Home >Documents >MEDIUM VI NDECAREA - cdn4.libris.ro glandei tiroide... · MEDIUM MEDICAL VINDECABEA GLANDEI TIFOIDE...

MEDIUM VI NDECAREA - cdn4.libris.ro glandei tiroide... · MEDIUM MEDICAL VINDECABEA GLANDEI TIFOIDE...

Date post:24-Sep-2019
Category:
View:16 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • TIMES:

  m Medical

  MEDIUM MEDICAL

  VI NDECAREAGLANDEI TI RCIDE

  ADEVARUL DIN SPATELE BOLII LUI HASHIMOTO, BOLII LUI GRAVES, INSOMNIEI,

  HtPOTtROlDlEl, NODULILOR LA TIROIDA $l BOLII EPSTEIN-BARR

  ANTHONY WILLIAM

  Tnnoucrare DtN LTMBA ENGLEZA: Cristian HANU

  ADEVAR fl$ ,wr*Braqov,2018

 • CUPRINS

  CuvAnt inainteO notd pentru cititor

  Partea l: Revelafii referitoare la glanda tiroida

  Capitolul 1 Adevdruldespre glanda tiroida......... ..........3Capitolul 2 Factorli care declangeazl.boalaviralda tiroidei............................... 1iCapitolul 3 Cum opereazd virusul glandei tiroide ........ jTCapitolul 4 Adevaratulscop alglandeitiroide......... ..............,........ g1Capitolul 5 Explicarea simptomelor gi afecfiunilor de care suferi....................... gsCapitolul 6 Cancerul la tiroida .................67Capitolul 7 Testele ambigue pentru evaluarea tiroidei ....................79Capitolul 8 Medicafia pentru tiroida.......... ..................77

  Partea a ll-a: Marile gregeli care te impiedica sa te vindeci

  Capitolul 9 O punte de legatura cdtre o stare mai bund de sanatate ................87Capitolul 10 Marea Gregeala nr. 1 : Confuzia autoimuna .................. 95Capitolul 11 Marea Gregeall,nr.2: Perspectiva gregitd asupra bolilor misterioase... 99Gapitolul 12 Marea Gregeald nr. 3: Prezenlarea de etichete in loc de rdspunsuri .. 1 01Capitolul 13 Marea Gregeala nr. 4: lnflamalia- cauzita bo|ii............................ .103Capitolul 14 Marea Gres,eald nr. 5: Mitulmetabolismului .................................. 107Capitolul 15 Marea Gregeala nr. 6: Jocul de-a ,,dalivina pe gene" ................... 111Capitolul 16 Marea Gregeald nr. 7: lgnorarea celor patru factori care nu iartrl .... 1 1SCapitolul 17 Marea Gregeala nr. B: ,,Nu existd decAt in mintea ta" .............,...... 1 j gCapitolul 18 Marea Gregeala nr. g: ,,Ji-ai creat singur boala" ......_.. j2j

  rtilxt2

  ail6fr

  alFc2Tiftrhrr zo

  *,: full I;qtutr iltQturr 3r

 • suferi ....... . .. .. .. . .. .. .. . . 35

  ................. 73

  77

  de sdnatate ................ 87

  bolilor misterioase ... 99

  h loc de raspunsuri .. 10ibolii ............................ 1 03

  pe gene" ................... 111

  tactori care nu iarta . ... 1 1 5

  ta" .................... 1'1 I121

  1

  17

  Partea a lll-a: Regenerarea glandeitiroide

  Capitolul 19 A sosit timpulsailireconstruiegticorpul......... ...........127Capitolul 20 Viala frira glanda tiroida......... ................. 131Capitolul 21 Conceplii gregite comune si ce anume trebuie sa evifi.................. 133Capitolul 22 Alimente, plante medicinale, plante aromatice gisuplimente cu efecte

  vindecatoare extrem de puternice ..........141Capitolul 23 Un program de recuperare a glandei tiroide in 90 de 2i1e.............. 153Capitolul 24 Refete pentru vindecarea tiroidei ............ 163Capitolul 25 Tehnici pentru vindecarea tiroidei......... ...227Capitolul 26 in sfArgit vindecatd - Povestea unei femei ................. 231

  Partea a lV-a: Secretele somnului

  Capitolul 27 lnsomnia si glanda tiroida......... .............. 239Capitolul 28 Somnul- sursa a stariide bine ..............243Gapitolul- 29 ldentificarea problemelor legate de somn.......... ........247Capitolul 30 Vindecarea problemelor legate de somn.......... .........255Gapitolul 31 De ce sunt benefice visele,,urdte ............261

 • CAPITOLUL 1

  Adevarul despre glanda tiroida

  Te trezegti devreme pentru marea zi. Te-braci cu ateniie, mandnci un mic dejun con-= stent gi lagi un mesaj pentru geful tau pentrua-r reaminti ca vei intArzia. ln maginii, in drumscre cabineiul medicului, simfi un firicel de spe-'arta la gdndul ca data viitoare cdnd te vei afla: rrolanul maginii, vei avea un control ceva mai-are asupra vielii tale.

  Poate ca doctoruliti va da in sfArgit un ras-:rns, explicAndu-ti de ce !i-ai pierdut somnul,l: ce nu reugegti sii ili conirolezi deloc greu-a:ea, de ce te lupti cu ceala mentala, de ce'.

  cade parul sau de ce te simJi tot timpul atAt:: obosit. in sflrsit, te gAndegti, voi inlelege:. ce am aceste bufeuri de caldura, de ce am=,::remitalile mdinilor gi picioarelor atlt de reci,:: ce mi-au devenit unghiile fragile gi pielea-scata, de ce am palpitatii la inima, picioare=iitate, probleme cu memoria, puncte care-.i plutesc prin fala ochilor, mugchii slabili, flu---Latii hormonale, ameleli, furnicaturi gi amor-.-'ala, de ce aud un blzilit sau un tiuitin urechi,:: ce ma dor toate si de ce sufar de anxietate: Tepresie. in sala de agteptare, abia reugegtisa te concentrezi asupra revistei pe care o Jii- mAna, agteptAnd sa fii chemat in cabinetul- edicului.

  in sfdrgit, sosegte gi momentul cel mare,:sti condus in sala de examinare, unde iei loc gi'-cerci

  sa respiri addnc. CAteva minute mai tarziu

  sose$te gi doctorul. Dupa cdteva momente deconversafie ugoara, ili da verdictul:

  - Suferi de tiroidita lui Hashimoto.Te simti ugurat auzind ca simptomele de

  care suferi au un nume... dar acesta nu ifi spunenimic in privinla problemei tale.

  - Ce este asta? intrebi.- Analizele sdngelui arala ca ai o prezenlA

  ridicata a anticorpilor pentru tiroida. Daca adEr-ugam gi nivelul ridicat al hormonului care stimu-leaza tiroida (TSH), glanda tiroida marita pe caream vazut-o la ultima examinare gi simptomelede hipotiroidie pe care le manifegti, totul indicafaptul ca sistemul tdu imunitar a devenit confuz.Noi numim acest lucru: reacJie autoimuna, ceeace inseamna ca organismul tdu iJi atacdr tiroida,ca gi cum aceasta ar fi o prezenJa straina. Acestlucru inflameaza glanda si o distruge in timp,reducandu-i treptat fu ncf ionalitatea.

  ParcA nu te mai simli la fel de ugurat in timpce i|i imaginezi aceasta glanda micuJa gi ino-centa de labaza gAtului tau atacata de propriultau sistem imunitar. li-ai dori ca diagnosticul sdpoata fi la fel ca pantofii pe care i-ai comandatonline gi pe care i-ai returnat cdnd ai vazut ca testrAng. Nu mi s-au potrivit, ai indicatin caseta dereturnare, gi astfel ai scapat de ei, fiind liber saiJi alegi o alta pereche, mai potrivita. De aceastadatEr insa, egti nevoit sa privegti in faJa realitatea.

  - Cum s-a intdmplat aga ceva?

 • MEDIUM MEDICAL VINDECABEA GLANDEI TIFOIDE

  - Este posibil sa ai o deficienta genetica laautojmunitate, declangata de diferifi factori demediu precum bacteriile, dieta sau stresul.

  - Totugi, nu infeleg... De ce s-ar atacaorganismul meu pe el insugi? Cum s-a nascutaceasta confuzie?

  - Ei bine, if i raspunde doctorul, cauzaexacta a bolilor autoimune nu este cunoscutA.

  i1i ofera apoi un zAmbet plin de simpatie.- Dar cercetarile avanseaza de la o zi la alta.

  Acum, haide sa discutam despre medicamente.in timp ce te afli la volanul masinii pe drumul

  de intoarcere, nu te simli deloc mai bine decat lavenire. Dimpotriva, te simti trAdai. Cum a pututpropriul tau corp sd ili faca asa ceva? Cu ceai gregit ca sd meriJi un sistem imunitar care aluat-o razna? ln cine sa mai ai incredere, dacanici macarin propriul tau corp nu poti aveal?

  Poate cd scenariul de mai sus nu descrieexact povestea ta. Poate ca ai fost diagnosticatcu boala lui Graves, o boalii autoimuna, dupacum |i-a spus doctorul, care face ca tiroida safuncfioneze excesiv.

  Poate ti s-a spus ca suferi de hipotiroidie,de o productie deficitara de hormoni tiroidieni,lucru indicat de o analiza a sangelui sau intuitde un medic care gtie sa interpreteze semnele.Poate ca ai un nodul la tiroida, un chist sauchiar o tumoare. Dacd ifi intrebi doctorul cums-a intdmplat acest lucru, el ili raspunde ca esteposibil sa imbatranesti prematur, mesal destulde dramatic, mai ales daca ai 20 sau 30 9i cevade ani.

  Poate ca doctorultau nu s-a oprit la un diag-nostic al tiroidei. Pe lAnga boala lui Hashimotosau a lui Graves, hipotiroidie sau hipertiroidie,tiroiditri sau o tumoare, poate ca mai suferi 9ide boala Lyme, de artrita reumatoida (AR), defibromialgie, sau poate treci prin perimenopa-uza sau menopauza, AlJi doctori !i-ar puteaspune cA esti ipohondru gi ca totul exista,,numai in mintea ta", Iucru care te raneste celmai tare, dat fiind ca egti primul care gi-ar dorisa nu ai niciun fel de probleme. intr-un astfelde caz, Ji se pare cd nu ai cui sd te plAngi, cacinimeni nu te asculta.

  Poate cd, atunci cdnd ai fost prima data Iamedic, analizele 9i examinareafizicit nu au reve-lat nicio problema de sanatate. Te-ai dus de laun medic la altul, in cautare de raspunsuri, darnimeni nu Ji-a gdsit nimic. Ai inceput sa iti pierziincredereain medici, dar giin tineinsuJi, Convinspentru o vreme ca simptomele tale exista doarin mintea ta, ai citit tot ce ai giisit in literatura despecialitate gi ai ajuns la propriile tale conclu-zii referitoare la sAnatatea ta. Ai incercat sa itischimbi dieta gi ai simJit o anumita ugurare, darIiecare zi continua sa fie un efort, cAci in conti-nuare nu te simii Ia apogeu.

  Poate ca te-ai simfit prea nervos la gAndulde a-!i vizita doctorul pentru oboseala, anxi-etatea, ceala mentala si amelelile pe care lesimti. Ai citit mai multe articole despre glandatiroida gi te intrebi daca aceasta este cauzaproblemelor tale,

  Sau poate cd astfel de simptome persis-tente gi inexplicabile, ori o boala identificata atiroidei afecteazir o persoana draga de ldngatine. Asigti astfel la drama unei fiinte iubite afec-tate de aceastd boala cronica 9i ili doregti sao pofi face sa dispard cumva, astfel incdt rudasau prietenul tau sa revinA la persoana care afost inainte,

  Poate ca egti tu insuli doctor gi te doareinima sd vezi pacient dupd pacient in durericronice sau intr-o stare de disconfort. Citestiultimele teorii legate de autoimunitate si desanatatea glandei tiroide. Citegti printre rAndurisimptomele, nu consideri cA analizele sangeluiofera un raspuns final, le prezinJi pacientilor taiultimele instrumente de gestionare a bolii cro-nice gi observi medicamentele care nu le oferanicio alinare, dar continui sa agtepfi un studiurevoluJionar care sdr rezolve o datA pentru tot-deauna misterele glandei tiroide.

  Daca ai trait o experienJa similara unuia dinscenariile de mai sus, afla ca nu esti singurul, cidoar unul din milioanele de oameni care se con-frunta cu simptome misterioase pe care comu-nitaJile medicale au inceput sa le conecteze cuboala glandei tiroide. Desi povestea ta este cAtse poate de personala, iar detaliile ei particulare

  JOCUL ARUNC,I-A UNUL I.A AI.

 • E

  irc : 'cst prima data lama'ea'izicd nu au reve-u-i-.a:e. Te-ai dus de laj1'€..3 le raspunsuri, darc. : '^ceput sa iti pierzir S,

  '- . re inSufi. Convins

  ]tcr:: tale exista doarE a lasit in literatura deh c":::iile tale conclu-lei :a. Ai incercat sa iJiic a--Tita ugurare, dar., .r- :'cr-t, caci in conti-3e-rt !'=a nervos la gAndulp€-:.,, oboseala, anxi-s a-etelile pe care leaa t: e despre glanda;i :::asta este cauza

