Home >Documents >OM2 Electromecanici Curs6 6ORE

OM2 Electromecanici Curs6 6ORE

Date post:16-Dec-2015
Category:
View:15 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Description:
organe masini
Transcript:
 • CUPLAJECUPLAJE

  OM2OM2--ElectromecaniciElectromecanici--Curs6Curs6UMCUMC--6 ORE6 ORE

 • 2Universitatea Maritima Constanta

  n afara funciei principale de transmitere a sarcinii (moment dn afara funciei principale de transmitere a sarcinii (moment de torsiune) i a e torsiune) i a micrii de rotaie, cuplajele pot ndeplini i o serie de funcmicrii de rotaie, cuplajele pot ndeplini i o serie de funcii suplimentare, precum:ii suplimentare, precum:

  compensarea abaterilor de poziie a elementelor legate prin cuplcompensarea abaterilor de poziie a elementelor legate prin cuplaj, abateri aj, abateri datorate erorilor de execuie i montaj;datorate erorilor de execuie i montaj;

  legarea unor arbori cu axe paralele sau concurente;legarea unor arbori cu axe paralele sau concurente; protecia transmisiei din care fac parte de ocuri i vibraii;protecia transmisiei din care fac parte de ocuri i vibraii; limitarealimitarea sarciniisarcinii transmisetransmise;; limitarealimitarea turaieituraiei;; decuplarea transmiterii micrii la schimbarea sensului de rotadecuplarea transmiterii micrii la schimbarea sensului de rotaie;ie; ntreruperea comandat a legturii dintre elemente.ntreruperea comandat a legturii dintre elemente.Datorit marii diversitDatorit marii diversiti de tipuri constructive de cuplaje existente n practic, o i de tipuri constructive de cuplaje existente n practic, o

  clasificare general acceptat este dificil de realizatclasificare general acceptat este dificil de realizat. D. Din acest motiv se apeleaz la criterii de in acest motiv se apeleaz la criterii de clasificare ce prezint un grad mare de generalitateclasificare ce prezint un grad mare de generalitate, cum ar fi: procesul fizic de transmitere , cum ar fi: procesul fizic de transmitere a sarcinii a sarcinii mecanic (contact direct, frecare), hidraulic sau electric; contmecanic (contact direct, frecare), hidraulic sau electric; continuitatea transmiterii inuitatea transmiterii sarcinii sarcinii permanente sau intermitente; posibilitatea prelurii permanente sau intermitente; posibilitatea prelurii abaterilor la montarea abaterilor la montarea cuplajului sau n timpul funcionrii cuplajului sau n timpul funcionrii fixe sau mobile; forma suprafeelor de frecare fixe sau mobile; forma suprafeelor de frecare plan, plan, conicconic, c, cilindricilindric; modul de realizare a comenzilor; modul de limitare a sarcinii ; modul de realizare a comenzilor; modul de limitare a sarcinii i turaiei; i turaiei; transmiterea unisens a micrii etc.transmiterea unisens a micrii etc.

  Caracterizare. Clasificare. Domenii de folosireCaracterizare. Clasificare. Domenii de folosire

  Cuplajele realizeaz legtura permanent sau intermitent Cuplajele realizeaz legtura permanent sau intermitent ntre dou elemente ntre dou elemente consecutive ale unui lan cinematic, n scopul transmiterii momeconsecutive ale unui lan cinematic, n scopul transmiterii momentului de torsiune i ntului de torsiune i a micrii de rotaie, fr a se modifica, de regul, legea de ta micrii de rotaie, fr a se modifica, de regul, legea de transmitere.ransmitere.

 • 3Universitatea Maritima Constanta

  Una din cele mai utilizate clasificri primareUna din cele mai utilizate clasificri primare, l, la realizarea creia au fost luate a realizarea creia au fost luate n n considerare unele din criteriile mai sus enunate, este prezentaconsiderare unele din criteriile mai sus enunate, este prezentat t n fig. 7.1.n fig. 7.1.Clasificarea cuplajelor n cuplaje mecanice, hidraulice i electClasificarea cuplajelor n cuplaje mecanice, hidraulice i electromagnetice romagnetice consider fenomenele care stau la baza transmiterii sarciniiconsider fenomenele care stau la baza transmiterii sarcinii..

  Cuplajele permanenteCuplajele permanente realizeaz o legtur permanent realizeaz o legtur permanent ntre arborii pe care i leag. ntre arborii pe care i leag. ntreruperea legturii se poate face doar prin demontarea cuplajntreruperea legturii se poate face doar prin demontarea cuplajului.ului.

  Cuplajele permanente fixeCuplajele permanente fixe realizeaz legtura dintre doi arbori coaxiali realizeaz legtura dintre doi arbori coaxiali, , fr a fr a putea compensa abaterile de poziie ale acestora i fr a amortputea compensa abaterile de poziie ale acestora i fr a amortiza ocurile i iza ocurile i vibraiile din transmisie. vibraiile din transmisie.

  Cuplajele permanente mobileCuplajele permanente mobile ndeplinesc funcia suplimentar de a compensa ndeplinesc funcia suplimentar de a compensa abaterile de poziie ale arborilor sau de a lega arbori cu axe pabaterile de poziie ale arborilor sau de a lega arbori cu axe paralele sau aralele sau concurente. Cuplajeleconcurente. Cuplajele pemanente mobile rigide nu amortizeaz pemanente mobile rigide nu amortizeaz ocurile sau ocurile sau vibraiile, n timp ce cuplajele permanente elastice ndeplinescvibraiile, n timp ce cuplajele permanente elastice ndeplinesc i acest i acest funcie suplimentar.funcie suplimentar.

  Cuplajele intermitenteCuplajele intermitente realizeaz o legtur realizeaz o legtur ntre doi arbori, care poate fi ntre doi arbori, care poate fi ntrerupt cu ajutorul unei comenzi exterioare (cuplaje intermitntrerupt cu ajutorul unei comenzi exterioare (cuplaje intermitente comandate) sau ente comandate) sau automat automat -- la apariia unei suprasarcini (cuplaje de siguran), la scderla apariia unei suprasarcini (cuplaje de siguran), la scderea turaiei ea turaiei (cuplaje centrifugale) sau la schimbarea sensului de rotaie (cu(cuplaje centrifugale) sau la schimbarea sensului de rotaie (cuplaje unisens).plaje unisens).Pentru orice transmisie, oricPentru orice transmisie, orict de complex ar fit de complex ar fi, s, se poate alege un cuplaj simplu e poate alege un cuplaj simplu corespunztor sau se poate realiza un cuplaj combinatcorespunztor sau se poate realiza un cuplaj combinat, c, care s rspund tuturor are s rspund tuturor condiiilor funcionale impuse transmisiei.condiiilor funcionale impuse transmisiei.

 • 4Universitatea Maritima Constanta

  Figura 7.1Figura 7.1

 • 5Universitatea Maritima Constanta

  Sarcina de calculSarcina de calculnn timpultimpul funcionriifuncionrii, , asupraasupra cuplajuluicuplajului acioneazacioneaz un un sistemsistem complex de complex de sarcinisarcini. .

  nn afaraafara momentuluimomentului de de torsiunetorsiune care care trebuietrebuie transmis, transmis, asupraasupra cuplajuluicuplajului mai mai acioneazacioneaz: : sarcini datorate ineriei elementelor transmisiei; sarcini datorate ineriei elementelor transmisiei; sarcinisarcini de oc de oc sausau vibratoriivibratorii, , datoratedatorate condiiilorcondiiilor de de funcionarefuncionare ale ale transmisieitransmisiei; ; suprasarcini datorate deformrii for suprasarcini datorate deformrii forate ale elementelor cuplajului, ca urmare a ate ale elementelor cuplajului, ca urmare a abaterilor de poziie ale arborilor; abaterilor de poziie ale arborilor; sarcini suplimentare datorate frecrilor dintre elementele mobi sarcini suplimentare datorate frecrilor dintre elementele mobile ale cuplajului. le ale cuplajului.

  Dependena acestor sarcini suplimentare de un sistem complex de Dependena acestor sarcini suplimentare de un sistem complex de factori face factori face foarte dificil stabilirea pe cale analitic a momentului de torfoarte dificil stabilirea pe cale analitic a momentului de torsiune cu care trebuie siune cu care trebuie dimensionat cuplajul.dimensionat cuplajul.

  n fig. 7.2 este prezentat variaia general a momentului de tn fig. 7.2 este prezentat variaia general a momentului de torsiune ntrorsiune ntr--o o transmisie, pe parcursul funcionrii. Punctele i zonele caracttransmisie, pe parcursul funcionrii. Punctele i zonele caracteristice variaiei momentului eristice variaiei momentului de torsiune sunt: a de torsiune sunt: a ocul la pornire; b ocul la pornire; b trecerea in regim staionar; c trecerea in regim staionar; c regimul staionar; regimul staionar; d d ocul la oprire.ocul la oprire.

  Figura 7.2Figura 7.2--Variaia general a Variaia general a momentului de torsiune momentului de torsiune

  transmistransmis

 • 6Universitatea Maritima Constanta

  nn practicapractica proiectriiproiectrii cuplajelorcuplajelor, , momentulmomentul de de torsiunetorsiune utilizatutilizat pentrupentru dimensionareadimensionareaacestoraacestora esteeste denumitdenumit moment de moment de torsiunetorsiune de de calculcalcul MMtctc ii se se stabiletestabilete cu cu relaiarelaia

  ,tnstc MKM =nn care care KKss esteeste un un coeficientcoeficient supraunitarsupraunitar, , numitnumit coeficientcoeficient de de siguransiguran sausau de de suprasarcinsuprasarcin, , iariar MMtntn reprezintreprezint momentulmomentul de de torsiunetorsiune nominal de nominal de transmistransmis, , determinatdeterminat nnfunciefuncie de de putereaputerea motoruluimotorului electric electric PP, , nn kW, kW, ii de de turaiaturaia nominalnominal de de funcionarefuncionare a a cuplajuluicuplajului nn, , nn rot/min, cu rot/min, cu relaiarelaia

  [ ].mmN1055,9 6nPMtn =

  CoeficientulCoeficientul KKss esteeste determinatdeterminat pepe bazabaza datelordatelor experimentaleexperimentale ii se se obineobine, de , de regulregul, ca , ca produsprodus de de factorifactori, , pentrupentru care care valorilevalorile suntsunt precizateprecizate nn standardestandarde sausau cataloagelecataloagele firmelorfirmelorproductoareproductoare de de cuplajecuplaje, , factorifactori care care iauiau nn considerareconsiderare tipultipul mainiimainii motoaremotoare, , tipultipul iicondiiilecondiiile de de lucrulucru ale ale mainiimainii antrenateantrenate ii regimulregimul de de funcionarefuncionare al al transmisieitransmisiei. .

  CuplajeleCuplajele se pot se pot alegealege din din standardestandarde sausau din

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended