Home >Documents >O planeta nebuna - planeta... · PDF file Zi odatd, ce vrei ? Title: O planeta nebuna...

O planeta nebuna - planeta... · PDF file Zi odatd, ce vrei ? Title: O planeta nebuna...

Date post:19-Jan-2021
Category:
View:14 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • CONSTANTIN M. N. BORCIA

  O PLAI\ETA NBBUNA

  _ FICTITINI UMORISTICE _

  :

  k

  F

 • -t

  CUPRINS

  iw roc DE TNTRODUCERE / pag. t r

  cAm $Trr cE vREr DE LA vrATA... / pag. t3 ZIUA CULTURALA I pag.25

  BRUHAHA $I O ATACERE TDNEBROASA / pag. 39

  O NOAPTB CU PAFNUTIE CARPEA I pag.46 SARMANI NEBUNT rTERDUTT iNrn-o LUIrE ETtrMERA lpng.Tl

  EXPOZITIE / pag.90

  AMINTIRI, AMINTIRI... I pag. tt4 O CARTE DEOSEBIT A, I pas. t26

  $EDINTA lpag.l37

  UN ZIAR MODERN I pag.745

  TNEGALABILUL GROHAEL GUTTESCU / pag. 160

  O AMINTIRE... / pag.l73

  ANIVERSARE... / pag. 178

  FABRICA DE CUVINTE / pag. 185

  cuvINTE DE INCHEIEuE... / pag. 190

 • iN roc DE TNTRoDUCERE

  Am ezitat indelung, ca qi in alte situalii asemdndtoare, pAnI cdnd s[ mi decid sd redactez gi apoi sd public aceste ficfiuni umoristice... De fapt au fost niqte vise, cu un caracter rnai deosebit, pe care am iucercat apoi sI le redau in cuvinte...

  Se qtie c5 distan(a de la ilaritate la iritare este de... un pas, totu$i nu trebuie uitat c5... in definitiv...

  Cea mai pierdutd dintre zile este aceea in care n-ai ras... CHAMFORT

  De asemeni, nu trebuie uitat c6... Este comic orice aranjament de acte Si cle evenirnente

  .'ure, inserate tmele tn altele, ne clau iluzia de viald Si tertalia netci a unui arunjantent rnecanic. HENRI BERGSON

  La fel, nu trebuie uitat cd... inn"e a nu ./i Si a .fi, e o nerniirginire, falii cu core

  .;:osebirile cle duratd afiinlelor sunt reduse la nimic. ION LUCA CARAGIALE - CATEVA PARERI.

  ::g. 663 In sfArqit" nu trebuie uitat c5... Spirihil Si umorul - dacd exisld vrect dectsebire inlre

  . , -lt'eoste este numai in timp: caJirlgerttl Si lurnincr

  . :-rricd. Amdndoud sunt, vddit, din acelasi moterial, insci :;";rul este o izbuutire vie, instantanee Si nu lipsitd de ' ":':L.iclie . pe cancl tmu"ulfoce pozne $i se de,sfatd cu-' ,ireu subiectului. ."1:.?.K T\\'AIN

  $i zilele au trecut, dar rnA tot ilrtreb... oare m-am :,*:.::runci cdnd m-am hot6r6t s[ le public ? Oare voi afla *: rr:i; ? De fapt, dacd stau bine gi rnd g6ndesc, nu vreau s[

  u.'- - ::..datd 1... ln fond, cine vrea sI citeascd qi sd rddi...

 • foarte bine, cine vrea sI citeasci qi si se elleryeze, iardqi, foarte bine, iar cine nu vrea s[ citeascd, din nou, foarte bine !... il orice caz, ev am scris aceste ficJiuni umoristice, g6ndindu-rn5 la sfatul lui FRANQOIS RABELAIS...

  Buctrra{i-vd aqadar, clragii mei prieteni, Si citili cu inima veseld cele ce urmeazd, spre deffitarea voastrii trtrp e asc ii E i Jblostrl rdrun chi lor.

  $i incl ceva... Reiau ceea ce am mai scris intr-o alt[ carte:

  Att Jbtst oameni care nu s-au ldsat clescurajali de greutdlile qi tragediile vielii nsi au continuat sd glurneascd, sd scrie cdrli de umor, sd creeze totfelul de comeclii... (Jntorul face cinste naturii unlane, iar cei care au incercat sd transforme ttman itatea i nt r-o mulli nte amorfd, morocdnoas d, sobrii, austerd, bazdndtt-se pe niSte principii sau pe niSte conceptrii aparent elevate salt pe totfelul de prostii serioase, nu au reuSil altceva decdt sd se facd de rds, in cele din urmd...

