Home >Documents >MEDIUM VI NDECAREA - cdn4. glandei tiroide... · PDF fileMEDIUM MEDICAL VINDECABEA...

MEDIUM VI NDECAREA - cdn4. glandei tiroide... · PDF fileMEDIUM MEDICAL VINDECABEA...

Date post:24-Sep-2019
Category:
View:14 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • TIMES:

  m Medical

  MEDIUM MEDICAL

  VI NDECAREA GLANDEI TI RCIDE

  ADEVARUL DIN SPATELE BOLII LUI HASHIMOTO, BOLII LUI GRAVES, INSOMNIEI,

  HtPOTtROlDlEl, NODULILOR LA TIROIDA $l BOLII EPSTEIN-BARR

  ANTHONY WILLIAM

  Tnnoucrare DtN LTMBA ENGLEZA: Cristian HANU

  ADEVAR fl$ ,wr* Braqov,2018

 • CUPRINS

  CuvAnt inainte O notd pentru cititor

  Partea l: Revelafii referitoare la glanda tiroida

  Capitolul 1 Adevdruldespre glanda tiroida......... ..........3 Capitolul 2 Factorli care declangeazl.boalaviralda tiroidei............................... 1i Capitolul 3 Cum opereazd virusul glandei tiroide ........ jT Capitolul 4 Adevaratulscop alglandeitiroide......... ..............,........ g1 Capitolul 5 Explicarea simptomelor gi afecfiunilor de care suferi....................... gs Capitolul 6 Cancerul la tiroida .................67 Capitolul 7 Testele ambigue pentru evaluarea tiroidei ....................79 Capitolul 8 Medicafia pentru tiroida.......... ..................77

  Partea a ll-a: Marile gregeli care te impiedica sa te vindeci

  Capitolul 9 O punte de legatura cdtre o stare mai bund de sanatate ................87 Capitolul 10 Marea Gregeala nr. 1 : Confuzia autoimuna .................. 95 Capitolul 11 Marea Gregeall,nr.2: Perspectiva gregitd asupra bolilor misterioase... 99 Gapitolul 12 Marea Gregeald nr. 3: Prezenlarea de etichete in loc de rdspunsuri .. 1 01 Capitolul 13 Marea Gregeala nr. 4: lnflamalia- cauzita bo|ii............................ .103 Capitolul 14 Marea Gres,eald nr. 5: Mitulmetabolismului .................................. 107 Capitolul 15 Marea Gregeala nr. 6: Jocul de-a ,,dalivina pe gene" ................... 111 Capitolul 16 Marea Gregeald nr. 7: lgnorarea celor patru factori care nu iartrl .... 1 1S Capitolul 17 Marea Gregeala nr. B: ,,Nu existd decAt in mintea ta" .............,...... 1 j g Capitolul 18 Marea Gregeala nr. g: ,,Ji-ai creat singur boala" ......_.. j2j

  rt il xt 2

  a il 6 fr

  alFc 2Tiftrhrr zo

  *,: full I;qtutr ilt Qturr 3r

 • suferi ....... . .. .. .. . .. .. .. . . 35

  ................. 73

  77

  de sdnatate ................ 87

  bolilor misterioase ... 99

  h loc de raspunsuri .. 10i bolii ............................ 1 03

  pe gene" ................... 111

  tactori care nu iarta . ... 1 1 5

  ta" .................... 1'1 I 121

  1

  17

  Partea a lll-a: Regenerarea glandeitiroide

  Capitolul 19 A sosit timpulsailireconstruiegticorpul......... ...........127 Capitolul 20 Viala frira glanda tiroida......... ................. 131 Capitolul 21 Conceplii gregite comune si ce anume trebuie sa evifi.................. 133 Capitolul 22 Alimente, plante medicinale, plante aromatice gisuplimente cu efecte

  vindecatoare extrem de puternice ..........141 Capitolul 23 Un program de recuperare a glandei tiroide in 90 de 2i1e.............. 153 Capitolul 24 Refete pentru vindecarea tiroidei ............ 163 Capitolul 25 Tehnici pentru vindecarea tiroidei......... ...227 Capitolul 26 in sfArgit vindecatd - Povestea unei femei ................. 231

  Partea a lV-a: Secretele somnului

  Capitolul 27 lnsomnia si glanda tiroida......... .............. 239 Capitolul 28 Somnul- sursa a stariide bine ..............243 Gapitolul- 29 ldentificarea problemelor legate de somn.......... ........247 Capitolul 30 Vindecarea problemelor legate de somn.......... .........255 Gapitolul 31 De ce sunt benefice visele,,urdte ............261

 • CAPITOLUL 1

  Adevarul despre glanda tiroida

  Te trezegti devreme pentru marea zi. Te -braci cu ateniie, mandnci un mic dejun con- = stent gi lagi un mesaj pentru geful tau pentru a-r reaminti ca vei intArzia. ln maginii, in drum scre cabineiul medicului, simfi un firicel de spe- 'arta la gdndul ca data viitoare cdnd te vei afla : rrolanul maginii, vei avea un control ceva mai -are asupra vielii tale.

  Poate ca doctoruliti va da in sfArgit un ras- :rns, explicAndu-ti de ce !i-ai pierdut somnul, l: ce nu reugegti sii ili conirolezi deloc greu- a:ea, de ce te lupti cu ceala mentala, de ce'.

  cade parul sau de ce te simJi tot timpul atAt :: obosit. in sflrsit, te gAndegti, voi inlelege :. ce am aceste bufeuri de caldura, de ce am =,::remitalile mdinilor gi picioarelor atlt de reci, :: ce mi-au devenit unghiile fragile gi pielea -scata, de ce am palpitatii la inima, picioare =iitate, probleme cu memoria, puncte care -.i plutesc prin fala ochilor, mugchii slabili, flu- --Latii hormonale, ameleli, furnicaturi gi amor- .-'ala, de ce aud un blzilit sau un tiuitin urechi, :: ce ma dor toate si de ce sufar de anxietate : Tepresie. in sala de agteptare, abia reugegti sa te concentrezi asupra revistei pe care o Jii- mAna, agteptAnd sa fii chemat in cabinetul - edicului.

  in sfdrgit, sosegte gi momentul cel mare, :sti condus in sala de examinare, unde iei loc gi '-cerci

  sa respiri addnc. CAteva minute mai tarziu

  sose$te gi doctorul. Dupa cdteva momente de conversafie ugoara, ili da verdictul:

  - Suferi de tiroidita lui Hashimoto. Te simti ugurat auzind ca simptomele de

  care suferi au un nume... dar acesta nu ifi spune nimic in privinla problemei tale.

  - Ce este asta? intrebi. - Analizele sdngelui arala ca ai o prezenlA

  ridicata a anticorpilor pentru tiroida. Daca adEr- ugam gi nivelul ridicat al hormonului care stimu- leaza tiroida (TSH), glanda tiroida marita pe care am vazut-o la ultima examinare gi simptomele de hipotiroidie pe care le manifegti, totul indica faptul ca sistemul tdu imunitar a devenit confuz. Noi numim acest lucru: reacJie autoimuna, ceea ce inseamna ca organismul tdu iJi atacdr tiroida, ca gi cum aceasta ar fi o prezenJa straina. Acest lucru inflameaza glanda si o distruge in timp, reducandu-i treptat fu ncf ionalitatea.

  ParcA nu te mai simli la fel de ugurat in timp ce i|i imaginezi aceasta glanda micuJa gi ino- centa de labaza gAtului tau atacata de propriul tau sistem imunitar. li-ai dori ca diagnosticul sd poata fi la fel ca pantofii pe care i-ai comandat online gi pe care i-ai returnat cdnd ai vazut ca te strAng. Nu mi s-au potrivit, ai indicatin caseta de returnare, gi astfel ai scapat de ei, fiind liber sa iJi alegi o alta pereche, mai potrivita. De aceasta datEr insa, egti nevoit sa privegti in faJa realitatea.

  - Cum s-a intdmplat aga ceva?

 • MEDIUM MEDICAL VINDECABEA GLANDEI TIFOIDE

  - Este posibil sa ai o deficienta genetica la autojmunitate, declangata de diferifi factori de mediu precum bacteriile, dieta sau stresul.

  - Totugi, nu infeleg... De ce s-ar ataca organismul meu pe el insugi? Cum s-a nascut aceasta confuzie?

  - Ei bine, if i raspunde doctorul, cauza exacta a bolilor autoimune nu este cunoscutA.

  i1i ofera apoi un zAmbet plin de simpatie. - Dar cercetarile avanseaza de la o zi la alta.

  Acum, haide sa discutam despre medicamente. in timp ce te afli la volanul masinii pe drumul

  de intoarcere, nu te simli deloc mai bine decat la venire. Dimpotriva, te simti trAdai. Cum a putut propriul tau corp sd ili faca asa ceva? Cu ce ai gregit ca sd meriJi un sistem imunitar care a luat-o razna? ln cine sa mai ai incredere, daca nici macarin propriul tau corp nu poti aveal?

  Poate cd scenariul de mai sus nu descrie exact povestea ta. Poate ca ai fost diagnosticat cu boala lui Graves, o boalii autoimuna, dupa cum |i-a spus doctorul, care face ca tiroida sa funcfioneze excesiv.

  Poate ti s-a spus ca suferi de hipotiroidie, de o productie deficitara de hormoni tiroidieni, lucru indicat de o analiza a sangelui sau intuit de un medic care gtie sa interpreteze semnele. Poate ca ai un nodul la tiroida, un chist sau chiar o tumoare. Dacd ifi intrebi doctorul cum s-a intdmplat acest lucru, el ili raspunde ca este posibil sa imbatranesti prematur, mesal destul de dramatic, mai ales daca ai 20 sau 30 9i ceva de ani.

  Poate ca doctorultau nu s-a oprit la un diag- nostic al tiroidei. Pe lAnga boala lui Hashimoto sau a lui Graves, hipotiroidie sau hipertiroidie, tiroiditri sau o tumoare, poate ca mai suferi 9i de boala Lyme, de artrita reumatoida (AR), de fibromialgie, sau poate treci prin perimenopa- uza sau menopauza, AlJi doctori !i-ar putea spune cA esti ipohondru gi ca totul exista ,,numai in mintea ta", Iucru care te raneste cel mai tare, dat fiind ca egti primul care gi-ar dori sa nu ai niciun fel de probleme. intr-un astfel de caz, Ji se pare cd nu ai cui sd te plAngi, caci nimeni nu te asculta.

  Poate cd, atunci cdnd ai fost prima data Ia medic, analizele 9i examinareafizicit nu au reve- lat nicio problema de sanatate. Te-ai dus de la un medic la altul, in cautare de raspunsuri, dar nimeni nu Ji-a gdsit nimic. Ai inceput sa iti pierzi incredereain medici, dar giin tineinsuJi, Convins pentru o vreme ca simptomele tale exista doar in mintea ta, ai citit tot ce ai giisit in literatura de specialitate gi ai ajuns la propriile tale conclu- zii referitoare la sAnatatea ta. Ai incercat sa iti schimbi dieta gi ai simJit o anumita ugurare, dar Iiecare zi continua sa fie un efort, cAci in conti- nuare nu te simii Ia apogeu.

  Poate ca te-ai simfit prea nervos la gAndul de a-!i vizita doctorul pentru oboseala, anxi- etatea, ceala mentala si amelelile pe care le simti. Ai citit mai multe articole despre glanda tiroida gi te intrebi daca aceasta este cauza problemelor tale,

  Sau poate cd astfel de simptome persis- tente gi inexplicabile, ori o boala identificata a tiroidei afecteazir o persoana draga de ldnga tine. Asigti astfel la drama unei fiinte iubite afec- tate de aceastd boala cronica 9i ili doregti sa o pofi face sa dispard cumva, astfel incdt ruda sau prietenul tau sa revinA l

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended