+ All Categories
Home > Documents > MASURI PRIVIND OCUPAREA IN SPRIJINUL PERSOANELOR IN...

MASURI PRIVIND OCUPAREA IN SPRIJINUL PERSOANELOR IN...

Date post: 04-Oct-2019
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
8
unii: promovarea unei economii cu o rata ridicata a ocuparii fortei de munca, care sa asigure coeziune sociala si teritoriala”, ceea ce subliniaza rolul pe care trebuie sa-l indeplineasca Serviciul Public de Ocupare pentru atingerea acestui deziderat. Conform Strategiei Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca 2016-2020, viziunea serviciilor de ocupare este aceea de a fi servicii efi- ciente, responsabile, credibile, transparente si deschise in relatia cu beneficiarii (cetatenii si mediul de afac- eri). Misiunea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca este aceea de a aplica in teritoriu politicile si strate- giile in domeniul ocuparii si formarii profesionale a per- soanelor in cautarea unui loc de munca, inclusiv a absol- ventilor, asa cum sunt elabo- rate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. Rolul unui serviciu public de ocupare modern trebuie sa se extinda de la punerea in aplicare a legii si de furnizare de servicii publice la acela de a facilita corelarea dintre cere- rea si oferta de munca, cu implicatii directe asupra dez- voltarii socio-economice, in- cluziunii si bunastarii sociale, prin intermediul unor servicii publice si reglementari de calitate. Una din cele trei prioritati cheie ale Strategiei Europa 2020 o reprezinta ocuparea fortei de munca, respectiv “cresterea favorabila incluzi- In acest context, Agentia Na- tionala pentru Ocuparea Fortei de Munca isi propune sa im- pulsioneze eforturile de a atinge tinta de ocupare stabili- ta de Romania pentru anul 2020, si anume o rata de ocu- pare de 70% pentru populatia in varsta de 20-64 ani. In- deplinirea acestei tinte va re- prezenta contributia Romaniei la realizarea dezideratului european in materie de ocu- pare stabilit prin Strategia Europa 2020, strategie care isi propune ca Europa sa cresca inteligent, durabil si favorabil incluziunii si sa identifice mijloace pentru a crea noi locuri de munca. Succesul acestui demers stra- tegic depinde de implicarea reala a tuturor factorilor in- teresati (autoritati publice centrale si locale, parteneri sociali, societate civila) in fundamentarea, implemen- tarea, monitorizarea si eval- uarea actiunilor ce vor fi dez- voltate. Pentru indeplinirea acestui deziderat, ANOFM – Serviciul Public de Ocupare, are un rol esential in calitate de institutie a statului impli- cata in ocuparea fortei de munca, in protectia sociala a persoanelor in cautarea unui loc de munca, precum si su- portul acordat angajatorilor in vederea stimularii ocuparii. MASURI PRIVIND OCUPAREA – IN SPRIJINUL PERSOANELOR IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA MASURI PRIVIND OCUPAREA – IN SPRIJINUL PERSOANELOR IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA
Transcript
Page 1: MASURI PRIVIND OCUPAREA IN SPRIJINUL PERSOANELOR IN ...calarasi.accesibilitateajofm.ro/wp/wp-content/uploads/2017/03/Masuri... · rate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale

unii: promovarea unei

economii cu o rata ridicata a

ocuparii fortei de munca, care

sa asigure coeziune sociala si

teritoriala”, ceea ce subliniaza

rolul pe care trebuie sa-l

indeplineasca Serviciul Public

de Ocupare pentru atingerea

acestui deziderat.

Conform Strategiei Agentiei

Nationale pentru Ocuparea

Fortei de Munca 2016-2020,

viziunea serviciilor de ocupare

este aceea de a fi servicii efi-

ciente, responsabile, credibile,

transparente si deschise in

relatia cu beneficiarii

(cetatenii si mediul de afac-

eri).

Misiunea Agentiei Nationale

pentru Ocuparea Fortei de

Munca este aceea de a aplica

in teritoriu politicile si strate-

giile in domeniul ocuparii si

formarii profesionale a per-

soanelor in cautarea unui loc

de munca, inclusiv a absol-

ventilor, asa cum sunt elabo-

rate de Ministerul Muncii,

Familiei, Protectiei Sociale si

Persoanelor Varstnice.

Rolul unui serviciu public de

ocupare modern trebuie sa se

extinda de la punerea in

aplicare a legii si de furnizare

de servicii publice la acela de

a facilita corelarea dintre cere-

rea si oferta de munca, cu

implicatii directe asupra dez-

voltarii socio-economice, in-

cluziunii si bunastarii sociale,

prin intermediul unor servicii

publice si reglementari de

calitate.

Una din cele trei prioritati

cheie ale Strategiei Europa

2020 o reprezinta ocuparea

fortei de munca, respectiv

“cresterea favorabila incluzi-

In acest context, Agentia Na-

tionala pentru Ocuparea Fortei

de Munca isi propune sa im-

pulsioneze eforturile de a

atinge tinta de ocupare stabili-

ta de Romania pentru anul

2020, si anume o rata de ocu-

pare de 70% pentru populatia

in varsta de 20-64 ani. In-

deplinirea acestei tinte va re-

prezenta contributia Romaniei

la realizarea dezideratului

european in materie de ocu-

pare stabilit prin Strategia

Europa 2020, strategie care isi

propune ca Europa sa cresca

inteligent, durabil si favorabil

incluziunii si sa identifice

mijloace pentru a crea noi

locuri de munca.

Succesul acestui demers stra-

tegic depinde de implicarea

reala a tuturor factorilor in-

teresati (autoritati publice

centrale si locale, parteneri

sociali, societate civila) in

fundamentarea, implemen-

tarea, monitorizarea si eval-

uarea actiunilor ce vor fi dez-

voltate.

Pentru indeplinirea acestui

deziderat, ANOFM –

Serviciul Public de Ocupare,

are un rol esential in calitate

de institutie a statului impli-

cata in ocuparea fortei de

munca, in protectia sociala a

persoanelor in cautarea unui

loc de munca, precum si su-

portul acordat angajatorilor in

vederea stimularii ocuparii.

MASURI PRIVIND OCUPAREA – IN

SPRIJINUL PERSOANELOR IN

CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA

MA

SU

RI

PR

IVIN

D

OC

UP

AR

EA

– I

N S

PR

IJIN

UL

PE

RS

OA

NE

LO

R I

N C

AU

TA

RE

A

UN

UI

LO

C D

E M

UN

CA

Page 2: MASURI PRIVIND OCUPAREA IN SPRIJINUL PERSOANELOR IN ...calarasi.accesibilitateajofm.ro/wp/wp-content/uploads/2017/03/Masuri... · rate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale

In viziunea organismelor de

conducere ale Uniunii Euro-

pene in ceea ce priveste ocu-

parea s-a conturat o optiune

strategica si anune adoptarea

unui complex de masuri care

vizeaza incadrarea in munca

a tinerilor. Pornind de la

aceasta prioritate globala,

Statele Membre au elaborat

cel mai amplu program de

combatere a şomajului în

rândul tinerilor, din ultimii

25 ani, sub denunirea gener-

ica “Garantia pentru tineret”.

Obiectivul principal al

“Garanției pentru Tineret”

este reducerea șomajului în

rândul tinerilor care au

vârsta cuprinsă între 16 și 24

ani, prin facilitarea obținerii

de locuri de muncă de cali-

tate.

Concret, se urmărește ca tin-

erii cu vârsta mai mică de 25

ani, care își pierd locul de

muncă sau care nu găsesc

unul după terminarea

studiilor, să primească o

ofertă de bună calitate, fie de

angajare, fie de continuare a

educației sau de intrare în

ucenicie, ori de efectuare a

unui stagiu. Oferta va fi

primită în decurs de 4 luni de

la înregistrarea la agențiile

pentru ocuparea forței de

muncă.

Toate măsurile din cadrul

schemei „Garanția pentru

Tineret” sunt susținute prin

diverse forme de sprijin

financiar, acordat fie

viitorilor angajați, fie an-

gajatorilor.

a) informarea şi consilierea profesională;

b) medierea muncii;

c) formarea profesională;

c^1) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele

formale;

d) consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea

unei afaceri;

e) completarea veniturilor salariale ale angajaţilor;

f) stimularea mobilităţii forţei de muncă.

Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de

muncă se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea

Forţei de Muncă, în principal, prin:

Măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă vizează:

a) creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

b) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de

muncă.

c) promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială.

Pagina 2

MASURI PRIVIND OCUPAREA – IN SPRIJINUL PERSOANELOR IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA

FI ACTIV LA ORICE

VARSTA

Page 3: MASURI PRIVIND OCUPAREA IN SPRIJINUL PERSOANELOR IN ...calarasi.accesibilitateajofm.ro/wp/wp-content/uploads/2017/03/Masuri... · rate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale

Informarea şi consilierea profesională

constituie un ansamblu de servicii

acordate în mod gratuit persoanelor în

căutarea unui loc de muncă, care au

ca scop:

a) furnizarea de informaţii privind

piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;

b) profilarea şi încadrarea în

nivelul de ocupabilitate: uşor

ocupabil, mediu ocupabil, greu

ocupabil şi foarte greu ocupa-

bil;

c) dezvoltarea abilităţii şi în-

crederii în sine a persoanelor

în căutarea unui loc de muncă,

în vederea luării de către aces-

tea a deciziei privind propria

carieră;

d) instruirea în metode şi

tehnici de căutare a unui loc de

muncă;

e) îndrumarea pe parcursul

procesului de integrare soci-

oprofesională la noul loc de

muncă.

a) să beneficieze de pregătire teoretică şi

practică pe toată durata cursului şi să susţină,

gratuit, de cel mult două ori examenul de

absolvire la finalizarea acestuia;

b) să beneficieze de rechizite şi materiale de

instruire şi să primească în folosinţă man-

uale;

c) să beneficieze, dacă este cazul, de

echipament de protecţie pe timpul instruirii

practice;

d) să beneficieze, pentru traseul de la domi-

ciliu la unitatea de pregătire, de abonament

gratuit pe mijloacele de transport în comun

sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de

Persoanele în căutarea unui loc de muncă

pot participa la programe de formare profe-

sională care să le asigure creşterea şi diver-

sificarea competentelor profesionale în

scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării

pe piaţa muncii.

Accesul la programele de formare profe-

sională se face în urma activităţii de infor-

mare şi consiliere profesională sau de me-

diere.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de

muncă, care beneficiază în mod gratuit de

servicii de formare profesională, au

următoarele drepturi:

transport, pentru cel mult 4 deplasări în cursul

unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la

unitatea de pregătire, în condiţiile prevăzute

de reglementările în vigoare pentru salariaţii

instituţiilor publice şi regiilor autonome cu

specific deosebit, pe perioada delegării şi

detaşării în altă localitate, precum şi în cazul

deplasării, în cadrul localităţii, în interesul

serviciului, precum şi de abonament gratuit pe

mijloacele de transport în comun pe traseul de

la unitatea de cazare la unitatea de pregătire.

e) să beneficieze de consultaţii medicale,

analize medicale şi teste necesare frecventării

cursului.

Informarea şi consilierea profesională

Formarea profesională

Medierea muncii

a) informaţii privind locurile

de muncă vacante şi condiţiile

de ocupare a acestora prin

publicarea, afişarea, organi-

zarea de burse ale locurilor de

muncă;

b) mediere electronică având

ca scop punerea automată în

corespondenţă a cererilor şi

ofertelor de locuri de muncă

prin intermediul tehnicii de

calcul;

c) preselecţia candidaţilor

corespunzător cerinţelor lo-

curilor de muncă oferite şi în

concordanţă cu pregătirea,

aptitudinile, experienţa şi cu

interesele acestora.

Medierea muncii este activitatea

prin care se realizează punerea în

legătură a angajatorilor cu per-

soanele în căutarea unui loc de

muncă, în vederea stabilirii de

raporturi de muncă sau de ser-

viciu.

Serviciile de mediere pentru per-

soanele în căutarea unui loc de

muncă se acordă gratuit de către

agenţiile pentru ocuparea forţei

de muncă şi constau în:

Pagina 3

Persoanele prevăzute

la art. 66 alin. (1) din

lege pot beneficia de

servicii de formare

profesională gratuite, o

singură dată, pentru

fiecare perioadă în

care se află în căutarea

unui loc de muncă.

Page 4: MASURI PRIVIND OCUPAREA IN SPRIJINUL PERSOANELOR IN ...calarasi.accesibilitateajofm.ro/wp/wp-content/uploads/2017/03/Masuri... · rate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale

În vederea certificării com-

petenţelor profesionale

obţinute pe alte căi decât

cele formale, persoanele

prevăzute la art. 66 alin. (1)

din lege, înregistrate la

agenţiile pentru ocuparea

forţei de muncă, pot benefi-

cia, în mod gratuit, de ser-

vicii de evaluare şi certifi-

care a competenţelor profe-

sionale dobândite pe alte căi

decât cele formale, a căror

finanţare se asigură din bu-

getul asigurărilor pentru

şomaj, o singură dată, pentru

fiecare perioadă în care se

află în căutarea unui loc de

muncă.

Prin servicii de evaluare şi

certificare a competenţelor

profesionale dobândite pe

alte căi decât cele formale se

înţelege totalitatea dreptur-

ilor de care beneficiază per-

soanele prevăzute la art. 66

alin. (1) din lege pe durata

participării la procesul de

evaluare şi certificare a com-

petenţelor profesionale

dobândite pe alte căi decât

cele formale, inclusiv pe

perioada de analiză a pro-

priei performanţe profesion-

ale, în raport cu conţinutul

standardului ocupaţional sau

standardului de pregătire

profesională, în care este

asistat de către evaluatorul

de competenţe profesionale,

potrivit prevederilor legale.

Persoanele aflate în căutarea

unui loc de muncă, ce bene-

ficiază, în mod gratuit, din

bugetul asigurărilor pentru

şomaj, de servicii de eval-

uare şi certificare a compe-

tenţelor profesionale

dobândite pe alte căi decât

cele formale, au următoarele

drepturi:

a) să beneficieze de in-

formaţii şi materiale in-

formative referitoare la con-

diţiile de evaluare şi certifi-

care a competenţelor profe-

sionale dobândite pe alte căi

decât cele formale;

b) să participe, în mod gratu-

it, la activităţile de evaluare

şi certificare a compe-

tenţelor profesionale

dobândite pe alte căi decât

cele formale;

c) să beneficieze, dacă este

cazul, de echipament de

protecţie în timpul pro-

cesului de evaluare şi certifi-

care a competenţelor profe-

sionale dobândite pe alte căi

decât cele formale;

d) să beneficieze, pentru

traseul de la domiciliu sau,

după caz, de la unitatea de

cazare, la unitatea de eval-

uare şi certificare a compe-

tenţelor profesionale

dobândite pe alte căi decât

cele formale, denumită în

continuare unitate de eval-

uare, de abonament gratuit

pe mijloacele de transport

în comun sau, după caz, de

decontarea cheltuielilor de

transport, pentru cel mult o

deplasare dus-întors, dacă

nu se pot deplasa zilnic la

unitatea de evaluare, în

condiţiile prevăzute de

reglementările în vigoare

pentru salariaţii instituţiilor

publice şi regiilor auto-

nome cu specific deosebit,

pe perioada delegării şi

detaşării în altă localitate,

precum şi în cazul de-

plasării, în cadrul locali-

tăţii, în interesul ser-

viciului;

e) să beneficieze de cazare

şi de o sumă de bani pentru

acoperirea mesei la nivelul

prevăzut de reglementările

în vigoare pentru salariaţii

instituţiilor publice şi

regiilor autonome cu spe-

cific deosebit pe perioada

delegării şi detaşării în altă

localitate, precum şi în ca-

zul deplasării, în cadrul

localităţii, în interesul ser-

viciului, în situaţia în care

nu se pot deplasa zilnic la

unitatea de evaluare sau

locuiesc la o distanţă mai

mare de 50 de km de aceas-

ta.

Pagina 4

MASURI PRIVIND OCUPAREA – IN SPRIJINUL PERSOANELOR IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA

FI ACTIV LA ORICE

VARSTA

Evaluarea şi certificarea competenţelor

Page 5: MASURI PRIVIND OCUPAREA IN SPRIJINUL PERSOANELOR IN ...calarasi.accesibilitateajofm.ro/wp/wp-content/uploads/2017/03/Masuri... · rate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale

Consultanţa şi asistenţa pentru în-

ceperea unei activităţi independente

sau pentru iniţierea unei afaceri se

acordă, la cerere, persoanelor în cău-

tarea unui loc de muncă, sub formă de

servicii juridice, de marketing, finan-

ciare, metode şi tehnici eficiente de

management şi alte servicii de con-

sultanţă.

Serviciile pot fi realizate de agenţiile

pentru ocuparea forţei de muncă sau,

după caz, de firme private, organizaţii

profesionale, fundaţii şi asociaţii spe-

cializate în aceste domenii, cu care

agenţiile încheie contracte în con-

diţiile legii.

Serviciile se acordă gratuit:

a) persoanelor prevăzute la art. 16, o

singură dată, pentru fiecare perioadă

în care se află în căutarea unui loc

de muncă;

b) persoanelor care au calitatea de

asigurat în sistemul asigurărilor

pentru şomaj, o singură dată, pentru

fiecare perioadă în care au calitatea

de asigurat;

c) studenţilor care solicită acordarea

de credite cu dobândă avantajoasă

din bugetul asigurărilor pentru şo-

maj, în condiţiile prezentei legi.

Consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei

activităţi independente sau pentru iniţierea unei

afaceri

PRIMA DE ACTIVARE

Şomerii înregistraţi la agenţiile

pentru ocuparea forţei de muncă

care nu beneficiază de indemniza-

ţie de şomaj, în situaţia în care se

angajează cu normă întreagă,

pentru o perioadă mai mare de 3

luni, ulterior datei înregistrării la

agenţiile pentru ocuparea forţei

de muncă, beneficiază de o primă

de activare în valoare de 500 lei,

neimpozabilă.

Prima de activare se poate cumula

cu prima de încadrare prevăzută

la art. 74 din lege.

PRIMA DE INCADRARE

ABSOLVENTI

Absolvenţii instituţiilor de

învăţământ şi absolvenţii şcolilor

speciale, în vârstă de minimum 16

ani, înregistraţi la agenţiile pentru

ocuparea forţei de muncă, în situ-

aţia în care se angajează cu normă

întreagă, pentru o perioadă mai

mare de 12 luni, beneficiază, din

bugetul asigurărilor pentru şomaj,

de o primă de încadrare egală cu

valoarea indicatorului social de

referinţă în vigoare la data înca-

drării.

Absolvenţii cărora li s-a stabilit

dreptul la indemnizaţie de şomaj şi

se angajează în perioada de

acordare a indemnizaţiei de somaj,

beneficiază, din bugetul asig-

urărilor pentru şomaj, de o sumă

egală cu indemnizaţia de şomaj la

care ar fi avut dreptul, în condiţiile

legii, până la expirarea perioadei

de acordare a acesteia, dacă nu s-

ar fi angajat.

Pagina 5

Persoanele prevăzute la art.

17 alin. (1) din lege, cărora li

s-a stabilit dreptul la

indemnizaţia de şomaj, potrivit

legii, şi care se angajează cu

normă întreagă, conform

prevederilor legale în vigoare,

şi, ca urmare a angajării, le

încetează plata indemnizaţiei

de şomaj, beneficiază, din

momentul angajării până la

sfârşitul perioadei pentru care

erau îndreptăţite să primească

indemnizaţia de şomaj, de o

sumă lunară, acordată din

bugetul asigurărilor pentru

şomaj, reprezentând 30% din

cuantumul indemnizaţiei de

şomaj, stabilită şi, după caz,

reactualizată conform legii.

Completarea veniturilor salariale ale angajaţilor

Page 6: MASURI PRIVIND OCUPAREA IN SPRIJINUL PERSOANELOR IN ...calarasi.accesibilitateajofm.ro/wp/wp-content/uploads/2017/03/Masuri... · rate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale

PRIMA DE INCADRARE

Persoanele înregistrate ca

şomeri la agenţiile pentru

ocuparea forţei de muncă şi

care se încadrează în

muncă, potrivit legii, într-o

localitate situată la o dis-

tanţă mai mare de 15 km de

localitatea în care îşi au

domiciliul sau reşedinţa,

pot beneficia de o primă de

încadrare, neimpozabilă.

Cuantumul primei

prevăzute la alin. (1) se

calculează la 0,5 lei/km, dar

nu mai mult de 55 lei/zi,

proporţional cu numărul de

zile în care persoanele în

cauză desfăşoară efectiv

activitatea la angajatorul la

care se realizează înca-

drarea în muncă.

Prima de încadrare se

acordă pe o perioadă de 12

luni.

PRIMA DE INSTALARE

Persoanele înregistrate ca

şomeri la agenţiile pentru

ocuparea forţei de muncă

care se încadrează în

muncă, potrivit legii, într-o

altă localitate situată la o

distanţă mai mare de 50 km

faţă de localitatea în care

îşi au domiciliul sau

reşedinţa şi, ca urmare a

acestui fapt, îşi schimbă

domiciliul ori îşi stabilesc

reşedinţa în localitatea re-

spectivă sau în localităţile

învecinate acesteia pot ben-

eficia de o primă de in-

stalare, neimpozabilă, desti-

nată stimulării încadrării în

muncă, asigurării cheltuiel-

ilor pentru locuire în noul

domiciliu sau noua

reşedinţă, şi/sau pentru

reîntregirea familiei, după

caz.

Prima de instalare se

acordă în cuantum

diferenţiat, astfel:

a) 12.500 lei pentru per-

soanele înregistrate ca

şomeri la agenţiile pentru

ocuparea forţei de muncă şi

care se încadrează în

muncă, potrivit legii, într-o

altă localitate şi, ca urmare

a acestui fapt, îşi schimbă

domiciliul sau îşi stabilesc

reşedinţa;

b) 15.500 lei pentru per-

soanele prevăzute la lit. a),

care îşi schimbă domiciliul

sau îşi stabilesc reşedinţa,

în situaţia în care sunt

însoţite de membrii familiei

în sensul Legii nr. 287/2009

privind Codul civil, republi-

cată, cu modificările ulteri-

oare, iar în cazul familiei

monoparentale, în situaţia

în care sunt însoţite de

copilul sau copiii aflaţi în

întreţinere.

În cazul în care ambii soţi

îndeplinesc condiţiile de

acordare a primei de in-

stalare prevăzute la alin.

(1), unul va primi suma

prevăzută la alin. (2) lit. a),

iar celălalt va primi o

primă de instalare în cuan-

tum de 3.500 lei.

Prin excepţie de la pre-

vederile mentionate mai

sus, în situaţia în care an-

gajatorul sau autorităţile

publice locale sau centrale

asigură locuinţă de ser-

viciu ori suportarea chel-

tuielilor aferente din fon-

duri ale angajatorului sau

fonduri publice, prima de

instalare se acordă în cu-

antum diferenţiat, astfel:

a) 3.500 lei pentru perso-

ana aflată în situaţia

prevăzută la alin. (2) lit. a)

din lege;

b) 6.500 lei pentru perso-

ana aflată în situaţia

prevăzută la alin. (2) lit. b)

din lege;

c) 3.500 lei pentru fiecare

soţ aflat în situaţia

prevăzută la art. 75 alin.

(3) din lege.

Prima de instalare stabilită

în cuantumurile prevăzute

la art. 75 alin. (2) şi (3) din

lege se acordă în două

tranşe, astfel:

a) o tranşă egală cu 50%

din cuantumul stabilit, la

data instalării;

b) o tranşă egală cu 50%

din cuantumul stabilit,

după expirarea perioadei

de 12 luni de la angajare.

Pagina 6

MASURI PRIVIND OCUPAREA – IN SPRIJINUL PERSOANELOR IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA

Beneficiază de

primele de mobilitate

persoanele care se

încadrează în muncă,

cu normă întreagă,

pentru o perioadă de

cel puţin 12 luni.

Stimularea mobilităţii forţei de muncă

Page 7: MASURI PRIVIND OCUPAREA IN SPRIJINUL PERSOANELOR IN ...calarasi.accesibilitateajofm.ro/wp/wp-content/uploads/2017/03/Masuri... · rate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale

PRIMA DE RELOCARE

Persoanele înregistrate ca şomeri la

agenţiile pentru ocuparea forţei de

muncă care se încadrează în muncă,

potrivit legii, într-o altă localitate

situată la o distanţă mai mare de 50

km faţă de localitatea în care îşi au

domiciliul sau reşedinţa şi, ca ur-

mare a acestui fapt, îşi schimbă

domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa

în localitatea respectivă sau în local-

ităţile învecinate acesteia, benefi-

ciază de o primă de relocare, neim-

pozabilă, acordată din bugetul asig-

urărilor pentru şomaj, egală cu 75%

din suma destinată asigurării chel-

tuielilor pentru locuire în noul domi-

ciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai

mult de 900 de lei.

Prima de relocare se acordă per-

soanelor ale căror venituri nete lu-

nare realizate de către acestea în

situaţia în care sunt persoane sin-

gure sau împreună cu familiile

acestora nu depăşesc suma de

5.000 lei/lună.

Beneficiază de prima de relocare

persoanele care se încadrează în

muncă, cu normă întreagă, pentru

o perioadă de cel puţin 12 luni.

Persoanele care beneficiază de

prima de relocare au dreptul la

menţinerea acesteia şi în cazul în

care, în perioada de 36 de luni de

la angajare, le încetează raportul

de muncă sau de serviciu la an-

gajatorul la care s-au încadrat în

muncă şi se încadrează în termen

de 30 de zile la un alt angajator, în

aceleaşi condiţii.

cuprinse în dosarul întocmit la înregis-

trarea ca persoană în căutarea unui loc

de muncă, în evidenţa agenţiei pentru

ocuparea forţei de muncă.

Activităţile de informare şi promovare

a intereselor tinerilor cu risc de margin-

alizare socială în rândul angajatorilor,

în vederea integrării pe piaţa muncii a

acestor categorii de persoane, vizează:

a) conştientizarea şi promovarea pre-

vederilor legii în rândul actorilor re-

gionali, locali şi al partenerilor sociali;

b) diseminarea informaţiilor privind

avantajele încadrării în muncă a acestor

categorii de persoane;

c) interacţiunea directă cu angajatorii

care dispun de locuri de muncă vacan-

te;

d) identificarea de angajatori de in-

serţie.

Promovarea participării pe piaţa

muncii a tinerilor cu risc de margin-

alizare socială, prevăzuţi la art. 5 punc-

tul IV^3 din lege, se realizează de către

Agenţia Naţională pentru Ocuparea

Forţei de Muncă prin:

a) acompaniament social personalizat;

b) activităţi de informare şi promovare

a intereselor tinerilor cu risc de mar-

ginalizare socială în rândul angaja-

torilor;

c) subvenţionarea locului de muncă.

Acompaniamentul social personalizat,

prevăzut la art. 93^1 lit. a) din lege, se

realizează de către Agenţia Naţională

pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin

intermediul agenţiilor pentru ocuparea

forţei de muncă teritoriale, în baza

unui contract de solidaritate, şi consti-

tuie un ansamblu de servicii care se

acordă în mod gratuit tinerilor cu risc

de marginalizare socială şi constau în:

a) informare şi consiliere profesională;

b) mediere a muncii;

c) plasare în muncă la un angajator a

cărui ofertă de loc de muncă a fost

selectată ca fiind corespunzătoare

pregătirii profesionale şi altor condiţii

Pagina 7

Promovarea participării pe piaţa muncii a

tinerilor cu risc de marginalizare socială

Page 8: MASURI PRIVIND OCUPAREA IN SPRIJINUL PERSOANELOR IN ...calarasi.accesibilitateajofm.ro/wp/wp-content/uploads/2017/03/Masuri... · rate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale

MASURI PRIVIND OCUPAREA – IN SPRIJINUL PERSOANELOR IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA

AJOFM CĂLĂRAȘI

CONTACT:

Str. 13 Decembrie nr. 12, Calarasi,

0242-318376

0242-318377

0242-316542

0242-331693

0242-318375 Agenția Locală Călărași

Punct de lucru Agentia Locala Oltenița

Adresa: Oltenița, Str. Argeșului nr. 111

Telefon: tel: 0242/515150, fax:

0242/515131

Punct de lucru Lehliu Gară

Adresa: Lehliu Gară, Str. Pompieri, nr. 3

Telefon: tel / fax 0242/640279

NE GASITI

AICI

www.calarasi.accesibilitateajofm.ro

www.facebook.com/AJOFMCalarasi

Director executiv Director executiv adjunct

Nicolae CHIRANA Mariana VASILE

Pagina 8


Recommended