iur q i inaintea ochi lor i s-a err i i tat

deodat5 lumea f i reascir c l in totc leauna' a$a cl l ] ]1 o St ia ' c ind iq i vdzu

iucrdrile cli ' ult imul t i 'rp, inr:arirrnuri. Apucd ciocanr'i i , sfdrirnd "otul

; i

cu vechiul z i rnbet pe ci r ip ig i rc iu i i lucrul de la capdt '

oMuL sI VUITURUL

Un om sdPa o f int ind l i -Ei spurea

iiurp incl-elungat, pinf, ia lrrrni \ra aiungecd de va sdPa cu hot i r r i re '

cle cealalt5 Parte a Pirmin-

Page 4: omul fara umbra_NEW.pdf

tu1ui. ,,Da, da, vorbea el de unul singur, am s6 adincesc fintina pindvoi rdzbate pdmintur ri voi fi primut om care am ajuns dincoro,.,un vultur r-a auzit vorbinci, i-a inleres pianurile pi i_a zis:- vino cu mine, omule ! Dacd vrei sd alungi de cearartd partea pdmintului, urcd-te in spatele meu gi eu te voi duce acolo fdrd nicio scrinteald.omui a ascultat propunerea vurtururui, a stat o vreme de s-agtndit, apoi a zis:- Infeieg cd vrei sd md ajuti, dar nu pot merge cu tine.- De ce ? s-a mirat vulturul. sii nu crezi cd-mi va fi usor sdte duc in spaie, o voi face insd pentru cd mi-a pldcut gindul tdu, eun gind inalt, vreau sd te ajut._- Nu, a spus omu]. M-a$ duce pe jos, dar sint prdpxstii gi ape,pdduri li piscuri pe care nu le pot strdbate Ei nici nu pot sdri peste

ele' M-am gindit cle aceea sd-mi fac drum prin miezul pdmintului.Vuiturul i-a chemat a treia oard :

Urc6-te ln spatele meu li cdl5toria va fi incintdtoare. Acolo,in pdmlnt, vei pierde toate frumuse{ile lumii, nu vei mai vedea nicisoarele, nici florile, nici iicdrul apelor, nll vei simfi nici vintui, nuvei auzi nici cintecul pdsdrilor gi nici risul copiilor.

- Da, gtiu, a zis omur, crar vreau sd incerc. cu tine nu potsd merg.

vulturul l-a ldsat -in pace Ei a zburat in zdri. omul a continuatsd sape zi si noapte, sdptdmi'i gi runi, ani gi zeci de ani. $i pe mdsurdce se adincea in pdmint, deasupra capului lumina se fdcea tot maimicd' glasul oamenilor nu se mai auzea, mirosul finului nu-l mai sim-tea' In jurul lui, zdduful si intunericul se indeseau, il dureau oasele,puterile ii scddeau gi nici qindul.nu-i mai era harnic ca ra inceput. $iintr-o vreme, ndruit fi ind ie puteri, omul a aruncat lopata, s-a ldsatin genunchi, apoi s-a lungit fdrS nici un inclemn. ,,Nu voi izbuti nici-clnd cele ce mi-am propus' gi-a zis el. Pe calea aceasta nu voi puteaajunge niciodatd de cealaltd parte a pSmintului. Deocamdatd trebuiesd renunt la gindul acesta". Ajutlndu-se de o funie pe care de lalnceput o legase cle un |drug la gura fintinii, oinul se intoarse lasuprafatd din nou. $i din nou v6zu soarele, din nou respird aerul bine-fdcdtor, din nou auzi cintecul p5sdrelelor. puterile ii reveneau, i selimpezeau gindurile, privea frumusefile rumii gi se bucura.De pe unde se afla, vulturul il v6zu gi zbur6 degrabd iingd dinsul.- Te-ai intors ? a intrebat el.- M-am intors, a zis omul.- N-ai putut adinci fintina pind dincolo ?r_ Nu.

6

spatele mem S

- TF-m

zbura pe a,uffi

dG nr snd #

l6gn dc ml

bc infufl tilomcm6 $mi

Page 5: omul fara umbra_NEW.pdf

-DeCen-aivrutsf ,zbor ipear ip i lemele?Niciacl lmnue;: lacdvreisSajungic]ecealal tdparteapSmintului ,urcd. te in:-. rneu $i eu te voi auce fbr6 nici o scrinteald'

Cnul tdcea.:;: '1"'1,", }a inc1oial6 ? l-a intrekrat clin nou vultur'l.

- - - ;^ ; -*rXino a qis omUl. DaCd- ug ut i DL(rr ru r t r !Ev--- ;

^ __;^; c*r . -

u l .

- Pentru c5 nu vreau s5 zbor pe aripi strdine' a zts om

, - :ac un lucru, il voi face prin puterile-*"1:'-^na*n nacfa qrr te s i mi i Cle ani , OmUl iZbUtiSe Sd

Peste zece sau poate peste sute 9i mii

,.,:.;;" J"Tl,ir";":;" ; JJ**u"lui ;i muu rnai creparte. Vulturul il

-- ' :i si-;J*tff:t"? zburincl pe niEte pasdri de foc. ztceai cd nu vei

: - , :* Pr ar iPi strdine'

Cmul zimbi'

-Nusintstr6ine,azisel .Pdsdr i leacelea}e-amfdcuteu.Le-am

:: : : . . s i -anr indrdzniL sd Ie fac '

\ .u i turrr l t f ,cu.NuSernaivdzuserddemult ,nu. Imai intelegea

. : -::, at-it cte iesne. lqi f6cu vint $i se pierclu sple piscuriie muntilor'

HRTSOVUL

T--; lmalemoqierCarestdpinea.pEidur i ledepeunmunteintreg'. : . ' i - i r fg ip in6lapoale, iegi intr-ozi lavindtoareinconjuratde' , . ' . 's ls ides}ugi .Deobiceinuseindepbrtapleamultdecasf, ,nu

::-, a le pe paminturile lui' In ziua aceea' ins6' se lut dupi' o vulpe

:: :sefur igasepr indesi$ur iEiacumalergag-- : t - l : : * luneiardtur i "l- .se iupa

"a cit"va sdge|i , i ' " ' " nimeri. Furios, mogierul iEi indemnd

.. . - . -s l 'porni lagaloppeurmas5lbdt ic iuni i .Alergdoburr6bucatade: : : _na ia urmf, pierdu .roip*u ain ochi, in schimb zliri o ceat6 de

, ':--=li. care rnunceau ceva' ce anui'ne nu putu inlelege Ia priina ve-

" n ', \Iai fdcu o goand de cal 9i opri pe marginea unei ripi' l ingd

* - _ - - . :

- \-relle bunS' le ur5 el tuturor'

_\-remebundgidomniei ta le, i i rdspunsecelrnaibdtr indintre. ' ' , , ' ' * .* i_ 1. . : l - - r '

- Ce facei i a ic i ?

- Facem un Pod'

- Fod ? 'Si ]a ce v6 trebuie Podu1 ?

Page 6: omul fara umbra_NEW.pdf

-,"i*#{{ra

- SA ne putem aduce acas6 munca ogoarelor de dincolo de rip5.

Am avut unul Si s-a betegit.

- Locurile de dincolo de ripli, ziceli c[-s ale voastte ?

- Ale noastre.

- Asta nu se poate, se incrt intd mogierul . Tot ce se invecineazd

cu pdcluri le e al meu.

--- Ba nu- i a;a, boierule, i l infruntf , b i i t r inul . Avem 1:dmintur i le

acestea cle la p5r inf i i noFtr i ' e i le a\ /eau cle la but l ic i ' bunic i i de la

mo$i i Si strdmoqi i lor . Aic i munci t l c le sule l i c le mi i de ani ' a ic i ne

sint ingropal i morf i i , a ic i ne i rosin puter i le 5i ne rdsare soarele de

cind ne gt im.

- . . .Asa ? p6ru a Se mira mo$ierul . Dar l r r isovul i l ave| i ?

oameni i se ui tard unr i l la ai tu l , nr l at iz isetr i r p ind atunci aseme-

nea r , rorbd, 'u

qt iau ce este ul ] hr isov. P, i l t r inui s i i l t i r d in umeri c les-: ' '

r - r l r r isov ? Floare rard sd f ie 'curnptrnit.

- cum adicf , ? intrebd el . ce este t tuhr isov ? Floi .

pasdre c intdtoare s. i . f ie, sau ce ?

- E o clovacld cle Sti ipinire, i l l irmr-rri moqierul' Aveti voi ase-

menea dovadd ?

- $i cum aratd, boierule ?

- Ar f i ca o piele de oaie pe cale v i i s int scr ise dreptur i le asupra

p6mintului . Avel i sau nr i i r r isovul ?

- Nu gt im, boierule. o f i u i tat c le inaintagi sub strea$ina vreu-

nui bord'ei, sau ingropat pe rttrcleva, mai gti i ? S5.l cd,ut5nr.

- cdutaf i - l . Peste t re i z i le af f I s5 poposesc' la voi in saL' sa-mi

arf , ta l i hr isovui . De nu- l vef i ar . rea, r 'e! i pdr i rs i toate pdrnintur i le vecine

pf,dur i lor .

Cu aceste vorbe, rnogierul ig i struni calul , intoarse 5i se i r lc l rept5

sprepddurecutoatf , l iotaluideslugi ' .C"t tdntuSj- l1vi1Xin":T-"calului , apoi pr iv i rX unul la al tu l cu t leclu*-* t i t3. : B5tr inul care vor-

bise in numele tuturor c l5t in5 c l i i l cap'cu incloiat6 ' Nu creclea nic i e l

s5 se af le pe uncleva un asemenei l hr isov, car pcntru cd tnai era t imp

pini i la venirea mogierului in sat , j rot i i r i rd sf , caute' $ i t rc i z i ie oa-

meni i scotocir5 peste tot , pr in cdmi i r i 9 i l le sr" ib streagini ' p i ln podul

caselor gi a l gurelor, pr in f iv l i ie r i g i r l ic iur i , ba incd uni i sdirau sub

talpa caselor sau is i urneau pietroaiele ce l ineau loc de trepte ' Nimeni

nu g?is i ceva care sd setnene cu hr isorruL cerut '

-_ Ce ne facem ? se intrebau oameni i cu adincd ingr i jorare 9i cu

ochi i la bdtr ln. In letepcir inea lu i le ela s ingura nddejde, dar nic i bd-

trinul nu fdcu aLtceva decit s5 salte clin uineri.

B

Page 7: omul fara umbra_NEW.pdf

I

- Oriunde, aldturi, ageaz5-te oriunde !- Nu pot.Omul sdltd din umeri, cldtind din cap cu pdrere cle rdu gi vdzind

cd se intunecase de tot intrd ln casd. Fdrd indoiald cd pind la urmdpasdrea se va culca pe o creangd oarecare, nu va avea incotro.

Nevasta pregdtise masa, omul se agez5, vru sd se apuce cle min-cat, dar simtea cd nu-i este foame, nu avea chef de nimic, i se plreac5-i lipsegte ceva. Femeia ii vdzu frdmintarea $i-l intrebf, :

- Ce-i cu tine, omule ?EI ii povesti despre cele petrecute ln grddind, cum se ldsase noap-

tea gi cum odatd cu ea venise pasdrea sd se culce.- S-o fi aciuit pe undeva de atunci, nu-ti face atitea ginduri din

pricina ei.Omul, insd, nu avea linipte, incercd din nou sd mdnince, se riclicd

iar de la mas5, se invirt i pr in casd ca in cele din urm5 sd ia un fel inar9i sd se ducd in grddin5.

Sub mdr, chiar dedesubtul golului unde i se aflase rarnura, -qdsipasdrea cu aripile desfdcute, cu gitul gi ciocul intinse ca gi cum ar fivrut sd intre in pdmint in zbor, ata cum in zbor intra in adincnrilevdzduhului. Omul lud un hirietr Ei la addpostul nop{ii sdpd o rnicl qroa-pd chiar sub locul de somn al pdsdrii.

CIOFTITORUL IN PIATRA

Ciopli torul ln piatrd trdia intr-un sat de la poalele mulf i lor, sestabi l ise acolo ca sd-i f ie aproape locuri le cl in care i l i scotea mate-r ialul de lucru, cea mai trainicd piatr5. Pentru mdiestr ia lui era cu-noscut pind in cele mai indepdrtate finuturi, veneau ia el cle pretriti l-deni cu rugdmintea de a le lucra, nici nu putea face fald atitor cerinlecite se iveau zilnic. Omul se angaja uneori pentru luni cle zile saupoate r:ai mult, executa capiteluri pentru coloane, corniqe +i fron-toane, scdri si balustrade, iar pentru casele mai mocleste scuipta micibasoreliefuri bune de apiicat pe fafade li frontispicii. Tot ce iegeadin mina iui era nemaipomenit de frumos, motivele lui sculpturaleerau originale, oamenii ii admirau lucrdrile incintdtoare. \resel defelul lui, cu zimbetul pe chip, harnic gi comunicativ, ciopritorul inpiatrd era respectat de toatd lumea, treburi le i i mergeau din pl in, nuavea de ce sd se plingd.

{

Intr-o C.uul-=: i

canul l i dal ta s i se

neasc6. Era o 7t c i

tnmiresmdu ' , - lz : - : ' - :

c lepdrtbr i le, 1: : - - =: I

depdrtau in zr : : - : : i '

torul inceica s, : - -"-"r

negre or i t rc l ' - . : - - - - - '

sd se at lestec' - -

cd nrnncise l l r r : :

A dor ia v ' ' - t -

Se int imPl. i , - - -= --

ardtau ca t : :a- - ' -= ' -

str imbe, f igui i - : :=*

atunci i i ac1:: ' ' :=;=: l

incePut n-au Z": : - :

r i le, sf , - i ara ' ; ' i - '

sdi ta c l in ul : l ' - : - - - ;- i

I rcDuri le c ' l

i i Pier ise c " ' l : ' - ' - :

p ldceau ce' ' : l " " - ' - ;qi 1-r- ' - '?I

stdtea mibn, l : - - :

pe c lcas'- i ; : I3 - 1 : - - -

doud cocoa:e'

- Ti- :_: - . 1 -- lJ

- I i , l - : : - : ' - i

- D1. -1, : . , r - :

sd vrei s i l - ' : * : " s i l

Olr 'u i st-= - ' - 'e

d,eodala , - . -*=- ' - l '

iucrdr i ie c--- ' l - - l '

cu r-ecniu- ; - : - - - ' : :

T-n

l im-. i - , -c ' - - - : -i t ! - rJ --r ' - -g - * - : - '

Page 8: omul fara umbra_NEW.pdf

-rt *r

tului. ,,Dd, da, vorbea eI de unul singur, am sA adincesc fintina pindvoi rdzbate pdmintul qi voi fi primul om care am ajuns dincolo,,.

un vultur I-a auzit vorbind, i-a inleles pianurile gi i-a zis :__ Vino cu rnine, omule ! Dacd vrei sd ajungi cle cealaltd parte

a pdmintului, urc6-te in spatele meu gi eu te voi cluce acolo fdrd nicio scrinteaid.

Omul a ascultat propunerea vuiturului, a stat o vreme cle s-agindit, apoi a zis :

- infeleg cd vrei sd md ajufi, dar nu lrot ilerge cu tine.- De ce ? s-a rnirat vulturul. Sri nu crezi c6-mi va fi usor sd

te duc in spa'Le, o voi face insd pentru cti rni-a pl5cut gindul tdu, eun gind lnalt, vreau sd te ajut.

- Nu, a spus omul. M-a$ duce pe jos, clar sint prbpxsti i gi ape,pdduri f i piscuri pe care nu le pot strdbaie gi nici nu pot sf lr i pesteele. M-am gindit c1e aceea s;i-mi fac clrurn prin miezul pdmlntului.

Vulturui i-a ciremat a treia oaril :Urc6-te in spatele meu gi cdldtoria va fi lncintiitoare. Acolo,

in pdmint, vei pierde toate frumusefiie lumii, nu vei rnai vedea nicisoarele, nici florile, nici iicf,rui apeior, nu vei simli nici vintul, nuvei auzi nici cintecul pdsdrilor pi nici risul copiilor.

__ Da, qtiu, a zis omui, dar vreau sd incerc. Cu tine ltlt potsb merg.

Vulturul i-a l6sat -in pace Ei a zburat ln zdri. Omul a continuatsii sape zi $i noapte, sSptdrnini ;;i iuni, ani Ei zeci cle ani. $i pe mrsurdce se adincea in pSmint, deasupra capului lumina se fdcea tot rnaimicd, glasul oameniior nu se mai auzea, mirosul finului nu-l mai sim-tea. in jurul lui, zdduful Ei intunericul se incleseau, il dureau oasele,puteriie ii scddeau gi nici glndui nu-i mai era harnic ca la inceplt. $iintr-o vrelne, n5ruit fi ind de puteri, omul a aruncat lopata, s-a ldsatin genunchi, apoi s-a lungit fdr5 nici un inclemn. ,,lrtru voi izbuti nici-cind cele ce mi-atn propusr qi-a zis el. Pe calea aceasta nu voi puteaajunge niciodatd de cealaltd parte a pdmintuiui. Deocamdatd trebuiesd reilunf la gindui acesta". Ajutindu-se de o fr_inie pe care de Iainceput o legase de un fdrug la gura fintini.i, ornul se intoarse Iasuprafald din nou. $i din nou vbzu soarele, din nou respirS aerul bine-fdcdtor, din nou auzi cintecul pdsdrelelor. Puteri le i i reveneau, i selimpezeau gindurile, privea frumuse{ile lumii gi se bucura.

De pe unde se afla, vultttrul il v6zu gi zburd iegrabd lingd dinsul.- Te-ai intors ? a intrebat el.- N{-am intors, a zis omul.- N-ai putrit adinci fintina pind dincolo ?- Nu.

6

J,

Page 9: omul fara umbra_NEW.pdf

vrut sA zbori Peajungi de cealaltdvoi duce fdrb nici o

Jnr.i l tdcea.

- De ce stai Ia indoiald ? l-a intrebat

- Fentru cd nu vreau s5 zbor Pe ar iPi

:c un lucru, il voi face prin puterile mele'

:---.si,e zece sau poate peste sute Ei mii

, :le cealaitd parte a pdmintului ;i mult

sr- i vorbi ast fe l :

- Te-am vdzut zburincl pe nigte pdsdri

: , : ar iPi strbine'

C::rr"rl zirnbi.

- Nu sint strdine,

sr-ai- 'r indrdznit sd

aripile mele ? Nici acum nu

irarte a Pdmintului, urc6-te

scrintealS.

