+ All Categories
Home > Documents > OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... ·...

OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... ·...

Date post: 31-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 8 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 25 /25
1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru exerciţiul financiar al anului 2010 Raport anual întocmit în conformitate cu: Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare. Exerciţiul financiar 2010 Data raportului 28.03.2011 Denumirea societăţii comerciale S.C. OIL TERMINAL S.A. Sediul social Str. Caraiman nr. 2, Cod Poştal: 900117; CONSTANŢA, ROMÂNIA Număr telefon / fax 0040 241 702600 / 0040 241 694833 E-mail / Internet [email protected] / www.oil-terminal.com Cod unic de înregistrare 2410163 Număr de ordine în Registrul Comerţului J/13/512/1991 Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise Bursa de Valori Bucureşti Capitalul social 58 243 025 Lei Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: Clasa: acţiuni nominative Număr: 582 430 253 Valoare nominală: 0,10 lei 1. Analiza activităţii S.C. OIL TERMINAL S.A. 1.1.a) Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale S.C. Oil Terminal S.A. Constanţa este singurul terminal petrolier din portul Constanţa a cărui activitate principală este primirea, incărcarea, descărcarea, depozitarea şi condiţionarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide şi a altor produse finite sau materii prime lichide pentru import, export şi tranzit (cod CAEN 5224). b) Precizarea datei de înfiinţare a societăţii comerciale Societatea comercială Oil Terminal Constanţa a fost înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990, prin Hotărârea Guvernului României nr.1200/12.11.1990. c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii comerciale, în timpul exerciţiului financiar Nu este cazul.
Transcript
Page 1: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

1

RAPORTUL ANUAL

al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa

Pentru exerciţiul financiar al anului 2010

Raport anual întocmit în conformitate cu: Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare.

Exerciţiul financiar 2010 Data raportului 28.03.2011 Denumirea societăţii comerciale S.C. OIL TERMINAL S.A.

Sediul social Str. Caraiman nr. 2, Cod Poştal: 900117; CONSTANŢA, ROMÂNIA

Număr telefon / fax 0040 241 702600 / 0040 241 694833 E-mail / Internet [email protected] / www.oil-terminal.com Cod unic de înregistrare 2410163 Număr de ordine în Registrul Comerţului J/13/512/1991 Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise

Bursa de Valori Bucureşti

Capitalul social 58 243 025 Lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: Clasa: acţiuni nominative Număr: 582 430 253 Valoare nominală: 0,10 lei 1. Analiza activităţii S.C. OIL TERMINAL S.A. 1.1.a) Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale S.C. Oil Terminal S.A. Constanţa este singurul terminal petrolier din portul Constanţa a cărui

activitate principală este primirea, incărcarea, descărcarea, depozitarea şi condiţionarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide şi a altor produse finite sau materii prime lichide pentru import, export şi tranzit (cod CAEN 5224).

b) Precizarea datei de înfiinţare a societăţii comerciale Societatea comercială Oil Terminal Constanţa a fost înfiinţată în conformitate cu prevederile

Legii nr.15/1990, prin Hotărârea Guvernului României nr.1200/12.11.1990. c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii comerciale, în

timpul exerciţiului financiar Nu este cazul.

Page 2: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

2

d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active

Achiziţii şi înstrăinări de active La 31.12.2010 Oil Terminal înregistrează active dupa cum urmează: -lei-

Elemente de activ Sold la

01.01.2010 Creşteri

Cedări, transferuri şi alte reduceri

Amortizări Valoare neta la 31.12.2010

0 1 2 3 4 5 Imobilizări necorporale 0 0 Cheltuieli de constituire şi de dezvoltare

Alte imobilizări 826 326 93 251 0 739 901 179 676 Avansuri şi imobilizări necorporale în curs TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE 826 326 93 251 0 739 901 179 676 Terenuri 61 844 043 12 573 781 0 0 74 417 824 Construcţii 170 944 762 56 894 542 143 014 125 723 549 101 972 741 Instalaţii tehnice şi maşini 42 634 272 5 525 867 64 067 31 716 685 16 379 387 Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 1 295 600 1 207 175 66 912 1 026 778 1 409 085 Avansuri şi imobilizări corporale în curs 20 816 330 14 806 928 30 383 975 0 5 239 283 TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE 297 535 007 91 008 293 30 657 968 158 467 012 199 418 320 Imobilizări financiare 187 728 86 816 286 85 908 267 0 1 095 747 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 298 549 061 177 917 830 116 566 235 159 206 913 200 693 743

Imobilizările necorporale înscrise în evidenţa contabilă a societăţii constau în programe

informatice şi licenţe aferente acestora, achiziţionate de la terţi. Imobilizările corporale au fost reevaluate la 31.12.2010 la valoarea justă pe baza unei

evaluări efectuată de către un evaluator membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR).

La 31.12.2010 valoarea justă, se prezintă astfel: - terenuri 74 417 824 lei - grupa construcţii 101 972 741 lei - instalaţii tehnice şi maşini 16 379 387 lei - alte instalaţii, utilaje şi mobilier 1 409 085 lei

Societatea are în patrimoniu următoarele terenuri: - teren în suprafaţă de 945 892,79 mp înregistrat în conformitate cu titlul de proprietate seria

MO3 nr. 3286/19.11.1996 situat în Secţia Platformă Sud, în valoare de 39 243 772 lei - teren în suprafaţă de 413 413,16 mp dobândit în cursul anului 2003 în baza titulului de

proprietate seria MO3 nr. 8448/16.04.2003 situat în Secţia Platformă Nord, în valoare de 21 449 809 lei

- terenul achiziţionat în anul 2004 conform contract de vânzare–cumpărare nr. 181/20.01.2004 încheiat cu Primăria Constanţa, în suprafaţă de 243 912,70 mp situat în Secţia Platformă Nord, în valoare de 13 640 073 lei

- în cursul anului 2010 valoarea terenului a crescut cu 64 170 lei, reprezentând contravaloarea studiului de evaluare privind elaborarea documentaţiei topografice necesară obţinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului din cadrul Secţiei Platformă Nord, cf. HG 834/1991. Oil Terminal a obţinut în data de 02.02.2011 titlul de proprietate pentru suprafaţa de teren de 254 261,325 mp, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 11703 şi titlul de proprietate conform certificat seria MO3 nr. 11704 pentru suprafaţa de 129 334,70 mp, situat în cadrul Secţiei Platformă Nord. Valoarea acestui teren, conform raportului de evaluare întocmit în

Page 3: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

3

data de 25.02.2011 de către un evaluator membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), este de 151 789 000 lei.

În baza autorizaţiei nr.682 / 2004 obţinută de Oil Terminal pentru desfăşurarea activităţii de antrepozit fiscal de depozitare, s-a instituit ipotecă de rang I pentru două rezervoare metalice de păcură (R763 şi R765) în favoarea MFP-ANAF Bucureşti, conform contractelor de garanţie imobiliară nr.547/2005 şi 548/2005.

În cursul anului 2010 au fost radiate ipotecile constituite. Pentru linia de credit în scopul finanţării capitalului de lucru în valoare de 3 000 000 lei,

acordată de Raiffeisen Bank, a fost constituită garanţie reală mobiliară de rang I asupra disponibilităţilor băneşti prezente şi viitoare din conturile deschise de Oil Terminal Constanţa la bancă şi cesiune de prim rang a creanţelor prezente şi viitoare rezultate din contractele încheiate de SC Oil Terminal cu OMV Petrom, Rompetrol Rafinare, DG Petrol, Oscar Downstream, Unicom Bunkering, Interagro Bucureşti.

În cursul anului 2010 au avut loc creşteri semnificative în imobilizări corporale, ca urmare a reevaluării efectuate la 31.12.2010 de către un membru ANEVAR, a modernizărilor efectuate la mijloacele fixe existente şi a punerii în funcţiune a mijloacelor fixe noi.

Prezentăm rezultatele reevaluării: -lei-

Grupa Cont Valoare netă

înainte de reevaluare Valoare justă

după reevaluare Rezerve din reevaluare

(cont 105) Construcţii 212 88 938 702 101 972 741 13 034 039 Echipamente tehnologice 2131 10 282 386 11 293 096 1 010 710 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare

2132 3 199 389 3 672 447 473 058

Mijloace de transport 2133 1 376 099 1 413 844 37 745 Mobilier, aparatură birotică 214 1 349 239 1 409 085 59 846

TOTAL 105 145 815 119 761 213 14 615 398 Rezultatele reevaluării terenurilor se prezintă astfel:

-lei-

Terenuri Cont Valoare contabilă

înainte de reevaluare Valoare justă

după reevaluare Rezerve din

reevaluare (cont 105) Teren SP Sud (945.892,79 mp) 2111.01 32 639 437 39 243 772 6 604 335 Teren SP Nord (413.413,16 mp) 2111.02 17 840 021 21 449 809 3 609 788 Teren SP Nord (243.912,70 mp) 2111.03 11 344 585 13 640 073 2 295 488

TOTAL 61 824 043 74 333 654 12 509 611 Puneri în funcţiune a mijloacelor fixe noi:

-lei- Număr

inventar Denumire mijloc fix Valoare

11111138 MODERNIZARE CONDUCTĂ TRAGERE-ÎNCĂRCARE 8X50.000 11 730 720,80 11111127 REZERVOR DEPOZITARE PRODUSE R2 1800 MC 1 518 785,40 11111128 INSTALAŢIE TEHNOLOGICĂ TRANSPORT MOTORINĂ 1 253 055,10 11111137 MODERNIZARE REZERVOR 10000 MC R15 1 036 304,43 36000360 SISTEM SUPRAVEGHERE TVCI 1 019 304,36 11111132 COLECTOR DE LEŞIE 636 310,92 24000073 AUTOBUZ ISUZU NOVOBUS B 101 TER 332 643,62 24000074 AUTOBUZ ISUZU NOVOBUS B 103 TER 332 321,24 24000072 AUTOBUZ ISUZU NOVOBUS B 102 TER 332 049,01 11111134 RACORD CONDUCTĂ DN 500 REZERVOR 23 322 025,64 11111136 RACORD CONDUCTĂ DN 500 REZERVOR 27 313 803,11 11111135 RACORD CONDUCTĂ DN 500 REZERVOR 25 288 396,20 11111130 CASA POMPELOR 206 282,60 23331650 ECHIPAMENT DE MASURA DEBIT MASIC LICHID 198 121,94 11111131 INSTALAŢIE DE CANALIZARE 184 894,13 23331643 ECHIPAMENT DE MASURA DEBIT MASIC LICHID 178 842,98 23331651 ECHIPAMENT DE MASURA DEBIT MASIC LICHID 173 251,62 23331641 ECHIPAMENT DE MASURA DEBIT MASIC LICHID 161 000,00 22224173 ELECTROPOMPA DRC 80-400 103 077,88

