+ All Categories
Home > Documents > O Insula Numai A Noastra - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/808/O Insula Numai A Noastra...De...

O Insula Numai A Noastra - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/808/O Insula Numai A Noastra...De...

Date post: 23-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 23 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
11
r" t Traducere din limba englezi de SIMONATOROSCAI
Transcript
Page 1: O Insula Numai A Noastra - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/808/O Insula Numai A Noastra...De exemplu, dacd asta ar fi o povestire cu Sherlock Holmes, ar incepe cu nigte persoane

r"tTraducere din limba englezi de SIMONATOROSCAI

Page 2: O Insula Numai A Noastra - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/808/O Insula Numai A Noastra...De exemplu, dacd asta ar fi o povestire cu Sherlock Holmes, ar incepe cu nigte persoane

O INSULA NUMAIA NOASTRA

I-am spus fratelui meu Jonathan cd o s5 scriu o cartedespre toate lucrurile care ni s-au intAmplat in ultimulan. Despre navele spafiale fdcute acasd, despre lacdtelesparte gi polizoarele unghiulare, si despre ma;ina de

spdlat vase care a explodat, si despre insula care era dejabdtran5 c6nd au ajuns vikingii, si despre comoara mdtugiiIrene, ;i despre toate lucrurile care s-au intdmplat inaintes-o gdsim.

- O sd fie super! i-am spus. Am gdsit deja titlul. Oinsuli numai a noqstrdl Aga-i c5-i grozav?

- Dar noi nu avem o insuld numai a noastrS, a spus

Jonathan. Oamenii o sd creadd cd e un fel de carte de

aventuri pentru bogagi! $i, cAnd o s-o citeascd ;i n-osd gdseasc6 nicio insulS, o sd te urasc5! O sd-fi spargd

geamul cu grenade!

Page 3: O Insula Numai A Noastra - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/808/O Insula Numai A Noastra...De exemplu, dacd asta ar fi o povestire cu Sherlock Holmes, ar incepe cu nigte persoane

I-am spus lui Jonathan cd oamenii nu aruncd cu

grenade in geam numai Pentru cd nu le place cum fi-aiintitulat cartea.

Dar Jonathan a sPus c5 nu trebuie sd subestimezi

niciodatd furia unui fanatic.

- Uitd-te la fanii Rdzboiului Stelelor, a spus el' Eu,

unul, chiar as arunca o grenadd in geamul lui George

Lucas dacd a9 crede cd asta l-ar face sd-l scoatd pe Jar Jar

Binks din Anoeninlarea Fanton+er'.

Chestie care pare un pic cam dur5, linAnd cont cdt de

mult ii place lui Jonathan Rdzboiul Stelelor, dar chiar el a

spus cd nu trebuie sd te a;tepgi niciodatS ca un fanatic sd

fie logic. Ceea ce probabil cd e adevdrat'

A;a cd i-am spus cd o sd-i anunf pe oameni lainceputul

cdrfii cd titlul nu se referd la o insuld adevdratS, ci la una

metaforicd (degi in poveste exi'std o insuld adevdratd - mai

multe, de fapt) gi sb nu arunce cu grenade in fereastra

mea. Mai bine sd trimitd prdjituri.

- Poftim, i-am spus. Egti mulgumit? Acum pot sa

incep?

t0

Page 4: O Insula Numai A Noastra - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/808/O Insula Numai A Noastra...De exemplu, dacd asta ar fi o povestire cu Sherlock Holmes, ar incepe cu nigte persoane

CETREBUIE SA STII

DESPRE MINE

Iatd ce trebuie sd gtii despre mine. Md numesc HollyTheresa Kennet. N-am mai scris o carte pAnd acum, ceea

ce nu e de mirare, pentru cA nu am decAt treisprezece ani,dar am citit multe chrti, aga cd ;tiu cd trebuie s5 incepcu prezentarea personajelor. De exemplu, dacd asta ar fi opovestire cu Sherlock Holmes, ar incepe cu nigte persoane

care bat la uga lui Holmes, gi apoi Holmes le-ar arunca o

privire scurtS gi !i-ar spune cd ea e o croitoreasd stAngace,

care cAntd la flaut si cdreia ii place ceapa muratd, iar el eun colonel in rezerv5 insomniac, care are un hamster.

Am incercat sd aplic metoda pe oameni, dar e mult maigreu in realitate. De exemplu, am lAngd mine o fotografiecu mine ;i cu prietenii mei de la scoal5, fdcutd anul trecut,chiar inainte ca aceastd poveste sd inceapd. (Acum ardt

altfel, imi las pdrul sd creascS.) Ce pofi deduce despre

il

Page 5: O Insula Numai A Noastra - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/808/O Insula Numai A Noastra...De exemplu, dacd asta ar fi o povestire cu Sherlock Holmes, ar incepe cu nigte persoane

mine din aceastd fotografie? Pdi, pofi sd-!i dai seama cd am

cam doisprezece ani;i cd merg la Academia Sf. Augustin

pentru cd port o uniformd oribilS, care md face sd ardt ca

o prun5, gi te prinzi cd nu prea imi pasd cum ardt, pentru

cd am o tunsoare l59oas5, iar p5rul imi intrd in ochi pentru

cX nu m-am mai tuns de secole, dar gi pentru cd nu sunt

deloc machiat5, spre deosebire de Sufiya si Kali, care nu

numai cd sunt machiate, dar poartd unghii false, ;i cercei,

gi extensii, gi tot felul de chestii care teoretic sunt interzise

la noi in gcoalS, dar nimdnui nu-i pasd.

Mai poti vedea cE Issy gi cu mine suntem singurii

copii albi din pozd, aga cd poli sd-!i faci o idee despre

zona in care locuim. E un apartament micu! deasupra

unui fast-food in partea asta a Londrei, care e cunoscutd

ca fiind... cum sd zic... fabulos de diversd 9i culturald 9i

cu multe becanii unde se g5sesc produse foarte bune.

Chiar sunt multe magazine alimentare foarte bune. Po;i

sd cumperi tot felul de chestii grozave de la prdvdliile de

pe aici, cum ar fi baclava, rodii, kaki, dulciuri indiene

lipicioase 9i pungi mari de orez super ieftin. $i mai sunt

magazine unde se gdsesc sariuri in sute de culori diferite,

gi magazine unde se vinde numai mAncare polonezS, 9i

cafenele cu narghilele turce;ti ;i multe chestii de-astea.

CAnd eram rnicd imi pldceau c5rlile din seia Th.e

Chalet Schooll, despre o gcoalS din Alpi, unde toqi copiii

proveneau din gari diferite gi vorbeau limbi diferite ;i, inloc sd facd Educaqie FizicS, urcau pe munfi si ?ntotdeauna

era cAte unul care o pomea singur 9i cddea de pe st6nci.

1 Serie de povestiri pentru copii ale scriitoarei britanice Elinor Brent-Dyer(n.red.).

t2

Page 6: O Insula Numai A Noastra - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/808/O Insula Numai A Noastra...De exemplu, dacd asta ar fi o povestire cu Sherlock Holmes, ar incepe cu nigte persoane

$coala noastrd nu e in Alpi, iar lecflile de Educagie Fizicdsunt ingrozitor de plictisitoare, dar chiar seamind un piccu scoala din castel, in sensul cE tofi sunt venifi de printoatd lumeai gi nu numai din fdri plictisitoare precumElvegia, ci din India, Pakistan, Bangladesh, Kenya,Etiopia gi dintr-o grdmad5 de locuri super, pe care o sE leizitez intr-o zi, c6nd o sd fiu om de stiintd pe problemede mediu sau poate activist pentru mediu la Greenpeace,incd nu m-am hotdrAt. Va trebui sd c5ldtoresc p6nd acolocu vaporul, pentru cd sunt impotriva avioanelor, fiindceemit prea mult dioxid de carbon, dar sigur as putea sd

ajung cu vaporul in Africa. Oamenii a;a procedau inEpoca victorianS. Prietenul meu Sizwe zice cd pot sd staula unchiul gi mdtu;a lui in Africa de Sud, iar prietena meaNeema zice cd pot sd stau la Buna ei in Pakistan, aga cdnici n-ar trebui sd plStesc pentru hoteluri.

in fine. Ce mai poti sd vezi in pozd e cd ghiozdanulmeu e lipit cu banda adezivd. Si cd haina mea de iarndmi-e un pic micd si nu prea se incheie. Ce nu poli sE

vezi e cd pantofii md str6ng pulin la degete, iar cdmagauniformei mi-e mult prea larg5, pentru cd a fost a frateluimeu, Jonathan, care e cu ;apte ani mai mare decAt mine.Adicd, poate cd Sherlock Holmes si-ar da seama dechestia asta, dar din pozd nu prea ai cum, pentru cE portpe deasupra un sacou.

Sherlock Holmes ar putea crede cd pantofii prea micigi cdmaga prea mare inseamnS cd mamei nu prea,i pasdde mine, dar de fapt eu nu am mamd. A murit cAnd aveamunsprezece ani. Si nu am nici tatd. A murit c6nd aveam

t3

Page 7: O Insula Numai A Noastra - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/808/O Insula Numai A Noastra...De exemplu, dacd asta ar fi o povestire cu Sherlock Holmes, ar incepe cu nigte persoane

;ase ani. Sunt o orfand adevdrat5. Sunt mulgi orfani incdrfi, dar in viafa reald nu md stiu decAt pe mine, pe

foatele meu Jonathan gi pe fratele meu mai mic, Davy,

care are gapte ani.

