+ All Categories
Home > Documents > mediu deseuri

mediu deseuri

Date post: 08-Apr-2018
Category:
Upload: n1s2or6874
View: 252 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 17

Transcript
 • 8/6/2019 mediu deseuri

  1/17

  Volumul anualde deseuri in UEeste de 3,5 tonepe persoana, pean; din acestea,5 1 8 k gr e p r e z i n t adeseuri solidem u n i c i p a l e(restul sunt deseuri industriale, miniere,provenite din constructii sau demolari).Cantitatea de deseuri municipale a crescut dela 460 kg acum zece ani si este in crestere incain multe tari. Parlamentul European aabordat aceasta problema: doua rapoarte aufost dezbatute in plen luni, ]n data de 12februarie,la Strasbourg.Desi 33% din deseurile municipale suntreciclate si 18% incinerate, o mare parte (49%)sunt inca depozitate in rampe de gunoi. InComunitatea Europeana nu exista standarde

  minime in legatura cu deseurile, iar volumulacestora continua sa creasca.Cum putem evita sa fim ingropati sub tone dedeseuri? Parlamentul European sprijina opolitica a deseurilor bazata pe cinci prioritati(in ordinea importantei):1. prevenire

  2. reutilizare3. reciclarea materialelor4. alte operatiuni de recuperare

  eliminare(depunerein rampele de gunoi).Reciclarea are un potential important in

  reducerea poluarii si oricine poate contribui laaceasta.

  Consumul de energie este redus cu cel putin25%, iar poluarea atmosferica cu 75% pentrufiecare tona de hartie produsa din hartiereciclabila si nu din lemn. De aceea, reciclareahartiei si a cartonului este foarte importanta.Nivelurile de reciclare in statele membrevariaza de la 28% pana la 53%pentru hartie sicarton (media pe UE este 49,6%) si intre 21%si 70% pentrusticla.

  Exista insa discrepante mari intre statelemembre, de la cele care recicleaza cel mai

  Decesareciclam?

  27 februarie 7200

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  Decesa

  informare

  reciclam?

  RolulParlamentuluiEuropean

  Parlamentul pentru stoparea acumularii

  deseurilor

  Incineratoarele

  Stopareaacumulariidedeseuri

  Comisia pentru Mediu pentru o politica

  eficienta a deseurilor

  Cincicategoriidedeseuri

  O mai buna distinctie intre deseuri sisub-produselecaremaipotfiexploatate

  IndatoririleStatelorMembre

  Strategietematica

  Poluatorulplateste

  Cataloguleuropeanaldeseurilor

  Masuriinterne

  Surse de

  Europeni.Mndri c suntem Romni!

  Cumevitamsafimingropatisubmuntidedeseuri?i

 • 8/6/2019 mediu deseuri

  2/17

  putin (90% din deseuri merg la rampele de gunoi)pana la cele care respecta mai mult mediul (65%din deseuri sunt reciclate, 25% incinerate si 10%depusela rampele de gunoi).

  Doua rapoarte redactate de Comisia pentru mediuau fost dezbatute in plen, luni, 12 februarie si

  v o t a t e m a r t i , 1 3februarie.P r im ul , r e fe r it o r l apropunerea de directivaa P a r l a m e n t u l u iEuropean si a Consiliuluiprivind deseurile, esteredactat de deputatab r i ta n i ca C a r ol i n e

  J a c ks o n ( P P E- D E ). Acesta se concentreazap e p revenire si c er estabilirea unor obiectiveo b l i g at o r i i p e n t r ustabilizarea productiei

  de deseuri (stabilizarea in 2012 la nivelul din2008). De asemenea, raportul incurajeazarefolosirea si reciclarea pentru reducerearampelor de gunoi si cere reintroducerea ierarhieiactuale a deseurilor, care stabileste cinci prioritatide actiune in ordine descrescatoare.Cel de-al doilea raport, referitor la o strategietematica privind reciclarea deseurilor, esteredactat de deputatul olandez Johannes Blokland(ID) si cere interzicerea rampelor de gunoi pentrutoate deseurile reciclabile pana in 2020. In acelasitimp, raportul cere Comisiei sa propuna masuriconcrete de prevenire a deseurilor si sa dezvolte oserie de indicatori pana in 2008.

  Parlamentul European s-a declarat in favoareaunor actiuni concrete de stopare a acumulariideseurilor, cu prilejul adoptarii a doua rapoarteprivind noua directiva-cadru propusa de Comisiein ac easta p r iv int a. Depu t at ii eur open iintentioneaza sa stopeze cresterea cantitatii dedeseuriin2012sisainceapasaoreducain2020.Deputatii au adoptat un raport intocmit deCaroline Jackson (PPE-DE, UK) privind nouadirectiva-cadru cu 651 voturi pentru, 19 impotrivasi 16 abtineri (co-decizie, prima lectura). Ei auadoptat un alt raport al lui Johannes Blokland(IND/DEM, NL) privind "Strategia Tematicaasupra deseurilor, un text mai general, faraconstrangeri explicite (662 voturi pentru, 17

  impotrivasi 3 abtineri).In urma celor doua voturi, principiul "ierarhieitratarii deseurilor" se afla pentru prima oarainscris intr-o propunere legislativa. Ierarhiaprevede, inainte de toate, prevenirea si reducereaproductiei de deseuri. Maimult, ea fixeaza o ordine

  preferential pentruoperatiunile de tratare:reutilizarea, reciclarea,a l te o pe ra ti un i d evalorizare si, in sfarsit,

  eliminarea in manierasigura si in conditiile inc ar e e s te p ro te ja tmediul inconjurator.Gestionarea eficienta adeseurilor constituiea s p e c t u l- c h e i e a lor ic arei p olit ic i d emediu. Uniunea Europeana produce anual peste500 kilograme de deseuri pe cap de locuitor si, inpofida tehnicilor de reciclare, cantitatea creste dinceincemaimult.

  In momentul de fata exista peste 20 directive siregulamente europene pentru gestionareadeseurilor. In decembrie 2005, Comisia Europeanaa propus, insa, o forma revizuita a directivei din1975 pentru reciclarea deseurilor, cu noi reguli detratare a acestora si cu solicitari exprese adresateStatelor Membre pentru stabilirea unor programenationale de reducere a productiei de deseuri.Deputatii din Comisia de Mediu au prezentat unset de propuneri pe marginea proiectului Comisieisi au subliniat, totodata, importanta

  .

  Pentru Parlamentul European, un punct crucial ilconstituie reducerea utilizarii incineratoarelor,dat fiind ca aceasta produce un grad mare depoluare. In dezbaterea care a precedat votul, insa,deputatii europeni au avut opinii diferite privindoportunitatea de a considera incinerarea ca oforma de eliminare sau ca o operatiune devalorizare. Comisia propusese initial sa fie vorbade o valorizare, dat fiind ca aceasta operatiuneindeplineste anumite standarde de eficientaenergetica.

  In final, insa, majoritatea deputatilor a respinsideea ca incinerarea ar trebui vazuta ca o forma devalorizare. Daca aceasta optiune ramane inlegislatie la sfarsitul procedurii de co-decizie, toticei implicati in procesul de reciclare a deseurilornu vor mai putea opta atat de usor ca astazi pentrusimpla solutie a incinerarii.

  Deputatii solicita Statelor Membre sa stabileasca,in urmatoarele 18 luni, programe nationale deprevenire care sa urmeze intrarii in vigoare a

  directivei. Obiectivul ar fi stabilizarea productieilor de deseuri in 2012, la nivelul atins in 2008. IN2010, obiectivul de reducere ar trebui fixat pentru2020.

  Alte obiective pentru reutilizarea si reciclareadeseurilor: in 2050, un procent de 50% din

  preveniriiaparitiei deseurilor

  RolulParlamentuluiEuropean

  Parlamentul pentrustopareaacumulariideseurilor

  Incineratoarele

  Stopareaacumulariidedeseuri

  Romnia european

 • 8/6/2019 mediu deseuri

  3/17

  c a n ti t a t ea d ed e s e u r imunicipale si 70%din deseurile din

  c o n s t r u c t i i ,d e m ol a r i , c e l eindustriale si dep r o du c ti e v o rtrebui reutilizate

  sau reciclate. In principiu, orice deseuri trebuie safaca obiectul unor operatiuni de valorizare, atuncicand este posibil.Strategia tematica contine un program:1. pana in 2015, vor trebui introdusesisteme separate de colectare a deseurilor dinhartie, sticla, textile, plastic si metal;

  2. pana in 2020, nici un deseu reciclabil nutrebuie sa fie gasit in locuri de descarcarea acestora;

  Deputatii au solicitat cateva dispozitii si principiimai stricte fata de prevederile initiale aleComisiei:

  1. introducerea principiului PoluatorulPlateste

  2. introducerea principiului de proximitate:deseurile vor trebui tratate in instalatiilecele mai apropiate, independent de

  frontierele nationale;3. un nou articol privind urmarireatraseului si controlul deseurilorpericuloase;

  4. interzicerea amestecurilor deseurilorpericuloase, ci mai degraba separareacomponentelor periculoase inainte detratare;

  5. cererea unei propuneri legislative pentrudefinirea sub-produselor care n-ar mai ficonsiderate deseuri;

  6. un articol nou privind deseurilebiodegradabile si deseurile din tabla;

  7. un articol nou privind permise, in specialpentru deseurile periculoase, sisanctiuni;

  8. crearea unui Forum Consultativ privindGestionarea Deseurilor.

  Obiectivele ambitioase ale deputatilor, stabilite inacest vot dupa prima lectura, dar si divergenteleprivind incineratoarele, anunta negocieri dificilecu Consiliul, ca parte a procedurii de co-decizie. Inmomentul de fata, circa 90% din deseurilemunicipale ajung in locuri speciale de descarcare.La scara europeana, doar 33% din deseuri suntreciclabile sau compostate.

  Comisia pentru Mediu si-a acordat, recent,sprijinul pentru o politica eficienta de sortare sitratare a deseurilor, in functie de incidenta lor

  ecologica, in cadrul unui vot asupra proiectului dedirectiva privind strategia managementuluideseurilor, propus de Comisia Europeana.Deputatii europeni au solicitat o distinctie clara

  intre deseuri si sub-produsele care mai pot fiexploatate.O gestionare eficienta a deseurilor constituieaspectul-cheie al oricarei politici de mediu.Uniunea Europeana produce anual peste 500kilograme de deseuri pe cap de locuitor si, in pofidatehnicilor de reciclare, cantitatea crestedince in cemai mult.In momentul de fata exista peste 20 directive siregulamente europene pentru gestionareadeseurilor. In decembrie 2005, Comisia Europeanaa propus, insa, o formarevizuita a directiveid i n 1 9 75 p e n t r ureciclarea deseurilor,cu noi reguli de tratarea a ce st or a s i c us o l i ci t a ri e x p re s ea d r e sa t e S t a te l o rM e m b r e p e n t r us t a b i l i r e a u n o rprograme nationale dereducere a productiei de deseuri. Deputatii dinComisia de Mediu au prezentat un set depropuneri pe marginea proiectului Comisiei si au

  subliniat, totodata, importanta.

  Caroline (PPE-DE,UK), raportor:

  Comisia pentru Mediu doreste ca noua directiva samentina cele cinci categorii de deseuri, in ordinedescrescatoare a prioritatii, in functie de impactul

  lor ecologic:1. prevenire; 2. reutilizare;3. reciclare;4. alte operatiuni de valorizare; 5. eliminare.Comisia precizeaza, insa, ca Statele membre vorputea sa nu respecte in totalitate aceasta ierarhie,"daca, in baza unor evaluari si analize cost-beneficiu vor avea alternative mai bune detratare".

  Deputatii solicita o distinctie clara intre deseuri sisub-produsele care mai pot fi exploatateindustrial, cum ar fi sticla sau metalul. Ei ar dori

  ca la doi ani dupa intrarea in vigoare a directivei,Executivul sa propuna criterii pentru deseurile cepot fi utilizate ca produse, materiale sau substantesecundare. La cinci ani dupa intrarea in vigoare,directiva ar trebui sa precizeze, totodata, ceprevederi se aplica agregatelor, hartiei, sticlei,

  Se asteapta negocieridure cu Consiliul

  preveniriiaparitiei deseurilor

  Jackson "Estepentru prima data cand Uniunea Europeana

  propune obiective de stabilizare a productiei de

  deseuri; vrem ca pana in 2012 sa stabilizam

  aceasta productie la nivelul celei din 2008".

  Comisia pentru Mediu pentru o politica eficienta a

  deseurilor

  Cincicategoriidedeseuri

  Omaibunadistinctieintredeseurisisub-produsele

  caremaipotfiexploatate

  Romnia european

 • 8/6/2019 mediu deseuri

  4/17

  metalului, cauciucurilor utilizate si hainelor demanaadoua.

  Comisia pentru Mediu doreste sa simplifice

  cerintele pentru programele nationale degestionare a deseurilor, sa reduca birocratia si saasigure o compatibilitate mai mare cu principiulde subsidiaritate.Autoritatile nationale trebuie saasigure colectarea, transportul, stocarea sitratarea deseurilor periculoase in conditii deprotectie optima a sanatatii oamenilor, a mediului,a apei, aerului, solului si florei. Uleiurile mineraletrebuie colectate separat, iar instalatiile de trataretrebuie sa detinapermis.

  Strategia tematica pentru deseuri constituie unadin cele sapte strategiitematice solicitate in cadrulc e lu i d e -a l s a se l eaP ro gr a m d e A ct i un epentru Mediu.

  Aceasta strategie vizeazasa promoveze prevenireaap ar it iei d eseu r ilor,i n t e n s i f i c a r e ao p e r a t i u n i l o r d ereciclare, modernizareas i s i m p l i f i c a r e alegislatiei in materie,imbunatatirea aplicariisale si o piata eficienta deproduse/instalatii dereciclare.

  Strategia solicita Statelor Membre sa dezvolte lanivel Deputatiieuropeni solicita:1. revizuirea directivei de incinerare adeseurilor;

  2. masuriconcretede prevenire;3. masuriconcretede reutilizare si reparatii.

  trebuie sa

  cuprinda cel putin urmatoarele elemente:1. tipul, cantitatea si originea deseurilorproduse, precum si posibilitatea de a tratadeseurile provenite din exteriorul teritoriuluinational;

  2. sistemele de colectare si metodele detratare;

  3. orice masuri speciale pentru fluxuriledeseurilor, inclusiv cele abordate delegislatia comunitara specifica;

  4. identificarea si evaluarea instalatiilor deeliminare si a celor principale de

  recuperare existente, precum si a locatiilorcontaminate traditionale de eliminare adeseurilor si masuri pentru reabilitareaacestora;

  5. informatii suficiente pentru identificarealocatiilor, pentru a permite autoritatilor

  competente din Statele Membre sa decidaacordarea sau nu a autorizatiei pentrueliminari viitoare sau pentru instalatiimajore de recuperare.

  Comisia de Mediu doreste ca producatorii sauimportatorii sa fie considerati raspunzatori pentrudeseurile generate in urma introduceriiproduselor lor pe piata.Acest lucru se poate realizaprin urmatoarele metode:1. introducerea unor obligatii de retragere ap r o d u s e l o r d e p e p i a t a p e n t r uproducatori/importatori;

  2. introducerea obligatiei de a furnizainformatii accesibile publicului privindcaracterulreciclabilal produselor;

  3. obligarea producatorilor de a utiliza

  materii si concepte de productie care sacontribuie la prevenirea sau reducereaproducerii de desuri, precum si ladiminuareaefectelor nocive ale acestora;

  4. crearea de retele de reutilizare sireparatie;

  5. crearea de retele de colectare separata, deretragere de pe piata si de eliminareresponsabilaa produselor scoasedin uz.

  Costul gestionarii deseurilor trebuie sa fiesuportat de detinatorul de deseuri colectate saugestionate de catre un colector sau de catre ointreprindere, si/saudetinatorii anteriorisi/sau producatorulprodusului din cared e r i v a d e s e u lrespectiv.

  L a i nt er va le d epatru ani, StateleMembre informeaza Comisia cu privire laaplicarea acestei directive, sub forma unui raport

  sectorial.- Propunerea de directiva a

  Parlamentului European si a Consiliului privinddeseurile. Raportor: Caroline Jackson. Procedura:codecizie, prima lectura. Dezbatere comuna: 12februarie 2007

  010000 Deseuri de la explorare, exploatareminiera si petroliera preparare si alte tratamentealemineralelor si dincariere

  0 2 0 0 0 0 D e s e u r i d i n a g r i c u l t u r a ,horticultura/vanatoare/pescuit, productiaprimara acvatica, de la prepararea si procesareaalimentelor030000 Deseuri de la prelucrarea lemnului siproducerea hartiei, cartonului, pastei de

  national programe de prevenire.

  Planurile de gestionare a deseurilor

  Responsabilitatea producatorilor

  Raportare

  IndatoririleStatelorMembre

  Strategietematica

  Poluatorulplateste

  Cataloguleuropeanaldeseurilor

  A6-0466/2006

  Romnia european

 • 8/6/2019 mediu deseuri

  5/17

  hartie/placilor si mobilei040000 Deseuri dinindustria textila si a pielariei0 5 0 0 0 0 D e s e u r i d e l a r a f i n a r e apetrolului/purificarea gazelor naturale si tratareapiroliticaa carbunilor

  060000 Deseuri din procese chimice anorganice070000 Deseuri dinprocese chimice organice080000 Deseuri del aproducerea/prepararea/furnizarea siutilizarea (ppfu)s t r a t u r i l o r d ea c o p e r i r e(vopsele/lacuri siemailuri vitroase) aadezivilor/cleiurilo

  r si cernelurilortipografice090000 Deseuri dini n d u s t r i afotografica1 0 0 00 0 D e s eu r ia n o rg a n ic e d i nprocese termice110000 Deseuri anorganice cu continut de metalede la tratarea si acoperirea metalelor, deseuri dinhidrometalurgia neferoasa120000 Deseuri de la modelarea si tratamentele desuprafata ale metalelor si materialelor plastice130000 Deseuri uleioae (cu exceptia uleiurilorcomestibile 050000 si 120000)140000 Deseuri de la substante organice utilizateca solventi (cu exceptia 070000 si 080000)150000 Ambalaje, materiale absorbante,materiale de lustruire, filtrante si imbracamintede protectie,nespecificate in catalog160000 Deseuri nespecificate in catalog170000 Deseuri din constructii si demolari(inclusiv constructii de druuri, dezmembrari deinstalatii tehnologice)180000 Deseuri din activitatile de ocrotire a

  sanatatii sau din activitatile veterinare si/saucercetari conexe (cu exceptia deseurilor de laprepararea hranei, care nu provin direct dinactivitatide ocrotire a sanatatii)190000 Reziduuri de la instalatiile de tratare adeseurilor, de la statiile de epurare a apelor uzatesi de tratare a apelor de consum200000 Deseuri municipale si asimilabile dincomert, industrie si institutii, incluzand fractiunicolectate separatNOTA:Deseurile periculoase sunt evdentiate prin

  caractere aldine.010000 DESEURI DE L A EXP LORARE,EXPLOATARE MINIERA SI PETROLIERA,PREPARARE SI ALTE TRATAMENTE ALEMINERALELOR SI DIN CARIERE010100 deseuri de la exploatarea minereurilor

  010101 deseuri de la exploatarea minereurilormetalifere010102 deseuri de la exploatarea minereurilornemetalifere (de exemplu: carbuni)010200deseuri de la imbogatirea minereurilor

  010201 deseuri de la imbogatirea minereurilormetalifere

  010202 deeuri de lai m b o g a t i r e am i n e r e u r i l o rn em et alifer e (d eexemplu: carbuni)010300 deseuri de lap r o c e s a r e aulterioara fizica sic h i m i c a am i n e r e u r i l o r

  metalifere010301steril0 1 0 30 2 d e se u rip r a f o a s e s ipulverulente010303 namol rosude la producereaaluminei

  010399alte deseuri nespecificate010400 deseuri de la procesarea ulterioara fizica sichimica a minereurilor nemetalifere (de exemplu:carbuni)010401 deseuri de pietris si roci sparte010402 deseuri de nisip si argila010403deseuri prafoase si pulverulente010404 deseuri de la procesarea lesiei si rocii desare010405 desseuri de la spalarea si flotatiaminereurilor010406 deseuri de la taierea si slefuireapietrei010499alte deseuri nespecificate010500 noroaie de foraj si alte desuride forare010501 deseuri si noroaie de foraj continand ulei010502 deseuri si noroaie de foraj continandbaritina

  010503 deseuri si noroaie de foraj continandclorura de sodiu010504 deseuri si noroaie de foraj pe baza de apadulce010599alte deseuri nespecificate020000 DESEURI DIN AGRICULT URA,HORTICULTURA, VANATOARE, PESCUIT,PRODUCTIE PRIMARA ACVATICA, DE LAP R E P A R A R E A S I P R O C E S A R E A

  ALIMENTELOR020100deseuri din productia primara020101 namoluri de spalare

  020102 deseuri de tesuturi de naturaanimala020103 deseuri de tesuturi de naturavegetala020104deseuri de materiale plastice (ambalaje)020105deseuri agrochimice020106 dejectii animaliere (materii fecale, urina,inclusiv resturi de paie) colectateseparat si tratate

  Romnia european

 • 8/6/2019 mediu deseuri

  6/17

  in afara incintei020107 deseuri de la exploatarea forestiera020199 alte desuri nespecificate020200 deseuri de la prepararea si procesareacarnii, pestelui si a altor alimente de origine

  animala020201 namoluri de spalare si curatire020202 deseuri de tesuturi de naturaanimala020203 materiale care nu se preteaza consumuluisau procesarii020204 namoluri de la epurarea efluentilor proprii020299 alte dedeuri nespecificate020300 deseuri de la prepararea si procesareafructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilorcomestibile, de la productia de conserve si de laprocesarea tutunului020301 namoluri de la spalare, curatire, decojire

  centrifugare si separare020302 deseuri de agentide conservare020303 deseuri de la extractiade solventi020304 materiale care nu se preteaza consumuluisau procesarii020305 namoluri de la epurarea efluentilor proprii020399 alte desuri nespecificate020400 deseuri de la procesarea zaharului020401 namol de la spalarea si curatirea sfeclei dezahar020402 deseuri de la carbonat de calciu020403 namoluri de la epurarea efluentilor proprii020499 alte deseuri nespecificate020500 deseuri din industriaproduselor lactate020501 materii prime sau produse care nu sepreteaza procesariisau consumului0 20 50 2 n am ol ur i d e l aepurarea efluentilor proprii0 2 0 5 9 9 a l t e d e s e u r inespecificate020600 deseuri din industriaproduselor de panificate si adulciurilor020601 materii prime sauproduse care nu se preteaza

  procesariisau consumului020602 deseuri de agenti deconservare0 20 60 3 n am ol ur i d e l aepurarea efluentilor proprii0 2 0 6 9 9 a l t e d e s e u r inespecificate0 20 70 0 d es eu ri d e l ap r o du c e r ea b a u tu r i l oralcoolice si nealcoolice0 20 70 1 d es eu ri d e l as p al a re a , c u ra t ar e a s i

  prelucrarea mecanica amateriei prime020702 deseuri de la distilarea bauturilor alcoolice020703 deseuri de la tratamente chimice (deexemplu: reziduuride ferocianura)020704 materii prime sau produse care nu se

  preteaza procesariisau consumului020705 namoluri de la epurarea efluentilor proprii020799alte deseuri nespecificate030000 DESEURI DE LA PRELUCRAREALEMNULUI SI PRODUCEREA HARTIEI,

  C A RT O NU L UI , PA S TE I D E H A RT I E,PLACILOR SI MOBILEI030100 deseuri de la industrializarea lemnulul siproducerea placilor-(PFL, PAL, P.A.T, panel,placaj, furnir) si a mobilei030101 resturi de scoarta si de pluta030102rumegus0 3 0 1 0 3 t a l a s , a s c h i i , r e s t u r i d echerestea/scandura/furnir/placaj030199alte deseuri nespecificate030200 deseuri de la conservarea lemnului030201 conservanti organici nehalogenati pentru

  lemn030202conservanti organocloruratipentru lemn030203conservanti organometalici pentru lemn030204conservanti anorganici pentru lemn030300 deseuri de la producerea si procesareapasteide hartie, hartiei si cartonului030301 deseuri de scoarta030302 drojdii si lesie verde rezultata de latratarea lesiei negre030303 namoluri de la procese de albire princlorinare si tratare cu hipoclorit030304 namoluri de la alte procese de albire030305 namoluri de la eliminarea cernelurilor dinprocesul de reciclarea hartiei030306 namoluri cu fibra si hartie din procesui dereciclare a hartiei

  030307 reziduuri de lar eciclar ea h ar tiei si acartonului0 3 03 9 9 a l te d e se u r inespecificate040000 DESEURI DININDUSTRIA TEXTILA SI APIELARIEI0 4 0 1 0 0 d e s e u r i d i n

  industriapielariei040101 deseuri de la seruire0 40 10 2 d es eu ri d e l acenusarire0 40 10 3 d es eu ri d e l ad e g re s a r e, c o n ti n a ndsolventi fara fazeilichida040104 flota de tabacire cucrom040105 flota de tabacirefara crom0 4 0 1 0 6 n a m o lu r i c u

  continut de crom040107 namoluri fara continut de crom040108 deseuri de piele tabacita (razatura,stutuitura) cu continut de crom040109 deseuri de la finisare040199alte deseuri nespecificate

