+ All Categories
Home > News & Politics > Newsletter 02 imi-net_2011-08

Newsletter 02 imi-net_2011-08

Date post: 07-Nov-2014
Category:
Author: imi-pq-net-romania
View: 563 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
 
Embed Size (px)
of 5 /5
Investește în oameni! Proiect cofinanțat din fondul social european prin programul operațional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane 2007 2013 Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă” Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132 Proiectul strategic „Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” August, nr. 2/2011 În acest număr vă prezentăm: Noutăţi: Conferinţa de promovare a Sistemului IMI pentru componenta Calificări Profesionale, 20 septembrie 2011; Instruirea utilizatorilor Sistemului IMI pentru componenta Calificări Profesionale, 21-23 septembrie 2011 Atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic Proiecte ale Autorităţilor Competente Alte informaţii de interes În data de 20 septembrie 2011 va fi organizată, la Bucureşti, prima Conferinţă naţională de promovare IMI PQ. La conferinţă vor fi invitaţi să participe cel puţin 100 de reprezentanţi de la Autorităţile competente din reteaua IMI PQ din România şi experţi ai Comisiei Europene. De asemenea, în perioada 21-23 septembrie 2011 va fi organizată instruirea utilizatorilor Sistemului IMI pentru componenta Calificări Profesionale Instruirea utilizatorilor înregistraţi în Sistemul IMI şi a viitorilor utilizatori pentru utilizarea componentei Calificări Profesionale va fi organizată la Bucureşti, astfel: Ziua 1 (21 septembrie 2011) Instruirea coordonatorilor IMI (utilizatorii IMI desemnaţi de ministere);
Transcript
Page 1: Newsletter 02 imi-net_2011-08

Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din fondul social european prin programul operațional sectorial pentru

Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013

Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor

Domeniul major de intervenţie 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor

pentru partenerii sociali şi societatea civilă”

Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132

Proiectul strategic

„Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România

(IMI PQ NET România)”

August, nr. 2/2011

În acest număr vă prezentăm:

Noutăţi: Conferinţa de promovare a Sistemului IMI pentru componenta Calificări

Profesionale, 20 septembrie 2011;

Instruirea utilizatorilor Sistemului IMI pentru componenta Calificări Profesionale,

21-23 septembrie 2011

Atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic

Proiecte ale Autorităţilor Competente

Alte informaţii de interes

În data de 20 septembrie 2011 va fi organizată, la Bucureşti, prima Conferinţă naţională de

promovare IMI PQ. La conferinţă vor fi invitaţi să participe cel puţin 100 de reprezentanţi de la

Autorităţile competente din reteaua IMI PQ din România şi experţi ai Comisiei Europene.

De asemenea, în perioada 21-23 septembrie 2011 va fi organizată instruirea utilizatorilor

Sistemului IMI pentru componenta Calificări Profesionale

Instruirea utilizatorilor înregistraţi în Sistemul IMI şi a viitorilor utilizatori pentru

utilizarea componentei Calificări Profesionale va fi organizată la Bucureşti, astfel:

Ziua 1 (21 septembrie 2011) – Instruirea coordonatorilor IMI (utilizatorii IMI desemnaţi

de ministere);

Page 2: Newsletter 02 imi-net_2011-08

Ziua 2 (22 septembrie 2011) – Instruirea autorităţilor competente (utilizatorii care sunt

deja înregistraţi în IMI)

Ziua 3 (23 septembrie 2011) – Instruirea pentru autorităţile competente care vor fi

înregistrate în Sistemul IM

Vor participa maxim 40 de utilizatori la fiecare sesiune de instruire, iar la fiecare post de

lucru vor lucra câte doi utilizatori.

Pentru atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obţinut în

România, şi a experienţei în profesie dobândite în România de către cetăţenii români sau

cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând SEE, în vederea

admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau

aparţinând SEE sunt necesare următoarele documente:

1. cerere semnată şi datată de către solicitant. Se adresează ministrului justiţiei şi va avea

următorul conţinut: numele şi prenumele solicitantului, domiciliul complet, numărul de

telefon, precum şi obiectul cererii;

2. copia actului de identitate din care rezultă cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre

statele membre ale Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European;

3. copia legalizată a diplomei de licenţă în domeniul drept, eliberată de o instituţie de

învăţământ superior acreditată în România;

4. copia legalizată a cărţii de muncă sau adeverinţa eliberată de angajator, conform anexei

nr. 1la Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 606/C/2010, din care să

rezulte că solicitantul a exercitat profesia de consilier juridic pe teritoriul României.

Responsabilitatea pentru autenticitatea şi legalitatea datelor înscrise în copia cărţii de

muncă sau în adeverinţă aparţine angajatorului. vezi ANEXA 1 la Regulament.doc

Cererea şi actele doveditoare se depun la Registratura Ministerului Justiţiei din str.

Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, în timpul programului cu publicul, luni-vineri, între

orele 10-15,30, sau prin poştă.

Page 3: Newsletter 02 imi-net_2011-08

Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel European la nivelul

masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri

POSDRU/86/1.2/S/53849

Proiectul vizează adoptarea şi implementarea în învăţământul universitar, la nivel de

masterat, al unui sistem de competenţe de o calitate superioară. Curriculele universitare este

necesar a fi gândite pornind de la nevoile studenţilor şi de la efectul învăţării pe piaţa muncii.

