Home >Documents >MINISTERUL ADMINISTRA¥¢IEI ¥â€I INTERNELOR INSPECTORATUL ... ISU BT...

MINISTERUL ADMINISTRA¥¢IEI ¥â€I INTERNELOR INSPECTORATUL ... ISU BT...

Date post:03-Feb-2020
Category:
View:2 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

  INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “NICOLAE IORGA” AL JUDEŢULUI BOTOŞANI

  EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE DE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

  „NICOLAE IORGA ” AL JUDEŢULUI BOTOŞANI ÎN ANUL 2009

  OBIECTIVUL GENERAL al activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă “Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani l-a constituit creşterea gradului de siguranţă a populaţiei judeţului Botoşani în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, prin perfecţionarea sistemului de gestionare a riscurilor şi creşterea eficienţei acţiunilor de prevenire şi intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea efectelor distructive ale acestora. La baza activităţii au stat în permanenţă aplicarea şi respectarea principiilor şi coordonatelor reieşite din :

  - Strategia de guvernare 2005 – 2009 ; - Strategia de Dezvoltare Regională Nord - Est 2007-2013 – Programul

  Operaţional Regional; - Strategia MAI de realizare a ordinii şi siguranţei publice pentru creşterea

  siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale aprobată cu HGR nr. 196/2005 ;

  - Angajamentele României cuprinse în Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană ;

  - Legislaţia privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă.

  Misiunile de bază ale inspectoratului sunt: 1. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire prin controlul şi îndepărtarea surselor de risc, informare şi educare preventivă a populaţiei, asigurarea respectării normelor de prevenire în domeniu în toate sectoarele vieţii economico-sociale. 2. Organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă. 3. Coordonarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în cooperare cu celelalte instituţii abilitate.

 • 2

  I. PREVENIREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

  1. Identificarea, înregistrarea, evidenţa şi evaluarea tipurilor de risc şi a factorilor determinanţi ai acestora, calitatea şi viabilitatea Schemei cu riscurile teritoriale şi a planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă: Identificarea, înregistrarea, evidenţa şi evaluarea tipurilor de risc şi reducerea factorilor determinanţi ai acestora au fost principalele direcţii de acţiune care au stat la baza planificării şi organizării tuturor activităţilor preventive ale inspecţiei judeţene de prevenire în anul 2009. În acest sens, au fost întreprinse activităţi privind: - verificarea respectării prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă;

  - verificarea dotărilor cu sisteme şi instalaţii de protecţie împotriva incendiilor şi a dotărilor specifice pentru intervenţia în caz de incendiu;

  - identificarea riscurilor existente la nivelul operatorilor economici/instituţiilor publice şi verificarea asigurării măsurilor de protecţie corespunzător nivelului acestora; - evidenţierea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii între factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate şi/sau implicate;

  - verificarea evaluării consecinţelor riscurilor pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale;

  - identificarea, din timp, a unor nereguli care în anumite condiţii ar conduce la producerea unor evenimente negative (incendii, dezastre);

  - verificarea gradului de pregătire a administratorilor, conducătorilor de unităţi şi a salariaţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor;

  - verificarea activităţii de planificare şi executare a controalelor periodice proprii în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări potenţiale de risc;

  - verificarea elaborării programelor de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă. Ca urmare a evenimentelor care au afectat judeţul Botoşani în anul 2008 (inundaţii, alunecări de teren, descoperiri de muniţii neexplodate etc), au fost actualizate „Schema cu riscurile teritoriale” şi „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani”. Datorită manifestării unui factor de risc biologic ce a generat îmbolnăvirea cu antrax a două persoane şi moartea a două animale, Consiliul Local al comunei Coţuşca a reactualizat Planul de analiză şi acoperire a riscurilor de la nivelul unităţii administrativ teritoriale. Principalele actualizări ale PAAR al comunei Coţuşca au constat în: - reanalizarea riscurilor de îmbolnăviri prin includerea fermelor de pe teritoriul comunei ca posibile focare de infecţii;

  - reactualizarea zonelor localităţilor care pot fi afectate de îmbolnăviri în masă; - cuprinderea de acţiuni şi măsuri ce pot fi întreprinse în cazul apariţiei unui

  focar de îmbolnăvire în masă;

 • 3

  - listele autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în unitatea administrativ-teritorială; La această dată sunt întocmite Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Botoşani şi toate cele 78 de Planuri de analiză şi acoperire a riscurilor de la nivelul unităţilor teritorial - administrative.

  2. Organizarea şi desfăşurarea coordonării, îndrumării, controlului şi asistenţei tehnice de specialitate privind managementul situaţiilor de urgenţă de către autorităţile publice judeţene şi locale, precum şi de către operatorii economici şi instituţiile din zona de competenţă: Activitatea de coordonare, îndrumare, control şi asistenţă tehnică de specialitate privind managementul situaţiilor de urgenţă a vizat sprijinirea autorităţilor publice judeţene şi locale, precum şi conducătorilor operatorilor economici şi instituţiilor publice în vederea aplicării unor politici, proceduri şi practici având ca obiective:

  - identificarea, evaluarea şi analiza riscurilor şi vulnerabilităţilor, indiferent de natura acestora, prin aprecierea probabilităţii de apariţie a lor şi a consecinţelor pe care le presupun pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunurile materiale;

  - informarea populaţiei privind riscurile potenţiale la care este supusă, inclusiv pentru locuinţe şi gospodării, precum şi în ceea ce priveşte modul de comportare în caz de situaţii de urgenţă.

  - conştientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii cu întreaga comunitate/ societate;

  - asigurarea unui nivel optim de protecţie a populaţiei împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă, în funcţie de predictibilitatea acestora şi resursele materiale şi umane alocate acestei activităţi.

  În perioada analizată, personalul inspecţiei judeţene de prevenire a organizat şi condus, potrivit atribuţiilor specifice, instructaje, convocări, exerciţii/aplicaţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, acordând asistenţă tehnică de specialitate referitor la respectarea normelor de prevenire în domeniul situaţiilor de urgenţă, întocmirea documentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor de urgenţă voluntare şi private, a modului de intervenţie în cazul producerii unor situaţii de urgenţă şi alte aspecte ce vizează domeniul sus menţionat, astfel: • organizarea şi desfăşurarea a 3 instructaje de pregătire cu şefii serviciilor

  voluntare pentru situaţii de urgenţă în conformitate cu Planul anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2009 (comparativ cu anul 2008 când au fost organizate 2 instruiri). La final participanţii au primit pe suport magnetic teme de pregătire specifice domeniului situaţiilor de urgenţă, filme educative privind modul de comportare în situaţiile sus menţionate, etc.. Cele 3 instructaje s-au desfăşurat astfel:

  - în data de 17.02.2009, în municipiul Botoşani. Procentul de participare a fost de 91 % (planificaţi 78, prezenţi 71). Au absentat reprezentanţi ai localităţilor: Adăşeni, Manoleasa, Mitoc, Răchiţi, Romîneşti, Stăuceni, Vîrfu Cîmpului.

  - în perioada 20-22.05.2009, instructajul s-a desfăşurat pe 3 centre de pregătire (Dorohoi, Botoşani, Ştefăneşti). Procentajul de participare a fost de 87%, (planificaţi 78, prezenţi 68). Au absentat reprezentanţi ai

 • 4

  localităţilor: Coţuşca, Cristineşti, Rădăuţi – Prut, Mihai Eminescu, Adăşeni, Avrămeni, Mitoc, Coşula, Flămînzi, Tudora.

  - în perioada 17-21.08.2009, instructajul s-a desfăşurat pe 5 centre de pregătire (Dorohoi, Botoşani, Ştefăneşti, Darabani, Săveni). Au participat 70 de şefi de servicii din totalul de 78 planificaţi, procentajul de participare fiind de 89.7%. Nu s-au prezentat reprezentanţi ai localităţilor: Coşula, Săveni, Albeşti, Todireni, Vîrfu Cîmpului, Bucecea, Mihai Eminescu, Cândeşti.

  • organizarea şi desfăşurarea a 2 instructaje de pregătire cu personalul unităţilor de învăţământ (faţă de un singur instructaj în 2008), după cum urmează:

  - un instructaj cu conducătorii/directorii de instituţii de învăţământ în data de 12.02.2009. Din totalul de 166 directori de instituţii de învăţământ, au participat 122, procentajul de participare fiind de 73,4%. La final participanţii au primit pe suport magnetic modele de acte de autor

Embed Size (px)
Recommended