+ All Categories
Home > Documents > în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în...

în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în...

Date post: 08-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 11 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 51 /51
Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.5. „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării” Titlul proiectului: Burse doctorale si postdoctorale pentru cercetare de excelenta Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/134378 Beneficiar: Universitatea Transilvania din Braşov Partener: Universitatea Transilvania din Brasov Școala Doctorală Interdisciplinară Departamentul Literatură și Studii Culturale Maria Alexandra GHIURȚU Problematizarea morală în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Virgil PODOABĂ BROV, 2015
Transcript
Page 1: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.5. „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”

Titlul proiectului: Burse doctorale si postdoctorale pentru cercetare de excelenta

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/134378

Beneficiar: Universitatea Transilvania din Braşov

Partener: Universitatea Transilvania din Brasov

Școala Doctorală Interdisciplinară

Departamentul Literatură și Studii Culturale

Maria Alexandra GHIURȚU

Problematizarea morală

în romanul românesc contemporan

The Moral Inquiry

in Romanian Contemporary Novels

Conducător ştiinţific

Prof. univ. dr. Virgil PODOABĂ

BRAȘOV, 2015

Page 2: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Bd. Eroilor 29, 500036 Braşov, Romania, Tel/Fax: +40 268 410525, +40 268 412088 www.unitbv.ro

COMPONENŢA

Comisiei de doctorat Numită prin ordinul Rectorului Universităţii „Transilvania” din Braşov

Nr. 7487 din 14.09.2015

PREŞEDINTE: Prof. univ. dr. Rodica ILIE

DIRECTOR Dep. did. -Literatură și Studii Culturale

Universitatea ”Transilvania” din Brașov

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: Prof. univ. dr. Virgil PODOABĂ

Universitatea ”Transilvania” din Brașov

REFERENŢI: Prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU

Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava

Prof. univ. dr. Caius DOBRESCU

Universitatea din București

Conf. univ. dr. Adrian LĂCĂTUȘ

Universitatea ”Transilvania” din Brașov

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat: 12/11/2015, ora 10:00, Aula Universităţii

„Transilvania” din Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 41 A, sala U.II.3.

Eventualele aprecieri sau observaţii asupra conţinutului lucrării vă rugăm să le transmiteţi în timp

util, pe adresa [email protected].

Totodată vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de doctorat.

Vă mulţumim.

Page 3: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

3

CUPRINS

Pg. teză Pg.

rezumat

Argument .................................................................................................................................... 4 9

I. Etica ficțiunii ......................................................................................................................... 13 13

I.1. Întoarcerea către etică ................................................................................................ 13 13

I.2. Structurile etice ale romanului .................................................................................. 16 13

I.2.1. Instanțe ale comunicării – situații etice ....................................................16 13

I.2.2. Critică literară etică: o tipologie ...............................................................17 14

I.2.4. Concluzii ..................................................................................................25 14

I.3. Narațiunea și experiența morală ............................................................................... 27 14

I.3.1. Narațiunea ca prelungire a experienței. Modelul cantitativ .....................27 15

I.3.2. Narațiunea ca experiență structurată. Modelul calitativ ...........................30 15

I.3.3. Identitatea narativă ...................................................................................37 15

I.4. Romanul și filosofia morală ...................................................................................... 42 16

I.5. Atracția alterității ........................................................................................................ 46 17

I.5.1. Forme ale participării. Subordonarea .......................................................46 17

I.5.2. Răspunsuri empatice la iluzia referențială ...............................................49 17

I.5.3. Forme ale participării. Dialogul ...............................................................50 18

I.5.4. Aserțiunea textului și aserțiunea cititorului .............................................51 18

I.6. Rolul emoţiilor în gândirea morală .......................................................................... 54 19

I.6.1. Empatie, percepție și atenție ....................................................................57 19

I.7. Valoare epistemologică-valoare morală? ................................................................ 60 20

I.8. Fapt, valoare, constatare și performare în literatură .............................................. 62 20

II. Retorica morală a ficțiunii ................................................................................................. 65 22

II.1. Ce tip de companie cultivăm? Tell, don't show .................................................... 65 22

II.1.1. Confuzie factuală, confuzie etică ............................................................67 23

II.1.2. Ambiguitate și narare „pură” ..................................................................68 23

II.1.3. Punctul de vedere unitar și polifonia ......................................................69 23

II.2. Biografismul, critica eticistă și „salubrizarea” câmpului literar ......................... 74 23

II.3. Manifestări ale gândirii morale în roman .............................................................. 80 24

II.3.1. Retorica explicită/asertivă și retorica implicită ......................................81 24

Page 4: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

4

II.3.2. Formule etice circumscrise .....................................................................83 25

II.3.3. Discursuri etice romanești ......................................................................84 25

III. Etosuri și identități morale în romanul românesc contemporan (1989-2015) ........... 88 26

III.1. Introducere ................................................................................................................ 88 26

III.1.1. Teme majore și teme triviale .................................................................88 26

III.1.2. Instrucțiuni de lectură ............................................................................91 26

III.2. Narațiunea personală în Matei Brunul .................................................................. 95 27

III.2.1. Convenții narative .................................................................................95 27

III.2.2. Biografie şi narativitate .........................................................................97 27

III.2.3. Poveşti exemplare ................................................................................101 27

III.2.4. Subiecţi şi agenţi .................................................................................104 27

III.2.5. Rolul narativității .................................................................................109 28

III.3. Autoritatea unei parabole. Simion Liftnicul ....................................................... 117 28

III.3.1. Experiențe ale tranziției .......................................................................117 28

III.3.2. Cotidian și simbolic .............................................................................120 28

III.3.3. Ambivalența retorică ...........................................................................121 29

III.4. Întâlniri în regimul superlativului. Venea din timpul diez ................................ 127 29

III.4.1. Eroi și repere morale ...........................................................................127 29

III.4.2. Estetizarea morală ...............................................................................131 29

III.4.3. „Din toate timpurile deodată” ..............................................................132 30

III.5. Iubirea față de Celălalt. Soldații. Poveste din Ferentari .................................. 136 30

III.5.1. Descinderi antropologice .....................................................................137 30

III.5.2. Discursuri sociale ................................................................................139 31

III.5.3. Arta angajată ........................................................................................143 31

III.6. Pupa Russa. Un caz paradigmatic? ..................................................................... 146 31

III.6.1. Morala personajului sintetic ................................................................147 31

III.6.2. Metadiscursul și semnificația ..............................................................151 32

III.6.3. Poveste sau discurs? ............................................................................154 32

III.7. Amantul colivăresei. Biografii neglijabile ......................................................... 158 33

III.7.1. Tabu-uri și insule de moralitate ...........................................................158 33

III.7.2. Psihologii esențiale ..............................................................................163 33

III.8. Despre noimă, cu sau fără memorie. Amorțire .................................................. 165 34

III.8.1. Reţele ale non-sensului ........................................................................165 34

Page 5: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

5

III.8.2. Frivolitatea literaturii ...........................................................................167 34

III.8.3. Incoerență fără antidot .........................................................................168 34

III.9. Imaturitatea ca mod al autenticității .................................................................... 170 34

III.9.1. Viciile structurii. pe bune/pe invers, Zero grade Kelvin .....................170 35

III.9.2. Viciile articulării. Boddah speriat .......................................................174 35

III.9.3. Viciile maturității. Muzici și faze ........................................................178 35

III.10. Concluzii. Variații ale căutării morale .............................................................. 183 35

Concluzii ................................................................................................................................. 186 36

Bibliografie selectivă ............................................................................................................. 193 37

Anexe... ……………………………………………………………………………………..202 47

Anexa 1. Rezumat (română/engleză) 47

Anexa 2. Curriculum Vitae (română/engleză) 50

Page 6: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

6

TABLE OF CONTENTS

Pg.

thesis

Pg.

summary

Foreword ..................................................................................................................................... 4 9

I. Ethics of Fiction ................................................................................................................... 13 13

I.1. The Turn to Ethics ...................................................................................................... 13 13

I.2. The Ethical Structures of the Novel ......................................................................... 16 13

I.2.1. Communication Instances and Ethical Situations .....................................16 13

I.2.2. Ethical Literary Criticism: a Typology ......................................................17 14

I.2.4. Conclusion .................................................................................................25 14

I.3. Narrative and Moral Experience .............................................................................. 27 14

I.3.1. Narrative as an Experiental Extension. A Quantitative Model .................27 15

I.3.2. Narrative as a Structured Experience. A Qualitative Model .....................30 15

I.3.3. Narrative Identity .......................................................................................37 15

I.4. The Novel and the Moral Philosophy ...................................................................... 42 16

I.5. The Lure of Alterity ................................................................................................... 46 17

I.5.1. Modes of Participation. Submission ..........................................................46 17

I.5.2. Empathic Responses to the Referential Illusion ........................................49 17

I.5.3. Modes of Participation. Dialogue ..............................................................50 18

I.5.4. The Assertion of the Text and the Assertion of the Reader.......................51 18

I.6. The Role of Emotions in Moral Thinking ............................................................... 54 19

I.6.1. Empathy, perception and moral attention ..................................................57 19

I.7. Epistemological value- moral value? ....................................................................... 60 20

I.8. Fact, Value, Observation and Performance in Literature ...................................... 62 20

II. The Moral Rhetoric of Fiction .......................................................................................... 65 22

II.1. What is the Company we Keep? Tell, don't show ................................................ 65 22

II.1.1. Factual and Ethical Confusion .................................................................67 23

II.1.2. Ambiguity and Pure Narration .................................................................68 23

II.1.3. Monolithic point of view and Poliphony..................................................69 23

II.2. Biography, Ethicist Criticism and „Cleansing” the Literary Field ..................... 74 23

II.3. Novelistic expressions of moral thinking .............................................................. 80 24

II.3.1. Assertive rhetoric/Implicit rhetoric ..........................................................81 24

Page 7: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

7

II.3.2. Inscribed ethical formulas ........................................................................83 25

II.3.3. Novelistic ethical discourses ....................................................................84 25

III. Ethoses and Moral Identities in Contemporary Romanian Novels (1989-2015) ........... 88 26

III.1. Introduction .............................................................................................................. 88 26

III.1.1. Major and trivial themes .........................................................................88 26

III.1.2. Reading instructions................................................................................91 26

III.2. The Personal Narrative in Matei Brunul .............................................................. 95 27

III.2.1. Narrative Conventions ............................................................................95 27

III.2.2. Biography and Narrativity ......................................................................97 27

III.2.3. Exemplary Stories .................................................................................101 27

III.2.4. Subjects and agents ...............................................................................104 27

III.2.5. The Role of Narrativity .........................................................................109 28

III.3. The Authority of a Parabole. Simion the Elevator Saint .................................. 117 28

III.3.1. Transition Experiences..........................................................................117 28

III.3.2. The Everyday and the Symbolic ...........................................................120 28

III.3.3. Rhetorical Ambivalence ........................................................................121 29

III.4. Superlative Encounters. Coming from an Off-Key Time .................................. 127 29

III.4.1. Heroes and Moral References ...............................................................127 29

III.4.2. Moral aesthetics ....................................................................................131 29

III.4.3. „All Times Together” ...........................................................................132 30

III.5. Love for the „Other”. The Soldiers. A story from Ferentari ............................ 136 30

III.5.1. Anthropological Investigations .............................................................137 30

III.5.2. Social Discourses ..................................................................................139 31

III.5.3. Socially Engaged Art ............................................................................143 31

III.6. Pupa Russa. A Paradigmatic Case? .................................................................... 146 31

III.6.1. The Moral of the Synthetic Character ...................................................147 31

III.6.2. Metadiscourse and Meaning .................................................................151 32

III.6.3. Story or Discourse? ...............................................................................154 32

III.7. The Widow’s Lover. Negligible biographies ...................................................... 158 33

III.7.1. Tabus and the Insular Morality ............................................................158 33

III.7.2. Essential psychologies ..........................................................................163 33

III.8. On Making Sense, with or without Memory. Numbness ................................. 165 34

III.8.1. Networks of Insignificance ...................................................................165 34

Page 8: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

8

III.8.2. The Frivolousness of Literature ............................................................167 34

III.8.3. No Antidote Incoherence ......................................................................168 34

III.9. Immaturity as a Mode of Authenticity ................................................................ 170 34

III.9.1. The Flaws of Structure. pe bune/pe invers, Zero Degrees Kelvin ........170 35

III.9.2. The Flaws of Articulation. Scared Boddah...........................................174 35

III.9.3. The Flaws of Maturity. Music and Stuff ...............................................178 35

III.10. Conclusions. Variations of the Moral Quest .................................................... 183 35

General Conclusions. Original Contributions .................................................................... 186 36

Bibliography ........................................................................................................................... 193 37

Appendices ............................................................................................................................. 202 47

Appendix 1. Summary (Romanian/English) 47

Appendix 2. Curriculum Vitae (Romanian/English) 50

Page 9: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

9

Argument

Sunt uşor de identificat sursele prostului renume al criticii etice, chiar dacă ne-am gândi

numai la grila eticistă aplicată literaturii în regimul comunist. Exercițiul abuziv de a reduce

înţelegerea literaturii la arbitrarea poziţiilor etice profesate pare a fi făcut loc, după 1989, unei

orientări dominante contrare, care, în virtutea autonomiei esteticului, respinge investigaţia etică

dintre instrumentele legitime ale criticii literare. Atât timp cât opunem problematizarea morală

criticii estetice, nu facem decât să alimentăm un conflict dacă nu fals, cel puţin lipsit de necesitate,

între cele două dimensiuni. O tradiţie critică impunătoare poate fi invocată în sprijinul fiecăreia

dintre cele două direcţii, însă mai puţin reprezentată este calea de mijloc, care, evitând să aplice

literaturii exigenţe ideologice, investighează conţinutul moral al literaturii, încearcă să sistematizeze

răspunsurile vizate prin aceste conţinuturi şi pune în discuţie modurile şi măsura în care ne este

reclamată atenţia morală1 în actul lecturii. Aceştia sunt parametrii între care se va desfăşura

problematizarea pe care o propun în paginile care urmează.

Cercetarea mea se va organiza pornind de la identificarea a trei niveluri la care literatura, în

special prin genul romanesc, ne poate solicita angajamentul sau atenţia morală. Primul, şi poate cel

mai speculativ, vizează modul în care romanele contribuie la dezvoltarea gândirii morale prin înseşi

convenţiile constitutive ale genului. Actul lecturii ar fi prin el însuşi o activitate încărcată moral,

pornind de la un set de răspunsuri pe care le provoacă experienţa imaginativă, dintre care cele mai

evidente sunt cele de identificare, respectiv dezaprobare faţă de conştiinţele diferite care populează

lumea ficţională şi opţiunile lor.

Permiţându-ne intimitatea cu alte perspective, lectura romanelor ne-ar face persoane mai

atente şi ar promova înţelegerea socială indiferent de conţinutul lor moral explicit și de natura

răspunsurilor noastre la acest conținut. O astfel de interpretare a lecturii ca activitate morală practică

Toma Pavel, pentru care citim „pentru a înţelege mai bine lumea în care trăim, dar şi pentru a ni se

deschide lumi alternative, seturi alternative de situaţii, care pun lumea reală în perspectivă,

contestându-i supremaţia”2. În acest scenariu, mobilizarea morală a cititorului se poate produce prin

implicarea facultăților sale cognitive, dar și prin răspunsurile emoționale trezite de lectură.

1 Termenul de „atenţie morală” este împrumutat de la Iris Murdoch. 2 Toma Pavel, Fiction and imitation în „Poetics Today” , volume 21.3, 2000.

Page 10: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

10

Al doilea și cel mai evident nivel la care se pot discuta raporturile între literatură și gândirea

morală este cel al materiei narative a operei sau, altfel spus, al evenimentelor morale care contribuie

la constituirea universului ficțional. La acest nivel avem de-a face, așadar, cu ilustrarea sau evocarea

narativă a vieții morale, cu dramatizarea unor situații morale, care lansează narațiunea într-o

investigație etică explicită, propunând o serie de soluții a căror incongruență poate fi mai curând

antrenantă decât descurajatoare.

Organizarea materialului tematic, procesul de selecție a elementelor de frazeologie pentru

dozarea efectelor, convenția naratologică aplicată, registrul, tonul narațiunii, tropii întrebuințați, pe

care le asimilăm în mod tradițional formei și stilului, nu sunt lipsite de interes în decantarea

substanței morale a creației literare şi corespund celui de-a treia dimensiuni anunţate. Dacă la nivelul

conținutului ni se oferă acces la viziunea personajului, aceasta poate fi invalidată, relativizată sau

consacrată în funcție de configurația pe care o creează opțiunile stilistice ale autorului.

Mecanismele prin care ne sunt comunicate punctele de vedere ale romanului ar putea fi

reunite sub noțiunea de retorică. Nu putem ajunge în acest punct al argumentației decât abandonând

orice formulă teoretică care susţine transparența şi caracterul strict decorativ al stilului sau îi refuză

orice contribuție la „substanța” operei. Un mod alternativ de a conceptualiza această relație, practicat

de Wolfgang Iser, mizează pe separarea componentei mimetice a operei, adică lumea ficțională,

reprezentată, și procedeele de valorizare a principiilor care organizează această lume ficțională și a

acțiunilor agenților morali care o locuiesc.

Pentru a reuni cele trei niveluri ale discuției, un efect general al ficțiunii este acela de a ne

solicita și reține atenția morală și a ne extinde orizontul cognitiv şi pe cel moral, a ne antrena empatia

şi spiritul critic şi a conferi profunzime viziunii noastre despre lume, iar retorica fiecăreia dintre

realizările individuale ale acestui gen ar deveni un mod de canalizare a acestei atenții morale. Stilul

operei literare și conținutul acesteia cooperează, așadar, în vederea conturării unei punct de vedere

care să sintetizeze și totodată să lase în urmă perspectivele personajelor sau ale agenților naratoriali

și intențiile performative ale autorului3.

O concluzie parțială este aceea că literatura în general are capacitatea de a ne coopta simțul

moral, iar unele tipuri de scriitură (cele în care se tematizează explicit chestiuni etice) ar pune în

evidență această dimensiune mai bine decât altele și ar permite o abordare retorică mai aplicată. Fără

3 Deși prestația autorului este cea care asigură geneza actului de comunicare, voi ignora în cele ce urmează intenția auctorială afirmată explicit, indiferent de siguranța sau insistența cu care ar fi declarată oriunde în exteriorul textului (în paratext), așa cum mă voi dispensa și de întreaga practică a interpretării biografice (monografii cu trimiteri transversale viață-operă etc.). Nu mă interesează, așadar, canalizarea oferită prin programe literare sau alte „chei de lectură" oferite în interviuri etc.

Page 11: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

11

a atinge un consens în privința criteriilor care stau la baza acestei pertinențe superioare, Martha

Nussbaum, Wayne Booth și James Phelan oferă trei dintre cele mai importante studii care

tematizează relația dintre morală și literatură, cu instrumentele filosofiei morale și pretinzând un

anumit tip de conținut (Nussbaum), respectiv cu cele ale retoricii narative (Booth și Phelan, care

accentuează diferit chestiunile care țin de conținut și cele care țin de stil).

Nu îmi voi filtra, așadar, lecturile în funcție de caracterul exemplar al viziunilor morale

avansate. Deși unele presupoziții sau preferințe (cea pentru tensiune și complexitate) sunt implicite în

metodologia pe care am anunțat-o, cred că onestitatea explorării mele este condiționată de o oarecare

flexibilitate în interpretare, de disponibilitatea de a verifica și reajusta în permanență aceste

presupoziții, respectând, pe cât posibil, singularitatea textelor. Proiectul de față este bazat pe ideea că

„autonomia” literaturii ar trebui apărată pledând mai curând pentru specificul ei decât învestind-o cu

o aură de suveranitate și independență absolută. Literatura nu este, pe de altă parte, un obiect pasiv

creat de forțe instituționale, ci un mediu a cărui forță retorică este creată prin variația oricât de mică

oferită de fiecare narațiune.

Voi analiza, pe de o parte, opera unor scriitori precum Petru Cimpoeşu, Bogdan Suceavă sau

Florin Lăzărescu, care par a crede că mai există un conţinut semnificativ de comunicat, care trebuie

livrat cât se mai poate conta pe un minimum de receptivitate din partea cititorilor. Pe de altă parte,

mă voi opri asupra creaţiei romanești a „taberei” opuse, pentru care morala e o abstracţiune care nu

mai funcţionează decât, cel mult, rezidual, insinuându-se uneori în ceea ce numim „conştiinţă” ca o

difuză forţă represivă. O abstracţiune atât de incomodă, însă, încât, aşa cum vom observa, este

obiectul predilect al atitudinilor lor polemice şi va constitui pretextul formulării unui soi de manifeste

ale imoralismului din partea lui Adrian Schiop, Ionuţ Chiva ş.a.

Aceștia din urmă creează naraţiuni menite să „onoreze” un ideal de libertate și autenticitate

care se cere reafirmat în fiecare moment. Extrema pe care o ilustrează personajele lor le cere să se

prezinte în moduri cât mai puţin consecvente, cedând fiecărui impuls sau fiecărei emoții, cultivând o

subiectivitate paradoxală și dezarticulată doar pentru ca aceste ipostaze prin care se înfățișează să nu

compună un eu coerent. Ceea ce va deveni evident din parcurgerea acestor romane este că se

încearcă scoaterea din circulaţie a înseși exigenţei de a explora o problematică existenţială

semnificativă, exigenţă care se consacrase drept raţiunea de a fi a romanului (pentru o istorie a

„funcţiilor” romanului voi apela la Toma Pavel și Wayne Booth).

Pentru a rezuma, moralitatea este o temă pe care romanul românesc contemporan o

actualizează activ şi implicat. Nu a fost întreprins încă un efort vizibil de sistematizare a romanelor

unor scriitori mai tineri, apărute după 2000, care să nu culmineze cu aplicarea în deriziune a etichetei

Page 12: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

12

de „mizerabilism” și care să treacă dincolo de calificative precum cel de „fracturist” pe care scriitori

pentru Adrian Schiop sau Ionuţ Chiva le-au găsit la un moment dat atractive și un bun instrument de

auto-promovare, dar care au sfârșit prin a se întoarce împotriva lor. Autorii „serioși", pentru care

această alăturare, justificată metodologic, poate părea dezonorantă, vor găsi o consolare în faptul că

ea nu pornește de la o grilă a valorii estetice. Acestea fiind zise, deși voi urmări mai ales tematizările

particulare ale moralității, nu voi neglija să analizez mijloacele (estetice), strategiile discursive

subordonate „obiectivului” literar și să evaluez succesul fiecărei întreprinderi.

Voi explora în continuare trei tipuri de discurs etic al romanului: moralizator/didactic, al

relativismului moral și al problematizării. Voi încerca sa demonstrez, totodată, legitimitatea și

relevanța superioară a acestuia din urmă în circumscrierea formelor predilecte ale moralității

contemporane. Cred că aceste instrumente teoretice fac posibilă depășirea a două direcții inerțiale ale

cercetării umaniste românești din ultimele decenii: desconsiderarea ilustrărilor romanești ale

fenomenelor morale sau tratarea necritică, respectiv suspicioasă a acestor ilustrări ca o sursă de

prescripții.

Page 13: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

13

Etica ficțiunii

I.1. Întoarcerea către etică

În primul capitol sunt descriși parametrii de desfăşurare ai dezbaterilor occidentale curente

despre etică și literatură, identificând patru direcții principale de investigație: orientarea spre

literatură a unor filosofi ai morale precum Martha Nussbaum, Alisdair MacIntyre sau Charles Taylor,

o întoarcere spre etică promovată de autori deconstructivişti precum Jacques Derrida, Paul De Man şi

J. Hillis Miller, tipul de naratologie practicat de Wayne Booth, James Phelan şi David Parker şi

focalizarea lor asupra eticii şi gândirea feministă, marxistă şi postcolonialistă, care urmăresc

reprezentările genului, ale clasei şi rasei în literatură, film etc. Acestea sunt, în principiu, și modelele

cu care am intrat în dialog pe tot parcursul lucrării.

I.2. Structurile etice ale romanului

I.2.1. Instanțe ale comunicării – situații etice Pentru a defini domeniul eticii în roman, am propus o clasificare a conținuturilor morale ale

romanului în conținuturi manifeste, implicite și latente. Acestea ar corespunde, pe rând,

evenimentelor reprezentate și valorizărilor morale explicite operate de personaje sau agenți

naratoriali, valorizărilor presupuse în organizarea universului ficțional, respectiv evaluărilor morale

pe care sunt invitați să le realizeze cititorii. Clasificarea mea este, în parte, inspirată de distincția lui

Adam Zachary Newton între structura etică reprezentațională, cea narațională și cea hermeneutică a

romanului, cu diferența că cea propusă de mine organizează „încărcătura” etică a romanului nu atât

în funcție de nivelul la care este ea actualizată, ci în funcție de gradul de explicitate al acestei

actualizări.

Pentru o clasificare a situațiilor etice incluse în roman, am apelat la modelul lui Seymour

Chatman, dezvoltat și nuanțat de James Phelan. Phelan identifică patru tipuri de situaţii etice: a

personajelor (cuprinzând judecăţi şi acţiuni), a naratorului (care poate fi în mai mică sau mai mare

măsură creditabil), a autorului implicit (reflectată în strategiile narative care ne influenţează

răspunsurile) şi a cititorului real (care răspunde la acţiunile personajelor şi la modul în care sunt ele

reprezentate sau valorizate).

Page 14: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

14

I.2.2. Critică literară etică: o tipologie Am apelat la clasificarea lui Newton pentru a oferi o imagine asupra celor mai influente

modele de critică etică, arătând totodată că cele care se opresc fie la nivelul reprezentării, fie la cel

narațional sau cel hermeneutic4 sunt fatalmente reductive și improprii. Am presupus, așadar, că

punctul sau punctele de vedere ale romanului se pot reconstitui doar la intersecția acestor structuri.

Totodată, nu mi-am propus ca prin armonizarea acestor dimensiuni să recuperez o

semnificaţie textuală stabilă şi omogenă, care să poată fi concretizată uniform, ci să ilustrez

traiectorii interpretative caracterizate totodată prin probabilitate (permisă de raportarea permanentă la

text ca instanță de ancorare a semnificației și la ceea ce are el de oferit efectiv în termeni de

deschideri interpretative) şi mutabilitate (luând în calcul pluralitatea acestor deschideri).

I.3. Narațiunea și experiența morală

Am continuat prin a indica două seturi de efecte ale lecturii asupra experienței morale a

cititorului. Am explorat apoi modurile în care sunt asigurate narativ aceste tipuri de implicare, din

perspectiva genurilor şi convenţiilor literare, mai exact prin investigarea legăturii dintre opţiunile

formale şi tematice ale autorului şi anumite tipuri de efecte retorice.

I.3.1. Narațiunea ca prelungire a experienței. Modelul cantitativ Dacă, dintre genurile literare, romanul îşi aduce cea mai însemnată contribuţie din punctul de

vedere al problematizării morale, acest lucru este, la un prim nivel, o consecinţă a componentelor

mimetice care dau specificul formei narative (întâmplările care compun acţiunea, personajele care o

declanşează etc.) Argumentul vizează o cunoaştere prin acumulare de „cazuri” sau situaţii care să ne

solicite în moduri particulare atenţia şi imaginaţia morală. Dictonul invocat de Martha Nussbaum,

„We have never lived enough” („nu am trăit niciodată suficient”), este un punct adecvat de pornire,

mizând pe limitele obiective ale experienţei umane, pe care, susţine Nussbaum, le-am putea

transgresa prin lectura romanelor.

Primul tip de efecte trimite, așadar, la prelungirea experienței prin îmbogățirea ei cu o plajă

mai largă de situații și soluții morale. Altfel spus, acest model cantitativ poate fi descris ca o

prelungire orizontală a experienței (permiţându-i cititorului să intre în contact cu un set nou de

provocări, situaţii şi soluţii morale şi încurajându-i implicarea empatică).

I.3.2. Narațiunea ca experiență structurată. Modelul calitativ

4 În termenii lui Adam Zachary Newton, detaliați în capitolul I.2. Structurile etice ale romanului.

Page 15: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

15

În acest capitol am încercat să arăt că, în ciuda insistenței Marthei Nussbaum asupra

asemănărilor dintre anumite romane și viața trăită, adâncimea de perspectivă pe care ne-o permite

literatura nu este un efect al dimensiunii ei mimetice, de reprezentare a unei „bucăţi de existenţă”

eficient comprimată, ci al acelor operaţii de selecţie şi combinare care trimit mai curând la

artificialitatea ei şi care îi permit cititorului să îi experimenteze semnificaţia prin ceea ce Iser

numeşte „producere de consistenţă”5.

Cel de-al doilea set de efecte morale ale literaturii vizează, așadar, „structurarea” experienței

morale a cititorului prin strategii de selecție și ordonare care să confere profunzime, coerență cauzală

și un grad mai mare de inteligibilitate materialul „realității” odată transformat în material narativ.

I.3.3. Identitatea narativă În acest capitol, am oferit o imagine sumară asupra celor mai importante moduri în care poate

fi conceptualizată relația de dependență între identitate și narativitate, aducând în discuție perspectiva

lui Alasdair MacIntyre, a lui Charles Taylor și a lui Paul Ricoeur, respectiv, pentru o poziție

polemică, pe aceea a lui Galen Strawson. Pentru că o încercare de definire a „identității” ar

presupune o incursiune pe care specificul lucrării mele nu mi-o permite, mă voi limita, în scopurile

capitolului de față, la a surprinde câteva ipostaze ale relației pe care o poate stabili cu narativitatea.

Aceasta din urmă a fost înțeleasă drept mod coerent de organizare cauzal-temporală6 a existenței, cu

unele trimiteri spre spațiul ei predilect de manifestare, cel literar.

Am insistat asupra contribuției lui Paul Ricoeur din Soi-même comme un autre și a asupra

aceleia a lui Galen Strawson, din The Self. Conjugate, cele două teorii ar putea oferi o deschidere

importantă spre domeniul moralei, oferind instrumente utile în abordarea unor chestiuni legate de

orientarea morală spontană în contrast cu instituțiile promisiunii sau ale angajamentului sau de

capacitatea de a lua decizii morale izolate de o „identitate morală” de tip idem care să le legitimeze și

integreze într-o narațiune personale. Ambele perspective pot fi valorificate în analiza literară, în

special atunci când avem de-a face cu romane precum Omul fără însușiri, dar și în tratarea problemei

unității de conștiință în romane românești precum Matei Brunul al lui Lucian Dan Teodorovici sau

Pupa Russa, de Gheorghe Crăciun.

5 Wolfgang Iser, Actul lecturii. O teorie a efectului estetic, ed. cit., p. 76. 6 De domeniul succesiunii cauzale ar ține, potrivit lui M. Bahtin, intriga, iar de temporalitate, povestea. Raportată la termenii lui Bahtin, discuția despre „identitatea narativă” are în vedere mai curând primul nivel.

Page 16: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

16

I.4. Romanul și filosofia morală

În acest capitol, am adus în discuție câteva aspecte legate de relația pe care o poate stabili

genul romanesc cu filosofia morală. Mai exact, am pornit de la premisa conform căreia contribuția

romanului la gândirea morală nu se poate descrie doar în termenii unei extensii frivole a discursului

filosofic.

Afinitatea dintre cele două genuri reprezintă una dintre mizele centrale ale lucrării Marthei

Nussbaum, Love’s Knowledge. Filosofia lui Aristotel ar oferi, potrivit autoarei, un teren propice

acestei apropieri, spre deosebire de filosofia kantiană sau utilitaristă, incompatibile cu sau chiar ostile

formei narative7. Specific aristoteliene sunt, în viziunea lui Nussbaum, „respectul pentru emoții,

atitudinea experimentală și non-dogmatică în fața multiplicității tulburătoare a vieții”8 sau, într-o altă

formulare, prioritatea percepției/a concretului/particularului și relevanța etică a evenimentelor

impredictibile. Pentru Aristotel, ca și pentru Nussbaum, morala nu poate fi codificată printr-o teorie a

cunoașterii științifice, oricât de elegantă, și de aceea apelul la lucrări literare, care cultivă imaginația

morală, angajează percepția și oferă soluții în confruntarea cu contingentul și ambivalența, este nu

doar util, ci esențial.

Problema intervine atunci când Nussbaum trece de la un vocabular descriptiv la unul

normativ şi îşi filtrează lecturile în funcţie de exemplaritatea discursului moral al romanului în raport

cu principiile filosofiei aristoteliene. Aşa cum arată Richard Posner9, metoda tinde să excludă

dimensiuni importante ale vieții morale interioare, precum predispoziția spre exces, pe care calea de

mijloc aristoteliană le suprimă și a cărei dramatizare în roman ar fi, prin urmare, în cel mai bun caz

irelevantă.

O altă observație asupra căreia m-am oprit în acest capitol este aceea că romanele ar putea fi

integrate în filosofia morală. Mai exact, Nussbaum pledează pentru acele romane care ar înainta,

printr-un conținut particular, anumite viziuni şi seturi de posibilităţi pe care formula expoziţională a

discursului filosofic le ratează (dar care totodată oferă repere de virtute). Încercând să-i confere

literaturii o demnitate superioară, prin asimilarea ei în filosofia morală, Nussbaum încetează să o

7 În schimb, arată Martha Nussbaum, ostilitatea lui Platon față de teatrul grec era de altă natură. Nu este contestată capacitatea literaturii de a ne influența judecățile (chiar dimpotrivă), ci validitatea mimetică a proiectului dramatic. Importanța acordată contingentului în tragedie nega autosuficiența unei persoane virtuoase (v. observația lui Socrate, „o persoană bună nu poate fi rănită”). 8 „a respect for the emotions, and a tentative and non-dogmatic attitudine to the bewildering multiplicities of life”, Ibidem, p. 25 9 Richard Posner, Against ethical criticism, „Philosophy and literature”, vol. 21, 1997.

Page 17: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

17

trateze ca literatură, astfel încât realizările individuale ale genului devin mai puțin importante decât

posibilitatea de a trata romanul ca vehicul pentru o teză sau alta.

Așadar, chiar dacă premisele generale ale lucrării lui Nussbaum îmi sunt, în sine, utile, am

încercat să mă delimitez de setul de criterii practicate în selecția romanelor. Dincolo de accentele de

moralism și de apropierea forțată a romanului de filosofia morală, cred, alături de Cora Diamond10 că

Love’s knowledge are o premisă centrală a cărei falsitate nu poate fi demonstrată („it’s not

falsifiable”). Mai exact, dacă luăm în serios observația conform căreia romanele ar contribui la

consolidarea gândirii morale a cititorului, fie și pentru a o invalida, deci dacă ne dedicăm efortului de

a discerne structuri etice și posibile efecte ale acestora, întreprindem deja o lectură „morală”. Cu atât

mai mult dacă ne restrângem domeniul de investigație la romanele pe care le tratează Nussbaum, al

căror conținut deliberativ este evident și care încurajează în mod explicit o astfel de lectură.

I.5. Atracția alterității

I.5.1. Forme ale participării. Subordonarea În acest capitol, am invocat câteva încercări de condiționare a efectelor etice ale literaturii

pornind de la etica alterității înțelese cultural. De pe această poziție, literatura are valoare etică doar

atunci când ne oferă acces și ne invită să adoptăm punctul de vedere al unui specimen cultural care

ne sensibilizează față de diferenţe de clasă, de gen, de orientare sexuală etc. Corelativ, literatura

lipsită de aceste valențe ar fi ori irelevantă moral, ori imorală și chiar „nocivă”, atunci când forța ei

de seducție acționează pentru a întări norme hegemonice, adică atunci când se face vinovată de

misoginism sau discriminare pe alte criterii. Am arătat că vocabularul alarmist pe care îl mobilizează

adesea autori precum Fredric Jameson își are proveniența în supralicitarea capacității de subordonare

a cititorului prin mecanismele empatiei.

I.5.2. Răspunsuri empatice la iluzia referențială Supralicitarea consecințelor empatiei față de personaje poate reprezenta, însă, și un punct de

plecare pentru încercări de cooptare a literaturii în sprijinul unor cauze liberale, cum este aceea a

Marthei Nussbaum. Paradoxal, funcţia socială a empatiei tinde să fie supralicitată indiferent dacă

produce rezultate pozitive, într-o grilă a alterităţii recuperate (Nussbaum), sau negative, când

favorizează represiva conştiinţă privată, devenind complice la operarea puterii sociale (Jameson),

până la echivalarea cu un soi de subordonare totală faţă de „diferenţă”.

10 Cora Diamond, Martha Nussbaum and the need for novels în „Philosophical Investigations”, aprilie 1993.

Page 18: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

18

Obiectele predilecte ale celor două „tabere” sunt uneori surprinzător de apropiate. Pentru a

oferi doar două exemple, romanele lui Henry James sunt celebrate de Nussbaum și supuse unei

demistificări etice extreme de către Jameson, iar ale lui Jane Austen au fost cooptate de critica

feministă și denunțate de cea postcolonialistă. O posibilă explicație pentru aceste suprapuneri este

dată de criteriile aplicate în aceste metodologii. Am discutat deja despre condițiile de relevanță care

guvernează opțiunile Marthei Nussbaum, astfel încât nu voi aduce aici în discuție decât o preferință,

a tuturor acestor direcții de gândire, pentru romane mai curând conservatoare ca stil, care mizează pe

„iluzia de realitate”, creează personaje atent înzestrate astfel încât să ne reclame empatia sau, în

termenii lui James Phelan, în care dimensiunea mimetică este mai bine reprezentată decât cea

sintetică. Altfel spus, ambele seturi de metode vizează referențialitatea, înțeleasă fie ca o „momeală”

(„referential lure”), fie ca un instrument oportun, de natură să încurajeze toleranța.

I.5.3. Forme ale participării. Dialogul Am încercat să arăt că, deşi este confiscat de discursul studiilor culturale prin supralicitare, un

vocabular al răspunsului empatic se poate dovedi util în descrierea angajamentului nostru faţă de

lumile ficţionale şi mecanismele „tranzacţionale” care au loc între discursul ficţiunii şi gândirea

morală a cititorului, însă doar în măsura în care descriem empatia ca premisă a dialogului, și nu a

supunerii absolute față de conținuturile etice ale textului. O astfel de perspectivă avansează și Toma

Pavel. Potrivit lui Pavel, citim „pentru a înţelege mai bine lumea în care trăim, dar şi pentru a ni se

deschide lumi alternative, seturi alternative de situaţii, care pun lumea reală în perspectivă,

contestându-i supremaţia. Orice operă de ficţiune are această putere11” . Această prezumţie dă seama

de capacitatea ficțiunii de a ne îmbogăți viziunea morală prin simplul dialog cu perspective diferite

de cea la care ne oferă acces propria experienţă.

Tipurile de efecte extrase în capitolul „Narațiunea și experiența morală” nu sunt condiționate,

la nivelul cititorului, decât de disponibilitatea acestuia de a intra într-un dialog cu lumea ficțională

sau, în cuvintele lui Gadamer, de a interoga textul și de a se lăsa, la rândul său, interogat de text.

I.5.4. Aserțiunea textului și aserțiunea cititorului

11 We certainly enjoy fiction because it helps us better understand the world to which we belong. We like to recognize our world in the worlds of imagination, but we also appreciate fiction for its ability to make us less dependent not just on actual stimuli but on actuality as such. In other words, we also appreciate it for its power to create alternative sets of situations, thereby putting the actual world into perspective,challenging its supremacy. All fiction wields this power”. Toma Pavel, Fiction and imitation in „Poetics Today”, 21.3, 2000.

Page 19: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

19

Gibson adună sub noțiunea de retorică acea categorie de funcții ale limbajului care închid

căile de dialog cu cititorului: „Retorica este violența care refuză să asculte, refuză schimburile,

asimilarea, hibridizarea, autoreflexivitatea. Prin contrast, conversația păstrează relația etică cu

celălalt și posibilitatea de a retrage ceea ce s-a spus, iar discursul filosofic caută să evite violența

îndepărtându-se de retorică”12. Precizez și aici că abordarea mea se îndepărtează de a lui Gibson prin

faptul că tratează retorica de tip „discurs ca revendicare a lumii13” ca o subcategorie, pe care am

numit-o retorică asertivă. Urmând sugestiile lui Gibson rezumate mai sus, stimularea identificării ar

ține de o strategie retorică de autoaserțiune, pe când stimularea empatiei ar funcționa după un model

conversațional care permite interogarea eului cititor.

La nivelul cititorului, Gibson discută despre limitele receptării și în special ale unor modele

de conceptualizare a acesteia. Retorica și teoria receptării care vizează, respectiv mizează pe

„concretizare” ar constitui, pentru Gibson, doi poli ai aceleiași tendințe spre autoafirmare (a textului,

respectiv a cititorului) care sabotează implicarea etică.

I.6. Rolul emoţiilor în gândirea morală

Pentru importanţa emoţiilor în gândirea morală pornind de la o concepție a sinelui

„reintregrat” pledează convingător Bernard Williams sau, mai aproape de zona mea de interes,

Marcel Proust, Hillis Miller, James Phelan, Martha Nussbaum, Iris Murdoch ș.a. Contribuția lui

Bernard Williams este esențială pentru evoluția acestei ramuri a filosofiei morale. Pentru Williams,

emoția și judecata morală nu pot fi separate sau, mai precis, nu se poate distinge între dimensiunea

morală și cea emoțională a unei judecăți. Temeiurile raționale nu ar avea, așadar, o pondere mai mare

decât impulsurile în motivația morală. Emoții precum șocul, indignarea și admirația sunt exemple

clare în acest sens și se pot aplica fără dificultate și reacțiilor cititorilor la personajele ficționale sau

acțiunile lor.

I.6.1. Empatie, percepție și atenție Apelând în special la intuițiile Marthei Nussbaum și ale lui Iris Murdoch, am evaluat moduri

alternative de conceptualizare a felului în care ne sunt antrenate emoțiile în actul lecturii, arătând că

12 „Rhetoric is the violence which refuses to listen, refuses exchange, assimilation, hybridization, self-reflexivity. By contrast, conversation maintains the ethical relation with the other and the possibility of unsaying what is said, and philosophical discourse seeks to avoid violence in turning away from rhetoric”. Andrew Gibson, Postmodernity, Ethics, and the Novel, Routledge, London, New York, 1999, p. 190. 13 „Discourse as a claim upon the world”, Ibidem, p. 191.

Page 20: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

20

termenii de „percepție” sau „atenție morală” și conotațiile lor pot fi folosite cel puțin la fel de fertil

ca cel de „empatie” pentru a descrie natura acestei implicări.

I.7. Valoare epistemologică-valoare morală?

Pe lângă descrierile laturii afective a interacțiunii dintre text și cititor, am explorat limitele

teoriilor conform cărora romanul ar constitui o sursă de orientare morală strict în virtutea aportului

său epistemologic. Altfel spus, nu cred că putem stabili o relație de cauzalitate între înclinația spre

viciu și ignoranță, astfel încât literatura să ne orienteze spre virtute prin simplul fapt că dramatizează

situații și operează valorizări de natură să scoată la lumină diferența dintre bine și rău. Interacțiunea

autentică dintre text și cititor are întotdeauna atât o componentă afectivă, cât și una cognitivă, iar

identitatea morală a cititorului este antrenată și îmbogățită cu contribuția ambelor componente

I.8. Fapt, valoare, constatare și performare în literatură

Cu ajutorul lui Bernard Williams, dar și al altor perspective înrudite, am identificat în

„descrierile dense” o zonă în care valorizările etice spontane – emoționale –, și cele bazate pe

judecăți – epistemologice – sunt imposibil de separat. Extrapolând această observație asupra

literaturii, Simon Haines conchide că „limbajul ei este cel mai dens dintre toate; aici judecata

coincide în cel mai complet mod cu înțelegerea14. Luând în calcul și statutul „performativ” al actului

scrierii, am stabilit în literatură ar fuziona o anumită imagine asupra realității obiective (prin ceea ce

Kenneth Burke numea „strategii de circumscriere/încapsulare a situației”) cu o viziune valorizantă a

elementelor acestei realități obiective. Dacă înțelegem literatura ca act dublu performativ (ca rezultat

al prestației autorului15 și al prestației cititorului), precum J. Hillis Miller16, putem vorbi despre

această fuziune la nivelul ambelor instanțe de concretizare a textului. În ceea ce privește autorul, a

cărui prestație instituie realitatea textului ficțional, o sinteză personală de fapte și valori vor

determina această prestație.

14 „The language of literature is the thickest of all: here judgment coincides most completely with apprehension”, Ibidem, pp. 29-30. 15 Dacă „prestația” este un rezultat al „intenției”, acest transfer nu se poate face decât în termenii pe care i-a sugerat Antoine Compagnon în Demonul teoriei. Pentru Compagnon, intenția nu se identifică cu premeditarea „clară și lucidă”, ci ar corespunde „structurilor profunde ale unei viziuni a lumii, unei conștiințe de sine”, apropiindu-se, în acest fel, de o formă a „gândirii indeterminate” a lui Georges Poulet. Aceasta ar fi, potrivit lui Compagnon, singura formă în care poate fi recuperată intenția autorului ca proiect creator. 16 J. Hillis Miller aduce ca argument figurile de stil, care ar ilustra caracterul performativ al întrebuințării limbajului în literatură prin faptul că nu există ca atare în natură.

Page 21: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

21

La nivelul cititorului, are loc un fenomen similar, chiar dacă valorile extrase de acesta sunt

așezate într-o altă configurație decât cea de origine (cea în care le-a așezat autorul în momentul

scrierii romanului). În cazul cititorului, devine chiar mai clar modul în care percepția textului are atât

un conținut factual (înregistrarea secvenței de acțiuni care constituie povestea), cât și unul evaluativ,

avându-și proveniența în suma de experiențe anterioare și judecăți asupra acestora, care compun ceea

ce am putea numi „sistem personal de valori”.

Page 22: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

22

II. Retorica morală a ficțiunii

Dacă prima parte a lucrării mele, pe care am numit-o „Etica ficțiunii”, se concentrează pe

formularea unor elemente de viziune de fundal asupra relației dintre literatură și etică, cea de-a doua

parte oferă precizări legate de metodologia critică pe care am aplicat-o asupra romanelor selectate.

Secțiunea de față detaliază modul în care se situează lucrarea mea în raport cu o serie de exigențe

aplicate discursului etic al ficțiunii.

II.1. Ce tip de companie cultivăm? Tell, don't show

În acest capitol, m-am raportat la unul dintre cele mai influente modele de critică etică

naratologică din spațiul occidental, cel al lui Wayne Booth. Mai precis, m-am oprit asupra premisei

conform căreia literatura poate fi înțeleasă în termenii unui act de comunicare cu o necesară şi

inevitabilă încărcătură morală. Potrivit lui Booth, această încărcătură trebuie să fie nu numai

explicită, ci și ţinută în mod scrupulos şi responsabil sub control. Retorica romanului denunță ceea

ce Booth numește „narare impersonală” și consecințele ei, în special în combinație cu personaje a

căror orientare morală este discutabilă. Reprezentarea (sau accesul la viața interioară a personajului)

generează inevitabil o oarecare simpatie față de personaj, iar atunci când nu este dublată de un

comentariu naratorial care să atragă atenția asupra deficiențelor lui etice, această simpatie ar putea,

potrivit lui Booth, că corupă cititorul. De aici decurge imperativul unei canalizări stricte şi „morale”,

care să evite ambiguitatea de „viziune” sau, altfel spus, care să aspire spre claritatea perspectivei şi

spre limpezime morală. Creaţiile ostentativ sintetice (textualiste), cele în care instanţele narative nu

sunt înzestrate cu suficientă autoritate pentru a exprima un punct de vedere net (al operei), lăsând

cititorul pradă unei confuzii care poate prolifera la nesfârşit, sau cele concepute doar pentru a afişa

virtuozitatea tehnică a autorului, fără un conţinut moral, sunt condamnate uniform de Booth.

II.1.1. Confuzie factuală, confuzie etică Dificultatea lui Booth de a accepta confuzia (chiar şi în ceea ce priveşte opoziţiile factuale)

are o provenienţă similară celei în virtutea căreia respinge ambiguitatea morală. Ea este o consecință

a exigențelor sale mimetice, a insistenței de a identifica în personaj o persoană posibilă. Booth

echivalează sacrificarea componentei coerent-mimetice cu o capitulare în fața confuziei moderne sau

o formă de propagare a acesteia. Doar că, bineînțeles, principiul noncontradicției și derivatele sale

mai apropiate de terminologia filologică (coerență, mimetism, univocitatea semnificației, ierarhia

Page 23: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

23

autorităților textuale) sunt imperative anacronice și, aplicate literaturii, par ușor naive, după cum

sugerează, printre alții, Toma Pavel în Lumi ficționale.

II.1.2. Ambiguitate și narare „pură” Am evidențiat aici dezaprobarea lui Booth faţă de incertitudine și reprezentările neamendate

ale imoralității în roman. Potrivit lui Booth, funcția principală a autorului implicit trebuie să fie aceea

de a sancționa acţiunile și deciziile reprobabile ale personajelor şi de a recomanda manifestările

virtuţii, astfel încât să canalizeze cu strictețe cititorul spre judecăți juste. Deși am apelat la unele

dintre argumentele lui Booth în a demonstra că preocuparea morală este un aspect de prim plan în

roman și că retorica joacă un rol important în comunicarea și receptarea acestei preocupări morale,

nu l-am urmat în întreprinderea lui de responsabilizare a autorului pentru formarea morală a

cititorilor potențiali.

II.1.3. Punctul de vedere unitar și polifonia Pentru a arăta că, fără a adera la modelul de analiză al lui Booth, putem trata lectura ca pe un

exercițiu creator, care ne implică moral prin contactul cu anumite experiențe ficționale, am apelat la

viziunea lui Mihail Bahtin. Intuiția lui Bahtin oferă un standard de organizare a conținutului etic al

romanului care descurajează tentativa de a recurge la autor ca autoritate semantică supremă. Chiar

dacă nu mă opresc asupra niciunei opere de valoare egală cu romanele lui Dostoievski sau care să

satisfacă cerințele unui roman polifonic, metodologia mea include de asemenea o preferință similară

pentru personaje „rotunde”17, care par să se miște dezinvolt și independent în lume, oferind puncte de

vedere aparent nesupravegheate care să reducă aparența de „întreg monologic”18 a operei. Așadar,

pluralitatea nesupravegheată a viziunilor avansate într-un roman ar putea stimula gândirea morală în

mai mare măsură decât un punct de vedere unitar livrat în mod autoritar.

II.2. Biografismul, critica eticistă și „salubrizarea” câmpului literar

În această secțiune, mă delimitez de o serie de metode întrebuințate de critica autohtonă

preocupată de raportul dintre literatură și etică. Apelul la biografia autorului ca motiv de discreditare

a operei, grile eticiste aplicate romanului sau importarea unor criterii ale criticii occidentale pentru a

17 E. M. Forster distinge între „personaje rotunde”, formulă care descrie un tip de personaj similar celui promovat de Bahtin, și „personaje plate”. Primele ar fi înzestrate cu aceeași „capacitate de a ne surprinde în mod convingător” pe care o caută și Bahtin în roman, pe când celelalte ar îndeplini funcții necesare, dar auxiliare. E. M. Forster, Aspecte ale romanului, Editura pentru Literatură Universală, București, 1968, pp. 70-83. 18 M. Bahtin, Problemele literaturii lui Dostoievski, ed.cit., passim.

Page 24: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

24

demistifica o formă sau alta de culpă politică a literaturii sunt toate exemple de abuzuri în aplicarea

criteriului etic în spațiul literar.

II.3. Manifestări ale gândirii morale în roman

Încorporând și cea mai mare parte a principiilor schițate mai sus, capitolul propune un sistem

deopotrivă terminologic și metodologic compus din trei elemente. Mai întâi, am stabilit că de

domeniul retoricii țin toate modurile de valorizare a conținuturilor etice ale romanului (pozitiv,

negativ, ezitant, autoritar, neutru-descriptiv, normativ etc.). Aceste valorizări pot lua fie forma unor

recomandări sau instrucțiuni de interpretare, fie a unor judecăți provizorii. Pe baza acestei constatări,

am stabilit că procedeele retorice ale romanului pot fi subsumate unei categorii a retoricii asertive

sau uneia a retoricii implicite.

II.3.1. Retorica explicită/asertivă și retorica implicită În sens larg, am înțeles strategiile retorice drept mijloace pe care şi le subordonează

obiectivele discursive. Pentru simplificare, am subsumat strategiile de „reducere a neînțelegerii” sau

de supraveghere a „viziunii morale” comunicate de roman, respectiv canalizare a judecăților operate

de cititor, unei categorii a retoricii explicite sau asertive, care ar corespunde, în linii mari, celei

pentru care pledează Booth. Voi încerca totodată să explic de ce o retorică directă și autoritară poate

fi cu greu pusă în slujba problematizării morale așa cum o înțeleg eu. O distanță marcată fără echivoc

față de personajele „negative” sau intruziunile de încurajare explicită a atitudinilor „virtuoase” poate

prezenta, însă, interes într-o analiză comparativă cu o retorică pe care o voi numi implicită.

Aceasta din urmă ar fi inerentă oricărui proiect narativ și se apropie mai mult de modelul pe

care îl propune James Phelan în Narrative as Rhetoric, cel al unei „sinergii între intenția autorului,

fenomenul textual și răspunsul cititorului”19. Fiecare dintre aceste tipuri de retorică antrenează

diverse combinaţii de elemente de reprezentare şi procedee naratologice.

Unui model al retoricii asertive i-ar corespunde „operațiile de valorizare” autoritare (de tipul

celor favorizate de Booth), iar unui model al retoricii implicite i-ar corespunde acele valorizările cu

funcție de propunere, supuse evaluării cititorului. Diferența dintre cele două modele retorice se poate

defini și prin întinderea plajei de răspunsuri pe care le face posibile, retorica asertivă fiind aceea care

îngustează parametrii în care poate fi actualizat la nivel moral textul. În sens invers, retorica implicită

19 „the synergy occurring between authorial agency, textual phenomena, and reader response”. James Phelan, Narrative as Rhetoric.Technique, Audiences, Ethics, Ideology, Ohio State University Press, Columbus, 1996, „Preface”, p. xii.

Page 25: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

25

este aceea prin care nu se oferă o perspectivă închisă și definitivă asupra formulelor etice avansate de

roman.

II.3.2. Formule etice circumscrise În schema pe care o propun, formulele etice nu ar fi altceva decât setul de atitudini și soluții

morale înaintate de personaje și/sau agenți naratoriali. Denumirea de formule etice circumscrise are

rolul de a evidenția limitele universului în care se manifestă, și anume cele ale spațiului ficțional.

Prin termenul de „formulă etică” am desemnat, deci, soluțiile morale dramatizate și punctele de

vedere avansate de instanțele textului, astfel încât, prin raportarea acestor formule etice la structura

retorică adoptată, să pot reconstitui discursul etic al romanelor analizate.

II.3.3. Discursuri etice romanești Înțelese ca rezultantă a formulelor etice circumscrise și a tipului de retorică practicat, tipurile

de discurs etic al romanului se pot clasifica în discurs al problematizării morale, discurs relativist și

discurs didactic/moralizator, pe care le-am definit pornind de la o separare simplă a modurilor

gândirii morale în general.

Prin invocarea acestor tipuri de discurs drept căi pe care le pot adopta romanele românești

contemporane, nu sugerez că acestea s-ar regăsi în stare pură în vreunul dintre ele. Obiectivul acestui

capitol a fost acela de a oferi o expresie condensată (și inevitabil reductivă) unei viziuni asupra

valorii morale a romanelor, în general, viziune care, în forma ei desfășurată și aplicată obiectului

literar, va primi mai multe nuanțări.

Page 26: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

26

III. Etosuri și identități morale

în romanul românesc contemporan (1989-2015)

III.1. Introducere

III.1.1. Teme majore și teme triviale În acest capitol, am oferit o imagine de ansamblu asupra lucrărilor care au ca obiect de studiu

romane românești apărute după 1990. Am invocat, în acest sens, volume de sinteză precum cea a

Irinei Petraș, Oglinda și drumul20, cea a Taniei Radu, Chenzine literare21, sau cea a lui Dan C.

Mihăilescu, Literatura română în postceaușism. Proza22, care se mulțumesc să inventarieze oferta

editorială curentă. Niciunul dintre aceste studii nu are o direcție de cercetare propriu-zisă, iar atunci

când operează, totuși, cu descrieri supra-ordonatoare, acestea din urmă iau o formă vagă precum

Prezentul ca dezumanizare sau Literatura ca descărcare posttraumatică.

Totodată, există cel puțin trei lucrări importante care abordează literatura scrisă după anul

1990 printr-o raportare mai nuanțată la climatul intelectual, mai exact cărțile lui Ion Simuț,

Reabilitarea ficțiunii23 și Simptomele actualității literare24, care oferă o imagine panoramică asupra

a ceea ce autorul numește „criza ficțiunii”, respectiv cartea Sandei Cordoș, Lumi din cuvinte. Aceasta

din urmă are meritul de a identifica transformările apărute în literatura română după 1990 la nivelul

problematicilor predilecte. Pe lângă formula „romanului identitar”, Cordoș propune o clasificare a

romanelor românești apărute după 1990 în „romane ale memoriei” și „romane împotriva memoriei”.

„Memoria” trimite, și aici, la o conștiință a istoriei naționale recente. Tema identității naționale poate

fi reținută de istoria literaturii române ca direcție dominantă în explorarea narativă a confuziei și

neliniștii care au guvernat societatea anilor 1990, însă la fel de importante mi se par diferențele care

apar în valorificarea acestor problematici. Pentru a putea extrage din această direcție de reflecție

romanescă niște puncte de vedere sau moduri de valorizare, am afirmat că această abordare istorică și

tematică trebuie completată de una naratologică.

III.1.2. Instrucțiuni de lectură

20 Irina Petraș, Oglinda și drumul. Prozatori contemporani, Editura Cartea Românească, 2013. 21 Tania Radu, Chenzine literare, Editura Humanitas, București, 2014. 22 Dan C. Mihăilescu, Literatura română în postceaușism, Vol II, Proza. Prezentul ca dezumanizare, Ed. Polirom, Iași, 2006. 23 Ion Simuț, Reabilitatea ficțiunii, Editura Institutului Cultural Român, București, 2004. 24 Idem, Simptomele actualității literare, ed.cit., 2007.

Page 27: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

27

Tipul de lectură critică pe care l-am practicat în capitolul care urmează pornește de la ideea că

literatura română contemporană are mai multe de oferit în termeni de „gândire morală” decât o

restituire a realității falsificate de realismul socialist. Chiar dacă multe dintre romanele despre care

discut propun, la nivel reprezentațional, ilustrări ale „vieții în comunism”, respectiv ale „tranziției”,

mi-am propus să arăt că discursul lor prezintă mai multe puncte de divergență decât asemănări.

Pe lângă dispozitivul teoretic detaliat în capitolul „Manifestări ale gândirii morale în

roman”,, am apelat, în acest sens, la câteva instrumente de investigare împrumutate de la naratologici

contemporani precum James Phelan, Peter Rabinowitz sau Jaap Lintvelt.

III.2. Narațiunea personală în Matei Brunul

III.2.1. Convenții narative Am propus, în această secvență, o serie de posibile lecturi ale Notei autorului, respectiv a

primului capitol. Mai precis, folosind noțiunile lui Peter Rabinowitz de „audiență naratorială” și

„audiență auctorială”, am încercat să extrag convențiile romanului prin raportarea la tipul de audiență

vizat prin aceste prime pagini.

III.2.2. Biografie şi narativitate Punând în relație amnezia protagonistului și modul în care este organizat materialul narativ în

romanul lui Lucian Dan Teodorovici, am stabilit că tot ce i se întâmplă lui Bruno în capitolele pare

ale romanului poate fi circumscris unui regim postbiografic, care survine sfârşitului naraţiunii sale

biografice. De aici şi caracterul oportun al alternării nivelurilor temporale între capitolele pare şi cele

impare, de la acest interval sumbru şi lipsit de orizontul eliberării, la cel prezent, ceva mai dinamic

sub aspectul consecinţelor biografice.

III.2.3. Poveşti exemplare Am stabilit apoi că romanul lui Teodorovici poate fi citit și ca un comentariu asupra „nevoii de

poveste”, mai exact a acelui tip de poveste organizată după principiile basmului, care presupune

trasee biografice exemplare, protagonişti (eroi) care reclamă dacă nu identificare, măcar aprobare

absolută, și personaje univoc negative, concepute doar pentru a ne întări această aprobare. Dincolo

de faptul că își expune protagonistul mai multor astfel de „povești”, autorul implicit se disociază de

această practică prin intervenții directe în acest sens.

III.2.4. Subiecţi şi agenţi Pentru că Brunul este un protagonist retractil şi contemplativ, cu tresăriri de curiozitate (mai

curând reactive) şi încercări de problematizare care nu-şi găsesc niciun punct de sprijin sau, altfel

Page 28: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

28

spus, care este lipsit de resorturile psihologice şi premisele biografice care să-i permită să acţioneze

ca declanşator al acţiunii, am identificat o serie de elemente naratologice cu rol catalizator în acest

sens.

III.2.5. Rolul narativității Am discutat, în cele din urmă, despre două consecinţe complementare ale structurii inedite a

romanului, pe care am pus-o în relație cu problematica acestuia. Mai întâi, ea determină un început

de tip in media res, care trimite la construcţiile de la începuturile genului, cu toată gama de aşteptări

specifice. Acest model narativ antrenează în mod tradiţional o succesiune retrospectivă care să

justifice starea lucrurilor de la momentul iniţial. Tot tradiţionale sunt şi principiile care organizează

această secvenţă retrospectivă, începând cu simplificarea lanţului cauzal care să dea seama de situaţia

curentă a protagonistului. Doar că, în cazul lui Matei Brunul, procedeul suferă unele mutaţii. La

nivelul realizării, vorbim despre delimitarea netă a planurilor, care atrage atenţia asupra formei şi îi

afişează demonstrativ alcătuirea artificială. La nivelul funcţiei, apariţia amneziei în succesiunea

evenimentelor are rolul de a-i întrerupe reprezentarea în conştiinţa protagonistului. Prin suprapunerea

celor două elemente, se obţine un efect care transcende atât semnificaţia formală, cât şi pe cea

mimetică. Matei Brunul ne apare, în această lumină, ca un roman în mod esențial despre biografie și

narativitate și despre modul în care atribuim valoare existenţei noastre.

III.3. Autoritatea unei parabole. Simion Liftnicul

III.3.1. Experiențe ale tranziției Simion Liftnicul era, la prima sa ediție, un roman „al actualității”, dar asta nu trimite decât la

obiectul relatării, la un „ce” care, din punct de vedere strict reprezentațional, se limitează la dramele

mărunte ale unui grup de locatari ai unui bloc din Bacău.

III.3.2. Cotidian și simbolic Posibilitatea de a substitui acestei felii sociale un întreg „spirit al vremii” extinde domeniul de

adresabilitate sau relevanța romanului și justifică, în parte, unanimitatea cu care a fost întâmpinat

Simion Liftnicul ca reprezentativ pentru fenomenul tranziției autohtone. Poveștile individuale se

deschid spre nivelul general-umanului mai întâi prin diversitate, prin identificarea ușoară a mai

multor „tipuri” care, prin permutarea unor caracteristici, compun un tablou ilustrativ și aproape

complet al acestui gen de comunitate.

Page 29: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

29

La un alt nivel, romanul alternează între acest plan al cotidianului recognoscibil și ușor de

extrapolat și unul simbolic, constituit din trimiteri naratoriale la pilde biblice (Arca lui Noe, Sodoma

și Gomora etc.), anecdote sau speculații despre idiosincrasiile religioase ale românilor.

III.3.3. Ambivalența retorică În acest capitol, am adus o serie de argumente menite să demonstreze că tonul dogmatic al

finalului romanului nu trebuie luat în serios, ca un denunţ al viciilor personajelor. Cel mai important

este acela că există, în Simion Liftnicul un grad suficient de ambivalenţă retorică încât să nu ne putem

pronunţa cu certitudine asupra moralei pe care o avansează, iar prin asta să atenuăm aparenţa

demonstrativă şi moralizatoare a Parabolei.

III.4. Întâlniri în regimul superlativului. Venea din timpul diez

III.4.1. Eroi și repere morale Sub aparenţele unei confruntări între două grupări care îşi împart populația confuză a

Bucureştiului, găsim două sisteme incompatibile de practici şi credinţe care îşi împart întâmplător

acelaşi teritoriu geografic. Altfel spus, avem de-a face cu două modele disjuncte, polarizante de

moralitate, care nu şi-ar putea disputa adeziunea aceleiaşi persoane decât în acest scenariu al

confuziei spirituale extreme. Primul model, promovat de Darius şi cei care îl urmează, este activ,

pragmatic, prescriptiv şi cu o conştiinţă accentuată a „misiunii”.

Cel de-al doilea, profesat de Vespanian Moisa, este unul contemplativ, ascetic şi inofensiv

politic (nu îşi propune răsturnarea „administraţiei seculare”) şi adoctrinar. Dezinteresul lui Moisa

faţă de „cele lumeşti” („Pe mine mă interesează sufletul oamenilor, nu salariul lor mediu25”), golurile

înregistrate de biografia sa (care reţine doar elementele de fabulos) şi vidul doctrinar al predicilor

conferă potenţă simbolului central al mişcării prin întreţinerea unui deficit mimetic.

III.4.2. Estetizarea morală Tehnicile de caracterizare a personajelor pot indica, în fiecare caz, o dimensiune pronunțat

tematică sau mimetică, în termenii lui James Phelan. Vespanian Moisa este supraînzestrat tematic,

devenind un fel de „erou de dincolo de lume” şi în afara ei. În cazul lui, această strategie urmează

convenţiile unei poveşti mitice, care nu respectă normele constitutive ale unei biografii realiste.

Totodată, ea supune ridicolului alte personaje. Atunci când şi ceilalţi membri ai Veştii Domnului

încearcă să facă saltul într-un plan superior al existenţei, dezicându-se de angajamentele sentimentale

25 Ibidem, p. 127.

Page 30: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

30

prealabile, romanul chestionează ceea ce am numit „estetizare morală”. Acest fenomen poate fi

extras ca temă a romanului atât pe baza opțiunilor formale descrise mai sus, dar și pe baza unei scene

în care Vespanian Moisa-individul este sacrificat în favoarea a ceea ce reprezintă. Această mișcare

desăvârșește proiectul de portretizare pe care l-am descris ca supradimensionare tematică și

subînzestrare mimetică a personajului. Totodată, scena are capacitatea ei de a concentra într-un gest

estetizant predilecțiile morale ale personajelor. Înjosirea și reestetizarea forțată care îi urmează sunt

stimulate de același idealism și de o convingere împărtășită asupra forței „simbolului”.

III.4.3. „Din toate timpurile deodată” Suceavă își propune să documenteze predispoziții comportamentale pe care putem presupune

că le vede ca fiind un obiect relevant al parodiei. Demistificarea își ratează însă obiectivul atunci

când supune ridicolului tipologii și moravuri clasate deja ca ridicole în sistemul de valori al oricărui

cititor cu discernământ. Cu alte cuvinte, din acest punct de vedere avem de-a face cu un roman

închis, o construcție care se surpă sub propriile pretenții de exhaustivitate și intenții didactice.

III.5. Iubirea față de Celălalt. Soldații. Poveste din Ferentari

III.5.1. Descinderi antropologice Romanul lui Schiop are, printre altele, datele unui roman de mediu, în special în prima și

ultima parte, înainte de formarea cuplului și după destrămarea acestuia (o translatare interesantă a

conținutului în formă este dată de îngustarea și dilatarea spațiului acțiunii odată cu disponibilitatea

perceptivă a protagonistului). Sub aspectul conținutului cultural pe care îl ilustrează, dar și al

elementelor de stil prin care alege s-o facă, Schiop poate fi asemănat cu Radu Aldulescu, romancier

ale cărui teme și tipologii predilecte se leagă de o idee de marginalitate socială.

Mediile din care se retrag protagoniștii corespund unor etosuri puternic codificate,

complementare în teorie, dar cu fracturi care devin evidente pe măsură ce înaintăm în roman. Pe de o

parte, avem de-a face cu un mediu al ONG-urilor și al „tinerilor stângiști”, din care se desprinde Adi

când este propulsat în teritoriul aparent sălbatic al Ferentarilor. Pe de altă parte, mediul de destinație,

cel al lui Alberto, este unul în care „maneaua și șmecheria fac legea” și care, pe lângă particularitățile

de interes antropologic („Dacă faci o bere unui străin, desfaci berea în fața lui”), are uzanțe care țin

de autoconservare: „Sunt două reguli de bază în Ferentari: […] prima e cam paranoică, să nu-ți dai

numele real și mai ales că nu arăți buletinul nimănui[…], iar a doua – să nu-ți dai adresa exactă și să

nu bagi în casă oameni cunoscuți la o bere”26.

26 Ibidem, pp. 36-37.

Page 31: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

31

III.5.2. Discursuri sociale Cu aceste premise narative, Soldații ar fi putut deveni foarte ușor o pledoarie pentru valoarea

alterității culturale, un apel la toleranță care să înregistreze imaginea Ferentarilor într-o versiune

destinată consumului liberal. Cu toate acestea, am încercat să arăt că Soldații nu numai că nu este un

roman militant, dar, în câteva puncte importante, nu satisface nici măcar rigorile minimale ale

„corectitudinii politice” sau altor discursuri asociate (studii queer etc.). În acest sens, am studiat

relația pe care o stabilește naratorul cu narațiunea și cu celelalte instanțe ale textului (personaje,

autor).

III.5.3. Arta angajată Chiar dacă atât practica artei angajate sau a toleranței liberale sunt denunțate de Schiop mai

curând dintr-un „calcul” decât din convingere, cred că această strategie (care se concretizează atât în

observațiile directe ale naratorului și în alte opțiuni stilistice, dar și în povestea însăși) este oportună.

Și nu atât pentru că o retorică liberală mai agresivă ar contraria cititorii mai conservatori sau cu

preconcepții greu de împăcat cu materialul epic al romanului. Romanul este destul de provocator

pentru a ne pune la încercare prejudecățile, dar refuză, totodată, să fie înțeles în termenii unui roman

„de stânga”. Însemnele „claselor” de proveniență schițate mai sus și care oferă premisele unui roman

„angajat” se retrag pentru a scoate la iveală doi indivizi, implicați într-un raport pe care romanul îl

gestionează, în cele din urmă, la nivel interpersonal, și nu politic.

III.6. Pupa Russa. Un caz paradigmatic?

În realizarea lui Crăciun, însă, dimensiunea sintetică a personajului (și a narațiunii înseși) și le

subordonează pe celelalte două (cea mimetică și cea tematică), ceea ce o recomandă ca punct de

plecare în analiza romanului. Favorizarea dimensiunii artificiale nu presupune, însă, neglijarea

contribuțiilor „ontologice” sau morale ale romanului lui Crăciun, ci abordarea lor prin filtrul unei

viziuni despre literatură care aparține romanului și îl determină cel puțin în aceeași măsură ca

personajele sau acțiunea acestuia. Mai mult, am încercat să arăt că există o relație aproape izomorfică

între elementele acestui nivel metadiscursiv și ale celui reprezentațional.

III.6.1. Morala personajului sintetic În acest capitol, am adus o serie de argumente pentru a arăta că valoarea etică a romanului nu

este infirmată de construcția textualistă sau de apelul la acest tip de personaj (sintetic), care dublează

prin datele sale caracterologice viziunea care a generat romanul.

Page 32: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

32

Mai întâi, se poate stabili o legătură între întoarcerea la stadiul ipotetic al personajului cu

fiecare gest auctorial, pe de o parte, și cultivarea de către Leontina însăși a acestei indeterminări

(relaţionale, spre exemplu), pe de altă parte. De aici decurge, cred, și necesitatea fragmentării acestei

biografii și a distribuției atipice, în roman, a elementelor care o compun.

III.6.2. Metadiscursul și semnificația Apropierea romanului lui Crăciun de unul precum Gluma, al lui Kundera, se susține la cel

puțin două niveluri, cel reprezentațional și cel narațional. Pentru a mă referi la primul, din ambele

proiecte se poate desprinde o problematică a moralei (individuale) aflate sub presiunea unui etos

totalitar, cel al regimului comunist. Cel de-al doilea oferă, cred, o similitudine mai importantă, dată

de modul de tratare a acestei problematici sau tipul de discurs practicat în livrarea poveștii.

Crearea unor ipoteze și investigarea scenariilor care decurg din ele nu reprezintă altceva decât

una dintre descrierile posibile pentru activitatea romancierului în general. Am explorat apoi

particularitatea celor două abordări în relație cu ceea ce înțelegem, în fiecare caz, prin „ipoteză”.

III.6.3. Poveste sau discurs? Distincția făcută de Tomașevski între fabula și sjuzhet, aproximată de Todorov prin termenii

de histoire (poveste) și discours (discurs) prezintă o relevanță deosebită pentru interpretarea

romanului lui Crăciun. Mai precis, dacă delimitarea de mai sus se bazează pe presupoziția că

povestea este reprezentată de materialul brut, care urmează să fie articulat prin discurs, Crăciun

ilustrează (prin înzestrările Leontinei, aplecarea ei spre cuvinte dezvoltate în experiențe) și

tematizează (prin stilul narării) principiul contrar. În Pupa Russa, discursul pare să genereze

povestea, deci să o preceadă, dar această prioritate nu este numai una temporală, ci decurge dintr-o

anumită concepție asupra literaturii. Mai exact, ea derivă din acea „funciară neîncredere în ideea de

narațiune, în conceptul de finalitate și în noțiunea de istorie27” pe care o descrie Crăciun.

Pupa Russa oferă, așadar, mai curând un comentariu exemplar asupra narațiunii decât o

poveste, dar asta nu elimină posibilitatea realizării unei tranzacții semnificative de semnificație.

Înfățișarea ca atare a agentului creator în spațiul ficțional și denudarea regimului sintetic al

proiectului narativ pot fi privite ca o invitație la judecată lansată cititorului.

27 Addenda, p. 421.

Page 33: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

33

III.7. Amantul colivăresei. Biografii neglijabile

Romanul lui Aldulescu are datele diegetice ale unui buildungsroman, urmărind biografia lui

Dimitrie Cafanu de la momentul nașterii sale, ba chiar cu unele informații de fundal familial, livrate

printr-un început de tip ab ovo.

Am arătat, însă, că materialul care compune această biografie nu înregistrează însă momente

transformatoare convenționale. Mai mult, în ciuda abundenței de evenimente, romanul nu cunoaște

niciun punct de reală articulare identitară, rezervând personajului un regim perpetuu al experienței

sărăcite de semnificație. Diferența specifică a romanului apare în special în cadrul evenimentelor, un

cadru caracterizat el însuși de un orizont aspirațional restrâns, în care calitatea experienței se lovește

imediat de plafonul totalitarismului.

III.7.1. Tabu-uri și insule de moralitate Dincolo de declanşatorii biografici (un etos familial marcat de tabu), personajul lui Mite nu

oferă prea multe posibilităţi de explorare a interiorităţii morale. Mai mult, romanul dedică un spaţiu

însemnat unor fluxuri ale conștiinței goale, captive în imediat şi complet neproblematice.

Derizoriul conștiinței dublează derizoriul evenimentelor, de unde decurge și aspectul

dezordonat și confuz al biografiei protagonistului, care nu se constituie într-o traiectorie narativă.

Conflictul intern este la fel de slab reprezentat ca cel extern, astfel încât este, poate, forțat să

discutăm despre orice fel de problematizare morală în cazul acestui roman. Ca atare, nu putem

localiza încărcătura etică a romanului decât în această formulă a identității articulate non-cumulativ,

simultan consecvente și incoerente din punctul de vedere al materialului biografico-narativ.

Figura Colivăresei reapare de mai multe ori pe parcursul romanului și, cu fiecare nouă

ocurență, risipește monotonia sumbră a acelui registru inferior al existenței protagonistului, marcând

trecerea spre singurul nivel care permite o angajare morală în lume.

III.7.2. Psihologii esențiale Ineditul romanului lui Aldulescu este dat de o retorică transparentă care nu înalță artificial

personajele din condiția lor mediocră și care totodată nu înregistrează nuanțe reprobatoare sau

condescendente. La această impresie contribuie stilul indirect liber care trece, uneori în aceeași frază,

spre relatarea directă și confesiune (de fapt mai curând un fel de înregistrare de senzații primare).

Romanul nu proiectează și nu recomandă un sistem moral, pentru că niciunul dintre

personajele sale nu este înzestrat cu o interioritate suficient de reflexivă pentru a le permite o

problematizare consistentă sau semnificativă, iar această strategie de discurs este respectată cu

Page 34: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

34

consecvență la toate nivelurile în care s-ar putea infiltra gândirea morală (al naratorului, al dispunerii

evenimentelor, al stilului).

Mai mult, cum personajul nu este supus transformării (începutul fiecărui capitol șterge sau

infirmă consecințele presupuse ale capitolelor anterioare), parametrii înguști ai unei identități labile

vin să-i limiteze și mai mult libertatea de mișcare într-o realitate socială oricum represivă. Acest tip

de psihologie esențializată, a imposibilității devenirii, ar putea trimite la o anti-epopee, în care

mediocritatea absolută ia locul excepționalității unanim recunoscute și în care imaginarul colectiv (și

literar) nu ar reține nimic din ceea ce compune biografia „eroului”.

III.8. Despre noimă, cu sau fără memorie. Amorțire

III.8.1. Reţele ale non-sensului Câmpul referințelor și simbolurilor la care apelează Lăzărescu pare restrâns la figuri

sugestive sau tangente celor două teme principale ale romanului: lipsa de „noimă” și literatura.

Dialogurile și momentele de introspecție introduse sunt subsumate acestor teme cu o strictețe care

transformă romanul într-o meditație care mai curând își subordonează nivelul epic decât să fie

determinată de acesta. Dacă acest rezultat nu este regretabil ca atare, explorarea rudimentară la

nivelul operațiilor de valorizare (atât cele întreprinse de personaje, cât și cele realizate de narator) a

celor două teme, altfel „grave”, nu încurajează o lectură a problematizării morale.

III.8.2. Frivolitatea literaturii În această secțiune am arătat că romanul lui Lăzărescu explorează literatura drept candidat

plauzibil la titlul de activitate generatoare de sens sau de „noimă”, însă pare a pleda, în mai multe

rânduri, pentru irelevanța propriei existențe.

III.8.3. Incoerență fără antidot Ca și romanul lui Lucian Dan Teodorovici, Amorțire ridică problema relației dintre identitate

și memorie, însă Matei Brunul are atât avantajul anvergurii, cât și pe cel al complexității. În

Amorțire, intervențiile naratoriale, reflecțiile personajelor și materialul epic se adună într-un punct de

vedere unitar care transformă lectura romanului într-o experiență monotonă și închisă, cu puține

deschideri interpretative care să stimuleze angajarea intelectuală sau afectivă.

III.9. Imaturitatea ca mod al autenticității

În acest capitol, am sugerat câteva moduri în care iresponsabilitatea, informul și imaturitatea

sunt explorate, în 5 proze contemporane, drept căi spre autenticitate. Primele trei proze (ale lui

Page 35: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

35

Adrian Schiop și Ionuț Chiva) formulează un denunț explicit, dar cu grade diferite de pregnanță,

împotriva formalizării, vizând deopotrivă nivelul cultural, cel social și cel identitar la care se

manifestă aceasta. Ultimele două (scrise de Ovidiu Verdeș și T. O. Bobe) propun un alt tip de refuz

al structurii, întrupat în protagoniști adolescenți.

III.9.1. Viciile structurii. pe bune/pe invers, Zero grade Kelvin Virtuțile imaturității sunt valorificate de Schiop atât la nivelul construcției, cât și la nivelul

psihologiei personajelor. O anumită „nedesăvârșire” a proiectelor narative, alături de friabilitatea

proiectelor identitare avansate poate indica o respingere asumată a formelor definitive și a structurii

(de sine sau a romanului), dar, la fel de bine, pot fi consecința neglijenței, a indulgenței față de sine și

a unui ideal de autenticitate care să le integreze.

III.9.2. Viciile articulării. Boddah speriat Volumul de proză scurtă al lui Ionuț Chiva, Boddah speriat, manifestă, înainte de toate, o

rezistență implicită la abuzurile interpretărilor „sofisticate”. Prozele lui Chiva par concepute a fi

expediate într-un plan al firescului imposibil de circumscris conceptual, descurajând extragerea unor

semnificații supraordonatoare. Autenticitatea pe care mizează proiectul narativ devine, astfel, un

surogat al consistenței și al articulării la care suntem condiționați cultural să ne așteptăm.

III.9.3. Viciile maturității. Muzici și faze Spre deosebire de prozele anterioare, Muzici și faze nu încearcă să promoveze tematic sau să

afirme ca tipuri personajele pe care le mobilizează la nivel reprezentațional. Dacă autenticitatea este

un dat al vârstei celor doi adolescenți din romanele lui Verdeș și T.O. Bobe, Schiop și Chiva sunt

nevoiți să forțeze accesul spre ea prin evitarea cu orice preț a aparenței de „lucru deja făcut” (atât în

abordarea narațională, cât și în comportamentul și trăsăturile cu care își învestesc personajele).

Dacă Schiop și Chiva își fac un obiectiv din răscolirea și respingerea repertoriilor consacrate

cultural și în acest scop apelează atât la resursele imaturității de construcție, cât și la cele ale

infantilismului, Verdeș, în special mizează pe o formă de spontaneitate și iresponsabilitate inerente

vârstei fragede a protagonistului, astfel încât adăpostul în fața valorilor are un caracter pur

provizoriu, iar universul descris nu capătă în niciun moment note prescriptive.

III.10. Concluzii. Variații ale căutării morale

Prin studiile de caz realizate, am încercat să surprind valențele și deschiderile etice ale

câtorva romane românești postcomuniste pornind de la încărcătura morală a substanței epice și a

Page 36: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

36

temei propuse spre explorare și de la modalizările pe care le aduce jocul narațional. În acest sens, am

urmărit, de fiecare dată, aspecte care țin de cuprinderea reprezentațională a romanului în relație cu

deschiderea tematică pe care o oferă acesta, regimul experienței ilustrate, orizonturile normative,

respectiv modurile în care mijloacele naratologice, stilul, convenția și forma romanului pot opera

valorizări asupra materialului epic sau îl pot nuanța și îmbogăți tematic.

Concluzii generale

Premisa proiectului meu a fost aceea că romanul poate fi studiat ca o expresie importantă a

reflecției etice. În acest sens, relația dintre literatură și etică poate fi descrisă cel puțin la fel de

fructuos într-o altă convenție de discurs și cu alte instrumente decât cele ale lecturii „politice”. Mai

exact, nu am practicat nici o lectură defensivă sau vigilentă cu privire la modul în care literatura

inoculează credințe sau perpetuează inegalități sociale, și nici una care să celebreze implicit acele

elemente care avansează cauze progresiste. Dacă ar trebui să extrag o miză principală a demersului

meu, ea ar putea fi exprimată ca pledoarie împotriva conținuturilor etice parafrazabile sau reductibile

la o descriere universal valabilă asupra a ce înseamnă să fii moral/ imoral, atât la nivelul narațiunii,

cât și la nivelul criticii literare.

Prin modelul schițat mai sus, nu mi-am propus să ofer o grilă infailibilă, care să reducă

diversitatea romanelor studiate la câteva traiectorii nete. Pentru că toate romanele au un conținut

moral, selecția mea mizează pe diversitatea și abia apoi pe gradul de reprezentativitate al romanelor

pentru categoriile de discurs etic pe care le propun. Fără a pretinde că epuizez, astfel, permutările

posibile ale acestor elemente, cred că selecția cu care operez îmi permite să ofer o imagine pertinentă

asupra romanului românesc contemporan ca purtător și stimulent de gândire morală. Deși fiecare

dintre cele trei tipuri de discurs poate îndeplini, într-o oarecare măsură, această funcție, sper ca

preferința pentru un discurs al problematizării morale să fi căpătat, prin aceste pagini, legitimitate.

Page 37: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

37

Bibliografie selectivă

Literatură de specialitate:

1. Albérès, R. M., Istoria romanului modern, Editura pentru Literatură Universală,

Bucureşti, 1968.

2. Austin, John Langshaw, How to do things with words, Clarendon Press, Oxford,

1962.

3. Bahtin, Mihail, Probleme de literatură şi estetică, Editura Univers, Bucureşti,

1982.

4. Bahtin, Mihail, Problemele literaturii lui Dostoievski, Editura Univers, București,

1970.

5. Bagnoli, Carla, Morality and the emotions, Oxford University Press, Oxford, 2011.

6. Bauman, Zygmunt, Etica postmodernă, Editura Amarcord, Timişoara, 2000.

7. Berlin, Isaiah, Puterea ideilor, Editura Humanitas, București, 2012.

8. Bloom, Harold, Canonul occidental, Editura Art, Bucureşti, 2007.

9. Booth, Wayne, Retorica romanului, Editura Univers, Bucureşti, 1976.

10. Booth, Wayne, The company we keep. An ethics of fiction, University of California

Press, Oakland, 1989.

11. Bromwich, David, Moral Imagination, Princeton University Press, Princeton, 2014.

12. Brooks, Peter, Reading for the plot. Design and intention in narrative , Harvard

University Press, Cambridge, 1992.

13. Cavell, Stanley, The Claim of Reason, Oxford University Press, Oxford, 1979.

14. Chambers, Ross, Story and Situation. Narrative Seduction and the Power of

Fiction, Minneapolis, University of Minnesota Press.

15. Chatman, Seymour, Story and Discourse. Narrative structure in Fiction and Film,

Cornell University Press, New York, 1978.

16. Chatman, Seymour, Reading Narrative Fiction, Macmillan Publishing Company,

New York, 1993.

17. Compagnon, Antoine, Demonul teoriei. Literatură și bun simț. Editura Echinox,

Cluj, 2007.

18. Cordoș, Sanda, Lumi din cuvinte. Reprezentări și identități în literatura română

postbelică, Editura Cartea Românească, București, 2012.

Page 38: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

38

19. Critchley, Simon, Robert Bernasconi (ed.), The Cambridge Companion to Levinas,

Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

20. Culler, Jonathan, On Deconstruction. Theory and Criticism after Structuralism,

Cornell University Press, Ithaca, New York, 1983.

21. Currie, Gregory, Narrative and Narrators, Oxford University Press, New York,

2010.

22. Davis, Philip, Reading and the Reader, Oxford University Press, Oxford, 2013.

23. Dobrescu, Caius, Inamicul impersonal, Editura Paralela 45, Pitesti-Bucuresti-

Brasov-Cluj-Napoca, 2001.

24. Dobrescu, Caius, Revoluţia radială: critica conceptului de post-modernism dinspre

înţelegerea plurală şi deschisă a culturii burgheze, Editura Universităţii

„Transilvania”, Braşov, 2008.

25. Eagleton, Terry, Teoria literară. O introducere, Polirom, Iași, 2008.

26. Eco, Umberto, Limitele interpretării, Editura Polirom, Iaşi, 2007.

27. Eco, Umberto, Opera deschisă. Formă și indeterminare în poeticile contemporane,

Editura Paralela 45, Pitești, 2005.

28. Eco, Umberto, Apocaliptici și integrați, Comunicații de masă și teorii ale culturii

de masă, Editura Polirom, Iași, 2008.

29. Fludernik, Monika, Towards a Natural Narratology, Routledge, New York, 2002.

30. Forster, E. M., Aspecte ale romanului, Editura pentru Literatura Universală,

București, 1968.

31. Gadamer, Hans-Georg, Hermeneutics, Religion, and Ethics, Yale University Press,

New Haven, 1999.

32. Gadamer, Hans-Georg, Truth and Method, Bloomsbury Academic, 2004.

33. Gérard Genette, Discours du récit, Éditions du Seuil, Paris, 1972.

34. Gibson, Andrew, Postmodernity, Ethics, and the Novel, Routledge, London, New

York, 1999.

35. Goldman, Alan H., Philosophy and the novel, Oxford University Press, 2013.

36. Habermas, Jurgen, Conştiinţă morală şi acţiune comunicativă, Editura All,

Bucureşti, 2000.

37. Habermas, Jurgen, Etica discursului şi problema adevărului, Editura Art,

Bucureşti, 2008.

Page 39: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

39

38. Hale, Dorothy, ed., The novel. An anthology of Criticism and Theory 1900-2000,

John Wiley & Sons, New Jersey, 2006.

39. Halliwell, Martin, Modernism and Morality. Ethical Devices in European and

American novels, MacMillan, New York, 2001.

40. Herman, David (ed.), The Cambridge Companion to Narrative, Cambridge

University Press, Cambridge, 2007.

41. Iser, Wolfgang, Actul lecturii. O teorie a efectului estetic, Editura Paralela 45,

Piteşti, 2006.

42. Iser, Wolfgang, The Fictive and the Imaginary Charting Literary Anthropology,

Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1993.

43. Jankélévitch, Vladimir, Paradoxul moralei, Editura Echinox, Cluj-Napoca, 1997.

44. Jankélévitch, Vladimir, Curs de filozofie morală, Editura Polirom, Iași, 2011.

45. Jost, Walter, Wendy Olmsted (ed.), A companion to rhetoric and rethorical

criticism, Editura Blackwell, Oxford, 2004.

46. Karnicky, Jeffrey, Contemporary Fiction and the Ethics of Modern Culture,

Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2007.

47. Keen, Suzanne, Empathy and the novel, Oxford University Press, 2010.

48. Kermode, Frank, The sense of an ending, Oxford University Press, New York,

2000.

49. Kermode, Frank, The Sense of an Ending, Oxford University Press, New York,

2000.

50. Kundera, Milan, Arta romanului, Editura Humanitas, București, 2008.

51. Lakoff, George, Johnson, Mark, Metaphors we live by, University of Chicago

Press, Chicago, 1980.

52. Lansdown, Richard, The autonomy of literature, MacMillan, New York, 2001.

53. Larmore, Charles, The Morals of Modernity, Cambridge University Press,

Cambridge, 1996.

54. Larmore, Charles, The Autonomy of Morality, Cambridge University Press,

Cambridge, 2008.

55. Lintvelt, Jaap, Punctul de vedere. Încercare de tipologie narativă, Editura Univers,

București, 1994.

56. Lipovetsky, Gilles, Amurgul datoriei, Editura Babel, Bucureşti, 1996.

57. Lodge, David, The Art of Fiction, Editura Viking Penguin, New York, 1993.

Page 40: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

40

58. Lodge, David, The Modes of Modern Writing, Hodder & Stoughton Educational,

1977.

59. Lukacs, Georg, Teoria romanului, Editura Univers, Bucureşti, 1977.

60. Lyotard, Jean François, Condiţia postmodernă. Raport asupra cunoaşterii, Editura

Babel, Bucureşti, 1993.

61. MacIntyre, Alasdair, A short history of ethics. A history of moral philosophy from

the Homeric age to the twentieth century, Editura Routledge, Londra, 1998.

62. MacIntyre, Alasdair, Tratat de morală. După virtute, Humanitas, Bucureşti, 1998.

63. Marcel, Gabriel, A fi şi a avea, Editura Biblioteca Apostrof, Cluj, 1997.

64. Marcel, Gabriel, Omul problematic, Editura Biblioteca Apostrof, Cluj, 1998.

65. McGinn, Colin, Ethics, Evil, and Fiction, Oxford University Press, Oxford, 1997.

66. McGinn, Colin, The character of mind, Oxfort University Press, New York, 1982.

67. McHale, Brian, Ficțiunea postodernistă, Polirom, Iași, 2009.

68. Mihalache, Vasile, „Noli me tangere”? Despre legitimitate și autonomie în

literatură, Tracus Arte, 2013.

69. Miller, J. Hillis, Etica lecturii, Editura Art, București, 2007.

70. Miller, J. Hillis, On Literature. Thinking in action, Routledge, New York, 2002.

71. Mihăilescu, Dan C., Literatura română în postceaușism, Vol II, Proza. Prezentul

ca dezumanizare, Ed. Polirom, Iași, 2006.

72. Moretti, Franco, The Novel. Volume 2. Forms and Themes, Princeton University

Press, Princeton, 2006.

73. Morson, Gary Saul, Narrative and Freedom. The Shadows of Time, Yale

University Press, Londra, 1994.

74. Morris, Pam, The Bakhtin Reader, Hadder Headline Group, New York, 1994.

75. Murdoch, Iris, The Sovereignity of Good, Routledge, London, 1970.

76. Murdoch, Iris, Metaphysics as a Guide to Morals, Chatto & Windus, Londra, 1992.

77. Musil, Robert, Omul fără însuşiri, Editura Polirom, Iaşi, 2008.

78. Nemoianu, Virgil, România şi liberalismele ei. Atracţii şi împotriviri, Editura

Fundaţiei culturale române, Bucureşti, 2000.

79. Newton, Adam Zachary, Narrative Ethics, Harvard University Press, Cambridge,

Massachusetts, 1995.

80. Nussbaum, Martha, Love's knowledge, Oxford University Press, New York, 1990.

Page 41: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

41

81. Parker, David, Richard Freadman, Jane Adamson (ed.), Renegotiating Ethics in

Literature, Philosophy and Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

82. Olmsted, Wendy, Jost Walter (ed.), Rhetorical Criticism, Blackwell Publishing

Ltd., Oxford, 2004.

83. Engel, Pascal, Richard Rorty, La ce bun adevărul, Grupul editorial Art, București,

2005.

84. Pavel, Toma, Gândirea romanului, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008.

85. Pavel, Toma, Lumi ficţionale, Editura Minerva, Bucureşti, 1992.

86. Petraș, Irina, Oglinda și drumul. Prozatori contemporani, Editura Cartea

Românească, 2013.

87. Phelan, James, Peter Rabinowitz, A Companion to Narrative Theory, Blackwell

Publishing, Oxford, 2005.

88. Phelan, James, Experiencing Fiction. Judgements, progressions and the Rhetoricak

theory of narrative, Ohio State University Press, Columbus, 2007.

89. Phelan, James, Living to tell about it. A rhetoric and ethics of character narration,

Cornell University Press, Ithaca, London, 2005.

90. Phelan, James, Narrative as Rhetoric.Technique, Audiences, Ethics, Ideology, Ohio

State University Press, Columbus, 1996.

91. Phelan, James, Reading People, Reading Plots. Characters, Progression, and the

Interpretation of Narrative, University of Chicago Press, Chicago, London, 1989.

92. Platts, Mark, Moral realities. An essay in philosophical psychology, Editura

Routledge, Londra, 1991.

93. Platts, Mark, Moral realities. An essay on philosophical psychology, Routledge,

New York, 1991.

94. Punday, Daniel, Narrative after Deconstruction, State University of New York

Press, New York, 2003.

95. Rabinowitz, Peter, Before Reading: Narrative Conventions and the Politics of

Interpretation, Cornell University Press, Ithaca, 1987.

96. Radu, Tania, Chenzine literare, Editura Humanitas, București, 2014.

97. Rawlings, Peter, American Theorists of the Novel, Routledge, New York, 2006.

98. Ricoeur, Paul, From text to action. Essays in Hermeneutics, Northwestern

University Press, Evanston, 1991.

99. Ricoeur, Paul, Time and Narrative, University of Chicago Press, Chicago, 1984.

Page 42: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

42

100. Ricoeur, Paul, Oneself as Another, University of Chicago Press, Chicago, 1990.

101. Scholes, Robert, James Phelan, Robert Kellogg, The Nature of Narrative, Oxford

University Press, Oxford, 2006.

102. Searle, John, Expression and meaning: studies in the theory of speech acts,

Cambridge University Press, Cambridge, 1979.

103. Searle, John, Realitatea ca proiect social, Editura Polirom, Iași, 2000.

104. Simuţ, Ion, Simptomele actualităţii literare, Biblioteca revistei „Familia”, Oradea,

2007.

105. Simuț, Ion, Reabilitarea ficțiunii, Editura Institutului Cultural Român, București,

2004.

106. Smiley, Jane, 13 Ways of Looking at the Novel, Anchor Books, New York, 2006.

107. Snell, Bruno, The Discovery of the Mind. In Greek Philosophy and Literature, ed. a

doua, Dover Publications, 2011.

108. Strawson, Galen, The self, Blackwell Publishing, Oxford, 2005.

109. Taylor, Charles, Sources of the self. The making of the modern identity, Harvard

University Press, Cambridge, 2001.

110. Taylor, Charles, The ethics of authenticity, Harvard University Press, Cambridge,

2003.

111. Todorov, Tzvetan, Literatura în pericol, Editura Art, București, 2007.

112. Todorov, Tzvetan, Memoria răului, ispita binelui. O analiză a secolului, Editura

Curtea Veche, București, 2002.

113. Thompson, Jane P.(ed.), Reader-Response Criticism: From Formalism to Post-

Structuralism, John Hopkins University Press, 1980.

114. Trilling, Lionel, The Liberal Imagination, NYRB Classics, 2008.

115. Verdeș, Ovidiu, Muzici și faze, Editura Univers, București, 2000.

116. Watt, Ian, The Rise of the Novel. Studies in Defoe, Richardson, and Fielding,

University of California Press, Berkeley, 1957.

117. Weller, Shane, Beckett, Literature, and the Ethics of Alterity, Palgrave Macmillan,

New York, 2006.

118. Williams, Bernard, Ethics and the Limits of Philosophy, Harvard University Press,

Cambridge, 1985.

119. Williams, Bernard, Moralitatea. O introducere în etică, Editura Punct, București,

2002.

Page 43: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

43

120. Williams, Raymond, Marxism and Literature, Oxford University Press, Oxford,

1977.

Articole:

1. Anscombe, G.E.M., Modern moral philosophy, în „Philosophy”, vol. 33, nr. 124,

1958.

2. Cărtarescu, Mircea, „Orbitor” este portavionul flotei mele, în „Adevărul literar și

artistic”, martie 2010.

3. Cernat, Paul, Comedii milenariste la Porțile Orientului, în „Observator cultural” nr.

295, noiembrie 2005.

4. Diamond, Cora, Martha Nussbaum and the need for novels, în „Philosophical

Investigations”, aprilie 1993.

5. Doane, Mary Ann, Film and Masquerade, Theorizing the Female Spectator, în

„Screen”, volume 23, 1982.

6. Eaglestone, Robert, One and the Same? Ethics, Aesthetics, and Truth, în „Poetics

Today”, 25:4, 2004.

7. Eskin, Michael, The Double Turn to Ethics and Literature?, în „Poetics Today”,

25:4, 2004.

8. Eskin, Michael, On Literature and Ethics, în „Poetics Today”, 25:4, 2004.

9. Goldman, Marlene, Literature, Imagination, Ethics, în „University of Toronto

Quarterly”, volume 76, 2007.

10. Hale, Dorothy J., Fiction as restriction: self-binding in new ethical theories of the

novel, în „Narrative”, vol. 15.2, 2007.

11. Iorgulescu, Mircea, Viața la români, după Evenimente, în Revista „22”, nr. 51, 18-

24 decembrie 2001.

12. Marcu, Luminița, Față în față cu literatura scrisă în comunism, în „Observator

cultural”, nr. 244, octombrie 2004.

13. Matei, Alexandru, Introducere în noua ecologie a criticii literare, în „Observator

cultural” nr. 722, mai 2014.

14. Murdoch, Iris, Against dryness, în „Encounter”, iunie 1960.

15. Murdoch, Iris, Symposiom. Vision and choice in morality, în „Proceedings of the

Aristotelian Society”, Volume 30, 1956.

Page 44: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

44

16. Nussbaum, Martha, „Emotions and the Origins of Morality”, in Nunner-Winkler,

Wolfgand Edelstein Gertrud (ed.), Morality in context, Elsevier B.V., Amsterdam,

2005.

17. Pavel, Toma, Fiction and imitation, în „Poetics Today”, 21.3, 2000.

18. Pavel, Toma, Moralitate şi frumos, „Observator cultural”, nr. 153, ianuarie 2003.

19. Pavel, Toma, Ontological Issues in Poetics, Speech Acts and Fictional Worlds, în

„Journal of Aesthetics and Art Criticism”, volume 40, 1982.

20. Phelan, James, Wayne C. Booth: The effect of his being, în „Pedagogy: Critical

Approaches to Teaching Literature, Language, Composition, and Culture”, Volume

7.1, 2007.

21. Posner, Richard, Against ethical criticism, în „Philosophy and literature”, vol. 21,

1997.

22. Pricăjean, Mircea, Despre ficțiunea politică, biblioteci și respiro. Dialog cu

Bogdan Suceavă, în Revista „Familia”, Oradea, ianuarie 2005.

23. Rabinowitz, Peter, Truth in Fiction: A Reexamination of Audiences în „Critical

Inquiry”.

24. Turcuș, Claudiu, Noua critică – între nostalgia esteticului şi (re)descoperirea

ideologiei, în „Observator cultural”, numărul 723, mai 2014.

25. Wimsat, William K. și Monroe Beardsley, The Affective Fallacy, în Sewanee

Review, vol. 57, no. 1, 1949.

26. Williams, Bernard, Philosophy and the Understanding of Ignorance în „Diogenes”,

nr. 69, 1995.

27. Williams, Bernard, Life as Narrative, în „European Journal of Philosophy”, 2007.

28. Williams, Bernard, Toleration. A Political or Moral Question, în „Diogenes”, nr.

176, 1999.

Studii în volum:

1. Altes, Liesbeth Korthals, „Ethical Turn” în David Herman et.al.(ed.), Routledge

Encyclopedia of Narrative Theory, Routledge, Londra, 2005.

2. Booth,Wayne, „Introduction”, în Mikhail Bahtin, Problems of Dostoevsky’s

Poetics, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1984.

Page 45: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

45

3. Craib, Ian, „Narrative of bad faith”, în Andrews, M., S.D. Sclater, C. Squire, A.

Treacher (ed), Lines of Narrative: Psychosocial Perspective, Routledge, London,

2000.

4. Murdoch, Iris, „Vision and choice in morality”, în Iris Murdoch, Existentialists and

mystics. Writings on philosophy and literature, Penguin Books, London, 1999.

5. Williams, Bernard, „Morality and the emotions”, în Bernard Williams, Problems of

the self, Cambridge University Press, Cambridge, 1973.

Surse online:

1. Constantinovici, Dora, Interviu cu Adrian Schiop, „E o poveste de dragoste, cu

bune și rele, nu se reduce totul la morală și ideologie”, http://bookmag.eu/adrian-

schiop-interviu, pagină accesată în 18.09.2015.

2. Medina, Jennifer, Warning: The Literary Canon Could Make Students Squirm, în

„The New York Times”, ediția electronică,

http://www.nytimes.com/2014/05/18/us/warning-the-literary-canon-could-make-

students-squirm.html, pagină accesată în 10.07.2015.

3. Țurlea, Stelian, Interviu cu Florina Pârjol, în „Ziarul Financiar”, ediția electronică,

http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/florina-pirjol-lumea-romaneasca-it-istii-

publicitarii-platiti-occident-profesor-cercetator-spun-redactor-traducator-

comparatie-niste-cersetori-stelian-turlea-13297265, pagină accesată în 10.02.2015.

Beletristică:

1. Aldulescu, Radu, Amantul Colivăresei, Editura Cartea Românească, București,

2006.

2. Bobe, T. O., Cum mi-am petrecut vacanța de vară, Editura Polirom, Iași, 2004.

3. Chiva, Ionuț, Boddah speriat, Editura Polirom, Iași, 2014.

4. Cimpoeșu, Petru, Simion Liftnicul, Editura Polirom, Iași, 2007.

5. Crăciun, Gheorghe, Pupa Russa, Grupul Editorial Art, București, 2007

6. Lăzărescu, Florin, Amorțire, Editura Polirom, Iași, 2014.

7. Schiop, Adrian, pe bune/pe invers, Editura Polirom, Iași, 2004.

8. Schiop, Adrian, Soldații. Poveste din Ferentari, Editura Polirom, Iași, 2013.

9. Schiop, Adrian, Zero grade Kelvin, Editura Polirom, Iași, 2009.

10. Suceavă, Bogdan, Venea din timpul diez, ed. a II-a, Editura Polirom, Iași, 2010.

Page 46: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

46

11. Teodorovici, Lucian Dan, Matei Brunul, Editura Polirom, Iași, 2011.

12. Verdeș, Ovidiu, Muzici și faze, Editura Univers, București, 2000.

Page 47: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

47

Anexe

Rezumat

Premisa lucrării de față este aceea că romanul poate fi studiat ca spațiu de ilustrare și ca

stimulent al gândirii morale în două moduri, îmbogâțind experiența morală a cititorului atât

cantitativ, cât și calitativ. În argumentarea acestei poziţii, am propus o metodologie care depăşeşte

parametrii dezbaterilor curente în acest domeniu. În acest sens, am arătat că atât tratatea încărcăturii

etice a romanului ca parazitând modul „estetic”, cât şi moralismul practicat în interpretarea literaturii

sunt feluri improprii și reductive de a descrie relaţia dintre literatură şi etică. Arătând că relevanța

etică a romanelor nu este condiționată de un conținut manifest, mi-am definit aria de cercetare la o

serie de romane românești apărute după 1989. Am urmărit atât tematizările care pot fi asimilate unui

discurs etic explicit, cât și mijloacele (estetice) și strategiile discursive care modalizează aceste

tematizări. Din analiza acestor romane am extras trei supracategorii prin care se pot descrie, cu grade

mai mici sau mai mari de abatere, tipurile de discurs etic practicate: discursul didactic, cel relativist

și cel al problematizării morale, încercând totodată să demonstrez relevanța superioară a acestuia din

urmă.

Abstract

The central premise of this paper is that the novel can both illustrate and foster moral thought,

enhancing the moral experience of the reader in terms of quantity and quality at the same time. In

arguing this position, I developed a methodology that goes beyond the parameters of current debates.

In this regard, I indicated that treating the ethical content of the novel as parasitic to the „aesthethic”

one and the moralistic approaches are both inadequate and reductive ways of describing the relation

between literature and ethics. By arguing that the ethical relevance of the novel does not depend on

its manifest moral contents, I defined my research area as to include a series of Romanian post-

communist novels. My thesis explores moral cases and solutions explicitly presented as such in the

novels, but also the discursive strategies that shape and amend this explicit content. My analysis

allowed me to extract three main categories by which to describe, with some precautions, the type of

ethical discourse advanced in the selected novels: a didactic one, a relativistic one and one of moral

inquiry. I also argued for the superior relevance of the latter.

Page 48: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

48

Curriculum Vitae (română)

GHIURȚU Maria Alexandra

Informații personale: Data nașterii: 11/12/1987 Domiciliu stabil: Str. Grigore Ureche nr. 15, sc. c, ap. 1, Brașov, jud. Brașov Telefon: +40735011709 Adresă de e-mail: [email protected]

Experiențe profesionale anterioare: 2012 – prezent: Traducător, PFA. 2011 – 2012: Traducător, consultant, Biroul de avocat Ion Iordache, Brașov, România.

Educație și formare: Tipul de formare: stagiu extern de cercetare Perioada: 1.11.2014-31.01.2015 Instituția de învățământ: Centrul pentru studii istorice Pasts, Inc., Universitatea Central-Europeană, Budapesta, Ungaria; Coordonator: Balázs Trencsényi, co-director.

Tipul de formare: postuniversitară – studii doctorale cu frecvență Perioada: 2012 – 2015 Instituția de învățământ: Universitatea „Transilvania” din Brașov Domeniul: Filologie Aria tematică: Literatură română/ Teoria literaturii

Tipul de formare: studii de masterat Perioada: 2009-2011 Instituția de învățământ: Universitatea „Transilvania” din Brașov Domeniul: Filologie Specializarea: Inovare Culturală Tipul de formare: universitară de scurtă durată – studii de licență Perioada: 2006-2009 Instituția de învățământ: Universitatea „Transilvania” din Brașov Domeniul: Filologie Specializarea: Limba și literatura română/ Limba și literatura franceză Listă selectivă de lucrări:

a) Articole științifice, cronici și recenzii: 1. Care e morala poveştii? Despre critica etică, Revista „Vatra” nr. 11-12, 2014, Târgu Mureș. 2. Pe chill, Revista „Vatra” nr. 8-9, 2014, Târgu Mureș.

Page 49: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

49

3. Nimic mai normal, revista „Corpul T”, nr. 1/2014. 4. Despre noimă, fără noimă, revista „Corpul T”, nr. 1/2013. 5. Rezistența la literatură, revista „Corpul T”, nr. 2/2013. 6. Recenzie la romanul Deadline, Adina Rosetti, revista „Corpul T” nr. 2/2011. 7. Recenzie la lucrarea Eugene Ionesco. Mistic sau necredincios?, Marguerite Jean-Blain, revista „Corpul T”, nr. 3/2011. 8. Recenzie la romanul Imigranții, Ioana Baetica Morpurgo, revista „Corpul T”, nr. 4/2011 b) Lucrări științifice susținute în cadrul unor conferințe: 1. Moral inquiry in post-communist fiction, conferința internațională BASSES 2015, 28-30 martie 2015, Cambridge, Regatul Unit. 2.Empathy and Submission in Narrative Ethics, conferința internațională „Communication, Context, Interdisciplinarity”, 23-24 octombrie 2014, Târgu Mureș, România. 3. Problematizarea morală în romanul contemporan, „Conferința Științifică Internațională a doctoranzilor, tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, 10 Martie, 2014, Chișinău.

Page 50: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

50

CURRICULUM VITAE (English) GHIURȚU Maria Alexandra Personal information: Birth Date: 11/12/1987 Address: Grigore Ureche 15C, ap. 1, Brasov, Brasov Telephone no.: +40735011709 E-mail address: [email protected] Previous work experience: 2012 – present: Freelance Translator and subtitler. 2010-2012: Translator, consultant for „Ion Iordache” law office, Brasov, Romania Education and training: Nature of the training: research internship Dates: November 1, 2014- January 31, 2015 At: Pasts, Inc. Center for Historical Studies, Central-European University, Budapest, Hungary Research advisor: Balázs Trencsényi, co-director of Pasts, Inc. Center for Historical Studies Nature of the training: postgraduate tertiary education – doctoral studies Dates: 2012 – present At: „Transilvania” University of Brașov Field: Romanian Literature/ Literary Theory Nature of the training: undergraduate tertiary education - university studies Dates: 2003-2007 At: „Transilvania” University of Brașov Field: Literary Studies and Foreign Languages Area of study: Romanian and French Languages and Literatures Selected Works: a) Scientific articles and reviews: 1. What is the Moral of the Story? On Ethical Criticism, „Vatra” no. 11-12, 2014, Târgu Mureș. 2. Chill, Revista „Vatra” no. 8-9, 2014, Târgu Mureș. 3. On Meaning, Without Meaning, Corpul T, nr. 1/2013. 4. The Resistance to Literature, Corpul T, nr. 2/2013. 5. Nothing as normal, Corpul T, nr. 1/2014. 6. Review on Deadline, Adina Rosetti, Corpul T nr. 2/2011. 7. Review on Eugene Ionesco, Marguerite Jean-Blain, Corpul T, nr. 3/2011. 8. Review on The Immigrans, Ioana Baetica Morpurgo, revista Corpul T, nr. 4/2011

Page 51: în romanul românesc contemporan The Moral …old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat...în romanul românesc contemporan The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novels

51

b) Contributions to scientific conferences: 1. The Moral Inquiry in Post-communist Fiction, BASSES 2015 International Conference, March 28-30, University of Cambridge, United Kingdom. 2. Empathy and Submission in Narrative Ethics,„Communication, Context, Interdisciplinarity” International Conference, October 23-24 2014, Târgu Mureș, România. 3. The Moral Inquiry in Romanian Contemporary Novel, Contemporary Tendencies in the Advancement of Research, March 10, 2014, Chisinau, Moldova.


Recommended