  Umorul vo di,spiirea atunci cdnd va dispdrea Si civilizalia umand...

  tn vremuri de restrigte, c6nd totul pare c[ se scufund[, umorul aduce speran{a in sufletele chinuite, fiind cea mai bunl modalitate de a evita depresia... $tiu asta din propria experien(i... Binecuvdntat s6 fie umorul...

  56 ?nceap6... reprezenta(ia !...

  Cu bine,

  Constantin M,N. Borcia >(

 • cAxp grrr cB vRBr DB ra vra1A... Dedica{ie: cu modestie, domnului Costache

  Modestu, care a scris o carte intoresantd, intitulald ,,Calcle Si reci * pagini umoristice, versuri Si proztr" apirut6 in anul t912...

  *

  Am fost zilelele trecute la teatrul C6rula. Era un spectacol foarte interesant... Pe un panou lnare aflat in fala ugii de intrare in sali, era scris aqa:_SEARA DE TEATRU. CAND $TTT CE VREI DE LA VIATA. ADAPTARE DUPA O POEZTE $1 O SCHTTI DE COSTACHE MODESTU. .IWORUL SCENETEI ESTE PREA CUNOSCUT DE C,{TRE ?UBLIC A$A Ci ESTE INUTIL S,i-t Uat SpACIFTC,{M.

  incerc sd redau ?n cele ce urmeazi acea atmosferd de vrajE care a inseninat sufletele spectatorilor...

  La un moment dat apare pe scend un tip, cred cd era un crainic, care, dupi ce a tugit de cdteva ori, strigl:

  Stimali spectatori, md numesc Guril[ Spelunc[ qi vd invitdm la o searl de teatru. Aga cE vd propun o scenet6. Sceneta a fost inspirat6 de o poezie qi de o schil[ sau r iceversa, care au fost scrise de cbtre un autor numit Costache \lodestu... Sceneta aceasta pe care o vefi viziona a fost scrisS je cdtre un mare actor gi autor de piese de teatru... Este un rutor atdt de cunoscut incAt nu are rost s[l mai pomenesc. Totuqi. pentru a nu exista dubii, afla{i cd este Putrezic6 \urcius T[ntil6u Ndt6fle{, cunoscr.rt publicului pentru piesele *ale pline de rniez filozofic qi etic, cum ar fi spre exemplu ::esa ..Fulgerul, trlsnetul gi tunetul iubirii", sau ,,Bubuiturile :tr-icirii" sau ,,Furia delicatd a dragostei" satr ,,Drogatul de la -::ezul noptii", sau ,,CAte parale are prin buzunare un hot : :stit". sau ,,Cituqele gi nebunia iubirii" sau ,,Plimbare cu :-l:ineta in jr.rrul patului" sall ,,Pacostea virre cAnd nu te r.;ep1i'' sau ,,Dar cu dragostea qi cu pacostea cunl stai ?", san "3...aurul fericirii inexprimabile", sau,,Suferinlele t6nlrului

 • indrlgostit de hiene qi de maimu(e", sall ,,Ce ai cu mine, bestie?", sau ,,Mielul fennecat gi turmentat" qi aga mai departe... A scris nenum[rate piese, cu un puernic accent filozofic gi moralizator, apreciate de o lume intreag[... Dup6 cum se vede, scena in{bfiqeaz6 o camer[ mobilat[. Primul moment al scenetei se referd la doctorul Pastild Buqil[ care st[ in camer[ gi vorbeqte de unul singur, in timp ce citegte un ziar...

  Crainicul se retrage intr-un coll al scenei, lbsdnduJ pe doctor, asezat la o mas6, sI vorbeascd de unul singur...

  -A$a, aqadar, cic[ s[ maicrezi in ce scrie in ziare t. Zice cd,

  au fost trei copii pldpdnzi, care stiteau intr-o banci la qcoall gi invitau dupl un abecedar comun... Au trecut anii qi au ajuns in ultima clas5... $i cAnd au fost intrebali de un profesor ce profesii voiau s[-qi aleagd, atunci cAnd vor mai creqte, au rdspuns urmltoarele... IJnu' care era foarle bun la literaturd a spus cd vrea s[ se faci gazelar, alttr' care era foarte bun la muzicd a spus cd vrea s[ se faci popd, iar altu' care nu era bun de nimic a spus cE vrea sd ajungl c6rciumar... Anii au trecut qi cei trei s-au intAlnit apoi ca din intAmplare intr-un local... S-au privit gi au rlmas ?nm6rmuri1i... Cel care a vrut s[ se facd gazetar era un ins pipernicit, zdren{[ros qi a spus cI era plin de datorii, dupd ce fusese ufi gazetar perfect, cel care a vrut sd se facd pop[ era un ins gras, bdrbos, slinos, care avea vreo zece copii, dup[ ce fusese un popl nemaipomenit, iar cel care nu era bun de nimic, un tip elegant, a ajuns mai int6i cdrciumar, apoi a ajuns un mare patron de hoteluri qi restaurante qi in final a ajuns primar... Ei, cum se poate aga ceva ?... Mulli tineri promilStori ajung la b[trdnefe si fie cerqetori, bef ivi, ho{i sau nebuni qi invers, mulfi tineri nepromi{5tori, progti sau lipsi{i de talente, ajung la bdtrAnele si fie miliardari, primari, celebritili, oameni marcan[i... Cum se poate explica aceasti anomalie ? Ei bille, nu gtiu, dar pot sd incerc o explicafie... Un proverb zice cd cine se scoall de dimineat5, departe ajunge... Ei bine, se pare c6 acest proverb

 • nu reflect[ adevdrul... Dimpotriv6, cine se scoal[ tArziu ajunge departe, deoarece cine se scoald de diminea{d oboseqte repede gi trebuie s[ se culce, aqa c[ nu poate ajunge departe... Numai a$a se poate explica de ce un tfurdr talentat ajunge sd fie beliv la bdtrine{e, iar un prostdnac tdndr poate ajunge mare demnitar la b6tr6nele... Primul s-a sculat de dimineafd gi a obosit repede, iar al doilea s-a sculat tArziLr qi a ajuns departe... in felul acesta omenirea a progresat uluitor in ultimele secole...

  Crainicul reintrd in sceni qi dupd ce tugeqte de trei ori, zbiar[...

  - Al doilea moment al scenetei se referd la faptul c[ intr[ inscenl Tita Pestritra, o t6ndr6 elegantd, care este vldit ingrijorat6...

  Crainicul se retrage din nou.

  - Domnule doctor, domnule doctor, vd rog si venili imediat:u mine... - Unde sI vin, duduil[ ? - SA-l salva{i pe amorul meu, pe Adonisu' meu... - Da' ce-a p6{it tinerelul ? - -\h. domnule doctor, s-a sinucis ! S-a sinucis amorul meu,:.: dragoste pentru mine, da, domnule doctor, sunt o :.emernicl gi jum[tate...

  - Vai de mine qi de mine. dornniqoar6,, da' cum a fost:osibil ? - A fost o ceafti, eu am spus ci dacd nu imi ia o nraEin6 sd*.i plimb prin oraq, o s6-l pirisesc definitiv, o s5 fug cu un riirt-rn care deline uu restaurant gi o gogoqerie, qi el a spus ci - - rmi ia nici o maginl pentru cI pAnE acu' mi-a mai luat inci :: . " Eu. nu m-am l6sat qi am zis cb vreau s[ mai imi ia iucl r,.L-o... $i uite aqa ne-am ceftat o zi intreagd... in final, a rc::his uga frigiderului qi a luat de acolo o sticld cu alcool rr ,c si a bdut, zicAndu-rni ci dec6t s5 imi n-rai ia o magini m"i iine bea alcool etilic... $i deoarece l1u vrea s5-mi mai ia o ltlrrri::.l. atul.tci eu voi pleca, il voi pirdsi, qi in consecinfd,

 • pentru ce sA mai tr[iascI ? Yai, domnule doctor, venifi, venili s6-l salvali, sunt o crinrinalS ! Eu l-am impins sd se sinucid[ ! Yaaai, amorul meu, amorelul meu, amoragul meu ! DacI nu imi intra in capu' 6sta sec c[ mai vreau o magin[, Brebenel nn bea alcool etilic !

  - Cine e Brebenel ? - Brebenel Cupidones

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended