+ All Categories
Home > Documents > Nr. …. / data …… · Web view(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de...

Nr. …. / data …… · Web view(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de...

Date post: 02-Jul-2018
Category:
Upload: trantram
View: 216 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 30 /30
Formularul nr. 1 OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele) SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către Academia de Studii Economice din Bucuresti Ca urmare a invitației de participare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de _________________ noi , ______________________vă transmitem alăturat următoarele: 1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conținând, în original: a) oferta; b) documentele care însoțesc oferta. Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerințele. Data completării _________________ Cu stimă, Operator economic, _______________________ 1 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FORMULARE SERVICII DE CAZARE PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE FORMARE ORGANIZATE LA CONSTANTA PENTRU PROIECTUL POSDRU/125/5.1/S/135301 – Cod CPV: 55110000-4
Transcript
Page 1: Nr. …. / data …… · Web view(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea

Formularul nr. 1

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

CătreAcademia de Studii Economice din Bucuresti

Ca urmare a invitației de participare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de _________________ noi , ______________________vă transmitem alăturat următoarele:

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original: a) oferta; b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării _________________

Cu stimă,

Operator economic,_______________________

(semnătură autorizată)

1

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FORMULARE SERVICII DE CAZARE PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE FORMARE ORGANIZATE LA CONSTANTA PENTRU PROIECTUL POSDRU/125/5.1/S/135301 – Cod CPV: 55110000-4

Page 2: Nr. …. / data …… · Web view(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea

Formularul nr. 1A

ÎMPUTERNICIRESubscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în …………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin …...................................…………………………………, în calitate ...………………………....………, împuternicim prin prezenta pe ……………............………………, domiciliat în ……………...................………………… …………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura de achiziție de …………. (cod CPV: …………….), organizată de …............................................................. în scopul atribuirii contractului de ……………………………………...............................................……………… În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data Denumirea mandantului…………… S.C. …………………………………

reprezentată legal prin __________________________

(Nume, prenume)___________________________

(Funcţie)___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

2

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FORMULARE SERVICII DE CAZARE PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE FORMARE ORGANIZATE LA CONSTANTA PENTRU PROIECTUL POSDRU/125/5.1/S/135301 – Cod CPV: 55110000-4

Page 3: Nr. …. / data …… · Web view(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea

Formularul nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

……………………….......

(denumirea/numele)

Nr. …. / data ……

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA*

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................................................................................

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea

excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor

de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de

servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările

ulterioare, respectiv că, în ultimii 5 ani, nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe

judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau

spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice

documente doveditoare de care dispun.

Operator economic,

............................... (semnătură autorizată si stampilă)

NOTA - *):

1. Se va completa, in mod obligatoriu, de către ofertanţi şi, după caz, de către asociaţii acestora, de catre terţul sau de catre fiecare din terţii susţinător(i).

3

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FORMULARE SERVICII DE CAZARE PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE FORMARE ORGANIZATE LA CONSTANTA PENTRU PROIECTUL POSDRU/125/5.1/S/135301 – Cod CPV: 55110000-4

Page 4: Nr. …. / data …… · Web view(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea

Formularul nr. 3

OPERATOR ECONOMIC

......................................... (denumirea/numele)

Nr. …. / data ……

DECLARAŢIE*privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ................................................................. (denumirea, numele operatorului economic), în

calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea

contractului de achiziţie publică având ca obiect ..................................................... (denumirea produsului,

serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ............................... (zi/lună/an), organizată

de ...................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere

că:

a) nu sunt in stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

b) Abrogat prin O.U.G. 76/2010

c) mi-am indeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către

bugetele componente ale tului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în

România (sau în ţara ………….., în care sunt stabilit);

c1) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit corespunzator obligatiile contractuale si nu am savârsit vreo faptă care,

din motive imputabile mie, a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor mei;

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotararea definitivă a unei instanţe judecătoresti, pentru

vreo faptă care să fi adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie

profesională;

4

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FORMULARE SERVICII DE CAZARE PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE FORMARE ORGANIZATE LA CONSTANTA PENTRU PROIECTUL POSDRU/125/5.1/S/135301 – Cod CPV: 55110000-4

Page 5: Nr. …. / data …… · Web view(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea

e) nu prezint informatii false, ci prezint, în mod corect şi complet, informaţiile solicitate de către autoritatea

contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice

documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completarii

…………………………

Operator economic,

............................... (semnătură autorizată si stampilă)

NOTĂ - *):

1. Se va completa, in mod obligatoriu, de către ofertanţi şi, după caz, de către asociaţii acestora, pentru toate punctele de mai sus, respectiv: a), c), c1), d) si e).2. Se va completa, de catre terţul sau de catre fiecare din terţii susţinător(i), daca este cazul, NUMAI pentru punctele a), c1) si d) de mai sus.

5

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FORMULARE SERVICII DE CAZARE PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE FORMARE ORGANIZATE LA CONSTANTA PENTRU PROIECTUL POSDRU/125/5.1/S/135301 – Cod CPV: 55110000-4

Page 6: Nr. …. / data …… · Web view(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea

Formularul nr. 4

Operator economic

…………………..

(denumirea / numele)

Nr. …. / data ……

DECLARATIE

privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006,

cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatul ……………………….., reprezentant legal/împuternicit al operatorului economic ………….

……. participant la procedura de atribuire a contractului de ……………………….……. în calitate de ofertant / ofertant asociat / subcontractant / terţ susţinător (se va completa opţiunea

corespunzatoare, după caz), prin prezenta, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292

Cod penal privind falsul în declaratii, că, în cadrul consiliului de administratie/organul de conducere sau de

supervizare a acestuia, şi/sau în calitate de actionari ori asociati, nu se regăsesc persoane care sunt

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale, astfel cum

sunt acestea prevăzute de art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare,

cu urmatoarele persoane care deţin funcţie de decizie în autoritatea contractantă Academia de Studii

Economice din Bucuresti, cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire

(respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedura

de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării

contractelor de achiziţie publică): 1. Prof. univ. Dr. Pavel NASTASE – Rector; 2. Prof. univ. Dr. Robert

Aurelian SOVA – Prorector responsabil cu planificarea si alocarea resurselor; 3. Prof. univ. Dr. Nicolae

ISTUDOR – Prorector responsabil cu relatiile interinstitutionale si cu mediul economico-social; 4. Prof.

univ. dr. Constantin MITRUT –Prorector responsabil cu Patrimoniu, activitatea administrativa, sociala si

relatii cu studentii; 5. Ec. drd. Monica Banica – Director Economic delegat; 6. Lector univ. Dr. Dan Gabriel

DUMITRESCU – Director al Directiei de Relatii cu mediul economico-social; 7. Ec. drd. Maria Cristina

Padure, sef serviciu Fonduri Europene. 8. Ec. dr. Gloria Daniela VERESTEANU – expert achizitii publice;

9. Ec. Elizbeth Christine Onofrei – Sef Serviciu Achizitii publice; 10. Ec. Dan Ghican – director general

6

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FORMULARE SERVICII DE CAZARE PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE FORMARE ORGANIZATE LA CONSTANTA PENTRU PROIECTUL POSDRU/125/5.1/S/135301 – Cod CPV: 55110000-4

Page 7: Nr. …. / data …… · Web view(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea

administrativ; 11. C. j. Gabriel Cristian Raduinea – Sef Serviciu Juridic si Contencios Administrativ

delegat; 12. C. j. Veronica Negut – Serviciul Juridic si Contencios Administrativ.Declar, de asemenea,

faptul că am luat cunoştinţă despre sanctiunea prevăzută de art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu

modificările si completările ulterioare.

Data completării, …………………………

Operator economic, ........................, semnătură autorizată si stampilă)

NOTĂ:

1. Autoritatea contractantă va exclude, din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, ofertantul care se află în situaţia prevăzută la Art. 69^1 din OUG 34/2006.2. Conform prevederilor Art. 36 – (1), lit. g) din H.G. 925 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare, oferta care este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 69^1 din ordonanţa de urgenţă, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor va fi declarată INACCEPTABILĂ.3. Formularul „Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006” se va completa, in mod obligatoriu, de către ofertanţi şi, după caz, de către asociaţii şi / sau subcontractanţii acestora precum şi de către terţul sau de catre fiecare din terţii susţinător(i).

