Home >Documents >MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

Date post:18-Feb-2018
Category:
View:224 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  1/40

  MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIVMOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  1. Masticaia1. Masticaia2. Deglutiia2. Deglutiia3. Caracteristici ale musculaturii3. Caracteristici ale musculaturiiete!e gastr"#itestialeete!e gastr"#itestiale$. M"tilitatea gastric%$. M"tilitatea gastric%

  &. M"tilitatea itestial%&. M"tilitatea itestial%'. De(ecaia'. De(ecaia

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  2/40

  1. MASTICATIA1. MASTICATIA Masticatia este procesul de prelucrare mecanic a alimentelorMasticatia este procesul de prelucrare mecanic a alimentelor

  introduse n cavitatea bucal si de nsalivare a acestora cu formareaintroduse n cavitatea bucal si de nsalivare a acestora cu formareabolului alimentar.bolului alimentar.

  1.1. C"m)"etele masticatiei1.1. C"m)"etele masticatiei (a). COMPONENTA PA!"# $ aparatul dento$ma%ilar $(a). COMPONENTA PA!"# $ aparatul dento$ma%ilar $

  este alctuit din&este alctuit din& dintidinti$ reali'ea' o suprafat$ reali'ea' o suprafat trituranttriturant cu rol n tiereacu rol n tierea

  'drobirea mcinarea alimentelor si o suprafat'drobirea mcinarea alimentelor si o suprafat

  ocluzantocluzant prin premolari si molariprin premolari si molari mandibulmandibul

  articulatia temporo-mandibulararticulatia temporo-mandibular

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  3/40

  bb). COMPONENTA ACT!"#). COMPONENTA ACT!"#

  muschii masticatorimuschii masticatori$ prin contractie asiur miscrile$ prin contractie asiur miscrilemandibulei si prin tonusul lor de repaus asiur po'itiamandibulei si prin tonusul lor de repaus asiur po'itiaoclu'ant*oclu'ant* muschii masticatorimuschii masticatori se clasific n&se clasific n&

  musc+i ridictori ai mandibulei $ musc+ii masetermusc+i ridictori ai mandibulei $ musc+ii masetertemporal si pterioidieni internitemporal si pterioidieni interni

  musc+i cobor,tori ai mandibulei $ musc+ii pterioidienimusc+i cobor,tori ai mandibulei $ musc+ii pterioidienie%terni milo+ioidian enio+ioidian sie%terni milo+ioidian enio+ioidian si

  p,ntecele anterior al diastriculuip,ntecele anterior al diastricului muschii limbiimuschii limbii$ asiur propulsia alimentelor pe suprafata$ asiur propulsia alimentelor pe suprafata

  trituranttriturant muschii oro-facialimuschii oro-faciali$ mentin saliva si alimentele n$ mentin saliva si alimentele n

  cavitatea bucalcavitatea bucal

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  4/40

  -n cadrul masticatiei mandibula mai-n cadrul masticatiei mandibula maie%ecut miscri de&e%ecut miscri de&

  diductie $ contractia alternativ adiductie $ contractia alternativ amusc+ilor pterioidieni e%ternimusc+ilor pterioidieni e%terni propulsie $ contractia simultan apropulsie $ contractia simultan a

  musc+ilor pterioidieni e%terni si internimusc+ilor pterioidieni e%terni si interni

  retropulsie $ contractia m.temporalretropulsie $ contractia m.temporal

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  5/40

  1.2. C"tr"lul masticatiei1.2. C"tr"lul masticatieiMasticatiaMasticatia succesiune de refle%e neconditionate desuccesiune de refle%e neconditionate decobor,re / ridicare a mandibulei la care se adaucobor,re / ridicare a mandibulei la care se adauun control voluntar.un control voluntar.

  Reflexul miotatic (trigeminal)Reflexul miotatic (trigeminal),, de ridicare ade ridicare amandibuleimandibulei$$ desc+iderea voluntar a cavittii bucale determindesc+iderea voluntar a cavittii bucale determin

  ntinderea m.maseter si stimularea terminatiilorntinderea m.maseter si stimularea terminatiilorsen'itive primare ale fusului neuro$muscular cesen'itive primare ale fusului neuro$muscular cerepre'int terminatii sen'itive de tiprepre'int terminatii sen'itive de tip a ale nervului ".a ale nervului ".$ a$ aferentele a0un n nferentele a0un n ncl.cl.sen'itiv bulbar alsen'itiv bulbar al n.n." si au" si auefect de activare a centrului masticator din punteefect de activare a centrului masticator din punte((corespunde cu nucleul de oriine a ncorespunde cu nucleul de oriine a n..""))$ e$ eferenta motorie trieminal determin contractiaferenta motorie trieminal determin contractiam.maseter si ridicarea mandibulei.m.maseter si ridicarea mandibulei.

