+ All Categories
Home > News & Politics > Newsletter 04 imi-net_2011-11

Newsletter 04 imi-net_2011-11

Date post: 28-Nov-2014
Category:
Upload: imi-pq-net-romania
View: 1,103 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
 
Embed Size (px)
of 10 /10
Investește în oameni! Proiect cofinanțat din fondul social european prin programul operațional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiaMvelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă” Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132 NEWSLETTER Nr. 4, Noiembrie 2011
Transcript
Page 1: Newsletter 04 imi-net_2011-11

Investește  în  oameni!  Proiect  cofinanțat  din  fondul  social  european  prin  programul  operațional  sectorial  pentru  Dezvoltarea  resurselor  umane  2007  –  2013  Axa  prioritară  3:  Creşterea  adaptabilităţii  lucrătorilor  şi  a  întreprinderilor  Domeniul  major  de  intervenţie  3.3.:  „Dezvoltarea  parteneriatului  şi  încurajarea    iniţiaMvelor  pentru  partenerii  sociali  şi  societatea  civilă”  Contract  nr.:  POSDRU/93/3.3/S/53132              

NEWSLETTER  Nr.  4,  Noiembrie  2011  

Page 2: Newsletter 04 imi-net_2011-11

Proiectul  strategic  „Rețeaua  Autorităților  Competente  pentru  Calificările  Profesionale  din  

România  (IMI  PQ  NET  România)”  

 NOUTĂȚI      Ø  Strategia  Europa  2020    Ø  Iniția8vele  UE  de  combatere  a  

schimbărilor  clima8ce    Ø  Dimplomele  străinilor  vor  fi  mai  

ușor  recunoscute  in  Germania    Ø  Previziunile  de  toamnă  pentru  

perioada  2011-­‐2013:  creşterea  economică,  într-­‐un  moment  de  stagnare  

   

EVENIMENT    Ø  Prima  conferință  anuală  de  

Networking  IMI  PQ  Net  România      Ø  Vizită  de  s8udiu  din  Marea  

Britanie  a  echipei  IMI  PQ  Net  România  

 

DIVERSE          Ø  O  tara  de  scriitori!  iPad-­‐ul  

poate  sa  mai  astepte,  romanii  prefera  pixurile!  

Ø  Cum  au  devenit  campioni  în  business  12  antreprenori  români  

Ø  Noul  Mers  al  Trenurilor  le  schimbă  şi  rangul  şi  tarifele  

Page 3: Newsletter 04 imi-net_2011-11

NOUTĂȚI        

Strategia  Europa  2020  Europa  2020  reprezintă  strategia  UE  de  creştere  economică  pentru  următorii  zece  ani.    Într-­‐o  lume  aflată  în  permanentă  schimbare,  UE  doreşte  să  devină  o  economie  inteligentă,  durabilă  şi  favorabilă  incluziunii.  Aceste  trei  priorităţi  se  sprijină  reciproc  şi  sunt  în  măsură  să  ajute  UE  şi  statele  membre  să  obţină  un  nivel  ridicat  de  ocupare  a  forţei  de  muncă,  de  produc8vitate  şi  de  coeziune  socială.    În  prac8că,  Uniunea  a  stabilit  cinci  obiec8ve  majore  –  privind  ocuparea  forţei  de  muncă,  inovarea,  educaţia,  incluziunea  socială  şi  mediul/energia  -­‐  care  urmează  să  fie  îndeplinite  până  în  2020.  Statele  membre  au  adoptat  propriile  lor  obiec8ve  naţionale  în  aceste  domenii.  Diverse  acţiuni  la  nivel  european  şi  naţional  vin  în  sprijinul  Strategiei.  hcp://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm    

InițiaMvele  UE  de  combatere  a  schimbărilor  climaMce  Combaterea  schimbărilor  clima8ce  este  una  dintre  cele  mai  mari  provocări  cu  care  ne  confruntăm  în  momentul  de  faţă.  Dacă  nu  luăm  rapid  măsuri  globale  pentru  a  stabiliza  creşterea  temperaturii,  riscăm  producerea  unor  pagube  ireversibile  şi  catastrofice.  

UE  a  adoptat,  în  decembrie  2008,  o  poli8că  integrată  în  materie  de  energie  şi  schimbări  clima8ce,  care  prevede  obiec8ve  ambiţioase  pentru  anul  2020.  Asfel,  Europa  s-­‐ar  putea  îndrepta  către  un  viitor  durabil  şi  o  economie  cu  emisii  scăzute  de  dioxid  de  carbon,  bazată  pe  un  consum  mai  redus  de  energie,  prin  acţiuni  care  vizează:  

-­‐reducerea  emisiilor  de  gaze  cu  efect  de  seră  cu  20%  (sau  chiar  30%,  dacă  se  ajunge  la  un  acord  internaţional  în  acest  sens);                -­‐reducerea  consumului  de  energie  cu  20%,  prin  creşterea  eficienţei  energe8ce;  -­‐acoperirea  a  20%  din  necesarul  energe8c  prin  folosirea  surselor  regenerabile.  

hcp://ec.europa.eu/climateac8on/eu_ac8on/index_ro.htm      

 

Page 4: Newsletter 04 imi-net_2011-11

Diplomele  străinilor  vor  fi  mai  ușor  recunoscute  in  Germania    Imigran8i  cu  studii  universitare  si  calificari  profesionale  vor  avea  pe  viitor  o  viata  mai  usoara  in  Germania.  Camera  deputa8lor  din  Parlamentul  german  a  dat  vineri  unda  verde  proiectului  de  lege  propus  de  ministrul  Educa8ei,  Annece  Schavan  (CDU).  Acesta  prevede  ca  verificarea  si  eventuala  recunoastere  a  studiilor  imigran8lor  straini  sa  se  produca  in  maximum  trei  luni  de  la  solicitare.  Asfel,  s-­‐ar  elimina  situa8i  absurde,  de  medici  in  asteptare  care  lucreaza  luni  si  chiar  ani  de  zile  ca  soferi  de  taxi,  sau  de  mecanici  nevoi8  sa-­‐si  cas8ge  existenta  la  coada  maturii.    Noul  cadru  legal  ar  urma  sa  se  aplice  unui  spectru  de  cca  350  de  profesii  si  meserii.  Cand  nu  s-­‐a  dovedit  de-­‐a  dreptul  imposibila,  verificarea  masurii  in  care  o  diploma  sau  o  calificare  din  strainatate  corespunde  standardelor  germane,  s-­‐a  lovit  mereu  de  birocra8a  ins8tu8ilor  abilitate.    hcp://www.hotnews.ro/s8ri-­‐esen8al-­‐10617691-­‐diplomele-­‐strainilor-­‐vor-­‐recunoscute-­‐mai-­‐repede-­‐germania.htm        

NOUTĂȚI        

Previziunile  de  toamnă  pentru  perioada  2011-­‐2013:  creşterea  economică,  într-­‐un  moment  de  stagnare    Potrivit  raportului  Comisiei  Europene  privind  previziunile  economice  de  toamnă,  redresarea  economiei  UE  s-­‐a  oprit.  Deteriorarea  puternică  a  sen8mentului  de  încredere  afectează  inves8ţiile  şi  consumul,  în  8mp  ce  înce8nirea  creşterii  mondiale  ţine  pe  loc  exporturile,  iar  măsurile  de  consolidare  bugetară  de  urgenţă  îşi  pun  amprenta  asupra  cererii  interne.  PIB-­‐ul  din  UE  va  stagna,  conform  es8mărilor  actuale,  o  bună  parte  din  anul  2012.  Comunicatul  de  presă  integral  este  disponibil  în  pagina:      hcp://ec.europa.eu/romania/news/101111_previziuni_economice_ro.htm      

Page 5: Newsletter 04 imi-net_2011-11

EVENIMENT          

Prima  conferință  anuală  de  Networking  IMI  PQ  NET      În  data  de  20  decembrie  2011  Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului  va  organiza,  la  Bucureş8,  prima  conferinţă  anuală  de  networking,  conferinţă  desfăşurată  în  cadrul  proiectului  strategic  “Reţeaua  Autorităţilor  Competente  pentru  Calificările  Profesionale  din  România“  (IMI  PQ  NET  România).  Proiectul  este  cofinanţat  din  Fondul  Social  European,  prin  Programul  Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane  2007-­‐2013.    Conferința  va  reuni  reprezentanții  Autorităților  Competente  din  cadrul  Rețelei  IMI  PQ  Romania,  u8lizatori  IMI  și  experți  în  calificări,  într-­‐o  dezbatere  privind  schimbul  de  bune  prac8ci  și  experiența  dobandită  în  domeniul  Calificărilor  Profesionale.  Totodată,  vor  mai  par8cipa  reprezentanți  ai  Coordonatorului  Național  IMI  în  România  și  invitați  din  cadrul  altor  Autorități  Competente  din  alte  state  membre.    hcp://www.imipqnet.ro/nouta8/prima-­‐conferinta-­‐anuala-­‐de-­‐networking/          

Page 6: Newsletter 04 imi-net_2011-11

EVENIMENT          

Vizita  de  studiu  în  Marea  Britanie    

În  perioada  14–19  noiembrie  2011,  MECTS  a  organizat  o  vizită  de  studiu  în  Marea  Britanie  (Londra  şi  Manchester),  vizită  care  a  avut  ca  scop  principal  elaborarea  unui  studiu  compara8v  privind  relaţia  între  cadrul  național  al  calificărilor  din  Regatul  Unit  și  cadrul  european  al  calificărilor,  precum  și  prezentarea  unor  exemple  de  bune  prac8ci  in  ceea  ce  priveşte  u8lizarea  Sistemului  IMI  în  Regatul  Unit.      În  cadrul  vizitei  a  avut  loc  întâlniri  de  lucru  cu  reprezentanţii  Coordonatorului  naţional  IMI  din  Regatul  Unit,  reprezentanţii  Consiliului  pentru  Profesiile  din  Sănătate  şi  Autoritatea  Competentă  pentru  medicii  den8ş8,  Autoritatea  Naţională  pentru  Calificări  din  Marea  Britanie,  Consiliul  General  al  Medicilor,  Departamentul  pentru  sănătate,  Autoritatea  Competentă  pentru  cadrele  didac8ce  preuniversitare,  Consiliul  pentru  asistenţi  medicali  şi  moaşe,  Autoritatea  Competentă  pentru  farmaciş8.              În  programul  vizitei  au  fost  incluse  dezbateri  pe  teme  precum  contextul  implementării  proiectului,  Sistemul  IMI  între  trecut  şi  viitor,  u8lizarea  IMI  în  Regatul  Unit  de  către  autorităţile  competente,  schimbul  de  informaţii  –  disponibilitatea  datelor,  dificultăţi  iden8ficate  în  schimbul  de  informaţii  şi  măsurile  luate  pentru  a  le  rezolva,  alte  aspecte  relevante.  hcp://www.imipqnet.ro/nouta8/vizita-­‐de-­‐studiu-­‐in-­‐marea-­‐britanie/    

Page 7: Newsletter 04 imi-net_2011-11

DIVERSE    

Studiu:  O  tara  de  scriitori!  iPad-­‐ul  poate  sa  mai  astepte,  romanii  prefera  pixurile!  Cum  alfel  s-­‐ar  putea  explica  vanzarile  fabuloase  de  instrumente  de  scris,  odata  cu  inceperea  anului  scolar?  Poate  ca  prichindeii  de  acum  n-­‐au  mari  talente  de  scriitori,  dar  cu  siguranta  nu  duc  lipsa  de  uneltele  potrivite  pentru  a  urma  o  asemenea  cariera.  Parin8i  lor  au  inceput  inca  din  august  sa  cumpere  pixuri  si  creioane,  iar  "febra"  aceasta  va  mai  dura  si  in  8mpul  sarbatorilor  de  iarna,  conform  unui  nou  studiu  GFK  Romania.  hcp://www.radardemedia.ro/2011/10/26/tara-­‐de-­‐scriitori-­‐ipad-­‐ul-­‐poate-­‐sa-­‐mai-­‐astepte-­‐romanii-­‐prefera-­‐pixurile/    