Proiectul va modela curriculele universitare ale masteratelor din domeniul Analizei economice şi

Evaluării de active şi afaceri pornind de la competenţe. În acest mod va oferi un nivel calitativ

superior al calificării şi, în acelaşi timp, va facilita dezvoltarea altor programe de masterate din

acest domeniu, în cadrul universităţilor partenere care nu şi le-au dezvoltat încă. Prin calificarea

bazată pe competenţe corect elaborate şi implementate şi pe accentuarea caracterului

interdisciplinar, transversal şi practic/profesional al curriculei, proiectul facilitează tranziţia

absolvenţilor spre viaţa activă. Vine în sprijinul angajatorilor care vor obţine o reducere a

costurilor privind formarea noilor angajaţi datorită faptului că sistemul de competenţe agreat de

toate părţile implicate va spori relevanţa studiilor masterale pentru piaţă.

Punctual, proiectul oferă valoare adaugată prin activităţile şi efectul lor asupra grupurilor ţintă:

a) Îşi propune să uniformizeze instrumentele profesionale de o mare diversitate existente pe piaţa

romanească şi să ofere un cadru de definiţii şi clasificări comune privind învăţarea, rezultatul

învăţării, calificarea, profesia, ocupaţia;

b) Se bazează pe competenţe, de la care trebuie pornit în realizarea curriculelor universitare,

având o abordare de la efect spre cauză, cu impact mai mare asupra rezultatelor învăţării;

Acestea vor fi realizate în cadrul unor grupuri de lucru tripartite: universitate - asociaţie

profesională - studenţi;

c) Particularizează schema generală de competenţe, pe care o elaborează în acord cu cadrele de

calificare existente, la un domeniu determinat: analiză economică si evaluarea de active şi afaceri;

Astfel, oferă soluţii concrete de regândire şi îmbunataţire a curriculelor aferente unei calificări, tip

de master şi program de studii determinat. Stabileşte descriptorii punctuali, specifici, în cadrul

competenţelor profesionale şi transversale ariilor de conţinut şi disciplinelor aferente.

d) Modelul de competenţe şi de evaluare a acestora propuse de proiect va avea vizibilitate şi va

constitui o bază de lucru, o referinţă pentru cei implicaţi în calificarea universitară. În plus, echipa

proiectului va oferi consultanţa în scrierea şi evaluarea competenţelor.

e) Accentuează caracterul practic al studiilor masterale prin multiple acţiuni: acorduri de practică

cu mediul de afaceri; evaluarea pertinenta, prin credite, a practicii; pregătirea unei baze de date

cuprinzând indicatori utili rapoartelor de practică.

Sursa : http://www.ceccar.ro/?P=A1246

Page 4: Newsletter 02 imi-net_2011-08

10 paşi pentru networking la maximum

Uneori, lucrurile simple sunt cel mai greu de făcut. Iată câteva idei care să te ajute să foloseşti

la maximum potenţialul fiecărei întâlniri de networking.

http://www.revistabiz.ro/10-pasi-pentru-networking-la-maximum-292.html

Românii plecaţi în străinătate, atraşi în ţară de fondurile europene

Tot mai mulţi români plecaţi să muncească în Spania sau Italia sunt interesaţi de afaceri cu

bani europeni în ceea ce priveşte creşterea animalelor şi agricultură, iar cei care au plecat în

Anglia -de microintreprinderi.

Potrivit preşedintele PDL Diaspora, William Brînză, sute de români din străinătate se întorc

acasă pentru a demara proiecte finanţate de Uniunea Europeană.

http://www.financiarul.ro/2011/06/15/romanii-plecati-in-strainatate-atrasi-in-tara-de-fondurile-

europene/

Sprijin în afacere pentru 3000 de studenţi prin proiectul Tineri Antreprenori de Succes

Tineri Antreprenori de Succes este un proiect strategic cofinanţat din Fondul Social

European unde beneficiar este Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

care vine în sprijinul tinerilor pentru a le susţine iniţiativele de afaceri în următorii trei ani. Proiectul vizează stimularea inițierii de afaceri pentru 3000 de studenți sau absolvenți de

studii superioare, care doresc să desfășoare o activitate independentă. În acest sens, în fiecare

dintre regiunile de dezvoltare ale țării vor fi înființate centre de informare antreprenorială cu

privire la mediul de afaceri, la oportunitățile de inițiere/ dezvoltare a afacerilor precum și la

legislația relevantă.

http://www.radardemedia.ro/2011/06/29/sprijin-afacere-pentru-3000-mii-de-studenti-prin-

proiectul-tineri-antreprenori-de-succes/

Page 5: Newsletter 02 imi-net_2011-08

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2011, publicaţie apărută la Editura

CECCAR

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2011 este singura ediţie oficială

tipărită a textului integral al normelor autorizate ale IASB, emise la 1 ianuarie 2011.Această

ediţie a fost publicată în două volume:

Partea A (Cadrul general conceptual şi dispoziţii) cuprinde cea mai recentă versiune a

Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri), a Standardelor

Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri) şi a Interpretărilor IFRIC şi SIC.

Partea B cuprinde documentele care însoţesc standardele, precum exemple ilustrative,

îndrumări de implementare, baze pentru concluzii şi opinii contrare.

Această ediţie a apărut la 1 iulie 2011.

Sursa : http://www.ceccar.ro/


Recommended