Page 4: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

4

22224174 ELECTROPOMPA DRC 80-401 103 077,88 22224175 ELECTROPOMPA DRC 80-402 103 077,88 22224176 ELECTROPOMPA DRC 80-403 103 077,88 11111129 CONSTRUCŢIE METALICĂ – PERGOLĂ ÎNCĂRCARE 85 562,60 22224180 TRANSFORMATOR USCAT 800 KVA SIEMENS 76 040,17 23331642 INFLAMETRU AUTOMAT HERZOG TIP HFP339 49 794,77 22224171 ELECTROPOMPA CENTRIFUGA PIA TIP NPM 49 500,00 22224172 ELECTROPOMPA CENTRIFUGA PIB TIP NPM 49 500,00 11111139 BARACĂ PROTECŢIE POMPE 39 263,32 11111140 BARACĂ PROTECŢIE POMPE 39 263,31 23331652 EUS 1 EUS 1SK7 22 543,56 23331648 EUS 1 EUS 1SK7 22 415,28 11111133 CABINĂ PROTECŢIE TABLOU ELECTRIC 12 893,15 23331654 ADAPTOR API MODEL 1005E 11 656,86 23331655 ADAPTOR API MODEL 1005E 11 656,86 11111141 BARACĂ PROTECŢIE POMPE 7 759,54 11111142 BARACĂ PROTECŢIE POMPE 7 759,54 22224177 CENTRALA TERMICA ELECTRICA ACV-E TECH 22 7 439,24 22224178 CENTRALA TERMICA ELECTRICA ACV-E TECH 23 7 439,24 22224179 CENTRALA TERMICA ELECTRICA ACV-E TECH 24 7 416,81 23331637 UPS 3000 VA/2100 W R5232 SMART-RT 6 380,60 23331656 NOTEBOOK SONY VAIO VPC-Z12X9E/E 6 306,45 23331653 SITA FILTRU SKID MOTORINA 4 975,66 23331649 SITA FILTRU SKID MOTORINA 4 947,35 36000356 CITITOR COD BARE MOTOROLA MC3190 4 918,70 36000357 CITITOR COD BARE MOTOROLA MC3191 4 918,70 36000358 CITITOR COD BARE MOTOROLA MC3192 4 918,70 36000359 CITITOR COD BARE MOTOROLA MC3193 4 918,70 23331644 VIZOR DN 100 PN 16 4 273,41 23331645 VIZOR DN 100 PN 16 4 273,41 23331662 LAPTOP HP COMPAQ PRESARIO 15.6 BRIGHTVIE 2 943,64 23331663 LAPTOP HP COMPAQ PRESARIO 15.6 BRIGHTVIE 2 943,64 23331664 IMPRIMANTA HP COLOR LASERJET CM2320 2 554,20 23331633 CALCULATOR INTEL CORE 2 DUO E8400 3GHZ 2 429,53 23331634 CALCULATOR INTEL CORE 2 DUO E8400 3GHZ 2 429,53 23331635 CALCULATOR INTEL CORE 2 DUO E8400 3GHZ 2 429,53 23331636 CALCULATOR INTEL CORE 2 DUO E8400 3GHZ 2 429,53 23331657 PC GMB AMD PHENOM II X6 (SERVER RETEA) 3 804,02 23331632 SWITCH HP PROCURVE 2610-48 2 801,33 23331658 IMPRIMANTA EPSON FX-2190 2 369,75 23331659 IMPRIMANTA EPSON FX-2190 2 369,75 23331660 IMPRIMANTA EPSON FX-2190 2 369,75 23331638 CALCULATOR INTEL CORE 2 DUO E8400 3GHZ 2 157,98 23331639 CALCULATOR INTEL CORE 2 DUO E8400 3GHZ 2 157,98 23331640 CALCULATOR INTEL CORE 2 DUO E8400 3GHZ 2 157,98 23331646 SUPAPA DE AERISIRE 2 030,93 23331647 SUPAPA DE AERISIRE 2 030,93 23331661 LASER DISTANTIER (TELEMETRU) LD 500 1 938,64

TOTAL 21 233 509,19

Modernizările efectuate în cursul anului 2010 se prezintă, după cum urmează: -lei-

Număr inventar

Denumire mijloc fix Valoare

11222859 REZERVOR 31500 MC R 23 7 478 576,05 11222505 CALE FERATĂ LINIA 7F 1 114 311,31 11221972 ÎMPREJMUIRE GARD DIN BETON 291 982,27 11111128 INSTALAŢIE TEHNOLOGICĂ TRANSPORT MOTORINĂ 290 781,90 11221974 ÎMPREJMUIRE DEPOZIT ŢIŢEI 233 585,82 11221976 ÎMPREJMUIRE DIN PREFABRICATE 160 914,68 11110695 CORP GARDĂ MILITARI 100 465,71 11210636 CASĂ SPUMĂ 65 783,39

Page 5: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

5

11221975 ÎMPREJMUIRE PREFABRICATE 59 953,69 11221973 ÎMPREJMUIRE DIN PREFABRICATE 55 801,06 22224171 ELECTROPOMPĂ CENTRIFUGĂ PIA TIP NPM 54 909,45 22224172 ELECTROPOMPĂ CENTRIFUGĂ PIB TIP NPM 54 909,45 11111053 PLATFORMĂ BETONATĂ LA LU1 35 020,67 11111046 RAMPĂ LEŞIE LU2 35 020,67 11111047 RAMPĂ LEŞIE LU1 35 020,67 11221977 ÎMPREJMUIRE GARD PREFAB 31 664,04 11110103 CANTON ACAR STR. CARAIMAN NR. 2 26 002,23 11110970 CONDUCTĂ TEHNOLOGICĂ 15 383,10 11111134 RACORD CONDUCTĂ DN 500 REZERVOR 23 2 576,20 11111136 RACORD CONDUCTĂ DN 500 REZERVOR 27 2 510,42 11111135 RACORD CONDUCTĂ DN 500 REZERVOR 25 2 307,17

TOTAL 10 147 479,95 Casări ale imobilizărilor corporale:

-lei- Număr

inventar Denumire mijloc fix Valoare

36000243 COPIATOR KONICA 7145 35 021,46 36000236 COPIATOR MINOLTA EP 4000 26 305,99 11221548 REZERVOR MET CAP 5000000 LIT 22 316,02 11221552 REZERVOR MET CAP 5000000 LIT 17 281,91 11221409 REZERVOR MET CAP 5000000 LIT 17 281,91 11221549 REZERVOR MET CAP 6697000 LIT 12 247,80 11221553 REZERVOR MET CAP 5000000 LIT 12 247,80 11221550 REZERVOR MET CAP 5555000 LIT 12 247,80 11221555 REZERVOR MET CAP 5000000 LIT 12 247,80 11221554 REZERVOR MET CAP 5000000 LIT 12 247,80 11221551 REZERVOR MET CAP 5006000 LIT 12 247,80 23331436 NOTEBOOK HP COMPAQ NW 8240 9 213,63 23331443 NOTEBOOK HP COMPAQ NW 8240 9 156,02 23331386 LAPTOP HP COMPAQ NW 8240 7 269,09 23331337 NOTEBOOK HP COMPAQ NX9010, PIV, 2,8GHZ 5 150,00 23445043 CALCULATOR P5 UNIT 1361 MONIT 6657520 3 282,32 23331592 LAPTOP DELL INSPIRON 1526, 1.9 GHZ 3 148,31 23445065 AGENDE ELECTRONICE 700 LX-62300069 2 996,72 36770263 ASPIRATOR KIRBY SERIE 2970276188 2 952,00 23331366 CALCULATOR P4 2.8 GHZ 2 887,01 24552267 BRATE POLIARTICULATE PT HIDROCARBURI 2 884,23 24552268 BRATE POLIARTICULATE PT HIDROCARBURI 2 884,23 24552269 BRATE POLIARTICULATE PT HIDROCARBURI 2 884,23 24552270 BRATE POLIARTICULATE PT HIDROCARBURI 2 884,23 22224121 TELEFON MOBIL NOKIA 8800 2 826,22 36000201 COPIATOR KONICA 2 632,50 23331593 MULTIFUNCTIONAL HP COLOR LASER JETCM1321 2 384,57 11111007 CUVA METALICA PENTRU SLAM (2,5x1,5x1) 2 362,02 11111008 CUVA METALICA PENTRU SLAM (2,5x1,5x1) 2 362,02 11111009 CUVA METALICA PENTRU SLAM (2,5x1,5x1) 2 362,02 11111010 CUVA METALICA PENTRU SLAM (2,5x1,5x1) 2 362,02 22223738 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA AP 6 H6 2 250,63 11111012 CUVA METALICA PENTRU SLAM 2 202,10 23331562 IMPRIMANTA KYOCERA FS C5015 1 965,60 11222355 CONDUCTE ABUR 492,09 11220575 CONDUCTA ABURI LINIA GARAJ 192,02 11220588 COND 6T PT ABURI 130,70 11220591 COND 4T ABURI 100,23 11223289 CONDUCTA APA POTABILA 67,05 11220570 COND ABURI 2T 15,35

TOTAL 273 993,25

Page 6: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

6

Imobilizările financiare sunt în valoare totală de 1 095 747 lei, din care: - alte titluri imobilizate 170 972 lei - garanţii acordate furnizorilor 17 729 lei - alte imobilizări (depozite) 907 046 lei.

În cursul anului 2009 Oil Terminal S.A. Constanţa a participat cu 350 de acţiuni la valoarea nominală de 100 lire sterline la capitalul social al companiei Pan European Oil Pipeline – Compania de dezvoltare a proiectului (PEOP-PDC), în valoare totală de 170 972 lei.

Imobilizările în curs în valoare de 5 154 613 lei, reprezintă investiţii neterminate la 31.12.2010.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii În anul 2010 activitatea economico-financiară a Oil Terminal S.A. Constanţa s-a desfăşurat în

baza indicatorilor cuprinşi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat conform H.G.nr.787/28.07.2010.

Activitatea societăţii pe parcursul anului 2010 a fost influenţată de actuala criză economică ce

a însemnat o reducere semnificativă a cantităţilor de produse realizate în comparaţie cu anii precedenţi. Cu toate acestea societatea a încheiat anul 2010 cu profit, s-au respectat toate prevederile Contractului Colectiv de Muncă (acordarea de ajutoare, prime, salarii achitate la termen, tichete de masă, echipamente de protecţie, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă).

De asemenea, la data de 31.12.2010 Oil Terminal S.A. Constanţa nu înregistrează datorii

restante faţă de bugetul statului şi bugetul asigurărilor sociale. 1.1.1 Elemente de evaluare generală

În anul 2010 s-au înregistrat următoarele rezultate: a) profit 3 610 mii lei b) cifra de afaceri, din care: 132 260 mii lei - prestaţii export 32 820 mii lei c) cheltuieli totale 130 797 mii lei d) % piaţă deţinut - 50% din piaţa importului de ţiţei - 95% din import de motorină - 75% din export de benzină - 90% din export/import de produse chimice e) lichiditate (disponibil în cont), etc 2 225 mii lei Cheltuieli totale sunt în cuantum de 130 797 mii lei, reprezentând 30 526 mii EUR la cursul

oficial din 31.12.2010 de 4,2848 lei/EUR şi au depăşit prevederile bugetare cu 1 527 mii lei. Cu toate acestea indicatorul cheltuieli totale la 1 000 lei venituri totale a înregistrat valoarea de 973 lei, faţă de 986 prevăzut în BVC.

Page 7: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

7

Structura cheltuielilor totale se prezintă după cum urmează:

ANUL 2010 (mii lei) Nr. crt.

CHELTUIELI BVC Realizat Diferenţe %

0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100 1. Chelt. de exploatare, din care: 128 470 129 652 1 182 101 1.1 Cheltuieli personal, din care: 65 786 64 440 -1 346 98

- salarii şi indemnizaţii 47 869 47 264 -605 99

- asig. prot. socială 13 680 12 919 -761 94

- alte chelt. cu pers. (tichete masă) 2 374 2 105 -269 89

- chelt. sociale (conf.lg.571/2003 art.21 lit.c) 1 863 2 152 289 116

1.2 Alte serv terţi 13 839 18 264 4 425 132

1.3 Cheltuieli amortizare 13 400 13 978 578 104

1.4 Chelt.reparaţii, întreţinere. 12 176 7 086 -5 090 58

1.5 Cheltuieli materiale 6 470 10 069 3 599 156

1.6 Chelt. energie, apă 5 200 4 126 -1 074 79

1.7 Redevenţă 5 000 4 484 -516 90

1.8 Chelt. recl., publ., protocol, sponsoriz. 384 512 128 133

1.9 Alte chel(chirii,deplas.,poştale,bancare etc) 6 215 6 693 478 108

2. Chelt financiare, din care: 800 1 145 345 143 2.1 Chelt. dif.curs valutar - 739 739 -

2.2 Cheltuieli dobânzile 300 195 -105 65

2.3 Alte chelt. financiare 500 211 -289 42

3. TOTAL CHELTUIELI 129 270 130 797 1 527 101 Din analiza structurii cheltuielilor de exploatare comparativ cu BVC se constată o creştere a

cheltuielilor materiale datorată în principal efectuării unor lucrări de reparaţii şi întreţinere cu forţe proprii, pentru menţinerea la parametrii de funcţionare şi în condiţii de siguranţă a capacităţilor de producţie. De asemenea, depăşirea înregistrată la alte servicii terţi se datorează executării lucrărilor de curăţire a rezervoarelor în vederea schimbării destinaţiei acestora, (ca urmare a cerinţelor clienţilor), lucrări de ecologizare în zona Secţiei Platformă Nord, lucrări de evacuare şi neutralizare şlam din curăţirea rezervoarelor, etc.

Cheltuielile sociale (conf. Legii 571/2003) în anul 2010 sunt în valoare de 2 152 mii lei şi au depăşit prevederile bugetare cu 289 mii lei.

Structura cheltuielilor sociale la 31.12.2010 se prezintă după cum urmează: - bilete de odihnă şi tratament (inclusiv transportul) 1 059 mii lei - ajutoare sociale (naştere, deces, ajutoare boli grave incurabile) 641 mii lei - cheltuieli cabinet medical 194 mii lei - alte cheltuieli (prime conf C.C.M.) 258 mii lei Cheltuielile financiare înregistrate sunt în valoare de 1 145 mii lei cu o depăşire de 345 mii

lei faţă de prevederile bugetare, datorată în principal înregistrării cheltuielilor din diferenţe de curs valutar în valoare de 739 mii lei.

Indicatorii economici realizati in perioada 2008 - 2010 sunt prezentaţi după cum urmează: 1.Indicatori de lichiditate oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din active curente şi au valori

mai mari comparativ cu anul 2009. Pentru indicatorul lichiditate curentă valoarea recomandată acceptabilă este în jurul valorii de 2.

INDICATORI DE LICHIDITATE 2008 2009 2010

1.Lichiditate curentă Active curente Datorii curente

0,86 0,83 0,84

2.Lichiditate imediată (testul acid)

Active curente-stocuri Datorii curente

0,75 0,69 0,80

Page 8: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

8

2.Indicatori de gestiune

Viteza de rotaţie a creditelor furnizori aproximează numărul de zile de creditare obţinute de la furnizori care în anul 2010 a crescut la 42 zile faţă de 40 zile în 2009 şi 33 zile în 2008 .

Viteza de rotaţie a debitelor clienţi reprezintă numărul de zile până la data la care clienţii îşi achită datoriile, valoarea recomandată fiind de 30 zile. Rezultatul obţinut la 31.12.2010 de 40 zile, indică dificultăţi în recuperarea creanţelor în termen, faţă de unii clienţi.

Viteza de rotaţie a imobilizărilor corporale evaluează eficacitatea managementului imobilizărilor corporale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de imobilizări corporale. Valoarea obţinută la 31.12.2010 este de 0,66 faţă de 0,74 din anul 2009, ca urmare a creşterii imobilizărilor corporale prin reevaluare la 31.12.2010.

Viteza de rotaţie a activelor totale înregistrează în anul 2010 o uşoară scădere faţă de anul 2009.

INDICATORI DE GESTIUNE 2008 2009 2010 1.Viteza de rotaţie a creditelor furnizori (nr. zile)

Sold mediu furniz.x 365zile Cifra de afaceri

33 40 42

2. Viteza de rotaţie a debitelor clienţi (nr. zile)

Sold mediu clienţi.x 365zile Cifra de afaceri

48 42 40

3.Viteza de rotaţie a imobilizărilor corporale (rotaţii)

Cifra de afaceri Imobilizări corporale

0,80 0,74 0,66

4.Viteza de rotaţie a activelor totale (rotaţii)

Cifra de afaceri Total active

0,69 0,66 0,59

3.Indicatorul solvabilitatea patrimonială reprezintă gradul în care societatea poate face faţă

obligaţiilor de plată. Valoarea indicatorului este bună dacă rezultatul obţinut este mai mare de 30%, arătând că există o

garanţie a capacităţii societăţii de a face faţă obligaţiilor de plată. În anul 2010 valoarea indicatorului este de 87,08% şi se încadrează în limita valorilor recomandate.

INDICATOR SOLVABILITATE

PATRIMONIALA 2008 2009 2010

Valori recomandate

1.Solvabilitate patrimonială (%) Capital propriu Total pasiv

83,55 85,48 87,08 >30%

4.Indicatorii de profitabilitate exprimă eficienţa societăţii în realizarea de profit din resurse disponibile. În anul 2010 aceşti indicatori au înregistrat creşteri semnificative faţă de anii precedenţi datorită profitului realizat.

INDICATORI DE PROFITABILITATE 2008 2009 2010 Valori

recomandate 1.Rata rentabilităţii financiare (%)

Profit net Capital propriu

0,63 0,45 1,04 9,20

2.Rentabilitatea capitalului social (%)

Profit net Capital social

1,76 1,27 3,45 crescătoare

3.Marja brută din vânzări (%) Profit brut Cifra de afaceri

1,08 1,28 2,73 -„-

Investiţii Activitatea de investiţii în cadrul societăţii Oil Terminal S.A. Constanţa se desfăşoară pe două

direcţii principale: - obiective de investiţii aferente domeniului public, conform Programului minimal privind

reabilitarea şi modernizarea terminalului petrolier 2008-2012 (anexa nr. 5 A) la Acordul Petrolier de Concesiune încheiat cu Agenţia Naţională de Resurse Minerale;

- obiective de investiţii pentru patrimoniul propriu al societăţii.

Page 9: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

9

În anul 2010 prin bugetul de venituri şi cheltuieli s-a alocat pentru cheltuieli de investiţii valoarea de 22 800 mii lei şi s-a realizat 14 980 mii lei, ceea ce înseamnă o nerealizare cu 7 820 mii lei.

Pentru anul 2010 Oil Terminal S.A. Constanţa a avut prevăzut în plan realizarea unei investiţii reprezentând construirea unui rezervor de 10 000 mc în cadrul Secţiei Platformă Port, pe baza unui credit intern în valoare de 8 400 mii lei. Nerealizarea planului de investiţii se datorează imposibilităţii realizării acestui obiectiv ca urmare a obţinerii cu întârziere a avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv în luna decembrie 2010. Acest obiectiv a fost prevăzut în BVC 2011, având ca sursă de finanţare un credit intern.

Pentru anul 2010, valoarea investiţiilor realizate sunt: 9 792 mii lei pentru patrimoniul propriu al societăţii şi 5 188 mii lei pentru domeniul public.

Prezentăm situaţia cheltuielilor de investiţii realizate în anul 2010 pe principalele obiective: • Obiective de investiţii pentru patrimoniul propriu al societăţii, din care: - Reabilitare rezervor R 23 S – SP Sud 3 698 mii lei - Sistem supraveghere TVCI – SP Nord 1 019 mii lei - Montaj etanşare dublă cu răzuitori parafină şi stâlp antirotaţional R23 SP Sud 904 mii lei - pompe DRG 80/400(4 buc) 412 mii lei - Echipament de măsură debit masic lichid (4 buc) 389 mii lei - Racord conductă tragere încărcare DN 500 de la manta R 23 la cond. benz şi mot 325 mii lei - Racord conductă tragere încărcare DN 500 de la manta R 27 la cond. benz şi mot 316 mii lei - Racord conductă tragere încărcare DN 500 de la manta R 25 la cond. benz şi mot 291 mii lei • Obiective de investiţii aferente domeniului public, conform Acordului Petrolier de

Concesiune încheiat cu Agenţia Naţională de Resurse Minerale, din care: - Modernizare conductă tragere-încărcare la parc rezervoare 8 x 50 000 mc – SP Sud 2 389 mii lei - Modernizare instalaţie electrică şi acţionare vane ţiţei SP Sud 1 884 mii lei - Modernizare R15 SP Sud 850 mii lei

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale Societatea Oil Terminal S.A. Constanţa are în componenţă 3 depozite cu o capacitate totală

de depozitare de aproximativ 1 600 000 m3: -Secţie Platformă Nord, situată pe Str. Caraiman nr. 2, cu o capacitate de depozitare ţiţei şi

produse petroliere de 650 000 m3; -Secţie Platformă Port, situată în incinta Port, dana 69, cu o capacitate de depozitare de

75 000 m3 destinată astfel: - produse petroliere – rezervoare de refugiu în caz de avarie; - produse chimice - asigurare stoc pentru operare la dană. -Secţie Platformă Sud, situată în zona Movila Sara, cu o capacitate de depozitare ţiţei,

produse petroliere şi petrochimice de 900 000 m3. Fiecare depozit, funcţie de specific, are următoarea infrastructură: - rezervoare cu capacităţi cuprinse între 1 500 m3 şi 50 000 m3, de construcţie metalică,

cilindrice, amplasate vertical–suprasol, prevăzute cu centuri de protecţie, cu capac fix sau flotant, cu instalaţii de măsurare automată a cantităţii de produs depozitat şi cu instalaţie pentru stingerea incendiilor;

- capacităţi de încărcare/descărcare produse petroliere şi chimice lichide formate din rampe căi ferate cu o lungime totală de aprox. 30 km, prevăzute cu instalaţii automatizate de încărcare;

- conducte de transport pentru încărcare/descărcare la/din nave a ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide şi uleiurilor, cu diametre cuprinse între 100 şi 1 000 mm;

- case de pompe ce pot realiza debite între 300 – 2 500 m3/h; - instalaţii de contorizare computerizată amplasate în imediata vecinătate a danelor de

încărcare/descărcare motorină, benzină şi descărcare ţiţei; - laboratoare dotate cu aparatură pentru efectuarea analizelor fizico-chimice specifice; - instalaţii de captare şi epurare a apelor reziduale; - instalaţii pe cheu de încărcare produse la barje (ţiţei, motorină, benzină, păcură) şi de

bunkerare a navelor cu combustibil uşor şi greu în toate danele petroliere.

Page 10: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

10

Terminalul are în exploatare 7 dane operative în Portul Constanţa de adâncimi între 13-17 m, permiţând operarea navelor cu o capacitate de până la 150 000 tdw. Danele sunt dotate cu instalaţii de cuplare la nave pentru încărcare/descărcare, acţionate hidraulic cu diametru de 12”, respectiv 16”.

Oil Terminal S.A. Constanţa este interconectată cu rafinăriile româneşti prin intermediul societăţii de transport CONPET S.A. Ploieşti pentru transportul ţiţeiului de la terminal la rafinării, pe conducte subterane ce fac parte din sistemul naţional de transport.

De asemenea terminalul are legături la reţeaua naţională de căi ferate, reţeaua de căi rutiere şi la canalul Dunăre-Marea Neagră.

a) Principalele pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi metodele de distribuţie

Societatea Oil Terminal S.A. Constanţa este singurul terminal petrolier din portul Constanţa a

cărui activitate principală este manipularea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide şi a altor produse finite sau materii prime lichide pentru import, export şi tranzit.

Clienţii principali în anul 2010 sunt: - OMV Petrom Bucureşti în principal pentru import ţiţei, prestaţii produse petroliere - Petrotel Lukoil Ploieşti în principal pentru import ţiţei, prestaţii produse petroliere - Vitol S.A. Geneva pentru prestaţii import motorină - Vector Energy Geneva pentru prestaţii ţiţei - Litasco Geneva pentru prestaţii ţiţei - Oscar Downstream Măgurele pentru prestaţii motorină - Master Chem Oil Ltd pentru prestaţii motorină şi produse chimice - DG Petrol Bucureşti pentru prestaţii motorină şi biodiesel - Interagro SA Bucureşti, Oltchim Rm Vâlcea, Chimcomplex Borzeşti pentru prestaţii

produse chimice

b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de afaceri ale societăţii comerciale pentru ultimii trei ani -lei-

Produse petroliere Anul 2008 % *

% **

Anul 2009 % *

% **

Anul 2010 % *

% **

Ţiţei 83 805 843 62 61 65 713 198 52 50 43 934 842 33 33 Motorină 13 294 529 10 10 28 775 753 23 22 45 224 677 34 34 Benzină 11 445 963 9 8 8 883 081 7 7 9 008 851 7 7 Păcură 7 898 697 6 6 6 155 293 5 5 8 629 571 6 6 Produse chimice 13 291 040 10 10 10 550 893 8 8 15 544 176 12 12 Petrol turbo 161 025 - - 43 971 - - 184 927 - Produs recuperat 620 080 - - 388 864 - - 958 152 1 1 Alte produse şi servicii

4 056 183 3 3 6 973 421 5 5 8 774 565 7 6

Cifra de afaceri 134 573 360 100 - 127 484 474 100 - 132 259 761 100 - Alte venituri exploatare şi

financiare 2 406 932 2 3 565 300 3 2 147 187 1

Venituri totale 136 980 292 - 100 131 049 774 - 100 134 406 948 - 100 * % în cifra de afaceri ** % în venituri totale

Analizând datele comparative cu anul 2009, se observă că valoarea cifrei de afaceri în anul

2010 a înregistrat o creştere de aproximativ 4%, respectiv 4 775 mii lei. De asemenea, s-au înregistrat diferenţe privind valoarea prestaţiilor în anul 2010, faţă de anul

2009: la ţiţei a scăzut valoarea prestaţiei cu 21 778 mii lei, iar la celelalte prestaţii înregistrăm creşteri (16 449 mii lei motorină, 5 134 mii lei produse chimice, 2 474 mii lei păcură şi 126 mii lei benzină).

Page 11: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

11

c) Produse noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active în viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor produse

Nu este cazul.

1.1.3 Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Furnizorii de produse, servicii şi lucrări de la care societatea se aprovizionează sunt furnizori de: energie electrică, apă, gaze naturale, prestaţii privind lucrările de reparaţii, investiţii, comunicaţii, servicii de pază, aprovizionare cu materiale şi piese de schimb, combustibili, carburanţi, etc.

Societatea Oil Terminal S.A. Constanţa nu înregistrează stocuri de materii prime în calitate de prestator de servicii, iar activitatea de aprovizionare tehnico-materială este în cea mai mare parte din surse indigene şi are ca scop asigurarea materialelor pentru activitatea de reparaţii, întreţinere, protecţia muncii, administrativ, echipament, combustibil pentru funcţionarea parcului propriu auto şi funcţionarea locomotivelor CF.

Situaţia stocurilor se prezintă astfel: - lei -

Nr. crt.

Categoria de stocuri Sold

31.12.2008 Sold

31.12.2009 Sold

31.12.2010 1 Materii prime şi materiale consumabile 1 466 530 3 288 572 795 193 2 Produse finite şi mărfuri 160 285 305 927 35 421 3 Avansuri pentru cumpărări de stocuri 5 395 - 95 641 4 TOTAL 1 632 210 3 594 499 926 255

Stocurile fără mişcare rămase în sold la 31.12.2010 sunt de 127 288 lei, pentru care au fost

constituite ajustări pentru deprecierea materialelor. Stocurile sunt active circulante evaluate la cost de achiziţie sau cost de producţie. La ieşirea

din gestiune a stocurilor acestea se evaluează şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei “primul intrat - primul ieşit” (FIFO).

Aceasta metodă presupune că bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrări. Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie al lotului următor, în ordine cronologică.

Metoda “primul intrat-primul ieşit” (FIFO) aplicată, este prevazută în Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene 78/660/EEC din data de 25 iulie 1978 transpusă prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009.

1.1.4 Evaluarea activităţii de vânzare a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a

perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung

Cifra de afaceri realizată în anul 2010 în valoare de 132 260 mii lei (30 867 mii EUR la cursul oficial valabil în 31.12.2010 de 1 EUR = 4,2848 lei, conform precizărilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009) este mai mare cu 2% faţă de B.V.C. şi cu 3,75% faţă de cifra de afaceri realizată în anul 2009 (127 484 mii lei).

Depăşirea cifrei de afaceri faţă de prevederile bugetare cu 2 174 mii lei în condiţiile nerealizării programului fizic de prestaţii cu 17% (1 223 mii tone), s-a datorat modificării structurii prestaţiilor realizate în anul 2010 faţă de anii precedenţi.

Principalii clienţi cu pondere importantă în cifra de afaceri sunt: OMV Petrom S.A. Bucureşti

(25%), Petrotel Lukoil Ploieşti (22%), Vitol SA Geneva (9%), şi Litasco Geneva Elveţia (9%), care împreună totalizează 65% din cifra de afaceri realizată în anul 2010.

Page 12: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

12

Anul 2010 Nr. crt.

Denumire client mii lei Pondere %

1 OMV Petrom SA Bucureşti 32 577 25 2 Petrotel Lukoil Ploieşti 29 468 22 3 Vitol SA Geneva 11 678 9 4 Litasco Geneva Elveţia 11 625 9 5 Oscar Downstream Măgurele 10 767 8 6 Interagro SA Bucureşti 9 531 7 7 Master Chem Oil LTD Malta 5 100 4 8 Alţi clienţi 21 514 16 9 Total cifra de afaceri 132 260 100

Pentru anul 2011 bugetul de venituri şi cheltuieli este fundamentat pe un program fizic

cantitativ de 7 242 mii tone, mai mare cu aproximativ 3% faţă de programul fizic al anului 2010. b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale, a

ponderii pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor competitori

Pe plan intern, Oil Terminal S.A. Constanţa este cel mai mare terminal pentru import/export ţiţei, produse petroliere şi petrochimice la Marea Neagră şi Dunăre şi ocupă piaţa prestaţiilor în proporţie de 50% pentru importul de ţiţei via mare, peste 70% pentru exportul de produse petroliere şi 90% pentru importul de păcură.

Referitor la întreaga sferă a serviciilor în domeniul petrolier avem concurenţa terminalului din portul Midia, a terminalelor din porturile dunărene (Galaţi) şi din unele puncte de frontieră în ceea ce priveşte rulajul la export al benzinei şi motorinei.

De asemenea, Oil Terminal S.A Constanţa se confruntă cu concurenţa operatorilor la export de benzină şi motorină şi la import de păcură şi ţiţei pe calea ferată.

c) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de un singur

client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societăţii

Pentru principalii clienţi cu pondere semnificativă în cifra de afaceri aferentă anului 2010,

prestaţiile pe produse realizate de Oil Terminal S.A. Constanţa, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.

Ţiţei +depozitări mii lei Nr.

crt. Benzină +depozitări mii lei

1 Petrotel Lukoil Ploieşti 27 313 1 OMV Petrom SA Buc 4 689 2 Litasco Geneva Elveţia 11 625 2 Petrotel Lukoil Ploieşti 1 646 3 OMV Petrom SA Buc 2 667 3 Exoil Services 1 510 4 Vector Energy 2 330 4 Master Chem Oil LTD 97 5 Alţii 0 5 Alţii 1 067 6 Total 43 935 6 Total 9 009

Nr. crt.

Motorină +depozitări mii lei Nr.

crt. Păcură +depozitări mii lei

1 OMV Petrom SA Buc 12 594 1 OMV Petrom SA Buc 6 170 2 Oscar Downstream 10 666 2 Vitol SA Geneva 1 315 3 Vitol SA Geneva 9 598 3 Petrotel Lukoil Ploieşti 465 4 Master Chem Oil LTD 4 381 4 Island Petroleum 348 5 Alţii 7 986 5 Alţii 331 6 Total 45 225 6 Total 8 629

Page 13: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

13

Nr. crt.

Chimice +petrol react mii lei Nr.

crt. Alte produse

petroliere mii lei

1 Interagro SA Buc 8 279 1 Bioromoil 354 2 OMV Petrom SA Buc 2 909 2 Prio Biocombustibil 112 3 Oltchim Rm Vâlcea 1 980 3 OMV Petrom SA Buc 102 4 Chimcomplex SA 1 142 4 Oscar Downstream 82 5 Alţii 1 419 5 Alţii 359 6 Total 15 729 6 Total 1 009

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii comerciale

precum şi a gradului de sindicalizare a forţei de muncă Numărul mediu de angajaţi al Oil Terminal S.A. Constanţa pe anul 2010 este de 1 116

angajaţi (număr mediu cumulat influenţat de şomajul tehnic). Având în vedere protocolul încheiat între conducerea Oil Terminal S.A. Constanţa şi Sindicat

în data de 25.02.2010, contractele individuale de muncă ale salariaţilor au fost suspendate pentru o lună în perioada martie-decembrie 2010. Angajaţii au rămas la domiciliu, prin rotaţie, beneficiind de o indemnizaţie de 75% din salariul de încadrare corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 52 lit. d, din Codul Muncii coroborat cu prevederile OUG nr. 4/2010. În consecinţă, numărul mediu cumulat la nivelul anului 2010 a înregistrat o scădere faţă de efectivul de personal.

La 31.12.2010 numărul efectiv de personal a fost de 1 242 angajaţi, structurat pe niveluri de pregătire, astfel:

- personal cu studii superioare: 179 angajaţi, din care 47 cu funcţii de conducere; - personal cu studii medii: 1063 angajaţi, din care 955 calificaţi şi 108 necalificaţi.

Gradul de sindicalizare al forţei de muncă pe anul 2010 a fost de 98%, pe parcursul anului neexistând elemente de natură conflictuală între angajaţi şi conducerea societăţii.

Pe parcursul anului 2010, Oil Terminal S.A. Constanţa a organizat evaluarea performanţelor individuale ale personalului prin:

- fişe de evaluare; - evaluarea pe baza fişei de post şi în funcţie de criteriile stabilite în fişa de evaluare. Prin datele furnizate de rezultatele centralizate ale evaluărilor, echipa managerială a ajuns în

posesia unei imagini generale cu privire la performanţele personalului. În domeniul formării şi perfecţionării salariaţilor, Oil Terminal S.A. Constanţa consideră că

instruirea personalului în concordanţă cu modificările legislative, instrucţiunile şi normele organismelor certificate, este de importanţă majoră pentru creşterea performanţelor şi dezvoltarea firmei. Evaluarea necesităţilor specifice fiecărui post şi angajat în parte, corelată cu cele mai moderne tehnici de instruire, a fost în anul 2010 o prioritate în strategia societăţii.

Participări la cursuri 2010: - cursuri de formare/perfecţionare profesională cu formatori externi şi autorizări profesionale,

conform legislaţiei în vigoare: 200 salariaţi; - cursuri de instruire/reautorizare internă: 1242 salariaţi. Pentru anul 2011 se impun următoarele măsuri: - participarea la cursuri de perfecţionare managerială şi management tehnologic a

personalului de conducere din cadrul tuturor structurilor organizatorice; - traininguri în domeniul îmbunătăţirii comunicării şi a psihologiei relaţiilor interpersonale.

b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi

În anul 2010 nu au existat elemente de natură conflictuală între angajaţi şi conducerea

societăţii. Raporturile dintre managementul societăţii şi salariaţi sunt în general calme, neinfluenţând

Page 14: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

14

negativ performanţele economice ale societăţii. În anul 2010 s-a încheiat actul adiţional nr. 1/2010 între Oil Terminal S.A. Constanţa şi Sindicatul Oil Terminal, prin care s-a convenit nivelul minim şi maxim al salariilor pe categorii de salariaţi, compartimente şi salariul de bază minim pe societate pentru anul 2010.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra

mediului înconjurător Având în vedere amplasamentul societăţii Oil Terminal S.A. Constanţa, respectiv legătura

directă cu Marea Neagră, rampele şi depozitele în interiorul oraşului, problemele de mediu sunt o preocupare constantă a societăţii noastre.

Oil Terminal S.A. Constanţa a cunoscut o preocupare permanentă, susţinută pentru rezolvarea oricărei probleme apărută în legătură cu protecţia mediului prin proiecte, studii şi lucrări de implementare soluţii, modernizare.

Oil Terminal S.A. Constanţa este partener în “Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului în aglomerarea Constanţa şi în localitatea Medgidia“ derulat de Agenţia pentru Protecţia Mediului.

În cadrul acestui program se realizează: - monitorizarea şi ecologizarea solului, subsolului şi pânzei freatice afectate de activitatea istorică; - reabilitarea instalaţiei de recuperare compuşi organici volatili la rampa CF din S.P. Sud; - monitorizarea permanentă a calităţii aerului în zona perimetrală a Secţiilor Platforme; - lucrări de trecere a conductelor din subteran în suprateran. În prezent s-au finalizat lucrările de pozare supraterană a conductelor în Parcul 8x50 000, din cadrul Secţiei Platformă Sud. 1.1.7 Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare Nu este cazul. 1.1.8 Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului Dintre evenimentele care pot afecta negativ activitatea Oil Terminal S.A. Constanţa pe lângă

accentuarea efectelor crizei economice, se pot evidenţia: - scăderea consumului de produse petroliere în contextul cercetării şi apariţiei de surse

alternative de energie; - apariţia unui alt terminal sau instalaţie similară cu capacitate mare de producţie; - propagarea stărilor conflictuale în interiorul statelor principal producătoare de materii prime

energetice şi influenţa acestora pe piaţa mondială; - creşterea preţului gazului metan, materie primă pentru producerea ureanului şi metanolului; - modernizarea rafinăriei OMV Petrom care va trece la prelucrarea avansată a ţiţeiului, astfel

încât ultimul produs obţinut să fie cocsul de petrol în locul păcurei care în prezent se exportă. În contextul economic actual Oil Terminal S.A Constanţa se aşteaptă la restructurarea

activităţii unor clienţi tradiţionali cum ar fi: Oltchim Râmnicu Vâlcea, OMV Petrom S.A Bucureşti. Pe de altă parte sunt cerinţe de stocare şi prestare pentru clienţi noi: Glencore Energy UK LTD Anglia, Daxin Petroleum PTE LTD Singapore, Island Petroleum Constanţa, Kronos Pan Sebeş, Mairon Galaţi, Multibunker Insulele Virgine, Port Prest Services, Sturton Partners Insulele Virgine, Tornado Oil LTD Rep Seychelles, Triton Marine Oil Constanţa. Ca urmare se va înregistra o modificare a structurii clienţilor şi a prestaţiilor în cifra de afaceri.

Clienţii societăţii pot fi afectaţi de situaţia de criză de lichiditate, şi implicit capacitatea de a-şi onora datoriile la termen.

Prin implementarea unor măsuri de natură managerială, tehnică şi economică se vor crea condiţii pentru a diminua efectele negative ale crizei economice şi pentru a asigura desfăşurarea unei activităţi eficiente.

Conducerea apreciază că aplică toate măsurile necesare pentru a sprijini creşterea cifrei de afaceri în condiţiile de piaţă actuale, prin :

- monitorizarea zilnică a fluxurilor de trezorerie şi evaluarea efectelor asupra creditorilor;

Page 15: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

15

- monitorizarea constantă a indicatorilor de lichiditate; - stabilirea unor strategii privind înlăturarea efectelor crizei de lichiditate. De asemenea, nu se pot estima efectele asupra situaţiilor financiare privind fluctuaţia

monedei naţionale şi a pieţelor financiare influenţate de condiţiile de piaţă şi de reducerea lichidităţii pieţei financiare. Cu toate acestea, Oil Terminal S.A. Constanţa este în măsură să menţină un nivel suficient de lichiditate pentru a-şi achita obligaţiile la scadenţă.

Societatea Oil Terminal S.A. Constanţa are în derulare implementarea standardelor de management/control intern.

Conducerea Oil Terminal S.A. Constanţa are în permanentă atenţie efectele acestor riscuri pentru desfăşurarea normală a activităţii economice.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale a) Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de

incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior

Pentru anul 2011, Oil Terminal S.A. Constanţa îşi propune prin prestarea de servicii de cea

mai bună calitate, satisfacerea tuturor partenerilor de afaceri în scopul fidelizării acestora sau atragerea de clienţi noi, care să conducă la desfăşurarea unei activităţi eficiente şi realizarea profitului conform prevederilor bugetare.

De asemenea societatea îşi propune realizarea cheltuielilor de investiţii în valoare de 19 450 mii lei, pentru atingerea următoarelor obiective:

- extinderea capacităţii de depozitare; - reducerea consumurilor tehnologice; - modernizarea echipamentelor şi instalaţiilor existente pentru optimizarea performanţelor

societăţii; - dotarea cu utilaje independente pentru îmbunătăţirea sistemelor de măsurare a produselor

manipulate şi pentru creşterea calităţii prestaţiilor efectuate; - reducerea costurilor de prestare; - conformare privind cerinţele de mediu. b) Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate

asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut

În anul 2010 s-au înregistrat cheltuieli de capital în valoare 10 121 lei faţă de 12 873 lei în

anul 2009. c) Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care

afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază Comparativ cu celelalte terminale, societatea noastră se impune prin: - dotările tehnice impresionante care constau în rezervoare cu o capacitate de depozitare

totală de circa 1,7 milioane mc, 3 rampe de descărcare cisterne CF, câte una în fiecare depozit, 6 dane petroliere cu adâncimi de 12,80 m şi o dană ce permite descărcarea navelor cu ţiţei cu pescaj de maxim 17,5 m;

- laboratoare în cele trei depozite dotate cu aparatura necesară efectuării de analize complete la toate produsele manipulate;

- conducte magistrale pentru transportul ţiţeiului către toate rafinăriile, primirea benzinei şi motorinei de la rafinării;

- independenţa energetică, toate cele trei depozite având centrale termice proprii pe gaze naturale;

- flexibilitatea de a trece de la manipularea pe aceeaşi instalaţie de la un produs la altul, sau a unor calităţi diferite din cadrul aceluiaşi produs;

Page 16: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

16

- asigurarea unor lucrări de reparaţii, întreţinere, pentru situaţii de urgenţă, cu forţe proprii ale terminalului, ceea ce permite un management corespunzător al situaţiilor de urgenţă, la costuri minime;

- managementul stocurilor de produse în sistem unic, centralizat la direcţia comercială, centralizare care corespunde conceptului de mix marketing.

Ca puncte slabe se pot enumera: - suprafaţa mare pe care este întins Oil Terminal S.A. Constanţa şi distanţele mari între cele

trei depozite - capacităţile mari de depozitare şi zestrea mare a conductelor şi stocurilor tehnologice din

rezervoare care fac dificilă rularea cantităţilor mici de produse de calitate deosebită; - conducte şi rezervoare cu grad mare de uzură având în vedere că cele mai noi rezervoare

au fost construite la începutul anilor 1970; - gradul redus de automatizare al fluxurilor tehnologice duce la urmărirea producţiei în

sistem fizic în locul celui electronic, având drept consecinţă menţinerea unui personal numeros pentru astfel de operaţiuni;

- neincluderea terminalului într-un circuit internaţional, având un portofoliu limitat de clienţi externi.

Dintre oportunităţile de dezvoltare viitoare se pot avea în vedere următoarele: - Construirea conductei Constanţa–Trieste de transport a ţiţeiului din zona Mării Caspice. La prima întâlnire care a avut loc la Zagreb, în data de 10 iulie 2008, acţionarii au semnat

actul constitutiv al companiei de dezvoltare a proiectului PEOP, de construire a oleoductului Constanţa-Trieste. Capitalul social al companiei este împărţit în 2 100 acţiuni, cu o valoare nominală de 100 lire sterline/acţiune. Din acţionariatul companiei fac parte : SC CONPET SA Ploieşti, SC OIL TERMINAL SA Constanţa din România (fiecare deţinând câte 350 acţiuni); TRANSNAFTA din Serbia şi JANAF din Croaţia (fiecare deţinând câte 700 acţiuni). Obiectivul noii societăţi constituite îl reprezintă desfăşurarea de activităţi legate de realizarea studiilor necesare şi promovării proiectului în scopul atragerii potenţialilor investitori pentru construirea oleoductului pan european Constanţa-Trieste. În cursul anului 2009 şi 2010 au avut loc o serie de întâlniri şi negocieri între acţionari cu privire la realizarea proiectului PEOP.

Totodată, în cursul anului 2010 firmele care au rămas implicate în proiect, respectiv CONPET SA Ploieşti, OIL TERMINAL SA Constanţa şi TRANSNAFTA din Serbia au constatat că în conjunctura actuală, proiectul poate fi demarat secvenţial. Astfel, s-a propus demararea proiectului privind construcţia tronsonului de conductă pe distanţa Piteşti-Pancevo (Serbia), în acest fel asigurându-se legătura directă între Marea Neagră şi Marea Adriatică.

Această hotărâre a fost adusă la cunoştinţa Guvernelor din cele două ţări implicate în proiect, prin rapoarte întocmite de către cele trei companii.

- Creşterea importului de biodiesel şi bioetanol ca urmare a alinierii la legislaţia UE care impune aditivarea benzinei şi motorinei cu biocombustibili;

- Importul de metanol având în vedere preţul scăzut comparativ cu cel produs de Combinatele chimice din România, ca urmare a preţului ridicat al gazului metan;

- Deschiderea relaţiilor către traderii externi şi semnarea de noi contracte. Dintre evenimentele care pot afecta negativ activitatea Oil Terminal S.A. Constanţa se pot

evidenţia: - menţinerea situaţiei de inactivitate a Rafinăriei RAFO SA ONEŞTI; - creşterea preţului gazului metan, materie primă pentru producerea ureanului şi

metanolului; - modernizarea rafinăriilor PETROM care vor trece la prelucrarea avansată a ţiţeiului, astfel

încât ultimul produs obţinut să fie cocsul de petrol în locul păcurei care în prezent se exportă; - scăderea rulajului de ţiţei şi produse petroliere din cauza crizei economice şi financiare

mondiale; - scăderea preţurilor pe piaţa externă pentru produsele chimice (leşie sodă, urean, metanol

etc).

Page 17: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

17

2. Activele corporale ale societăţii comerciale 2.1. Precizarea amplasării şi a caracteristicilor principalelor capacităţi de producţie în

proprietatea societăţii comerciale

Secţia Platformă Nord şi Secţia Platformă Sud sunt amplasate în zona oraşului Constanţa, iar Secţia Platformă Port este amplasată în portul Constanţa.

Cele 3 Secţii Platformă îşi repartizează între ele activităţile de primire, descărcare, depozitare, condiţionare şi livrare a ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide pentru import, export şi tranzit, dar toate se conduc după o strategie unică.

Oil Terminal S.A. Constanţa efectuează prestaţii de servicii privind încărcarea, descărcarea, depozitarea şi condiţionarea următoarelor produse: ţiţei, benzină, motorină, produse petrochimice şi chimice lichide.

Fiecare depozit dispune de rampe de încărcare-descărcare ţiţei, produse petroliere şi chimice lichide, parcuri de rezervoare destinate depozitării acestora, case de pompe, trasee de conducte prin care se face legătura între diversele echipamente tehnice ale depozitului. Secţia Platformă Port dispune şi de dane, special echipate pentru operare nave petroliere. Pentru benzină, motorină şi ţiţei, instalaţiile sunt dotate şi cu sisteme de contorizare.

Rampele de încărcare-descărcare cisterne CF cu o capacitate de aprox. 20 000 tone/24 ore sunt reprezentate de un sector restrâns de cale ferată, special amenajată pentru încărcarea/descărcarea cisternelor de produse petroliere şi chimice lichide. Paralel cu sectorul de cale ferată sunt montate conductele colectoare prin care se descarcă produsele prin cădere liberă. Colectoarele sunt legate de echipamentele de pompare prin conductele de transport.

Conducte de transport cu diametre cuprinse între 100 şi 1 000 mm. Casele de pompe ce pot realiza debite între 300-2 500 m3/h sunt construcţii în general

închise, în interiorul cărora sunt montate pompele care asigură derularea produselor existente în depozit. Acţionarea pompelor se face electric. De asemenea, tot în interiorul casei pompelor se găsesc montate conductele de aspiraţie şi refulare, precum şi armăturile de închidere.

Parcurile de rezervoare, cu capacităţi cuprinse între 1 500 m3 şi 50 000 m3, sunt subunităţi specializate de depozitare a produselor lichide. Rezervoarele sunt de construcţie metalică, cilindrice, verticale, amplasate suprateran, cu capac fix sau flotant, unele prevăzute cu centuri de protecţie din beton, altele în cuve de retenţie de pământ sau beton. Rezervoarele sunt prevăzute cu instalaţii specifice PSI şi, funcţie de natura produselor depozitate, cu izolaţie termică sau cu serpentine de încălzire.

Laboratoarele sunt dotate cu aparatură pentru efectuarea analizelor fizico-chimice specifice. Instalaţii de separare a produselor petroliere din apele reziduale şi rezervoare pentru primirea

balastului de la nave. 2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor societăţii comerciale La 31.12.2010 valoarea neta a imobilizărilor corporale se prezintă astfel: - terenuri 74 417 824 lei - grupa construcţii 101 972 741 lei - instalaţii tehnice şi maşini 16 379 387 lei - alte instalaţii utilaje şi mobilier 1 409 085 lei - imobilizări corporale în curs 5 154 613 lei Gradul de uzură scriptică este de aproximativ 57%. În ceea ce priveşte amortizarea activelor, societatea a folosit metoda liniară pentru calculul

amortizării şi a adoptat aceeaşi politică privind amortizarea contabilă şi fiscală. 2.3. Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor

corporale ale societăţii comerciale Nu este cazul.

