Home >Documents >Nefrologie Infectiile Urinare

Nefrologie Infectiile Urinare

Date post:25-Feb-2018
Category:
View:230 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/25/2019 Nefrologie Infectiile Urinare

  1/20

  INFECTIILE URINARE

  PIELONEFRITA ACUTA SI

  CRONICA

 • 7/25/2019 Nefrologie Infectiile Urinare

  2/20

  PIELONEFRITA ACUTA

  Defnitie:reprezinta o aectiune bacterianaacuta concomitenta a teutu!ui intertitia!rena! i a pie!onu!ui"inectia fin# #e obicei

  propra$ata acen#ent i mai rar #ecen#ent%&emato$en'

  Etio!o$ie:inectii $enera!e au !oca!e(inectiiin micu! bazin !a emeie(tu!burari #i$eti)e

  %contipatii"enteroco!ite'(conumu! e*a$erat#e me#icamente%antine)ra!$ice"antibiotice+, can#i#oze rena!e'

 • 7/25/2019 Nefrologie Infectiile Urinare

  3/20

  Etio!o$iainectioae:-!ebie!!a"proteu"

  E.co!i%,/01 #in inectii!e urinare2oae cu poibi!itatea acenionarii'"taf!ococu!" enterococu!

  Factori a)orizanti:aectiuni rena!econ$enita!e tumori pe!)ine !aemeie%fbrom'"tumori!e protatei !abarbati"!itiaza rena!a"une!e mane)reuro!o$ice%on#a2u! )ezica! repetat'"citite!e"protatite!e"taza i re3u*u!uretero+)ezica!.

 • 7/25/2019 Nefrologie Infectiile Urinare

  4/20

  Tab!ou c!inic:

  Sin#rom

  inectio:ebra"rion"atenie"a#inamie"artra!$ii"mia!$ii"tranpiratii

  Sin#rom

  #i$eti):anore*ie"$reata")araturi"tu!burari #e tranzit

  Sin#rom rena!:#ureri reno+urinare cu

  caracter co!icati)"incontinenta auretentie #e urina" po!iruie auo!i$urie"#iurie au po!a-iurie

 • 7/25/2019 Nefrologie Infectiile Urinare

  5/20

  Dia$noticu!:e pune pe baza e*amenu!ui

  fzic" in)eti$atii!or bio!o$ice i ima$itice

  E*amenu! fzic:teniune arteria!a norma!a au

  crecuta"#ureri !a pa!parea oe!or !ombare"ptoza rena!a uni!atera!a au bi!atera!a"mane)ra 4ior#ano 5%poziti)a'uni!atera! au

  bi!atera!"uneori $!ob )ezica!

  In)eti$atii!e #e !aborator:poibi!a anemie"

  !eucocitoza"6S7 crecut"fbrino$en crecut"tu!burari #e concentrare a urinei"tu!burari #eaci#ifere a urinei"ca#erea RF4 in aze maia)anate"&ematurie"!eucociturie"proteinurie"natriureza"e*amen bacterio!o$ic%&emocu!turi

  i urocu!turi'

 • 7/25/2019 Nefrologie Infectiile Urinare

  6/20

  In)eti$atii ima$itice:

  8. Ra#io$rafa rena!a imp!a

  e)i#entiaza rinic&i aimetrici"conturnere$u!at"poibi!e ca!cifcari rena!e

 • 7/25/2019 Nefrologie Infectiile Urinare

  7/20

  9. Uro$rafa e)i#entiaza papi!e rena!emo#ifcate"#i!atatii pie!o+ca!icea!e"

 • 7/25/2019 Nefrologie Infectiile Urinare

  8/20

  . Aterio$rafa rena!a $!oba!a aue!ecti)a e)i#entiaza )acu!arizatie

  rena!a re#ua cu intirziere in aparitiaubtantei #e contrat

 • 7/25/2019 Nefrologie Infectiile Urinare

  9/20

  ;. Scinti$rafa rena!a e)i#entiaza aimetrierena!a #imeniona!a au captarea !aba

  a ubtantei #e contrat.

  Ima$ine cinti$rafca norma!a

 • 7/25/2019 Nefrologie Infectiile Urinare

  10/20

  Sono$rafe Dopp!er

 • 7/25/2019 Nefrologie Infectiile Urinare

  11/20

 • 7/25/2019 Nefrologie Infectiile Urinare

  12/20

  >. ?iopia rena!a e)i#entiaza inf!tratein3amatorii in intertitiu! rena!

 • 7/25/2019 Nefrologie Infectiile Urinare

  13/20

  Tratament:

  Tratamentu! antibiotic inainte #e

  i#entifcarea $ermeni!or e ace cuampici!ina +;[email protected]" u!terior terapietintita conorm antibio$ramei cite)a

  aptamaniTratamentu! #e atac e ace cucea!oporine% cetrazi#im"cetria*on'"tetracic!ine

  In cazu! epticemii!or e )or aocia 9antibiotice ampici!ina +;[email protected] 90 zi!e5 $entamicina 9;[email protected] 80 zi!e

 • 7/25/2019 Nefrologie Infectiile Urinare

  14/20

  PIELONEFRITA CRONICA

  Defntie:reprezinta o boa!a cue)o!utie cronica" caracterizata prinin3amatia teutu!ui intertitia! rena!

  cu emne c!inice #e uerinta atubi!or rena! i aectare tar#i)a a$!omeru!i!or e)o!uan# pro$rei) pre

  inufcienta rena!a cronica Etio!o$ie:E.co!i"enterococ"treptococu

  !" -!ebie!!a

 • 7/25/2019 Nefrologie Infectiile Urinare

  15/20

  Tab!ou c!inic:

  4enera!:ebra"rioane"atenie"a#inamie"

  ca#ere pon#era!a"cea!ee"mi$renaCutanate:&iperpi$mentare

  Car#io+)acu!are:7TA"76S"pericar#ita"&ipertrofe car#iaca $!oba!a

  Di$eti)e:anore*ie")araturi"!imbaabura!a" &epatop!enome$a!ie

  Ooae:oteopenie

  Nero+urinare:!omba!$ii"co!icirena!e"po!a-iurie urini tu!buri"uritmiroitoare

 • 7/25/2019 Nefrologie Infectiile Urinare

  16/20

  Dia$notic:

  E*amen #e

  urina:&ipoizotenurie"!eucociturie"&ematurie"bacteriurie

  E*amene

  bioc&imice:#ie!ectro!itemie"aci#oza7emato!o$ic:in#rom

  anemic"!eucocitoza" in#rom

  in3amator%6S7'E*p!orarea unctiona!a

  rena!a:c!earance !a creatininacazut(natriureza"omo!aritateurinara cazuta

 • 7/25/2019 Nefrologie Infectiile Urinare

  17/20

  Ra#io!o$ic:rinic&i mici"conturnere$u!at

  Uro$rafa:rinic&i #e contur nere$u!at"#itoriune ca!ice!or"cortica!aubtiata

 • 7/25/2019 Nefrologie Infectiile Urinare

  18/20

  Sono$rafa:ine$a!itate moro!o$ica iunctiona!a intre rinic&i prin zone #e

  &ipocaptare

 • 7/25/2019 Nefrologie Infectiile Urinare

  19/20

 • 7/25/2019 Nefrologie Infectiile Urinare

  20/20

  ?iopia rena!a:inf!trat in3amator cuzone #e c!eroza

  Tratament:Re$im i$ieno+#ietetic

  Corectarea 7TA

  =e#icamento:ampici!ina +;[email protected]!terior conormantibi$ramei(cea!ooporine

  %Ce#a*"Fortum"Cetria*ona'Corectarea

  oteopenie:ca!ciu5)itamina D

  =entinerea RF4 in !imite norma!e

Embed Size (px)
Recommended