+ All Categories
Home > Documents > Manualul Programului privind apelul 3

Manualul Programului privind apelul 3

Date post: 18-Jan-2016
Category:
Upload: dianne
View: 55 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Manualul Programului privind apelul 3. INFO DAY Al 3-lea apel de proiecte SEE Cluj , 24 mai 2011. Aria eligibilă - PowerPoint PPT Presentation
Embed Size (px)
of 46 /46
Manualul Programului privind Manualul Programului privind apelul 3 apelul 3 INFO DAY INFO DAY Al 3-lea apel de proiecte SEE Al 3-lea apel de proiecte SEE Cluj, Cluj, 24 24 mai 2011 mai 2011
Transcript
Page 1: Manualul Programului privind apelul 3

Manualul Programului privind apelul 3Manualul Programului privind apelul 3

INFO DAYINFO DAYAl 3-lea apel de proiecte SEEAl 3-lea apel de proiecte SEE

Cluj,Cluj, 2424 mai 2011 mai 2011

Page 2: Manualul Programului privind apelul 3

Aria Aria eligibilăeligibilă

- 8 state membre:8 state membre: Austria, Grecia şi Italia (Regiunile: Lombardia, Bolzano / Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata), Bulgaria, Ungaria, România, Slovenia, Slovacia;

- 6 state candidate6 state candidate // potenpotenţţial candidate:ial candidate: Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Albania, Bosnia, Muntenegru şi Serbia;

- - 2 state ter2 state terţţe:e: Moldova şi Ucraina (Oblasturile: Cjermovestka, Ivano-Frankiviska, Zakarpat-ska, Odessa).

Page 3: Manualul Programului privind apelul 3

BUGETUL PROGRAMULUIBUGETUL PROGRAMULUI

Programul este finanţat din 3 Instrumente Financiare Comunitare:Programul este finanţat din 3 Instrumente Financiare Comunitare:

Bugetul Bugetul FEDR - FEDR - (Fondul European de Dezvoltare Regională) (Fondul European de Dezvoltare Regională) pentru cele 8 state membre / 7 ani de programare – – 206206 milioane milioane euro

Bugetul Bugetul IPAIPA – Instrumentul pentru Asistenţă de Preaderare (beneficiare fiind ţările candidate şi potenţial candidate) – Albania, Bosnia şi Hertegovina, Croaţia, Macedonia, Serbia, Muntenegru - pentru primii 3 ani (2007-2009) a fost de 10.5 milioane euro

Odată cu integrarea fondurilor IPA în program sunt alocate în plus 16.5 milioane euro statelor IPA

Buget Buget ENPI - ENPI - Instrument de Parteneriat a Vecinătăţii Europene – Moldova şi Ucraina – nu a fost disponibil pentru primele 2 apeluri de proiecte.

Odată cu lansarea apelului 3, sunt alocate fonduri ENPI în valoare de 2 milioane euro

Page 4: Manualul Programului privind apelul 3

Alocări bugetare Alocări bugetare pentru pentru cel de-al cel de-al treileatreilea apel de proiecte apel de proiecte

- Buget FEDR – 30 milioane euro

- Buget IPA – 8 milioane euro

- Buget ENPI – 1 milion euro

- suma minimă solicitată pe partener ENPI în cadrul unui proiect

este 100.000 euro

Page 5: Manualul Programului privind apelul 3

Generarea proiectelor strategiceGenerarea proiectelor strategicePrincipalele obiective ale celui de-al treilea apel de proiecte:

1. Generarea de proiecte strategice în anumite domenii majore de intervenţie, care:- Nu pot fi generate de un apel de proiecte obişnuit- Contribuie în mod direct la implementarea obiectivelor cheie ale

politicii Europene- Au impact tehnic / sectorial şi creează sinergii cu alte proiecte /

programe / iniţiative- Sunt susţinute politic- Sunt importante pentru întreaga zonă de cooperare

2. Integrarea potenţialilor beneficiari din ţările din Balcanii de Vest în proiecte strategice relevante prin dezvoltarea unui model de implementare integrat

Page 6: Manualul Programului privind apelul 3

Generarea proiectelor strategiceGenerarea proiectelor strategice

Cel de-al treilea apel de proiecte a fost lansat cu o clauză suspensivă şi anume fondurile IPA / ENPI NUNU vor fi rambursate până la semnarea Acordului Financiar între Comisia Europeană şi Statele Partenere SEE afectate.

Page 7: Manualul Programului privind apelul 3

Eligibilitatea Partenerilor FEDREligibilitatea Partenerilor FEDR• Autorităţi publice şi Autorităţi publice şi organisme de drept publicorganisme de drept public, , • Organisme de drept privat (ex: ONG-uri, Camere de ComerţOrganisme de drept privat (ex: ONG-uri, Camere de Comerţ).).

Organism de drept public, conf. Art. 1 al Directivei CE 18/2004, este o organizaţie care: - este de interes public, nu are un caracter comercial sau industrial; - are personalitate juridică; - îndeplineste minim una din condiţiile:

- este finanţată în cea mai mare parte de autorităţi publice naţionale, regionale sau locale sau de către alte organisme de drept public;- este subiectul controlului unuia dintre cei de mai sus; - mai mult de jumătate dintre membrii comitetului de conducere sunt numiţi de autorităţi publice naţionale, regionale sau locale sau de către alte organisme de drept public.

Page 8: Manualul Programului privind apelul 3

Participarea Participarea ca parteneri în proiecte a ONG-urilor, ca parteneri în proiecte a ONG-urilor, Camerelor de Comerţ, Asociaţiilor Profesionale etc.Camerelor de Comerţ, Asociaţiilor Profesionale etc.

Criterii Criterii cumulative cumulative pentru participarea ca parteneri în pentru participarea ca parteneri în proiecte:proiecte:

- sunt de interes public, nu au un caracter comercial sau sunt de interes public, nu au un caracter comercial sau industrialindustrial;;

- au personalitate juridicau personalitate juridică.ă.- fac publice rezultatele proiectului,fac publice rezultatele proiectului,- aplică legislaţia în ce priveşte achiziţiile publice.aplică legislaţia în ce priveşte achiziţiile publice.

Pentru a stimula participarea actorilor cheie, Pentru a stimula participarea actorilor cheie, operatorii de transport operatorii de transport şi infrastructură pot aplica în cadrul Temelor strategice 3.1 şi 3.2 şi infrastructură pot aplica în cadrul Temelor strategice 3.1 şi 3.2 dacă sunt înfiinţaţi pentru a satisface nevoile de interes general dacă sunt înfiinţaţi pentru a satisface nevoile de interes general (nefiind relevant caracter industrial şi comercial)(nefiind relevant caracter industrial şi comercial)

Page 9: Manualul Programului privind apelul 3

OrganiOrganizaţiile internaţionalezaţiile internaţionale

Organizaţiile internaţionale guvernate de dreptul internaţional Organizaţiile internaţionale guvernate de dreptul internaţional NU NU sunt eligibilesunt eligibile..

Organizaţiile internaţionale Organizaţiile internaţionale guvernate de dreptul intern al unui guvernate de dreptul intern al unui Stat Partener SEE Stat Partener SEE pot fi considerate eligibile pentru finanţare pot fi considerate eligibile pentru finanţare cu condiţia cu condiţia îndeplinirii criteriilor prevăzute pentru îndeplinirii criteriilor prevăzute pentru organismele de drept public sau privatorganismele de drept public sau privat. .

!!! !!! Doar partenerii listaţi în Aplicaţie vor fi eligibili pentru Doar partenerii listaţi în Aplicaţie vor fi eligibili pentru finanţare şi pot raporta cheltuieli.finanţare şi pot raporta cheltuieli.

Page 10: Manualul Programului privind apelul 3

Eligibilitatea Partenerilor IPAEligibilitatea Partenerilor IPA

Pentru a fi eligibili, aplicantul trebuie:Pentru a fi eligibili, aplicantul trebuie:- Să aibă personalitate juridică- Să nu realizeze profit- Să fie una din tipurile de organizaţii enunţate:

- Asociaţiile: ONG-urile, sindicatele, asociaţiile profesionale, etc.- Instituţiile: operatorii din sectorul public, instituţii de învăţământ şi instituţiile din

domeniul educaţiei şi cercetării- Fundaţiile- Camerele de Comerţ- Agenţiile de Dezvoltare Regionale, etc.- Organizaţiile interguvernamentale internaţionale; şi

- să fie direct responsabil pentru pregătirea şi implementarea proiectului, neacţionând ca un intermediar;

- să aibă resursele financiare necesare implementării proiectului, iar acestea să nu fie exclusiv alcătuite din finanţări şi grant-uri de la UE

Page 11: Manualul Programului privind apelul 3

Eligibilitatea Partenerilor IPAEligibilitatea Partenerilor IPASolicitantul trebuie să fie înregistrat sau acreditat într-o ţară IPA –

organizaţia solicitantului trebuie să fie înfiinţată sau acreditată în conformitate cu un instrument guvernat de dreptul intern al unui stat IPA participant în Program.

Activităţile se defăşoară în principal pe teritoriul statelor ce primesc finanţare din fonduri IPA. În cazuri excepţionale, cheltuielile suportate în afara ariei programului pot fi eligibile, în cazul în care obiectivele proiectului se pot realiza doar cu ajutorul acestor cheltuieli.

Page 12: Manualul Programului privind apelul 3

Eligibilitatea Partenerilor ENPIEligibilitatea Partenerilor ENPI

Pentru a fi eligibili, aplicanţul trebuie:Pentru a fi eligibili, aplicanţul trebuie:- Să aibă personalitate juridică- Să nu realizeze profit- Să fie una din tipurile de organizaţii enunţate: ONG-uri,

operatori din sectorul public, autorități regionale / locale- să fie cetăţen din Ucraina sau Republica Moldova- să fie direct responsabil pentru pregătirea şi implementarea

proiectului, neacţionând ca un intermediar;- să aibă resursele financiare necesare implementării

proiectului,

Page 13: Manualul Programului privind apelul 3

Alte reguli privind Alte reguli privind eligibilitatea partenerilor din cadrul celui de-al 3-lea apel eligibilitatea partenerilor din cadrul celui de-al 3-lea apel

Aceeaşi instituţieAceeaşi instituţie, , cucu personalitate juridică, poate fi personalitate juridică, poate fi partenerpartenerăă în în maxim 2 proiectemaxim 2 proiecte

Aceeaşi instituţieAceeaşi instituţie, , cucu personalitate juridică, poate fi personalitate juridică, poate fi Lider de Lider de Proiect Proiect în maxim în maxim 11 proiect proiect

Limite nu vor fi aplicate sucursalelor, departamentelor, unităţilor unei instituţii care nu au personalitate juridică şi, prin urmare, nu pot participa în proiecte în calitate de parteneri, ci numai prin intermediul "instituţie mama". În cazul Universităţilor şi Administraţiileor Publice având diverse filiale / birouri / departamente, cu competenţe şi responsabilităţi diferite, biroul / filiala este considerată un singur candidat, nu, toată instituţia..

Page 14: Manualul Programului privind apelul 3

Tipuri de parteneri în Tipuri de parteneri în cadrul programuluicadrul programului

Tipul parteneruluiTipul partenerului LocaţiaLocaţia Are Are partenerpartenerul buget ul buget separat?separat?

Linii Linii bugetare bugetare eligibile eligibile aferente aferente finanţării finanţării FEDR / FEDR /

IPAIPA

Linii Linii bugetabugeta

re re aferentaferente ENPIe ENPI

Reguli de Reguli de eligibilitate a eligibilitate a partenerilorpartenerilor

Parteneri ce prim

esc finanţarfeP

arteneri ce primesc finanţarfe

Partener Lider Partener Lider de Proiectde Proiect

Numai state UE din aria Numai state UE din aria eligibilăeligibilă

DADA ToateToate NUNU Sectiunea 3.2.1 Sectiunea 3.2.1 MP*MP*

Partener FEDRPartener FEDR Numai state UE din aria Numai state UE din aria eligibilăeligibilă

DADA ToateToate NUNU Sectiunea 3.2.1 Sectiunea 3.2.1 MP*MP*

Partener FEDR Partener FEDR 20% 20%

Numai state UE din afara Numai state UE din afara ariei eligibileariei eligibile

DADA ToateToate NUNU Sectiunea 3.2.1 Sectiunea 3.2.1 MP*MP*

Partener IPAPartener IPA Albania, Bosnia şi Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Herţegovina, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă Fosta Republică Iugoslavă a Macedonieia Macedoniei, , Muntenegru, SerbiaMuntenegru, Serbia

DADA ToateToate NUNU Cap. 3.2.2 MP*Cap. 3.2.2 MP*

Partener ENPIPartener ENPI Ucraina şi Republica Ucraina şi Republica MoldovaMoldova

DADA NUNU DADA Cap.5.1 MPCap.5.1 MP

Page 15: Manualul Programului privind apelul 3

Tipuri de parteneri în Tipuri de parteneri în cadrul programului - cadrul programului - continuarecontinuare

Parten

er Stra

tegic A

sociatP

artener S

trate

gic Asociat

PSA UEPSA UE Numai parteneri UE Numai parteneri UE din aria eligibilă din aria eligibilă

Nu (este Nu (este inclus în inclus în bugetul bugetul partenerului partenerului FEDR)FEDR)

Transport şi Transport şi cazarecazare

NUNU Sectiunea Sectiunea 3.2.1 MP*3.2.1 MP*

PSA 20%PSA 20% Numai parteneri UE Numai parteneri UE din afara ariei eligibiledin afara ariei eligibile

Nu (este Nu (este inclus în inclus în bugetul bugetul partenerului partenerului FEDR)FEDR)

Transport şi Transport şi cazarecazare

NUNU Sectiunea Sectiunea 3.2.1 MP*3.2.1 MP*

Partener Partener 10%10%

Albania, Bosnia şi Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Herţegovina, Croaţia, Fosta Republică Fosta Republică Iugoslavă a Iugoslavă a MacedonieiMacedoniei, , Muntenegru, SerbiaMuntenegru, Serbia

Nu (este Nu (este inclus în inclus în bugetul bugetul partenerului partenerului FEDR)FEDR)

•Transport şi Transport şi cazarecazare•Expertiiză Expertiiză externă şi externă şi serviciiservicii

NUNU Cap. 3.2.1, Cap. 3.2.1, Cap.5.1 MPCap.5.1 MP

ObservatorObservator Nu există limitare din Nu există limitare din punct de vedere al punct de vedere al locaţiei locaţiei

Nu (nu Nu (nu beneficiază beneficiază de buget)de buget)

NuNu NUNU N/AN/A

Page 16: Manualul Programului privind apelul 3

Tipuri de parteneri în Tipuri de parteneri în cadrul programuluicadrul programului

Parteneri care primesc finanţareParteneri care primesc finanţare: : sunt finanţaţi direct de program (FEDR, IPA sau ENPI) şi sunt responsabili pentru cheltuielile efectuate.

Parteneri Strategici Asociaţi (PSAParteneri Strategici Asociaţi (PSA):): nu sunt finanţaţi direct de program ci sunt “sponsorizaţi” de un partener FEDR care are responsabilitatea pentru participarea acestora în proiect. PSA este o organizaţie a cărei participare este considerată esenţială în raport cu valoarea adăugată pe care o aduce parteneriatului.

De ex. PSA poate fi un Minister care nu participă în proiect cu buget propriu, dar este interesat să asigure sustenabilitatea politică a output-urilor şi rezultatelor proiectului.

Page 17: Manualul Programului privind apelul 3

Tipuri de parteneri în Tipuri de parteneri în cadrul programuluicadrul programului

Tipuri de Parteneri Strategici Asociaţi:Tipuri de Parteneri Strategici Asociaţi:1.1. Partener asociat (UE / 20%)Partener asociat (UE / 20%)• poate fi reprezentat de actori localizaţi pe teritoriul UE, în aria eligibilă a

programului, care nu contribuie financiar la proiect;• trebuie să respecte regulile de eligibilitate elaborate la nivel de program

(secţiunea 3.2.1 din Manualul de Implementare al programului);• cheltuielile acestor parteneri cad în sarcina partenerului FEDR care ii

sponsorizează;• Cheltuielile eligibile se referă numai la transportul şi cazarea pentru

participarea la întâlniri în cadrul proiectului.2.2. Partenerul 10% Partenerul 10% • Poate fi reprezenat de actorii localizaţi într-un stat candidat, potenţial candidat

sau terţ, în aria eligibilă a programului, care nu contribuie financiar la proiect;• trebuie să respecte regulile de eligibilitate elaborate la nivel de program

(secţiunea 4.1.8 din Manualul de Implementare al programului).

Observatorii:Observatorii:• sunt invitaţi să participe în proiect cu rol consultativ şi nu beneficiază de

fonduri.• pot fi actori care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate elaborate la nivel de

program.

Page 18: Manualul Programului privind apelul 3

PRINCIPIUL PARTENERULUI PRINCIPIUL PARTENERULUI LIDER de PROIECT (PL)LIDER de PROIECT (PL)

Odata cu lansarea celui de-al 3-lea apel de proiecte, în urma integrării fondurilor IPA în program, PL va fi responsabil şi pentru aspectele financiare ale acestor fonduri

• Partenerul lider de proiect (PL) este ales de şi dintre partenerii proiectului pentru a asigura interfaţa cu programul.

• PL şi Autoritatea de Management semnează Contractul de Finanţare Contractul de Finanţare (în numele partenerilor ce primesc fonduri FEDR şi IPA);

Partenerii ENPI vor semna separat Contracte de Grant Contracte de Grant cu Autoritatea de Management, prin urmare partenerii ENPI sunt responsabili pentru fondurile ENPI primite

• PL este persoana de contact din partea parteneriatului în relaţia cu STC

Page 19: Manualul Programului privind apelul 3

Responsabilităţile financiareResponsabilităţile financiare conform principiului “Liderului de Proiect”conform principiului “Liderului de Proiect”

• PL elaborează Acordul de ParteneriatAcordul de Parteneriat ce urmează a fi semnat de parteneri, care cuprinde, printre altele si prevederi privind managementul financiar al fondurilor FEDR şi IPA alocate proiectului, inclusiv modalităţile de recuperare a sumelor plătite nejustificat;

• PL este responsabil pentru implementarea proiectului;• PL se va asigura că sumele cheltuite de parteneri au fost făcute

pentru implementarea proiectului şi corespund activităţilor fiecărui partener;

• PL se va asigura că fondurile FEDR şi IPA cheltuite de parteneri au fost validate de controlorii naţionali autorizaţi;

• PL va fi responsabil pentru transferul contribuţiei FEDR şi IPA către partenerii proiectului;

• PL este întotdeauna responsabil pentru asigurarea rambursării contribuţiei FEDR şi IPA plătite în mod nejustificat proiectului.

Page 20: Manualul Programului privind apelul 3

Componenţa unui parteneriat strategicComponenţa unui parteneriat strategic Fiecare proiect Fiecare proiect strategic strategic trebuie să implicetrebuie să implice:: parteneriparteneri din din cel puţin 8 state partenere SEEcel puţin 8 state partenere SEE (parteneri financiari (parteneri financiari

sau Parteneri Strategici Asociaţi sau ambele tipuri de parteneri)sau Parteneri Strategici Asociaţi sau ambele tipuri de parteneri) maxim maxim 33 parteneri financiari parteneri financiari dintr-odintr-o ţară ţară

Chiar dacă regula generală a programului prevede că partenerii din proiect trebuie să fie localizaţi în aria SEE, autorităţile publice naţionale sau organismele publice echivalente din Italia şi Ucraina – care au competenţe şi în cadrul ariei eligibile chiar dacă nu sunt localizate în aceasta (ex. Ministerele) - sunt asimilate, atât în termeni de drepturi cât şi de obligaţii, instituţiilor / organismelor situate în aria Programului SEE şi pot fi potenţiali Aplicanţi

Page 21: Manualul Programului privind apelul 3

Un parteneriat strategic ar trebui săUn parteneriat strategic ar trebui să:: Poată implementa cu succes proiectulPoată implementa cu succes proiectul Pună în aplicare şi să implementeze politicile / strategiile / acţiunile Pună în aplicare şi să implementeze politicile / strategiile / acţiunile

descrise în draft-ul de proiect în aria vizatădescrise în draft-ul de proiect în aria vizată Asigure resursele necesare şi să aibă competenţe pentru a disemina Asigure resursele necesare şi să aibă competenţe pentru a disemina

rezultatele proiectului la nivel naţional / transnaţional, precum şi în rezultatele proiectului la nivel naţional / transnaţional, precum şi în afara parteneriatuluiafara parteneriatului

Poată obţine rezultatele preconizate Poată obţine rezultatele preconizate

Page 22: Manualul Programului privind apelul 3

Contribuţia la bugetul programuluiContribuţia la bugetul programului• FinanFinanţare nerambursabilăţare nerambursabilă: 85% FEDR şi IPA, 90% ENPI • Cofinanţarea naţionalăCofinanţarea naţională – 15%, respectiv 10% – 15%, respectiv 10%

Beneficiarii din România:Beneficiarii din România: • Autorităţi publice şi persoane juridice de drept publicAutorităţi publice şi persoane juridice de drept public

13% de la bugetul statului13% de la bugetul statului 2% 2% contribuţia proprie a partenerului contribuţia proprie a partenerului

• Persoane juridice de drept privatPersoane juridice de drept privat (ONG; Camere de Comerţ, Asociaţii Profesionale; etc.) (ONG; Camere de Comerţ, Asociaţii Profesionale; etc.) 15% de la bugetul statului15% de la bugetul statului

13%13% / 15%/ 15% =>=> încheie un contract de co-finanţare cu MDR încheie un contract de co-finanţare cu MDRTT (după aprobarea (după aprobarea proiectului şi semnarea proiectului şi semnarea CContractului de ontractului de FFinanţare între partenerul lider de inanţare între partenerul lider de proiect şi Autoritatea de Management)proiect şi Autoritatea de Management)

Page 23: Manualul Programului privind apelul 3

Eligibilitatea activităţilor proiectuluiEligibilitatea activităţilor proiectului

Al 3-lea apel pentru propuneri de proiecte Al 3-lea apel pentru propuneri de proiecte - - strategic în contextul strategic în contextul Programului SEE. Programului SEE. AA fost promovată o abordare "topdown“ fost promovată o abordare "topdown“ şişi au fost au fost identificate 5 teme strategice identificate 5 teme strategice ce au fostce au fost transpuse în transpuse în 5 Termeni de 5 Termeni de ReferinţăReferinţă..

SSunt eligibileunt eligibile ddoar activităţile oar activităţile desfăşuratedesfăşurate pentru realizarea pentru realizarea obiectivelorobiectivelor definite în TdR.definite în TdR.

Termenii de Referinţă Termenii de Referinţă definesc:definesc: Obiectivul general şi obiectivele specificeObiectivul general şi obiectivele specifice Activităţile obligatoriiActivităţile obligatorii Activităţile adiţionaleActivităţile adiţionale Rezultatele ce trebuie atinseRezultatele ce trebuie atinse Condiţii de eligibilitate pentru parteneri, specifice fiecărui TdRCondiţii de eligibilitate pentru parteneri, specifice fiecărui TdR Componenţa parteneriatuluiComponenţa parteneriatului

Page 24: Manualul Programului privind apelul 3

Eligibilitatea cheltuielilorEligibilitatea cheltuielilor

În cadrul programului există 2 liste de cheltuieli În cadrul programului există 2 liste de cheltuieli eligibile: o lista comună elaborată de către STC în eligibile: o lista comună elaborată de către STC în colaborare cu statele partenere şi o listă elaborată la colaborare cu statele partenere şi o listă elaborată la nivel naţional. Menţionăm faptul că, lista naţională nivel naţional. Menţionăm faptul că, lista naţională poate fi mai restrictivă, dar nu mai largă decât lista poate fi mai restrictivă, dar nu mai largă decât lista comună.comună.

În elaborarea aplicaţiei beneficiarul va trebui să În elaborarea aplicaţiei beneficiarul va trebui să consulte ambele liste de cheltuieli eligibile.consulte ambele liste de cheltuieli eligibile.

Page 25: Manualul Programului privind apelul 3

ELIGIBILITATEA CHELTUIELILORELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR au fost efectuate şi plătite de către beneficiarii proiectului şi acestea sunt

însoţite de facturi originale sau alte documente contabile echivalente; sunt legate de proiect şi sunt listate în bugetul proiectului aprobat; au fost efectuate şi efectiv plătite de către beneficiar, în perioada eligibilă a

proiectului, cu excepţia costurilor de pregătire şi costurilor legate de contractare şi Raportul de Progres Final;

Au fost efectuate în aria eligibilă a Programului; Sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare

Cheltuielile efectuate de partenerii IPA vor fi eligibile din momentul semnării Acordului de Finanţare de către Statul Partener IPA al partenerului în cauză înainte de data aprobării proiectului de către Comitetul de Monitorizare

Toate activităţile din cadrul proiectulelor trebuie finalizate înainte de sfârşitul anului 2014.

Durata maximă a proiectelor în cadrul celui de-al treilea apel este de 30 de luni

Page 26: Manualul Programului privind apelul 3

Cheltuieli neeligibile Cheltuieli neeligibile ale partenerilor FEDR: ale partenerilor FEDR:

dobânzi,dezafectarea centralelor nucleare,taxa pe valoare adăugata recuperabilă,cheltuieli cu locuinţele, amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată, dubla finanţare,sumele parţial neplătite ale facturilor (discount-uri, rabate),subcontractarea care sa adaugă la costul de execuţie a proiectului fără a aduce o valoare proporţională cu aceasta facturi către terţi şi care nu sunt făcute de PL sau PP,sumele plătite înainte şi după perioada eligibilă a proiectuluiorice costuri de servicii, achiziţii sau investiţii care nu sunt direct legate de proiect şi nu sunt aprobat în Cererea de Finanţare; diferenţe de curs valutar, dividente şi plata profitului, achiziţionarea de afaceri sau parţi ale unei afaceri,leasing, beneficii nemeritate, recompense, plăţi redundante, activităţi de recreere: cadouri, flori, decoraţiuni, bilete de intrare în cazul în care nu sunt legate de proiect, contribuţia în natură costul echipamentelor second handachiziţionarea terenurilor

Page 27: Manualul Programului privind apelul 3

Categorii de cheltuieli eligibile

• Cheltuieli de personal• Cheltuieli de regie• Cheltuieli cu transportul şi cazarea • Cheltuieli cu expertiza externă şi serviciile• Cheltuieli cu echipamentele• Investiţii de infrastructură mică• Taxele financiare şi costurile de garanţie

Page 28: Manualul Programului privind apelul 3

Cheltuieli de personalCheltuieli de personalCheltuielile de personal sunt eligibile dacă: Membrii echipei de proiect sunt angajaţi de instituţia beneficiarului din cadrul

proiectului Contribuţia funcţionarilor publici ca “angajaţi” ai unei organizaţii partenere, dacă

legislaţia naţională permite acest lucru angajatul ar putea lucra full-time sau part-time pentru proiect Cheltuielile de personal se calculează în rate orare în conformitate cu următoarele

reguli: doar salariul brut lunar pe baza fluturaşului de salariu sau alte documente de similare poaete fi luat

în considerare Ca excepţie, doar al 13-lea şi al 14-lea salariu inclus în contractul de muncă obişnuit sau în legislaţia

naţională (alocat proporţional proiectului, în conformitate cu prevederile programului şi legislaţiei naţionale)

cheltuieli privind contribuţiile sociale se calculează în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare

sunt eligibile orele suplimentare în cazul în care sunt direct legate de proiect şi proporţionale alocate acestuia

Page 29: Manualul Programului privind apelul 3

Cheltuieli de regieCheltuieli de regie

Cheltielile de regie declarate pe baza costurilor reale Cheltielile de regie declarate pe baza costurilor reale (susţinute de documente justificative). Acestea nunu trebuie să depăşească 20% din costurile de personal

Cheltuielile de regie pot include: chiria locaţiei unde se desfăşoară activităţile proiectului, asigurarea utilităţilor

precum apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică şi termică, etc. telefon, fax, internet, servicii poştale şi de curierat papetărie, cheltuieli pentru multiplicare şi fotocopiere Costurile de personal sau servicii indirecte necesarea pentru implementarea

proiectului şi alocate proporţional proiectului: servicii administrative şi de contabilitate , servicii pentru întreţinerea echipamentelor IT

Metoda de declarare a cheltuielilor de regie ar putea fi schimbată între pasul 1 şi 2 al apelului de proiecte sau cel mai târziu înainte de data de aprobare a proiectelor.

Page 30: Manualul Programului privind apelul 3

Cheltuieli cu transportul şi cazarea

Costurile privind transportul, cazarea şi diurna sunt eligibile în Costurile privind transportul, cazarea şi diurna sunt eligibile în următoarele condiţii:următoarele condiţii:

numai pentru personalul angajat în proiect costurile de deplasare ale PSA (PSA UE, PSA 20% şi 10% PP) sunt

eligibile, în cazul în care factura se adresează Partenerului FEDR "sponsor" şi este plătită direct sau rambursată de către Partenerul FEDR "sponsor" înainte de transmiterea cheltuielilor pentru a fi validate de Controlori;

deplasările în interiorul ariei programului şi pe teritoriul UE sunt costurile eligibile

diurna este eligibilă doar pentru "personalul din cadrul proiectului", parteneri FEDR / IPA, conform legislaţiei naţionale

Page 31: Manualul Programului privind apelul 3

Cheltuieli cu expertiza externă şi servicii

Categoriile de cheltuieli eligibile Categoriile de cheltuieli eligibile sunt:sunt:

costuri pentru expertiza externă expertiză profesională pentru elaborarea de studii, cercetări, experţi în managementul proiectului,

asistenţi, manageri financiari, costuri cu experţi tehnici şi financiari, contabili, costuri de audit dacă sunt direct legate de proiect şi necesare în implementarea acestuia;

organizarea de întâlniri şi evenimente organizarea de conferinţe, seminarii, întâlniri, grupuri de lucru, evenimente ale proiectului care apar

în proiectul aprobat, servicii de catering, închirierea sălilor pentru evenimente şi a echipamentelor necesare derulării evenimentului, tipărirea materialelor pentru eveniment, costurile legate de serviciile de interpretariat

costuri de promovare realizarea de broşuri, fluturaşi, comunicate de presă, publicarea de articole în ziare, newslettere,

design-ul şi găzduirea paginii web a proiectului, alte publicaţii legate de proiect şi care nu sunt legate de anumite evenimente

alte servicii

Page 32: Manualul Programului privind apelul 3

Cheltuieli cu echipamentele

Achiziţia echipamentelor este eligibilă cu următoarele condiţii:

echipamentul este necesar pentru implementarea proiectului şi este prevăzut în Cererea de Finanţare aprobată

echipamentul trebuie să fie utilizate exclusiv pentru implementarea proiectului;

furnizorii ar trebui să fie selectaţi: Partenerii FEDR – conform legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice Partenerii IPA – conform PRAG

preţul de achiziţie complet este eligibil doar în cazul în care perioada de depreciere este mai scurtă sau egală cu durata proiectului.