7

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FORMULARE SERVICII DE CAZARE PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE FORMARE ORGANIZATE LA CONSTANTA PENTRU PROIECTUL POSDRU/125/5.1/S/135301 – Cod CPV: 55110000-4

Page 8: Nr. …. / data …… · Web view(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea

Formularul nr. 5

OPERATOR ECONOMIC

    .....................................

    (denumirea/numele)

Nr. …. / data ……

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTARI DE SERVICII, IN ULTIMII 3 ANI

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _________________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante _________________________________________________, cu privire la orice aspect tehnic si

(denumirea si adresa autoritatii contractante),

financiar, in legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ___________________________________.

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii Operator economic,

………………………… ………… ……………….

(semnatura autorizata)

Tabel-anexă la Formularul nr. 5

8

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FORMULARE SERVICII DE CAZARE PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE FORMARE ORGANIZATE LA CONSTANTA PENTRU PROIECTUL POSDRU/125/5.1/S/135301 – Cod CPV: 55110000-4

Page 9: Nr. …. / data …… · Web view(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea

Data completarii Operator economic,

………………………… ………… ………………. (semnatura autorizata)

NOTĂ 1:

1. *) şi **) Obiectul contractelor de prestari servicii similare - codul (codurile) CPV, ce vor fi indicate de ofertant, in coloana 1 din lista principalelor prestări , trebuie sa corespunda obiectului achizitiei aferente prezentei proceduri de atribuire.

2. - ***) Pentru completarea coloanei 3 a tabelului-anexă la formularul nr. 5, se va preciza calitatea in care ofertantul a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic / contractant conducator (lider de asociatie) / contractant asociat / subcontractant.

3. ****) Pentru completarea coloanei 5 a Tabelului-anexă la formularul nr. 5, ofertantul va înscrie valorile echivalente în moneda Euro sau intr-o alta valuta agreata de el, ale contractelor derulate în RON fără TVA, luând ca date de referinţă pentru stabilirea echivalentului în valută, cursurile medii anuale de schimb stabilite de BNR pentru anii 2011, 2012 si 2013, conform informatiilor publice disponibile pe site-ul http://www.bnr.ro/, la link-ul http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx.

Formularul nr. 6

OPERATOR ECONOMIC

……………………….......

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

pentru servicii

Catre ........................................................................................................................ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate (denumirea/numele ofertantului)cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa livram ___________________________________ pentru suma de/la un tarif/la un tarif total de (denumirea produsului/serviciului)(se elimina optiunile neaplicabile) ___________________________________lei, reprezentand (suma in litere si in cifre)______________________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in (suma in litere si in cifre)

9

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FORMULARE SERVICII DE CAZARE PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE FORMARE ORGANIZATE LA CONSTANTA PENTRU PROIECTUL POSDRU/125/5.1/S/135301 – Cod CPV: 55110000-4

Page 10: Nr. …. / data …… · Web view(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea

valoare de _________________________lei. (suma in litere si in cifre)2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de timp anexat.3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____________________________ zile, respectiv pana la data de ___________________________ si(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.5. Alaturi de oferta de baza: _ |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar „alternativa”; _ |_| nu depunem oferta alternativa. (se bifeaza optiunea corespunzatoare)6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

oferta pentru si in numele ____________________________________. (denumirea/numele ofertantului) (semnatura si stampila)

10

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FORMULARE SERVICII DE CAZARE PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE FORMARE ORGANIZATE LA CONSTANTA PENTRU PROIECTUL POSDRU/125/5.1/S/135301 – Cod CPV: 55110000-4

Page 11: Nr. …. / data …… · Web view(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea

Formular nr. 6A

CENTRALIZATOR DE PREŢURI / TARIFE (PENTRU SERVICII)

Nr.crt Serviciciu Tip de camera

(duble/single

Nr. camere

Cantitate (nopti de cazare)/

serie

Pret/camera (lei fara

TVA), tariful de

baza

Valoare totala

(lei, fără TVA)

TVA (lei)

Valoare, inclusiv TVA (lei)

Taxa hotelier

a (lei)

Valoare totala

0 1 2 3 4 5 6 =3*4*5

7=6* cota TVA

8=6+7

9 10=8+9

1 Cazare la hotel

Dubla (2 persoane)

144 8 nopti

2 Cazare la hotel

Single (1 persoana)

48 8 nopti

VALOARE TOTALA oferta (lei)

Data completarii Operator economic,

…………………………. ..............................

