+ All Categories
Home > Documents > Manual TEHNIC VOLVO S60

Manual TEHNIC VOLVO S60

Date post: 30-Nov-2015
Category:
Upload: ramona-rusu
View: 667 times
Download: 23 times
Share this document with a friend
Description:
CARTE, MANUAL TEHNIC VOLVO S60
271
Volvo Car Corporation mANUAL DE UTILIZARE
Transcript

Volvo Car Corporation

mANUAL DE UTILIZARE

STIMATE POSESOR AL UNUI AUTOVEHICULVOLVOVÃ MULÞUMIM CÃ AÞI ALES VOLVO!

Sperãm cã vã veþi bucura mulþi ani de experienþa plãcutã aconducerii autovehiculului Volvo. Autovehiculul a fost proiectatpentru a oferi siguranþã ºi confort ºoferului ºi pasagerilor. Volvoeste unul dintre cele mai sigure autovehicule din lume. Deasemenea, autovehiculul Volvo a fost proiectat pentru asatisface toate cerinþele actuale referitoare la siguranþã ºi laprotecþia mediului înconjurãtor.

Pentru a beneficia pe deplin de avantajele aduse deautovehicul, vã recomandãm familiarizarea cu echipamentele,instrucþiunile ºi informaþiile referitoare la întreþinere prezentateîn acest manual de utilizare.

Cuprins

2

00 01 0200 IntroducereIntroducere .........................................6Autovehiculele Volvo ºi mediulînconjurãtor .........................................7

01 Siguranþa la bordCenturile de siguranþã ...................... 12Sistemul de airbag............................. 14Airbagurile frontale (SRS) ................ 15Activarea/dezactivareaairbagului frontal (SRS) .................... 18Airbagurile laterale (SIPS) ................ 20Airbagurile de tip cortinã (IC) .......... 22Sistemul WHIPS ............................... 23La declanºarea sistemelor ............... 25Siguranþa copiilor.............................. 26

02 Instrumente ºi comenziPrezentare generalã, autovehicule cuvolanul pe partea stângã ...................36Prezentare generalã, autovehicule cuvolanul pe partea dreaptã ..................38Panoul de instrumente mixt ..............40Lãmpile de control ºi de avertizare .. 42Ecranul pentru afiºarea informaþiilor .45Comutatoarele de pe consola centralã ..46Panoul de control al iluminãrii ...........49Maneta din partea stângã .................51Computerul de bord .......................... 52Maneta din partea dreaptã ................53Tempomatul (dotare opþionalã) .........55Reglarea volanului, frâna de parcare 56Priza electricã, bricheta ....................57Geamurile acþionate electric .............58Oglinzile retrovizoare ºi cele exterioare61Trapa acþionatã electric (dotareopþionalã) ..........................................65

04 0503

Cuprins

3

03 Controlul climatizãriiInformaþii generale referitoare lacontrolul climatizãrii .......................... 70Controlul manual al climatizãrii, AC .. 72Controlul electronic al climatizãrii ECC(dotare opþionalã) ............................. 74Distribuþia aerului .............................. 77Sistemul de încãlzire alimentat cucarburant (dotare opþionalã) ............. 78

04 Interiorul autovehicululuiScaunele din faþã ..............................82Iluminarea interiorului.........................84Spaþiile de depozitare din habitaclu ...86Bancheta din spate ............................91Compartimentul pentru bagaje ..........92

05 Încuietorile ºi sistemul dealarmã

Cheile ºi telecomenzile ..................... 96Încuierea ºi descuierea .....................99Sistemul de blocare pentru siguranþacopiilor ............................................103Sistemul de alarmã (dotare opþionalã)...104

Cuprins

4

06 07 0806 Pornirea ºi conducereaInformaþii generale ..........................110Alimentarea cu carburant.................112Pornirea autovehiculului ..................114Transmisia manualã ........................116Transmisia automatã .......................117Tracþiunea integralã – AWD ............121Sistemul de frânare ........................122Sistemul de control al stabilitãþii ºi altracþiunii, dotare opþionalã ...............124Suspensiile active – FOUR-C .........126Sistemul de asistare la parcare .......127Tractarea ºi eliberarea unui autovehiculblocat ..............................................129Pornirea asistatã .............................131Tractarea unei remorci ....................132Echipamentul de tractare ................134Bara de tractare detaºabilã .............136Transportarea încãrcãturilor pe pavilion141Reglarea fasciculului farurilor ..........143BLIS (Blind Spot Information System -Sistemul de informareunghi mort) – dotare opþionalã .......149

07 Roþile ºi anvelopeleInformaþii generale .......................... 156Presiunea în anvelope .................... 159Triunghiul reflectorizant ºi roata derezervã ............................................ 161Sistemul de monitorizare a presiunii înanvelope (dotare opþionalã) ............ 163Înlocuirea anvelopelor .................... 165Repararea de urgenþã a anvelopelorperforate ......................................... 167

08 Întreþinerea autovehicululuiCurãþarea ........................................174Retuºarea stratului de vopsea ........177Protecþia împotriva coroziunii ..........178

10 1109

Cuprins

5

09 Reviziile tehnice aleautovehiculului

Revizia tehnicã Volvo ............................. 182Lucrãrile efectuate personal asupraautovehiculului ....................................... 183Capota ºi compartimentul motorului ....... 184Motoarele diesel ..................................... 185Uleiurile ºi alte lichide de lucru ............... 186Lamele ºtergãtoarelor de parbriz ........... 190Bateria .................................................... 191Înlocuirea becurilor ................................. 193Siguranþele ............................................. 201

10 Sistemul infotainmentPrezentarea generalã a sistemului HU-450 212Prezentarea generalã a sistemului HU-650 213Prezentarea generalã a sistemului HU-850 214Funcþiile audio ale sistemelor HU-450/650/850.215Funcþiile audio ale sistemului HU-450 ........ 216Funcþiile audio ale sistemelor HU-650/850. 217Funcþiile radio ale sistemelor HU-450/650/850..218Funcþiile radio ale sistemului HU-450 ......... 219Funcþiile radio ale sistemului HU-650/850 .. 220Funcþiile radio ale sistemelor HU-450/650/850..221Casetofonul sistemului HU-450 .................. 226CD-playerul sistemului HU-650 .................. 227Schimbãtorul de CD-uri intern al sistemului HU-850.............................................................. 228Schimbãtorul de CD-uri al pentru sistemelorHU-450/650/850 (dotare opþionalã) ............229Funcþia Dolby Surround Pro Logic II asistemului HU-850 ...................................... 230Date tehnice ................................................231Funcþiile telefonului (dotare opþionalã) ........232Opþiuni referitoare la apeluri ....................... 235Funcþiile asociate memoriei ........................ 238Funcþiile apelabile din meniuri .................... 239Informaþii diverse ........................................244

11 Date tehniceCodurile de identificare aautovehiculului ............................... 248Dimensiuni ºi mase ........................249Specificaþii de motorizare .............. 251Uleiul de motor .............................. 253Lichide ºi lubrifianþi ........................ 256Carburantul .................................... 257Convertorul catalitic ....................... 260Sistemul electric ............................ 261

Introducere

6

Introducere

Manual de utilizare

Modul recomandat de cunoaºtere aautovehiculului este citirea manualului deutilizare, de preferat, înainte de primacãlãtorie. Astfel, veþi avea ocazia sã vãfamiliarizaþi cu funcþiile noi, sã vã informaþiasupra modalitãþilor optime de manevrare aautovehiculului în diverse situaþii ºi sã utilizaþila maximum facilitãþile acestuia.

Vã rugãm sã acordaþi atenþie instrucþiunilorde siguranþã conþinute în acest manual.

Echipamentele descrise în manualul deutilizare nu figureazã în dotarea tuturormodelelor. Pe lângã echipamentele standard,acest manual descrie ºi echipamente

opþionale (montate din fabricã) ºi anumiteaccesorii (echipamente suplimentare).

Specificaþiile tehnice, prezentãrile de designºi ilustraþiile din acest manual nu antreneazãnici un fel de obligaþii legale. Ne rezervãmdreptul de a efectua modificãri fãrã notificareprealabilã.

Pentru informaþii suplimentare, contactaþi undealer Volvo.

© Volvo Car Corporation

AVERTISMENT

Textele marcate prin atenþionarea"Avertisment!" indicã situaþiile care prezintãpericol de accidentare în cazul nerespectãriiinstrucþiunilor.

IMPORTANT

Textele marcate prin atenþionarea"Important!" indicã situaþiile care prezintãpericol de deteriorare a autovehiculului încazul nerespectãrii instrucþiunilor.

NOTÃ

Autovehiculele Volvo sunt adaptatecerinþelor variate ale diverselor pieþe,precum ºi pentru a respecta normele ºireglementãrile în vigoare la nivel naþionalsau local. Dacã nu sunteþi sigur de dotãrilestandard, opþiunile sau accesoriiledisponibile, contactaþi dealerul Volvo de lacare aþi achiziþionat autovehiculul.

Introducere

7

Autovehiculele Volvo ºi mediul înconjurãtor

Volvo Car CorporationConcepþia privind protecþia mediului

Protecþia mediului, siguranþa ºi calitatea sunttrei valori de bazã care determinã toateactivitãþile Volvo Car Corporation. Suntem deasemenea convinºi de asentimentul clienþilornoºtri în privinþa atenþiei acordate mediuluiînconjurãtor.

Autovehiculul dumneavoastrã Volvo seconformeazã standardelor ecologiceinternaþionale stricte ºi este fabricat în unadintre uzinele cele mai curate ºi mai eficientedin punct de vedere al utilizãrii resurselor dinîntreaga lume. Volvo Car Corporation deþinecertificarea internaþionalã ISO, care include

standardul privind protecþia mediului (ISO14001) aplicat fabricilor, funcþiilor centrale,precum ºi altor câteva unitãþi Volvo. Deasemenea, am solicitat partenerilor noºtri sãlucreze în mod sistematic þinând seama deproblemele de mediu.

Toate modelele de autovehicule Volvo suntînsoþite de declaraþii ecologice EPI(Environmental Product Information -Informaþii ecologice despre produs). De aiciputeþi afla modul în care este afectat mediulînconjurãtor pe parcursul duratei de viaþã aautovehiculului.

Informaþii suplimentare sunt disponibile laadresa www.volvocars.com/EPI.

Consumul de carburantToate autovehiculele Volvo au un consum decarburant competitiv în cadrul propriei clase.Valorile reduse ale consumului de carburantau, în general, drept consecinþã reducereaemisiilor de dioxid de carbon, gaz responsabilpentru efectul de serã.

ªoferul poate influenþa consumul de carburant alautovehiculului. Pentru informaþii suplimentare,consultaþi secþiunea Reducerea impactuluiecologic, de la pagina 9.

Introducere

8

Autovehiculele Volvo ºi mediul înconjurãtor

Controlul eficient al emisiilorAutovehiculul Volvo este fabricat pe bazaconceptului Curat în interior ºi în exterior –un concept ce implicã un mediu curat îninterior ºi, în egalã mãsurã, un control eficiental emisiilor de noxe. În numeroase cazuri,emisiile de noxe se situeazã semnificativ subvalorile standardelor în vigoare.

În plus, existã un strat special de acoperire aradiatorului, PremAir®1, ce poate convertiozonul periculos degajat la nivelul solului înoxigen pur, când acesta trece prin radiator.Cu cât cantitatea de ozon din aer este maimare, cu atât cantitatea de ozon convertiteste mai mare.

Aer curat în habitacluUn filtru împiedicã pãtrunderea prafului ºi apolenului în habitaclu prin orificiul de admisie.

Un sistem sofisticat de purificare a aerului,IAQS2 (Interior Air Quality System - Sistempentru asigurarea calitãþii aerului în interior)asigurã o calitate superioarã a aerului admisfaþã de cea a aerului din exterior.

Sistemul constã dintr-un senzor electronic ºiun filtru cu carbon. Aerul admis estemonitorizat permanent, iar dacã seînregistreazã o creºtere a nivelului anumitorgaze toxice, ca, de exemplu, monoxid decarbon, orificiul de admisie este închis. Oastfel de situaþie poate apãrea, de exemplu,în condiþii de trafic intens, cozi de aºteptare ºiîn tuneluri.

Intrarea oxizilor de azot, a ozonului existent lanivelul solului ºi a hidrocarburilor esteîmpiedicatã de filtrul de carbon.

Calitatea materialelor textileInteriorul autovehiculului Volvo este proiectatpentru a fi plãcut ºi confortabil, chiar ºi pentrupersoanele care suferã de alergii de contactºi de astm. Tapiþeriile ºi materialele textilefolosite în interiorul autovehiculelor noastresunt testate în vederea detectãrii substanþelorpericuloase sau alergice, precum ºi aemisiilor. Aceasta înseamnã cã materialeleselectate îndeplinesc cerinþele standarduluiecologic Öko-Tex 1003, un mare pas înainteîn asigurarea unui mediu mai sãnãtos înhabitaclu.

Certificarea Öko-Tex se referã, de exemplu,la centurile de siguranþã, covoare, fire ºi

materiale textile. Tapiþeria din piele estesupusã tãbãcirii fãrã crom, cu substanþeextrase din plante ºi îndeplineºte cerinþelepentru certificare.

Atelierele Volvo ºi mediul înconjurãtorO întreþinere regulatã creeazã condiþiilepentru o duratã de viaþã îndelungatã aautovehiculului ºi un consum redus decarburant ºi contribuie, astfel, la menþinereaunui mediu înconjurãtor mai curat. Laîncredinþarea autovehiculului pentru reparaþiiºi revizii tehnice unui atelier Volvo, acestadevine parte a sistemului nostru. În scopulprevenirii deversãrilor în mediul înconjurãtor,avem cerinþe clare referitoare la modul încare sunt concepute atelierele noastre.Personalul atelierelor noastre deþinecunoºtinþele ºi echipamentele necesaregarantãrii protecþiei mediului înconjurãtor.

1Dotare opþionalã pentru motoarele cu 5 cilindri.PremAir® este marcã înregistratã aEngelhard Corporation.

2Dotare opþionalã3 Pentru detalii suplimentare, accesaþiwww.oekotex.com

Introducere

9

Autovehiculele Volvo ºi mediul înconjurãtor

Reducerea impactului ecologicDe exemplu, puteþi ajuta cu uºurinþã lareducerea impactului ecologic, conducândeconomic, achiziþionând produsele pentruîntreþinerea autovehiculului certificateecologic ºi efectuând operaþiunile deîntreþinere ºi reviziile tehnice conforminstrucþiunilor din acest manual.

Sugestiile prezentate în continuare vã vorajuta sã contribuiþi personal la protecþiamediului:

• Reduceþi nivelul consumului de carburantoptând pentru valori ecologice ale presiuniiîn anvelope, vezi pagina 160.

• Deoarece prezenþabarelor portbagaj pepavilion ºi a suporturilorpentru schiuri sporescrezistenþa la înaintare,cauzând astfel creºtereaconsumului decarburant, acestea trebuie demontateimediat dupã utilizare.

• Îndepãrtaþi obiectele inutile din autovehicul- consumul de carburant creºte odatã cusarcina autovehiculului.

• Este autovehiculul dumneavoastrã dotatcu un sistem de încãlzire a blocului motor?Dacã da, utilizaþi sistemul timp de câtevaore înainte de pornirea la rece, în scopul

reducerii consumului de carburant ºi aemisiilor de noxe.

• Conduceþi cu grijã ºi evitaþi sã frânaþi preabrusc.

• Utilizaþi întotdeaunatreapta de vitezã cea maiînaltã posibil.Funcþionarea motorului laturaþii reduse determinãreducerea consumului decarburant.

• Eliberaþi pedala de acceleraþie laparcurgerea pantelor.

• Pentru a încetini, utilizaþi frâna de motor.

• Evitaþi funcþionarea motorului la ralanti.Respectaþi reglementãrile locale învigoare. Opriþi motorul în perioadele lungide staþionare în trafic.

• Îndepãrtaþi întotdeauna, înmod ecologic, deºeurilepericuloase, cum ar fibateriile ºi uleiurile. Dacãaveþi nelãmuriri în acestsens, apelaþi pentruconsultanþã la un atelierautorizat Volvo.

• Efectuaþi periodic reviziile tehnice aleautovehiculului.

• Datoritã rezistenþei aerodinamice, la vitezemari, consumul de carburant creºtesemnificativ. O creºtere dublã a vitezei

duce la creºterea de patru ori a rezistenþeiaerodinamice.

Aceste sugestii vã vor ajuta sã reduceþiconsumul de carburant fãrã a creºte duratacãlãtoriilor sau a diminua plãcerea ºofatului.Pe lângã conservarea autovehiculului, veþieconomisi bani - ºi resursele planetei.

10

Centurile de siguranþã .............................................................................. 12

Sistemul de airbag.....................................................................................14

Airbagurile frontale (SRS) ........................................................................15

Activarea/dezactivareaairbagului frontal (SRS) ............................................................................18

Airbagurile laterale (SIPS) ........................................................................20

Airbagurile de tip cortinã (IC) .................................................................. 22

Sistemul WHIPS .......................................................................................23

La declanºarea sistemelor .......................................................................25

Siguranþa copiilor...................................................................................... 26

01SIGURANÞA LA BORD

01 Siguranþa la bord

12

Centurile de siguranþã01

Utilizaþi întotdeauna centura desiguranþã!

Tensionarea porþiunii pentru coapse a centurii.Centura trebuie poziþionatã cât mai jos posibil.

Frânarea bruscã poate avea consecinþegrave în cazul neutilizãrii centurilor desiguranþã; prin urmare, asiguraþi-vã cã toþipasagerii ºi-au fixat centurile de siguranþã.Centura trebuie sã fie lipitã de corp pentru aasigura protecþie maximã. Nu înclinaþiexcesiv spãtarul scaunului. Centura desiguranþã este proiectatã pentru a oferiprotecþie în poziþia normalã de ºedere.

Fixarea centurii de siguranþã– Extrageþi cu grijã centura de siguranþã ºifixaþi-o, prin apãsarea cataramei în

dispozitivul de blocare. Fixarea centurii desiguranþã este însoþitã de un semnal sonorcorespunzãtor.

Eliberarea centurii de siguranþã– Apãsaþi butonul roºu de pe dispozitivul deblocare ºi permiteþi retragerea centurii . Încazul în care centura nu este retrasãcomplet, poziþionaþi-o manual astfel încâtsã nu atârne.

Centura este blocatã ºi nu poate fi retrasã• dacã este extrasã prea rapid.

• în timpul frânãrii ºi al accelerãriiautovehiculului.

• dacã autovehiculul se înclinã considerabil

Reþineþi urmãtoarele aspecte:• nu utilizaþi cleme sau alte dispozitive carepot împiedica fixarea corectã a centurii desiguranþã

• centura de siguranþã nu trebuie sã fierãsucitã sau prinsã peste un obiect

• porþiunea pentru coapse a centurii trebuiepoziþionatã cât mai jos posibil (nu pesteabdomen).

• tensionaþi porþiunea pentru coapse acenturii peste coapse prin tragerea

porþiunii diagonale pentru umãr conformindicaþiei din figurã

AVERTISMENT

Centurile de siguranþã ºi airbagurileinteracþioneazã între ele. În cazul neutilizãriisau al utilizãrii incorecte a centurii desiguranþã, este posibilã diminuareaprotecþiei furnizate de airbagulcorespunzãtor, în caz de coliziune.

AVERTISMENT

Fiecare centurã de siguranþã este proiectatãpentru a fi utilizatã de o singurã persoanã laun moment dat.

AVERTISMENT

Nu modificaþi ºi nu reparaþi niciodatãpersonal centurile de siguranþã. Contactaþiun atelier Volvo autorizat. În cazul în carecentura a fost supusã unei solicitãriconsiderabile, de exemplu, în cazul uneicoliziuni, este necesarã înlocuirea completãa centurii . Este posibil ca anumiteproprietãþi de protecþie ale centurii desiguranþã sã fie afectate, chiar dacãaceasta nu pare deterioratã. De asemenea,centura de siguranþã trebuie înlocuitã, dacãprezintã semne de uzurã sau deteriorare.Noua centurã de siguranþã trebuie sã fie detip aprobat ºi adecvatã pentru a fi instalatãîn aceeaºi poziþie cu cea înlocuitã.

01 Siguranþa la bord

13

Centurile de siguranþã 01

Centurile de siguranþã ºi femeileînsãrcinate

În timpul sarcinii, este necesarã purtareapermanentã a centurii de siguranþã. Însã esteextrem de importantã purtarea corectã aacesteia. Porþiunea diagonalã a centuriitrebuie sã treacã peste umãr, apoi printresâni spre partea lateralã a abdomenului.Porþiunea pentru coapse a centurii trebuie sãtreacã peste coapse, cât mai jos posibil subabdomen. Centura nu trebuie lãsatã niciodatãsã se deplaseze în sus. Tensionaþi adecvatcentura ºi asiguraþi-vã cã este fixatãcorespunzãtor pe corp. Mai mult, asiguraþi-vãcã centura nu este rãsucitã.

Pe mãsura avansãrii sarcinii, conducãtoareleauto însãrcinate trebuie sã regleze scaunul ºivolanul, astfel încât sã poatã menþine uºorcontrolul autovehiculului în timpul manevrãriiacestuia (ceea ce implicã acþionarea uºoarãa pedalelor ºi a volanului). Este recomandatãpoziþionarea scaunului astfel încâtabdomenul sã se afle cât mai departe posibilfaþã de volan.

Sistemul de atenþionare pentrupurtarea centurii de siguranþã

Lampa de avertizare pentru purtarea centuriide siguranþã situatã pe panoul de instrumentemixt de deasupra oglinzii retrovizoare esteaprinsã pânã la fixarea centurii de siguranþãde cãtre ºofer. Sistemul de atenþionare pentrupurtarea centurii de siguranþã estedeconectat dupã 6 secunde dacã viteza dedeplasare se situeazã sub 10 km/h.

Dacã ºoferul nu îºi fixeazã centura desiguranþã, sistemul este reactivat la viteze depeste 10 km/h ºi stins dacã viteza scade sub5 km/h. Dacã centura este eliberatã, funcþiaeste reactivatã la viteze de peste 10 km/h.

01 Siguranþa la bord

14

Sistemul de airbag01

Sistemul de atenþionare pentru purtareacenturii de siguranþã este proiectat pentrupasagerii adulþi.

Pretensionatorul centurii de siguranþãToate centurile de siguranþã (cu excepþiacelei pentru scaunul posterior central) suntdotate cu pretensionatoare. Un mecanism alpretensionatorului strânge centura în cazulunei coliziuni suficient de puternice. Centurasporeºte eficienþa reþinerii ocupanþilor.

Lampa de avertizare de pe panoul mixtde instrumente

Sistemul de airbaguri1 este monitorizat înpermanenþã de modulul sistemului decomandã. Lampa de avertizare de pe panoulde instrumente mixt se aprinde la rotirea cheiiîn poziþia I, II sau III în comutatorul decontact. Lampa se stinge dupã aproximativ6 secunde, dacã sistemul de airbaguri1nuprezintã defecþiuni.

În anumite cazuri, alãturi delampa de avertizare, ecranulpentru afiºarea informaþiilorprezintã de asemenea, unmesaj. În cazul în care lampade avertizare funcþioneazãdefectuos, este aprinstriunghiul de avertizare ºi esteafiºat mesajul SRS AIRBAG

SERVICE URGENT (REVIZIE TEHNICÃURGENÞÃ AIRBAG SRS). Contactaþi deurgenþã un atelier Volvo autorizat.

1 Include airbagurile frontale (SRS) ºipretensionatoarele de centuri, airbagurilelaterale (SIPS) ºi airbagurile de tip cortinã(IC).

AVERTISMENT

Dacã lampa de avertizare pentru sistemulde airbaguri rãmâne aprinsã sau lumineazãîn timpul conducerii autovehiculului, acestsistem nu funcþioneazã la parametriicorespunzãtori. Acest simbol indicã oposibilã defecþiune a sistemului depretensionare a centurii a, airbagurilorlaterale, a airbagurilor frontale (SRS) ºi aairbagurilor de tip cortinã. Apelaþi imediat laun atelier Volvo autorizat.

01 Siguranþa la bord

15

Airbagurile frontale (SRS) 01

Airbagul frontal (SRS) pentru ºofer

Autovehiculul este dotat cu un airbag frontalSRS (Supplemental Restraint System -Sistem de reþinere suplimentar) situat învolan suplimentarea funcþiei de protecþie acenturii de siguranþã. Acest airbag estemontat în centrul volanului. Volanul estemarcat cu inscripþia AIRBAG SRS.

Airbagul frontal pentru pasager (SRS)

Autovehiculul este dotat cu airbag frontalpentru pasager în vederea suplimentãriifuncþiei de protecþie a centurii de siguranþã1.Acest airbag se aflã în compartimentul dedeasupra torpedoului. Panoul este marcat cuinscripþia SRS AIRBAG.

AVERTISMENT

Centurile de siguranþã ºi airbagurileinteracþioneazã între ele. În cazul neutilizãriisau al utilizãrii incorecte a centurii desiguranþã, este posibilã diminuareaprotecþiei furnizate de airbagulcorespunzãtor, în caz de coliziune.

1 Nu toate autovehiculele sunt dotate cu airbagfrontal (SRS) pentru pasager. Puteþi renunþa laacest element din dotare la comandareaautovehiculului.

AVERTISMENT

Pentru minimizarea pericolului deaccidentare în cazul declanºãrii airbagului,pasagerii trebuie sã adopte o poziþie deºedere cât mai apropiatã de verticalã, cupicioarele pe podea ºi cu spatele rezematde spãtar. Centurile de siguranþã trebuiefixate corespunzãtor.

AVERTISMENT

Nu plasaþi niciodatã un copil într-un scaunde siguranþã sau pe o pernã de înãlþaresituat(ã) pe scaunul pasagerului din faþãdacã airbagul frontal (SRS) corespunzãtoreste activat1.

Nu permiteþi niciodatã copiilor sã stea înpicioare sau sã stea aºezaþi în faþascaunului pasagerului din faþã. Dacãairbagul frontal (SRS) este activat, nici opersoanã cu înãlþimea sub 140 cm nutrebuie sã ocupe scaunul pasagerului dinfaþã.

Nerespectarea instrucþiunilor de mai suspoate pune în pericol viaþa copilului.

1Pentru informaþii referitoare la activarea/dezactivarea airbagului frontal (SRS), vezipagina 18.

01 Siguranþa la bord

16

Airbagurile frontale (SRS)01

Sistemul de reþinere suplimentar (SRS)

Sistemul SRS, autovehicule cu volanul pe parteastângã.

Sistemul SRS constã în airbaguri ºi senzori.O coliziune suficient de puternicãdeclanºeazã senzorii, iar airbagul(urile) este/sunt umflat(e) cu gaz fierbinte. Pentruatenuarea impactului, airbagul se dezumflãcând este comprimat. În aceastã situaþie,este degajat fum în interiorul autovehiculului.Acesta este un fenomen normal. Întregulproces, inclusiv umflarea ºi dezumflareaairbagului, are loc într-un interval de ordinulzecimilor de secundã.

Airbagurile frontale, autovehicule cu volanul pepartea dreaptã

AVERTISMENT

Reparaþiile trebuie efectuate numai deatelierele Volvo autorizate.

Lucrãrile efectuate asupra sistemului SRSpot cauza funcþionarea defectuoasã aacestuia ºi pot avea drept consecinþãaccidentarea gravã.

NOTÃ

Senzorii reacþioneazã diferit în funcþie decursul coliziunii ºi de utilizarea centurilor desiguranþã de pe partea ºoferului ºi apasagerului. Din acest motiv, este posibil cadoar unul (sau niciunul) dintre airbaguri sãfie umflat în caz de coliziune. Sistemul dereþinere suplimentar detecteazã forþa deimpact asupra autovehiculului ºi, în funcþiede aceasta, stabileºte care dintre airbagurisunt declanºate. Capacitatea airbaguriloreste, de asemenea, adaptatã la forþa deimpact la care este supus autovehiculul.

NOTÃ

Airbagurile sunt prevãzute cu o funcþie deadaptare a capacitãþii acestora la forþa deimpact la care este supus autovehiculul.

01 Siguranþa la bord

17

Airbagurile frontale (SRS) 01

Poziþia airbagului pentru pasagerul din faþã înautovehiculele cu volanul pe partea stângã ºi înautovehiculele cu volanul pe partea dreaptã.

AVERTISMENT

Nu amplasaþi obiecte în faþa sau deasuprapanoului de instrumente, în locul unde seaflã airbagul pasagerului.

01 Siguranþa la bord

18

Activarea/dezactivarea airbagului frontal (SRS)01

Comutator de anulare a airbaguluipentru pasager — PACOS (dotareopþionalã)

Lampã de control ce semnalizeazã faptul cãairbagul frontal (SRS) pentru pasager estedezactivat.

Airbagul frontal (SRS) pentru pasagerul dinfaþã poate fi dezactivat dacã autovehicululeste dotat cu un comutator de anularePACOS, vezi pagina 19.

MesajUn mesaj text afiºat pe panoul de pe pavilionindicã faptul cã airbagul frontal (SRS) pentrupasagerul din faþã este dezactivat (veziilustraþia de mai sus).

Activarea/dezactivareaComutatorul de anulare a airbagului pentrupasager este situat la capãtul panoului deinstrumente de pe partea pasagerului, iaraccesul la acesta se face când portierapasagerului este deschisã (vezi subtitlulComutatorul – PACOS de mai jos).

Verificaþi poziþionarea corespunzãtoare acomutatorului. Volvo recomandã utilizarealamei cheii autovehiculului pentru modificareapoziþiei (pot fi utilizate ºi alte obiecte cu formãsimilarã cheii).

AVERTISMENT

Nerespectarea acestei instrucþiuni vãpoate pune viaþa în pericol.

AVERTISMENT

În cazul în care autovehiculul este dotat cuairbag frontal (SRS) pentru pasager fãrãcomutator de anulare (PACOS), airbagul vafi activat permanent.

AVERTISMENT

Nu plasaþi niciodatã un copil într-un scaunde siguranþã sau pe o pernã de înãlþaresituate pe scaunul pasagerului din faþã dacãairbagul aferent este activat. Nerespectareaacestor instrucþiuni poate pune în pericolviaþa copilului.

AVERTISMENT

Nu permiteþi ocuparea scaunuluipasagerului din faþã dacã mesajul text de pepanoul din pavilion indicã faptul cã airbagulfrontal (SRS) este dezactivat ºi simbolul deavertizare pentru airbag este afiºat pepanoul de instrumente mixt. Acestesimptome indicã existenþa unei defecþiunigrave. Contactaþi de urgenþã un atelierVolvo autorizat.

01 Siguranþa la bord

19

Activarea/dezactivarea airbagului frontal (SRS) 01

Comutator - PACOS

Localizarea comutatorului.

1. Airbagul este activat. Când comutatorulse aflã în aceastã poziþie, persoanele cuînãlþimea peste 140 cm pot ocupascaunul pasagerului din faþã, darniciodatã copiii aºezaþi într-un scaun desiguranþã sau pe o pernã de înãlþare.

2. Airbagul este dezactivat. Cândcomutatorul se aflã în aceastã poziþie,copiii aºezaþi într-un scaun de siguranþãsau pe o pernã de înãlþare pot ocupascaunul pasagerului din faþã, darniciodatã persoanele cu înãlþimea peste140 cm.

AVERTISMENT

Airbag activat (scaunul pasagerului):Nu aºezaþi niciodatã un copil într-un scaunde siguranþã sau pe o pernã de înãlþaresituate pe scaunul pasagerului din faþã dacãairbagul frontal corespunzãtor este activat.Aceastã indicaþie este valabilã ºi pentruorice persoanã cu înãlþimea sub 140 cm.

Airbag dezactivat (scaunul pasagerului):Este interzisã ocuparea scaunuluipasagerului din faþã de cãtre o persoanã cuînãlþimea peste 140 cm dacã airbagulcorespunzãtor este dezactivat.

Nerespectarea acestei instrucþiuni poatepune viaþa în pericol.

01 Siguranþa la bord

20

Airbagurile laterale (SIPS)01

Airbagurile laterale (SIPS)

Poziþionarea airbagurilor laterale.

Prin intermediul airbagurilor laterale SIPS(Side Impact Protection System - Sistem deprotecþie la impact lateral), o mare parte aforþei de impact este transmistã traverselor,montanþilor, podelei, pavilionului ºi altorelemente structurale ale caroseriei.Airbagurile laterale pentru scaunul ºoferului ºicel al pasagerului din faþã protejeazã zonatoracicã a ocupanþilor ºi reprezintã ocomponentã importantã a sistemului.Airbagurile laterale sunt amplasate înspãtarele scaunelor din faþã.

Scaune de siguranþã pentru copii ºiairbagurile lateraleAirbagul lateral nu diminueazã protecþiaoferitã de autovehicul unui copil aºezat într-un scaun de siguranþã sau pe o pernã deînãlþare.

Scaunele de siguranþã pentru copii saupernele de înãlþare pot fi amplasate pescaunul pasagerului din faþã cu condiþia caairbagul frontal pentru pasager alautovehiculului sã nu fie activat1.

AVERTISMENT

Airbagurile laterale constituie o mãsurãsuplimentarã pe lângã centurile desiguranþã. Purtaþi întotdeauna centura desiguranþã.

AVERTISMENT

Reparaþiile trebuie efectuate numai deatelierele Volvo autorizate.

Orice intervenþie asupra sistemului deairbaguri laterale poate cauza funcþionareadefectuoasã a acestuia ºi pot avea dreptconsecinþã accidentarea gravã.

AVERTISMENT

Nu amplasaþi obiecte în spaþiul dintre partealateralã exterioarã a scaunului ºi panoulportierei, întrucât aceasta constituie zona deexpansiune a airbagului lateral.

AVERTISMENT

Utilizaþi numai huse de scaun originaleVolvo sau huse de scaun aprobate deVolvo. Alte huse de scaun pot împiedicafuncþionarea airbagurilor laterale.

1 Pentru informaþii referitoare la activarea/dezactivarea airbagului frontal (SRS), vezipagina 18.

01 Siguranþa la bord

21

Airbagurile laterale (SIPS) 01

Airbaguri laterale (SIPS)

Scaunul ºoferului, autovehicule cu volan pepartea stângã

Sistemul de airbaguri SIPS constã înairbaguri laterale ºi senzori. O coliziunesuficient de puternicã declanºeazã senzorii,iar airbagurile laterale sunt umflate.

Scaunul pasagerului din faþã, autovehicule cuvolan pe partea stângã

Airbagul umflat umple spaþiul dintre ocupantºi panoul interior al portierei, amortizândimpactul iniþial. Airbagul se dezumflã cândeste comprimat. Airbagul lateral estedeclanºat, în mod normal, numai pe parteaafectatã de coliziune.

Poziþionarea autocolantului de avertizarereferitor la airbag pe cadrul portierei de pe parteapasagerului din faþã.

G020343

01 Siguranþa la bord

22

Airbagurile de tip cortinã (IC)01

Proprietãþi

Airbagurile de tip cortinã IC reprezintã omãsurã suplimentarã a sistemului SIPS ºi aairbagurilor. Acestea sunt montate încapitonaj pe ambele pãrþi ale pavilionului ºiasigurã protecþia tuturor scaunelor exterioareale autovehiculului. O coliziune suficient deputernicã declanºeazã senzorii, iar airbagulde tip cortinã este umflat. Airbagurile tipcortinã ajutã la prevenirea lovirii capetelorºoferului ºi pasagerului din faþã de interiorulautovehiculului în timpul unei coliziuni.

AVERTISMENT

Nu suspendaþi ºi nu fixaþi obiecte demânerele de sprijin de pe pavilion. Cârliguleste destinat exclusiv obiectelor deîmbrãcãminte uºoare (nu pentru obiectedure, cum ar fi umbrelele).

Nu montaþi accesorii în capitonaj, pe montanþisau panourile laterale. Acestea potcompromite funcþia de protecþie. Utilizaþinumai componente originale Volvo care suntaprobate pentru amplasarea în aceste zone.

AVERTISMENT

Nu încãrcaþi autovehiculului la un nivel situat maisus de 50 mmsubmarginea superioarã ageamurilor laterale din spate. În caz contrar, esteposibilã compromiterea funcþiei de protecþie aairbagurilor de tip cortinã ascunse în capitonaj.

AVERTISMENT

Airbagurile de tip cortinã reprezintã o componentãdeprotecþiesuplimentarãacenturilor desiguranþã.Purtaþi întotdeaunacenturadesiguranþã.

01 Siguranþa la bord

23

Sistemul WHIPS 01

Sistemul de protecþie împotrivaimpactului din spate — WHIPS

Sistemul de protecþie împotriva impactului dinspate (WHIPS) constã din spãtareamortizoare de ºoc ºi tetiere proiectatespecial pentru scaunele din faþã. Sistemuleste declanºat de o coliziune din spate, înfuncþie de unghiul ºi viteza de impact ºi denatura autovehicului implicat în coliziune.

Proprietãþile scaunuluiLa declanºarea sistemului WHIPS, spãtarelescaunelor din faþã se înclinã înapoi pentrumodificarea poziþiei ºoferului ºi a pasageruluidin faþã. Aceastã acþiune diminueazãpericolul producerii leziunilor cauzate deimpactul din spate.

Sistemul WHIPS ºi scaunele de siguranþãpentru copii/pernele de înãlþareSistemul WHIPS nu diminueazã protecþiaoferitã de autovehicul unui copil aºezat într-unscaun de siguranþã sau pe o pernã de înãlþare.

Poziþia corectã de ºederePentru asigurarea unei protecþii optime,ºoferul ºi pasagerul din faþã trebuie sã stea încentrul scaunului, cu un spaþiu cât mai micposibil între cap ºi tetierã.

AVERTISMENT

SistemulWHIPS reprezintã o mãsurã deprotecþie suplimentarã centurilor de siguranþã.Purtaþi întotdeauna centura de siguranþã.

AVERTISMENT

Nu modificaþi ºi nu reparaþi niciodatãpersonal scaunele sau sistemul WHIPS.Contactaþi un atelier Volvo autorizat.

01 Siguranþa la bord

24

Sistemul WHIPS01

Nu obstrucþionaþi funcþionareasistemului WHIPS

AVERTISMENT

Nu introduceþi obiecte rigide între pernabanchetei din spate ºi spãtarul scaunului dinfaþã. Asiguraþi-vã cã funcþionarea sistemuluiWHIPS nu este obstrucþionatã.

AVERTISMENT

În cazul plierii unuia dintre spãtarelescaunelor din spate, scaunul din faþãcorespunzãtor trebuie deplasat înainteastfel încât sã nu atingã spãtarul pliat.

AVERTISMENT

În cazul în care un scaun a fost supus unorforþe considerabile, cum ar fi cele dezvoltateîn cazul unei coliziuni din spate, estenecesarã verificarea sistemului WHIPS decãtre un atelier Volvo autorizat.

Este posibil ca o parte a capacitãþii deprotecþie a sistemului WHIPS sã fi fostpierdutã chiar dacã scaunul este aparentnedeteriorat.

Apelaþi la un atelier Volvo autorizat pentruverificarea sistemului chiar ºi dupã ocoliziune din spate minorã.

01 Siguranþa la bord

25

La declanºarea sistemelor 01

Dacã airbagurile au fost declanºate, suntrecomandate urmãtoarele acþiuni:

• Asiguraþi transportarea autovehiculului laun atelier Volvo autorizat. Nu conduceþiautovehiculul cu airbagurile declanºate.

• Apelaþi la un atelier Volvo autorizat pentruînlocuirea componentelor sistemului desiguranþã al autovehiculului.

• Consultaþi întotdeauna un medic.

Sistem Circumstanþe în care este declanºat

Pretensionator centurã În cazul unei coliziuni frontale.

Airbaguri frontale (SRS) În cazul unei coliziuni frontale1.

Airbagurile laterale (SIPS) În accidente care implicã o coliziune lateralã1.

Airbagurile de tip cortinã (IC) În accidente care implicã o coliziune lateralã1.

Sistemul de protecþie împotriva impactului dinspate WHIPS

În cazul unei coliziuni din spate.

1Caroseria autovehiculului poate fi deformatã considerabil în urma unei coliziuni fãrã ca airbagurile sã fi fost declanºate. Mai mulþi factori, cum ar fi rigiditatea ºi masaobiectului lovit, viteza autovehiculului, unghiul de impact etc., influenþeazã modul de declanºare a diverselor sisteme de siguranþã ale autovehiculului.

NOTÃ

În timpul unei coliziuni, airbagurile frontale,laterale, de tip cortinã ºi pretensionatoarelede centuri sunt declanºate o singurã datã.

AVERTISMENT

Modulul de comandã a sistemului deairbaguri este situat pe consola centralã. Încazul udãrii consolei centrale cu apã sau unalt lichid, deconectaþi alimentarea de labaterie. Nu încercaþi pornireaautovehiculului întrucât airbagurile se potdeclanºa. Asiguraþi transportareaautovehiculului la un atelier Volvo autorizat.

AVERTISMENT

Nu conduceþi niciodatã autovehiculul cuairbagurile declanºate. Acestea pot îngreunaacþionarea direcþiei. Este posibil ca altesisteme de siguranþã sã fie de asemenea,deteriorate. Fumul ºi praful degajate ladeclanºarea airbagurilor pot cauza iritaþii alepielii ºi ale ochilor în cazul expunerii intense.În caz de iritaþie, spãlaþi zona afectatã cu apãrece. Secvenþa rapidã de expansiune aairbagurilor ºi natura materialului din caresunt confecþionate airbagurile pot cauzairitarea ºi arsuri ale pielii.

01 Siguranþa la bord

26

Siguranþa copiilor01

Copiii trebuie sã beneficieze deconfort ºi siguranþã la bordulautovehiculului

Poziþia copilului în autovehicul ºi alegereaechipamentului este dictatã de greutatea ºiînãlþimea copilului; pentru informaþiisuplimentare, vezi pagina 29.

Copiii de orice vârstã ºi înãlþime trebuie sãcãlãtoreascã întotdeauna protejaþicorespunzãtor. Nu permiteþi niciodatã unui copilsã stea aºejat pe genunchii unui pasager.

Echipamentele Volvo de protecþie pentrucopii sunt proiectate pentru autovehicululdumneavoastrã. Utilizaþi echipamente Volvooriginale pentru a garanta poziþionareacorectã ºi rezistenþa suficientã a punctelor deinstalare ºi a elementelor de ancorare.

Scaunele de siguranþã pentru copii

Scaunele de siguranþã pentru copii ºi airbagurilefrontale nu sunt compatibile.

Volvo oferã produse destinate protejãriicopiilor proiectate special în acest sens ºitestate de Volvo.

Nu ataºaþi curelele de ancorare a scaunului desiguranþã pentru copii de bara de reglareorizontalã, de arcurile, ºinele sau traversele desub scaun. Muchiile ascuþite pot cauzadeteriorarea curelelor. Permiteþi sprijinirea

spãtarului scaunului de siguranþã pentru copii depanoul de instrumente. Aceastã poziþie estevalabilã în cazul autovehiculelor fãrã airbag frontalpentru pasager sau cu airbagul frontal dezactivat.Poziþionarea scaunelor de siguranþãpentru copiiEste permisã amplasarea:• unui scaun de siguranþã pentru copii sau aunei perne de înãlþare pe scaunul pasageruluidin faþã cu condiþia ca airbagul frontalcorespunzãtor sã nu fie activat (pentruinformaþii referitoare la activarea/dezactivareaairbagului frontal (SRS), vezi pagina 18)

• unui scaun de siguranþã pentru copii pescaunul din spate ce utilizeazã spãtarulscaunului din faþã drept sprijin.

În cazul în care airbagul frontal pentrupasager este activat, plasaþi copilul pescaunul din spate. Copiii aºezaþi în scaune desiguranþã amplasate pe scaunul pasageruluidin faþã pot fi accidentaþi grav în cazuldeclanºãrii airbagului.

NOTÃ

Reglementãrile referitoare la poziþionareacopiilor în autovehicule diferã de la o þarã laalta. Respectaþi legile în vigoare.

NOTÃ

În cazul în care întâmpinaþi probleme lamontarea echipamentelor de siguranþãpentru copii, contactaþi producãtorul pentrua solicita informaþii mai detaliate.

NOTÃ

Atunci când utilizaþi produse pentru siguranþacopiilor este importantã citirea instrucþiunilordemontare ce însoþesc produsul.

AVERTISMENT

Nu amplasaþi niciodatã scaunul de siguranþãpentru copii pe scaunul pasagerului din faþãdacã autovehiculul este dotat cu un airbagfrontal pentru pasager activat1. În cazul încare întâmpinaþi probleme la montareaechipamentelor de siguranþã pentru copii,contactaþi producãtorul pentru a solicitainformaþii mai detaliate.

1 Pentru informaþii referitoare la activarea/dezactivareaairbagului frontal (SRS), vezi pagina 18.

01 Siguranþa la bord

27

Siguranþa copiilor 01

AVERTISMENT

Nu utilizaþi pernele de înãlþare/scaunele desiguranþã pentru copii, cu braþe metalicesau orice alte elemente ce se pot sprijini pebutonul de deschidere al sistemului deblocare a centurii, deoarece acestea potprovoca deschiderea accidentalã a centurii.

Nu permiteþi pãrþii superioare a scaunului desiguranþã pentru copii sã se sprijine de parbriz.

01 Siguranþa la bord

28

Siguranþa copiilor01

Autocolant pentru airbag

Autocolant situat pe capãtul panoului deinstrumente.

Autocolant situat pe capãtul panoului deinstrumente (numai pentru Australia).

01 Siguranþa la bord

29

Siguranþa copiilor 01

Scaune de siguranþã pentru copiirecomandate

Greutate/vârstã Scaunul din faþã1 Scaunul exterior din spate Scaunul central din spate

Grupa 0<10 kg(0–9 luni)

Scaun pentru copii Volvo – scaun pentrucopii, orientat contrar sensului de deplasare,fixat prin centura de siguranþã ºi curele.

Tip aprobare: E5 03135

Scaun pentru copii Volvo – scaun pentrucopii, orientat contrar sensului de deplasare,fixat prin centura de siguranþã, curele ºipicioare de sprijin.

Tip aprobare: E5 03135

Scaun pentru copii Volvo – scaun pentrucopii, orientat contrar sensului de deplasare,fixat prin centura de siguranþã, curele ºipicioare de sprijin.

Tip aprobare: E5 03135

Britax Baby Safe Plus – scaun pentru copii,orientat contrar sensului de deplasare, fixatprin sistemul ISOFIX.

Tip aprobare: E1 03301146

Britax Baby Safe Plus – scaun pentru copii,orientat contrar sensului de deplasare, fixatprin sistemul ISOFIX.

Tip aprobare: E1 03301146

Britax Baby Safe Plus – scaun pentru copii,orientat contrar sensului de deplasare, fixatcu centura de siguranþã a autovehiculului.

Tip aprobare: E1 03301146

Grupa 19–18 kg(9–36 luni)

Scaun pentru copii Volvo – scaun pentrucopii, orientat contrar sensului de deplasare,fixat prin centura de siguranþã ºi curele.

Tip aprobare: E5 03135

Scaun pentru copii Volvo – scaun pentrucopii, orientat contrar sensului de deplasare,fixat prin centura de siguranþã, curele ºipicioare de sprijin.

Tip aprobare: E5 03135

Scaun pentru copii Volvo – scaun pentrucopii, orientat contrar sensului de deplasare,fixat prin centura de siguranþã, curele ºipicioare de sprijin.

Tip aprobare: E5 03135

Britax Freeway – scaun pentru copii, orientatcontrar sensului de deplasare, fixat prinsistemul ISOFIX ºi curele.

Tip aprobare: E5 03171

Britax Freeway – scaun pentru copii, orientatcontrar sensului de deplasare, fixat prinsistemul ISOFIX ºi curele.

Tip aprobare: E5 03171

Grupa 2/315–36 kg(3–12 ani)

Pernã de înãlþare Volvo - cu sau fãrã spãtar.

Tip aprobare: E5 03139

Pernã de înãlþare Volvo - cu sau fãrã spãtar.

Tip aprobare: E5 03139

Pernã de înãlþare Volvo - cu sau fãrã spãtar.

Tip aprobare: E5 03139

Pernã de înãlþare integratã Volvo - dotareopþionalã.

Tip aprobare: E5 03140

1Pentru informaþii referitoare la activarea/dezactivarea airbagului frontal (SRS), vezi pagina 15.

Pentru a achiziþiona alte scaune de siguranþã pentru copii, autovehiculul trebuie sã fie inclus în lista exclusivã de autovehicule aprobate de Volvo sau sã fie aprobateuniversal în conformitate cu reglementarea ECE R44.

01 Siguranþa la bord

30

Siguranþa copiilor01

Perne de înãlþare integrate (dotãriopþionale)

Perna de înãlþare Volvo integratã pentruscaunul central din spate este proiectatãspecial pentru asigurarea unei protecþiioptime pentru copii. În combinaþie cucenturile de siguranþã normale, perna deînãlþare integratã este aprobatã pentru copiicu greutatea între 15 ºi 36 kg.

Deplierea pernei de înãlþare

– depliaþi perna de înãlþare

– desprindeþi banda de fixare Velcro

– ridicaþi porþiunea superioarã în poziþia iniþialã

Verificaþi dacã:• centura de siguranþã se aflã în contact cucorpul copilului fãrã a fi slãbitã sau rãsucitãºi este poziþionatã corect peste umãr.

• porþiunea pentru bazin a centurii estetrecutã peste articulaþiile ºoldurilor, pentrua oferi protecþie maximã.

• centura de siguranþã nu atinge gâtulcopilului ºi nu este trecutã pe sub umãr.

• reglaþi cu atenþie poziþia tetierei pentru a fiadecvatã copilului.

AVERTISMENT

Repararea ºi înlocuirea trebuie efectuatenumai de cãtre atelierele Volvo autorizate.Nu efectuaþi modificãri sau completãri laperna de înãlþare.

În cazul în care perna de înãlþare integratã afost supusã unei solicitãri considerabile,cum ar fi cele implicate de o coliziune, estenecesarã înlocuirea completã a acesteia.Chiar dacã perna de înãlþare parenedeterioratã, este posibil sã nu mai poatãasigura acelaºi nivel de protecþie. Înlocuireapernei de înãlþare este necesarã, deasemenea, în cazul în care prezintã un gradridicat de uzurã.

01 Siguranþa la bord

31

Siguranþa copiilor 01

Replierea pernei de înãlþare

– Pliaþi porþiunea superioarã (A).

– Fixaþi porþiunea superioarã pe corpulpernei de înãlþare, cu ajutorul benziiVelcro (B).

– Pliaþi perna de înãlþare în corpul spãtaruluiscaunului din spate (C).

NOTÃ

Înainte de a plia perna de înãlþare, asiguraþi-vãcã ambele porþiuni ale pernei sunt fixatecorespunzãtor cu ajutorul benzii Velcro (B). Încaz contrar, porþiunea superioarã (A) se poatebloca în corpul spãtarului (C) la urmãtoareadepliere a pernei de înãlþare.

01 Siguranþa la bord

32

Siguranþa copiilor01

Montarea sistemului de fixare ascaunelor de siguranþã pentru copiiISOFIX (dotare opþionalã)

Punctele de fixare pentru sistemul de fixareISOFIX sunt mascate în spatele secþiuniiinferioare a spãtarului scaunului din spate, înscaunele exterioare.

Amplasarea punctelor de fixare este indicatãde simbolurile din tapiþeria spãtarului (veziilustraþia de mai sus).

Apãsaþi perna scaunului pentru a avea accesla punctele de fixare.

Respectaþi întotdeauna instrucþiunileproducãtorului la conectarea unui scaun desiguranþã pentru copii la punctele de fixareISOFIX.

01 Siguranþa la bord

33

01

34

Prezentare generalã, autovehicule cu volanul pe partea stângã ..............36

Prezentare generalã, autovehicule cu volanul pe partea dreaptã .............38

Panoul de instrumente mixt ......................................................................40

Lãmpile de control ºi de avertizare .......................................................... 42

Ecranul pentru afiºarea informaþiilor .........................................................45

Comutatoarele de pe consola centralã..................................................... 46

Panoul de control al iluminãrii ..................................................................49

Maneta din partea stângã ........................................................................51

Computerul de bord ................................................................................. 52

Maneta din partea dreaptã .......................................................................53

Tempomatul (dotare opþionalã) .................................................................55

Reglarea volanului, frâna de parcare .......................................................56

Priza electricã, bricheta ............................................................................57

Geamurile acþionate electric .....................................................................58

Oglinzile retrovizoare ºi cele exterioare ...................................................61

Trapa acþionatã electric (dotare opþionalã) ...............................................65

02INSTRUMENTE ªI BUTOANE DE COMANDÃ

02 Instrumente ºi butoane de comandã

36

Prezentare generalã, autovehicule cu volanul pe partea stângã

02

02 Instrumente ºi butoane de comandã

37

Prezentare generalã, autovehicule cu volanul pe partea stângã

02

1. Lãmpi de ceaþã

2. Faruri, lãmpi de poziþie/parcare

3. Lampa de ceaþã spate

4. Semnalizatoare de direcþie, selectarefazã

5. Tempomat

6. Claxon

7. Panou mixt de instrumente

8. Tastatura pentru telefon/sistemul audio

9. ªtergãtoare de parbriz

10.Frâna de parcare

11.Panoul de comutatoare

12.Controlul climatizãrii

13.Sistemul audio

14.Priza electricã, bricheta

15.Semnalizatoare de avarie

16.Torpedo

17.Duze de ventilaþie pe planºa de bord

18.Ecran de afiºare a informaþiilor

19. Indicatorul de temperaturã

20.Contorul de parcurs total, contorul deparcurs parþial/tempomat

21.Vitezometrul

22.Semnalizatoare de direcþie

23.Tahometru

24.Temperaturã exterioarã, ceas, poziþiatransmisiei

25.Nivelul carburantului

26.Lãmpi de control ºi de avertizare

27.Duze de ventilaþie pe planºa de bord

28. Iluminarea instrumentelor de bord

29.Reglarea farurilor

30.Panoul pentru iluminare

31.Lãmpile de lecturã

32. Iluminarea interioarã

33.Comandã, trapã

34.Lampa de avertizare a centurilor

35.Oglinzi retrovizoare

36.Buton pentru închiderea centralizatã atuturor portierelor

37.Blocarea acþionãrii electrice ageamurilor portierelor din spate

38.Comenzi pentru geamurile acþionateelectric

39.Comenzi pentru oglinzile exterioareacþionate electric

40.Suspensiile active FOUR-C

02 Instrumente ºi butoane de comandã

38

Prezentare generalã, autovehicule cu volanul pe partea dreaptã

02

02 Instrumente ºi butoane de comandã

39

Prezentare generalã, autovehicule cu volanul pe partea dreaptã

02

Panoul de comandã de pe portiera ºoferului

1. Lampã de ceaþã spate

2. Faruri, lãmpi de poziþie/parcare

3. Lãmpi de ceaþã

4. ªtergãtoarele de parbriz

5. Tastaturã pentru telefon/sistemul audio

6. Claxonul

7. Panoul de instrumente mixt

8. Tempomatul

9. Semnalizatoarele de direcþie, selectarefazã

10.Frâna de parcare

11.Priza electricã, brichetã

12.Controlul climatizãrii

13.Sistemul audio

14.Panoul de comutatoare

15.Semnalizatoarele de avarie

16.Torpedoul

17.Duze de ventilaþie pe planºa de bord

18.Lãmpi de control ºi de avertizare

19. Indicatorul nivelui de carburant

20.Temperaturã exterioarã, ceas, poziþiatransmisiei

21.Tahometru

22.Semnalizatoare de direcþie

23.Vitezometru

24.Contorul de parcurs total, contorul deparcurs parþial/tempomat

25. Indicator de temperaturã

26.Ecran de afiºare a informaþiilor

27.Duze de ventilaþie pe planºa de bord

28.Panoul pentru iluminare

29.Reglarea farurilor

30. Iluminarea instrumentelor de bord

31.Lãmpile de lecturã

32. Iluminarea interioarã

33.Comandã, trapã

34.Lampã de avertizare a centurilor

35.Oglindã retrovizoare

36.Buton pentru închiderea centralizatã atuturor portierelor

37.Blocarea acþionãrii electrice ageamurilor portierelor din spate

38.Comenzi pentru geamurile acþionateelectric

39.Comenzi pentru oglinzile exterioareacþionate electric

40.Suspensiile active FOUR-C

02 Instrumente ºi butoane de comandã

40

Panoul de instrumente mixt

02

1. Indicatorul de temperaturãAfiºeazã temperatura sistemului de rãcire amotorului. Dacã temperatura este excesivã ºiacul intrã în zona roºie, pe panou este afiºatun mesaj de avertizare. Reþineþi cã lãmpilesuplimentare montate în faþa grileiradiatorului diminueazã capacitate de rãcirela temperaturi exterioare ridicate în cazulsolicitãrii intense a motorului.

2. Ecranul de afiºare a informaþiilorInformaþiile ºi mesajele de avertizare suntprezentate pe ecran.

3. VitezometrulIndicã viteza de deplasare a autovehiculului.

4. Contorul de parcurs parþial, T1 ºi T2Contoarele de parcurs parþial sunt utilizatepentru mãsurarea distanþelor scurte. Cifra dinpartea dreaptã indicã zecimile de kilometru.Pentru resetare, apãsaþi butonul mai mult de2 secunde. Comutaþi între contoarele deparcurs prin apãsarea scurtã a butonului.

5. Lampa de control a tempomatuluiVezi pagina 55.

6. Contorul de parcursContorul de parcurs total indicã distanþatotalã parcursã de autovehicul.

7. Lampa de control pentru faza lungã

8. Lampa de avertizareÎn cazul apariþiei unei defecþiuni, lampa seaprinde ºi un mesaj este afiºat pe ecran.

9. TahometrulIndicã turaþia motorului în mii de rotaþii peminut (rpm). Evitaþi intrarea aculuitahometrului în zona roºie.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

41

Panoul de instrumente mixt

02

10. Indicatorul transmisiei automateIndicã programul de schimbare a treptelor devitezã selectat. Dacã autovehiculul este dotatcu transmisie automatã Geartronic ºi utilizaþimodul de comandã manualã, este afiºatãtreapta curent selectatã.

11. Indicatorul temperaturii exterioareAfiºeazã temperatura exterioarã. Cândtemperatura se situeazã între +2 °C ºi –5 °C,pe ecran este afiºat un simbol sub forma unuifulg de zãpadã. Acest simbol are rolul deavertisment referitor la carosabilul alunecos.În timpul staþionãrii autovehiculului sau lascurt timp dupã aceea, este posibil catemperatura exterioarã indicatã sãdepãºeascã temperatura realã.

12. CeasulPentru setarea ceasului rotiþi butonul.

13. Indicatorul nivelului de carburantLa aprinderea lãmpii de pe panoul deinstrumente, rezervorul conþine aproximativ8 litri de carburant utilizabil.

14. Lãmpile de control ºi de avertizare

15. Lãmpile de control pentrusemnalizarea direcþiei — stânga/dreapta.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

42

Lãmpile de control ºi de avertizare

02

Lãmpile de control ºi de avertizare

Toate lãmpile de control ºi avertizare1 seaprind la rotirea cheii în contact în poziþia IIînainte de pornirea autovehiculului. Scopulacestei proceduri constã în verificareafuncþionãrii lãmpilor de control/avertizare. Lapornirea motorului, toate lãmpile de control ºide avertizare trebuie sã se stingã, cu excepþialãmpii de control a frânei de mânã, care sestinge la eliberarea acesteia.

Dacã motorul nu porneºte îninterval de cinci secunde, toatelãmpile se sting, cu excepþialãmpilor de avertizare asupradefecþiunilor la sistemul de controlal emisiilor ºi asupra presiuniiscãzute a uleiului. În funcþie dedotãrile autovehiculului, anumite

lãmpi pot fi lipsite de funcþie.

Lãmpile de avertizare din centrulpanoului de instrumente

Culoarea luminii emise de acestelãmpi de avertizare este roºu saugalben, în funcþie de gravitateadefecþiunii.

Lampã de avertizare roºie– Opriþi autovehiculul într-un loc sigur. Nuconduceþi în continuare autovehiculul.

– Citiþi mesajul afiºat pe ecranul de informaþii.

– Reparaþi defecþiunea dupã cum esteindicat sau contactaþi un atelier Volvoautorizat.

Lãmpile ºi mesajele text sunt vizibile pânã laremedierea defecþiunii.

Lampã de avertizare galbenã:– Citiþi mesajul afiºat pe ecranul de informaþii.

– Acþiunea recomandatã.

Mesajele text sunt dezactivate prin intermediulbutonului READ (Citire), vezi pagina 45, saudispar automat dupã 2 minute.

La afiºarea mesajului text TIME FORREGULAR SERVICE (Datã programatãpentru revizia tehnicã), lampa de avertizareeste stinsã ºi mesajul text este dezactivat prinintermediul butonului READ (Citire) sau suntdezactivate automat dupã 2 minute.

Defecþiune la sistemul ABSDacã aceastã lampã se aprinde,sistemul nu funcþioneazã.Sistemul normal de frânare alautovehiculului funcþioneazã încontinuare, dar fãrã funcþia ABS.

– Opriþi autovehiculul într-un loc sigur ºiopriþi motorul.

– Reporniþi motorul.

Dacã simbolul de avertizare rãmâne aprins,conduceþi autovehiculul la un atelier Volvoautorizat pentru verificarea sistemului ABS.

Defecþiune la sistemul de frânareDacã aceastã lampã se aprinde,nivelul lichidului de frânã esteprea scãzut.

1 În cazul anumitor variante de motorizare, nuse foloseºte lampa de avertizare pentrupresiunea scãzutã a uleiului. Semnalele deavertizare se transmit prin intermediulmesajelor text de pe ecran, vezi pagina 186

02 Instrumente ºi butoane de comandã

43

Lãmpile de control ºi de avertizare

02

– Opriþi autovehiculul în tr-un loc sigur ºiverificaþi nivelul lichidului de frânã dinrezervor.

Dacã nivelul în rezervor se situeazã sub cotaMIN, nu este recomandatã continuareacãlãtoriei. Este necesarã tractareaautovehiculului la un atelier Volvo autorizatpentru verificarea sistemului de frânare.

Dacã lãmpile de avertizare pentrusistemul de frânare ºi sistemulABS se aprind simultan, esteposibil sã existe o defecþiune larepartitorul forþei de frânare.– Opriþi autovehiculul într-un locsigur ºi opriþi motorul. Reporniþimotorul.

• Dacã ambele lãmpi se sting, a fost oeroare de indicare.

• Dacã lãmpile rãmân aprinse, verficaþinivelul lichidului de frânã din rezervor. Vezipagina 189.

• Dacã nivelul în rezervor se situeazã subcota MIN, nu este recomandatãcontinuarea cãlãtoriei. Este necesarãtractarea autovehiculului la un atelierVolvo autorizat pentru verificareasistemului de frânare.

• Dacã nivelul lichidului este normal ºilãmpile rãmân aprinse, conduceþiautovehiculul cu atenþie la cel mai apropiat

atelier Volvo autorizat pentru verificareasistemului de frânare.

Lampa de avertizare pentru purtareacenturilor de siguranþã

Aceastã lampã este aprinsã pânãla fixarea centurii de siguranþã decãtre ºofer.

Presiune scãzutã a uleiului1

Dacã lampa se aprinde în timpulconducerii, presiunea uleiului demotor este prea scãzutã. Opriþiimediat motorul ºi verificaþi nivelululeiului de motor. Dacã lampa se

aprinde ºi nivelul uleiului este normal,contactaþi un atelier autorizat Volvo.

Defecþiune la sistemul de control alemisiilor de noxe al autovehiculului

Conduceþi autovehiculul la unatelier Volvo autorizat pentruverificarea sistemului.

Defecþiune la sistemul SRSDacã lampa rãmâne aprinsã saudacã lumineazã în timpulconducerii înseamnã cã a fostdetectatã o defecþiune la sistemulSRS (airbagurile frontale).

Conduceþi autovehiculul la un atelier Volvoautorizat pentru verificarea sistemului.

Alternatorul nu realizeazã încãrcareabateriei

Dacã lampa se aprinde în timpulconducerii, a apãrut o defecþiunela sistemul electric. Contactaþi unatelier Volvo autorizat.

Sistemul de preîncãlzire a motorului(diesel)

Aceastã lampã de control indicãpreîncãlzirea motorului. Pornireaautovehiculului este posibilã lastingerea lãmpii. Este valabilãnumai pentru autovehiculele cu

motor diesel.

AVERTISMENT

Dacã lãmpile de avertizare pentru sistemulde frânare ºi pentru sistemul ABS suntaprinse simultan, existã pericolul ca roþiledin spate sã derapeze în timpul frânãrilorputernice.

1 În cazul anumitor variante de motorizare, nuexistã lampã de avertizare pentru presiuneascãzutã a uleiului. Semnalele de avertizare setransmit prin intermediul mesajelor text de peecran, vezi pagina 218

02 Instrumente ºi butoane de comandã

44

Lãmpile de control ºi de avertizare

02

Frâna de parcare este acþionatãLampa se aprinde la acþionareafrânei de parcare. Trageþiîntotdeauna maneta frânei deparcare în poziþia extremsuperioarã.

Lampa de ceaþã spateAceastã lampã lumineazã atuncicând lampa de ceaþã spate esteaprinsã.

Lampa de control pentru remorcãAceasta lumineazã intermitentatunci când semnalizatoarele dedirecþie ale autovehiculului ºi aleremorcii sunt în funcþiune. Dacãlampa nu lumineazã intermitent,unul dintre semnalizatoarele de

direcþie ale remorcii sau ale autovehicululuieste defect.

Sistemele de control al stabilitãþii STCºi DSTC

Diferitele funcþii ºi simboluri alesistemului sunt descrise lapagina 124.

NOTÃ

Lampa se aprinde la acþionarea frânei deparcare, indiferent de forþa cu care aceastaeste acþionatã.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

45

Ecranul pentru afiºarea informaþiilor

02

Mesajele afiºate Aprinderea unei lãmpi de control sau deavertizare este însoþitã întotdeauna deafiºarea unui mesaj. Dupã citirea ºiînþelegerea mesajului, apãsaþi butonul READ(citire) (A). Mesajele citite dispar de pe afiºajºi sunt stocate în memorie. Mesajelereferitoare la defecþiuni rãmân în memoriepânã la remedierea defecþiunii.Mesajele referitoare la defecþiuni foarte gravenu pot fi ºterse de pe afiºaj. Acestea suntafiºate pânã la remedierea defecþiunii.Mesajele stocate în memorie pot fi recitite.Pentru vizualizarea mesajelor stocate apãsaþibutonul READ (citire) (A). Derulaþi mesajelestocate în memorie prin apãsarea butonuluiREAD (Citire).Apãsaþi butonul READ (Citire) pentrureturnarea mesajelor citite în memorie.

NOTÃ

În cazul în care un mesaj de avertizare esteafiºat în timpul navigãrii în meniulcalculatorului de bord sau când doriþi sãutilizaþi telefonul, este necesarã confirmareaîn prealabil a citirii mesajului prin apãsareabutonului READ (citire) (A).

Mesaj SpecificaþieSTOP SAFELY (OPRIÞI ÎN SIGURANÞÃ) Opriþi autovehiculul ºi motorul cu grijã. Pericol grav de defecþiune.STOP ENGINE (OPRIÞI MOTORUL) Opriþi autovehiculul în siguranþã ºi opriþi motorul. Pericol grav de defecþiune.

SERVICE URGENT (REVIZIE TEHNICÃ NECESARÃURGENT)

Asiguraþi transportarea imediatã a autovehiculului la un atelier Volvo autorizat.

SEE MANUAL (CONSULTAÞI MANUALUL) Consultaþi manualul de utilizare.

SERVICE REQUIRED (REVIZIE TEHNICÃ NECESARÃ) Asiguraþi transportarea autovehiculului la un atelier Volvo autorizat cât mai curând posibil.FIX NEXT SERVICE (URMATOAREA REVIZIE TEHNICÃ) Efectuaþi revizia tehnicã periodicã la expirarea intervalului.TIME FOR REGULAR SERVICE (INTERVAL ÎNTREREVIZIILE TEHNICE PERIODICE)

Dataprogramatãpentru revizia tehnicã la unatelier autorizat Volvo. Data afiºãrii mesajului este determinatã denumãrulde kilometri parcurºi, denumãrul de luni de la ultima revizie tehnicã ºi de intervalul total de funcþionare amotorului.

SOOT FILTER FULL — SEE MANUAL(FILTRUL DEPARTICULE ANCRASAT — CONSULTAÞI MANUALUL)

Filtrul de motorinã necesitã curãþare, vezi pagina 114.

STC/DSTC SPIN CONTROL OFF (SISTEMUL DECONTROL AL TRACÞIUNII STC/DSTC DEZACTIVAT)

Funcþionarea sistemului de control al stabilitãþii ºi tracþiunii este redusã; pentru mai multe variante, vezipagina 124.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

46

Comutatoarele de pe consola centralã

02

Suspensiile active, Four-C (dotareopþionalã)

Pentru a selecta setareaConfort sau Sport asuspensiilor, apãsaþi acestbuton, vezi pagina 126.Ecranul pentru informaþiiindicã setarea curentã timpde 10 secunde.

BLIS (Blind Spot Information System -Sistemul de informare unghi mort)(dotare opþionalã)

Apãsaþi butonul pentrudezactivarea saureactivarea funcþiei. Pentruinformaþii suplimentare,vedeþi pagina 149.

Sistemul DSTC (controlul dinamic alstabilitãþii ºi tracþiunii)

Acest buton este utilizatpentru reducerea saureactivarea funcþiilorsistemului DSTC.

Când LED-ul integrat înbuton este aprins, sistemul

DSTC este activat (exceptând cazurile încare existã o defecþiune).

Opriþi apãsarea butonului timp de minimum ojumãtate de secundã pentru reducereafuncþionalitãþii sistemului DSTC. LED-ulintegrat în buton se stinge ºi mesajulDSTC ANTI-SKID OFF (SISTEMUL DECONTROL AL TRACTIUNII DSTCDEZACTIVAT) este afiºat pe ecran.

Sistemul DSTC este reactivat la repornireamotorului. Pentru informaþii suplimentare,vezi pagina 149.

NOTÃ

Ordinea butoanelor poate fi diferitã.

AVERTISMENT

Reþineþi cã manevrabilitatea autovehicululuipoate fi modificatã în cazul dezactivãriisistemului DSTC.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

47

Comutatoarele de pe consola centralã

02

Priza electricã/Bricheta (dotareopþionalã)

Priza electricã poate fiutilizatã pentru alimentareadiverselor accesorii de12 V, de exemplu, telefoanemobile sau cutii frigorifice.

Cheia trebuie sã se afle încontact cel puþin în poziþia I

pentru ca priza sã fie funcþionalã.

Bricheta este activatã prin apãsareabutonului în interior. Dupã încãlzireabrichetei, butonul este proiectat din nou înexterior. Extrageþi bricheta pentru utilizare.Din motive de siguranþã, menþineþi capaculînchis întotdeauna când priza nu esteutilizatã. Intensitatea maximã a curentuluifurnizat este de 10 A.

Rabatarea tetierelor scaunelorexterioare din spate (funcþieopþionalã)

Nu rabataþi tertierele dacãscaunele respective suntocupate.

– Rotiþi cheia în contact lapoziþia I sau II.–Pentru a rabata tetierelespate înainte pentru o

vizibilitate, mai bunã, apãsaþi acest buton.

Tetierele pot fi readuse în poziþia verticalãmanual.

Atunci când doriþi sã rabataþi spãtarelescaunelor din spate, asiguraþi-vã mai întâi cãtetierele se aflã în poziþie verticalã.

Oglinzile exterioare pliabile cuacþionare electricã (dotare opþionalã)

Acest buton este utilizatpentru plierea oglinzilorexterioare dacã suntdepliate ºi pentru depliereaacestora dacã sunt pliate.

În cazul plierii sau deplieriiaccidentale a unei oglinzi

exterioare, procedaþi dupã cum urmeazã:

– Depliaþi manual oglinda pânã la capãtulcursei.

– Rotiþi cheia în poziþia II a comutatorului decontact.

– Pliaþi ºi depliaþi din nou oglinda prinintermediul butonului.

Oglinzile exterioare au revenit acum lapoziþiile fixe iniþiale.

Sistemul de asistare a parcãrii (dotareopþionalã)

Sistemul este activatîntotdeauna la pornireaautovehiculului. Apãsaþibutonul pentrudezactivarea/reactivareasistemului de asistare aparcãrii. Vezi de asemenea

pagina 127.

Încuierea capotei portbagajului (pentruanumite þãri)

Pentru a încuia capotaportbagajului, apãsaþi acestbuton. Capota portbagajuluiva rãmâne încuiatã chiardacã portierele suntdescuiate manual, cuajutorul cheii, al

telecomenzii cheii, sau al cheii de serviciu.

Dezactivarea funcþiei de blocare ºi adetectoarelor

Utilizaþi acest buton pentru adezactiva funcþia de blocare(portierele nu pot fi deschisedin interior atunci când suntîncuiate). Acest buton poatefi utilizat, de asemenea,pentru dezactivarea

detectoarelor de miºcare ºi de înclinare aautovehiculului asociate sistemului de alarmã1

– de exemplu, în cazul transportãriiautovehiculului cu un bac. LED-ul se aprindecând funcþiile sunt dezactivate.

Lãmpile auxiliare (accesoriu)Utilizaþi acest buton pentruactivarea sau dezactivareafuncþiei de aprinderesimultanã a lãmpilor auxiliare

1Dotare opþionalã

02 Instrumente ºi butoane de comandã

48

Comutatoarele de pe consola centralã

02

ºi a farurilor. LED-ul integrat în buton esteaprins când funcþia este activatã.

Farurile active Bi-Xenon ABL (dotareopþionalã)

Fasciculul farurilor ABLurmeazã miºcãrile volanuluiîn timp ce conduceþi.Funcþia este activatãautomat la pornireaautovehiculului ºi poate fiactivatã/dezactivatã prin

apãsarea butonului. La activarea funcþiei,lampa integratã în buton se aprinde.

Reglarea fasciculului farurilor pentrutrafic pe partea dreaptã/stângãTineþi butonul apãsat cel puþin timp de5 secunde. Autovehiculul trebuie sã fiestaþionat la schimbarea direcþiei farurilor.

Pe afiºaj apare mesajul DIPPEDBEAM SETT. F. RIGHT TRAFFIC (Fazascurtã reglatã pentru trafic pe parteadreaptã) sau DIPPED BEAM SETT. F. LEFTTRAFFIC (Fazã scurtã reglatã pentru traficpe partea stângã). Pentru mai multeinformaþii ºi pentru adaptarea fascicululuifarurilor cu halogen Bi-Xenon, vezipagina 143.

Semnalizatoare de avarie

Utilizaþi semnalizatoarele de avarie(funcþionarea simultanã a tuturorsemnalizatoarelor de direcþie) cândautovehiculul este oprit într-un loc în carepoate constitui un pericol sau un obstacolpentru ceilalþi participanþi la trafic. Apãsaþibutonul pentru activarea funcþiei.

Degivratoarele pentru oglinzileexterioare ºi lunetã

Încãlzirea este utilizatãpentru îndepãrtareagheþii sau acondensului de pelunetã ºi de pe oglinzileexterioare.

Apãsaþi butonul pentrupornirea degivrãriilunetei ºi a oglinzilorexterioare. LED-ul dincomutator se aprinde.

Degivrarea este întreruptã automat dupãaproximativ 12 minute.

Scaunele din faþã încãlzitePentru informaiisuplimentare,vezipagina 73 sau 75.

NOTÃ

Reglementãrile referitoare la utilizareasemnalizatoarelor de avarie diferã de la oþarã la alta.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

49

Panoul de control al iluminãrii

02

Farurile

Aprinderea automatã a fazei scurte(pentru anumite þãri)Faza scurtã este aprinsã automat la rotireacheii în poziþia II în comutatorul de contact, cuexcepþia cazului când comutatorul pentru

faruri (1) se aflã în poziþia centralã. Dacã estenecesar, aprinderea automatã a fazei scurtepoate fi dezactivatã la un atelier Volvoautorizat.

Aprinderea automatã a fazei scurte / afazei lungi– Rotiþi cheia în comutatorul de contact înpoziþia II.

– Faza scurtã este activatã prin rotireacomutatorului pentru faruri (1) spredreapta, pânã la capãtul cursei.

– Faza lungã este activatã prin deplasareamanetei din partea stângã spre volan pânãla capãtul cursei urmatã de eliberarea ei,vezi pagina 51.

Lãmpile se sting automat la rotirea cheii încomutatorul de contact în poziþia I sau 0.

Lãmpile de poziþieLãmpile de poziþie pot fi aprinse indiferent depoziþia cheii în comutatorul de contact.

– Rotiþi comutatorul pentru faruri (1) înpoziþia centralã.

La rotirea cheii în poziþia II în comutatorul decontact, atât lãmpile de poziþie cât ºi lampade iluminare a plãcuþei de înmatriculare seaprind mereu.

Reglarea farurilorÎncãrcãtura autovehiculului modificã unghiulfasciculelor farurilor, ceea ce poate determinaorbirea participanþilor la trafic ce sedeplaseazã din sens opus. Pentru a evitaacest fenomen, recurgeþi la reglarea farurilor.

– Rotiþi cheia în comutatorul de contact înpoziþia II.

– Rotiþi comutatorul pentru faruri (1) într-unadintre poziþiile extreme.

– Rotiþi rozeta (3) în sus sau în jos pentru aridica sau coborî fasciculele farurilor.

Autovehiculele dotate cu faruri Active Bi-Xenon ºi Bi-Xenon1 dispun de un sistem dereglare automatã; de aceea, rozeta (3) esteabsentã.

Iluminarea instrumentelor de bordIluminarea instrumentelor de bord esteactivatã atunci când cheia se aflã în poziþia IIa comutatorului de contact, iar comutatorulpentru faruri (1) se aflã într-una dintre poziþiileextreme. Iluminarea este redusã automat întimpul zilei ºi poate fi reglatã manual în timpulnopþii.

– Rotiþi rozeta (5) în sus sau în jos pentru aamplifica sau reduce iluminarea.

Poziþie SpecificaþieAprinderea automatã/dezactivarea fazei scurte. Numaiclaxonul optic.Lãmpile de poziþie

Aprinderea automatã a fazeiscurte. Faza lungã ºi claxonuloptic pentru faza lungãfuncþioneazã în aceastã poziþie.

1 Dotare opþionalã.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

50

Panoul de control al iluminãrii

02

Lãmpile de ceaþã

2 — Proiectoarele de ceaþã (dotareopþionalã)Proiectoarele de ceaþã pot fi aprinse simultancu farurile sau cu lãmpile de poziþie.

– Apãsaþi butonul (2).

Lampa integratã în butonul (2) este aprinsãcând proiectoarele de ceaþã sunt aprinse.

4 — Lampa de ceaþã spateLampa de ceaþã spate poate fi aprinsã numaisimultan cu farurile sau cu proiectoarele deceaþã.

– Apãsaþi butonul (4).

Lampa de control pentru lampa de ceaþãspate de pe panoul de instrumente mixt ºiLED-ul integrat în butonul (4) se aprindsimultan cu lampa de ceaþã spate.

Farurile active Bi-Xenon ABL (dotareopþionalã)

Fasciculul farurilor ABL urmeazã miºcãrilevolanului în timp ce conduceþi. Funcþia esteactivatã automat la pornirea autovehiculului ºipoate fi activatã/dezactivatã utilizând butonuldin consola centralã, vezi pagina 48.

NOTÃ

Reglementãrile referitoare la utilizarealãmpilor de ceaþã variazã de la o þarã la alta.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

51

Maneta din partea stângã

02

Poziþiile manetei

1. Semnalizare scurtã a direcþiei

2. Semnalizare continuã a direcþiei

3. Claxon optic pentru faza lungã

4. Comutare între fazele farurilor ºiiluminare de proximitate

Semnalizatoarele de direcþie

Semnalizarea continuã a direcþiei– Deplasaþi maneta în sus sau în jos pânã lacapãtul cursei (2).

Maneta rãmâne în aceastã poziþie ºi estedeplasatã înapoi manual sau automat, prinrotirea volanului.

Semnalizarea scurtã a direcþiei– Miºcaþi maneta în poziþia de sus sau dejos (1) ºi eliberaþi, maneta se întoarce apoiîn poziþia principalã sau mutaþi maneta înpoziþia (2), dupã care readuceþi-o în poziþiainiþialã.

Semnalizatoarele de direcþie lumineazãintermitent de trei ori.

Secvenþa de semnalizare scurtã esteîntreruptã imediat dacã se indicãsemnalizarea în direcþia opusã.

Comutarea între fazele farurilorPentru a putea aprinde faza lungã, cheiatrebuie sã se afle în poziþia II în comutatorulde contact.

– Rotiþi comutatorul pentru faruri spredreapta pânã la capãtul cursei,vezi pagina 49.

– Deplasaþi maneta spre volan pânã lacapãtul cursei (4) ºi eliberaþi-o.

Claxon optic pentru fazã lungã– Deplasaþi uºor maneta spre volan înpoziþia (3).

Faza lungã rãmâne aprinsã pânã laeliberarea manetei.

Iluminarea de proximitateAnumite lãmpi exterioare pot fi menþinuteaprinse ºi utilizate ca iluminare de proximitatedupã încuierea autovehiculului. Intervalul detemporizare este de 30 de seconde1, darpoate fi modificat pânã la 60 sau 90 desecunde.

– Scoateþi cheia din comutatorul de contact.

– Deplasaþi maneta spre volan pânã lacapãtul cursei (4) ºi eliberaþi-o.

– Pãrãsiþi autovehiculul ºi încuiaþi portiera.

1 Setare implicitã.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

52

Computerul de bord

02

Computerul de bord (dotareopþionalã)

ComenzilePentru a derula informaþiile computerului debord, rotiþi treptat butonul de reglare (B) însus sau în jos. Continuaþi rotirea pentru areveni la punctul de plecare.

FuncþiiComputerul de bord afiºeazã urmãtoareleinformaþii:

• AVERAGE SPEED (VITEZA MEDIE)

• SPEED IN MILES PER HOUR1 (viteza înmile/h)

• INSTANTANEOUS (CONSUMULINSTANTANEU DE CARBURANT)

• AVERAGE (CONSUMUL MEDIU DECARBURANT)

• KILOMETRES TO EMPTY TANK(AUTONOMIA CU REZERVA DECARBURANT DIN REZERVOR)

• STC/DSTC (SISTEMELE DE CONTROLSTC/DSTC), vezi pagina 124

Viteza medieViteza medie de la ultima resetare(RESETARE). Când luaþi contactul, vitezamedie este memoratã ºi utilizatã ca bazã decalcul pentru noua valoare, la reluareaconducerii autovehiculului. Aceastã valoarepoate fi resetatã prin intermediul butonuluiRESETARE (C) de pe manetã.

Viteza în mile pe orã1

Viteza curentã este afiºatã în kilometri pe orãdacã vitezometrul este gradat în km/h. Dacãeste gradat în mile pe orã, viteza curentã esteafiºatã în mph.

Consumul instantaneu de carburantValoarea instantanee a consumului decarburant, calculatã la intervale de osecundã. Cifra afiºatã pe ecran esteactualizatã la fiecare douã secunde. În timpulstaþionãrii autovehiculului, pe ecran esteafiºat simbolul "----".

Consumul mediu de carburantConsumul mediu de carburant de la ultimaresetare. Resetaþi cu ajutorul butonuluiRESET (resetare).

Autonomia cu rezerva de carburant dinrezervorCalculul se bazeazã pe consumul mediu decarburant pentru ultimii 30 km ºi pe volumulde carburant rãmas. Acesta indicã distanþacorespunzãtoare care poate fi parcursã cucantitatea de carburant rãmasã în rezervor.Când autonomia se situeazã sub 20 km,simbolul "----" este afiºat pe ecran.

NOTÃ

Dacã un mesaj de avertizare întrerupeutilizarea computerului de bord, mesajultrebuie confirmat. Pentru confirmareamesajului, apãsaþi butonulREAD (CITIRE)(A) ºi reveniþi la funcþia computerului de bord.

1 Anumite þãri.

NOTÃ

În cazul utilizãrii unui dispozitiv de încãlzirealimentat cu carburant, este posibil cavaloarea indicatã sã fie uºor eronatã.

NOTÃ

În cazul utilizãrii unui dispozitiv de încãlzirealimentat cu carburant (dotare opþionalã/accesoriu), este posibil ca valoarea indicatãsã fie uºor eronatã.

NOTÃ

În cazul utilizãrii unui dispozitiv de încãlzirealimentat cu carburant (dotare opþionalã/accesoriu) sau dacã stilul de conducere s-aschimbat, este posibil ca valoarea indicatãsã fie uºor eronatã.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

53

Maneta din partea dreaptã

02

ªtergãtoarele de parbriz

ªtergãtoare de parbriz opriteªtergãtoarele de parbriz suntoprite când maneta se aflã înpoziþia 0.

O singurã cursãRidicaþi maneta pentru a realiza osingurã cursã a ºtergãtoarelor.

ªtergere intermitentãPerioada dintre ºtergeri poate fireglatã. Rotiþi rozeta (1) în suspentru un interval mai scurt între

ºtergeri. Rotiþi-o în jos pentru a mãriintervalul.

ªtergere continuãªtergãtoarele funcþioneazã lafrecvenþã normalã.

ªtergãtoarele funcþioneazã lafrecvenþã ridicatã.

Senzorul de ploaie (dotare opþionalã)Senzorul de ploaie activeazã automatºtergãtoarele de parbriz în funcþie decantitatea de apã detectatã pe parbriz.Sensibilitatea senzorului de ploaie poate fireglatã prin intermediul rozetei (1).

Rotiþi în sus rozeta de reglare pentru a creºtesensibilitatea ºi în jos pentru a o reduce. (Ocursã suplimentarã este efectuatã atuncicând rozeta este rotitã în sus).

Activare/dezactivareLa activarea senzorului de ploaie, cheiatrebuie sã se afle în poziþia I sau II încomutatorul de contact, iar maneta pentru

controlarea ºtergãtoarelor trebuie sã se afleîn poziþia 0 (dezactivat).

Pentru activarea senzorului de ploaie:

– apãsaþi butonul (2). LED-ul integrat înbuton se aprinde pentru a indica activareasenzorului de ploaie.

Pentru dezactivarea senzorului de ploaie, fie:

– apãsaþi butonul (2) fie

– deplasaþi maneta în jos la un alt programde funcþionare a ºtergãtoarelor.

Dacã maneta este ridicatã,senzorul de ploaie va rãmâneactiv, ºtergãtoarele vor efectua o

cursã suplimentarã ºi apoi vor reveni înmodul activare automatã la revenireamanetei în poziþia 0.

Senzorul de ploaie este dezactivat automat lascoaterea cheii din comutatorul de contactsau la cinci minute dupã luarea contactului.

IMPORTANT

Utilizaþi lichid de spãlare în cantitãþisuficiente la curãþarea parbrizului prinintermediul ºtergãtoarelor. Parbrizul trebuiesã fie umed în timpul funcþionãriiºtergãtoarelor de parbriz.

IMPORTANT

În cazul utilizãrii spãlãtoriilor automate:dezactivaþi senzorul de ploaie prin apãsareabutonului (2) când cheia se aflã în poziþia Isau II în comutatorul de contact. În cazcontrar, este posibilã pornirea automatã aºtergãtoarelor ºi deteriorarea acestora.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

54

Maneta din partea dreaptã

02

Spãlãtorul de parbrizTrageþi maneta spre volan pentru activareaspãlãtoarelor de parbriz. Dupã eliberareamanetei, ºtergãtoarele vor mai efectuacâteva curse.

Spãlãtoarele de faruri (disponibile caopþiune pentru anumite pieþe)Utilizarea spãlãtorului de parbriz activeazãautomat spãlãtorul de faruri.

Spãlãtorul de faruri cu presiune ridicatãconsumã o mare cantitate de lichid despãlare. Pentru economisirea lichidului,farurile sunt spãlate la fiecare cinci acþionãriale spãlãtorului de parbriz (într-un interval dezece minute). Dupã expirarea celor 10 minutede la ultima spãlãre a parbrizului, farurile suntdin nou spãlate cu presiune ridicatã la primaspãlare a parbrizului. Rotiþi mânerul cãtrevolan pentru a spãla numai parbrizul.

Spãlarea în regim redusÎn cazul în care conþinutul rezervorului delichid de spãlare este de aproximativ un litru,alimentarea spãlãtorului de faruri esteîntreruptã pentru a acorda prioritate curãþãriiparbrizului.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

55

Tempomatul (dotare opþionalã)

02

Activarea

Comenzile tempomatului sunt situate înpartea stângã a volanului.

– Stabilirea vitezei dorite:

– Apãsaþi butonul CRUISE (TEMPOMAT).Simbolul CRUISE (TEMPOMAT) esteafiºat pe panoul de instrumente mixt.

– Pentru fixarea vitezei autovehicululuiatingeþi simbolul + sau —. SimbolulCRUISE-ON (TEMPOMAT ACTIVAT) esteafiºat pe panoul de instrumente mixt.

Tempomatul nu poate fi activat la vitezesub 30 km/h sau peste 200 km/h.

Creºterea sau reducerea vitezei

– Creºteþi sau reduceþi viteza menþinândapãsat + sau–. La eliberarea butonului,viteza autovehiculului este programatã canoua vitezã de referinþã.

O apãsare scurtã (mai puþin de jumãtate desecundã) pe simbolul + sau– modificãviteza cu 1 km/h.

Dezactivarea temporarãApãsaþi 0 pentru dezactivarea temporarã atempomatului. Simbolul CRUISE(TEMPOMAT) va fi afiºat pe panoul deinstrumente mixt. Viteza setatã anterior estestocatã în memorie.Tempomatul este dezactivat temporar, deasemenea, când:• este acþionatã pedala de frânã sau pedalade ambreiaj

• viteza scade sub 25–30 km/h ladeplasarea în rampã1

• maneta schimbãtorului de viteze estedeplasatã în poziþia N

• are loc patinarea sau blocarea roþilor.• are loc o creºtere temporarã a vitezei peun interval ce depãºeºte un minut.

Revenirea la viteza programatãApãsaþi acest buton pentrurevenirea la viteza setatã anterior.SimbolulCRUISE-ON(TEMPOMATACTIVAT)esteafiºatpe panoul de instrumente mixt.

DezactivareaApãsaþi CRUISE (TEMPOMAT) pentrudezactivarea tempomatului. SimbolulCRUISE ON (TEMPOMAT ACTIVAT) disparede pe panoul de instrumente mixt.

NOTÃ

O creºtere temporarã a vitezei (interval subun minut) prin intermediul pedalei deacceleraþie, de exemplu, în cazul efectuãriiunei manevre de depãºire, nu afecteazãprogramarea tempomatului. La eliberareapedalei de acceleraþie, autovehiculul vareveni la viteza programatã. 1 În funcþie de tipul motorului

02 Instrumente ºi butoane de comandã

56

Reglarea volanului, frâna de parcare

02

Reglarea volanului

Volanul poate fi reglat atât în plan vertical câtºi în plan longitudinal.– Apãsaþi pârghia de pe partea stângã acoloanei de direcþie.

– Reglaþi apoi volanul în poziþiacorespunzãtoare.

– Pentru fixarea volanului deplasaþi din noupârghia în poziþia iniþialã. În cazul în careîntâmpinaþi dificultãþi la efectuarea acesteiacþiuni, apãsaþi uºor volanul în timpuldeplasãrii pârghiei.

Frâna de parcare (frâna de mânã)

Maneta frânei de parcare este situatã întrescaunele din faþã.

Acþionarea frânei de parcare– Apãsaþi ferm pedala de frânã.

– Ridicaþi ferm maneta frânei de parcarepânã la capãtul cursei.

– Eliberaþi pedala de frânã ºi asiguraþi-vã cãautovehiculul este staþionar.

– Dacã autovehiculul încã mai ruleazã,maneta frânei de parcare trebuie acþionatãmai ferm.

– La parcarea autovehiculului, deplasaþimaneta schimbãtorului în poziþia 1 (pentrutransmisie manualã) sau P (pentrutransmisie automatã).

Parcarea în rampã/pantãDacã autovehiculul este parcat în rampã,orientaþi roþile în direcþie opusã marginiicarosabilului.

Dacã autovehiculul este parcat în pantã,orientaþi roþile spre marginea carosabilului.

Acþionarea frânei de parcare– Apãsaþi ferm pedala de frânã.

– Ridicaþi uºor maneta frânei de parcare,apãsaþi butonul, coborâþi maneta frânei deparcare ºi eliberaþi butonul.

AVERTISMENT

Reglaþi întotdeauna volanul înainte depornirea în cãlãtorie, niciodatã în timpulacesteia. Înainte de pornirea în cãlãtorie,verificaþi dacã volanul se aflã în poziþie fixã.

NOTÃ

La acþionarea frânei de parcare, pe panoulmixt de instrumente este afiºat simbolullãmpii de avertizare aferent, indiferent deforþa cu care este acþionatã frâna.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

57

Priza electricã, bricheta

02

Prizã electricã pentru locurile din spate

Priza electricã poate fi utilizatã pentrualimentarea diverselor accesorii, de exemplu,telefoane mobile sau cutii frigorifice, ºi esteconceputã pentru 12 V. Intensitatea maximãa curentului furnizat este de 10 A.

Pentru ca priza sã fie funcþionalã, cheiatrebuie sã se afle în contact cel puþin înpoziþia I.

Bricheta (dotare opþionalã)– Pentru activare, apãsaþi bricheta.

Dupã încãlzire, bricheta este proiectatã dinnou în exterior. Extrageþi bricheta ºi aprindeþiþigara de la lamelele încãlzite.

AVERTISMENT

Din motive de siguranþã, menþineþi capaculînchis întotdeauna când priza nu esteutilizatã.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

58

Geamurile acþionate electric

02

Utilizarea

Geamurile acþionate electric pot fi controlateprin intermediul butoanelor de pe portiere.Cheia trebuie sã se afle în poziþia I ºi II acomutatorului de contact pentru ca sistemulde acþionare a geamurilor sã fie funcþional.Sistemul de acþionare a geamurilor varãmâne funcþional la oprirea autovehicululuiºi scoaterea cheii din comutatorul de contactcu condiþia ca portierele sã rãmânã închise.Acþionaþi geamurile cu atenþie.

Pentru deschiderea unui geam:– Apãsaþi partea anterioarã a butonului.

Pentru închiderea unui geam:– Ridicaþi partea superioarã a butonului.

Portiera ºoferului

Comenzi, geamuri acþionate electric. A. Faþã B.Spate.

ªoferul poate acþiona toate geamurileelectrice direct de la locul sãu.

Geamurile se închid sau se deschid în douãmoduri:

Acþionarea manualã– Apãsaþi sau ridicaþi uºor unul dintrebutoanele (A) sau (B). Geamurileacþionate electric se ridicã sau se coboarãatâta timp cât butonul este declanºat.

Acþionarea automatã– Apãsaþi sau ridicaþi complet unul dintrebutoanele (A) sau (B), iar apoi eliberaþi-l.Geamurile laterale sunt, în acest caz,deschise sau închise automat. Dacãacþionarea geamului este blocatã de unobiect, deplasarea acestuia va fiîntreruptã.

AVERTISMENT

Asiguraþi-vã cã, la închiderea geamurilor,copiii ºi alþi pasageri nu sunt accidentaþi întimpul efectuãrii acestei operaþiuni. Fiþifoarte atenþi dacã geamurile portierelor dinspate sunt acþionate prin intermediulbutoanelor de pe portiera ºoferului sau dacãgeamurile sunt închise prin intermediultelecomenzii.

AVERTISMENT

Funcþia care întrerupe deplasareageamurilor în cazul blocãrii esteoperaþionalã numai în cazul închideriiautomate, nu ºi în cazul închiderii manuale.

AVERTISMENT

În cazul prezenþei copiilor la bordulautovehiculului:

Nu uitaþi sã întrerupeþi alimentareasistemului de acþionare electricã ageamurilor prin scoaterea cheii dincomutatorul de contact în cazul în carepãrãsiþi autovehiculul.

Asiguraþi-vã cã, la închiderea geamurilor,copiii ºi alþi pasageri nu sunt accidentaþi întimpul efectuãrii acestei operaþiuni.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

59

Geamurile acþionate electric

02

Blocarea acþionãrii electrice ageamurilor portierelor din spate

Blocarea geamurilor portierelor din spateacþionate electric ºi încuietorilor electrice pentrusiguranþa copiilor1.

Geamurile acþionate electric ale portierelordin spate pot fi blocate prin intermediulbutonului de pe portiera ºoferului.

Lampa din comutator se aprindeGeamurile portierelor din spate pot fiacþionate numai prin intermediul butoanelorde pe portiera ºoferului.

Lampa din comutator se stingeGeamurile portierelor din spate pot fiacþionate atât prin intermediul butoanelor decomandã de pe fiecare dintre portierele dinspate, cât ºi prin intermediul butoanelor de peportiera ºoferului.

Scaunul pasagerului din faþã

Scaunul pasagerului din faþã

Butonul de pe portiera pasagerului din faþãacþioneazã numai geamul aferent acesteiportiere.

1Dotare opþionalã.

NOTÃ

Dacã autovehiculul dispune de încuietoripentru siguranþa copiilor situate peportierele din spate, lampa indicã ºiactivarea acestora. În acest caz, portierelenu pot fi deschise din interior. La activareaîncuietorilor pentru siguranþa copiilor, unmesaj text este afiºat pe ecran.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

60

Geamurile acþionate electric

02

Geamurile portierelor din spateacþionate electric

Geamurile portierelor din spate pot fiacþionate prin intermediul butoanelor de peportierele respective sau al butonului de peportiera ºoferului.

Dacã lampa integratã în butonul pentrublocarea acþionãrii geamurilor portierelor dinspate (situatã pe portiera ºoferului) esteaprinsã, geamurile portierelor din spate pot fiacþionate exclusiv prin intermediul butoanelorde pe portiera ºoferului.

Geamurile portierelor din spate sunt acþionateîn acelaºi mod ca cele aferente portierelor dinfaþã.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

61

Oglinzile retrovizoare ºi cele exterioare

02

Oglinda retrovizoare interioarã

Lumina puternicã venitã din spate poate fireflectatã în oglinda retrovizoare interioarã,orbindu-l pe ºofer. Utilizaþi funcþia anti-orbirecând lumina din spate vã deranjeazã.

Funcþia anti-orbireA. Poziþia normalã

B. Poziþia anti-orbire.

Funcþie anti-orbire automatã(dotare opþionalã)Lumina puternicã din spate este automatredusã de cãtre oglinda retrovizoare.

Oglindã retrovizoare cu busolã(dotare opþionalã pentru anumite pieþe)

Oglinda retrovizoare dispune de un ecran încolþul din stânga sus; acesta aratã pe busolãdirecþia în care se îndreaptã partea din faþã aautovehiculului.

Se indicã opt direcþii diferite cu abrevieri înlimba englezã: N(nord), NE (nord-est), E(est), SE(sud-est), S (sud), SW (sud-vest),W(vest) ºi NW (nord-vest).

Dacã busola este activatã ea porneºteautomat în poziþia II din contact sau cândmotorul este pornit.

Porniþi sau opriþi busola prin apãsareabutonului amplasat în spatele oglinzii.

NOTÃ

Comanda nu este disponibilã în cazuloglinzilor cu funcþie anti-orbire automatã.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

62

Oglinzile retrovizoare ºi cele exterioare

02

Utilizaþi, de exemplu, o agrafã de hârtieîndreptatã. Butonul este introdus aproximativ2,5 cm în oglindã.

Setaþi zona corectã pentru busolã

Pãmântul este împãrþit în 15 zone magnetice.Pentru ca busola sã funcþioneze adecvat estenecesar sã alegeþi zona corectã.

– Cheia în poziþia II în comutatorul de contact.– Apãsaþi continuu butonul din spateleoglinzii pentru aproximativ 3 secunde,pânã când pe ecran apare mesajul ZONE(de exemplu, utilizaþi o agrafã îndreptatã).Numãrul zonei curente este afiºat.

– Apãsaþi butonul de câteva ori pânã laafiºarea numãrului zonei geograficenecesare (1–15). Dupã câteva secundeecranul revine pentru a arãta direcþiabusolei, ceea ce înseamnã cã schimbareazonei este completã.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

63

Oglinzile retrovizoare ºi cele exterioare

02

Zone magnetice pentru busolã

CalibrareBusola poate avea nevoie de calibrare pentrua afiºa corect informaþiile. Pentru rezultateoptime, opriþi din funcþiune toþi consumatoriimajori de energie, precum iluminareainterioarã, ventilaþia, încãlzirea lunetei, etc. ºievitaþi prezenþa obiectelor metalice saumagnetice în apropierea oglinzii.

– Opriþia autovehiculul într-un spaþiu largdeschis, menþinând motorul pornit.

– Apãsaþi continuu butonul din spateleoglinzii (de exemplu, utilizaþi o agrafã dehârtie) pânã când apare mesajul CAL(aproximativ 6 secunde).

– Conduceþi încet în cerc la o vitezã demaxim 8 km/h pânã când mesajul CAL

dispare de pe ecran la completareacalibrãrii.

Metodã alternativã de calibrarePorniþi de pe loc în mod obiºnuit. MesajulCALdispare de pe ecran la finalizarea calibrãrii.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

64

Oglinzile retrovizoare ºi cele exterioare

02

Oglinzile exterioare

Butoanele de comandã pentru reglarea celordouã oglinzi exterioare sunt situate în parteaanterioarã a panoului de comandã de peportiera ºoferului.

– Apãsaþi butonul L pentru oglindaexterioarã din partea stângã sau tasta Rpentru oglinda exterioarã din parteadreaptã. LED-ul integrat în buton se aprinde.

– Reglaþi poziþia prin intermediul manetei dincentru.

– Apãsaþi din nou butonul L sau R. Lampase stinge.

Funcþia de memorare a poziþieioglinzilor exterioare (dotare opþionalã)Dacã autovehiculul este dotat cu funcþie dememorare a poziþiei oglinzilor exterioare,aceasta este utilizatã, de asemenea, pentrumemorarea poziþiei scaunului, vezi pagina 83.

Plierea oglinzilor exterioare, vezi pagina 47.

Funcþia de memorare a telecomenziiÎn cazul descuierii autovehiculului prinintermediul uneia dintre telecomenzi ºi almodificãrii poziþiei oglinzilor, aceste noi setãrisunt memorate în telecomandã. Laurmãtoarea descuiere a autovehiculului prinintermediul aceleiaºi telecomenzi, dacãportiera ºoferului este deschisã în interval decinci minute, oglinzile vor fi deplasate înpoziþiile memorate.

Geamurile laterale laminate (dotareopþionalã)Geamurile laterale laminate ale portierelor dinfaþã ºi din spate amelioreazã fonoizolaþiahabitaclului ºi oferã o protecþie superioarãîmpotriva intrãrii prin efracþie.

Stratul hidrofug ºi anti-murdãrire(dotare opþionalã)Geamurile laterale din faþã ºi/sau oglinzileexterioare sunt acoperite cu un strat careasigurã buna vizibilitate chiar ºi în cazul încare plouã.

Geamurile laterale ºioglinzile acoperite cu strathidrofug sunt marcate cu unsimbol de dimensiunireduse. Pentru informaþiiasupra întreþinerii geamurilor,vezi pagina 175.

Oglinzile retrovizoare ºi cele exterioareÎn anumite condiþii meteo, funcþia stratuluianti-murdãrire este îmbunãtãþitã dacã suntutilizate degivratoarele oglinzilor, vezipagina 73 sau 75.

Degivraþi oglinzile exterioare:

• dacã sunt acoperite de gheaþã sau zãpadã.

• în condiþii de ploaie torenþialã ºi de drumnoroios.

• dacã sunt aburite.

AVERTISMENT

Reglaþi oglinzile înainte de începerea cãlãtoriei.

AVERTISMENT

Unghiul de deschidere al oglinzii exterioarede pe partea ºoferului este larg pentru afurniza o vizibilitate optimã. Este posibil caobiectele sã parãmai îndepãrtate decât suntîn realitate.

IMPORTANT

Nu utilizaþi racleta pentru îndepãrtarea gheþiide pe oglinzi, deoarece aceasta poatezgâria geamul oglinzilor ºi poate provocadeteriorarea straturilor hidrofug ºi anti-murdãrire.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

65

Trapa acþionatã electric (dotare opþionalã)

02

Poziþiile de deschidere

Butoanele de comandã sunt situate încapitonajul pavilionului. Trapa dispune dedouã poziþii de deschidere:• poziþia de ventilaþie, ridicatã la margineaposterioarã

• poziþia glisatã/de confort1, înapoi/înainteCheia trebuie sã se afle în poziþia I sau II încomutatorul de contact.

1. Închidere automatã

2. Închidere manualã

3. Deschidere manualã

4. Deschidere automatã

5. Deschidere, poziþia de ventilaþie

6. Închidere, poziþia de ventilaþie

Poziþia de ventilaþie

Pentru deschidere:– deplasaþi marginea posterioarã abutonului (5) în sus.

Pentru închidere:– deplasaþi marginea posterioarã abutonului (6) în jos.

Comutaþi din poziþia de ventilaþie în poziþia deconfort; deplasaþi butonul înapoi pânã lacapãtul cursei (4) ºi eliberaþi-l.

Poziþia de glisareAcþionarea automatã– deplasaþi butonul dincolo de punctul derezistenþã (3) pânã la capãtul posterior alcursei (4) sau dincolo de punctul derezistenþã (2) pânã la capãtul anterior alcursei (1) ºi eliberaþi-l. Trapa se deschide/închide complet.

Pentru deschiderea trapei din poziþia confortîn poziþia de deschidere maximã:– deplasaþi din nou butonul pânã la capãtulposterior al cursei (4) ºi eliberaþi-l.

Acþionarea manualãPentru deschidere:

– deplasaþi butonul înapoi pânã la punctul derezistenþã (3). Trapa este deplasatã sprepoziþia de deschidere completã cât timpbutonul este menþinut în aceastã poziþie.

Pentru închidere:– deplasaþi butonul înainte, pânã la punctulde rezistenþã (2). Trapa este deplasatãspre poziþia de închidere cât timp butonuleste menþinut în aceastã poziþie.

1 În poziþia de confort, trapa este deschisãparþial pentru a reduce nivelul zgomotuluiprodus de curentul de aer.

AVERTISMENT

În cazul prezenþei copiilor la bordulautovehiculului:întrerupeþi alimentarea sistemului deacþionare a trapei prin scoaterea cheii dincomutatorul de contact în cazul în carepãrãsiþi autovehiculul.

1 23 4

5

6

AVERTISMENT

Funcþia anti-prindere a trapei esteoperaþionalã numai în poziþia de închidereautomatã, nu ºi în cea de închideremanualã.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

66

Trapa acþionatã electric (dotare opþionalã)

02

Parasolarul

Trapa este prevãzutã cu un parasolar glisantinterior, acþionat manual. Parasolarul gliseazãautomat înapoi la deschiderea trapei. Apucaþimânerul ºi deplasaþi parasolarul înaintepentru a-l închide.

Protecþia anti-prindereFuncþia anti-prindere a trapei este activatã încazul obstrucþionãrii cursei acesteia de cãtreun obiect. Dacã închiderea trapei esteobstrucþionatã, cursa acesteia va fi întreruptãautomat ºi trapa va reveni în poziþiaanterioarã.

AVERTISMENT

Funcþia anti-prindere a trapei esteoperaþionalã numai în cursul închideriiautomate, nu ºi al închiderii manuale.

Asiguraþi-vã în prealabil pentru a evitaprinderea mâinilor copiilor la închidereatrapei.

02 Instrumente ºi butoane de comandã

67

02

68

Informaþii generale referitoare la controlul climatizãrii ..............................70

Controlul manual al climatizãrii, AC ..........................................................72

Controlul electronic al climatizãrii ECC (dotare opþionalã) .......................74

Distribuþia aerului .....................................................................................77

Sistemul de încãlzire alimentat cu carburant (dotare opþionalã) ..............78

03CONTROLUL CLIMATIZÃRII

03 Controlul climatizãrii

70

Informaþii generale referitoare la controlul climatizãrii

03

Sistemul de aer condiþionatSistemul de control al climatizãrii rãceºte sauîncãlzeºte, dar ºi usucã aerul care intrã înhabitaclu. Autovehiculul este dotat fie cucontrol manual (AC) fie cu control electronical climatizãrii (ECC).

Aburirea geamurilorFenomenul aburirii geamurilor pe interiorpoate fi diminuat prin curãþarea acestora.Utilizaþi un agent de curãþare obiºnuit.

Filtrul de particuleEste necesarã înlocuirea periodicã a filtruluimultiplu/filtrului de particule. Contactaþi unatelier Volvo autorizat.

Gheaþa ºi zãpadaÎndepãrtaþi gheaþa ºi zãpada de pe orificiilede admisie a aerului ale sistemului declimatizare (grila dintre capota motorului ºiparbriz).

Diagnosticarea ºi reparareaÎncredinþaþi diagnosticarea ºi reparareasistemului de control al climatizãrii numai unuiatelier Volvo autorizat.

Agent frigorificSistemul de aer condiþionat conþine agentfrigorific R134a. Acest agent frigorific nuconþine clor, ceea ce înseamnã cã esteinofensiv pentru stratul de ozon. Sistemultrebuie alimentat exclusiv cu agent frigorificR134a. Apelaþi la un atelier Volvo autorizatpentru efectuarea acestei lucrãri.

Autovehiculele dotate cu ECC

Temperatura realãTemperatura selectatã corespunde senzaþieifizice determinate de viteza aerului,umiditatea relativã, expunerea la radiaþiasolarã, etc., care afecteazã atât interiorul, câtºi exteriorul autovehiculului.

SenzoriiSenzorul de radiaþie solarã este situat pepartea superioarã a panoului de instrumente.Reþineþi cã acesta nu trebuie acoperit. Nuacoperiþi senzorul de temperaturã dinhabitaclu situat pe panoul de comandã alsistemului de control al climatizãrii.

Geamurile laterale ºi trapaPentru a asigura funcþionarea eficientã asistemului de aer condiþionat, închideþi toategeamurile laterale ºi trapa din pavilion (dacãeste prezentã). De asemenea, verificaþiconductele de aer din policioarã pentru a vãasigura cã acestea nu sunt blocate.

AcceleraþiaSistemul de aer condiþionat este dezactivattemporar în cazul apãsãrii complete a pedaleide acceleraþie. Este posibil sã simþiþi ocreºtere temporarã a temperaturii.

CondensulPe vreme caldã, condesul generat desistemul de climatizare poate fi evacuat subautovehicul. Acesta este un fenomen normal.

Economia de carburantÎn cazul controlului electronic al climatizãrii,sistemul de aer condiþionat este controlatautomat ºi este utilizat la nivelul minimnecesar pentru rãcirea habitacului ºi uscareaaerului admis în interior. Aceastãcaracteristicã asigurã o economie superioarãde carburant în comparaþie cu sistemeleconvenþionale care efectueazã rãcirea aeruluipânã aproape de limita de îngheþ.

NOTÃ

Sistemul de climatizare poate fi dezactivat,dar pentru a asigura cel mai bun confortclimatic în habitaclu ºi pentru a preveniaburirea geamurilor, aceasta trebuie sã fiemereu activat.

03 Controlul climatizãrii

71

Informaþii generale referitoare la controlul climatizãrii

03

Distribuþia aerului

Aerul admis este distribuit în habitaclu prinintermediul mai multor duze de ventilaþie.

Duzele de ventilaþie din panoul deinstrumente

A. Deschise

B. Închise

C. Flux de aer lateral

D. Flux de aer vertical

Direcþionaþi duzele de ventilaþie laterale cãtregeamurile laterale, în cazul în care acesteasunt aburite.

La temperaturi exterioare reduse: închideþiduzele centrale pentru confort optim ºidezaburire eficientã.

Duzele de ventilaþie din montanþi

A. Deschise

B. Închise

C. Flux de aer lateral

D. Flux de aer vertical.

– Orientaþi duzele de ventilaþie spregeamurile laterale din spate pentrudezaburirea acestora.

– Orientaþi duzele de ventilaþie spre interiorulhabitaclului pentru asigurarea unui climatconfortabil pentru locurile din spate.

Copiii mici sunt sensibili la curenþii de aergeneraþi de sistemul de control al climatizãrii.

03 Controlul climatizãrii

72

Controlul manual al climatizãrii, AC

03

Panoul de comandã

1. AC – ON/OFF (activare/dezactivare aercondiþionat)

2. Recirculare aer

3. Distribuþie aer

4. Degivratoarele lunetei ºi ale oglinzilorexterioare

5. Scaune faþã încãlzite

6. Încãlzire/rãcire – partea dreaptã

7. Încãlzire/rãcire – partea stângã

8. Ventilator

Pentru activarea sistemului de aercondiþionat, este necesarã rotireacomutatorului pentru ventilator (8) din poziþia 0.

Sistemul de aer condiþionat poate fi utilizat deasemenea la temperaturi joase (0 -15 °C),pentru uscarea aerului admis în habitaclu.

AC — ON/OFF (activare/dezactivare aercondiþionat)

ON (Activat): sistemul deaer condiþionat este activat.Este controlat de funcþiaAUTO a sistemului. Astfel,aerul admis este rãcit ºiuscat suficient.

OFF (Dezactivat): Dezactivat.

Când este activã funcþia de degivrare,sistemul de aer condiþionat este pornitautomat (poate fi dezactivat folosindbutonul A/C).

Încãlzire/Rãcire — partea dreaptã/stângã

Rotiþi butonul pentruselectarea temperaturiiaerului admis. Pentrurãcirea aerului, sistemul deaer condiþionat trebuie sã fieactivat.

1 2 3 4

7 6

5

8

03 Controlul climatizãrii

73

Controlul manual al climatizãrii, AC

03

Scaune faþã încãlzitePentru încãlzirea scaunului/scaunelor din faþã,procedaþi dupã cumurmeazã:

– apãsaþi o datã: treapta de încãlziresuperioarã – ambele LED-uri integrate înbuton lumineazã.

– apãsaþi de douã ori: treapta de încãlzireinferioarã – un singur LED dintre celeintegrate în buton lumineazã.

– apãsaþi din nou: încãlzirea estedezactivatã – niciun LED integrat în butonnu este aprins.

Temperatura poate fi reglatã la un atelierVolvo autorizat.

VentilatorulTuraþia ventilatorului poatefi modificatã prin rotireabutonului. Dacã butonul seaflã în poziþia 0, sistemul deaer condiþionat nu esteactivat.

Degivratoarele lunetei ºi ale oglinzilorexterioare

Utilizaþi acest buton pentrudezaburirea ºi degivrarealunetei ºi a oglinzilorexterioare; pentru informaþii

suplimentare referitoare la aceastã funcþie,vezi pagina 47.

Recircularea aeruluiRecircularea aerului poate fiutilizatã pentru prevenireaintrãrii mirosurilor neplãcute,a gazelor de eºapament,etc. în habitaclu. Laactivarea acestei funcþii,

aerul din habitaclu este recirculat ºi admisiaaerului din exterior este întreruptã. Funcþia derecirculare a aerului (împreunã cu sistemul deaer condiþionat) asigurã rãcirea mai rapidã ahabitaclului pe vreme caldã.

Recircularea aerului în habitaclu poate cauzagivrarea ºi aburirea geamurilor, mai alesiarna. Funcþia de temporizare minimizeazãriscul de givrare ºi aburire a geamurilor saude deteriorare a calitãþii aerului în habitaclu.

Activaþi funcþia dupã cum urmeazã:

– apãsaþi butonul timp de mai mult de3 secunde. Lampa lumineazã intermitenttimp de 5 secunde. Aerul este recirculat înhabitaclu timp de 3–12 minute, în funcþiede temperatura exterioarã.

– funcþia de temporizare este activatã lafiecare apãsare a butonului .

Pentru dezactivarea funcþiei de temporizare:

– apãsaþi butonul din nou, timp demai mult de 3 secunde. Pentru

confirmarea alegerii fãcute lampalumineazã mai mult de 5 secunde.

Distribuþia aeruluiRotiþi comutatorul pentrudistribuþia aerului (marcatã cupuncte) în poziþiile marcateprin diversele simboluri pentrureglarea finã a distribuþieiaerului în scopul asigurãriiconfortului maxim.

DegivratorulPoziþia pentru degivrator acomutatorului pentrudistribuþia aerului esteutilizatã pentru dezaburireaºi degivarea rapidã a

parbrizului ºi a geamurilor laterale. Fluxul deaer este direcþionat cu mare vitezã spregeamuri.

La selectarea funcþiei, sunt efectuate deasemenea, automat urmãtoarele acþiuni,pentru a asigura uscarea la maxim a aeruluiîn habitaclu:

• sistemul de climatizare (AC) este activatautomat (poate fi dezactivat cu ajutorulbutonului A/C)

• recircularea aerului este dezactivatãautomat.

La dezactivarea degivratorului, sistemul decontrol al climatizãrii revine la setãrileprecedente.

03 Controlul climatizãrii

74

Sistemul de control electronic al climatizãrii, ECC (dotare opþionalã)

03

Panoul de comandã

1. AC – On/Off (Activare/Dezactivare aercondiþionat)

2. Recirculare/Filtru multiplu cu senzor3. Recircularea aerului4. AUTO5. Distribuþie aer6. Senzorul de temperaturã pentru habitaclu7. Degivratorul parbrizului ºi al geamurilor

laterale8. Degivratorul lunetei ºi al oglinzilor

exterioare9. Încãlzire scaun – partea dreaptã10. Încãlzire scaun – partea stângã11.Temperatura – partea dreaptã

12.Temperatura – partea stângã13.Ventilator

AUTOFuncþia AUTO regleazãautomat controlulclimatizãrii în scopulobþinerii temperaturii dorite.Funcþia automatã

controleazã încãlzirea, sistemul de aercondiþionat, senzorul de calitate a aerului,viteza de rotaþie a ventilatorului, recirculareaºi distribuþia aerului. În cazul reglãrii manualea uneia sau a mai multor funcþii, celelaltefuncþii continuã sã funcþioneze automat. Toate

setãrile manuale sunt dezactivate la apãsareabutonului AUTO.

TemperaturaCele douã butoane rotativepot fi utilizate pentruselectarea temperaturiipentru partea pasageruluidin faþã ºi pentru parteaºoferului. Reþineþi cã

habitaclul nu va fi încãlzit sau rãcit mai rapiddacã selectaþi o temperaturã mai ridicatã saumai coborâtã decât cea doritã.

2 3

1

13

64 5

9

7 8

9

12

1011

03 Controlul climatizãrii

75

Sistemul de control electronic al climatizãrii, ECC (dotare opþionalã)

03

VentilatorulTuraþia ventilatorului poate fimodificatã prin rotireabutonului. Dacã esteselectatã funcþia AUTOturaþia ventilatorului estecontrolatã automat. Turaþia

selectatã anterior este dezactivatã.

Degivratoarele lunetei ºi ale oglinzilorexterioare

Utilizaþi acest buton pentrudezaburirea ºi degivrarealunetei ºi a oglinzilorexterioare; pentru informaþiisuplimentare referitoare laaceastã funcþie, vezi

pagina 48.

Degivratorul parbrizului ºi al geamurilorlaterale

Utilizat pentru dezaburireaºi degivrarea rapidã aparbrizului ºi a geamurilorlaterale. Fluxul de aer este

direcþionat cu mare vitezã spre geamuri. Laactivarea acestei funcþii, LED-ul integrat înbutonul pentru degivrator lumineazã.

La selectarea acestei funcþii, sunt, deasemenea, efectuate automat urmãtoareleacþiuni, pentru a asigura uscarea maximã aaerului din habitaclu:

• sistemul de climatizare (AC) este activatautomat (poate fi dezactivat cu ajutorulbutonului AC)

• recircularea aerului este dezactivatãautomat.

La dezactivarea degivratorului sistemulde climatizare revine la setãrile precedente.

Distribuþia aerului

• Direcþionarea aerului spregeamuri

• Direcþionarea aerului sprecap ºi corp

• Direcþionarea aerului sprepicioare

Apãsaþi butonul AUTO pentru a reactivadistribuþia automatã a aerului.

AC - ON/OFF (Activarea/Dezactivareasistemului de aer condiþionat)

ON (Activat): sistemul deaer condiþionat este activat.Este controlat de funcþiaAUTO a sistemului. Astfel,aerul admis este rãcit ºiuscat.

OFF (Dezactivat): dezactivat.

Când este activã funcþia de degivrare, sistemulde aer condiþionat este pornit automat (poate fidezactivat folosind butonul AC).

Scaune faþã încãlzitePentru încãlzirea scaunului/scaunelor din faþã,procedaþi dupã cumurmeazã:

– apãsaþi o datã: treapta de încãlziresuperioarã – ambele LED-uri integrate înbuton lumineazã.

– apãsaþi de douã ori: treapta de încãlzireinferioarã – un singur LED dintre celeintegrate în buton lumineazã.

– apãsaþi din nou: încãlzirea estedezactivatã – niciun LED integrat în butonnu este aprins.

Temperatura poate fi reglatã la un atelierVolvo autorizat.

NOTÃ

Dacã butonul rotativ pentru controlareaventilatorului a fost rotit spre stânga pânã laaprinderea LED-ului situat deasuprabutonului cu o luminã portocalie, ventilatorulºi sistemul de aer condiþionat suntdezactivate.

03 Controlul climatizãrii

76

Sistemul de control electronic al climatizãrii, ECC (dotare opþionalã)

03

Recircularea aeruluiRecircularea aerului poate fiutilizatã pentru prevenireaintrãrii mirosurilor neplãcute,a gazelor de eºapament,etc. în habitaclu. Laactivarea acestei funcþii,aerul din habitaclu esterecirculat ºi admisia aeruluidin exterior este întreruptã.

Recircularea aerului înhabitaclu poate cauza givrarea ºi aburireageamurilor, mai ales iarna.

Funcþia de temporizare (autovehiculele cufiltru multiplu ºi senzor de calitate a aerului nusunt dotate cu funcþie de temporizare) reduceriscul givrãrii sau aburirii geamurilor ºi aldeteriorãrii calitãþii aerului în habitaclu.

Activaþi funcþia dupã cum urmeazã:

– apãsaþi butonul timp de mai mult de3 secunde. Lampa lumineazã intermitenttimp de 5 secunde. Aerul este recirculat înhabitaclu timp de 3–12 minute, în funcþiede temperatura exterioarã.

– funcþia de temporizare este activatã lafiecare apãsare a butonului .

Pentru dezactivarea funcþiei de temporizare:

Apãsaþi butonul din nou, timp de maimult de 3 secunde. Pentru confirmareaalegerii fãcute, lampa lumineazã mai mult de5 secunde.

Sistem de menþinere a calitãþii aerului(dotare opþionalã)

Sistemul de calitate a aeruluiconstã dintr-un filtru multipluºi un senzor. Filtrul separãgazele ºi particulele din aer,diminuând mirosurileneplãcute ºi agenþii poluanþi

din aerul admis în habitaclu. Când senzoruldetecteazã contaminarea aerului din exterior,admisia aerului este întreruptã ºi aerul dinhabitaclu este recirculat.

Când senzorul de calitate a aerului este activ,

lampa verde AUT este aprinsã .

Funcþionare

Apãsaþi butonul pentru activareasenzorului de calitate a aerului (setarenormalã).

Sau:

Selectaþi una dintre urmãtoarele trei funcþiiprin apãsarea repetatã a butonului

.

• Lampa AUT se aprinde. Senzorul decalitate a aerului este activat.

• Toate lãmpile sunt stinse. Recirculareaaerului nu este activatã, cu excepþiacazurilor în care este necesarã rãcirea pevreme caldã.

• Lampa MAN se aprinde. Recirculareaaerului este activatã.

Reþineþi urmãtoarele aspecte:

• este recomandabilã menþinereapermanentã a senzorului de calitate aaerului în stare activã.

• pe vreme rece, recircularea aerului esteredusã, pentru a evita aburirea geamurilor.

• geamurile se aburesc, senzorul de calitatea aerului trebuie dezactivat.

• geamurile se aburesc, puteþi utilizafuncþiile de degivrare pentru parbriz,geamurile laterale ºi lunetã, vezipagina 75.

Urmaþi programul de service Volvo pentruînlocuirea filtrului multiplu la intervalelerecomandate. Dacã autovehiculul este utilizatîn medii cu proporþii ridicate de agenþicontaminanþi, poate fi necesarã înlocuireafrecventã a filtrului multiplu.

03 Controlul climatizãrii

77

Distribuþia aerului

03

Distribuþia aerului Utilizare: Distribuþia aerului Utilizare:

Aerul este direcþionat prinduzele de ventilaþie frontaleºi posterioare.

Când se doreºte orãcire adecvatã pevreme caldã.

Aerul este direcþionat sprepodea.O anumitã cantitatede aer este circulatã prinduzele de ventilaþie ºi celede degivrare a parbrizuluiºi a geamurilor laterale.

Când se doreºteîncãlzirea picioarelor.

Direcþionarea aerului spregeamuriÎn aceastã poziþie, aerul nueste recirculat. Sistemul deaer condiþionat este activatpermanent. O anumitãcantitate de aer estecirculatã prin duzele deventilaþie.

Când se doreºtedegivrarea ºidezaburireageamurilor. În acestscop, este indicatãfuncþionareaventilatorului la turaþiiînalte.

Aerul este direcþionat sprepodea ºi prin orificiile deventilaþie.

În condiþii de vremeînsoritã cu temperaturiexterioare scãzute.

Aerul este direcþionat sprepodea ºi geamuri. Oanumitã cantitate de aereste circulatã prin duzelede ventilaþie.

Când se doreºteobþinerea unor condiþiiconfortabile înhabitaclu ºi a uneidezaburiri adecvate pevreme rece. Turaþiaventilatorului nu trebuiesã fie prea coborâtã.

03 Controlul climatizãrii

78

Sistemul de încãlzire alimentat cu carburant (dotare opþionalã)

03

Informaþii generale

Sistemul electric trebuie alimentat pentru a fiposibilã programarea sistemului de încãlzire.Aceastã operaþiune poate fi realizatã foarteuºor prin:• apãsarea butonului READ (Citire) sau• activarea fazei lungi sau• punerea contactului.Sistemul de încãlzire alimentat cu carburantpoate fi pornit imediat sau în funcþie de douãmomente de pornire stabilite prin TIMER 1(Temporizator 1) ºi TIMER 2 (Temporizator 2).Momentul de pornire se referã la momentul încare autovehiculul trebuie sã fie încãlzit ºi gatade utilizare.Sistemul electronic al autovehicululuicalculeazã momentul de pornire a încãlzirii înfuncþie de temperatura exterioarã. Dacãtemperatura exterioarã depãºeºte 25 °C,sistemul de încãlzire nu este pornit. La

temperaturi sub - 10 °C, intervalul maxim defuncþionare a sistemului de încãlzire este de60 de minute.Dacã sistemul de încãlzire nu porneºte înciuda tentativelor repetate, un mesaj esteafiºat pe ecran. Contactaþi un atelier Volvoautorizat.

Mesajele afiºateOdatã activate setãrile pentru TIMER 1(Temporizator 1), TIMER 2 (Temporizator 2)ºi Direct Start (pornirea directã), lampa deavertizare de culoare portocalie de pe panoulde instrumente mixt se aprinde, iar pe ecraneste afiºat un mesaj explicativ.

La pãrãsirea autovehiculului, va fi generat unmesaj referitor la setãrile curente alesistemului. Mesajul de avertizare dispare laînchiderea autovehiculului din exterior prinintermediul telecomenzii.

Autocolant de avertizare pe trapa de acces labuºonul rezervorului.

Parcarea în pantãDacã autovehiculul este parcat pe o pantã cuînclinaþie mare, este necesarã orientareaautovehiculului în sens ascendent pentru aasigura alimentarea cu carburant a sistemuluide încãlzire.

Ceasul/temporizatorul autovehicululuiDin motive de siguranþã, toate setãriletemporizatorului vor fi anulate dacã ceasulautovehiculului este resetat dupã setareatemporizatorului.

AVERTISMENT

Autovehiculul trebuie sã se afle în aer liberîn timpul utilizãrii sistemului de încãlzire.Opriþi sistemul de încãlzire înainte derealimentare. Combustibilul scurs poate luafoc.Verificaþi pe ecranul cu informaþii dacãsistemul de încãlzire este oprit. (Lafuncþionarea sistemului adiþional de încãlzire,pe ecran apare mesajul PARK HEAT ON(sistem de încãlzire activat)).

03 Controlul climatizãrii

79

Sistemul de încãlzire alimentat cu carburant (dotare opþionalã)

03

Setarea temporizatoarelor, TIMER 1 ºi 2Din motive de siguranþã, temporizarea esteposibilã numai pentru un interval demaximum 24 ore, nu de mai multe zile.– Derulaþi cu ajutorul rozetei (B) pânã laapariþia mesajului TIMER 1 pe ecranulpentru afiºarea informaþiilor.

– Apãsaþi scurt butonul RESET (Resetare) (C)pentru afiºarea intermitentã a cifrei orelor.

– Derulaþi cu ajutorul rozetei (B) pânã la oradoritã.

– Apãsaþi scurt butonul RESET (Resetare)pentru afiºarea intermitentã a cifreiminutelor.

– Derulaþi cu ajutorul rozetei (B) pânã laminutul dorit.

– Apãsaþi scurt butonul RESET (Resetare)pentru confirmarea setãrii efectuate.

– Apãsaþi butonul RESET (Resetare) pentruactivarea temporizatorului.

Dupã setarea parametrului TIMER 1,(Temporizator 1), accesaþi parametrulTIMER 2 (Temporizator 2). Setarea acestuiparametru este efectuatã în manierã similarãcelei pentru TIMER 1.

Dezactivarea pornirii temporizate asistemului de încãlzirePentru dezactivarea sistemului de încãlzireînainte de expirarea intervalului setat,procedaþi dupã cum urmeazã:

– apãsaþi butonul READ (Citire) (A).

– derulaþi cu ajutorul rozetei (B) la textulPARK HEAT TIMER 1 (temporizatorsistem de încãlzire) (sau 2). Textul ON(Activ) este afiºat intermitent.

– Apãsaþi butonul RESET (Resetare) (C).Textul OFF (Inactiv) este afiºat continuu ºisistemul de încãlzire în parcare estedezactivat.

Pornirea directã a sistemului deîncãlzire– Derulaþi cu ajutorul rozetei (B) pânã la apariþiamesajului DIRECT START (pornire directã)pe ecranul pentru afiºarea informaþiilor.

– Apãsaþi butonul RESET (Resetare) (C)pentru accesarea opþiunilor ON (Pornit) ºiOFF (Oprit).

– Selectaþi opþiunea ON (Pornit).Sistemul de încãlzire va funcþiona timp de 60de minute. Încãlzirea habitaclului va fi iniþiatãimediat ce temperatura lichidului de rãcire amotorului atinge valoarea adecvatã.

Dezactivarea pornirii directe asistemului de încãlzire– Derulaþi cu ajutorul rozetei (B) pânã laapariþia mesajuluiDIRECT START (porniredirectã) pe ecranul pentru afiºareainformaþiilor.

– Apãsaþi butonul RESET (Resetare) (C)pentru accesarea opþiunilor ON (Pornit) ºiOFF (Oprit).

– Selectaþi opþiunea OFF (Oprit).

Bateria ºi carburantulDacã bateria este încãrcatã insuficient saudacã rezervorul de carburant este aproapegol, sistemul de încãlzire va fi oprit.

În acest caz, un mesaj va fi afiºat pe ecran.Confirmaþi mesajul prin intermediul butonuluiREAD (Citire) (A).

Sistemul de încãlzire suplimentar(motoare diesel)1

În condiþii de temperaturi scãzute pentruobþinerea unei temperaturi adecvate înhabitaclu, poate fi necesarã cãldurasuplimentarã furnizatã de sistemulsuplimentar de încãlzire.

Dacã motorul este în funcþiune, sistemulsuplimentar de încãlzire porneºte automat, înfuncþie de necesarul de cãldurã. Sistemuleste oprit automat la atingerea temperaturiiadecvate sau la oprirea motorului.

IMPORTANT

Utilizarea repetatã a sistemului de încãlzireîn cadrul cãlãtoriilor scurte poate descãrcabateria ºi afecta negativ pornirea.Dacã sistemul de încãlzire în parcare esteutilizat în mod regulat, autovehiculul trebuiecondus o perioadã egalã cu cea de utilizarea sistemului de încãlzire pentru a asigurareîncãrcarea bateriei de cãtre alternator.

1 Pentru anumite þãri

80

Scaunele din faþã ......................................................................................82

Iluminarea interiorului................................................................................84

Spaþiile de depozitare din habitaclu ..........................................................86

Bancheta din spate ...................................................................................91

Compartimentul pentru bagaje..................................................................92

04Interiorul autovehiculului

04 Interiorul autovehiculului

82

Scaunele din faþã

04

Poziþia de ºedere

Scaunele din faþã pot fi reglate pentru poziþiioptime de ºedere ºi conducere

1. Deplasare înainte/înapoi: ridicaþi mânerulpentru a regla distanþa pânã la volan ºipânã la pedalier. Verificaþi fixareascaunului dupã modificarea poziþieiacestuia.

2. Ridicarea/coborârea marginii frontale apernei scaunului: acþionaþi pârghia însus/jos1.

3. Ridicarea/coborârea scaunului:acþionaþi pârghia în sus/jos.

4. Suportul lombar2, rotiþi rozeta.5. Înclinarea spãtarului: rotiþi rozeta.

6. Panoul de control pentru scaunulreglabil electric.

Plierea spãtarului scaunului din faþã(dotare opþionalã)

Spãtarul scaunului pasagerului din faþã poatefi pliat înainte pentru a suplimenta spaþiuldestinat depozitãrii obiectelor mai lungi.

– Deplasaþi scaunului înapoi câtmaimult posibil.– Reglaþi spãtarul în poziþie verticalã la 90 degrade.

– Ridicaþi opritoarele de pe partea posterioarãa spãtarului ºi pliaþi spãtarul înainte.

– Deplasaþi scaunul înainte astfel încâttetiera sã fie "fixatã în poziþie" sub torpedo.

Covoarele (dotare opþionalã)Volvo furnizeazã covoare special produsepentru autovehiculul dumneavoastrã.

1Panoul de comandã (2) nu este disponibil încazul anumitor versiuni de tapiþerie.

2 Se aplicã, de asemenea, în cazul scaunelorreglabile electric.

AVERTISMENT

Reglaþi poziþia scaunului ºoferului înainte depornirea în cãlãtorie, niciodatã în timpulconducerii autovehiculului.

Verificaþi fixarea scaunului în poziþiacorespunzãtoare.

AVERTISMENT

Covorul pentru partea ºoferului trebuie sã fiefixat ferm ºi asigurat în clemele de prinderepentru a preveni prinderea lui în jurul sausub pedalier.

04 Interiorul autovehiculului

83

Scaunele din faþã

04

Scaunul reglabil electric(dotare opþionalã)

Scaunele pot fi reglate într-un anumit timpdupã descuierea uºilor cu telecomanda fãrã aintroduce cheia în comutatorul de contact.Dupã cuplarea contactului, scaunele pot fireglate oricând.

Scaunul reglabil electric (dotare opþionalã)1. Deplasarea marginii frontale a pernei

scaunului în sus/jos

2. Deplasarea scaunului înainte/înapoi

3. Deplasarea scaunului în sus/jos

4. Înclinarea spãtarului

Sistemul de protecþie pentru supraîncãrcareeste declanºat dacã unul dintre scaune este

blocat. Dacã are loc un astfel de eveniment,luaþi contactul ºi aºteptaþi pentru scurt timpînainte de a relua reglarea scaunului. Numaiunul dintre motoraºele scaunului poate fiutilizat la un moment dat.

Scauncu funcþie dememorare (dotareopþionalã)

Butoanele funcþiei de memorare

Memorarea setãrilor– Reglarea scaunului.

– Menþineþi apãsat butonul MEM(memorare), simultan cu apãsareabutonului 1, 2 sau 3.

Utilizarea unei setãri memorateMenþineþi apãsat unul dintre butoanele dememorare 1 – 3, pânã când scaunul se

opreºte. Dacã eliberaþi butonul, cursascaunului se va opri.

Memoria cheii telecomenziiLa încuierea autovehiculului, poziþiile de ºedereale ºoferului sunt memorate în memoria cheiiprin intermediul cheii telecomenzii. Ladescuierea autovehiculului ºi deschiderea uºiiºoferului cu aceeaºi cheie a telecomenzii,scaunul ºoferului ºi oglinzile retrovizoare seadapteazã poziþiilor memorate.

Oprirea de urgenþãÎn cazul punerii în miºcare accidentale ascaunului, apãsaþi unul dintre butoane pentruîntreruperea funcþiei.

NOTÃ

Memoria cheii este independentã dememoria scaunului.

AVERTISMENT

Pericol de accidentare. Nu permiteþiutilizarea comenzilor de cãtre copii.Asiguraþi-vã cã nu existã obiecte care sãobstrucþioneze cursa scaunului în timpulreglãrii acestuia.Asiguraþi-vã cã pasagerii din spate nu vor fiprinºi în timpul reglãrii scaunului.

04 Interiorul autovehiculului

84

Iluminarea interiorului

04

Lãmpile de lecturã ºi iluminareainterioarã

Iluminarea în habitaclu ºi lãmpile de lecturã

1. Lampa de lecturã din faþã stânga

2. Iluminarea interioarã

3. Lampa de lecturã din faþã dreapta

Lãmpile de lecturã din faþã sunt activate ºidezactivate utilizând butonul (1) sau (3).

Iluminarea interioarã este pornitã ºi opritãprin apãsarea scurtã a butonului (2).

Lãmpile de lecturã spate

4. Lampa de lecturã din stânga spate

5. Lampa de lecturã din dreapta spate

Lãmpile de lecturã din spate se aprind ºi sesting utilizând butonul (4) sau (5).

Iluminarea automatãToate lãmpile de lecturã ºi iluminareainterioarã se opresc automat dupã 10 minutede la oprirea motorului. Fiecare tip deiluminare poate fi oprit manual înainte deoprirea automatã.Iluminarea interioarã este pornitã în modautomat1 ºi rãmâne aprinsã pentru 30 desecunde, în urmãtoarele cazuri:• la descuierea autovehiculului din exteriorprin intermediul cheii sau al telecomenzii

• motorul este oprit iar cheia este rotitã înpoziþia 0.

Iluminarea interioarã este pornitã ºi rãmâneaprinsã pentru 10 minute când:• una dintre portiere este deschisã, iariluminarea interioarã nu este opritã.

Iluminarea interioarã este opritã:• la pornirea motorului• la închiderea autovehiculului din exteriorprin intermediul cheii sau al telecomenzii.

Iluminarea interioarã poate fi dezactivatãmenþinând apãsat butonul (2) timp de maimult de 3 secunde. O apãsare scurtã abutonului re-activeazã iluminarea automatã.Intervalele prestabilite, 30 de secunde ºi10 minute, pot fi schimbate de cãtre un atelierVolvo.

1 Funcþia este dependentã de intensitatealuminii ambiante ºi este activatã numai cândeste întuneric.

04 Interiorul autovehiculului

85

Iluminarea interiorului

04

Oglinda de curtoazie1

Lampa ilumineazã automat la ridicareacapacului.

1Dotare opþionalã în anumite þãri.

04 Interiorul autovehiculului

86

Spaþiile de depozitare din habitaclu

04

04 Interiorul autovehiculului

87

Spaþiile de depozitare din habitaclu

04

Spaþiile de depozitare

1. Compartiment pentru ochelari, parteaºoferului (dotare opþionalã).

2. Buzunar de depozitare.

3. Clemã pentru documente.

4. Suport pentru pahare (dotareopþionalã).

5. Torpedo.

6. Compartiment de depozitare în consolacentralã.

7. Compartiment în panoul interior alportierei.

8. Suport pentru pahar pe cotiera centralãa banchetei din spate.

9. Buzunar de depozitare.

Compartimentul de depozitare dinconsola centralã

1. Comparitmentul de depozitare posteriorCompartimentul de depozitare exterior dinconsola centralã poate fi utilizat pentrudepozitarea CD-urilor ºi a obiectelor similare.Acest compartiment de depozitare poate fidotat cu receptor + suport (dotare opþionalã)2. Compartimentul de depozitare anterior

(capac rulant)Acest compartiment de depozitare poate fidotat opþional cu:• suport pentru pahare (dotare opþionalã)• scrumierã (dotare opþionalã)3. prizã de 12 V4. scrumierã (dotare opþionalã)

Suportul pentru pahare dincompartimentul de depozitareposterior destinat pasagerilor dinspate

Pentru accesarea compartimentului dedepozitare/receptorului, apãsaþi butonul depe partea stângã a cotierei ºi rabataþi înapoicapacul compartimentului din tunelulconsolei.

Pentru utilizarea suportului pentru pahare,apãsaþi butonul de pe partea dreaptã acotierei ºi rabataþi înapoi partea superioarã acapacului compartimentului din tunelulconsolei. Suportul pentru pahare ºi capaculpot fi închise separat.

AVERTISMENT

Asiguraþi-vã cã nu sunt depozitate obiectedure, ascuþite sau grele astfel încât sã poatãprovoca accidentãri în timpul frânãrilorbruºte.

Obiectele de mari dimensiuni sau obiectelegrele trebuie fixate prin intermediulcenturilor de siguranþã sau al curelelor deancorare a încãrcãturii.

04 Interiorul autovehiculului

88

Spaþiile de depozitare din habitaclu

04

Suportulpentrupaharedincompartimentuldedepozitare anterior (dotare opþionalã)

Suportul pentru pahare poate fi demontatuºor:

– apãsaþi suportul pentru pahare în faþã (1),ridicând simultan, marginea posterioarã aacestuia (2).

– introduceþi suportul în compartimentul aflatsub capacul rulant (3).

– ridicaþi marginea superioarã a suportului(4) ºi scoateþi suportul din compartimentulsãu.

Repetaþi aceastã procedurã în ordine inversãpentru a monta din nou suportul pentrupahare.

Suport pentru pahar pe panoul deinstrumente (dotare opþionalã)

• Apãsaþi suportul pentru a îl deschide.

• Dupã folosire, introduceþi din nou suportulîn compartimentul sãu.

NOTÃ

Nu amplasaþi recipiente din sticlã pesuporturile pentru pahare. Nu uitaþi cãlichidele fierbinþi pot cauza arsuri.

04 Interiorul autovehiculului

89

Spaþiile de depozitare din habitaclu

04

Torpedo

În torpedo, puteþi depozita obiecte precummanualul de utilizare a autovehiculului, hãrþi,obiecte de scris ºi tichete de carburant.

Cârligul pentru haine

Cârligul pentru haine este destinat exclusivarticolelor uºoare de îmbrãcãminte.

Suportul pentru sticle destinatpasagerilor din spate (dotare opþionalã)

Pentru a putea folosi suportul pentru sticle,procedaþi dupã cum urmeazã:

– deschideþi suportul.

– introduceþi sticla în suport.

Suportul pentru sticle poate servi, deasemenea, drept spaþiu de depozitare adeºeurilor. Introduceþi o pungã în orificiulsuportului ºi pliaþi-o peste marginile acestuia.

NOTÃ

Nu este necesar sã folosiþi pungi speciale.Folosiþi o pungã obiºnuitã din plastic.

04 Interiorul autovehiculului

90

Spaþiile de depozitare din habitaclu

04

Suport pentru pahar pe cotieracentralã a banchetei din spate (dotareopþionalã)

04 Interiorul autovehiculului

91

Bancheta din spate

04

Tetierele banchetei din spate

Reglarea pe verticalã a poziþiei tetierei

Înãlþimea tetierei scaunului central spatepoate fi reglatã în funcþie de înãlþimeapasagerului. Ridicaþi tetiera la înãlþimeadoritã. Pentru a putea coborî tetiera, apãsaþibutonul de deblocare aflat pe unul dintresuporþi. A se vedea ilustraþia!

Plierea spãtarelor scaunelor dinspate

Ambele spãtare ale scaunelor din spate pot fipliate în faþã, împreunã sau separat. Astfel,veþi putea transporta mai uºor obiectele lungi.

Pentru a plia spãtarele scaunelor din spate,procedaþi dupã cum urmeazã:

– mai întâi, asiguraþi-vã cã tetierele nu aufost coborâte.

– acþionaþi mânerul aflat în portbagaj dupãcum este indicat în ilustraþie.

– pliaþi spãtarul în faþã.

În spãtarul scaunului din dreapta-spate existão deschidere care permite încãrcareaobiectelor lungi, precum schiurile sau plãcile.Pentru a încãrca astfel de obiecte înautovehicul, procedaþi dupã cum urmeazã:

– pliaþi în faþã spãtarul scaunului din stânga-spate ºi cotiera centralã.

– eliberaþi trapa de acces a deschiderii dinspãtar deplasând în sus cârligul de fixareºi rabãtând trapa în faþã.

– readuceþi spãtarul în poziþie verticalã, cutrapa de acces deschisã.

04 Interiorul autovehiculului

92

Compartimentul pentru bagaje

04

Deschiderea pentru încãrcareaobiectelor lungi

Asiguraþi încãrcãtura cu ajutorul centurii desiguranþã.

Perna de înãlþare integratãCapacul cotierei/scaunului de siguranþãpentru copii nu dispune de o balama.Îndepãrtaþi acest capac înainte de a deschidetrapa de acces pentru schiuri.

Pentru a îndepãrta capacul– deschideþi capacul la 30°.

– deplasaþi capacul în sus pentru a-l elibera.

Pentru a remonta capacul– introduceþi capacul pe ºinele de direcþieaflate în spatele tapiþeriei.

– închideþi capacul.

Sistemul de asigurare a încãrcãturii(dotare opþionalã)

Deschideþi trapa de acces din compartimentulpentru bagaje. Asiguraþi încãrcãtura folosindcureaua de fixare.

Informaþii generaleSarcina utilã a autovehiculului depinde degreutatea proprie a acestuia, incluzând masaaccesoriilor instalate.

Greutatea proprie a autovehiculului includegreutatea ºoferului, greutatea rezervorului decarburant umplut la 90 % din capacitate, ºigreutatea diverselor lichide, precum lichidulde spãlare ºi cel de rãcire.

NOTÃ

Dacã autovehiculul este echipat cu pernã deînãlþare integratã, începeþi prin a rabataperna de înãlþare.

AVERTISMENT

Fixaþi întotdeauna încãrcãtura. În cazcontrar, aceasta poate fi proiectatã înhabitaclu în cazul unei frânãri violente,provocând un accident.

Acoperiþi orice margini ascuþite cu unmaterial moale.

Atunci când încãrcaþi ºi descãrcaþi obiectelungi, opriþi motorul ºi acþionaþi frâna deparcare! În caz contrar, încãrcãtura poatedeplasa accidental maneta schimbãtoruluide viteze; prin urmare, autovehiculul poateintra în vitezã ºi se poate deplasa.

04 Interiorul autovehiculului

93

Compartimentul pentru bagaje

04

Masa proprie a autovehiculului include, deasemenea, accesoriile instalate, precum barade tractare, barele portbagaj transversale ºiportbagajul de pe pavilion.

Sarcina utilã a autovehiculului va fi cu atâtmai micã cu cât pasagerii sunt mai numeroºi,iar greutatea acestora este mai mare.

AVERTISMENT

Caracteristicile dinamice ale autovehicululuise modificã în funcþie de greutatea totalã ºicea a încãrcãturii.

94

Cheile ºi telecomenzile ............................................................................ 96

Încuierea ºi descuierea ............................................................................99

Sistemul de blocare pentru siguranþa copiilor ........................................103

Sistemul de alarmã (dotare opþionalã) ................................................... 104

05Încuietorile ºi sistemul de alarmã

05 Încuietorile ºi sistemul de alarmã

96

Cheile ºi telecomenzile

05

Cheile 1. Cheia principalãAceastã cheie deschide toate încuietorile.

2. Cheia de serviciu1

Aceastã cheie poate fi folositã numaipentru deschiderea portierei ºoferului,punerea contactului ºi deblocareavolanului.

Autovehiculul este livrat împreunã cu douãchei principale ºi o cheie de serviciu1. Una dincheile principale are lama rabatabilã ºi esteprevãzutã cu o telecomandã integratã.

Pierderea unei cheiÎn cazul în care una dintre chei este pierdutã,aduceþi celelalte chei la un atelier autorizatVolvo. Codul cheii pierdute va fi ºters dinsistem, iar cheilor rãmase le vor fi repartizatecoduri noi, ca mãsurã de prevenire ainfracþiunilor.

Codurile unice ale lamelor cheilor pot fiobþinute de la atelierele autorizate Volvo, carepot comanda chei noi.

Pentru un singur autovehicul pot fiprogramate ºi utilizate maximum ºasetelecomenzi/chei.

Dispozitivul antidemarareCheile sunt echipate cu cipuri conþinândcoduri de funcþionare. Codurile trebuie sã fie

recunoscute de dispozitivul corespunzãtor alcomutatorului de contact. Autovehiculul poatefi pornit numai cu ajutorul cheii corecte, ceconþin codul corect.

Cheile de contact ºi dispozitivulelectronic antidemarareCheia de contact nu trebuie sã se afle pe uninel conþinând ºi alte chei sau obiectemetalice. În caz contrar, funcþia antidemararear putea fi activatã accidental, împiedicândpornirea autovehiculului.

2

1

1 Numai pentru anumite pieþe.

NOTÃ

Pentru a porni autovehiculul, lama cheiiprincipale (1) trebuie sã fie depliatã complet(a se vedea ilustraþia). În caz contrar, esteposibil ca funcþia de antidemarare sãîmpiedice pornirea autovehiculului.

05 Încuietorile ºi sistemul de alarmã

97

Cheile ºi telecomenzile

05

Funcþiile telecomenzii

DescuiereaPentru a descuia toate portierele, capotaportbagajului ºi trapa de acces la buºonulrezervorului apãsaþi butonul (1) o datã.

Capota portbagajuluiPentru a descuia numai capota portbagajului,apãsaþi butonul (2) de douã ori.

Funcþia de alarmãPuteþi folosi funcþia de alarmã pentru asemnala o urgenþã.

Pentru activarea semnalizatoarelor dedirecþie ºi a claxonului apãsaþi continuu tasta

roºie (3) timp de cel puþin trei secunde sauapãsaþi-o de douã ori simultan.

Funcþia de alarmã este dezactivatã automatdupã 25 de secunde, sau manual, prinapãsarea oricãruia dintre butoaneletelecomenzii.

Luminile de accesAtunci când vã apropiaþi de autovehicul,procedaþi dupã cum urmeazã:

– apãsaþi butonul galben (4) al telecomenzii.

Vor fi activate luminile interioare, lãmpile depoziþie, lampa plãcuþei de înmatriculare ºilãmpile oglinzilor exterioare (dotareopþionalã). Toate aceste lãmpi vor rãmâneaprinse timp de 30, 60 sau 90 de secunde.Pentru a modifica acest interval, contactaþi unatelier Volvo autorizat.

Pentru a stinge luminile de acces:

– apãsaþi din nou butonul galben.

ÎncuiereaApãsând butonul (5), veþi încuia toateportierele, capota portbagajului ºi trapa deacces la buºonul rezervorului.

Pentru încuierea trapei de acces la buºonulrezervorului, existã un interval de temporizarede 10 minute.

Plierea/deplierea lamei cheiiCheia poate fi pliatã prin apãsareabutonului (6) ºi plierea lamei în corpul cheii.

Lama va fi depliatã automat la apãsareabutonului.6 3

2

5

1

4

05 Încuietorile ºi sistemul de alarmã

98

Cheile ºi telecomenzile

05

Înlocuirea bateriei telecomenzii

Atunci când încuietorile nu rãspund laacþionarea repetatã a telecomenzii de la odistanþã normalã, este necesarã înlocuireabateriei telecomenzii.

– Ridicaþi cu grijã capacul cu ajutorul uneiºurubelniþe de dimensiuni mici ºiîndepãrtaþi-l.

– Folosiþi numai baterii de 3 V, de tipulCR 2032. Suprafaþa bateriei marcatã cusimbolul + trebuie îndreptatã în sus. Nuatingeþi cu degetele bateria ºi suprafeþelede contact ale acesteia.

– Închideþi capacul. Asiguraþi-vã cã garniturade etanºare este amplasatã corect ºi nu

este deterioratã; în caz contrar, umezealapoate pãtrunde în compartimentul bateriei.

Atelierele autorizate Volvo pot îndepãrta înmod ecologic bateriile uzate.

05 Încuietorile ºi sistemul de alarmã

99

Încuierea ºi descuierea

05

Încuierea/descuierea autovehicululuidin exterior

Cheia principalã sau telecomanda încuie/descuie simultan toate portierele ºi capotaportbagajului. Butoanele de blocare aleportierelor ºi mânerele interioare suntdezactivate.1

Trapa de acces la buºonul rezervorului poatefi deschisã atunci când autovehiculul estedescuiat. Trapa va rãmâne descuiatã timp de10 minute dupã încuierea autovehiculului.

Autovehiculul poate fi încuiat1 chiar dacã unadintre portiere sau capota portbagajului estedeschisã La închiderea portierei existãpericolul de a încuia ºi cheile în autovehicul.

Reîncuierea automatãDacã, în interval de douã minute de ladescuiere, nu este deschisã nici una dintreportiere sau capota portbagajului, acesteavor fi încuiate automat. Aceastã funcþieprevine situaþiile în care autovehiculul estelãsat descuiat neintenþionat. Pentruautovehicule echipate cu sistem de alarmã,vezi pagina 104.

Încuierea automatã

Încuierea automatã este activatã ºi reactivatãde la panoul de control de pe portieraºoferului.

Funcþia acþioneazã prin încuierea automatã aportierelor la depãºirea vitezei de 7 km/h.Portierele rãmân încuiate pânã când unadintre acestea este deschisã din interior saucând toate portierele sunt descuiate de lapanoul de control.

Activarea/dezactivarea încuieriiautomate– Cheia trebuie sã se afle în poziþia I sau II acomutatorului de contact.

1 Se aplicã numai pentru anumite pieþe

05 Încuietorile ºi sistemul de alarmã

100

Încuierea ºi descuierea

05

– Apãsaþi butonul READ (citire) de pemaneta stângã pentru a confirma oricemesaj de pe ecranul de informaþii.

– Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul pentruînchiderea centralizatã pânã când un noumesaj pentru starea încuierii este afiºat peecranul pentru informaþii.

Mesajele AUTOLOCK ACTIVATED(ÎNCUIERE AUTOMATÃACTIVATÃ)(autovehiculul este încuiat întimpul miºcãrii) ºi respectiv,AUTOLOCK DEACTIVATED (ÎNCUIEREAUTOMATÃ DEZACTIVATÃ) sunt afiºate peecran.

Încuierea/descuierea autovehicululuidin interior

Toate portierele ºi capota portbagajului pot fiîncuiate ºi descuiate în mod simultanutilizând panoul de control de pe portieraºoferului (sau portiera pasagerului din faþã).

Toate portierele pot fi încuiate utilizândbutonul de încuiere de pe panoul de comandãal portierei respective.

În cazul în care autovehiculul nu este încuiatdin exterior, poate fi descuiat prindeschiderea portierei cu ajutorul mânerului.1

Încuierea/descuierea capoteiportbagajului cu ajutorul telecomenziiPentru a descuia numai capota portbagajului,procedaþi dupã cum urmeazã:

– apãsaþi de douã ori butonul de petelecomandã pentru a deschide capotaportbagajului. Capota portbagajului estedescuiatã ºi uºor deschisã în acelaºi timp.

Dacã toate portierele sunt încuiate laînchiderea capotei portbagajului, aceastaeste încuiatã automat.

1 Se aplicã numai în anumite þãri

05 Încuietorile ºi sistemul de alarmã

101

Încuierea ºi descuierea

05

Descuierea capotei portbagajului cuajutorul cheii principale

Descuiaþi manual capota portbagajului cuajutorul cheii pricipale numai în cazuri deurgenþã, de exemplu, atunci cândtelecomanda nu funcþioneazã sau bateriaautovehiculului este descãrcatã. Pentru adeschide manual capota portbagajului,procedaþi dupã cum urmeazã:

– introduceþi cheia principalã în secþiuneasuperioarã sau inferioarã a capacului deacces al încuietorii.

– rotiþi cheia în sus sau în jos, pentru adeschide capacul de acces al încuietorii.

– descuiaþi capota portbagajului

Limitarea accesului la portbagaj(pentru anumite þãri)

Aceastã funcþie poate fi utilã în momentul încare autovehiculul este încredinþat unuiatelier de service sau personalului unui hotel,sau în situaþii similare. Cheia de serviciu esteîncredinþatã personalului unitãþii respective,care poate conduce autovehiculul, fãrã însã aavea acces la portbagaj (sau la torpedo, dacãacesta este încuiat cu ajutorul cheii principale).

Pentru a activa aceastã funcþie:– rotiþi cheia principalã în poziþia II acomutatorului de contact.

– apãsaþi butonul. Un LED integrat în butonse aprinde la activarea acestei funcþii. De

asemenea, un mesaj va fi afiºat pe ecranulpentru informaþii.

Pentru a activa aceastã funcþie:– rotiþi cheia principalã în poziþia II acomutatorului de contact ºi apãsaþi din noubutonul.

Încuierea torpedouluiTorpedoul poate fi încuiat/descuiat numai cuajutorul cheii principale – nu ºi prinintermediul cheii de serviciu.

Funcþia de blocare1

Autovehiculul este echipat cu o funcþie deblocare a încuietorilor. Atunci când aceastãfuncþie este activatã, portierele nu pot fideschise din interior, dacã sunt încuiate.

Funcþia de blocare poate fi activatã numai dinexterior, prin încuierea portierei ºoferului cuajutorul cheii sau a telecomenzii. Pentru caaceastã funcþie sã poatã fi activatã, toateportierele trebuie sã fie închise. O datã cefuncþia de blocare este activatã, portierele numai pot fi deschise din interior. Portierele potfi descuiate numai din exterior, prindescuierea portierei ºoferului sau prinintermediul telecomenzii.

Funcþia de blocare este activatã la 25 desecunde dupã închiderea portierelor.1 Pentru anumite þãri

05 Încuietorile ºi sistemul de alarmã

102

Încuierea ºi descuierea

05

Dezactivarea temporarã a funcþiei deblocare ºi a detectoarelor

În cazul în care unii pasageri preferã sãrãmânã în autovehicul, cu portierele încuiatedin exterior – de exemplu, în timpultransportãrii autovehiculului cu bacul – funcþiade blocare poate fi dezactivatã.

– Introduceþi cheia în comutatorul decontact, rãsuciþi-o în poziþia II, ºi apoi, dinnou, în poziþia I sau 0.

– Apãsaþi butonul.

Dacã autovehiculul este echipat cu sistem dealarmã, detectoarele de miºcare ºi înclinarevor fi, de asemenea, dezactivate. Vezipagina 105.

LED-ul integrat în buton va ilumina pânã laîncuierea autovehiculului cu ajutorul cheii sautelecomenzii. Câtã vreme cheia rãmâne încomutatorul de contact, un mesaj va fi afiºatpe ecranul pentru informaþii. Senzorii vor fireactivaþi la urmãtoarea punere a contactului.

AVERTISMENT

Nu permiteþi nimãnui sã rãmânã înautovehicul fãrã ca funcþia de blocare sã fifost dezactivatã în prealabil.

05 Încuietorile ºi sistemul de alarmã

103

Sistemul de blocare pentru siguranþa copiilor

05

Sisteme mecanice de blocare desiguranþã pentru copii - portierele dinspate

Mecanismul de activare al sistemului de blocarede siguranþã pentru copii - portiera stânga-spate

Mecanismele de activare a sistemelor deblocare de siguranþã pentru copii suntamplasate pe marginea posterioarã a tuturorportierelor ºi pot fi accesate numai cândportierele sunt deschise. Folosiþi un obiectplat de metal, de exemplu o ºurubelniþã,pentru a roti mecanismul de control ºi aactiva/dezactiva, astfel, sistemul de blocarede siguranþã pentru copii.

Mecanismul de activare a sistemului de blocarede siguranþã pentru copii - portiera dreapta-spate

A. Poziþia "Activat" - portierele nu mai pot fideschise din interior; rãsuciþi mecanismulspre exterior.

B. Poziþia "Dezactivat" - portierele pot fideschise din interior; rotiþi mecanismul spreinterior.

AVERTISMENT

Reþineþi cã, în cazul unui accident, pasageriide pe bancheta din spate nu pot deschidedin interior portierele din spate dacãsistemele de blocare de siguranþã pentrucopii sunt activate.

Acestea trebuie dezactivate în timpulcãlãtoriei. Astfel, în cazul unui accident,membrii echipei de intervenþie vor puteadeschide portierele din exterior.

05 Încuietorile ºi sistemul de alarmã

104

Sistemul de alarmã (dotare opþionalã)

05

Sistemul de alarmã

Când sistemul de alarmã este activat, acestamonitorizeazã permanent toþi senzoriiaferenþi. Alarma este declanºatã dacã:

• este deschisã capota motorului.

• este deschisã capota portbagajului.

• este deschisã o portierã.

• comutatorul de contact este forþat, saueste folositã o cheie neaprobatã.

• în habitaclu sunt detectate miºcãri (încazul în care sistemul include un senzor demiºcare - dotare opþionalã pentru anumitepieþe).

• autovehiculul este ridicat sau tractat (dacãsistemul include un senzor de înclinare -dotare opþionalã pentru anumite pieþe).

• unul din cablurile bateriei este deconectat.

• se încearcã deconectarea sirenei.

Activarea alarmeiApãsaþi butonul LOCK (Încuiere) altelecomenzii. Semnalizatoarele de direcþievor lumina timp de câteva secunde pentru aconfirma armarea alarmei ºi încuiereaportierelor. În anumite þãri, alarma poate fiactivatã cu ajutorul cheii sau al comenziiaflate pe panoul de comandã de pe portieraºoferului.

Dezactivarea alarmeiApãsaþi butonul UNLOCK (Descuiere) altelecomenzii. Douã iluminãri scurte alesemnalizatoarelor de direcþie confirmãdezactivarea alarmei.

Dacã bateriile telecomenzii sunt descãrcate,alarma poate fi dezarmatã prin rotirea cheii înpoziþia II în comutatorul de contact.

Activarea automatã a alarmeiDacã portierele sau capota portbagajului nusunt deschise într-un interval de douã minutede la dezarmarea alarmei, iar autovehiculul afost descuiat cu ajutorul telecomenzii, alarmaeste rearmatã automat. De asemenea,autovehiculul este încuiat. Aceastã funcþieprevine situaþiile în care autovehiculul estepãrãsit fãrã activarea prealabilã a alarmei.

În anumite þãri (de exemplu Belgia, Israel),alarma este activatã din nou dupã un anumitinterval de timp, dacã portiera ºoferului a fostdeschisã ºi închisã fãrã ca autovehiculul sãfie din nou încuiat.

Dezactivarea alarmei declanºateÎn cazul în care alarma este declanºatã ºidoriþi sã o dezactivaþi, apãsaþi butonulUNLOCK (Descuiere) al telecomenzii.Semnalizatoarele de direcþie vor luminaintermitent de douã ori pentru a confirmadezactivarea alarmei.

Semnalul sonor emis de sistemul de alarmãSemnalul sonor provine de la o sirenãalimentatã de bateria auxiliarã. Fiecaresemnal sonor dureazã 25 de secunde.

Semnalul luminos emis de sistemul de alarmãLa declanºarea alarmei, semnalizatoarele dedirecþie lumineazã intermitent timp de5 minute sau pânã la dezactivarea alarmeiprin procedura descrisã mai sus.

IMPORTANT

Alarma este complet armatã cândsemnalizatoarele de direcþie aleautovehiculului lumineazã câteva secundeºi lampa de pe planºa de bord ilumineazãdin douã în douã secunde.

05 Încuietorile ºi sistemul de alarmã

105

Sistemul de alarmã (dotare opþionalã)

05

Dezactivarea temporarã a funcþiei deblocare ºi a detectoarelor

Pentru a evita declanºarea accidentalã aalarmei, de exemplu, atunci când lãsaþi uncâine în autovehicul în timpul transportãrii cubacul a autovehiculului, detectoarele demiºcare ºi înclinare pot fi dezactivatetemporar:

1. introduceþi cheia în comutatorul decontact, rãsuciþi-o în poziþia II, ºi apoi, dinnou, în poziþia I sau 0.

2. apãsaþi butonul.

LED-ul integrat în buton va rãmâne aprinspânã la încuierea autovehiculului cu ajutorulcheii sau al telecomenzii.

Câtã vreme cheia rãmâne în comutatorul decontact, un mesaj va fi afiºat pe ecranulpentru informaþii. Senzorii vor fi din nouactivaþi la urmãtoarea punere a contactului.

Dacã autovehiculul dumneavoastrã esteechipat cu dispozitive de blocare, aceasta vorfi activate din nou simultan. Vezi pagina 101.

Lampa de control de pe panoul deinstrumente (pentru anumite þãri)O lampã de control (LED) aflatã pe parteasuperioarã a panoului de instrumente indicãstarea alarmei:

• Lampa nu este aprinsã: alarma estedezactivatã.

• Lampa lumineazã la fiecare douã secundedupã ce semnalizatoarele de direcþie auiluminat o datã lung: alarma este armatã.

• Lampa lumineazã intermitent cu secvenþãrapidã, în intervalul dintre dezactivareaalarmei ºi punerea contactului: alarma afost declanºatã.

Un mesaj va fi afiºat pe ecranul pentruinformaþii în cazul detectãrii unei probleme defuncþionare a sistemului de alarmã.

Dacã sistemul de alarmã funcþioneazãdefectuos, încredinþaþi verificareaautovehiculului unui atelier Volvo autorizat.

IMPORTANT

Nu încercaþi sã modificaþi sau sã reparaþipersonal componentele sistemului dealarmã. Orice tentativã de acest tip duce laanularea contractului de garanþie.

05 Încuietorile ºi sistemul de alarmã

106

Sistemul de alarmã (dotare opþionalã)

05

Testarea sistemului de alarmã

Testarea detectorului de miºcare înhabitaclu– Deschideþi toate geamurile

– Activaþi alarma. LED-ul va luminaintermitent în secvenþã lentã pentru aconfirma activarea alarmei.

– Aºteptaþi timp de 30 de secunde.

– Testaþi detectorul de miºcare în habitacluridicând un obiect oarecare de pe pernaunui scaun. Sistemul de alarmã va emitesemnale sonore ºi luminoase.

– Dezactivaþi alarma prin descuiereaautovehiculului cu ajutorul telecomenzii.

Testarea portierelor– Activaþi alarma.

– Aºteptaþi timp de 30 de secunde.

– Descuiaþi portiera ºoferului cu ajutorullamei cheii.

– Deschideþi una dintre portiere. Sistemul dealarmã va emite semnale sonore ºiluminoase.

– Repetaþi testul pentru fiecare portierã înparte.

– Dezactivaþi alarma prin descuiereaautovehiculului cu ajutorul telecomenzii.

Testarea capotei motorului– Intraþi în autovehicul ºi dezactivaþidetectorul de miºcare.

– Activaþi alarma (rãmâneþi în autovehicul ºiîncuiaþi portierele cu ajutorul butonuluitelecomenzii).

– Aºteptaþi timp de 30 de secunde.

– Deschideþi capota motorului acþionândmânerul aflat sub panoul de instrumente.Sistemul de alarmã va emite semnalesonore ºi luminoase.

– Dezactivaþi alarma prin descuiereaautovehiculului cu ajutorul telecomenzii.

Testarea capotei portbagajului:– Activaþi alarma.

– Aºteptaþi timp de 30 de secunde.

– Descuiaþi capota portbagajului cu ajutorulcheii de pe partea ºoferului fãrã sãdeschideþi niciuna dintre portiere.

– Dechideþi capota portbagajului cu ajutorulmânerului. Sistemul de alarmã va emitesemnale sonore ºi luminoase.

– Dezactivaþi alarma prin descuiereaautovehiculului cu ajutorul telecomenzii.

05 Încuietorile ºi sistemul de alarmã

107

05

108

Informaþii generale ..................................................................................110

Alimentarea cu carburant ........................................................................112

Pornirea autovehiculului ..........................................................................114

Transmisia manualã ...............................................................................116

Transmisia automatã ..............................................................................117

Tracþiunea integralã – AWD ....................................................................121

Sistemul de frânare ................................................................................122

Sistemul de control al stabilitãþii ºi al tracþiunii, dotare opþionalã.............124

Suspensiile active – FOUR-C .................................................................126

Sistemul de asistare la parcare...............................................................127

Tractarea ºi eliberarea unui autovehicul blocat ......................................129

Pornirea asistatã ....................................................................................131

Tractarea unei remorci ............................................................................132

Echipamentul de tractare .......................................................................134

Bara de tractare detaºabilã ....................................................................136

Transportarea încãrcãturilor pe pavilion ................................................. 141

Reglarea fasciculului farurilor ..................................................................143

BLIS (Blind Spot Information System - Sistemul de informareunghi mort) – dotare opþionalã ...............................................................149

06PORNIREA SI CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

110

Informaþii generale

06

Stilul de conducere economicPentru a consuma cât mai puþin carburant,este recomandat sã nu forþaþi motorul, sãconduceþi preventiv ºi sã vã adaptaþi stilul deconducere ºi viteza la condiþiile de drum.

Reþineþi urmãtoarele aspecte:

• Aduceþi motorul la temperatura normalã defuncþionare în cel mai scurt timp! În acestscop, este indicat: sã nu lãsaþi motorul sãfuncþioneze la ralanti ºi sã puneþiautovehiculul în miºcare fãrã a-l solicitaintens, cât mai curând posibil.

• Un motor rece consumã mai multcarburant decât un motor încãlzit.

• Evitaþi sã conduceþi pe distanþe scurte, încondiþiile în care motorul nu are niciodatãtimp sã atingã temperatura normalã defuncþionare.

• Nu forþaþi motorul! Evitaþi accelerarearapidã ºi frânarea bruscã atunci cândacestea nu sunt necesare.

• Nu transportaþi încãrcãturi grele atuncicând acestea nu sunt necesare.

• Nu folosiþi anvelope de iarnã atunci cândcarosabilul este uscat.

• Demontaþi barele portbagaj transversaledacã nu sunt utilizate.

• Nu deschideþi geamurile laterale atuncicând nu este necesar.

Nu conduceþi cu capota portbagajuluideschisã!În caz contrar, gazele de eºapament,conþinând monoxid de carbon (gaz otrãvitor)ar putea pãtrunde în habitaclu prin portbagaj.În cazul în care sunteþi nevoit sã conduceþi peo distanþã scurtã cu capota portbagajuluideschisã, procedaþi dupã cum urmeazã:

– închideþi toate geamurile.

– programaþi sistemul de climatizare astfelîncât aerul sã fie distribuit între parbriz ºipodea, iar ventilatorul sã funcþioneze laturaþie maximã.

Conducerea pe suprafeþe alunecoaseÎn cazul în care conduceþi pe suprafeþealunecoase, reacþiile autovehiculului pot variaîn funcþie de tipul de transmisie (manualã sauautomatã). Exersaþi derapajele controlate încondiþii de siguranþã, pentru a cunoaºtemodul în care reacþioneazã autovehicululdumneavoastrã.

Conducerea pe suprafeþe inundateAutovehiculul poate fi condus prin apã cu oadâncime de maxim 25 cm ºi cu vitezãmaximã de 10 km/h. Trebuie sã fiþi foarteatenþi la traversarea suprafeþelor cu apãcurgãtoare.

Când se conduce pe suprafeþe inundate,trebuie sã menþineþi o vitezã redusã ºi sã nuopriþi autovehiculul. Dupã traversarea zoneiinundate, apãsaþi uºor pedala de frânã ºiverificaþi funcþionalitatea deplinã a frânelor.De exemplu, apa ºi noroiul pot afectagarniturile de frânã determinând un timp derãspuns mai prelungit la acþionarea frânei.

IMPORTANT

În cazul intrãrii apei în filtrul de aer esteposibilã deteriorarea motorului.La adâncimi mai mari, apa poate intra întransmisie. Acest lucru reduce capacitateade lubrifiere a uleiurilor ºi limiteazã duratade viaþã a acestor sisteme.

NOTÃ

Curãþaþi contactele electrice ale sistemului deîncãlzire electric al blocului motor ºi cele aledispozitivului de remorcare dupã conducereape suprafeþe inundate sau cu noroi.

IMPORTANT

Nu staþionaþi autovehiculul timp îndelungatîn zone unde nivelul apei depãºestepragurile acestuia. Acest lucru poatedetermina defecþiuni ale sistemului electric.În cazul calãrii motorului în zone inundate, nuîncercaþi sã-l reporniþi. Remorcaþi autovehicululpentru a ieºi din zona respectivã.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

111

Informaþii generale

06

Nu suprasolicitaþi bateriaGradul de solicitare a bateriei de cãtresistemele electrice ale autovehiculului poatevaria. Atunci când motorul este oprit, cheia nutrebuie sã se afle în poziþia II a comutatoruluide contact. Pentru a consuma mai puþinãenergie electricã, selectaþi poziþia I. Priza de12 V din portbagaj este funcþionalã chiar ºiatunci când cheia este scoasã dincomutatorul de contact.

Principalele sisteme ºi dispozitiveconsumatoare de energie electricã sunt:

• ventilatorul

• ºtergãtoarele de parbriz

• sistemul audio

• luminile de poziþie

Luaþi, de asemenea, în considerare consumulde energie electricã al diverselor accesorii.Atunci când motorul este pornit, nu utilizaþisisteme care consumãmultã energie electricã.

În cazul în care tensiunea în baterie este preascãzutã, un mesaj, care se va menþine pânãla pornirea motorului, va fi afiºat pe ecranulpanoului mixt de instrumente.

Funcþia de economisire a energiei electriceva dezactiva anumite sisteme sau va reducegradul de solicitare a bateriei, de exemplu,

reducând viteza ventilatorului saudezactivând sistemul audio.

Încãrcaþi bateria pornind motorul.

Evitaþi supraîncãlzirea motorului ºi asistemului de rãcire.În anumite condiþii, de exemplu atunci cândconduceþi în pantã cu o încãrcãturãsubstanþialã, mai ales la temperaturi exterioareridicate, existã riscul de supraîncãlzire amotorului ºi a sistemului de rãcire.

Pentru a evita supraîncãlzireasistemului de rãcire:• Reduceþi viteza atunci când tractaþi înpantã o remorcã.

• Dezactivaþi temporar sistemul decondiþionare a aerului.

• Nu lãsaþi motorul sã funcþioneze la ralanti.

• Nu opriþi motorul imediat ce staþionaþi,dacã autovehiculul a fost forþat.

• Atunci când conduceþi la temperaturiexterioare foarte ridicate, îndepãrtaþi toatelãmpile auxiliare situate în faþa grilei.

Pentru a evita supraîncãlzireamotorului:nu depãºiþi turaþia de 4500 rpm (motoarediesel: 3500 rpm) în cazul tractãrii uneiremorci sau a unei rulote pe teren deluros. În

caz contrar, temperatura uleiului de motorpoate creºte excesiv.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

112

Alimentarea cu carburant

06

Deschiderea trapei de acces labuºonul rezervorului

Buºonul rezervorului este amplasat pe suprafaþainterioarã a trapei de acces de pe aripa dreapta-spate a autovehiculului.

Trapa de acces la buºonul rezervorului poatefi deschisã atunci când autovehiculul estedescuiat.

Trapa de acces la buºonul rezervoruluiTemperaturile exterioare ridicate pot cauzacreºterea excesivã a presiunii în rezervorulde carburant. Deschideþi cu grijã buºonulrezervorului.

Alimentarea cu benzinãNu supraalimentaþi rezervorul, ci umpleþipânã când pompa întrerupe fluxul decarburant.

Alimentarea cu motorinãLa temperaturi reduse (între –5 °C ºi –40 °C),este posibilã formarea unui precipitat deparafinã în motorinã, care poate determinaprobleme de combustie. În timpul sezonuluirece, utilizaþi numai motorinã specialã deiarnã.

NOTÃ

Trapa rãmâne deschisã timp de 10 minutedupã încuierea autovehiculului.

NOTÃ

Dupã alimentarea cu carburant, închideþibuºonul si rãsuciþi-l pânã ce acesta sefixeazã cu un sunet specific.

AVERTISMENT

Nu purtaþi asupra dumneavoastrã un telefonmobil activat atunci când alimentaþiautovehiculul cu carburant – scânteiaprovocatã de soneria unui apel poateaprinde vaporii de benzinã, provocând unincendiu.

NOTÃ

Excesul de carburant din rezervor se poatescurge la temperaturi exterioare ridicate.

Nu utilizaþi aditivi de curãþare decât curecomandarea expresã din partea unuiatelier Volvo autorizat.

IMPORTANT

Pentru a evita deteriorarea convertoruluicatalitic, folosiþi numai benzinã fãrã plumb.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

113

Alimentarea cu carburant

06

Deschiderea de urgenþã a buºonulrezervorului de carburant

Dacã nu poate fi deschisã în mod obiºnuit,trapa de acces la buºonul rezervorului poatefi deschisã manual.

În partea dreaptã a compartimentului pentrubagaje se aflã un capac detaºabil. Desfaceþicapacul, bãgaþi mâna ºi localizaþi dispozitivulde blocare electricã a buºonului. Poziþiaacestuia este aproximativ pe partea interioarãa marginii din spate a trapei de acces labuºonul rezervorului. Trageþi înapoi tijadispozitivului de blocare.

AVERTISMENT

În spatele panoului sunt muchii ascuþite; deaceea, miºcaþi mâinile încet ºi cu grijã.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

114

Pornirea autovehiculului

06

Înainte de pornirea motorului– Acþionaþi frâna de parcare.

Transmisia automatã– Maneta schimbãtorului de viteze trebuie sãse afle în poziþia P sau N.

Transmisia manualãDeplasaþi maneta schimbãtorului de viteze înpoziþia neutrã ºi menþineþi pedala de ambreiajapãsatã. Acest amãnunt este important maiales în cazul temperaturilor exterioare foartescãzute.

Pornirea motorului

Motor pe benzinãRotiþi cheia în poziþia de pornire acomutatorulului de contact.Dacã motorul nu porneºte în interval de5-10 secunde, eliberaþi cheia ºi repetaþiprocedura de pornire.

Motor dieselRotiþi cheia în poziþia de pornire acomutatorulului de contact.Lampa de control din panoul de instrumentemixt indicã faptul cã procesul de preîncãlzirea motorului este în curs de desfãºurare, vezipagina 43.

Rotiþi cheia în poziþia de pornire acomutatorulului de contact dupã stingerealãmpii de control.

Filtru de particule diesel (DPF)Autovehiculele cu motoare diesel sunt dotatecu un filtru de particule care contribuie larealizarea unui control mai eficient al emisiilorde gaze. Particulele din gazele de eºapamentsunt colectate în filtru în condiþii normale deconducere. Are loc automat aºa-numita"regenerare" a filtrului, care constã în ardereaparticulelor pentru curãþarea filtrului. Acestproces necesitã o temperaturã normalã defuncþionare a motorului.

Regenerarea filtrului se desfãºoarã automat,la un interval de aproximativ300–900 km, în funcþie de condiþiile dedeplasare. În mod normal, regenerareadureazã între 10 ºi 20 minute. În acest interval,consumul de carburant poate creºte uºor.

Regenerarea în anotimpul receDacã efectuaþi frecvent cãlãtorii pe distanþescurte la temperaturi exterioare scãzute,motorul nu va atinge temperatura normalã defuncþionare. Prin urmare, regenerarea filtrului departicule diesel nu va avea loc, iar filtrul nu va ficurãþat.În momentul în care cantitatea colectatã departicule atinge aproximativ 80 % dincapacitatea filtrului, un simbol de avertizaregalben va fi afiºat pe ecranul pentruinformaþii, însoþit de mesajul SOOTFILTER FULL SEE MANUAL (Filtrul departicule este plin, consultaþi manualul).Iniþiaþi regenerarea filtrului conducândautovehiculul pânã la atingerea temperaturiinormale de funcþionare a motorului, pe oarterã principalã de circulaþie sau o

AVERTISMENT

Nu scoateþi niciodatã cheia din comutatorulde contact în timpul cãlãtoriei sau în timp ceautovehiculul este tractat. În caz contrar,puteþi activa mecanismul de blocare avolanului, ceea ce ar face imposiblãmanevrarea autovehiculului.La tractarea autovehiculului, cheia trebuiesã se afle în poziþia II în comutatorul decontact.

NOTÃ

Pentru anumite tipuri de motor, în timpulpornirii la rece, viteza la ralanti poate ficonsiderabil mai mare decât în modobiºnuit. Aceasta permite sistemului deeºapament sã atingã temperatura normalãde funcþionare în cel mai scurt timp, ceea ceva reduce emisiile de noxe, contribuind laprotejarea mediului înconjurãtor.Pentru a porni autovehiculul, lama cheiiprincipale trebuie sã fie depliatã complet(vezi ilustraþia de la pagina 96). În cazcontrar, este posibil ca funcþia deantidemarare sã împiedice pornireaautovehiculului.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

115

Pornirea autovehiculului

06

autostradã. Dupã atingerea acesteitemperaturi, continuaþi sã conduceþiautovehiculul timp de încã 20 de minute.Când are loc procesul de regenerare afiltrului, se reduce puterea motorului.Dupã încheierea procesului de regenerare,mesajul de avertizare este anulat automat.La temperaturi exterioare scãzute, activaþisistemul de încãlzire (dotare opþionalã),pentru ca motorul sã poatã atinge mai repedetemperatura normalã de funcþionare.

Cheile de contact ºi dispozitivulelectronic antidemarareCheia de contact nu trebuie sã se afle pe uninel conþinând ºi alte chei sau obiectemetalice. În caz contrar, dispozitivulelectronic antidemarare ar putea fi activataccidental. În aceastã eventualitate,îndepãrtaþi celelalte chei ºi porniþi din nouautovehiculul.

Evitaþi supraturarea motorului la scurt timpdupã pornirea la rece! Dacã motorul nuporneºte sau dã rateuri, contactaþi un atelierVolvo autorizat.

Comutatorul de contact ºi mecanismulde blocare a volanului

0 - Poziþia "blocat"Volanul este blocat atuncicând cheia este scoasã dincomutatorul de contact.

I - Poziþia radioAnumite sisteme electricepot fi activate. Sistemulelectric al motorului nu esteactivat.

II - Poziþia de conducereÎn timpul cãlãtoriei, cheia seva afla în aceastã poziþie acomutatorului de contact.Toate componentele

sistemului electric al autovehiculului suntalimentate.

III — Poziþia de pornireDemarorul. Demarorul esteconectat. La pornireamotorului, eliberaþi cheia.Cheia se va deplasaautomat în poziþia deconducere. În cazul în care

cheia se roteºte cu dificultate, este posibil caroþile din faþã sã se afle într-o poziþie caretensioneazã mecanismul de blocare avolanului. În acest caz, rotiþi volanul înambele sensuri pentru a putea roti cheia maiuºor în comutatorul de contact.

Pentru a reduce riscul de furt, asiguraþi-vã cãvolanul este blocat atunci când pãrãsiþiautovehiculul.

Servodirecþia controlatã în funcþie devitezã1

În cazul în care autovehiculul este dotat cuservodirecþie controlatã în funcþie de vitezã,acþionarea direcþiei va fi mai lejerã la vitezereduse în scopul facilitãrii parcãrii etc.

Pe mãsurã ce viteza creºte, forþa de virareeste adaptatã pentru a asigura ºoferului uncontrol adecvat al volanului.

IMPORTANT

Dacã filtrul este plin, este posibil ca acesta sãnumai funcþioneze. Astfel, pornireamotoruluiva fi dificilã ºi va trebui sã înlocuiþi filtrul.

AVERTISMENT

Nu scoateþi niciodatã cheia din comutatorulde contact în timpul cãlãtoriei sau în timp ceautovehiculul este tractat! Nu luaþi niciodatãcontactul (cheia în poziþia 0) ºi nu scoateþicheia din comutatorul de contact atuncicând autovehiculul se aflã în miºcare. În cazcontrar, puteþi activa mecanismul de blocarea volanului, fapt ce ar face imposiblãutilizarea acestuia.

1 Dotare opþionalã

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

116

Transmisia manualã

06

Poziþiile manetei schimbãtorului deviteze, transmisie cu cinci trepte

Apãsaþi complet pedala de ambreiaj defiecare datã când schimbaþi treapta de vitezã.Eliberaþi pedala de ambreiaj între schimbãriletreptelor de vitezã! Deplasaþi manetaschimbãtorului de viteze în modul indicat.

Pentru a reduce la minim consumul decarburant, selectaþi cea mai înaltã treaptã devitezã posibilã ori de câte ori este posibil.

Sistemul de blocare a marºarierului

Selectaþi treapta marºarier a maneteischimbãtorului de viteze numai atunci cândautovehiculul staþioneazã.

Pentru a putea selecta aceastã treaptã devitezã, deplasaþi mai întâi maneta în poziþianeutrã (între poziþiile 3 ºi 4). Datoritãsistemului de blocare a marºarierului, treaptamarºarier nu poate fi direct selectatã atuncicând maneta schimbãtorului de viteze se aflãîn poziþia 5.

Poziþiile manetei schimbãtorului deviteze, transmisie cu ºase trepte

Apãsaþi complet pedala de ambreiaj defiecare datã când schimbaþi treapta de vitezã.Eliberaþi pedala de ambreiaj între schimbãriletreptelor de vitezã. Deplasaþi manetaschimbãtorului de viteze în modul indicat.

Pentru a reduce la minim consumul decarburant, selectaþi cea mai înaltã treaptã devitezã posibilã ori de câte ori este posibil.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

117

Transmisia automatã

06

Pornirea la receAtunci când porniþi motorul la temperaturiexterioare scãzute, schimbarea treptelor devitezã poate avea loc mai dificil. Aceasta sedatoreazã vâscozitãþii lichidului de transmisiela temperaturi scãzute. Pentru a reduceemisiile de noxe, schimbarea treptelor devitezã dureazã mai mult timp atunci cândmotorul este pornit la temperaturi exterioarescãzute.

Motoarele turboAtunci când motorul este rece, transmisiacomutã între treptele de vitezã la turaþii maimari. Aceasta permite convertorului cataliticsã atingã mai rapid temperatura normalã defuncþionare, reducând în acelaºi timp emisiilede gaze.

Sistemul adaptivCutia de viteze este controlatã de cãtre unsistem adaptiv. Acesta monitorizeazãcontinuu funcþionarea cutiei de viteze ºieficientizeazã fiecare comutare între treptelede vitezã.

Funcþia de blocareSistemul de transmisie este echipat cu ofuncþie de blocare în treapta curent selectatãde vitezã, funcþie ce sporeºte eficienþa frâneide motor ºi reduce consumul de carburant.

Sistemele de siguranþãAutovehiculele cu transmisie automatã suntdotate cu sisteme speciale de siguranþã:

Funcþia de blocare a cheii de contactPentru a putea scoate cheia din comutatorulde contact, deplasaþi mai întâi manetaschimbãtorului de viteze în poziþia P. Cheianu poate fi scoasã din comutatorul de contactatunci când maneta schimbãtorului de vitezese aflã în alte poziþii.

Poziþia de parcare (P)Atunci când motorul este pornit, iarautovehiculul staþioneazã:

– fiþi pregãtit sã acþionaþi pedala de frânãatunci când deplasaþi manetaschimbãtorului de viteze în altã poziþie.

Sistemul electric de blocare aschimbãtorului de viteze — ManetãblocatãPoziþia de parcare (P)Pentru a putea deplasa manetaschimbãtorului de viteze din poziþia P în altepoziþii, rotiþi cheia în poziþia I sau II acomutatorului de contact ºi acþionaþi pedalade frânã.

Poziþia neutrã (N)Pedala de frânã trebuie sã fie apãsatã pentrua comuta schimbãtorul de viteze din poziþia Nîn alte viteze, în momentul în care cheia decontact este în poziþia I sau II în comutatorulde contact.

Sistemul mecanic de blocare amanetei schimbãtorului de viteze

Maneta schimbãtorului poate fi deplasatãliber între poziþiile N ºi D. Celelalte poziþii suntblocate de un dispozitiv de blocare ºi pot fideblocate prin apãsarea butonului pentrusistemul de blocare, aflat pe manetaschimbãtorului de viteze.

Apãsaþi acest buton pentru a putea deplasamaneta schimbãtorului de viteze în altepoziþii.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

118

Transmisia automatã

06

Poziþii manuale

P — ParcareSelectaþi aceastã poziþie atunci când doriþi sãporniþi motorul sau sã parcaþi autovehiculul.

Nu selectaþi poziþia P atunci cândautovehiculul se aflã în miºcare!

La selectarea poziþiei P, dispozitivul mecanicde blocare a schimbãtorului de viteze va fiactivat. Acþionaþi întotdeauna frâna deparcare dupã parcarea autovehiculului.

R — MarºarierNu selectaþi poziþia R atunci cândautovehiculul se aflã în miºcare.

N — NeutrãN este poziþia neutrã a selectorului treptelorde vitezã. Nici o treaptã de vitezã nu esteselectatã, iar motorul poate fi pornit. Acþionaþifrâna de parcare atunci când autovehicululstaþioneazã, iar maneta selectorului treptelorde vitezã se aflã în poziþia N.

D — ConducereD este poziþia normalã de conducere.Sistemul de transmisie comutã automat întretreptele de vitezã, în funcþie de gradul deacceleraþie ºi de viteza autovehiculului. Nudeplasaþi maneta schimbãtorului de viteze dinpoziþia R (Marºarier) în poziþia D (Conducere)atunci când autovehiculul se aflã în miºcare.

4 — Treptele inferioare de vitezãSistemul de transmisie comutã automat întretreptele 1, 2, 3 ºi 4 de vitezã. Sistemul nupoate comuta în treapta 5 de vitezã.

Selectaþi treapta 4 atunci când:

• conduceþi în zone muntoase

• tractaþi o remorcã

• doriþi sã sporiþi eficienþa frânei de motor

3 — Treptele inferioare de vitezãSistemul de transmisie comutã automat întretreptele 1, 2 ºi 3 de vitezã. Sistemul nu poatecomuta în treapta 4 de vitezã.

Selectaþi treapta 3 atunci când:

• conduceþi în zone muntoase

• tractaþi o remorcã

• doriþi sã sporiþi eficienþa frânei de motor

L — Treptele inferioare de vitezãSelectaþi poziþia L atunci când doriþi sãconduceþi în treapta 1 sau 2 de vitezã.Poziþia L oferã o performanþã optimã frâneide motor, atunci când conduceþi în zonemuntoase etc.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

119

Transmisia automatã

06

Sistemul Geartronic

Poziþii manualePentru a deplasa maneta schimbãtorului deviteze din poziþia de conducere automatã Dîntr-una din poziþiile manuale, deplasaþimaneta spre stânga.

Pentru a deplasa maneta din poziþia MAN înpoziþia de conducere automatã D, deplasaþimaneta spre dreapta, în poziþia D.

W — Modul pentru sezonul receCând este selectat programul de iarnã,transmisia porneºte în treapta a treia devitezã pentru a reduce riscul de patinare aroþilor pe carosabil alunecos, vezi ºisecþiuneaW — Sezonul rece.

W — Sezonul receButonulW, aflat lângãmaneta schimbãtorului deviteze, activeazã ºidezactiveazã programulpentru sezonul rece W.Aprinderea lãmpiiW de pepanoul mixt de instrumente

indicã activarea programului pentru sezonulrece.

Atunci când programul pentru sezonul receeste selectat, sistemul de transmisie porneºteîn treapta a 3-a de vitezã, pentru a permitedemararea pe suprafeþe alunecoase. Atuncicând acest program este activat, comutareaîntr-o treaptã inferioarã de vitezã poate fiefectuatã numai prin acþionarea pedalei deacceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã.

ProgramulW poate fi selectat numai atuncicând maneta schimbãtorului de viteze se aflãîn poziþia D.

Sistemul Geartronic — Poziþii manuale

Pentru a deplasa maneta schimbãtorului deviteze din poziþia conducere automatã Dîntr-una din poziþiile manuale, deplasaþi manetaspre stânga. Pentru a deplasa maneta dinpoziþiaMAN în poziþia de conducere automatã,deplasaþi maneta spre dreapta, în poziþia D.

În timpul cãlãtorieiProgramul manual al schimbãtorului de vitezepoate fi selectat în orice moment în timpulcãlãtoriei. Transmisia va fi blocatã în treaptade vitezã curent selectatã pânã la selectareaunei alte trepte de vitezã. Sistemul detransmisie va comuta într-o treaptã inferioarãde vitezã numai dacã reduceþi substanþialviteza autovehiculului.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

120

Transmisia automatã

06

În cazul în care deplasaþi manetaschimbãtorului de viteze în poziþia — (minus),sistemul de transmisie va comuta în treaptade vitezã imediat inferioarã, iar frâna demotor va fi acþionatã automat. În cazul în caredeplasaþi maneta schimbãtorului de viteze înpoziþia + (plus), sistemul de transmisie vacomuta în treapta de vitezã imediatsuperioarã.

Kick-downAtunci când pedala de acceleraþie esteapãsatã pânã la podea, dincolo de poziþia cecorespunde acceleraþiei maxime, sistemul detransmisie comutã automat într-o treaptãinferioarã de vitezã. Acest procedeu estecunoscut sub numele de kick-down.

La atingerea vitezei maxime pentru treaptade vitezã selectatã sau la eliberarea pedaleide acceleraþie din poziþia kick-down, sistemulde transmisie comutã automat într-o treaptãsuperioarã de vitezã.

Procedeul kick-down este utilizat atunci cândeste necesarã acceleraþia maximã, deexemplu, în timpul depãºirilor.

Pentru a evita supraturarea motorului,programul de control al transmisiei esteechipat cu un mecanism de blocare, careîmpiedicã transmisia sã comute într-o treaptãinferioarã de vitezã.

Funcþia kick-down1 nu poate fi utilizatã cândtransmisia este controlatã în regim manual.Selectaþi din nou poziþia D.

1 Valabil numai pentru transmisiile Geartronic.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

121

Tracþiunea integralã — AWD

06

Tracþiunea integralã este cuplatãpermanent

Tracþiunea integralã indicã faptul cã toatecele patru roþi sunt antrenate simultan.Puterea este distribuitã automat între roþiledin faþã ºi cele din spate. Un sistem deangrenare controlat electronic distribuieputerea spre perechea de roþi cu cea maibunã aderenþã. Astfel este asiguratãtracþiunea optimã ºi se împiedicã patinarearoþilor.

În condiþii normale de conducere aautovehiculului, puterea este transmisã înmare parte roþilor din faþã.

Tracþiunea integralã asigurã un nivel sporit desiguranþã în condiþii de ploaie, ninsoare saucarosabil alunecos.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

122

Sistemul de frânare

06

Servofrâna

Dacã autovehiculul ruleazã sau este tractatcu motorul oprit, pedala de frânã va trebuiacþionatã cu o forþã de cinci ori mai maredecât în cazul în care motorul este pornit.Dacã pedala de frânã este acþionatã lapornirea motorului, aceasta nu va opunerezistenþã. Acesta este un fenomen normal,care se datoreazã activãrii servofrânei.Fenomenul va fi mai accentuat dacãautovehiculul este echipat cu sistem deasistenþã la frânarea de urgenþã (EBA).

Circuitele de frânareAceastã lampã de control seaprinde în cazul defectãrii unuicircuit de frânare.

În cazul apariþiei unei defecþiuni launul dintre circuite, frânarea autovehiculului

este posibilã în continuare. Cursa pedalei defrânã va fi prelungitã ºi rezistenþa la apãsareva fi mai redusã decât în mod normal. Estenecesarã acþionarea cu forþã suplimentarã apedalei pentru a produce un efect de frânarenormal.

Caracterisiticile de frânare pot fiafectate de umiditatea carosabiluluiComponentele sistemului de frânare se potumezi în cazul conducerii autovehiculului încondiþii de ploaie intensã, în cazul traversãriiunor porþiuni inundate sau al spãlãriiautovehiculului. Caracteristicile de frecare aleplãcuþelor de frânã pot fi modificate în sensulunei întârzieri în detectarea efectului defrânare.

Apãsaþi uºor pedala de frânã din când încând în cazul conducerii autovehiculului pedistanþe mai lungi în condiþii de ploaie sauzãpadã topitã, precum ºi în cazul pornirii depe loc pe vreme cu grad de umiditate ridicatsau rece. Astfel, suprafeþele de frânare suntîncãlzite ºi apa prezentã pe acestea seevaporã. Aceastã procedurã esterecomandatã ºi înainte de parcareaautovehiculului pentru perioade îndelungateîn astfel de condiþii de climã.

În cazul solicitãrii intense a frânelorÎn cazul în care conduceþi într-o regiune demunte, frânele vor fi solicitate mai intens,chiar dacã pedala de frânã nu este acþionatãcu o forþã foarte mare.

Din cauza vitezei reduse de deplasare,frânele nu sunt rãcite la fel de eficient ca încazul conducerii autovehiculului pe terendrept la viteze superioare.

Pentru evitarea suprasolicitãrii frânelor,utilizaþi efectul de frânã de motor în loculfrânei de serviciu prin selectarea unei trepteinferioare de vitezã la deplasarea pe pantedescendente. Utilizaþi aceeaºi treaptã devitezã la deplasarea pe pante descendentepe care aþi utiliza-o la deplasarea în pantãascedentã. Astfel, se utilizeazã mai eficientfrâna de motor ºi se reduce necesitateaacþionãrii frânei de serviciu.

Reþineþi cã tractarea unei remorcisuplimenteazã solicitarea la care sunt supusefrânele autovehiculului.

Sistemul de frânare antiblocare (ABS)Sistemul ABS (Anti-lock BrakingSystem) este proiectat pentru aîmpiedica blocarea roþilor în timpulfrânãrii. Astfel, va fi obþinut un efect

optim al acþionãrii volanului în timpul frânãrii.Posibilitatea de a vira pentru a evita

AVERTISMENT

Servofrâna funcþioneazã numai atunci cândmotorul este pornit.

NOTÃ

Atunci când frânaþi cu motorul oprit, acþionaþipedala de frânã puternic o singurã datã, nuîn mod repetat.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

123

Sistemul de frânare

06

eventualele obstacole este, astfel,îmbunãtãþitã. Sistemul ABS nu sporeºteperformanþele totale de frânare aleautovehiculului. Totuºi, în calitate de ºofer,dispuneþi de o capacitate sporitã demanevrare ºi menþinere a controlului asupraautovehiculului, ceea ce reprezintã un câºtigpentru siguranþã.

Dupã pornirea motorului ºi atingerea uneiviteze de aproximativ 20 km/h, are loc oautoverificare a sistemului ce poate fi auzitãºi simþitã. Când sistemul ABS intrã înfuncþiune, se pot auzi ºi simþi vibraþii alepedalei de acceleraþie. Acesta este unfenomen normal.

Simbolul ABS lumineazã:• timp de aproximativ douã secunde întimpul autoverificãrii efectuate la pornireaautovehiculului.

• în cazul în care sistemul ABS estedezactivat datoritã unei defecþiuni.

Repartitorul electronic al forþei defrânare — EBDRepartitorul electronic al forþei de frânare(EBD) este o componentã a sistemului ABS.Sistemul EBD direcþioneazã cea mai mareparte a forþei de frânare cãtre roþile din spate,pentru a obþine un efect optim de frânare. Înmomentul în care acest sistem este activ, sepot auzi ºi simþi vibraþii ale pedalei de frânã.

Sistemul de asistenþã la frânarea deurgenþã — EBAFuncþia de asistenþã la frânarea de urgenþã(EBA) este integratã în sistemul de control altracþiunii DSTC ºi este destinatã asigurãriiunei forþe maxime de frânare în situaþiile încare este necesarã frânarea rapidã aautovehiculului. Sistemul detecteazã apariþianecesitãþii de frânare rapidã monitorizândviteza cu care este acþionatã pedala de frânã.

Funcþia EBA este activã indiferent de vitezade deplasare a autovehiculului. Din motive desiguranþã, aceasta nu poate fi dezactivatã.

Când funcþia EBA este activatã, pedala defrânã se deplaseazã automat pânã la capãtulcursei atunci când este aplicatã o forþãmaximã de frânare. Continuaþi frânarea fãrã aelibera pedala de frânã. Funcþia EBA estedecuplatã la eliberarea pedalei de frânã.

NOTÃ

Pentru a beneficia la maximum deavantajele oferite de sistemul ABS, trebuiesã acþionaþi pedala de frânã pânã la sfârºitulcursei.

Nu eliberaþi pedala de frânã atunci cândsimþiþi sau auziþi pulsul ABS.

Exersaþi frânarea cu sistemul ABS activatîntr-un spaþiu adecvat, precum un poligonde exersare a derapajelor controlate.

AVERTISMENT

Aprinderea simultanã a lãmpilor deavertizare BRAKE (frânã) ºi ABS indicãapariþia unei defecþiuni a sistemului defrânare. Dacã nivelul lichidului de frânareeste normal, conduceþi cu atenþie pânã la celmai apropiat atelier Volvo autorizat pentruverificarea sistemului de frânare.

În cazul în care nivelul lichidului de frânã sesitueazã submarcajul MIN al rezervorului delichid de frânã, nu continuaþi cãlãtoriaînainte de a adãuga lichid de frânã.

Este necesarã detectarea cauzei pierderiide lichid de frânã.

NOTÃ

Când se activeazã funcþia EBA, pedala defrânã coboarã uºor mai mult decât de obicei;apãsaþi (ºi menþineþi apãsatã) pedala defrânã atât cât este necesar. Dacã seelibereazã pedala de frânã, sunt dezactivatetoate frânele.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

124

Sistemul de control al stabilitãþii ºi al tracþiunii (dotare opþionalã)

06

Informaþii generale

Sistemul de control dinamic al stabilitãþii ºitracþiunii (STC/DSTC) îmbunãtãþeºtetracþiunea autovehiculului ºi asistã ºoferul laevitarea derapãrii.

Când sistemul este activ, se poate auzi unzgomot de vibraþie în timpul frânãrii sauaccelerãrii. Este posibil ca autovehiculul sãaccelereze mai greu decât se preconizeazã.

În funcþie de piaþã, autovehiculul este echipatfie cu sistem STC fie cu sistem DSTC.Tabelul aratã funcþiile integrale ale sistemuluirespectiv.

Controlul activ al derapajelorFuncþia limiteazã individual forþa de tracþiuneºi de frânare a roþilor pentru a stabilizaautovehiculul.

Sistemul de control anti-derapajAceastã funcþie previne deraparea roþilormotrice pe suprafaþa carosabilului în timpulacceleraþiei.

Sistemul de control al tracþiuniiAceastã funcþie este activã la viteze reduse ºitransferã puterea de la roata motricã cepatineazã la cea care nu patineazã.

Utilizare redusã

Utilizarea sistemului în timpul derapãrii ºiaccelerãrii poate fi dezactivatã parþial.

Funcþionarea sistemului în timpul derapãriieste întârziatã ºi astfel se permite un nivelmai ridicat de patinare, fapt ce conferã olibertate mai mare pentru o conduceredinamicã.

Tracþiunea pe suprafeþe acoperite cu zãpadãsau nisip este îmbunãtãþitã deoareceaccelerarea nu mai este limitatã.

Funcþionare– Rotiþi inelului de reglare (1) pânã la apariþiameniului STC/DSTC.

Mesajul DSTC ON ( SISTEMUL DSTCACTIVAT) indicã faptul cã funcþionareasistemului este neschimbatã.

Funcþie/ sistem STC DSTC1

1Dotare opþionalã în anumite þãri.

Controlul activ alderapajelor

X

Sistemul de controlanti-derapaj

X X

Sistemul de controlal tracþiunii

X X

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

125

Sistemul de control al stabilitãþii ºi al tracþiunii (dotare opþionalã)

06

Mesajul DSTC SPIN CONTROL OFF(SISTEMUL DE CONTROL AL TRACÞIUNIIDSTC DEZACTIVAT) indicã faptul cãfuncþionarea sistemului a fost redusã.– Menþineþi apãsat butonul RESET (2) pânãla schimbarea meniului STC/DSTC.

Simultan, simbolul lumineazã pentru aavertiza cu privire la reducerea funcþionãriisistemului. Funcþionarea sistemului este redusãpânã la urmãtoarea pornire a motorului.

Mesajele afiºateMesajul TRACTION CONTROLTEMPORARILY OFF (SISTEMUL DECONTROL AL TRACÞIUNII ESTETEMPORAR DEZACTIVAT) indicã faptul cãfuncþionarea sistemului a fost redusãtemporar datoritã temperaturii excesive adiscurilor de frânã.Funcþia este reactivatã automat dupã rãcireafrânelor.

Mesajul ANTI-SKID SERVICE REQUIRED(ESTE NECESARÃ REVIZIA SISTEMULUIANTI-DERAPAJ) indicã faptul cã sistemul afost dezactivat datoritã unei defecþiuni.

– Opriþi autovehiculul într-un loc sigur ºiopriþi motorul.

Dacã mesajul rãmâne afiºat dupã repornireamotorului, conduceþi autovehiculul la unatelier Volvo autorizat.

Simbolurile de pe panoul deinstrumente mixt

Simbolul pentru STC/DSTCSimbolul are semnificaþii diferite înfuncþie de modalitatea de afiºare aacestuia.

Simbolul se aprinde ºi se stinge din noudupã aproximativ douã secunde.– Acesta indicã verificarea sistemului cândmotorul este pornit.

Simbolul lumineazã intermitent– Aceasta indicã funcþionarea sistemului.

Simbolul lumineazã ºi rãmâne aprinsPe ecran se afiºeazã în acelaºi timp mesajulANTI-SKID SERVICE REQUIRED (ESTENECESARÃ REVIZIA SISTEMULUI ANTI-DERAPAJ).

Indicator de defecþiune la sistemele STC/DSTC:

– opriþi autovehiculul într-un loc sigur ºi opriþimotorul.

– reporniþi motorul.

• dacã simbolul de avertizare se stinge,defecþiunea a fost temporarã ºi nu estenecesarã apelarea la un atelier de service.

• dacã simbolul de avertizare rãmâne aprins,conduceþi autovehiculul la un atelier Volvoautorizat pentru verificarea sistemului.

Simbolul lumineazã ºi rãmâne aprinsPe ecran se afiºeazã simultan mesajulDSTC SPIN CONTROL OFF (SISTEMULANTI-DERAPAJ DSTC DEZACTIVAT).

– Vã reaminteºte faptul cã funcþionareasistemului STC/DSTC a fost redusã.

Simbol de avertizareSimbolul emite continuu oluminã galbenã.Pe ecran este afiºat simultan

mesajul TRACTIONCONTROL TEMPORARILY OFF(SISTEMUL DE CONTROL AL TRACÞIUNIIDEZACTIVAT TEMPORAR).• se indicã faptul cã funcþionarea sistemuluia fost redusã temporar datoritãtemperaturii excesive a frânelor.

• funcþia este reactivatã automat cândtemperatura frânelor revine la normal.

AVERTISMENT

Întreruperea funcþionãrii sistemului poateafecta caracteristicile funcþionale aleautovehiculului.

NOTÃ

Mesajul DSTC ON (DSTC ACTIVAT) esteafiºat pe ecran timp de câteva secunde lafiecare pornire a motorului.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

126

Suspensiile active — FOUR-C

06

Suspensiile active — FOUR-C1

Comutatorul Four-C de peconsola centralã

Autovehiculul este echipatcu un sistem foarte avansatde suspensii active, bazatpe conceptul de control

continuu al suspensiilor, care este realizatelectronic. Funcþiile sistemului se bazeazã peo serie de senzori care monitorizeazãpermanent miºcãrile ºi reacþiileautovehiculului, precum accelerarea verticalãºi lateralã, viteza ºi miºcãrile roþilor.

Modulul de control FOUR-C analizeazãdatele transmise de senzori ºi regleazã, încaz de necesitate, amortizorul de pânã la 500de ori pe secundã. Acest fapt are dreptrezultat un control extrem de rapid ºi de

precis al suspensiilor, ceea ce contribuie lavariaþia caracteristicilor suspensiilor.

Caracteristicile suspensiilor pot fi modificateîn orice moment în timpul conduceriiautovehiculului când natura carosabilului semodificã sau când se doreºte modificareastilului de conducere. Aceastã modificare areloc într-un interval de ordinul milisecundelor.

Modul Comfort (Confort)Modul confort regleazã suspensiile pentru aizola caroseria de neuniformitãþilecarosabilului, fapt ce permite o deplasare mailinã. Amortizoarele sunt mai moi ºi miºcãrilecaroseriei sunt reduse la minimum. Acestmod este recomandat pentru cãlãtoriile pedistanþe lungi sau pe carosabil alunecos.

Dacã modul Confort este activ la luareacontactului, suspensiile vor reveni la acelaºimod la repornirea autovehiculului.

SportÎn modul Sport timpul de rãspuns lacomenzile direcþiei este mai scurt decât înmodul Confort. Suspensiile sunt mai rigide ºimiºcãrile caroseriei descriu variaþiilecarosabilului pentru a reduce efectul de ruliula parcurgerea virajelor strânse.Autovehiculul are o þinutã de drum maisportivã.

Dacã modul Sport este activ la luareacontactului, suspensiile vor reveni la acelaºimod la repornirea autovehiculului.

AVERTISMENT

În condiþii de trafic normale, sistemul STC/DSTC îmbunãtãþeºte siguranþa rutierã aautovehiculului, însã acesta nu trebuieconsiderat un motiv pentru mãrirea vitezei.Luaþi-vã întotdeauna mãsurile de precauþieobiºnuite pentru efectuarea unor viraje însiguranþã ºi pentru conducerea pe suprafeþealunecoase.

1Dotare opþionalã în anumite þãri.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

127

Sistemul de asistare a parcãrii

06

Informaþii generale1

Sistemul de asistare a parcãrii, faþã ºi spate.

Sistemul de asistare a parcãrii este utilizatpentru facilitarea parcãrii. Distanþa pânã laobiectele detectate este semnalizatã.

VersiuniSistemul de asistare a parcãrii este disponibilîn douã versiuni:

• doar în spate

• în faþã ºi în spate

FuncþieSistemul este activat automat la pornireaautovehiculului, moment în care LED-ulintegrat în butonul pentru sistemul de asistarea parcãrii se aprinde. Pe ecran se afiºeazãurmãtorul mesaj: PARK ASSIST ACTIVE(Sistemul de asistare a parcãrii este activ)dacã se cupleazã treapta de marºarier saudacã senzorii frontali detecteazã existenþaunui obiect.

Sistemul de asistare a parcãrii este activat laviteze de pânã la 15 km/h. Sistemul estedezactivat la viteze mai mari. Sistemul estereactivat dacã viteza scade din nou sub10 km/h.

Frecvenþa semnalului creºte odatã cuapropierea de un obiect situat în faþa sau înspatele autovehiculului. În cazul în carevolumul unei alte surse sonore din sistemulaudio este ridicat, acesta este comutatautomat în modul silenþios.

Semnalul devine constant atunci cânddistanþa este de cca. 30 cm. În cazul în caresunt detectate obiecte aflate la o distanþã maimicã de 30 cm atât în spatele, cât ºi în faþa

autovehiculului, semnalul va fi emis alternativprin difuzoarele din stânga ºi din dreapta.

Sistemul de asistare a parcãrii cuspateleDistanþa din spatele autovehiculului acoperitãde sistem este de aproximativ 1,5 m.Sistemul de asistare a parcãrii cu spateleeste activat când se cupleazã treapta demarºarier. Semnalul sonor este generat dedifuzoarele din spate.

Sistemul trebuie sã fie dezactivat dacã secupleazã treapta marºarier în cazul tractãriiunei remorci, a unui suport pentru biciclete pebara de remorcare sau a unui dispozitivsimilar. În caz contrar, remorca sau suportulpentru biciclete ar putea declanºa senzorii.

Sistemul de asistare a parcãrii cu spateleeste dezactivat automat în cazul tractãrii uneiremorci dacã este utilizat un cablu deremorcã original Volvo.

Sistemul de asistare a parcãrii cu faþaDistanþa din faþa autovehiculului acoperitã desistem este de aproximativ 0,8 m. Semnalulsonor este generat de difuzoarele din faþã.

Sistemul de asistare a parcãrii cu faþa nupoate fi utilizat în combinaþie cu luminisuplimentare deoarece acestea afecteazãfuncþionarea senzorilor.

1 În funcþie de piaþã, sistemul de asistare aparcãrii poate fi standard, dotare opþionalã sauaccesoriu.

AVERTISMENT

Sistemul de asistare a parcãrii nu-l absolvãpe ºofer de responsabilitate la efectuareamanevrelor de parcare. Existã unghiurimoarte în care obiectele nu pot fi detectatede senzori. Acordaþi atenþie deosebitãcopiilor ºi animalelor situate în apropiereaautovehiculului.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

128

Sistemul de asistare a parcãrii

06

Indicatorul de defecþiuniDacã lampa de avertizare deculoare galbenã lumineazã ºi peecran se afiºeazã PARK ASSISTSERVICE REQUIRED (Este

necesarã o revizie a sistemului de asistare aparcãrii) sistemul de asistare a parcãrii estedezactivat.

Dezactivare/activare

Ordinea butoanelor poate fi diferitã.

Sistemul de asistare a parcãrii poate fidezactivat prin intermediul butonului de pepanoul de comutatoare. LED-ul din comutatorse stinge. Sistemul de asistare a parcãrii esteactivat din nou prin intermediul comutatorului,iar lampa ilumineazã.

Curãþarea senzorilor

Senzorii sistemului de asistare a parcãrii

Senzorii trebuie curãþaþi regulat pentru aasigura funcþionarea corespunzãtoare aacestora. Curãþaþi senzorii cu apã ºi ºamponauto.

IMPORTANT

În anumite situaþii, sistemul de asistare aparcãrii poate produce semnale deavertizare false, cauzate de surse dezgomot externe ce emit pe aceleaºifrecvenþe ultrasonice pe care lucreazãsistemul respectiv.

Asemenea surse pot consta, de exemplu,din claxoane, anvelope ude pe asfalt, frânepneumatice ºi zgomotele produse deevacuarea gazelor de eºapament alemotocicletelor etc.

NOTÃ

Senzorii acoperiþi de gheaþã ºi zãpadã potcauza, de asemenea, emiterea unorsemnale false de averizare.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

129

Tractarea ºi eliberarea autovehiculului blocat

06

Nu tractaþi autovehiculul pentru a-lporni

În cazul pornirii prin împingere a unuiautovehicul cu transmisie manualã, esteposibilã deteriorarea convertorului catalitic.Autovehiculele cu transmisie automatã nu potfi pornite prin împingere. Utilizaþi o bateriepentru pornire asistatã dacã bateriaautovehiculului este descãrcatã complet.

În cazul în care este necesarã tractareaautovehiculului• Deblocaþi coloana de direcþie astfel încâtsã fie posibilã acþionarea sistemului dedirecþie.

• Respectaþi viteza maximã legalã.

• Reþineþi faptul cã servofrâna ºiservodirecþia nu funcþioneazã atunci cândmotorul este oprit. În acest caz, pedala defrânã trebuie acþionatã cu o forþã de cinciori mai mare ºi acþionarea volanuluiimpune, la rândul ei, o forþã mult mai mare.

• Nu conduceþi agresiv.

• Menþineþi cablul de remorcare întins pentrua evita ºocurile inutile.

Pentru autovehiculele cu transmisieautomatã• Maneta schimbãtorului de viteze trebuie sãse afle în poziþia N.

• Viteza maximã permisã pentru tractareaunui autovehicul cu transmisie automatãeste de 80 km/h.

• Distanþa maximã permisã: 80 km.

• Nu este posibilã pornirea prin tractare amotorului. Consultaþi secþiunea "Pornireaasistatã" de pe pagina urmãtoare.

Inelul de remorcare, spate

Inelul de remorcare, faþã

Inelul de remorcare este depozitat în trusa descule din compartimentul pentru bagaje. Estenecesarã înºurubarea inelului de remorcareîn poziþia corespunzãtoare înainte detractarea autovehiculului. Orificiile de fixarepentru inelul de remorcare ºi capacele

aferente sunt situate în partea dreaptã afiecãrei bare de protecþie.

Pentru montarea inelului de remorcare

Inelul de remorcare, spate

– Deschideþi capacul (A)1 prin introducereaunei monede în ºanþul corespunzãtor.

– Înºurubaþi inelul de remorcare (B) pânã laflanºa (C). Puteþi utiliza manivela.

Dupã utilizare, deºurubaþi inelul de remorcareºi puneþi din nou capacul.

Pentru montarea inelului de remorcare înspate, este necesarã îndepãrtarea înprealabil a ºtiftului din plastic din orificiul defixare a inelului de remorcare. Utilizaþi1Metoda de deschidere a capacului poate diferi.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

130

Tractarea ºi eliberarea autovehiculului blocat

06

manivela din trusa de scule pentrudeºurubarea ºtiftului din plastic.Reamplasaþi ºtiftul din plastic dupãutilizarea inelului de remorcare.

Recuperarea unui autovehiculîmpotmolitInelul de remorcare poate fi utilizat numaipentru tractãrile efectuate pe drumuri, nu ºipentru recuperarea autovehiculului dintr-unºanþ sau dintr-o situaþie similarã. Pentrurecuperarea autovehiculului, esterecomandatã aplarea la un serviciuspecializat.

NOTÃ

Inelul de remorcare nu poate fi montat pecuplajul spate al autovehiculelor cu barã detractare. În acest caz, fixaþi cablul detractare în bara de tractare. Din acest motiv,este recomandã depozitarea permanentã înautovehicul a barei de tractare detaºabile.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

131

Pornirea asistatã

06

Pornirea prin intermediul unei bateriiauxiliare

În cazul în care bateria autovehiculului estedescãrcatã, este posibilã "împrumutarea" decurent de la o baterie de rezervã sau de labateria unui alt autovehicul pentru pornireamotorului. Verificaþi întotdeauna fixareacorespunzãtoare a clemelor pe borne pentrua preveni producerea scânteilor în timpultentativelor de pornire.

Pentru evitarea pericolului de explozie, esterecomandat sã procedaþi exact dupã cumurmeazã.

– Rotiþi cheia în poziþia 0 a comutatorului decontact.

– Asiguraþi-vã cã bateria furnizoare aretensiunea furnizatã nominalã de 12 volþi.

– În cazul în care bateria auxiliarã estesituatã în alt autovehicul, opriþi motorulceluilalt autovehicul ºi asiguraþi-vã cãautovehiculele nu se ating.

– Conectaþi cablul roºu între borna pozitivã abateriei auxiliare (1+) ºi borna roºie dincompartimentul motorului (2+). Ataºaþiclema de punctul de contact situat sub unmic capac negru marcat cu semnul plusintegrat în capacul panoului de siguranþe.

– Conectaþi una dintre clemele cabluluinegru la terminalul negativ al baterieiauxiliare (3–).

– Conectaþi cealaltã clemã a cablului negrula inelul de pe blocul motor (4–).

– Porniþi motorul "autovehiculului donator".Lãsaþi motorul în funcþiune câteva minutela o turaþie care sã depãºeascã puþinturaþia de ralanti, de 1500 rpm.

– Porniþi motorul autovehiculului a cãruibaterie este descãrcatã.

– Detaºaþi clemele în ordine inversã.

NOTÃ

Nu detaºaþi clemele în timpul tentativei depornire (pericol de producere a scânteilor).

AVERTISMENT

Bateria poate emana gaz oxihidrogen, careeste extrem de exploziv. O singurã scânteiegeneratã din cauza conectãrii incorecte acablurilor pentru pornire asistatã estesuficientã pentru a cauza explozia bateriei.

Bateria conþine acid sulfuric ce poate cauzaarsuri grave. În cazul în care acidul intrã încontact cu ochii, pielea sau îmbrãcãminteadumneavoastrã, clãtiþi cu multã apã. În cazulîn care acidul a pãtruns în ochi, solicitaþiimediat asistenþã medicalã.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

132

Tractarea unei remorci

06

Informaþii generale

Cuplajul de tractare al autovehiculului trebuiesã fie aprobat. Dealerul Volvo vã poateconsilia în privinþa tipului de cuplaj de tractarerecomandat.

• Distribuiþi sarcina în remorcã astfel încâtmasa pe cuplajul sferic de tractare sã seconformeze valorii maxime specificate.

• Creºteþi presiunea în anvelope astfel încâtaceasta sã corespundã valorii specificatepentru încãrcarea maximã. Consultaþitabelul cu valorile presiunii în anvelope!

• Curãþaþi periodic cuplajul de tractare ºiungeþi sfera cuplajului1 ºi toate piesele înmiºcare pentru prevenirea uzurii inutile.

• Evitaþi tractarea remorcilor grele cândautovehiculul este foarte nou! Aºteptaþipânã la parcurgerea a minimum 1000 km.

• Frânele sunt solicitate mult peste nivelulnormal la deplasarea pe pantedescendente lungi ºi abrupte. Selectaþi otreaptã inferioarã de vitezã ºi reglaþi vitezade deplasare.

• În cazul conducerii autovehiculului cu gradmare de încãrcare, este posibilã încãlzireamotorului ºi a transmisiei. Indicatorul detemperaturã de pe panoul de instrumentemixt intrã în zona roºie în cazul

supraîncãlzirii autovehiculului. Opriþiautovehiculul ºi lãsaþi motorul sãfuncþioneze la ralanti timp de câtevaminute.

• În cazul supraîncãlzii autovehiculului, esteposibilã dezactivarea temporarã asistemului de climatizare.

• Transmisia este protejatã prin intermediulunei funcþii integrate în cazulsupraîncãlzirii autovehiculului. Citiþimesajul afiºat pe ecran!

• Motorul este solicitat suplimentar în cazultractãrii unei remorci.

• Din motive de siguranþã, nu esterecomandatã deplasarea cu viteze cedepãºesc 80 km/h, chiar dacã legileanumitor þãri stipuleazã limite de vitezãsuperioare.

• Dacã parcaþi autovehiculul cu remorcacuplatã, acþionaþi mai întâi frâna deparcare, ºi apoi deplasaþi schimbãtorul deviteze în poziþia P (transmisie automatã)sau cuplaþi o treaptã de vitezã (transmisiemanualã). În cazul parcãrii pe panteabrupte, amplasaþi cale sub roþi.

• Nu conduceþi în pante cu grad de înclinarece depãºeºte 12 % dacã greutatearemorcii depãºeºte 1200 kg. Atunci cândtractaþi o remorcã, nu conduceþi în pantecu grad de înclinare de peste 15 %,indiferent de greutatea remorcii.

Masele remorcilorConsultaþi pagina 250 pentru masele permisepentru remorci.

1Nu este valabil pentru cuplajul sferic detractare cu atenuator de vibraþii.

NOTÃ

Masele maxime admise declarate pentruremorci sunt cele admise de Volvo.Reglementãrile rutiere naþionale pot limitasuplimentar valorile maxime admise pentrumase ºi viteze. Barele de remorcare pot ficertificate pentru tractarea unor masesuperioare posibilitãþilor autovehiculului.

AVERTISMENT

Urmaþi recomandãrile oferite referitoare lamasele tractate. În caz contrar, ansamblulautovehicul-remorcã poate fi dificil decontrolat în timpul manevrelor de evitare ºide frânare.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

133

Tractarea unei remorci

06

Tractarea unei remorci — transmisieautomatã• La parcarea în pantã, acþionaþi frâna deparcare înainte de a deplasa manetaschimbãtorului în poziþia P. La pornirea înpantã, deplasaþi maneta schimbãtorului înpoziþia de conducere ºi apoi eliberaþi frânade parcare.

• Selectaþi o treaptã inferioarã de vitezã ladeplasarea pe pante abrupte sau cu vitezãredusã. Aceastã mãsurã previneselectarea unei trepte superioare de vitezãdacã autovehiculul este dotat cutransmisie automatã. Uleiul de transmisieva fi menþinut la o temperaturã maiscãzutã.

• Dacã autovehiculul este dotat cutransmisie Geartronic, nu utilizaþi o treaptãmanualã de vitezã mai mare decât poate"suporta" motorul. Conducereaautovehiculului în trepte superioare devitezã nu este întotdeauna economicã.

Reglarea gãrzii la sol

Dacã autovehiculul este dotat cu sistem dereglare automatã a gãrzii la sol, suspensiilespate vor asigura permanent garda la solcorectã, indiferent de gradul de încãrcare aautovehiculului. Când autovehicululstaþioneazã, suspesia spate estecomprimatã. Acesta este un fenomen normal.La pornirea autovehiculului încãrcat, garda lasol este ridicatã dupã parcurgerea uneianumite distanþe.

NOTÃ

În cazul tractãrii unei remorci, unele modelenecesitã un radiator de ulei pentrutransmisia automatã. Solicitaþi instrucþiunide la cel mai apropiat dealer Volvo cu privirela utilizarea unei bare de tractare.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

134

Echipamentul de remorcare

06

Barele de remorcare

Cuplajul sferic trebuie curãþat ºi uns periodic.În cazul utilizãrii unui cuplaj sferic cuatenuator de vibraþii, nu este necesarãungerea cuplajului sferic.

În cazul în care autovehiculul este dotat cu obarã de remorcare detaºabilã, instrucþiunilede montare a cuplajului sferic de tractaretrebuie urmate întocmai, vezi pagina 136.

Cablul remorcii

În cazul în care bara de remorcare aautovehiculului dispune de fiºã de conectarecu 13 borne ºi remorca are prizã cu 7 borne,este necesarã utilizarea unui adaptor. Utilizaþiun cablu adaptor aprobat de Volvo. Luaþimãsurile necesare pentru a preveni intrareacablului în contact cu carosabilul.

AVERTISMENT

Cablul de siguranþã al remorcii trebuieataºat în punctul potrivit.

AVERTISMENT

Dacã autovehiculul este dotat cu o barã deremorcare detaºabilã Volvo:

urmaþi cu atenþie instrucþiunile de montarepentru cuplajul sferic de tractare.

Cuplajul sferic de tractare trebuie blocat prinintermediul cheii înainte de punereaautovehiculului în miºcare.

Verificaþi prezenþa culorii verzi în fereastraindicatoare.

NOTÃ

Demontaþi întotdeauna cuplajul sferic dupãutilizare. Depozitaþi-l în compartimentulpentru bagaje.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

135

Echipamentul de remorcare

06

Date tehnice

Dimensiuni ale punctelor de montare (mm)

A B C D E F G

Barã de tractare fixã standard1058

83

1083 542 122 50

305Barã de tractare fixã cu Nivomat 91

Barã de tractare demontabilãstandard 1069

94316

Barã de tractare detaºabilã cuNivomat

100

1 Laturã

2 Centrul cuplajului

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

136

Bara de tractare detaºabilã

06

Montarea cuplajului sferic de tractare

– Scoateþi capacul de protecþie. – Asiguraþi-vã cã mecanismul este în poziþiade deblocare prin rotirea cheii spredreapta.

– Verificaþi prezenþa culorii roºii în fereastraindicatoare (3). În cazul în care culoarearoºie nu este prezentã în fereastraindicatoare, apãsaþi elementul (1) ºi rotiþirozeta de blocare spre stânga (2) pânã laauzirea unui clic.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

137

Bara de tractare detaºabilã

06

– Introduceþi cuplajul sferic pânã la auzireaunui clic.

– Verificaþi prezenþa culorii verzi în fereastraindicatoare.

– Rotiþi cheia spre stânga în poziþia dedeblocare. Scoateþi cheia din dispozitivulde blocare.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

138

Bara de tractare detaºabilã

06

NOTÃ

Verificaþi fixarea cuplajului sferic printragerea acestuia în toate direcþiile. În cazulîn care cuplajul sferic nu este montat corect,acesta trebuie demontat ºi montat din nouconform procedurii descrise mai sus.

NOTÃ

Cablul de siguranþã al remorcii trebuieancorat de elementul corespunzãtor de pebara de remorcare.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

139

Bara de tractare detaºabilã

06

Demontarea cuplajului sferic detractare

– Introduceþi cheia ºi rotiþi-o spre dreapta înpoziþia de deblocare.

– Împingeþi rozeta de blocare (1) ºi rotiþi-ospre stânga (2) pânã la auzirea unui clic.

– Rotiþi rozeta de blocare în jos pânã lacapãtul cursei. Menþineþi-o în aceastãpoziþie ºi trageþi cuplajul sferic înapoi ºi însus.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

140

Bara de tractare detaºabilã

06

– Introduceþi capacul de protecþie.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

141

Transportarea încãrcãturilor pe pavilion

06

Informaþii generale

Sarcina utilã depinde de accesoriilesuplimentare montate pe autovehicul, cum arfi bara de tractare, barele portbagaj,portbagajul de pe pavilion, greutateacumulatã a pasagerilor etc. precum ºi sarcinape cuplajul sferic de tractare. Sarcina utilã aautovehiculului va fi cu atât mai micã cu câtpasagerii sunt mai numeroºi, iar greutateaacestora este mai mare. Pentru informaþiiasupra sarcinii utile, vezi pagina 250.

Utilizarea barelor portbagajtransversale (accesorii)

Pentru evitarea deteriorãrii autovehiculului ºipentru menþinerea nivelului optim desiguranþã rutierã, este recomandatã utilizareaexclusivã a barelor portbagaj transversaleproiectate special de Volvo pentruautovehiculul dumneavoastrã.

• Verificaþi periodic fixarea corespunzãtoare abarelor portbagaj transversale ºi aîncãrcãturii. Fixaþi corespunzãtor încãrcãturaprin intermediul curelelor de ancorare.

• Distribuiþi uniform încãrcãtura pe bareleportbagaj transversale. Evitaþi amplasareaneechilibratã a încãrcãturii. Amplasaþiobiectele cele mai grele în partea inferioarã.

• Reþineþi cã centrul de greutate alautovehiculului ºi caracteristicilefuncþionale sunt influenþate de prezenþaîncãrcãturii pe pavilion.

• Reþineþi cã rezistenþa aerodinamicã ºiconsumul de carburant ale autovehicululuicresc proporþional cu dimensiunileîncãrcãturii.

• Nu conduceþi agresiv. Evitaþi accelerãrilebruºte, frânãrile puternice ºi virajele înforþã.

• Demontaþi barele portbagaj transversaledacã nu sunt utilizate. Astfel, sunt reduserezistenþa aerodinamicã ºi consumul decarburant.

AVERTISMENT

Caracteristicile funcþionale aleautovehiculului se pot modifica în funcþie degradul de încãrcare ºi de distribuþie asarcinii.

AVERTISMENT

Sarcina pe pavilion nu trebuie sãdepãºeascã 100 kg, inclusiv masa cadrului-portbagaj sau a portbagajului de pavilion.

Centrul de greutate ºi caracteristicilefuncþionale ale autovehiculului suntmodificate de prezenþa încãrcãturilor pepavilion.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

142

Transportarea încãrcãturilor pe pavilion

06

Montarea barelor portbagajtransversale

– Asiguraþi-vã cã barele portbagajtransversale sunt montate în direcþiacorectã (vezi marcajul de pe autocolantulde sub capac).

– Introduceþi ºtifturile de ghidaj în orificiilecorespunzãtoare (1).

– Coborâþi cu atenþie bara transversalã pecealaltã parte a pavilionului.

– Deºurubaþi parþial dispozitivul de prindere.

– Apãsaþi dispozitivul de prindere pe baratransversalã ºi prindeþi cârligul în suportulde sub bara longitudinalã.

– Fixaþi bara transversalã prin înºurubare.

– Intoduceþi celelalte ºtifturi de ghidaj înorificiile corespunzãtoare.

– Fixaþi bara transversalã prin înºurubare.

– Verificaþi fixarea corespunzãtoare acârligului în suportul de pe pavilion.

– Strângeþi alternativ dispozitivele de fixarepânã la fixarea completã a portbagajului.

– Închideþi capacul.

– Verificaþi fixarea corespunzãtoare abarelor portbagaj.

NOTÃ

Verificaþi periodic strângereacorespunzãtoare a dispozitivelor de fixare.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

143

Reglarea fasciculului farurilor

06

Reglarea corectã a farurilor pentrutrafic pe partea stângã sau pe parteadreaptã

A. Reglarea farurilor pentru trafic pe parteastângãB. Reglarea farurilor pentru trafic pe parteadreaptã.

În scopul evitãrii participanþilor la trafic ce sedeplaseazã din contrasens, zona deacoperire a fasciculelor farurilor poate fimodificatã prin mascarea farurilor. Calitateailuminãrii furnizate de faruri va fi diminuatã.

Mascarea farurilorCopiaþi ºabloanele ºi transferaþi-le pe unmaterial autocolant, impermeabil, cum ar fi

banda adezivã opacã ºi alte materialesimilare.

Masca este poziþionatã luând ca punct dereferinþã punctul (5) de pe geamul farului.Distanþa de referinþã (X) indicã distanþa dintrepunctul (5) ºi colþul mãºtii, marcatã cu osãgeatã.

Dupã copierea ºabloanelor de pe paginaurmãtoare, verificaþi dimensiunile astfel încâtdistanþele de referinþã sã blocheze suficientdin fasciculele farurilor.

Pentru informaþii privind reglarea fascicululuifarurilor pentru farurile active Bi-Xenon ABL,vezi pagina 50.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

144

Reglarea fasciculului farurilor

06

Farurile cu halogen

Poziþionarea mãºtilor pentru farurile cu halogen, 1 ºi 2 = varianta pentru trafic pe stânga, 3 ºi 4 = varianta pentru trafic pe dreapta

Varianta pentru trafic pe stângaCopiaþi ºabloanele 1 ºi 2. Verificaþidimensiunile pentru a vã asigura cã suntcorecte. Transferaþi ºabloanele pe unmaterial autocolant, impermeabil ºi decupaþi.

Dimensiuni de referinþãªablonul 1. (3) = 70 mm, (4) = 40 mm

Distanþa pânã la punctul de pe geamul farului:(5) = 13 mm.

ªablonul 2. (6) = 55 mm, (7) = 40 mmDistanþa pânã la punctul de pe geamul farului:(8) = 18 mm.

Varianta pentru trafic pe dreaptaCopiaþi ºabloanele 3 ºi 4. Verificaþidimensiunile pentru a vã asigura cã suntcorecte. Transferaþi ºabloanele pe unmaterial autocolant, impermeabil ºi decupaþi.

Dimensiuni de referinþãªablonul 3. (1) = 55 mm, (2) = 41 mm

Distanþa pânã la punctul de pe geamul farului:(5) = 17 mm.

ªablonul 4. (6) = 70 mm, (7) = 39 mm

Distanþa pânã la punctul de pe geamul farului:(8) = 14 mm.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

145

Reglarea fasciculului farurilor

06

xx

ªabloanele pentru mãºti pentru farurile cu halogen, varianta pentru trafic pe stânga

ªabloanele pentru mãºti pentru farurile cu halogen, varianta pentru trafic pe dreapta

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

146

Reglarea fasciculului farurilor

06

Farurile Bi-Xenon

Poziþionarea mãºtilor pentru farurile Bi-Xenon, 1 ºi 2 = varianta pentru trafic pe stânga, 3 ºi 4 = varianta pentru trafic pe dreapta

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

147

Reglarea fasciculului farurilor

06

Varianta pentru trafic pe stângaCopiaþi ºabloanele 1 ºi 2. Verificaþidimensiunile pentru a vã asigura cã suntcorecte. Transferaþi ºabloanele pe unmaterial autocolant, impermeabil ºi decupaþi.

Dimensiuni de referinþãªablonul 1. (3) = 56 mm, (4) = 43 mm

Distanþa pânã la punctul de pe geamul farului:(5) = 29 mm.

ªablonul 2. (6) = 56 mm, (7) = 42 mm

Distanþa pânã la punctul de pe geamul farului:(8) = 6 mm.

Varianta pentru trafic pe dreaptaCopiaþi ºabloanele 3 ºi 4. Verificaþidimensiunile pentru a vã asigura cã suntcorecte. Transferaþi ºabloanele pe unmaterial autocolant, impermeabil ºi decupaþi.

Dimensiuni de referinþãªablonul 3. (1) = 56 mm, (2) = 42 mm

Distanþa pânã la punctul de pe geamul farului:(5) = 29 mm.

ªablonul 4. (6) = 56 mm, (7) = 41 mm

Distanþa pânã la punctul de pe geamul farului:(8) = 0 mm.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

148

Reglarea fasciculului farurilor

06

ªabloanele pentru mãºti pentru farurile Bi-Xenon, varianta pentru trafic pe stânga

ªabloanele pentru mãºti pentru farurile Bi-Xenon, varianta pentru trafic pe dreapta

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

149

BLIS (Blind Spot Information System - Sistemul de informare unghi mort) - dotare opþionalã

06

1 — Videocamera BLIS, 2 — Lampã de control,3 — Lampã de control BLIS

BLIS este un sistem de informare care indicãprezenþa unui alt autovehicul ce sedeplaseazã în acelaºi sens în aºa-numitul"unghi mort".

Unghiuri moarte acoperite de sistemul BLISDistanþa A = aproximativ 9,5 mDistanþa B = aproximativ 3 m

Sistemul este proiectat sã funcþioneze cueficienþã maximã în condiþii de trafic dens peautostrãzi cu mai multe benzi pe sens.

Sistemul BLIS este bazat pe videocameredigitale. Videocamerele (1) sunt montate suboglinzile exterioare.

În cazul detectãrii unui autovehicul în unghiulmort de cãtre una din camere, o lampã decontrol se aprinde pe panoul de pe portierã(2). Lampa lumineazã constant pentru aatrage atenþia ºoferului asupraautovehiculului prezent în unghiul mort.

Sistemul BLIS include de asemenea o funcþie deavertizare a ºoferului în cazul apariþiei uneidefecþiuni a sistemului. De exemplu, dacãvideocamerele sunt în incapacitate de a-ºiîndeplini funcþia, lampa de control BLISlumineazã intermitent ºi este afiºat un mesaj deavertizare pe ecranul panoului de instrumente(consultaþi tabelul de la pagina 151). În astfel decazuri, verificaþi ºi curãþaþi lentilelevideocamerelor. Dacã este necesar, sistemulpoate fi dezactivat temporar prin apãsareabutonului BLIS (consultaþi pagina 151).

AVERTISMENT

Sistemul este destinat sã suplimentezefuncþia oglinzilor retrovizoare, fãrã a sesubstitui acestora. Sistemul nu poate înlocuiatenþia ºi responsabilitatea ºoferului.Responsabilitatea pentru schimbarea însiguranþã a benzilor de trafic aparþineexclusiv ºoferului.

AB

NOTÃ

Lampa se aprinde pe partea autovehicululuiunde sistemul a detectat autovehiculul. Încazul în care autovehiculul este depãºitsimultan din ambele pãrþi, ambele lãmpi seaprind.

IMPORTANT

Reparaþiile componentelor sistemului BLIStrebuie efectuate numai de cãtre ateliereleVolvo autorizate.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

150

BLIS (Blind Spot Information System - Sistemul de informare unghi mort) - dotare opþionalã

06

Când intrã în funcþiune sistemul BLISSistemul intrã în funcþiune în cazul conduceriiautovehiculului cu peste 10 km/h.

La depãºirea unui alt autovehiculSistemul reacþioneazã la depãºirea unui altautovehicul cu o vitezã superioarã cu maximum10 km/h faþã de viteza celuilalt autovehicul.

În cazul în care sunteþi depãºit de un altautovehiculSistemul reacþioneazã dacã sunteþi depãºitde un autovehicul ce se deplaseazã cu ovitezã superioarã cu maxim 70 km/h faþã deviteza autovehiculului dumneavoastrã.

Funcþionarea sistemului pe timp de ziºi pe timp de noapte

Pe timp de ziPe timp de zi, sistemul reacþioneazã la formaautovehiculelor din jur. Sistemul este proiectatsã detecteze autovehiculele de tipul

autoturismelor, camioanelor, autobuzelor ºimotocicletelor.

Pe timp de noaptePe timp de noapte, sistemul reacþioneazã lalumina farurilor autovehiculelor din jur. Dacãautovehiculul respectiv nu are farurile aprinse,sistemul nu îl va detecta. Aceasta înseamnã, deexemplu, cã sistemul nu reacþioneazã laprezenþa unei remorci fãrã faruri, tractatã de unautoturism sau de un camion.

CurãþarePentru a funcþiona cu eficienþã maximã,lentilele videocamerelor sistemului BLIStrebuie sã fie curate. Lentilele pot fi curãþatecu o lavetã moale sau cu un burete umed.Curãþaþi lentilele cu atenþie pentru a evitazgârierea acestora.

AVERTISMENT

Sistemul BLIS nu funcþioneazã în virajestrânse.Sistemul BLIS nu funcþioneazã atunci cândautovehiculul se deplaseazã în marºarier.Remorcile late ataºate autovehiculului potascunde alte autovehicule de pe benzile detrafic adiacente. Acestea pot împiedicadetectarea autovehiculelor în zonamonitorizatã de sistemul BLIS.

AVERTISMENT

Sistemul nu reacþioneazã la prezenþabicicletelor sau a scuterelor.Funcþionalitatea videocamerelor sistemuluiBLIS poate fi afectatã negativ de luminaintensã sau de absenþa completã a acesteia(de exemplu, lumina furnizatã de iluminareastradalã sau de alte autovehicule). Sistemulpoate interpreta absenþa luminii drept oobturare a câmpului vizual alvideocamerelor.În ambele cazuri, un mesaj de avertizareeste afiºat pe ecranul cu informaþii.În cazul conducerii autovehiculului în astfelde condiþii, performanþele sistemului pot fireduse temporar (consultaþi informaþiile depe pagina urmãtoare).La încetarea afiºãrii mesajului, sistemulreintrã complet în funcþiune.Videocamerele sistemului BLIS sunt supuseaceloraºi limitãri ca ºi ochiul uman, adicã"vãd" mai slab în condiþii de ninsoareputernicã sau de ceaþã densã.

IMPORTANT

Lentilele sunt încãlzite electric pentrutopirea gheþii sau a zãpezii. Dacã estenecesar, îndepãrtaþi zãpada de pe lentileprin periere.

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

151

BLIS (Blind Spot Information System - Sistemul de informare unghi mort) - dotare opþionalã

06

Dezactivarea ºi reactivarea sistemuluiBLIS

• Sistemul BLIS este activat automat lafiecare punere a contactului. Lãmpile decontrol de pe panourile portierelor emit treisemnale luminoase la punerea contactului.

• Sistemul poate fi dezactivat prin apãsareabutonului BLIS de pe panoul decomutatoare de pe consola centralã (veziilustraþia de mai sus). LED-ul integrat înbuton se stinge la dezactivarea sistemuluiºi un mesaj text este afiºat pe ecranul depe panoul de instrumente.

• Sistemul BLIS poate fi reactivat prinapãsarea butonului. LED-ul integrat înbuton lumineazã, un nou mesaj text este

afiºat pe ecran ºi lãmpile de control de pepanourile portierelor emit trei semnaleluminoase. Apãsaþi butonul READ (Citire):pentru încetarea afiºãrii mesajului,consultaþi pagina 45.

Mesajele generate de sistemul BLIS

Specificaþie Mesajele afiºate

Sistemul BLIS activat BLIND-SPOT INFOSYSTEM ON (SistemulBLIS este activat)

Sistemul BLIS nu estefuncþional

BLIND-SPOT SYSTSERVICE REQUIRED(Sistemul BLIS necesitãrevizie tehnicã)

Videocamera de pepartea dreaptã esteblocatã

BLIND-SPOT SYSTR CAMERA BLOCKED(Videocamera BLISdreapta este blocatã)

Videocamera de pepartea stângã esteblocatã

BLIND-SPOT SYSTL CAMERA BLOCKED(Videocamera BLISstânga este blocatã)

Ambele videocameresunt blocate

BLIND-SPOT SYSTCAMERAS BLOCKED(Videocamerele BLISsunt blocate)

Funcþionalitateavideocamerelorsistemului BLIS poatefi afectatã negativ deceaþã sau de luminasolarã intensãdirecþionatã înspreacestea.Video camera sereseteazã automat încondiþii de mediuobiºnuite.

BLISFUNCTION REDUCED(FUNCÞIONALITATEASISTEMULUI BLIS ESTEREDUSÃ)

Sistemul BLISdezactivat

BLIND-SPOT INFOSYSTEM OFF (SistemulBLIS este dezactivat)

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

152

06

Mesajele de mai sus sunt afiºate numai încazul în care cheia se aflã în poziþia II încomutatorul de contact (sau dacã motorul esteîn funcþiune) ar sistemul BLIS este activat(adicã, nu a fost dezactivat de cãtre ºofer).LimitãriÎn anumite situaþii, lampa de control pentrusistemul BLIS lumineazã chiar dacã niciun altautovehicul nu se aflã în unghiul mort.

Lampa de control pentru sistemul BLIS poatelumina, chiar dacã niciun alt autovehicul nuse aflã în unghiul mort, în una dinurmãtoarele situaþii.

Reflexia de la carosabilul umed strãlucitor.

Umbra autovehiculului pe suprafeþe mari, moi,fine, de exemplu, o barierã antifonicã sausuprafeþe din beton.

Lumina solarã scãzutã în videocamerã.

NOTÃ

Dacã, în anumite situaþii, lampa de controlpentru sistemul BLIS lumineazã chiar dacãniciun alt autovehicul nu se aflã în unghiulmort, aceasta nu indicã prezenþa uneidefecþiuni a sistemului.În cazul unor defecþiuni ale sistemului BLIS,mesajul BLIS Serv. required (Reviziasistemului BLIS necesarã) este afiºat peecran.

BLIS (Blind Spot Information System - Sistemul de informare unghi mort) - dotare opþionalã

06 Pornirea ºi conducerea autovehiculului

153

06

154

Informaþii generale ..................................................................................156

Presiunea în anvelope ............................................................................159

Triunghiul reflectorizant ºi roata de rezervã ............................................161

Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope (dotare opþionalã) ......163

Înlocuirea anvelopelor ............................................................................165

Repararea de urgenþã a anvelopelor perforate ......................................167

07ROÞILE ªI ANVELOPELE

07 Roþile ºi anvelopele

156

Informaþii generale

07

Caracteristicile funcþionale aleautovehiculului ºi anvelopele

Anvelopele influenþeazã în mare mãsurãcaracteristicile funcþionale ale unuiautovehicul. Tipul anvelopelor, dimensiunile,presiunea în anvelope ºi indicele de vitezãsunt importante din punctul de vedere alperformanþelor autovehiculului.

La înlocuirea anvelopelor, asiguraþi-vã cãanvelopele montate pe toate cele patru roþisunt de acelaºi tip ºi dimensiuni ºi, depreferat, cã sunt fabricate de acelaºiproducãtor. Respectaþi recomandãrilereferitoare la presiunea în anvelopespecificatã pe eticheta cu valorile presiunii înanvelope; vezi pagina 159.

Indicarea dimensiunilorDimensiunile sunt indicate pe toateanvelopele de autovehicul. Exemplu: 205/55R16 91 W.

Indicii de vitezãAutovehiculul este aprobat pentruînmatriculare ca un întreg, ceea ce înseamnãcã dimensiunile ºi indicii de vitezã aianvelopelor nu trebuie sã difere de ceispecificaþi în certificatul de înmatriculare alautovehiculului. Singura excepþie de laaceastã regulã o constituie anvelopele deiarnã (atât cele cu þinte, cât ºi cele fãrã). Încazul selectãrii unei astfel de anvelope,autovehiculul nu trebuie condus cu vitezesuperioare celei specificate de indicele devitezã al anvelopei (de exemplu, pentruanvelopele cu indicele Q, viteza maximãspecificatã este de 160 km/h).

Reþineþi cã limitele de vitezã pentru unautovehicul sunt stabilite de reglementãrilede trafic, nu de indicele de vitezã alanvelopelor.

Notã! Vitezele maxime permise indicate.

Anvelopele noiAnvelopele sunt perisabile.Dupã câþiva ani, încep sã seîntãreascã ºi capacitatea/caracteristicile de frecare sedeterioreazã treptat. Prinurmare, încercaþi sã obþineþianvelope de schimb cât mainoi posibil. Aceastã

indicaþie este importantã mai ales pentruanvelopele de iarnã. Sãptãmâna ºi anul defabricaþie, marcajul DOT (Department ofTransportation - Data pãrãsirii fabricii) alanvelopei sunt indicate prin patru cifre, deexemplu, 1502. Anvelopa din ilustraþie a fostprodusã în sãptãmâna a 15-a anului 2002.

Vechimea anvelopelorToate anvelopele mai vechi de ºase anitrebuie verificate de cãtre un expert chiardacã par nedeteriorate. Motivul acesteinecesitãþi este acela cã anvelopeleîmbãtrânesc ºi se descompun, chiar dacã aufost utilizate foarte puþin sau deloc. Prinurmare, funcþiile acestora pot fi afectatedatoritã faptului cã materialele componenteale anvelopei se descompun. În acest caz,anvelopele nu trebuie utilizate. Aceastãindicaþie este valabilã ºi pentru anvelopele derezervã, anvelopele de iarnã ºi anvelopelepãstrate pentru utilizare ulterioarã. Fisurilesau decolorarea sunt semne vizibile cã oanvelopã nu este adecvatã pentru utilizare.Vechimea anvelopei poate fi stabilitã pe bazamarcajului DOT, vezi ilustraþia de mai sus.

205 Lãþimea secþiunii (mm)55 Raportul între înãlþimea ºi lãþimea

secþiunii (%)R Armãturã radialã16 Diametrul jantei în þoli (")91 Indicele de sarcinã al anvelopei (în

acest caz, 615 kg)W Indicele de vitezã (în acest caz,

270 km/h)

Q 160 km/h(utilizat numai pentru anvelopele deiarnã)

T 190 km/hH 210 km/hV 240 km/hW 270 km/hY 300 km/h

07 Roþile ºi anvelopele

157

Informaþii generale

07

Uzurã mai uniformã ºi întreþinereaanvelopelor

Presiunea corectã în anvelope determinã ouzurã mai uniformã a acestora, vezipagina 160. Pentru a obþine o adereþã optimãºi o uzurã uniformã a anvelopelor, serecomandã permutarea anvelopelor din faþãcu cele din spate. Prima schimbare trebuiesã aibã loc dupã parcurgerea a 5000 km ºiapoi la intervale de 10000 km pentru aîmpiedica formarea unor diferenþe deadâncime ale suprafeþei de rulare.Anvelopele cu adâncimea cea mai mare asuprafeþei de rulare trebuie montateîntotdeauna pe roþile punþii spate, pentru areduce riscul de derapare. Contactaþi unatelier Volvo autorizat dacã aveþi nelãmuririreferitoare la adâncimea suprafeþei de rulare.

Anvelopele trebuie depozitate culcate saususpendate, niciodatã sprijinite în poziþieverticalã.

Anvelopele cu indicatoare de uzurãIndicatoarele de uzurã a suprafeþei de rulareconstau din benzi înguste îngropate de-a latulsuprafeþei de rulare. Pe talonul anvelopelorsunt înscrise literele TWI (Tread WearIndicator - indicator de uzurã a suprafeþei derulare). Dacã adâncimea suprafeþei de rularea anvelopei se situeazã sub 1,6 mm, aceastava fi la acelaºi nivel cu indicatoarele de uzurã.Înlocuiþi anvelopele cât mai curând posibil.Reþineþi cã anvelopele cu adâncime redusã asuprafeþei de rulare prezintã o aderenþãfoarte slabã în condiþii de ploaie sau ninsoare.Anvelopele de iarnãVolvo recomandã utilizarea anvelopelor deiarnã cu anumite dimensiuni. Acestea suntindicate pe eticheta cu valorile presiunii înanvelope; pentru localizarea acesteia, vezipagina 159. Dimensiunile anvelopelor suntdependente de varianta de motorizare. Încazul utilizãrii anvelopelor de iarnã, acesteatrebuie montate pe toate cele patru roþi.

Anvelopele cu þinteAnvelopele cu þinte trebuie rodate cu grijã peparcursul a 500-1000 km astfel încât þintelesã se fixeze corect în anvelopã. Procedândastfel, veþi prelungi durata de viaþã aanvelopelor ºi, mai ales, a þintelor.

Adâncimea suprafeþei de rulareCircularea în condiþii de gheaþã, noroi ºitemperaturi reduse solicitã mult mai intensanvelopele decât circularea pe timp de varã.Din acest motiv, nu este recomandatãutilizarea anvelopelor de iarnã cu o adâncimea suprafeþei de rulare mai micã de 4 mm.

Lanþurile antiderapanteLanþurile antiderapante pot fi utilizate numaipe roþile din faþã. Aceastã indicaþie estevalabilã ºi în cazul autovehiculelor cutracþiune integralã.

AVERTISMENT

O anvelopã deterioratã poate determinapierderea controlului asupra autovehiculului.

NOTÃ

Solicitaþi informaþii asupra tipurilor optime dejante ºi anvelope unui dealer Volvo.

NOTÃ

Prevederile legale referitoare la utilizareaanvelopelor cu þinte variazã de la þarã laþarã.

07 Roþile ºi anvelopele

158

Informaþii generale

07

Nu depãºiþi niciodatã viteza de 50 km/h cândcirculaþi cu lanþuri antiderapante. Evitaþideplasarea pe carosabilul descoperit,deoarece astfel se uzeazã atât lanþurileantiderapante, cât ºi anvelopele. Nu utilizaþiniciodatã lanþuri antiderapante cu montarerapidã, deoarece spaþiul dintre discurile defrânã ºi jante este prea mic.

Prezoanele de roatã blocabilePrezoanele de roatã blocabile pot fi utilizateatât cu jante din aluminiu, cât ºi cu jante dinoþel. În cazul utilizãrii jantelor de oþel cuprezoane blocabile în combinaþie cu capacede roatã, este necesarã montareaprezoanelor blocabile cât mai departe deventilul de aer. În caz contrar, capacul deroatã nu poate fi montat pe jantã.

Anvelopele de varã ºi de iarnã

Sãgeata indicã sensul de rotaþie a anvelopei

La înlocuirea roþilor de varã cu cele de iarnãºi viceversa, acestea trebuie marcate pentruidentificarea pãrþii autovehiculului pe care aufost montate, de exemplu, L pentru stânga ºiR pentru dreapta.

Anvelopele cu profilul suprafeþei de rulareadecvat rulãrii într-un singur sens au sensul derotaþie marcat cu o sãgeatã. Anvelopa trebuiesã se roteascã întotdeauna în acelaºi sens peîntreaga sa duratã de viaþã.

Anvelopele trebuie permutate numai întrepoziþiile faþã ºi spate, niciodatã între parteastângã ºi cea dreaptã sau invers. În cazul

montãrii incorecte a unei anvelope,caracteristicile de frânare ºi aderenþa încondiþii de ploaie, ninsoare sau noroi suntafectate negativ.

Anvelopele cu adâncimea cea mai mare asuprafeþei de rulare trebuie montateîntotdeauna pe roþile punþii spate (pentru areduce riscul de derapaj)

Contactaþi un atelier Volvo autorizat dacãaveþi nelãmuriri referitoare la adâncimeasuprafeþei de rulare.

IMPORTANT

Utilizaþi lanþuri antiderapante originale Volvosau lanþuri echivalente proiectate pentrumodelul de autovehicul ºi dimensiunileanvelopelor ºi ale jantelor. Contactaþi unatelier Volvo autorizat

07 Roþile ºi anvelopele

159

Presiunea în anvelope

07

Valorile recomandate ale presiunii înanvelope

Eticheta autocolantã cu valorile presiunii înanvelope situatã pe montantul portierei de pepartea ºoferului (între cadru ºi portiera dinspate) indicã valorile recomandate alepresiunii în anvelope pentru diverse condiþiide încãrcare ºi viteze de deplasare.

Pe eticheta autocolantã sunt indicateurmãtoarele:

• presiunea în anvelope corespunzãtoaredimensiunii recomandate pentru roþileautovehiculului

• presiunea ecologicã

• presiunea în anvelopa de rezervã (de uztemporar)

Verificarea presiunii în anvelopeVerificaþi periodic presiunea în anvelope.

Valorile corecte sunt indicate în tabelul cuvalorile presiunii în anvelope de lapagina 160. Valorile indicare pentru presiunese referã la anvelopele reci. ("Anvelopelereci" sunt acele anvelope a cãror temperaturãcoincide cu cea a mediului ambiant.)

Chiar dupã parcurgerea a câtorva kilometrianvelopele se încãlzesc ºi presiunea creºte;prin urmare aerul nu trebuie evacuat dacãpresiunea este verificatã când anvelopelesunt calde, însã aceasta trebuie mãritã încazul în care este prea scãzutã.

Umflarea necorespunzãtoare a anvelopelorafecteazã negativ consumul de carburant,durata de viaþã a anvelopei ºi þinuta de druma autovehiculului. Conducereaautovehiculului cu anvelope a cãror presiune

este prea scãzutã poate cauza, deasemenea, supraîncãlzirea ºi dezintegrareaanvelopelor. Pentru informaþii referitoare lapresiunea corectã în anvelope, consultaþitabelul cu valorile presiunii în anvelope.

Economia de carburant, presiuneaecologicãLa viteze de sub 160 km/h, se recomandã opresiune generalã în anvelopecorespunzãtoare unei sarcini maxime pentrua obþine o economie optimã a consumului decarburant.

Presiunea în anvelope afecteazã confortul,zgomotul pe parcursul cãlãtoriei ºicaracteristicile de manevrare.

NOTÃ

Presiunea în anvelope scade odatã cutrecerea timpului; acesta este un fenomennatural. Presiunea în anvelope variazã, deasemenea, în funcþie de temperaturaexterioarã.

07 Roþile ºi anvelopele

160

Presiunea în anvelope

07

Tabel cu valori ale presiunii în anvelope

VersiuneDimensiuneaanvelopei

Viteza (km/h)

Sarcinã, 1-3 persoaneFaþã (kPa1) Spate (kPa)

Sarcina maximãFaþã (kPa) Spate (kPa)

T5 205/55R16215/55R16225/45R17235/40R18

0 – 160 220 220 260 260160 + 260 260 280 2800 – 160 2602 2602 2602 2602

Altele 195/65R15205/55R16215/55R16225/45R17235/40R18

0 – 160 220 220 260 260160 + 250 250 280 280

0 – 160 2602 2602 2602 2602

Roata de rezervã,anvelopã de uz temporar

T125/80R17 0 – 80 420 420 420 420

1În unele þãri este precizatã valoarea în "bar" lângã cea în unitãþi SI în "Pascal": 1 bar = 100 kPa (260 kPa = 2,60 bar)

2Presiunea ecologicã, vezi pagina 159

07 Roþile ºi anvelopele

161

Triunghiul reflectorizant ºi roata de rezervã

07

Triunghiul reflectorizant (pentruanumite þãri)

Respectaþi regulamentele privitoare lafolosirea triunghiului reflectorizant, aflate învigoare în þara dumneavoastrã.

Utilizaþi triunghiul reflectorizant dupã cumurmeazã:

– Rotiþi ambele ºuruburi de fixare în poziþieverticalã.

– Îndepãrtaþi cu grijã carcasa triunghiuluireflectorizant.

– Scoateþi triunghiul reflectorizant dincarcasã (A).

– Depliaþi cele patru picioare de sprijin aletriunghiului reflectorizant.

– Depliaþi cele douã braþe de culoare roºieale triunghiului reflectorizant. Amplasaþitriunghiul reflectorizant într-o locaþieadecvatã condiþiilor de trafic.

Dupã utilizare:Urmaþi instrucþiunile de mai sus în ordineinversã.

Asiguraþi-vã cã triunghiul reflectorizant ºicarcasa acestuia sunt fixate corespunzãtorpe capota portbagajului.

Roata de rezervã, trusa de scule ºi cricul

1. Roata de rezervã1

2. Montarea

3. Trusa de scule1 cu inelul de remorcare

4. Cricul1

Roata de rezervã, trusa de scule ºi cricul suntdepozitate sub podeaua compartimentuluipentru bagaje. Scoateþi roata de rezervãdupã cum urmeazã.

– Ridicaþi ºi pliaþi marginea posterioarã acovorului.

– Ridicaþi cricul ºi trusa de scule.

– Eliberaþi roata de rezervã prin deºurubareºi ridicaþi-o.

1 Dotare opþionalã pentru anumite pieþe.

3

4

2

1

07 Roþile ºi anvelopele

162

Triunghiul reflectorizant ºi roata de rezervã

07

În cazul în care autovehiculul esteechipat cu un sistem de fixare aîncãrcãturii:– rotiþi la 90 de grade cele douã clemeamplasate în colþurile posterioare alecovorului.

– trageþi în spate marginea anterioarã acovorului.

– ridicaþi covorul ºi rotiþi-l la 90 de gradepentru a îl putea ridica.

– scoateþi covorul din portbagaj.

– eliberaþi roata de rezervã prin deºurubareºi ridicaþi-o.

Pentru redepozitarea tuturor articolelor,efectuaþi operaþiunile în ordine inversã.Asiguraþi-vã cã roata de rezervã este fixatãcorespunzãtor ºi cã trusa de scule ºi criculsunt amplasate corect.

Roata de rezervã de uz temporarRoata de rezervã1 de uz temporar trebuieutilizatã numai pentru perioada necesarãreparãrii sau înlocuirii roþii normale.

Conform legii, utilizarea roþii/anvelopei derezervã este permisã numai temporar încazul deteriorãrii unei anvelope. O roatã/anvelopã de acest tip trebuie înlocuitã cu oroatã/anvelopã normalã imediat ce esteposibil.

Reþineþi cã aceastã anvelopã în combinaþiecu anvelopele normale vor afectacaracteristicile funcþionale aleautovehiculului. Din acest motiv, vitezamaximã permisã cu roata de rezervã de uztemporar este de 80 km/h.

1 Dotare opþionalã pentru anumite pieþe

IMPORTANT

Utilizaþi exclusiv roata de rezervã originalã aautovehiculului! Anvelopele cu dimensiunidiferite pot cauza deteriorareaautovehiculului. Nu este permisã utilizareamai multor roþi de rezervã simultan.

07 Roþile ºi anvelopele

163

Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope (dotare opþionalã)

07

Sistemul de monitorizare a presiunii înanvelope TPMS

Sistemul de monitorizare a presiunii înanvelope avertizeazã ºoferul dacã presiuneaîn una sau mai multe anvelope este prearedusã. Acest sistem utilizeazã senzoriamplasaþi în interiorul ventilului de aer alfiecãrei anvelope. Dacã autovehiculul ruleazãcu aproximativ 40 km/h sistemul detecteazãpresiunea în anvelope. Dacã presiunea esteprea redusã, se va apinde o lampã deavertizare pe panoul de instrumente ºi unmesaj va fi afiºat pe ecranul cu informaþii.

Verificaþi întotdeauna sistemul dupãînlocuirea unei anvelope pentru a vã asiguracã aceste anvelope sunt compatibile cusistemul.

Pentru informaþii referitoare la presiuneacorectã în anvelope, vezi pagina 159–160.

Sistemul TPMS nu substituie întreþinereanormalã a anvelopei.

Reglarea sistemului de monitorizare apresiunii în anvelopeSistemul de monitorizare a presiunii înanvelope poate fi reglat pentru a fi înconformitate cu recomandãrile Volvoreferitoare la presiunea în anvelope, deexemplu, în cazul în care conduceþi cu oîncãrcãturã substanþialã.

– Umflaþi anvelopele conform presiuniinecesare.

– Rotiþi cheia în poziþia I sau II acomutatorului de contact.

– Rotiþi butonul de reglare de pe manetastângã pânã la afiºarea pe ecran amesajului TYREPRESSURE CALIBRATION (calibrareapresiunii în anvelope).

– Apãsaþi continuu butonul RESET(resetare) pânã la afiºarea mesajuluiTYRE PRESSURE CALIBRATED(presiunea în anvelope a fost calibratã).

Rectificarea presiunii scãzute înanvelopeDacã pe ecran este afiºat mesajulLOW TYRE PRESS. CHECK TYRES(Presiune redusã în anvelope. Verificaþianvelopele):

– Verificaþi presiunea în toate cele patruanvelope.

– Umflaþi anvelopele astfel încât sã se atingãpresiunea adecvatã.

– Conduceþi autovehiculul timp de cel puþin1 minut ºi cu o vitezã de cel puþin 40 km/hºi verificaþi dacã mesajul dispare.

IMPORTANT

În cazul unei defecþiuni a sistemului demonitorizare a presiunii în anvelope pepanoul de instrumente se va aprinde olampã de avertizare. Va fi afiºat mesajulTYRE PRESS. SYST SERVICEREQUIRED (ESTE NECESARA REVIZIASISTEMULUI DE MONITORIZARE APRESIUNII ÎN ANVELOPE). Aceastãdefecþiune poate avea diverse cauze, deexemplu, montarea unei anvelope care nudispune de un senzor adaptat pentrusistemul Volvo de monitorizare a presiunii înanvelope.

NOTÃ

Motorul trebuie sã fie oprit.

07 Roþile ºi anvelopele

164

Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope (dotare opþionalã)

07

Dezactivarea sistemului de monitorizarea presiunii în anvelope

– Rotiþi cheia în poziþia I sau II.– Rotiþi butonul de reglare de pe manetastângã pânã la afiºarea mesajului TYREPRESS. SYST ON (Sistem de monitorizarea presiunii în anvelope activat) este afiºatpe ecran.

– Apãsaþi continuu butonul RESET(resetare) pânã la afiºarea mesajuluiTYRE PRESS. SYST OFF (Sistem demonitorizare a presiunii în anvelopedezactivat).

Pentru a reactiva sistemul repetataþi etapele1–3, astfel încât sã se afiºeze mesajul TYREPRESS. SYST ON (Sistem de monitorizare apresiunii în anvelope activat).

RecomandãriNumai anvelopele montate din fabricã suntdotate cu senzori TPMS amplasate înventilele de aer.

• Anvelopa de rezervã de uz temporar nueste dotatã cu acest senzor.

• Dacã sunt utilizate anvelope fãrã senzoriTPMS, pe ecran va fi afiºat mesajul TYREPRESS. SYSTSERVICE REQUIRED (Este

necesarã revizia sistemului demonitorizare a presiunii în anvelope) defiecare datã când viteza autovehicululuidepãºeºte 40 km/h timp de peste10 minute.

• Volvo recomandã montarea senzorilorTPMS asupra tuturor anvelopelorautovehiculului (anvelope de varã ºi deiarnã).

• Volvo recomandã ca senzorii sã nu fiepermutaþi între diverse anvelope.

Anvelope utilizabile perforate(dotare opþionalã)În cazul în care autovehiculul are anvelope cepot rula pe panã (SST), este echipat ºi cuTPMS.

Acest tip de anvelopã are taloaneleranforsate ceea ce face posibilã continuareaconducerii în ciuda pierderii aerului. Acesteanvelope sunt montate pe o jantã specialã.(Pe aceste jante se pot monta ºi anvelopenormale).

Dacã o anvelopã SST pierde presiune, lampagalbenã TMPS de pe panoul de instrumente

se aprinde iar pe ecran este afiºat un mesaj.Dacã aceastã situaþie apare, reduceþi vitezala maxim 80 km/h. Anvelopa trebuie înlocuitãcât mai curând posibil.

Conduceþi cu atenþie, în unele cazuri poate fidificil sã observaþi care anvelopã este pepanã. Pentru a stabili care anvelopã necesitãatenþie, verificaþi toate cele patru anvelope.

NOTÃ

Motorul trebuie sã fie oprit.

AVERTISMENT

La umflarea unei anvelope dotate cu sistemTPMS, poziþionaþi duza pompei direct peventil pentru a evita deteriorarea acestuia.

AVERTISMENT

Anvelopele SST pot fi montate numai decãtre personalul cu experienþã în montareaanvelopelor de acest tip.

Anvelopele SST trebuie montate numaiîmpreunã cu sistem TPMS.

Dupã ce s-a afiºat un mesaj de eroarepentru presiunea scãzutã în anvelope, nuconduceþi cu o vitezã mai mare de 80 km/h.

Distanþa maximã de rulare pânã laschimbarea anvelopei este de 80 km.

Evitaþi conducerea agresivã.

Anvelopele SST trebuie înlocuite dacã suntdeteriorate sau perforate.

07 Roþile ºi anvelopele

165

Înlocuirea anvelopelor

07

Demontarea roþilor

Nu uitaþi sã instalaþi triunghiul reflectorizantdacã este necesarã înlocuirea unei roþi într-ozonã circulatã. Roata de rezervã se aflã subtava de plastic din compartimentul pentrubagaje.

– Acþionaþi frâna de parcare ºi selectaþitreapta 1 de vitezã, dacã autovehicululeste dotat cu transmisie manualã, saupoziþia P, dacã acesta este dotat cutransmisie automatã.

– Poziþionaþi calele în faþa ºi în spatele roþilorcare vor rãmâne pe carosabil. Utilizaþibucãþi grele din lemn sau pietre mari.

– Roþile autovehiculelor cu jante din oþel aucapace de roatã. Desprindeþi capacul deroatã cu ajutorul unei ºurubelniþe groasesau al unui obiect similar. În cazul în carenu dispuneþi de scule, capacul de roatãpoate fi îndepãrtat manual. Utilizaþi mãnuºide protecþie.La remontarea capacului de roatã,asiguraþi-vã cã acesta este aliniatcorespunzãtor faþã de ventilul de aer alanvelopei.

– Slãbiþi prezoanele 1/2-1 turã prinintermediul manivelei. Slãbiþi piuliþele prinrotirea acestora spre stânga.

– Existã câte douã puncte de aplicare acricului pe fiecare parte a autovehiculului.Amplasaþi cricul sub ºtiftul din punctul deaplicare, conform indicaþiei din figurã, ºiextindeþi piciorul cricului pânã când acestaeste presat orizonal pe sol.Verificaþi poziþionarea cricului în punctul deaplicare pentru a coincide cu indicaþia dinfigurã ºi poziþionarea verticalã a picioruluicricului sub punctul de aplicare.

– Ridicaþi autovehiculul astfel încât roata sãnu mai fie în contact cu solul.

– Îndepãrtaþi prezoanele ºi scoateþi roata.

07 Roþile ºi anvelopele

166

Înlocuirea anvelopelor

07

Montarea unei roþi

– Curãþaþi suprafeþele de contact ale roþii ºiale butucului.

– Montaþi roata. Înºurubaþi piuliþele de roatã.

– Coborâþi autovehiculul astfel încât roata sãnu mai poatã fi rotitã.

– Strângeþi alternativ piuliþele de roatã. Esteimportantã strângerea corespunzãtoare apiuliþelor de roatã. Cuplul de strângereindicat este de 140 Nm. Verificaþi cuplul destrângere prin intermediul unei cheidinamometrice.

– Remontaþi capacul de roatã (pentru jantelede oþel).

Pentru anumite modele

AVERTISMENT

Nu intraþi niciodatã sub autovehicul cândacesta este ridicat pe cric.

Pasagerii trebuie sã pãrãseascãautovehiculul când acesta este ridicat pecric.

Asiguraþi-vã cã pasagerii aºteaptã lângãautovehicul sau într-o zonã unde nu suntexpuºi accidentelor auto datorate traficuluidin zonã.

IMPORTANT

Dacã valoarea presiunii în anvelope estespecificatã, acestea trebuie calibrate dupãmontare. Consultaþi secþiunea "Reglareapresiunii", vezi pagina 163.

07 Roþile ºi anvelopele

167

Repararea de urgenþã anvelopelor perforate

07

Informaþii generale

Trusa pentru repararea anvelopelor în caz deurgenþã1 poate fi utilizatã atât pentruetanºarea perforãrii cât ºi pentru verificarea ºireglarea presiunii în anvelope. Trusa conþineun compresor ºi un recipient cu lichid deetanºare. Trusa este destinatã reparãriitemporare. Recipientul de lichid de etanºaretrebuie înlocuit înainte de data exprirãrii saudupã utilizare.

Fluidul de etanºare acþioneazã eficientasupra perforaþiilor efectuate în suprafaþa derulare.

Trusa de reparare de urgenþã a anvelopelorperforate are o utilitate redusã în cazulperforãrii peretelui anvelopei. Nu etanºaþianvelope prin intermediul trusei de repararede urgenþã a anvelopelor perforate în cazul încare acestea au fisuri de dimensiuni mai mari,crãpãturi sau deteriorãri similare.

Prizele 12 V pentru compresor se gãsesclângã consola centralã, în partea anterioarã,lângã scaunul din spate ºi în compartimentulpentru bagaje. Utilizaþi priza electricã cea maiapropiatã de anvelopa perforatã.

Scoterea trusei de reparare de urgenþãa anvelopelor perforateTrusa de reparare de urgenþã a anvelopelorperforate, compresorul ºi sculele se gãsescsub podea, în compartimentul pentru bagaje.

– Ridicaþi ºi pliaþi marginea posterioarã acovorului din spate spre faþã.

– Ridicaþi trusa de reparare de urgenþã aanvelopelor perforate.

1Pentru anumite versiuni ºi pieþe

NOTÃ

Trusa de reparare de urgenþã a anvelopelorperforate este destinatã etanºãriianvelopelor cu perforãri pe suprafaþa derulare.

NOTÃ

Cricul este o dotare opþionalã pentruautovehiculele care dispun de trusã dereparare de urgenþã a anvelopelor perforate.

AVERTISMENT

Dupã utilizarea trusei de reparare deurgenþã a anvelopelor perforate, nu trebuiesã conduceþi cu o vitezã mai mare de 80 km/h. Contactaþi un atelier Volvo autorizatpentru a verifica anvelopa etanºatã (distanþamaximã ce poate fi parcursã este de 200km). Personalul atelierului poate stabili dacãeste necesarã înlocuirea anvelopei sauaceasta poate fi reparatã.

07 Roþile ºi anvelopele

168

Repararea de urgenþã anvelopelor perforate

07

Prezentare generalã

1. Autocolant cu viteza maximã admisã

2. Comutator

3. Cablu

4. Suport recipent (capac portocaliu)

5. Capac de protecþie

6. Robinet pentru reducerea presiunii

7. Furtun de aer

8. Recipient cu lichid de etanºare

9. Manometru

Umflarea anvelopelorAnvelopele originale ale autovehiculului pot fiumflate cu compresorul.

– Compresorul trebuie sã fie oprit. Verificaþidacã comutatorul este în poziþia 0 ºicãutaþi cablul ºi furtunul de aer.

– Înºurubaþi supapa de conexiune afurtunului de aer asupra ventilului de aer alanvelopei, în partea inferioarã a suprafeþeide rulare.

– Conectaþi cablul la una dintre prizele de12 V ale autovehiculului ºi porniþi motorul.

– Porniþi compresorul prin rotireacomutatorului în poziþia I.

– Umflaþi anvelopa pânã la atingereapresiunii specificate în autocolantul cuvalori ale presiunii în anvelope. (Dacãpresiunea este prea ridicatã, eliberaþisurplusul de aer prin intermediulrobinetului de reducere a presiunii.)

– Opriþi compresorul. Demontaþi furtunul deaer ºi cablul.

– Remontaþi capacul antipraf.

AVERTISMENT

Inhalarea gazelor de eºapament vã poatepune viaþa în pericol. Nu lãsaþi motorul pornitîn zone închise sau care nu dispun de oventilaþie adecvatã.

IMPORTANT

Pericol de supraîncãlzire. Compresorul nutrebuie sã funcþioneze mai mult dezece minute.

07 Roþile ºi anvelopele

169

Repararea de urgenþã anvelopelor perforate

07

Etanºarea anvelopelor perforate

Pentru informaþii referitoare la funcþiile acestorpiese, vezi ilustraþia de la pagina 168.

– Deschideþi capacul trusei de reparare deurgenþã a anvelopelor perforate.

– Detaºaþi autocolantul cu viteza maximãadmisã ºi lipiþi-l pe volan.

– Comutatorul trebuie sã fie în poziþia 0;cãutaþi cablul ºi furtunul de aer.

– Desfaceþi capacul portocaliu ºi capaculrecipientului.

– Înºurubaþi recipientul în suportul aferent.

– Înºurubaþi supapa de conexiune afurtunului de aer asupra ventilului de aer alanvelopei, în partea inferioarã a suprafeþeide rulare.

– Conectaþi cablul la priza de 12 V ºi porniþimotorul.

– Treceþi comutatorul în poziþia I.

– Umflaþi anvelopa timp de 7 minute.

– Opriþi compresorul ºi verificaþi presiuneaafiºatã pe manometru. Presiunea minimãeste de 1,8 bar ºi cea maximã de 3,5 bar.

– Opriþi compresorul ºi deconectaþi cablul dela priza de 12 V.

– Desfaceþi furtunul de pe ventilatorulanvelopei ºi repuneþi cãpãcelul.

– Rulaþi minim 3 km la o vitezã de maxim80 km/h cât mai curând posibil, pentru calichidul sã etanºeze anvelopa.

AVERTISMENT

Lichidul de etanºare poate irita pielea. Încazul contactului cu pielea, spãlaþi zona cuapã ºi sãpun.

NOTÃ

Nu rupeþi sigiliul recipientului. Acesta se varupe când înºurubaþi recipientul.

AVERTISMENT

Nu deºurubaþi recipientul deoarece esteprevãzut cu o supapã antireflux pentruevitarea scurgerii de lichid.

AVERTISMENT

Nu staþionaþi niciodatã în apropiereaanvelopei în timpul funcþionãriicompresorului. Dacã apar fisuri sauneregularitãþi, opriþi imediat compresorul. Nucontinuaþi cãlãtoria. Contactaþi un centruautorizat pentru repararea anvelopelor.

NOTÃ

Când compresorul porneºte. presiuneapoate creºte pânã la 6 bar, dar presiuneascade dupã aproximativ 30 de secunde.

IMPORTANT

Pericol de supraîncãlzire. Compresorul nutrebuie sã funcþioneze mai mult dezece minute.

AVERTISMENT

Dacã presiunea este sub 1,8 bar, înseamnãcã orificiul din anvelopã este prea mare. Nucontinuaþi cãlãtoria. Contactaþi un centruautorizat pentru repararea anvelopelor.

07 Roþile ºi anvelopele

170

Repararea de urgenþã anvelopelor perforate

07

Reverificarea reparaþiei ºi a presiunii– Reconectaþi echipamentul.

– Verificaþi presiunea cu manometrul.

– Dacã este sub 1,3 bar, anvelopa esteinsuficient etanºatã. Nu continuaþicãlãtoria. Contactaþi un centru pentrurepararea anvelopelor.

– Dacã presiunea anvelopei este mai marede 1,3 bar, aceasta trebuie adusã lapresiunea indicatã pe autocolantul cuvalorile presiunii în anvelope. Dacãpresiunea este prea ridicatã, eliberaþisurplusul de aer prin intermediulrobinetului de reducere a presiunii.

– Opriþi compresorul. Demontaþi furtunul deaer ºi cablul. Remontaþi capacul antipraf.

– Puneþi trusa de reparare a anvelopelorînapoi în compartimentul pentru bagaje.

– Conduceþi pânã la cel mai apropiat atelierautorizat Volvo pentru a înlocui/reparaanvelopa deterioratã. Comunicaþipersonalului atelierului faptul cã anvelopaconþine lichid de etanºare.

Înlocuirea recipientului cu lichid deetanºareÎnlocuiþi recipientul dupã data de expirare.Recipientul vechi trebuie tratat ca deºeupericulos pentru mediu.

AVERTISMENT

Nu deºurubaþi recipientul deoarece esteprevãzut cu o supapã antireflux pentruevitarea scurgerii de lichid.

NOTÃ

Recipientul cu lichid de etanºare ºi furtunultrebuie înlocuite dupã utilizare. Înlocuirearecipientului trebuie efectuatã la un atelierVolvo autorizat.

AVERTISMENT

Verificaþi periodic presiunea în anvelope.

AVERTISMENT

Nu trebuie sã conduceþi cu o vitezã maimare de 80 km/h dupã utilizarea trusei dereparare de urgenþã. a anvelopelor perforateContactaþi un atelier Volvo autorizat pentru averifica anvelopa etanºatã (distanþa maximãce poate fi parcursã este de 200 km).Personalul atelierului poate stabili dacã estenecesarã înlocuirea anvelopei sau aceastapoate fi reparatã.

IMPORTANT

Citiþi instrucþiunile de siguranþã de pe parteainferioarã a recipientului.

07 Roþile ºi anvelopele

171

07

172

Curãþarea ...............................................................................................174

Retuºarea stratului de vopsea ................................................................177

Protecþia împotriva coroziunii .................................................................178

08ÎNTREÞINEREA AUTOVEHICULULUI

08 Întreþinerea autovehiculului

174

Curãþarea

08

Spãlarea autovehiculului

Spãlaþi autovehiculul de îndatã ce semurdãreºte. Utilizaþi ºampon auto. Murdãriaºi sarea de pe carosabil pot conduce lacorodare.

• Nu parcaþi autovehiculul sub incidenþaluminii solare directe. Spãlarea unuiautovehicul a cãrui strat de vopsea estefierbinte poate cauza deteriorareapermanentã a stratului de vopsea. Spãlaþiautovehiculul într-o spãlãtorie ce dispunede separator pentru apa rezidualã.

• Clãtiþi partea inferioarã a autovehicululuipentru a îndepãrta complet murdãria de peaceasta.

• Clãtiþi întregul autovehicul pentru aîndepãrta murdãria nepersistentã.La spãlarea cu apã sub presiune:asiguraþi-vã cã duza spãlãtorului cupresiune se aflã la cel puþin 30 de cm decaroserie. Nu direcþionaþi jetul de spãlaredirect spre încuietori.

• Spãlaþi cu un burete, ºampon auto ºi apãcãlduþã din abundenþã.

• Dacã murdãria este greu de îndepãrtat,spãlaþi autovehiculul utilizând un agent dedegresare rece.

• Uscaþi autovehiculul utilizând o piele tãbãcitã,moale ºi curatã sau o racletã pentru apã.

• Curãþaþi lamele ºtergãtoarelor cu apãcãlduþã ºi sãpun sau ºampon auto.

Îndepãrtaþi excrementele de pãsãriÎndepãrtaþi întotdeauna excrementele depasãre de pe stratul de vopsea cât maicurând posibil. Excrementele de pãsãri conþincompuºi chimici ce pot altera sau decolorastratul de vopsea foarte rapid. Aceastãdecolorare poate fi îndepãrtatã numai decãtre un specialist.

Jantele cromate

Spãlãtoriile automateSpãlarea automatã a autovehicululuireprezintã o modalitate rapidã de spãlare aautovehiculului, dar nu poate înlocui ospãlare manualã adecvatã. Periile uneispãlãtorii automate nu pot ajunge peste tot.

AVERTISMENT

Apelaþi întotdeauna la un atelier pentrucurãþarea motorului. Dacã motorul estefierbinte existã pericolul de producere a unuiincendiu.

NOTÃ

Partea interioarã a geamului lãmpilorexterioare, precum farurile, proiectoarele deceaþã ºi lãmpile spate, poate fi temporarafectatã de condens. Acesta este unfenomen natural, toate lãmpile exterioaresunt concepute pentru a rezista acestuifenomen. Condensul este, de obicei,eliminat din lampã dupã ce aceasta a fostpornitã pentru o anumitã perioadã de timp.

IMPORTANT

Agenþii de curãþare a jantelor pot determinaapariþia petelor pe jantele cromate. Spãlaþicu un burete, ºampon auto ºi apã cãlduþãdin abundenþã.

AVERTISMENT

Întotdeauna testaþi frânele dupã spãlareaautovehiculului inclusiv frâna de parcare,pentru a vã asigura cã umezeala ºicoroziunea nu atacã plãcuþele de frânã ºi nureduc eficienþa frânelor.

IMPORTANT

Spãlarea manualã deterioreazã în mai micãmãsurã stratul de vopsea. Reþineþi cã ovopsea aplicatã de curând se va deterioramai uºor. Din acest motiv, în primele luni dela achiziþionarea autovehiculului nou, esterecomandatã spãlarea manualã a acestuia.

08 Întreþinerea autovehiculului

175

Curãþarea

08

Când conduceþi pentru perioade lungi prinploaie sau noroi, apãsaþi uºor pedala de frânãdin timp în timp. Astfel plãcuþele de frânã seîncãlzesc ºi se usucã. Aceastã acþiune esterecomandatã ºi la începerea unei cãlãtorii încondiþii de vreme umedã sau rece.

Componentele exterioare din plastic,cauciuc ºi elementele de finisarePentru curãþarea elementelor de plasticcolorat, cauciuc ºi a elementelor de finisareprecum finisajele lucioase, se recomandãutilizarea unui agent special de curãþaredisponibil la dealerii Volvo. La utilizarea unuiastfel de agent de curãþare trebuie sã urmaþicu atenþie instrucþiunile.

Lustruirea ºi ceruireaLustruiþi ºi ceruiþi autovehiculul dacãvopseaua ºi-a pierdut luciul sau pentru a-ioferi o protecþie suplimentarã.

Autovehiculul nu necesitã lustruire maidevreme de un an. Totuºi, autovehicululpoate fi ceruit în acest interval. Nu lustruiþisau ceruiþi autovehiculul sub incidenþa luminiisolare directe.

Spãlaþi ºi uscaþi complet autovehiculul înaintede începerea lustruirii sau ceruirii. Îndepãrtaþipetele de asfalt sau smoalã cu agent Volvo deînlãturare a smoalei sau terebentinã. Petelemaipersistente pot fi îndepãrtate cu pastã abrazivãfinã destinatã stratului de vopsea.

Lustruiþi mai întâi utilizând un agent delustruire ºi apoi ceruiþi cu cearã lichidã sausolidã. Respectaþi cu atenþie instrucþiunile depe ambalaj. Multe preparate conþin atât agentde lustruire cât ºi cearã.

Curãþarea oglinzilor exterioare cu strathidrofug (dotare opþionalã)Nu utilizaþi niciodatã produse cum ar fi ceara,agenþii de degresare sau produse similarepentru curãþarea suprafeþelor oglinzilor,deoarece o asemenea acþiune ar puteacauza distrugerea stratului hidrofug.

Efectuaþi curãþarea cu atenþie pentru a nudeteriora suprafeþele din sticlã.

Pentru evitarea deteriorãrii suprafeþelor dinsticlã la degivrare, utilizaþi exclusiv raclete dinplastic.

Stratul hidrofug este supus unei uzurinaturale.

Pentru menþinerea proprietãþilor hidrofuge,este recomandat tratamentul cu un agent definisare special disponibil la dealerii Volvo.Acesta trebuie utilizat prima oarã dupã primiitrei ani, ºi apoi, anual.

IMPORTANT

Evitaþi aplicarea de cearã ºi lustruireacomponentelor din plastic sau cauciuc.

Lustruirea finisajelor lucioase poate uza saudeteriora suprafaþa lucioasã.

Nu trebuie sã utilizaþi agenþi de lustruire ceconþin substanþe abrazive.

IMPORTANT

Tratarea straturilor de vopsea pentruconservare, etanºare, protecþie, luciu sau altescopuri similare pot deteriora stratul de vopsea.Deteriorarea stratului de vopsea provocatã deun astfel de tratament nu este acoperitã degaranþia oferitã de compania Volvo.

08 Întreþinerea autovehiculului

176

Curãþarea

08

Curãþarea interiorului

Îndepãrtarea petelor de pe tapiþeria dinmaterial textilPentru curãþarea tapiþeriei din material textil,este recomandatã utilizarea unui agent decurãþare special, disponibil la dealerii Volvo.Alte substanþe chimice pot afecta negativcalitãþile ignifuge ale tapiþeriei.

Îndepãrtarea petelor de pe tapiþeria din pieleTapiþeria din piele a autovehiculelor Volvoeste prelucratã fãrã crom ºi este aprobatã înconformitate custandardul Öko-Tex 100.

Pielea este prelucratã astfel încât sã îºipãstreze proprietãþile naturale. Pe suprafaþiatapiþeriei de piele este aplicat un stratprotector, dar, pentru pãstrarea proprietãþilorºi a aspectului, este necesarã curãþarearegulatã. Volvo oferã o gamã largã deproduse de curãþare ºi întreþinere a tapiþerieide piele, care pãstreazã stratul protector alacesteia, dacã sunt utilizate conforminstrucþiunilor.

Totuºi, dupã o anumitã perioadã de utilizare,va apãrea aspectul natural al pielii. Acestlucru depinde, mai mult sau mai puþin, de

textura suprafeþei. Acesta este un procesnormal de îmbãtrânire a tapiþeriei de piele ºiindicã faptul cã produsul este natural.

Pentru a obþine rezultatele optime, Volvorecomandã curãþarea ºi aplicarea cremeiprotectoare de douã - patru ori pe an (sau maifrecvent, dacã este cazul). Întrebaþi dealerulVolvo despre produsul de îngrijire a tapiþerieide piele.

Instrucþiuni de spãlare pentru tapiþeriadin piele– Turnaþi lichidul de curãþare a pielii pe bureteleumed ºi stoarceþi o spumã groasã.

– Îndepãrtaþi murdãria prin miºcãri circulareuºoare.

– Tamponaþi buretele exact pe pete.Permiteþi buretelui sã absoarbã pata. Nufrecaþi apãsat.

– Stergeþi cu o hârtie moale sau o lavetã ºipermiteþi pielii sã se usuce complet.

Tratamentul de protecþie a tapiþeriei dinpiele– Turnaþi o cantitate micã din cremaprotectoare pe lavetã ºi masaþi pe piele unstrat subþire cu miºcãri circulare uºoare.

– Permiteþi pielii sã se usuce timp de 20 deminute înainte de utilizare.

Astfel, pielea beneficiazã de o protecþiesporitã împotriva petelor ºi de protecþieUV superioarã.

Îndepãrtarea petelor de pecomponentele interioare din plastic,metal ºi lemnPentru curãþarea componentelor ºi asuprafeþelor interioare din plastic, esterecomandatã utilizarea unui agent decurãþare special, disponibil la dealerii Volvo.Nu rãzuiþi ºi nu frecaþi petele. Nu utilizaþiniciodatã agenþi agresivi de îndepãrtare apetelor.

Curãþarea centurilor de siguranþãUtilizaþi apã ºi un detergent sintetic. Un agentspecial de curãþare pentru materialele textileeste disponibil la dealerii Volvo. Asiguraþi-vãcã centura de siguranþã este uscatã înaintede a permite retragerea acesteia.

IMPORTANT

Obiectele ascuþite ºi materialul de tip Velcropot deteriora tapiþeria din material textil.

IMPORTANT

Nu utilizaþi niciodatã solvenþi puternici. Astfelde produse pot deteriora tapiþeriile dinmaterial textil, vinil ºi piele.

IMPORTANT

Reþineþi cã materialele colorate care ies lauscat (jeanºi noi, articole în velur, etc.) potdecolora materialul tapiþeriei.

08 Întreþinerea autovehiculului

177

Retuºarea stratului de vopsea

08

Stratul de vopsea

Stratul de vopsea este o componentãimportantã a sistemului de protecþieanticoroziune al autovehiculului ºi, prinurmare, este necesarã verificarea periodicã aintegritãþii acestuia. Reparaþi imediatdeteriorãrile stratului de vopsea pentru apreveni instalarea coroziunii. Cele mai desîntâlnite tipuri de deteriorare a stratului devopsea sunt ciobiturile, zgârieturile ºisemnele de pe marginile aripilor ºi portierelor.

Codurile de culoare

Plãcuþa cu date

Este importantã utilizarea aceleiaºi culori.Numãrul codului culorii (1) este indicat peplãcuþa cu date, vezi pagina 248.

Ciobiturile ºi zgârieturile datorateimpactului cu pietrele de pe carosabil

Înainte de a începe retuºarea stratului devopsea, autovehiculul trebuie sã fie curat ºiuscat la o temperaturã de peste 15 °C.

Materiale• Grund ambalat în cutie metalicã

• Vopsea ambalatã într-o cutie metalicã saucreion de retuº

• Pensulã

• Bandã de mascare

Ciobiturile ºi zgârieturile minoredatorate impactului cu pietrele de pecarosabilDacã fragmentul de piatrã nu a ajuns pânã lametal ºi a rãmas un strat de culoarenedeteriorat, puteþi adãuga vopseaua imediatdupã curãþarea suprafeþei deteriorate.

Dacã fragmentul de piatrã a ajuns pânãla metal– Acoperiþi suprafaþa deterioratã cu bandãde mascare. Îndepãrtaþi banda ºi, odatã cuaceasta, orice reziduuri de vopsea.

– Amestecaþi bine grundul ºi aplicaþi-l cuajutorul unei pensule fine sau al unui bãþde chibrit. Dupã uscarea grundului, aplicaþistratul de vopsea cu ajutorul unei pensule.

– Pentru zgârieturi, procedura este identicã,dar mascaþi porþiunile adiacente de vopseanedeterioratã.

– Dupã câteva zile, lustruiþi suprafeþeleretuºate. Utilizaþi o lavetã moale ºi aplicaþipuþinã pastã de suprapunere.

08 Întreþinerea autovehiculului

178

Tratamentul anticoroziune

08

Inspecþiile ºi reviziile tehnice

Autovehiculul a beneficiat din parteaproducãtorului de o protejare completã ºi decalitate împotriva coroziunii. Componentelecaroseriei sunt fabricate din tablã de oþelgalvanizatã. Faþa inferioarã a autovehicululuieste protejatã de o substanþã anticorozivãrezistentã la uzurã. Iar, un strat subþirepenetrant de lichid anticoroziune a fostpulverizat pe barele, cavitãþile ºi secþiunileînchise ale autovehiculului.

Întreþinerea protecþiei împotriva coroziunii aautovehiculului.

• Menþineþi autovehiculul curat. Spãlaþipartea inferioarã a autovehiculului cu jet deapã. Dacã utilizaþi spãlãtorul cu presiune,menþineþi duza la minim 30 cm desuprafeþele vopsite.

• Verificaþi ºi retuºaþi în permanenþãtratamentul anticoroziv atunci când estenecesar.

Stratul de protecþie anticoroziune alautovehiculului nu necesitã, în mod normal,tratare timp de aproximativ 12 ani. Dupãexpirarea acestei perioade, este necesarãtratarea la intervale de trei ani. Dacãautovehiculul necesitã tratamentanticoroziune, contactaþi un atelier autorizatVolvo.

08 Întreþinerea autovehiculului

179

08

180

Revizia tehnicã Volvo .............................................................................182

Lucrãrile efectuate personal asupra autovehiculului ..............................183

Capota ºi compartimentul motorului .......................................................184

Motoarele diesel .....................................................................................185

Uleiurile ºi alte lichide de lucru ...............................................................186

Lamele ºtergãtoarelor de parbriz ...........................................................190

Bateria ....................................................................................................191

Înlocuirea becurilor .................................................................................193

Siguranþele .............................................................................................201

09REVIZIILE ªI ACTIVITÃÞILE DE ÎNTREÞINERE ALE AUTOVEHICULULUI

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

182

Revizia tehnicã Volvo09

Programul de service Volvo

Înainte de ieºirea din fabricã, autovehiculul afost supus unor teste de drum riguroase.Autovehiculul a fost reverificat conformreglementãrilor Volvo Car Corporation înaintede a vã fi fost încredinþat.

Pentru a menþine parametrii de siguranþã ºifiabilitate ai autovehiculului la un nivel cât maiînalt posibil, urmaþi programul de serviceVolvo specificat în Carnetul de service ºigaranþie. Pentru efectuarea reviziilor tehniceºi a lucrãrilor de întreþinere, apelaþi la unatelier Volvo autorizat. Atelierele Volvo deþinpersonalul, echipamentele speciale ºidocumentaþia tehnicã necesare garantãriicalitãþii maxime a reviziilor tehnice.

Reviziile tehnice specialeAnumite revizii tehnice care afecteazãsistemul electric al autovehiculului pot fiefectuate numai prin intermediul unorechipamente electronice dezvoltate specialpentru autovehiculul dumneavoastrã.Contactaþi întotdeauna un atelier Volvoautorizat înainte de începerea sau de

efectuarea unor lucrãri de service careafecteazã sistemul electric.

Instalarea accesoriilorConectarea sau instalarea incorectã aaccesoriilor poate afecta negativ sistemulelectric al autovehiculului. Anumite accesoriisunt funcþionale numai dupã programareacorespunzãtoare a sistemului electric alautovehiculului. Contactaþi întotdeauna unatelier Volvo autorizat înainte de instalareaaccesoriilor conectate la sistemul electric saucare influenþeazã activitatea acestuia.

Înregistrarea datelor despreautovehiculUnul sau mai multe computere de la bordulautovehiculului sunt capabile de înregistrareaunor informaþii detaliate. Aceste informaþiisunt destinate utilizãrii în activitãþi decercetare pentru îmbunãtãþirea siguranþei ºipentru diagnoza defecþiunilor apãrute laanumite sisteme ale autovehiculului. Datelepot include detalii despre utilizarea centurii desiguranþã de cãtre ºofer ºi pasageri, desprefuncþionarea diverselor sisteme ºi module aleautovehiculului, informaþii referitoare la stareamotorului, a acceleraþiei, a sistemului dedirecþie ºi al altor sisteme. Aceste date potinclude, de asemenea, detalii cu privire lamaniera de conducere a autovehiculului.

Acest tip de informaþii pot include detaliispecifice precum viteza autovehiculului,utilizarea pedalelor de frânã ºi de acceleraþieºi poziþia volanului, fãrã însã a se limita numaila acestea. Acest ultim tip de date poate fimemorat pentru o perioadã limitatã de timp îndecursul conducerii autovehiculului ºi ulterior,în cazul unei coliziuni sau al unei situaþiisimilare. Volvo Car Corporation nu vadezvãlui informaþii stocate fãrãconsimþãmântul dumneavoastrã. Totuºi,Volvo Car Corporation poate fi obligatã sãdezvãluie informaþiile în virtutea legilor învigoare la nivel naþional. Volvo CarCorporation ºi atelierele sale autorizate pot,de asemenea, accesa ºi utiliza acesteinformaþii.

IMPORTANT

Pentru a menþine valabilitatea garanþiei Volvo,citiþi ºi urmaþi instrucþiunile din Carnetul de serviceºi garanþie.

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

183

Lucrãrile efectuate personal asupra autovehiculului 09

Înainte de începerea lucrãrilor asupraautovehiculului

BateriaVerificaþi conectarea ºi strângerea corectã acablurilor bateriei.

Nu deconectaþi niciodatã bateria când motoruleste pornit (de exemplu, la înlocuirea bateriei).

Este interzisã utilizarea încãrcãtoarelorrapide pentru încãrcarea bateriei. Cablurilebateriei trebuie sã fie deconectate laschimbarea bateriei.

Bateria conþine acid, substanþã corozivã ºi toxicã.Manipulaþi bateria în mod ecologic. Apelaþi ladealerul Volvo pentru asistenþã în acest sens.

Ridicarea autovehiculului

În cazul în care autovehiculul este ridicat prinintermediul unui cric de atelier, acesta trebuiepoziþionat cu marginea din faþã pe braþul desusþinere a motorului. Nu deterioraþi scutul deprotecþie a motorului. Este necesarãverificarea poziþionãrii cricului pentru aexclude posibilitatea alunecãriiautovehiculului de pe cric. Utilizaþiîntotdeauna standuri pentru punþi saudispozitive similare.

În cazul ridicãrii autovehiculului prinintermediul unui elevator cu douã coloane,asiguraþi-vã cã cele douã braþe sunt fixatesub punctele de ridicare indicate pe cadrulportierelor. Vezi ilustraþia.

Verificãrile periodiceEfectuaþi urmãtoarele verificãri, la intervaleregulate, de exemplu, la alimentarea cucarburant a autovehiculului:

• lichidul de rãcire – nivelul acestuia trebuiesã se situeze între marcajele MIN ºiMAXde pe rezervorul de expansiune.

• uleiul de motor – nivelul acestuia trebuiesã se situeze între marcajele MIN ºiMAX.

• lichidul de servodirecþie – nivelul acestuiatrebuie sã se situeze între marcajele MINºiMAX.

• lichidul de spãlare – rezervorul trebuieumplut corespunzãtor. Utilizaþi lichid despãlare antigel la temperaturi apropiate delimita de îngheþ.

• lichidul de frânã ºi ambreiaj – nivelultrebuie sã se situeze între marcajele MINºiMAX.

AVERTISMENT

Sistemul de pornire al autovehicululuifuncþioneazã la tensiuni foarte înalte!Tensiunea curentului în sistemul de pornireeste periculoasã!Nu atingeþi bujiile, cablurile de aprindere saumagnetoul când motorul este în funcþiunesau când contactul este pus!Este necesarã luarea contactului înurmãtoarele situaþii:• efectuarea testelor de motor,• înlocuirea pieselor din sistemul de aprindere,cum ar fi bujiile, magnetoul, capacul dedistribuþie, cablurile de aprindere etc.

AVERTISMENT

Reþineþi cã ventilatorul radiatorului poateporni automat ºi dupã oprirea motorului.

Pentru curãþarea motorului, apelaþiîntotdeauna la un atelier. Dacã motorul estefierbinte, existã pericolul de producere aunui incendiu.

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

184

Capota ºi compartimentul motorului09

Deschiderea capotei motorului

Autovehiculele cu volanul pe partea stângã ºi cele cu volanul pe partea dreaptã.

Pentru deschiderea capotei motorului:

– trageþi mânerul situat sub panoul deinstrumente, pe partea stângã. Eliberareamecanismului de blocare va fi audibilã.

– introduceþi mâna sub centrul marginiifrontale a capotei ºi apãsaþi zãvorul desiguranþã spre dreapta.

– deschideþi capota motorului.

Compartimentul motoruluiAspectul compartimentului motorului poatevaria uºor în funcþie de varianta demotorizare. În ciuda acestui detaliu, poziþiacomponentelor enumerate este identicã întoate cazurile.

1. Vasul de expansiune, sistemul de rãcire.

2. Rezervorul de lichid de servodirecþie.

3. Rezervorul de lichid de spãlare

4. Joja de ulei de motor

5. Radiatorul

6. Ventilatorul radiatorului

7. Buºonul de alimentare cu ulei de motor

8. a) Rezervorul de lichid de ambreiaj/frânã (autovehicule cu volanul pepartea stângã).b) Rezervorul de lichid de ambreiaj/frânã (autovehicule cu volanul pepartea dreaptã).

9. Panoul de relee/siguranþe.

10.Filtrul de aer. (Capacul are un designdiferit, în funcþie de varianta demotorizare.)

11.Bateria (în compartimentul pentrubagaje).

AVERTISMENT

Verificaþi încuierea corespunzãtoare acapotei la închiderea acesteia.

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

185

Motoare Diesel 09

Sistem de alimentare cu carburantCarburantul Diesel trebuie sã respectestandardele EN590 sau JISK2204. Motoarelediesel sunt sensibile la agenþii contaminanþi,precum cantitãþi mari de particule de sulf.Utilizaþi numai motorinã de marcã. Nu utilizaþiniciodatã motorinã de calitate îndoielnicã.La temperaturi reduse (între –40 °C ºi –6 °C),este posibilã formarea unui precipitat deparafinã în motorinã, care poate determinaprobleme în combustie. Tipurile speciale demotorinã destinate utilizãrii la temperaturisituate în jurul punctului de îngheþ suntdisponibile de la toþi producãtorii principali decarburanþi petrolieri. Acest tip de carburanteste mai puþin vâscos la temperaturi reduse ºireduce riscul formãrii unui precipitat deparafinã în motorinã.Riscul de acumulare de condens în rezervoreste redus dacã rezervorul este menþinutumplut corespunzãtor. La alimentareaautovehiculului cu carburant, asiguraþi-vã cãzona adiacentã buºonului de alimentare estecuratã. Evitaþi contactul carburantului custratul de vopsea. Spãlaþi eventualelereziduuri de carburant cu detergent ºi apã.

Golirea completã a rezervoruluiÎn cazul golirii complete a rezervorului, nusunt necesare proceduri speciale. Sistemulde alimentare este aerisit automat prinmenþinerea comutatorului de contact înpoziþia II timp de aproximativ 60 de secundeînainte de tentativa de pornire.

Evacuarea condensului din filtrul decarburantFiltrul de carburant separã apa din carburant.Prezenþa condensului poate afecta negativfuncþionarea motorului.

Condensul din filtrul de carburant trebuieevacuat la intervale regulate specificate înCarnetul de service ºi garanþie sau dacã aveþimotive sã credeþi cã autovehiculul a fostalimentat cu carburant contaminat.

IMPORTANT

Utilizaþi doar carburant care corespunde normeloreuropene privind calitatea carburantului diesel,vezi pagina 259.

IMPORTANT

Tipurile de carburant diesel interzise pentruutilizare: aditivi speciali, motorinã pentru uz naval,motorinã pentru instalaþii de încãlzire, biodiesel1(ester metilic din rapiþã) ºi uleiuri vegetale. Aceºticarburanþi nu satisfac cerinþele Volvo ºi utilizareaacestora antreneazã accentuarea uzurii ºideteriorarea motorului, ce nu sunt acoperite degaranþia Volvo.

1 Carburantul diesel poate conþine o anumitã canti-tate de ester metilic din rapiþã, dar nu trebuieadãugate cantitãþi suplimentare din acest produs.

IMPORTANT

Pentru modelele anului 2006 ºi cele ulterioare,conþinutul de sulf nu poate fi mai mare de 50 ppm.

IMPORTANT

Anumiþi aditivi speciali îndepãrteazã apa din filtrulde carburant.

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

186

Uleiurile ºi alte lichide de lucru09

Eticheta din compartimentulmotoruluiindicând clasa uleiului

Volvo recomandã lubrifianþii Castrol.Este permisã. utilizarea uleiurilor de clasãsuperioarã celei specificate. Volvorecomandã utilizarea unui ulei de motor decalitate superioarã celei specificate peetichetã în cazul conducerii autovehiculului încondiþii adverse. Vezi pagina 255.

Condiþii dure de funcþionareÎn cazul cãlãtoriilor lungi, verificaþi maifrecvent nivelul uleiului:

• dacã tractaþi o rulotã sau o remorcã.

• pe drumuri de munte.

• la viteze mari.

• la temperaturi sub -30 °C sau peste+40 °C.

• sau atunci când efectuaþi cãlãtorii pe dis-tanþe scurte (sub 10 km) la temperaturiscãzute (sub 5 °C)

Conducerea autovehiculului în aceste condiþiipoate avea drept consecinþã creºtereatemperaturii uleiului sau a consumului de uleila cote anormale.

Verificarea ºi înlocuirea uleiului demotor ºi a filtrului de uleiÎnlocuiþi uleiul ºi filtrul de ulei la intervalelespecificate în Carnetul de service ºi garanþie.

Volvo utilizeazã sisteme diferite de avertizare anivelului scãzut de ulei sau a presiunii scãzute auleiului. Unele modele sunt prevãzute cu unsenzor de presiune a uleiului; în acest caz, sefoloseºte lampa de control pentru presiuneauleiului. Alte modele sunt prevãzute cu unsenzor al nivelului de ulei, în acest caz,conducãtorul autovehiculului este informat prinintermediul lãmpii de avertizare din centrulpanoului de instrumente ºi prin mesajele scriseafiºate pe ecranul cu informaþii.Alte modele sunt prevãzute cu ambele dotãri.Pentru informaþii suplimentare, contactaþi undealer autorizat Volvo.

IMPORTANT

Utilizaþi întotdeauna ulei din clasa specificatã;consultaþi eticheta din compartimentul motorului.Verificaþi frecvent nivelul uleiului ºi efectuaþiperiodic schimbul de ulei.Utilizarea uleiurilor de clasã inferioarã sauconducerea autovehiculului cu un nivel prea scãzutal uleiului antreneazã deteriorarea motorului. IMPORTANT

La adãugarea de ulei pentru corectarea nivelului,uleiul adãugat trebuie sã fie de aceeaºi clasã ºivâscozitate ca ºi uleiul din motor.

IMPORTANT

Pentru a respecta cerinþele privind intervalele detimp destinate de reviziile tehnice ale motorului,toatemotoarele sunt prevãzute din fabricã cu un uleisintetic special adaptat. Alegerea uleiului s-a fãcutcu mare atenþie în funcþie de durata de viaþã,caracteristicile de pornire, consumul de carburant ºiimpactul ecologic.Pentru a respecta intervalele de timp destinatereviziei tehnice, este necesarã folosirea unui uleiaprobat de Volvo.Utilizaþi întotdeauna ulei din clasa specificatã(consultaþi eticheta din compartimentul motorului)atât pentru alimentarea cât ºi pentru schimbareauleiului, pentru a nu afecta durata de viaþã aautovehiculului, caracteristicile de pornire,consumul de carburant ºi impactul ecologic.Volvo Car Corporation declinã orice rãspunderede garanþie în cazul în care nu se foloseºte uleide motor din clasa ºi cu vâscozitatea specificate.

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

187

Uleiurile ºi alte lichide de lucru 09

Verificarea nivelului uleiului la un autovehiculnou este importantã mai ales înainte deprimul schimb de ulei programat. Carnetul deservice ºi garanþie specificã distanþeleindicate de contorul de parcurs pentruschimburile de ulei.

Volvo recomandã verificarea nivelului uleiuluila fiecare 2.500 km. Cele mai precisemãsurãtori sunt efectuate înainte de pornirecând motorul este rece. Mãsurãtoarea va fiimprecisã dacã este efectuatã imediat dupãoprirea motorului. Joja va indica un nivelinsuficient al uleiului, deoarece acesta nu aavut timp sã curgã înapoi în baia de ulei.

Verificarea nivelului de ulei

Nivelul uleiului trebuie sã se situeze între marca-jele de pe jojã.

Verificarea nivelului uleiului cândmotorul este rece:– ºtergeþi joja înainte de verificarea niveluluiuleiului.

– verificaþi nivelul uleiului prin intermediuljojei. Nivelul uleiului de motor trebuie sã sesitueze între marcajele MIN ºi MAX.

În cazul în care nivelul uleiului este apropiat demarcajulMIN, începeþi prin a adãuga 0,5 litride ulei. Adãugaþi ulei pânã când nivelulacestuia indicat de jojã este mai apropiat demarcajulMAX decât de marcajulMIN. Pentrucapacitãþi, vezi paginile 254–255.

Verificarea nivelului uleiului cândmotorul este cald:– parcaþi autovehiculul pe o suprafaþãorizontalã, opriþi motorul ºi aºteptaþi10-15 minute pentru a permite revenireauleiului în baia de ulei.

– ºtergeþi joja înainte de verificarea niveluluiuleiului.

– verificaþi nivelul uleiului prin intermediuljojei. Nivelul uleiului de motor trebuie sã sesitueze între marcajele MIN ºi MAX.

În cazul în care nivelul uleiului este apropiat demarcajulMIN, începeþi prin a adãuga 0,5 litride ulei. Adãugaþi ulei pânã când nivelulacestuia indicat de jojã este mai apropiat demarcajulMAX decât de marcajulMIN. Pentrucapacitãþi, vezi paginile 254–255.

AVERTISMENT

Nu vãrsaþi ulei pe galeria de evacuarefierbinte, deoarece existã pericolulproducerii unui incendiu.

IMPORTANT

Nu adãugaþi niciodatã ulei peste marcajulMAX.Consumul de ulei poate creºte în cazul adãugãriide ulei de motor în exces.

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

188

Uleiurile ºi alte lichide de lucru09

Rezervorul de lichid de spãlare

Rezervorul de lichid de spãlare.

Spãlãtoarele de parbriz ºi de faruri suntalimentate din acelaºi rezervor. Capacitãþileºi clasele recomandate pentru lichide suntindicate la pagina 256.

Utilizaþi lichid de spãlare antigel pe timp deiarnã pentru a preveni îngheþarea lichidului înpompã, rezervor ºi furtunuri.

Sugestie: curãþaþi lamele ºtergãtoarelor cândadãugaþi lichid de spãlare. Înainte deumplerea rezervorului, amestecaþi lichidul despãlare antigel cu apã.

Lichid de rãcire

Rezervorul de lichid de rãcire.

Verificaþi periodic nivelul lichidului de rãcire.Nivelul trebuie sã se situeze între marcajeleMIN ºi MAX de pe vasul de expansiune.Adãugaþi lichid când nivelul acestuia scadesub marcajul MIN.

Capacitãþile ºi clasele recomandate pentrulichide ºi uleiuri sunt indicate la pagina 256.

La adãugarea lichidului de rãcire, urmaþiinstrucþiunile de pe ambalaj. Este importantca amestecul de concentrat de lichid de rãcireºi apã sã fie adecvat condiþiilor meteospecifice. Nu adãugaþi niciodatã exclusiv apã.Pericolul de îngheþ creºte atât în cazulconcentraþiei insuficiente a soluþiei, cât ºi încel al concentraþiei excesive.

AVERTISMENT

Lichidul de rãcire poate fi foarte fierbinte. Încazul în care este necesarã adãugarea delichid de rãcire când motorul se aflã la tem-peratura de lucru, deºurubaþi lent capaculvasului de expansiune pentru eliberareatreptatã a excesului de presiune.

IMPORTANT

Utilizaþi întotdeauna lichid de rãcire cu agentanticoroziune recomandat de Volvo. Lichidul derãcire alimentat din fabricã poate suportatemperaturi de pânã la aproximativ–35 °C.Motorul trebuie utilizat numai cu sistemul derãcire umplut corespunzãtor. Pot apãreatemperaturi înalte, ceea ce antreneazãpericolul de deteriorare (fisurare) alchiulasei.

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

189

Uleiurile ºi alte lichide de lucru 09

Rezervorul de lichid de ambreiaj ºi defrânã

Poziþia variazã în funcþie de partea pe care seaflã volanul autovehiculului.

Circuitele de frânare ºi ambreiajul suntalimentate dintr-un rezervor comun1. Nivelullichidului trebuie sã se situeze între marcajeleMIN ºi MAX. Verificaþi periodic nivelullichidului. Înlocuiþi lichidul de frânã în fiecarean sau la fiecare revizie tehnicã periodicã.

Capacitãþile ºi clasele recomandate pentrulichide ºi uleiuri sunt indicate la pagina 256.

Rezervorul de lichid de servodirecþie

Verificaþi nivelul lichidului la fiecare revizietehnicã. Nu este necesarã înlocuirea lichidului.Nivelul lichidului trebuie sã se situeze întremarcajele ADD (Adãugare) ºi FULL (Plin).Capacitãþile ºi clasele recomandate pentrulichide ºi uleiuri sunt indicate la pagina 256.

1Poziþia variazã în funcþie de partea pe care seaflã volanul autovehiculului.

AVERTISMENT

În cazul în care nivelul lichidului de frânã sesitueazã submarcajulMIN al rezervorului delichid de frânã, nu continuaþi cãlãtoriaînainte de a adãuga lichid de frânã.

Este necesarã o revizie pentru remediereacauzei pierderii de lichid de frânã.

NOTÃ

Lichidul trebuie înlocuit anual în cazulautovehiculelor utilizate în condiþii cenecesitã frânãri puternice ºi frecvente, cumar fi conducerea pe teren montan sau înclimat tropical cu un grad ridicat de umiditate.

NOTÃ

Manevrarea direcþiei este posibilã ºi în cazulapariþiei unei defecþiuni la sistemul deservodirecþie sau al pierderii alimentãrii cuenergie electricã ºi al necesitãþii tractãriiautovehiculului. Reþineþi cã direcþia va fi maidificil demanevrat decât înmod normal ºi cãrotirea volanului va necesita forþã suplimentarã.

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

190

Lamele ºtergãtoarelor de parbriz09

Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor deparbriz

– Depliaþi braþul ºtergãtorului ºi apucaþilama.

– Apropiaþi cele douã componente aleelementului de prindere de pe lamaºtergãtorului ºi ridicaþi-o de pe capãtulbraþului.

– Montaþi lama nouã procedând în ordineainversã a operaþiilor ºi verificaþi fixareacorespunzãtoare a acesteia.

RECOMANDARE! Curãþaþi lameleºtergãtoarelor când adãugaþi lichid despãlare. Înainte de umplerea rezervorului,amestecaþi lichidul de spãlare antigel cu apã.

NOTÃ

Reþineþi cã lama ºtergãtorului de pe parteaºoferului este mai lungã decât cea aºtergãtorului de pe partea pasagerului.

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

191

Bateria 09

Întreþinerea bateriei

Durata de viaþã ºi funcþionarea bateriei esteinfluenþatã de factori precum numãrul deporniri, gradul de descãrcare, stilul ºicondiþiile de conducere a autovehiculului ºifactorii climatici.

Simbolurile bateriei

Utilizaþi ochelari deprotecþie.

Informaþii suplimentare suntdisponibile în manualul deutilizare.

Depozitaþi bateria în afaraaccesului copiilor.

Bateria conþine acid coroziv.

Evitaþi producerea descântei ºi flãcãri deschise.

Pericol de explozie.

NOTÃ

Bateriile uzate trebuie reciclate în modecologic deoarece conþin plumb.

AVERTISMENT

Bateria poate emana gaz oxihidrogen, careeste extrem de exploziv. O singurã scânteiegeneratã din cauza conectãrii incorecte acablurilor pentru pornire asistatã este sufi-cientã pentru a cauza explozia bateriei.

Bateria conþine acid sulfuric ce poate cauzaarsuri grave. În cazul în care acidul intrã încontact cu ochii, pielea sau îmbrãcãminteadumneavoastrã, clãtiþi cu multã apã. În cazulîn care acidul a pãtruns în ochi, solicitaþiimediat asistenþã medicalã.

NOTÃ

Durata de viaþã a bateriei este scurtatã dedescãrcarea repetatã a bateriei.

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

192

Bateria09

Înlocuirea bateriei

Demontarea bateriei– Luaþi contactul ºi scoateþi cheia dincomutatorul de contact.

– Aºteptaþi minim 5 minute înainte deatingerea oricãror borne electrice. Acestinterval este necesar stocãrii informaþiilordin sistemul electric al autovehiculului înmodulele de control.

– Desfaceþi ºuruburile ºinei de fixare aflatedeasupra bateriei ºi îndepãrtaþi-o.

– Îndepãrtaþi capacul de pe borna negativã abateriei sau deºurubaþi capacul de pebaterie.

– Deconectaþi cablul de conexiune de laborna negativã a bateriei.

– Detaºaþi consola inferioarã de susþinere abateriei.

– Îndepãrtaþi capacul de plastic ºideconectaþi cablul de conexiune la bornapozitivã.

– Deconectaþi furtunul de evacuare.

– Scoateþi bateria.

Montarea bateriei– Montaþi bateria în poziþia corespunzãtoare.

– Poziþionaþi consola inferioarã ºi fixaþi-o prinînºurubare.

– Conectaþi cablul pozitiv, apãsaþi ºi închideþicapacul de plastic.

– Conectaþi cablul de conexiune la bornanegativã, închideþi capacul de plastic.

– Montaþi capacul de plastic sau capacul pebaterie.

– Asiguraþi-vã cã furtunul de evacuare esteconectat corect atât la baterie, cât ºi laorificiul din caroserie.

– Montaþi ºina de fixare pe baterie ºistrângeþi ºuruburile.

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

193

Înlocuirea becurilor 09

Informaþii generale

Toate specificaþiile referitoare la becuri suntindicate la pagina 262.

