Home >Documents >MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

Date post:18-Feb-2018
Category:
View:217 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  1/40

  MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIVMOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  1. Masticaia1. Masticaia2. Deglutiia2. Deglutiia3. Caracteristici ale musculaturii3. Caracteristici ale musculaturiiete!e gastr"#itestialeete!e gastr"#itestiale$. M"tilitatea gastric%$. M"tilitatea gastric%

  &. M"tilitatea itestial%&. M"tilitatea itestial%'. De(ecaia'. De(ecaia

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  2/40

  1. MASTICATIA1. MASTICATIA Masticatia este procesul de prelucrare mecanic a alimentelorMasticatia este procesul de prelucrare mecanic a alimentelor

  introduse n cavitatea bucal si de nsalivare a acestora cu formareaintroduse n cavitatea bucal si de nsalivare a acestora cu formareabolului alimentar.bolului alimentar.

  1.1. C"m)"etele masticatiei1.1. C"m)"etele masticatiei (a). COMPONENTA PA!"# $ aparatul dento$ma%ilar $(a). COMPONENTA PA!"# $ aparatul dento$ma%ilar $

  este alctuit din&este alctuit din& dintidinti$ reali'ea' o suprafat$ reali'ea' o suprafat trituranttriturant cu rol n tiereacu rol n tierea

  'drobirea mcinarea alimentelor si o suprafat'drobirea mcinarea alimentelor si o suprafat

  ocluzantocluzant prin premolari si molariprin premolari si molari mandibulmandibul

  articulatia temporo-mandibulararticulatia temporo-mandibular

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  3/40

  bb). COMPONENTA ACT!"#). COMPONENTA ACT!"#

  muschii masticatorimuschii masticatori$ prin contractie asiur miscrile$ prin contractie asiur miscrilemandibulei si prin tonusul lor de repaus asiur po'itiamandibulei si prin tonusul lor de repaus asiur po'itiaoclu'ant*oclu'ant* muschii masticatorimuschii masticatori se clasific n&se clasific n&

  musc+i ridictori ai mandibulei $ musc+ii masetermusc+i ridictori ai mandibulei $ musc+ii masetertemporal si pterioidieni internitemporal si pterioidieni interni

  musc+i cobor,tori ai mandibulei $ musc+ii pterioidienimusc+i cobor,tori ai mandibulei $ musc+ii pterioidienie%terni milo+ioidian enio+ioidian sie%terni milo+ioidian enio+ioidian si

  p,ntecele anterior al diastriculuip,ntecele anterior al diastricului muschii limbiimuschii limbii$ asiur propulsia alimentelor pe suprafata$ asiur propulsia alimentelor pe suprafata

  trituranttriturant muschii oro-facialimuschii oro-faciali$ mentin saliva si alimentele n$ mentin saliva si alimentele n

  cavitatea bucalcavitatea bucal

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  4/40

  -n cadrul masticatiei mandibula mai-n cadrul masticatiei mandibula maie%ecut miscri de&e%ecut miscri de&

  diductie $ contractia alternativ adiductie $ contractia alternativ amusc+ilor pterioidieni e%ternimusc+ilor pterioidieni e%terni propulsie $ contractia simultan apropulsie $ contractia simultan a

  musc+ilor pterioidieni e%terni si internimusc+ilor pterioidieni e%terni si interni

  retropulsie $ contractia m.temporalretropulsie $ contractia m.temporal

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  5/40

  1.2. C"tr"lul masticatiei1.2. C"tr"lul masticatieiMasticatiaMasticatia succesiune de refle%e neconditionate desuccesiune de refle%e neconditionate decobor,re / ridicare a mandibulei la care se adaucobor,re / ridicare a mandibulei la care se adauun control voluntar.un control voluntar.

  Reflexul miotatic (trigeminal)Reflexul miotatic (trigeminal),, de ridicare ade ridicare amandibuleimandibulei$$ desc+iderea voluntar a cavittii bucale determindesc+iderea voluntar a cavittii bucale determin

  ntinderea m.maseter si stimularea terminatiilorntinderea m.maseter si stimularea terminatiilorsen'itive primare ale fusului neuro$muscular cesen'itive primare ale fusului neuro$muscular cerepre'int terminatii sen'itive de tiprepre'int terminatii sen'itive de tip a ale nervului ".a ale nervului ".$ a$ aferentele a0un n nferentele a0un n ncl.cl.sen'itiv bulbar alsen'itiv bulbar al n.n." si au" si auefect de activare a centrului masticator din punteefect de activare a centrului masticator din punte((corespunde cu nucleul de oriine a ncorespunde cu nucleul de oriine a n..""))$ e$ eferenta motorie trieminal determin contractiaferenta motorie trieminal determin contractiam.maseter si ridicarea mandibulei.m.maseter si ridicarea mandibulei.

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  6/40

  Reflexul miotatic inversat - de coborre aReflexul miotatic inversat - de coborre amandibuleimandibulei$ contractia m$ contractia m..maseter determinmaseter determinntinderea oranului tendinos 1olintinderea oranului tendinos 1oli ce pre'intce pre'intterminatii sen'itive de tipterminatii sen'itive de tip b ale nb ale n..".".$ a$ aferentele a0un la nclferentele a0un la ncl..sen'itiv " din bulbsen'itiv " din bulbau efectau efectde in+ibare a centrului masticator pontin cu rela%areade in+ibare a centrului masticator pontin cu rela%areamm..maseter si cobor,rea mandibulei.maseter si cobor,rea mandibulei.

  Reflexul linguo-maxilarReflexul linguo-maxilar,,re(le* !e stimulare are(le* !e stimulare ac"+"r,rii ma!i+uleic"+"r,rii ma!i+ulei

  $ cu$ cu punct de plecare contactul alimentelor cupunct de plecare contactul alimentelor cumucoasa ustativ si aferente prin nmucoasa ustativ si aferente prin n.. "!! si !2 ce"!! si !2 cea0un la bulb si de aici la ncla0un la bulb si de aici la ncl..masticator pontin.masticator pontin.

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  7/40

  3efle%ul masticator neconditionat3efle%ul masticator neconditionat

  aferente $ n. " pentru stimuli tactili siaferente $ n. " pentru stimuli tactili siproprioceptiviproprioceptivi

  $ n. "!! si !2 pentru stimuli ustativi$ n. "!! si !2 pentru stimuli ustativi centru masticator n punte 4 nclcentru masticator n punte 4 ncl.. oriine noriine n.."" eferente $ n ." pentru meferente $ n ." pentru m..masetermaseter $ n. "!! pentru m$ n. "!! pentru m..oro$facialioro$faciali $ n. 2!! pentru m$ n. 2!! pentru m..limbiilimbii

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  8/40

  C""r!"area c"rtical% a masticatieiC""r!"area c"rtical% a masticatiei

  AAre la ba'&re la ba'& circuite cortico$pontine cu oriinea n ariacircuite cortico$pontine cu oriinea n aria

  motorie cortical. 5e'iunea acestei ariimotorie cortical. 5e'iunea acestei arii

  determin un refle% de masticatie frdetermin un refle% de masticatie frcoordonare linual si oro$facial cucoordonare linual si oro$facial cuimposibilitatea formrii bolului alimentarimposibilitatea formrii bolului alimentar

  circuite cortico$reticulo$corticale care asiurcircuite cortico$reticulo$corticale care asiurtonusul de repaus al mtonusul de repaus al mm.m.masticatori pe ba'amasticatori pe ba'aaferentelor proprioceptive.aferentelor proprioceptive.

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  9/40

  1.3. Val"area (ucti"al% a masticatiei-1.3. Val"area (ucti"al% a masticatiei-

  durata masticatiei depinde de naturadurata masticatiei depinde de naturaalimentelor si de obisnuintalimentelor si de obisnuint

  o bun masticatie asiur a o bun diestieo bun masticatie asiur a o bun diestie

  consumul de alimente cu consistent crescutconsumul de alimente cu consistent crescutasiur de'voltarea masivului facialasiur de'voltarea masivului facialare un rolare un roltrofic asupra acestuia* stimulea' secretiatrofic asupra acestuia* stimulea' secretiasalivar autocurtirea si interitatea cavittiisalivar autocurtirea si interitatea cavittiibucalebucale

  intervine n receptia olfactiv si ustativintervine n receptia olfactiv si ustativ are rol n stimularea refle% a secretiei siare rol n stimularea refle% a secretiei si

  motilittii diestivemotilittii diestive

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  10/40

  2. DEGLUTITIA2. DEGLUTITIA

  r"cesul mecaic )ri care alimetele sut !e)lasate !i ca/itatear"cesul mecaic )ri care alimetele sut !e)lasate !i ca/itatea

  +ucal% )ri (arige si es"(ag 0 st"mac.+ucal% )ri (arige si es"(ag 0 st"mac. 2.1. Tim)ii !eglutitiei2.1. Tim)ii !eglutitiei TIMUL BUCAL # 3 sec.TIMUL BUCAL # 3 sec.

  repre'int traversarea istmului buco$farinian de ctre bolulrepre'int traversarea istmului buco$farinian de ctre bolulalimentar.alimentar.

  pprin ridicarea v,rfului limbii care ia punct de spri0in pe arcadarin ridicarea v,rfului limbii care ia punct de spri0in pe arcadadentar si pe bolta palatin bolul este plasat pe ba'a limbii.dentar si pe bolta palatin bolul este plasat pe ba'a limbii.Traversarea istmului buco$farinian presupune&Traversarea istmului buco$farinian presupune&

  ridicarea limbii prin contractia mridicarea limbii prin contractia mm.m.milo+ioidian stilolosmilo+ioidian stilolospalatolos si +iolospalatolos si +iolos

  desc+iderea istmului buco$farinian prin rela%area st,lpilordesc+iderea istmului buco$farinian prin rela%area st,lpilor

  vlului palatin si ridicarea vlului palatinvlului palatin si ridicarea vlului palatin aspiratia farinian a bolului alimentar de ctre presiuneaaspiratia farinian a bolului alimentar de ctre presiuneaneativ farinian ($67 cm86O)neativ farinian ($67 cm86O)

 • 7/23/2019 MOTILITATEA TUBULUI DIGESTIV

  11/40

  T!MP95 :A3!N1!AN $ 76 secT!MP95 :A3!N1!AN $ 76 sec

  TTraversarea farinelui de ctre bolul alimentarraversarea farinelui de ctre bolul alimentarspre esofaspre esofa

  nc+iderea altor ci de ptrundere a bolului&nc+iderea altor ci de ptrundere a bolului& calea nazalcalea nazal este nc+is prin contractia ridictorului sieste nc+is prin contractia ridictorului sitensorului vlului palatintensorului vlului palatin

  calea bucalcalea bucaleste nc+is prin nc+iderea istmului buco$este nc+is prin nc+iderea istmului buco$farinian ca urmare a contractiei prelunite a musc+iuluifarinian ca urmare a contractiei prelunit

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended