Home >Mobile >Numerologie - colaj 2018.docx

Numerologie - colaj 2018.docx

Date post:14-Jun-2020
Category:
View:62 times
Download:11 times
Share this document with a friend
Description:
Merge bine cu Librera Reader modul Rezervați text reflow pe telefoanele mobile.
Transcript:

ANALIZA DESTINULUI

Capitolul 1

Numărul destinului dumneavoastră

Noi facem o diferent,iere între analiza destinului s,i analiza numelui. Prima este cuprinsă în capitolele 1-3; ultima, în capitolele 4-8.

Se spune că numărul destinului stabiles,te predispozit,iile genetice s,i tendint,ele fundamentale ale personalităt,ii, în timp ce analiza numelui evaluează ceea ce persoana respectivă a realizat pornind de la aceste date genetice. Dacă v-at,i ocupat vreodată de chiromant,ie, s,tit,i că, s,i în acest caz, sunt căutate aptitudinile înnăscute în mâna stîngă, iar în mîna dreaptă se analizează evolut,ia. Citit,i, as,adar, în primul rând, analiza destinului dumneavoastră, până să începet,i să vă calculat,i numărul numelui (cap.4). Apoi, comparat,i: evolut,ia dv. s-a petrecut total diferit de cum o indicau tendint,ele fundamentale? Dacă DA, atunci întrebat,i-vă:

Este o evolut,ie pozitivă?

Este o evolut,ie negativă?

Dacă răspunsul este “pozitivă”, atunci putet,i fi mult,umit. Dacă totus,i răspunsul este “negativă”, atunci poate ar fi bine să tratat,i acest lucru în mod critic s,i foarte la obiect. Întrebat,i-vă dacă nu cumva încercat,i să act,ionat,i în domenii care nu vă sunt foarte potrivite. Dacă nu cumva lucrat,i împotriva înclinat,iilor dvs naturale, deci dacă nu vret,i să înotat,i împotriva “curentului” viet,ii. Acest lucru ar putea reprezenta sursa unor evenutale nemult,umiri neconcordante, sau chiar a unor stări depresive.

Cum se calculează numărul destinului?

Numerologia modernă calculează numai cu ajutorul cifrelor 1-9, astfel încât toate numerele mai mari trebuie reduse la acestea. Singura except,ie constă în analiza zilei de nas,tere (cap.3), care urmează analizei destinului. Calculul este foarte simplu. Luat,i un creion s,i urmărit,i primul nostru exemplu practic, scriind apoi propriile dv. date, în dreapta celui de-al doilea exemplu practic al nostru. În acest fel, facet,i un calcul paralel cu al doilea exemplu.

În continuare, scriem data nas,terii, având grijă să trecem numărul complet al anului (de ex. 1897 sau 1955) nu numai ˘97 sau ˘55.

Ziua nas,terii 26 Luna 04

Anul complet 1946

Apoi facem suma numerelor. Acest calcul va arăta astfel: 26 + 04

1946 + 1976

Acum adunăm cifrele una câte una, astfel încât să obt,inem suma orizontală a numărului 1976: 1+9+7+6 = 23

Întrucât s,i această sumă(23) are mai mult decât o singură cifră, calculăm din nou suma orizontală: 2+ 3 = 5

As,adar, s,tim că numărul destinului cuiva, născut în 26.04.1946 este cinci. De altfel, îl s,i numim pe purtătorul său “cinciul”.

S, i acum, urmează cel de-al doilea exemplu, al nostru în partea stângă, pentru ca dv. să putet,i nota în dreapta, în paralel cu noi, propriile date:

Exemplu practic Propriul meu număr: Ziua nas,terii 30 ________________

Luna 12 ________________ Anul complet 1921 ________________ Suma 1963 ________________

Acum să calculăm suma orizontală:

1+9+6+3 = 19

S, i din nou, suma orizontală: 1+ 9 = 10 _________________

Dacă această sumă constă din mai mult de o cifră (s,i zeroul trebuie să dispară!), atunci se mai face încă o sumă orizontală:

1+0=1 __________________

As,adar, exemplul nostru practic ar fi un “unu”

Ce suntet,i dv.? ___________________

Pentru citirea analizei destinului dv., avet,i nevoie de două numere: Numărul destinului dv., pe care tocmai l-at,i calculat.Vă rugăm să îl notat,i aici:

Ziua nas,terii dv., ca număr suplimentar. Aici nu se va calcula suma orizontală a cifrelor, chiar dacă numărul are două cifre. Notat,i acest număr aici:

Acum putet,i citi aprecierile despre dumneavoastră în cap. 2 s,i 3. Dacă dorit,i să facet,i calculele s,i pentru unii membri ai familiei sau pentru prieteni, notat,i numerele acestora aici: Numerele de destin ale membrilor familiei mele¤ prietenilor mei:

Nume:..............................................nr......................

Nume:..............................................nr......................

Nume...............................................nr...................... Nume...............................................nr....................

CAPITOLUL 2

Analiza destinului dumneavoastră

Indicat,ie: imediat după ce at,i citit numărul destinului dv., studiat,i cu atent,ie analiza zilei dv. de nas,tere (cap.3)

Numărul de destin 1

Pionierul – intelectualul + masculin

Corpul ceresc: Soarele

Suntet,i un deschizător de drumuri, un conducător de oameni înnăscut. Avet,i o natură pozitivă s,i o puternică individualitate. Locul dv. este cel al cârmaciului, pentru că, întotdeauna, suntet,i la cârma corabiei viet,ii (pe când ceilalt,i se lasă condus,i bucuros). Nu îi servit,i pe ceilalt,i cu plăcere s,i nu vă supunet,i niciodată – cea ce, uneori, poate avea s,i dezavantaje.

Suntet,i un om creator, original. Avet,i o anumită agresivitate de fond, care vă dă puterea să vă transpunet,i ideile în realitate.

Ambit,ia s,i năzuint,a spre succes sunt cuvinte-cheie în viat,a dv. Prin acestea, suntet,i motivat să muncit,i în plus, pentru a vă atinge scopurile pe care vi le-at,i propus. Nu as,teptat,i nimic pe gratis. Suntet,i gata să muncit,i din greu s,i să evoluat,i permanent.

Capacitatea dumneavoastră de a conduce oamenii se va impune mereu, fie că suntet,i capul unei afaceri sau al unei familii; întotdeauna se lucrează (sau se trăies,te) cu plăcere sub conducerea dv.

Mijloacele străduint,ei dv. sunt fermitatea, hotărârea s,i puterea voint,ei, pentru că putet,i combina excelent voint,a cu încrederea (v.cap.10)

Dacă, totus,i, nu se desfăs,oară totul conform dorint,elor dumneavoastră, avet,i tendint,a să devenit,i dominator s,i să act,ionat,i pripit. Este mai înt,elept să le venit,i celorlat,i în întâmpinare, în loc să căutat,i să îi constrânget,i. În afară de aceasta, suntet,i înclinat să fit,i foarte critic s,i să îi ceret,i aproapelui dv. foarte mult (sau chiar prea mult). Cu toate acestea, vă vine deosebit de greu să acceptat,i criticile din partea celorlalt,i. Pentru că, în adâncul sufletului dv., suntet,i extrem de sensibil, chiar dacă, privit din afară, putet,i disimula bine acest lucru. Urmat,i-vă impulsurile generoase ale inimii, s,i vet,i avea prieteni!

(Acum consultat,i imediat Ziua nas,terii,cap.3)

Numărul de destin 2

Cel care ajută – sentimental s,i feminin

Corpul ceresc: LUNA

Ceea ce dorit,i să obt,inet,i, vet,i s,i dobândi, fără a fi nevoie să o ceret,i, datorită celor două trăsături de caracter remarcabile ale dumneavoastră, tactul s,i diplomat,ia. Cuvântul-cheie al viet,ii dv. este cooperarea. Avet,i mai mult succes când lucrat,i împreună cu alt,ii decât de unul singur. Suntet,i deosebit de dotat să îndeplinit,i sarcini dificile, chiar dacă ideea originală a fost adesea concepută de altcineva.

Ceea ce vă deranjează în mod special este lipsa de armonie, conflictele s,i neînt,elegerile de tot felul dintre oameni. De aceea, vă dat,i ves,nic silint,a de a face pace. Avet,i un farmec natural s,i un sentiment de deosebită compasiune pentru ceilalt,i; două trăsături care fac din dv. prietenul potrivit, gazda ideală s,i aproapele care ît,i sare în ajutor.

Nu suntet,i agresiv. Nu obt,inet,i nimic prin fort,ă. Suntet,i un câs,tigător, adică vă vin “pe tavă” multe lucruri, pentru care alt,ii trebuie să lupte din greu.

Atunci cînd vă simt,it,i bine, răspândit,i în jurul dv. farmec s,i bună dispozit,ie, cât s,i o anumită armonie cu propria fiint,ă s,i cu lumea care vă înconjoară. Vechiul simbol al numărului doi era sufletul, pentru că dat,i viat,ă formelor moarte. Putet,i aprinde flacăra entuziasmului în ceilalt,i.

Cu toate că lucrat,i cel mai bine împreună cu alt,ii, putet,i foarte bine să o facet,i s,i singur, stând pe picioarele dv. proprii. Putet,i fi chiar foarte independent, dar numai atunci când s,tit,i exact totus,i “unde vă este locul de care apart,inet,i”.

Cel mai bun ciocan nu poate exista fără fierărie. Dumneavoastră ajutat,i să fie modelat fierul dur în forme delicate!

Deoarece suntet,i un om foarte sentimental, acest lucru are o influent,ă pozitivă asupra mediului dv., atunci când vă simt,it,i bine. Nu uitat,i însă că putet,i fi la fel de molipsitor pentru alt,ii, s,i atunci când suntet,i într-o dispozit,ie proastă. Din această cauză, putet,i fi considerat capricios. Folosit,i-vă tactul s,i diplomat,ia în mod optim!

(Acum consultat,i imediat Ziua nas,terii, cap.3) Numărul de destin 3

Artistul – Legea dragostei

Corpul ceresc – Jupiter

Trăit,i din autoîmplinire. Aspectele spirituale vor juca întotdeauna un rol important în viat,a dv. Suntet,i dispus să privit,i lucrurile în mod clar s,i deschis (în loc să vă mint,it,i singur, ca atât,ia alt,ii). Vă este limpede faptul că viat,a nu este făcută doar din bucurii s,i din zile senine. Dar, când este vorba despre ceva plăcut, s,tit,i să vă bucurat,i cu adevărat de acel lucru (ceea ce, în mod surprinzător, put,ină lume este capabilă să o mai facă în zilele noastre).

Avet,i o nemaiîntâlnită structură polivalentă: suntet,i înzestrat cu atât de multe talente, încât vă este greu să aleget,i unul singur s,i să îl dezvoltat,i până la capăt. Tot timpul încercat,i să vă exprimat,i, într-un fel sau altul.

Învăt,at,i us,or s,i repede, aproape fără nici un efort. Cu toate acestea, nu suntet,i un teoretician, pentru că, în cele din urmă, nu aprofundat,i niciodată un singur domeniu, pentru a deveni specialist absolut în domeniul respectiv. Nu putet,i să vă dedicat,i total unui singur lucru, fiindcă întotdeauna urmărit,i s,i alte interese. Suntet,i un om sociabil s,i amuzant. De aceea, vă este us,or să vă facet,i prieteni. Majoritatea celor care vă cunosc, vă plac foarte mult. Except,ie fac persoanele care nu pot împărtăs,i părerile dv. Uneori at,i putea fi considerat superficial, pentru că s,tit,i cum să plasat,i aceste cunos,tint,e cu nons,alant,ă, chiar s,i atunci cînd avet,i tendint,a de a sări de la o temă la alta. Entuziasmul dv. este molipsitor, dar nu rămâne prea mult timp legat de un subiect anume. Mereu suntet,i în căutarea noului.

Nu vă răzvrătit,i împotriva destinului. Căutat,i să merget,i pe propriul dv. drum. Agerimea s,i spiritul de observat,ie ascut,it vă pot face, uneori, să devenit,i deosebit de critic. Atunci se poate întâmpla să facet,i un comentariu sarcastic, pripit. De altfel, tocmai datorită acestei capacităt,i s,i grat,ie structurii dv. plurivalente, putet,i deveni un critic excelent (cinematografic, literar, muzical sau teatral).

Alte cariere deosebit de potrivite pentru dumneavoastră ar fi următoarele:

• declamator sau animator de orice fel, actor, profesor, comic sau preot.

Dragostea reprezintă un factor esent,ial în viat,a dumneavoastră. În perioadele în care trebuie să vă descurcat,i fără un partener de care să vă lege un profund sentiment emot,ional, viat,a vi se pare pustie s,i anostă.