(semnătură autorizată si stampilă)

11

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FORMULARE SERVICII DE CAZARE PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE FORMARE ORGANIZATE LA CONSTANTA PENTRU PROIECTUL POSDRU/125/5.1/S/135301 – Cod CPV: 55110000-4

Page 12: Nr. …. / data …… · Web view(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea

Formular nr. 7

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea

12

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FORMULARE SERVICII DE CAZARE PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE FORMARE ORGANIZATE LA CONSTANTA PENTRU PROIECTUL POSDRU/125/5.1/S/135301 – Cod CPV: 55110000-4

Page 13: Nr. …. / data …… · Web view(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea

conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată ............................................ (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării, Terţ susţinător,

........................... .....................

(semnătură autorizată)

13

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FORMULARE SERVICII DE CAZARE PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE FORMARE ORGANIZATE LA CONSTANTA PENTRU PROIECTUL POSDRU/125/5.1/S/135301 – Cod CPV: 55110000-4

Page 14: Nr. …. / data …… · Web view(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea

Formular nr. 8

Terţ susţinător financiar..........................(denumirea)

ANGAJAMENTprivind susţinerea financiară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

14

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FORMULARE SERVICII DE CAZARE PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE FORMARE ORGANIZATE LA CONSTANTA PENTRU PROIECTUL POSDRU/125/5.1/S/135301 – Cod CPV: 55110000-4

Page 15: Nr. …. / data …… · Web view(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării, Terţ susţinător, (semnătură autorizată)

NOTA: 1. Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 şi ale art. 181 lit. a), c1) şi d) Din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile aduse pana la data prezentei.

15

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FORMULARE SERVICII DE CAZARE PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE FORMARE ORGANIZATE LA CONSTANTA PENTRU PROIECTUL POSDRU/125/5.1/S/135301 – Cod CPV: 55110000-4

Page 16: Nr. …. / data …… · Web view(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea

Formular nr. 9

Operator economic

………………………

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________ (denumirea/numele şi

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,

că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc

oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze

informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai _______________________________ (denumirea şi adresa autorităţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Nr.crt.

Denumire subcontractant Partea/părţile din contractce urmează a fisubcontractate

Acord subcontractor cuspecimen de semnatura

Data

.............. Operator economic,

........................

(semnatură)

16

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FORMULARE SERVICII DE CAZARE PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE FORMARE ORGANIZATE LA CONSTANTA PENTRU PROIECTUL POSDRU/125/5.1/S/135301 – Cod CPV: 55110000-4

Page 17: Nr. …. / data …… · Web view(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea

Formular nr. 10

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobată prin legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Părţile acordului :_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

17

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FORMULARE SERVICII DE CAZARE PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE FORMARE ORGANIZATE LA CONSTANTA PENTRU PROIECTUL POSDRU/125/5.1/S/135301 – Cod CPV: 55110000-4

Page 18: Nr. …. / data …… · Web view(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;c) alte cauze prevăzute de lege.

18

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FORMULARE SERVICII DE CAZARE PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE FORMARE ORGANIZATE LA CONSTANTA PENTRU PROIECTUL POSDRU/125/5.1/S/135301 – Cod CPV: 55110000-4

Page 19: Nr. …. / data …… · Web view(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea

6. Comunicări6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7. Litigii7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei,

______________________

(denumire societate)

ASOCIAT 1,

___________________

................................

ASOCIAT n

___________________

19

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FORMULARE SERVICII DE CAZARE PENTRU PARTICIPANTII LA ACTIVITATILE DE FORMARE ORGANIZATE LA CONSTANTA PENTRU PROIECTUL POSDRU/125/5.1/S/135301 – Cod CPV: 55110000-4


Recommended