+ All Categories
Home > Documents > Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i ... · Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei...

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i ... · Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei...

Date post: 13-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 30 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 9 /9
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor Varstnice INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA B-dul Independents!, nr. 12, cod po§tal 100028, Ploie§ti, jud. Prahova Tel: (0244) 510.372 Fax: (0244) 510.372 www.itmprahova.ro [email protected] Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationals de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr, 3238 Nr. 8624/10.06.2013 CATRE SINDICATUL LIBER §1 INDEPENDENT PETROMSERVICE BOLDEST! Ca urmare a depunerii copiei dosarului SINDICATULUI LIBER §1 INDEPENDENT PETROMSERVICE BOLDE$TI , cu sediul in Boldesti - Scaeni , str. Aleea Clubului, nr. 3, judetul Prahova, in vederea obtinerii dovezii de la Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova de indeplinire a conditiilor de reprezentativitate la nivel de unitate (S.C. CIVIND CONDEXPERT S.A. PLOIE§TI-societate in reorganizare judiciara), va comunicam urmatoarele: Avand in vedere prevederile art. 52 punct C din Legea 62/2011- Legea dialogului social, republicata, la dosar au fost depuse urmatoarele: copie a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de dobandire a personalitatii juridice de catre sindicat prin Sentinta Civila nr. 107/03.07.1998, §i copie a ultimei hotarari judecatore§ti definitive §i irevocabile de modificare a statutului §i/sau componentei organului executiv de conducere, prin Sentinta Civila nr. 6543/09.04.2013; declaratie semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind numarul total de membrii de sindicat din unitate; dovada privind numarul de angajati din unitate, eliberata de angajator. Cu deosebita considerate, fr/spectOL.§ef Ing.! PRAKOVA ^ Intocmit, Inspector de munca Cazan Florin aoaiN •' M>.W:A
Transcript
Page 1: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i ... · Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor Varstnice INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor VarstniceINSPECTIA MUNCIIINSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVAB-dul Independents!, nr. 12, cod po§tal 100028, Ploie§ti, jud. PrahovaTel: (0244) 510.372 Fax: (0244) [email protected]

Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationals de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr, 3238

Nr. 8624/10.06.2013

CATRESINDICATUL LIBER §1 INDEPENDENT PETROMSERVICE BOLDEST!

Ca urmare a depunerii copiei dosarului SINDICATULUI LIBER §1INDEPENDENT PETROMSERVICE BOLDE$TI , cu sediul in Boldesti - Scaeni , str.Aleea Clubului, nr. 3, judetul Prahova, in vederea obtinerii dovezii de la InspectoratulTeritorial de Munca Prahova de indeplinire a conditiilor de reprezentativitate la nivel deunitate (S.C. CIVIND CONDEXPERT S.A. PLOIE§TI-societate in reorganizarejudiciara), va comunicam urmatoarele:

Avand in vedere prevederile art. 52 punct C din Legea 62/2011- Legea dialoguluisocial, republicata, la dosar au fost depuse urmatoarele:

copie a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de dobandire apersonalitatii juridice de catre sindicat prin Sentinta Civila nr.107/03.07.1998, §i copie a ultimei hotarari judecatore§ti definitive §iirevocabile de modificare a statutului §i/sau componentei organuluiexecutiv de conducere, prin Sentinta Civila nr. 6543/09.04.2013;declaratie semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind numarultotal de membrii de sindicat din unitate;dovada privind numarul de angajati din unitate, eliberata de angajator.

Cu deosebita considerate,

fr/spectOL.§efIng.!

„ PRAKOVA ^

Intocmit,Inspector de munca

Cazan FlorinaoaiN

•' M>.W:A

Page 2: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i ... · Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor Varstnice INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA

8 IN7RARE• ISSIRE-' O •-; f/!

CATRE:

INSPECTORATUL TERITOR1AL DE MUNCA PRAHOVA

DOMNULE DIRECTOR,

Subscrisul SINDICATUL LIBER SI INDEPENDENT PETROMSERVICEBOLDESTI, cu sediul in Boldest! -- Scaieni, Aleea Clubului, nr. 3, Jud. Prahova,persoana juridica romana, conform Sentintei civile nr. 107/03.07.1998, pronuntata deJudecatoria Ploiesti, in dosarul nr. 75/1998, reprezentat legal de dl. Frecauteanu ClaudiuAugustin in calitate de Presedinte, depunem alaturat o copie in format scris si una informat electronic a dosarului de reprezentativitate care urmeaza a fi depus laJudecatoria Ploiesti in vederea constatarii reperezentativitatii subscrisului sindicat lanivelul (societatii ) unitatii CIVIND CONDEXPERT S.A., cu sediul in Ploiesti, Str.Cercelus, nr.40A, Jud. Prahova, inregistrata la ORC Prahova sub nr. J29/169/2009, avandCUI nr. 25027982, reprezentata prin dl. Mircea Baicoianu - Administrator Special.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 alin. 3 din Legea 62/2011 a dialoguluisocial, va solicitam inregistrarea dosarului pentru obtinerea reprezentativitatii sieliberarea unei dovezi in acest sens, in vederea depunerii dosarului la JudecatoriaPloiesti.

Anexam prezentei urmatoarele inscrisuri in copie:Copia Sentintei civile nr. 107/03.07.1998, pronuntata de Judecatoria Ploiesti in

dosarul nr. 75/1998 privind dobandirea personalitatii juridice a

SINDICATULUI LIBER SI INDEPENDENT GENERAL PETRO - SERVICE

BOLDESTI.

Copia Sentintei civile nr. 41/15.07.2002, pronuntata de Judecatoria Ploiesti in

Dosarul nr. 75/1998 privind schimbarea denumirii in SINDICATUL LIBER

SI INDEPENDENT PETROMSERVICE BOLDESTI;

Copia Sentintei civile nr. 6543/09.04.2013, pronuntata de Judecatoria Ploiesti

in dosarul nr. 4505/281/2013, reprezentand ultima hotarare definitiva si

irevocabila de modificare a statutului, respectiv a componentei organelor de

conducere.

Declaratia nr2«r./.?:&&»es&<t3r semnata de reprezentantul legal al sindicatului

din care rezulta numarul total de membri ai nucleului sindical al

Page 3: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i ... · Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor Varstnice INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA

SINDICATULUI LIBER SI INDEPENDENT PETROMSERVICE BOLDESTI ,

constituit la nivelul CIVIND CONDEXPERT S.A.;

Adeverinta nr. 935/30.04.2013 privind numarul total de angajati ai CIVINDCONDEXPERT S.A.;

Dovada depunerii la ITM Prahova a unei copii a dosarului de

reprezentativitate;

Statutul SINDICATULUI LIBER SI INDEPENDENT PETROMSERVICE

BOLDESTI; Certificat de inregistrare fiscala; Extras de cont.

PRESEDINTE,FRECAUTEANU CLAUDIU AUGUSTIN

DOMNULUI DIRECTOR AL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCAPRAHOVA

Page 4: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i ... · Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor Varstnice INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA

PlrOIaSTI

JD33KTUL PIUHQVA

. . . . y^V>

-edinta•QIVILA" LTH.lo? \<Jin dsta de 5*0?

Gerra Mihaela#rocuror jWiegulescu Mircea

'reiu idriena

L . ; > •• *r--'"'

gpl fa cut in sedinfca publics a lipsifc

rol -$&SJHDIGAOT LIMB. -iHDfc'PlSn/EIJT AL General

• - . . ' .—•V-J\i —' f--'^ "-jj?eta?o_.• Bervii& Boldesti cu sediul in Bolfieatl str*^leea clubului

?»3tjudetul £

V r> *i ~*-*--—..-.».v-...;.. Oererjisr'tijiofgtta cu 50000 1-i ta^s de tlabru si 3ooo lei

"^•*«*<*-\'-v- ..̂ —t' itirabru ji

"Ha a^<, *••

petenta* . ">, ."^ -/ .-_ • • . , . - ? '__/ tt

^rocetki^a -.legal inceplinita.3«a Caeut reCeratul cause i de catre grefierul de aediiit g

dupa ca_"€ ?lastacta £st;a de sctele si lucrarllo u%JsssuluifcoGGise«£

eu&a in strsre de judecafea si scsrds cuvaatul in fond*n e ore son t annul ^arcfeetul^ji aver.d cuvantul^pucc concl!:.2il

de sdmi te rve co crli de in--re sis tr area "in-Jtcstului^atrucaS su..t

indeoli-lte cDncIitiils le^sle de Concl ai Coras orivind

v.-!,-* 1^.

;! I.ib-jr t^-*:."- "'*-,'; ^ r-', . • - ; ; • • '

ca

.o:i:l ;xi v ' cu a Ltorl c::rc^ ±— - c ^ v i c c -ol.Qi2i;';i

^^;; S-T; v-j ..;;- crdaT _ .? _ ,._,.

tori a rloiept-i.

Page 5: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i ... · Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor Varstnice INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA

ao

CO, .

fc^O'-

00v3 O\rij J * 'S. « c-.Za V O

<; «r U3

• <Jr»-v» I «>v» n;> i*>ijTOCfc'('y}ivv«v,'"" '' '1

'"' "̂

-.>-»v ^J*l̂^tnr;Vx

Page 6: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i ... · Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor Varstnice INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA

Dosarnr. 4505/281/2013R O M A N I A

JUDECATOR1A PL01E§TISECT1A C1VILA

SENTINTA CIVILA Nr. 6543Sedinta publica de la 09 Aprilie 2013

Completul compus din:PRE§EDINTE- Robert Nicolae Filionescu

Grefier- loana Micsa

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe petenta SINDICATULLIBER SI INDEPENDENT PETROMSERVICE BOLDESTI cu sediul inBolde§ti- Scaieni, Aleea Clubului nr. 3, Judetul Prahova, avand ca obiectmodificari acte constitutive persoane juridice.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in valoare de 19,00 leisi timbru judiciar de 0,30 lei, care au fost anulate si atasate la dosarulcauzei.

Procedura legal indeplimta.S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de §edinta. dupa care,Instanta, in temeiul art. 150 C.p.c. declara inchise dezbaterile §i

refine cauza spre solutionare.

INSTANJA

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr.4505/281/2013 petenta Sindicatul Liber Si Independent PetromserviceBoldest!, a solicitat modificarea statutului.

In dovedirea cererii au fost depuse la dosar urmatoarele inscrisuri:procesul-verbal incheiat la data de 25.01.2013 in conferinta ordinara,tabelul cu componenta consiliului de conducere al sindicatului §i statutulinitial.

Instanta examinand cererea de modificare statut, formulata depetenla Sindicatul Liber Si Independent Petromservice Boldest! prinreprezentantul legal, constata ca aceasta nu indepline§te cerintele prevazutede art. 20 alin 3 l i t . b din legea 62/201 1. asilel incat. in baza art. 200 alin 2C proc civ., instanta ii pune in vedere petentei prin reprezentantul legal sadepuna la dosarul cauzei dovada achitarii taxei de timbru in valoare de19,00 si timbru judiciar de 0,30 lei, sub sanctiunea anularii cererii canetimbrata, copii conforme cu originalul de pe hotararea judecatoreasca dedobandire a personalitatii juridice si de pe ultima hotarare de modificare astatutului sau componentei organelor de conducere in 2 exemplare, precum§i Inca o copie a statutului sindicatului.

La data de 15.03.2013 petenta prin reprezentantul legal a depus prinserviciul registratura o cerere Insotita de tabelul cu membrii consiliului deconducere a sindicatului, lista cu comisia de cenzori. sentin|,a civila nr,6162/25.05.2009 cu ultima modificare a componentei organelor deconducere, dovada achitarii taxei de timbru in cuantum de 19,00 lei sitimbru judiciar de 0,30 lei, 2 copii conforme cu originalul de pe hotarareajudecatoreasca de dobandire a personalitatii jundice a sindicatului §i o copiea statutului sindicatului.

La termenul din data de 26.03.2013 in s t an t a a amanat cauza si datposibilitatea petentei prin reprezentantul legal sa depuna certificatele de

Page 7: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i ... · Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor Varstnice INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA

cazier judiciar ale persoanelor alese in organul de conducere, conform art. 8din legea 63/201 1 coroborat cu art. 22 din acelasi act normativ.

La data de 08.04.2013 petenta prin reprezentantul legal, a depusprin serviciul registratura o cerere insotita de cazierele judiciare alemembrilor consiliului de conducere.