(Acum consultat,i imediat Ziua nas,terii cap.3)

Numărul de destin 5

Cel care scrie – Acumularea experient,elor

Corpul ceresc: Mercur

Suntet,i o natură “mercuriană”, plin de spirit, inteligent,ă, promptitudine, entuziasm s,i energie. Viat,a este, pentru dv, incitantă s,i plină de aventuri. Vă trăit,i existent,a în mod cons,tient s,i vă place să o stâpânit,i. Schimbările continue, pe care le urmat,i mereu, sunt în armonie cu natura dv. Vă bucurat,i de activităt,i de tot felul s,i vă face plăcere să fit,i în centrul atent,iei într-un grup. Libertatea este dreptul dv. prin nas,tere. Nu permitet,i ca nimic s,i nimeni să vă s,tirbească dreptul de a trăi în libertate. Fires,te, putet,i fi câteodată cam încăpăt,ânat, când cineva încearcă să vă dea vreun sfat.

Drumul dv. în căutarea norocului este o cale nesfârs,ită a bunei dispozit,ii s,i a umorului (pe care le regăsit,i us,or, chiar s,i după momentele de criză), a spiritului s,i a bucuriei.

Desigur, avet,i s,i momentele dv. grave, pentru că suntet,i plin de duh s,i inteligent, s,i un maestru desăvârs,it al mânuirii cuvintelor. Cuvintele sunt vocat,ia s,i elementul dv. are de-a face cu cuvintele, adică se bazează pe vocabular sau pe aptitudini oratorice, respectiv vocale (sau scriitorices,ti). Fie că această vocat,ie ar consta în harul duhovnicesc sau în activitatea didactică – s,colară sau universitară – , fie că s-ar referi la interpretarea vocală, la întret,inerea unei discut,ii sau la manifestarea într-un domeniu al scrisului.

Incredibila dv. polivalent,ă în sfera lingvisticii vă poate pricinui însă s,i dificultăt,i, pentru că, uneori, suntet,i foarte versat. Sau lansat,i observat,ii usturătoare s,i sarcastice la adresa cuiva mai put,in capabil decât dv.

Avet,i, prin structură, o anume tendint,ă spre inconsecvent,ă. O putet,i însă valorifica pozitiv, dacă facet,i efortul să vă modificat,i punctele de vedere, atunci când inovat,iile s,i progresul arată că vechile păreri nu mai sunt valabile. Acest fapt înseamnă că învăt,at,i să vă maturizat,i odată cu schimbările (maturizare spiritual-sufletească).

Acum consultat,i imediat Ziua nas,terii, cap.3).

Numărul de destin 6

Iubitorul de oameni – Învăt,ătura Corpul ceresc – VENUS

Avet,i idealuri nobile în viat,ă s,i t,eluri înalte de atins. Considerat,i drept o îndatorire principală să le insuflat,i celorlalt,i o filozofie existent,ială pozitivă (de pildă dragostea de semeni). T, elul dv. este întotdeauna acela de a impune s,i/sau de a lupta pentru a impune dreptatea pentru ceilalt,i.

Frumuset,ea s,i armonia vă sunt la fel de importante ca s,i aerul pe care îl respirat,i. De aceea, avet,i întotdeauna grijă să vă înconjurat,i de lucruri frumoase (estetice), mai ales în locuint,a dv. s,i în timpul liber.

Mai întâi avet,i grijă să statornicit,i acasă un climat de mult,umire, atmosferă fericită, vă îndreptat,i atent,ia spre lumea din afară. Resimt,it,i tot ceea ce este dur s,i lipsit de gust s,i vulgar, aproape ca pe o durere fizică! Iubit,i profund arta s,i muzica. Fie vă exprimat,i direct într-unul din aceste domenii, în care suntet,i creator în mod activ, fie suntet,i un admirator s,i/sau un consumator pasionat de artă, respectiv de muzică.

Bunurile materiale sunt foarte importante pentru dv., în măsura în care acestea vă pot consolida propria sigurant,ă. De aceea s,i încercat,i să obt,inet,i astfel de bunuri s,i să vă apărat,i împotriva fenomenelor negative. Când însă avet,i certitudinea acestei sigurant,e, nu vă mai preocupă acest subiect.

Altruismul prin care vă caraterizat,i face din dv. un excelent consilier pentru tineri sau o persoană de încredere pentru cei în vârstă. Atunci când trebuie să fit,i critici, preferat,i să găsit,i o motivat,ie pozitivă pentru ceilalt,i (în loc să le arătat,i eventualele gres,eli); as,adar, act,ionat,i prin laudă, s,i nu prin dojană.

Vi se impune mereu câte o responsabilitate, într-o măsură mai mare sau mai mică. Avet,i, câteodată, anumite sarcini pe care le resimt,it,i ca pe o povară; învăt,at,i însă cum să le acceptat,i.

Trăit,i o bucurie cu totul specială când vă atinget,i t,elurile de o important,ă vitală pentru dv., bucurie de care poate avea parte numai un cunoscător s,i un iubitor de oameni ca dv.!

(Acum consultat,i imediat Ziua nas,terii, cap.3) Numărul de destin 7

Misticul – legea culturii

Corpul ceresc – Uranus

Suntet,i o persoană cu o structură meditativă, analitică. Foarte circumspect fiind, căutat,i mereu substratul care trebuie să se ascundă în spatele fiecărui lucru. Nu suntet,i dispus să acceptat,i anumite locuri comune, cum ar fi, de exemplu, “adevărul”, - considerându-le superficiale.

Capacitatea dv. de meditat,ie s,i de analiză vă va conduce spre vechea înt,elepciune s,i spre noi cunos,tint,e în acelas,i timp, s,i în special spre răspunsuri de natură mistică.

Un rol important în viat,a dv. este rolul celui care vindecă, ajută s,i alină suferint,a. Către dv. se îndreaptă, plini de încredere, cei care sunt atins,i de suferint,e trupes,ti sau sufletes,ti.

Felul dv. de a fi, us,or rezervat, vă ridică deasupra celorlalt,i. Numai un om căruia nu îi scapă micile amănunte vă va înt,elege cu adevărat. Acest lucru este valabil, în mod cu totul special, atunci când vă aflat,i într-una dintre “dispozit,iile tăcute”.

Degajat,i permanent o demnitate naturală în jurul dv., indiferent de rangul s,i pozit,ia pe care le ocupat,i în viat,ă. Oriunde apăret,i, respectul din partea semenilor dv. vine de la sine.

Preocupările dv. majore sunt în domeniul filosofiei s,i al culturii. A compune s,i a inventa reprezintă mijloacele creativităt,ii dv. care, în plus, vă ajută s,i la dobândirea valorilor materiale.

Lucrurile plăcute ale viet,ii sunt foarte importante pentru dv. Fără ele, viat,a vi s-ar părea fără rost. De aceea, suntet,i un bun cunoscător al acestor lucruri, de care s,tit,i să vă bucurat,i din plin.

Va trebui să învăt,at,i câteva lect,ii dificile în viat,ă. Deoarece, pe alocuri, se pare că vet,i avea de înfruntat multe obstacole s,i dezamăgiri. Mai târziu însă, vet,i putea profita de pe urma acestor experient,e.

Prin viziunea dv. filozofică asupra viet,ii s,i prin înclinat,ia spre misticism, considerat,i viat,a însăs,i drept cea mai importantă provocare, care merită să fie înt,eleasă s,i stăpânită.

(Acum consultat,i imediat Ziua nas,terii, cap.3)

Numărul de destin 8

Culegătorul roadelor – Dreptate s,i îndurare

Corpul ceresc – MARTE

Principalele domenii în care vet,i culege roade bogate în viat,a dv. sunt domeniul studiului s,i cel al s,tiint,ei, cât s,i toate domeniile organizatorice.

Avet,i calităt,ile unui om care poate realiza prin muncă extraordinar de mult. Suntet,i capabil, harnic s,i suntet,i caracterizat printr-o combinat,ie de încredere s,i voint,ă (v. Cap. 10), care vă va ajuta să vă croit,i o viat,ă plină de succese s,i de mult,umire.

Înt,eleget,i foarte bine natura umană. Manifestat,i înt,elegere pentru slăbiciunile omenes,ti s,i suntet,i gata să vă folosit,i propriile fort,e pentru a îmbunătăt,i întrucâtva soarta altora.

Avet,i o autoritate înnăscută, pe care nu o impunet,i niciodată celorlat,i. Vă folosit,i de ea cu o bunăvoint,ă plină de naturalet,e, astfel încât ceilalt,i să nu aibă impresia că ar fi supus,i unor presiuni. Cu cât va fi mai mare grupul cu care lucrat,i, cu atât vor fi mai mari randamentul s,i răsplata dumneavoastră.

Fie că vet,i activa în întreprinderi industriale, fie în altele, cu alt profil (în special cu caracter filantropic), întotdeauna vor fi apreciate calităt,ile dumneaovastră de conducător.

Suntet,i neobosit s,i realizat,i incredibil de mult. Avet,i însă un punct slab: când nu decurge totul perfect, când ceilalt,i vi se par prea lent,i sau neajutorat,i, avet,i tendint,a ca, în situat,ii de stress, să devenit,i dictatorial. Trebuie să învăt,at,i să vă economisit,i fort,ele, pentru că nici energia dv. nu este inepuizabilă.

Vă caracterizat,i printr-un deosebit curaj. Căutat,i să câs,tigat,i, pentru dv. s,i pentru alt,ii, cât mai multă libertate. Înt,eleget,i legea disciplinei, care vă va ajuta să t,inet,i în frâu urias,ele fort,e pe care le posedat,i (s,i să evitat,i o posibilă izbucnire neas,teptată).

O parte considerabilă a strădaniei dv. se concretizează asupra proprietăt,ii materiale. De aceea, cel mai mare succes îl vet,i avea dacă vă vet,i ocupa de lucruri practice, respectiv de administrarea bunurilor materiale.

(Acum consultat,i imediat Ziua nas,terii, cap.3)

Numărul de destin 9

Metafizicianul – Karma (Destinul) Corpul ceresc – Neptun

Viat,a dv. este definită prin cele mai înalte t,eluri s,i cele mai nobile idealuri. Mereu încercat,i să ridicat,i vălul misterului. Setea dv. de a s,ti este imensă. Pe drumul în căutarea înt,elepciunii, vă lovit,i permanent de ocultism, de fenomene psihice sau parapshice.

Serviciile sau prestarea de servicii sunt cuvinte-cheie în viat,a sau în cariera dv., deoarece s,tit,i că tot ceea ce facet,i pentru alt,ii se întoarce în cele din urmă tot în folosul dv. Viat,a vă este plină, bogată în experient,e, s,i nu vă plictisit,i niciodată!

Înt,eleget,i să vă iubit,i aproapele cu adevărat, chiar în sensul biblic al cuvântului.

Pentru că îi acceptat,i as,a cum este s,i nu îl pretindet,i să fie altfel (as,a cum face majoritatea oamenilor). Această iubire nu se răsfrînge numai asupra familiei s,i a prietenilor, ci s,i asupra necunoscut,ilor cu care venit,i în contact.

Generozitatea s,i perfect,iunea sunt t,elurile dumneavoastră supreme, s,i încercat,i să vă apropiat,i de ele prin intermediul s,tiint,elor religioase, mistice sau oculte. Vă este clar, de asemenea, că momentele “marii tăceri”, adică momentele de reflect,ie sau de meditat,ie, vă sunt absolut necesare, dacă dorit,i să evoluat,i în continuare. Marea dv. sensibilitate, cât s,i capacitatea de a vă transpune în situat,ia altora, react,ionează us,or la factori cum ar fi: atmosfera, dispozit,ia semenilor dumneavoastră, ambiant,a, culorile, timbrul sau tonul vocii, muzica. Luat,i în serios chiar s,i cele mai mici detalii s,i suntet,i permanent receptiv la fenomenele psihice. De aici provine s,i tendint,a dv. de a vă simt,i fie “în al nouălea cer”, fie “deprimat de moarte”. Însă cu cât vet,i pătrunde mai adânc în tainele filosofiei, religiei sau ocultismului, cu atât vet,i deveni mai stăpâni pe această înclinat,ie. Liberalitatea s,i libertatea sunt cuvintele-cheie ale viet,ii dv. Căutat,i să trecet,i prin viat,ă fără a vă complica existent,a. S, tit,i că, fără prea multe bagaje, se poate călători mai us,or. De aceea, nu suntet,i dispus să luat,i pe umerii dv. o povară prea mare.

Avet,i s,anse de succes except,ionale, dacă exercitat,i o funct,ie în sectorul public, respectiv în sectorul dv. administrativ sau în cadrul unei organizat,ii, indiferent dacă suntet,i purtător de cuvânt, vorbitor sau animator de orice fel.