Page 18: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

18

3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială Capitalul social subscris şi vărsat integral este de 58 243 025 lei divizat în 582 430 253

acţiuni cu valoare nominală de 0,10 lei. Structura acţionariatului la 31.12.2010, se prezintă astfel:

Acţionar Nr. acţiuni Pondere (%) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

347 257 973 59,62

Fondul Proprietatea SA 58 243 026 10,00 Persoane juridice 109 395 541 18,78 Persoane fizice 67 533 713 11,60

TOTAL 582 430 253 100

În cursul anului 2010 nu s-au desfăşurat activităţi ale Oil Terminal S.A. Constanţa de achiziţionare a propriilor acţiuni.

Oil Terminal S.A. Constanţa nu are filiale, neexistând acţiuni emise de societatea mama deţinute de filiale.

În cursul anului 2010 societatea nu a emis obligaţiuni.

3.1. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială

Acţiunile Oil Terminal S.A. Constanţa sunt tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti,

simbol OIL.

3.2. Descrierea politicii societăţii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani şi dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micşorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani

În anii 2008-2010 situaţia dividendelor repartizate a fost următoarea:

Dividende – lei - 2008 2009 2010 brute 541 474 373 906 1 772 904 nete 519 900 358 044 - plătite până la 31.12. 486 656 335 162 -

Valoarea dividendului brut/acţiune în perioada 2008-2010 se prezintă, astfel:

Anul Dividend brut/acţiune

-lei- 2008 0,0009296 2009 0,0006419 2010 0,0030439

Modalitatea de plată a dividendelor s-a stabilit astfel: - în numerar la sediul societăţii - prin virament bancar în contul comunicat în scris de acţionar - prin mandat poştal la domiciliul cunoscut al acţionarilor din afara judeţului Constanţa. Plata dividendelor către acţionarii societăţii se va face în conformitate cu art. 238, alin. 2 din

Legea 297/2004 în termen de 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de stabilire a dividendelor.

Dividendele se plătesc acţionarilor proporţional cu cota de participare la capitalul social. Acţionarii îndreptăţiţi să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în

exerciţiul financiar 2010 sunt cei înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de înregistrare.

Page 19: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

19

3.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a propriilor acţiuni

Nu este cazul.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului şi a valorii nominale a acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de filiale

Nu este cazul.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţe, prezentarea modului în care societatea comercială îşi achită obligaţiile faţă de deţinătorii de astfel de valori mobiliare

Nu este cazul. 4. Conducerea societăţii comerciale 4.1. Prezentarea listei administratorilor societăţii comerciale şi a următoarelor

informaţii pentru fiecare administrator a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experienţă profesională, funcţia şi vechimea

în funcţie) 1. Wagner Ioan Silviu, 55 ani, economist, preşedinte al Consiliului de Administraţie, iulie 2009-prezent; 2. Stafie Constantin Claudiu, 43 ani, economist, membru al Consiliului de Administraţie, august 2009-prezent; 3. Lăzăroiu Ioana, 45 ani, economist, membru al Consiliului de Administraţie, septembrie 2010-prezent; 4. Bărbulescu Dan Cristian, 43 ani, matematician, membru al Consiliului de Administraţie, august 2009-aprilie 2010, septembrie 2010-prezent; 5. Presură Aurel, 50 ani, inginer, membru al Consiliului de Administraţie, aprilie 2010-prezent; 6. Gorodea Tiberiu Silviu Ioan, 49 ani, economist, membru al Consiliului de Administraţie, august 2010-prezent; 7. Negrea Johann, 61 ani, inginer economist/jurist, membru al Consiliului de Administraţie, august 2009-prezent; 8. Tolea Ionuţ, 28 ani, jurist, membru al Consiliului de Administraţie, august 2009-aprilie 2010; 9. Tălmăcean Edmond Cătălin, 43 ani, economist, membru al Consiliului de Administraţie, august 2009-septembrie 2010; 10. Vizan Florin, 51 ani, economist/jurist, membru al Consiliului de Administraţie, noiembrie 2009-septembrie 2010.

b) Orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o

altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator Nu este cazul.

c) Participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale Bărbulescu Dan Cristian deţine 100 acţiuni şi Vizan Florin deţine 2 955 acţiuni

d) Lista persoanelor afiliate societăţii comerciale Nu este cazul. 4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii comerciale: Conducerea executivă la data de 31.12.2010:

- Silviu Ioan WAGNER - Cecilia POPOVICI - Bela FAZAKAS - Vasile OGREANU - Doru LUŢAC - Daniela Elena DRAGOMIR

- Director General - Director Economic - Director Mecano-Energetic - Director Operaţional - Director Tehnic - Director Juridic

Page 20: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

20

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă Membrii conducerii executive sunt angajaţi ai societăţii în baza contractelor individuale de

muncă încheiate pentru perioadă nedeterminată.

b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive

Nu este cazul

c) participarea persoanei respective la capitalul societăţii comerciale Nu există participări ale directorilor Silviu Ioan Wagner, Bela Fazakas, Vasile Ogreanu,

Daniela Elena Dragomir la capitalul social al Oil Terminal S.A. Constanţa. Directorul Economic, Cecilia Popovici deţinea la data de 31.12.2010 un număr de 7875

acţiuni ale Oil Terminal S.A. Constanţa, potrivit Registrului Acţionarilor. Directorul Tehnic, Doru Luţac deţinea la data de 31.12.2010 un număr de 30 acţiuni ale Oil

Terminal S.A. Constanţa, potrivit Registrului Acţionarilor.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. şi 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum şi acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul.

5. Situaţia financiar-contabilă

a) elemente de bilanţ - lei -

Elemente patrimoniale 2008 2009 2010 0 1 2 3

Total active 196 033 114 192 207 128 221 670 059 Active imobilizate, din care: 173 650 101 170 698 565 200 693 743 Imobilizări necorporale 3 485 801 171 120 179 676 Imobilizări corporale 167 708 616 170 339 717 199 418 320 Imobilizări financiare 2 455 684 187 728 1 095 747 Active circulante, din care: 21 771 130 21 097 675 20 825 320 Stocuri 1 632 210 3 594 499 926 255 Creanţe 18 401 151 16 102 552 17 674 522 Case şi conturi la bănci 1 737 769 1 400 624 2 224 543 Cheltuieli în avans 611 883 410 888 150 996 Total pasive, din care 196 033 114 192 207 128 221 670 059 Capitaluri, din care 58 243 025 58 243 025 58 243 025 Capital subscris si vărsat 58 243 025 58 243 025 58 243 025 Rezerve legale 2 837 103 2 902 617 2 996 720 Rezerve din reevaluare 80 280 290 80 255 900 107 385 698 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

2 905 379 2 929 768 2 924 979

Alte rezerve 18 457 103 18 890 282 19 189 407 Rezultat reportat (sold creditor) 90 694 395 418 396 929 Rezultatul exerciţiului financiar 1 025 680 738 545 2 008 441 Repzartizarea profitului 52 449 65 514 94 103 Datorii care trebuie platite într-o perioadă de până la un an

25 356 105 25 514 537 24 733 568

Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

5 409 432 947 189 912 360

Provizioane 960 943 1 031 682 2 645 487 Subvenţii pentru investiţii 519 809 423 679 327 548 Activ net contabil 165 267 577 165 745 402 196 024 131

Page 21: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

21

În anii 2008-2010 activele curente au avut următoarele valori: -lei-

2008 2009 2010 Active totale 196 033 114 192 207 128 221 670 059 Active imobilizate % din total active

173 650 101 88,58%

170 698 565 88,81%

200 693 743 90,54%

Active circulante % din total active

21 771 130 11,11%

21 097 675 10,98%

20 825 320 9,39%

Elementul determinant al pasivelor curente îl reprezintă capitalurile proprii. Evoluţia capitalurilor proprii în perioada 2008-2010 este următoarea: -lei-

2008 2009 2010 Capitaluri proprii

% din total pasiv curent 163 786 825

83,55% 164 290 041

85,47% 193 051 096

87,09%

Evoluţia datoriilor totale în ultimii trei ani se prezintă astfel: -lei-

2008 2009 2010 Datorii totale

% din total pasiv 30 765 537

15,69% 26 461 726

13,77% 25 645 928

11,57%

Datoriile totale înregistrate la 31.12.2010 sunt în valoare de 25 645 928 lei, reprezentând: - datorii mai mici de 1 an 24 733 568 lei - datorii mai mari de 1 an 912 360 lei

Datorii < 1 an: 24 733 568 lei - furnizori şi conturi asimilate 15 393 450 lei - împrumuturi leasing 833 222 lei - datorii către bugetul consolidat al statului 4 490 845 lei - alte datorii (faţă de salariaţi, acţionari) 4 016 051 lei

Datorii > 1 an: 912 360 lei - împrumuturi leasing 912 360 lei La sfârşitul perioadei analizate societatea noastră nu înregistrează datorii restante faţă de

bugetul de stat, bugetul local, instituţii financiar-bancare.

La data de 31.12.2010 creanţele totale înregistrate sunt în valoare de 17 674 522 lei, din care creanţe comerciale 16 288 826 lei şi alte creanţe în valoare de 1 385 696 lei.

Analiza clienţilor pe vechime în sold la 31.12.2010 se prezintă, astfel: - lei -

Anul 2010 Pondere % - facturi curente 13 372 442 83 - întârzieri 1-30 zile 2 260 426 14 31-60 zile 385 601 2 61-90 zile 162 341 1 > 90 zile 23 341 -

Total 16 204 151 100

Page 22: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

22

b) contul de profit şi pierderi Evoluţia veniturilor brute, a elementelor de costuri, profitului şi dividendelor

-lei- 2008 2009 2010 I VENITURI TOTALE, din care: 136 980 292 131 049 774 134 406 948 1. Venituri din exploatare 136 342 200 129 477 802 133 785 127 2. Venituri financiare 638 092 1 571 972 621 821 3. Venituri extraordinare II CHELTUIELI TOTALE, din care: 135 524 471 129 418 232 130 797 085 1. Cheltuieli exploatare, din care: 134 764 472 128 209 522 129 651 997 a. chelt. materiale 7 166 720 7 021 767 10 083 607 b. chelt. energie, apă 4 763 413 5 131 322 4 128 080 c. chelt. cu personalul, din care: 60 988 515 62 825 347 64 392 474 - salarii brute 46 932 726 48 046 930 49 485 090 - cheltuieli asigurări şi protecţie

socială 14 055 789 14 778 417 14 907 384

d. Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

15 242 302 13 976 667 13 989 094

2. Cheltuieli financiare 759 999 1 208 710 1 145 088 3. Cheltuieli extraordinare - - - III PROFIT BRUT 1 455 821 1 631 542 3 609 863 IV IMPOZIT PE PROFIT 430 141 892 997 1 601 422 V PROFIT NET DE REPARTIZAT, din

care: 1 135 397 813 326 2 008 441

- fond de participare a salariaţilor la profit 108 295 74 781 - - surse proprii de finanţare 433 179 299 125 141 434 - dividende brute, din care: 541 474 373 906 1 772 904 • impozit pe dividende 21 574 15 862 - • dividende nete 519 900 358 044 - - Rezerva legală 52 449 65 514 94 103

Anul 2010 s-a încheiat cu un profit brut în valoare de 3 610 mii lei. Comparativ cu anul 2009 înregistrăm o depăşire a profitului brut cu 1 978 mii lei, rezultată din depăşirea veniturilor totale cu 3 357 mii lei şi a cheltuielilor totale cu 1 379 mii lei.

Pe fiecare flux de activitate realizarea profitului se prezintă astfel:

- mii lei - Anul 2010 Activitatea de exploatare BVC Realizat % Venituri exploatare 130 860 133 785 102 Cheltuieli exploatare 128 470 129 652 101 Profit exploatare 2 390 4 133 173 Activitatea financiară Venituri financiare 240 622 259 Cheltuieli financiare 800 1 145 143 Rezultat financiar -560 -523 - VENITURI TOTALE 131 100 134 407 103 CHELTUIELI TOTALE 129 270 130 797 101 PROFIT BRUT 1 830 3 610 197 Impozit pe profit 430 1 601 372 PROFIT NET 1 400 2 008 143

Page 23: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

23

Repartizarea profitului s-a efectuat conform prevederilor OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, OUG 55/2010, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi HG 787/2010.

Activitatea de exploatare a societăţii în anul 2010 a fost influenţată de prevederile OUG nr 54/23.06.2010 prin care din data de 26.06.2010 s-a interzis deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize către Oil Terminal S.A. Constanţa, respectiv din Oil Terminal spre alte antrepozite, ceea ce a generat o scădere semnificativă a rulajelor de produse petroliere accizabile.

Astfel, Oil Terminal S.A. Constanţa înregistrează în anul 2010 un deficit fizic total faţă de BVC de 1 223 mii tone (17%), din care: ţiţei 1 302 mii tone, benzină 71 mii tone, şi produse chimice 390 mii tone, iar motorina şi păcură un plus cantitativ de 450 mii tone şi respectiv 90 mii tone (păcura).

ANUL 2010 (mii to) Activitatea

Progr Realiz ± % Nr. crt.

Total produse petroliere, din care: 7 045 5 822 -1 223 83 1 Ţiţei 3 973 2 671 -1 302 67 2 Benzină 576 505 -71 88 3 Motorină 717 1 167 450 163 4 Păcură 267 357 90 134 5 Produse chimice 1 512 1 122 -390 74

Evoluţia lunară a cantităţilor de produse derulate în anul 2010 este prezentată după cum

urmează: Realizări 01.01.2010 – 31.12.2010 (mii to)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Activitatea Trim.I 1 317 Trim II 1 436 Trim.III 1 500 Trim.IV 1 569 AN Nr.

crt. Total produse petroliere, din care:

398 435 484 486 451 499 457 512 531 583 465 521 5 822

1 Ţiţei 226 261 252 219 251 208 209 255 237 203 160 190 2 671 2 Benzină 55 73 46 51 25 59 65 17 9 43 16 46 505 3 Motorină 40 38 80 79 60 86 72 114 133 182 159 122 1 167 4 Păcură 1 2 34 64 32 4 2 43 12 53 36 74 357

5 Produse chimice

75 60 72 73 83 142 109 83 140 102 94 89 1 122

Din această analiză se poate observa o creştere a cantităţilor de produse derulate către

trimestrele III şi IV comparativ cu primul trimestru al anului 2010, de la 1 317 mii tone în trim. I la 1569 mii tone în trim. IV.

Comparativ cu anii anteriori (2005-2009) în anul 2010 s-a înregistrat o scădere semnificativă de activitate datorită crizei economice şi în consecinţă realizările cantitative din anul 2010 au fost mai mici cu 7 777 mii tone faţă de anul 2005, cu 6 737 mii tone faţă de anul 2006, cu 6 062 mii tone faţă de anul 2007, cu 5 657 mii tone faţă de anul 2008, iar faţă de anul 2009 cu 1 341 mii tone.

Realizări 2005-2010 (mii tone) Activitatea

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nr. crt.

Total produse petroliere din care: 13 599 12 559 11 884 11 479 7 163 5 822 1 Ţiţei 8 072 8 109 7 990 8 036 4 437 2 671 2 Benzină 2 155 2 067 1 372 1 142 818 505 3 Motorină 1 269 742 739 618 851 1 167 4 Păcură 767 438 457 518 278 357 5 Produse chimice 1 307 1 203 1 299 1 151 779 1 122 6 Petrol reactor 29 - 27 14 - -

Page 24: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

24

c) cash flow Evoluţia cash-flow în perioada 2008-2010 este următoarea:

- lei - Metoda indirectă 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010

Profit net 1 025 680 738 545 2 008 441 Ajustări pentru elemente nemonetare: Provizioane -938 255 +70 739 +1 613 805 Amortizare +15 242 302 +13 976 667 +13 989 094 Pierdere din vânzări de mijloace fixe +406 653 - Dobânzi plătite -354 351 -351 896 -195 173 Pierdere/Profit din diferenţe de curs valutar +111 032 -76 923 +407 310 Alte ajustări -68 782 +1 304 534 +1 031 809 Profit din exploatare înainte de modificarea capitalului circulant

Creşteri / scăderi ale creanţelor +1 566 593 +2 298 599 -1 571 970 Creşteri / scăderi în valoarea stocurilor -91 062 -1 962 289 +2 668 244 Creşteri / scăderi în valoarea cheltuielilor în avans -45 960 +200 995 +259 892 Creşteri în valoarea datoriilor < 1 an +1 076 502 +946 022 -315 032 Numerar net din activităţile de exploatare +17 930 352 +17 144 993 +19 896 420 Fluxuri de numerar din activităţile de investiţii Achiziţionarea de imobilizări corporale -10 767 592 -15 953 368 -15 572 184 Scăderi /creşteri în valoarea imobilizărilor pe termen lung -227 747 +2 267 956 -908 019 Numerar net din activităţile de investiţii -10 995 339 -13 685 412 -16 480 203 Fluxuri de numerar din activităţile de finanţare Creşteri / scăderi de împrumuturi pe termen lung -241 251 -1 165 676 -34 829 Creşteri / scăderi de împrumuturi pe termen scurt -809 823 -43 837 -463 286 Dividende plătite -3 489 109 -1 234 721 -413 206 Plăţi din operaţiuni de leasing financiar -1 420 856 -1 352 492 -1 680 977 Numerar net din activităţile de finanţare -5 961 039 -3 796 726 -2 592 298 Flux de numerar total +973 974 -337 145 +823 919 Valoarea numerarului şi a echivalentelor de numerar la 1 ianuarie

763 795 +1 737 769 1 400 624

Valoarea numerarului şi a echivalentelor de numerar la 31 decembrie

1 737 769 +1 400 624 2 224 543

Preşedinte Consiliul de Administraţie Director General, Director Economic, Ioan Silviu WAGNER Cecilia POPOVICI

Page 25: OIL - Raportul anual 2010actionariat.oil-terminal.com/cache/1670-raportul-anual... · 2011-05-02 · 1 RAPORTUL ANUAL al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa Pentru

25

Anexa 1 ANUL 2010 INDICATORI

mii lei BVC REALIZAT % I. VENITURI TOTALE, din care : 131 100 134 407 103 1. Venituri din exploatare, din care: 130 860 133 785 102 - cifra de afaceri 130 086 132 260 102 2. Venituri financiare 240 622 259 II. CHELTUIELI TOTALE, din care : 129 270 130 797 101 1. Cheltuieli exploatare, din care : 128 470 129 652 101 a) Chelt. materiale 6 470 10 069 156 b) Chelt. energie, apă 5 200 4 126 79 c) Chelt. personal, din care : 65 786 64 440 98 - salarii şi indemnizaţii 47 869 47 264 99 - asig. prot. socială 13 680 12 919 94 - alte chelt cu pers (tichete masă) 2 374 2 105 89 - cheltuieli sociale (conf.lg.571/2003 art.21 lit.c) 1 863 2 152 116 d) Ajust valoare imob corp si necorp 13 400 13 978 104 e) Chelt.cu prestaţiile externe, din care: 31 972 30 375 95 - reparaţii, întreţinere 12 176 7 086 58 - chirii 1 300 1 187 91 - prime asigurare 500 424 85 - studii, cercetare 916 636 69 - comisioane, onorarii 700 616 88 - alte servicii terţi şi transport personal 13 839 18 264 132 - deplasări 216 192 89 - poştale şi telecomunicaţii 400 237 59 - servicii bancare 130 129 99 - şcolarizare 300 134 45 - impozite şi taxe 1 300 1 470 113 f) Alte cheltuieli exploatare, din care: 5 642 5 212 92 - contract mandat (DG) 87 80 92 - chelt.protocol, reclamă, publicitate, sponsorizări 384 512 133 - chelt. cu redevenţa 5 000 4 484 90 g) Ajustări privind active circulante 0 - 161 - - cheltuieli (cont 6814+654) 0 1 567 - - venituri (cont 7814) 0 1 728 - h) Ajustări privind provizioane 0 1 613 - - cheltuieli (cont 6812) 0 1 688 - - venituri (cont 7812) 0 75 - 2. Cheltuieli financiare 800 1 145 143 REZULTAT EXPLOATARE 2 390 4 133 173 REZULTAT FINANCIAR - 560 - 523 - REZULTAT BRUT 1 830 3 610 197 Impozit pe profit 430 1 602 372 PROFIT NET 1 400 2 008 143

Preşedinte Consiliul de Administraţie Director General, Director Economic, Ioan Silviu WAGNER Cecilia POPOVICI


Recommended