  S C; s mptome perSiS-n c .lala identificata ars3a-a draga de ldngala --= iiinte iubite afec-qc- ia si iti doregti siiIJr:-. a. astfel incAt rudarxna a persoana Care a

  sji l3ctor 9i te doareduci cacient in durerie c: c.sconfort, Citestile a-:cimunitate gi dee. C::sti printre rAnduri* :a analizele sdngeluib c':zrqti pacienlilor taiI gES: cnare a bolii cro-rrer:s e care nu le oferarJ sa astepti un studiuDF.: : data pentru tot-a ':'r le.re..:a similara unuia dinki :i ^,t egti singurul, cioe:arreni care se con-ft€r':ase pe care comu-lpr-: sa le conecteze cues c:r.'estea ta este cAter :::allile ei particulare

  Adev6rul despre glanda tiroidd

  sunt unice, apartindndu-ti numai !ie, aldturi deline exista milioane de oameni care nu sunt dis-cusi sA accepte decat adevarul suprem referitora sanAtatea glandei tiroide.

  ln pofida dificultatilor legate de experienfa:a personala, simti nevoia sa iJi continui cauta-'ea. Indiferent de cAte ori Ji s-a spus ca boalaautoimuna consta intr-un atac al corpului impo--'rva sa, indiferent cdte autoritali susfin cd pro-: emele glandei tiroide sunt genetice, indiferent:ati altii te-au facut sEr te indoiegti de suferinJele:ale, cdte griji !i-ai fricut tu insuJi cA egti cumvaJefect" sau cAt te-ai intrebat daca nu cumva

  -r incerci suficient de mult sa te vindeci, ceva= impinge de la spate, facAndule sa crezi ca::va nu este in regula in toata aceasta poveste.

  De ce s-ar ataca organismul tdu pe el-sugi? Daca este adevarat ca problemele glan-::l tiroide sunt genetice, de ce s-au raspAndit=: doar in ultimele generaJii? Cum este posi-: ca toata suferinla la fizicit sA existe doar- rnintea ta, sau sd fie un fel de rdzbunare- : smica?

  Cu siguranla trebuie sa existe o explica-:= "nai buna, te gdndegti, nigte revelaiii care sEr:=a sens intregii povegti. Cel putin, aga ifi spune

  d.

  Si are dreptate.

  JOCUL ARUNCARII VINOVATIEI DELA UNUL LA ALTUL

  Doresc sa te asigur cd nu tu egti vinovat:=-:r'u simptomele sau pentru boala ta.

  Ai 'infeles? Doresc sa repet acest lucru, cdci-:-:tionarea opusd este incredibil de puter--

  -='. nu tu esti vinovat pentru simptomele sau-e-:'u boala ta.

  \u tu !i-ai creat boala. Nu tu ai atras-o gi nu-, = manifestat-o. ln niciun caz nu ti-ai imagi-

  - "

  -:. Nu te simli bolnav pentru cd egti nebun,;-=s. ..defect", plictisit sau pentru c5r ai voinfa, ':a. Nu tu ai atras simptomele asupra ta prin;r'.- :,ri negative sau prin focalizarea pe teama..='= e tale nu au nimic de-a face cu problemele: - :;'e te confrunti. Nu iti refuzi in subcongtient

  vindecarea pentru ca ifi doregti atenlia celordin jur. SuferinJa ta nu este o pedeapsd de laDumnezeu sau de la Univers, nici o rasplata kar-mica pentru ceva ce ai facut in aceast6 viafa sauintr-o alta.

  Mai mult decAt atAt, corpul tau nu te-atradat. Simptomele gi bolile glandei tiroide nureprezintd o revoltd a corpului tdu impotriva ta.El nu te-ar trada niciodata. Corpul nu face alt-ceva decdt sd lucreze zi 9i noapte pentru a tesusJine - caci te iubegte necondifionat.

  Nici chiar cele mai avansate informa-Jii referitoare la glanda tiroidd de pe piaJd nudescriu aceste adevaruri fundamentale. De ce?Deoarece traim intr-o societate in care toatalumea di vina pe altcineva. Oamenii incearcaintotdeauna sd umple golurile, indiferent dacadispun sau nu de solutiile corecte. Noi putemlrititirit probleme cu misterele Universului, con-gtienJi ca degi nu delinem toate raspunsurilereferitoare la timp gi la spaJiu, putem agtepta cagenera{iile urmatoare sd descopere aceste rds-punsuri. Daca suntem afectati insa de un lucrucare ne influenleaza direct, cum ar fi o durerefizica, absenJa rdspunsurilor nu ne mai sati-sface deloc.

  De aceea, noi avem tendinJa sd umplemacest gol, Atunci cAnd ceva nu merge aga cumtrebuie, ne dorim o explicafie, cAt mai rapidposibil. Spre exemplu, dacd un proiect da gregla serviciu, toata lumea doregte sa gtie cine estede vina. La baza acestei dorinJe sta un princi-piu foarte nobil: responsabilitatea. Cu cAt obfi-nem mai rapid rdspunsurile pe care le cdutam,ne gandim noi, cu atAt mai ugor vom putea evitape viitor repetarea unor gregeli similare.

  Ce se intdmpla insa dacd dam vina pe cinenu merita? De pilda, ce se intAmplii daca ingraba de a afla de ce sunt gregite datele din-tr-o fisa de lucru, un manager da vina pe tine,pregedintele executiv, susJindnd ca instrucJiu-nile tale au fost gregite de la bun inceput? Cese va intdmpla dacii de acum inainte, toli subal-ternii gi gefii tai (ba poate chiar gi tu insuli) igivor pierde increderea in sarcinile transmise detine? in mod paradoxal, ceilalJi se vor simJi mai

  it

 • MEDIUM MEDICAL VINDECAREA GLANDEI TIROIDE

  confortabil, caci au obiinut un raspuns gi au datvina pe cineva.

  Dar daca acest raspuns este gregit dinstart? Dacii instrucliunile tale au fost corecte dela bun inceput, adevdratul vinovat fiind un virusinformatic, lucru pe care nimeni nu gi-a dat oste-neala sa il depisteze, iar acum toata lumea davina pe tine?

  Exaci aga se petrec lucrurile cu boala glan-dei tiroide. ldeea de a nu avea o explicalie pentrufaptul cii un segment din ce in ce mai mare depopulalie sufera de dureri sau o stare de discon-fort pe termen lung lezeaza imaginea autoritaraa lumii medicale, aga cd acesta se vede nevoitsa umple cu orice pre! acest gol. in absenta altorraspunsuri, cercetatorii creeazd teorii precumcea a autoimunitafii, care aruncd povara vinova-liei pe corpul bolnavului. Aceste concepfii medi-cale gregite sunl Marile Erorl asociate cu bolilecronice, pe care le vom explora in Partea a ll-aa cd(ii de fa!a, Ele sunt bazate pe bune intenlii.$tiinfa medicala igi doregte sa Ie prezinte oame-nilor un motiv pentru care acegtia suferd deinsomnie, se ingraga necontrolat sau sufera deo oboseala coplegitoare, astfel incAt bolnavii sanu md creadain misterul simptomelor lor.

  Problema este ca aceste teorii au rapid prizala public, iar dacd sunt repetate de suficienteori, ele devin erori unanim acceptate, nemai-fiind puse la indoiala. Aga se face cd cerceta-rea medicala moderna opereazl pe premisa caprezum!ia autormunitiitii este corecta, explordnddiferitele motive peniru care sistemul imunitarataca glanda tiroidA. Aceastri premisa nu poateconduce la raspunsuri, caci boala autoimuna nuare nimic de-a face cu un atac al corpului impo-triva sa, iar boala glandei tiroide nu are nimicde-a face cu procesul de imbatrdnire, cu gene-tica, emiterea de gdnduri negative, ancorarea inanumite emoiii sau consumul anumitor alimentecare declangeaza inflamatii.

  Primirea unui diagnostic referitor la glandatiroida este dificila Ia orice vdrsta. Primirea maimultor diagnostice care te fac sd crezi ca orga-nismul tdu te-a tradat, atacdndu-se pe el insugi,este o povard foarte greu de dus. La fel de

  neplAcute sunt gi simptomele misterioase car6nici macar nu au un nume, astfel incAt sa ili potlexplica macar pa(ial ce se intAmpla in corpulsau in mintea ta.

  Daca te afli la vArsta pensionarii, aceastapovara pare extrem de nedreapta. Tocmai cdndai reugit sA te degrevezi de o buna parte din obli-galii gi simfi cd pofiincepe sa te bucuri plenarde viafa, apar aceste simptome care te impie-dica sa o faci.

  Daca problemele tiroidei apar la 30, 40 sau50 de ani, ele te pot face sd te simti imbatrA-nit inainte de vreme. Viata pe care te-ai straduitdin greu sd fi-o construiegti - familia pe care!i-ai fdcut-o, cariera ta - incep sa se destrame.Ajungi sd te intrebi astfel cum ai putea avea grijade cei care depind de tine, facdnd tot ceea cetrebuie sa faci.

  Daca te afli la o vdrsta la care abia ai deve-nit adult, aparifia acestor simptome !i se pareo sentinfa pe viafA. Aflat la inceputul unei cds-nicii sau al carierei, ori poate chiar inainte de afi apucat sa ili intemeiezi o familie sau sa ai oviafa profesionala, egti silit dintr-odatd sa trecipe banca de rezerve, intrebdndu-te cum te veiputea susline vreodata sau cum vei putea iniliaori menfine o relalie.

  lndiferent in ce etapa a viefii apar acestesimptome, tu ai deja foarte multe lucruri defacut. Ultimul lucru din lume de care ai nevoieeste sd crezi ca Ji-ai atras singur boala prin com-portamentul, gAndurile sau emoliile tale gregite.De altfel, aceasta convingere este extrem dedeparte de adevar. Prin urmare, putem scoateautovinovdfia din start din aceastA ecuafie. incontinuare, ili propun sd vorbim despre adeva-ralii factori care stau la baza imbolnavirii glandeitiroide, astfelincAt sa descoperim in final gi solu-.!iile pentru vindecarea acesteia.

  TTROTDA 9r VrRU$trNu putem decdt sa speram cain urmatoa-

  rele doua sau trei decenii, comunitAiile medicalevor define testele gi raspunsurile care !i-ar puteaaduce o alinare autentica. Din pdcate, daca

  eu&2Il san t)

  OrAi sr*fl

  rrfttriliissarE**

  ThEdH

  & gfftnae si ru

  ctu diit tirp

  GircnpdCI*r daca

  peflfueste posbl

  ,aEnte nu sunth,+ lhi terapeqi $*haga acestFbfi.ti cu?fia analizelorlr, € ca ajurg hrd mu$ oamernrHlirxlde decdtfoe$irHtioide tinde si

  Din pdcate,ifrrmafii referitoareru sunt suficiente-rse parte dintreQtului cd boalagegit, chiar gi cdeh sdndtatea acestdhahte ca ele sdsultafi de reporterirua sd propagesunt complet

  Mi-ag dori cacunoscute depoli face bine! DinGJte, gi estepentru a nu-!i maicdnd sa studieltm sunt bazale

 • TrF,: t a

  p sn-l:crnele misterioase careI ur - -Te. astfel incat sa iJi potiEta :e se intAmplA in corpul

  ih ,i:"c:a pensionarii, aceastaern :: ^edreapta. Tocmai cAndIrBr€: l3 o bund parte din obli-pd "-::oe sa te bucuri plenarDes:s s -ptome care te impie-

  rrele :':tdei apar la 30, 40 sauB pc- 'a:e sa te simti imbatrd-rE, . ata pe care te-ai straduitco-s:'-iesti - familia pe care

  era :a - lncep sa se destrame.E as:e cum ai putea avea grijard := :.e. facAnd tot ceea ce

  b c ,i's:a la care abia ai deve-t urc:s:3. simptome ti se parefA l'a: ia inceputul unei cas-E- :- c3ate chiar inainte de a*er-.:z o familie sau sa ai oii. es: srlit dintr-odata sA trecierve."^:rebAndu-te cum te veima:a sau cum vei putea initiaile.ce 3:aca a vieJii apar acestei de.: 'carte multe lucruri denJ I - Jme de care ai nevoierii a-'as singur boala prin com-ld.ir : sau emoJiile tale gresite.El c'r-. ngere este extrem dee:. ?" rrmare, putem scoatet sta: :tn aceaste ecualie. inopL- sa vorbim despre adeva-ita'i z :.aza ?mbolnavirii glandeihsa ::scoperim in final gi solu-caea a:esteia.

  rusilEcE: sa speram ca in urmatoa-idec;- . comunitalile medicalerg rasc-nsurile care ti-ar puteaa-it:-::a. Din pacate, daca

  Adevdrul despre glanda tiroida

  suferi chiar acum, nu cred ca egti dispus sa mai:stepJi 20 sau 30 de ani pentru a obJine aceste'aspunsuri. Cu siguranld, ai agteptat suficientle mult. Ai suferit mai mult decdt suficient. Aiavut suficienta rabdare. A sosit timpul sa afli:devarul gi sd descoperi raspunsurile referitoarea cauzele reale ale suferinlei tale.

  Daca ai fost diagnosticat cu boala Iui''lashimoto, hipotiroidie sau orice altd problemdegata de glanda tiroidd, existd o probabilitate'carte mare sd nu primegti un tratament adec-,at, caci atAt timp cAt nu cunosc cauza realaa imbolnavirii tiroidei, comunitdfile medicale nucot oferi remedii care siL o corecteze.

  Chiar dacEr Ji-ai facut analizele cerute in3eneral pentru tiroida, iar acestea !i-au iegit nor-rale, este posibil totugi sd ai un deficit sau osuperactivitate a glandei tiroide, caci analizele:rrente nu sunt in totalitate corecte.

  Unii terapeuli 9i medici mai intuitiviincep sA":teleaga acest lucru, caci au vdzut prea mulJi:acienli cu simptome clasice de hipotiroidie, inrofida analizelor care nu indica ceva nelalocul,!, aga cd ajung la concluzia corecta ca mult.rai multi oameni sufera de probleme ale glan-:ei tiroide decAt arata diagnosticele tradiJionale.icegti specialisti incep sa creada cEr boala glan-:ei tiroide tinde sa devinA o pandemie.

  Din pacate, nici chiar cele mai avansate-iormafii referitoare la tiroida din zilele noastre-r sunt suficiente. Mai mult decdt atdt, cea mai-are parte dintre ele sunt gregite. Din cauza'aptului ca boala glandei tiroide este inteleasa3resit, chiar 9i cele mai recente ca(i referitoarea sanatatea acestei glande sunt depdgite, chiar"^ainte

  ca ele sEr ajungd pe rafturi. Experfii con-srltati de reporteri la programele de gtiri conti-^ra sA propage teorii referitoare la tiroidd caresrnt complet invechite.

  Mi-ag dori ca raspunsurile corecte sa fie:.:noscute de acegti expe(i, astfel incAt sa te:oti face binel Din pdcate, ele nu sunt cunos-:.:te, si este impoftant sa 'inJelegi acest lucru3entru a nu-ti mai pierde timpul preiios incer-:and sA studiezi resursele curente, caci aces-.:a sunt bazale pe teorii referitoare la bolile

  cronice care ar trebui sa fie considerate de multdepagite. Daca o carte ifi spune ca boala luiHashimoto sau cea a lui Graves este cauzatirde faptul ca organismul tau se ataca singur (agacum pretind toate carJile moderne de specia-litate), gdndegte-te la ea ca la o relicva. Oriceincercare de a inlelege teoriile legate de glandatiroida echivaleaza cu o cdutare printr-un anti-cariat. Aceste teorii sunt simple vechituri cepot fi colectate pentru a-Ji aminti cum gdndeauoamenii din vremurile de demult. Altminteri, nute vor ajuta cu nimic saili rezolvi problemele dinprezent.

  Degi informaliile care exista la ora actualape piata nu ajutdr pe nimeni, ele ii conduc pefoarte mulli oameni pe cai gregite. De ce spunacest lucru? Din doua motive: 1) aceste surseopereaza pe premisa cd bolile autoimune repre-zinta un atac al organismului impotriva sa, lucruextrem de departe de adevar, aga cum vomvedea imediat, si 2) cu cdt specialigtii se focali-zeazamai mult asupra tiroidei, cu atat mai pufininclinali se simt ei sd fac-r un pas inapoi 9i savada imaginea de ansamblu.

  lar aceasta imagine este intr-adevZLr multmai ampla.

  Teoriile moderne nu sesizeazd decdtmomeala, similara unei rate din lemn plasateintr-un iaz ca sd atragd raJele sAlbatice, pentrua le putea impugca mai ugor. Aceasta momeala

  - ideea gregitd cii glanda tiroida este de vinapentru nenumaratele boli - reprezinta o distra-gere a atenJiei. Dacd ne ludm binoclul de Ia ochigi urcdm pe o movila mai inalta, observdm caexista un loc sigur pentru pasarile care gtiu sail caute. Ce vreau sa spun prin aceasta meta-fora este ca tu te poJi salva pe tine 9i pe ceidragi daca stii unde sa gasegti adevarul legat deglanda tiroida.

  Este tiroida oamenilor atacata? Da, este.Reprezinta ea un aspect impodant al starii desanatate? Mai mult chiar decdt ai putea crede.Este o tiroida compromisd motivul pentru caremilioane de oameni sufera de boli? Nu!

  Acesta este adeviuul fundamental caretrece neobservat in revistele medicale, pe

 • MEDIUM MEDICAL VINDECAREA GLANDEI TIROIDE

  lnternet gi in literatura de specialitate de ultimaord: nu problemele tiroidei sunt cauza supremaa imbolnavirii oamenilor. Dimpotrivd, ele suntdoar un alt simptom al adevaratei lor boli.

  Cauza imbolnavirii tiroidei este cu mult maiampla decAt aceasta glandii micuta de la bazagAtului, Problemele asociate cu aceasta nuexplicd miriadele de simptome pe care le poateexperimenta cineva, caci tiroida nu este sursaultima a acestora. Exista ceva mult mai invaziv,care afecteaza intregul organism, ceva omni-prezent, care este responsabil pentru lungalista de simptome atribuite glandei tiroide: viru-sultiroidei.