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  6/40

  Reflexul miotatic inversat - de coborre aReflexul miotatic inversat - de coborre amandibuleimandibulei$ contractia m$ contractia m..maseter determinmaseter determinntinderea oranului tendinos 1olintinderea oranului tendinos 1oli ce pre'intce pre'intterminatii sen'itive de tipterminatii sen'itive de tip b ale nb ale n..".".$ a$ aferentele a0un la nclferentele a0un la ncl..sen'itiv " din bulbsen'itiv " din bulbau efectau efectde in+ibare a centrului masticator pontin cu rela%areade in+ibare a centrului masticator pontin cu rela%areamm..maseter si cobor,rea mandibulei.maseter si cobor,rea mandibulei.

  Reflexul linguo-maxilarReflexul linguo-maxilar,,re(le* !e stimulare are(le* !e stimulare ac"+"r,rii ma!i+uleic"+"r,rii ma!i+ulei

  $ cu$ cu punct de plecare contactul alimentelor cupunct de plecare contactul alimentelor cumucoasa ustativ si aferente prin nmucoasa ustativ si aferente prin n.. "!! si !2 ce"!! si !2 cea0un la bulb si de aici la ncla0un la bulb si de aici la ncl..masticator pontin.masticator pontin.

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  7/40

  3efle%ul masticator neconditionat3efle%ul masticator neconditionat

  aferente $ n. " pentru stimuli tactili siaferente $ n. " pentru stimuli tactili siproprioceptiviproprioceptivi

  $ n. "!! si !2 pentru stimuli ustativi$ n. "!! si !2 pentru stimuli ustativi centru masticator n punte 4 nclcentru masticator n punte 4 ncl.. oriine noriine n.."" eferente $ n ." pentru meferente $ n ." pentru m..masetermaseter $ n. "!! pentru m$ n. "!! pentru m..oro$facialioro$faciali $ n. 2!! pentru m$ n. 2!! pentru m..limbiilimbii

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  8/40

  C""r!"area c"rtical% a masticatieiC""r!"area c"rtical% a masticatiei

  AAre la ba'&re la ba'& circuite cortico$pontine cu oriinea n ariacircuite cortico$pontine cu oriinea n aria

  motorie cortical. 5e'iunea acestei ariimotorie cortical. 5e'iunea acestei arii

  determin un refle% de masticatie frdetermin un refle% de masticatie frcoordonare linual si oro$facial cucoordonare linual si oro$facial cuimposibilitatea formrii bolului alimentarimposibilitatea formrii bolului alimentar

  circuite cortico$reticulo$corticale care asiurcircuite cortico$reticulo$corticale care asiurtonusul de repaus al mtonusul de repaus al mm.m.masticatori pe ba'amasticatori pe ba'aaferentelor proprioceptive.aferentelor proprioceptive.

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  9/40

  1.3. Val"area (ucti"al% a masticatiei-1.3. Val"area (ucti"al% a masticatiei-

  durata masticatiei depinde de naturadurata masticatiei depinde de naturaalimentelor si de obisnuintalimentelor si de obisnuint

  o bun masticatie asiur a o bun diestieo bun masticatie asiur a o bun diestie

  consumul de alimente cu consistent crescutconsumul de alimente cu consistent crescutasiur de'voltarea masivului facialasiur de'voltarea masivului facialare un rolare un roltrofic asupra acestuia* stimulea' secretiatrofic asupra acestuia* stimulea' secretiasalivar autocurtirea si interitatea cavittiisalivar autocurtirea si interitatea cavittiibucalebucale

  intervine n receptia olfactiv si ustativintervine n receptia olfactiv si ustativ are rol n stimularea refle% a secretiei siare rol n stimularea refle% a secretiei si

  motilittii diestivemotilittii diestive

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  10/40

  2. DEGLUTITIA2. DEGLUTITIA

  r"cesul mecaic )ri care alimetele sut !e)lasate !i ca/itatear"cesul mecaic )ri care alimetele sut !e)lasate !i ca/itatea

  +ucal% )ri (arige si es"(ag 0 st"mac.+ucal% )ri (arige si es"(ag 0 st"mac. 2.1. Tim)ii !eglutitiei2.1. Tim)ii !eglutitiei TIMUL BUCAL # 3 sec.TIMUL BUCAL # 3 sec.

  repre'int traversarea istmului buco$farinian de ctre bolulrepre'int traversarea istmului buco$farinian de ctre bolulalimentar.alimentar.

  pprin ridicarea v,rfului limbii care ia punct de spri0in pe arcadarin ridicarea v,rfului limbii care ia punct de spri0in pe arcadadentar si pe bolta palatin bolul este plasat pe ba'a limbii.dentar si pe bolta palatin bolul este plasat pe ba'a limbii.Traversarea istmului buco$farinian presupune&Traversarea istmului buco$farinian presupune&

  ridicarea limbii prin contractia mridicarea limbii prin contractia mm.m.milo+ioidian stilolosmilo+ioidian stilolospalatolos si +iolospalatolos si +iolos

  desc+iderea istmului buco$farinian prin rela%area st,lpilordesc+iderea istmului buco$farinian prin rela%area st,lpilor

  vlului palatin si ridicarea vlului palatinvlului palatin si ridicarea vlului palatin aspiratia farinian a bolului alimentar de ctre presiuneaaspiratia farinian a bolului alimentar de ctre presiuneaneativ farinian ($67 cm86O)neativ farinian ($67 cm86O)

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  11/40

  T!MP95 :A3!N1!AN $ 76 secT!MP95 :A3!N1!AN $ 76 sec

  TTraversarea farinelui de ctre bolul alimentarraversarea farinelui de ctre bolul alimentarspre esofaspre esofa

  nc+iderea altor ci de ptrundere a bolului&nc+iderea altor ci de ptrundere a bolului& calea nazalcalea nazal este nc+is prin contractia ridictorului sieste nc+is prin contractia ridictorului sitensorului vlului palatintensorului vlului palatin

  calea bucalcalea bucaleste nc+is prin nc+iderea istmului buco$este nc+is prin nc+iderea istmului buco$farinian ca urmare a contractiei prelunite a musc+iuluifarinian ca urmare a contractiei prelunite a musc+iului

  milo+ioidianmilo+ioidian calea laringiancalea laringian este nc+iseste nc+isprin nc+iderea orificiuluiprin nc+iderea orificiuluilarinian ca urmare a ridicrii larinelui sub actiunealarinian ca urmare a ridicrii larinelui sub actiuneam.supra+ioidieni a micsorrii orificiului lotic prinm.supra+ioidieni a micsorrii orificiului lotic princontractia m.aritenoi'i si prin acoperirea orificiului loticcontractia m.aritenoi'i si prin acoperirea orificiului lotic

  cu epilota.cu epilota. Proresiunea bolului alimentar spreProresiunea bolului alimentar spre esofagesofag se face cuse face cuparticiparea musc+ilor farinieni si sub actiunea presiuniiparticiparea musc+ilor farinieni si sub actiunea presiuniide mpinere a bolului alimentar ce poate a0une la ;7 $de mpinere a bolului alimentar ce poate a0une la ;7 $

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  12/40

  T!MP95 EO:A1!AN 4 =T!MP95 EO:A1!AN 4 =$; sec$; sec

  n functie de consistenta bolului alimentar si vectorul ravitationaln functie de consistenta bolului alimentar si vectorul ravitational..

  Proresiunea bolului alimentar prin esofa este asiurat deProresiunea bolului alimentar prin esofa este asiurat deunde peristaltice primare si secundare care trebuie s nvinunde peristaltice primare si secundare care trebuie s nvinre'istenta cardiei si s mpin alimentele n stomac.re'istenta cardiei si s mpin alimentele n stomac.

  Undele peristaltice primareUndele peristaltice primare

  $ contractii succesive cranio$caudale ale fibrelor$ contractii succesive cranio$caudale ale fibrelormm..circulare declansate prin stimularea c,mpului receptor alcirculare declansate prin stimularea c,mpului receptor aldelutitiei.delutitiei.$ unda peristaltic debutea' odat cu rela%area sfincterului$ unda peristaltic debutea' odat cu rela%area sfincteruluiesofaian superior.esofaian superior.$ contractia acestui sfincter dup ce el este traversat de$ contractia acestui sfincter dup ce el este traversat de

  alimente de'volt o presiune de 67$;7 cm86O care mpiedicalimente de'volt o presiune de 67$;7 cm86O care mpiedicptrunderea aerului n esofa si reuritatia alimentelor.ptrunderea aerului n esofa si reuritatia alimentelor.$ contractia f. lonitudinale a0ut la proresiunea bolului prin$ contractia f. lonitudinale a0ut la proresiunea bolului prinscurtarea esofaului.scurtarea esofaului.

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  13/40

  Undele peristaltice secundareUndele peristaltice secundare

  $ produse prin supradistensia esofaului c,nd unda$ produse prin supradistensia esofaului c,nd undaperistaltic primar nu poate asiura deplasarea bolului spreperistaltic primar nu poate asiura deplasarea bolului sprestomac.stomac.

  Propaarea bolului prin esofa cu o vite' variabil n cele >Propaarea bolului prin esofa cu o vite' variabil n cele >portiuni ale esofaului&portiuni ale esofaului&

  $ vite' crescut n re. cervical cu m. triat$ vite' crescut n re. cervical cu m. triat$ v. sc'ut n re. toracic cu m. striat si neted$ v. sc'ut n re. toracic cu m. striat si neted$ v. foarte sc'ut n re. abdominal si diaframatic ce$ v. foarte sc'ut n re. abdominal si diaframatic cepre'int numai m. neted.pre'int numai m. neted.ementul superior al esofaului& parcurs de bolul alimentar nementul superior al esofaului& parcurs de bolul alimentar napro%. < secapro%. < sec

  ementul mi0lociu n 6 sec.ementul mi0lociu n 6 sec.ementul inferior n ? sec.ementul inferior n ? sec.fincterul esofaian inferior (se ntinde pe ultimii ; cm aifincterul esofaian inferior (se ntinde pe ultimii ; cm aiesofaului) poate opri temporar proresiunea bolului si poateesofaului) poate opri temporar proresiunea bolului si poatede'volta o presiune de

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  14/40

  2.2. eglarea !eglutitei2.2. eglarea !eglutitei

  este e%clusiv nervoas.este e%clusiv nervoas. timpul bucal este voluntartimpul bucal este voluntar timpii esofaian si fariniantimpii esofaian si farinian

  sunt involuntari.sunt involuntari.

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  15/40

  3efle%ul de delutitie cuprinde&3efle%ul de delutitie cuprinde&

  'one refle%oene $ istmul buco$farinian'one refle%oene $ istmul buco$fariniane%citat de particulele de saliv sie%citat de particulele de saliv simaterialul delutabil umedmaterialul delutabil umed

  aferente $ nervii cranieni " !2 si 2aferente $ nervii cranieni " !2 si 2 centrul delutitiei $ bulbcentrul delutitiei $ bulb eferente $ nervii cranieni 2!! " !2 si 2eferente $ nervii cranieni 2!! " !2 si 2

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  16/40

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  17/40

  Peristaltica esofaian mi0locie si inferioarPeristaltica esofaian mi0locie si inferioar(m.neted) inclusiv activitatea sfincterului cardial(m.neted) inclusiv activitatea sfincterului cardialeste coordonat de ple%ul mienteric Auerbac+este coordonat de ple%ul mienteric Auerbac+situat ntre f. musculare lonitudinale si circulare cesituat ntre f. musculare lonitudinale si circulare cerepre'int inervatia intrinsec a tubului diestiv.repre'int inervatia intrinsec a tubului diestiv.

  5a acest nivel se nc+id refle%e locale declansate de5a acest nivel se nc+id refle%e locale declansate dedistensia esofaian.distensia esofaian.

  !nervatia e%trinsec este&!nervatia e%trinsec este&$ parasimpatic vaal& stimulea' peristaltica$ parasimpatic vaal& stimulea' peristaltica

  esofaului si rela%ea' sfincterul cardialesofaului si rela%ea' sfincterul cardial$ simpatic cu oriinea n simpaticul toracal ce$ simpatic cu oriinea n simpaticul toracal cein+ib peristaltica esofaului si contract sfincterulin+ib peristaltica esofaului si contract sfincterulcardial.cardial.

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  18/40

  $. MOTILITATEA STOMACULUI$. MOTILITATEA STOMACULUI

  $.1. Acti/itatea c"tractil% a st"macului$.1. Acti/itatea c"tractil% a st"macului este [email protected] at,t n perioadeleeste [email protected] at,t n perioadele

  diestive c,t si interdiestivediestive c,t si interdiestive [email protected] ca intensitate la nivelul forni%[email protected] ca intensitate la nivelul forni%ului

  si corpului astric (rol de re'ervorsi corpului astric (rol de re'ervorfunctional) n comparatie cu reiuneafunctional) n comparatie cu reiunea

  piloric (rol de amestec si evacuarepiloric (rol de amestec si evacuareastric).astric).

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  19/40

  ACT!"!TATEA CONT3ACT!5# E :OAMEACT!"!TATEA CONT3ACT!5# E :OAMEcuprinde ? tipuri de contractii&cuprinde ? tipuri de contractii&

  tip ! $ slabe si i'olate pe fond tonic redustip ! $ slabe si i'olate pe fond tonic redus

  tip !! $ pe un fond tonic ridicat apar contractiitip !! $ pe un fond tonic ridicat apar contractiicu caracter peristaltic care se succedcu caracter peristaltic care se succednereulat la intervale scurte fiecare cunereulat la intervale scurte fiecare cudurat de

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  20/40

  ACT!"!TATEA CONT3ACT!5# AOC!AT#ACT!"!TATEA CONT3ACT!5# AOC!AT#:9NCT!E! E EPO!TA3E A A5!MENTE5O3:9NCT!E! E EPO!TA3E A A5!MENTE5O3

  -n perioadele interdiestive vol. continutului astric apro%. B7 ml-n perioadele interdiestive vol. continutului astric apro%. B7 ml -n perioada diestiv alimentele alunec de$a lunul micii-n perioada diestiv alimentele alunec de$a lunul micii

  curburi si se depun n straturi.curburi si se depun n straturi. tocarea alimentelor se face fr modificri nsemnate aletocarea alimentelor se face fr modificri nsemnate ale

  presiunii intraastrice deoarece cresterea continutului astricpresiunii intraastrice deoarece cresterea continutului astricp,n la

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  21/40

  ACT!"!TATEA CONT3ACT!5# AOC!AT#ACT!"!TATEA CONT3ACT!5# AOC!AT#

  :9NCT!E! E AMETEC A A5!MENTE5O3:9NCT!E! E AMETEC A A5!MENTE5O3 are la ba' activitatea pacemaDer$ului astric (dinare la ba' activitatea pacemaDer$ului astric (din

  vecintatea cardiei) ce descarc potentiale cu frecventavecintatea cardiei) ce descarc potentiale cu frecventade ? cicli/min ener,nd dou tipuri de miscri $ tonice side ? cicli/min ener,nd dou tipuri de miscri $ tonice siperistaltice.peristaltice.

  Miscrile toniceMiscrile tonice&& contractii de intensitate mic ale f. lonitudinalecontractii de intensitate mic ale f. lonitudinale ncep n apropierea cardiei avansea' spre pilor.ncep n apropierea cardiei avansea' spre pilor. reali'ea' asupra continutului astric o p. de = $

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  22/40

  Misc%rile )eristalticeMisc%rile )eristaltice

  contractii ritmice ale f. circulare apar pe fondul uneicontractii ritmice ale f. circulare apar pe fondul uneicontractii tonice n 0umtatea distal a corpului astriccontractii tonice n 0umtatea distal a corpului astricprores,nd spre pilor cu amplitudine cresc,nd.prores,nd spre pilor cu amplitudine cresc,nd.

  o contractie peristaltic tine apro%.< min. observ,ndu$seo contractie peristaltic tine apro%.< min. observ,ndu$seconcomitent 6$? unde peristaltice.concomitent 6$? unde peristaltice.

  poate fi o contractie depoate fi o contractie de amestec, retropulsivamestec, retropulsivsau desau deevacuare, propulsiv;evacuare, propulsiv;n primul ca' unda peristaltic nun primul ca' unda peristaltic nupoate nvinerea re'istentei pilorului determinpoate nvinerea re'istentei pilorului determinrentoarcerea continutului astric n antrul piloricrentoarcerea continutului astric n antrul piloricreali',nd cea mai important activitate de amestec.reali',nd cea mai important activitate de amestec.

  dac intensitatea contractiei este mare si re'istenta sf.dac intensitatea contractiei este mare si re'istenta sf.piloric este nvins unda peristaltic va propulsa sprepiloric este nvins unda peristaltic va propulsa spreduoden

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  23/40

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  24/40

  ACTIVITATEA CO4TACTIL5 ASOCIAT5ACTIVITATEA CO4TACTIL5 ASOCIAT5

  6U4CTIEI DE EVACUAE GASTIC56U4CTIEI DE EVACUAE GASTIC5.. c,nd stomacul este ol pilorul ntredesc+is las sc,nd stomacul este ol pilorul ntredesc+is las s

  treac secretia astric si saliva n+itit conform unuitreac secretia astric si saliva n+itit conform unuiradient antro$bulbar de ? $ B cm 86O.radient antro$bulbar de ? $ B cm 86O.

  n perioada diestiv undele peristaltice evacuatoriin perioada diestiv undele peristaltice evacuatorii

  e%ercit la nivelul reiunii antrale o presiune caree%ercit la nivelul reiunii antrale o presiune carerela%ea' sf. piloric si asiur un r. antro$bulbar de 67 $rela%ea' sf. piloric si asiur un r. antro$bulbar de 67 $?7 cm 86O.?7 cm 86O.

  dup evacuarea a

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  25/40

  eglarea m"tilit%tii gastriceeglarea m"tilit%tii gastrice

  Inervatia vegetativ extrinsecInervatia vegetativ extrinsec

  (n. va si fb.simpatice ple% celiac)(n. va si fb.simpatice ple% celiac)

  !nervatia parasimpatic vaal stimulea'!nervatia parasimpatic vaal stimulea'peristaltica astric si scade tonusul sf.peristaltica astric si scade tonusul sf.piloric favori',nd evacuarea.piloric favori',nd evacuarea.

  !nervaia simpatic are efecte opuse!nervaia simpatic are efecte opuse

  favori',nd retentia alimentelor n stomac.favori',nd retentia alimentelor n stomac.

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  26/40

  Ier/atia /egetati/% itrisec%Ier/atia /egetati/% itrisec%

  repre'entat de ple%urile nervoase intramurale (retelerepre'entat de ple%urile nervoase intramurale (retele

  de neuroni sen'itivi motori si intercalaride neuroni sen'itivi motori si intercalariinterconectati prin sinapse e%citatorii si in+ibitoriiinterconectati prin sinapse e%citatorii si in+ibitoriicare stabilesc cone%iuni sinaptice si cu inervatiacare stabilesc cone%iuni sinaptice si cu inervatiae%trinsec)*e%trinsec)*

  ple%urile intramurale&ple%urile intramurale&p. submucos - Meissnerp. submucos - Meissner sisi p.p.muscular - uerbachmuscular - uerbach(ntre tunica muscular(ntre tunica muscularlonitudinal si cea circular).lonitudinal si cea circular).

  dendritele neuronilor sen'itivi sunt mecano$ c+emo$dendritele neuronilor sen'itivi sunt mecano$ c+emo$osmo$ aloreceptori etc. si asiur c. aferent aosmo$ aloreceptori etc. si asiur c. aferent aunor refle%e locale intramurale de relare a secretieiunor refle%e locale intramurale de relare a secretieisi motilittii astrice n functie de distensiasi motilittii astrice n functie de distensia

  mecanic e%citatia c+imic si dureroas.mecanic e%citatia c+imic si dureroas. neuronii motorineuronii motori excitatoriexcitatori$ au ca mediator c+imic$ au ca mediator c+imic

  Ac+ stabilesc sinapse cu fb. colinerice e%trinseci siAc+ stabilesc sinapse cu fb. colinerice e%trinseci siinhibitori ,inhibitori , au ca mediator c+imic "!P sau NO*au ca mediator c+imic "!P sau NO*stabilesc sinapse at,t cu fb. adrenerice c,t sistabilesc sinapse at,t cu fb. adrenerice c,t si

  colinerice e%trinseci.colinerice e%trinseci.

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  27/40

  Mecaismul e!"cri !e reglare a m"tilit%tiiMecaismul e!"cri !e reglare a m"tilit%tiigastricegastrice

  are la ba' eliberarea din mucoasa duodenalare la ba' eliberarea din mucoasa duodenalde +ormoni in+ibitori ca astrina secretina CCFde +ormoni in+ibitori ca astrina secretina CCFpeptidul astro$in+ibitor (1!P enteroastron) npeptidul astro$in+ibitor (1!P enteroastron) nconditiile distensiei mecanice si a contactului cuconditiile distensiei mecanice si a contactului cucomponentele c+imului astric&componentele c+imului astric&$ aciditate (p8G?B) pentru secretin$ aciditate (p8G?B) pentru secretin

  $ produsi de diestie lipidic pentru CCF si 1!P$ produsi de diestie lipidic pentru CCF si 1!P

  $ produsi de di. proteic (AA) pentru astrin$ produsi de di. proteic (AA) pentru astrin$ +ipertonia c+imului astric (+. neindentificat)$ +ipertonia c+imului astric (+. neindentificat)

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  28/40

  $.3. V"ma$.3. V"ma

  act refle% comple%act refle% comple% const n evacuarea continutului astricconst n evacuarea continutului astric

  (uneori si intestinal) prin cavitatea(uneori si intestinal) prin cavitatea

  bucal.bucal. de cele mai multe ori precedat dede cele mai multe ori precedat de

  reat +ipersalivatie transpiratie sireat +ipersalivatie transpiratie siuneori +ipotensiune.uneori +ipotensiune.

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  29/40

  Mecaism-Mecaism-

  Actul vomei ncepe printr$un inspir profundActul vomei ncepe printr$un inspir profundcu oprirea respiratiei.cu oprirea respiratiei. "lul palatin si larinele se ridic lota se"lul palatin si larinele se ridic lota se

  nc+ide esofaul si stomacul se rela%ea'nc+ide esofaul si stomacul se rela%ea'

  canalul piloric si pilorul se contract.canalul piloric si pilorul se contract. Musc+ii presei abdominale (diafram siMusc+ii presei abdominale (diafram si

  musculatura abdominal) se contractmusculatura abdominal) se contractputernic comprim stomacul asiur,ndputernic comprim stomacul asiur,nd

  evacuarea continutului su prin esofaulevacuarea continutului su prin esofaulrela%at.rela%at.

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  30/40

  Cetrul /"mei-Cetrul /"mei-

  $ se seste n bulb n imediata$ se seste n bulb n imediatavecintate a c. respirator salivator sivecintate a c. respirator salivator sivasomotor e%plic,nd aparitia n timpulvasomotor e%plic,nd aparitia n timpul

  vomei a modificrilor respiratorii avomei a modificrilor respiratorii asalivatiei si a modificrilor vascularesalivatiei si a modificrilor vasculare(paloare).(paloare).

  $ impulsurile motorii eferente sunt$ impulsurile motorii eferente sunttransmise pe calea n. cranieni " "!! !2 2transmise pe calea n. cranieni " "!! !2 22!! si a n. spinali pentru diafram si mm.2!! si a n. spinali pentru diafram si mm.abdominali.abdominali.

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  31/40

  e(le*ul !e /"m% )"ate (i !eclasat-e(le*ul !e /"m% )"ate (i !eclasat-

  de la nivelul stomacului ca urmare a unor e%cese alimentarede la nivelul stomacului ca urmare a unor e%cese alimentare(alcool alimente rase alimente alterate)(alcool alimente rase alimente alterate)

  de la nivelul unor viscere abdominale (apendice colecistde la nivelul unor viscere abdominale (apendice colecistintestin ci urinare uter) sau toracice (miocard)intestin ci urinare uter) sau toracice (miocard)

  iritarea filetelor sen'itive din farine declansea' rapid vomairitarea filetelor sen'itive din farine declansea' rapid voma

  iritatia menineal 8!C iritatia labirintic (rul de masin) seiritatia menineal 8!C iritatia labirintic (rul de masin) seasocia' cu vrstura.asocia' cu vrstura. mirosurile de'areabile vederea unor alimente neplcutemirosurile de'areabile vederea unor alimente neplcute

  declansea' voma prin mecanism cortical.declansea' voma prin mecanism cortical. substante to%ice e%oene sau endoene (ac. diabeticsubstante to%ice e%oene sau endoene (ac. diabetic

  insuficienta renal raviditatea) prin iritarea receptorilorinsuficienta renal raviditatea) prin iritarea receptorilor

  astrici sau prin stimulare central.astrici sau prin stimulare central. medicamente care induc voma& ipeca (prin iritatia mucoaseimedicamente care induc voma& ipeca (prin iritatia mucoasei

  astrice) si apomorfina (actiune asupra centrului vomei).astrice) si apomorfina (actiune asupra centrului vomei).

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  32/40

  &. MOTILITATEA I4TESTI4ULUI SUBTIE&. MOTILITATEA I4TESTI4ULUI SUBTIE

  Comple% ba'at pe activitateaComple% ba'at pe activitateapacemeDer$ului situat la nivelulpacemeDer$ului situat la nivelulduodenului n apropierea ampulei luiduodenului n apropierea ampulei lui

  "ater."ater. Activitatea contractil a tunicii circulareActivitatea contractil a tunicii circulare

  si lonitudinale este repre'entat de >si lonitudinale este repre'entat de >tipuri de miscri la care se adautipuri de miscri la care se adaumiscrile musc+iului vilo'itar.miscrile musc+iului vilo'itar.

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  33/40

  MISC5I TO4ICEMISC5I TO4ICE

  $ contractii ntinse ale$ contractii ntinse ale fb. longitudinalefb. longitudinale fr frmodificarea lunimii sementului contractat.modificarea lunimii sementului contractat.$ oscilatii intermitente neperiodice ale tonusului ba'al$ oscilatii intermitente neperiodice ale tonusului ba'alintestinal ce se produc pe toat ntinderea intestinuluiintestinal ce se produc pe toat ntinderea intestinuluiindiferent de continutul c+imului sau volumul su.indiferent de continutul c+imului sau volumul su.

  - favorizeaz contactul !ntre chimul intestinal si- favorizeaz contactul !ntre chimul intestinal sisuprafata de absorbtie si particip !ntr-o oarecaresuprafata de absorbtie si particip !ntr-o oarecaremsur la propagarea continutului intestinal.msur la propagarea continutului intestinal.MISC5I E4DULAEMISC5I E4DULAE$ contractii i'olate ale$ contractii i'olate ale fb. longitudinalefb. longitudinale parcur parcur

  bidirectional un sement intestinal scurtbidirectional un sement intestinal scurt$ asiur$ asiur alunecarea anselor una peste alta si au oalunecarea anselor una peste alta si au ocontributie important !n amestecarea continutuluicontributie important !n amestecarea continutuluiintestinal.intestinal.

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  34/40

  M!C#3! E1MENTA3EM!C#3! E1MENTA3E

  $ contractii stationare i'olate inelare ale$ contractii stationare i'olate inelare ale fb. circularefb. circulare$ debutea' n sementul n care sunt destinse de bolul$ debutea' n sementul n care sunt destinse de bolulalimentar.alimentar.$ divi'ea' intestinul subtire n semente scurte fiecare$ divi'ea' intestinul subtire n semente scurte fiecare

  sement contractil av,nd o ntindere de apro%.< cmsement contractil av,nd o ntindere de apro%.< cm$ frecventa cu care se succed

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  35/40

  MISC5I EISTALTICEMISC5I EISTALTICE

  $ miscri comple%e ale$ miscri comple%e ale musculaturii circularemusculaturii circulare

  $$ asigur progresiunea bolului alimentarasigur progresiunea bolului alimentar-- cu

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  36/40

  e mai descriu unde peristaltice ce apar ritmic lae mai descriu unde peristaltice ce apar ritmic lainterval de ;B$I7 de minute debutea' n reiuneainterval de ;B$I7 de minute debutea' n reiuneapiloric si se propa p,n la nivelul ileonuluipiloric si se propa p,n la nivelul ileonuluiterminal asiur,nd evacuarea complet c+iar dacterminal asiur,nd evacuarea complet c+iar daccontinutul intestinal este redus (functia decontinutul intestinal este redus (functia de

  JJmena#er a intestinului subtire$.mena#er a intestinului subtire$.

  Aceste unde in+ib mirarea coloniilor bacterieneAceste unde in+ib mirarea coloniilor bacterienedin colon n ileonul terminal* persoanele care nudin colon n ileonul terminal* persoanele care nupre'int aceasta activitatepre'int aceasta activitate mioelectric periodic,mioelectric periodic,de'volt un sindrom diareic cronic ntretinut dede'volt un sindrom diareic cronic ntretinut de

  flora bacterian cu oriine n colon care populea'flora bacterian cu oriine n colon care populea'n mod patoloic intestinul subtire.n mod patoloic intestinul subtire.

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  37/40

  MISC5ILE MUSC7IULUI VILO8ITAMISC5ILE MUSC7IULUI VILO8ITA

  $ asiur functionarea$ asiur functionarea pompei vilozitare.pompei vilozitare.$ contractia propulsea' continutul$ contractia propulsea' continutulvilo'ittii n circulatia venoas si limfaticvilo'ittii n circulatia venoas si limfaticsubmucoassubmucoas

  $ rela%area contribuie la reali'area$ rela%area contribuie la reali'arearadientelor dintre lumenul intestinal siradientelor dintre lumenul intestinal sivilo'itate favori',nd absorbtia intestinal.vilo'itate favori',nd absorbtia intestinal.

  $ fiecare vilo'itate se contract n ritm$ fiecare vilo'itate se contract n ritmpropriu n eneral nereulat mai rapid npropriu n eneral nereulat mai rapid nduoden si 0e0un unde absorbtia intestinalduoden si 0e0un unde absorbtia intestinaleste intens.este intens.

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  38/40

  &.2. eglarea m"tilit%tii itestiale&.2. eglarea m"tilit%tii itestiale Inervatia extrinsec:Inervatia extrinsec:

  N. va creste frecventa si amplitudinea contractiilorN. va creste frecventa si amplitudinea contractiilor

  muscularemusculare fb. simpatice cu oriinea n ple%ul me'entericfb. simpatice cu oriinea n ple%ul me'enteric

  superior in+ib tonusul si motilitatea intestinal.superior in+ib tonusul si motilitatea intestinal. cele dou sisteme activea' simultan dar predomincele dou sisteme activea' simultan dar predomin

  tonsul nervos vaal.tonsul nervos vaal. Inervatia intrinsec:Inervatia intrinsec:

  $ ple%ul mienteric intestinal cu autonomie functional$ ple%ul mienteric intestinal cu autonomie functionalsemnificativ comparativ cu ple%ul mienteric astric.semnificativ comparativ cu ple%ul mienteric astric.

  $ relarea nervoas intrinsec are rol esential n$ relarea nervoas intrinsec are rol esential ncoordonarea activittii contractile peristaltice estecoordonarea activittii contractile peristaltice estedeclansat prin stimuli mecanici (distensia mecanicdeclansat prin stimuli mecanici (distensia mecaniccontactul mucoasei cu alimentele) sau c+imici.contactul mucoasei cu alimentele) sau c+imici.

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  39/40

  e(le*ele itestialee(le*ele itestiale

  unt refle%e diestive luni mediate prinunt refle%e diestive luni mediate prinmecanism vao$vaal n str,nsmecanism vao$vaal n str,nscoordonare cu ple%urile intramurale&coordonare cu ple%urile intramurale&

  Reflexul entero-enteric -Reflexul entero-enteric - distensia unuidistensia unuisement al intestinului subtire in+ibsement al intestinului subtire in+ibmotilitatea n restul intestinuluimotilitatea n restul intestinului

  Reflexul gastro-ilealReflexul gastro-ileal$ distensia astric$ distensia astricdetermin cresterea motilittii ileonuluidetermin cresterea motilittii ileonuluiterminalterminal

  Reflexul ileo-gastric inhibitorReflexul ileo-gastric inhibitor$ distensia$ distensiaileonului in+ib motilitatea stomacului.ileonului in+ib motilitatea stomacului.

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  40/40

  eglarea e!"cri%eglarea e!"cri%

  $ miscrile intestinale sunt in+ibate de pre'enta n$ miscrile intestinale sunt in+ibate de pre'enta nduoden a rsimilor solutiilor +ipertone (luco').duoden a rsimilor solutiilor +ipertone (luco').$ efectul componentelor c+imului duodenal asupra$ efectul componentelor c+imului duodenal asupramotilittii intestinale are la ba' eliberarea de +ormonimotilittii intestinale are la ba' eliberarea de +ormonidiestivi si amine bioene de la nivelul mucoaseidiestivi si amine bioene de la nivelul mucoaseiduodenale si intestinale.duodenale si intestinale.$ motilinul astrina CCF serotonina stimulea'$ motilinul astrina CCF serotonina stimulea'motilitatea intestinuluimotilitatea intestinului$ secretina peptidul in+ibitor vasoactiv ("!P) si NO o$ secretina peptidul in+ibitor vasoactiv ("!P) si NO oin+ib.in+ib.$ eliberarea din mucoasa intestinal a +istaminei si$ eliberarea din mucoasa intestinal a +istaminei sibradiDininei (med. ai inflamatiei) cresc peristalticabradiDininei (med. ai inflamatiei) cresc peristalticaintestinalintestinal$ administrarea de adrenalin sau beladon in+ib$ administrarea de adrenalin sau beladon in+ibperistaltismul intestinal.peristaltismul intestinal.

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended