+ All Categories
Home > Documents > Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

Date post: 16-Dec-2016
Category:
Upload: truongnguyet
View: 242 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
of 45 /45
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea Litere PLAN DE ÎNVĂŢĂMÎNT Domeniul general de studiu 22 Ştiinţe umanistice Program de masterat - Studii filologice şi spiritualitate creştină Numărul total de credite de studiu – 120 Titlul obţinut – master in ştiinţe umanistice Forma de organizare a învăţămîntului – de zi Senatul Universităţii de Stat din Moldova Aprobat : ______________________ „____” ___________ 2013 1
Transcript
Page 1: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea Litere

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÎNT

Domeniul general de studiu – 22 Ştiinţe umanisticeProgram de masterat - Studii filologice şi spiritualitate creştină Numărul total de credite de studiu – 120Titlul obţinut – master in ştiinţe umanisticeForma de organizare a învăţămîntului – de zi

CHIŞINĂU 2013

Senatul Universităţii de Stat din Moldova

Aprobat:______________________„____” ___________ 2013

1

Page 2: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

Elaborat:

Catedra Lingvistică Generală şi Limbi Clasice Şef catedră şi/sau Responsabil de programGherasim Alexandra__________________________________________________________________

Aprobat:

Consiliul Facultăţii Litere______________________

24 ianuarie 2013

Aprobat:

2

Page 3: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

Preliminarii

Programul de masterat Studii filologice şi spiritualitate creştină (MP) de 4 semestre este

menit să îmbine de o manieră erudită însuşirea la cel mai înalt standard a limbii şi literaturii

române, precum şi aplicaţiile culturale, filologice, teologice şi morale extrase din patrimoniul

intelectual, cultural universal, să deschidă noi oportunităţi atât pentru continuarea studiilor

(doctorat), în vederea unei cariere academice, cât şi pentru desfăşurarea unei activităţi

profesionale performante în mediul educaţional din Republica Moldova.

Pe lângă multiplele informaţii din domeniul filologiei, programul facilitează accesul la

tezaurul cultural, care îi profilează pe beneficiari ca şi cunoscători erudiţi şi le oferă în acelaşi

timp mijloace şi metode de a putea interpreta alte culturi şi spiritualităţi. Este bine cunoscut

faptul că identitatea naţională şi valorile pe care le respectă şi le promovează în lume poporul

nostru au izvoare creştin-ortodoxe.

O educaţie religioasă în şcoală este calea formării unei reprezentări corecte şi temeinice

privind cultura naţională şi universală, fapt reglementat şi prin Hotărârea de Guvern nr. 596

din 02.07.2010 cu privire la predarea religiei în instituţiile de învăţământ, care la p.c) stipulează

că Ministerul Educaţiei va asigura organizarea formării personalului didactic pentru a preda 

disciplina respectivă în instituţiile de învăţămînt primar şi gimnazial.

Acest program este menit să asigure formarea la masterat a absolvenţilor licenţiaţi de la

diferite facultăţi cu profil socioumanistic (Litere, Limbi Străine, Istorie, Filozofie, Psihologie şi

Ştiinţe ale educaţiei, Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Relaţii internaţionale, ştiinţe politice

şi administrative, Asistenţă socială etc.) şi îşi propune să abordeze fenomenele lingvistice şi

literare (la nivelul sistemic şi la nivelul specificităţii), precum şi axeologia educaţiei creştine.

Destinatarii acestui program sunt absolvenţii ciclului I (Licenţă) care au urmat cursuri de

lingvistică şi teorie literară, teorie a textului, psiholongvistică, cultură şi civilizaţie, sociologie,

pedagogie generală, pedagogie preşcolară, pedagogia claselor primare, literatură naţională,

universală şi comparată, care au studiat cultura şi filozofia antică şi modernă, bazele istoriei

moderne, cursuri de comunicare generală şi comunicare interculturală.

În vederea realizării misiunii sale, programul de master Studii filologice şi spiritualitate

creştină îşi propune asimilarea rapidă a metodologiilor şi a tehnologiilor informaţionale şi

comunicaţionale, axarea pe dimensiunea pragmatică a profilului, fără a pierde din vedere

aspectul pregătirii teoretice fundamentale, instaurarea unui climat de studiu motivant şi

stimulator, realizarea conexiunilor cu componentă extrauniversitară, instrumentalizarea

cunoştinţelor şi creşterea randamentului învăţământului în general.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor programului sunt instituţiile educaţionale

(învăţământ, mass-media, management cultural), instituţii cu caracter cultural, literar, redacţii

3

Page 4: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

culturale, birouri de traducere, edituri etc., în calitate de profesori de limbă română şi profesori

de religie în clasele gimnaziale, redactori, traducători, asistenţi manageriali etc.

Competenţe generice:

- capacitatea de analiză şi sinteză a informaţiei;

- dexteritatea de însuşire, înţelegere şi utilizare corectă a conceptelor şi a noţiunilor în

cadrul spaţio-temporal cultural actual (european şi global);

- capacitatea de a planifica activităţile profesionale şi de cercetare şi managementul

timpului profesional;

- capacitate de argumentare şi de promovare a valorilor culturale naţionale şi europene;

- manifestarea performanţei discursive prin tehnici, strategii şi practici comunicaţionale

din perspective variate;

- dexterităţi de identificare şi acceptare a diversităţii şi multiculturalităţii,

- abilităţi de management al informaţiei;

- abilităţi de a-şi expune gândurile în 1-2 limbi străine;

- aplicarea programelor informaţionale şi a soft-urilor educaţionale;

- cunoaşterea legităţilor generale de evoluţie a limbii şi civilizaţiei şi a efectelor ei

asupra civilizaţiei moderne europene;

- cunoaşterea principiilor şi metodelor tradiţionale şi moderne de predare a mateiei

filologice şi a religiei, de interpretare a fenomenelor de spiritualitate creştină.

Competenţe speciale:

- capacitatea de aplicare a informaţiei din domeniul filologiei şi educaţiei spirituale în

complexul proces de formere şi educare a tinerei generaţii;

- abilităţi de interpretare în plan comparativ a fenomenelor sistemice şi specifice de

limbă, literatură, cultură spirituală antică şi modernă;

- cunoaşterea şi aplicarea principalelor metode şi procedee de investigaţie a

fenomenelor de limbă şi teorie literară, precum şi a patristicii şi didacticii religiei;

- abilităţi şi aptitudini specifice necesare implementării bunelor practici de predare,

consiliere, asistenţă spirituală şi management;

- abilităţi necesare medierii interculturale şi de comunicare interpersonală şi publică de

nivel superior;

- capacitatea de organizare eficientă a muncii didactice;

- sporirea valorii intelectuale, a încrederii personale şi motivaţia absolvenţilor, ca

suport pentru dezvoltarea în carieră.

- manifestare a performanţei discursive printr-o retorică specifică, prin strategii şi

practici comunicaţionale din perspective variate.

4

Page 5: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

Studii filologice şi spiritualitate creştină

Cod Denumirea unităţii de curs Total ore

Inclusiv Forma de evaluare

Nr. crediteCD Ore pe

săptămânăLucrul indivi-dual

Semestrul IF01O01 Dinamica limbii române /

Lexicul biblic 300 75 2 1 225 ex 10

1 1

F01O02 Axiologia educaţiei creştine 150 30 1 1 120 ex 5

S01A03 Limba latină creştină 150 45 2 1 105 ex 5

S01O04 Semiotica parabolei biblice 150 45 2 1 105 ex 5S01A05S01A06S01A07S01A08

Comunicare standard:studii contrastive (engl./ fr./ greacă)

150 45 1 2 105 ex 5

Total 900 240 9 7 660 30Semestrul IIF02O09 Studiul textului /

Stratul paremiologic în textul biblic

300 75 2 1 225 ex 10

1 1

S02O10 Gramatica istorică a limbii române 150 45 2 1 225 ex 10S02O11 Patristica 150 30 1 1 120 ex 5

S02O12 Interpretarea lingvistică a textului biblic

150 45 2 1 105 ex 5

S02A13S02A14S02A15S02A16

Contrastivitate şi traducere (analiza textului tradus) (engl./ fr./ greacă)

150 45 1 2 105 ex 5

Total 900 240 9 7 660 30Semestrul IIIF03O17 Literatura latină creştină 150 40 2 2 110 ex 5

S03O18 Imagine şi simbol biblicîn literatura română

150 40 2 2 110 ex 5

S03A19S03A20

Religii comparate / Hermeneutică biblică

150 40 2 2 110 ex 5

S03A21 Interpretarea textului biblic de limba greacă

150 40 2 2 110 ex 5

Practica de specialitate 300 10Total 900 160 8 8 740 30

Semestrul IVTeza de masterat 900 900 30

Total 900 900 30

Total 3600 640 2960 120

5

Page 6: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

CURSURI LA LIBERĂ ALEGERE

Cod Denumirea unităţii de curs Total ore

Inclusiv Forma de evaluare

Nr.crediteContact

directLucru individual

C SUniversalii lingvistice şi tipologii gramaticale

150 20 30 100 examen 5

Limba română standard: forme, texte, limbaje

150 20 30 100 examen 5

Elemente de protocol şi ceremonial 150 20 30 100 examen 5 Multilingvism,

multiculturalism:politici lingvistice 150 20 30 100 examen 5

CALENDARUL UNIVERSITAR

Nr. d/o

Anul de studii Activităţi didactice

Sesiune de Practica Vacanţă

Sem.I Sem.II Iarnă Vară Iarna Primăvara Vara1. Anul I 15 15 2 4 - 3 1 102. Anul II 15 15 2 4 5 2 1 8

6

Page 7: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

LISTA CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE RELEVANTE

Titularul cursului Bibliografia relevantă1.Alexandra Gherasim

1. Problemele actuale ale analizei textuale. Limba Română XLIII, Bucureşti, 1994, nr.9-102. Raporturile text-metaforă în limbajul literar-artistic. Studiu monografic. Chişinău, 19973. Limba română I. Grupul nominal. Manual pentru translatori, grupe alolingve. Chişinău, 20004. Limba română II. Grupul verbal. Manual pentru translatori grupe alolingve, Chişinău, 20015. Morfologia limbii române contemporane. Curs practic. Chişinău, 2004.6. Categorii gramaticale improprii valorizate în limbajul poetic. În: Limba şi literatura română. Regional- naţional-european. Materialele simpozionului internaţional Iaşi-Chişinău, 24-27 noiembrie 2005. Casa ed. Demiurg Iaşi , 20067. Alexandra Gherasim, Nelly Ţurcan Ghid metodologic Ghid metodologic pentru elaborarea tezelor de licenţă şi de masterat. Chişinău, 2005, CEP USM8. Teoria textului. Antologie. (Pentru programe de masterat). Chişinău, USM. 20089. Dimensiunile enunţiative şi pragmatice ale interdiscursului media. Lucrările Colocviului internaţional de Ştiinţe ale limbajului „Eugen Coşeriu” 20100, ediţia a XI-a, cu tema Normă- sistem- uz: codimensionare actuală, 12-14 Mai, 2011

2. Claudia Cemârtan

1. Lectiones Latinae (manual pentru facultăţile filologice) – Chişinău, 2003, 311 p.2. Gramatica limbii latine – Chişinău, 2003, 210 p3. Curs practic la gramatica limbii latine.Chişinău, 2004, 2334. Consideraţii privind aspectul verbal în limba latină, în Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, seria Ştiinţe filologice, Chişinău, 2001, p.154-1585. Categoria aspectului verbal în limba latină, în: Bilanţul activităţii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic pe anii 1997-1998. – Chişinău, 1998, p. 67-70.6. Derivarea prefixală ca procedeu de formare a cuvintelor în limba latină, în: Materialele conferinţei ştiinţifice a corpului didactic al USM, Chişinău, 1995

4. Emilia Oglindă 1. Lingvistica generală (Materiale didactice). Chişinău: CEP USM, 1998. 2. Capitole de istorie a lingvisticii (Material didactic cu texte adnotate). Chişinău: CEP USM, 2005.3. Lingvistică generală. Compendiu (suport didactic destinat studenţilor de la masterat). Chişinău: CEP USM, 20084. Elemente de morfosintaxă contrastivă. Chişinău: CEP USM, 2010.5. Curente şi şcoli lingvistice în sec. XX (perioada postsaussuriană) (Curs special, masterat) //Cursuri şi seminare speciale. Chişinău: CE USM, 2002, p.90 – 113;

5. Galina Cercez 1. Dicţionar frazeologic român-rus. Redactor-coordonator, conf. Gheorghe Colţun, Editura Arc, Chişinău, 1996, p.11-46 (coautor).2. Oglindă Em., Cerches G. Lingvistica Generală. Compendiu. (Suport didactic destinat studenţilor de la masterat), Chişinău, 2008, 285 p.3. Consideraţii privind recţiunea verbală // Anale Ştiinţifice ale USM, Seria „Ştiinţe filologice”, Chişinău, 1998, p.14-18. 4. Note privind universaliile lingvistice // Analele ştiinţifice ale USM, seria „Ştiinţe filologice”, vol. II, Chişinău, 2001, p.40-41.5. Valenţa şi tipurile ei // Analele ştiinţifice ale USM, Seria „Ştiinţe filologice”, vol.II, Chişinău, 2003, p. 21-23.6. Coraportul valenţă-distribuţie-recţiune // Analele ştiinţifice ale USM, seria „Ştiinţe filologice”, vol. II, Chişinău, 2004, p. 92-96.7. Analiza contrastiv-tipologică a obiectului gramatical în limbile rusă şi română // Limba Română, nr.11-12, Chişinău, 2008, p.88-93.8. Consideraţii privind conceptul obiectul gramatical în lingvistica rusă şi cea românească // Studia Universitatis, Ştiinţe Umanistice, 2008, nr.10 (20), p75-81. 9. Despre partea de propoziţie ca unitate sintactică // Omagiu prof. I.Ciornîi. Chişinău, 1999, p. 137-141.10. Verbele de stare psihică (pe material rus-român) // Наукова спадщина профессора

7

Page 8: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

С.В.Семчиньского i сучасна фiлологiя. Збирник наукових пращ, ч.II, Киïв, 2001, p. 537-540. 11. Eroarea în diverse situaţii contrastive // Probleme de lingvistică generală şi romanică. Vol. II, Chişinău, 2003, p. 31-33.12. Consideraţii privind părţile secundare ale propoziţiei // Omagiu profesorului şi omului de ştiinţă A.Ciobanu. Chişinău, 2004, p.425-429. 13. Analiza contrastivă şi descrierea limbilor din perspectiva didactică // Conferinţa Corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 1998-1999”, Chişinău, 2000, p.7-8. |14. Probleme ale valenţei verbelor reflexive // Conferinţa Corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002”, Chişinău, 2003, p. 17-18.15. Valenţa obiectului indirect din perspectiva gramaticii contrastive // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, vol.I, Chişinău, 2006, p.179.16. Elemente de morfosintaxă contrastivă. Chişinău: CEP USM, 2010.

6. Adela Manolii 1. Junghietu E., Manolii A. Τα νέα ελληνικά για ξένους. Chişinău: CEP USM, 2007, 210 p. 2. Junghietu E., Manolii A. Τα νέα ελληνικά για ξένους. Chişinău: CEP USM, 2009.3. Unele aspecte ale pseudoprefixelor de origine greacă în limba română // Buletinul Institutului de Lingvistică, nr. 1, Chişinău, 2003, p. 16-18.4. Prefixoidul auto- - element de compunere al neologismelor româneşti // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe filologice”, Chişinău: CEP USM, 2003, p. 100-103. 5. Omonimia afixoidului –fil- // Buletinul Institutului de Lingvistică, nr. 2, Chişinău, 2004, p. 73-75.6.. Termeni religioşi de origine greacă // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe filologice”, Chişinău: CEP USM, 2004, p. 170-178.7. Unele aspecte privind terminologia lingvistică românească de origine greacă // Omagiu profesorului şi omului de ştiinţă A. Ciobanu, Chişinău: CEP U.S.M., 2004, p. 508-510.8. Unele aspecte ale influenţei limbii române asupra limbii greceşti // Conferinţa tinerilor cercetători din Moldova, 11 noiembrie 2004. Rezumate, Chişinău, 2004, p. 145.9. Cuvinte de origine greacă utilizate numai în frazeologisme // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe filologice”, Chişinău: CEP USM, 2005, p. 124-127.10. Cuvinte româneşti în limba greacă // Buletinul Institutului de Lingvistică, nr. 3, Chişinău, 2005, p. 80-85.11. Expresii frazeologice româneşti calchiate după model grecesc // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău: CEP USM, 2006, p. 126-128.12. Cuvinte de origine greacă în expresii idiomatice româneşti // Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară, 2006, nr. 5-6, p. 118-127.13. Unele particularităţi ale sufixoidelor de origine greacă // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţămîntul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Volumul I, Chişinău: CEP USM, 2006, p. 271-273. 14. Sufixoide de origine greacă în limba română contemporană // Omagiu profesorului universitar Mihail Purice la 70 de ani, Chişinău: CEP U.S.M., 2007, p. 212-219.15. Μια σύντομη ιστορία της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής εκπαίδευσης // Materialele coferinţei ştiinţifice „Premisele apariţiei culturii antice greceşti şi importanţa ei pentru civilizaţia europeană” (ediţia III), Chişinău, 2007, p. 80-86. 16. Unele aspecte ale influenţei limbii vechi greceşti asupra lexicului limbii române // Studia universitatis, Seria „Ştiinţe umanistice”, Chişinău: CEP USM, 2007, nr. 10, p. 80-84.17. Unele aspecte privind influenţa limbii greceşti asupra terminologiei ecleziastice româneşti // Buletinul Institutului de Lingvistică. – Nr. 7-8. – Anul V. – Chişinău, 2007, p. 59-62. 18. Rolul limbii greceşti în formarea terminologiei filozofice româneşti. // Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. In memoriam acad. Silviu Berejan. – Chişinău, 2008, p. 198-20319. Termeni filozofici de origine greacă // Studia linguistica et philologica. In memoriam magistri Nicolae Corlăteanu. – Chişinău, 2009, p. 135-140.

8

Page 9: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

20. Structura termenilor filozofici româneşti de origine greacă // Interconexiuni metodologice pragmatice şi didactice în ştiinţele limbii. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice republicane, consacrate aniversării a V-a de la fondarea IRIM, 18 aprilie 2008. – Chişinău, 2009, p. 114-120. 21. Clasificarea semantică a cuvintelor de origine greacă din componenţa îmbinărilor stabile de cuvinte româneşti // Studia universitatis, Seria „Ştiinţe umanistice”, Chişinău: CEP USM, 2008, nr. 10, p. 121-123.22. Rolul afixoidelor de origine greacă în formarea terminologiei ştiinţifice româneşti // Buletin de lingvistică. – Nr. 9-10. – Anul VI-VII. – Chişinău, 2009, p. 153-159.23. Elemente greceşti pătrunse în lexicul românesc în perioada fanariotă. // Filologia modernă: realizări şi perspective în context european (ediţia a III-a). Limbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Gr. Vieru). 10-12 noiembrie 2009. – Chişinău, 2010, p. 291-296.

8. Varzari Elena 1. Limba latină în discursul politic. Ch.: S.n., (F.E.-P. “Tipografia Centrală”) 2010.162p.2. Elemente latineşti şi greceşti în limbile moderne. Ch.: S.n., (F.E.-P. “Tipografia

Centrală”) 2010. 665 p. 3. Elemente ale peritextului în realizarea coeziunii textului ştiinţific, p.178-181.

Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare. Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională. 21-22 septembrie 2011. Rez. comunicărilor. Chişinău: CEP USM 2011. ISBN 978-9975-71-136-4.

4. Repertoriul terminologic al lingvisticii textuale în literatura de referinţă (enciclopedii şi dicţionare), p. 30-37. Probleme actuale ale cercetărilor enciclopedice. Materialele simpozionului internaţional. Chişinău, 2010. ISBN 978-9975-9520-7-1.

5. Aspecte pragmatice ale titlului de text, p. 106-109. Studia Universitatis. Revistă ştiinţifică. Seria Ştiinţe umanistice. Anul IV, nr. 10 (40), 2010. ISSN 1857-209X.

6. Potenţialul pragmatic al maximelor şi expresiilor latineşti. 0,46 c.a. Studia Universitatis. Seria Ştiinţe umanistice. Anul V, 2011. ISSN 1857-209X.

9. Octavian Moşin 1. Apariţia şi evoluţia ştiinţei patrologice din Rusia în sec. XIX în Studia universitatis, Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Seria ştiinţe umanistice, Chişinău, 2010, p. 28-34.2. Aspecte ale sectarismului rus în secolul al XIX-lea în Studia universitatis, Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Seria ştiinţe umanistice, Chişinău, 2010, p.35-42. 3. Unele consideraţii privind reformele învăţământului teologic din Imperiul Rus în perioada lui Alexandru I, în Studia universitatis, Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Seria ştiinţe umanistice, Chişinău, 2010, p. 43-48.4. Tânărul Al.S. Sturza şi Rusia în: Materialele Conferinţei Internaţionale „Integrarea europeană şi învăţământul universitar: aspecte filosofico-metodologice” din 23-24 noiembrie 2007, Chişinău; CEP USM, 2008, p. 244-252.5. Alexandru Sturza – continuator al filosofiei creştin, în Studia universitatis, Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Seria ştiinţe umanistice, Chişinău, 2007, p. 62-65.6. Reformele învăţământului teologic din Rusia sec. XIX în: Materialele Conferinţei Internaţionale „Integrarea europeană şi învăţământul universitar” din 28-29 octombrie 2005, Chişinău, CEP USM, 2007, p. 158-166.7. Alexandru Sturza – în consonanţă cu dialogul european de azi în Studia universitatis, Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Seria ştiinţe umanistice, Chişinău, 2007, p. 58-61. 8. Aportul lui Alexandru Sturza la dezvoltarea fiosofiei creştine în Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria ştiinţe socioumaniste, vol. III, Chişinău, 2006, p. 177-181.

9

Page 10: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

9. Un promotor al filosofiei creştine – Alexandru Scarlat Sturza în Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria ştiinţe socioumaniste, vol. III, Chişinău, 2005, p. 570-576. Coautori:Ţapoc Vasile; Vrabie Emil.

ASIGURAREA DIDACTICĂ A PROGRAMULUI

Cod Denumirea unităţii de

curs

Suportul didactic

F01O01

Dinamica limbii române contemporane

1. Gramatica limbii române, vol. I. Cuvântul. Bucureşti, 2005.2. Gramatica limbii române, vol. I , Enunţul, Bucureşti, 20053. Andrei M., Ghiţă Iu. Culegere de exerciţii lexicale, fonetice, gramaticale şi stilistice. Bucureşti, 1971.4. Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Vol.I-II. Coordonator: 5.G.Pană Dindelegan, - Bucureşti, 2002.

6.Avram M. Gramatica pentru toţi. Bucureşti, 1997.7.Bărbuţă I., Cicala A., Constantinovici E., ş.a. Gramatica uzuală

a limbii române. Chişinău, 2000.8.Breban V., Bojan M., Comşulea E. ş.a. Limba română corectă. Probleme de ortografie, gramatică, lexic. Bucureşti, 1973.9.Căpăţână C. Limba română. Locuţiunile. Craiova, 2000.10.Ciobanu A. Probleme dificile de gramatică. Chişinău, 1968.11.Ciobanu A.I. Limba maternă şi cultivarea ei. Chişinău, 1988- 12.Coteanu I. Gramatica de bază a limbii române. Bucureşti, 1982.13.Cotelnic F. Conversia unităţilor lexicale. Chişinău, 1980.14.Cotelnic F. S. Adverbializarea numelui. Chişinău, 1968.15.Dârul Al. Probleme de structură a limbii tratate din perspectiva gramaticii explicative (studii şi materiale). Chişinău, 2009.