(Acum consultat,i imediat Ziua nas,terii, cap.3)

CAPITOLUL 3

Analiza zilei dv. de nas,tere

În cele ce urmează vet,i găsi analiza zilei dv. de nas,tere.

Stabilit,i următorul lucru:

Tendint,a generală care se conturează în Cap. 2 este intensificată sau diminuată?

Dacă această tendint,ă este diminuată, atunci acordat,i foarte multă atent,ie Analizei numărului numelui (Cap.4 s,i paginile următoare).

Născut în ziua de 1 a unei luni

Vă caracterizează în mod deosebit prin curaj, init,iativă proprie s,i calităt,i de conducător, cât s,i prin capacitate organizatorică. Suntet,i înzestrat cu un spirit activ, strălucitor, avet,i o structură cu precădere creatoare. Dv. nu suntet,i cel care execută ordinele sau urmează indicat,iile cuiva, ci suntet,i chiar cel care dă aceste ordine sau indicat,ii. Avet,i încredere în propriile fort,e. Ezitat,i rareori s,i abordat,i bucuros problemele dificile. Deviza dv. este următoarea: problemele există spre a fi rezolvate nu spre a te exaspera!

Ceva mai slab vă prezentat,i la capitolul disponibilităt,i reale de a lucra împreună cu cineva (cooperare).

Născut în ziua de 2 ale unei luni

Suntet,i născut pentru a-i ajuta pe alt,ii, suntet,i colaboratorul s,i partenerul perfect;

Ducet,i la bun sfârs,it, cu cons,tiinciozitate s,i seriozitate, planurile pe care le-au conceput alt,ii;

Suntet,i sensibil s,i blând, s,i avet,i capacitatea de a vă exprima sentimentele. Vă gândit,i în primul rând la ceilalt,i s,i abia apoi la dv. îns,ivă. Chiar s,i atunci când vă facet,i planuri, vă gândit,i întotdeauna ce influent,ă au act,iunile dv. asupra sentimentelor celorlalt,i.

Învăt,at,i să nu lăsat,i să se profite de blândet,ea dv.

Născut în ziua de 3 ale unei luni

Suntet,i o fire sociabilă, vă aflat,i frecvent s,i cu plăcere în compania altora. Farmecul dv. natural vă aduce mult,i prieteni s,i admiratori. Vă face plăcere să fit,i în centrul atent,iei unui grup. Suntet,i extrem de dotat în multe direct,ii s,i foarte complex. De aceea, vă pândes,te pericolul de a nu s,ti care din multiplele dv. talente merită să îl dezvoltat,i cu adevărat.

Învăt,at,i să nu vă împrăs,tiat,i între prea multe idealuri; cu alte cuvinte, găsit,i-vă o direct,ie principală, spre a nu vă pierde.

Născut în ziua de 4 a unei luni

Suntet,i o persoană onestă s,i de încredere. Lucrat,i întotdeauna corect. Suntet,i asemeni lui PETRUS (piatră), pe care (s,i cu ajutorul căreia) se poate construi solid. As,ezat,i piatra de temelie, care oferă celorlalt,i baza pe care să lucreze mai repede.

Ducet,i o viat,ă intensă s,i creatoare. Întotdeauna vă ocupat,i de lucruri care, în ultimă instant,ă, încearcă să îmbunătăt,ească, întrucâtva, viat,a. Suntet,i o natură practică s,i pragmatică s,i, ca urmare, avet,i succese deosebite în raport cu lucrurile materiale.

Lucrat,i foarte cons,tiincios s,i întotdeauna după un plan exact. Dorit,i să instaurat,i dreptatea pentru dv. s,i pentru ceilalt,i.

Născut în ziua de 5 a unei luni

Suntet,i un adept al schimbării, al modificărilor s,i al noului. Suntet,i cel mai polivalent dintre tot,i nativii.

Cuvântul reprezintă elementul dv. natural. Avet,i succese remarcabile în activităt,ile care au de-a face cu cuvintele sau cu calităt,ile oratorice, respectiv vocale.

Ceea ce facet,i, facet,i repede s,i irepros,abil.

Suntet,i în căutarea experient,elor. Nu rămânet,i într-un singur loc. Călătorit,i mult s,i cu plăcere cu vehicule rapide. Suntet,i plin de spirit s,i umor, ceea ce uneori vă poate tenta să îi rănit,i pe alt,ii cu limba dv. ascut,ită.

Născut în ziua de 6 a unei luni

Cuvântul-cheie care vă caracterizează este a învăt,a, în sensul de a acumula experient,e. Prin acestea dobândit,i înt,elepciune, caracter s,i profunzime.

Vă simt,it,i bine în căminul dv. s,i în sânul familiei iar cei pe care îi iubit,i vă sunt întotdeauna apropiat,i sufletes,te (chiar s,i în absent,a lor).

Acceptat,i bucuros numeroasele responsabilităt,i pe care vi le impun alt,ii. Bineînt,eles că acest lucru îi poate determina pe unii să pună în sarcina dv. prea mult , dacă nu suntet,i atent.

Alte cuvinte-cheie ale viet,ii dv. sunt ordinea s,i armonia.

Născut în ziua de 7

Suntet,i un om calm, linis,tit, care se străduies,te să nu fie remarcat. Vă interesează mai mult ceea ce este profund, nu de suprafat,ă. Facet,i o impresie de om onest s,i serios.

Put,ină lume îs,i dă osteneala să vă cunoască cu adevărat, pentru că nu suntet,i o fire prea deschisă. De aceea, de multe ori, lumea vă înt,elege gres,it. Vă interesează mai mult aspectele spiritual-filosofice decât cele practice. Avet,i o oarecare înclinat,ie spre misticism. Suntet,i, de asemenea, interesat de tot ceea ce este legat de domeniul artistic. Vă atrag în mod special artele dinamice sau vocale.

Avet,i tendint,a de a fi introvertit s,i de a trăi cam prea put,in în această lume materială. Putet,i fi un visător. Născut în ziua de 8 a unei luni

Suntet,i un organizator înnăscut! Avet,i tărie s,i putere de pătrundere. Putet,i conduce oamenii s,i afacerile cu o us,urint,ă firească s,i suntet,i deosebit de apt pentru a administra banii cu grijă, cu onestitate s,i cu iscusint,ă. Când semenii dv. au nevoie de ajutor, vin adesea la dv., pentru că avet,i înt,elegere pentru problemele lor s,i o accentuată capacitate de a vă transpune în situat,ia altora. Niciodată nu pregetat,i să ajutat,i pe cineva cu vorba sau cu fapta.

Ca lider al unei organizat,ii mari putet,i contribui la atingerea obiectivelor acesteia, indiferent dacă este vorba de obiective de natură comercială sau filantropică.

Născut în ziua de 9 a unei luni

Suntet,i caracterizat prin simpatie s,i înt,elegere fat,ă de alt,ii. Pentru dv., viat,a este plină de experient,e. Învăt,at,i foarte us,or în domenii ale muzicii/artei/literaturii, a căror frumuset,e o recunoas,tet,i us,or.

Călătoriile vă desăvârs,esc viziunea asupra lumii s,i vă adâncesc capacitatea de înt,elegere. De aceea, ele joacă un rol important în viat,a dv. Datorită experient,elor acumulate în urma călătoriilor, devenit,i mai tolerant fat,ă de dv. îns,ivă s,i fat,ă de alt,ii.

Născut în ziua de 10 a unei luni

În alte vremuri at,i fost probabil alchimist, pentru că avet,i capacitatea deosebită de a remodela materialele (într-o formă nouă, superioară). Orice fel de schimbare intră în domeniul dumneavoastră de activitate. Avet,i capacitatea spirituală s,i energia de a valorifica ceea ce este existent.

Avet,i succes în domenii de care alt,ii se feresc. Cuvântul-cheie: originalitate creatoare. Vă place să abordat,i problemele dificile s,i să le rezolvat,i. Avet,i instinct de ocrotire. Bineînt,eles că uneori există riscul să exagerat,i acest lucru, s,i atunci prestigiul dv. are de suferit. As,teptat,i, as,adar până când celălalt caută cu adevărat protect,ie, înainte ca dv. să dorit,i să îi oferit,i ocrotire. Născut în ziua de 11 a unei luni

Avet,i o adevărată fort,ă de atract,ie magnetică. Intuit,ia dv. este foarte dezvoltată s,i suntet,i inspirat de idealuri înalte. Personalitatea dv. pare să iradieze energie s,i reus,it,i întotdeauna să fit,i stăpân pe situat,ie!

Calităt,ile de conducător vă sunt deosebit de bine dezvoltate. Avet,i un spirit creator s,i original s,i, în plus, foarte ager. Căutat,i să avet,i grijă de cei apropiat,i. Suntet,i un om sensibil; drept urmare, vă place să facet,i bine altora, dar suntet,i s,i foarte vulnerabil.

Prestigiul înseamnă mult pentru dv. Ar trebui să învăt,at,i că rănile se vindecă s,i că nimeni nu trece neatins prin viat,ă. Nu trebuie numai să s,tim să dăm, trebuie să s,tim să s,i primim!

Născut în ziua de 12 a unei luni

Răspândit,i un farmec s,i un aer binevoitor cu totul speciale asupra semenilor dv. Multe calităt,i trupes,ti s,i sufletes,ti vă fac deosebit de atrăgător.

Dat,i verdicte echilibrate s,i suntet,i motivat de înalte principii etice.

Suntet,i, de asemenea, sociabil s,i putet,i contribui considerabil la introducerea unei noi mode, respectiv a unor noi mode. Suntet,i capabil de iubire s,i de a vă exprima această iubire. Trebuie să avet,i grijă totus,i să nu vă risipit,i energia, fiindcă se poate întâmpla să vă cheltuit,i fort,ele într-o împrejurare oarecare s,i, atunci când vă aflat,i într-o situat,ie care într-adevăr înseamnă ceva pentru dv., să nu mai avet,i nici un fel de resurse.

Născut în ziua de 13 a unei luni

Faptul că numărul 13 ar fi un număr nenorocos, este o superstit,ie absolut nefondată. Dimpotrivă! Dumneavoastră, cel născut într-o zi de 13, putet,i realiza deosebit de mult. Putet,i fi chiar un geniu.

Vă place să conducet,i oamenii s,i facet,i acest lucru cu nemaiîntâlnită aplicat,ie. Cuvântul-cheie în viat,a dumneavoastră: construct,ie. Avet,i o capacitate cu totul specială de a formula idei s,i planuri. Apoi punet,i în aplicare aceste planuri, cu multă grijă s,i precaut,ie. Precizia s,i iscusint,a sunt alte cuvinte-cheie care vă încununează strădania s,i care vă aduc, garantat, mult succes.

Se înt,elege de la sine că avet,i tendint,a să vă concentrat,i prea mult asupra unor lucrări. Ar trebui să vă păstrat,i mai multă energie pentru viat,a în sine, pentru nevoile spirituale sau sufletes,ti.

Născut în ziua de 14 a unei luni

Dorit,i să răspândit,i adevărul. Minciuna vi se pare abominabilă; nici măcar minciunile convent,ionale nu vret,i să le acceptat,i. Tocmai din acest motiv, putet,i deveni un critic excelent. Bunul gust s,i standardul înalt de care dat,i dovadă, îi poate ajuta pe alt,ii să tindă s,i ei spre valori mai înalte. Suntet,i un spirit viu s,i creator. Avet,i o fantezie foarte prolifică; iubit,i schimbarea s,i modificările, cît s,i viteza.

Această tendint,ă spre o continuă schimbare vă poate totus,i ademeni să vă abatet,i din drumul dv. s,i să vă rătăcit,i. Născut în ziua de 15 a unei luni

Căminul, familia s,i prietenii vă înconjoară într-un cerc plăcut s,i sigur, care vă întăres,te, dar niciodată nu vă este prea strâmt.

Putet,i suporta multe s,i o facet,i fără să vă plânget,i.

Vă interesează în mod special problemele de educat,ie sau chestiunile juridice. Putet,i face o carieră plină de succes în sfera publică, devenind purtător de cuvânt, orator, conferent,iar sau scriitor. Deosebit de propice vă este mediul public al radioului s,i televiziunii.

Ideile dv. originale vă pot aduce succes s,i bunuri materiale. Este posibil însă, ca din cauza sentimentului datoriei exagerat, să nu reus,it,i în acest domeniu. Fit,i s,i mai departe la fel de amabil, dar nu vă lăsat,i exploatat!

Născut în ziua de 16 a unei luni

Suntet,i abil, perspicace, s,i intelectual. Pe dv. nu vă păcăles,te cineva prea us,or! De aceea, putet,i combate ignorant,a s,i putet,i chiar judeca s,i stăpâni problemele abstracte. Suntet,i înclinat totus,i spre nerăbdare, mai ales când vă aflat,i într-un cerc de oameni plicticos,i s,i nu prea capabili. Adesea ies,it,i în evident,ă în anumite situat,ii, fără a vă fi propus acest lucru. Acest lucru, însă, nu vă deranjează, cu toate că suntet,i un om modest, care nu îs,i etalează niciodată talentele cu de la sine putere.

Vă atrag aspectele subtile ale viet,ii. Această sferă se poate întinde de la o povestire polit,istă fascinantă până la misticism. Uneori ar trebui să fit,i mai put,in serios s,i nu atât de melancolic. Concentrarea dv. (prea) frecventă s,i intensă ar putea duce la depresii în anumite împrejurări, dacă nu vă relaxat,i suficient.

Născut în ziua de 17 a unei luni

Avet,i o imensă vitalitate s,i un enorm curaj civic. Când vă dat,i într-adevăr osteneala pentru ceva, succesul nu poate întârzia. Succesul vă vine grat,ie propriilor idei s,i datorită felului iscusit s,i agreabil prin care s,tit,i să vă vindet,i ideile. Facet,i o impresie except,ională asupra partenerilor de discut,ie s,i întotdeauna suntet,i bine primit. În afară de aceasta, at,i găsit secretul păcii interioare; de aceea vă înt,eleget,i atât de bine cu dv. îns,ivă s,i cu ceilalt,i. Mentalitatea s,i energia pe care le avet,i vă conferă mereu rolul principal, indiferent de domeniul de specialitate pe care l-at,i ales.

Născut în ziua de 18 a unei luni

Putet,i trece prin toată gama de trăiri, de la supraemot,ional până la foarte rat,ional. Apreciat,i atât latura spirituală, cât s,i pe cea materială. Înt,elegerea dv. este atotcuprinzătoare, nimic nu vă poate s,oca sau îngrozi cu adevărat.

În chestiunile de încredere de orice fel, manifestat,i o atent,ie vie s,i prudentă. Îndeosebi ca administrator al fondurilor bănes,ti, vă dovedit,i a fi un om de încredere, generos s,i loial.

Marea dv. capacitate de înt,elegere vă poate totus,i determina să devenit,i delăsător în lucrurile lumes,ti. Deoarece idealurile dv. tind atât de sus, trebuie să vă străduit,i din răsputeri să nu le pierdet,i niciodată din vedere, dacă vret,i să fit,i împăcat cu dv. îns,ivă.

Născut în ziua de 19 a unei luni

Simbolul dv. este roata creat,iei, în continuă mis,care, de la începuturi până la desăvârs,ire. Tocmai de aceea, domeniul dv. de experient,ă este foarte cuprinzător s,i implică multe aspecte. Sentimentele dv. sunt puternice s,i intense, putet,i străbate întregul spectru de trăiri, de la dragoste până la ură. Suntet,i expresiv, adică vă putet,i exprima bine prin cuvinte, mai ales atunci când avet,i de comunicat ceva pozitiv. S, i prin fapte putet,i insufla celorlalt,i sentimente pozitive.

Norocul vă urmează, dar, întrucât aventura vă ademenes,te permanent, se poate întâmpla să trecet,i chiar pe lângă norocul dv., în timp ce vă îndreptat,i atent,ia mereu spre alte lucruri.

Ar trebui să avet,i mai multă grijă să vă creat,i o anumită sigurant,ă s,i protect,ie (pentru mai târziu).

Născut în ziua de 20 a unei luni

Avet,i o putere de a răzbi prin voint,ă absolut specială, cu care put,ini oameni sunt înzestrat,i. Suntet,i căutat s,i rugat să le dat,i; fie pe plan sufletesc, fie pe plan spiritual sau material. Vă face plăcere să ajutat,i, iar acest lucru t,ine de natura dv.

Suntet,i afectuos, prietenos, delicat s,i întotdeauna loial. Nici o situat,ie de except,ie nu vă găses,te nepregătit. Dar, avet,i grijă: nu dat,i atât de mult, încât să nu mai rămână nimic pentru dv.! Folosit,i-vă imensa fort,ă s,i energie mai mult pentru binele dv.

Născut în ziua de 21 a unei luni

Suntet,i prototipul omului norocos pentru că posedat,i o fericită combinat,ie între o personalitate interesantă s,i o putere de atract,ie de-a dreptul magică.

Cu toate că vă place să gândit,i independent s,i să luat,i propriile decizii, putet,i lucra excelent s,i în echipă. Suntet,i o fire sociabilă. Suntet,i plăcut s,i vă place, la rândul dv. , multă lume, indiferent dacă este vorba de bărbat,i sau de femei.

Avet,i talente multiple. Vă pricepet,i să le combinat,i pe toate, fie în viat,a profesională, fie în cea personală.

Avet,i totus,i uneori tendint,a de a vă risipi. Ferit,i-vă de acest lucru. Dirijat,i-vă energia într-o singură direct,ie, dacă vret,i să realizat,i într-adevăr ceva. Născut în ziua de 22 a unei luni

Răspândit,i fort,ă s,i o vigoare vibrantă în jurul dv. Suntet,i capabil să realizat,i planuri s,i proiecte care pot rămâne adevărate puncte de referint,ă în istoria omenirii.

Rareori suntet,i chinuit de îndoieli, fiindcă avet,i acea încredere în sine a celor dăruit,i cu capacităt,i intelectuale s,i emot,ionale ies,ite din comun.

Putet,i fi de mare ajutor, atunci când este nevoie de dv. Dar, în ciuda intervent,iilor pentru alt,ii, niciodată nu pierdet,i din vedere propriile dv. obiective.

Suntet,i înclinat mai mult spre o atitudine conservatoare în multe privint,e. Nu vă lăsat,i zidit într-o cetate (de idei). Păstrat,i-vă libertatea, spre a vă putea îndeplini pe mai departe îndatoririle!

Născut în ziua de 23 a unei luni

Suntet,i un sensibil în adevăratul sens al cuvântului s,i, de aceea, uneori suntet,i supus dispozit,iilor labile. Acestea vă conferă o anumită aură, chiar dacă întotdeauna suntet,i oarecum imprevizibil (sau poate tocmai de aceea).

Avet,i un vocabular foarte bogat. Vă exprimat,i excelent, fie că vorbit,i, scriet,i, cântat,i, conferent,iat,i sau predat,i. Vă simt,it,i strâmtorat în spat,iile mici. Iubit,i libertatea s,i nu vă lăsat,i legat sau constrâns de nimic. Vă exprimat,i rapid s,i cu plăcere aprobarea, atunci când este cazul. Avet,i mult,i admiratori.

Trebuie să fit,i atent, totus,i, la predilect,ia dumneavoastră pentru vehiculele rapide s,i la înclinat,ia de a fi prea expeditiv în tranzact,ii.(tendint,a spre impulsivitate). Nu lăsat,i ca atract,iile apărute pe neas,teptate să vă abată de la vocat,ia dv.!

Născut în ziua de 24 a unei luni

Marea dv. fericire constă în a-i face pe alt,ii fericit,i. Vă place să învăt,at,i s,i să îi ajutat,i s,i pe alt,ii să învet,e, ceea ce vă face să fit,i un excelent profesor.

Putet,i fi cooperant în activitatea dv. Luat,i viat,a în serios, vă plac activităt,ile creatoare s,i nu refuzat,i povara unei viet,i foarte pline. Rămânet,i mai curând acasă, decât să alergat,i după atract,ii sclipitoare.

Vă dedicat,i cu plăcere lucrurilor mai bune s,i mai subtile ale viet,ii, pe care vă străduit,i să le câs,tigat,i.

Nu vă luat,i nici o răspundere care nu v-a fost impusă! Disponibilitatea dv.

deosebită i-ar putea tenta pe alt,ii să vă exploateze!

Născut în ziua de 25 a unei luni

Suntet,i în căutarea adevărului. Viat,a dv. este o căutare continuă a sincerităt,ii, a loialităt,ii, a onestităt,ii s,i aspectelor mai subtile ale viet,ii. Suntet,i superior multora din punct de vedere intelectual, putând stăpâni, în acelas,i timp, o întreagă lume de sentimente superioare. Datorită acestui fapt, avet,i o înt,elegere profundă pentru mediul s,i semenii care vă înconjoară.

Avet,i, de asemenea, o fantezie debordantă. Fiind un om linis,tit, ceilalt,i nu vă pot înt,elege întotdeauna. Act,ionat,i fără grabă s,i bine chibzuit, dar adesea constatat,i că avet,i parte de deziluzii, mai mult decât v-at,i fi as,teptat. Cu toate acestea, datorită marii dv. răbdări, vă vet,i atinge întotdeauna scopul până la urmă.

Nu vă pierdet,i idealurile înalte! Bucurat,i-vă de capacitatea dv. de înt,elegere a acelor lucruri, care pentru majoritatea oamenilor vor rămâne ves,nic de neînt,eles.

Născut în ziua de 26 a unei luni

Suntet,i o natură plină de vitalitate s,i avet,i o energie fără margini. Suntet,i asemenea unui dinam încărcat de energie. Această calitate este combinată cu capacitatea dv. de a coopera cu alt,ii, cât s,i cu marea nevoie de a-i învăt,a pe alt,ii ceea ce s,tit,i. Prin aceasta, încercat,i să-i ajutat,i pe ceilalt,i să îs,i croiască o viat,ă mai bună s,i să se simtă bine.

Proiectele de amploare vă fascinează. Suntet,i fericit în orice fel de îndeletnicire pe care o aleget,i. Calităt,ile dv. de conducător se pot impune prin orice formă de act,iune întreprinsă, dar mai cu seamă în vocat,ia duhovnicească, în calitate de predicator, sau în propria dv. afacere.

Cu toate că suntet,i foarte afectuos, nu vă manifestat,i ca atare. Cineva trebuie să vă cunoască bine, pentru a observa acest lucru.

Uneori, se poate spune despre dv. că nu vă cunoas,tet,i propria fort,ă. Aceasta poate avea ca rezultat faptul că producet,i un efect prea puternic asupra altora, astfel încât aces,tia se simt intimidat,i sau insignifiant,i în prezent,a dv. Învăt,at,i să vă cunoas,tet,i mai bine propriile fort,e, pentru a s,ti să le utilizat,i mai eficient. Născut în ziua de 27 a unei luni

Vă străduit,i să acumulat,i experient,e multiple. Suntet,i dotat din punct de vedere intelectual s,i sesizat,i cu acuitate detaliile fine. Avet,i sentimente de compasiune fat,ă de alt,ii.

Gândit,i profund s,i intens asupra anumitor lucruri s,i avet,i o fantezie foarte dezvoltată.

Pe baza unei simple schit,e, putet,i imediat alcătui, cu ochii mint,ii, un întreg proiect. Nu pierdet,i niciodată din vedere imaginea de ansamblu. De aceea, vă fascinează planurile s,i proiectele de lungă durată. În afară de aceasta, vă interesează, de asemenea, în mare măsură, ocultismul s,i misticismul. S, i în aceste domenii putet,i avea realizări remarcabile. Evitat,i totus,i să vă răfuit,i prea mult cu dumneavoastră îns,ivă s,i nu uitat,i complet de bucuriile lumes,ti!

Născut în ziua de 28 a unei lumi

Puterea de voint,ă s,i calităt,ile de conducător vor fi întotdeauna pe primul loc, indiferent unde vă vet,i afla. Avet,i capacitatea de a modifica pozitiv mersul lucrurilor.

De aceea, putet,i realiza nespus de mult, în special în domenii cum ar fi chimia, fizica, cât s,i toate s,tiint,ele naturii.

Întotdeauna vet,i avea o influent,ă pozitivă, sub o formă sau alta, în evolut,ia lucrurilor.

Încercat,i să nu vă îndârjit,i în a deveni complet independent. Pentru că, dacă atinget,i această independent,ă spre care at,i tins mereu, suntet,i în mare pericol de a vă pierde prietenii.

Născut în ziua de 29 a unei luni

Facet,i o impresie puternică, pentru că avet,i o personalitate pronunt,ată. Ceilalt,i se simt atras,i de dv. ca de un magnet. Putet,i atinge un succes atât de mare pe plan social, încât există riscul ca, din cauza atent,iei deosebite care vi se acordă, să devenit,i prea răsfăt,at.

Suntet,i cooperant, dar mai mult pe plan intelectual decât în problemele legate de sentimente. Cîs,tigând experient,ă, ajunget,i cu timpul să avet,i înt,elegere pentru alt,ii. Întotdeauna căutat,i să oferit,i mult celor din jurul dv. s,i să vă asigurat,i tot ceea ce vă este necesar.

Avet,i o tendint,ă cam prea accentuată de a-i analiza pe prietenii s,i cunoscut,ii dv. s,i de a scruta dincolo de „fat,ada” fiecăruia. Născut în ziua de 30 a unei luni

Viat,a socială sau publică este elementul dv. natural. Vă dedicat,i tuturor îndatoririlor cu onestitate s,i cu sentimentul responsabilităt,ii. Tot ceea ce facet,i, facet,i cu cons,tiinciozitate s,i temeinic.

Fort,a de atract,ie joacă un rol foarte important în viat,a dumneavoastră. Nu vet,i rămâne niciodată fără prieteni s,i fără sfătuitori.

Străduit,i-vă să vă folosit,i cât mai bine aptitudinile (care sunt multiple), oferinduvă serviciile grupurilor, cluburilor sau organizat,iilor mari. Potent,ialul dv. este ridicat. Nu vă risipit,i s,i arătat,i-vă talentele acolo unde vă sunt s,i apreciate!

Născut în ziua de 31 a unei luni

Avet,i multe idei creatoare s,i vă s,i pricepet,i să cultivat,i relat,iile cu oamenii care vă pot ajuta la punerea în practică a ideilor s,i a fanteziilor dv.

Cu toate acestea, suntet,i în pericolul de a vă lăsa prins de rutină s,i de orare rigide.

At,i putea fi un bun lider al oamenilor. S, tit,i să vă comportat,i adecvat în cele mai diverse situat,ii. Datorită bunului dv. gust s,i tactului deosebit care vă caracterizează, întotdeauna putet,i fi sigur că facet,i ceea ce trebuie s,i că, astfel, relaxat,i atmosfera.

Scrupulozitatea dv. va fi răsplătită, căutat,i să canalizat,i mai multă energie în îndeplinirea propriilor dorint,e. Există în general tendint,a de a se profita de dumneavoastră.

PARTEA A DOUA

CAPITOLUL IV

Nomen este omen

„Nomen este omen”, spuneau romanii. Prin aceasta, voiau să exprime ideea că numele nostru este hotărâtor pentru viat,a pe care o vom avea, că succesul sau insuccesul ne este predestinat prin acesta.

Este oare adevărat?

Observat,i, pentru început următoarele trei nume:

Ruby Stevens, Doris Kappelhoff, Margarita Causino.

Nu vă par cunoscute, nu? Ce zicet,i acum de numele de mai târziu (adoptate) de aceleas,i trei personaje?

Barbara Stanwyk, Doris Day, Rita Hayworth.

Aha, vet,i spune acum. S, tiat,i că pe Doris Day a sfătuit-o un numerolog ce pseudonim artitistic să îs,i aleagă?

În ce măsură nomen este cu adevărat omen, vet,i putea constata singur foarte curând. În cele ce urmează, vet,i găsi instruct,iuni precise cu privire la calcularea numerologică a numelui dv. În cap. 5, 6, 7 s,i 8 vet,i găsi apoi descrierile s,i evaluările fiecărui număr, sub patru aspecte diferite. Verificat,i singur, în ce măsură corespundet,i analizei.

În acest caz, nu este hotărâtor dacă totul se potrives,te sau nu. (În afară de aceasta, în Cap.9 vet,i afla probabil motivul eventualelor “interpretări eronate”). Mult mai important este ca, la această analiză, să vă schit,at,i o imagine propie foarte exactă. Rugat,i-I pe prieteni sau pe cei din familie să vă ajute, dacă nu suntet,i foarte sigur. Deoarece, cu cât te cunos,ti mai bine, cu atât mai bine pot,i învăt,a să ît,i cultivi s,i să ît,i foloses,ti punctele forte s,i, în acelas,i timp, să ît,i t,ii sub control slăbiciunile! Acest lucru înseamnă însă, în mod necesar, să învet,i să ît,i stăpânes,ti viat,a cu mai mult succes!

Cum se calculează valoarea numerologică a numelui?

Scriet,i-vă mai întâi numele în spat,iile goale, trecând fiecare literă într-o căsut,ă (vocalele palatalizate umlaut: a, o, u, se vor scrie AE, OE, UE, etc.)

Prenume

Nume

Dacă purtat,i un al doilea prenume sau init,iala acestuia, trecet,i-l la prenume (după ce lăsat,i o căsut,ă goală).

Acest lucru va arăta, de exemplu, astfel :

W O L F G A N G

W E I N

V E R A

F

B I R K E N B I H L

În continuare, trecet,i deasupra fiecărei litere valoarea numerică corespunzătoare, din tabelul de mai jos!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L S, N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Acest lucru arată cam as,a: 5 6 3 6 7 1 5 7

W O L F G A N G

5 W 5 E 9 I 5 N 5

Acum adunat,i toate cifrele. În exemplul nostru, rezultă următoarea sumă: Wolfgang : 5+6+3+6+7+1+5+7 = 40 Wein: 5+5+9+5 = 24 Total = 64 S, i acum facem din nou suma orizontală, ca s,i în Cap.1:

6 + 4 = 10

S, i din nou suma orizontală. Să ne amintim: chiar s,i zeroul trebuie să dispară, pentru a rămâne o singură cifră: 1 + 0 = 1

As,adar, Wolfgang Wein este un “unu”, adică numele său este, din punct de vedere numerologic, numărul unu. Care este rezultatul calculului propriului dv. nume? Ce număr suntet,i? Vă rugăm notat,i aici:

S, i acum putet,i trece mai departe, la descrierea s,i evaluarea numelui: Dar, mai întâi câteva cuvinte încă, despre ce numere să citit,i:

1. Numărul care a rezultat din cifra totală a întregului nume al dv. Deci, ca exemplu: Wolfgang Wein = 1

2. Numărul calculat doar pentru prenumele dv., pentru a vedea ce influent,ă avet,i, în special asupra familiei s,i prietenilor: Deci, ca exemplu: Wolfgang

= 4

3. Numărul care rezultă din poreclă, dacă o foloses,te multă lume frecvent.

4. Numărul care rezultă doar din numele dv. de familie, dacă multă lume vă cunoas,te numai ca Domnul X sau Doamna Y. De exemplu : Wein = 6.

Bineînt,eles că numărul de bază, cel al întregului dv. nume, este cel mai important, dar s,i celelalte evaluări pot fi interesante, mai ales la persoanele care sunt “cu totul diferite în viat,a profesională fat,ă de cea personală”. Citit,i acum în următoarele capitole- Cap.7: Probleme bănes,ti s,i Cap. 8: Dragostea s,i relat,iile cu partenerii – ce caracteristici atribuie numerologii numelui dv. Nu uitat,i: chiar s,i afirmat,iile care poate nu vi se potrivesc, vă ajută să vă vedet,i mai clar!

În afară de aceasta, este vorba de o analiză de bază care, inevitabil, este us,or superficială. (Cap.5: Caracterul s,i personalitatea, Cap.6: profesia) Dacă mai târziu vet,i dori să “aprofundat,i” cunos,tint,ele, dacă vet,i dori să s,tit,i de ce un factor sau altul nu v-a afectat personal, atunci să nu uitat,i să facet,i, în orice caz, careul magic (Cap. 9, pag. 105)! CAPITOLUL 5

ANALIZA NUMELUI

I

Caracterul s,i personalitatea numărului numelui

Elaborarea psiho-profilului

Numărul 1: Caracter s,i personalitate

Suntet,i un deschizător de drumuri s,i un inovator. Vă caracterizat,i printr-o combinat,ie puternică între voint,ă s,i încredere (v.cap.10). Avet,i o fire liberă s,i independentă s,i suntet,i foarte mândru de rezultatele obt,inute de dv. Ambit,ia vă este dirijată spre urmărirea s,i atingerea unor obiective înalte. Avet,i stofă de lider s,i, drept urmare, vi se încredint,ează adesea probleme organizatorice. Nu vă lăsat,i us,or influent,at, ceea ce poate avea consecint,e atât pozitive, cât s,i negative. În sens pozitiv, deoarece suntet,i capabil să vă impunet,i punctul de vedere, în sens negativ, pentru că putet,i fi destul de încăpăt,ânat s,i vă vine greu să recunoas,tet,i că poate nu avet,i dreptate.

Suntet,i un om căruia îi face plăcere să se adreseze altor persoane. Prin natura dv. suntet,i s,i un om generos. Cultivat,i relat,iile sociale agreabile s,i, în general, suntet,i admirat de ceilalt,i pentru energia s,i dinamismul dv. Când vă place o persoană, respectiv când vă înt,eleget,i bine cu cineva, putet,i fi un excelent prieten, camarad, coleg, s,ef sau asistent. Dacă însă avet,i impresia că suntet,i judecat gres,it sau negativ de cineva, avet,i tendint,a (cam prea mult) de a vă îndepărta de persoana respectivă. Suntet,i un om sensibil, dar nu vă exteriorizat,i sentimentele. S, i nu numai fat,ă de străini, ci s,i, din nefericire, fat,ă de cei mai apropiat,i prieteni s,i chiar fat,ă de propria persoană.

Tendint,a dv. dominatoare poate avea efecte pozitive. Cu toate acestea, s-ar putea să fit,i înclinat să îi comandat,i pe cei din jur, când nu vă simt,it,i în largul dv. Dacă vi se as,ează cineva în cale, vet,i s,ti să vă apărat,i. Când există vreun dubiu, vi se repros,ează lipsa de tact. Ambit,ia dv. este, pe de-o parte, o bază excelentă pentru succesul profesional s,i personal, dar, pe de altă parte, poate deveni periculoasă pentru că tindet,i să vă neglijat,i colaboratorii, colegii sau partenerii, în avântul dv. de a vă atinge propriile t,eluri.

Acest lucru înseamnă că, dacă vă aflat,i sub influent,e negative, avet,i tendint,a să devenit,i egoist s,i necugetat fat,ă de ceilalt,i. În plus, există o înclinat,ie (latentă) spre irascibilitate, pe care, atâta vreme cât totul merge bine, reus,it,i să o t,inet,i sub control. În momentul în care însă nu vă simt,it,i bine, există riscul să vă facet,i dus,mani în mod gratuit.

Cu toate că vă criticat,i relativ us,or semenii, vă este greu să acceptat,i critica acestora. Ce-i drept, vă confruntat,i cu această critică, dar abia mai târziu. Pe moment, o respinget,i indignat. Dacă at,i fi put,in mai receptiv la sentimentele celorlalt,i, at,i recunoas,te imediat, cât de us,or putet,i răni pe cineva. Exploatat,i-vă la maximum trăsăturile pozitive: creativitatea, talentul organizatoric, calităt,ile de conducător s,i componentele puternice ale voint,ei s,i încrederii(v.cap.10) Număr 2 : Caracter s,i personalitate

Vă caracterizat,i printr-un tact deosebit s,i o mare compasiune pentru ceilalt,i. Vă pricepet,i extraordinar să interpretat,i ideile s,i planurile altora, s,i contribuit,i cu plăcere la materializarea acestora. Grat,ie acestui lucru, putet,i fi un angajat inteligent, respectiv un asistent desăvârs,it, pe care te pot,i bizui.

Suntet,i, de felul dv., un om linis,tit s,i rezervat; totus,i, când vă simt,it,i foarte bine într-un anturaj, putet,i deveni plin de viat,ă s,i extravertit.

Vă gândit,i mult înainte de a vorbi sau a act,iona. Cooperarea este un cuvânt-cheie în viat,a dv.. Evitat,i sau aplanat,i conflictele, ori de câte ori este cazul.

Întrucât pentru dv. este mai important ceea ce este legat de sentimente decât ceea ce este pur rat,ional, putet,i deveni un excelent diplomat. Firea dv. romantică s,i, uneori, foarte sensibilă, vă ajută s,i ea în acest sens.

Schimbările de dispozit,ie, pe care uneori le trăit,i foarte intens, nu pot rămâne totus,i t,inute în secret la nesfârs,it. Atunci când vă simt,it,i bine s,i în sigurană, avet,i un aer foarte relaxat. Dacă vă simt,it,i în nesigurant,ă, vă retraget,i (totus,i prea repede) într-o fortăreat,ă a tăcerii.

Vă este us,or să vă facet,i prieteni. În afară de aceasta, avet,i marele talent de a s,ti să ascultat,i cu adevărat, mai ales atunci când cineva are ceva pe suflet. În astfel de cazuri, vă ajutat,i semenii cu mult farmec. Pretindet,i put,in de la ceilalt,i, cu toate că nu vă mult,umes,te prea us,or chiar persoana dv. s,i propriile dv. realizări. Muncit,i din greu s,i întotdeauna cu seriozitate.

Când vă supără cineva, rareori va fi martoră persoana respectivă la o izbucnire de furie din partea dv. În plus, suntet,i dispus să iertat,i s,i să uitat,i, atunci când observat,i că într-adevăr celuilalt îi pare rău.

Unul dintre cele mai importante cuvinte-cheie în viat,a dv. este “armonia”. În căutarea neobosită a acestei armonii, respectiv în năzuint,a dv. de a evita orice disonant,ă, se poate întâmpla să pornit,i pe calea minimei rezistent,e. Acest lucru va putea fi interpretat, eventual, ca o slăbiciune. Se poate chiar întâmpla să apelat,i la o minciună de circumstant,ă, pentru a depăs,i o situat,ie dificilă, respectiv pentru a o evita sau atenua.

Dacă nu scăpat,i de dificultăt,i, uneori putet,i deveni chiar superficial s,i nelinis,tit. Atunci suntet,i înclinat spre depresii sau nervozitate, ceea ce se manifestă s,i în comportamentul dv.

Dacă învăt,at,i să vă controlat,i tendint,a de a fi supărăcios, vet,i putea chiar păstra armonia cu mediul înconjurător, armonie spre care, de altfel, năzut,i. Numărul 3: caracter s,i personalitate

Suntet,i un om cu talente multiple, care se caracterizează printr-o natură pozitivă, cît s,i printr-o mare disponibilitate de a învăt,a. Aceste calităt,i se întregesc într-o personalitate entuziastă, cu o energie debordantă. Vă simt,it,i bine în grup s,i vă străduit,i să vă bucurat,i de viat,ă.

Dacă există aspecte negative sau dificultăt,i în viat,a dv. , încercat,i să le depăs,it,i, fără a vă lăsa coples,it,i de acest lucru; respectiv , fără a cădea în autocompătimire. Felul dv. de a fi, dinamic s,i entuziast, îi poate încânta s,i influent,a pozitiv pe ceilalt,i.

Ambit,ia dv. este dirijată spre câs,tigarea banilor s,i a bunurilor materiale (în opozit,ie cu câs,tigarea puterii). Vă bucurat,i de plăcerile senzoriale ale viet,ii, fie că este vorba doar de o mâncare bună sau de haine elegante, de o mas,ină sport, un cămin frumos s,i plăcut, o muzică bună etc.

Suntet,i un om sociabil s,i iubit de semeni, datorită felului dv. natural de a fi. Dacă suntet,i gazdă sau dacă lucrat,i ca ospătar sau bucătar, vet,i avea întotdeauna succes. Stăpânit,i arta conversat,iei s,i trecet,i drept om de lume, plin de spirit.

Dacă alt,ii nu se simt în largul lor, vă pricepet,i excelent să le anihilat,i starea tensionată s,i să îi influent,at,i pozitiv.

În ciuda felului dv. de a trata destul de us,or multe lucruri s,i subiecte (din care cauză mult,i vă consideră, în mod eronat, superficiali), putet,i fi un gânditor foarte profund. Recunoas,tet,i esent,ialul s,i înt,eleget,i să vă confruntat,i activ cu dv. îns,ivă s,i cu lumea înconjurătoare.

Deoarece suntet,i atît de multilateral, avet,i tendint,a de a vă risipi sau, exprimat mai popular, “să alergat,i după doi iepuri deodată”. Trebuie să eliminat,i acest pericol.

Uneori vă lăsat,i influent,at prea us,or de alt,ii. Există tendint,a de a merge în sensul curentului, de a fi “acolo”, fără a mai gândi întotdeauna, dacă fenomentul la modă în momentul respectiv este pentru dv. cu adevărat avantajos.

Pe de altă parte, putet,i fi câteodată chiar încăpăt,ânat, mai ales când este vorba să vă apărat,i ideile bine înrădăcinate. Atunci se poate încâmpla ca alt,ii să vă repros,eze că at,i fi egoist. Când nu suntet,i prea lămurit în privint,a mediului dv. putet,i chiar deveni sarcastic, rănindu-i pe ceilalt,i.

Datorită diverselor talente pe care le avet,i, când s,i când ar trebui să vă facet,i o inventariere: stabilit,i unde vă aflat,i s,i ce proiecte vă sunt mai aproape de suflet. În acest fel, scăpat,i de pericolul risipirii în prea multe direct,ii s,i vă putet,i folosi s,i dezvolta talentele în mod optim.

Numărul 4 – caracter s,i personalitate

Suntet,i un om foarte muncitor, deosebit de potrivit pentru profesiile legate de prestările de servicii, în care putet,i avea mult succes (v.cap. 6). Cuvântul-cheie în viat,a dv. este “seriozitatea”. Suntet,i pilonul de sprijin al unei familii, al unei echipe de lucru sau firme. Suntet,i un constructor care îi determină pe ceilalt,i să coopereze, astfel încât cu ajutorul dv., să fie realizate proiecte de proport,ii. În îndeplinirea sarcinilor dv., vă caracterizat,i printr-o mare rigurozitate s,i precizie a execut,iei.

Vă place să socotit,i s,i să planificat,i totul dinainte. Acest lucru vă poate crea s,i tendint,a spre o atitudine conservatoare.

Vă conducet,i după maxima: Mai întâi munca s,i apoi distract,ia! Un alt principiu pe care îl urmat,i în viat,ă ar putea fi următorul: Fără sârguint,ă, nici o biruint,ă! Acest lucru înseamnă nu numai că trebuie să muncit,i din greu, ci s,i că s,tit,i că numai strădania vă poate duce la succes.

Iubit,i dreptatea s,i suntet,i gata să luptat,i pentru ea, atât pentru dv. , cât s,i pentru alt,ii, dacă este nevoie.

Apart,inet,i categoriei de oameni linis,tit,i s,i tăcut,i care, bineînt,eles, nu îs,i exteriorizează sentimentele. Suntet,i mai degrabă intro- decât extravertit. Când cineva însă v-a câs,tigat drept prieten, suntet,i foarte loial s,i păstrat,i această prietenie o viat,ă întreagă.

Suntet,i foarte direct, deschis s,i sincer cu prietenii. De aceea, întotdeauna se înt,elege exact ceea ce at,i vrut să spunet,i.

Elementul predominant în viat,a dv. este definit prin verbul a face, în opozit,ie cu a fi. Acest lucru este evident s,i în timpul dv. liber; întotdeauna trebuie să facet,i ceva, tot timpul mes,terit,i sau lucrat,i la ceva, în vreme ce alt,ii lenevesc la soare s,i nu fac nimic.

Deoarece suntet,i un om de încredere, scrupulos s,i meticulos în munca dv., există riscul să nu mai vedet,i, la un moment dat “ansamblul, fiind preocupat prea mult de detalii. Vă putet,i pierde în amănunte în as,a măsură, încât “nu mai vedet,i pădurea din cauza copacilor”. În astfel de cazuri, pierdet,i timpul; des,i lucrat,i cu hărnicie, realizat,i relativ put,in.

Dacă vă simt,it,i extenuat sau foarte obosit, este posibil să vă pierdet,i complet simt,ul umorului.

Firea dv. deschisă vă face cinste, dar uneori poate degenera în lipsă de tact. Din când în când ar trebui să vă analizat,i, să vedet,i dacă încăpăt,ânarea dv. ocazională se bazeaază pe faptul că într-adevăr avet,i dreptate într-o chestiune, sau pe faptul că vret,i pur s,i simplu să vă opunet,i. (Se poate întâmpla ca asupra unui lucru să existe două păreri diferite, fără ca acest lucru să însemne stricarea unei prietenii).

Numărul 5 – Caracter s,i personalitate

Suntet,i un aventurier. Suntet,i un om activ, care pret,uies,te libertatea personală mai presus de toate, care este ves,nic în mis,care s,i consideră trăirile sale deasupra pozit,iei sociale sau a puterii. Dorint,a dv. de a vă trăi viat,a intens, de a o savura, de a vă confrunta mereu cu noul – în combinat,ie cu imensa dv. energie s,i cu entuziasmul de care dat,i dovadă, cât s,i cu înclinat,ia dv. de a act,iona sub impulsul momentului, vă fac mereu remarcat, ridicându-vă deasupra celorlalt,i.

Oricum, avet,i tendint,a de a trece de la o stare la alta, să fit,i acum “în al nouălea cer”, pentru ca imediat apoi să fit,i “mâhnit de moarte”.

Dar optimismul dv. de fond vă face un fel de “hopa-Mitică” în fat,a dificultăt,ilor. Sigurant,a zilei de mâine s,i problemele bănes,ti nu reprezintă prea mult pentru dv. Suntet,i dispus să sacrificat,i aceste lucruri, dacă în locul lor putet,i trăi noi experient,e.

Bucuria este un cuvânt-cheie în viat,a dv. dinamică. Nu ezitat,i să legat,i noi relat,ii s,i câs,tigat,i mult,i prieteni prin farmecul s,i căldura umană pe care le insuflat,i celorlat,i.

Un element foarte important în viat,a dv. este cuvântul. Cuvintele sunt vocat,ia dv. naturală. Le putet,i mânui spre a-i îmbărbăta pe unii sau spre a-i supăra pe alt,ii (limba dv. ascut,ită poate răni), sau pur s,i simplu spre a vă cîs,tiga existent,a. Des,i suntet,i o fire extravertită, adesea suntet,i foarte intelectual s,i creator; fapt pentru care, creativitatea vă poate servi s,i drept o excelentă supapă pentru activitatea dv. neobosită.

Dacă v-at,i certat cu cineva, uitat,i repede acest lucru, pentru că nu suntet,i ranchiunos.

Cu toate că, în general, vă descurcat,i bine în mediul dv., există totus,i un pericol; atunci cînd împrejurările vă fort,ează la inactivitate, se poate întâmpla să vă indispunet,i s,i să îi indispunet,i s,i pe ceilalt,i, prin proasta dv. dispozit,ie, prin irascibilitate s,i nervozitate. În astfel de condit,ii devenit,i nerăbdător s,i relativ us,or iritabil. Cu toate că starea dv. sufletească este în general pozitivă, în astfel de situat,ii react,ionat,i uneori chiar cu furie s,i cu prea multă impulsivitate.

Când at,i fost rănit profund de cineva, vă este greu să vă mai încredet,i cu adevărat în acea persoană, chiar dacă s,tit,i că îs,i regretă mult fapta săvârs,ită. Nu pentru că at,i fi ranchiunos (dimpotrivă), ci pentru că suntet,i mult mai sensibil decât majoritatea semenilor dv.

Încercat,i să vă aleget,i o profesie care să fie legată de multă agitat,ie sau de călătorii, pentru a vă putea valorifica s,i canaliza pozitiv înclinat,ia de a fi ves,nic în căutatea noului. În caz contrar, suntet,i în mare pericol de a avea o viat,ă foarte nelinis,tită.

Numărul 6 – Caracter s,i personalitate

Suntet,i un om de nădejde, pe care te pot,i bizui, s,i care se poate afirma în orice situat,ie. Instinctul dv. umanitar (iubitor de oameni) este foarte dezvoltat. De aceea, căutat,i să fit,i mereu corect s,i vă ocupat,i cu plăcere de bunăstarea altora. Căminul s,i familia sunt foarte importante pentru dv. Ca s,i ajutorul dat altora, când au nevoie de el.

Iubit,i frumosul, atât în artă, cât s,i în muzică. Sunt importante pentru dv, de asemenea, raporturile interumane armonioase. De aceea s,i putet,i fi o gazdă excelentă. Oricum, câteodată avet,i tendint,a de a fi exagerat prin altruismul s,i simpatia dv. fat,ă de alt,ii.

Când nu suntet,i mult,umit de act,iunile sau rezultatele altora, suntet,i dispus să facet,i totul singur, în loc să îi criticat,i pe aces,tia.

Lucrat,i întotdeauna irepros,abil, chiar s,i când este vorba de detalii.

Încercând să îi ajutat,i pe alt,ii, se poate întâmpla chiar, la un moment dat, ca respectivii să se simtă coples,it,i, în disponibilitatea dv. de a vă sacrifica. Prin faptul că vret,i să facet,i totul singur, îi împiedicat,i pe ceilalt,i să învet,e să se descurce. Drept urmare, data viitoare va trebui să facet,i iarăs,i totul de unul singur.

Dacă, însă, cineva vi se pune cu adevărat împotrivă, putet,i deveni brusc din

“mielus,el, “tigru”.

Pasiunea dv. pentru precizie vă poate face s,i prea pedant. Oricât de important ar fi detaliul, nu pierdet,i din vedere niciodată imaginea de ansamblu. Felul de a fi, deschis s,i simpatic, vă aduce bucurie dv. s,i celorlalt,i. Stabilit,i us,or legături cu cei mai diferit,i oameni.

Există totus,i pericolul de a nu-i recunoas,te pe lingus,itori s,i parazit,i ca atare, s,i ca astfel de oameni să încerce să profite de pe urma generozităt,ii s,i bunăvoint,ei dv. (ceea ce se s,i întâmplă deseori!)

