+ All Categories
Home > Documents > Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

Date post: 28-Jan-2017
Category:
Upload: nguyenanh
View: 259 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 45 /45
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE DIRECTIA GENERALA PROTECTIA COPILULUI Nr.inreg.844/31.01.2011 Aprob, Nicolae IVASCHESCU Secretar de Stat DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Achizitia publica de servicii de conceptie grafica si servicii tipografice in cadrul Proiectului nr. RO 0045 „Cresterea capacitatii autoritatilor publice locale din Romania in vederea sprijinirii copiilor cu dizabilitati in cadrul propriilor familii” LICITATIE DESCHISA conform prevederilor OUG nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare si a HG nr. 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, organizata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala Protectia Copilului Cod C.P.V. 79800000-2 Servicii tipografice si servicii conexe Avizat, Directia Generala Protectia Copilului Director general Elena TUDOR Avizat, Directia Economica Director Gheorghe TOMA Avizat, Directia Legislatia Muncii Consilier juridic Amalia TIRNOVEANU IANUARIE 2011
Transcript
Page 1: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

DIRECTIA GENERALA PROTECTIA COPILULUI

Nr.inreg.844/31.01.2011

Aprob,

Nicolae IVASCHESCU

Secretar de Stat

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Achizitia publica de servicii de conceptie grafica si servicii tipografice

in cadrul Proiectului nr. RO 0045 „Cresterea capacitatii autoritatilor publice locale din Romania in vederea sprijinirii copiilor cu dizabilitati in cadrul propriilor familii”

LICITATIE DESCHISA

conform prevederilor OUG nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile

ulterioare si a HG nr. 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, organizata de

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala Protectia Copilului

Cod C.P.V. 79800000-2 Servicii tipografice si servicii conexe

Avizat, Directia Generala Protectia Copilului Director general Elena TUDOR Avizat, Directia Economica Director Gheorghe TOMA

Avizat, Directia Legislatia Muncii Consilier juridic Amalia TIRNOVEANU

IANUARIE 2011

Page 2: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

2

OPIS Sectiunea I – Fisa de date a achizitiei ................................................................................................... ......3 Sectiunea II - Formulare................................................................................................................................23 Formularul 1 – Declaratie privind neincadrearea in prevederile art.180 si 181........................................23 Formularul 2 – Declaratie de eligibilitate pentru persoane straini ............................................................24 Formularul 3 - Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti/candidati/ofertanti asociati/subcontractanti……………………………………………………………………………………………...27 Formularul 4 – Declaratie privind calitatea de participant la procedura ……………………………………28 Formularul 5 – Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ……………………………….29 Formularul 6 – Informatii generale ………………………………………………………………………………...30 Formularul 7 - Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani…………………31 Formularul 8 - Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.......................................................................................................................................................33 Formularul 9 - Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice……………………………34 Formularul 10 – Declaratie privind indeplinirea normelor de protectie a muncii …………………………36 Formularul 11 – Formularul de oferta ……………………………………………………………………………..37 Formularul 11 A – Centralizator preturi …………………………………………………………………………..38 Formularul 12 – Scrisoare de inaintare pentru depunerea ofertei …………………………………………..40 Formularul 13 – Imputernicire ……………………………………………………………………………………...41 Sectiunea III – Contract prestari servicii ………………………………………………………………………….42

Page 3: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

3

SECTIUNEA I

FISA DE DATE A ACHIZITIEI NOTA: Sectiunea

Participarea la aceasta licitatie este deschisa tuturor operatorilor economici interesati, persoane fizice sau juridice, individual sau in asociere/consortiu, indiferent de forma.

In depunerea ofertelor pentru acest contract, ofertantii sunt obligati sa respecte toate instructiunile, formularele, specificatiile tehnice si prevederile contractuale prevazute in documentatia de atribuire.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in totalitate si fara rezerve conditiile contractuale si termenii care guverneaza contractul.

I. a. Autoritatea contractanta

Denumire: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Adresa: Bdul. Magheru,nr.7, Sector 1

Localitate: Bucuresti Cod postal: Tara: Romania

Persoana de contact: E - mail: Telefon: 021-315.36.33, 021-315.36.30, 021-310.07.89, 021-310.07.90 Fax: 021/312.74.74

Elisabeta Trifan elisabeta[email protected] Interval orar: L - V, intre orele 8.30 – 16.30

Adresa Internet la care se poate accesa anuntul de participare si documentatia de atribuire:

http://www.e-licitatie.ro si la www.mmuncii.ro

I. b. Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante: autoritate publica centrala Autoritatea contractanta achizitioneaza produsele in nume propriu.

Alte informatii si / sau clarificari pot fi obtinute: la adresa mai sus mentionata

1 ) Dreptul ofertantului de a solicita clarificari:

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: 09.02.2011

Ora limita : 14:00 la urmatoarele adrese: Fax. : 021 312 74 74 e-mail: [email protected]

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari :11.02.2011

Ora limita: 16:00 NOTA:

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita in scris clarificari privind documentatia de atribuire. Solicitarile de clarificari vor fi stampilate si semnate de catre reprezentantii operatorilor economici.

Autoritatea contractanta va posta raspunsurile la clarificari – insotite de intrebarile aferente - atat pe www.e-licitatie.ro, cat si pe site-ul www.mmuncii.ro, in mod clar, complet si fara ambiguitati.

Page 4: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

4

I. c. CAI DE ATAC

Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3

Localitate: Bucuresti Cod postal: 030084 Tara:Romania

E-mail: [email protected] Telefon:021/3104641

Adresa internet:: www.cnsc.ro Fax: 021/3104642

Eventualele contestatii vor fi solutionate potrivit Cap. IX din O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata si modificata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Acestea se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (C.N.S.C.)

I. d. Sursa de finantare

Mecanismul financiar SEE Dupa caz, proiect / program finantat din fonduri comunitare da x nu

I.e. Calendarul Procedurii

Data Ora 1) Locatia

Transmiterea anuntului de participare si a documentatiei de atribuire

2 februarie 2011 SEAP

Termenul limita de solicitare a clarificarilor

09 februarie 2011 14.00 Fax.: 021 312 74 74 [email protected]

Termenul limita de transmitere a raspunsurilor la clarificari de catre autoritatea contractanta 2)

11 februarie 2011 16.00 SEAP, www.mmuncii.ro

Termen limita pentru primirea si inregistrarea ofertelor

18 februarie 2011 12.00 Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale- Directia Generala Protectia Copilului, b-dul Magheru nr. 7 sector 1 Bucuresti

Deschiderea si verificarea ofertelor3)

18 februarie 2011 14.00 Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale- Directia Generala Protectia Copilului, b-dul Magheru nr. 7 sector 1 Bucuresti

Data finalizarii evaluarii ofertelor 4)

22 februarie 2011 12.00 Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale- Directia Generala Protectia Copilului, b-dul Magheru nr. 7 sector 1 Bucuresti

Comunicarea rezultatului procedurii de evaluare

23 februarie 2011 -

Page 5: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

5

Semnarea contractului 4) 2 martie 2011 - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale- Directia Generala Protectia Copilului, b-dul Magheru nr. 7 sector 1 Bucuresti

1) Ora locala a Romaniei 2) Solicitarile de clarificare se transmit inainte de data si ora specificate in tabel, astfel: a. pe fax – 021 312 74 74 sau b. prin posta, la adresa mai sus mentionata si suplimentar pe e-mail: [email protected] 3) Pe langa comisia de evaluare, pot sa participe la sedinta de deschidere a candidaturilor si a ofertelor

cate 1 reprezentant imputernicit pentru fiecare dintre operatorii economici/grupul de operatori economici care au depus candidaturi/oferte.

4) Datele din calendarul procedurii sunt estimative. II. OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere

II.1.1) Obiectul principal al contractului: Prestare de servicii: servicii tipografice si servicii conexe cod CPV 79800000-2 prin incheierea unui contract intre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si un operator economic

II.1.2) Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare

(a) Lucrari (b) Produse (c) Servicii

Executie Proiectare si executie Realizare prin orice mijloace corespunzatoare cerintelor specificate de autoritatea contractanta

Cumparare Leasing Inchiriere Cumparare in rate

Principala locatie a lucrarii _____________________ Cod CPV

Prestatorul va livra produsele rezultate la punctele de destinatie prevazute in caietul de sarcini Cod CPV 79800000-2

II.1.3) Procedura se finalizeaza prin: Incheierea unui contract de prestari servicii

II.1.4) Durata contractului: Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la 29.04.2011

II.1.5) Informatii privind acordul cadru (daca este cazul) NU ESTE CAZUL

II.1.6) Divizare pe loturi da nu X Ofertele se depun pe: Un singur lot X Unul sau mai multe Toate loturile □ Alte informatii referitoare la loturi:

II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate nu

II.2) Cantitatea sau scopul contractului - conform caietului de sarcini

II.2.1) Suplimentare cantitati: nu X

II.2.2) Optiuni (daca exista) da □ nu X

Page 6: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

6

III. Conditii specifice contractului

III.1 Alte conditii referitoare la contract nu III.1.1 Contract rezervat nu III.1.2 Altele nu

IV. PROCEDURA

IV.1) Procedura selectata: licitatie deschisa

IV.2) Etapa finala de licitatie electronica nu

IV.3.) Legislatia aplicata:

O.U.G. nr. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata si modificata prin Legea nr.337/2006 si modificata prin O.U.G. 94/ 2007.

prevederile H.G. nr. 925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare

V. CRITERII DE CALIFICARE SI / SAU SELECTIE

V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului

Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 180 si art.181 din ordonanta. Solicitat

CERINTA OBLIGATORIE Declaratii privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si art.181 din ordonanta, in original - FORMULAR nr. 1 Incadrarea in situatiile prevazuta la art.180 sau art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica Pentru persoanele juridice / fizice straine Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 93(1), art. 94 si art. 96(2)(a) din Regulamentul (CE) nr. 1605 / 2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, cu modificarile si completarile ulterioare – in original si traducere legalizata – FORMULAR nr. 2.

Documente din care sa reiasa situatia personala a ofertantului Solicitat

CERINTA OBLIGATORIE 1.Certificat de atestare fiscala din care sa rezulte plata obligatiilor catre bugetul de stat – original sau copie legalizata 2. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale referitoare la plata datoriilor la bugetul local, in termen de valabilitate – in original sau copie legalizata, din care sa reiasa ca nu inregistreaza datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale. ATENTIE !!! In cazul consortiului / asocierii documentele de mai sus vor fi prezentate de toti membrii consortiului / asocierii.

Page 7: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

7

Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti/ofertanti asociati/subcontractanti conform art.691 din ordonanta Solicitat

CERINTA OBLIGATORIE Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazuite la art.691 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Se va atasa FORMULARUL nr.3 (Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti /ofertanti asociati/subcontractanti) completat

Declaratie privind calitatea de participant la procedura Solicitat

Declaratie privind calitatea de participant la procedura, in original - FORMULARUL nr. 4 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - in original - FORMULAR nr. 5

V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)

Persoane juridice / fizice romane Solicitat

CERINTA OBLIGATORIE Pentru persoane juridice se solicita: 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor - in copie legalizata din care sa rezulte: a) ca obiectul de activitate al ofertantului ( dupa caz, consortiu / asociere) include activitatile ce fac obiectul achizitiei publice; b) ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de catre un judecator sindic sau cu privire la declansarea unei proceduri legale pentru declararea sa in una din aceste situatii. 2. Certificat de inregistrare pentru persoane fizice sau juridice – eliberat de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului Comertului sau echivalent - in copie legalizata Pentru persoane fizice se solicita: - Autorizatia de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului – copie legalizata.

Persoane juridice / fizice straine Solicitat

CERINTA OBLIGATORIE Documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitati (certificate, caziere judiciare, forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta profesionala, alte documente echivalente prin care ofertantul sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta) eliberate de autoritatile competente in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate in original si traducere legalizata..

V.3) Situatia economico-financiara

Informatii privind situatia economico – financiara

CERINTE OBLIGATORII

Page 8: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

8

Solicitat Fisa de informatii generale FORMULAR 6 - in original Media cifrei de afaceri al exercitiului financiar, al ofertantului pentru anii 2007, 2008 si 2009 trebuie sa fie pozitiva si cel putin egala cu valoarea estimata a prezentului contract. In cazul in care, candidatul nu are bilant pentru acesti ani, deoarece a fost infiintat ulterior, cifra medie de afaceri se va raporta la anii in care a avut obligatia depunerii bilantului contabil. In cazul in care oferta este depusa de o asociere sau un consortiu, se va prezenta o fisa de informatii generale centralizatoare pentru asociere / consortiu in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatiei sau consortiului desemnat ca lider, precum si fise de informatii generale individuale pentru fiecare membru al consortiului / asocierii, semnate de reprezentantii legali ai fiecaruia, inclusiv liderul. Prezentarea bilantului contabil pe ultimii 3 ani (2007, 2008 si 2009) Toate documentele trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata si autorizata a acestora in limba romana. NOTA In cazul intreprinderilor mici si mijlocii, valoarea cifrei de afaceri solicitata mai sus, va fi redusa la jumatate. Pentru demonstrarea incadrarii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, ofertantul va prezenta in mod obligatoriu declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al / ai intreprinderii interesate privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii va fi completata conform modelului prevazut in anexa nr.1 la Legea nr.346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare si va fi prezentata in orginila. Pentru oferta depusa de o asociere, reducerea se aplica numai in cazul in care asocierea este alcatuita exclusiv din IMM, indiferent daca acestea sunt persoane fizice sau juridice, romane sau straine.

Page 9: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

9

V.4) Capacitatea tehnica si / sau profesionala

V.4.1 Informatii privind capacitatea tehnica Solicitat

CERINTE OBLIGATORII 1. Operatorul economic trebuie sa dovedeasca ca a finalizat cu succes, in ultimii 3 ani , cel putin 1 (unu) contract incheiat cu respectarea prevederilor legale avand ca obiect serviciile solicitate prin prezenta documentatie de atribuire cu o valoare cel putin egala cu valoarea estimata a contractului Contractul trebuie prezentat in copie legalizata si trebuie insotit de recomandare, in original. Recomandarea trebuie sa cuprinda numele / titlul contractului, valoarea finala certificata a acestora, sursa de finantare, perioada de prestare, cota (%) de participare a ofertantului din valoarea contractului, precum si o descriere a serviciilor prestate in cadrul contractului respectiv. 2. Lista contractelor de servicii prestate in ultimii 3 ani, continand numele/titlul contractelor, valoarea finala certificata a acestora, sursa de finantare, perioada de prestare, cota (%) de participare a ofertantului din valoarea contractului, precum si o descriere a serviciilor prestate in cadrul contractului respectiv, in original - FORMULAR nr. 7 si Anexa Contractul prevazut la pct. 1 va fi inclus in lista si va fi evidentiat distinct. In cazul in care oferta este depusa de un consortiu/asociere, se va prezenta o Lista centralizatoare semnata de catre reprezentantul legal al consortiului / asocierii desemnat ca lider, precum si liste individuale pentru fiecare in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui membru al consortiului / asocierii, inclusiv liderul. In sustinerea celor declarate in Formularul 6 si Anexa acestuia, se vor prezenta copii certificate pentru conformitate cu originalul ale contractelor sau ale recomandarilor de la beneficiarii contractelor in care sa se precizeze numele / titlul contractului, valoarea finala certificata a acestora, sursa de finantare, perioada de prestare, cota (%) de participare a ofertantului din valoarea contractului, precum si o descriere a serviciilor prestate in cadrul contractului respectiv. Descrierea serviciilor trebuie sa fie suficient de clara si detaliata pentru a permite comisiei de evaluare sa aprecieze incadrarea contractului respectiv in cerinta

Page 10: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

10

de mai sus. Experienta similara inseamna prestarea de servicii cu CPV-uri similare minim obligatorii cu cele ale prezentului contract. 3. Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si a celui de conducere, in ultimii 3 ani, in original – FORMULARUL nr.8 4. Informatii referitoare la utilaje instalatiile, echiapmentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii – FORMULARUL nr.9 in original

V.5. STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII

V.5.1. Informatii privind asigurarea calitatii serviciilor Solicitat

CERINTA OBLIGATORIE 1.Documentul care dovedeste conformitatea cu standardul SR EN ISO 9001 sau echivalent, prezentat in copie legalizata. Nu se accepta ofertantii in curs de certificare

V.6. OBLIGATII PRIVIND CONDITIILE DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCII

Informatii referitoare la respectarea conditiilor de munca si de protectie a muncii Solicitat

CERINTA OBLIGATORIE Declaratie privind faptul ca ofertantul a tinut cont, in elaborarea ofertei, de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii – FORMULARUL nr.10 in original In cazul in care oferta este depusa de un consortiu/asociere, Declaratia va fi semnata de catre reprezentantul legal al asocierii care poarta numele de lider.

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei

Limba romana.

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

VI.3) Garantia de participare: Solicitat

Cuantum de: 2.350 lei si se constituie potrivit prevederilor art. 86 din HG nr.925/2006 (Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari) cu valabilitate de 60 de zile calendaristice de la termenul limita de depunere a ofertelor, inclusiv (18.02.2011). Contul de garantii al Autoritatii contractante este: cod fiscal 4266669, cont IBAN RO27TREZ7005005XXX000163 deschis la

Page 11: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

11

A.T.C.P.M.B. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie prezentata in data de 18 februarie 2011, ora 12.00 odata cu depunerea ofertei, intr-un plic separat si atasat ofertei. Autoritatea Contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) Isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a garantiei pentru participare;

c) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se returneaza de catre Autoritatea Contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie, conform OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul operatorilor economici care se incadreaza, conform legii, in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, va fi admisa o garantie de participare in cuantum de 50% fata de suma sus-mentionata.

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice Propunerea tehnica va fi intocmita in corespondenta cu specificatiile tehnice din Caietul de sarcini ATENTIE! Nerespectarea tuturor cerintelor din caietul de sarcini va conduce la respingerea ofertei ca neconforma.

VI.5) Modul de prezentare al propunerii financiare Pretul ofertei va fi exprimat in lei, fara TVA completandu-se FORMULAR 11 si FORMULARUL 11A. Ofertele care depasesc bugetul maxim disponibil pentru contract (230.100 lei, fara TVA) vor fi respinse ca inacceptabile. Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislatiei in vigoare.

VI.6) Modul de prezentare al ofertei

1. Oferta se transmite impreuna cu o scrisoare de inaintare, in formatul prevazut in FORMULAR nr. 12 - in original.

Page 12: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

12

Scrisoarea de inaintare, precum si orice imputernicire a unui reprezentant al ofertantului de a participa la sedinta de deschidere nu vor fi incluse in plicul ce contine oferta, fiind prezentate separat (in afara plicului), simultan cu aceasta. 2. Adresa si locul de depunere a ofertelor: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Directia Generala Protectia Copilului, bdul. Gral. Gh. Magheru nr. 7,sector 1, Bucuresti – etaj 1, Secretariat Data limita pentru depunerea ofertei:18.02.2011 orele 1200. 3. Ofertele trebuie sa contina documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara si trebuie transmise: - FIE prin servicii postale / de curierat la:

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Directia Generala Protectia Copilului,

str. B-dul Magheru nr. 7, sector 1, Bucuresti.

- FIE prin livrare directa la sediul autoritatii contractante, in schimbul unei confirmari de primire, la:

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Directia Generala Protectia Copilului,

str. B-dul Magheru nr. 7, sector 1, Bucuresti.

Ofertele depuse prin orice alte mijloace sau dupa data si ora limita de depunere a ofertelor vor fi respinse ca inacceptabile si returnate nedeschise. 4. Oferta se depune in 3 (trei) exemplare, din care 1 (un) original si 2 (doua) copii. Plicurile continand exemplarele respective trebuie marcate corespunzator ca ORIGINAL sau COPIE. In cazul unei discrepante intre original si copie/copii, va prevala originalul. 5. Modul de prezentare a ofertei Intr-un plic mare exterior netransparent (marcat in mod vizibil doar cu urmatoarele: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Directia Generala Protectia Copilului, bdul. Gral. Gh. Magheru nr. 7,sector 1, Bucuresti. Pentru licitatia

Page 13: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

13

deschisa avand ca obiect atribuirea contractului de „Achizitie de servicii de conceptie grafica si servicii tipografice”. A nu se deschide inainte de data de 18.02.2011, orele 1400).se introduc: a) 1 plic netransparent sigilat continand documentele de calificare si/sau selectie, respectiv:

Documentele de calificare - Formularele 1 – 10

Certificat constatator

Certificat de inregistrare

Certificatele fiscale

Certificatul ISO sau echivalent

Contractul/contractele similar/similare si recomandarile

Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani b) 1 plic netransparent sigilat continand

propunerea tehnica intocmita cu cerintele din Caietul de sarcini

Pe plic se mentioneaza „Propunere tehnica” si va fi marcat cu numele si adresa ofertantului. d) 1 plic netransparent sigilat continand propunerea financiara, respectiv:

Formularul de oferta ( FORMULARUL 11 si Formularul 11A)

Pe plic se mentioneaza „Propunere financiara” si va fi marcat cu numele si adresa ofertantului. 6. Plicul / coletul continand oferta se primeste de catre autoritatea contractanta numai daca este intact sigilat si netransparent. Ofertele primite se pastreaza nedeschise de autoritatea contractanta, pana la data si ora inceperii sedintei de deschidere. 6. Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta. 7. Nu se accepta oferte alternative.

VI.7) Data limita de depunere a ofertelor 18.02.2011, orele 1400

VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin notificare scrisa adresata autoritatii contractante,

Page 14: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

14

pana la data si ora deschiderii ofertelor. Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pana la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor, adresand pentru aceasta autoritatii contractante o cerere de retragere a ofertei in vederea modificarii. Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare in cazul imposibilitatii ofertantului de a depune noua oferta, modificata, pana la data si ora limita, stabilita in documentatia de atribuire. Transmiterea oricaror modificari trebuie facuta in conformitate cu procedura indicata la punctul VI.6 de mai sus, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, corespunzator, „MODIFICARE”. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Ofertele depuse dupa data limita sau la alta adresa decat cea mentionata la pct.VI.7), din Fisa de date a achizitiei, vor fi respinse.

VI.9) Deschiderea ofertelor Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 18.02.2011, orele 1400, ora locala, la sediul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, B-dul Magheru nr. 7, Sector 1, Bucuresti. Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere Reprezentanti ai ofertantilor, pe baza prezentarii unei imputerniciri scrise (FORMULAR nr. 13 – Imputernicire) si a unui act de identitate, cu fotografie, al persoanei imputernicite

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE (stabilirea operatorilor economici cu care se va incheia contractul de furnizare)

VII.1) Pretul cel mai scazut

Pretul care va fi luat in calcul la evaluarea ofertei este cel rezultat din aplicarea urmatoarei formule:

Pret total conceptie grafica + Pret total tiparire materiale + Pret total transport + Pret pixuri si DVD-uri.

VIII. INCHEIEREA CONTRACTULUI

Page 15: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

15

VIII.1) Ajustarea pretului (tarifelor) contractului Pretul total al serviciilor este ferm pe toata perioada de derulare a contractului.

VIII.2) Garantia de buna executie a contractului Solicitat

Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de servicii:

a) Garantia de buna executie a contractului de servicii va fi 5 % din valoarea fara TVA A contractului si se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, emisa in termen de 5 de zile lucratoare de la data semnarii contractului, in conformitate cu prevederile art. 90 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

b) Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie, la solicitarea scrisa a prestatorului, in termen de 14 zile de la indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de catre prestator.

IX. OBSERVATII

Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate

Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in vederea participarii la procedura.

Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

Intocmit,

Adriana SIMON

Compartiment finantare contabila a proiectelor

Page 16: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

16

SECTIUNEA II

CAIETUL DE SARCINI

Avand in vedere activitatile proiectului nr. RO-0045 „Cresterea capacitatii autoritatilor publice locale din Romania in vederea sprijinirii copiilor cu dizabilitati in cadrul propriilor familii”, finantat prin Mecanismul financiar al Spatiului Economic European, se impune achizitionarea de servicii de conceptie grafica si DTP, precum si a serviciilor tiparire si diseminare a materialelor necesare pentru realizarea materialelor de formare (care vor fi folosite in formarea tuturor categoriilor de personal din cadrul proiectului) si a materialelor informative necesare pentru diseminarea informatiilor care privesc proiectul in cauza. Urmare evaluarii activitatilor din proiect, s-a ajuns la concluzia ca serviciile sus-mentionate trebuie sa prevada urmatoarele caracteristici tehnice:

I. Specificatii tehince 1 Imprimare pixuri cu titlul si siglele proiectului:

Descrierea cerintelor

Concept grafic pentru fata pixuri si multiplicare

Nr. bucati 6.000

Specificatii tehnice

- pix din material plastic, cu mina reincarcabila cu pasta albastra, mecanism de retractare a minei cu arc sau prin insurubare, calitate superioara

- culoare alb

- personalizare: personalizare policroma cu titlul si siglele proiectului, imprimare o pozitie, 2 culori

Livrare Sediul autoritatii contractante

2. DVD – uri inscriptionate

Descrierea cerintelor

Concept grafic pentru fata DVD-ului care va insoti manualul de formare a profesionistilor. Eticheta autocolanta trebuie sa contina numele si siglele proiectului, precum si titlul manualului de formare aferent. Inregistrare date, DTP (pregatirea pentru tipar), imprimare pe fata, multiplicare

Nr. bucati 940 bucati care vor insoti manualele de formare a cadrelor medicale 940 bucati care vor insoti manualele de formare a cadrelor didactice

Specificatii tehnice

Imprimare: Policromie, tehnologie digitala, rezolutie de minim 3.000 dpi Capacitate: minim 3 GB

Livrare Sediul autoritatii contractante

3. Certificat de formare

Descrierea cerintelor

Concept grafic pentru certificatele de formare care se vor acorda participantilor la sesiunile de formare din cadrul proiectului, DTP (pregatirea pentru tipar). Certificatele vor fi tehnoredactate si plastifiate

Page 17: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

17

Nr. bucati 2.600 bucati

Specificatii tehnice

dimensiuni: A4 culori: 4+0 material: hartie 300g/mp, mat

- finisare: taiere la produs finit

Livrare Sediul autoritatii contractante

Nota: personalizarea se face ulterior de catre Echipa de implementare

4. Manualele de formare a cadrelor medicale

Descrierea cerintelor

Concept grafic coperta si interior, machetare text, DTP (pregatirea pentru tipar) Tiparire, precedata de producerea unei probe de culoare (cromalin/proof digital) pentru coperta

Nr. bucati 1500 bucati

Specificatii tehnice

dimensiuni: format inchis: 21 x 15 cm format deschis: 21 x 30 cm exterior: Coperta – carton coperta 300g/mp, imprimare 4+2 culori, plastifiere mata numai pentru partea tiparita interior: 125 pagini, hartie: offset 90g/mp mata si imprimare: la negru (1+1) fata/verso Finisare: faltuit si lipit

Public tinta Manualul de formare se adreseaza cadrelor medicale din toata tara care interactioneaza direct cu copilul cu dizabilitati

Livrare Sediul autoritatii contractante

5. Manualele de formare a cadrelor didactice

Descrierea cerintelor

Concept grafic coperta si interior, machetare text, DTP (pregatirea pentru tipar) Tiparire, precedata de producerea unei probe de culoare (cromalin/proof digital) pentru coperta

Nr. bucati 1500 bucati

Specificatii tehnice

dimensiuni: format inchis: 21 x 15 cm format deschis: 21 x 30 cm exterior: Coperta – carton coperta 300g/mp, imprimare 4+2 culori, plastifiere mata numai pentru partea tiparita interior: 148 pagini, hartie: offset 90g/mp mata si imprimare: la negru (1+1) fata/verso Finisare: faltuit si lipit

Public tinta Manualul de formare se adreseaza cadrelor didactice din toata tara care interactioneaza direct cu copilul cu dizabilitati

Livrare Sediul autoritatii contractante

6. Manualele de formare a formatorilor care vor disemina informatiile la nivel local

Descrierea cerintelor

Concept grafic coperta si interior, machetare text, DTP (pregatirea pentru tipar) Tiparire, precedata de producerea unei probe de culoare (cromalin/proof digital) pentru coperta

Nr. bucati 40 bucati

Specificatii tehnice

dimensiuni: format inchis: A4 format deschis: A3 exterior: Coperta – carton coperta 300g/mp, imprimare 4+2 culori, plastifiere mata numai pentru partea tiparita

Page 18: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

18

interior: 210 pagini, hartie: offset 90g/mp mata si imprimare: la negru (1+1) fata/verso Finisare: faltuit si lipit

Public tinta Manualul de formare se adreseaza formatorilor acreditati CNFPA, selectati in cadrul proiectului in vederea sustinerii sesiunilor de formare de la nivel regional si local

Livrare La sediul Autoritatii contractante

7. Manualele de formare a membrilor comisiilor pentru protectia copilului (CPC)

Descrierea cerintelor

Concept grafic coperta si interior, machetare text, DTP (pregatirea pentru tipar) Tiparire, precedata de producerea unei probe de culoare (cromalin/proof digital) pentru coperta

Nr. bucati 360 bucati

Specificatii tehnice

dimensiuni: format inchis: 21 x 15 cm format deschis: 21 x 30 cm exterior: Coperta – carton coperta 300g/mp, imprimare 4+2 culori, plastifiere mata numai pentru partea tiparita interior: 120 pagini, hartie: offset 90g/mp mata si imprimare: la negru (1+1) fata/verso Finisare: faltuit si lipit

Public tinta Manualul de formare se adreseaza membrilor comisiilor pentru protectia copilului care isi desfasoara activitatea la nivelul tuturor judetelor din tara

Livrare Sediul autoritatii contractante

8. Manualele de formare a specialistilor din cadrul echipelor mobile

Descrierea cerintelor

Concept grafic coperta si interior, machetare text, DTP (pregatirea pentru tipar) Tiparire, precedata de producerea unei probe de culoare (cromalin/proof digital) pentru coperta

Nr. bucati 200 bucati

Specificatii tehnice

dimensiuni: format inchis: 21 x 15 cm format deschis: 21 x 30 cm exterior: Coperta – carton coperta 300g/mp, imprimare 4+2 culori, plastifiere mata numai pentru partea tiparita interior: 185 pagini, hartie: offset 90g/mp mata si imprimare: la negru (1+1) fata/verso Finisare: faltuit si lipit

Public tinta Manualul de formare se adreseaza specialistilor care isi desfasoara activitatea in cadrul echipelor mobile infiintate prin proiect, precum si expertilor care vor coordona/monitoriza activitatea acestora, respectiv membrii serviciilor de evaluare complexa care functioneaza in cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului

Livrare Sediul autoritatii contractante

9. Brosuri de prezentare a drepturilor copiilor cu dizabilitati

Descrierea cerintelor

Concept grafic coperta si interior, machetare text, DTP (pregatirea pentru tipar) Tiparire, precedata de producerea unei probe de culoare (cromalin/proof digital) pentru coperta

Nr. bucati 10.000 bucati

Specificatii tehnice

Nr. Pagini: 8 pagini (4 file), inclusiv copertile dimensiuni: format inchis: 1/2 din A4 format deschis: A4 hartie interior si coperta135g/mp, lucios tipar: policromie, fata/verso

Page 19: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

19

finisare: faltuit si capsat

Public tinta Brosurile vor contine informatii cu privire la drepturile copilului cu dizabilitati si vor fi distribuite atat familiilor care au copiii cu dizabilitati

Livrare La sediile celor 47 de directii generale de asistenta sociala si protectie a copilului

10. Pliante de prezentare a echipelor mobile infiintate prin proiect

Descrierea cerintelor

Concept grafic coperta si interior, machetare text, DTP (pregatirea pentru tipar) Tiparire, precedata de producerea unei probe de culoare (cromalin/proof digital) pentru coperta

Nr. bucati 7.000 bucati

Specificatii tehnice

dimensiuni: format inchis: 1/3 din A4 format deschis: A4 hartie interior si coperta135g/mp, lucios tipar: policromie, fata/verso finisare: faltuit si capsat

Public tinta Plantele vor contine informatii cu privire la toate echipele mobile constituite prin proiect si vor fi distribuite la cabinetele medicale, in scoli, in comunitate etc. Pentru ca informatiile sa ajunga la familiie care au copii cu dizabilitati

Livrare - 5.000 de bucati vor fi livrate la sediile celor 20 de directii generale de asistenta sociala si protectie a copilului la nivelul carora s-au infiintat echipele mobile, respectiv:directiile din Arad, Arges, Bihor, Bistrita Nasaud, Braila, Brasov, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Salaj, Satu Mare, Vaslui, Sector 4 si Sector 6.

- 2.000 de bucati vor fi livrate la sediul autoritatii contractante

11. Mape de prezentare a proiectului

Descrierea cerintelor

Concept grafic, machetare text, DTP (pregatirea pentru tipar) Tiparire

Nr. bucati 2.000 bucati

Specificatii tehnice

dimensiuni: format inchis: A4 hartie:300g/mp, mediaprint lucios grosimea cotorului cca 5 mm;buzunar mapa cu fanta pentru DVD, pe partea de deschidere tipar: policromie, 4+0, fata/verso finisare: stanta si stantare

Livrare Se livreaza formate la sediul autoritatii contractante

12. Note-paduri (block-notes)

Descrierea cerintelor

Personalizare si tiparire

Nr. bucati 2.600 bucati

Specificatii tehnice

- Exterior: - Coperta 1 - hartie mata 250g/mp si imprimare coperta: 4+4 culori derivat din identitatea vizuala a proiectului, cu titlul si siglele proiectului - Coperta 2 - hartie mata 250g/mp si imprimare coperta: 4+0 pe care sa fie inscriptionate datele de contact ale Autoritatii contractante - Interior - Numar pagini: 100 Hartie: offset 80g/mp

Page 20: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

20

Imprimare interior: neimprimat Finisare: spiralat pe latura scurta

Livrare Se livreaza la sediul autoritatii contractante

12. Afise de prezentare a proiectului

Descrierea cerintelor

Concept grafic, machetare text, DTP (pregatirea pentru tipar) Tiparire

Nr. bucati 2.500 bucati

Specificatii tehnice

Dimensiune : 50x70 m Hartie : mediaprint135g/mp, lucios Finisare:taiere la finit Imprimare:4+0 culori

Livrare Se livreaza la sediul autoritatii contractante

13. Bannere de interior pentru prezentare a proiectului

Descrierea cerintelor

Concept grafic, machetare text, DTP (pregatirea pentru tipar) Tiparire

Nr. bucati 50 bucati

Specificatii tehnice

Dimensiuni :110m x 60 cm Hartie: mediaprint 135g, lucios Finisare: taiere la finit Imprimare: 4+0 culori.

Alte mentiuni Banner - ele vor fi folosite pentru publicitatea proiectului si vor fi expuse in cadrul conferintelor de lansare a echipelor mobile, precum si la conferinta de presa care va marca finalul proiectului

Livrare Se livreaza la sediul autoritatii contractante

13. Etichete autocolante cu care vor fi inscriptionate autoturismele care deservesc echipele mobile

Descrierea cerintelor

Concept grafic, machetare text, DTP (pregatirea pentru tipar) Tiparire

Nr. bucati 20 bucati

Specificatii tehnice

Dimensiuni : 1180 mm x 570 mm Autocolant Finisare: taiere la finit Imprimare: 4+0 culori

Alte mentiuni Autocolantul va respecta toate detaliile tehnice mentionate in manualul de vizibilitate al mecanismului financiar SEE (detaliile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca etichetele autocolante se regasesc la urmatorul link http://www.eeagrants.org/asset/617/1/617_1.pdf )

Livrare Se livreaza la sediul autoritatii contractante

14. Etichete autocolante cu care vor fi inscriptionate mijloacele fixe achizitionate in cadrul proiectului

Descrierea cerintelor

Concept grafic, machetare text, DTP (pregatirea pentru tipar) Tiparire

Nr. bucati 2.500

Specificatii tehnice

Dimensiuni : 100 x 55 mm Autocolant

Page 21: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

21

Finisare: taiere la finit Imprimare: 4+0 culori

Alte mentiuni Autocolantul va respecta toate detaliile tehnice mentionate in manualul de vizibilitate al mecanismului financiar SEE (detaliile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca etichetele autocolante se regasesc la urmatorul link http://www.eeagrants.org/asset/617/1/617_1.pdf )

Livrare Se livreaza la sediul autoritatii contractante

Nota: Toate textele/mesajele vor fi puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta, Prestatorul

avand urmatoarele obligatii :

- realizarea conceptiei grafice,

- machetarea textele

- pregatirea pentru tipar

- tiparirea materialelor, iar in cazul DVD-urilor si inscriptionarea lor.

In ceea ce priveste copertile manualelor de formare/brosurilor/pliantelor/mapelor de prezentare,

acestea vor trebui sa aiba alocat 25% din spatiu siglei si numelui finantatorului care vor fi puse la

dispozitie de catre autoritatea contractanta, iar 75% din spatiu textelor aferente.

II. OFERTA FINANCIARA

1. Oferta financiara va fi reprezentata de pretul total al serviciilor de conceptie grafica, la care se adauga

pretul total al serviciilor de tiparire/multiplicare si costul transportului, precum si costul pixurilor si al DVD-

urilor.

III. CIRETERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire este « pretul cel mai scazut ».

IV. ALTE CERINTE

1. Operatorul economic va realiza conceptul grafic si il va prezenta autoritatii contractante in termen de cel

mult 5 zile de la comanda ferma transmisa de catre autoritatea contractanta.

2. Operatorul economic va furniza materialele in termen de cel mult 10 zile de la data primirii « bunului de

tipar » si lansarii comenzii ferme de executie transmise de catre autoritatea contractanta.

3. In ceea ce priveste pixurile si DVD-urile, acestea vor fi achizitionate de catre operatorul economic, iar

pretul acestora va fi luat in calcul la prezentarea ofertei financiare.

Ofertantii vor prezenta toate caracteristicile si specificatiile tehnice pentru serviciile ofertate, astfel incat sa se

poata demonstra corespondenta propunerii tehice cu specificatiile din caietul de sarcini.

4. Transportul bunurilor rezultate in urma executarii contractului de la sediul operatorului economic la sediile

mentionate la punctele I.1 – I.10 din prezentul caiet de sarcini cade in sarcina prestatorului, astfel ca oferta

Page 22: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

22

financiara a fiecarui operator economic va include in mod obligatoriu si cheltuielile de transport. Sediile

tuturor directiilor de asistenta sociala si protectia copilului din tara sunt localizate in orasele resedinta de

judet, respectiv in sectoarele municipiului Bucuresti. Adresele tututor sediilor sus-mentionate vor fi puse la

dispozitie de catre autoritatea contractanta.

5. Produsele vor fi ambalate in colete usor manevrabile si rezistente la transport si la conditii meteo

nefavorabile. Acestea vor fi marcate cu numele autoritatii contractante, numele produsului si cantitatea.

6. Plata serviciilor se va realiza in regim de rambursare pe baza de factura fiscala emisa de catre Prestator,

dupa realizarea fiecarei comenzi. Factura va fi insotita de Procesul – verbal de receptie a serviciilor si

produselor rezultate, precum si de confirmarile de primire a produselor de catre destinatarii acestora. Plata

se va realiza de catre autoritatea contractanta in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii facturii de la

operatorul economic.

Intocmit, Elisabeta Trifan

Sef proiect

Page 23: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

23

SECTIUNEA III FORMULARE

Formular 1

Operator Economic .......................... (denumirea)

D E C L A R A T I E

Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 sau la art.181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca:

a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata;

d) in ultimii 2 ani, am indeplinit integral obligatiile contractuale si nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

e) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii Operator economic,

Page 24: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

24

................................. (semnatura autorizata)

Page 25: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

25

Formular 2

DECLARATIE DE ELIGIBILITATE

Nr…………..

In calitate de:

al

subsemnatul:

posesor al documentului de identitate:

eliberat de:

la data de:

cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit in conformitate cu art. 292 din Codul Penal, declar pe

propria raspundere ca:

nu se afla in niciuna din situatiile prevazute de art. 93(1), art. 94 si art. 96(2)(a) din Regulamentul (CE) nr.