  Orice om care are acest virus comun fieexperimenteazit dqa probleme ale acesteiglande, fie urmeazd sa le experimenteze. larviru-sul nu afecteaza exclusiv glanda tiroida. AtuncicAnd ajunge in aceasta, el se afld deja in ceade-a treia etapd a evoluliei sale, dar fi-a afec-tat deja sdndtatea inclusiv inainte, chiar dacanu !i-ai dat seama de acest lucru. Virusul cauzeazafoarle multe simptome gi condifii, nu doarpe cele asociate direct cu tiroida, as,a cd esteposibil ca toate problemele tale legate de sana-tate sa fi avut ca singura cauza aceasta sursd,Chiar daca a ajuns la nivelul tiroidei, virusul nuse opregte aici. Scopul lui este sa mearga maideparte 9i sa ili dea pesie cap intregul sistemneryos, generAnd zeci de alte simptome miste-rioase care vor produce un haos gi mai mare inorganismul tAu.

  Din fericire, acum cd detii adevarul prin citi-rea acestei cA(i, tu ai puterea de a opri acesthaos.

  in capitolele care vor urma din Partea l,,,Revelalii referitoare la glanda tiroida", vom exa-mina in detaliu virusul tiroidei: cum funclioneazaacesta, cum genereaza el simptomele cu carete confrunli 9i ce trebuie sa gtii dacii !i-ai facutanalizele pentru tiroida sau dacd ai incercatmedicamentele pe care le prescriu in generaldoctorii pentru problemele asociate cu aceasta.ln Partea a ll-a, ,,Marile gres,eli care te impiedicasa te vindeci", vom analiza principalele erori careconduc la inlelegerea gregitd a simptomelor si

  a bolilor cronice, impiedicdnd astfel vindecareaacestora. ln partea a lll-a, ,,Regenerarea glan-dei tiroide", vei descoperi o trusd cu instrumentepentru vindecarea acestei glande. Vom examinace trebuie sd gtii dacd !i-ai extirpat deja tiroida,complet sau pa(ial, cum poli opri evolufia viru-sului, gi vei afla cAteva secrete pentru vindeca-rea gi revitalizarea glandei tale tiroide, dar gi arestului organismului tau. Prlntre aceste secretese va numara gi Metoda de Reabilitare a GlandeiTiroide de 90 de Zile, precum si o serie de reletemenite sd ajute acest proces.

  in sfArgit, din Pariea a lV-a, ,,secretele som-nului", vei afla cum poli sA ifi depagegti proble-mele legate de somn, de la trezirea in timpulnoplii 9i pAna la Irezirea de dimineafa fara ate simii odihnit sau chiar la incapacitatea de apune geand pe geanA de-a lungulintregii nopli.Problemele legate de somn sunt citate adese-ori ca un simptom al tulburarilor tiroidiene, daradevArul este cA insomnia are cauze mult maiprofunde. Somnul este un mister pentru comu-nitAlile medicale, dar reprezinta o componentachintesenliala a vindecarii de virusul tiroidei gi aprocesului de menfinere a sanatalii pe viitor. Deaceea, am decis sa ii acord o intreaga secfiunein cadrul acesteic6(i. Cu tofii meritam un somnodihnitor, iar acesta ne stA la dispozilie, dacagtim ce trebuie sd facem.

  NOUL EXPERT iru OOTTAENIUL GLANDEIT|ROTDE: TU INSUTT

  in aceasta cafte vei gasi numeroase ras-punsuri clare pe care le-ai agteptat foarte multtimp. Ele provin de la o sursa superioara 9i itiexplicd cum ai ajuns sa te imbolnavegti gi ce pofiface pentru a inversa acest proces. De altfel, polispune cd ai inceput deja acest proces. Aflareaadevarulu i reprezinta intotdeau na prim ul pas.

  CAnd vei ajunge la ultima pagina a ca(ii, veideline cunogtinfe la nivel de expert referitoare laglanda tiroida, care vor depagi cu mult ieoriileexistente la ora actuald pe piafa. Veifi astfel maiinformat ca oricine altcineva in privinla acesteiglande. La urma urmelor, ce este un expert in

  gEItmmdff,

  Greh

  cne sletoib,dr$atr.JEatri

  silglr O,ghlda

  luub nr s€ffima

 • Adevdrul despre glanda tiroidd

  astfel vindecarea,Regenerarea glan-

  tusii cu instrumenteVom examina

  o

of 12/12
MEDIUM MEDICAL VI NDECAREA GLANDEI TI RCIDE ADEVARUL DIN SPATELE BOLII LUI HASHIMOTO, BOLII LUI GRAVES, INSOMNIEI, HtPOTtROlDlEl, NODULILOR LA TIROIDA $l BOLII EPSTEIN-BARR ANTHONY WILLIAM Tnnoucrare DtN LTMBA ENGLEZA: Cristian HANU ADEVAR fl$ ,wr* Braqov,2018
Embed Size (px)
Recommended