Analizdnd actele si lucrdrile dosarului, instanta retine urmatoarele:Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr,

4505/281/2013 la 21.02.2013, petenta prin reprezentantul legal, solicitaa se lua act de procesul -verbal al Confcrinfei Ordinare a Sindicatului din25.01.2013 precum si a anexelor 1 si 2 la procesul-verbal, in sensulmodificarii componentei organelor de conducere ale Sindicatului .

Avand in vedere inscrisurile depuse la dosarul cauzei,constatand indeplinite conditiile de fond si de forma prevazute de art. 20aJin. 2 raportat la articolul 14-19 din Legea 62/201 1, instanta va admitecererea si va dispune modificarea Statutului SINDICATULUI LIBER SIINDEPENDENT PETROMSERVICE BOLDESTI.

PENTRU ACESTE MOTIVE,IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite cererea formulata de petenta SINDICATUL LIBER SIINDEPENDENT PETROMSERVICE BOLDESTI cu sediul in Boldesti-Scaieni, aleea Clubului nr. 3, Judetu] Prahova.

Dispune modificarea componentei organelor de conducere aleSindicatului Liber si Independent Petromservice Boldest!, conformProcesului-Verbal al Conferintei Ordinare a Sindicatului din 25.0f.2013,precum si a Anexelor 1 si 2 la procesul-verbal.

Dispune inregistrarea acestei modificari in Registrul special alsindicatelor tinut in acest sens de Judecatoria Ploiesti.

Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare,Pronuntata in sedinfa publica azi, 09.04.2013.

Pre§edinte,Robert Nicolae Filionescu

Grefier,loana Micsa

Operator de date cu caracter personaH*661Red. M. I . 4 ex/ 10.04.2013.

Page 8: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i ... · Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor Varstnice INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA

S.L.I. PETROMSERVICE BOLDESTI

STR. ALEE A CLUBULUI NR.3

BOLDESTI SCAENI,PRAHOVA

DECLARATIE,

Subsemnatul FRECAUTEANU CLAUDIU AUGUSTIN, PRESEDINTE al S.LI.

PETROMSERVICE BOLDESTI, declar ca nucleul sindical PSV CIVIND CONDEXPERTeste constituit

din 58 membri. Acestia sunt inregistrati in tabelul cu anexa prezentat de SOCIETATEA

COMERCIALA CIVIND CONDEXPERTS.A.

PRESEDINTE

FRECAUTEANU CLAUDIU AUGUSTIN

Page 9: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i ... · Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor Varstnice INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA

SOCIETATEA COMERCIALA CIVIND CONDEXPERT S.A.Societate in reorganizare judiciara/in judicial reorganisation/en

redressementLocalitatea PLOIESTI, Str. Cercelus, Nr. 40A, Jud. Prahova;

Telefon : 0244 520691/ 520692; Fax : 0244S20730; E-mail: [email protected]; Website: www.civind.ro;Nr. Tnreg. Reg. Com. J29/169/29.01.2009 ; Cod unic de inregistrare: 25027982;

Cod IBAN; R041 RZBR 0000 0600 1412 2661 LEI - Raiffeisen Bank S.A. Agentia Prahova;Capital social subscns 51 vaYsat: 4,390.000 lei

Catre,

- S.L.I. PETROMSERVICE BOLDESTIDomnului Presedinte Frecauteanu Claudiu,

Nucleu Sindical PSV CIVIND CONDEXPERT

^DEXPERT

Avand in vedere prevederile Legii nr.62/2011, a Dialogului Social,

va comunicam prin prezenta ca, la data de 30.04.2013, erau inregistrati in evidentele

SC CIVIND CONDEXPERT SA, cu sediul in Localitatea Ploiesti, Str. Cercelus, nr.40A, Jud

Prahova, un numarde 101 salariati. Dintre acestia 58 sunt membrii ai S.L.I.

PETROMSERVICE BOLDESTI.

Mentionam ca SC CIVIND CONDEXPERT SA , are ca obiect principal de activitate

" Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale ", cod CAEN 4120.

ADMINISTRATOR SPECIAL/ DIRECTOR GENERAL,

^ MIRCEA BAICOIANU


Recommended