+ All Categories
Home > Education > Modulul 1 ecdl

Modulul 1 ecdl

Date post: 28-Nov-2014
Category:
Upload: elena-nita
View: 3,441 times
Download: 13 times
Share this document with a friend
Description:
 
76
Modulul 1 Modulul 1 Concepte generale ale tehnologiei Concepte generale ale tehnologiei informaţiei informaţiei
Transcript
Page 1: Modulul 1 ecdl

Modulul 1Modulul 1

Concepte generale ale tehnologiei Concepte generale ale tehnologiei informaţieiinformaţiei

Page 2: Modulul 1 ecdl

Noţiuni generaleNoţiuni generale

HardwareHardware::

PrinPrin hardware hardware înţelegem totalitateaînţelegem totalitatea părţilor componente ale părţilor componente ale unui calculator: unitatea centrală + dispozitivele perifericeunui calculator: unitatea centrală + dispozitivele periferice..

Software:Software:

Termenul Termenul softwaresoftware se referă la totalitatea programelor care se referă la totalitatea programelor care rulează pe un calculatorrulează pe un calculator..

TI: Tehnologia informaţiei TI: Tehnologia informaţiei se referă la ansamblul se referă la ansamblul elementelor ce permit unei entităţi să comunice prin elementelor ce permit unei entităţi să comunice prin mijloace electronice cu exteriorul.mijloace electronice cu exteriorul.

Page 3: Modulul 1 ecdl

Tipuri de calculatoareTipuri de calculatoare

Calculatorul Calculatorul poate fi definit ca un dispozitiv folosit poate fi definit ca un dispozitiv folosit pentru prelucrarea automată a datelor. pentru prelucrarea automată a datelor.

CalculatoareleCalculatoarele se clasifică în funcţie de mai multe se clasifică în funcţie de mai multe criterii:criterii:

a) Tipul unităţii centrale de prelucrare;a) Tipul unităţii centrale de prelucrare;

b) Capacitatea memoriei interne;b) Capacitatea memoriei interne;

aceste două caracteristici influenţează viteza de aceste două caracteristici influenţează viteza de lucru a lucru a calculatoruluicalculatorului

c) Capacitatea de stocare a memoriei externe;c) Capacitatea de stocare a memoriei externe;

d) Viteza de lucru;d) Viteza de lucru;

e) Costul sistemului.e) Costul sistemului.

Principalele tipuri de calculatoare sunt prezentate în Principalele tipuri de calculatoare sunt prezentate în continuare.continuare.

Page 4: Modulul 1 ecdl

Tipuri de calculatoareTipuri de calculatoare

SUPERCALCULATOARELE SUPERCALCULATOARELE ::Supercalculatoarele sunt calculatoare care se Supercalculatoarele sunt calculatoare care se

disting prin disting prin resurse hardware / software enormeresurse hardware / software enorme..

Sunt folosite pentru operaţii ce necesită calcule Sunt folosite pentru operaţii ce necesită calcule intensive: prognoze meteo, simulări fizice/mecanice (teste intensive: prognoze meteo, simulări fizice/mecanice (teste ale modelelor aerodinamice, reacţii nucleare, criptoanaliză ale modelelor aerodinamice, reacţii nucleare, criptoanaliză etc. Drept urmare, principalii utilizatori de supercalculatoare etc. Drept urmare, principalii utilizatori de supercalculatoare sunt agenţii militare şi instituţii ştiinţifice. Costurile sunt agenţii militare şi instituţii ştiinţifice. Costurile achiziţionării şi întreţinerii unui astfel de calculator sunt achiziţionării şi întreţinerii unui astfel de calculator sunt foarte mari.foarte mari.

La momentul actual, cel mai rapid supercalculator La momentul actual, cel mai rapid supercalculator este simulatorul geofizic de la Yokohama Institute for Earth este simulatorul geofizic de la Yokohama Institute for Earth Sciences din Japonia.Sciences din Japonia.

Page 5: Modulul 1 ecdl

Tipuri de calculatoareTipuri de calculatoare

Calculatoarele Calculatoarele MAINFRAMEMAINFRAME::

Calculatoarele mainframeCalculatoarele mainframe sunt calculatoare c sunt calculatoare ce pot e pot exploata volume imense de date şi exploata volume imense de date şi pot suporta lucrul a mii de pot suporta lucrul a mii de utilizatori simultanutilizatori simultan. Acestia se pot conecta la mainframe prin . Acestia se pot conecta la mainframe prin aşa numitele terminale aşa numitele terminale ““neinteligenteneinteligente” (dispo” (dispozitive formate zitive formate dintr-o tastatură şi un monitor, fără capacitate de calcul)dintr-o tastatură şi un monitor, fără capacitate de calcul). Un . Un calcucalcullator mainframe se distinge mai ales prin capacitatea de ator mainframe se distinge mai ales prin capacitatea de stocarestocare şi şi memoria intern memoria internă. El poate rula ani întregi fără ă. El poate rula ani întregi fără întrerupere, Unele calculatoare pot rula mai multe sisteme de întrerupere, Unele calculatoare pot rula mai multe sisteme de operare simultan, operând astfel ca o mulţime de “maşini operare simultan, operând astfel ca o mulţime de “maşini virtuale”.virtuale”.

Preţul unui astfel de calculator este de ordinul sutelor Preţul unui astfel de calculator este de ordinul sutelor de mii de dolari.de mii de dolari.

Principala diferenţă între supercalculatoare şi Principala diferenţă între supercalculatoare şi mainframe este că primele se folosesc pentru operaţii ce mainframe este că primele se folosesc pentru operaţii ce necesită calcule intense, în timp ce mainframe efectuează necesită calcule intense, în timp ce mainframe efectuează operaţii de complexitate redusă asupra unor volume mari de operaţii de complexitate redusă asupra unor volume mari de date.date.

Page 6: Modulul 1 ecdl

Tipuri de calculatoareTipuri de calculatoare

MINICALCULATOARELE:MINICALCULATOARELE:Minicalculatoarele Minicalculatoarele

sunt similare sunt similare calculatoarelor mainframe, calculatoarelor mainframe, dar puterea lor de calcul dar puterea lor de calcul este mai mică.este mai mică.

Putem considera Putem considera astfel minicalculatoarele ca astfel minicalculatoarele ca fiind o categorie fiind o categorie intermediară între intermediară între calculatoarele mainframe calculatoarele mainframe şi calculatoarele personale.şi calculatoarele personale.

Astăzi locul Astăzi locul minicalculatoarelor a fost minicalculatoarelor a fost luat în mare măsură de luat în mare măsură de calculatoarele personale.calculatoarele personale.

Page 7: Modulul 1 ecdl

Tipuri de calculatoareTipuri de calculatoare

CALCULATOARELE CALCULATOARELE PERSONALE (PC)PERSONALE (PC)::

Sunt calculatoare Sunt calculatoare mici, independente (cu mici, independente (cu capacităţi de prelucrare şi capacităţi de prelucrare şi stocare proprii) destinate a stocare proprii) destinate a fi folosite la un moment dat fi folosite la un moment dat de o singură persoană, de o singură persoană, compatibile cu specificaţiile compatibile cu specificaţiile firmei IBM. firmei IBM.

Acestea sunt printre Acestea sunt printre cele mai ieftine calcualtoare cele mai ieftine calcualtoare (între 400 – 1000 USD), (între 400 – 1000 USD), accesibile atât firmelor cât accesibile atât firmelor cât şi utilizatorilor individuali, şi utilizatorilor individuali, datorită numărului mare de datorită numărului mare de programe disponibile.programe disponibile.

Page 8: Modulul 1 ecdl

Tipuri de calculatoareTipuri de calculatoare

LAPTOP LAPTOP ::LaptopLaptop ( (notebooknotebook) )

este un calculator personal este un calculator personal portabil de mici dimensiuni, portabil de mici dimensiuni, de obicei cântărind între 1-3 de obicei cântărind între 1-3 kg, prevăzut cu ecran cu kg, prevăzut cu ecran cu cristale lichide (LCD), cristale lichide (LCD), tastatură şi mouse tastatură şi mouse încorporate, baterie. Este de încorporate, baterie. Este de obicei mai puţin puternic obicei mai puţin puternic decât PC obişnuite (capacitate decât PC obişnuite (capacitate de stocare şi memorie internă de stocare şi memorie internă de dimensiuni mai reduse), de dimensiuni mai reduse), preţul său este însă mai mare preţul său este însă mai mare decât al PC-urilor, datorită decât al PC-urilor, datorită componentelor miniaturizate componentelor miniaturizate ce intră în structura lor (peste ce intră în structura lor (peste 1500 USD).1500 USD).

Page 9: Modulul 1 ecdl

Tipuri de calculatoareTipuri de calculatoare

PDA / HANDHOLD / PALMTOPPDA / HANDHOLD / PALMTOP : :Personal Digital Assistants sunt Personal Digital Assistants sunt

cele mai mici calculatoare, de cele mai mici calculatoare, de dimensiunile unei palme , iniţial au fost dimensiunile unei palme , iniţial au fost concepute ca agende electronice, dar concepute ca agende electronice, dar au devenit mult mai versatile în timp. au devenit mult mai versatile în timp. De obidei, un PDA include un ceas, De obidei, un PDA include un ceas, carnet de adrese, calendar-agendă, carnet de adrese, calendar-agendă, organizator de sarcini (task-uri), organizator de sarcini (task-uri), precum şi un program de calculator de precum şi un program de calculator de buzunar. Una dintre principalele buzunar. Una dintre principalele caracteristici ale PDA (pe lângă caracteristici ale PDA (pe lângă mobilitate) este posibilitatea de a mobilitate) este posibilitatea de a transfera date către / de la PC/laptoptransfera date către / de la PC/laptop cu cu ajutorul unor cabluri specialeajutorul unor cabluri speciale..

Preţurile acestor dispozitive Preţurile acestor dispozitive sunt apropiate de cele ale sunt apropiate de cele ale calculatoarelor personale.calculatoarelor personale.

Page 10: Modulul 1 ecdl

Tipuri de calculatoareTipuri de calculatoare

REŢELE DE CALCULATOARE:REŢELE DE CALCULATOARE:O reţea de calculatoare este un sistem de calcul ce O reţea de calculatoare este un sistem de calcul ce

permite comunicarea între două sau mai multe calculatoare permite comunicarea între două sau mai multe calculatoare (conectate între ele prin cablu, unde radio etc), acestea putând (conectate între ele prin cablu, unde radio etc), acestea putând folosi în comun anumite resurse hardware - software.folosi în comun anumite resurse hardware - software.

Page 11: Modulul 1 ecdl

Tipuri de calculatoareTipuri de calculatoare

SERVERSERVER::Serverul este un calculator care face parte dintr-o Serverul este un calculator care face parte dintr-o

reţea de calculatoare şi care oferă diverse servicii celorlalte reţea de calculatoare şi care oferă diverse servicii celorlalte calculatoare din reţea. Un server trebuie să dispună de resurse calculatoare din reţea. Un server trebuie să dispună de resurse hardware şi software deosebite pentru a funcţiona ca atare. hardware şi software deosebite pentru a funcţiona ca atare.

Tipuri de servere:Tipuri de servere:• server de fişiereserver de fişiere (stochează mare parte din datele (stochează mare parte din datele

utilizatorilor dintr-o reţea);utilizatorilor dintr-o reţea);• server de aplicaţieserver de aplicaţie (rulează un program care execută (rulează un program care execută

anumite sarcini pentru utilizatori), cum ar fi:anumite sarcini pentru utilizatori), cum ar fi:• server de poştăserver de poştă (permite comunicarea prin sistemul de (permite comunicarea prin sistemul de

poştă electronică e-mail);poştă electronică e-mail);• server de internet server de internet (permite publicarea de informaţii pe (permite publicarea de informaţii pe

INTERNET sub formă de pagini / site-uri WEB).INTERNET sub formă de pagini / site-uri WEB).Utilizatorii unui server sunt specialişti în hardware / Utilizatorii unui server sunt specialişti în hardware /

software şi sunt cunoscuţi sub numele generic de software şi sunt cunoscuţi sub numele generic de administratoriadministratori..

Page 12: Modulul 1 ecdl

Componentele unui Componentele unui calculatorcalculator Unitatea centrală de prelucrare CPU (elementele ei se află Unitatea centrală de prelucrare CPU (elementele ei se află

pe placa de bază):pe placa de bază):– Microprocesor;Microprocesor;– Memoria internă;Memoria internă;– Controllerul de intrare/iesire, sistemul de bus-uri; Controllerul de intrare/iesire, sistemul de bus-uri;

Memoria externă (se conectează la calculator prin diverse Memoria externă (se conectează la calculator prin diverse cabluri):cabluri):– Discuri fixe (HDD);Discuri fixe (HDD);– Discuri flexibile (floppy);Discuri flexibile (floppy);– Discuri optice (CD) etc;Discuri optice (CD) etc;

Placa grafică / video (se conectează într-un slot special);Placa grafică / video (se conectează într-un slot special); Perifericele de intrare şi ieşire (se conectează prin aşa Perifericele de intrare şi ieşire (se conectează prin aşa

numitele interfeţe).numitele interfeţe).

Page 13: Modulul 1 ecdl

MicroprocesorulMicroprocesorul

MicroprocesorulMicroprocesorul

Microprocesorul este acea componentMicroprocesorul este acea componentă a calculatorului care interpretează şi execută ă a calculatorului care interpretează şi execută comenzile (instrucţiunile) programelor care rulează pe calculator. Microprocesorul este de comenzile (instrucţiunile) programelor care rulează pe calculator. Microprocesorul este de fapt “creierul” calculatorului.fapt “creierul” calculatorului.

Viteza de lucru (şi implicit performanţele) microprocesorului depinde de frecvenţa de tact Viteza de lucru (şi implicit performanţele) microprocesorului depinde de frecvenţa de tact (măsurată în Mhz / Ghz)(măsurată în Mhz / Ghz) şi de lăţimea registrului (numarul de octeti care pot fi prelucrati la şi de lăţimea registrului (numarul de octeti care pot fi prelucrati la u moment dat de procesor: 8 - 64 biţi)u moment dat de procesor: 8 - 64 biţi).. Cu cât viteza de lucru este mai mare, cu atât Cu cât viteza de lucru este mai mare, cu atât procesorul este mai bun. Viteza se măsoară în MIPS (milioane de instrucţiuni pe secundă). procesorul este mai bun. Viteza se măsoară în MIPS (milioane de instrucţiuni pe secundă).

Viteza de comunicare dintre procesor şi memorie (frecvenţa FSB, măsurată în Mhz) este Viteza de comunicare dintre procesor şi memorie (frecvenţa FSB, măsurată în Mhz) este foarte importantă pentru performanţele unui microprocesor, la fel ca şi memoria cache (o foarte importantă pentru performanţele unui microprocesor, la fel ca şi memoria cache (o memorie exterm de rapidă, dar de capacitate mică, folosită pentru a prelucra volume mari memorie exterm de rapidă, dar de capacitate mică, folosită pentru a prelucra volume mari de date susceptibile a încetini procesorul). de date susceptibile a încetini procesorul).

Page 14: Modulul 1 ecdl

MicroprocesoareMicroprocesoare

AMD Athlon 64 FX51, 2200MHz INTEL Pentium IV Prescott, 3400 MHz

Există 2 mari producători de microprocesoare pentru PC: Există 2 mari producători de microprocesoare pentru PC: Intel (procesoarele PENTIUM) şi AMD (cu procesoarele K6, Intel (procesoarele PENTIUM) şi AMD (cu procesoarele K6, K7). Cele mi bune procesoare oferite de aceste firme sunt K7). Cele mi bune procesoare oferite de aceste firme sunt (existente în România):(existente în România):

Page 15: Modulul 1 ecdl

Placa de bazăPlaca de bază

Placa de bază este o placă încărcată de circuite Placa de bază este o placă încărcată de circuite integrate folosită de un PC. Toate componentele necesare integrate folosită de un PC. Toate componentele necesare pentru funcţionarea unui PC se conectează la placa de bază. pentru funcţionarea unui PC se conectează la placa de bază.

Aceasta permite conectarea microprocesorului, Aceasta permite conectarea microprocesorului, memoriilor, plăcii grafice, plăcii de sunet, controllerelor memoriilor, plăcii grafice, plăcii de sunet, controllerelor pentru unităţile de stocare etc.pentru unităţile de stocare etc.

Componentele unei plăci de bază sunt:Componentele unei plăci de bază sunt:- chipsetul (care controlează funcţionarea - chipsetul (care controlează funcţionarea

procesorului);procesorului);- conectorii (sloturile) ISA, PCI, AGP;- conectorii (sloturile) ISA, PCI, AGP;- conectori pentru alimentare;- conectori pentru alimentare;- bateria BIOS;- bateria BIOS;- controllerele IDE / ATA;- controllerele IDE / ATA;- slot/socket pentru conectarea procesorului;- slot/socket pentru conectarea procesorului;- conectori externi: porturi seriale / paralele / USB, - conectori externi: porturi seriale / paralele / USB,

sunet, video, reţea.sunet, video, reţea.

Page 16: Modulul 1 ecdl

Placa de bazăPlaca de bază

În funcţie de microprocesorul folosit, există mai multe În funcţie de microprocesorul folosit, există mai multe sloturi / socket-uri disponibile. Este foarte important însă ca placa sloturi / socket-uri disponibile. Este foarte important însă ca placa de bază să aibă socket+ul potrivit pentru un anume procesor. De de bază să aibă socket+ul potrivit pentru un anume procesor. De aceea, la configurarea hard a unui calculator imediat după aceea, la configurarea hard a unui calculator imediat după alegerea unui procesor, se alege placa de bază. Exemplu:alegerea unui procesor, se alege placa de bază. Exemplu:

- Socket 940 pentru Athlon 64 FX;- Socket 940 pentru Athlon 64 FX;- Socket A este folosit pentru procesoarele AMD (Athlon - Socket A este folosit pentru procesoarele AMD (Athlon

XP şi XP şi Duron);Duron);

- Slot A pentru procesoarele AMD Athlon mai vechi;- Slot A pentru procesoarele AMD Athlon mai vechi;- Socket 462 pentru noile AMD Athlon; - Socket 462 pentru noile AMD Athlon; - Socket 478 pentru Pentium 4 Northwood;- Socket 478 pentru Pentium 4 Northwood;- - Socket 423 Socket 423 pentrupentru Intel Pentium 4 processors; Intel Pentium 4 processors;-- Socket 370 Socket 370 pentru pentru Intel Pentium III and Celeron Intel Pentium III and Celeron

processors;processors;- - Slot 1/Slot 2 Slot 1/Slot 2 pentru procesoarele pentru procesoarele Intel Pentium II/III and Intel Pentium II/III and

Celeron Celeron mai vechi.mai vechi.Socket-urileSocket-urile mai noi cu numere de cmai noi cu numere de câte 3 cifre sunt âte 3 cifre sunt

botezate în funcţie de numărul de pini pe care îi conţin. Celelalte, botezate în funcţie de numărul de pini pe care îi conţin. Celelalte, mai vechi, au fost numite în funcţie de ordinea construirii lor.mai vechi, au fost numite în funcţie de ordinea construirii lor.

Page 17: Modulul 1 ecdl

Placa de bazăPlaca de bază

PPentru fiecare procesor existentru fiecare procesor există de asemenea mai ă de asemenea mai multe chipset-uri disponibile. Astfel:multe chipset-uri disponibile. Astfel:

- pentru procesoarele AMD: VIA KT400, KT 600, nForce 2, pentru procesoarele AMD: VIA KT400, KT 600, nForce 2, nForce 2 Ultra 400, nForce3nForce 2 Ultra 400, nForce3

- Pentru procesoarele Intel: Intel 845 PE, Intel 865PE, Intel Pentru procesoarele Intel: Intel 845 PE, Intel 865PE, Intel 865G, Intel 875P.865G, Intel 875P.

Este foarte important ca placa de bază să fie dotată cu un Este foarte important ca placa de bază să fie dotată cu un chipset care suportă un procesor anume.chipset care suportă un procesor anume.

În momentul actual, performanţele plăcii de bază În momentul actual, performanţele plăcii de bază sunt un element de bază pentru funcţionarea în condiţii sunt un element de bază pentru funcţionarea în condiţii optime a calculatorului. optime a calculatorului.

Producători de plăci de bază: Asus, Abit, Epox, Producători de plăci de bază: Asus, Abit, Epox, Gigabyte.Gigabyte.

Page 18: Modulul 1 ecdl

Placa de bază pentru Placa de bază pentru AMDAMD

Epox 8KRA2+

Chipset KT 600

Socket A

Page 19: Modulul 1 ecdl

Placă de bază pentru Placă de bază pentru IntelIntel

Abit BD7E, chipset Intel 845PE, socket 478

Page 20: Modulul 1 ecdl

Dispozitive (periferice) Dispozitive (periferice) de intrarede intrare

Dispozitivele periferice de intrare colectează informaţii de la Dispozitivele periferice de intrare colectează informaţii de la

utilizator pentru a putea fi prelucrate de către calculator. Acestea utilizator pentru a putea fi prelucrate de către calculator. Acestea

se conese conecctează la calculator prin tează la calculator prin interfeţe interfeţe sau sau porturiporturi conectate la conectate la

placa de bază.placa de bază.

Exemple de periferice de intrare:Exemple de periferice de intrare:

a)a) tastatura;tastatura;

b)b) mouse;mouse;

c)c) trackball;trackball;

d)d) joystick;joystick;

e)e) touch pad;touch pad;

f)f) touchscreen;touchscreen;

g)g) light pen;light pen;

h)h) scanner.scanner.

Page 21: Modulul 1 ecdl

InterfeţeInterfeţe

După cum am văzut, interfeţele permit conectarea După cum am văzut, interfeţele permit conectarea perifericelor la unitatea centrală. Interfeţele pot fi:perifericelor la unitatea centrală. Interfeţele pot fi:

a) seriale: transmite un singur set de date la un moment a) seriale: transmite un singur set de date la un moment dat. La interfeţele seriale putem conecta: mouse, dat. La interfeţele seriale putem conecta: mouse, tastatură, ;tastatură, ;

b) paralele: transmit simultan mai multe seturi de date;b) paralele: transmit simultan mai multe seturi de date;

c) USB – Universal Serial Bus: cele mai noi şi mai rapide c) USB – Universal Serial Bus: cele mai noi şi mai rapide interfeţe, permit conectarea tuturor dispozitivelor interfeţe, permit conectarea tuturor dispozitivelor periferice.periferice.

Page 22: Modulul 1 ecdl

TastaturaTastatura

Tastatura (keyboard) este cel mai important Tastatura (keyboard) este cel mai important dispozitiv de intrare. Se prezintă sub forma unei plăci care dispozitiv de intrare. Se prezintă sub forma unei plăci care conţine mai multe taste (cca. 100), care pot fi acţionate prin conţine mai multe taste (cca. 100), care pot fi acţionate prin apăsare.apăsare.

Tastaturile se pot conecta la calculator prin Tastaturile se pot conecta la calculator prin următoarele interfeţe:următoarele interfeţe:

- serial (PS2);- serial (PS2);

- cordless (port infraroşu);- cordless (port infraroşu);

Tastatura este de formă dreptungiulară, mai nou au Tastatura este de formă dreptungiulară, mai nou au apărut tastaturile ergonomice, care oferă o mai bună apărut tastaturile ergonomice, care oferă o mai bună poziţionare a mâinilor în timpul lucrului, precum şi poziţionare a mâinilor în timpul lucrului, precum şi posibilităţi de scriere mai rapid (grupul principal de taste posibilităţi de scriere mai rapid (grupul principal de taste este despărţit în două subgrupuri, corespunzătoare celor este despărţit în două subgrupuri, corespunzătoare celor două mâini).două mâini).

Page 23: Modulul 1 ecdl

TastaturaTastatura

Tastatură ergonomică

Page 24: Modulul 1 ecdl

Mouse-ulMouse-ul

Mouse-ul s-a dezvoltat ca dispozitiv de intrare în Mouse-ul s-a dezvoltat ca dispozitiv de intrare în paralel cu interfeţele grafice (Windows 3.1). Forma mouse-paralel cu interfeţele grafice (Windows 3.1). Forma mouse-ului se potriveşte perfect pentru a fi ţinut sub mână, este ului se potriveşte perfect pentru a fi ţinut sub mână, este prevăzut de obicei cu două butoane şi o rotiţă (scroll), sau 3 prevăzut de obicei cu două butoane şi o rotiţă (scroll), sau 3 butoane. butoane.

Mouse-ul se foloseşte împreună cu un pad (covoraş), Mouse-ul se foloseşte împreună cu un pad (covoraş), pe care poate fi mişcat. În partea de jos există un dispozitiv pe care poate fi mişcat. În partea de jos există un dispozitiv care detectează mişcările mouse-ului, acestea fiind care detectează mişcările mouse-ului, acestea fiind transpuse în mişcări ale unui cursor (simbol) pe ecran.transpuse în mişcări ale unui cursor (simbol) pe ecran.

Mouse-ul şi tastatura sunt cele mai importante Mouse-ul şi tastatura sunt cele mai importante periferice de intrare, de asemenea sunt cel mai des folosite.periferice de intrare, de asemenea sunt cel mai des folosite.

Există 2 tipuri de mouse:Există 2 tipuri de mouse:a) mouse mecanic: este prevăzut cu o bilă care, mişcându-a) mouse mecanic: este prevăzut cu o bilă care, mişcându-se, antrenează mişcarea a 2 role perpendiculare;se, antrenează mişcarea a 2 role perpendiculare;b) mouse optic: mişcarea mouse-ului este detectată cu b) mouse optic: mişcarea mouse-ului este detectată cu ajutorul unui senzor optic.ajutorul unui senzor optic.

Se poate conecta la calculator prin interfaţă serială, Se poate conecta la calculator prin interfaţă serială, PS2 sau USB, mai nou şi wireless.PS2 sau USB, mai nou şi wireless.

Page 25: Modulul 1 ecdl

Mouse-ulMouse-ul

Mouse optic, wireless Mouse mecanic cu fir

Page 26: Modulul 1 ecdl

TrackballTrackball

Trackball este un dispozitiv asemănător cu mouse-ul Trackball este un dispozitiv asemănător cu mouse-ul (transmite informaţii calculatorului prin mişcarea sa). Este format (transmite informaţii calculatorului prin mişcarea sa). Este format dintr-o bilă introdusă într-un socket care conţine senzori ce dintr-o bilă introdusă într-un socket care conţine senzori ce detectează mişcarea bilei, semănând cu un mouse întors pe spate.detectează mişcarea bilei, semănând cu un mouse întors pe spate.

De aemenea, este prevăzut cu butoane similare butoanelor mouse-De aemenea, este prevăzut cu butoane similare butoanelor mouse-ului.ului.

Mişcările bilei sunt transmise calculatorului, care le traduce Mişcările bilei sunt transmise calculatorului, care le traduce prin mişcări corespunzătoare ale cursorului pe ecran.prin mişcări corespunzătoare ale cursorului pe ecran.

Trackball-ul s-a impus în mediul proectării asistate de Trackball-ul s-a impus în mediul proectării asistate de calculator, putând fi folosit şi în locurile unde nu este loc pentru calculator, putând fi folosit şi în locurile unde nu este loc pentru mousepad.mousepad.

Conectarea trackball-ului se face Conectarea trackball-ului se face similar cu a mouse-ului.similar cu a mouse-ului.

Page 27: Modulul 1 ecdl

JoystickJoystick

Joystick-ul seamănă cu manşa unui avion şi este Joystick-ul seamănă cu manşa unui avion şi este folosit pentru jocuri (simulatoare de avioane, jocuri cu folosit pentru jocuri (simulatoare de avioane, jocuri cu automobile etc). Mişcările joystickului sunt transmise prin automobile etc). Mişcările joystickului sunt transmise prin cablul de conectare către calculator, transpunându-se în cablul de conectare către calculator, transpunându-se în mişcări ale vehiculului din joc. Este prevăzut cu butoane mişcări ale vehiculului din joc. Este prevăzut cu butoane care pot funcţiona ccare pot funcţiona coonform dorinţelor utilizatorului. nform dorinţelor utilizatorului.

Unele joystick-uri sunt însoţite de un dispozitiv Unele joystick-uri sunt însoţite de un dispozitiv adiţional denumit “Throttle”, folosit pentru a comanda adiţional denumit “Throttle”, folosit pentru a comanda acceleraţia.acceleraţia.

Similar cu joystick-ul este combinaţia Similar cu joystick-ul este combinaţia volan+pedale+ schimbător de viteze, destinată pasionaţilor volan+pedale+ schimbător de viteze, destinată pasionaţilor de jocuri auto. Se conectează într-un port special pe placa de jocuri auto. Se conectează într-un port special pe placa de sunet sau prin USB.de sunet sau prin USB.

Joystick + throttleJoystick + throttle Volan cu pedaleVolan cu pedale

Page 28: Modulul 1 ecdl

TouchpadTouchpad

Tocuhpad-ul este Tocuhpad-ul este un periferic de intrare un periferic de intrare folosit de obicei pentru folosit de obicei pentru laptop-uri. Funcţionează la laptop-uri. Funcţionează la fel ca mouse-ul, mişcarea fel ca mouse-ul, mişcarea cursorului pe ecran fiind cursorului pe ecran fiind controlată de mişcările controlată de mişcările degetului utilizatorului pe degetului utilizatorului pe suprafaţa touchpad-ului. suprafaţa touchpad-ului. Este prevăzut cu două Este prevăzut cu două butoane, care se comportă butoane, care se comportă similar butoanelor stâng şi similar butoanelor stâng şi drept ale mouse-ului.drept ale mouse-ului.

Poate fi încorporat Poate fi încorporat în laptop sau detaşabil. Se în laptop sau detaşabil. Se conectează la fel ca mouse-conectează la fel ca mouse-ul.ul.

Page 29: Modulul 1 ecdl

Touchscreen-ulTouchscreen-ul

Touchscreen-ul este un ecran căruia utilizatorii îi Touchscreen-ul este un ecran căruia utilizatorii îi transmit comenzi atingând o imagine anume. Este transmit comenzi atingând o imagine anume. Este prevăzut cu un software special pentru interpretrarea prevăzut cu un software special pentru interpretrarea comenzilor. Este uşor de folosit, dar ecranul necesită comenzilor. Este uşor de folosit, dar ecranul necesită întreţinere intensivă.întreţinere intensivă.

Page 30: Modulul 1 ecdl

Light pen-ulLight pen-ul

Light pen-ul este un dispozitiv conectat la Light pen-ul este un dispozitiv conectat la calculator, care atunci când este îndreptat spre ecran calculator, care atunci când este îndreptat spre ecran verifică dacă punctul respectiv este iluminat sau nu, şi apoi verifică dacă punctul respectiv este iluminat sau nu, şi apoi trimite informaţia către calculator. Atingerea ecranului trimite informaţia către calculator. Atingerea ecranului conduce la activarea unei comenzi.conduce la activarea unei comenzi.

Page 31: Modulul 1 ecdl

Scanner-ulScanner-ul

Scanner-ul transformă informaţia de pe foi sau Scanner-ul transformă informaţia de pe foi sau diapozitive în format electronic. Poate fi folosit pentru a scana diapozitive în format electronic. Poate fi folosit pentru a scana imagini, texte, grafice. Odată memorate în calculator, imagini, texte, grafice. Odată memorate în calculator, documentele scanate pot fi prelucrate. Scanner-ul se prezină în documentele scanate pot fi prelucrate. Scanner-ul se prezină în două variante:două variante:

a) flatbed scanner (scanner de birou): se foloseşte a) flatbed scanner (scanner de birou): se foloseşte asemănător xerox-ului. Documentul de scanat se aşază cu faţa asemănător xerox-ului. Documentul de scanat se aşază cu faţa în jos pe scanner, iar capacul scannerului se închide. La în jos pe scanner, iar capacul scannerului se închide. La apăsarea unui buton, se declanşează scanarea.apăsarea unui buton, se declanşează scanarea.

b) handscanner (scanner de mână): scanarea se face b) handscanner (scanner de mână): scanarea se face plimbând scannerul deasupra documentului.plimbând scannerul deasupra documentului.

Page 32: Modulul 1 ecdl

Perifericele de ieşirePerifericele de ieşire

Sunt acele dispozitive care transmit informaţia din Sunt acele dispozitive care transmit informaţia din calculator către utilizator. Se conectează la calculator prin calculator către utilizator. Se conectează la calculator prin interfeţe specifice.interfeţe specifice.

Se clasifică astfel:Se clasifică astfel:

a) optice: prezintă informaţiile sub formă vizuală;a) optice: prezintă informaţiile sub formă vizuală;

b) acustice: prezintă informaţiile sub formă de b) acustice: prezintă informaţiile sub formă de sunete.sunete.

Exemple:Exemple:

a) monitorul;a) monitorul;

b) imprimanta;b) imprimanta;

c) plotter-ul;c) plotter-ul;

d) difuzoarele;d) difuzoarele;

e) căştile audio.e) căştile audio.

Page 33: Modulul 1 ecdl

MonitorulMonitorul

Este asemănător televizorului, cu ajutorul său utilizatorul Este asemănător televizorului, cu ajutorul său utilizatorul vizualizează în orice moment ceea ce execută calculatorul. vizualizează în orice moment ceea ce execută calculatorul. Monitorul este cel mai important dispozitiv de ieşire.Monitorul este cel mai important dispozitiv de ieşire.

Monitoarele se pot clasifica în:Monitoarele se pot clasifica în:

a) monitoare cu tub catodic (CRT): acelaşi principiu ca şi la a) monitoare cu tub catodic (CRT): acelaşi principiu ca şi la televizor, sunt mai ieftine, dar mai mari;televizor, sunt mai ieftine, dar mai mari;

b) monitoarele cu cristale lichide LCD: sunt mai mici ca b) monitoarele cu cristale lichide LCD: sunt mai mici ca dimensiuni, dar sunt foarte scumpe. dimensiuni, dar sunt foarte scumpe.

Monitor Monitor CRTCRT

Monitor LCDMonitor LCD

Page 34: Modulul 1 ecdl

MonitorulMonitorul

Performanţele unui monitor sunt apreciate în funcţie Performanţele unui monitor sunt apreciate în funcţie de:de:

a) dimensiunea diagonalei (se măsoară în inches, 1 a) dimensiunea diagonalei (se măsoară în inches, 1 inchinch==2,54 cm): există monitoare de 15, 17, 19 şi 21 inci. Cu 2,54 cm): există monitoare de 15, 17, 19 şi 21 inci. Cu cât diagonala tubului este mai mare, cu atât mai bine.cât diagonala tubului este mai mare, cu atât mai bine.

b) rezoluţia suportată (imaginea se împarte în puncte – b) rezoluţia suportată (imaginea se împarte în puncte – pixeli). Cu cât rezoluţia este mai mare, cu atât calitatea pixeli). Cu cât rezoluţia este mai mare, cu atât calitatea imaginii este mai bună.imaginii este mai bună.

c) rata de reîmprospătare a imaginii (măsurată în Hertzi) c) rata de reîmprospătare a imaginii (măsurată în Hertzi) arată frecvenţa (pe secundă) a reîmprospătării. Cu cât arată frecvenţa (pe secundă) a reîmprospătării. Cu cât această rată este mai mare, cu atât stabilitatea imaginii această rată este mai mare, cu atât stabilitatea imaginii creşte.creşte.

d) ergonomia (radiaţiile emise de monitor).d) ergonomia (radiaţiile emise de monitor).

Page 35: Modulul 1 ecdl

ImprimantaImprimanta

Cu ajutorul imprimantei, informaţia electronică din Cu ajutorul imprimantei, informaţia electronică din calculator se tipăreşte pe hârtie.calculator se tipăreşte pe hârtie.

Imprimantele se clasifică astfel:Imprimantele se clasifică astfel:

a) imprimante cu pini (este necesară o hârtie specială, a) imprimante cu pini (este necesară o hârtie specială, este ieftină dar odată cu răspândirea imprimantelor cu jet de este ieftină dar odată cu răspândirea imprimantelor cu jet de cerneală, la fel de ieftine, este pe cale de dispariţie);cerneală, la fel de ieftine, este pe cale de dispariţie);

b) imprimanta cu jet de cerneală (foloseşte hârtie b) imprimanta cu jet de cerneală (foloseşte hârtie normală, calitatea depinde de culori şi de rezoluţie - pixeli per normală, calitatea depinde de culori şi de rezoluţie - pixeli per inch dpi);inch dpi);

c) imprimanta cu laser ( cea mai rapidă, dar şi cea mai c) imprimanta cu laser ( cea mai rapidă, dar şi cea mai scumpă, foloseşte hârtie obişnuită);scumpă, foloseşte hârtie obişnuită);

d) plotter-ul este folosit pentru tipărirea desenelor de d) plotter-ul este folosit pentru tipărirea desenelor de înaltă rezoluţie (planuri arhitecturale de exemplu).înaltă rezoluţie (planuri arhitecturale de exemplu).

Imprimanta se conectează la calculator prin interfaţa Imprimanta se conectează la calculator prin interfaţa paralelă sau USB.paralelă sau USB.

Page 36: Modulul 1 ecdl

ImprimantaImprimanta

Imprimantă cu jet Imprimantă cu jet de cernealde cernealăă

Imprimantă cu Imprimantă cu laserlaser

Page 37: Modulul 1 ecdl

ImprimantaImprimanta

PlotterPlotter Imprimantă Imprimantă matricealămatriceală

Page 38: Modulul 1 ecdl

Boxe / căştiBoxe / căşti

Aceste periferice de ieşire prezintă informaţia sub Aceste periferice de ieşire prezintă informaţia sub formă de sunete. Folosirea lor necesită o placă de sunet. Se pot formă de sunete. Folosirea lor necesită o placă de sunet. Se pot folosi pentru:folosi pentru:

a) instruire;a) instruire;

b) divertisment (muzică, filme, jocuri);b) divertisment (muzică, filme, jocuri);

c) comunicare cu alţi utilizatori (combinat cu un microfon).c) comunicare cu alţi utilizatori (combinat cu un microfon).

Page 39: Modulul 1 ecdl

Stocarea informaţiilor.Stocarea informaţiilor.Măsurarea memorieiMăsurarea memoriei

Datele sunt stocate în memoria calculatorului Datele sunt stocate în memoria calculatorului folosindu-se sistemul binar de numeraţie, unde nu există folosindu-se sistemul binar de numeraţie, unde nu există decât două valori posibile: 0 şi 1. Toate datele prelucrate şi decât două valori posibile: 0 şi 1. Toate datele prelucrate şi operaţiile efectuate de calculator sunt descompuse în operaţiile efectuate de calculator sunt descompuse în elemente care au valoarea 0 sau 1. Un astfel de element se elemente care au valoarea 0 sau 1. Un astfel de element se numeşte numeşte bitbit, este cea mai mică unitate de măsurare a , este cea mai mică unitate de măsurare a memoriei.memoriei.

O combinaţie de 8 biţi se numeşte O combinaţie de 8 biţi se numeşte bytebyte. Un byte . Un byte corespunde unui caracter (literă, cifră etc.). Efectuând toate corespunde unui caracter (literă, cifră etc.). Efectuând toate combinaţiile (0 sau 1 pe 8 poziţii posibile) obţinem 256 de combinaţiile (0 sau 1 pe 8 poziţii posibile) obţinem 256 de variante, deci 256 de caractere.variante, deci 256 de caractere.

Celelalte unităţi de măsură pentru memorie sunt:Celelalte unităţi de măsură pentru memorie sunt:

- KiloByte kB: 1024 bytes;- KiloByte kB: 1024 bytes;

- MegaByte MB: 1024 Kilobytes;- MegaByte MB: 1024 Kilobytes;

- GigaByte GB: 1024 Megabytes;- GigaByte GB: 1024 Megabytes;

- TeraByte: 1024 GigaBytes.- TeraByte: 1024 GigaBytes.

Page 40: Modulul 1 ecdl

Stocarea informaţiilor.Stocarea informaţiilor.Măsurarea memorieiMăsurarea memoriei Alte noţiuni legate de date:Alte noţiuni legate de date:

- Un - Un câmpcâmp este o unitate informaţională semnificativă este o unitate informaţională semnificativă (fiecare dintre coloanele unui tabel este un câmp);(fiecare dintre coloanele unui tabel este un câmp);

- O - O înregistrareînregistrare este o mulţime de valori formate din cel mult este o mulţime de valori formate din cel mult o valoare pentru fiecare câmp;o valoare pentru fiecare câmp;

- Un - Un fişier fişier reprezintă unitatea de prelucrare a informaţiei din reprezintă unitatea de prelucrare a informaţiei din punct de vedere al software-ului. Un fişier se caracterizează punct de vedere al software-ului. Un fişier se caracterizează printr-un nume (alegerea numelui unui fişier este la printr-un nume (alegerea numelui unui fişier este la latitudinea utilizatorului) şi o extensie (un grup de 3 latitudinea utilizatorului) şi o extensie (un grup de 3 caractere care arată tipul de informaţie conţinută în fişierul caractere care arată tipul de informaţie conţinută în fişierul respectiv).respectiv).

- Un - Un directordirector reprezintă un segment al memoriei externe în reprezintă un segment al memoriei externe în care pot fi stocate fişiere şi / sau alte directoare.care pot fi stocate fişiere şi / sau alte directoare.

Fişierele şi directoarele sunt organizate pe Fişierele şi directoarele sunt organizate pe suporturile de memorie externă într-o formă arborescentă.suporturile de memorie externă într-o formă arborescentă.

Page 41: Modulul 1 ecdl

Dispozitive de stocareDispozitive de stocare(memoria externă)(memoria externă)

Memoria externă este memoria care reţine toate Memoria externă este memoria care reţine toate datele utilizatorilor. Are un caracter nevolatil (la datele utilizatorilor. Are un caracter nevolatil (la deconectarea calculatorului de la sursa de curent electric, deconectarea calculatorului de la sursa de curent electric, conţinutul memoriei nu se şterge).conţinutul memoriei nu se şterge).

Memoria externă se prezintă sub forma unor Memoria externă se prezintă sub forma unor dispozitive de stocare:dispozitive de stocare:

a) Hard-disk-ul (HDD, discul fix) este cel mai a) Hard-disk-ul (HDD, discul fix) este cel mai important suport de memorie externă. Este format din mai important suport de memorie externă. Este format din mai multe discuri magnetice suprapuse care se rotesc, datele multe discuri magnetice suprapuse care se rotesc, datele fiind citite/scrise cu ajutorul unor capete speciale. Are cea fiind citite/scrise cu ajutorul unor capete speciale. Are cea mai mare capacitate de stocare (astăzi există HDD-uri cu mai mare capacitate de stocare (astăzi există HDD-uri cu capacitate de la 20Gb la 160 Gb) şi cel mai bun capacitate de la 20Gb la 160 Gb) şi cel mai bun timp timp de de acces la date. Performanţele unui HDD, pe lângă capacitate, acces la date. Performanţele unui HDD, pe lângă capacitate, sunt:sunt:

- timpul mediu de acces la date (durata - timpul mediu de acces la date (durata necesară pentru a accesa un segment al HDD), măsurat în necesară pentru a accesa un segment al HDD), măsurat în nanosecunde;nanosecunde;

- viteza de transmisie a datelor (volumul de - viteza de transmisie a datelor (volumul de date pe care HDD le poate citi în unitatea de timp);date pe care HDD le poate citi în unitatea de timp);

- interfeţele de acces la HDD: IDE, EIDE, - interfeţele de acces la HDD: IDE, EIDE, UATA, SATA, SCSI.UATA, SATA, SCSI.

Page 42: Modulul 1 ecdl

Dispozitive de stocareDispozitive de stocare(memoria externă)(memoria externă)

Toate aceste caracteristici determină preţul HDD, care Toate aceste caracteristici determină preţul HDD, care este cel mai scump dispozitiv de stocare. este cel mai scump dispozitiv de stocare.

A apărut în ultimul timp posibilitatea ca HDD să fie A apărut în ultimul timp posibilitatea ca HDD să fie desprins uşor din calculator, cu ajutorul unui dispozitiv special.desprins uşor din calculator, cu ajutorul unui dispozitiv special.

Page 43: Modulul 1 ecdl

Dispozitive de stocareDispozitive de stocare(memoria externă)(memoria externă)b) Floppy Disk-ul (Disc flexibil) este un suport de memorie b) Floppy Disk-ul (Disc flexibil) este un suport de memorie

externă format dintr-un disc magnetic subţire încastrat într-externă format dintr-un disc magnetic subţire încastrat într-o carcasă de plastic dreptunghiulară. Spre deosebire de o carcasă de plastic dreptunghiulară. Spre deosebire de HDD, floppy disk-ul necesită un dispozitiv special pentru ca HDD, floppy disk-ul necesită un dispozitiv special pentru ca datele memorate pe el să poată fi citite sau modificate prin datele memorate pe el să poată fi citite sau modificate prin scriere. Acesta se numeşte Floppy Disk Drive.scriere. Acesta se numeşte Floppy Disk Drive.

Floppy disk-ul are capacitatea maximă de 1,44 Mb, Floppy disk-ul are capacitatea maximă de 1,44 Mb, iar probabilitatea de defectare este destul de mare. iar probabilitatea de defectare este destul de mare. Costurile sunt prin urmare foarte mici (în jurul a 10 USD un Costurile sunt prin urmare foarte mici (în jurul a 10 USD un FDD, iar un disc cca. 0,30 USD). Discurile floppy au totuşi FDD, iar un disc cca. 0,30 USD). Discurile floppy au totuşi avantajul ca sunt cele mai comode atunci când datele sunt avantajul ca sunt cele mai comode atunci când datele sunt de volum mic, de asemenea se pot refolosi. de volum mic, de asemenea se pot refolosi.

Page 44: Modulul 1 ecdl

Dispozitive de stocareDispozitive de stocare(memoria externă)(memoria externă)c) Discul optic (CompactDisc), CDc) Discul optic (CompactDisc), CD

Este un disc plat din plastic pe care datele se Este un disc plat din plastic pe care datele se stochează în spirală, de la centru către margine.stochează în spirală, de la centru către margine.

Capacitatea unui CD poate ajunge la 700 Mb. CD-ul Capacitatea unui CD poate ajunge la 700 Mb. CD-ul se prezintă în mai multe variante:se prezintă în mai multe variante:

a) CDROM (Read Only Memory): poate fi încărcat cu a) CDROM (Read Only Memory): poate fi încărcat cu date o singură dată, după care ştergerea/modificarea sunt date o singură dată, după care ştergerea/modificarea sunt imposibile;imposibile;

b) CDRW (ReWritable): poate fi încărcat de mai b) CDRW (ReWritable): poate fi încărcat de mai multe ori.multe ori.

Ca şi floppy, CD-ul necesită un dispozitiv special Ca şi floppy, CD-ul necesită un dispozitiv special pentru citirea datelor înscrise (CDROM drive) sau pentru pentru citirea datelor înscrise (CDROM drive) sau pentru citire / scriere (Ccitire / scriere (CDD Writer/ReWriter). Datorită scăderii Writer/ReWriter). Datorită scăderii preţurilor acestor echipamente şi al CD-urilor neimprimate, preţurilor acestor echipamente şi al CD-urilor neimprimate, CD-ul a devenit extrem de popular printre utilizatorii de CD-ul a devenit extrem de popular printre utilizatorii de calcualtoare.calcualtoare.

Page 45: Modulul 1 ecdl

Dispozitive de stocareDispozitive de stocare(memoria externă)(memoria externă)

Page 46: Modulul 1 ecdl

Memoria internăMemoria internă

Este de două feluri:Este de două feluri:a)a) Read Only Memory: conţinutul ei nu poate fi modificat şi nu se distruge Read Only Memory: conţinutul ei nu poate fi modificat şi nu se distruge

prin întreruperea alimentării cu tensiune electrică. Memoria ROM este prin întreruperea alimentării cu tensiune electrică. Memoria ROM este configurată de producătorul plăcii de bază în vederea realizării unor configurată de producătorul plăcii de bază în vederea realizării unor funcţii speciale (pornirea calculatorului);funcţii speciale (pornirea calculatorului);

b)b) Random Access Memory: în RAM sunt încărcate toate Random Access Memory: în RAM sunt încărcate toate programele/fişierele deschise la un moprogramele/fişierele deschise la un mommeennt dat de utilizator. Memoria t dat de utilizator. Memoria RAM este volatilă (conţinutul ei se pierde la oprirea calculatorului), RAM este volatilă (conţinutul ei se pierde la oprirea calculatorului), drept urmare, înainte de a întrdrept urmare, înainte de a întreerupe lucrul este imperios ca fişierele rupe lucrul este imperios ca fişierele deschise să fie salvate pe un supdeschise să fie salvate pe un supoort de memorie externă.rt de memorie externă.Principala caracteristică a memoriei RAM este capacitatea (multiplu, Principala caracteristică a memoriei RAM este capacitatea (multiplu, astăzi, de 128 Mb). Cu cât memoria RAM are o capacitate mai mare, cu astăzi, de 128 Mb). Cu cât memoria RAM are o capacitate mai mare, cu atât calculatorul este mai rapid.atât calculatorul este mai rapid.De asemenea, De asemenea, frfreecvenţa de bus (frecvenţa magistralei).cvenţa de bus (frecvenţa magistralei).Tipuri de memorie: EDO, SDRAM, DDRAM.Tipuri de memorie: EDO, SDRAM, DDRAM.

Page 47: Modulul 1 ecdl

Performanţele unui Performanţele unui calculatorcalculator

Microprocesorul este cel mai important factor ce influenţează performanţele Microprocesorul este cel mai important factor ce influenţează performanţele calculatorului. Un calculator se construieşte practic în jurul microprocesorului.calculatorului. Un calculator se construieşte practic în jurul microprocesorului.

Cu cât microprocesorul este mai rapid, cu atât calculatorul este mai bun.Cu cât microprocesorul este mai rapid, cu atât calculatorul este mai bun. Există Există la momentul actual mai multe categorii de microprocesoare:la momentul actual mai multe categorii de microprocesoare:

ProcesorProcesor FrecvenţeFrecvenţe PreţuriPreţuri

(milioane lei)(milioane lei)

Intel PIV Extreme EditionIntel PIV Extreme Edition 3200 Mhz3200 Mhz 43,543,5

Intel PIV HT PrescottIntel PIV HT Prescott 2800 – 3400 Mhz2800 – 3400 Mhz 7,6 – 19,5 7,6 – 19,5

Intel PIV HT NorthwoodIntel PIV HT Northwood 2000 – 3400 Mhz2000 – 3400 Mhz 5,5 – 195,5 – 19

Athlon XP BartonAthlon XP Barton 2500 – 3000 Mhz2500 – 3000 Mhz 3,5 – 83,5 – 8

Athlon XPAthlon XP 1800 – 2700 Mhz1800 – 2700 Mhz 2,5 – 52,5 – 5

Intel CeleronIntel Celeron 2000 – 2700 Mhz2000 – 2700 Mhz 2,5 – 4,52,5 – 4,5

AMD DuronAMD Duron 1400 – 1800 Mhz1400 – 1800 Mhz 1,5 - 21,5 - 2

Page 48: Modulul 1 ecdl

Performanţele unui Performanţele unui calculatorcalculator Placa de bază:Placa de bază:

Placa de bază trebuie aleasă cu foarte mare grijă, pe Placa de bază trebuie aleasă cu foarte mare grijă, pe lângă faptul că trebuie să fie compatibilă cu procesorul, putând lângă faptul că trebuie să fie compatibilă cu procesorul, putând influenţa performanţele acestuia.influenţa performanţele acestuia.

Pentru procesoarele AMD XP şi Barton (care oferă un Pentru procesoarele AMD XP şi Barton (care oferă un raport calitate/preţ atractiv), la momentul actual cele mai bune raport calitate/preţ atractiv), la momentul actual cele mai bune plăci sunt considerate următoarele:plăci sunt considerate următoarele:

1. Abit NF7S 1. Abit NF7S 

2. Epox EP-8RDA3+2. Epox EP-8RDA3+

3. Gigabyte GA-7NNXP3. Gigabyte GA-7NNXP

4. Asus A7N8X 2.0 Deluxe4. Asus A7N8X 2.0 Deluxe

Indiferent de chipsetul dorit, plăcile celor 4 producători Indiferent de chipsetul dorit, plăcile celor 4 producători enumeraţi mai sus sunt o alegere bună pentru un procesor enumeraţi mai sus sunt o alegere bună pentru un procesor AMD Athlon XP.AMD Athlon XP.

La fel, pentru procesoarele Intel se pot folosi cu succes La fel, pentru procesoarele Intel se pot folosi cu succes plăci de bază Intel, Gigabyte, Abit.plăci de bază Intel, Gigabyte, Abit.

Page 49: Modulul 1 ecdl

Performanţele unui Performanţele unui calculatorcalculator Memoria RAM:Memoria RAM:

Pentru o mai bună performanţă a calculatorului, se Pentru o mai bună performanţă a calculatorului, se recomandă să se folosească o memorie RAM cât mai mare (astăzi recomandă să se folosească o memorie RAM cât mai mare (astăzi multe aplicaţii vorbesc deja de un minim de 128 MB), 512 MB fiind multe aplicaţii vorbesc deja de un minim de 128 MB), 512 MB fiind suficienţi pentru a rula majoritatea programelor existente astăzi.suficienţi pentru a rula majoritatea programelor existente astăzi.

Pentru pasionaţii de jocuri pe calculator şi pentru cei Pentru pasionaţii de jocuri pe calculator şi pentru cei interesaţi de prelucrare multimedia (imagini, sunete), 512 Mb este interesaţi de prelucrare multimedia (imagini, sunete), 512 Mb este un minim necesar.un minim necesar.

Perifericele de intrare:Perifericele de intrare:

Pentru tastatură şi mouse, se recomandă variantele ergonomicePentru tastatură şi mouse, se recomandă variantele ergonomice

ale acestora, disponibile într-o gamă largă în magazine. Oricum,ale acestora, disponibile într-o gamă largă în magazine. Oricum,

mouse-ul ar trebui să fie prevăzut oricum cu rotiţă de scroll,mouse-ul ar trebui să fie prevăzut oricum cu rotiţă de scroll,

pentru a uşura deplasarea prin documente. Pentru cei care pentru a uşura deplasarea prin documente. Pentru cei care doresc,doresc,

există mouse-uri şi tastaturi wireless.există mouse-uri şi tastaturi wireless.

Page 50: Modulul 1 ecdl

Performanţele unui Performanţele unui calculatorcalculator Perifericele de ieşire:Perifericele de ieşire:

Pentru monitor: Pentru monitor: • Diagonala ecranului: se recomandă în mod obişnuit Diagonala ecranului: se recomandă în mod obişnuit

utilizarea unui monitor cu diagonala de 17”. Pentru utilizarea unui monitor cu diagonala de 17”. Pentru vizionarea de filme sau jocuri, un monitor cu diagonala vizionarea de filme sau jocuri, un monitor cu diagonala de 19” este mult mai potrivit.de 19” este mult mai potrivit.

• Rezoluţia ecranului: pentru a nu obosi ochiul , o Rezoluţia ecranului: pentru a nu obosi ochiul , o rezoluţie de 800 * 600 Mhz sau 1024 * 768 sunt rezoluţie de 800 * 600 Mhz sau 1024 * 768 sunt perfecte.perfecte.

• Frecvenţa cadrelor: nu trebuie să fie sub 70 Khz. Pentru Frecvenţa cadrelor: nu trebuie să fie sub 70 Khz. Pentru cei care petrec mult timp în faţa calculatorului, o cei care petrec mult timp în faţa calculatorului, o frecvenţă de peste 90 Khz este de dorit.frecvenţă de peste 90 Khz este de dorit.

• Ergonomie: standardele TCO de limitare a radiaţiilor Ergonomie: standardele TCO de limitare a radiaţiilor sunt o condiţie necesară pentru un monitor.sunt o condiţie necesară pentru un monitor.

Imprimanta: se poate opta pentru o imprimantă deskjet Imprimanta: se poate opta pentru o imprimantă deskjet sau laserjet, având în vedere rezoluţia (care influenţează calitatea sau laserjet, având în vedere rezoluţia (care influenţează calitatea listării) şi viteza (numărul de pagini listate pe minut).listării) şi viteza (numărul de pagini listate pe minut).

Page 51: Modulul 1 ecdl

Performanţele unui Performanţele unui calculatorcalculatorSuporturile de memorie externă:Suporturile de memorie externă:

– Discul fix (HardDisk-ul): principalul criteriu de apreciere Discul fix (HardDisk-ul): principalul criteriu de apreciere pentru HDD este dimensiunea (azi până la 160 Gb), cu cât pentru HDD este dimensiunea (azi până la 160 Gb), cu cât este mai mare, cu atât mai bine. Alte criterii de apreciere: este mai mare, cu atât mai bine. Alte criterii de apreciere: interfaţa (IDE, ATA, SATA, SCSI), numărul de rotaţii pe interfaţa (IDE, ATA, SATA, SCSI), numărul de rotaţii pe minut (cu cât mai mare, cu atât mai bine).minut (cu cât mai mare, cu atât mai bine).

– Discul optic (CD): mai întâi utilizatorul îşi alege între Discul optic (CD): mai întâi utilizatorul îşi alege între CDROM şi CDRW. La ambele dispozitive, viteza de CDROM şi CDRW. La ambele dispozitive, viteza de citire/scriere este primul criteriu de apreciere al citire/scriere este primul criteriu de apreciere al performanţei. Dacă sunt estimate operaţiuni majore de performanţei. Dacă sunt estimate operaţiuni majore de citire şi scriere de pe / pe CD, se recomandă achiziţionarea citire şi scriere de pe / pe CD, se recomandă achiziţionarea atât a unui CDRW, cât şi a unui CDROM, pentru a nu uza atât a unui CDRW, cât şi a unui CDROM, pentru a nu uza (nejustificat) CDRW-ul prin operaţiuni de citire.(nejustificat) CDRW-ul prin operaţiuni de citire.

– Unitatea DVD: viteza de citire este cel mai important Unitatea DVD: viteza de citire este cel mai important criteriu de apreciere.criteriu de apreciere.

Page 52: Modulul 1 ecdl

Performanţele unui Performanţele unui calculatorcalculator Plăcile de extensie:Plăcile de extensie:

– Placa video: pentru utilizări obişnuite, plăcile GForce4 Placa video: pentru utilizări obişnuite, plăcile GForce4 MX440, pentru utilizatori mai pretenţioşi sau pentru jocuri / MX440, pentru utilizatori mai pretenţioşi sau pentru jocuri / multimedia se recomandă folosirea unei plăci mai puternice multimedia se recomandă folosirea unei plăci mai puternice (GForce FX5200, FX 5700 până la ATI Radeon 9800 Pro).(GForce FX5200, FX 5700 până la ATI Radeon 9800 Pro).

– Modemul: permite conectarea la o reţea prin cablu Modemul: permite conectarea la o reţea prin cablu telefonic, cablu tv, unde radio etc. Pentru modemurile telefonic, cablu tv, unde radio etc. Pentru modemurile telefonice analogice, viteza de 56k sunt o ofertă elegantă. telefonice analogice, viteza de 56k sunt o ofertă elegantă.

– Placa de sunet: în funcţie de performanţa dorită, Placa de sunet: în funcţie de performanţa dorită, calculatorul poate fi echipat astfel:calculatorul poate fi echipat astfel:

• Multe plăci de bază sunt echipate cu o placă de Multe plăci de bază sunt echipate cu o placă de sunet încorporată, această variantă oferă o calitate sunet încorporată, această variantă oferă o calitate satisfăcătoare;satisfăcătoare;

• La nivelul mediu, avem placa de sunet Creative SB La nivelul mediu, avem placa de sunet Creative SB Live! 5.1;Live! 5.1;

• Cele mai puternice sunt plăcile Audigy.Cele mai puternice sunt plăcile Audigy.

Page 53: Modulul 1 ecdl

SoftwareSoftware

Sistemele de operareSistemele de operare

Sunt programe speciale, al căror rol este Sunt programe speciale, al căror rol este gestionarea resurselor Hardware/software ale gestionarea resurselor Hardware/software ale calculatorului, implicit asigurarea funcţionării celorlalte calculatorului, implicit asigurarea funcţionării celorlalte programe.programe.

Funcţii ale sistemelor de operare:Funcţii ale sistemelor de operare:

- gestionarea unităţii centrale de prelucrare;- gestionarea unităţii centrale de prelucrare;

- administrarea memoriei externe / interne;- administrarea memoriei externe / interne;

- interfaţa cu utilizatorul.- interfaţa cu utilizatorul.

Sistemele de operare se clasificSistemele de operare se clasifică în:ă în:

- sisteme de operare pentru staţii de lucru: MS DOS, - sisteme de operare pentru staţii de lucru: MS DOS, Windows (cu versiunile Windows (cu versiunile ’95, ’98, 2000, XP’95, ’98, 2000, XP, Linux, Unix, , Linux, Unix, Apple)Apple)

- sisteme de operare pentru servere (Windows NT 4, 2000 - sisteme de operare pentru servere (Windows NT 4, 2000 Server, 2003 Server, Linux, Unix, Apple)Server, 2003 Server, Linux, Unix, Apple)

Page 54: Modulul 1 ecdl

SoftwareSoftware

Aplicaţiile softwareAplicaţiile software

Sunt reprezentate de o întreagă serie de Sunt reprezentate de o întreagă serie de programe folosite pentru a prelucra anumite date, rulând programe folosite pentru a prelucra anumite date, rulând sub controlul sistemului de operare. sub controlul sistemului de operare.

Sistemele de operare şi majoritatea aplicaţiilor Sistemele de operare şi majoritatea aplicaţiilor care rulează sub controlul acestora folosesc pentru care rulează sub controlul acestora folosesc pentru interacţiunea cu utilizatorul aşa numitele GUI (Graphical interacţiunea cu utilizatorul aşa numitele GUI (Graphical User Interfaces). Acestea conţin comenzi ale sistemului User Interfaces). Acestea conţin comenzi ale sistemului de operare sub forma unor simboluri grafice afişate pe de operare sub forma unor simboluri grafice afişate pe ecran, utilizatorul putându-le activa cu ajutorul mouse-ecran, utilizatorul putându-le activa cu ajutorul mouse-ului sau tastaturii, fără a le scrie explicit. ului sau tastaturii, fără a le scrie explicit.

Page 55: Modulul 1 ecdl

SoftwareSoftware

Tipuri de aplicaTipuri de aplicaţţii softwareii software::– Editoare de text: se folosesc pentru editarea, prelucrarea şi Editoare de text: se folosesc pentru editarea, prelucrarea şi

memorarea textelor. Prezintă o serie de avantaje faţă de memorarea textelor. Prezintă o serie de avantaje faţă de maşinile de scris, şi anume:maşinile de scris, şi anume:

• Corectările se fac extrem de uşor;Corectările se fac extrem de uşor;• Textele pot fi preluate din surse electronice (prin Textele pot fi preluate din surse electronice (prin

scanare, prin copiere din alte programe)scanare, prin copiere din alte programe)• Textele pot fi combinate cu alte elemente ca: tabele, Textele pot fi combinate cu alte elemente ca: tabele,

imagini, grafice;imagini, grafice;• Aceste programe comunică uşor cu programele de Aceste programe comunică uşor cu programele de

email.email.• Exemple: Microsoft Word, WordPerfect, Lotus Exemple: Microsoft Word, WordPerfect, Lotus

WordPro.WordPro.– Programe de calcul tabelar: sunt destinate prelucrării Programe de calcul tabelar: sunt destinate prelucrării

datelor stocate sub formă de tabele. Pot efectua calcule datelor stocate sub formă de tabele. Pot efectua calcule complexe asupra datelor, pot efectua reprezentări grafice.complexe asupra datelor, pot efectua reprezentări grafice.

Exemple: Microsoft Excel, Microsoft Works, Lotus 1-2-Exemple: Microsoft Excel, Microsoft Works, Lotus 1-2-3.3.

Page 56: Modulul 1 ecdl

SoftwareSoftware

- - Sistemele de gestiune a bazelor de date: se folosesc la Sistemele de gestiune a bazelor de date: se folosesc la administrarea volumelor mari de date organizate după administrarea volumelor mari de date organizate după anumite criterii.anumite criterii.

Exemple: Microsoft SQL Server, Oracle 9I, Microsoft ACCESS Exemple: Microsoft SQL Server, Oracle 9I, Microsoft ACCESS etc.etc.

- - Programele de contabilitate sunt programe destinate pentru Programele de contabilitate sunt programe destinate pentru ţinerea evidenţei contabile pe calculator. Permit preluarea ţinerea evidenţei contabile pe calculator. Permit preluarea datelor din documentele contabile de intrare, precum şi datelor din documentele contabile de intrare, precum şi obţinerea situaţiilor finale (balanţe, fişe de cont, bilanţuri obţinerea situaţiilor finale (balanţe, fişe de cont, bilanţuri etc). Unele dintre ele permit efectuarea de analize etc). Unele dintre ele permit efectuarea de analize economice sau ofera suport pentru adoptarea deciziilor.economice sau ofera suport pentru adoptarea deciziilor.

Exemple: Ciel, WizcountExemple: Ciel, Wizcount

- Programele de prezentare: sunt programe cu ajutorul cărora - Programele de prezentare: sunt programe cu ajutorul cărora se pot realiza prezentări profesionale (folosind texte, se pot realiza prezentări profesionale (folosind texte, grafice, imagini etc), ce pot fi prezentate unui auditoriu. grafice, imagini etc), ce pot fi prezentate unui auditoriu.

Exemple: PowerpointExemple: Powerpoint

Page 57: Modulul 1 ecdl

SoftwareSoftware

- - Programe de tehnoredactare: servesc la editarea Programe de tehnoredactare: servesc la editarea documentelor ce conţin imagini, permiţând o prelucrare mai documentelor ce conţin imagini, permiţând o prelucrare mai complexă a acestora, faţă de editoarele de texte. complexă a acestora, faţă de editoarele de texte.

Exemple: Quark Xpress, Adobe PagemakerExemple: Quark Xpress, Adobe Pagemaker

- - Aplicaţii multimedia: sunt programe ce pun la dispoziţia Aplicaţii multimedia: sunt programe ce pun la dispoziţia utilizatorului imagini şi sunet (posibilitatea de a asculta utilizatorului imagini şi sunet (posibilitatea de a asculta muzică sau de a viziona filme, aplicaţii pentru instruire, muzică sau de a viziona filme, aplicaţii pentru instruire, jocuri etc.)jocuri etc.)

Page 58: Modulul 1 ecdl

Dezvoltarea sistemelorDezvoltarea sistemelor

Dezvoltarea aplicaţiilor software presupune Dezvoltarea aplicaţiilor software presupune parcurgerea mai multor etape:parcurgerea mai multor etape:

- Analiza activităţii de informatizat: se stabilesc cerinţele - Analiza activităţii de informatizat: se stabilesc cerinţele referitoare la modul de lucru şi la datele pe care la va referitoare la modul de lucru şi la datele pe care la va prelucra programul;prelucra programul;- Proiectarea programului: stabilirea structurii programului;- Proiectarea programului: stabilirea structurii programului;

- Implementarea: scrierea programului folosind un limbaj de - Implementarea: scrierea programului folosind un limbaj de programare;programare;- Testare / validare: programul este supus unor teste pentru - Testare / validare: programul este supus unor teste pentru a se identifica şi corecta eventuale erori sau neconcordanţe a se identifica şi corecta eventuale erori sau neconcordanţe cu cerinţele iniţiale;cu cerinţele iniţiale;- Utilizare şi întreţinere: programul este oferit beneficiarilor - Utilizare şi întreţinere: programul este oferit beneficiarilor spre utilizare, putând fi modificat sau se pot elabora versiuni spre utilizare, putând fi modificat sau se pot elabora versiuni noi ale programului (updates).noi ale programului (updates).

Page 59: Modulul 1 ecdl

Reţele de calculatoareReţele de calculatoare

REŢELE DE CALCULATOARE:REŢELE DE CALCULATOARE:O reţea de calculatoare este un sistem de calcul ce O reţea de calculatoare este un sistem de calcul ce

permite comunicarea între două sau mai multe permite comunicarea între două sau mai multe calculatoare, acestea putând folosi în comun anumite calculatoare, acestea putând folosi în comun anumite resurse hardware - software.resurse hardware - software.

Reţelele se pot clasifica după mai multe criterii:Reţelele se pot clasifica după mai multe criterii:

După întindere:După întindere:

a)a) reţele localereţele locale – Local Area Network LAN (se întind pe o – Local Area Network LAN (se întind pe o zonă restrânsă, de exemplu o clădire sau un birou);zonă restrânsă, de exemplu o clădire sau un birou);

b)b) reţele metropolitane reţele metropolitane Metropolitan Area Network MAN Metropolitan Area Network MAN (se întind pe mai multe clădiri, chiar pe un întreg (se întind pe mai multe clădiri, chiar pe un întreg oraş), de exemplu reţeaua unui furnizor de servicii oraş), de exemplu reţeaua unui furnizor de servicii INTERNET care cuprinde toţi abonaţii furnizorului INTERNET care cuprinde toţi abonaţii furnizorului respectiv;respectiv;

c)c) reţele pe arii întinsereţele pe arii întinse Wide Area Network WAN (reţele Wide Area Network WAN (reţele de întindere globală), exemplu: INTERNET.de întindere globală), exemplu: INTERNET.

Page 60: Modulul 1 ecdl

Reţele de calculatoareReţele de calculatoare

După rolurile jucate de calculatoare:După rolurile jucate de calculatoare:a) reţele peer to peer (de la egal la egal). În cadrul acestor a) reţele peer to peer (de la egal la egal). În cadrul acestor reţele fiecare calculator poate oferi celorlalte o serie de reţele fiecare calculator poate oferi celorlalte o serie de resurse ce pot fi folosite de celelalte calculatoare, toate PC-resurse ce pot fi folosite de celelalte calculatoare, toate PC-urile joacă acelaşi rol.urile joacă acelaşi rol.b) reţele client-server. În reţelele client-server, unul sau mai b) reţele client-server. În reţelele client-server, unul sau mai multe calculatoare joacă rolul de server, oferind servicii multe calculatoare joacă rolul de server, oferind servicii celorlalte calculatoare.celorlalte calculatoare.

Avantaje ale conectării în reţea:Avantaje ale conectării în reţea:a) calculatoarele (utilizatorii) pot schimba date sub formă de a) calculatoarele (utilizatorii) pot schimba date sub formă de fişiere;fişiere;b) se pot partaja (folosi în comun) anumite resurse: o b) se pot partaja (folosi în comun) anumite resurse: o conexiune internet, o bază de date etc., chiar fişiere;conexiune internet, o bază de date etc., chiar fişiere;c) se elimină disketele folosite pentru transferul de fişiere;c) se elimină disketele folosite pentru transferul de fişiere;d) creşte nivelul de securitate al datelor (mai ales în reţelele d) creşte nivelul de securitate al datelor (mai ales în reţelele client-server).client-server).

Page 61: Modulul 1 ecdl

Reţele de calculatoareReţele de calculatoare

Pentru a realiza o reţea, pe lângă calculatoarele ce vor Pentru a realiza o reţea, pe lângă calculatoarele ce vor fi conectate este necesară şi existenţa unui mediu de fi conectate este necesară şi existenţa unui mediu de comunicaţie. Pentru reţelele locale, mediul de comunicaţie comunicaţie. Pentru reţelele locale, mediul de comunicaţie este cablul UTP. Pentru reţelele MAN sau WAN interconectarea este cablul UTP. Pentru reţelele MAN sau WAN interconectarea se face prin linii de date oferite de firme specializate. Aceste se face prin linii de date oferite de firme specializate. Aceste linii pot fi:linii pot fi:

a) linii telefonice: sunt cele mai ieftine, dar şi cele mai a) linii telefonice: sunt cele mai ieftine, dar şi cele mai puţin rapide medii de comunicaţie. Pe liniile telefonice puţin rapide medii de comunicaţie. Pe liniile telefonice informaţiile se transmit sub formă analogică, deci fiecare informaţiile se transmit sub formă analogică, deci fiecare calculator de la capătul unei linii trebuie să fie dotat cu un calculator de la capătul unei linii trebuie să fie dotat cu un dispozitiv special care să convertească informaţia: modem dispozitiv special care să convertească informaţia: modem (Modulator/DEModulator);(Modulator/DEModulator);

b) Linie ISDN: permite transmiterea datelor sub formă b) Linie ISDN: permite transmiterea datelor sub formă digitală, deci este ceva mai rapidă ca linia telefonicădigitală, deci este ceva mai rapidă ca linia telefonică;;

c) cablul TV: este mai rapid, dar şi mai scump. c) cablul TV: este mai rapid, dar şi mai scump. Folosirea sa necesită existenţa unui modem de cablu (nu cu Folosirea sa necesită existenţa unui modem de cablu (nu cu mult mai scump decât modemul telefonic);mult mai scump decât modemul telefonic);

d) Radio: presupune folosirea unei antene şi a unui d) Radio: presupune folosirea unei antene şi a unui modem la ambele calculatoare care comunică între ele.modem la ambele calculatoare care comunică între ele.

