+ All Categories
Home > Documents > Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

Date post: 14-Jun-2015
Category:
Upload: florina-s
View: 951 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
63
MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA, DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006 1 AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA, DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ Octombrie 2006
Transcript
Page 1: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

1

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI

DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII,

PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ

Octombrie 2006

Page 2: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

2

PrefaŃă

Acestă carte poate fi considerată un ghid privind măsurile de conservare pentru un

număr de 71 specii de păsări de interes comunitar din România, dependente de zonele umede. În

această lucrare sunt trecute, în linii mari, câteva informaŃii utile în ceea ce priveşte statutul legal al

acestor specii, câteva măsuri minime pentru conservarea lor, cât şi recomandările Academiei

Române – Comisia Pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii asupra unor măsuri în vederea ocrotirii

păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite în zone umede

amenajate pentru piscicultură şi acvacultură.

Totuşi, pentru aplicarea cu succes a unor măsuri de conservare a speciilor de păsări

din România (de interes comunitar, protejate, rare, vulnerabile, aflate în declin sau ameninŃate),

sunt necesare studii de cercetare pentru fiecare specie în parte, în funcŃie de locaŃia unde se află

(exemplu – într-un sit Natura 2000 sau în afara acestuia).

Lucrarea de faŃă are un caracter informativ şi educativ, venind în sprijinul atât a celor

preocupaŃi de protecŃia speciilor, cât şi pentru cei care doresc să cunoască mai multe despre natură.

Poate fi utilă în procesul de informare a publicului privind constituirea reŃelei europene ecologice

Natura 2000 la nivelul României, având în vedere că Ńara noastră se află în plin proces de aderare

la Uniunea Europeană.

Le mulŃumesc tuturor celor care m-au susŃinut pentru realizarea acestui material şi vă doresc o lectură cât mai plăcută!

ecolog drd.Doina Cioacă

Page 3: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

3

CUPRINS

1. ORDINUL GAVIIFORMES.................................................................pag. 4

2. ORDINUL PODICIPEDIFORMES......................................................pag. 7

3. ORDINUL PELECANIFORMES/Familia Phalacrocoracidae.............pag. 9

4. ORDINUL PELECANIFORMES/Familia Pelecanidae.......................pag. 11

5. ORDINUL PROCELLARIIFORMES………......................................pag. 13

6. ORDINUL CICONIFORMES/Familia Ardeidae.................................pag. 15

7. ORDINUL CICONIFORMES/Familia Ciconidae...............................pag. 20

8. ORDINUL CICONIFORMES/Familia Threskiornithidae...................pag. 23

9. ORDINUL PHOENICOPTERIFORMES............................................pag. 25

10. ORDINUL ANSERIFORMES.............................................................pag. 27

11. ORDINUL FALCONIFORMES..........................................................pag. 33

12. ORDINUL GRUIFORMES..................................................................pag. 42

13. ORDINUL CHARADRIIFORMES.....................................................pag. 45

14. ORDINUL CORACIIFORMES...........................................................pag. 58

15. ORDINUL PASSERIFORMES............................................................pag. 60

14. BIBLIOGRAFIE...................................................................................pag. 63

Page 4: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

4

ORDINUL GAVIIFORMES / FAMILIA GAVIIDAE � Păsări migratoare, oaspeŃi de iarnă. � Specii dependente de zonele umede. � Pot fi întâlnite în Ńărmului Mării Negre, în Delta Dunării, precum şi lacurile de apă dulce,

bogate în peşte, din interiorul Ńării. � Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

Gavia arctica (cufundac polar) Cod Natura 2000 – A002

Fotografie preluată de pe internet

OOOaaassspppeeettteee dddeee

iiiaaarrrnnnăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 5: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

5

Gavia stellata (cufundac cu guşă roşie); dreapta – cuib de Gavia stellata

Cod Natura 2000 – A001

Fotografie preluată de pe internet

Gavia immer (cufundac mare)

Cod Natura 2000 – A003

Fotografie preluată de pe internet

OOOaaassspppeeettteee dddeee

iiiaaarrrnnnăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

OOOaaassspppeeettteee dddeee

iiiaaarrrnnnăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

Page 6: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

6

SSppeecciiii pprrootteejjaattee pprriinn:: • Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind

conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa. • Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România a

ratificat ConvenŃia de la Bonn). • Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă

migratoare african-eurasiatice. • Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I. • OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Măsuri minime pentru conservare: � Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare. � Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice (exemplu – refacerea şi întreŃinerea bazinelor piscicole, refacerea stufărişului, refacerea arboretelor din jurul zonelor umede sau plantarea de perdele forestiere de protecŃie a zonelor umede, constituirea de noi situri Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate existente).

� MenŃinerea zonelor umede ca habitat pentru aceste specii. � Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii. � Starea de conservare a habitatului si speciile vor fi monitorizate.

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii).

� Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în lungul Ńărmurilor.

� Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în cursul lunilor de iarnă.

� Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului industrial în cursul toamnei).

� În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările. � Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.

� Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură. � Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele ei.

� La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.

� Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în perimetrul ariei protejate.

Page 7: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

7

ORDINUL PODICIPEDIFORMES / FAMILIA PODICIPEDIDAE � Păsăre migratoare, dependentă de zonele umede. � Răspândită în nordul Europei, în regiunea palearctică a Asiei şi în America de Nord. � În România este oaspete de iarnă, pe cursurile de apă care nu îngheaŃă, frecvent şi

primăvara, izolat iarna. � Modul de viaŃă este asemănător celorlalte specii, hrănindu-se în special cu insecte

acvatice şi cu larvele acestora, mai rar cu crustacee şi moluşte sau peştişori. � Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestei specii.

Podiceps auritus (corcodel de iarnă)

Cod Natura 2000 – A007

Fotografie preluată de pe internet

SSppeecciiee pprrootteejjaattăă pprriinn:: • Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind

conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa. • Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România a

ratificat ConvenŃia de la Bonn). • Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă

migratoare african-eurasiatice. • Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I. • OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

AAAcccccciiidddeeennntttaaalll

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

Page 8: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

8

Măsuri minime pentru conservare:

� Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare. � Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice (exemplu – refacerea şi întreŃinerea bazinelor piscicole, refacerea stufărişului, refacerea arboretelor din jurul zonelor umede sau plantarea de perdele forestiere de protecŃie a zonelor umede, constituirea de noi situri Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate existente).

� MenŃinerea zonelor umede ca habitat pentru aceste specii. � Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestei specii. � Starea de conservare a habitatului si specia respectivă vor fi monitorizate.

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii).

� Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în lungul Ńărmurilor.

� Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în cursul lunilor de iarnă.

� Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului industrial în cursul toamnei).

� În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările. � Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.

� Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură. � Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele ei.

� La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.

� Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în perimetrul ariei protejate.

Page 9: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

9

ORDINUL PELECANIFORMES / FAMILIA PHALACROCORACIDAE

� Păsări migratoare. � Specii dependente de zonele umede. � Pot fi întâlnite pe Ńărmului Mării Negre, în Delta Dunării, precum şi pe lacurile şi râurile

bogate în peşte, din interiorul Ńării. � Deseori stau pe crengi sau Ńărmuri stâncoase, cu aripile întinse pentru a se usca. � Cuibăresc pe lângă lacuri şi râuri, în copaci, în zone cu stufărişuri întinse, de multe ori

împreună cu stârcii şi egretele. � Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii

Phalacrocorax pygmeus (cormoranul mic) Cod Natura 2000 – A393

Fotografii preluate de pe internet

OOOaaassspppeeettteee dddeee vvvaaarrrăăă şşşiii rrraaarrr dddeee iiiaaarrrnnnăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 10: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

10

Phalacrocorax carbo sinensis

(cormoranul mare, subspecia sinensis) Cod Natura 2000 – A391

Fotografie preluată de pe internet

SSppeecciiii pprrootteejjaattee pprriinn::

• Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.

• Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România a ratificat ConvenŃia de la Bonn).

• Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice.

• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I. • OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Măsuri minime pentru conservare:

� Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare. � Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice (exemplu – refacerea şi întreŃinerea bazinelor piscicole, refacerea stufărişului, refacerea arboretelor din jurul zonelor umede sau plantarea de perdele forestiere de protecŃie a zonelor umede, constituirea de noi situri Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate existente).

� MenŃinerea zonelor umede ca habitat pentru aceste specii. � Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii. � Starea de conservare a habitatului si speciile vor fi monitorizate.

OOOaaassspppeeettteee dddeee vvvaaarrrăăă şşşiii rrraaarrr dddeee iiiaaarrrnnnăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 11: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

11

ORDINUL PELECANIFORMES / FAMILIA PELECANIDAE � Păsări migratoare. Cuibăresc şi trăiesc în colonii mici. � Specii dependente de zonele umede. � Pot fi întâlnite în Ńărmului Mării Negre, în Delta Dunării, precum şi pe lacurile de apă dulce,

bogate în peşte, din interiorul Ńării. � Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

Pelecanus onocrotalus (pelicanul comun)

Cod Natura 2000 – A019

Fotografie preluată de pe internet

Pelecanus crispus (pelicanul creŃ)

Cod Natura 2000 – A020

Fotografii preluate de pe internet

Specie declarată MMoonnuummeenntt aall nnaattuurriiii (Comisia Monumentelor Naturii – Academia Română)

Specie declarată MMoonnuummeenntt aall nnaattuurriiii (Comisia Monumentelor Naturii – Academia Română)

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 12: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

12

SSppeecciiii pprrootteejjaattee pprriinn::

• Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.

• Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România a ratificat ConvenŃia de la Bonn).

• Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice.

• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I. • OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Măsuri minime pentru conservare:

� Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare. � Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice (exemplu – refacerea şi întreŃinerea bazinelor piscicole – pentru hrana acestor specii, constituirea de noi situri Natura 2000, arii de protecŃie avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate existente).

� Construirea în colonii a unor platforme de stuf pentru a servi la cuibărit şi/sau constuirea de garduri joase de nuiele pentru a împiedica inundarea cuiburilor de către valuri în timpul furtunilor, în situaŃia în care păsările cuibăresc pe Ńărmuri joase. (Acad.Botnariuc, N., dr.Tatole, Victoria, Cartea roşie a vertebratelor din România, Academia Română şi Muzeul NaŃional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", Bucureşti, 2005).

� MenŃinerea zonelor umede ca habitat pentru aceste specii. � Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii. � Starea de conservare a habitatului şi speciile în sine vor fi monitorizate.

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii).

� Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în lungul Ńărmurilor.

� Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în cursul lunilor de iarnă.

� Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului industrial în cursul toamnei).

� În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările. � Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.

� Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură. � Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele ei.

� La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.

� Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în perimetrul ariei protejate.

Page 13: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

13

ORDINUL PROCELLARIIFORMES / FAMILIA PROCELLARIIDAE � Păsări migratoare, dependente de zonele umede. � Pot fi întâlnite pe Ńărmul Mării Negre şi în Delta Dunării � Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

Puffinus yelkouan (furtunar)

Cod Natura 2000 – A464

Fotografie preluată de pe internet

SSppeecciiee pprrootteejjaattăă pprriinn::

• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I. • OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Măsuri minime pentru conservare:

� Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare � Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice (exemplu – constituirea de noi situri Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate existente).

� Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestei specii. � Starea de conservare a habitatului si specia respectivă vor fi monitorizate.

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii).

� Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în lungul Ńărmurilor.

� Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în cursul lunilor de iarnă.

AAAcccccciiidddeeennntttaaalll

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 14: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

14

� Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului industrial în cursul toamnei).

� Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură. � Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele ei.

� La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.

� Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în perimetrul ariei protejate.

Page 15: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

15

ORDINUL CICONIFORMES / FAMILIA ARDEIDAE � Păsări migratoare. � Specii dependente de zonele umede. � Pot fi întâlnite în Delta Dunării, precum şi pe lacurile, bălŃile, râurile şi zonele

mlăştinoase din interiorul Ńării. � Cuibăresc pe lângă lacuri, râuri şi mlaştini, în zone cu stufărişuri întinse sau în pâlcurile

de copaci de pe lângă bălŃi (în cazul egretei mici şi stârcului galben), de multe ori împreună cu alte specii de stârci, în colonii. Buhaii de baltă şi stârcii pitici sunt specii solitare şi cuibăresc în zone izolate.

� Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

Botaurus stellaris (bou de baltă, buhai de baltă) Cod Natura 2000 – A021

Fotografie preluată de pe internet

OOOaaassspppeeettteee dddeee vvvaaarrrăăă şşşiii rrraaarrr dddeee iiiaaarrrnnnăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 16: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

16

Ixobrychus minutus (stârcul pitic)

Cod Natura 2000 – A022

Fotografie preluată de pe internet

Nycticorax nycticorax (stârcul de noapte) Cod Natura 2000 – A023

Fotografie preluată de pe internet

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 17: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

17

Ardeola ralloides (stârc galben) Cod Natura 2000 – A024

Fotografie preluată de pe internet

Egretta garzetta (egreta mică) Cod Natura 2000 – A026

Fotografie preluată de pe internet

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Specie declarată MMoonnuummeenntt aall nnaattuurriiii (Comisia Monumentelor Naturii – Academia Română)

Page 18: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

18

Egretta alba (egreta mare) Cod Natura 2000 – A027

Fotografie preluată de pe internet

Ardea purpurea (stârcul roşu) Cod Natura 2000 – A029

Fotografie preluată de pe internet

Specie declarată MMoonnuummeenntt aall nnaattuurriiii (Comisia Monumentelor Naturii – Academia Română)

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

OOOaaassspppeeettteee dddeee vvvaaarrrăăă şşşiii rrraaarrr dddeee iiiaaarrrnnnăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 19: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

19

SSppeecciiii pprrootteejjaattee pprriinn:: • Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind

conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa. • Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România a

ratificat ConvenŃia de la Bonn). • Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă

migratoare african-eurasiatice. • Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I. • OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Măsuri minime pentru conservare:

� Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare. � Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice (exemplu – refacerea şi întreŃinerea bazinelor piscicole, refacerea stufărişului, refacerea arboretelor din jurul zonelor umede sau plantarea de perdele forestiere de protecŃie a zonelor umede, constituirea de noi situri Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate existente).

� MenŃinerea zonelor umede ca habitat pentru aceste specii. � Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii. � Starea de conservare a habitatului şi speciile vor fi monitorizate.

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii).

� Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în lungul Ńărmurilor.

� Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în cursul lunilor de iarnă.

� Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului industrial în cursul toamnei).

� În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările. � Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.

� Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură. � Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele ei.

� La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.

� Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în perimetrul ariei protejate.

Page 20: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

20

ORDINUL CICONIFORMES / FAMILIA CICONIDAE � Păsări migratoare. � Specii dependente de zonele umede. � Pot fi întâlnite pe terenuri deschise, pajişti, păşuni umede, în apropierea unor lacuri, bălŃi,

râuri sau zone mlăştinoase. � Cuibăresc pe acoperişurile caselor, dar mai ales pe stâlpii de beton ai reŃelelor electrice

Barza neagră cuibăreşte în copaci mari. � Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

Ciconia ciconia (barza albă) Cod Natura 2000 – A031

Fotografie preluată de pe internet

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 21: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

21

Ciconia nigra (barza neagră) Cod Natura 2000 – A030

Fotografie preluată de pe internet

SSppeecciiii pprrootteejjaattee pprriinn::

• Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.

• Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România a ratificat ConvenŃia de la Bonn).

• Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice.

• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I. • OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Măsuri minime pentru conservare:

� Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare. � Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările (exemplu – constituirea de noi situri Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate existente).

� MenŃinerea unor habitate trofice (pajişti umede, smârcuri, mlaştini, terenuri agricole). � Protejarea coloniilor mixte de păsări. � ProtecŃia cuiburilor prin montarea de suporturi pe stâlpii de beton ai reŃelelor de joasă tensiune. Izolarea pe cât posibilă a cuiburilor faŃă de prezenŃa umană în perioada de reproducere. Excluderea de la tăiere şi, în general, conservarea arboretelor în care sunt identificate cuiburi. (Acad.Botnariuc, N., dr.Tatole, Victoria, Cartea roşie a vertebratelor din România, Academia Română şi Muzeul NaŃional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", Bucureşti, 2005).

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 22: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

22

� Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii. � Starea de conservare a habitatului şi speciile vor fi monitorizate.

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii).

� Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în lungul Ńărmurilor.

� Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în cursul lunilor de iarnă.

� La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.

� Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în perimetrul ariei protejate.

Page 23: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

23

ORDINUL CICONIFORMES / FAMILIA THRESKIORNITHIDAE � Păsări migratoare. � Specii dependente de zonele umede. � Pot fi întâlnite în Delta Dunării, precum şi pe lacurile, bălŃile, râurile şi zonele mlăştinoase din

interiorul Ńării. � Cuibăresc în colonii, în zone cu stufărişuri întinse sau în tufişuri şi copaci. � Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

Plegadis falcinellus (Ńigănuş)

Cod Natura 2000 – A032

Fotografie preluată de pe internet

Platalea leucorodia (lopătar) Cod Natura 2000 – A034

Fotografie preluată de pe internet

Specie declarată MMoonnuummeenntt aall nnaattuurriiii (Comisia Monumentelor Naturii – Academia Română)

OOOaaassspppeeettteee dddeee vvvaaarrrăăă şşşiii rrraaarrr dddeee iiiaaarrrnnnăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

OOOaaassspppeeettteee dddeee vvvaaarrrăăă şşşiii rrraaarrr dddeee iiiaaarrrnnnăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 24: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

24

SSppeecciiii pprrootteejjaattee pprriinn::

• Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.

• Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România a ratificat ConvenŃia de la Bonn).

• Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice.

• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I. • OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Măsuri minime pentru conservare:

� Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare. � Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice (exemplu – refacerea stufărişului, constituirea de noi situri Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate existente).

� MenŃinerea unor habitate trofice (zone umede, pajişti umede, smârcuri, mlaştini). � Este interzisă deteriorarea şi distrugerea cuiburilor prin orice mijloace. � Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii. � Starea de conservare a habitatului şi speciile vor fi monitorizate.

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii).

� Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în lungul Ńărmurilor.

� Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în cursul lunilor de iarnă.

� Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului industrial în cursul toamnei).

� În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările. � Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.

� Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură. � Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele ei.

� La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.

� Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în perimetrul ariei protejate.

Page 25: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

25

ORDINUL PHOENICOPTERIFORMES / FAMILIA PHOENICOPTERIDAE

� Păsări migratoare, dependente de zonele umede. � Pot fi întâlnite accidental pe Ńărmul Mării Negre şi în lacul Techirghiol. � Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

Phoenicopterus ruber (flaming)

Cod Natura 2000 – A035

Fotografie preluată de pe internet

SSppeecciiee pprrootteejjaattăă pprriinn::

• Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice.

• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I. Măsuri minime pentru conservare:

� Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare. � Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice (exemplu - constituirea de noi situri Natura 2000, arii de protecŃie avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate existente).

� Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestei specii. � Starea de conservare a habitatului si specia vor fi monitorizate.

AAAcccccciiidddeeennntttaaalll

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 26: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

26

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii).

� Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în lungul Ńărmurilor.

� Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.

� Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură. � Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele ei.

� La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.

� Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în perimetrul ariei protejate.

Page 27: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

27

ORDINUL ANSERIFORMES / FAMILIA ANATIDAE � Păsări migratoare. � Specii dependente de zonele umede. � Pot fi întâlnite la Ńărmul Mării Negre, în Delta Dunării, precum şi pe lacurile, bălŃile şi

pajiştile inundate din interiorul Ńării. � Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

Cygnus cygnus (lebăda de iarnă) Cod Natura 2000 – A038

Fotografie preluată de pe internet

OOOaaassspppeeettteee dddeee

iiiaaarrrnnnăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 28: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

28

Cygnus columbianus bewickii (lebăda de tundră) Cod Natura 2000 – A037

Fotografie preluată de pe internet

Anser erythropus (gârliŃa mică)٭Cod Natura 2000 – A042

Fotografie preluată de pe internet

OOOaaassspppeeettteee dddeee

iiiaaarrrnnnăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

OOOaaassspppeeettteee dddeee

iiiaaarrrnnnăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 29: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

29

Branta ruficollis (gâsca cu gât roşu) Cod Natura 2000 – A396

Fotografie preluată de pe internet

Tadorna feruginea (călifar roşu) Cod Natura 2000 – A397

Fotografie preluată de pe internet

Specie declarată MMoonnuummeenntt aall nnaattuurriiii (Comisia Monumentelor Naturii – Academia Română)

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

OOOaaassspppeeettteee dddeee

iiiaaarrrnnnăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 30: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

30

Aythya nyroca (raŃa roşie)٭Cod Natura 2000 – A060

Fotografie preluată de pe internet

Mergus albellus (ferăstraş mic) Cod Natura 2000 – A068

Fotografie preluată de pe internet

OOOaaassspppeeettteee dddeee

iiiaaarrrnnnăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

OOOaaassspppeeettteee dddeee

iiiaaarrrnnnăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 31: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

31

Oxyura leucocephala (raŃa cu cap alb)٭Cod Natura 2000 – A071

Fotografie preluată de pe internet

SSppeecciiii pprrootteejjaattee pprriinn::

• Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.

• Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România a ratificat ConvenŃia de la Bonn).

• Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice.

• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I. • OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Măsuri minime pentru conservare:

� Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare. � Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice (exemplu – refacerea şi întreŃinerea bazinelor piscicole, refacerea stufărişului, constituirea de noi situri Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate existente).

� MenŃinerea unor habitate trofice (zone umede, pajişti umede, smârcuri, mlaştini, terenuri agricole). � Este interzisă deteriorarea şi distrugerea cuiburilor prin orice mijloace. � Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii. � Starea de conservare a habitatului si speciile în sine vor fi monitorizate.

Specie declarată MMoonnuummeenntt aall nnaattuurriiii (Comisia Monumentelor Naturii – Academia Română)

OOOaaassspppeeettteee dddeee

iiiaaarrrnnnăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 32: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

32

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii).

� Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în lungul Ńărmurilor.

� Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în cursul lunilor de iarnă.

� Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului industrial în cursul toamnei).

� În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările. � Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.

� Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură. � Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele ei.

� La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.

� Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în perimetrul ariei protejate.

Page 33: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

33

ORDINUL FALCONIFORMES

� Sunt păsări de pradă, de regulă migratoare. � Specii dependente de zonele umede, deoarece se hrănesc cu peşte şi alte vieŃuitoare care

trăiesc în zonele umede, inclusiv alte păsări. � Pot fi întâlnite în Delta Dunării, pe lacurile, râurile, bălŃile şi zonele umede din interiorul

Ńării, precum şi în regiunile împădurite din vecinătatea acestora. � Cuibăresc în apropierea lacurilor, râurilor şi bălŃilor, de regulă în copaci, în stufăriş, pe

terenurile din apropierea zonelor umede sau pe stânci înalte. � Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

FAMILIA ACCIPITRIDAE

Haliaetus albicilla (codalb)٭Cod Natura 2000 – A075

Fotografie preluată de pe internet

MMMiiigggrrraaatttooorrr pppaaarrrŃŃŃiiiaaalll

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

Page 34: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

34

Aquila pomarina (acvilă Ńipătoare mică) Cod Natura 2000 – A089

Fotografie preluată de pe internet

Aquila clanga (acvilă Ńipătoare mare)٭Cod Natura 2000 – A090

Fotografie preluată de pe internet

SSSpppeeeccciiieee dddeee

pppaaasssaaajjj

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

Page 35: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

35

Milvus migrans (gaia neagră) Cod Natura 2000 – A073

Fotografie preluată de pe internet

Milvus milvus (gaia roşie) Cod Natura 2000 – A074

Fotografie preluată de pe internet

SSSpppeeeccciiieee dddeee

pppaaasssaaajjj

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

Page 36: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

36

Circaetus gallicus (şerpar) Cod Natura 2000 – A080

Fotografie preluată de pe internet

Circus aeruginosus (erete de stuf) Cod Natura 2000 – A081

Fotografie preluată de pe internet

OOOaaassspppeeettteee dddeee vvvaaarrrăăă,,, rrraaarrr

iiiaaarrrnnnăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

Page 37: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

37

Circus cyaneus (erete vânăt) Cod Natura 2000 – A082

Fotografie preluată de pe internet

Circus macrourus (erete alb)٭Cod Natura 2000 – A083

Fotografie preluată de pe internet

SSSpppeeeccciiieee dddeee pppaaasssaaajjj,,, rrraaarrr oooaaassspppeeettteee dddeee

iiiaaarrrnnnăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

OOOaaassspppeeettteee dddeee

iiiaaarrrnnnăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

Page 38: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

38

Circus pygarcus (erete sur) Cod Natura 2000 – A084

Fotografie preluată de pe internet

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

Page 39: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

39

FAMILIA PANDIONIDAE

Pandion haliaetus (vultur pescar, huligan pescar) Cod Natura 2000 – A094

Fotografie preluată de pe internet

SSSpppeeeccciiieee dddeee

pppaaasssaaajjj

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 40: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

40

FAMILIA FALCONIDAE

Falco cherrug (şoim european)٭Cod Natura 2000 – A511

Fotografie preluată de pe internet

Falco peregrinus (şoim călător) Cod Natura 2000 – A103

Fotografie preluată de pe internet

PPPaaasssăăărrreee ssseeedddeeennntttaaarrrăăă/// oooaaassspppeeettteee dddeee

iiiaaarrrnnnăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

MMMiiigggrrraaatttooorrr pppaaarrrŃŃŃiiiaaalll

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 41: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

41

SSppeecciiii pprrootteejjaattee pprriinn::

• Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.

• Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România a ratificat ConvenŃia de la Bonn).

• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I. • OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Măsuri minime pentru conservare:

� Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare � Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice (exemplu – refacerea şi întreŃinerea bazinelor piscicole, refacerea stufărişului, refacerea arboretelor din jurul zonelor umede sau plantarea de perdele forestiere de protecŃie a zonelor umede, constituirea de noi situri Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate existente).

� MenŃinerea unor habitate trofice (zone umede, pajişti umede, smârcuri, mlaştini, terenuri agricole). � Este interzisă deteriorarea şi distrugerea cuiburilor prin orice mijloace. � Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii. � Starea de conservare a habitatului si speciile vor fi monitorizate.

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii).

� Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în lungul Ńărmurilor.

� Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în cursul lunilor de iarnă.

� Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului industrial în cursul toamnei).

� În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările. � Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.

� Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură. � Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele ei.

� La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.

� Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în perimetrul ariei protejate.

Page 42: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

42

ORDINUL GRUIFORMES � Păsări migratoare. � Specii dependente de zonele umede. � Pot fi întâlnite în Delta Dunării, pe lacurile, bălŃile, râurile şi zonele mlăştinoase din

interiorul Ńării. � Cuibăresc în vegetaŃia mlăştinoasă şi în stufărişuri. � Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

FAMILIA RALLIDAE

Porzana porzana (creşteŃ pestriŃ) Cod Natura 2000 – A119

Fotografie preluată de pe internet

Porzana parva (creşteŃ mijlociu) Cod Natura 2000 – A120

Fotografie preluată de pe internet

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 43: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

43

FAMILIA GRUIDAE

Grus grus (cocor) Cod Natura 2000 – A127

Fotografie preluată de pe internet

SSppeecciiii pprrootteejjaattee pprriinn:: • Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind

conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa. • Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă

migratoare african-eurasiatice. • Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I. • OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Măsuri minime pentru conservare:

� Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare. � Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice (exemplu – constituirea de noi situri Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate existente).

� MenŃinerea unor habitate trofice (zone umede, pajişti umede, smârcuri, mlaştini, terenuri agricole). � Este interzisă deteriorarea şi distrugerea cuiburilor prin orice mijloace. � Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii. � Starea de conservare a habitatului şi speciile vor fi monitorizate.

PPPaaasssaaajjj

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 44: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

44

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii).

� Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în lungul Ńărmurilor.

� Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în cursul lunilor de iarnă.

� Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului industrial în cursul toamnei).

� În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările. � Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.

� Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură. � Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele ei.

� La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.

� Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în perimetrul ariei protejate.

Page 45: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

45

ORDINUL CHARADRIIFORMES

� Ordinul Charadriiformes este reprezentat prin păsări care trăiesc obişnuit în apropierea mărilor, a apelor dulci, pe terenuri mlăştinoase şi umede şi chiar în stepe. Prin faptul că preferă locurile mlăştinoase şi terenurile mâloase li s-a dat şi denumirea de păsări limicole.

� Sunt păsări migratoare având largă răspândire pe tot Globul, inclusiv continentul Antarctic.

� Specii dependente de zonele umede. � Pot fi întâlnite în Delta Dunării, pe lacurile, bălŃile, râurile şi zonele mlăştinoase din

interiorul Ńării. � Cuibăresc izolat, pe pământ, pe frunze plutitoare şi foarte puŃine pe arbori. � Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

FAMILIA RECURVIROSTRIDAE

Recurvirostra avosetta (ciocîntors); dreapta - cuib.

Cod Natura 2000 – A132

Fotografii preluate de pe internet

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 46: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

46

Himantopus himantopus (piciorong) Cod Natura 2000 – A131

Fotografie preluată de pe internet

FAMILIA GLAREOLIDAE

Glareola pratincola (ciovlică ruginie) Cod Natura 2000 – A135

Fotografie preluată de pe internet

Specie declarată MMoonnuummeenntt aall nnaattuurriiii (Comisia Monumentelor Naturii – Academia Română)

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 47: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

47

FAMILIA HAEMATOPODIDE

Pluvialis apricaria (ploier auriu) Cod Natura 2000 – A140

Fotografie preluată de pe internet

Charadrius alexandrinus (prundăraş de sărătură); dreapta – cuib.

Cod Natura 2000 – A138

Fotografii preluate de pe internet

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

OOOaaassspppeeettteee dddeee

iiiaaarrrnnnăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

Page 48: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

48

Charadrius morinellus (prundăraş de munte) Cod Natura 2000 – A139

Fotografie preluată de pe internet

FAMILIA SCOLOPACIDAE

Gallinago media (becaŃină mare)٭Cod Natura 2000 – A154

Fotografie preluată de pe internet

PPPaaasssaaajjj

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

Page 49: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

49

Limosa laponica (sitar) Cod Natura 2000 – A157

Fotografie preluată de pe internet

Numenius tenuirostris (culic cu cioc subŃire)٭Cod Natura 2000 – A159

Fotografie preluată de pe internet

AAAcccccciiidddeeennntttaaalll

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

AAAcccccciiidddeeennntttaaalll

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

Page 50: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

50

Tringa glareola (fluierar de mlaştină) Cod Natura 2000 – A166

Fotografie preluată de pe internet

Xenus cinereus (fluierar sur) Cod Natura 2000 – A167

Fotografie preluată de pe internet

AAAcccccciiidddeeennntttaaalll

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

PPPaaasssaaajjj

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

Page 51: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

51

Philomachus pugnax (bătăuş) Cod Natura 2000 – A151

Fotografie preluată de pe internet

Phalaropus lobatus (notatiŃă) Cod Natura 2000 – A170

Fotografie preluată de pe internet

PPPaaasssaaajjj

SSppeecciiee

pprrootteejjaattăă

PPPaaasssaaajjj

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

Page 52: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

52

FAMILIA LARIDAE

Larus melanocephalus (pescăruş cu cap negru) Cod Natura 2000 – A176

Fotografie preluată de pe internet

Larus genei (pescăruş rozalb) Cod Natura 2000 – A180

Fotografie preluată de pe internet

AAAcccccciiidddeeennntttaaalll/// oooaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

Page 53: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

53

Larus minutus (pescăruş mic) Cod Natura 2000 – A177

Fotografie preluată de pe internet

FAMILIA STERNIDAE

Sterna caspia (pescăriŃă mare) Cod Natura 2000 – A190

Fotografii preluate de pe internet

PPPaaasssaaajjj

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

PPPaaasssaaajjj/// oooaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

Page 54: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

54

Sterna sandvicensis (chiră mare) Cod Natura 2000 – A191

Fotografie preluată de pe internet

Sterna hirundo (chiră de baltă) Cod Natura 2000 – A193

Fotografie preluată de pe internet

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

Page 55: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

55

Sterna albifrons (chiră mică); dreapta – cuib.

Cod Natura 2000 – A195

Fotografie preluată de pe internet

Chlidonias hybridus (chirighiŃă cu obraz alb) Cod Natura 2000 – A196

Fotografie preluată de pe internet

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

Page 56: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

56

Chlidonias niger (chirighiŃă neagră); dreapta – cuib

Cod Natura 2000 – A197

Fotografii preluate de pe internet

Gelochelidon nilotica (pescăriŃă râzătoare) Cod Natura 2000 – A189

Fotografie preluată de pe internet

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

Page 57: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

57

SSppeecciiii pprrootteejjaattee pprriinn::

• Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.

• Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România a ratificat ConvenŃia de la Bonn).

• Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice.

• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I. • OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Măsuri minime pentru conservare:

� Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare � Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice (exemplu – refacerea şi întreŃinerea bazinelor piscicole, refacerea stufărişului, refacerea arboretelor din jurul zonelor umede sau plantarea de perdele forestiere de protecŃie a zonelor umede, constituirea de noi situri Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate existente).

� MenŃinerea unor habitate trofice (zone umede, mlaştini). � Este interzisă deteriorarea şi distrugerea cuiburilor prin orice mijloace. � Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii. � Starea de conservare a habitatului şi speciile vor fi monitorizate.

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii).

� Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în lungul Ńărmurilor.

� Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în cursul lunilor de iarnă.

� Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului industrial în cursul toamnei).

� În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările. � Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.

� Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură. � Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele ei.

� La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.

� Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în perimetrul ariei protejate.

Page 58: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

58

ORDINUL CORACIIFORMES / FAMILIA ALCEDINIDAE

� Această pasăre viu colorată este foarte uşor de reperat datorită penelor sale portocalii şi

albastre. Zboară rapid, la mică înălŃime deasupra apei, dar stă şi căŃărată pe ramurile care se întind deasupra râurilor sau lacurilor, în aşteptarea unui peşte pe care să îl prindă.

� Se reproduce cu succes şi poate creşte până la trei rânduri de pui pe an, însă este o specie în pericol de dispariŃie din cauza asanării mlaştinilor şi din cauza sensibilităŃii lor la iernile aspre.

� Sunt păsări parŃial migratoare, răspândite în apele din interiorul continentului Europa, în zona nordică, centrală şi sudică.

� Specii dependente de zonele umede. � Pot fi întâlnite în Delta Dunării, pe lacurile, bălŃile, râurile şi zonele mlăştinoase din

interiorul Ńării. � Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

Alcedo atthis (pescăraşul albastru) Cod Natura 2000 – A229

Fotografie preluată de pe internet

SSppeecciiee pprrootteejjaattăă pprriinn:: • Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind

conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa. • Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă

migratoare african-eurasiatice.

MMMiiigggrrraaatttooorrr pppaaarrrŃŃŃiiiaaalll

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

Page 59: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

59

• Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I. • OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Măsuri minime pentru conservare:

� Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare. � Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice (exemplu – refacerea şi întreŃinerea bazinelor piscicole şi/sau a zonelor umede, refacerea stufărişului, refacerea arboretelor din jurul zonelor umede sau plantarea de perdele forestiere de protecŃie a zonelor umede, constituirea de noi situri Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate existente).

� Este interzisă deteriorarea şi distrugerea cuiburilor prin orice mijloace. � Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestei specii. � Starea de conservare a habitatului si specia vor fi monitorizate.

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii).

� Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în lungul Ńărmurilor.

� Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în cursul lunilor de iarnă.

� Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului industrial în cursul toamnei).

� În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările. � Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.

� Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură. � Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele ei.

� La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.

� Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în perimetrul ariei protejate.

Page 60: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

60

ORDINUL PASSERIFORMES / FAMILIA SYLVIDAE

� Păsări migratoare şi cântătoare, de mărimea unei vrăbii, care trăiesc în stufărişul din jurul

lacurilor si al mlaştinilor. � Specii dependente de zonele umede. � Pot fi întâlnite în Delta Dunării, precum şi pe lacurile, bălŃile, râurile şi zonele

mlăştinoase din interiorul Ńării. � Cuibăresc în stufărişuri, păpurişuri şi în mlaştini, în locuri cu vegetaŃie deasă. � Este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace a acestor specii.

Acrocephalus melanopogon (privighetoarea de baltă) Cod Natura 2000 – A293

Fotografie preluată de pe internet

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

Page 61: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

61

Acrocephalus paludicola (lăcar de pipirig) Cod Natura 2000 – A294

Fotografie preluată de pe internet

SSppeecciiii pprrootteejjaattee pprriinn:: • Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”), Anexa I. • OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea 345/2006

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Măsuri minime pentru conservare:

� Respectarea cu stricteŃe a normelor legislative în vigoare. � Se va institui un management în zonele în care se găsesc păsările în vederea îmbogăŃirii resurselor trofice (exemplu – refacerea şi întreŃinerea bazinelor piscicole, refacerea stufărişului, refacerea arboretelor din jurul zonelor umede sau plantarea de perdele forestiere de protecŃie a zonelor umede, constituirea de noi situri Natura 2000, arii de protecŃie specială avifaunistică şi se va eficientiza managementul în ariile protejate existente).

� MenŃinerea unor habitate trofice (zone umede, mlaştini). � Este interzisă deteriorarea şi distrugerea cuiburilor prin orice mijloace.

OOOaaassspppeeettteee dddeee

vvvaaarrrăăă

SSppeecciiee

ssttrriicctt

pprrootteejjaattăă

Page 62: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

62

� Se pot realiza activităŃi de cercetare şi educative, în scopul protejării acestor specii. � Starea de conservare a habitatului şi speciile vor fi monitorizate.

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protecŃie specială avifaunistică (SPA) constituite în zone umede amenajate pentru piscicultură şi acvacultură (Recomandări Academia Română – Comisia Pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii).

� Se va menŃine integritatea vegetaŃiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetaŃiei lemnoase aflate în lungul Ńărmurilor.

� Nu se permite incendierea stufului, decât pe porŃiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în cursul lunilor de iarnă.

� Se va menŃine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului industrial în cursul toamnei).

� În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările. � Nu se permite pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeŃi de vară sau a locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.

� Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură. � Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai puŃin de 100m de limitele ei.

� La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date asupra rezervaŃiei şi măsurile care trebuie respectate.

� Se va anunŃa agenŃia judeŃeană de protecŃie a mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în perimetrul ariei protejate.

Page 63: Masuri Conservare Pasari Acvatice Anexa I La Dir Pasari

MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,

DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA MEDIULUI DIRECłIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU

DIRECłIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITĂłII, PROTECłIE SOL ŞI SUBSOL Autor: ecolog drd.Doina CIOACĂ, 2006

63

BBBIIIBBBLLLIIIOOOGGGRRRAAAFFFIIIEEE SSSEEELLLEEECCCTTTIIIVVVĂĂĂ

1. Bertel, B., Håkan, D., Lars, S., versiune românească Munteanu, D., Societatea Ornitologică

Română, Păsările din România şi Europa – Determinator ilustrat, Editura Hamlyn din cadrul

Octopus Publishing Group Ltd, 1999.

2. Acad.Botnariuc, N., dr.Tatole, Victoria, Cartea roşie a vertebratelor din România, Academia

Română şi Muzeul NaŃional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", Bucureşti, 2005.

3. Directiva Europeană 79/409/EEC, cu privire la protejarea păsărilor sălbatice (Directiva “Păsări”),

Anexa I.

4. OUG nr.236/2000, modificată şi republicată prin Legea 462/2001, Ordinul nr.1198/2005 şi Legea

345/2006 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi

faunei sălbatice.

5. Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia de la Berna, privind

conservarea vieŃii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.

6. Legea nr.13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România

a ratificat ConvenŃia de la Bonn).

7. Legea nr.89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de

apă migratoare african-eurasiatice.

Notă: Speciile care apar cu un asterix înaintea denumirii latine, reprezintă specii prioritare pentru Natura 2000.


Recommended