1605 / 2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, cu

modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

• se afla in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de catre tribunal, are

incheiate concordate si-a suspendat activitatea economica, sau fac obiectul unei proceduri in urma acestor

situatii sau se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de

reglementarile nationale;

• a suferit condamnari definitive pentru o infractiune privind conduita profesionala de catre o instanta

judecatoreasca cu putere de res judicata ( ex: condamnare impotriva careia nici un apel nu mai este posibil);

• este vinovata de grave greseli profesionale pe care Autoritatea Contractanta le poate dovedi prin orice

mijloace;

Page 26: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

26

• nu si-a indeplinit obligatiile de plata a contributiilor la asigurarile sociale sau are datorii fiscale, datorii la

contributiile pentru fondul de asigurari pentru somaj si pentru fondul asigurarilor de sanatate, conform

prevederilor legale ale statului in care sunt inregistrati sau cele ale statului in care se afla Autoritatea

Contractanta (Romania) sau cele ale statului unde urmeaza a fi implementat proiectul;

• a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau

orice alte activitati ilegale in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatilor;

• este declarata a fi intr-o situatie grava de incalcare contractuala prin neindeplinirea obligatiilor provenind

dintr-o procedura de achizitii sau de alta finantare nerambursabila din fondurile Comisiei Europene;

• este subiect al unui conflict de interese;

• este vinovata de inducerea grava in eroare a Autoritatii Contractante prin furnizarea de informatii incorecte

in cursul participarii la selectia de proiecte sau nefurnizarea informatiilor solicitate;

• se afla intr-una din situatiile de excludere de la procedura de achizitii publice mentionate la art. 93 alin. (1)

din Regulamentul (CE) nr. 1605 / 2002;

• este exclusa de la contracte sau granturi finantate de la buget, pe o perioada maxima de zece ani.

Semnatura:

Data:

Stampila

Page 27: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

27

Formularul 3 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti/candidati/ofertanti asociati/subcontractanti Subsemnatul…………………reprezentant……………….imputernicit…………………al………………………………………………………..(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art.6911din Ordonanta de Urgentaa Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari ulterioare Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Data completarii……………….

Operator economoc ……………………..

(semnatura autorizata)

Page 28: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

28

Formular 4

Operator Economic __________________

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 1. Subsemnatul(a), reprezentant imputernicit al ………………………………………….., declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in actele publice, ca la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica …………………………………. (se mentioneaza procedura), avand ca obiect ……………………………………… (denumirea serviciului si codul CPV), la data de………………….(zi/luna/an), organizata de ………………………………… (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta: - in nume propriu - ca asociat in cadrul asociatiei …………………………….. - ca subcontractant ………………. (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 2. Subsemnatul declara ca: - nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici - sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu datele de recunoastere o prezint in anexa (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica. 4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor și

documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societatea comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai............................……….(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Ofertant, ………… ………………. (semnatura autorizata)

Page 29: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

29

Formular 5

CERTIFICAT

de participare la licitatie cu oferta independenta

I. Subsemnatul/Subsemnatii, ..................., reprezentant/reprezentanti legali al/ai ................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata de ..........., in calitate de autoritate contractanta, cu nr. ............ din data de ................., certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere. II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele ........................, urmatoarele: 1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat; 2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta; 3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta; 4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare; 5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia; 6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor. III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea. Ofertant, Data ........................ Semnatura reprezentant / reprezentanti legali

Page 30: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

30

Formular 6

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Cont Trezorerie: 4. Adresa sediului central: 5. Telefon: Fax: Telex: E-mail: 6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _______________________________________(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 7. Obiectul de activitate, pe domenii: ________________________________________(in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _______________________________(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 9. Principala piata a afacerilor: 10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: ______________________________________________________________________________ Anul Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala a 31 decembrie la 31 decembrie (lei) (echivalent euro) _______________________________________________________________________________ 1. 2007 _______________________________________________________________________________ 2. 2008 _______________________________________________________________________________ 3. 2009 _______________________________________________________________________________ Media: _______________________________________________________________________________

Operator economic, ______________

(semnatura autorizata)

Page 31: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

31

Formularul 7

Operator economic _____________________ (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................(denumirea/numele si

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals

in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si

documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta

declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane

juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............................................... (denumirea si

adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic, ..................................

(semnatura autorizata)

Page 32: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

32

Anexa la Formularul nr. 7

Nr. Crt.

Obiect contract

Codul CPV

Denumire/nume beneficiar/client Adresa

Calitatea Prestatorului*)

Pret total contract

Procent indeplinit de Prestator (%)

Perioada derulare contract**)

1

2

Operator economic, (semnatura autorizata)

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de incepere si de finalizare a prestarii.

Page 33: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

33

Formular 8

Operator economic

_________________ (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...........................................................(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................................................................ (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Anul I Anul II Anul III

Personal angajat

Din care personal de conducere

(In cazul solicitarii) Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, pentru si a personalului responsabil de indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completarii Operator economic, …………………….. ................................. (semnatura autorizata)

Page 34: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

34

Formular 9

Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice Subsemnatul…………………reprezentant……………….imputernicit…………………al ………………………………………………………..(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai…………………………………………..(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic si numele reprezentantului legal,

…………………….. (semnatura autorizata)

Page 35: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

35

LISTA privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice

Nr. crt Denumire utilaj/echipament/instalatie

U.M. Cantitate Forma de detinere

Proprietate / In chirie1

Operator economic si numele reprezentantului legal, ……………………..

(semnatura autorizata)

1 Autoritatea contractanta poate solicita copii dupa documentele care atesta forma de

proprietate a dotarilor. In cazul in care ofertantul intentioneaza sa beneficieze de sustinerea tehnica a unui tert, acest formular va fi insotit de angajamentul ferm al tretului, incheiat in forma autentica, prin care acesta se obliga sa ii puna la dispozitie utilajele necesare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Page 36: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

36

Formular 10

Stimata doamna/Stimate domn

DECLARATIE Subsemnatul (numele in clar al persoanei autorizate), reprezentant imputernicit al(denumirea, numele si sediul sau adreasa ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii care sunt in vigoare in Romania. De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, costurile aferente indeplinirii acestor obligatii fiind incluse in tarifele zilnice ale expertilor, astfel cum acestea sunt indicate in pretul contractului conform propunerii financiare. Ofertant, _________________________ (numele reprezentantului legal, in clar) ___________________ (semnatura autorizata)

Page 37: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

37

Formular 11

OPERATORUL ECONOMIC __________________ (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA Catre .................................................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate (denumirea/numele ofertantului) cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam ________________________________________, (denumirea produselor) pentru suma de _________________________ (lei) (suma in litere si in cifre), echivalentul a ____________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________, (lei) (suma in litere si in cifre), reprezentand __________ euro. 2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____________________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si (durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul) ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. Data _____/_____/_____ _____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez (semnatura) oferta pentru si in numele ____________________________________.

Page 38: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

38

Formular 11 A

Centralizator de preturi servicii .......................................................... (denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PRETURI

pentru servicii

Nr Crt.

Descrierea produsului/ serviciului

Nr. Buc.

Pret unitar conceptie

grafica

- fara TVA-

Pret total conceptie

grafica

- fara TVA-

Pret unitar servicii tiparire

- fara TVA-

Pret total servicii tiparire

- faraTVA-

Pret total (4+6)

- faraTVA-

Pret total (7x1,24)

- cu TVA -

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Pix inscriptionat

2 DVD inscriptionat

3 Certificat formare

4 Manual formare cadre

medicale

5 Manual formare cadre

didactice

6 Manual formare formatori

7 Manual formare CPC

8 Manual formare

echipe mobile

9 Brosura

10 Pliant

11 Mapa prezentare

12 Note - pad

13 Afis 50 x 70 cm

14 Banner interior

15 Eticheta autocolanta

pentru autoturisme

Page 39: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

39

16 Eticheta autocolanta

pentru mijloace fixe

17 TOTAL SERVICII

CREATIE SI TIPǍRIRE

……..Lei fara TVA

…….LEI cu TVA

18 Pret transport …….Lei fara TVA

…….LEI cu TVA

19 Pret total produse

(pixuri si DVD-uri)

…….Lei fara TVA

…….LEI cu TVA

20 TOTAL OFERTA

……Lei fara TVA

……LEI cu TVA

NOTǍ: Pretul pentru transport se refera la cheltuielile cu transportul acelor produse care trebuie livrate la sediile celor 47 de DGASPC-uri, conform mentiunilor din caietul de sarcini.

Page 40: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

40

Formular 12

Operator economic, Inregistrat la sediul autoritatii contractante ______________________ nr._________/ __ . __ . 2011

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE PRIVIND DEPUNEREA CANDIDATURII

Catre _______________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului de participare nr.____________ publicat in SEAP cu privire la derularea procedurii de

licitatie deschisa privind achizitionarea de produse promotionale si si servicii de tiparire,

________________________________ (denumirea si numele operatorului economic) va transmitem

alaturat urmatoarele:

1. Plicul sigilat și marcat vizibil, continand, in original și intr-un numar de 2 copii:

b) Documentele de calificare

c) Propunerea tehnica

d) Propunerea financiara.

Data completarii: _______/_______2011

Cu stima,

Operator economic,

___________________________

(semnatura autorizata)Operator economic, Inregistrat la sediul

autoritatii contractante

______________________ nr._________/ __ . __ . 2011

(denumirea/numele)

Page 41: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

41

Formular 13

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul (numele complet al reprezentantului legal al operatorului economic), in calitate de reprezentant

legal al (denumirea / numele operatorului economic), imputernicesc prin prezenta pe dl/d-na (numele complet

al persoanei desemnate, astfel cum apare in documentul de identitate), posesor/posesoare al/a

cartii/buletinului de identitate / pasaportului nr._____________________, seria___________________, emis

la data de _____________________________________ de catre ______________________________, sa

participe din partea (denumirea / numele operatorului economic ) la sedinta de deschidere a ofertelor pentru

procedura de atribuire aferenta contractului sus-mentionat.

Ofertant,

_________________

(numele reprezentantului legal, in clar)

_____________________

(semnatura autorizata)

Page 42: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

42

SECTIUNEA IV

Contract de prestari servicii nr.______________data_______________

Preambul In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre

1. Partile contractante ......................................................................... denumirea autoritatii contractante adresa .................................................................. telefon/fax .............................................. numar de inmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie ............................................................................... reprezentata prin ..............................................................................................(denumirea conducatorului), functia............................................... in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

S.C. …………………………….. S.R.L. adresa sediu Str……………, nr. ….., sector ….., Bucuresti, telefon/fax, …………………………numar de inmatriculare ……………………cod fiscal R…………. cont (trezorerie, banca) ………………………………………… reprezentat prin ……………………….. avand functia de Director,in calitate de Prestator, pe de alta parte.

2. Definitii 2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: a. contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale. b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului; e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare 3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

Page 43: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

43

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obliga sa asigure serviciile ________________ cod CPV ___________________in conditiile solicitate in Caietul de sarcini in termen de ______________ de la data intrarii in vigoare a prezentului contract. 4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate. 5. Pretul contractului 5.1 Pretul contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, este de ............ lei, la care se adauga T.V.A in valoare de ___________ lei, reprezentand: 1. _______________ lei – contravaloarea servicii conceptie grafica 2. _______________ lei – contravaloarea servicii de tiparire 3. _______________ lei – contravaloare transport 6. Durata contractului 6.1 – Durata prezentului contract este 3 luni, fara a se depasi data de 30.04.2011. 7. Executarea contractului 7.1 – Executarea contractului incepe la data semnarii contractului de catre ambele parti. 8. Documentele contractului 8.1 - Documentele contractului sunt: a) caietul de sarcini b) propunerea tehnica c) propunerea financiara a) alte anexe la contract; 9. Obligatiile principale ale prestatorului 9.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract. 9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu caietul de sarcini si propunerea tehnica. 9.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

(1)reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si

(2)daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10. Obligatiile principale ale achizitorului 10.1 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul de maxim 30 zile de la data inregistrarii facturii la sediul autoritatii contractante. 10.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevazute la pct. 10.1, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil. 11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 11.1 In cazul in care,Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile de livrare, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din valoarea serviciilor nelivrate, pe zi de intarziere, calculata de la expirarea termenului limita prevazut in prezentul contract, si pana la livrarea efectiva a serviciilor. 11.2 – Pentru intarzieri in efectuarea platii, Achizitorul are obligatia de a plati, ca penalitati o suma echivalenta cu 0,1% din suma neachitata, pe zi de intarziere, calculata pana la data platii integrale.

Page 44: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

44

Clauze specifice

12. Alte responsabilitati ale prestatorului

12.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. (2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 13. Alte responsabilitati ale achizitorului 13.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

14. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 14.1 - Prestatorul are obligatia de a transmite la sediul autoritatii contractante conceptia grafica pentru fiecare produs in parte, in vederea obtinerii „bunului d etipar”.. 15. Amendamente 15.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 16. Cesiunea 16.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 16.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract. 17. Forta majora 17.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 17.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 17.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 17.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 17.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 18. Solutionarea litigiilor 18.1 - Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 18.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din Romania. 19. Rezilierea contractului 19.1. – Contractul este reziliat de drept, fara notificare, fara punere in intarziere in cazul in care, oricand pe perioada derularii contractului, Prestatorul nu isi poate indeplinii obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Page 45: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Directia Generala ...

45

19.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata Prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment. In acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 20. Limba care guverneaza contractul 20.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 21. Comunicari 21.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris. (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 21.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 22. Legea aplicabila contractului 22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. Partile au inteles sa incheie azi _________________ prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Prestator,


Recommended