+ All Categories
Home > Documents > MARÅI Seria 4 martie 2019 Theresa May a pierdut - eazi.roeazi.ro/userfiles/7233_bb0.pdf · Tudorel...

MARÅI Seria 4 martie 2019 Theresa May a pierdut - eazi.roeazi.ro/userfiles/7233_bb0.pdf · Tudorel...

Date post: 05-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 1 /1
UN ZIAR CLAR ÎNTR-O LUME CONFUZÃ Z I REDACÅIA: Bucureæti, 010062 Calea Victoriei 39 A O.P. 15 C.P. 49 Secretariat: 021.314.19.98 Fax: 021.312.01.28 MARÅI 26 martie 2019 Seria 4 Nr. 7233 (7815) Parlamentarii britanici au votat un amendament care le permite sã influenåeze procesul Brexit-ului Theresa May a pierdut controlul Simona Halep a învins-o la Miami pe Venus Williams cu 6-3, 6-3 Ca Rapidul în gara Ciulniåa Pentagon a autorizat suma de 1 miliard de euro Alåi bani pentru zidul lui Trump Preæedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe preæedintele Klaus Iohannis cã „luptã împotriva åãrii lui prin tot ceea ce face”, adãugând æi cã acesta „urãæte” România „Împins de la spate de pãpuæari” PRIN LUME ÎN POLITICÃ PRIN LUME A http://www. Z I A e .ro Nemulåumiri serioase Preæedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a afirmat, la pos- tul Antena 3, cã existã în partid „nemulåumiri se- rioase” faåã de activitatea ministrului Justiåiei, Tudorel Toader, însã a evitat sã spunã dacã aces- ta este vizat de o remaniere. Întrebat dacã minis- trul Justiåiei ar putea fi remaniat, Dragnea a rãs- puns cã e ziua de naætere a acestuia æi nu e cazul sã fie abordat acest subiect. Liderul social- demo- crat a vorbit æi despre o lipsã de comunicare cu li- derii europeni pe temele justiåiei. Plumb e prima pe listã Secretarul general al PSD Co- drin Ætefãnescu, alãturi de mulåi social-democraåi au depus, azi, la BEC, candidaturile pentru alege- rile europarlamentare. El a preci- zat cã au fost depuse 1.399.000 de semnãturi, strânse de PSD într-o sãptãmânã. Rovana Plumb, cea ca- re deschide lista PSD la europene i-a rugat pe ro- mâni sã nu trimitã la Bruxelles persoane care vo- teazã împotriva propriei åãri. Jurnalista Carmen Avram a afirmat cã echipa PSD care va ajunge la Bruxelles vrea sã redea României strãlucirea de odinioarã. Întâlnire la Washington Premierul Viorica Dãn- cilã a avut o întrevedere cu Benjamin Netanyahu, omo- logul din Israel, acesta feli- citând-o pentru discursul de la deschiderea Conferinåei AIPAC de la Washington. Ei au discutat æi despre orga- nizarea æedinåei comune a celor douã guverne. „(…) În acest sens, s-a discutat æi despre organi- zarea, in cursul acestui an, a æedinåei comune a celor douã guverne, precedatã de un forum eco- nomic cu o secåiune dedicatã contactelor business to business. Prim-ministrul israelian, Benjamin Ne- tanyahu, a transmis felicitãri premierului Viorica Dãncilã pentru discursul susåinut in deschiderea Conferinåei AIPAC”, informeazã Guvernul într-un comunicat de presã. SPORT 175 de firme au fost verificate în cadrul operaåiunii „Integrum“ Sancåiuni în valoare de 7,6 mil euro Constantin Axinia este noul director general al companiei Æef nou la CFR SA SOCIAL TITLURILE EDIÅIEI Rãmâne clasificatã Comisiile de specialitate ale Senatului au adoptat, azi, un raport de respin- gere la iniåiativa privind declasificarea deciziei CSAT care a stat la baza protocoalelor cu SRI piaåa ætirilor prin åarã stat de drept actualitate Ninge la Râænov Drumarii in- tervin în jude- åul Braæov, pe DN 1, în Pre- deal æi pe DN73A, zona Râænov, cu mai multe utilaje de deszãpezire æi împrãætie material anti- derapant, dupã ce zã- pada este de 2-3 cm De la zero Procurorul DNA a cerut rejudecarea procesului, la termenul de luni al apelu- lui declarat de Direcåie în dosarul în care Cãlin Popescu-Tãriceanu, a fost achitat în primã in- stanåã pentru mãrturie mincinoasã Programul Papei În timpul vi- zitei sale la Iaæi, Papa Francisc se va deplasa cu un papamobil fabricat în România, iar pentru a asigura ordinea, municipalitatea din Iaæi va amplasa 5 km de gard de protecåie BANI & AFACERI
Transcript
Page 1: MARÅI Seria 4 martie 2019 Theresa May a pierdut - eazi.roeazi.ro/userfiles/7233_bb0.pdf · Tudorel Toader, însã a evitat sã spunã dacã aces- ta este vizat de o remaniere. Întrebat