Învăt,at,i să spunet,i “nu”, cînd alt,ii vă pretind prea mult. Nu este de datoria dv. să îi asigurat,i totul fiecăruia. Învăt,at,i cum să le impunet,i s,i celorlalt,i propriul stil s,i cum să îi t,inet,i în s,ah. Ceilalt,i vor avea infinit mai mult de învăt,at, dacă vor rezolva singuri o problemă, decît între a acorda cuiva un ajutor s,i a tutela pe cineva, s,i oferit,i-vă marea disponibilitate de a ajuta, acolo unde într-adevăr este binevenită.

Numărul 7 – caracter s,i personalitate

Suntet,i o natură nelinis,tită, originală s,i intelectuală, un om care întotdeauna este dispus să se confrunte, în mod analitic, cu sine s,i cu lumea înconjurătoare; suntet,i un filosof în sensul primordial al cuvântului. Vă interesează multe lucruri s,i oricând suntet,i dispus să învăt,at,i altele noi. Dacă at,i avea posibilitatea, at,i dori să călătorit,i mult s,i, prin aceasta, să învăt,at,i multe.

Între timp, căutat,i linis,tea s,i singurătatea, pentru a putea aprofunda totul. Suntet,i mai curând intro- decât extravertit.

Avet,i o intuit,ie cu totul deosebită; lăsat,i-vă linis,tit condus de ea! Uneori, react,iile spontane sunt mai elocvente decât cele elaborate.

Prin faptul că dorit,i să vă format,i o părere proprie asupra lucrurilor, avet,i tendint,a de a fi un nonconformist. În afară de aceasta, suntet,i câteodată cam prea rezervat, mai ales când facet,i cunos,tint,ă cu persoane străine. Putet,i trece drept put,in arogant, ceea ce, de fapt, nu este adevărat.

În grupurile mari nu vă simt,it,i bine, în cele mici, totus,i, foarte bine. Prieteniile se încheagă treptat la dv. Când însă o prietenie s-a “maturizat”, rămâne definitivă. Suntet,i de o loialitate proverbială fat,ă de prieteni s,i dovedit,i o mare răbdare s,i generozitate fat,ă de ei.

Nu numai că vă exprimat,i liber foarte bine, ci s,i s,tit,i să îi ascultat,ii pe alt,ii. În orice caz, urât,i vorbăria fără sens, care nu aduce nimic.

Atunci când credet,i în ceva, suntet,i gata să luptat,i din greu pentru acel lucru. Cu toate acestea, “mijloacele de luptă” pe care le folosit,i sunt întotdeauna de natură pasivă, mai mult în stilul lui Ghandi.

Avet,i înclinat,ia să fit,i critic fat,ă de propria dv. persoană, să vă propunet,i poate t,eluri prea înalte s,i să tindet,i spre perfect,iune. Dacă apoi nu vă atinget,i scopul, vă simt,it,i frustrat (“frustra” înseamnă zadarnic). Atunci îi vet,i agasa pe cei din jurul dv. cu “mijloacele de luptă linis,tite”.

Uneori riscat,i foarte mult să devenit,i un solitar s,i un individualist. Dacă at,i studiat foarte bine un lucru v-at,i format o părere, putet,i să o apărat,i s,i să o sust,inet,i până în pânzele albe.

Tendint,a dv. de a “lupta” prin rezistent,ă pasivă, atunci când dorit,i să vă impunet,i, poate duce, printre altele, la ratarea unei confruntări deschise (lămuritoare).

Mult,i purtători ai numărului s,apte aspiră puternic spre “înălt,imi”, în sensul Dumnezeirii sau al unei fort,e superioare. Aces,tia îs,i pot închina întreaga viat,ă teologiei, unei filosofii sau chiar ocultismului.

Numărul 8 – Caracter s,i personalitate

Suntet,i un om plin de energie, dinamic, cu o incredibilă putere de concentrare

(v.cap.10). Dv. vă apart,ine credint,a despre care se spune că “poate muta munt,ii din loc”.

Atunci când vă apucat,i de un lucru, ori îl ducet,i până la capăt ori nu îl mai facet,i deloc. Vă repugnă tot ceea ce este mediocru! Suntet,i un individualist care, fie ajunget,i să vă bucurat,i de un succes colosal, fie înregistrat,i un insucces absolut.

Oricum, succesul dv. esent,ial îl putet,i atinge s,i mai târziu în viat,ă.

Radiat,i o fort,ă aproape magnetică asupra celorlalt,i, care se simt irezistibil atras,i. Putet,i fi cald s,i mărinimos, s,i putet,i face multe pentru dv. s,i pentru cei din jur. Energia s,i activitatea dv. inepuizabilă se pot dirija atât spre obiective de ordin fizic, cât s,i spre scopuri de natură intelectuală sau artistică.

Din cauza dinamismului debordant, s-ar putea totus,i să-i îndepărtat,i pe ceilalt,i, care nu se simt la înălt,imea dv. Atunci când vret,i, putet,i răspândi un puternic farmec personal. Suntet,i loial s,i demn de încredere, dispus să luptat,i pentru ceva sau cineva, când dorit,i să vă oferit,i ajutorul.

Trebuie să învăt,at,i doar să vă folosit,i energia în sens creator, să o canalizat,i în direct,ii pozitive. Dacă nu reus,it,i acest lucru, s-ar putea ca o parte din energia dv. nemăsurată să fie materializată în agresiuni împotriva altora, în special împotriva celor care nu sunt atît de dotat,i ca dv.

Vă putet,i angaja total pentru un lucru sau o persoană. Nu trebuie să presupunet,i însă automat, că oricine altcineva ar fi la fel de implicat ca s,i dv. Înclinat,i să ceret,i celorlalt,i la fel de mult cât suntet,i dv. capabil s,i dispus să dat,i. Dar nu toată lumea poate t,ine pasul cu aspirat,iile dv. s,i nici nu poate realiza performant,elor dv.!

În plus, avet,i uneori tendint,a de a trece de la implicarea exagerată la fanatism, fără a observa acest lucru. Însă fanatismul orbes,te.

Pentru că nu vă este întotdeauna us,or să vă exprimat,i adevăratele sentimente, multă lume vă consideră mai rece s,i mai distant decât suntet,i în realitate. S, i atunci vă simt,it,i singur s,i neînt,eles. Învăt,at,i să vă exteriorizat,i sentimentele ceva mai mult.

Când at,i avut un insucces, vă vine extrem de greu să îl digerat,i. Dar după ce at,i reus,it acest lucru, investit,i în următoarea încercare tot atîta energie, sârguint,ă s,i elan, ca s,i în precedenta.

Dacă nu vă interesează ceva sau cineva, putet,i fi brutal s,i lipsit de tact. Fit,i permanent atent, să vă utilizat,i fort,ele în sens pozitiv. Altfel, at,i putea provoca imense distrugeri, dacă v-at,i folosi marea fort,ă s,i energie în direct,ii negative.

Numărul 9 - Caracter s,i personalitate

Suntet,i un om deosebit de sensibil, care sesizează multe amănunte care le scapă altora. Suntet,i plin de compasiune s,i de înt,elegere, s,i încercat,i tot timpul să îi ajutat,i pe cei slabi s,i oprimat,i. Intuit,ia s,i emot,iile (sentimentele) sunt cuvintele-cheie ale viet,ii dv.

În anumite ocazii însă, în ciuda capacităt,ii dv. emot,ionale, putet,i deveni foarte rezervat s,i distant, s,i anume când vă retraget,i pentru a vă reface energia. Avet,i nevoie de aceste fort,e, pentru că vă place să luptat,i pentru libertate s,i dreptate, s,i pentru că vă dedicat,i bucuros acestor cauze (s,i celor lipsit,i de libertate).

Manifestat,i un mare interes pentru psihologie s,i misticism. Apart,inet,i celor care caută răspunsurile la ves,nicele întrebări ale omenirii. Tot ceea ce este necunoscut, sau încă necunoscut, exercită o atract,ie magică asupra dv.

Cine are de-a face cu dv., vă devine sau prieten, sau dus,man. Căi de mijloc nu există aproape deloc.

Dorint,a dv. de a-i ajuta pe alt,ii poate merge uneori prea departe. Vă implicat,i atât de mult în act,iuni de ajutorare a persoanelor străine, încît putet,i uita de cei din imediata dv. apropiere.

Când vă simt,it,i nefericit, vă manifestat,i printr-o atitudine extrem de capricioasă. Atunci putet,i deveni chiar agresiv, mai ales când cineva îndrăznes,te să aibă altă părere decât dv. Aceste dispozit,ii negative, de care vă lăsat,i coples,it uneori prea mult, pot avea ca urmare înstrăinarea s,i lezarea celor apropiat,i, care sunt bineintent,ionat,i fat,ă de dv.

Uneori avet,i s,i tendint,a de a vă supraestima propriile fort,e. Avet,i grijă să nu se profite de disponibilitatea dv. de a-i ajuta pe alt,ii, s,i de a vă păstra din energie s,i pentru propria persoană s,i familie.

Folosit,i-vă în special spiritul fin de observat,ie s,i capacitatea de a sesiza foarte exact. Acolo unde mult,i văd lucrurile în mare, dv. sesizat,i detalii fine, pe care alt,ii le observă abia după luni întregi, sau nu le observă deloc.

Poate ar fi bine, de asemenea, să vă valorificat,i pe plan profesional capacitatea de a visa s,i a vă făuri planuri. Este un dar foarte rar astăzi, când fantezia este înlocuită tot mai mult cu date s,i fapte rat,ionale, cât s,i cu rezultate s,tiint,ifice.

S, i mai gândit,i-vă, din când în când, că nici fort,a dv. nu este inepuizabilă, mai ales dacă vă implicat,i intens într-o act,iune pentru cineva sau pentru ceva anume.

CAPITOLUL 6

Analiza numelui

Viat,a profesională s,i succesul

Numărul 1 – Profesia

Suntet,i tipul de organizator-creator, potrivit ca atare atât pentru activităt,i administrative s,i organizatorice, cât s,i pentru activităt,i de conducere (dacă reus,it,i să vă t,inet,i sub control tendint,a dominatoare). În film sau în teatru at,i fi mai curând regizor sau producător, decât actor, iar în domeniul editorial mai degrabă lector sau director de editură, decât scriitor. Avet,i întotdeauna idei bune, iar pentru problemele noi care apar, găsit,i solut,iile adecvate. S, i în domeniul s,tiint,elor sau în profesiile tehnice at,i putea avea succes. Datorită ambit,iei dv., avet,i o imagine clară a obiectivelor urmărite s,i suntet,i permanent dispus să vă implicat,i, pentru a vă asigura reus,ita. Prin aceasta, avet,i motivarea interioară care vă ajută să rezistat,i s,i la misiunile dificile.

Ca angajat...

... suntet,i demn de încredere s,i agreabil prin motivat,ia dv. interioară. Bineînt,eles, as,teptat,i să vă fie remarcate performant,ele. Din când în când mai există tensiuni între dv. s,i superiori, mai ales dacă sunt dintre cei care consideră că lipsa unei mustrări înseamnă automat o laudă. Uneori vă lipses,te diplomat,ia, în special fat,ă de superiorii s,i colegii care vă socotesc prea put,in talentat s,i capabil. Atunci putet,i fi atât dur s,i lipsit de tact, cât s,i foarte voluntar. Uneori chiar, cei mai put,in ambit,ios,i vă pot categorisi drept un tip carierist, devenindu-vă dus,mani.

Ca patron sau ca s,ef...

... pretindet,i uneori prea mult, alteori prea put,in. Astăzi suntet,i deosebit de dur, iar mâine deosebit de amabil s,i înt,elegător. Cu toate acestea, datorită personalităt,ii dv. dinamice, cât s,i grat,ie multiplelor aptitudini s,i creativităt,ii de care dat,i dovadă, suntet,i pe deplin acceptat. În afară de aceasta, mult,umită talentelor pedagogice extraordinare pe care le avet,i, reus,it,i atât de bine să îi instruit,i s,i să îi învăt,at,i pe alt,ii, încât aces,tia ajung curând să lucreze independent sub comanda dv.

Sugestie:

Tinet,i-vă în frâu tendint,a de dominare s,i nu vă as,teptat,i să avet,i numai Einsteini în jurul dv. Încercat,i să vă optimizat,i dinamica s,i talentele pedagogice, canalizându-le în direct,ii pozitive, s,i vet,i putea fi mult,umit! Numărul 2 : Profesia

Creativitatea s,i fantezia accentuată vă ajută să dezvoltat,i cu succes ideile altora. Înclinat,i mai mult spre cariera de actor, decât de producător s,i spre cea de interpret muzical, decât de compozitor. Cuvântul-cheie în viat,a dv.:realizări în colaborare, nu prin concurent,ă. Lucrat,i eficient în orice domeniu care cere tact s,i diplomat,ie. Deosebit de bun putet,i fi s,i ca psiholog, psihiatru, infirmier, secretar sau asistent. (Tocmai pozit,ia din urmă este adesea în mod eronat atribuită unor neinit,iat,i. Dimpotrivă, un asistent capabil, ocupă un loc extrem de important!). Pentru că, prin felul dv. înt,elegător de a fi, îi putet,i ajuta atât pe un s,ef presat de termene limită, cât s,i pe cei năpăstuit,i sau bolnavi.

Alte domenii potrivite pentru dv. ar fi profesoratul, menajul, s,tiint,ele medicale sau contabilitatea.

Ca angajat...

... suntet,i întotdeauna un om de nădejde, justificînd încrederea care vi se acordă. Executat,i ordinele fără a cârti, s,i întotdeauna exact. Totus,i, t,inet,i cam prea mult să obt,inet,i un anumit statu-quo, din care pricină nu avansat,i atât de repede, cum at,i dori uneori.

Ca patron sau s,ef...

... suntet,i întotdeauna corect. Cu toate acestea, nu vă face nici o plăcere să dat,i ordine. De aceea, autoritatea dv. este slabă, fapt de care profită uneori s,i colaboratorii. Creat,i-vă domenii clare de competent,ă s,i căutat,i pe cineva care să fie capabil să impună ordinele dv., dacă este nevoie!

Sugestie:

Învăt,at,i să vă înfrânget,i teama în fat,a lipsei de armonie s,i a discordant,elor din viat,a profesională, pentru că, altfel, o vor exploata alt,ii. Sunt oameni fat,ă de care este nevoie să adoptat,i o atitudine dură, pentru a te impune. Numărul 3: Profesia

Avet,i toate instrumentele pentru a realiza o ascensiune rapidă, dacă vă folosit,i în mod optim creativitatea, fantezia, ambit,ia s,i năzuint,a de a vă atinge scopul, s,i dacă nu vă risipit,i în prea multe domenii (din cauza multiplelor talente pe care le avet,i), ci merget,i mai departe într-o singură direct,ie. Deosebit de potrivită pentru dv. este cariera de fotograf, artist, designer, animator, sau cariera în domeniul scriitoricesc. În lumea afacerilor (Public Relations), publicitate, marketing sau în cariera editorială, adică în toate domeniile care t,in de comunicare. Detestat,i rutina s,i tocmai de aceea suntet,i potrivit pentru domeniile de activitate interesante s,i pline de variat,ie, atâta timp cât vă confruntat,i mereu cu probleme noi.

Ca angajat...

... suntet,i iubit s,i adesea strălucit. Când vi se dă mână liberă, dovedit,i o nemaipomenită init,iativă. Dacă însă vă plictisit,i, se observă imediat acest lucru. S, i atunci vă este extrem de greu să vă ocupat,i de activitatea respectivă. Ca patron sau ca s,ef...

... creat,i o atmosferă de bucurie s,i entuziasm. Nu vă stresat,i colaboratorii. Salutat,i originalitatea s,i sust,inet,i init,iativa subalternilor dv. Nu vă temet,i niciodată că vi s-ar putea lua locul, ci îi răsplătit,i s,i îi promovat,i pe aceia care se dedică dv. sau îndatoririlor lor.

Sugestie:

Evitat,i să vă risipit,i în prea multe domenii; urmat,i mai bine o singură direct,ie

(care vi se pare interesantă s,i variată) ca pe o direct,ie principală. Evitat,i rutina, acolo unde se poate, respectiv scăpat,i de ea, oricând putet,i. Numărul 4: Profesia

Vi se potrivesc în mod deosebit profesiile care sunt legate de prestările de servicii, cât s,i toate activităt,ile care necesită vocat,ia detaliului. Putet,i fi un excelent desenator tehnic, contabil, casier, referent, farmacist, matematician sau lector. S, i pentru domeniile juridice suntet,i potrivit. Atent,ia cea mai mare, totus,i, trebuie să o acordat,i acelor activităt,i care cer răbdare s,i implicare, pentru a obt,ine succesul. Apart,inet,i acelei categorii care înt,elege creativitatea celorlalt,i s,i este capabilă să o folosească în varianta optimă (de pildă un s,ef de s,antier care poate aplica în mod optim ideile creatoare ale arhitectului).

Ca angajat...

... suntet,i întotdeauna un om de încredere, exact s,i capabil. Niciodată nu vă neglijat,i sarcinile. Vă place să avet,i un program ordonat, care să fie foarte bine organizat. As,a cum suntet,i, absolut onest reprezentat,i colaboratorul ideal.

Există însă riscul să nu fit,i apreciat de ceilalt,i la justa valoare. S-ar putea să se treacă peste dv., neglijându-se sau necunoscându-se faptul că at,i fost cel care a construit baza pentru succesul altuia. Avet,i grijă să nu fit,i prea modest, dacă dorit,i să avansat,i.

Ca patron sau ca s,ef...

... nu suntet,i tocmai ideal. Le pretindet,i celorlalt,i acelas,i sacrificiu de sine s,i aceeas,i dăruire în muncă s,i în îndeplinirea îndatoririlor, de care suntet,i dv. capabil în orice împrejurări. Vă preocupă prea mult detaliile, de care nu ar trebui să t,inet,i seama. Îi recompensat,i pe cei capabili din echipa dv., dar înclinat,i să îi neglijat,i pe cei mai put,in dotat,i.

Sugestie:

Nu toată lumea poate lucra la fel de cons,tiincios, de exact s,i cu atâta aplicat,ie ca dv. Fit,i mai atent la efortul pe care îl fac cei mai put,in dotat,i, în loc să vă as,teptat,i mereu la perfect,iune.

Nu uitat,i niciodată că tocmai destoinicia dv. îi poate inhiba pe ceilalt,i, făcându-i să se simtă nesiguri. Ajutat,i-i prin înt,elegere, pentru a-i face s,i pe ei să-s,i dezvolte potent,ialul maxim. Acest lucru ar putea fi valabil s,i pentru atitudinea dv. fat,ă de copii... Numărul 5: Profesie

Avet,i premisele esent,iale pentru obt,inerea succesului: inteligent,ă, talente, energie s,i aură personală. Cu toate acestea, nu vă interesează succesul, as,a cum este el definit în general (în sensul banilor sau al puterii). Dv. înt,eleget,i succesul prin stăpânirea provocărilor s,i evitarea monotoniei! Trebuie să vă aleget,i foarte bine tipul de activitate, pentru că altfel riscat,i să vă risipit,i, respectiv să vă schimbat,i prea des locul de muncă. Din acest motiv, vi se potrivesc în special acele profesii care implică multe schimbări, emot,ii sau permanente elemente noi, cum ar fi profesia de jurnalist, scriitor, specialist în publicitate, fotograf, animator, criminalist, vânător, aviator sau agent de bursă. Sunt ideale pentru dv. mai ales acele activităt,i care au de-a face cu cuvintele (scrise sau rostite).

Ca angajat...

... atâta vreme cât activitatea pe care o desfăs,urat,i vă pasionează cu adevărat, putet,i lucra cu hărnicie, cu seriozitate s,i cu rezultate bune. Vă înt,eleget,i bine cu ceilalt,i s,i, prin urmare, suntet,i un bun colaborator, pe care îi accept,i cu plăcere în echipa ta.

Ca patron sau ca s,ef...

... suntet,i iubit, deoarece s,tit,i să apreciat,i s,i rezultatele celorlalt,i. Totus,i, îi pret,uit,i cel mai mult pe cei care vă pot scăpa, cu bună s,tiint,ă, de treburile plicticoase s,i de rutină.

Sugestie:

Vă putet,i permite să vă aventurat,i în domenii de activitate noi sau neobis,nuite. At,i putea chiar să creat,i profesii noi, dacă descoperit,i o verigă lipsă pe piat,a muncii.

V-at,i gândit vreodată să vă init,iat,i propria afacere? Sau at,i făcut-o deja?

Numărul 6: Profesia

At,i putea ajunge foarte departe în domeniile artelor creatoare (pictură, sculptură, arta scrisului). Dar, de cele mai multe ori, aceste înclinat,ii intră în conflict cu puternica dv. legătură cu familia, în care investit,i mult timp s,i multă energie. Apreciat,i iscusint,a s,i rezultatele bune mai mult decât as,a-zisul succes (în sensul de glorie sau putere). Prin strădania dv. de a ajuta, suntet,i potrivit pentru profesiile sociale sau cariera didactică. Dacă at,i fi medic, rolul de medic de casă v-ar aduce mai multe satisfact,ii decât cel de medic specialist. Mult,i purtători ai numărului s,ase au reus,it să urce destul de sus pe scara socială, pentru că au avut pe cineva care i-a sust,inut într-o oarecare măsură, astfel încât au putut să îs,i utilizeze cât mai bine calităt,ile s,i să reus,ească în viat,ă. În orice caz, întotdeauna vet,i lucra cel mai bine în echipă, pentru că vă place s,i vă pricepet,i să cultivat,i relat,iile avantajoase.

Ca angajat...

... suntet,i omul ideal: cinstit, loial s,i atent la detalii. Vă bucurat,i de propriile rezultate bune, astfel încât motivat,ia vă vine din interior. Dv. nu trebuie să vi se spună un lucru de două ori. În plus, vă înt,eleget,i la fel de bine cu colegii s,i cu superiorii.

Ca patron sau ca s,ef...

... vă străduit,i permanent să vă ajutat,i colaboratorii s,i să îi sust,inet,i. Uneori chiar exagerat,i, pentru că aces,tia ar dori să lucreze independent. Cons,tiint,a socială fat,ă de “oamenii dv.” o transmitet,i s,i angajat,ilor. Avet,i grijă, pentru ca profitorii s,i cei care se prefac de obicei bolnavi să nu exploateze această atitudine. Sugestie:

Învăt,at,i să nu vă pierdet,i în amănunte s,i să nu vă lăsat,i folosit. Căutat,i întotdeauna să lucrat,i împreună cu alt,ii, pentru că punctul dv. forte este în contactele interumane. S, i nu îi tutelat,i pe ceilalt,i, lăsat,i-i să devină independent,i. Folosit,i-vă aptitudinile creatoare cel put,in în preocupările personale; astfel vet,i avea o mult,umire profundă.

Numărul 7: Profesia

Lucrat,i cel mai bine când supravegherea sau controlul sunt minime. Avet,i o predilect,ie spre formularea artistică, în special în domeniul educat,iei, al s,tiint,elor sau al religiei.

Prin neobosita dv. străda

of 93/93
ANALIZA DESTINULUI Capitolul 1 Numărul destinului dumneavoastră Noi facem o diferent,iere între analiza destinului s,i analiza numelui. Prima este cuprinsă în capitolele 1-3; ultima, în capitolele 4-8. Se spune numărul destinului stabiles,te predispozit,iile genetice s,i tendint,ele fundamentale ale personalităt,ii, în timp ce analiza numelui evaluează ceea ce persoana respectivă a realizat pornind de la aceste date genetice. Dacă v-at,i ocupat vreodată de chiromant,ie, s,tit,i că, s,i în acest caz, sunt căutate aptitudinile înnăscute în mâna stîngă, iar în mîna dreaptă se analizează evolut,ia. Citit,i, as,adar, în primul rând, analiza destinului dumneavoastră, până să începet,i să vă calculat,i numărul numelui (cap.4). Apoi, comparat,i: evolut,ia dv. s-a petrecut total diferit de cum o indicau tendint,ele fundamentale? Dacă DA, atunci întrebat,i-vă: Este o evolut,ie pozitivă? Este o evolut,ie negativă? Dacă răspunsul este “pozitivă”, atunci putet,i fi mult,umit. Dacă totus,i răspunsul este “negativă”, atunci poate ar fi bine să tratat,i acest lucru în mod critic s,i foarte la obiect. Întrebat,i-vă dacă nu cumva încercat,i să act,ionat,i în domenii care nu vă sunt foarte potrivite. Dacă nu cumva lucrat,i împotriva înclinat,iilor dvs naturale, deci dacă nu vret,i să înotat,i împotriva “curentului” viet,ii. Acest lucru ar putea reprezenta sursa unor evenutale nemult,umiri neconcordante, sau chiar a unor stări depresive. Cum se calculează numărul destinului? Numerologia modernă calculează numai cu ajutorul cifrelor 1-9, astfel încât toate numerele mai mari trebuie reduse la acestea. Singura except,ie constă în analiza zilei de nas,tere (cap.3), care urmează analizei destinului. 1
Embed Size (px)
Recommended