Dary 9i cu mine locuim impreund cu Jonathan. El e

tutorele nostru legal. Asta e cam ciudat, pentru cd nu avea

decAt optsprezece ani cAnd a murit mama gi era, practic,

inc6 un copil.CAnd le spun copiilor de la ;coald cd locuiesc

impreund cu flatele meu, intotdeauna imi pun o gr5madd

de intrebdri. Unele sunt de-a dreptul idioate:

- PSrinfii tdi au murit intr-un accident de magind?

(- Nr. De ce cred togi asta? Mama nici mdcar nu

avea ma;ind.)Uneori exager eazd cu compdtimirea:

- O, Doamne, amAndoi pdrinlii tdi au murit! Ce tristlNici nu-mi pot imagina cum ar fi!

Chestia asta e foarte enervantd, pentru cd de obicei vor

ca tu s5-i faci pe ei sE se simt5 mai bine. Chestie extrem

de stupidS, pentru cd eu sunt cea fdr5 pdrinti.intrebarea care mi se pune cel mai des e:

- Cum e sd fii orfan?

Iar rdspunsul este complicat.Cartea asta e pe jumdtate despre cum ne purtdm

singuri de grijd ;i pe jum5tate despre toate lucrurile care

ni s-au int6mplat vara trecutS. Cred cd nici Sherlock

Holmes n-ar putea ghici ce ni s-a intAmplat. Uneori, nu

;tiu dacd sd cred cI s-au intAmplat atdtea chestii.Dar aga a fost.

t4

Page 8: O Insula Numai A Noastra - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/808/O Insula Numai A Noastra...De exemplu, dacd asta ar fi o povestire cu Sherlock Holmes, ar incepe cu nigte persoane

CAFENEAUA LUI CATH

Pentru cd mama a murit, Jonathan trebuie sd c{tigedestui bani c6t sd ne intrefind. Din fericire, avea deja o

slujbd cAnd a murit mama. Lucra la Cath's Caff, unde

stdtea la casd ?n timp ce Cath frigea cArnalii ;i gunca

in bucdtdrie, fdcea cafeaua la aparatul imens de cafea,

str6ngea mesele, umplea magina mare de sp5lat vase ;igtergea pe jos la sf6r;itul zilei.

fu fi trebuit sd lucreze acolo doarvara. Jonathan e super

degtept. tebuia sd meargd la facultate in septembrie, sd

studieze Matematicd si FizicS.

A trebuit sd se retrag5 de la facultate cAnd a muritmama. Se face cd nu-l deranieazd, dar eu pun pariu cd

da. Pe mine m-ar deranja, dac-a9 fi in locul lui. Acumlucreazd toatdziuain cafenea 9i are grijd de noi seara.

Cath's Caff se deschide la ora gapte dimineala, ata

l5

Page 9: O Insula Numai A Noastra - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/808/O Insula Numai A Noastra...De exemplu, dacd asta ar fi o povestire cu Sherlock Holmes, ar incepe cu nigte persoane

cd ne trezim tofi super deweme. La inceput, cAnd mama

abia murise, Jonathan intArzia mereu la lucru, pentru cd

e varzd dimineata, 9i e gi mai varzd cAnd trebuie sd ne

trezeascd gi sd ne pregdteascd pe mine gi pe Davy, gi sd

gdseascd lucrurile de care avem nevoie la gcoald, ;i totfelul de chestii de-astea. Tot nu se pricepe la fel de bine

ca mama. De exemplu, a trecut un an jumate de c6nd

nu mi-a lustruit nimeni pantofii si uitdm intotdeauna

de pdrgi importante din temele pentru acasd, ;i de zilele

fdrd uniformS, gi de costumele de inot, 9i de bani pentru

str6ngerile de fonduri din v6nzarea de prdjituri. Dar

mdcar acum ajungem la cafenea in jurul orei ;apte.CAnd ajungem acolo, Jonathan trebuie sd inceap5

munca, sd fac6 cafele gi sd ia comenzi. in timp ce

agteptdm, Cath ne preg5tegte mie 9i lui Davy micul dejun.