În cazul în care perioada de amortizare a echipamentului este mai mare decât durata proiectului

fie preţul de cumpărare trebuie să fie redus proporţional pentru perioada proiectului sau costurile de amortizare vor fi declarate în conformitate cu normele naţionale relevante.

Page 33: Manualul Programului privind apelul 3

Investiţii de infrastructură micăInvestiţii de infrastructură micăInvestiţiile de infrastructură mică sunt eligibile numai în cazuri speciale, unde impactul transnaţional al investiţiei este demonstrat şi activitatea este aprobată în Aplicaţie.

Investiţii eligibile: infrastructură tehnică pentru îmbunătăţirea performanţelor în ce priveşte inovarea în cadrul reţelelor transnaţionale pentru dezvoltarea antreprenoriatului şi a cercetării, infrastructură tehnică pentru îmbunătăţirea diseminării de know-how în aria programului, infrastructură şi investiţii tehnice în porturi, rute de cale ferată, ape interne şi intersecţii de drumuri pentru îmbunătăţirea operabilităţii a coridoarelor transnaţionale de transport, soluţii de economisire a energiei în clădiri, etc

Pentru partenerii ENPI astfel de investiţii nu sunt eligibile. Pentru partenerii ENPI astfel de investiţii nu sunt eligibile.

Page 34: Manualul Programului privind apelul 3

Taxele financiare şi costurile de garanţie

Următoarele taxe şi costuri vor fi eligibile pentru a fi rambursate din fonduri FEDR şi IPA:

taxe pentru tranzacţiile financiare transnaţionale; comisioanele bancare pentru deschiderea şi administrarea contului

sau conturilor costul garanţiilor oferite de o bancă sau altă instituţie financiară, în

măsura în care garanţiile sunt cerute de legislaţia naţională sau comunitară;

taxele pentru consultanţă juridică, taxele notariale, dacă acestea sunt direct legate de proiect şi sunt necesare pentru implementarea acestuia

Page 35: Manualul Programului privind apelul 3

Reguli speciale de eligibilitateReguli speciale de eligibilitatea. CHELTUIELILE DE PREGĂTIREa. CHELTUIELILE DE PREGĂTIRE

Cheltuielile de pregătire sunt eligibile în cazul în care au fost efectuate:Cheltuielile de pregătire sunt eligibile în cazul în care au fost efectuate:• pentru pentru partenerii FEDRpartenerii FEDR - la data sau după 1 ianuarie 2007 şi înainte de aprobarea Aplicaţiei - la data sau după 1 ianuarie 2007 şi înainte de aprobarea Aplicaţiei

de CMde CM• pentru pentru partenerii IPApartenerii IPA – la sau după – la sau după data data semnării Acordului de Finanţare de către Statul semnării Acordului de Finanţare de către Statul

Partener IPA şi înainte de data de aprobare a Aplicaţiei de CMPartener IPA şi înainte de data de aprobare a Aplicaţiei de CMVor fi plătite înainte de Vor fi plătite înainte de depunerea primului raport de progresdepunerea primului raport de progres. .

Trebuie să fie în legătură directă cu proiectul aprobatTrebuie să fie în legătură directă cu proiectul aprobat şi trebuie incluse în aplicaţie.şi trebuie incluse în aplicaţie. Nu pot depăşi 2% din totalul cheltuielilor eligibile Nu pot depăşi 2% din totalul cheltuielilor eligibile sausau 40 000 Euro – oricare din aceste praguri 40 000 Euro – oricare din aceste praguri

este atins prima dată.este atins prima dată.

Sunt eligibile costurile din cadrul liniilor bugetare: Sunt eligibile costurile din cadrul liniilor bugetare: expertiză externă şi/sau costuri cu personalulexpertiză externă şi/sau costuri cu personalul implicat în pregătirea aplicaţiei, implicat în pregătirea aplicaţiei, întâlniriîntâlniri pentru pregătirea aplicaţiei, pentru pregătirea aplicaţiei, cheltuieli cu cheltuieli cu transportultransportul legat de întâlnirile pentru pregătirea aplicaţiei, studii pregătitoare, analize, legat de întâlnirile pentru pregătirea aplicaţiei, studii pregătitoare, analize, cercetări legate de activităţile din proiect.cercetări legate de activităţile din proiect.

Cheltuielile de regie, achiziţionarea de echipamente, investiţii de infrastructură mică şi Cheltuielile de regie, achiziţionarea de echipamente, investiţii de infrastructură mică şi taxele taxele financiare şi costurile de garanţiefinanciare şi costurile de garanţie nu sunt eligibile în cadrul costurilor de pregătirenu sunt eligibile în cadrul costurilor de pregătire ..

Page 36: Manualul Programului privind apelul 3

b. FLEXIBILITATEA DE 10%b. FLEXIBILITATEA DE 10%

Art. 21 din Regulamentul CE 1080/2006Art. 21 din Regulamentul CE 1080/2006 =>=> FEDR poate finanţa cheltuieli apărute în implementarea activităţilor sau părţi din activităţi pe FEDR poate finanţa cheltuieli apărute în implementarea activităţilor sau părţi din activităţi pe

teritoriul unor ţări situate în afara Uniunii Europene într-un procent de maxim 10% din teritoriul unor ţări situate în afara Uniunii Europene într-un procent de maxim 10% din valoarea contribuţieivaloarea contribuţiei, cu condiţia ca aceste cheltuieli să fie în beneficiul regiunilor Comunităţii , cu condiţia ca aceste cheltuieli să fie în beneficiul regiunilor Comunităţii Europene.Europene.

Statele Membre vor asigura legalitatea acestor cheltuieli.Statele Membre vor asigura legalitatea acestor cheltuieli.

Având în vedere existenţa fondurilor IPA şi ENPI pentru cel de-al 3-lea apel, regula deAvând în vedere existenţa fondurilor IPA şi ENPI pentru cel de-al 3-lea apel, regula de flexibilitate flexibilitate FEDR 10%" va fi folosită doar în cazuri specifice şi justificate în AplicaţieFEDR 10%" va fi folosită doar în cazuri specifice şi justificate în Aplicaţie..

Poate fi folosită în beneficiul a două tipuri de parteneri: PL FEDR sau PP FEDR în ţări din afara UE, dar în aria eligibilă a programului Partenerii 10% - implementarea unor activităţi specifice pentru implicarea PSA 10% în ţări din

afara UE, dar în aria eligibilă a programului, în cazul în care în cazul în care partenerul nu este finanţat de fonduri IPA / ENPI în cadrul aceluiaşi proiect. Partenerul de 10% nu este finanţat direct din fonduri FEDR.

Reguli speciale de eligibilitateReguli speciale de eligibilitate

Page 37: Manualul Programului privind apelul 3

Flexibilitatea de 10%Flexibilitatea de 10%

CHELTUIELI ELIGIBILE: CHELTUIELI ELIGIBILE: conform listei cheltuielilor eligibile la nivel de programconform listei cheltuielilor eligibile la nivel de programDoar cheltuielile privind transportul şi cazarea şi expertiza externă şi Doar cheltuielile privind transportul şi cazarea şi expertiza externă şi serviciiservicii

- Cheltuielile survenite în conformitate cu regula de flexibilitate de 10% trebuie listate în Aplicaţia aprobată- Costurile trebuie detaliate în bugetul PL FEDR sau PP FEDR şi trebuie să fie plătite şi validate de către PL FEDR sau PP FEDR;- Activităţile implementate în afara UE sau implicarea ca parteneri în proiect a organizaţiilor din ţări din afara UE trebuie clar demonstrate.- Beneficiile pentru teritoriul UE trebuie demonstrate, atât în timpul evaluării propunerii de proiect cât şi în timpul implementării.

Page 38: Manualul Programului privind apelul 3

Flexibilitatea de 10%Flexibilitatea de 10%În cazul PSA 10% se aplică condiţii suplimentare şi anume:În cazul PSA 10% se aplică condiţii suplimentare şi anume:

Fiecare PP, inclusiv PL, poate finanţa, utilizând regula de flexibilitate de 10%, participarea în Fiecare PP, inclusiv PL, poate finanţa, utilizând regula de flexibilitate de 10%, participarea în proiect a partenerilor din afara UE din aria eligibilă a programuluiproiect a partenerilor din afara UE din aria eligibilă a programului

Toţi partenerii non UE, nefinanţaţi din fonduri IPA/ENPI în proiect pot beneficia de finanţare Toţi partenerii non UE, nefinanţaţi din fonduri IPA/ENPI în proiect pot beneficia de finanţare utilizând regula de flexibilitate FEDR 10%.utilizând regula de flexibilitate FEDR 10%.

Responsabilitatea financiară cade în sarcina PL FEDR sau PP FEDR, aceştia trebuie să asigure Responsabilitatea financiară cade în sarcina PL FEDR sau PP FEDR, aceştia trebuie să asigure cofinanţarea şi să valideze cheltuielile respective.cofinanţarea şi să valideze cheltuielile respective.

Cheltuielile vor fi incluse în bugetul PL sau al partenerului FEDR care vor asigura cofinanţarea Cheltuielile vor fi incluse în bugetul PL sau al partenerului FEDR care vor asigura cofinanţarea pentru aceste sume şi va fi responsabil de validarea cheltuielilor.pentru aceste sume şi va fi responsabil de validarea cheltuielilor.

Responsabilităţile LP / PP FEDR ,,sponsorResponsabilităţile LP / PP FEDR ,,sponsor"" şi ale partenerului non UE sunt detaliate în Acordul şi ale partenerului non UE sunt detaliate în Acordul de Parteneriatde Parteneriat

Subcontractarea va respecta regulile naţionale privind achiziţiile publice ale LP / PP FEDR Subcontractarea va respecta regulile naţionale privind achiziţiile publice ale LP / PP FEDR care sponsorizează partenerul noncare sponsorizează partenerul non--UE, dar conţinutul termenilor de referinţă va fi agreat UE, dar conţinutul termenilor de referinţă va fi agreat împreună cu partenerul non-UE. Controlorul LP / PP FEDR care sponsorizează partenerul non împreună cu partenerul non-UE. Controlorul LP / PP FEDR care sponsorizează partenerul non UE va fi informat în prealabil.UE va fi informat în prealabil.

Cheltuielile eligibile sunt cele susţinute de facturi adresate expres partenerului FEDR care Cheltuielile eligibile sunt cele susţinute de facturi adresate expres partenerului FEDR care sponsorizează partenerul nonsponsorizează partenerul non--UE.UE.

Dreptul de proprietate asupra rezultatelor aparţine LP / PP FEDR ,,sponsorDreptul de proprietate asupra rezultatelor aparţine LP / PP FEDR ,,sponsor""

Page 39: Manualul Programului privind apelul 3

Flexibilitatea de 10%Flexibilitatea de 10%

Cheltuieli eligibile:Cheltuieli eligibile:

cheltuielile de transport şi cazare ale partenerilor 10% în interiorul sau în afara ariei programului (ex. participarea PP din Serbia la întâlnirile proiectului în Austria);

Costurile pentru organizarea reuniunilor comune în ţările non-UE în aria programului (ex. organizarea unui atelier de lucru în Ucraina);

Costuri pentru implementarea activităţilor specifice ale proiectului în ţări din afara UE dar în aria programului (ex. organizarea şi implementarea activităţilor de formare în Muntenegru)

Page 40: Manualul Programului privind apelul 3

Flexibilitatea de 20%Flexibilitatea de 20%c. FLEXIBILITATEA DE 20%c. FLEXIBILITATEA DE 20%

Art. 21 din Regulamentul CE 1080/2006Art. 21 din Regulamentul CE 1080/2006 =>=> în contextul programelor transnaţionale FEDR poate finanţa cheltuieli în contextul programelor transnaţionale FEDR poate finanţa cheltuieli

ale unor parteneri localizaţi ale unor parteneri localizaţi în afara ariei eligibile a programului (dar în afara ariei eligibile a programului (dar în interiorul UE)în interiorul UE) în limita a 20% din valoarea contribuţiei, cu condiţia în limita a 20% din valoarea contribuţiei, cu condiţia ca aceste cheltuieli să fie în beneficiul regiunilor Comunităţii Europene.ca aceste cheltuieli să fie în beneficiul regiunilor Comunităţii Europene.

Partenerii FEDR situaţi în afara ariei eligibile a programului pot fi implicaţi în Partenerii FEDR situaţi în afara ariei eligibile a programului pot fi implicaţi în proiecte în două moduri, în funcţie de structura proiectului:proiecte în două moduri, în funcţie de structura proiectului:

1. Implicarea partenerului în calitate de1. Implicarea partenerului în calitate de Partener FinanciarPartener Financiar (Partener FEDR (Partener FEDR 20%) – cu buget separat20%) – cu buget separat

2. 2. Implicarea partenerului în calitate de partener strategic sub formaImplicarea partenerului în calitate de partener strategic sub forma Partener Strategic Asociat (Partener Strategic Asociat 20%) – fără bugetPartener Strategic Asociat (Partener Strategic Asociat 20%) – fără buget

Page 41: Manualul Programului privind apelul 3

Flexibilitatea de 20%Flexibilitatea de 20%1.1. Partener Financiar: Partener FEDR 20%Partener Financiar: Partener FEDR 20%

Partenerul situat pe teritoriul UE dar în afara ariei eligibile participă direct în proiect cu cu buget separat.buget separat.

Partenerului FEDR 20% i se aplică aceleaşi reguli de eligibilitate ca şi partenerilor FEDR din aria eligibilă a programului.

Liniile bugetare eligibile pentru partenerul FEDR 20% sunt aceleaşi ca şi în cazul partenerilor FEDR din aria eligibilă a programului.

Contribuţia naţională (publică) este asigurată de partenerul FEDR 20% (în acest sens el va completa declaraţia de co-finanţare).

Cheltuielile Partenerului FEDR 20% sunt verificate de controlorul desemnat de statul de care aparţine.

Între Statul Partenerului FEDR 20% şi organismele de management ale programului SEE (AM, AC, AA) se va semna un Memorandum de Înţelegere.

Organismul de control desemnat de Staul Membru căruia aparţine Partenerului FEDR 20% va desemna controlorul care va valida cheltuielile în vederea rambursării.

Participarea în proiect a Partenerului FEDR 20% trebuie să fie în beneficiul ariei eligibile a programului.

Aplicanţii trebuie să demonstreze că proiectul nu poate fi implementat fără implicarea Partenerului FEDR 20% datorită unor motive tematice sau geografice.

Page 42: Manualul Programului privind apelul 3

Flexibilitatea de 20%Flexibilitatea de 20% 2. 2. Partener Strategic AsociatPartener Strategic Asociat:: PSA PSA 20%20%

Caracteristici:Caracteristici:- Implicarea în proiect a unui PSA PSA 20% 20% trebuie să fie în beneficiul ariei

eligibile a programului, care trebuie clar demonstrat.- Aplicanţii trebuie să demonstreze că proiectul nu poate fi implementat

fără implicarea Partenerului PSA 20% datorită unor motive tematice sau geografice.

- PSAPSA 20% 20% nu are buget separat.nu are buget separat.- Cheltuielile Cheltuielile PSAPSA 20% 20% sunt incluse în bugetul unui partener

FEDR ,,sponsor“ din aria eligibilă a programului.- Sunt eligibile numai cheltuielile privind transportul şi cazarea.Sunt eligibile numai cheltuielile privind transportul şi cazarea.- Cheltuielile PSAPSA 20% 20% sunt verificate şi validate de controlorul partenerului

FEDR ,,sponsor“ din aria eligibilă a programului.

Page 43: Manualul Programului privind apelul 3

Procedura de selecţie a proiectelorProcedura de selecţie a proiectelor – – se face în două etapese face în două etape

Partenerul Lider Ideea (Aplicaţia Scurta) + Declarația privind prefinanțarea și cofinanțarea

Selecţia finalăOrganismele programuluiCM si STC

Aplicaţia finala şi completă Partenerul Lider

Completarea aplicaţiei complete Partenerii in proiecteSprijin din partea STC si PC

Organismele programuluiCM si STC Prima etapă a procedurii de

selecţie – evaluarea eligibilității și calității

Page 44: Manualul Programului privind apelul 3

Evaluarea eligibilitătiiEvaluarea eligibilitătii- Transmiterea în termen a EdI

- Proiectul include toate activităţi obligatorii descrise în TdR

- PL este eligibil- conform regulilor de eligibilitate din PO şi MP SEE

- Proiectul îndeplineşte cerinţele minime pentru un parteneriat transnaţional- partenerii sunt localizati în cel puţin 8 state SEE diferite- maximum 3 parteneri financiari pe ţară

- Eligibilitatea parteneriatului aşa cum este descris în TdR- Parteneriatul îndeplineşte criteriile de eligibilitate enunţate în TdR

- Respectarea numărului de proiecte în care participă o instituţie în calitate de PL / PP

- Aceeaşi instituţie poate participa ca partener financiar în maxim două propuneri de proiect

- Aceeaşi instituţie poate participa ca Partener Lider în maxim o propunere de proiect

Page 45: Manualul Programului privind apelul 3

Evaluarea calitătiiEvaluarea calitătii

-Componenţa parteneriatului transnaţional- Calitatea cooperării transnaţionale- Contribuţia proiectului la obiectivele generale ale cererii de proiecte- Calitatea planului de lucru şi descrierea activităţilor- Gradul de utilizare al rezultatelor proiectelor- Valoarea pentru bani- Sinergiile cu alte politici, programe şi proiecte

Page 46: Manualul Programului privind apelul 3

VVăă mul mulțțumesc !umesc !

Simona ARGHIRESimona ARGHIREPunct Național de Contact SEEPunct Național de Contact SEE

Tel: 0372 111 Tel: 0372 111 305305Fax: 0372 111 456Fax: 0372 111 456Email: Email: simona.simona.arghirearghire@[email protected]


Recommended