- De ce n-al

- laca vrei sd

-. neu 5i eu te

'i-ultt lrtr l tdcu. Nu

-: , at i t c le lesne. 19i

a z is el . Pdsdr i le acelea

le fac.

se mai vdzuserd de mult'

fdcu vint '?i se Pierdu spre

clin nou vuiturul.strdine, a zis omul. Dacd

cle ani, oinul izbutise sd

mai cleParte. Vulturul il

de foc. Ziceai cd nu vei

Ie-am fdcut eu. Le-am

nu-l mai inlelegeapiscuritre muntilor'

ein

HRISOVUL

rr rnare moqier care stdpinea pddurile d: l" :i 3::::,,:f:nj

.t:,J11"ril:t1'i ilJ",";:;';;,;;i i" vindtoare inconiurat de. 6?n a *rr l t r l r . casir , nU

*,'li'.: J,ffi. ';"';;;;;i;" ;" indeparta I':: ,Tlt:,1:r.,1'*,11.' .J' ;" JJ;il#;"";;" r"- "t"" J'::::^'"i:-'?,,:11,u;::t 'Jl;1i,*",,1,?rlrTil;;';:rii,rr"it 1.',* alerga de-a rungur unei ardturi"

^ *^oio ' r r l is i indernnd

il;t:T?iffi: lin?,T'i,""-l""imeri. Furios, moeierur iqi indemnd,- . t \ n hnnX hucatb de"* .,'1;* f," t l "r'J,l fi""'; # "

" J ril ai i c i un ii . Al::Y:,: :,.:l t^ o

:::li i:. : ;J i 'J : i131;: f f i l i l "d inocrr i ' inschimbzi i r ioceatddea-- i , -*n ' larro la nr ima Ve-

;fi"r: ;iilff';;";, i" u""*e nu putu inlelege la priina ve--^ i ,anr ' ' ,noi

r in i . l inqd.*=:-- i care munceau uev.t , ' : , * :* : ; , ; " ; . ,^ r ip i , I ingd-: l " le i fdcu o goand de cal 9 i opr i pe marg; inea uner

reme bund, le urb el tuturor'

remebunSqidomniei ta le, i i rdspunsecelmaib6' t r indintre

- Ce facetr i aici ?

- Facem un Pod.- Pocl ? $i ]a ce v5 trebuie Podul ?

Page 10: omul fara umbra_NEW.pdf

- SA ne putem aduce acasd munca ogoarelor de dincolo de rlpd.Am avut unul pi s.a betegit.

- Locuri le de dincolo de r ipr,- zicefi c6-s aie,voastre?- Ale noastre.- Asta nu se poate, se incruntd mo$ierul. Tot ce se invecineazd

cu pddurile e al meu.- Ba nu-i dgil, boierule, il infruntd bdtrinul. Avem pdmtnturile

acestea de la pdrintii noptri, ei le aveau de la bunici, bunicii de lamopii pi strdmopii lor. Aici muncim de sute l i de mii de ani, aici nesint ingropati mort i i , aici ne irosim puteri le gi ne rdsare soarele decind ne gtim.

- . . .ASa ? pdru a se mira mogierui. Dar hrisovul i l avel i ?Oamenii se uitard unul la altul, nll auziserd pind atutrci aseme-

nea vorbd, nu gt iau ce este un hrisov. Birtr inui sdltd din umeri cles-. " : .cumpdnit.

Cum adicd ? intrebd el. Ce este un hrisov ? Floare rard sd f ie.pasdre cintdtoare sd f ie, sau ce ?

- E o dovadd de stdpinire, i l ldmuri mopierul. Avel i voi ase-menea dovadd ?

= $i cum arat5, boierule ?- Ar fi ca o piele de oqie pe eare v-d sint scrise

pdmintului. Aveti sau nu hrisovul ?- Nu gtim, boierule. O fi uitat de inaintagi sub streagina vreu-

nui bordei, sau ingropat pe undeva, mai gtii ? Sd-l gdutdm., ,

Cdutal i- l . Peste trei zi le am sd poposesc , la,voi in sat, sd-miardtafi hrisovul. De nu-l veti avea, r'eti pdrdsi toate p'Smintririle vecinepf,durilor.

Cu aceste vorbe, molierul ipi sfruni ca]ul, inioarse"gi se indreptdspre pddure cu toatd l iota tui de slugi. Cei rdmagi ' pr ivir f , in urmacalului, apoi privird unul ia altul cu nedumerire. Bdti inul care vor-bise in numele tuturor cldt ind din cap'cu indoiald. Nu credea nici els5 se af le pe undeva un asemenea hrisov, dar pentru Cd'm'ai era t imppind la venirea mogierului in sat, hotdrird sd caute. $i ' t rei zi ie oa-menii scotocird peste tot, prin cdmbri gi pe sub streagini, prin podulcaselor gi al gurelor, prin pivni ie gi gir l ic iuri , ba lncd uni i sdpau subtalpa caselor sau igi urneau pietroaieie ce fineau loc de trepte. Nimeni.nu g5si ceva care sd semene cu hrisovul cerut.

- Ce ne facem ? se intrebau oamenii cu adincd ingrijorare gi cuochii la bdtrin. lntelepciunea lui le era singura nddejde, d.ar nici bH-trinul nu fdcu altceva decit sd salte din umeri"

I

drepturil" usrrpr"

Page 11: omul fara umbra_NEW.pdf

Gele trei zile trecurd repede 9i, la soroc'

i in crucea vdzciuhului, dinspre pddureclnd soarele se afla ca

se auzi larmd de coPite.

maidanul din mijlo-cu ce ne cre;tern

s apropia insofit de oamenii lui'

- Ce ne facem ? se intrebau cei adunati pe

mtului. Ne ia pdminturile ? Noi ce muncim'

g

W6trinul, care pin6 atunci tdcuse chinuit de ndduh ri de gindurl'

frm fata potopuiui de inirebdri, dar fdcu semn oamenilor sti stea

t} t ra imult ic6l5retr iopr i rSpemaidan,ceiadunat iacolosetn lituri fdcinclu-le 1oc. In fal6, rdmase s6-i infrunte bdtrinul'

i se priveau cu adincd ingrijorare'

- Ei, intrebd mo$iertll ' Aveli hrisovul ?

- I laYem,boierule!vorbiCuindrdznealdbatr inul .

- Se-l vdd.

cfm,ui intinse miinile cu palmele desfdcute 9i le ardt6 mo$ierului'

- Iatd hrisovul. Drepturiie noastre de staplnire sint scrise pe

l[e noastre. Pune mina Ei intelege'

[n clipa aceea toti oamenii satului ili ridicard bratele cu pa]rne]e. , r r hXtX-

ffi;5;;;: Moeierut apucx qi pip[i palma bdtrinului cu bdt6-

, f5cute de coarnele plugului, de coada toporului 9i a tirndcopu'

fr,fimase cu ochii in pSmint, pe ginduri. cind iri ridica privirea

s p5durea de bratre ale celorlalli oameni'

- p6, il avetri, zise. Acesta vH e hrisovul'

[$i inclind fruntea, intoarse ca]ul 9i nu mai tulburS pacea oa'

MAMA $r FtoaREA

Iingd grddina unui irn-O femeie cu un copil in brate trecea pe

. Drumul ei nu ,era pe acolo, dar intorcindu-se de Ia cimp spre

re vede c5 se rdtdcise 9i acum cduta o c5rar-e ca^re s-o ducd la

mmmlcelbun.Deocamd.atdmergeapel ingdgard,pr iveadincolo$irumlmuna de frumuselea mereloi impdrdtegti, mari si pirguite' atir-

p,g 1am[ri. Copilui avea trei sau patru ani, vazu 9i el rnerele $i

ud cu degetul incepu s5 scinceasc5 ;i sd ceard'' Mam6-s'a lncerca

rpotoleascS.._ Nu.se poate, puiule, merele sint ale imparatului.

Page 12: omul fara umbra_NEW.pdf

, I

Copilul era plea mic pi nu-gi putea stdpini ciorinfa, se apucase

de plins, ardta intruna dincoio de gard. Cum nu-i putea face sd tacb

cu nici un chip, femeia i9i spuse : ,,Doar n-are sd fie foc dacd iau un

mdr. VAcl cd nu-i nimeni pe aici Ei de-o fi sii md prlndd, le spun cd

1-am luat pentru copii". Gindind in felul acesta, intinse mina peste

gard, rupse un mdr pi-l dddu copilului.Nici nu apucd sd facd trei pasi cd se pomeni inh6|atd de clouX

slugi lmp6rdteEti qi tiritd inddrdt spre porille palatului. incepu sd

plingd, sd le spund cb numai nevoia o fdcuse sd rivneascd la merele

lmpSratuiui, c5 nu ptituse indura piinsul copiluiui, c5-1 plfitegte sau

cd muncegte pentru m5rui acela. Slugile n-o ascultau 9i nu-i dddeau

clrumul ctin strinsoare nicicurn. O ciuserd cll fortdl 0n palat, strdb6-

turd mai multe incdperi Si se oprird cu ea in fata impdratuiui' Acesta

stdtea rezemat cle bralele tronului gata sd acloarmd, incit atunci cind

cele cloud siugi intrard tirincl femeia dupd din;;ii, tresdri buimdcit.

- Ce este, ce s-a intimPlat ?

- Femeia aceasta a furat un mdr din grddina impdrdteascd,

mdria ta.

- ASa ? se trezi impdratul. Sd i se taie capui'

Slugiie se intoarserd sd clucd fernei-a afard, incepuse sb pling:r

gi copilui, gi plingea atit de tare incit ifi lua auzul.

- Stati ! i i opri impdratul c'"r palmele la urechi, vfd cd are 9i

copil. Cite mere ziceli c-a furat ?

- Unul singur, mdria ta.

- Dacd-i o$o, nu-i mai tdiati capul. Luafi-i copilul, datri-l intre

copiii slugiior, iar pe femeie s-o intemnifati in cel mai adinc beci al

palatului.

Zis li fdcut, porunca irapdriiteascd fu indeplinitd numaidecit.

$i-a stat ferneia inchisd citeva luni de ziie. De cite ori avec

prilejul, trimitea vorbd impdratului s-o ierte, sd-i dea copilul inddr5t

pi s-o lase sd plece in satul gi in treaba ei. Dar impdratul nu era deloc

milos, cei osinditi cle eI erau bun osinditi ! Femeia se ruga atit cle

mult de iertare incit lmpdratul, plictisit, i i trirnise in inchisoare o

floare ruptd atunci clin grddind odatd cu r6spunsul iui 9i anume : dacd

peste noud zile avea sd intoarcd floarea la fel de vie 9i de proaspdtd,

atunci ii va da pi copilul Ei libertatea. Cind prirni fioarea, biata mamd

se bucur6, apoi se intristd Si mai rdu. Cum era s5. intretind viala unei

flori in inchisoarea ei unde era un frig nemaipomenit, unde nu se

afla nici dram de apb gi nici raz6. de lumind ? Pentru cd a$a era orin-

duit, condamnalii nu primeau nici mincare, nici ap6, pind cind o

sfirgeau cu viata. $i dacd era oto, ce putea face sdrmana femeie ?

10

Page 13: omul fara umbra_NEW.pdf

Cu toate acestea, c lupd ce trecurd cele noud zi ie, mama copi lu lu iceru sd fie dus6 Ia impdrat pentru cd ea pdstrase floarea vie pi proas-p5t5, a$a cum o primise Ia inceput. Nu-i venea nimdnui a crerje ase-menea minune, Iumea crezu cE femeia nu mai era in toate tninfi le,aSa ceva nu era cu putintd. Dar cum ea stdruia s5 fie dusd la imp6ral,strdierfi o conduserS in fafa tronului. Acolo, mama copilului se inchindadinc qi cind se indreptd cie saie, scoase din sin floarea a$a cum oprimise cu noud zile in urmd. hnpdratul fdcu ochii mari, pipdi petaiele,frunzuli lele gi lujerul f lori i ; i nu mai a\zu nici o indoiald. Femeiarealizase imposibihil.

- Cum ai fdcut de n-a inghelat f loarea ? a intrebat impdratul._- Arn incdlzit-o cll suflarea mear mdria ta.- De uncle i-ai dat ]uminX ?

- Din dragostea mea.

- Cu ce-ai ridat-o ?

- Cu lacr imi ie mele.

Impdratul nu mai avu incotro. i i dddu degrabd copi lu l inddrdt: ; -e : lbrui amindurora l ibertatea.

G,{RDUL

l , la i de muit oameni i nu aveau gardur i in jurul gospoddr i i lor ,I f l :-: -e era cle-ajuns. Plisdrile Ei animalele domesticite nu se lnclepdr-ir;dLu :e Eospocldri i, j ivinele pddurii gi ale cimpului nu intrau ln sate,r[ rrg,: : * lestuiS hrand pe unde se aflau, oamenilor nu le-ar f i trecut,I i r- : *: sa iscodeascd ori sl i intre intr-o casd strdin6. Pe vremea aceea:ri lr- ,.rui sau pdgubirea vecinului nu erau cunoscute.

-::re oamenii de atunci se afla unul care iqi fdcuse casd pe or i r r : : : : : rd ' de aceea cei la i t i t l q i botezaserd Dindeal . $ i Dindeal acesta'pf-r :a:: tdcut gi cam singuratic, altfel om ca toli oamenii, cu nevast6str , : : : : . larnic ia t reabd l i pr iceput. Cd nu venea ser i ie la $ezdtor is' ' ftr 'L :-:: inicile la hore nu i-o bdnuia nimeni, omului i i pldcea mai murtdr, i - i ,$. t t re ai lu i .

- ' :r-una din zile, insd, vecinii au vdzut cd Dincleal igi construiesterr .::"*: casei un gard. Irlu anziserd pind atunci de a6a ceva, nu qtiau*f,ir**- : ' :au rosturi le, ce inlesniri putea sd aducd gospoddriei un gard.

- La ce-fi trebuie gardul, frate Dindeal ? i l intrebau oamenii.

l

l!

t!l

fil

lli

I

,ilililiItlitt111

Page 14: omul fara umbra_NEW.pdf

Dindeal sdlta clin umeri zimbinci qi bombdnea ceva nei'feles.Dup6 citeva zi ie, clnd lucrarea era gata, vecini i au inceput sd priceaplia cc era bun gardul. Nu puteau veclea dincolo de ol, nu mai gt iauce se petrece pe locul imprejmuit 6i asta nu insemna ctecit cd Din-cleal ascutldea ceva. Dar ce avea cle asculls Dindeal ? Cd cloar casai-o cuno;teau bine vecini i , nevasta Ei copi i i la fel, lacia cu rnir lar,sldnina pi vinul, capra pi pdsdri le, pruni i si salcimii , teica pentru ap5$i buturuga de spart lemne, rnd rog, toate, toate erau gt iute gi rdsqtiutede oarneni. Ce putea ascunde Dindeal ?

Curiogi cum nu mai fuseserd pind atunci, au inceput sd-l pin-deasci 9i cum nici un lucru nu este perfect, nici gardul lui Dindeal nuera fdrd cusur. Printr-o crdpdLurd oamenii au putut ved.ea iptr-o ziceva deosebit de interesant. Era la ceasul amiezii cind copiii .afipiserddup[ masd, iar nevasta spdla vase]e in bucdtdrie. Dindeal iegise irrcurte, se aFezase pe buturuga cle spart lemne qi privea in pdmint. Ceeace se pdrea in afara firii era cd oamenii care iscodeau prin gard arrobservat in jurul fruniii lui Dincleal un fel de abur albastru, iu'. inaburul aceia nigte sclipete cind verzi, cind rogii, ceva nemaivdzut Einemaiauzit de dingi i . , ,Aha, gi-au zis ei minunindu-se, va sd zicd astaavea de ascuns Dindeal !" $i intr ind in curtea omujui, i -au vorbit asa :

---_ Ascuit6, Dindeai, nu te mai feri cle noi. Am vdzut prin crd-pdtura de colo niqte scl ipete in jurul frunl i i tale. Ce erau acelea ?

Supdrat cd fusese tulburat, ornul s-a riclicat de pe buturugd, aoftat din greu, dar neavind alt rdspuns, a spus ad.evdrul :

- Acelea, mdi oameni buni, erau ginduri le mele care, ca un-dele unei ape se prefdceau in fel gi chip. Cind aveau sd se limpezeascH,voiam sd vi le destdinui pi vou5, cd pentru noi toti md strddui. F6cu-sem gardui sd nu vedeli voi prefacerea gind.urilor, sd le aflali gataimplinite.

- Erau nemaipomenit de frumoase ! a zis unur.- I{emaipomenit de frumoase, a zis aliul.$i plecind, oamenii, fiecare Ia el acasd, cite unul clintre dingii

se intreba: ,,Oare nu pot avea li eu ginduri clin acelea frumoase caale lui Dindeal ? poate cd le arn, cine gtie, poate cd ele existd gi nuse vdd pentru cd nu am garcl !,,.

Peste citeva zile trei sau patru gospodari iqi imprejmuiserf, ca-sele' peste o lunf, de zile tncd zece sau doudzeci de oameni fdceauacelasi lucru. De atunci toli igi fac garcluri sd creadf, vecinii cd ascundacolo invfflm5qeal& de ginduri. Se gtie, insd, cX nu oricare gard ascundeceva.

12

Page 15: omul fara umbra_NEW.pdf

PASARILE

Doi generali conduceau doud armate, se dugmXneau de moarteirtre ciingii gi se rdzboiau de multd vreme. Uneori cigtiga lupta unulii:t ei, alteori celdlalt, dar niciodatd nu se zdrobiserd atit de rdu lnciturui din doi sd fie ingenuncheat qi sd se isprSveascd rdzboiul. Arma-:e,e ior se aflau pe un cimp deschis, apezate fal6 in fafd, gi cind seordona inceperea luptei, sol'datii trdgerau cu pugtile gi unii gi altii pindcinC se innopta. Cddeau gi de o parte gi de alta, sanitarii adunau mor-

ti: si rdnitii in vreme ce generalii, in addpostul tranqeelor, socoteaupe cei rdmagi ca sd gtie de cite pugti Si de cite gloante au nevoie il

r.oua zi, Nimeni nu aflase de ce se du$mdnesc atit de rdu cei doiq:nerali, iar soldafii lor, neinfelegind scopul ciocnirilor dintre dinqii,:tLr mai voiau sd-qi vadd camarazii rdpugi de gloante, soartd care tl

a;:epta pe f iecare.gi intr-una din zile se petrecu un fapt nemaiauzit li cu totul de

reinfeles. Se pornise lupta intre cele doud armate, ostagii trdgeau

:-rn rdsputeri gi de o parte gi de aita, dar nu cddea nici un luptdtor,

;-oanfele nu nimereau pe nimeni nici de la unii, nici de la ceilalti.

l,Iai mult incd, cei doi generali, fi ind ingtiinfatri de aceastd bizard in-

linplare, venird repede sd inspecteze frontul gi intrard intre ostasi

s 1 se conving[ cu ochii lor de cele ce se petreceau. Toti ocheau Si,.rigeau cu pugtile in adversari, dar dintre aceia nu se vedea cdzind

nici unul. Trdgeau gi ceilalti, era limpede, nu nimereau insd niciodatb

-:r plin $i, curios, gloanlele nu se mai auzeau guierind ca de obicei.

