Home > Documents > n fiecare [i cost` 5,9 lei Ziarul...

n fiecare [i cost` 5,9 lei Ziarul...

Date post: 30-Aug-2019
Category:
Author: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 1 /1
EVENIMENT n Fabrica din localitatea Tunari din apropierea Capitalei a omului de afaceri romån Iulian C`z`cu], proprietarul procesatorului de carne Doly-Com, a fost mistuit` ieri de fl`c`ri. Pagina 2 n Romeo-Florin Nicolae, director general adjunct la Direc]ia General` de Informa]ii Fiscale din cadrul ANAF, a fost numit la conducerea Autorit`]ii Na]ionale a V`milor. Pagina 2 BURSE-FONDURI MUTUALE n Ac]iunile BRD Société Générale (BRD) au pierdut ieri 1,8% pe fondul unui rulaj redus, de 67.800 de lei (15.400 de euro). Pagina 4 n Constructorul de conducte magistrale Condmag Bra[ov a mai cå[tigat \n ultima lun` dou` contracte \n valoare cumulat` de 12,15 mil. lei f`r` TVA de la Romgaz [i Transgaz. Pagina 4 n Remus Borza, [eful Euro Insol, care luna trecut` a preluat administrarea judiciar` a produc`torului Vulcan Bucure[ti, spune c` \n prezent situa]ia companiei s-a mai stabilizat. Pagina 5 B~NCI-ASIGUR~RI n B`ncile au våndut \n primul trimestru credite ipotecare cu avans mediu de 25%, \n cre[tere de la 22% \n ultimele trei luni de anul trecut. Pagina 6 n Volumul creditelor imobiliare acordate de la \nceputul acestui an prin programul „Prima cas`“ a ajuns la 490 mil. euro, num`rul persoanelor \mprumutate fiind de 13.000. Pagina 6 COMPANII n Produc`torul Savini Due din Sebe[, jude]ul Alba, va investi \n acest an 3 mil. euro \n extinderea fabricii din Sebe[ [i achizi]ionarea de noi utilaje. Pagina 7 n Produc`torul de b`uturi spirtoase Prodvinalco din Cluj a \nregistrat anul trecut o cre[tere a cifrei de afaceri cu 8% \n lei, pån` la 35, 5 mil. lei. Pagina 7 n Lan]ul de libr`rii C`rture[ti va ajunge la afaceri de 10 milioane de euro \n acest an, \n cre[tere cu 8,7%, potrivit estim`rilor proprietarilor. Pagina 7 n Marca Dacia a \nregistrat \n primele cinci luni ale acestui an cel mai ridicat ritm de cre[tere la nivelul pie]ei auto vest-europene. Pagina 8 n Ioannis Papalekas a \nceput s` demoleze showroom-ul Porsche Avia]iei pentru a face loc unei noi cl`diri de birouri ce va fi construit` pe terenul de lång` sta]ia de metrou Aurel Vlaicu. Pagina 12 BUSINESS INTERNA}IONAL n Procurorii din Marea Britanie l-ar putea acuza \n materie penal` pe un fost trader al UBS [i Citigroup care ar fi stat \n centrul eforturilor mai multor b`nci de a manipula dobånzile LIBOR. Pagina 10 n Pre[edintele american Barack Obama a sugerat c` nu-i va re\nnoi mandatul [efului Rezervei Federale Ben Bernanke, spunånd c` acesta a r`mas \n func]ie mai mult decåt a vrut. Pagina 10 BUSINESS HI-TECH n Xerox, cel mai mare produc`tor de copiatoare din lume, a recrutat-o pe Manuela Son pe o pozi]ie regional` \n departamentul de HR din regiune. Pagina 11 n Vodafone a lansat dou` noi tipuri de abonamente, Smart [i Easy, prin care ofer` SMS-uri nelimitate \n re]elele na]ionale [i convorbiri nelimitate \n re]ea. Pagina 11 n Magazinul online eMag a primit de vineri [i pån` ieri peste 100 de precomenzi pentru Sony PlayStation 4, cea mai nou` consol` de jocuri care urmeaz` a fi lansat` spre sfår[itul acestui an. Pagina 11 n Companiile de software duc o continu` lupt` pentru atragerea oamenilor valoro[i, pl`tind un salariu minim de 3.000 lei net, de 4 ori mai mult fa]` de 2007. Pagina 11 Cele mai citite [tiri pe www.zf.ro n Regele micilor [i-a pierdut într-un incendiu fabrica de lång` Bucure[ti n Managerul romån care locuie[te cu chirie de[i face un milion de euro pe an n Cum a ajuns o garsonier` s` consume într-o lun` energie cåt 70 de gospod`rii [i s` primeasc` o factur` de 7.500 de lei REDAC}IE: 0318.256.288 PUBLICITATE: 0318.256.237 0318.256.238 ABONAMENTE: 0318.256.242 0318.256.244 EVENIMENTE: 0318.256.296 ZIARUL FINANCIAR: contacte Pagina 10 ZF Pe scurt EDITAT DE MEDIAFAX GROUP ANUL XV / NR. 3680 12 PAGINI MIERCURI, 19 IUNIE 2013 PRE}: 3,5 LEI WWW.ZF.RO; [email protected]; TEL.: 0318.256.288 - TOTUL PENTRU BUSINESS. TOTUL ESTE BUSINESS - PUBLICITATE Trei [efi ai traderilor de cereale multina]ionali [i-au f`cut bagajele GABRIEL RAZI CEZAR GHEORGHE, CEO-ul Ameropa Grains (rulaje de 198 mil. euro anul trecut), Victor Beznea, num`rul unu de la Nidera Romånia (afaceri estimate la 85 mil. euro \n 2012), [i Ts vetan Iliev, general manager al opera]iunilor locale ale ame- ricanilor de la Bunge (254 mil. euro \n 2012), [i-au f`cut baga- jele \ntr-un interval de o lun` [i au p`r`sit grupurile de agrobu- siness pe care le conduceau. Bulgarul Iliev a condus Bunge numai pentru cåteva luni dup`ce Cristian Ungu reanu, care era CEO al Bunge din 2009, a p` r`sit grupul \n discre]ie total` dup` fuziunea dintre ope- ra]iunile Bunge [i cele ale Prio Foods din a doua parte a anului trecut. „O astfel de schimbare atåt de radical` nu a mai fost f`cut` niciodat` \n industria noastr`“, a declarat pentru ZF un executiv de top din industrie, care nu a dorit s` fie nominalizat. Cele trei schimb`ri vin dup` \ncheierea unui sezon 2012/2013 extrem de dificil ca urmare a sc`derii volumelor dis- ponibile, dar [i cu sincope opera]ionale ca urmare a neonor`rii de c`tre fermieri a unor „pachete“ importante de contracte \n toamna anului trecut. Vezi pagina 7 {eful SIF Banat-Cri[ana \[i finan]eaz` compania cu 27 mil. lei din banii SIF ANDREI CHIRILEASA SIF Banat-Cri[ana (SIF1) a anun]at ieri pe nea[teptate c` a cump`rat obliga]iuni \n valoare de 27 mil. lei emise de grupul Romenergo, compa- nie la care pre[edintele SIF Banat- Cri[ana, Drago[ B\lteanu, a fost di- rector general pån` anul trecut. B\lteanu a preluat controlul com- paniei \n 2008 \mpreun` cu un grup de investitori britanici, dar \n prezent el nu mai figureaz` oficial ca ac ]io nar, compania fiind controlat` de Rom- energo Holding, \nregistrat` \n Cipru, ai c`rei ac]ionari nu sunt publici. Romenergo de]ine 4,5% din ac]iunile SIF1, fiind printre principalii ac]ionari ai societ`]ii de investi]ii fi- nanciare, iar \n consiliul de adminis- tra]ie al SIF1 este [i Valentin Chiser, actualul CEO al Romenergo. SIF1 nu are ac]iuni la Romenergo. Nici B\lteanu [i nici Chiser nu au comen- tat aceast` tranzac]ie pån` la \nchide- rea edi]iei. Aceasta este prima investi]ie im- portant` raportat` de SIF Banat-Cri - [ana de cånd B\lteanu a preluat con- ducerea societ`]ii. SIF1 va \ncasa o dobånd` de 8%, \n lei, pe an pentru obliga]iunile Romenergo, care au o maturitate de patru ani. R`måne de v`zut ce vor spune ceilal]i ac]ionari care nu au mai primit dividende anul acesta din profitul ob]inut \n 2012. La finalul lunii mai, SIF1 avea \n conturi lichidit`]i de aproape 130 mil. lei la active nete de 1,46 mld. lei. Romenergo este contractor gene- ral pentru lucr`ri la centrale electrice. Compania a avut \n 2011 afaceri de 93,35 mil. lei (22 mil. euro) [i un profit net de 5 mil. lei (1,18 mil. euro). Topul celor mai mari 100 de companii din economia romåneasc` DANA CIRIPERU P etrolul, produc]ia auto [i retailul alimen- tar sunt industriile care dau cele mai multe companii de top din economia romå- neasc`. Cei mai mari zece juc`tori au avut vånz`ri de 20 de miliarde de euro anul tre- cut, \n cre[tere cu 5% fa]` de 2011, potrivit unui clasa- ment realizat de ZF pe baza datelor din anuarul Cei mai mari juc`tori din economie [i a informa]iilor furni- zate de Registrul Comer]ului. Doar patru companii din top zece au raportat pro- fit anul trecut, cu Petrom care conduce deta[at [i la acest capitol, dup` un rezultat net de 864 mil. euro. „Surprizele“ anului 2012 sunt prezen]a Ford \n top 25, dup` ce startul produc]iei la Craiova i-a dus pe americani de la afaceri de 189 mil. euro \n 2011 la peste 550 de milioane de euro anul trecut. Ford este un cå[tig [i pentru exporturile Romåniei, \ns` produc`to- rul umple un alt gol l`sat prin plecarea Nokia de la Cluj, proces finalizat tot anul trecut. Nicio companie cu capital romånesc – privat sau de stat – nu se afl` \n top zece, prima prezen]` a statu- lui \n clasament fiind prin intermediul companiei Electrica Furnizare (locul 13) – cu afaceri de 998 mil. euro. Oscar Downstream (Alin Niculae) [i Dedeman Bac`u (fra]ii Pav`l) sunt cele mai mari afaceri antre- prenoriale romåne[ti \n 2012, top \n care ar mai putea intra [i InterAgro (Ioan Niculae), care \ns` nu are deo - camdat` bilan]ul \nregistrat la RECOM. Vezi clasamentul celor mai mari 100 de companii din Romånia \n pagina 8 Dou` companii din grupul austriac OMV [i Dacia conduc \n 2012 topul celor mai mari juc`tori din economie, la fel ca \n anul anterior. Cristian Bu[oi [i-a \nceput mandatul la Casa de S`n`tate IOANA DAVID CRISTIAN BU{OI, 35 de ani, [i-a \nceput ieri mandatul la conducerea Casei Na]ionale de Asigur`ri de S`n`tate (CNAS), institu]ia care administreaz` anual fonduri de aproape 5 mld. euro, devenind \n acest fel cel mai puternic om din sistemul sanitar romånesc. CNAS, o institu]ie \nchis` \n co- municare, este cea care \mparte banii c`tre medici [i spitale, deci practic ci- ne o controleaz` controleaz` [i siste- mul sanitar. „Introducerea cardului na]ional de s`n`tate este unul dintre proiectele care trebuie s` se încheie rapid. (...) Cåt de curånd ve]i primi un program [i un calendar detaliat“, a spus Bu[oi citat de Media fax, despre proiectele din mandatul s`u. De-a lungul timpului, CNAS, institu]ie independent` de Ministerul S`n`t`]ii, a fost criticat` pentru c` nu a \mbu- n`t`]it calitatea serviciilor oferite \n sistemul sanitar \n pofi- da major`rii fondurilor pe care le are la dispozi]ie. Anul acesta, CNAS are la dispozi]ie fonduri de aproape 5 mld. euro, \ns` \n 2005 erau de 2,3 mld. euro. Cel mai important proiect care se deruleaz` la CNAS este cel de informatizare, \nceput \n urm` cu zece ani, pen- tru care s-au cheltuit peste 100 mil. euro. Bu[oi este medic, notar [i vicepre[edinte al PNL Timi[. Vezi pagina 9 Companiile rentabile au adus un cå[tig de 50% \n trei ani pe burs` ADRIAN COJOCAR UN INVESTITOR care [i-ar fi plasat banii \n urm` cu trei ani \n cele mai rentabile 20 de companii de pe burs`, excep- tånd SIF-urile, ar fi ob]inut un randament de 50% incluzånd dividendele, \n timp ce dac` ar fi investit \n cele mai pu]in rentabile 20 de companii ar fi pierdut jum`tate din bani. Principalul indicele al bursei, BET, a stagnat \n aceast` perioad`. Ziarul Financiar a analizat indicatorul de rentabi- litate a capitalurilor proprii (ROE) pentru 81 de companii listate pe burs` [i pia]a RASDAQ \n ultimii cinci ani pentru a vedea ce randamente aduc ac]iunile cele mai rentabile. Totu[i anali[tii spun c` este greu de anticipat dac` renta- bilitatea unei companii nu va avea de suferit \n viitor, fapt ce ar afecta [i evolu]ia pe bur s`. „Nu po]i s` vorbe[ti decåt de trecut. Nu [tii dac` profitabili- tatea companiilor se va men ] i- ne [i dac` va persista [i aceast` leg`tur` cu randamentele \n- registrate de ac ] iuni“, spune Andrei Anghel, directorul so- ciet`]ii de consultan]` de in- vesti]ii Smart Trade Consult. Electroarge[ Curtea de Arge[ (ELGS), cea mai renta- bil` companie de pe burs` \n ultimii cinci ani, a adus din mar tie 2010 un randament de 161%. Ac]iunile Conted Dorohoi (CNTE) [i Aerostar Bac`u (ARS), care se g`sesc \n topul companiilor rentabile pe burs`, aproape au triplat banii investitorilor, cu un cå[tig de 179% [i respectiv 175% \n aceea[i perioad`. Vezi pagina 4 este randamentul adus din martie 2010 de cea mai rentabil` companie de pe burs` \n ultimii cinci ani - Electroarge[ Curtea de Arge[ (ELGS). 161 % Ziarul Financiar Ziarul Financiar CURS VALUTAR - 18.06.2013 4,4801 LEI 3,3481 LEI 3,6419 LEI 1,3374 1,2315 ZIARUL FINANCIAR: Redac]ie 0318.256.288, Publicitate: 0318.256.237, Abonamente: 0318.256.242, 0318.256.244 CHF CHF +0,0220 LEI +0,0073 LEI +0,0224 LEI +0,0037 $ +0,0007 CHF SURSE: anuarul ZF Cei mai mari juc`tori din economie 2013, Registrul Comer]ului, companiile Cum au evoluat anul trecut vånz`rile „granzilor“ Poz. Compania Afaceri \n 2012 vs. Ac]ionar 2012 (mil. ) 2011 (%) majoritar 1. OMV PETROM 4.378,3 +12,0% OMV (Austria) 2. OMV PETROM MARKETING 3.391,6 +4,8% OMV (Austria) 3. AUTOMOBILE DACIA 2.863,4 -8,1% Renault (Fran]a) 4. ROMPETROL DOWNSTREAM 1.832,6 +1,6% KazMunaiGaz (Kazahstan) 5. PETROTEL - LUKOIL 1.558,1 -0,5% Lukoil (Rusia) 6. KAUFLAND 1.500,0 +14,5% Lidl-Schwarz (Germania) 7. BRITISH AMERICAN TOBACCO TRADING 1.483,2 +3,7% BAT (Marea Britanie) 8. LUKOIL 1.355,3 +5,0% Lukoil (Rusia) 9. RENAULT INDUSTRIE ROUMANIE 1.220,5 +30,9% Renault (Fran]a) 10. ARCELORMITTAL GALA}I 1.217,7 +10,5% Lakshmi Mittal (India) Noul om de 5 mld. euro CRISTIAN BU{OI CINE SUNT CREATORII CELUI MAI EXPORTAT PRODUS ROMÅNESC Revista BUSINESS Magazin apare \n re]eaua Inmedio [i Relay \n fiecare LUNI [i cost` 5,9 lei . . n Cum [i cine mai cump`r` apartamente noi? O discu]ie la zi privind pia]a imobiliar` cu Antoanela Com[a, general manager al Gran Via, dezvoltator imobiliar spaniol care tocmai a \nceput construc]ia unui proiect cu 100 de apartamente. n Top 100 cele mai mari companii din Romånia: cine a intrat, cine a ie[it, ce concluzii pot fi trase dup` rezultatele anului financiar 2012. O analiz` cu Dana Ciriperu, redactor-[ef adjunct al ZF.
Transcript
 • EVENIMENT

  n Fabrica din localitatea Tunari dinapropierea Capitalei a omului deafaceri romn Iulian C`z`cu],proprietarul procesatorului de carneDoly-Com, a fost mistuit` ieri de fl`c`ri.Pagina 2

  n Romeo-Florin Nicolae, directorgeneral adjunct la Direc]ia General` deInforma]ii Fiscale din cadrul ANAF, afost numit la conducerea Autorit`]iiNa]ionale a V`milor. Pagina 2

  BURSE-FONDURI MUTUALE

  n Ac]iunile BRD Socit Gnrale(BRD) au pierdut ieri 1,8% pe fondulunui rulaj redus, de 67.800 de lei(15.400 de euro). Pagina 4

  n Constructorul de conductemagistrale Condmag Bra[ov a maic[tigat \n ultima lun` dou` contracte\n valoare cumulat` de 12,15 mil. leif`r` TVA de la Romgaz [i Transgaz.Pagina 4

  n Remus Borza, [eful Euro Insol, careluna trecut` a preluat administrareajudiciar` a produc`torului VulcanBucure[ti, spune c` \n prezent situa]iacompaniei s-a mai stabilizat. Pagina 5

  B~NCI-ASIGUR~RI

  n B`ncile au vndut \n primultrimestru credite ipotecare cu avansmediu de 25%, \n cre[tere de la 22%\n ultimele trei luni de anul trecut.Pagina 6

  n Volumul creditelor imobiliareacordate de la \nceputul acestui an prinprogramul Prima cas` a ajuns la 490mil. euro, num`rul persoanelor\mprumutate fiind de 13.000. Pagina 6

  COMPANII

  n Produc`torul Savini Due din Sebe[,jude]ul Alba, va investi \n acest an 3mil. euro \n extinderea fabricii dinSebe[ [i achizi]ionarea de noi utilaje.Pagina 7

  n Produc`torul de b`uturi spirtoaseProdvinalco din Cluj a \nregistrat anultrecut o cre[tere a cifrei de afaceri cu8% \n lei, pn` la 35, 5 mil. lei.Pagina 7

  n Lan]ul de libr`rii C`rture[ti vaajunge la afaceri de 10 milioane deeuro \n acest an, \n cre[tere cu 8,7%,potrivit estim`rilor proprietarilor.Pagina 7

  nMarca Dacia a \nregistrat \n primele cinci luni ale acestui an cel mai ridicat ritm de cre[tere lanivelul pie]ei auto vest-europene.Pagina 8

  n Ioannis Papalekas a \nceput s`demoleze showroom-ul PorscheAvia]iei pentru a face loc unei noicl`diri de birouri ce va fi construit` peterenul de lng` sta]ia de metrou AurelVlaicu. Pagina 12

  BUSINESS INTERNA}IONAL

  n Procurorii din Marea Britanie l-arputea acuza \n materie penal` pe unfost trader al UBS [i Citigroup care ar fistat \n centrul eforturilor mai multorb`nci de a manipula dobnzile LIBOR.Pagina 10

  n Pre[edintele american BarackObama a sugerat c` nu-i va re\nnoimandatul [efului Rezervei Federale BenBernanke, spunnd c` acesta a r`mas\n func]ie mai mult dect a vrut.Pagina 10

  BUSINESS HI-TECHn Xerox, cel mai mare produc`tor decopiatoare din lume, a recrutat-o peManuela Son pe o pozi]ie regional` \ndepartamentul de HR din regiune.Pagina 11

  n Vodafone a lansat dou` noi tipuride abonamente, Smart [i Easy, princare ofer` SMS-uri nelimitate \n re]elelena]ionale [i convorbiri nelimitate \nre]ea. Pagina 11

  nMagazinul online eMag a primit devineri [i pn` ieri peste 100 deprecomenzi pentru Sony PlayStation 4,cea mai nou` consol` de jocuri careurmeaz` a fi lansat` spre sfr[itulacestui an. Pagina 11

  n Companiile de software duc ocontinu` lupt` pentru atragereaoamenilor valoro[i, pl`tind un salariuminim de 3.000 lei net, de 4 ori maimult fa]` de 2007. Pagina 11

  Cele mai citite [tiri pewww.zf.ro

  nRegele micilor [i-a pierdut ntr-unincendiu fabrica de lng Bucure[ti

  nManagerul romn care locuie[tecu chirie de[i face un milion de europe an

  nCum a ajuns o garsonier s`consume ntr-o lun energie ct 70de gospod`rii [i s primeasc ofactur de 7.500 de lei

  REDAC}IE: 0318.256.288

  PUBLICITATE: 0318.256.237 0318.256.238

  ABONAMENTE: 0318.256.242 0318.256.244

  EVENIMENTE: 0318.256.296

  ZIARULFINANCIAR: c o n t a c t e

  Pagina 10

  ZF Pe scurt

  EDITAT DE MEDIAFAX GROUP ANUL XV / NR. 3680 12 PAGINI MIERCURI, 19 IUNIE 2013 PRE}: 3,5 LEI WWW.ZF.RO; [email protected]; TEL.: 0318.256.288

  - TOTUL PENTRU BUSINESS. TOTUL ESTE BUSINESS -

  PUBLICITATE

  Trei [efi ai traderilor decereale multina]ionali[i-au f`cut bagajele

  GABRIEL RAZI

  CEZAR GHEORGHE, CEO-ul Ameropa Grains (rulaje de198 mil. euro anul trecut), Victor Beznea, num`rul unu de laNidera Romnia (afaceri estimate la 85 mil. euro \n 2012), [iTs vetan Iliev, general manager al opera]iunilor locale ale ame-ricanilor de la Bunge (254 mil. euro \n 2012), [i-au f`cut baga-jele \ntr-un interval de o lun` [i au p`r`sit grupurile de agrobu-siness pe care le conduceau. Bulgarul Iliev a condus Bunge numai pentru cteva luni

  dup` ce Cristian Ungu reanu, care era CEO al Bunge din 2009,a p` r`sit grupul \n discre]ie total` dup` fuziunea dintre ope -ra]iunile Bunge [i cele ale Prio Foods din a doua parte a anuluitrecut. O astfel de schimbare att de radical` nu a mai fostf`cut` niciodat` \n industria noastr`, a declarat pentru ZF unexecutiv de top din industrie, care nu a dorit s` fie nominalizat. Cele trei schimb`ri vin dup` \ncheierea unui sezon

  2012/2013 extrem de dificil ca urmare a sc`derii volumelor dis-ponibile, dar [i cu sincope opera]ionale ca urmare a neonor`riide c`tre fermieri a unor pachete importante de contracte \ntoamna anului trecut.

  Vezi pagina 7

  {eful SIF Banat-Cri[ana \[ifinan]eaz` compania cu 27 mil. lei din banii SIF

  ANDREI CHIRILEASA

  SIF Banat-Cri[ana (SIF1) a anun]atieri pe nea[teptate c` a cump`ratobliga]iuni \n valoare de 27 mil. leiemise de grupul Romenergo, compa-nie la care pre[edintele SIF Banat-Cri[ana, Drago[ B\lteanu, a fost di-rector general pn` anul trecut.B\lteanu a preluat controlul com-

  paniei \n 2008 \mpreun` cu un grupde investitori britanici, dar \n prezentel nu mai figureaz` oficial ca ac ]io nar,compania fiind controlat` de Rom -energo Holding, \nregistrat` \n Cipru,ai c`rei ac]ionari nu sunt publici.Romenergo de]ine 4,5% din

  ac]iunile SIF1, fiind printre principaliiac]ionari ai societ`]ii de investi]ii fi-nanciare, iar \n consiliul de adminis-tra]ie al SIF1 este [i Valentin Chiser,actualul CEO al Romenergo. SIF1

  nu are ac]iuni la Romenergo. NiciB\lteanu [i nici Chiser nu au comen-tat aceast` tranzac]ie pn` la \nchide-rea edi]iei.Aceasta este prima investi]ie im-

  portant` raportat` de SIF Banat-Cri -[ana de cnd B\lteanu a preluat con-ducerea societ`]ii. SIF1 va \ncasa odobnd` de 8%, \n lei, pe an pentruobliga]iunile Romenergo, care au omaturitate de patru ani. R`mne dev`zut ce vor spune ceilal]i ac]ionaricare nu au mai primit dividende anulacesta din profitul ob]inut \n 2012.La finalul lunii mai, SIF1 avea \n

  conturi lichidit`]i de aproape 130 mil.lei la active nete de 1,46 mld. lei.Romenergo este contractor gene-

  ral pentru lucr`ri la centrale electrice.Compania a avut \n 2011 afaceri de93,35 mil. lei (22 mil. euro) [i un profitnet de 5 mil. lei (1,18 mil. euro).

  Topul celor mai mari 100 de companiidin economia romneasc`

  DANA CIRIPERU

  Petrolul, produc]ia auto [i retailul alimen-tar sunt industriile care dau cele mai multecompanii de top din economia rom-neasc`. Cei mai mari zece juc`tori au avutvnz`ri de 20 de miliarde de euro anul tre-cut, \n cre[tere cu 5% fa]` de 2011, potrivit unui clasa-ment realizat de ZF pe baza datelor din anuarul Ceimai mari juc`tori din economie [i a informa]iilor furni-zate de Registrul Comer]ului. Doar patru companii din top zece au raportat pro-

  fit anul trecut, cu Petrom care conduce deta[at [i laacest capitol, dup` un rezultat net de 864 mil. euro. Surprizele anului 2012 sunt prezen]a Ford \n top

  25, dup` ce startul produc]iei la Craiova i-a dus pe

  americani de la afaceri de 189 mil. euro \n 2011 la peste550 de milioane de euro anul trecut. Ford este unc[tig [i pentru exporturile Romniei, \ns` produc`to-rul umple un alt gol l`sat prin plecarea Nokia de laCluj, proces finalizat tot anul trecut. Nicio companie cu capital romnesc privat sau

  de stat nu se afl` \n top zece, prima prezen]` a statu-lui \n clasament fiind prin intermediul companieiElectrica Furnizare (locul 13) cu afaceri de 998 mil.euro. Oscar Downstream (Alin Niculae) [i DedemanBac`u (fra]ii Pav`l) sunt cele mai mari afaceri antre-prenoriale romne[ti \n 2012, top \n care ar mai puteaintra [i InterAgro (Ioan Niculae), care \ns` nu are deo -camdat` bilan]ul \nregistrat la RECOM.

  Vezi clasamentul celor mai mari 100 de companii din Romnia \n pagina 8

  Dou` companii din grupul austriac OMV [i Dacia conduc \n 2012topul celor mai mari juc`tori din economie, la fel ca \n anul anterior.

  Cristian Bu[oi [i-a\nceput mandatul laCasa de S`n`tate

  IOANA DAVID

  CRISTIAN BU{OI, 35 de ani, [i-a \nceput ieri mandatul laconducerea Casei Na]ionale de Asigur`ri de S`n`tate(CNAS), institu]ia care administreaz` anual fonduri deaproape 5 mld. euro, devenind \n acest fel cel mai puternicom din sistemul sanitar romnesc. CNAS, o institu]ie \nchis` \n co-

  municare, este cea care \mparte baniic`tre medici [i spitale, deci practic ci-ne o controleaz` controleaz` [i siste-mul sanitar. Introducerea carduluina]ional de s`n`tate este unul dintreproiectele care trebuie s` se ncheierapid. (...) Ct de curnd ve]i primiun program [i un calendar detaliat, aspus Bu[oi citat de Media fax, despreproiectele din mandatul s`u. De-a lungul timpului, CNAS, institu]ie independent` de

  Ministerul S`n`t`]ii, a fost criticat` pentru c` nu a \mbu -n`t`]it calitatea serviciilor oferite \n sistemul sanitar \n pofi-da major`rii fondurilor pe care le are la dispozi]ie. Anulacesta, CNAS are la dispozi]ie fonduri de aproape 5 mld.euro, \ns` \n 2005 erau de 2,3 mld. euro. Cel mai important proiect care se deruleaz` la CNAS

  este cel de informatizare, \nceput \n urm` cu zece ani, pen-tru care s-au cheltuit peste 100 mil. euro. Bu[oi este medic, notar [i vicepre[edinte al PNL Timi[.

  Vezi pagina 9

  Companiile rentabile au adus un c[tig de 50% \n trei ani pe burs`

  ADRIAN COJOCAR

  UN INVESTITOR care [i-ar fi plasat banii \n urm` cu treiani \n cele mai rentabile 20 de companii de pe burs`, excep-tnd SIF-urile, ar fi ob]inut un randament de 50% incluznddividendele, \n timp ce dac` ar fi investit \n cele mai pu]inrentabile 20 de companii ar fi pierdut jum`tate din bani. Principalul indicele al bursei, BET, a stagnat \n aceast`

  perioad`. Ziarul Financiar a analizat indicatorul de rentabi-litate a capitalurilor proprii (ROE) pentru 81 de companiilistate pe burs` [i pia]a RASDAQ \n ultimii cinci ani pentrua vedea ce randamente aduc ac]iunile cele mai rentabile.Totu[i anali[tii spun c` este greu de anticipat dac` renta-

  bilitatea unei companii nu va avea de suferit \n viitor, fapt cear afecta [i evolu]ia pe bur s`.Nu po]i s` vorbe[ti dect detrecut. Nu [tii dac` profitabili-tatea companiilor se va men ]i -ne [i dac` va persista [i aceast`leg`tur` cu randamentele \n -registrate de ac ]iuni, spuneAndrei Anghel, directorul so-ciet`]ii de consultan]` de in-vesti]ii Smart Trade Consult.Electroarge[ Curtea de

  Arge[ (ELGS), cea mai renta-bil` companie de pe burs` \nultimii cinci ani, a adus dinmar tie 2010 un randament de 161%. Ac]iunile ContedDorohoi (CNTE) [i Aerostar Bac`u (ARS), care se g`sesc\n topul companiilor rentabile pe burs`, aproape au triplatbanii investitorilor, cu un c[tig de 179% [i respectiv 175%\n aceea[i perioad`.

  Vezi pagina 4

  este randamentul adusdin martie 2010 de ceamai rentabil` companiede pe burs` \n ultimiicinci ani - Electroarge[Curtea de Arge[ (ELGS).

  161%

  Ziarul FinanciarZiarul Financiar

  CURS VALUTAR - 18.06.2013

  4,4801LEI

  3,3481LEI

  3,6419LEI

  1,3374 1,2315

  ZIARUL FINANCIAR: Redac]ie 0318.256.288, Publicitate: 0318.256.237, Abonamente: 0318.256.242, 0318.256.244

  CHF

  CHF

  +0,0220 LEI

  +0,0073 LEI

  +0,0224 LEI

  +0,0037 $

  +0,0007 CHF

  SURSE: anuarul ZF Cei mai mari juc`tori din economie 2013, Registrul Comer]ului, companiile

  Cum au evoluat anul trecut vnz`rile granzilorPoz. Compania Afaceri \n 2012 vs. Ac]ionar

  2012 (mil. ) 2011 (%) majoritar

  1. OMV PETROM 4.378,3 +12,0% OMV (Austria)

  2. OMV PETROM MARKETING 3.391,6 +4,8% OMV (Austria)

  3. AUTOMOBILE DACIA 2.863,4 -8,1% Renault (Fran]a)

  4. ROMPETROL DOWNSTREAM 1.832,6 +1,6% KazMunaiGaz (Kazahstan)

  5. PETROTEL - LUKOIL 1.558,1 -0,5% Lukoil (Rusia)

  6. KAUFLAND 1.500,0 +14,5% Lidl-Schwarz (Germania)

  7. BRITISH AMERICAN TOBACCO TRADING 1.483,2 +3,7% BAT (Marea Britanie)

  8. LUKOIL 1.355,3 +5,0% Lukoil (Rusia)

  9. RENAULT INDUSTRIE ROUMANIE 1.220,5 +30,9% Renault (Fran]a)

  10.ARCELORMITTAL GALA}I 1.217,7 +10,5% Lakshmi Mittal (India)

  Noul om de 5 mld. euro

  CRISTIAN BU{OI

  CINE SUNTCREATORII CELUIMAI EXPORTATPRODUSROMNESC

  Revista BUSINESS Magazin apare \n re]eaua Inmedio [i Relay \n fiecare LUNI [i cost` 5,9 lei

  ..

  ..n Cum [i cine mai cump`r apartamente noi? O discu]ie la zi privind pia]aimobiliar` cu Antoanela Com[a, general manager al Gran Via,dezvoltator imobiliar spaniol care tocmai a \nceput construc]ia unui proiectcu 100 de apartamente.

  n Top 100 cele mai mari companii din Romnia: cine a intrat, cine a ie[it, ceconcluzii pot fi trase dup` rezultatele anului financiar 2012. O analiz` cuDana Ciriperu, redactor-[ef adjunct al ZF.


Recommended