16.Dimitrescu F. Dinamica lexicului românesc – ieri şi azi. Cluj-Napoca, 1995. 17.Eremia A.I. Contribuţii la studiul formării cuvintelor în limba moldovenească. Chişinău, 1979.

18.Gruiţă G. Acordul în limba română. Bucureşti, 1981. 14. 19.Ioniţă Adriana Zâna. Tradiţie şi inovaţie în morfologia limbii

române. Iaşi, 2004. 15. 20.Iordan I., Guţu Romalo V., Niculescu A. Structura morfologică a limbii

române contemporane. Bucureşti, 1967. 16. 21.Limba Romana. Structura si functionare/ coord.

G.Pana .Dindelegan.            Bucuresti:Editura Universitatii, 2005.    22.Limba Romana. Aspecte sincronice si diacronice/ coord. G.Pana Dindelegan.            Bucuresti:Editura Universitatii, 2006.   

23.Limba Romana. Stadiul actual al cercetarii. Coord. G.Pana Dindelegan.  Bucuresti:Editura Universitatii, 2007.

24. Limba Romana. Dinamica limbii, dinamica interpretarii, coord. G.Pana Dindelegan. Bucuresti:Editura Universitatii, 2008. 25.Marin V. Stilistică şi cultivare a vorbirii. Chişinău, 1991.

26.Melniciuc I.R. Superlativul în limba moldovenească. Chişinău, 1981. 27.Purice M. Curs practic de ortografie şi ortoepie. Chişinău, 1997.28.Trandafir Gh. Probleme controversate de gramatică a limbii române. Craiova, 1982.29.Zagaevschii V.C. Culorile accentului. Chişinău, 1988.

1. Barthes R. Imaginarea semnului // Pentru o teorie a textului. Antologie „Tel

10

Page 11: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

F01O01

Studiul textului /

Quel”, 1960-1971. -Bucureşti: ed.Univers, 1980. 1. Cornea P., Introducere în teoria lecturii, Bucureşti, 1988. 2. Coşeriu Eugen. Teoria limbajului şi lingvistica generală: 5 studii /Eugen

Coşeriu: Ed. Nicolae Saramandu. - Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2004.3. Coteanu I. Cum vorbim despre text // Analize de texte poetice. Antologie.

-Bucureşti, 1986. 4. Coteanu I. Ipoteze pentru o sintaxă a textului, SCL, XXIX, 1978, nr.2.5. Dijk T.A. Text and context. Explorationg in the se mantics and pragmatics of

discurs. L.-N.Y. Longman, 1977. 6. Eco U. Tratat de semiotică generală. -Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi

Enciclopedică, 1982. 7. Genette G. Introducere în arhitext. Ficţiune şi dicţiune. -Bucureşti: Univers,

1994. 8. Gherasim A. Raportule text-metaforă în limbajul literar artistic. -Chişinău,

1997.9. Jakobson R. Poezia gramaticii şi gramatica poeziei // Poetica şi stilistică.

Orientări moderne. -Bucureşti: Univers, 1972. 10. Kristeva I. Problemele structurii textului. Pentru o teorie a textului. Antologie

„Tel-Quel”. -Bucureşti: ed.Univers, 1980.11. Plămădeală I. Opera ca text. O introducere în ştiinţa textului. -Chişinău, 2002.12. Plett H. Ştiinţa textului şi analiza de text. -Bucureşti: Univers, 1983.13. Ricoeur P. Text şi discurs. -Bucureşti: Humanitas, 1995.14. Semiotică şi poetică. Textul şi coerenţa / Coord. C.Vlad. Universitatea din

Cluj-Napoca. Facultatea de Filologie, 1985.15. Semiotică şi poetică. Text şi textualitate / Coord. C.Vlad. Unversitatea din

Cluj-Napoca. Facultatea de Filologie, 1987.16. Semiotică şi poetică. Cercetarea textului / Coord. C.Vlad. Universitatea din

Cluj-Napoca. Facultatea de Filologie, 1989. 17. Sălăvăstru Constantin. Raţionalitate şi discurs. - Bucureşti, 1996.18. Slama-Cazacu T. Limbaj şi context. -Bucureşti, 1959 . 19. Starobinsski L. Textul şi interpretul. -Bucureşti, 1985. 20. Text. Figuri. Coerenţă. Antologie. Tipografia Universităţii din Timişoara,

1987.21. Ţau E. Limbajul operei literare. Matrial didactic. -Chişinău, 2007.22. Vasiliu Em. Introducere în teoria textului. -Bucureşti, 1990.23. Vlad C. Sensul, dimensiune esenţială a textului. -Cluj-Napoca, 1994 24. Vultur S. Intertextualitatea ca principiu de funcţionare a textului literar. SCL,

NI, 1985. 25. Zumthor P. Text şi textură, în: Poetică şi stilistică. Orientări moderne.

-Bucureşti: Univers, 1972.26. Бахтин М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других

гуманитарных науках. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/Baht_PrT.php

27. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. –Москва, 1981.

28. Демьянков В.З. Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка. Сб. «Язык. Личность. Текст. Сб. ст. к 70-летию Т. М. Николаевой / Ин-т славяноведения РАН; Отв. ред. В. Н. Топоров. № М.: Языки славянских культур. 2005. № -С. 34-55.

29. Колшанский В. Г. Контекстная семантика. -Москва, 1980. 30. Матвеева Г.Г. Актуализация прагматического аспекта научного текста

http://rspu.edu.ru/projects/deutch/mono_1.html31. Лотман Ю. Анализ художественного текста. -Ленинград. 1972. 32. Петрова Н. Текст и дискурс // Вопросы языкознания. -Москва. 2003, № 6. 33. Синтаксис текста. Под ред. Золотова Г. Москва, 1979.34. Тураева З.Я. Лингвистика текста (Текст. Структура. Семантика). -

Москва, 1988.

11

Page 12: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

35. Валгина Н.С. Теория текста. Учебное пособие. -Москва, 2004.36. J.M.Adam. Lingvistica textuală. Ed.Institutul European. 2008, 412 p.

F01O01

Lexicul biblic

1. Arvinte V. Român, românesc, România. – Bucureşti, 1983.2. Bahnaru V. Mutaţii de sens: cauze, modalităţi, efecte. – Chişinău, 1988.3. Bidu-Vrânceau A., Forăscu N. Modele de structurare semantică. Cu aplicaţii la limba română. – Timişoara, 1984.4. Niculescu Al. Individualitatea limbii române între limbile romanice. Vol. 1-3. – Bucureşti, 1965, 1978; Cluj-Napoca, 1999.5. Oancea I. Romanitatea şi istoria. – Timişoara, 1993.6. Sala M. (cord.) Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice. – Bucureşti, 1988.7. Sala M. (coord.) Enciclopedia limbilor romanice. – Bucureşti, 1989.8. Stoichiţoiu-Ichim A. Vocabularul limbii române actuale. Dinamică, influenţe, activitate. – Bucureşti, 2001.9. Bria I. Dicţionar de teologie ortodoxă. – Bucureşti, 1981.10.Munteanu E. Studii de lexicologie biblică. – Iaşi, 1995.11.Benveniste E. Eufemisme vechi şi moderne. – În: Probleme de lingvistică generală . – Bucureşti, 2000.

S01O02

Axeologia educaţiei creştine

Amor A. (coord.) Rolul educaţiei religioase în promovarea toleranţei şi a non-discriminării. Comisia privind Depturile Omului. 2001.Bucoş Muşata, Opriş Dorin, Opriş Monica. Cercetarea în domeniul educaţie religioase şi al educaţiie morale. Modele şi aplicaţii. Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană2006.Cuciureanu M., Velea S. (coord.) Educaţia moral-spirituală în sistemul de educaţie din România. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, 2008.Cucoş Constantin. Eucaţie religioasă. Conţinut şi forme de realizare. Bucureşti,E.D.P., 1996.Şebu Sebastian, Opriş Monica. Metodica predării religiei.Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2000.Educaţie creştin-ortodoxă. Ghidul învăţătorului. Clasele I-IV. Chişinău, 2004, 366 p.Opriş Dorin, Opriş Monica. Religia şi şcoala. Cercetări pedagogice, studii, analize. E.D.P., bcureşti, 2011.

Базаров И.И., О христианском воспитании, Карлсруэ, придвор. т. В. Гаспера, 1860 (Bazarov I.I., Despre educaţia creştină, Carlsrue, tip. V.Gasper, 1860), c.175.

Каптерев П.Ф., История русской педагогии, предисл. Н.В. Бордовской; послесл. В.П. Борисенкова, СПб., Алетейя, 2004 (Kapterev P.F., Istoria pedagogiei ruse, Cuvânt înainte de N.B. Bordovski; Cuvânt de încheiere Borisencova V.P., SPb., Alteia, 2004).

Куплетский М.А., Начала религиозного воспитания и обучения. СПб., изд. М.Г. Кувшинова 1883 (Kupletski M.A., Educaţia şi învăţământul religios primar, SPb., ed. M.G. Kuvşinov, 1883), 174 c.

Громачевский А.Л. О религиозно-нравственном воспитании применительно к современным потребностям общества, СПб., т. и

12

Page 13: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

лит. С.С. Степанова, 1869 (Gromacevski, A.L., Cu privire la educarea moral-spirituală aplicabilă la necesităţile actuale ale societăţii, SPb., tip. şi lit. S.S. Stepanov, 1869), 253 с.

Демков В.И., История русской педагогики, СПб, т. Г. Лисснера и Д. Собко, 1913 (Demkov V.I., Istoria pedagogiei ruse, SPb., tip. G. Lissner şi D. Sobko, 1913), 302 c. Юркевич П.Д., Курс общей педагогики, Москва, тип. Грачева, 1869 (Iurkevici P.D., Prelegeri de pedagogie generală, Moscova, tip. Gracev, 1869), 404 с.

S01O03

Limba latină creştină

1. Robert F. Religia greacă. – Bucureşti, 1998.2. Ferrari A. Dicţionar de mitologie greacă şi romană. - Iaşi, 2003.3. Vernant J.P. Mit şi religie în Grecia antică. – Bucureşti, 1995.4. Chamoux F. Civilizaţia greacă în epoca arhaică şi clasică. – Bucureşti, 1985.5. BellC. Ritual Theory, Ritual Practice. New York: Oxford University Press,

1992.6. BergerP.L. The Sacred Canopy: Elements of Sociological Theory of Religion.

New York: Doubleday, 1967.7. Block M. Ritual, History and Power: Papers in Anthropology. London School

of Economics. Monographs on8. Social Anthropology, № 58.9. Firth R. Humans Types. London, 1936-1956.10. Fortes M. Social and Psychological Aspects of Education in Taleland. L., 1938

(Supplement to Africa, 2,4).11. Gennep A. van. The Rites of Passage. L. 1960.12. В. Д. Шинкаренко, Смысловая структура социокультурного

пространства. Миф и сказка. Москва, URSS, 2009.13. Бадж У. Э. Амулеты и суеверия. - М.: Рефл-бук 2001. - 384 с.14. Бадж У. Э. Египетская религия. Египетская магия. - М.: Алетейа, 2000. -

392 с.15. 10. Бадж У. Э. Легенды о Египетских богах. - М.: Рефл-бук, К.: Ваклер,

2001.-304 с.16. Байбурин А. К. Ритуал в системе знаковых средств культуры // Этно-

знаковые функции культуры.М.: Наука, 1991.17. Байбурин А. К, Ритуал в традиционной культуре. М.: Наука, 1993.18. Буркерт В. Homo Necans/Жертвоприношение: Ритуал в культуре и

искусстве от древности до наших дней. М.: Языки русской культуры, 2000.

19. Веташ С. ИВ. Астрология и мифология. СПб: Атон, 1998.20. ДюмезилъЖ.. Верховные боги индоевропейцев. М.: Главная редакция

Восточной литературы издательства Наука, 1986. - 234 с.21. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни//Мистика. Наука.

Религия. Классики мирового религиоведения. Антология. — М.: Канон+, 1998.

22. Евзлин М. Космогония и ритуал. М.: 1993S01O04

Semiotica parabolei biblice

1. Adina Elena Coclici (Telescu). O perspectivă semiotică asupra parabolei biblice /Universitatea „Ştefan Cel Mare” Din Suceava/ http://www.usv.ro/pro-doct/database/2010/14/prezentate/02.pdf

2. Petercă, Vladimir, Mesianismul in Biblie, Editura Polirom, Iaşi, 2003;3. Petercă, Vladimir, Regele Solomon in Biblia ebraică şi in cea grecească,

Editura Polirom, Iaşi, 1999;4. Petrescu, Macedon (I.P.S Teodosie Tomitanul, arhiepiscop de Tomis), Cartea5. Psalmilor şi importanţa ei in viaţa pastoral-misionară a Bisericii, teză de

doctorat, „Ovidius”University Press, Constanţa, 2001, 450p.;6. Petercă, Vladimir, Psaltirea cu explicaţii şi adnotări asupra termenilor biblici,

13

Page 14: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

„Ovidius”University Press, Constanţa, 2001, 203p.;7. Petercă, Vladimir, Creaţia şi providenţa in Cartea Psalmilor, in revista

„Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, Iaşi, an LXII, nr.3/ 1986, p. 67-82;8. Petercă, Vladimir, Despre rugăciune in Cartea Psalmilor, in revista „Studii

Teologice”, Bucureşti, anul XXXVI, nr. 9-10/1984, p. 666-672;9. Marga, Andrei, Religia in era globalizării, Cluj-Napoca, Editura

FundaŃiei pentru Studii Europene, 200610. Mehedinţi Semeon. Parabole şi învăţături din Evanghelie. Editura Sofia,

Bucureşti, 2002.11. Lascarov-Moldoveanu Al. Viaţa creştină în pilde. Bucureşti, 2001.12. Vergote, Antoine, Interpretation du langage religieux, Seuil, Paris, 1971. 13. Viau, Marcel, Le Dieu du verbe, Cerf, Paris, 1997. 14. Vincent, A., Lexique biblique, Castermann, Paris, 1961.

S01A05S01A06S01A07S01A08

Comunicare standard: studii contrastive (engl./ fr./ greacă/ rusă)

1. WOLF D. Individualitatea limbii române întemeiată pe influenţa morfosintactică a limbii greceşti vechi şi bizantine asupra latinei        vulgare balcanice // SCL, nr. 1, 1993. – P. 103–112.2. Triandafylidis M. Mică gramatică a limbii neogreceşti. – Salonic,        1996.3. Κλεάνθης Αρβανιτάκης, Φρόσω Αρβανιτάκη. Επικοινωνήστε ελληνικά. 3. – Αθήνα, 2007.4. Νεοελληνική γραμματική (της Δημοτικής). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη. – Θεσσαλονίκη, 1991.5. Παναγοπούλου Ε. Ξ., Χατζηπαναγιωτίδη Α. Ελληνικά για προχωριμένους. – Θεσσαλονίκη, 1997.6. Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο νεοελληνικών σπουδών (ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). – Θεσσαλονίκη, 1998.7. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΥΤΡΑΚΗΣ. Ελληνικό λεξικό. Ορθογραφικό, ερμηνευτικό, ετυμολογικό, συνωνύμων, αντιθέτων, κυρίων ονομάτων.– Αθήνα, 1997. – 967 p.8. Gheorghiu M. Probleme de tipologie contrastivă a limbilor.         Determinanţi congruenţi de relaţie. Bucureşti, 1981, p. 21.9. Gheorghiu M. Procedee de redare a perfectului compus românesc în limba rusă // Analele Universităţii Bucureşti (Filologie), XIV, 1965, pp. 345-360;10. Gheorghiu M.. Determinarea echivalentelor româneşti ale prepoziţiilor cauzale în limba rusă // Romanoslavica, XVIII, 1972, pp.77-83;11. Gheorghiu M.. Echivalente ale condiţionalului românesc în limba rusă // Romanoslavica, XVII, 1970, p.105-117;12. Slama-Cazacu T. Corpusuri de achiziţie, corpusuri aberante şi sisteme de ierarhie de erori în diverse situaţii contrastive // Studii şi cercetări de lingvistică, XXIV, 1973, nr.213. Аникин В. П. Мудрость народов // Пословицы и поговорки народов Востока. М.: Наука, 196114. Белянко О.Е.,Трушина Л.Б. Русские с первого взгляда.: М.Русяз.200115. Вежбицкая, А. Н. Язык. Культура. Познание - М.:Русские словари, 1996.16.  Вольская Н.П. Можно? Нельзя? М.:Рус.яз. 2001.17. Воркачев, Г. Счастье как лингвокультурный концепт.-М. 2004.-236 с.18. Воробьев, В. В. Лингвокультурология (теория и методы). - М.: Изд-        во РУДН, 199719. Сочетаемость слов и вопросы обучения русскому языку иностранцев. Москва,198420. Дорофеева Т.М. Синтаксические свойства слова в свете

коммуникативных задач обучения // Сочетаемость слов и вопросы обучения русскому языку иностранцев. Москва: Русский язык, 1984, рр. 106-113.

21. Иванов В. «Загадочность« русской души.Что принято и что не

14

Page 15: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

принятo у русских. Как вести себя в различных ситуациях общения с русскими. Tartu, 2003

22. Климов Е. Русские обряды и традиции. М., 200023. Лебедева М.Н. Синтаксическая сочетаемость глаголов. Москва:

Изд-во МГУ, 198424. Мучник И.П. Грамматические категории глагола и имени в

современном русском литературном языке. - М.: Наука, 1971.- 298. 25. Нерознак В.П. О трех подходах к изучению языков в рамках

синхронного сравнения типологический – характерологический – контрастивный // Сопоставительная лингвистика и обучение неродному языку. Москва, 1987, р. 5-27

26. Попова З.Д. Употребление предложных и беспредложных форм в современном русском языке. Воронеж, 1971,

27. Прокопович Н.Н., Дерибас Л.А. Именное и глагольное управление в современном русском языке. Москва, 1981

28. Прокуденко Н.А. О характере сочетаемости глаголов, обозначающих удивление, с зависимым именем // Проблемы русского языка и его методики. Красноярск, 1972, рр. 108-112.

29. Пупыкин Ю.А. Семантические функии творительного падежа русского существительного в высказывании // Функциональный анализ грамматических аспектов высказывания. Ленинград, 1985, р. 130-144.

30. Распопов И.П. Строение простого предложения в современном русском языке. – Москва, 1970

31. Речевое общение: Проблемы и перспективы: Сб. науч.-аналитич. обзоров. М., 1983

32. Розенталь Д.Э. Голуб И.Б. Секреты стилистики: Правила хорошей речи. – М.,1996.

33. Скобликова Е. Согласование и управление в русском языке. – М., 1971

34. Скобликова Е.С. Очерки по теории словосочетания и предложения. Куйбышев, 1990

35. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, Универс, 1993.

36. Снегирев И. М. Словарь русских пословиц и поговорок. Русские в своих пословицах. Н. Новгород: Русский купец, Братья славяне,1996.

37. Словарь  сочетаемости слов русского языка /Под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина. Изд. 2-е, испр. М., 1983.

38. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: (Учеб. пособие) — М.: Слово/Slovo, 2000.

39. Широкова А.В. Сопоставительная грамматика русского языка. Морфология слова. - М.,1983.

40. Широкова А.В. Морфологическая типология слова в разноструктурных языках. - М 1992.

41. Широкова А.В. Сопоставительная типология разноструктурных языков ( Фонетика, Морфология). - М.: Добросвет, 2000. - 200 с. 

42. Яковлева Е.С.. Фрагменты русской языковой картины мира: модели пространства, времени и восприятия. М.: Гнозис,  1994, с. 11–12.

43. Яковлев Е. Г. Заглянуть в самую бездну! (О некоторых онтологических чертах русского духа) // Русская культура и мир: Тез. докл. участников междунар. науч. конф..  Нижний Новгород, 1993. С. 11–14.

F02O09 Studiul

textului /

1. Barthes R. Imaginarea semnului // Pentru o teorie a textului. Antologie „Tel Quel”, 1960-1971. -Bucureşti: ed.Univers, 1980. 37. Cornea P., Introducere în teoria lecturii, Bucureşti, 1988. 38. Coşeriu Eugen. Teoria limbajului şi lingvistica generală: 5 studii /Eugen

Coşeriu: Ed. Nicolae Saramandu. - Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2004.39. Coteanu I. Cum vorbim despre text // Analize de texte poetice. Antologie.

-Bucureşti, 1986.

15

Page 16: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

40. Coteanu I. Ipoteze pentru o sintaxă a textului, SCL, XXIX, 1978, nr.2.41. Dijk T.A. Text and context. Explorationg in the se mantics and pragmatics of

discurs. L.-N.Y. Longman, 1977. 42. Eco U. Tratat de semiotică generală. -Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi

Enciclopedică, 1982. 43. Genette G. Introducere în arhitext. Ficţiune şi dicţiune. -Bucureşti: Univers,

1994. 44. Gherasim A. Raportule text-metaforă în limbajul literar artistic. -Chişinău,

1997.45. Jakobson R. Poezia gramaticii şi gramatica poeziei // Poetica şi stilistică.

Orientări moderne. -Bucureşti: Univers, 1972. 46. Kristeva I. Problemele structurii textului. Pentru o teorie a textului. Antologie

„Tel-Quel”. -Bucureşti: ed.Univers, 1980.47. Plămădeală I. Opera ca text. O introducere în ştiinţa textului. -Chişinău, 2002.48. Plett H. Ştiinţa textului şi analiza de text. -Bucureşti: Univers, 1983.49. Ricoeur P. Text şi discurs. -Bucureşti: Humanitas, 1995.50. Semiotică şi poetică. Textul şi coerenţa / Coord. C.Vlad. Universitatea din

Cluj-Napoca. Facultatea de Filologie, 1985.51. Semiotică şi poetică. Text şi textualitate / Coord. C.Vlad. Unversitatea din

Cluj-Napoca. Facultatea de Filologie, 1987.52. Semiotică şi poetică. Cercetarea textului / Coord. C.Vlad. Universitatea din

Cluj-Napoca. Facultatea de Filologie, 1989. 53. Sălăvăstru Constantin. Raţionalitate şi discurs. - Bucureşti, 1996.54. Slama-Cazacu T. Limbaj şi context. -Bucureşti, 1959 . 55. Starobinsski L. Textul şi interpretul. -Bucureşti, 1985. 56. Text. Figuri. Coerenţă. Antologie. Tipografia Universităţii din Timişoara,

1987.57. Ţau E. Limbajul operei literare. Matrial didactic. -Chişinău, 2007.58. Vasiliu Em. Introducere în teoria textului. -Bucureşti, 1990.59. Vlad C. Sensul, dimensiune esenţială a textului. -Cluj-Napoca, 1994 60. Vultur S. Intertextualitatea ca principiu de funcţionare a textului literar. SCL,

NI, 1985. 61. Zumthor P. Text şi textură, în: Poetică şi stilistică. Orientări moderne.

-Bucureşti: Univers, 1972.62. Бахтин М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других

гуманитарных науках. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/Baht_PrT.php

63. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. –Москва, 1981.

64. Демьянков В.З. Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка. Сб. «Язык. Личность. Текст. Сб. ст. к 70-летию Т. М. Николаевой / Ин-т славяноведения РАН; Отв. ред. В. Н. Топоров. № М.: Языки славянских культур. 2005. № -С. 34-55.

65. Колшанский В. Г. Контекстная семантика. -Москва, 1980. 66. Матвеева Г.Г. Актуализация прагматического аспекта научного текста

http://rspu.edu.ru/projects/deutch/mono_1.html67. Лотман Ю. Анализ художественного текста. -Ленинград. 1972. 68. Петрова Н. Текст и дискурс // Вопросы языкознания. -Москва. 2003, № 6. 69. Синтаксис текста. Под ред. Золотова Г. Москва, 1979.70. Тураева З.Я. Лингвистика текста (Текст. Структура. Семантика). -

Москва, 1988.71. Валгина Н.С. Теория текста. Учебное пособие. -Москва, 2004.72. J.M.Adam. Lingvistica textuală. Ed.Institutul European. 2008, 412 p.

F02O0 / Stratul 1. Stanciu, D. Definiţii ale proverbului şi zicătorii. // Revista de etnografie

16

Page 17: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

9 paremiologic în textul biblic

şi folclor, 1991, nr. 3-4.2. Dobrea, A. Note asupra proverbelor româneşti. // Revista de etnografie

şi folclor, 1995, nr. 1.3. Angeescu, S. Proverbul. Stilul gomic. // Limba şi literatura română,

1997, nr.1.4. Matei, V. Dicţionar de maxime, reflecţii, expresii latine comentate. –

Bucureşti, 1998.5. Barbu, M. Dicţionar de citate şi locuţiuni străine. – Bucureşti.6. Бабичев Н. Т., Боровский Я. М. Словарь латинских крылатых слов.

-1982.7. Hanganu, A., Varzari , E., Negru V. Elemente latineşti şi greceşti în

limbile moderne. – Chişinău, 2010.8. von Allmen, J, J, et coll., Vocabulaire biblique, Paris-Neuchatel, 1954. 9. Banks, David, La langue, la linguistique et le texte religieux, L’Harmattan,

Paris, 2008. 10. Barr, James, Semantique du langage biblique, Cerf, Paris, 1971.11. Giroud, Jean, Claude, Semiotique: une pratique et l’analyse des textes

bibliques, 1987. 12. Grelot, Pierre, Le langage symbolique dans la Bible, Cerf, Paris, 2001. 13. Groupe d’Entrevernes, Signes et paraboles. Semiotique et texte evangelique,

Editions du Seuil, Paris, 1977.S02O10

Patristica Papadopoulos Styl. G., Patrologie, vol. I, II/1, trad. Adrian Marinescu, ed. Bizantină, Bucureşti, 2006, 463 p.Bălan-Mihailovici Aurelia. Istoria culturii şi civiliyaţiei creştine. Editura Oscar Print. Bucureşti, 2001.Coman I.G. Patrologie. Bucureşti, 2000.Corneanu Nicolae. Patristica Mirabila, pagini din literatura primelor veacuri creştine. Ed. Polirom, Iaşi, 2000.Moreschini Claudio, Enrico Norelli. Istoria literaturii creştine vechi greceşti şi latine. Vol. I-II, Ed. Polirom, Iaşi, 2004.Hans von Campenhausen. Părinţii greci ai bisericii. Ed.Humanitas, Bucureşti, 2005.Hans von Campenhausen. Părinţii latini ai bisericii. Ed.Humanitas, Bucureşti, 2005.Rus Remus. Dicţionar enciclopedic de literatură creştină din primul mileniu. Ed.Lidia. Bucureşti, 2003.Iordăchescu Cicerone. Istoria vechii literaturi creştine. 3 volume., Iaşi, 1940;Voicu Arhid. Prof. Dr. Constantin, Patrologie şi literatură postpatristică, vol. I-III, ed. Basilica, Bucureşti, 2010.

Сидоров А.И., Курс патрологии, Москва, изд. Русские огни, 1991 (Sidorov A.I., Curs de patrologie, Moscova, ed. Russkie ogni, 1991), 350

S02O11

Cultură şi civilizaţie europeană

1. Bălan-Mihailovici, A. Istoria culturii şi civilizaţiei creştine. – Bucureşti, 2006.2. Drâmba, O. Istoria culturii şi a civilizaţiei, vol.2-3, Bucureşti 1996-20003. Husar, Al. Ideea europeană sau noi şi Europa (istorie, cultură, civilizaţie) –

Iaşi, 19934. Matei, C.H. Civilizaţia lumii antice. – Bucureşti, 19835. Matei, C.H. Enciclopedia antichităţii. Bucureşti, 2003.6. Negulescu, P. Geneza formelor culturii: priviri critice asupra factorilor ei

determinanţi. – Bucureşti, 1984.7. Noica, C. Modelul cultural european. – Bucureşti, 1993.

17

Page 18: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

8. Oţetea, A. Renaşterea şi reforma. – Bucureşti, 1968.9. Popa, G. Istoria culturii şi a civilizaţiei. – Iaşi. 1997.10. Tănase, A. Cultură şi civilizaţie. – Bucureşti, 1977.11. Verner, H. Fundamentele artei moderne. – Bucureşti, 1977.12.Vianu, T. Studii de filozofia culturii. – Bucureşti, 1968.

S02O12

Interpretarea lingvistică a textului biblic

1.Aga Victor. Simbolica biblică şi creştină. Dicţionar enciclopedic (cu istorie, tradiţii, legende, folclor). Ed. II. – Bucureşti, 2005.2.Bălan Ioanichie. Călăuza ortodoxă în biserică, vol. I. – Orhei, 1993.3.Branişte Ene. Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase. – Caranşebeş, 2001.4.Branişte Ene. Liturgia generală. – Bucureşti, 1993.5.Branişte Ene. Introducere în Liturgia generală. –Bucureşti, 1986.6.Branişte Ene. Liturgica teoretică. – Bucureşti, 1997.7.Bria Ion. Dicţionar de teologie teoretică. – Bucureşti, 1994.8.Mihăescu H. Influenţa grecească asupra limbii române pînă în secolul al XV-lea. – Bucureşti, 1996.9.Teleoacă Dana-Luminiţa. Terminologia religioasă creştină în limba română. – Bucureşti, 2005.

S02A13S02A14S02A15S02A16

Contrastivitate şi traducere(engl./ fr./ greacă/ rusă)

Contrastivitate şi traducere (analiza textului tradus)1. Enciclopedia limbii române. Academia Română. Institutul de Lingvistică

„Iorgu Iordan”. – Bucureşti:Univers Enciclopedic, 2001. – 638 p.2. GABINSCHI M. Dicţionar de rizodublete etimologice ale limbii române. –

Chişinău, 2007. – 278 p.3. Roger T. Bell. Teoria şi practica traducerii. – Iaşi, 2000.4. C. Balmuş, Al. Graur. Gramatica limbii greceşti. Bucureşti, 19355. Γ. Μπαμπινιώτη. Ελληνική γλώσσα. – Αθήνα, 19956. Condrea I. Traducerea din perspectivă semiotică.- Chişinău 20067. Condrea I. Comunicarea prin traducere. - Chişinău 20018. Bantaş A., Croitoru E. Didactica traducerii. – Bucureşti 19989. Влахов С., Флорин С. Муки переводческие. – Москва, 197310. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – Москва, 198011. Αννα Ιορδανίδου, Τα ρήματα της Νέας Ελληνικής. – Αθήνα, 199612. Μ. Οικονόμου. Θρ. Σταύτου, Μ. Τριανδαφυλλίδη, Η γλώσσα μου: κείμενα,

γραμματική, ασκήσεις. Θεσσαλονίκη, 197413. Dimitrescu Fl. Note asupra interferenţei dintre limbi // Studii şi cercetări

lingvistice, XI, 1960, nr.3, pp. 467-473.14. Guţu-Romalo V. Gramatica limbii române. – Bucureşti, 1973, p. 78.15. Hârlăoanu A. Descrierea microsistemului verbelor poziţionale ruseşti în

lumina corespondenţelor lor româneşti // Romanoslavica, XVIII, 1972, pp. 85-90 ş.a.

16. Lado R. Predarea limbilor. O abordare ştiinţifică. Bucureşti, 1976, p. 2317. Gheorghiu M. Procedee de redare a perfectului compus românesc în limba

rusă // Analele Universităţii Bucureşti (Filologie), XIV, 1965, pp. 345-360;18. Idem. Echivalente ale condiţionalului românesc în limba rusă //

Romanoslavica, XVII, 1970, p.105-117; 19. Idem. Determinarea echivalentelor româneşti ale prepoziţiilor cauzale în

limba rusă // Romanoslavica, XVIII, 1972, pp.77-83;20. STEINER G. După Babel: Aspecte ale limbii şi traducerii, Bucureşti, 1983.21. Pedestraşu A. Exprimarea pronominală a reverenţei în traducerile din limba

rusă // Analele Universităţii Bucureşti (Limbi slave), XX, 1971, pp. 123-132; 22. Waimberg S. Despre analiza contrastivă a limbilor (cu aplicaţii la topica

adjectivului în limba rusă şi română) // Analele Universităţii Bucureşti (Limbi slave), XVIII, 1969, pp.47-55

23. KOHN, I., Virtuţile compensatorii ale limbii române în traducere. Timişoara, 1983.

24. Бабенко Л. Г. Филологический анализ текста. М., 2004

18

Page 19: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

25. Бархударов А.С. Общелингвистическое значение теории перевода // Теория и практика перевода, Ленинград, 1967, рр. 66-70.

26. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Москва, 197527. Бурденюк Г.М., Григоревский В.М. Языковая интерференция и методы ее

выявления. Кишинев: Штиинца, 1978, 127 р.28. Вежбицка А. Метатекст в тексте // Новое в лингвистике. Вып 8. 1978. 29. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.,Л.,

1947 30. Влахов С. И. Флорин С. П. Непереводимое в переводе. М., 1980 31. Денисова Г. В. В мире интертекста: язык, память, перевод. М., 2003 32. Задорнова В. Я. Восприятие и интерпретация художественного текста.

М., 1984 33. Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная

грамматика русского языка. М., 1998 34. Иванов А.О . Безэквивалентная лексика (Перевод. Язык. Культура).

Издательство СПбГУ, 2006г.35. Классы слов в синтагматическом аспекте (Сборник научных трудов),

Свердловск, 1988.36. Кожин А.Н. Функциональные типы русской речи. – М.: Высшая школа,

- 198237. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода – М.: Изд-во Международные

отношения, 1980. – 167 с.38. Комиссаров В.Н. Теория перевода – М.: Высшая школа, 1990-213 с.39. Косериу Э. Контрастивная лингвистика и перевод: их соотношение //

Новое в зарубежной лингвистике, вып. 25: Контрастивная лингвистика. Москва, 1989, рр. 63-81.

40. Крючкова М.Л. Классы слов и их сочетаемость // Лексико-семантические группы современного русского языка. Новосибирск, 1985, рр. 98-112,

41. Кудашев И. С. Проектирование переводческих словарей специальной лексики, Helsinki University Translation Studies, Monographs 3, Helsinki, 2007

42. Кузьмина Н. А. Феномен художественного перевода в свете теории интертекста. // Текст. Интертекст. Культура. М., 2001.

43. Кэтфорд Дж. К. Лингвистическая теория перевода. // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. М., 1978.

44. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода – М.: Московский лицей, 1996.-267 с.

45. Мухин А. Управление и переходные глаголы // Проблемы общей и романо-германской семасиологии. – Влaдимир, 1973

46. Аналитический минимум. М, 2005 47. Рецкер Я.И. О закономерных соответствиях при переводе на родной

язык // Теория и методика учебного перевода. Москва, 195048. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика – М.:

Международные отношения, 1983.-345 с.49. Сидорова М. Ю. Грамматика художественного текста. М. 2000. 50. Тетради переводчика (под. ред. Л. С. Бархударова). Издания разных лет.51. Федоров А.В. Основы общей теории перевода: Лингвистические

проблемы. – М.: Высшая школа, 1983.–303 с.52. Федоров А.В. Очерки общей и сопоставительной стилистики. – М.:

Высшая школа, 1971. – 193 с.53. Федоров А.В. Перевод и лингвистика. О газетно-информационном и

военно-публицистическом переводе. – М.: Воениздат, 1973. – 280 с.54. Федоров А.В. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. – М., 1988.

– 214 с. 55. Уржа А. В. Русский переводной художественный текст с позиций

коммуникативной грамматики. – М., 2009

19

Page 20: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

56. Урханова Р. А. Особенности трансформации предикативных единиц при переводе// Славянские языки и культуры в современном мире. М., 2009.

57. Чуковский К. И. Высокое искусство. М.: Искусство, 196458. Швейцер А. Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. – М., 1988.59. Якобсон Р. О. Грамматика поэзии и поэзия грамматики // Poetics.

Poetyka. Поэтика. — Варшава, 1961 60. Принципы типологического анализа языков различного строя. М.:

Наука, 1972F03O17

Literatura latină creştină

1. Amălăncei, B.-M. Argumentarea în limbă vs argumentarea logică şi limbajul publicitar // Limba Română. Stadiul actual al cercetării. – Bucureşti, 2007.

2. Biberi, Ion. Arta de a scrie şi a vorbi în public. – Bucureşti, 1972.3. Boissier, G. Cicero şi prietenii săi. – Bucureşti, 1977.4. Brulé, Afaim. Cum dialogăm şi cum convingem. – Iaşi, 2000.5. Carnegie, Dale. Arta de a reuşi în viaţă. – Bucureşti, 1986.6. Commarmond, G., Exiga, A. Arta de a comunica şi de a convinge. – Iaşi, 2003.7. Larson, Ch.U., Persuasiunea: receptare şi respomsabilitate. – Iaşi, 2009.8. Lazăr, M. Contraargumentare şi pseudoargumentare în dezbaterea politică din

Tomânia // Interacţiunea verbală II. Aspecte teoretice şi aplicative. – Bucureşti, 2007.

9. Lo Cascio, V. Gramatica argumentării. Strategii şi structuri. – Bucureşti, 2002.10. Năstăşel, E., Ursu, I. Argumentul sau cuvâmtul bine gândit. – Bucureşti, 1980.11. Perelman, Ch., Olbrechts-Tyteca, L. Teoria argumentării. – Bucureşti, 1986.12. Roventa-Frumuşachi, D. Argumentarea. Metode şi strategii. – Bucureşti, 2000.13. Rybacki, K., Rybacki, D.J. O introducere în arta argumentării. Pledarea şi

respingerea argumentelor. – Iaşi, 2004.14. Sălăvăstru, C. Teoria şi practica argumentării. – Iaşi, 200315. Săvulescu, S. Retorica şi teoria argumentării. Note de curs. – Bucureşti, 2001

S03A19S03A20

Religii comparate/ Hermeneutica biblică

Pulpea I. Pr. Prof. (Rămureanu I.), Configuraţia actuală a creştinismului, în Studii Teologice, I, 1949, nr.3-4, 119-133 p.

Roberson Ronald, Bisericile Creştine Răsăritene. O scurtă prezentare, ed. Sapenţia, Iaşi 2004, 286 p.

Băbuş Pr. dr. Emanoil, Introducere în Istoria Bisericească Universală, ed. Sofia, Bucureşti, 2002, 318 p.

Bălăban Ciprian, Istoria creştinismului, curs I.T.P., Bucureşti, 2007. Cozma Elena. Istoria religiilor. Manual opţional pentru liceu. Ed.Polirom, Iaşi, 2000.Cairns Earle E., Creştinismul de-a lungul secolelor, Cartea creştină, Oradea, 1997, 274 p. Drăgoi Eugen, Istoria bisericească universală, ed. Historica, Bucureşti, 2001, 521 p.Djuvara Neagu. Civilizaţii şi tipare istorice – un studiu comparat al civilizaţiilor. Bucureşti, Humanitas, 2004.Gonzalez Justo L. Istoria gândirii creştine, vol. 3: De la Reforma Protestantă până în secolul XX., ed. Cartier, Chişinău, 2009, 289 p.Hastings Adrian, ed. O istorie mondială a Creştinismului, ed. Cartier, Chişinău, 2003, 199 p.Ispir V. Gh., Curs de îndrumări misionare, Bucureşti, 1930, 330 p. Muntean V. Vasile, Istoria creştină generală, ed. IBMBOR, vol. I-II, Bucureşti, 2008.Скурат К.Е., История поместных православных церквей, тт. 1-2,

20

Page 21: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

Mосква, изд. ОЛПЛ, 1954 (Skurat, K. E., Istoria Bisericilor Ortodoxe locale, vol. 1-2, Moscova, ed. OLPL, 1954), 320 с.Православная Богословская Энциклопедия, тт. 1-8, Москва, изд. Прогресс-Традиция, 1989-1995 (Enciclopedia Teologică Ortodoxă, vol. 1-8, Moscova, ed. Progres-Tradiţia, 1989-1995).

/1. Bria Ion. Hermeneutica teologică. Dinamica ei în structura tradiţiei. Editura

Andreiană, Sibiu, 2008.2. Cerul Gabriel. Cartea xperienţei Heidegger şi hermeneutica vieţii.

Ed.Humanitas.3. Hans Robert Jaurs. Experienţă estetică şi hermeneutica literară. 4. Grondin Jean, Hermeneutica. Chişinău: Ştiinţa, 2008. 5. F.D.E.Schleiermacher. Hermeneutica. Iaşi: Polirom, 2001.6. Buffiere F. Miturile lui Homer şi gîndirea greacă. Bucureşti: Univers, 1987.7. Hermeneutica biblică (on line) www.voxdeibapt.st.org.8. Afloroaei Şt. Transformarea hermeneutică a filosofiei // Contrafort, nr.7, 1997.9. Popa D. Un studiu al interpretărilor profetice cuprinse în Cartea profetului

Daniel. Vol.I, Bucureşti, 1991.10. Walter F.Otto. Zeii Greciei. Bucureşti: Humanitas, 1995.11. Jauss, Hans Robert, Experienţa estetică si hermeneutică literară, Bucuresti,

Editura Univers, 1983.12. Dusa, Rodica, Microantologie. Dicţionar de concepte operaţionale, Targu-

Mures, Editura Tiporom, 2000.Eliade, Culianu, Dicţionar al religiilor, Iasi, Polirom, 2007.

S03A21S03A22S03A23S03A24

Interpretarea textului biblic de limba greacă

1. Chiţoran D. Analiza contrastivă şi procesul de predare şi învăţare a limbilor străine // Studii şi cercetări lingvistice, XXI, 1970, nr.2, pp. 241-248

2. Ciobanu E. Dosar de termeni economici cheie. Chişinău, 2002. 3. Ciobanu E. Dosar al termenilor-reper juridici. Chişinău, 2003. 4. Cosăceanu A. Contrastivitate şi gramatică universală // Analele Universităţii

din Bucureşti, seria LLS, anul XXXVII, 19885. Coteanu, Ion, Terminologia tehnico-ştiinţifică. Aspecte, probleme, în LR,

XXXIX (1990), nr. 2, p. 95-100.6. Gheorghiu M. Probleme de tipologie contrastivă a limbilor. Determinanţi

congruenţi de relaţie. Bucureşti, 19817. Gheorghiu M. Procedee de redare a perfectului compus românesc în limba

rusă // Analele Universităţii Bucureşti (Filologie), XIV, 1965, pp. 345-360;8. Gheorghiu M.. Determinarea echivalentelor româneşti ale prepoziţiilor cauzale

în limba rusă // Romanoslavica, XVIII, 1972, pp.77-83; 9. Gheorghiu M.. Echivalente ale condiţionalului românesc în limba rusă //

Romanoslavica, XVII, 1970, p.105-117;10. Slama-Cazacu T. Corpusuri de achiziţie, corpusuri aberante şi sisteme de

ierarhie de erori în diverse situaţii contrastive // Studii şi cercetări de lingvistică, XXIV, 1973, nr.2

11. Grossman H. Cîteva consideraţii critice cu privire la gramatica contrastivă // Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi, secţia III. Lingvistică, tomul 23, 1977

12. Guţu Romalo V. Sistematic şi deviant în predarea limbii române ca limbă străină // Analele Universităţii Bucureşti, an. XXX, 1981, pp. 115-121.

13. Lexic comun, lexic specializat, coord. Angela Bidu-Vrănceanu, Bucureşti, 2002.

14. Mîrza C. Aspecte teoretice ale analizei contrastive // Sistemele limbii. Bucureşti, 1970, p.

15. Slama-Cazacu T. Relaţia circulară dintre cercetarea fundamentală şi cea aplicativă în lingvistică şi unele obiective ale lingvisticii aplicate // Lingvistica

21

Page 22: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

aplicată în diverse domenii practice. Bucureşti, 197716. Waimberg S. Despre analiza contrastivă a limbilor (cu aplicaţii la topica

adjectivului în limba rusă şi română) // Analele Universităţii Bucureşti (Limbi slave), XVIII, 1969, pp.47-55;

17. Vintilă-Rădulescu I. Terminologia şi problemele ei actuale, în: Conferinţele Academiei Române, Ciclul Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1999.

18. Chirilă F., Обучениe языку специальностu. Bucureşti, 198919. Анищева О.Н. Межъязыковое сопоставление как метод типологии

сочетаемости // Методы и приемы научного анализа в филологических исследованиях. Воронеж, 1978, рр. 23-27;

20. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 25. Контрастивная лингвистика. – Москва: Прогресс, 1989

21. Гак В.Г., Ройзенблит А.Н. Очерки по сопоставительному изучению французского и русского языков. Москва, 1965.

22. Гладров В. Вопросы функциональной эквивалентности в сопоставительной лингвистике // Русский язык за рубежом, 1985, №6, рр. 71-73.

23. Гухман М.М. Лингвистические универсалии и типологические исследования // Вопросы языкознании , 1973, №4

24. Морозова Л.А. Особенности функционирования специальной лексики в неспециальной литературе // Современные проблемы терминологии,М., 1986

25. Реформатский А.А. О сопоставительном методе // Реформатский А.А. Лингвистика и поэтика. Москва, 1987, р. 40-52.

26. Скаличка В. О современном состоянии типологии // Новое в лингвистике, вып. III. Москва, 1963

27. Скаличка В. Типология и сопоставительная лингвистика // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 25. Контрастивная лингвистика. – Москва: Прогресс, 1989, рр.27-31.

28. Суперанская А.В. и др. Общая терминология. Вопросы теории.- Москва, 1989.

29. Хельбиг Г. Языкознаниe – сопоставление – преподавание иностранных языков // Новое в зарубежной лингвистике, вып. 25: Контрастивная лингвистика. Москва, 1989, рр. 307-326

30. Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика. Москва, 1981, р. 23.31. Ярцева В.Н. Принципы типологического исследования родственных и

неродственных языков // Проблемы языкознания. Москва, 1964, р32. Белецкий А. А. Принципы этимологических исследований (на материале

греческого языка). – Киев, 1950.33. Χρίστος Τσολάκης. Νεοελληνική γραμματική. – Αθήνα, 2001.34. Культура, история и язык Греции. Симферополь, 2000.35. Κρεμμύδας, Β. Ιστορία νεότερη-σύγχρονη Ελληνική-Ευρωπαική και

παγκόσμια. Γ΄γυμνασίου. – Αθήνα.36. M. Marinescu-Himu, F. Vanţ-Şteft, Limba elenă. – Editura didactică şi

pedagogică. Bucureşti, 196537. Manual de limbi clasice pentru seminarele teologice, anul III, IV. – Bucureşti,

1993.38. Hristea Th. Probleme de etimologie. Studii.Articole. Note. – Bucureşti, 196839. Coteanu I., Sala M. Etimologia şi limba română. - Bucureşti, 198740. Mihăiescu H. Influenţa grecească asupra limbii române pînă în sec. al XV-lea.

– Bucureşti 196641. Diculescu C. Elemente vechi greceşti din limba română. – Bucureşti, 1914.

SL Universalii lingvistice şi tipologii gramaticale /

1. Avram M., Balacciu-Matei J., Cuniţă A. ş.a. Enciclopedia limbilor       romanice / Coordonator M. Sala. Bucureşti, 1989.2. Copceag D. Fapte dialectale romanice în perspectivă tipologică //Fonetică şi dialectologie, vol. 7. Bucureşti, 1971.

22

Page 23: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

Multilingvism, multiculturalism:politici lingvistice

3. Coşeriu E. Les universaux linguistiques (et les autres) / E.Coşeriu. Bologna, 1974.4. Cristea T. De la analiza contrastivă la lingvistica contrastivă //Limbile moderne în şcoală, vol.2, 1985, p. 12 – 16. 5. Cristea T. Eléments de grammaire contrastive. Domaine français-      roumain. Bucureşti, 19776. Gheorghiu M. Probleme de tipologie contrastivă a limbilor. Determinanţi congruenţi de relaţie. Bucureşti, 1981.7.   Lobiuc I. Contactele dintre limbi, vol.1. Iaşi, 1998.8.   Manoliu Manea M. Gramatica comparată a limbilor romanice.        Bucureşti, 19719. Manoliu Manea M. Elemente de sintaxă comparată romanică.        Tipologie şi istorie. Bucureşti, 1977.10. Negomireanu D. Cercetarea tipologică a limbilor. Unele consideraţii teoretice // Cercetări de lingvistică (Cluj), anul 16, nr.2, 197111. Saramandu N. Studiul tipologic al limbilor balcanice // Studii şi cercetări lingvistice, nr. 4, 1986, p. 331 – 247.12. Vraciu A. Tipologie lingvistică. Unele consideraţii // Studii şi cercetări ştiinţifice. Bacău, 1972.13. Гак В.Г. Сопоставительное изучение языков и лингвистическая типология // Русский язык за рубежом, № 3, 1974.14. Климов Г.В. К взаимоотношению генеалогической, типологической и ареальной классификации языков // Теоретические основы классификации языков мира. Москва, 1980.15. Ярцева В.Н. К определению понятия «языковой тип» / Лингвистическая типология. Москва, 1985.16. Ярцева В.Н. «Языковой тип» среди сопредельных понятий/ Языковые универсалии и лингвистическая типология. Москва, 1969.17. Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика. Москва, 1981.  /1. Bertrand Y., Théories contemporaines de l’éducation, Éd. Chronique sociale,

Lyon, 1993. 2. Bouchez E., de Peretti A., Écoles et cultures en Europe, Savoir-Livre, Paris,

1990. 3. Cadrul european comun de referinţă pentru limbi: învăţare, predare, evaluare/

Comitetul Director pentru Educaţie “Studierea limbilor și cetăţenia europeană”; trad. din lb. fr. de Gheorghe Moldovanu. – Ch.: S. n., 2003 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”).

4. Cozma T., Educaţia şi problematica lumii contemporane. In: Psihopedagogie, Ed. Spiru Haret, Iaşi, 1994.

5. Creţu Carmen, Teoria curriculumului şi conţinuturile educaţiei, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1999.

6. Educaţie interculturală. Coord. Liviu Plugaru, Mariela Pavalache-Ilie - Sibiu: Psihomedia, 2007.

7. Philippe Jonnaert, Moussadak Ettayebi, Rosette Defise, Curriculum şi competenţe. Un cadru operaţional. Trad. din lb. fr. de Iulia Mateiu. Cuv. înainte de Mircea Miclea, Ed. ASCR, 2010.

8. Politica lingvistică a Uniunii Europene. In: http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/index_ro.htm

9. Rassekh S., Văideanu G., Les contenus de l'éducation. Perspectives mondiales d'ici a l'an 2000, UNESCO, Paris, 1987.

10. Standarde de competenţă – instrumentde realizare a politicilor educaţionale. Coordonatori ştiinţifici: L. Pogolşa, N. Bucun. Chişinău, 2010.

11.Văideanu G., Educaţia la frontiera dintre milenii, Ed. Politică, Bucureşti, 1988.     

23

Page 24: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

ASIGURAREA CU PERSONAL DIDACTIC

Nr. d/o

Nume şi prenume Titlul ştiinţific şi ştiinţifico-didactic

Modulul / Disciplina Modul de

angajare1. Alexandra

GherasimDr. în filologie, conferenţiar universitar

1. Studiul textului2. Dinamica limbii române contemporane

titular

2. Claudia Cemârtan Dr. în filologie, conferenţiar universitar

1. Cultură şi civilizaţie europeană2. Literatura latină creştină

titular

3. Emilia Oglindă Dr. în filologie, conferenţiar universitar

1. Lexic biblic titular

6. Adela Manolii Doctor în filologie, lector universitar

1. Stratul paremiologic în textul biblic2. Interpretarea textului biblic în limba greacă

titular

7. Varzari Elena Doctor în filologie, conferenţiar universitar

1. Limba latină creştină

titular

9. Maznic Silvia Doctor în filologie, conferenţiar universitar

1. Semiotica parabolei biblice2. Hermeneutica biblică

titular

10. Moşin Octavian Doctor în teologie 1. Axiologia educaţiei creştine2.Patristica3.Religii comparate

24

Page 25: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

ASIGURAREA TEHNICO-MATERIALĂSpaţii de învăţământ deţinute sau folosite de instituţie şi regimul juridic al

deţinerii sau folosirii lor. Amplasarea spaţiilor de instruire. Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din Moldova, la care are loc instruirea

studenţilor la specialitatea „Limba şi literatura română” îşi desfăşoară activitatea în Blocul I de studii al USM, situat pe strada M. Kogălniceanu, 65. facultăţii şi sala de lectură.

În imobilul respectiv se află 27 săli de curs cu o suprafaţă totală de 1819 m2. Sălile de curs sunt prevăzute pentru diverse formaţiuni de studiu, care există în cadrul Facultăţii. Astfel, la unele cursuri teoretice sunt unite mai multe grupe academice, care formează fluxuri numărând de la 50 până la 110 persoane. Aceste formaţiuni de studiu sunt distribuite în sălile mari, şi anume:

Aula 4, cu 110 locuri (141,1 m2) , care serveşte şi ca sală de festivităţi, unde se desfăşoară cele mai importante activităţi ale Facultăţii;

Aula 1, cu 90 de locuri (131 m2), care, de asemenea este utilizată şi pentru unele manifestări culturale (conferinţe, întâlniri cu scriitorii, cenacluri);

Aula 18, cu 90 de locuri (102 m2)

Aula 32, cu 70 de locuri (93 m2)

Aula 13, cu 70 de locuri (96 m2)

Alte 7 săli de studii – 8 (63 m2) , 9 (74,6 m2) , 10 (72,9 m2) , 11 (84, 2 m2) , 14 (63 m2), 31 (62,6 m2) , 44 (64, 2 m2) au o capacitate de până la 50 de locuri şi sunt folosite fie pentru grupe academice mari (de până la 35 de persoane), fie pentru alte formaţiuni, constând din grupe academice mai mici unite la un curs, la cursurile opţionale şi la liberă alegere.

O parte din sălile de curs, inclusiv cabinetele catedrelor -2 (51,8 m2), 6 (34,4 m 2) ,7 (34 m 2) , 3 (48, 8 m2) , 12 (43, 3 m2) , 14-a (26, 2 m2) , 15 (26, 5 m2) , 17 (52, 3 m2) , 17-a 54, 3 m2) , 24 (33, 3 m2) , 25 (41 m 2) , 30 (40, 8 m2), 35 (35 m 2), 36 (27, 9 m2) , 40 (28 m2) , 41 ( 28, 3 m2) au o capacitate de la 20 până la 30 de locuri şi sunt folosite pentru orele practice la specializare, pentru seminare şi lucrări de laborator în grupe academice mici.

În Blocul I de studii se află şi Decanatul (cu 3 birouri: Decan – 33, Prodecan 33-a, Secretariat – 33-b); Secţia cu frecvenţă redusă (biroul 34-a); Biblioteca „I.Osadcenco” şi sala de lectură (sala 34-b); Clasa de calculatoare – sala 24; Limba Română,: şef catedră – biroul 22, sediul catedrei – sălile 23, 26; cabinetul CLRLGR - sala 25; Catedra Literatură Română şi Teorie Literară: şef catedră - biroul 27-a, sediul catedrei – sala 27, cabinetul Catedrei LRTL - sala 35; Catedra Lingvistică Generală şi Limbi Clasice: şef catedră – biroul 29-a, sediul catedrei – sala 29, cabinetul catedrei de Lingvistică Generală şi limbi clasice – sala 30; Catedra Filologie Rusă: şef catedră - biroul 16-a, sediul Catedrei – sala 16, cabinetul Catedrei Filologie rusă – sala 17, Cabinetul fonetic – sala 17-a, Cabinetul metodic pentru instruirea studenţilor străini – biroul 15-a, sala 15.

Calitatea spaţiilor de instruire, adecvarea spaţiilor pentru activităţile desfăşurate

În Blocul I, unde îşi desfăşoară activitatea Facultatea de Litere există 27 săli de studii (inclusiv cabinetele catedrelor), în care au loc orele de curs, seminarele, lecţiile practice şi orele de laborator, prevăzute de planurile şi programele de învăţământ.

În toate sălile condiţiile sunt bune şi adecvate activităţilor de instruire – în încăperi este suficient aer, datorită plafonului înalt, multă lumină naturală, căci peste tot sunt geamuri mari, existând şi suficiente surse de lumină electrică. Sălile de curs din Blocul I sunt în stare bună – pereţii sunt uscaţi, fără igrasie, tencuiala este intactă, parchetul este întreg, uşile şi geamurile se închid, la geamurile de la parter există grilaje de protecţie, în toate încăperile sunt prize electrice, caloriferele şi întreg sistemul de încălzire în perioada rece funcţionează normal. Toate sălile sunt dotate cu mobilierul necesar în cantitate suficientă şi de calitate bună – mese, scaune, catedre, table, în sălile mici există poliţe şi dulapuri pentru cărţi, planşe şi alte materiale didactice.

Dotarea spaţiilor de instruire, a cabinetelor, laboratoarelorCele patru catedre de profil dispun de cabinete, dotate cu literatură de specialitate,

materiale didactice, tehnică.

25

Page 26: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

Cabinetul Catedrei Limba Română, dispune de o bibliotecă specializată – în sălile 24, 25, (lucrări de lingvistică, manuale, dicţionare, reviste, circa 300 volume); în dotarea catedrei şi a cabinetului se află, de asemenea, 3 calculatoare, 1 imprimantă, 1 copiator xerox, 2 televizoare, 2 videomagnetofoane, 2 radiomagnetofoane cu casete şi CD.

Catedra dispune, de asemenea, de un fond special de materiale Dialectologice (sala 3) – colecţii de hărţi, lucrări studenţeşti realizate pe teritoriul R.Moldova, albume de fotografii, literatură ştiinţifică, precum şi de circa 50 tabele, scheme, diagrame etc., utilizate ca material didactic în procesul de predare.

Catedra de Literatură Română şi Teorie Literară dispune de cărţi şi materiale didactice, care se află atât la catedră, cât şi în cabinetul specializat. Printre acestea sunt circa 100 de cărţi de specialitate, pe care studenţii le pot împrumuta, o colecţie de portrete ale scriitorilor, seturi de programe de studiu. Catedra are, de asemenea, 3 calculatoare, la care au acces atât cadrele didactice, cât şi studenţii.

Catedra Lingvistică Generală şi Limbi Clasice are un cabinet specializat, dotat cu un fond de carte, hărţi istorice, planşe, televizor, videomagnetofon, calculator. Biblioteca catedrei cuprinde circa 200 de volume – manuale, dicţionare, literatură artistică, albume de artă, ghiduri, postere informaţionale. Pentru uzul profesorilor şi al studenţilor catedra dispune de 5 calculatoare.

Catedra Filologie rusă are o bibliotecă bogată de literatură didactică (manuale, îndrumare), precum şi multă literatură artistică, opere ale autorilor ruşi, care se studiază conform programelor. În total catedra deţine circa 200 volume de carte. Sunt de menţionat achiziţiile recente de opere ale autorilor clasici, care reprezintă ediţii moderne, ale unor edituri de prestigiu din Rusia. Catedra dispune de 3 calculatoare.

Toate catedrele îşi înnoiesc permanent fondul de carte, astfel că studenţii pot găsi aici lucrări recente din domeniile specifice catedrelor, colecţii din ultimii ani ale revistei „Limba română”, ultimele ediţii ale Analelor Ştiinţifice, lucrările ştiinţifice ale profesorilor, precum şi cursurile şi materialele didactice elaborate la catedrele respective. De asemenea, catedrele au toate programele analitice şi curriculare la toate disciplinele / cursurile ţinute de profesorii catedrei.

În total catedrele Facultăţii de Litere deţin circa 800 volume de cărţi, accesibile pentru studenţi şi profesori.

Dotarea bibliotecilor: suprafaţa, număr total de volume, număr total de titluri, număr total de volume şi număr de titluri ce revine unui student

În Blocul I, la Facultatea de Litere funcţionează de mulţi ani Biblioteca „Ion Osadcenco”, filială a BCU, cu o suprafaţă de 110 m2.

În prezent ea dispune de fonduri de carte pentru disciplinele de bază, predate la specialitatea „Limba şi literatura română” şi de o sală de lectură cu 60 de locuri, care în timpul sesiunilor este „lărgită” din contul cabinetului vecin – sala 35, cu încă 25 de locuri.

În prezent biblioteca „I.Osadcenco” dispune de un fond de 10018 volume, cu peste 2000 de denumiri, mai deţine 800 reviste şi 1200 ziare. Astfel, fiecărui student la specialitatea „Limba şi literatura română” îi revin volume. Astfel, unui student la specialitatea „Limba şi literatura română” îi revin circa 24 volume de carte şi aproximativ 5 ediţii periodice.

Deoarece biblioteca „I.Osadcenco” este o filială a BCU, ea poate beneficia de serviciile bibliotecii universitare. Astfel, pentru uzul studenţilor din fondurile centrale periodic sunt comandate cărţile mai solicitate, care rămân la biblioteca „I.Osadcenco” un timp mai îndelungat. Studenţii beneficiază de sălile de lectură din Blocul IV şi din Blocul Central al Campusului universitar, unde există săli de calculatoare cu baze de date bibliografice, săli de informaţie etc. La Biblioteca Facultăţii de Litere „I.Osadcenco” este accesibil un fişier bibliografic tradiţional, specializat în informaţiile necesare studenţilor de la filologie.

Biblioteca întreţine relaţii bune cu Casa Limbii Române, de la care primeşte permanent revista „Limba Română”, o parte a fondului de carte şi ediţii periodice provine din diverse

26

Page 27: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

donaţii – de la scriitori, de la autori de lucrări, de la participanţii la conferinţele organizate la facultate, de la Centrul educaţional „Prodidactica” etc.

Biblioteca deţine informaţii şi despre literatura de la catedre, astfel încât anume prin intermediul bibliotecii studenţii pot împrumuta cărţile care-i interesează atât de la catedre, cât şi chiar de la profesori.

Biblioteca „Ion Osadcenco” este o formaţiune foarte activă în cadrul Facultăţii de Litere, participă cu expoziţii tematice la manifestările culturale (întâlniri cu scriitorii, şedinţe jubiliare, serate tematice etc.), acordă asistenţă informaţională studenţilor şi profesorilor, dirijează formarea fondului de carte, necesar studenţilor de la Litere.

Mijloace tehnice şi alte mijloace pentru procesul educaţionalLa facultatea de Litere există şi 1 clasă de calculatoare – sala 24 – unde au loc orele de

informatică, iar în afara orelor de curs cele 11 calculatoare din sală pot fi folosite de toţi studenţii şi profesorii. Dotarea cu tehnică de calcul este satisfăcătoare, în total la catedrele şi în birourile Facultăţii de Litere, pentru uzul studenţilor, profesorilor şi personalului de conducere există 27 de calculatoare, dintre care 10 au acces la Internet şi sunt aparate noi – de 1-3 ani.

Unităţi de sprijin pentru procesul de învăţământ: muzee, clinici etc. – nu sunt.Servicii sociale pentru studenţi

Studenţii Facultăţii de Litere, care îşi fac studiile în bază de buget de stat, beneficiază de locuri în căminele USM. Studenţii facultăţii sunt cazaţi în căminul 7, pe str. Ismail, unde sunt 220 locuri de cazare, precum şi în căminul 2, pe str. Kogălniceanu, unde facultăţii îi revin 55 locuri.

CămineCăminele unuversitare sunt dotate cu mobilierul necesar, anual se fac reparaţii curente în

perioada de vară, iarna funcţionează în regim normal sistemul de încălzire, este livrată apă caldă, bucătăriile de la fiecare etaj beneficiază de gaze naturale. Studenţii îşi pot instala în camere frigidere, televizoare, calculatoare, dacă pentru aceasta există condiţii tehnice şi acordul responsabililor de cămine (intendenţii). În prezent se duc tratative pentru a uni la internet o parte din căminele Universităţii, parţial şi cel al Facultăţii de litere. Condiţiile de cazare în cămine sunt suficient de bune – există camere de 2, 3, 4 5 persoane, cu dotările necesare.

CantineÎn campusul unde este amplasată Facultatea de Litere (str. Kogălniceanu colţ cu str.

Puşkin) există mai multe unităţi de alimentaţie publică. În blocul Facultăţii de Litere se află un bufet care funcţionează zilnic şi este foarte frecventat de studenţi, aici se pun în vânzare tartine, copturi, dulciuri, sucuri, ceai-cafea, diverse băuturi răcoritoare. În holul facultăţii este deschisă o gheretă de comercializare a produselor firmei „Bucuria” – în temei bomboane, biscuiţi şi băuturi răcoritoare. În incinta blocului Facultăţii de Litere este interzisă comercializarea băuturilor alcoolice şi a ţigărilor.

La 10 metri de Blocul I se află Cantina studenţească (cu 80 locuri), unde studenţii pot lua masa de prânz cu mai multe feluri de bucate. De asemenea, în blocurile unde se află sălile de lectură ale BCU şi alte fonduri ale bibliotecii, există bufete şi chioşcuri cu produse alimentare. În incinta campusului universitar sunt mici unităţi comerciale şi de prestări servicii, unde studenţii pot procura articole de papetărie (caiete, hârtie, tocuri, creioane etc.), pot comanda xerocopii, sunt accesibile alte servicii (de ex. reparaţia încălţămintei).

Baze sportiveUniversitatea dispune de o bază sportivă complexă – Palatul Sporturilor (str. Tighina), unde

studenţii Facultăţii de Litere fac orele de educaţie fizică în grupe specializate pe diverse genuri de sport – atletism, volei, gimnastică, înot etc. Studenţii facultăţii frecventează suplimentar sălile de fithness, cercurile de aerobică şi de gimnastică sportivă, participă la competiţii sportive.

Servicii culturalePrintre studenţii Facultăţii de Litere se bucură de mare succes colectivele artistice de

amatori de la Casa de cultură a USM, unde există toate condiţiile pentru ca studenţii să-şi

27

Page 28: Masterat 2013 Studii filologice si spiritualitate crestina

dezvolte capacităţile artistice în cadrul unor colective specializate. Astfel, studenţii filologi sunt prezenţi în Capela corală „Lira”, în ansamblul etnofolcloric „Crenguţa de iederă”, condus de Maria Iliuţ, în ansamblurile de dans sportiv şi de dansuri populare, în taraful Casei de cultură a USM, în Teatrul de revistă. Periodic, se formează mici colective artistice chiar în cadrul facultăţii – în anul 2004 a funcţionat un colectiv de dans sportiv, în 2005 s-au manifestat studenţii din grupul etnofolcloric, în cadrul unor sărbători organizate la facultate (Dragobetele, 8 martie ş.a. ) îşi demonstrează capacităţile artistice de declamatori, prezentatori, cântăreţi, dansatori circa 50 de studenţi.

Servicii sociale pentru personalul didactic Personalul didactic beneficiază de serviciile Centrului medical al USM, anual la dispoziţia

corpului didactic sunt puse bilete de odihnă şi tratament cu reducere (pentru membrii sindicatului) la bazele de odihnă ale USM de pe litoralul Mării Negre (în Ucraina) şi de pe malul Nistrului, precum şi în alte staţiuni balneare din republică.

Spaţiu mediu de instruire pentru un studentSpaţiul total al sălilor de studii din Blocul I, unde îşi desfăşoară activitatea Facultatea de

Litere este de 1819 m2; astfel, fiecărui student de la secţia de zi îi revin aproximativ câte 4, 5 m2.

Blocul I dispune de un număr suficient de săli, prevăzute atât pentru fluxuri mari, de circa 100 de studenţi, cât şi pentru grupe academice mijlocii şi mici (la limbile străine). Aceste săli au diverse capacităţi: aula 4, cu 110 locuri (141,1 m2) , aula 1, cu 90 de locuri (131 m2), aula 18 cu 90 de locuri (102 m2) , aula 32 cu 70 de locuri (93 m2), aula 13 cu 70 de locuri (96 m2)

Alte 7 săli de studii – 8 (63 m2) , 9 (74,6 m2) , 10 (72,9 m2) , 11 (84, 2 m2) , 14 (63 m2), 31 (62,6 m2) , 44 (64, 2 m2) au o capacitate de până la 50 de locuri şi sunt folosite fie pentru grupe academice mari (de până la 35 de persoane), fie pentru alte formaţiuni, constând din grupe academice mai mici unite la un curs, la cursurile opţionale şi la liberă alegere.

O parte din sălile de curs, inclusiv cabinetele catedrelor -2 (51,8 m2), 6 (34,4 m 2) ,7 (34 m 2) , 3 (48, 8 m2) , 12 (43, 3 m2) , 14-a (26, 2 m2) , 15 (26, 5 m2) , 17 (52, 3 m2) , 17-a 54, 3 m2) , 24 (33, 3 m2) , 25 (41 m 2) , 30 (40, 8 m2), 35 (35 m 2), 36 (27, 9 m2) , 40 (28 m2) , 41 ( 28, 3 m2) au o capacitate de la 20 până la 30 de locuri şi sunt folosite pentru orele practice la specializare, pentru seminare şi lucrări de laborator în grupe academice mici.

În cabinetele catedrelor – sălile 7, 17, 24, 25, 30, 35 au loc consultaţii, studenţii lucrează cu literatura de la catedre în afara orelor de curs, se organizează şedinţe ale cenaclurilor, diverse întruniri şi manifestări.

Biblioteca „Ion Osadcenco”, filială a BCU, are o suprafaţă de 110 m2. În prezent ea dispune de fonduri de carte pentru disciplinele de bază, predate la

specialitatea „Limba şi literatura română” şi de o sală de lectură cu 60 de locuri.

28


Recommended