M6ncdm sendvi;uri cu guncd ;i mult ketchup 9i bem cdni

mari de ceai cu lapte. Eu trebuie sd am grij6 ca Davy sd

nu-gi dea cu ketchup pe puloverul de gcoalS, sd aibd pdrul

pieptdnat, gireturile legate gi alte chestii din astea. Apoi,

la opt gi un sfert, il duc la gcoald ;i iau autobuzul spre

Sf. Augustin. Partea asta era mai simplS cAnd mergeam

amAndoi la aceeagi ;coal5, dar, atdta timp cAt autobuzul

nu int6rzie prea mult, de obicei mE descurc.

Jonathan nu termind munca inainte de patru jumate,

aga cd trebuie sd md urc neapdrat in primul autobuz care

pleacd de la gcoalS, altfel intArzii sd-l iau pe Davy. La

;coala lui Davy existd un after-school, iar el e, teoretic,inscris, dar trebuie sd pldte;ti mai mult pentru fiecare

cincisprezece minute in plus pe care le petreci inluntru,

t6

Page 10: O Insula Numai A Noastra - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/808/O Insula Numai A Noastra...De exemplu, dacd asta ar fi o povestire cu Sherlock Holmes, ar incepe cu nigte persoane

ata c5 nu am voie sd vorbesc cu colegii mei dupd ore sausd-mi cumpdr dulciuri de la magazinul din colq sau altelucruri de genul dsta. Trebuie sd md grdbesc sd-l iau peD"uy.

C6nd oamenii imi spun:

- Deci fratele tdu are grijd de voi)...De obicei le rdspund:

- De fapt, Jonathan are grijd de mine gi amAndoiavem grijl de Davy.

Nu-s mai pufin pdrinte decAt Jonathan, chiar dacdsunt doar un copil. CAnd a murit mama, am avut voies5-mi port singurd de grijd, dar Davy a trebuit sd meargdla after-school. Nu m-a deranjat. $i prietenul meu Sizweisi purta singur de grijd, pentru cd nu are tat6, iar maic6-sae foarte ocupatS cu firma ei de curltenie, asa cd stdteamimpreunS, ceea ce era distractiv. Dar, cAnd am implinitdoisprezece ani, Jonathan mi-a spus c5 sunt destul demare ca sd am grijd de Daly. Plus cd after-school-ul eracostisitor, iar noi aveam nevoie de bani.

Vedegi, chestia la Jonathan e cd nu cAgtigd destuibani ca sd ne ajungd pentru toate. CAstigd destul c6t sd

pldteascd chiria gi mAncarea si, de obicei, ne mai rdmAnefoarte pulin in plus. Dar problema e cd Daly e invitatla zile de nastere si trebuie sd cumpere un cadou. Sauvine Crdciunul. Sau se stricd masina de sp5lat. Saupantofii imi rdm6n mici. Sau se organizeazd o excursiecu gcoala. La inceput, obisnuiam sd, cheltuim baniidin bancd, pentru cd zilele de nastere si pantofii noi ;imasinile de spdlat sunt importante. Dar am cheltuit toate

t7

Page 11: O Insula Numai A Noastra - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/808/O Insula Numai A Noastra...De exemplu, dacd asta ar fi o povestire cu Sherlock Holmes, ar incepe cu nigte persoane

economiile mamei ;i nu mai aveam niciun ban' Si am

intrat in descoperirea de cont. $i atunci am inceput sd

ne panicdm.

Aga cd acum il lin pe Davy ocupat pdnd termin5

Jonathan programul la muncd. CAteodatd mergem la

Cath's Caff ;i il agteptdm pAnd termind programul, dar

e cam plictisitor, iar Cath nu ne dd m6ncare gratis dec6t

dacd are ni;te gogogi vechi pe care bltfel le-ar arunca, 9i

de obicei nu prea sunt nici din alea.

Totugi, e destul de usor sd ai griji de Daly' Chiar

foarte ugor, dacd te gAndegti cd are numai gapte ani' Adicd

nu trebuie decAt sd-i pregdtesc un sendvig ;i el e foarte

fericit sd construiascd lucruri din Lego sau sd se joace cu

iepurele lui, Sebastian, care e un foarte blAnd iepure de

casd, pentru cd noi nu avem grddinS. De cele mai multe

ori nu prea md deranleazd. Md gAndesc de multe ori cd e

destul de tare, e ca gi cum at fi o insolitoare tAnErS' Sau

o mamd adolescentd. Aproape adolescentS. O mam6-

-surogat aproape adolescentd.

Numai cAteodatS, c6nd prietenii mei pleacd undeva

fer5 mine, atunci md deranjeaz5. C6teodatd ar fi frumos

sd mai pierd wemea cu Neema 9i Sizwe in parc 9i sd nu

trebuiascd sd md grdbesc sd-l iau pe Dary.

t8


Recommended