Home > Documents > n edi]ia revistei BUSINESS MAGAZIN din aceast` s`pt`mån...

n edi]ia revistei BUSINESS MAGAZIN din aceast` s`pt`mån...

Date post: 04-Feb-2018
Category:
Author: nguyenngoc
View: 215 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 1 /1
EVENIMENT n INS anun]` måine primele rezultate definitive ale recens`måntului popula]iei [i locuin]elor realizat \n luna octombrie 2011. Pagina 2 n Deficitul comercial al Romåniei ar putea sc`dea \n acest an pån` la nivelul de 3-4% din PIB. Pagina 4 B~NCI-ASIGUR~RI n Aproape 32% din creditele aflate \n portofoliul Piraeus Bank aveau restan]e mai mari de 90 de zile la sfår[itul lunii martie a acestui an. Pagina 5 n Managementul BCR a fost \mputernicit de adunarea general` a ac]ionarilor s` preg`teasc` un nou program de finan]are prin emisiuni de obliga]iuni. Pagina 5 n Bancherii au reu[it s` conving` \n ultimul an [i jum`tate doar 3.000 de clien]i s` se \mprumute \n lei pentru a-[i cump`ra o cas`. Pagina 6 COMPANII n Ernst & Young trece printr-un proces de rebranding la nivel global, prin care compania \[i redefine[te numele, logoul [i tagline-ul. Pagina 7 n Afacerile totale ale celor mai mari zece juc`tori cu activitate pe pia]a dulciurilor, a snacksurilor [i a cafelei au avansat anul trecut cu 2%. Pagina 8 n Stabilus Romånia a finalizat o investi]ie de peste 4 mil. euro \n extinderea spa]iului de produc]ie cu o nou` hal` de 3.000 mp. Pagina 8 n SOCAR a ajuns la 15 benzin`rii \n Romånia dup` investi]ii de 22 mil. euro, iar pentru anul acesta are un buget de 50 mil. euro [i spune c` a achizi]ionat terenuri pentru benzin`rii \n toat` ]ara. Pagina 8 BURSE-FONDURI MUTUALE n Dafora Media[ a demarat lucr`rile de foraj din Israel pentru firmele Givot Olam Oil [i Globe Exploration. Pagina 10 n Romaero Bucure[ti a raportat \n primul trimestru pierderi de 5,5 mil. lei, iar cifra de afaceri a sc`zut cu 28%. Pagina 10 BUSINESS HI-TECH n Num`rul de angaja]i din IT a ajuns la 38.300 la finele lunii aprilie, \n timp ce \n telecomunica]ii lucreaz` \n mod constant, de cå]iva ani, aproximativ 43.000 de angaja]i. Pagina 11 Cele mai citite [tiri pe www.zf.ro n Un ora[ din Romånia, pe primul loc \n lume la viteza de download de pe internet n Topul b`ncilor pe 2012: doar una din trei b`nci a accelerat creditarea [i a cå[tigat cot` de pia]` n Azerii de la SOCAR au deschis la Piatra-Neam] prima benzin`rie din Romånia cu shaorma [i kebab ZF Pe scurt EXCLUSIV pe Unde g`se[ti cel mai scump [i cel mai ieftin weekend la un hotel de cinci stele \n Romånia? Hotelul de cinci stele Vega din Mamaia, de]inut de omul de afaceri const`n]ean Gabriel Com`nescu, proprietarul grupului Upetrom, are cele mai scumpe camere de \nchiriat pentru un weekend luna aceasta, dou` nop]i \ntr-o camer` dubl` costånd 714 euro, pentru perioada 12-14 iulie. La polul opus, cea mai ieftin` camer` de cinci stele din Romånia poate fi \nchiriat` la Predeal Confort Suites, un weekend petrecut \n sta]iunea montan` costånd 86 de euro Mirabela Tiron www.zfcorporate.ro/turism&hoteluri ZF Corporate este un serviciu de [tiri de business specializate. Pentru informa]ii [i abonare: Alexandru Matei, 0318.256.286, [email protected] CURS VALUTAR - 2.07.2013 4,4391 LEI 3,4076 LEI 3,5954 LEI 1,3017 1,2354 ZIARUL FINANCIAR: Redac]ie 0318.256.288, Publicitate: 0318.256.237, Abonamente: 0318.256.242, 0318.256.244 CHF CHF -0,0110 LEI -0,0018 LEI -0,0116 LEI +0,0020 $ +0,0014 CHF Companiile statului [i regiile, f`r` control extern pentru cheltuieli de 4 miliarde de euro IULIAN ANGHEL COMPANIILE de stat [i regiile autonome vor putea face „cump`r`turi“ de la cine vor [i cum vor (potrivit propriilor norme interne) de aproximativ 4 mld. euro anual, dup` ce parlamentarii au decis c` acestea nu mai sunt obligate s` atribuie contracte sau s` fac` achizi]ii potrivit procedurilor de achizi]ie public`. Pia]a achizi]iilor publice \n Romånia este estimat` la 15% din PIB – ceea ce \n- seam n` \n jur de 19-20 mld. euro, anual. Achizi]iile pu- blice f`cute de companiile sta- tului [i regiile sale repre zin t` cam o cin cime din aceas t` pia]` - ceea ce \n seamn` \n jur de 4 mld. euro, anual. Decizia par la men ta rilor este contro- ver sa t`, nu doar pentru c` achi zi ]iile publice, mai precis lipsa lor de corectitudine, a \nsem nat mereu o mare durere de cap pentru Romånia \n rela]ia cu UE, ci [i pentru faptul c` pre mierul Victor Ponta a sus]inut c` nu [tie nimic despre mo dific`rile aduse de parlamentari. El spune c` a negociat altceva cu Comisia European`, adic` un text de ordonan]` pe care l-a transmis Parlamentului. Acest text a fost mo dificat, \n sensul excluderii regiilor [i a companiilor de stat din råndul institu]iilor obligate s` fac` achizi]ii potrivit pro cedurilor de achizi]ie public`. Vezi pagina 2 Adev`ra]ii „b`ie]i de[tep]i“ din afacerea desp`gubirilor: Nepotul lui Gigi Becali prime[te o sum` record de la ANRP (297 mil. lei) pentru un dosar de drepturi litigioase FOTO: Cancan.ro EDITAT DE MEDIAFAX GROUP ANUL XV / NR. 3.690 12 PAGINI MIERCURI, 3 IULIE 2013 PRE}: 3,5 LEI WWW.ZF.RO; [email protected]; TEL.: 0318.256.288 PUBLICITATE CIPRIAN BOTEA DOAR 3.000 de ipotecare \n lei au reu[it s` vånd` bancherii \n ultimul an [i jum`tate, \n ciuda eforturilor de a muta finan]`rile de retail pe lei, volumul \mprumuturilor acordate \n lei pentru achizi]ia de locuin]e urcånd cu circa o jum`tate de miliard de lei \n aceast` perioad`, arat` datele BNR. Creditele \n valut` au crescut \n schimb cu echivalentul a 800 mil. euro, ceea ce \nseamn` peste 20.000 de credite. Practic, num`rul acestora ar putea fi chiar mai mare \n condi]iile \n care \n ultimii ani s-au \nchis mai multe conturi ale unor clien]i care nu [i-au mai pl`tit ratele, astfel c` vånz`rile de credite noi nu mai sunt reflectate foarte exact de cre[terea de sold. „Este \nc` destul de dificil s` promov`m creditele \n lei pe o pia]` imobiliar` denominat` \n euro [i \n condi]iile \n care efortul financiar lunar al clien]ilor pentru rambursarea unui credit este, deocamdat`, tot \n favoarea euro“, afirm` Adrian Jantea, director comercial persoane fizice \n cadrul BRD. Ipotecarele \n lei au fost ocolite mult timp de clien]i din cauza dobånzilor foarte mari, devenind abia recent o alternativ` la \mprumuturile \n valut`, pe m`sur` ce b`ncile au coboråt cu dobånzile la o singur` cifr`. La sfår[itul lunii mai, soldul creditelor ipotecare ajungea la 38 miliarde de lei (8,7 mld. euro). Vezi pagina 6 ANDREEA NEFERU CONSTRUCTORUL bucure[tean Straco Grup, controlat de fra]ii Ale- xan dru [i Traian Horpos, a avut anul trecut afaceri de aproape 196 de mi- lioane de euro, \n cre[tere \n euro cu 123% fa]` de anul anterior, arat` calculele ZF pe baza informa]iilor trans mise de Registrul Comer]ului. Compania a construit auto str`zi precum Deva - Or`[tie, [i a reu[it astfel s` devin` liderul constructorilor cu ac]ionariat romånesc, dep`[ind busi- nessul companiilor care figurau anii trecu]i pe pozi]iile frunta[e \n ierar hia celor mai mari firme de construc]ii, precum Hidroconstruc]ia, de]inut` de management [i salaria]i, respectiv Spedition UMB sau Tehnostrade, com panii controlate de omul de afaceri b`c`uan Dorinel Umbr`rescu, care au consemnat fiecare afaceri sub 140 de milioane de euro anul trecut. |nfiin]at` \n 2003, Firma Straco Grup a pornit la drum cu contracte cu prim`riile de sector din Capital` [i a avut o evolu]ie ascendent` de-a lungul anilor, reu[ind s` ajung` de la afaceri de 578.000 de euro \n 2003 la aproape 196 de milioane de euro \n 2012. Vezi pagina 12 Evolu]ia cifrei de afaceri a Straco Grup Cre[tere exponen]ial` Creditele ipotecare \n lei cå[tig` greu teren Noii regi ai asfaltului sunt fra]ii Horpos, cu afaceri de 196 mil. CRISTINA RO{CA OMUL de afaceri gorjean Nicolae Sarcin`, care de]ine lan]ul de magazine Succes, atac` cu toate for]ele pia]a Capitalei, unde vrea s` deschid` peste 30 de magazine pån` la finalul acestui an. „Acum avem [apte magazine \n Capital` [i vrem s` continu`m s` ne extindem \ncet, dar sigur, pån` la 40 de unit`]i la finalul acestui an. Ne uit`m la zone \n cartierele dormitor, \n zonele de blocuri“, spune Anca Dragotescu, responsabil` cu dezvoltarea brandului Succes \n Capital`. Investi]ia va dep`[i 3 mil. euro, potrivit estim`rilor ZF. Sarcin` devine astfel unul dintre cei mai activi antreprenori romåni din comer]ul local, el venind \n Capital` s` se bat` cu gigan]ii interna]ionali care au deschis aici circa 200 de magazine. Gorjeanul vine astfel la Bucure[ti unde au e[uat \naintea sa al]i antreprenori romåni precum Dinu Patriciu (mic.ro) [i R`zvan Petrovici (Univers’all). Comer]ul local a ajuns \n ultimii ani s` fie dominat de str`ini \n contextul \n care romånii au fost \ngenunchea]i de sc`derea consumului [i nu au avut for]a financiar` s` continue s` se extind`. La nivel na]ional Succes de]ine o re]ea de circa 200 de ma gazine pe toate formatele, de la unit`]i de cå]iva metri p`tra]i \n pie]e la hipermarketuri. Lan]ul de magazine este prin c ipalul motor al businessului creat de Sarcin`, care de]ine mai multe unit`]i de produc]ie - påine, carne -, ben z i n`rii sau activit`]i de procesare a lemnului. Astfel, din to talul businessului de 341 mil. lei (76,5 mil. euro) de anul trecut, magazinele au adus 60-70%, respectiv 45-55 mil. euro. Vezi pagina 8 Gorjeanul Nicolae Sarcin` pariaz` 30 de magazine pe Bucure[ti - TOTUL PENTRU BUSINESS. TOTUL ESTE BUSINESS - anual este pia]a total` de achizi]ii publice, o cincime din aceste achizi]ii fiind f`cute de companiile de stat. 19 mld. Ziarul Financiar Ziarul Financiar DE LA UNIRII LA CLOUD {I DRONE Citi]i povestea lui Bogdan Padiu - Teamnet, care a pornit acum un deceniu cu 100.000 $ [i azi viseaz` s` cucereasc` regiunea, \n edi]ia revistei BUSINESS MAGAZIN din aceast` s`pt`mån`. Revista BUSINESS Magazin apare la chio[curi \n fiecare miercuri [i cost` 4,9 lei . . n 10.00 - Va putea un polonez s` re\nvie bursa de la Bucure[ti? O discu]ie cu Lucian Anghel [i Dan Paul, [efii Bursei, despre alegerea unui expat s` conduc` executiv pia]a de valori mobiliare din Romånia. n 10.30 - Desp`gubirile, cea mai tare afacere a acestor ani, continu`. Adev`ra]ii cå[tig`tori nu sunt mo[tenitorii, ci cei care au cump`rat la discount drepturile litigioase, iar acum \ncaseaz` banii peste rånd. O analiz` cu avocatul Gheorghe Piperea a acestei pie]e de cåteva miliarde de euro. CRISTI MOGA L iviu Tudor, proprietarul parcurilor de afaceri Novo Park din Pipera [i West Gate din Militari, proiecte cu o suprafa]` \nchiriabil` cumu la- t` de 150.000 de metri p`tra]i, spune c` perso nalul calificat [i nivelul de salarizare com petitiv transform` Romånia \n princi- pala ]int` de investi]ii din regiune. „Consider c` dup` criz` trebuie s` fii ca investitor \n Romånia deoarece aici va fi enorm de construit. Cred c` Polonia va fi din ce \n ce mai neatractiv`, \n condi]iile \n care gap-ul (diferen]a – n.red.) lor fa]` de Occi dent s-a redus spectaculos \n compa ra- ]ie cu restul ]`rilor din estul Europei, iar urm` toarea ]ar` ca dimensiune este Romå- nia, unde cred c` va urma un nou trend al birourilor“, a declarat el pentru ZF. Pån` \n urm` cu patru-cinci ani, Liviu Tudor era un personaj extrem de discret cu care nu existau poze \n presa de business. |[i conducea afacerile din sediul de la Marriott, unde lucreaz` [i \n prezent, de[i ajun sese deja cel mai mare proprietar romån de birouri. |ntre timp, \n cele 12 cl`diri construite de el au ajuns s` lucreze aproape 20.000 de angaja]i ai unor companii exclusiv multina- ]io nale. A v`zut transformarea zonei Pipe- ra de la stadiul de „bulevardul electronicii [i IT-ului“ la actualul „La Defense“ din Bucure[ti [i spune c` mai are 105.000 de metri p`tra]i de spa]ii pe care poate dezvolta cl`diri de birouri, un sector \n care a investit pån` \n prezent 300 mil. euro. „Baza a fost tot timpul creditul“, spune omul de afaceri. „Dezvoltarea se face fie cu ajutorul b`ncii, fie cu cel al unui fond specializat. Noi am lucrat cel mai mult cu Alpha Bank, care pentru noi au fost banca aproape exclusiv`.“ El vrea acum s` transforme aface- rea de familie \ntr-o corpora]ie. Citi]i cum a ajuns un inginer de avia]ie din Piatra-Neam] s` controleze pia]a birourilor din Capital` \n pagina 7 [i \n cel mai recent num`r al revistei BUSINESS Construct. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 NOT~: sumele au fost transformate din lei \n euro la cursul mediu de schimb al BNR valabil pentru cei [ase ani. SURSE: Ministerul Finan]elor, Registrul Comer]ului 21,8 36,3 38,7 50,7 87,9 195,8 DESEN DE Romeo R`ileanu LIVIU TUDOR Liviu Tudor, cel mai mare proprietar romån de birouri: „Ca investitor trebuie s` fii \n Romånia dup` criz`. Va fi enorm de construit“ |n cele 12 cl`diri de birouri construite de Liviu Tudor cu investi]ii de 300 de milioane de euro lucreaz` 20.000 de angaja]i ai HP, Renault, Alpha Bank sau Ericsson. Cump`r`torii de drepturi litigioase (cesionarii), cu influen]e \n mediul politic [i de business, continu` s` fie principalii beneficiari ai procedurii de retrocedare [i sub guvernarea Ponta, \n timp ce fo[tii proprietari a[teapt` la coad`. Astfel sunt confirmate riscurile c` noua lege a retroced`rilor nu poate opri abuzurile din trecut. Autoritatea Na]ional` pentru Restituirea Propriet`]ilor (ANRP), institu]ia din subordinea primului-ministru responsabil` de retroced`ri, a emis s`pt`måna trecut` un titlu de desp`gubire \n valoare record de 297,6 milioane de lei pentru o persoan` care a cump`rat un dosar de retrocedare. Ieri \n pres` a ap`rut informa]ia c` beneficiarul titlului de desp`gubire ar fi Vasile Geambazi ( foto cancan.ro), unul dintre nepo]ii lui Gigi Becali, iar surse oficiale au confirmat informa]ia pentru ZF. Vasile Geambazi ar fi cump`rat dosarul de retrocedare \nainte de 2010 de la fostul proprietar de drept la un pre] de circa 10%-20% din valoarea compensa]iei [i a ob]inut \n instan]` desp`gubiri de 297,6 milioane de lei pentru o suprafa]` de 21 de hectare de teren situat \n Voluntari, potrivit acelora[i surse. Suma de aproape 300 milioane de lei va fi pl`tit` de la bugetul de stat \n termen de cinci ani \n tran[e anuale egale \ncepånd de la 1 ianuarie 2014. Romånia a retrocedat mai mult decåt oricare alt stat din UE, \ns` principalii beneficiari au fost cei care au cump`rat drepturile litigioase de la fo[tii proprietari s`tui s` mai a[tepte. Roxana Pricop Vezi pagina 4
Transcript
 • EVENIMENT

  n INS anun]` mine primele rezultatedefinitive ale recens`mntului popula]iei[i locuin]elor realizat \n luna octombrie2011. Pagina 2

  nDeficitul comercial al Romniei ar puteasc`dea \n acest an pn` la nivelul de 3-4%din PIB. Pagina 4

  B~NCI-ASIGUR~RI

  n Aproape 32% din creditele aflate \nportofoliul Piraeus Bank aveau restan]emai mari de 90 de zile la sfr[itul luniimartie a acestui an. Pagina 5

  nManagementul BCR a fost \mputernicitde adunarea general` a ac]ionarilor s`preg`teasc` un nou program de finan]areprin emisiuni de obliga]iuni. Pagina 5

  n Bancherii au reu[it s` conving` \nultimul an [i jum`tate doar 3.000 de clien]is` se \mprumute \n lei pentru a-[i cump`rao cas`. Pagina 6

  COMPANII

  n Ernst & Young trece printr-un procesde rebranding la nivel global, prin carecompania \[i redefine[te numele, logoul [itagline-ul. Pagina 7

  n Afacerile totale ale celor mai marizece juc`tori cu activitate pe pia]adulciurilor, a snacksurilor [i a cafelei auavansat anul trecut cu 2%. Pagina 8

  n Stabilus Romnia a finalizat oinvesti]ie de peste 4 mil. euro \nextinderea spa]iului de produc]ie cu onou` hal` de 3.000 mp. Pagina 8

  n SOCAR a ajuns la 15 benzin`rii \nRomnia dup` investi]ii de 22 mil. euro,iar pentru anul acesta are un buget de 50 mil. euro [i spune c` a achizi]ionatterenuri pentru benzin`rii \n toat` ]ara.Pagina 8

  BURSE-FONDURI MUTUALE

  n Dafora Media[ a demarat lucr`rile deforaj din Israel pentru firmele Givot OlamOil [i Globe Exploration. Pagina 10

  n Romaero Bucure[ti a raportat \n primultrimestru pierderi de 5,5 mil. lei, iar cifra deafaceri a sc`zut cu 28%. Pagina 10

  BUSINESS HI-TECH

  n Num`rul de angaja]i din IT a ajuns la38.300 la finele lunii aprilie, \n timp ce \ntelecomunica]ii lucreaz` \n mod constant,de c]iva ani, aproximativ 43.000 deangaja]i. Pagina 11

  Cele mai citite [tiri pewww.zf.ro

  nUn ora[ din Romnia, pe primulloc \n lume la viteza dedownload de pe internet

  n Topul b`ncilor pe 2012: doar unadin trei b`nci a acceleratcreditarea [i a c[tigat cot` depia]`

  n Azerii de la SOCAR au deschis laPiatra-Neam] prima benzin`riedin Romnia cu shaorma [ikebab

  ZF Pe scurt

  EXCLUSIV pe

  Unde g`se[ti celmai scump [i celmai ieftinweekend la unhotel de cincistele \nRomnia?

  Hotelul de cinci stele Vega din Mamaia, de]inut de omul de afaceri const`n]eanGabriel Com`nescu, proprietarul grupului Upetrom, are cele mai scumpe camere de\nchiriat pentru un weekend luna aceasta, dou` nop]i \ntr-o camer` dubl` costnd714 euro, pentru perioada 12-14 iulie. La polul opus, cea mai ieftin` camer` de cincistele din Romnia poate fi \nchiriat` la Predeal Confort Suites, un weekend petrecut\n sta]iunea montan` costnd 86 de euro Mirabela Tironwww.zfcorporate.ro/turism&hoteluriZF Corporate este un serviciu de [tiri de business specializate. Pentru informa]ii[i abonare: Alexandru Matei, 0318.256.286, [email protected]

  CURS VALUTAR - 2.07.2013

  4,4391LEI

  3,4076LEI

  3,5954LEI

  1,3017 1,2354

  ZIARUL FINANCIAR: Redac]ie 0318.256.288, Publicitate: 0318.256.237, Abonamente: 0318.256.242, 0318.256.244

  CHF

  CHF

  -0,0110 LEI

  -0,0018LEI

  -0,0116 LEI

  +0,0020 $

  +0,0014 CHF

  Companiile statului [iregiile, f`r` controlextern pentru cheltuielide 4 miliarde de euro

  IULIAN ANGHEL

  COMPANIILE de stat [i regiile autonome vor putea facecump`r`turi de la cine vor [i cum vor (potrivit propriilornorme interne) de aproximativ 4 mld. euro anual, dup` ceparlamentarii au decis c` acestea nu mai sunt obligate s`atribuie contracte sau s` fac` achizi]ii potrivit procedurilorde achizi]ie public`.

  Pia]a achizi]iilor publice \n Romnia este estimat` la15% din PIB ceea ce \n -seam n` \n jur de 19-20 mld.euro, anual. Achizi]iile pu -blice f`cute de companiile sta -tului [i regiile sale repre zin t`cam o cin cime din aceas t`pia]` - ceea ce \n seamn` \n jurde 4 mld. euro, anual. Deciziapar la men ta rilor este contro -ver sa t`, nu doar pentru c`achi zi ]iile publice, mai precislipsa lor de corectitudine, a\nsem nat mereu o maredurere de cap pentru Romnia \n rela]ia cu UE, ci [i pentrufaptul c` pre mierul Victor Ponta a sus]inut c` nu [tie nimicdespre mo dific`rile aduse de parlamentari. El spune c` anegociat altceva cu Comisia European`, adic` un text deordonan]` pe care l-a transmis Parlamentului. Acest text afost mo dificat, \n sensul excluderii regiilor [i a companiilorde stat din rndul institu]iilor obligate s` fac` achizi]iipotrivit pro cedurilor de achizi]ie public`.

  Vezi pagina 2

  Adev`ra]ii b`ie]i de[tep]i din afacerea desp`gubirilor: Nepotul lui Gigi Becali prime[teo sum` record de la ANRP (297 mil. lei) pentru un dosar de drepturi litigioase

  FOTO: Cancan.ro

  EDITAT DE MEDIAFAX GROUP ANUL XV / NR. 3.690 12 PAGINI MIERCURI, 3 IULIE 2013 PRE}: 3,5 LEI WWW.ZF.RO; [email protected]; TEL.: 0318.256.288

  PUBLICITATE

  CIPRIAN BOTEA

  DOAR 3.000 de ipotecare \n lei au reu[it s` vnd` bancherii\n ultimul an [i jum`tate, \n ciuda eforturilor de a mutafinan]`rile de retail pe lei, volumul \mprumuturilor acordate\n lei pentru achizi]ia de locuin]e urcnd cu circa o jum`tatede miliard de lei \n aceast` perioad`, arat` datele BNR.

  Creditele \n valut` au crescut \n schimb cu echivalentula 800 mil. euro, ceea ce \nseamn` peste 20.000 de credite.Practic, num`rul acestora ar putea fi chiar mai mare \ncondi]iile \n care \n ultimii ani s-au \nchis mai multe conturiale unor clien]i care nu [i-au mai pl`tit ratele, astfel c`vnz`rile de credite noi nu mai sunt reflectate foarte exactde cre[terea de sold.

  Este \nc` destul de dificil s` promov`m creditele \n leipe o pia]` imobiliar` denominat` \n euro [i \n condi]iile \ncare efortul financiar lunar al clien]ilor pentru rambursareaunui credit este, deocamdat`, tot \n favoarea euro, afirm`Adrian Jantea, director comercial persoane fizice \n cadrulBRD.

  Ipotecarele \n lei au fost ocolite mult timp de clien]i dincauza dobnzilor foarte mari, devenind abia recent oalternativ` la \mprumuturile \n valut`, pe m`sur` ce b`ncileau cobort cu dobnzile la o singur` cifr`. La sfr[itul luniimai, soldul creditelor ipotecare ajungea la 38 miliarde de lei(8,7 mld. euro).

  Vezi pagina 6

  ANDREEA NEFERU

  CONSTRUCTORUL bucure[teanStraco Grup, controlat de fra]ii Ale -xan dru [i Traian Horpos, a avut anultrecut afaceri de aproape 196 de mi -lioane de euro, \n cre[tere \n euro cu123% fa]` de anul anterior, arat`calculele ZF pe baza informa]iilortrans mise de Registrul Comer]ului.

  Compania a construit auto str`ziprecum Deva - Or`[tie, [i a reu[it astfels` devin` liderul constructorilor cuac]ionariat romnesc, dep`[ind busi -nessul companiilor care figurau aniitrecu]i pe pozi]iile frunta[e \n ierar hiacelor mai mari firme de construc]ii,precum Hidroconstruc]ia, de]inut` demanagement [i salaria]i, respectivSpedition UMB sau Tehnostrade,com panii controlate de omul de afacerib`c`uan Dorinel Umbr`rescu, care auconsemnat fiecare afaceri sub 140 demilioane de euro anul trecut.

  |nfiin]at` \n 2003, Firma StracoGrup a pornit la drum cu contracte cuprim`riile de sector din Capital` [i a

  avut o evolu]ie ascendent` de-a lungulanilor, reu[ind s` ajung` de la afaceride 578.000 de euro \n 2003 la aproape196 de milioane de euro \n 2012.

  Vezi pagina 12

  Evolu]ia cifrei de afaceri a Straco Grup

  Cre[tere exponen]ial`

  Creditele ipotecare \nlei c[tig` greu teren

  Noii regi ai asfaltului sunt fra]iiHorpos, cu afaceri de 196 mil.

  CRISTINA RO{CA

  OMUL de afaceri gorjean Nicolae Sarcin`, care de]inelan]ul de magazine Succes, atac` cu toate for]ele pia]aCapitalei, unde vrea s` deschid` peste 30 de magazine pn`la finalul acestui an.

  Acum avem [apte magazine \n Capital` [i vrem s`continu`m s` ne extindem \ncet, dar sigur, pn` la 40 deunit`]i la finalul acestui an. Ne uit`m la zone \n cartiereledormitor, \n zonele de blocuri, spune Anca Dragotescu,responsabil` cu dezvoltarea brandului Succes \n Capital`.Investi]ia va dep`[i 3 mil. euro, potrivit estim`rilor ZF.

  Sarcin` devine astfel unul dintre cei mai activiantreprenori romni din comer]ul local, el venind \nCapital` s` se bat` cu gigan]ii interna]ionali care au deschisaici circa 200 de magazine. Gorjeanul vine astfel la Bucure[tiunde au e[uat \naintea sa al]i antreprenori romni precumDinu Patriciu (mic.ro) [i R`zvan Petrovici (Universall).Comer]ul local a ajuns \n ultimii ani s` fie dominat de str`ini\n contextul \n care romnii au fost \ngenunchea]i desc`derea consumului [i nu au avut for]a financiar` s`continue s` se extind`.

  La nivel na]ional Succes de]ine o re]ea de circa 200 dema gazine pe toate formatele, de la unit`]i de c]iva metrip`tra]i \n pie]e la hipermarketuri. Lan]ul de magazine esteprin cipalul motor al businessului creat de Sarcin`, care de]inemai multe unit`]i de produc]ie - pine, carne -, ben zi n`rii sauactivit`]i de procesare a lemnului. Astfel, din to talulbusinessului de 341 mil. lei (76,5 mil. euro) de anul trecut,magazinele au adus 60-70%, respectiv 45-55 mil. euro.

  Vezi pagina 8

  Gorjeanul NicolaeSarcin` pariaz` 30 demagazine pe Bucure[ti

  - TOTUL PENTRU BUSINESS. TOTUL ESTE BUSINESS -

  anual este pia]a total`de achizi]ii publice, ocincime din acesteachizi]ii fiind f`cute decompaniile de stat.

  19 mld.

  Ziarul FinanciarZiarul Financiar

  DE LA UNIRII LACLOUD {I DRONECiti]i povestea lui Bogdan Padiu -Teamnet, care a pornit acum un deceniucu 100.000 $ [i azi viseaz` s` cucereasc`regiunea, \n edi]ia revistei BUSINESSMAGAZIN din aceast` s`pt`mn`.

  Revista BUSINESS Magazin apare la chio[curi \n fiecare miercuri [i cost` 4,9 lei

  ..

  ..n 10.00 - Va putea un polonez s` re\nvie bursa de la Bucure[ti? O discu]ie cu Lucian Anghel [i Dan Paul, [efii Bursei, despre alegerea unui expat s` conduc`executiv pia]a de valori mobiliare din Romnia.

  n 10.30 - Desp`gubirile, cea mai tare afacere a acestor ani, continu`. Adev`ra]ii c[tig`tori nu sunt mo[tenitorii, ci cei care au cump`rat la discount drepturile litigioase, iar acum \ncaseaz` banii peste rnd. O analiz` cu avocatul Gheorghe Piperea a acestei pie]e de cteva miliarde de euro.

  CRISTI MOGA

  Liviu Tudor, proprietarulparcurilor de afaceri NovoPark din Pipera [i West Gatedin Militari, proiecte cu osuprafa]` \nchiriabil` cumu la -t` de 150.000 de metri p`tra]i, spune c`perso nalul calificat [i nivelul de salarizarecom petitiv transform` Romnia \n princi -pala ]int` de investi]ii din regiune.

  Consider c` dup` criz` trebuie s` fii cainvestitor \n Romnia deoarece aici va fi

  enorm de construit. Cred c` Polonia va fidin ce \n ce mai neatractiv`, \n condi]iile \ncare gap-ul (diferen]a n.red.) lor fa]` deOcci dent s-a redus spectaculos \n compa ra -]ie cu restul ]`rilor din estul Europei, iarurm` toarea ]ar` ca dimensiune este Rom -nia, unde cred c` va urma un nou trend albirourilor, a declarat el pentru ZF.

  Pn` \n urm` cu patru-cinci ani, LiviuTudor era un personaj extrem de discret cucare nu existau poze \n presa de business.|[i conducea afacerile din sediul de laMarriott, unde lucreaz` [i \n prezent, de[i

  ajun sese deja cel mai mare proprietarromn de birouri.

  |ntre timp, \n cele 12 cl`diri construitede el au ajuns s` lucreze aproape 20.000 deangaja]i ai unor companii exclusiv multina -]io nale. A v`zut transformarea zonei Pipe -ra de la stadiul de bulevardul electronicii[i IT-ului la actualul La Defense dinBucure[ti [i spune c` mai are 105.000 demetri p`tra]i de spa]ii pe care poatedezvolta cl`diri de birouri, un sector \n carea investit pn` \n prezent 300 mil. euro.Baza a fost tot timpul creditul, spune

  omul de afaceri. Dezvoltarea se facefie cu ajutorul b`ncii, fie cu cel al unuifond specializat. Noi am lucrat cel maimult cu Alpha Bank, care pentru noiau fost banca aproape exclusiv`.

  El vrea acum s` transforme aface -rea de familie \ntr-o corpora]ie.

  Citi]i cum a ajuns un inginer de avia]ie din Piatra-Neam] s` controleze pia]a birourilor din Capital` \n pagina 7 [i \n

  cel mai recent num`r al revisteiBUSINESS Construct.

  2007 2008 2009 2010 2011 2012

  NOT~: sumele au fosttransformate din lei \n euro lacursul mediu de schimb al BNRvalabil pentru cei [ase ani.

  SURSE: Ministerul Finan]elor, Registrul Comer]ului

  21,8 36,3 38,7 50,7

  87,9

  195,8

  DESE

  N DE

  Romeo R`ileanu

  LIVIU TUDOR

  Liviu Tudor, cel mai mare proprietar romn de birouri:

  Ca investitor trebuie s` fii \n Romniadup` criz`. Va fi enorm de construit|n cele 12 cl`diri de birouri construite de Liviu Tudor cu investi]ii de 300 de milioane deeuro lucreaz` 20.000 de angaja]i ai HP, Renault, Alpha Bank sau Ericsson.

  Cump`r`torii de drepturi litigioase (cesionarii), cuinfluen]e \n mediul politic [i de business, continu` s` fieprincipalii beneficiari ai procedurii de retrocedare [i subguvernarea Ponta, \n timp ce fo[tii proprietari a[teapt` lacoad`. Astfel sunt confirmate riscurile c` noua lege aretroced`rilor nu poate opri abuzurile din trecut.Autoritatea Na]ional` pentru Restituirea Propriet`]ilor(ANRP), institu]ia din subordinea primului-ministruresponsabil` de retroced`ri, a emis s`pt`mna trecut` untitlu de desp`gubire \n valoare record de 297,6 milioanede lei pentru o persoan` care a cump`rat un dosar deretrocedare. Ieri \n pres` a ap`rut informa]ia c`beneficiarul titlului de desp`gubire ar fi Vasile Geambazi (foto cancan.ro), unul dintre nepo]ii lui Gigi Becali, iarsurse oficiale au confirmat informa]ia pentru ZF. Vasile Geambazi ar fi cump`rat dosarul de retrocedare\nainte de 2010 de la fostul proprietar de drept la un pre]de circa 10%-20% din valoarea compensa]iei [i a ob]inut\n instan]` desp`gubiri de 297,6 milioane de lei pentru osuprafa]` de 21 de hectare de teren situat \n Voluntari,potrivit acelora[i surse. Suma de aproape 300 milioane delei va fi pl`tit` de la bugetul de stat \n termen de cinci ani\n tran[e anuale egale \ncepnd de la 1 ianuarie 2014.Romnia a retrocedat mai mult dect oricare alt stat dinUE, \ns` principalii beneficiari au fost cei care au cump`ratdrepturile litigioase de la fo[tii proprietari s`tui s` maia[tepte. Roxana Pricop

  Vezi pagina 4


Recommended