  Romnia european

 • 8/6/2019 mediu deseuri

  7/17

  040200 deseuri din industriarextila040201 deseuri de la fibre textile neprocesate si dela alte substante fibroase naturale, in principal deorigine vegetala040202 deseuri de fibre textile neprocesate, in

  principalde origine animala040203 deseuri de fibre textile neprocesate. inpnncipal artificialesau sintetice040204 deseuri de fibre textile mixte, neprocesateinainte de toarcere si tesere040205 deseuri de fibre textile procesate, inprincipalde origine vegetala040206 deseori de fibre textile procesate, inprincipalde origine animala040207 deseuri de fibre textile procesate, inprincipal de origineartificialasau sintetica040208 deseuri de fibretextile mixte procesate040209 deseuri de lamateriale compozite(t ex t i le im p r egn at eelastomeri plastomeri)0 4 0 2 1 0 m a t e r i eorganica din produsen a t u ra l e ( g r a s i me ,ceara)0 4 0 2 1 1 d e s e u r ih a l o g e n a t e d e l aapretare si finisare

  0 4 0 2 1 2 d e s e u r in eh al o ge na te d e l aapretare si finisare040213 c olor an ti sipigmenti040299 alte deseurinespecificate050000 DESEURI DELA RAFINAREA PETROLULUI PURIFICAREAG A Z EL O R N AT U R AL E S I T R ATA R EA PIROLITICAACARBUNIL0R050100 namoluri uleioase si deseuri solide

  050101 namoluri de la epurarea efluentilor proprii050102 slamuri de la desalinizare050103 namoluri din rezervoare050104 namoluri alchilice acide050105 reziduuri uleioase050106 namoluri de la operatiile de intretinere ainstalatiilor si a echipamentului050107 gudroane acide050108 alte gudroane050199 alte deseuri nespecificate050200 namoluri neuleioase si deseuri solide050201 namoluri de la tratarea apei de cazan050202 deseuri de la coloanelede racire

  050299 alte deseuri nespecificate050300 catalizaton uzati de la rafinareapetrolului, purificarea gazelor naturale, pirolizacarbunilor050301 catalizatori uzati continand metalepretioase050302 alti catalizatori uzati

  050400 filtreuzatede argila050401 filtreuzatede argila050500 deseuri de la desulfurareauleiurilor050501 deseuri cu continut de sulf050599 alte deseuri nespecificate

  050600 deseuri de la tratarea pirolitica acarbunilor050601 gudroane acide050602 asfalt050603 alte gudroane050604 deseuri de la coloanelede racire050699 alte deseuri nespecificate050700 deseuri de la purificarea gazelor naturale050701 namoluri cu continut de mercur050702 deseuri cu continut de sulf

  050799 alte deseurinespecificate050800 deseuri de laregenerarea uleiurilor050801 filtre uzate deargila050802 gudroane acide050803 alte gudroane050804 deseuri lichided e l a r eg en er ar eauleiurilor050899 alte deseurinespecificate060000 DESEURI DINPROCESE CHIMICE

  ANORGANICE060100 solutii acidereziduale din procesechimice anorganice060101 acid sulfuric siacid sulfuros060102 acid clorhidric060103 acid fluorhidric

  060104 acid fosforic si acid fosforos060105 acid azotic si acid azotos060199 alte deseuri nespecificate060200 soluti alcaline reziduale din procese

  chimice anorganice060201 hidroxid de calciu060202 soda calcinata (carbonat de calciu)060203 amoniac060204 alte deseuri nespecificate060300 deseuri de sarurisi solutiilelor din procesechimice anorganice060301 carbonati (cuexceptia020402 si 191003)060302 solutii saline cu continut de sulfati/sulfitisau sulfuri060303 saruri solide cu continut de sulfati, sulfitisau sulfuri060304 solutii saline cu continut de cloruri

  fluoruri si alti halogeni060305 saruri solide cu continut de cloruri,fluoruri si alte sarurihalogenate060306 solutii saline cu continut de fosfati sisarurile solide conexe060307 fosfati si sarurisolide conexe060308 solutii saline cu continut de azotati si

  Romnia european

 • 8/6/2019 mediu deseuri

  8/17

  compusi conecsi060309 saruri solide cu continut de azotip(compusi nitrometalici)060310 sarurisolidecu continut de amoniu060311 sarurisi solutii cu continut de cianuri

  060312 sarurisi solutii cu compusi organici060399 alte deseuri nespecificate060400 deseuri cu continut de metale, din chimiaanorganica060401 oxizimetalici060402 sarurimetalice (cuexceptia060300)060403 deseuri cu continut de arsen060404 deseuri cu continut de mercur060405 deseuri cu continut de metale grele060499 alte deseuri nespecificate060500 namoluri de la epurarea efluentilor proprii060501 namoluri de la epurarea efluentilor proprii060600 deseuri de la procese chimice de sulfurare

  (producere si transformare) si de desulfurare dinprocese chimice anorganice060601 deseuri cu continut de sulf060699 alte deseuri nespecificate060700 deseuri din procese chimice cu halogeni060701 deseuri cu continut de azbest de laelectroliza060702 carbune activ de la producerea clorului060799 alte deseuri nespecificate060800 deseuri de la producerea siliconului siderivalelor din silicon060801 deseuri de la producerea siliconului si

  derivatelor din silicon060900 deseuri de la procese chimice cu fosfor060901 fosfogips060902 zgura fosforoasa060999 alte deseuri nespecificate061000 deseuri de la procese chimice cu azot si dela fabricarea ingrasamintelor chimice061001 deseuri de la procese chimice cu azot si dela fabricarea ingrasamintelor chimice061101 deseuri del a f a b r i c a r e ap i g m e n t i l o ranorganici061101 gips de lap r o d u c e r e adioxidului de titan0 6 1 1 9 9 a l t ed e s e u r inespecificate061200 deseuri del a p r o du c e re a ,f o l o s i r e a s ir e g e n e r a r e acatalizatorilor inprocese chimice

  anorganice0 6 1 2 0 1catalizatori uzati,cu continut de metale pretioase061202 alp catalizatori uzati061300 deseuri de la alte procese chimice

  anorganice061301 pesticide anorganice, biocide si agenti deconservarea lemnului061302 carbune activ uzat (cu exceptia 060702)061303 carbune negru

  061399 alte deseuri nespecificate070000 DESEURI DIN PROCESE CHIMICEORGANICE070100 deseuri de la producerea, prepararea,fumizarea si utilizarea (ppfu) compus lor organicidebaza070101 lichide apoase de spalare si solutii muma070102 namoluri de la epurarea efluenplor proprii070103 solventi organici halogenati, lichide despalare si solutii muma070104 alti solventi organici, lichije de spalare sisolutii mumei070105 catalizatori uzati cu continut de metale

  pretioase din chimia organica070106 alti catalizatoriuzati dinchimia organica070107 reziduuri halogenate din blazul coloanelorde distilaresau reactie070108 alte reziduuri din blazul coloanelor dedistilare sau reactie070109 turte filtrante halogenate, absorbantiuzati070110 alte turte filtrante,absorbantiuzati070199 alte deseuri nespecificate070200 deseuri de la ppfu materialelor plastice,cauciucului sintetic si fibrelor artificiale

  070201 lichide apoase de spalare si solutii muma070202 namoluri de la epurarea efiuenplor proprii070203 solventi organici halogenati, lichide despalare si solutii muma070204 alti solventi organici, lichide de spalare sisolutii muma070205 catalizatori uzati, cu continut de metaleprepoase de la ppfu materialelor plastice,cauciucului, fibrelor artificiale

  0 7 0 2 0 6 a l t icatalizatori uzatid e l a p p f um a t e r i a l e l o rp l a s t i c e ,c a u c i u c u l u i ,fibrelor artificiale0 7 0 2 07 r e s tu r ih a l og e n at e d ed i s t i l a r e s ir e z i d u u r i d ereactie070208 alte resturid e d is ti la re s ir e z i d u u r i d ereactie

  0 7 0 2 0 9 t u r t ef i l t r a n t eh a l o g e n a t e ,

  absorbanti uzati070210 alte turte filtrante,absorbantiuzati070299 alte deseuri nespecificate

  Romnia european

 • 8/6/2019 mediu deseuri

  9/17

  070300 deseuri de la ppfu a vopselelor organice si apigmentilor (cu exceptia 061100)070301 lichide apoasede spalare si solutii muma070302 namoluri de la epurarea efluentilor proprii070303 solventi organici halogenati, lichide de

  spalare si solutiimuma0 7 0 3 0 4 a l t isolventi organici,lichide de spalaresi solutii muma0 7 0 3 0 5catalizatori uzati,cu continut demetale prepoased e l a p p f uv o p s e l e l o r

  o r g a n i c e ,pigmentilor0 7 0 3 0 6 a l t icatalizatori uzatid e l a p p f uv o p s e l e l o ro r g a n i c e ,pigmentilor070307 resturi halogenate de distilare si reziduuride reactie070308 alte resturi de distilare si reziduuri dereactie

  070309 turte filtrante halogenate, absorbantiuzati070310 alte turte filtrante,absorbanti uzati070399 alte deseuri nespecificate070400 deseuri de la ppfu pesticidelor organice (cuexceptia 020105)070401 lichide apoasede spalare si solutii muma070402 namoluri de la epurarea efluentilor proprii070403 solventi organici halogenati, lichide despalare si solutii muma070404 alti solventi organici, lichide de spalare sisolutii muma070405 catalizatori uzati, cu continut de metale

  prepoase de la ppfu pesticidelor organice070406 alti catalizatori uzati de la ppfupesticidelor organice070407 resturi halogenate de distilare si reziduuride reactie070408 alte resturi de distilare si reziduuri dereactie070409 turte filtrante halogenate, absorbantiuzati070410 alte turte filtrante,absorbanti uzati070499 alte deseuri nespecificate070500 d eseu ri d e la p pfu a p rodu selor

  farmaceutice070501 lichide apoasede spalare si solutii muma070502 namoluri de la epurarea efluentilor proprii070503 solventi organici halogenati, lichide despalare si solutii muma070504 alti solventi organici, lichide de spalare sisolutii muma

  070505 catalizatori uzati, cu continut de metaleprepoase de la ppfu produselor farmaceutice070506 alti catalizatori uzati de la ppfu produselorfarmaceutice070507 resturi halogenate de distilare si reziduuri

  de reactie0 7 0 5 0 8 a l t er e s t u r i d ed i s t i l a r e s ir e z i d u u r i d ereactie0 7 0 5 0 9 t u r t ef i l t r a n t eh a l o g e n a t e ,absorbantiuzati070510 alte turtef i l t r a n t e ,

  absorbantiuzati0 7 0 5 9 9 a l t ed e s e u r inespecificate070600 deseuri dela ppfu grasimilor,u n s o r i l o r ,

  sapunurilor, detergentilor, dezinfectantilor si aproduselor cosmetice070601 lichide apoase de spalare si solutii muma070602 namoluri de la epurarea efluentilor proprii070603 solventi organici halogenati, lichide de

  spalare si solutii muma070604 alti solventi organici, lichide de spalare sisolutii muma070605 catalizatori uzati, cu continut de metalepretioase de la ppfu grasimilor, produselorcosmetice etc.070606 alti catalizatori uzati de ppfu grasimilor,produselor cosmeticeetc.070607 resturi halogentate de distilare sireziduuride reactie070608 alte resturi de distilare si reziduuri dereactie070609 turte filtrante halogenate, absorbanti

  uzati070610 alte turte filtrante,absorbantiuzati070699 alte deseuri nespecificate070700 deseuri de la ppfu produselor chimiceinnobilate si a produselor chimice nespecificate inlista070701 lichide apoase de spalare si solutii muma070702 namoluri de la epurarea efluentilor proprii070703 solventi organici halogenati, lichide despalare si solutii muma070704 alti solventi organici, lichide de spalare sisolutii muma

  070705 catalizatori uzati, cu continut de metaleprepoase de la ppfu produselor chimice innobilatesi a produselor chimice nespecificate in lista070706 alti catalizatori uzati de la ppfu produselorchimice innobilate si a produselor chimicenespecificate in lista070707 resturi halogenate de distilare si reziduuri

  Romnia european

 • 8/6/2019 mediu deseuri

  10/17

  de reactie070708 alte resturi de distilare si reziduuri dereactie070709 turte filtrante halogenate, absorbantiuzati070710alte turte filtrante,absorbantiuzati

  070799 alte deseurinespecificate080000 DESEURI DELA PRODUCEREA,P R E P A R A R E A ,F U R N IZ A R EA S IUTILIZAREA (PPFU)STRATURILOR DE

  A C O P E R I R E(VOPSELE, LACURIS I E M A I L U R I

  V I T R O A S E ) , A

  A D E Z I V I L O R ,C L E I U R I L 0 R S IC E R N E L U R I L 0 RTIPOGRAFICE080100 deseuri de lap p fu v opselelor silacurilor080101 deseuri de vopsele si lacuri cu continut desolventi halogenati080102 deseuri de vopsele si lacurifara continut desolventi halogenati080103 deseuri de vopsele si lacuri pe baza de apa080104 vopsele subforma de pulbere080105 vopsele si lacuriintarite080106 namoluri de la indepartarea vopselelor silacurilor cu continut de solventi halogenati080107 namoluri de la indepartarea vopselelor silacurilor fara continutde solventi halogenati080108 namoluri apoase cu continut de vopselesaulacuri080109 deseuri de la indepartarea vopselelor silacurilor (cu exceptia 080105 si 080106)080110 suspensii apoase cu continut de vopselesaulacuri080199 alte deseuri nespecificate

  080200 deseuri de la ppfu altor materiale deacoperire (inclusiv materiale ceramice / emailuri)080201 deseuri de pulberi de acoperire080202 namoluri apoase cu continut de materialeceramice/emailuri080203 suspensii apoase cu continut de materialeceramice/emailuri080299 alte deseuri nespecificate080300 deseuri de la ppfu cernelurilor tipografice080301 deseuri de cerneluricu continut de solventihalogenati080302 deseuri de cerneluri fara continut de

  solventi halogenati080303 deseuri de cerneluripe baza de apa080304 cerneluriuscate080305 namoluri de cerneluri cu continut desolventi halogenati080306 namoluri de cerneluri fara continut de

  solventi halogenati080307 namoluri apoasecu continut de cerneluri080308 deseuri lichide apoase cu continut decerneluri080309 deseuri de tonere de imprimante

  (incluzand cartusele)080399 alte deseurinespecificate080400 deseuri de lappfu adezivilor sicleiurilor inclusivp r o d u s e l eimpermeabile080401 deseuri deadezivi si cleiuri cucontinut de solventihalogenati

  080402 deseuri deadezivi si cleiuri faracontinut de solventihalogenati080403 deseuri de laadezivi si cleiuri pebaza de apa080404

  adezivi si cleiuri intarite080404 namoluri de adezivi si cleiuri cu continutde solventi halogenati080405 namoluri de adezivi si cleiuri fara continutde solventi halogenati080407 namoluri apoase cu continut de adezivi sicleiuri080408 deseuri lichide apoase cu continut deadezivi si cleiuri080499alte deseuri nespecificate0 9 0 0 0 0 D E S E U R I D I N I N DU S T R I A FOTOGRAFICA090100deseuri din industriafotografica090101 developanti pe baza de apa si solutii deactivare090102 solutii developante pe baza de apa pentruplacile offset090103 solutii developante pe baza de solventi

  090104 solutii de fixare090105 solutii de albire si solutii de albirefixatoare090106 deseuri cu continut de argint de la tratareain incinta a deseurilorfotografice090107 film fotografic si hartie cu continut deargintsau compusi de argint090108 film fotografic si hartie fara continut deargintsau compusi de argint090109 camerede unica folosintacu baterii090110 camerede unica folosintafara baterii090199alte deseuri nespecificate

  1 0 0 00 0 D E S EU R I A N OR G A NI C E D I NPROCESE TERMICE100100 deseuri de la centralele termice si de la alteinstalatiide combustie (cu exceptia 190000)100101 cenusasi zgura din vatra100102cenusa zburcitoare carbunoasa

  Romnia european

 • 8/6/2019 mediu deseuri

  11/17

  100103 cenusa zburatoare turboasa100104 cenusa zburatoare uleioasa100105 deseuri solide pe baza de calciu de ladesulfurarea uscata a gazelor100106 alte deseuri solide de la epurarea uscata a

  gazelor100107 deseuri pe bazade calciu, in forma den a m o l , d e l adesulfurarea umeda agazelor100108 alte namoluride la epurarea umeda agazelor100109 acid sulfuric100110 catalizatoriuzati de exemplu de la

  indepartarea NOX1 0 0 1 11 n a m o l u r iapoase de la curatareaboilerelor100112 captuseli simateriale refraciareuzate100199 alte deseurinespecificate100200 deseuri dinindustria siderurgica100201 deseuri de la procesarea zgurii100202 zgura neprocesata

  100203 deseuri solidede la epurarea gazelor 100204 namoluri de la epurarea gazelor100205 alte namoluri100206 captuselisi materialerefractareuzate100299 alte deseuri nespecificate100300 deseuri din metalurgia termica aaluminiului100301 gudroane si alte deseuri continandcarbune de la fabricareaanozilor100302 resturi de anozi100303 cruste100304 zguri de la topirea primara/scorii albe

  100305 praf de alumina100306 electrozi de carbune uzati si materialeneinflamabile de la electroliza100307 captuseliuzate aleoalelor de topire100308 zguri saratede la topirea secundara100309 scoriinegre de la topirea secundara100310 deseuri de la tratarea zgurilor sarate si ascoriilor negre100311 praf dingazulde ardere100312 alte materii in suspensie si praf (inclusivpraf de la laminare)100313 deseuri solidede la epurarea gazelor

  100314 namoluri de la epurarea gazelor100399 alte deseuri nespecificate100400 deseuri din metalurgia termica aplumbului100401 zguri (dela topirea primara si secundara)100402 scorii si cruste (de la topirea primara sisecundara)

  100403 arseniat de calciu100404 praf dingazulde ardere100405 alte materii in suspensie si praf100406 deseuri solidede la epurarea gazelor100407 namoluri de la epurarea gazelor

  1 0 04 0 8 c a pt us e li s im a t er i a le r e f ra c t a reuzate1 0 04 9 9 a l te d es e ur inespecificate1 0 05 0 0 d es e ur i d inmetalurgia termica azincului1 00 50 1 z gu ri ( de l at o pi r ea p r im a ra s isecundara)100502 scorii si cruste (de

  la topirea primara sisecundara)100503 praf din gazul deardere100504 alte materii insuspensie si praf100505 deeuri solide de laepurarea gazelor100506 namoluri de laepurarea gazelor

  100507 captuselisi materiale uzale100599 alte deseuri nespecificate100600 deseuri din metalurgia termica a cuprului

  100601 zguri (dela topirea primara si secundara)100602 scorii si cruste (de la topirea primara sisecundara)100603 praf dingazulde ardere100604 alte materii in suspensie si praf100605 deseuri de la rafinarea electrilitica100606 deseuri solidede la epurarea gazelor100607 namoluri de la epurarea gazelor100608 captuselisi materiale refractareuzate100699 alte deseuri nespecificate100700 deseuri din metalurgia termica aargintului, aurului si platinei

  100701 zguri (dela topirea primara si secundara)100702 scorii si cruste (de la topirea primara sisecundara)100703 deseuri solidede la epurarea gazelor100704 alte materii suspensiesi prat100705 namoluri de la epurarea gazelor100706 captuselisi materiale refractareuzate100799 alte deseuri nespecificate100800 deseuri din metalurgia termica a altorneferoase100801 zguri (de|a topirea primara si secundara)100802 scorii si cruste (de la topirea primara si

  secundara)100803 praf dingazulde ardere100804 alte materii suspensiesi praf100805 deseuri solidede la epurarea gazelor100806 namoluri de la epurarea gazelor100807 captuselisi materiale refractareuzuale100900 deseuri de la turnarea pieselor feroase

  Romnia european

 • 8/6/2019 mediu deseuri

  12/17

  100901 miezuri si forme de turnare continandliantiorganici, care nu sunt prevazutecu culee100902 miezuri si forme de turnare continandliantiorganicicare sunt prevazutecu culee100903 zgura de furnal

  100904 praf de furnal100999 alte desuri nespecificate101000 deseuri de la turnarea pieselor neferoase101001 miezuri si forme de turnare continandliantiorganici, care nu sunt prevazutecu culee101002 miezuri si forme de turnare continandliantiorganicicare sunt prevazutecu culee101003 zgura de furnal101099 alte deseuri nespecificate101100 deseuri de la fabricarea sticlei siproduselor din sticla101101 deseuri de la prepararea amestecului

  anterior procesariitermice101102 deseuri din sticla101103 deseuri dinfibre de sticla101104 praf dingazulde ardere101105 alte materii in suspensie si praf101106 deseuri solidede la epurarea gazelor101107 namoluri de la epurarea gazelor101108 captuseli si materiale redractareuzale101199 ale deseuri nespecificate101200 deseuri de la fabricarea materialelorceramice, caramizilor, tiglei si materialelor deconstructie101201 deseuri de la prepararea amestecului

  anterior procesariitermice101202 praf dingazulde furnal101203 alte particulesi praf101204 deseuri solidede la epurarea gazelor101205 namoluri de la epurarea gazelor101206 formesi mulaje deteriorate, utilizate101207 captuselisi materialerefractareuzate101299 alte deseuri nespecificate101300 deseuri de la fabricarea cimentului,varului si gipsului, a articolelor si produselorderivate dinele1 01 30 1 d es eu ri d e l a

  prepararea amesteculuianterior procesariitermice1 01 30 2 d es eu ri d e l afabricarea azbocimentului101303 deseuri din altemateriale compozitepe bazade ciment1 01 30 4 d es eu ri d e l acalcinarea si hidratareavarului101305 deseuri solide de laepurarea gazelor

  101306 alte materii insuspensie si praf101308 captuselimateriale refractareuzate101399 alte deseuri nespecificate11 0 0 00 D E SE U R I A N OR G A NI C E C UCONTINUT DE METALE DE LA TRATAREA SI

  ACOPERIREA METALELOR; DESEURI DIN

  HIDROMETALURGIANEFEROASA110100 solutii uzate si namoluri de la tratarea siacoperirea metalelor (cum ar fi: procese galvanice,procese de zincare, procese de decapare, gravare,fosfatare, degresare alcalina)

  110101 solutii uzate si namoluri cianurate(alcaline)cu metale grele, alteledecat crom110102 solutii uzate si namoluri cianurate(alcaline) fara metale grele110103 solutii uzate si namoluri cu continut decrom,fara cianuri110104 solutii uzate si namoluri fara cianuri sifara crom110105 solutii de decapare acide110106 acizinespecificati in catalog110107 baze nespecificate in catalog110108 namoluri de fosfatare

  110200 deseuri si namoluri din procesele dehidrometalurgieneferoasa110201 namoluri din hidrometalurgia cuprului110202 namoluri din hidrometalurgia zincului(incluzand jarosit, goethit)110203 deseuri de la producerea anozilor pentruprocesele de electroliza in solutie110204 alte namoluri nespecificate110300 namoluri si substante chimice solide dinprocesele de calire110301 deseuri cu continut de cianuri110302 alte deseuri110400 alte deseuri anorganice cu metale

  nespecificate in catalog110401 alte deseuri anorganice cu metalenespecificate in catalog120000 DESEURI DE LAMODELAREASI DE LATRATAMENTELE DE SUPRAFATA ALEMETALEL0R SI MATERIALELOR PLASTICE120100 deseuri de la modelare (inclusiv forjare,sudura, presare, tragere, strunjire,taiere si pilire)120101 span feros120102 alte particuleferoase120103 span de neferoase

  120104 alte particule de

  neferoase120105 span de materialeplastice120106 uleiuri uzate, cuhalogeni (neemulsionate) dela masini-unelte120107 uleiuri uzate, farahalogeni (neemulsionate) dela masini-unelte120108 emulsii uzate, cuhalogeni de la masini-unelte120109 emulsii uzate, fara

  halogeni de la masini-unelte120110 uleiuri sintetice dela masini-unelte120111namoluride la masini-unelte120112 cerurisi grasimi uzate120113 deseuri de la sudura (de exemplu: slam decarbid)

  Romnia european

 • 8/6/2019 mediu deseuri

  13/17

  120199 alte deseuri nespecificate120200 deseuri de la procesele de tratamentmecanic al suprafetelor (suflare, maruntire,slefuire-honuire, lepuire, polizare)120201 deseuri de materiale abrazive

  120202 namoluri de ia maruntire, honuire, lepuire120203 namoluri de la poleare120299 alte deseuri nespecificate120300 deseuri de la procesele de degresare a apeisi vaporilor (cuexceptia110000)120301 lichide apoasede spalare120302 deseuri de la degresarea vaporilor130000 DESEURI ULEIOASE (CU EXCEPTIAULEIURILORCOMESTIBILE 050000SI 120000)130100 deseuri de uleiuri hidraulice si lichide defrana130101 uleiuri hidraulice cu continut de PCB sauPCT

  130102 alte uleiuri hidraulice clorurate (nuemulsii)1 3 0 10 3 u l ei u rih i d r a u l i c eneclorurate (nuemulsii)1 3 0 10 4 e m ul s i iclorurate1 3 0 10 5 e m ul s i ineclorurate1 3 0 10 6 u l ei u rih i d r a u l i c e

  c o n ti n a nd d o a rulei mineral130107 alte uleiurihidraulice130108 lichide defrana1 3 0 20 0 u l ei u riuzate de motor, detransmisie si de gresare130201 uleiuri clorurate de motor, de transmisie side gresare130202 uleiuri neclorurate de motor, de transmisiesi de gresare130203 alte uleiuri de motor, de transmisie si degresare130300 uleiuri uzate si alte lichide izolante si detransmitere a caldurii130301 uleiuri si alte lichide izolante si detransmitere a caldurii, cu continut de PCB sauPCT130302 alte uleiuri si alte lichide clorurate izolantesi de transmitere a caldurii130303 uleiuri si alte lichide neclorurate izolantesi de transmitere a caldurii130304 uleiuri si alte lichide sinteticeizolante si de

  transmitere a caldurii130305 uleiuri minerale izolante si de transmiterea caldurii130400 uleiuri de santina130401 uleiuri de santina din navigatia pe apeleinterioare130402 uleiuri de santina din colectoarele de

  debarcader130403 uleiuri de santina din alte tipuri denavigatie130500 deseuri de la separareaulei/apa130501solide din separatoarele ulei-apa

