Home > Documents > Marco Polo si societatea secretL - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/761/Detectivii timpului...

Marco Polo si societatea secretL - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/761/Detectivii timpului...

Date post: 07-Feb-2018
Category:
Author: vuongdan
View: 225 times
Download: 8 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 6 /6
Fabian Lenk Detectivii ti rnpului Volumul5 Marco Polo si societatea secretL , Cu ilustratii de Almud Kunert Editura Ravensburger %T}.CffiP
Transcript
 • Fabian Lenk

  Detectivii ti rnpului

  Volumul5

  Marco Polosi societatea secretL,

  Cu ilustratii de Almud Kunert

  Editura Ravensburger

  %T}.CffiP

 • Traducitor: $erban BusuiocRedactor: Elena-Anca ComanTehnoredactor: Elena Biluti

  ISBN 978-6 06-85 49 -98-9

  Fabian LenkDie Zeitdetektive

  Marco Polo und der Geheimbund

  @ 2008 Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbHCoperti gi ilustra$i: Almud Kunert

  @ Mediadocs Publishing, 2016, pentru prezenta edi;ie

  Cu pri ns

  Dubii serioase 9Caravanseraiul 20Furtuna 38Stipinul leoparzilor 51Tergul de sclavi 64Capcena 74Vinitori nocturni 84Vinul otrivit 99O viziti nedoriti 107Poarta neagrS. 113

  Societatea secreti 125Temniga 131Lingigorul de aw 142Pur 9i simplu nepreEuiti 157

  Marco Polo: negustor;i aventurier 160Glosar 165

 • Kirn, Juliar, Leon gi Kija -Detectivii tirnpului

  Agera Kim, isteEul Julian, adetul Leon gi enig-matica pisicu;i egipteani Ki.ja sunt patru prietenicare lmpirti;esc un secret...

  Ei degin cheia de lavechea biblioteci a ministiriibenedictine Sfrntul Bartolomeu. in acest silagal cirgilor este ascunsi uimitoarea dimensiunespa;io-temporali ,,Tempus", prin care se poatecllitori ln trecut. Tempus pulseazi in ritmultimpului. Existi mii de ugi, in spatele cS.rora sederuleazi c6.te un an din istoria omenirii. De exem-

  plu, pitrunzind prin aceste ugi, prietenii no;triajung s5. viziteze Roma antici. sau Egiptul de pevremea faraonilor. Din timpul faraonilor provinegi pisica Kijr, p. care cei trei prieteni au luat-o cuei ln prezent, din prima lor aventuri..

  De fiecare dati cind cei trei prieteni vor si afleceva interesant despre o anumiti epoci sau vor

 • sL investigheze un caz suspecr petrecut in trecut,cllS.toresc acolo cu ajutorul dimensiunii Tempus.

  Tot Tempus ii aduce pe cilS.tori inapoi in pre-zent. Tot ce trebuie si faciJulian, Leon si Kim estesL se intoarci in locul unde au aterizat in trecut.De acolo ei pot reveni in epoca lor.

  Chiar si atunci cind cilitoria in timp a celorpatru prieteni dureazi, mai multe zile, in prezentnu se scurge nicio secundS. si nimeni nu poatebinui in ce cS.litorie secreri s-au mai avenrurat

  I . .. . I .

  detectrur umpulul...

  Du bii sedoase

  Ochii lui Tebelmann sclipirS..

  - Dragii mei, zise el ceremonios, astizi vom in-cheia ultima zi de gcoali cu ceva special, ne vomuita la citeva diapozitive.

  CAEiva elevi ciscari. CeilalEi din clasi incepuri

  si se agite. Dupi acea ord. incepea vacanla de vari,iar, mintal, elevii erau deja pe marginea piscinei,pregitiEi si plonjeze.

  Tebelmann ridici miinile pentru a i linigti peclevi.

  - Linigte! ceru eI. Vi promit ci va fi o ori foartedistractivS. gi interesanti. Ne vom ocuPa in cele ce

  urmeazi de un explorator vestit.

  Profesorul frcu o pauzl pentru susPans.

  Leon, Kim gi Julian se uitari unii la al1ii. La cinese referea oare profesorul?

  - E cumva vorba de Colurub? intrebi Julian.

 • - Nu chiar! strigS. Tebelmann. in orice caz,Columb e cu sigurangS. demn de mai mult deci.tcS.teva diapozitive. Nu, dragii mei, astlzi vominviga despre Marco Polo.

  in clasi se auziri din nou $oapre.- Cine mai e si Ista? vru cineva si gtie.Tebelmann ftcu o grimasi de durere gi aplsi pe

  un buton de pe proiector. Pe peretele alb de lAngltabli apiru imaginea unui birbat incruntat, cu oprivire severi, barbi lungi si neagr5., frunte pe careaplruseri riduri de ingrijorare, ochi limpezi carepriveau fix gi nas ascugit.

  - Iat5.J, el e Marco Polo! il prezenti. Tebelmannpe domnul din imagine. A;a i-a pictat un artistportretul. Marco Polo a fost un aventurier, uncilS.tor gi un exploraror cum pugini s-au mai vlzutpe lume.

  Julian ii ftcu semn cu ochiul lui Kim, iar fataridici degetul mare in semn c5. lngelesese. [Jn ex-plorator nelnfricat... fireste c-o interesa. Se pireaci gi lui Leon ii fusese trezitinteresul. Acesta ascul-ta cuvintele profesorului pur gi simplu hipnotizat.

  - in anul l27l,la doar;apresprezece ani, MarcoPolo pleaci din Venegia intr-o cilS.torie deosebit

  10 ll

  dc periculoasi. Acesta, impreuni cu tatil gi cu un-chiul siu, o apuci pe Drumul Mdtdsii, pini ajun-gc in imperiul mongol condus de Kublai Khan.intotal, cilltoria dureazS. dottlzeci si patru de ani,lnainte ca...

  -.\a mult? o lui gura pe dinainte pe Kim.- Da, ai auzit bine, rispunse profesorul si apisi

  din nou pe un buton. Pe perete apiru o hart5. pecare era desenat Drumul Mitisii. Dar a meritat.Marco Polo se intoarce nu doar foarte bogat, ciscrie gi cel mai cunoscut jurnal de calitorie dinistorie, care conline descrieri ale unor teremuriplni atunci complet necunoscute. Marco Polo diacestui jurnal titlul de Descrierea lurnii.

  Tebelmann ariti spre harti.- Marco Polo acoperl o distangi fenomenali. $i

  nici intAmplarile de pe parcursul cllitoriei nu suntmai prejos.

  - Ce-i Drumul Mitisii? intrebi Leon.- A, da, scuzagi, spuse Tebelmann. N-aveEi de

  unde si gtigi asta. in Evul Mediu, Drumul Mitisiilega girile de la Marea Mediterani de China. Pe

  accst drum se transPortau aur, nestemate, mirode-

  nii, dar mai ales mitase - de aici gi numele. Drumul

 • avea mii de kilometri gi ducea prin degerturifierbingi, vii mlfutinoase gi piscuri ingheEate. $i, [afiecare colg, stiteau la pindi bandiEi. Ascultagi [amine, pe vremea acrea, cine o apuca pe DrumulMitisii risca mult, chiar gi viaga. Dar cine reuteasi se intoarcS. acasi. devenea adesea un om instirit.

  incetul cu tncetul, profesorul reu;ise si le tre-zeascl. interesul tuturor elevilor, aritAnduJe nu-meroase poze gi hlrgi cu locurile unde poposiseMarco Po[o.

  Un sfert de ori mai t6.rziu, se ridicS. in picioareVanessa, colega de banci a lui Kim, si zise:

  - Asta chiar n-a fost a;a!Tebelmann rimase ca trlsnit.

  - Ce-ai zis?Toate privirile se lndreptar5. spre Vanessa, care

  se ftcu rosie ca racul.

  - Marco Polo a fost un trlditor, spuse Vanessa,ftri vreo urmi. de emo;ie in voce.

  Leon tqi Einu respiragia.

  - Vanessa se cam joasL cu focul, ii gopti el luiJulian.

  Colegul siu de banc5. didu din cap.

  - $i cum ai ajuns tu la conchzia asta, Vanessa?intrebi profesorul.

  t2 t3

  Fata didu din umeri.

  - Mi-a zis tata, iar el gtie istorie si spuse ciMarco Polo nu a ajuns niciodatS. pini la Kublait(han! In jurnalul lui sunt multe neconcordange.

  In clasi, discuEiile se aprinserl, cdt ai ctipi.Tebelmann reuqi doar cu greu s5. faci linigte ln sali.

  - Cunosc aceste obiecgii, firegte, strigi el. CAgi-va istorici susgin c5. Marco Po[o a niscocit cel pu-gin unele pirEi din poveste. Dar existi gi mulgicercetitori care il cred, iar eu m5. numir printreei. De ce ar fi niscocit gi scris povestea? in acelevremuri, aproape nimeni nu stia si citeasci. Deacord, in China deja se tipireau cirEi, dar tiparnigadcvine populari ln Europa de-abia cu doui secolemai tlrziu. Vreau si spun ci Marco Po[o nu ar ficlgtigat cine gtie ce sume de bani nlscocind acelefapte.

  Tebelmann continui siJ apere pe Marco Polocu lnflicirare, afa ci ultima or5. de istorie deveni qimai distractivi.

  Mai tirziu, Kim, Leon gi Julian continuari sLdiscute despre celebrul explorator in timp ce seplimbau prin Siebenthann, frumosul lor orag.

  - Chiar sunt curios si aflu daci Marco Po[ochiar a nlscocit totul, spuse Leon.


Recommended