Uimifi peste mdsurd, generalii cercetard atunci v[zduhul gi, spres lrprinderea lor, vdzurd un stol uriat de pdsdri care se roteau ca uni-irtej intre cele doud armate. Privind mai cu atentrie, observard cE:;ecare dintre pdsdri se alinea in zbor pe o directie sau alta pi c5 in-,;;:i i iea unul dupd altul toate gloantele ce se deplasau in iure$ul lor:rin vdzduh. "Aha, igi ziserd ei, va sd zicd in felul acesta se irosesc

:artuiele. Dar de unde asemenea pdsdri inghilitoare de gloante ?". La

;:ceput, fiecare general il bdnuia pe celdlalt, dar in scurtd vreme igic rdurd seama cd era absurd sf, se suspecteze unul pe aitul. Pdsdrilel" g:liteau proiectilele ambelor armate, incit cel ce le trimisese trebuia;: iitat in altd parte.

Dddurd ordin sd se opreascd focul gi o datd cu incetarea foculuis:clul de pirstri dispdru ca prin farmec. Ordonard din nou foc gi din::.r pdsdrile intunecard cerul. Cum se putea petrece asemenea lucru:;-+i dddurli seama, nu-Si putur5 explica ln nici un chip degi cerce-iard toate clrfile de tactic[ militard li-pi bf,turd capul zile 9i nopti.

13

Page 16: omul fara umbra_NEW.pdf

cum-necum, adevdrul era c5 pugtile lor deveniserd in miinile solda-

lilor nigte ciomege in loc de arme d'e foc, ori cei doi generali nu con-

cepeau sd lupte decit cu arme moderne'

Fiindca nu puteau trdi f6rd a se afla ln rdzboi' hotSrird sd-$i dea

mina, sd rezolve impreuna noua situalie ivita, iar dupd aceea sd con-

tinue a se tupta intre ei. lnlelegindu-se in felul acesta' se adunard im-

preund gi incePurb sfatul :

Dumneata ce propul ? intrebd primul general'

Ai doilea general rdspunse : r ---^^^.^.,r. v_ 56 965;* o armd pentru distrugerea dugmanului Comlln : od.

ttttt"or*u potrivitd pentru invingerea od:1lt:,t 1'1r -T::" ::#l:l;

f5r5 ca acestea sd fie cunoscute indeaproape si, de u:9"1' q:":::lit

incepurdsSlecautepr in imprejur imi.NulegSsir6, insd,ginuaveausd le gdseascd niciodatd. Ele se iveau ca niste musculile din inimile

soldalilor, fdrS ca cineva sd ie bage in seamS' La inceperea focului se

transformauinpSsdr i inghi l i toaredegloanle, iardup6aceealeve-neaulalocur. i le lor .General i inuaveaudeunclesSaf leadevarul .Eicdutaupestetot ' int ' i "g" ' i9 i in.Rd$ur i 'voiausduciddcuor iceprei pdsdrile gi nu le gar"Jo nicaieri. Acum treceau saptaminile' lu-

ni legiani i6 i intret impsoldal i iSeapucarSs6arecimpuldeluptSsi sd semene griu'

ZARII,E

Trdia intr-un sat un om culrlinte 9i harnic, avea gospoddrie fru-

moasa, avea nevastfl 9i copii mici, cu ochii ca cerul' cu pdrul ca soa-

rele. Pind atunci nu se intimplase nimic deosebit in casa aceea' tre-

burile erau bune qi la locul 1or, atita doar cd omul pdrea nelinigtit '

mai toatdVremeac6utas6rdmindsingur,segindealaCeva, lacCanume nu gtia nimeni' $i intr-o zi ii zice nevestii :

- [1, femeie, am s5 lipsesc o vreme de acasd, pregdtegte-mi

ceva sd Pun in traist6.Luatd pe nea$teptate, femeia l-a privit cu ingrijorare' Pe vremea

aceea oamenii nu cdldtoreau, fiecare igi veclea de casa Ei oqorul iui'

cele mai lungi drumuri ce le fdceau erau la moard Sau la p5dure'

dupd lernne.

-$iundevreisSmergi ,b6rbate?l-aintrebatfemeia.

L4

Page 17: omul fara umbra_NEW.pdf

- In lume, a mai zis el.sl af lu ce este pind acolo, sdgine;te cu cerul

Uite, vezi zdrile cle jur_imprejur ? Vreauajung la dunga unde pdmintul se m5r___ ps' ce-ri trebuie s5 afri ce-i in lurne, ce nevoie ai s5 vezi zd-r i le de aproape ? c5, slavd domnuiui, nimeni n-a lners plnd acoro r i:r ici r-a pdg*bit , nici n-a cipt igat. Tie .u-r, trebuie ? Doar acasd ai

,i;,l,llli; ilJ: ;,"":;?rdni, ai ce sd imbraci, copii ai, nu,,ustd ai, ce

- \z-reau sd clino,sc ce-i in rurne, sd md intorc sd spun gi altora,': iate cd cele aflate vor fi cle vreun folos oameniior. De plecat trebuiesl plec' I j i te, simt aici rr piept un goi.ur" trebuie implinit cu ceva:r-mi zice mie mintea cd gof i acela are sd se implineasc' c ' ce-anrS': r'-dd, cll ce-am sd ..,r.ou. pe uncre voi merge. Tu sd ai grijd cre-es.l gi de copi i , cd cle intors md intorc repecle.si omui a piecat urmdrit cle privirile nevestei ;i are copiiror, a: 'ers zi de zi qi sSpti iminir de s'pt 'min', c 'rcina sat dupd sat gi t i rg..:l:.it:? ,*"ll^0".:,::y:i ::::tJ J"'."",", a'a pi inleregea mu*e.:-rurj 9i fapte Ia care pind atunci nu se gindise pi cu [::9":r-T:T:- l - , r c le casd $i de ai h i i , avea cuqetul imnXr_af Frr cX-X+^^, ,

vqvq er Lrc . . r lLrr / avea cugetul fmp5cat. Era sdndtos gi zdralrSn,:raodtea drumurire cu ugurinld, at i ta croar c5 nu avea cleroc astimp'r: stea Si el o zi sd se odihneascd, sirnlea ceva care i t rrXrr^-"-rrnie' s5 vacl' qi sd .u,'our.i;";"""'ji;: ;:nJ11""11,'iXni3"f""T:"-: : inpi6ri l i vorbe cie duh.si ci 'd intr-o seard omur ir i pregdtea sd se curce inLr_o cdpi ld

; ;?,i"H:":ir,:"":1,",:1, ,:"-y,:ll 1i;i .,,r,"d in rocur u,,ou pdmintul:: l:titne;te cu ce'ur

'u mai e murt. laii"" ,;:rffit:l T]:JJT:T,:i-:r cunoagte marginea rurni i qi voi pte.u inc15r5t, acas', , . A doua zi:-a scr-r iat dis-de-dimineafd, .hotdri t sd fur..rrg5 urt ima disranfd din'-';Illl tT

:1,':i ',:.::::^i'.,1 t: J;p;i qii.u'u,ta. A mers pind seara: 'rros c5 in sfirsiL urma sd puns capat

'arri#i;;. #;r

t: il:#::

:,;:: ';1,,:H:::,J:: *n:::::,""'",;s pe rinia zarii, dar spre-""::"rea rui, nu acoro se mdrginea pdminiui cu cerur, aJJ:1"T: ;:::, :,.;.:Xl itillffi,':,, "i;.:i':Jf Jjfl{^:;,:i,_"'i*y',' oarneni,

""" ".iit,[

;"ji J':l"';:i:*: . l IOS cX in qf i rc i r - 11?*- ^ ^y

=,,=ru .t;,;;;;;;" ' ; ::": i ::1.o"lt _*ui cleparte. gi omur carev Ll Lgl t .1..

: : :_ i" :se at i t , u i t incl c le c lorul c l*v qLrL' LrrL' lLr t te Clorui cte casd, s-a hotSrit sd calce gi int ind.e.rea:: a, l ,L id, sd poatd ajunge Ia zarea adevdratd.A pornit ra drum lung, a cunoscut noua jume ivi t ' in calea iui,' = t. :::'n"""';;Tir.

u,"""1^ :l-?t .1":^ :_",umu* .a nici ru."u' urmdtoarre::i cea adevdratd, in fatd i se deschide";;;*riil:"r"i,ffi:fT:: or:ur simtea nevoia sd je cunoascd. Depi i i era Jor' .ru ai I ' i ,- :- l i 'piept incd nu se irosise, ceva i l tr 'gea mereu inainte. Acunr

1,5

Page 18: omul fara umbra_NEW.pdf

Intr-o dupd-amiazd, obosi t de lucru f i ind, i9 i lds[ la o parte c io-

canui l i dalta $i se agezf,, rezernat cle trunchiul uurii pom sd se odih-

:eascd. Era o z i calc ld, c le toamnff , oarneni i i$ i culecieau vi i ie ' gutui le

l : : : . i resmau vdzduhui , pe sub copaci dansau frunzele galbene' El pr ivea

-eoartdr i le, pr ivea cerul inal t 9 i a lbastru, c i rdur i le c le cocoare se in-

;e lar tau in zdr i le adinci $ i - i furau Einclur i ie ' $ i cum sta acolo ' c iopl i -

i - r1J. l incerca sd nUmere Cocoarele in zbor, nu izbutea' punctele acelea

1a-r ie or inclui te in lungl l $ i raqur i ca nigte horbote in mi;care pl l reau

s:] se amestece cu ginar i r i te l i in ima lu i . sc s imfea coplegi t ' iEi z ise

; , n inncise prea muit in z iua accea, se r ic l icd 9i l l lerse acasd'

A doua zi i ; ; i re lnd lucrul 9 i toate p5reau a f i ca 9i p in[ atunci '

Se int impl i r , i t ts f , , un iucru c iudat. Lucr6r i le megterului p iebrar nu mai

:r l tau ca rnai inainte, mocleiele pe care le alegea elau ur i te ' l in i i le

s-nmbe, f igur i le neimpl in i te, f .1rd nic i o noimd, inci t oameni i cale pind

. - - : r rc i i i aclmiraserd intotc leauua mf, iestr ia, nu gt lau ce sd creadt i ' La

:--ceput n,au zis nimic, c lar mai t i rz lu au fost nevoi f i s i l - i refuze ]ucrd-

: i -e, s i r - i arate gi mot ivele. c iopl i torul in piatrd i " l i pr ivea opela 9i

s1,1a clin uincri, nu rieclca nici o cleosebire fath cle cli l l l lucra inainte'

l re l , r - r r i le au n" icrs a$a toat i i toamna gi toat i r iarna' omul era amdri t '

i i : ier- ise curajul c le munct, nu in le legea cle ce lucr5r i le lu i nu mai

a-ecear-r celor din iur ' ^ I - - : . -^.r*n;rr l in nietr is i veni pr i*a"uru. l * t r -o c l i rn i 'eaf5, c i 'c l c iopl i torui in piatrh

si t . "eamihni t ,chinui tc leqinclur ig i indoiel i ' iat i rc i rvederot inclu-se:e c leasupra casei , apoi l is i i rc lu-se 9i poposind pe gardul lu i ' aproape'

:oua cocoare.- J i -am aclus in ima' a z is una cl intre cocoare'

- In i r .namea?s.amiratc iopi i l "orul inpratr t l .-Da.Astd. toamnit ,c inclaipr iv i tdup6noi ,ne.aic lat in imaff , r5

sr vrei . , ' i f f , rd sd Et i i ' J i -am pi istrat-o ' ia- | i -o ind5rdl '

omul Ei-a luat in ima, a pr iv i t in iur q i inaintea ochi lor i s-a ar i i tat

:eodai.i lurrea fireascll cl in totrleauna' a$a cll l l ] o $t-t" ' Cind i l i vdzu

rucrdrile clin uit imul t imp, inriri irmuri ' Apucir ciocanul' sfSrirnf, iotul 9i

cuvechiulz imbetpecir ip ig i re iu5lucruldeiacapdt.

OMUL SI VUI,TURUL

1,lil

Un om st iPa o f int ind l i -Ei spunea

indelungat, PinX ia urrnd va aiungecd cie va sdPa cu hoti lr ire,

cle cealaitd Parte a Pirmin-


Recommended