  130502namoluri din separatoarele ulei/apa130503namoluri de interceptie130504 namoluri sau emulsii de desalinizare130505alte emulsii130600alte deseuri uleioase nespecificate130601alte deseuri uleioase nespecificate1 40 00 0 D ES EU RI D E L A S UB STA NT EORGANICE UTILIZATE CA SOLVENTI (CUEXCEPTIA070000 SI 080000)140100 deseuride la degresarea metalelor si de laintretinereautilajelor140101CFC (clorofluorocarbonati)140102 alti solventi halogenati si amestecuri de

  solventi140103 alti solventisi amestecuri desolventi140104 amestecuriipoase de solventi,c u c on ti nu t d ehalogeni140105 amestecurid e solvent i far ac o n t i n u t d ehalogeni

  140106 namolurisau deseuri solidec u c on ti nu t d esolventi halogenati140107 namolurisau deseuri solidefara continut desolventi halogenati

  140200 deseuri de la curatarea textilelor sidegresareaproduselor naturale140201 solventi halogenati si amestecuri desolventi140202 amestecuri de solventi sau lichide organicefara continut de solventi halogenati140203 namoluri sau deseuri solide cu continut desolventi halogenati140204 namoluri sau deseuri solide cu continut dealti solventi140300deseuri din industriaelectronica140301CFC (clorofluorocarbonati)140302alti solventi halogenati140303 solventi si amestecuri de solventi faracontinutde solventi halogenati140304 namoluri sau deseuri solide cu continut desolventi halogenati

  140305 namoluri sau deseuri solide cu continut dealti solventi140400 deseuri de la agentii de racire, propulsonde spume si aerosoli140401CFC (clorofluorocarbonati)140402 alti solventi halogenati si amestecuri desolventi

  Romnia european

 • 8/6/2019 mediu deseuri

  14/17

  140403 alti solventi si amestecuri de solventi140404 namoluri sau deseuri solide cu continut des o l v e n t i h a l o g e n a t i140405 namoluri sau deseuri solide cu continut dealti solventi

  140500 deseuri de lar e c u p e r a r e asolventilor si agentilorde racire (reziduuri dedistilare)1 4 0 5 0 1 C F C(clorofluorocarbonati)1 4 0 5 0 2 s o l v e n t ih a l o g e n a t i s iamestecuride solventi140503 alti solventi siamestecuride solventi

  140504 namoluri cucontinut de solventihalogenati140505 namoluri cuc o nt i nu t d e a l t isolventi150000 AMBALAJE;MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DELUSTRUIRE, FILTRANTE SI IMBRACAMINTED E P R OT E CT I E, N E SP E CI F IC AT E I NCATALOG150100 ambalaje150101 hartiesi carton

  150102 materiale plastice150103 lemn150104 metalice150105 ambalaje compozite150106 amestecuri150200 absorbanti, materiale filtrante, matenalede lustruit si echipamente de protectie150201 absorbanti, materiale filtrante/ materialede lustruit si echipamente de protectie1 6 00 0 0 D E SE U RI N E SP E CI F IC AT E I NCATALOG160100 vehicule casate

  160101 catalizatori uzati proveniti de la vehicule,cu continut de metale pretioase160102 alti catalizatori uzati provenip de lavehicule160103 anvelope uzate160104 vehicule casate160105 fractiunea usoara de la maruntireaautomobilelor160199 alte deseuri nespecificate160200 echipamente casate si reziduun de lamaruntire160201 transformatori si condensatori cu continut

  dePCBsauPCT160202 alte echipamente electronice casate (cumar fi placile de circuite imprimate)160203 echipamente cu continut de CFC(clorofluorocarbonati)160204 echipamente casate cu continut de azbestliber

  160205 alte echipamente uzate (de exemplu:utilaje casate)160206 deseuri din industria de prelucrare aazbestului160207 deseuri din industria de prelucrare a

  materialelor plastice1 6 0 2 0 8 r e z id u ur im ar un t ite (u t ilaj edezmembrate)1 6 0 3 0 0 g r u p enespecificate1 6 0 3 0 1 g r u p en e s p ec i f i c at e d edeseuri anorganice1 6 0 3 0 2 g r u p en e s p ec i f i c at e d edeseuri organice

  160400 deseuri deexplozivi160401 deseuri demunitie160402 deseuri deartificii160403 alte deseuri de

  explozivi160500 containere cu substantechimice si gaze160501 gaze industriale in butelii de inaltapresiune, in containere de joasa presiune si incontainere de aerosoli industriali (inclusivhalogeni)

  160502 alte deseuri cu continut de substantechimice anorganice, cum ar fi substante chimicenespecificate provenite de la laborator, pulberipentru stingerea incendiilor160503 alte deseuri cu continut de substantechimice organice, cum ar fi substante chimicenespecificate provenitede la laborator160600 baterii si acumulatori160601 baterii cu plumb160602 baterii cu Ni-Cd160603 celuleuscatecu mercur (baterii cu mercur)160604 baterii alcaline

  160605 alte baterii si alti acumulatori160606 electroliti dinbaterii si din acumulatori160700 deseuri de la curatarea tancurilor detransport si de stocare (cu exceptia 050000si120000)160701 deseuri de la curatarea tancurilor detransport maritim, cu continut de substantechimice160702 deseuri de la curatarea tancurilor detransport maritim, cu continut de uleiuri160703 deseuri de la curatarea tancurilor detransportrutier si feroviar, cu continut de uleiuri

  160704 deseuri de la curatarea tancurilor detransport rutier si feroviar, cu continut desubstante chimice160705 deseuri de la curatarea tancurilor destocare, cu continut de substante chimice160706 deseuri de la curatarea tancurilor destocare, cu continut de uleiuri

  Romnia european

 • 8/6/2019 mediu deseuri

  15/17

  160707 deseuri solidede la cargourile navale160799 alte deseuri nespecificate170000 DESEURI DIN CONSTRUCTII SIDEMOLARI (INCLUSIV CONSTRUCTII DEDRUMURI, DEZMEMBRARI DE INSTALATII

  TEHNOLOGICE)170100 beton. caramizi, tigle, materiale ceramicesi materiale pe baza de gips170101 beton170102 caramizi170103 tigle si materiale ceramice170104 materiale de constructiepe baza de gips170105 materiale de constructiepe baza de azbest170200 lemn, sticla, materiateplastice si cauciuc170201 lemn170202 sticla170203 materiale piastice

  170204 cauciuc170300 asfalt, gudroane si produse gudronate170301 asfalt cu continut de gudroane170302 asfalt fara continut de gudroane170303 gudroane si produse gudronate170400 metale (inclusiv aliajele lor)170401 cupru,bronz,alama170402 aluminiu170403 plumb170404 zinc170405 fier, fonta si otel170406 staniu170407 amestecuri metalice,inox

  170408 cabluri170500 pamantsi materiale excavate sau dragate170501 pamantsi piatra170502 materiale excavate sau dragate1706'00 materiale izolatoare170601 materiale izolatoare cu continut de azbest170602 alte materiale izolatoare170700 deseuri amestecate de materiale deconstructie si deseuri de la demolari170701 deseuri amestecate de materiale deconstructie si deseuri de lademolari

  180000 DESEURI DIN A C T I V I T A T I L E D EOCROTIRE A SANATATIISAU DIN ACTIVITATILE

  VETERINARE SI/SAUCERCETARI CONEXE( C U E X C E P T I A D ES EU RI LO R D E L A PREPARAREA HRANEI,C A R E N U P R O V I NDIRECT DIN ACTIVITATID E O C R O T I R E A

  SANATATII)1 8 0 1 0 0 d e s e u r i d i nmaternitati si dinunitati de ocrotire a sanatatii, dediagnostic, de tratament si de prevenirea bolilor180101 obiecte ascutite (deexemplu: acefolosite)180102 fragmente si organe umane, incluzandrecipienti de sange si sange conservat

  180103 alte deseuri ale caror colectare si evacuarefac obiectul unor masuri speciale privindprevenireainfectiilor (de exemplu seringi folosite)180104 deseuri ale caror colectare si evacuare nufac obiectul unor masuri speciale privind

  prevenirea infectiilor (cum ar fi: imbracaminte,lenjerie, aparate gipsate, scutece)180105 substante chimice si medicamenteexpirate180200 deseuri provenite din unitatile decercetare de tratament, de prevenire a bolilor sidin alte activitati veterinare180201 obiecte ascutite180202 alte deseuri ale caror colectare si evacuarefac obiectul unor masuri speciale privindprevenirea infectiilor180203 deseuri ale caror colectare si evacuare nu

  fac obiectul unor masuri speciale privindprevenirea infectiilor180204 substantechimice expirate190000 REZIDUURI DE LA INSTALATII DETRATAREA DESEURIL0R, DE LA STATIILE DEEPURARE A APEL0R UZATE Sl DE TRATARE A

  APEI OR DE CONSUM190100 deseuri de la incinerarea sau pirolizadeseurilor municipale si asimilabile din comert,industriesi institutii190101 zgura si cenusadinvatra190102 materiale feroase dincenusilede ardere190103 cenusi zburatoare

  190104 pulberi de la cazan190105 turte de filtrare de la epurarea gazelor190106 deseuri lichide apoase de la epurareagazelor si alte deseuri lichide apoase190107 deseuri solidede la epurarea gazelor190108 deseuri de la piroliza190109 catalizatori uzati, de exemplu de laindepartarea NOX190110 carbune activ epuizat de la epurareagazelor de ardere

  1 9 0 19 9 a l te d e se u rinespecificate

  190200 d eseu ri d e lat r a t a m e nt e l e f i z i c o -c h im i ce s p ec i fi c e a l edeseurilor industriale(cum ar fi decromare,decianurare neutralizare)1 9 02 01 n am ol ur i c uhidroxizi metalici si altenamoluri rezultate dint r a t a m e n t e d einsolubilizare a metalelor1 9 0 2 0 2 d e s e u r i

  amestecate in prealabil sid e s t in a t e d e p o zi t a r iifinale190300 deseuri stabilizate/solidificate190301 deseuri stabilizate/solidificate cu liantihidraulici190302 deseuri stabilizate/solidificate cu lianti

  Romnia european

 • 8/6/2019 mediu deseuri

  16/17

  organici190303 deseuri stabilizateprin tratament biologic190400 deseuri vitrificate si deseuri de lavitrificare190401 deseuri vitrificate

  190402 cenusa zburatoare si alte deseuri de laepurarea gazelor de ardere190403 faza solida nevitrificata190404 d eseu r ilichide apoase del a r e v e n i r e ad e s e u r i l o rvitrificate190500 deseuri dela tratarea aerobaa deseurilorsolide190501 fractiunea

  necompostata dind e s e u r i l em u n i c i pa l e s iasimilabile190502 fractiuneanecompostata dind e s e u r i l ea n i m a l i er e s ivegetale190503 compostfara specificareaprovenientei190599 alte deseuri nespecificate

  190600 deseuri de la tratarea anaeroba adeseurilor190601 namoluri de la tratarea anaeroba adeseurilormunicipale si asimilabile190602 namoluri de la tratarea anaeroba adeseuriloranimalieresi vegetale190699 alte deseuri nespecificate190700 levigat dinhalde190701 levigat dinhalde190800 deseuri nespecificate de la stadiile deepurare a apelor uzate190801 refuzuri la site

  190802 deseuri de la deznisipatoare190803 amestecuri de grasimi si de uleiuri de laseparareagrasimilor din apeuzate190804 namoluri de la epurarea apelor uzateindustriale190805 namoluri de la epurarea apelor uzatemunicipale190806 rasini schimbatoare de ioni, saturate sauepuizate190807 solutii si namoluri de la regenerareaschimbatorilor de ioni190899 alte deseuri nespecificate

  190900 deseuri de la tratarea apei in scop depotabilizare sau de utilizarein industrie190901 deseuri solide de la filtrarea primara si dela sitare190902 namoluri de la limpezirea apei190903 namoluri de la decarbonatare190904 carbune activ epuizat

  190905 rasini schimbatoare de ioni, saturate sauepuizate190906 solutii si namoluri de la regenerareaschimbatorilor de ioni190999 alte deseuri nespecificate

  2 0 0 0 0 0 D E S E U R I M U N I C I PA L E S I ASIMILABILE DIN COMERT, INDUSTRIE,I N S T IT U T II , I N C L US I V F R A C TI U N I

  C O L E C T A T ESEPARAT200100 fractiunicolectateseparat200101 hartie sicarton200102sticla2 0 0 10 3 r e st u rim a r u n t e d e

  materiale plastice2 0 0 1 0 4 a l t emateriale plastice2 0 0 10 5 r e st u rimarunte de metale(conserve etc.)200106 alte metale200107lemn2 0 0 1 08 d e s eu r io r g a n i c ecompostabile de la

  prepararea hranei (incluzand ulei comestibil sideseuri de la prepararea hranei de la cantine si

  restaurante)200109 ulei si grasime200110 imbracaminte200111 textile200112 vopsele, cerneluri, adezivi si rasini200113 solventi200114 acizi200115 baze200116 detergenti200117 substantechimice fotografice200118 medicamente200119 pesticide

  200120 baterii uzate200121 tuburi fluorescente si alte deseuri cucontinut de mercur200122 flacoane cu aerosoli200123 echipamente cu continut de CFC(clorofluorocarbonati)200124 echipamente electronice (cum ar fi placilede circuite imprimate)200200 deseuri din gradini, parcuri si spatii verzi(incluzand deseuri din cimitire)200201 deseuri compostabile200202 pamantsi pietre

  200203 alte deseuri necompostabile200300 alte deseuri municipale200301 deseuri municipale amestecate200302 deseuri dinpiete200303 deseuri stradale200304 namoluri dinfoseleseptice200305 vehicule casate

  Romnia european

 • 8/6/2019 mediu deseuri

  17/17

  Masuriinterne

  Surse de informare

  Emitent:Hotarire

  Monitorul Oficial

  Guvernulnr. 155 din 03/08/1999

  i n t r o d u c e r e aevidentei gestiunii

  d e s e u r i l o r s i aC a t a l o g u l u iE u r o p e a n a lDeseurilor

  nr.118 din 03/23/1999I n t e m e i u lprevederilor art. 107alin. (1) si (2) dinC o n s t i t u t i aRomaniei,Guvernul Romaniei

  hotaraste:

  (1) Pentru agentii economici si pentru orice altigeneratori de deseuri, persoane fizice sau juridice,se introduce evidenta gestiunii deseurilor, care vafi tinuta conform modeluluiprezentatin anexa 1.(2) Evidenta gestiunii deseurilor conform art. 1alin. (1) este tinuta pentru deseurile care segenereaza dupa data intrarii in vigoare a prezenteihotarari.(3) Cantitatile de deseuri generate si existente indepozite la data intrarii in vigoare a prezenteihotarari se inscriu in evidenta gestiunii deseurilorca valoriglobale ale deseurilor dindepozite.

  Prevederile art. 1 nu se aplica agentilor economicisau oricaror alti generatori de deseuri caregestioneaza deseuri menajere, pentru careevidenta acestei activitati va face obiectul uneireglementari distincte.

  (1) Pentru evidenta gestiunii deseurilor,Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediuluiva organiza, impreuna cu unitatile subordonate,raportarea statistica departamentala in acest

  domeniu.(2) Metodologia si sistemul de raportare statisticacare vor sta la baza cercetarilor statistice vor fielaborate de catre Ministerul Apelor, Padurilor siProtectiei Mediului si vor fi avizate de catreComisia Nationala pentru Statistica conform art.13 lit. a) din O.G. 9/1992, aprobata prin Legea11/1994.

  Pana la elaborarea de catre Ministerul ApelorP ad ur ilor si P rotect iei Med iu lu i a u nu inomenclator national privind deseurile, evidenta

  gestiunii deseurilor se va tine pe baza CataloguluiEuropean al Deseurilor prevazut in anexa 2.

  Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediuluiva actualiza, cu avizul Comisiei Nationale pentruStatistica prin ordin comun modificarile ce

  ori acesta este modificat de catre organismeleinternationale.

  C o n s t i t u i ec o n t r a v e n t i e

  i n c a l c a r e ap r e v e d e r i l o rprezentei hotararisi se sanctioneazad u p a c u mu r m e a z a :a ) n e t i n e r e aevidentei gestiuniid e s e ur i l o r s a uinscrierea de datei n c o r e c t e i naceasta evidenta,

  cu amenda de la7 00 .0 00 l ei l a1.000.000 lei;

  b) neutilizarea Catalogului European alDeseurilor in completarea evidentei gestiuniideseurilor sau in alte activitati legate de deseuri,cuamendadela600.000leila800.000lei;c) netransmiterea sau transmiterea cu mtarziereautoritatilor teritoriale pentru protectia mediuluia evidentei gestiunii deseurilor, cu amenda de la500.000 leila 700.000lei.

  Contraventiilor prevazute in prezenta hotarare le

  sunt aplicabile dispozitiile Legii 32/1968 privindstabilirea si sanctionarea contraventiilor, cumodificarile si completarile ulterioare....

  Art. 1.

  Art. 2.

  Art. 3.

  Art. 4.

  Art. 5.

  Art. 6.

  Art. 7.

  www.europarl.europa.euwww.eso.orgwww.ghid-mediu.ngo.ro

  Romnia european


Recommended