Viteza de transmisie diferenţiază aceste medii de Viteza de transmisie diferenţiază aceste medii de comunicaţie (se măsoară în kBps). comunicaţie (se măsoară în kBps).

Page 62: Modulul 1 ecdl

Poşta electronică Poşta electronică (email)(email) Serviciul de poştă electronică (email) permite schimbul de Serviciul de poştă electronică (email) permite schimbul de

informaţii sub formă de mesaje între utilizatorii unei reţele. informaţii sub formă de mesaje între utilizatorii unei reţele. Pentru folosirea acestui serviciu utilizatorii au nevoie de:Pentru folosirea acestui serviciu utilizatorii au nevoie de:

- un program care permite lucrul cu email-ul (email - un program care permite lucrul cu email-ul (email client);client);- o adresă de email;- o adresă de email;- un calculator conectat la reţeaua folosită de către - un calculator conectat la reţeaua folosită de către email client.email client.Utilitatea email derivă din faptul că este mult mai Utilitatea email derivă din faptul că este mult mai

rapid ca poşta obişnuită, mesajele transmise putând fi rapid ca poşta obişnuită, mesajele transmise putând fi recepţionate rapid de către destinatari. De asemenea, recepţionate rapid de către destinatari. De asemenea, mesajelor li se pot ataşa fişiere (audio, fotografii etc.). mesajelor li se pot ataşa fişiere (audio, fotografii etc.).

Page 63: Modulul 1 ecdl

Reţeaua INTERNETReţeaua INTERNET

Reţeaua Internet este o reţea de calculatoare întinsă pe întregul Reţeaua Internet este o reţea de calculatoare întinsă pe întregul glob (este cea mai mare reţea din lume ca arie de răspândire şi ca glob (este cea mai mare reţea din lume ca arie de răspândire şi ca număr de utilizatori). Principalele utilizări ale reţelei:număr de utilizatori). Principalele utilizări ale reţelei:

a)a) Navigarea (browsing): vizualizarea resurselor existente pe Navigarea (browsing): vizualizarea resurselor existente pe INTERNET, prin serviciul WorldWideWeb. Este necesar un INTERNET, prin serviciul WorldWideWeb. Este necesar un program special denumit browser;program special denumit browser;

b)b) Poşta electronică de pe internet (webmail), care se poate Poşta electronică de pe internet (webmail), care se poate accesa tot prin browser, este de preferat email-ului, din 2 accesa tot prin browser, este de preferat email-ului, din 2 motive: accesarea serviciului webmail este gratuită, motive: accesarea serviciului webmail este gratuită, securitatea este asigurată de administratorii webmail;securitatea este asigurată de administratorii webmail;

c)c) Chat: comunicarea instantanee (fie prin mesaje de la tastatura, Chat: comunicarea instantanee (fie prin mesaje de la tastatura, fie prin căşti+microfon) între utilizatori. Se face prin fie prin căşti+microfon) între utilizatori. Se face prin intermediul unui program de tip “instant messenger”;intermediul unui program de tip “instant messenger”;

d)d) ftp: sftp: seerviciul permite descărcarea de fişiere din reţeaua rviciul permite descărcarea de fişiere din reţeaua Internet.Internet.Serviciul Search engine (motor de căutare) permite căutareaServiciul Search engine (motor de căutare) permite căutarea

printre paginile internet a informaţiilor dorite. Motoarele de printre paginile internet a informaţiilor dorite. Motoarele de căutarecăutare

întreţin baze de date cu paginile de pe reţea, permiţând găsirea întreţin baze de date cu paginile de pe reţea, permiţând găsirea lejeră lejeră

a informaţiilor căutate.a informaţiilor căutate.

Page 64: Modulul 1 ecdl

Utilizarea Utilizarea calculatoruluicalculatorului Calculatorul devine din ce în ce mai utilizat, în toate Calculatorul devine din ce în ce mai utilizat, în toate

domeniile de activitate. Iată câteva exemple de situaţii în domeniile de activitate. Iată câteva exemple de situaţii în care calculatorul este mai potrivit pentru a le rezolva:care calculatorul este mai potrivit pentru a le rezolva:– Prelucrarea unor volume mari de date;Prelucrarea unor volume mari de date;– Memorarea unor cantităţi mari de informaţie;Memorarea unor cantităţi mari de informaţie;

De asemenea, capcacitatea calculatoarelor a înregistrat o De asemenea, capcacitatea calculatoarelor a înregistrat o creştere majoră în ultimul deceniu, costurile scăzând creştere majoră în ultimul deceniu, costurile scăzând rapid. S-au dezvoltat programe din ce în ce mai simplu rapid. S-au dezvoltat programe din ce în ce mai simplu de utilizat şi mai performante, s-au impus o serie de de utilizat şi mai performante, s-au impus o serie de standarde, au apărut reţelele de calculatoare şi standarde, au apărut reţelele de calculatoare şi Internetul. Internetul.

Utilizarea calculatorului:Utilizarea calculatorului:- În activitatea zilnică;În activitatea zilnică;- În firme;În firme;- În educaţie;În educaţie;- În viaţa de zi cu zi.În viaţa de zi cu zi.

Page 65: Modulul 1 ecdl

Calculatoarele în Calculatoarele în activitatea zilnicăactivitatea zilnică

Calculatoarele acasă. Putem folosi calculatorul acasă pentru:Calculatoarele acasă. Putem folosi calculatorul acasă pentru:– hobby-uri: dacă suntem pasionaţi de muzică, filme, jocuri hobby-uri: dacă suntem pasionaţi de muzică, filme, jocuri

etc. PC-ul este o alternativă perfectă pentru cultivarea etc. PC-ul este o alternativă perfectă pentru cultivarea acestor preocupări;acestor preocupări;

– Lucrul acasă: putem rezolva acasă sarcini de serviciu, Lucrul acasă: putem rezolva acasă sarcini de serviciu, eventual conectându-ne la sistemul informatic al firmei;eventual conectându-ne la sistemul informatic al firmei;

– Folosirea serviciilor disponibile pe INTERNET: browsing, Folosirea serviciilor disponibile pe INTERNET: browsing, email, chat, jocuri online etc.;email, chat, jocuri online etc.;

– Tehnoredactarea unor lucrări / proiecte / teme didactice;Tehnoredactarea unor lucrări / proiecte / teme didactice;

Page 66: Modulul 1 ecdl

Utilizarea în firmeUtilizarea în firme

Calculatoarele în cadrul firmelorCalculatoarele în cadrul firmelor

Orice firmă are nevoie în ziua de astăzi de un sistem Orice firmă are nevoie în ziua de astăzi de un sistem informatic bine pus la punct pentru a-şi putea desfăşura cu informatic bine pus la punct pentru a-şi putea desfăşura cu succes activitatea. Se disting următoarele posibilităţi de succes activitatea. Se disting următoarele posibilităţi de utilizare a calculatoarelor:utilizare a calculatoarelor:

- gestiunea diverselor componente ale activităţii - gestiunea diverselor componente ale activităţii întreprinderii (contabilitate, producţie, desfacere, relaţii cu întreprinderii (contabilitate, producţie, desfacere, relaţii cu clienţii/furnizorii etc), se recomandă în acest caz folosirea clienţii/furnizorii etc), se recomandă în acest caz folosirea bazelor de date si a sistemelor de gestiune a BD, pentru o bazelor de date si a sistemelor de gestiune a BD, pentru o flexibilitate maximă în exploatare. Se impune dotarea cu flexibilitate maximă în exploatare. Se impune dotarea cu calculatoare performante şi conectarea acestora în reţea;calculatoare performante şi conectarea acestora în reţea;

- birotică (întocmirea corespondenţei de afaceri şi - birotică (întocmirea corespondenţei de afaceri şi materialelor publicitare cu ajutorul calculatorului, materialelor publicitare cu ajutorul calculatorului, comunicarea prin email/web cu partenerii de afaceri);comunicarea prin email/web cu partenerii de afaceri);

- asistarea deciziilor din firmă cu ajutorul unor aplicaţii - asistarea deciziilor din firmă cu ajutorul unor aplicaţii speciale;speciale;

Page 67: Modulul 1 ecdl

Utilizarea în firmeUtilizarea în firme

- Proiectarea asistată de calculator;Proiectarea asistată de calculator;- Planificarea activităţii folosind calculatorul;Planificarea activităţii folosind calculatorul;- Circulaţia monetară: folosirea sistemelor de ebanking Circulaţia monetară: folosirea sistemelor de ebanking

(efectuarea operaţiunilor bancare printr-o reţea de (efectuarea operaţiunilor bancare printr-o reţea de calculatoare) şi folosirea cărţilor de credit;calculatoare) şi folosirea cărţilor de credit;

- Ecommerce: desfăşurarea de activităţi comerciale prin Ecommerce: desfăşurarea de activităţi comerciale prin INTERNET (prezentarea produselor, primirea comenzilor);INTERNET (prezentarea produselor, primirea comenzilor);

- Automatizarea unor activităţi cu ajutorul calculatorului Automatizarea unor activităţi cu ajutorul calculatorului (folosirea codurilor de bare pentru a introduce în casa de (folosirea codurilor de bare pentru a introduce în casa de marcat datele despre un produs).marcat datele despre un produs).

Page 68: Modulul 1 ecdl

Folosirea Folosirea calculatorului în calculatorului în educaţieeducaţie

Există mai multe variante de folosire a PC-ului în Există mai multe variante de folosire a PC-ului în procesul educaţional:procesul educaţional:

- Utilizarea softurilor de instruire (sunt programe speciale, Utilizarea softurilor de instruire (sunt programe speciale, majoritatea multimedia, destinate instruirii într-un majoritatea multimedia, destinate instruirii într-un anume domeniu). De exemplu: enciclopediile, cursurile anume domeniu). De exemplu: enciclopediile, cursurile de informatică multimedia, cursurile de istorie etc;de informatică multimedia, cursurile de istorie etc;

- Utilizarea programelor de prezentare;Utilizarea programelor de prezentare;- Instruirea cu ajutorul Internet (Internetul este o uriaşă Instruirea cu ajutorul Internet (Internetul este o uriaşă

bază de cunoştinţe şi informaţii accesibile uşor);bază de cunoştinţe şi informaţii accesibile uşor);- Telelearning (instruirea la distanţă) presupune că Telelearning (instruirea la distanţă) presupune că

studentul se pregăteşte acasă folosind eventual studentul se pregăteşte acasă folosind eventual materiale dintr-o bibliotecă electronică, sub materiale dintr-o bibliotecă electronică, sub supravegherea unui profesor cu care se află în legătură supravegherea unui profesor cu care se află în legătură prin email sau Internet. prin email sau Internet.

Page 69: Modulul 1 ecdl

Calculatorul în viaţa de Calculatorul în viaţa de zi cu zizi cu zi Calculatorul a devenit din ce în ce mai prezent în viaţa de zi Calculatorul a devenit din ce în ce mai prezent în viaţa de zi

cu zi. Câteva exemple:cu zi. Câteva exemple:

- cititoarele de coduri de bare din magazine;- cititoarele de coduri de bare din magazine;

- bibliotecile electronice;- bibliotecile electronice;

- cardurile;- cardurile;

- infoterminalele (touchscreens);- infoterminalele (touchscreens);

- divertisment etc.- divertisment etc.

Alte posibilităţi de utilizare:Alte posibilităţi de utilizare:

- ştiinţă şi tehnică (efectuarea de modelări, simulări, - ştiinţă şi tehnică (efectuarea de modelări, simulări, experimente);experimente);

- medicină (diagnostice, cercetare etc);- medicină (diagnostice, cercetare etc);

- comunicaţii;- comunicaţii;

- construcţii etc.- construcţii etc.

Page 70: Modulul 1 ecdl

O lume în schimbareO lume în schimbare

Societatea informaţională: o comunitate al cărei bun Societatea informaţională: o comunitate al cărei bun esenţial, informaţiile, s-a dezvoltat în mod continuu.esenţial, informaţiile, s-a dezvoltat în mod continuu.

Autostrada informaţională: circuitul informaţiilor în Autostrada informaţională: circuitul informaţiilor în lumea de astăzi.lumea de astăzi.

Problema anului 2000: se referea la posibilitatea ca Problema anului 2000: se referea la posibilitatea ca sistemele de calcul mai vechi să nu recunoască anul 2000 sistemele de calcul mai vechi să nu recunoască anul 2000 din data calendaristică. De aici se puteau desprinde o serie din data calendaristică. De aici se puteau desprinde o serie de probleme mai mult sau mai puţin grave (ideea este că de probleme mai mult sau mai puţin grave (ideea este că acele sisteme informatice ar fi fost perturbate iar acele sisteme informatice ar fi fost perturbate iar funcţionarea lor defectuoasă ar fi generat erori). funcţionarea lor defectuoasă ar fi generat erori).

Page 71: Modulul 1 ecdl

Un mediu bun de lucruUn mediu bun de lucru

Crearea unui mediu de lucru potrivit pentru Crearea unui mediu de lucru potrivit pentru utilizatorul calculatorului se defineşte prin termenul generic utilizatorul calculatorului se defineşte prin termenul generic Ergonomie.Ergonomie.

Ergonomia îmbracă mai multe forme:Ergonomia îmbracă mai multe forme:- ergonomia tastaturii: tastatura să aibă o suprafaţă - ergonomia tastaturii: tastatura să aibă o suprafaţă

care să nu reflecte lumina, să se utilizeze suporturile ce care să nu reflecte lumina, să se utilizeze suporturile ce permit înclinarea tastaturii spre utilizator;permit înclinarea tastaturii spre utilizator;

- ergonomia monitorului: folosirea unui monitor cu - ergonomia monitorului: folosirea unui monitor cu parametri corespunzători: diagonala de minim 17”, parametri corespunzători: diagonala de minim 17”, frecvenţa cadrelor minim 75 Hz, rezoluţia minim 800*600, frecvenţa cadrelor minim 75 Hz, rezoluţia minim 800*600, emisie de radiaţii conform standardului TCO. De asemenea, emisie de radiaţii conform standardului TCO. De asemenea, carcasa nu trebuie să reflecte lumina solară, la fel şi carcasa nu trebuie să reflecte lumina solară, la fel şi ecranul. Monitorul trebuie poziţionat astfel încât să fie cât ecranul. Monitorul trebuie poziţionat astfel încât să fie cât mai comod pentru utilizator;mai comod pentru utilizator;

- Ergonomia mediului de lucru: iluminaer de - Ergonomia mediului de lucru: iluminaer de intensitate 300-500 lux , zgomote de maxim 70 decibeli.intensitate 300-500 lux , zgomote de maxim 70 decibeli.

- Ergonomia lucrului: pauze de 10 minute la fiecare - Ergonomia lucrului: pauze de 10 minute la fiecare 50 minute lucrate.50 minute lucrate.

Page 72: Modulul 1 ecdl

Un mediu bun de lucruUn mediu bun de lucru

La asigurarea unui mediu de lucru corespunLa asigurarea unui mediu de lucru corespunzător zător contribuie şi o serie de măsuri care să vizeze:contribuie şi o serie de măsuri care să vizeze:- securitatea cablurilor electrice (atingerea unui cablu - securitatea cablurilor electrice (atingerea unui cablu neizolat înseamnă electrocutare);neizolat înseamnă electrocutare);- evitarea supraîncărcării prizelor (întreruperea curentului în - evitarea supraîncărcării prizelor (întreruperea curentului în cceel mai fericit caz);l mai fericit caz);- respectarea normelor de protecţie a ochilor;- respectarea normelor de protecţie a ochilor;- durerile musculare / osoase asociate unei poziţii greşite.- durerile musculare / osoase asociate unei poziţii greşite.

Page 73: Modulul 1 ecdl

Securitatea datelorSecuritatea datelor

Securitatea datelor vizează protecţia datelor Securitatea datelor vizează protecţia datelor împotriva distrugerilor fizice (defectarea HDD, întreruperea împotriva distrugerilor fizice (defectarea HDD, întreruperea curentului – se şterg informaţiile care nu au fost salvate) sau curentului – se şterg informaţiile care nu au fost salvate) sau logice, precum şi împotriva accesului neautorizat la date.logice, precum şi împotriva accesului neautorizat la date.

În timpul lucrului, datele din fişierele cu care se În timpul lucrului, datele din fişierele cu care se lucrează sunt încărcate în memoria RAM. Aceasta, deşi este lucrează sunt încărcate în memoria RAM. Aceasta, deşi este foarte rapidă, prezintă un mare impediment: este volatilă foarte rapidă, prezintă un mare impediment: este volatilă (se şterge la închiderea programelor/calculatorului). Drept (se şterge la închiderea programelor/calculatorului). Drept urmare, pentru a preveni pierderile de date se impune urmare, pentru a preveni pierderile de date se impune trecerea acestora şi în memoria externă, operaţiune trecerea acestora şi în memoria externă, operaţiune cunoscută sub numele de salvare.cunoscută sub numele de salvare.

Ca măsură de bază pentru prevenirea pierderilor de Ca măsură de bază pentru prevenirea pierderilor de date datorate avariilor hard/soft este crearea şi întreţinerea date datorate avariilor hard/soft este crearea şi întreţinerea copiilor de siguranţă (datele sunt salvate pe diskete / CD-copiilor de siguranţă (datele sunt salvate pe diskete / CD-uri / alte HDD). Dacă se produce o eroare, datele sunt uri / alte HDD). Dacă se produce o eroare, datele sunt restaurate de pe aceste suporturi, pierderile fiind restaurate de pe aceste suporturi, pierderile fiind minimizate la datele introduse după crearea ultimei copii de minimizate la datele introduse după crearea ultimei copii de siguranţă. Se impune deci planificarea cu atenţie a salvărilor siguranţă. Se impune deci planificarea cu atenţie a salvărilor de siguranţă.de siguranţă.

Page 74: Modulul 1 ecdl

Securitatea datelorSecuritatea datelor

Protejarea calculatoarelor împotriva accesului Protejarea calculatoarelor împotriva accesului neautorizat presupune următoarele:neautorizat presupune următoarele:

a) în cazul în care calculatorul nu este conectat la o a) în cazul în care calculatorul nu este conectat la o reţea client server şi rulează un sistem de operare pre reţea client server şi rulează un sistem de operare pre Windows 2000, accesul la el va fi securizat prin parola de Windows 2000, accesul la el va fi securizat prin parola de BIOS;BIOS;

b) în cazul în care calculatorul face parte dintr-o b) în cazul în care calculatorul face parte dintr-o reţea client server sau rulează cel puţin sistemul de operare reţea client server sau rulează cel puţin sistemul de operare Windows 2000, vor fi folosite facilităţile sistemului de Windows 2000, vor fi folosite facilităţile sistemului de operare (fie al serverului, fie al calculatorului): se creează operare (fie al serverului, fie al calculatorului): se creează pentru fiecare utilizator un cont de acces şi i se atribuie o pentru fiecare utilizator un cont de acces şi i se atribuie o parolă, pe care o va cunoaşte numai el şi va răspunde de parolă, pe care o va cunoaşte numai el şi va răspunde de confidenţialitatea ei, iar fiecărui utilizator i se dau anumite confidenţialitatea ei, iar fiecărui utilizator i se dau anumite drepturi (drept – posibilitatea de a efectua o anume drepturi (drept – posibilitatea de a efectua o anume operaţiune);operaţiune);

c) în cazul în care PC-ul este conectat la Internet, se c) în cazul în care PC-ul este conectat la Internet, se impune instalarea şi rularea unui program special denumit impune instalarea şi rularea unui program special denumit Firewall, care blochează atacurile din exterior.Firewall, care blochează atacurile din exterior.

Page 75: Modulul 1 ecdl

Viruşii informaticiViruşii informatici

Viruşii de calculator sunt programe care, în funcţie de tipul lor, Viruşii de calculator sunt programe care, în funcţie de tipul lor, provoacă avarii sistemului de calcul. Astfel de avarii pot fi:provoacă avarii sistemului de calcul. Astfel de avarii pot fi:

- blocarea calculatorului şi pierderi de date;- blocarea calculatorului şi pierderi de date;

- deturnarea mesajelor email;- deturnarea mesajelor email;

- defectarea unor componente ale calculatorului.- defectarea unor componente ale calculatorului.

Infectarea cu viruşi se poate produce:Infectarea cu viruşi se poate produce:

- dacă se introduce în calculator o dischetă virusată şi se citesc - dacă se introduce în calculator o dischetă virusată şi se citesc date de pe ea;date de pe ea;

- dacă se aduc (din Internet) fişiere virusate;- dacă se aduc (din Internet) fişiere virusate;

- dacă se deschid fişiere virusate primite pe email.- dacă se deschid fişiere virusate primite pe email.

Măsuri de prevenire:Măsuri de prevenire:

- folosirea unui program antivirus actualizat care să funcţioneze - folosirea unui program antivirus actualizat care să funcţioneze încontinuu;încontinuu;

- ştergerea mesajelor de la expeditori necunoscuţi;- ştergerea mesajelor de la expeditori necunoscuţi;

- scanarea fişierelor venite din exterior (pe dischete, Internet sau - scanarea fişierelor venite din exterior (pe dischete, Internet sau mail).mail).

Page 76: Modulul 1 ecdl

CopyrightCopyright

Termenul de copyright se referă la drepturile de autor Termenul de copyright se referă la drepturile de autor asupra unei opere. Orice operă (program software, film, melodie) asupra unei opere. Orice operă (program software, film, melodie) este proprietatea persoanei care a creat-o şi ca urmare nu poate este proprietatea persoanei care a creat-o şi ca urmare nu poate fi folosită decât de către aceasta sau dfi folosită decât de către aceasta sau dee către cei autorizaţi de către cei autorizaţi de creatorul operei. Prin folosire se înţelege multiplicare sau creatorul operei. Prin folosire se înţelege multiplicare sau comercializare.comercializare.

Pentru programele software, dreptul de a le folosi este Pentru programele software, dreptul de a le folosi este exprimat printr-un contract de licenţă (sau pe scurt licenţă), care exprimat printr-un contract de licenţă (sau pe scurt licenţă), care îi este înmânat utilizatorului la achiziţionarea programului de la îi este înmânat utilizatorului la achiziţionarea programului de la un vânzător autorizat (distribuitor al firmei producătoare). Acest un vânzător autorizat (distribuitor al firmei producătoare). Acest contract, de obicei, dă dreptul doar la instalarea şi utilizarea contract, de obicei, dă dreptul doar la instalarea şi utilizarea programului (fără a permite vinderea sa), de aceea se mai programului (fără a permite vinderea sa), de aceea se mai numeşte şi licenţa utilizatorului final EULA. numeşte şi licenţa utilizatorului final EULA.

Pe lăngă EULA, se mai folosesc câteva variante de Pe lăngă EULA, se mai folosesc câteva variante de licenţiere:licenţiere:

- freeware: soft ce poate fi utilizat gratuit;- freeware: soft ce poate fi utilizat gratuit;

- shareware / trial: soft ce poate fi utilizat pentru o - shareware / trial: soft ce poate fi utilizat pentru o perioadă de timp limitată, după aceea fiind obligatorie perioadă de timp limitată, după aceea fiind obligatorie achiziţionarea unei licenţe.achiziţionarea unei licenţe.


Recommended