UN ZIAR CLAR ÎNTR-O LUME CONFUZÃ

Z I

REDACÅIA: Bucureæti, 010062 Calea Victoriei 39 A O.P. 15 C.P. 49 Secretariat: 021.314.19.98 Fax: 021.312.01.28

MARÅI26

martie2019

Seria 4Nr. 7233(7815)

PPaarrllaammeennttaarriiii bbrriittaanniiccii aauu vvoottaatt uunn aammeennddaammeennttccaarree llee ppeerrmmiittee ssãã iinnfflluueennååeezzee pprroocceessuull BBrreexxiitt--uulluuii

Theresa Maya pierdutcontrolul

Simona Halep aînvins-o la Miamipe Venus Williamscu 6-3, 6-3

Ca Rapidulîn garaCiulniåa

Pentagon aautorizat suma de1 miliard de euro

Alåi banipentru zidul

lui Trump

Preæedintele Partidului Social Democrat,Liviu Dragnea, l-a acuzat pe preæedintele

Klaus Iohannis cã „luptã împotrivaåãrii lui prin tot ceea ce face”, adãugând

æi cã acesta „urãæte” România

„Împinsde laspate depãpuæari”

PRIN LUME

ÎN POLITICÃ

PRIN LUMEAhttp://www. Z IAe .ro

Nemulåumiriserioase

Preæedintele PartiduluiSocial Democrat, LiviuDragnea, a afirmat, la pos-tul Antena 3, cã existã înpartid „nemulåumiri se-

rioase” faåã de activitatea ministrului Justiåiei,Tudorel Toader, însã a evitat sã spunã dacã aces-ta este vizat de o remaniere. Întrebat dacã minis-trul Justiåiei ar putea fi remaniat, Dragnea a rãs-puns cã e ziua de naætere a acestuia æi nu e cazulsã fie abordat acest subiect. Liderul social- demo-crat a vorbit æi despre o lipsã de comunicare cu li-derii europeni pe temele justiåiei.

Plumb e primape listã

Secretarul general al PSD Co-drin Ætefãnescu, alãturi de mulåisocial-democraåi au depus, azi, laBEC, candidaturile pentru alege-rile europarlamentare. El a preci-zat cã au fost depuse 1.399.000 desemnãturi, strânse de PSD într-osãptãmânã. Rovana Plumb, cea ca-

re deschide lista PSD la europene i-a rugat pe ro-mâni sã nu trimitã la Bruxelles persoane care vo-teazã împotriva propriei åãri. Jurnalista CarmenAvram a afirmat cã echipa PSD care va ajunge laBruxelles vrea sã redea României strãlucirea deodinioarã.

Întâlnirela Washington

Premierul Viorica Dãn-cilã a avut o întrevedere cuBenjamin Netanyahu, omo-logul din Israel, acesta feli-citând-o pentru discursul dela deschiderea ConferinåeiAIPAC de la Washington.Ei au discutat æi despre orga-

nizarea æedinåei comune a celor douã guverne.„(…) În acest sens, s-a discutat æi despre organi-zarea, in cursul acestui an, a æedinåei comune acelor douã guverne, precedatã de un forum eco-nomic cu o secåiune dedicatã contactelor businessto business. Prim-ministrul israelian, Benjamin Ne-tanyahu, a transmis felicitãri premierului VioricaDãncilã pentru discursul susåinut in deschidereaConferinåei AIPAC”, informeazã Guvernul într-uncomunicat de presã.

SPORT

175 de firme aufost verificate în

cadrul operaåiunii„Integrum“

Sancåiuni învaloare de

7,6 mil euro

Constantin Axiniaeste noul

director generalal companiei

Æef noula CFR SA

SOCIAL

TITLURILEEDIÅIEI

RãmâneclasificatãComisiile de specialitateale Senatului au adoptat,azi, un raport de respin-gere la iniåiativa privinddeclasificarea decizieiCSAT care a stat la bazaprotocoalelor cu SRI

piaåa ætirilor

prin åarã

stat de drept

actualitate

Ningela Râænov

Drumarii in-tervin în jude-åul Braæov, peDN 1, în Pre-deal æi peDN73A, zona

Râænov, cu mai multeutilaje de deszãpezire æiîmprãætie material anti-derapant, dupã ce zã-pada este de 2-3 cm

De la zeroProcurorulDNA a cerutrejudecareaprocesului, latermenul deluni al apelu-

lui declarat de Direcåieîn dosarul în care CãlinPopescu-Tãriceanu, afost achitat în primã in-stanåã pentru mãrturiemincinoasã

ProgramulPapei

În timpul vi-zitei sale laIaæi, PapaFrancisc seva deplasa cuun papamobil

fabricat în România, iarpentru a asigura ordinea,municipalitatea din Iaæiva amplasa 5 km degard de protecåie

BANI & AFACERI

Recommended