 Cum  au  devenit  campioni  în  business  12  antreprenori  români  Perseverenţă,  încăpăţânare,  un  ţel  bine  stabilit  şi  multă  muncă,  acestea  sunt  doar  câteva  dintre  ingre-­‐dien-­‐tele  care  i-­‐au  ajutat  pe  12  antre-­‐pre-­‐nori  români  să-­‐şi  construiască  afa-­‐ceri  puternice,  rezistente  la  criză  şi  care  au  per-­‐spec8ve  bune  de  dezvoltare  şi  în  anii  următori.  hcp://www.mediafax.ro/economic/cum-­‐au-­‐devenit-­‐campioni-­‐in-­‐business-­‐12-­‐antreprenori-­‐romani-­‐9005322/        Noul  Mers  al  Trenurilor  le  schimbă  şi  rangul  şi  tarifele.  Cât  va  costa  o  călătorie    Noul  Mers  al  Trenurilor,  care  intră  în  vigoare  din  11  decembrie  şi  este  valabil  până  în  8  decembrie  2012,  schimbă  rangurile  trenurilor  de  călători  în  Intercity  (IC),  InterRegio  (IR)  şi  Regio  (R),  pe  unele  magistrale  fiind  redusă  durata  călătoriei.  hcp://www.mediafax.ro/social/noul-­‐mers-­‐al-­‐trenurilor-­‐le-­‐schimba-­‐si-­‐rangul-­‐si-­‐tarifele-­‐cat-­‐va-­‐costa-­‐o-­‐calatorie-­‐9000946          

Page 8: Newsletter 04 imi-net_2011-11

Carte        BucuresM.  Portret  in  acuarela    Albumul  Bucureş8.  Portret  în  acuarelă,  de  arh.  Gheorghe  Leahu  este  o  lucrare  deosebit  de  importantă  pentru  cunoaşterea  arhitecturii  Capitalei.  Scrisă  şi  ilustrată  de  unul  dintre  cei  mai  cunoscuţi  arhitecţi  bucureşteni,  care  a  jucat  un  rol  de  seamă  în  devenirea  chipului  actual  al  oraşului.    Editura  Vremea.  

                                         Târg  Targ  handmade  &  mesteri  populari    Ar8zanatul  romanesc  ocupa  un  loc  important  deoarece  sprijinim  valorificarea  obiceiurilor  populare  prin  expunerea  crea8ilor  realizate  cu  multa  maiestrie  si  daruire  de  mesteri  din  toata  tara.    Tradi8a  este  dusa  mai  departe  prin  prezenta  a  zeci  de  mestesugari  ai  lemnului,  s8clei  sau  panzei,  care  creeaza  aici  adevarate  spa8i  culturale  vii.  Târgul  are  loc  in  Bucureș8  pe  Șoseaua  Kiseleff  ,  zilnic,  in  luna  decembrie    

 

Teatru  Fantasmagoria  

 Un  spectacol  feerie!  

Spectacolul  “Fantasmagoria”  este  o  comedie  în  care  iarna  e  zugrăvită  cu  mijloace  noi:  muzică,  dans  si  speranțe.  Spectacolul  va  implini  curand  doi  ani  de  la  premiera.    Teatrul  de  Comedie  de  pe  Lipscani    Spectacolul  se  joaca  in  fiecare  duminica  de  la  ora  19.  

       

Page 9: Newsletter 04 imi-net_2011-11

Investește  în  oameni!  Proiect  cofinanțat  din  fondul  social  european  prin  programul  operațional  sectorial  pentru  Dezvoltarea  resurselor  umane  2007  –  2013  Axa  prioritară  3:  Creşterea  adaptabilităţii  lucrătorilor  şi  a  întreprinderilor  Domeniul  major  de  intervenţie  3.3.:  „Dezvoltarea  parteneriatului  şi  încurajarea  iniţia8velor  pentru  partenerii  sociali  şi  societatea  civilă”  Contract  nr.:  POSDRU/93/3.3/S/53132    

Despre  Rețeaua  IMI  PQ  NET  hcp://www.imipqnet.ro/ro/sistemul-­‐imi/    

   

Despre  Proiect    hcp://www.imipqnet.ro/ro/despre-­‐proiect/      

Despre  Grupul  de  Lucru    hcp://www.imipqnet.ro/ro/grupul-­‐de-­‐lucru/      

Autorități  Competente    hcp://www.imipqnet.ro/ro/autorita8/    

www.imipqnet.ro    

Page 10: Newsletter 04 imi-net_2011-11

SECRETARIATUL  TEHNIC  AL  REŢELEI  IMI  PQ  NET  România  E-­‐mail:  [email protected]  Web:  www.imipqnet.ro  Telefoane:  0726  32  55  31,  0758  09  38  12,  0758  10  29  55  Adresa:  str.  Maria  Rose�  nr.  49  A,  et.  1,  sector  2,  Bucureş8  

IMI  PQ  NET  ROMÂNIA    


Recommended