Lista de mai jos conþine becuri ºi proiectoarespecializate sau care nu pot fi înlocuite decâtla un atelier:

• lãmpile active Bi-Xenon ºi Bi-Xenon*

• iluminarea interioarã generalã din pavilion

• lãmpile de lecturã

• lampile de iluminarea torpedoului

• semnalizatoarele de direcþie din oglinzileexterioare

• lãmpile de poziþie din oglinzile exterioare

• lampa de frânã suplimentarã

• LED-urile din blocul optic posterior.

Înlocuirea becurilor lãmpilor din faþã

Pentru înlocuirea becurilor tuturor lãmpilor dinfaþã (cu excepþia proiectoarelor de ceaþã),este necesarã demontarea carcasei bloculuioptic din compartimentul motorului.AVERTISMENT

La autovehiculele dotate cu faruri ActiveBi-Xenon ºi Bi-Xenon înlocuirea lãmpilorXenon trebuie realizatã la un atelier Volvoautorizat. Farurile Bi-Xenon trebuiemanipulate cu atenþie extremã datoritãmodulului de înaltã tensiune din lampaXenon.

IMPORTANT

Nu atingeþi niciodatã partea din sticlã a becurilorcu degetele. Grãsimea ºi uleiurile din piele seevaporã din cauza cãldurii, acoperind ºideteriorând reflectorul.

NOTÃ

Dacã întâmpinaþi dificultãþi la înlocuireabecurilor, vã recomandãm sã contactaþi unatelier Volvo autorizat.

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

194

Înlocuirea becurilor09

Poziþia becurilor în blocul opticanterior

1. Lampã de poziþie lateralã

2. Semnalizator de direcþie

3. Lampa de fazã scurtã, lampa de poziþie(halogen ºi Bi-Xenon)

4. Lampa de fazã lungã, lampa de poziþie(Active Bi-Xenon)

La anumite versiuni, existã un manºon dinplastic alb ce poate împiedica înlocuireabecurilor. Acesta poate fi rupt ºi îndepãrtat.

Faza scurtã, halogen

Pentru demontarea becului:– stingeþi toate lãmpile ºi rotiþi cheia înpoziþia 0 în comutatorul de contact.

– scoateþi capacul.

– decuplaþi fiºa.

– desprindeþi clema elasticã. Împingeþi maiîntâi spre dreapta pentru desprindereaclemei, apoi în exterior ºi în jos.

– trageþi becul în exterior ºi scoateþi-l becul.

Pentru montare:– montaþi becul nou. Acesta nu poate fipoziþionat decât într-un singur mod.

– apãsaþi clema elasticã în sus ºi puþin sprestânga pentru fixarea acesteia în opritor.

– cuplaþi fiºa.

– închideþi capacul.

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

195

Înlocuirea becurilor 09

Fazã lungã

Pentru demontarea becului:– stingeþi toate lãmpile ºi rotiþi cheia înpoziþia 0 în comutatorul de contact.

– scoateþi capacul.

– rotiþi becul spre stânga ºi trageþi-l înexterior.

– decuplaþi fiºa prin apãsarea opritorului ºiapoi prin tragere.

Pentru montare:– conectaþi fiºa la bec, se aude un clic.

– remontaþi becul, rotiþi-l pânã la fixare.

– închideþi capacul.

Lãmpile de poziþie

Farurile cu halogen ºi Bi-Xenon

Pentru demontarea becului:– stingeþi toate lãmpile ºi rotiþi cheia înpoziþia 0 în comutatorul de contact.

– îndepãrtaþi capacul (acelaºi cu cel pentrufaza scurtã).

– scoateþi corpul lãmpii.

– decuplaþi fiºa.

Pentru montare:– montaþi becul nou.

– cuplaþi fiºa.

– închideþi capacul.

Farurile active Bi-Xenon

Pentru demontarea becului:– stingeþi toate lãmpile ºi rotiþi cheia înpoziþia 0 în comutatorul de contact.

– îndepãrtaþi capacul (acelaºi cu cel pentrufaza scurtã).

– scoateþi corpul lãmpii.

– decuplaþi fiºa.

Pentru montare:– montaþi becul nou.

– cuplaþi fiºa.

– închideþi capacul.

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

196

Înlocuirea becurilor09

Semnalizatorul de direcþie de pepartea stângã

Pentru demontarea becului:– stingeþi toate lãmpile ºi rotiþi cheia înpoziþia 0 în comutatorul de contact.

– rotiþi soclul becului spre stânga ºi scoateþi-ldin blocul optic.

– apãsaþi becul în interior, rotiþi-l spre stângaºi scoateþi-l din soclu.

Pentru montare:– montaþi noul bec prin apãsare ºi rotire spredreapta.

– repoziþionaþi soclul becului în carcasablocului optic ºi rotiþi-l spre dreapta.

Semnalizatorul de direcþie de pepartea dreaptã

– stingeþi toate lãmpile ºi rotiþi cheia înpoziþia 0 în comutatorul de contact.

– îndepãrtaþi furtunul radiatorului (1) de peradiator.

– scoateþi ºurubul (2) de pe buºon.

– trageþi conducta (3) drept în sus.

– îndepãrtaþi furtunul de ventilaþie (4) de peconductã.

– înlocuiþi becul.

– verificaþi fixarea corespunzãtoare agarniturii dintre buºon ºi rezervorul delichid de spãlare.

– amplasaþi conducta (3) în poziþia iniþialã.

– montaþi din nou furtunul de ventilaþie (4) peconductã.

– înfiletaþi ºurubul (2) pe conductã ºiracordaþi din nou furtunul radiatorului laradiatorul (1).

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

197

Înlocuirea becurilor 09

Lãmpile de poziþie laterale

– rotiþi soclul becului spre dreapta ºi trageþi-lîn exterior.

– înlocuiþi becul.

– montaþi din nou soclul becului prin rotirespre stânga.

Proiectoarele de ceaþã (dotareopþionalã)

Pentru demontarea becului:– stingeþi toate lãmpile ºi rotiþi cheia înpoziþia 0 în comutatorul de contact.

– rotiþi uºor soclul becului spre stânga.

– trageþi-l în exterior ºi scoateþi becul.

Pentru montare:– montaþi becul nou. Acesta nu poate fipoziþionat decât într-un singur mod.

– introduceþi soclul becului, rotiþi-l uºor spredreapta. Marcajul "TOP" (Deasupra) trebuisã fie orientat în sus.

Compartimentul pentru bagaje

– introduceþi o ºurubelniþã ºi rotiþi uºorpentru slãbirea carcasei lãmpii.

– scoateþi becul.

– montaþi becul nou.

– montaþi din nou carcasa lãmpii.

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

198

Înlocuirea becurilor09

Lampa de iluminare a plãcuþei deînmatriculare

– stingeþi toate lãmpile ºi rotiþi cheia înpoziþia 0 în comutatorul de contact.

– scoateþi ºurubul cu ajutorul uneiºurubelniþe.

– desprindeþi cu grijã ºi scoateþi carcasalãmpii. Rotiþi conectorul spre stânga ºiscoateþi becul.

– montaþi becul nou.

– cuplaþi fiºa ºi rotiþi-o spre dreapta, încarcasa lãmpii.

– montaþi din nou carcasa blocului optic ºifixaþi-o prin înºurubare.

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

199

Înlocuirea becurilor 09

Blocul optic posterior

Amplasarea becurilor1. lampa de frânã

2. lãmpile de poziþie

3. lampa de ceaþã spate (pe o singurãparte)

4. lãmpile de poziþie laterale

5. semnalizatoarele de direcþie

6. lampa de marºarier

DemontareaToate becurile din blocul optic posterior pot fiînlocuite din interiorul portbagajului.

Specificaþiile referitoare la becuri suntdisponibile la pagina 262.

– Stingeþi toate lãmpile ºi rotiþi cheia înpoziþia 0 în comutatorul de contact.

– Desprindeþi ºi pliaþi în jos panoul lateralpentru a avea acces la becuri.

Becurile sunt amplasatepedouãsocluri separate- cel superior ºi cel inferior. Fiecare soclu estefixat prin intermediul unui ºtift de blocare.

Pentru a înlocui un bec– Decuplaþi fiºa de la soclul becurilor.

– Apãsaþi ambele opritoare ºi scoateþi soclul.

– Scoateþi becul.

– Montaþi noul bec pe soclu.

– Cuplaþi fiºa.

– Închideþi ºi fixaþi panoul lateral.

NOTÃ

Dacã mesajul BULB FAILURE/CHECKSTOP LAMP (Bec defect / Verificaþi lampade frânã) este afiºat în continuare dupãînlocuirea unui bec defect, este necesarãcontactarea unui atelier Volvo autorizatpentru remedierea defecþiunii.

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

200

Înlocuirea becurilor09

Lãmpi de acces

Lãmpile de acces sunt situate sub panoul deinstrumente pe ambele pãrþi aleautovehiculului.

– Introduceþi o ºurubelniþã ºi rotiþi uºorpentru slãbirea carcasei lãmpii.

– Scoateþi becul.

– Montaþi becul nou.

– Montaþi din nou carcasa lãmpii.

Lampa de iluminare a oglinzii decurtoazie

Oglinda de curtoazie, diverse versiuni

– Introduceþi o ºurubelniþã ºi rotiþi-o pentrueliberarea geamului lãmpii.

– Scoateþi becul.

– Montaþi becul nou.

– Apãsaþi mai întâi partea inferioarã ageamului lãmpii deasupra celor patrucârlige. Apoi, fixaþi partea superioarã prinapãsare.

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

201

Siguranþele 09

Informaþii generale

Traseele cablurilor pot diferi uºor în funcþie de varianta de motorizare. În ciuda acestui detaliu, poziþia componentelor enumerate este identicã în toate cazurile.

Toate subsistemele ºi componentele electricesunt prevãzute cu siguranþe pentru a protejasistemul electric al autovehiculului împotrivadeteriorãrii prin scurtcircuit sau prin suprasarcinã.

Siguranþele sunt amplasate în patru locuri înautovehicul:

1. Panoul de relee/siguranþe din comparti-mentul motorului.

2. Panoul de siguranþe din habitacluintegrat în panoul de izolaþie fonicã depe partea ºoferului.

3. Panoul de siguranþe din habitaclu de lacapãtul planºei de bord de pe parteaºoferului.

4. Panoul de siguranþe din compartimentulpentru bagaje.

ÎnlocuireaNefuncþionarea unei componente sau a uneifuncþii se poate datora suprasolicitãrii ºiarderii siguranþei corespunzãtoare.

– Consultaþi schema de alocare asiguranþelor pentru localizarea siguranþeiîn cauzã.

– Extrageþi siguranþa ºi verificaþi vizual dacãfirul curbat este ars.

– Dacã siguranþa este arsã, înlocuiþi-o cu osiguranþã nouã de aceeaºi culoare ºiacelaºi amperaj.

Existã mai multe siguranþe de rezervã încapacul panoului de siguranþe de pe capãtulplanºei de bord. Existã, de asemenea, opereche de cleºti pentru demontarea ºimontarea siguranþelor.

În cazul arderii repetate a aceleiaºi siguranþe,componenta protejatã este defectã ºi trebuiesã contactaþi un atelier Volvo autorizat pentruverificarea acesteia.

09

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

202

Siguranþele

Panoul de relee/siguranþe din compartimentul motorului

Apãsaþi opritoarele de plastic de pe pãrþile mai scurte ale panoului ºi trageþi capacul în sus.

1. ABS........................................................................................... 30 A2. ABS..................................................... ............................ 30 A3. Spãlãtorul de faruri cu presiune ridicatã ........................... 35 A4. Sistemul de încãlzire (dotare opþionalã) ............................ 25 A5. Lãmpile auxiliare (dotare opþionalã) ..... ............................ 20 A6. Releul demarorului............................... ........................... 35 A7. ªtergãtoarele de parbriz ...................... ............................ 25 A8. Pompa de carburant ............................ ............................ 15 A9. Modulul de comandã a transmisiei (TCM), diesel................ 15 A10.Magnetourile (benzinã), modulul de comandã a motorului

(ECM), supapele de injecþie (diesel) ..... ............................ 20 A11.Senzorul pedalei de acceleraþie (APM), compresorul AC,

modulul electronic al ventilatorului ....... ............................ 10 A

12.Modulul de comandã a motorului (ECM) (benzinã), supapele deinjecþie (benzinã), senzorul de debit aer (benzinã)) ............ 15 Asenzorul de debit aer (diesel) ............... .............................. 5 A

13.Modulul electronic al acceleraþiei (ETM) (benzinã) ............. 10 AModulul electronic al acceleraþiei (ETM), supapa de amestecaer, regulatorul de presiune a carburantului, ventilulelectromagnetic, (diesel) ...................... ............................ 15 A

14.Sonda lambda (benzinã) ...................... ........................... 20 ASonda lambda (diesel) ......................... ........................... 10 A

15. Încãlzitorul aerisirii carterului, supapele electromagnetice(benzinã) ............................................. ............................ 10 Asupapele electromagnetice, bujiile incandescente (diesel) 15 A

16.Faza scurtã, stînga............................... ............................ 20 A17.Faza scurtã, dreapta ............................ ............................ 20 A

09

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

203

Siguranþele

18.- .......................................................... .................................. -

19.Modulul de comandã a motorului (ECM), releul motorului .....5 A

20.Lãmpile de poziþie ................................ ............................ 15 A

21. ............................................................ .................................. -

09

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

204

Siguranþele

Siguranþele de pe panoul din habitaclu situat la capãtulpanoului de instrumente de pe partea ºoferului

Eticheta ce indicã poziþiile ºi amperajele siguranþelor este situatã pe capacul panoului de siguranþe.

1. Scaunul ºoferului cu reglare electricã ....................................... 25 A2. Scaunul pasagerului cu reglare electricã ............................ 25 A3. Aeroterma sistemului de control al climatizãrii ....................30 A4. Modulul de comandã de pe portiera faþã, dreapta ............... 25 A5. Modulul de comandã de pe portiera faþã, stânga ................ 25 A6. Lãmpile pentru iluminare generalã, plafonierele (RCM)

Modulul electronic superior (UEM) ....... ............................ 10 A7. Trapã................................................... ............................ 15 A8. Comutatorul de contact, sistemul SRS (airbag frontal), modulul

de comandã al motorului (ECM), dezactivarea electronicã(PACOS) a airbagului frontal pentru pasagerul din faþã SRS,dispozitivul electronic antidemarare (IMMO), modulul decomandã a transmisiei (TCM) pentru motoare diesel .........7,5 A

9. OBDII, comutator lumini (LSM), senzorul unghiului viraje (SAS),modulul volanului (SWM)...................... .............................. 5 A

10.Sistemul audio ..................................... ............................ 20 A

11.Amplificatorul ....................................... ............................ 30 A

12.Ecranul RTI .......................................... ............................ 10 A

13.Telefonul.............................................. .............................. 5 A

14. – 38. ................................................... .................................. -

09

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

205

Siguranþele

Siguranþele de pe panoul din habitaclu integrat în panoul deizolaþie fonicã de pe partea ºoferului

1. Încãlzirea scaunului de pe partea dreaptã ................................ 15 A

2. Încãlzirea scaunului de pe partea stângã ...........................15 A

3. Claxon ................................................. ............................ 15 A

4. - .......................................................... .................................. -

5. - .......................................................... .................................. -

6. Rezervã ............................................... .................................. -

7. Rezervã ............................................... .................................. -

8. Sirenã.................................................. ..............................5 A

9. Alimentarea comutatorului pentru lampa de frânã.................5 A

10.Panoul de instrumente mixt (DIM), sistemul de climatizare(CCM), sistemul de încãlzire, acþionarea electricã a scaunuluiºoferului .............................................. ............................ 10 A

11.Prizele electrice faþã ºi spate ................ ............................ 15 A

12. - ........................................................... .................................. -

13.Rezervã ............................................... .................................. -

14. - ........................................................... .................................. -

15.ABS, STC/DSTC .................................. .............................. 5 A

16.Servodirecþia controlatã electronic (ECPS), farurile activeBi-Xeno (HCM), reglarea farurilor ......... .............................10 A

17.Proiector de ceaþã faþã stânga .............. ........................... 7,5 A

18.Proiector de ceaþã faþã dreapta............. ........................... 7,5 A

19.Rezervã ............................................... .................................. -

20.Rezervã ............................................... .................................. -

09

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

206

Siguranþele

21.Modulul de control al transmisiei (TCM),sistemul de blocare a treptei marºarier (M66) ..................... 10 A

22.Faza lungã stânga ............................... ............................ 10 A

23.Fazã lungã dreapta .............................. ............................ 10 A

24.- .......................................................... .................................. -

25.- .......................................................... .................................. -

26.Rezervã ............................................... .................................. -

27.Rezervã ............................................... .................................. -

28.Acþionarea electricã a scaunului pasagerului,sistemul audio ..................................... ..............................5 A

29.Pompa de carburant pentru alimentare dublã .................... 7,5 A

30.Sistemul BLIS ...................................... ..............................5 A

31.Rezervã ............................................... .................................. -

32.Rezervã ............................................... .................................. -

33.Pompa de vid....................................... ............................ 20 A

34.- .......................................................... .................................. -

35.- .......................................................... .................................. -

36.- .......................................................... .................................. -

09

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

207

Siguranþele

Siguranþele de pe panoul din compartimentul pentru bagaje 1. Lampa de marºarier.................................................................. 10 A

2. Lãmpile de poziþie, lampa de ceaþã, iluminareacompartimentului pentru bagaje, iluminarea plãcuþei deînmatriculare, lãmpile de frânã ............. ............................ 20 A

3. Accesoriile (AEM) ................................ ............................ 15 A

4. Rezervã ............................................... .................................. -

5. Sisteme electronice REM ..................... ............................ 10 A

6. Schimbãtor CD-uri, TV, RTI .................. ........................... 7,5 A

7. Cablajul cuplajului de tractare (30 fire).. ............................ 15 A

8. Priza din compartimentul pentru bagaje ............................ 15 A

9. Portiera dreaptã spate: acþionare electricã a geamului,blocare acþionare geam ........................ ............................ 20 A

10.Portiera stângã spate: acþionare electricã a geamului,blocare acþionare geam ........................ ............................ 20 A

11.Rezervã ............................................... .................................. -

12.Rezervã ............................................... .................................. -

13. Încãlzitorul filtrului de motorinã ............. ............................ 15 A

14. - ........................................................... .................................. -

15.Rezervã ............................................... .................................. -

16.Rezervã ............................................... .................................. -

17.Accesoriile audio.................................. .............................. 5 A

18.Rezervã ............................................... .................................. -

19.Tetierã rabatabilã ................................. ............................ 15 A

20.Cablajul cuplajului de tractare (15 fire).. ............................ 20 A

21.Rezervã ............................................... .................................. -

22. - ........................................................... .................................. -

23.AWD .................................................... ........................... 7,5 A

09

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

208

Siguranþele

24.Suspensiile active Four-C .................... ............................ 15 A

25.- .......................................................... .................................. -

26.Sistemul de asistenþã la parcare .......... ..............................5 A

27.Siguranþã principalã: cablajul cuplajului de tractare,suspensiile active Four-C, sistemul de asistenþãla parcare, AWD .................................. ............................ 30 A

28.Sistemul de închidere centralizatã (PCL)............................ 15 A

29.Lãmpile remorcii, stânga: lãmpile de poziþie,semnalizatorul de direcþie .................... ............................ 25 A

30.Lãmpile remorcii, dreapta: lampa de frânã,lampa de ceaþã spate, semnalizatorul de direcþie ............... 25 A

31.Siguranþa principalã: siguranþa 37, 38 .. ............................ 40 A

32.- .......................................................... .................................. -

33.- .......................................................... .................................. -

34.- .......................................................... .................................. -

35.- .......................................................... .................................. -

36.- .......................................................... .................................. -

37. Încãlzirea lunetei ................................. ............................ 20 A

38.Încãlzirea lunetei ................................. ............................ 20 A

09 Reviziile ºi activitãþile de întreþinere ale autovehiculului

209

09

210

Prezentarea generalã a sistemului HU-450 ......................................................... 212

Prezentarea generalã a sistemului HU-650 ......................................................... 213

Prezentarea generalã a sistemului HU-850 ......................................................... 214

Funcþiile audio ale sistemelor HU-450/650/850 ................................................... 215

Funcþiile audio ale sistemului HU-450 .................................................................. 216

Funcþiile audio ale sistemelor HU-650/850........................................................... 217

Funcþiile radio ale sistemelor HU-450/650/850.................................................... 218

Funcþiile radio ale sistemului HU-450................................................................... 219

Funcþiile radio ale sistemului HU-650/850............................................................ 220

Funcþiile radio ale sistemelor HU-450/650/850.................................................... 221

Casetofonul sistemului HU-450 ............................................................................ 226

CD-playerul sistemului HU-650............................................................................. 227

Schimbãtorul de CD-uri intern al sistemului HU-850........................................... 228

Schimbãtorul de CD-uri al pentru sistemelor HU-450/650/850 (dotare opþionalã) 229

Funcþia Dolby Surround Pro Logic II a sistemului HU-850 .................................. 230

Date tehnice............................................................................................................ 231

Funcþiile telefonului (dotare opþionalã) .................................................................. 232

Opþiuni referitoare la apeluri.................................................................................. 235

Funcþiile asociate memoriei .................................................................................. 238

Funcþiile apelabile din meniuri............................................................................... 239

Informaþii diverse ................................................................................................... 244

10SISTEMUL DE INFOTAINMENT

10 Sistemul de infotainment

212

Prezentarea generalã a sistemului HU-450

10

1. POWER (Alimentare - pornit/oprit) –ApãsareVOLUME (Volum) – Rotire

2. PRESET/CDPUSHMENU (Accesare meniu sursã prinapãsare) –Posturi de radio memorateSchimbãtor de CD-uri (dotare opþionalã)

3. SOURCEPUSH MENU (Sursã - accesare meniusursã prin apãsare) –Accesare meniu principal – apãsareRotire pentru selectare:Radio – FM, AMCasetofonSchimbãtor de CD-uri (dotare opþionalã)

4. FADER (Atenuare) – apãsare pentruacces ºi rotireBAL (Balans) – apãsare pentru acces,tragere ºi rotire

5. SCAN (Scanare) – cãutare automatã aposturilor

6. EXIT (Ieºire) – revenire la meniul principal7. Butoane pentru navigare –

CD/radio – cãutare/schimare post deradio sau piesãCasetofon – derulare rapidã înainte/înapoi, selectare piesã precedentã/urmãtoare

8. Ecran de afiºare a informaþiilor9. FM – comutare rapidã între benzile FM1,

FM2, FM3

10.AM – comutare rapidã între benzile AM1,AM2

11.TAPE (Casetã) – comutare rapidã12.AUTO – presetare automatã a postului

de radio13.BASS (sunete joase) – apãsare pentru

acces ºi rotireTREBLE (sunete înalte) – apãsarepentru acces, tragere ºi rotire

14.REV – casetofon – selectare sens–schimbãtor de CD-uri (dotare opþionalã)– redare aleatorie

15. Pornirea casetofonului16. Ejectare casetã

10 Sistemul de infotainment

213

Prezentare generalã a sistemului HU-650

10

1. POWER (Alimentare - pornit/oprit) –ApãsareVOLUME (Volum) – Rotire

2. 1-6 – Taste pentru setarea posturilor/selectarea poziþiei schimbãtoruluide CD-uri

3. BASS (sunete joase) – Apãsare pentruacces ºi rotire

4. TREBLE (sunete înalte)– Apãsarepentru acces ºi rotire

5. BALANCE (Balans) – Apãsare pentruacces ºi rotire

6. FADER (Atenuare) – Apãsare pentruacces ºi rotire

7. SOURCEPUSH MENU (Accesare meniu sursãprin apãsare) –Accesare meniu principal – ApãsareRotire pentru selectare:Radio – FM, AMCDSchimbãtor de CD-uri (dotareopþionalã)

8. SCAN (Scanare) – cãutare automatã aposturilor

9. EXIT (Ieºire) – revenire la meniulprincipal

10.Butoane pentru navigare –cãutare/schimbare post radio sau piesã

11.Ejectarea CD-ului

12.Fantã CD

13.RND – redare aleatorie CD14.FM – comutare rapidã între benzile FM1,

FM2, FM3

15.AM – comutare rapidã între benzileAM1, AM2

16.CD – selectare rapidã17.AUTO – presetare automatã a postului

de radio

18.Ecran de afiºare a informaþiilor

10 Sistemul de infotainment

214

Prezentare generalã a sistemului HU-850

10

1. POWER (Alimentare - pornit/oprit) –apãsareVOLUME (Volum) – rotire

2. 1-6 – Taste pentru setarea posturilor/selectarea poziþiei schimbãtorului deCD-uri

3. BASS (sunete joase) – apãsare pentruacces ºi rotire

4. TREBLE (sunete înalte) – apãsarepentru acces ºi rotire

5. BALANCE (Balans) – apãsare pentruacces ºi rotire

6. FADER (Atenuare) – apãsare pentruacces ºi rotire

7. SOURCEPUSH MENU (sursã - accesare meniu

sursã prin apãsare) –Accesare meniu principal – apãsareRotire pentru selectare:Radio – FM, AMCDSchimbãtor de CD-uri (dotare opþionalã)

8. SCAN (Scanare) – cãutare automatã aposturilor

9. EXIT (Ieºire) – revenire la meniulprincipal

10. Butoane pentru navigare –cãutare/schimbare post de radio saupiesã

11.Ejectarea CD-ului12.Dolby Surround Pro Logic II

13.OFF (dezactivat) – modul stereo pe douãcanale.

14. 3-CH – modul stereo pe trei canale15. Fantã CD16.RND – redare aleatorie CD17.FM – comutare rapidã între benzile FM1,

FM2, FM318.AM – comutare rapidã între benzile AM1,

AM219.CD – selectare rapidã20.AUTO – presetare automatã a postului

de radio21.Ecran de afiºare a informaþiilor

10 Sistemul de infotainment

215

Funcþiile audio ale sistemelor HU-450/650/850

10

Butonul de pornire/oprireApãsaþi butonul pentru aporni sau opri radioul.

Controlul volumuluiRotiþi butonul spre dreapta

pentru creºterea volumului. Volumul estecontrolat electronic ºi butonul are cursãinfinitã. Dacã autovehiculul este echipat cutastaturã integratã în volan, reglaþi volumul cuajutorul tastelor (+) sau (—).

Tensiunea scãzutã a baterieiÎn cazul în care tensiunea furnizatã de baterieeste scãzutã, este afiºat un mesaj pe ecranulde pe panoul de instrumente mixt. În acestcaz, este posibil ca funcþia de economisire aenergiei electrice sã opreascã radioul.Încãrcaþi bateria pornind motorul.

Controlul volumului — TP/PTY/NEWS(Buletin de trafic/Tip de program/Stiri)În cazul în care casetofonul sau CD-playerulsunt activate în momentul în care radioulrecepþioneazã un buletin informativ privindtraficul în zonã, un buletin de ºtiri sau unprogram de tipul selecþionat în prealabil,funcþionarea casetofonului sau aCD-playerului va fi întreruptã, iar buletinul saumesajul respectiv va fi redat la volumulselectat anterior pentru tipul respectiv deprogram.

La terminarea buletinului sau a mesajului,sistemului revine imediat la volumul reglatanterior ºi reia redarea casetei sau a CD-ului.

Sistemul audio poate fi dotat cu opþiuni ºiversiuni diferite. Existã trei versiuni desisteme audio:

• Performance (performanþã)

• High Performance (înaltã performanþã)

• Premium Sound (sunet premium).

Totuºi, radioreceptoarele FM ºi AM cu RDS ºiCD player sunt incluse în fiecare versiune.

Intrare AUX (auxiliarã)

Intrare pentru sursa audio externã (AUX) 3,5 mm

Intrarea AUX (pentru echipamente auxiliare)poate fi utilizatã de exemplu, pentruconectarea unui MP3 player.

Uneori sursa audio auxiliarã emite cu unvolum diferit faþã de sursele audio interne, deexemplu, CD player-ul. Dacã volumul surseiaudio externe este prea înalt calitateasunetului poate fi afectatã. Acest lucru poatefi evitat prin reglarea volumului intrãrii AUX(pentru echipamente auxiliare).

10 Sistemul de infotainment

216

Funcþiile audio ale sistemului HU-450

10

Volume control (Controlul volumului) AUX– Apãsaþi SOURCE (sursã), rotiþi pânã laADVANCED MENU (meniu avansat) ºiselectaþi prin apãsarea SOURCE (sursã).

– Apãsaþi SOURCE (sursã), rotiþi pânã laAUDIO SETTINGS (setãri audio) ºiselectaþi prin apãsarea SOURCE (sursã).

– Apãsaþi SOURCE (sursã), rotiþi pânã laAUX INPUT LEVEL (nivel intrare auxiliarã)ºi selectaþi prin apãsarea SOURCE(sursã).

În acest mod volumul poate fi reglat prinrotirea SOURCE (sursã).

Reproducerea optimã a sunetuluiSistemul audio este calibrat pentrureproducerea optimã a sunetului prinintermediul procesãrii semnalului digital.

Calibrarea þine cont de difuzoare,amplificatoare, acustica habitaclului, poziþiapasagerilor etc., pentru fiecare combinaþie demodel de autovehicul ºi sistem audio.

Existã ºi o calibrare dinamicã, ce ia înconsiderare nivelul setat pentru controlulvolumului, recepþia radio ºi vitezaautovehiculului.

Comenzile prezentate în aceste instrucþiunide utilizare, de exemplu Bass (sunete joase),Treble (sunete înalte) ºi Equalizer(Egalizator), au scopul de a asista utilizatorulîn adaptarea reproducereii sunetului la gustulpersonal.

BASS (Sunete joase)Reglaþi intensitateasunetelor joase prinapãsarea pentru acces abutonului ºi rotirea acestuiaspre stânga sau spredreapta.

Atunci când butonul se aflã înpoziþia medianã, redarea sunetelor joase este"normalizatã". Dupã reglare, apãsaþi din noubutonul pentru a îl readuce în poziþia iniþialã.

TREBLE (Sunete înalte)Reglaþi intensitateasunetelor înalte prinapãsarea pentru acces abutonului, tragerea acestuiaîn exterior ºi rotirea sprestânga sau spre dreapta.Atunci când butonul se aflãîn poziþia medianã, redarea

sunetelor înalte este "normalizatã". Dupãreglare, apãsaþi din nou butonul pentru a îlreaduce în poziþia iniþialã.

FADER (Butonul pentru atenuare) —balans faþã/spate

Reglaþi balansul întredifuzoarele anterioare ºiposterioare apãsândbutonul ºi rotindu-l spredreapta (volum crescutpentru difuzoareleanterioare) sau spre stânga(volum crescut pentru

difuzoarele posterioare). Atunci când butonul

10 Sistemul de infotainment

217

Funcþiile audio ale sistemelor HU-650/850

10

se aflã în poziþia medianã, balansul este"normalizat". Dupã reglare, apãsaþi din noubutonul pentru a îl readuce în poziþia iniþialã.

Balans - stânga/dreaptaReglaþi balansul prinapãsarea ºi tragereabutonului ºi rotirea acestuiaspre stânga sau spredreapta. Atunci cândbutonul se aflã în poziþiamedianã, balansul este"normalizat". Dupã reglare,

apãsaþi din nou butonul pentru a îl readuce înpoziþia iniþialã.

Selectarea sursei audioExistã douã moduri pentruselectarea sursei desemnal:

Fie prin intermediul tastelorde acces rapid AM, FM,TAPE (Casetã) sau prinintermediul butonului

SOURCE (Sursã). Rotiþi butonul SOURCE(Sursã) pentru a comuta între setãrile radio(FM1, FM2, FM3 ºi AM1, AM2). Dacã esteconectat un casetofon sau un schimbãtor deCD-uri (dotare opþionalã), acesta poate fi, deasemenea, selectat prin intermediulbutonului.

Apãsaþi repetat butonul AMºi FM pentru a comuta întresetãrile FM1, FM2, FM3 ºiAM1, AM2.

Sursa de semnal selectatãeste afiºatã pe ecran.

BASS (Sunetele joase)

Reglaþi intensitatea sunetelor joase prinapãsarea pentru acces a butonului ºi rotireaacestuia spre stânga sau spre dreapta.

Atunci când butonul se aflã în poziþiamedianã, redarea sunetelor joase este"normalizatã". Dupã reglare, apãsaþi din noubutonul pentru a îl readuce în poziþia iniþialã.

TREBLE (Sunetele înalte)Reglaþi intensitatea sunetelor înalte prinapãsarea pentru acces a butonului ºi rotireaacestuia spre stânga sau spre dreapta.Atunci când butonul se aflã în poziþiamedianã, redarea sunetelor înalte este"normalizatã". Dupã reglare, apãsaþi din noubutonul pentru a îl readuce în poziþia iniþialã.

Balans — stânga/dreaptaReglaþi balansul prin apãsarea ºi rotireabutonului spre stânga sau spre dreapta.Atunci când butonul se aflã în poziþiamedianã, balansul este "normalizat". Dupãreglare, apãsaþi din nou butonul pentru a îlreaduce în poziþia iniþialã.

FADER (Butonul pentru atenuare) —balans faþã/spateReglaþi balansul între difuzoarele anterioareºi posterioare apãsând butonul ºi rotindu-lspre dreapta (volum crescut pentrudifuzoarele anterioare) sau spre stânga(volum crescut pentru difuzoareleposterioare). Atunci când butonul se aflã înpoziþia medianã, balansul este "normalizat".Dupã reglare, apãsaþi din nou butonul pentrua îl readuce în poziþia iniþialã.

10 Sistemul de infotainment

218

Funcþiile radio ale sistemelor HU-450/650/850

10

Selectarea sursei audioExistã douã moduri pentruselectarea sursei desemnal:

Fie prin intermediul tastelorde acces rapid AM, FM,TAPE (Casetã) sau prin

intermediul butonului SOURCE (Sursã).

Rotiþi butonul SOURCE (Sursã) pentru acomuta între setãrile radio (FM1, FM2, FM3 ºiAM1, AM2). Dacã este conectat un casetofonsau un schimbãtor de CD-uri (dotareopþionalã), acesta poate fi, de asemenea,selectat prin intermediul butonului.

Apãsaþi repetat butonul AMºi FM pentru a comuta întresetãrile FM1, FM2, FM3 ºiAM1, AM2.

Sursa de semnal selectatãeste afiºatã pe ecran.

Cãutarea automatãApãsaþi butonul SCAN(Scanare) pentru a iniþiacãutarea automatã aposturilor radio. Înmomentul în careradioreceptorul gãseºte unpost, transmisia acestuia

este redatã timp de 10 secunde, apoicãutarea automatã este reluatã. Pentru aasculta postul respectiv, apãsaþi butonulSCAN sau EXIT (ieºire).

Selectarea posturilorSelectaþi postul anterior sau urmãtor cuajutorul butoanelor ºi .Radioreceptorul cautã postul urmãtor sauanterior; atunci când acesta este gãsit,cãutarea este întreruptã. Apãsaþi din noubutonul pentru a relua cãutarea.

Selectarea manualã a posturilorApãsaþi continuu butonul sau . Peecran va fi afiºat mesajul MAN.Radioreceptorulul va comuta la frecvenþesuperioare sau inferioare, într-un ritm mairapid dupã câteva secunde. Eliberaþi butonulatunci când frecvenþa doritã este afiºatã peecran.

În continuare, puteþi regla frecvenþa apãsândscurt unul din butoanele cu sãgeþi sau .Modul de reglare manualã rãmâne activat timpde cinci secunde dupã ultima apãsare.

Tastatura integratã în volanDacã volanulautovehiculului esteprevãzut cu tastaturãintegratã, apãsaþi sãgeatadin partea dreaptã saustângã pentru a selecta unuldin posturile de radio

memorate.

Dezactivaþi telefonul apãsând . În cazul încare în telefon nu a fost introdusã o cartelãSIM, dezactivaþi telefonul, consultaþipagina 212.

NOTÃ

Dacã autovehiculul este echipat cu telefonintegrat, tastatura integratã în volan nu vaputea fi folositã pentru a controla funcþiileradio în timpul utilizãrii telefonului. Când seaflã în modul activ, informaþiile legate detelefon sunt întotdeauna afiºate.

10 Sistemul de infotainment

219

Funcþiile radio ale sistemului HU-450

10

Presetarea posturilor de radio

– Selectaþi frecvenþa doritã.

– Apãsaþi scurt butonul PRESET/CD.– Selectaþi un numãr rotind butonul.

Apãsaþi din nou butonul pentru memorareafrecvenþei ºi a postului dorite.

PresetarePentru a selecta unprogram de radio presetat,rotiþi butonul PRESET/CDîn poziþia corespunzãtoarenumãrului memorat.Programul presetat esteafiºat pe ecran.

Memorarea automatã a posturilor radioAceastã funcþie cautã ºimemoreazã automat pânãla 10 posturi AM sau FMîntr-o memorie separatã.Aceastã funcþie poate fideosebit de utilã atuncicând nu sunteþi familiarizat

cu posturile radio ºi frecvenþele acestora dinzona în care vã aflaþi.

– Selectaþi modul radio cu ajutorulbutoanelor FM sau AM.

– Iniþiaþi cãutarea apãsând ºi menþinând înpoziþie butonul AUTO (timp de mai mult de2 secunde).

– Pe ecran va fi afiºat mesajul AUTOaceastã funcþie poate stoca, în memoriaproprie, pânã la 10 posturi de radio cusemnal suficient de puternic, care emit înbanda de frecvenþã selectatã. În cazul încare nu este detectat nici un post de radiocu semnal suficient de puternic, este afiºatmesajul NO STATION (0 posturi).

– Apãsaþi scurt butonulAUTO sau una dintresãgeþile de pe tastatura integratã în volanpentru a comuta într-un alt post de radiopresetat automat.

Atunci când funcþia de memorare automatãeste activã, pe ecran este afiºat mesajulAUTO. Afiºarea acestui mesaj este întreruptãatunci când radioreceptorul revine la modulnormal de funcþionare.

Revenirea la modul normal defuncþionare a radioului– Apãsaþi FM, AM sau EXIT (ieºire) sau rotiþibutonul PRESET/CD (presetare/CD).

Revenirea la modul de memorareautomatã– Apãsaþi scurt butonul AUTO.

10 Sistemul de infotainment

220

Funcþiile radio ale sistemelor HU-650/850

10

Memorarea posturilor de radio

Pentru a memora câte un post de radiopentru fiecare dintre butoanele 1-6:

– selectaþi postul dorit.

– apãsaþi continuu butonul asociat postuluidorit.Redarea audio va fi întreruptã timp decâteva secunde.Pe ecran va fi afiºatmesajulSTATION STORED (Post memorat).

Pentru fiecare bandã de frecvenþã (AM1,AM2, FM1, FM2 and FM3) pot fi memoratepânã la 6 posturi; în total, pot fi memorate30 de posturi.

Memorarea automatã a posturilorradio

Funcþia AUTO cautã ºimemoreazã automat într-omemorie separatã pânã lazece posturi AM sau FM, curecepþie puternicã. În cazulîn care radioreceptorulgãseºte mai mult de zece

posturi de radio, vor fi memorate cele cusemnal mai puternic. Aceastã funcþie poate fideosebit de utilã atunci când nu sunteþifamiliarizat cu posturile radio ºi frecvenþeleacestora din zona în care vã aflaþi.

– Selectaþi modul radio cu ajutorulbutoanelor AM sau FM.

Iniþiaþi cãutarea apãsând continuu AUTO(timp de mai mult de 2 secunde).

Pe ecran va fi afiºat mesajul AUTO; aceastãfuncþie poate stoca, în memoria proprie, pânãla 10 posturi de radio cu semnal suficient deputernic, care emit în banda de frecvenþãselectatã. În cazul în care nu este detectatnici un post de radio cu semnal suficient deputernic, este afiºat mesajul NO STATION(0 posturi).

– Apãsaþi scurt butonulAUTO sau una dintresãgeþile de pe tastatura integratã în volan

pentru a comuta pe un alt post de radiopresetat automat.

Atunci când funcþia de memorare automatãeste activã, pe ecran este afiºat mesajulAUTO. Afiºarea acestui mesaj este întreruptãatunci când radioreceptorul revine la modulnormal de funcþionare.

Revenirea la modul normal defuncþionare a radioului– Apãsaþi butonul FM, AM sau EXIT (ieºire).Revenirea la modul de memorareautomatã– Apãsaþi scurt butonul AUTO.

10 Sistemul de infotainment

221

Funcþiile radio ale sistemelor HU-450/650/850

10

Sistemul RDS (Radio Data System -Sistem de informaþii radio)RDS este un sistem care interconecteazãanumite surse de semnal. Sistemul serveºte,de exemplu, la acordarea frecvenþei unui postde radio indiferent de transmiþãtor sau desursa audio activã (de exemplu, CD-playerul).Acest sistem poate fi utilizat, de asemenea,pentru recepþionarea informaþiilor privind traficulîn zonã ºi selectarea programelor radio de unanumit tip. Sistemul RDS include ºi transmisiileradio de tip text. Un post de radio poate, deexemplu, transmite informaþii privind programultransmis în momentul respectiv.

Anumite posturi de radio nu folosesc sistemulRDS sau folosesc numai anumite funcþii aleacestuia.

Cãutare PI (cãutare automatã a posturilor)Când este selectat un post ce emite însistemul RDS, radioreceptorululdumneavoastrã memoreazã diverse tipuri deinformaþii, precum cele privind traficul în zonã.

La selectarea unui post de radio presetat careutilizeazã sistemul RDS, radioul actualizeazãinformaþiile RDS. În cazul în careradioreceptorul se aflã în afara ariei acoperitede emiþãtor sau la limita acesteia,radioreceptorul cautã automat emiþãtorul cusemnalul cel mai puternic pe canalulrespectiv.

În cazul în care semnalul nici unui emiþãtor nueste suficient de puternic, redarea audioînceteazã, iar mesajul PI SEEK (Cãutareautomatã) va fi afiºat pe ecran pânã lagãsirea unui post de radio.

Informaþiile privind traficul rutier -posturi TPÎn cazul în care sunt recepþionate informaþiiprivind traficul rutier din zonã printr-unemiþãtor RDS, orice altã sursã de semnal va fiîntreruptã. Mesajul va fi redat la volumulpresetat pentru aceastã funcþie. La sfârºitulmesajului, sistemul audio va reveni la sursade semnal ºi la volumul selectate anterior.

Activarea funcþiei de recepþie ainformaþiilor referitoare la trafic– Selectaþi modul radio cu ajutorul butonuluiFM ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Selectaþi TP ºi apãsaþi butonul SOURCE(sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiTPON (TP activat - mesaj afiºat intermitent)ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Apãsaþi tasta EXIT (ieºire).Dezactivarea funcþiei de recepþie ainformaþiilor referitoare la trafic– Selectaþi modul radio cu ajutorul butonuluiFM ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Selectaþi TP ºi apãsaþi butonul SOURCE.– Rotiþi butonul SOURCE , selectaþiTPOFF(TP dezactivat - mesaj afiºatintermitent) ºi apãsaþi butonul SOURCE.

– Apãsaþi tasta EXIT (ieºire).Când aceastã funcþie este activatã, pe ecraneste afiºat mesajul TP.

Dacã nu doriþi sã ascultaþi buletinul informativprivind traficul rutier din zonã, apãsaþi butonulEXIT. Totuºi, funcþia TP va rãmâne activã, iarradioreceptorul va aºtepta urmãtorul buletininformativ privind traficul rutier din zonã.

Activarea funcþiei TP exclusiv pentru unanumit canal– Selectaþi modul radio cu ajutorul butonului FM.– Selectaþi postul de la care doriþi sã primiþiinformaþii privind traficul rutier din zonã.

– Apãsaþi butonul SOURCE (sursã).– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiADVANCED MENU (Meniu avansat) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiRADIO SETTINGS (Setãri radio) ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiTP STATION (Emiþãtor TP) ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE, (sursã), selectaþiSET CURRENT (Postul curent selectat) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Apãsaþi tasta EXIT (ieºire).Dezactivarea funcþiei TP pentru unanumit canal:– Selectaþi modul radio cu ajutorul butonuluiFM ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiADVANCED MENU (Meniu avansat) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiRADIO SETTINGS (Setãri radio) ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiTP STATION (Emiþãtor TP) ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE(sursã), selectaþi TPSTATION OFF (Recepþie TP dezactivatã) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Apãsaþi tasta EXIT (ieºire).

10 Sistemul de infotainment

222

Funcþiile radio ale sistemelor HU-450/650/850

10

AlarmaAtunci când un mesaj de alarmã estetransmis, pe ecran este afiºat mesajul"Alarm!" (Alarmã!). Aceastã funcþie esteutilizatã pentru a avertiza ºoferii în legãturãcu accidentele ºi calamitãþile naturale majore,ca, de exemplu, prãbuºirea unui pod sau unaccident la un reactor nuclear.Cãutarea TPAceastã funcþie permite recepþionareabuletinelor informative referitoare la traficulrutier fãrã selectarea prealabilã a unui postradio, în timpul cãlãtoriilor între diverse zoneºi þãri.– Selectaþi modul radio cu ajutorul butonuluiFM ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiADVANCED MENU (Meniu avansat) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiRADIO SETTINGS (Setãri radio) ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiTP SEARCH (Cãutare TP) ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiTP SEARCH ON (Cãutare TP activatã)sau TP SEARCH OFF(Cãutare TPdezactivatã - mesaj afiºat intermitent) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Apãsaþi tasta EXIT (ieºire).News (ªtiri)Programele însoþite de coduri radio (precumbuletinele de ºtiri ale posturilor radio careutilizeazã sistemul RDS) vor întrerupe

celelalte surse de semnal ºi vor fi transmise lavolumul presetat pentru aceastã funcþie. Lasfârºitul programului respectiv, sistemul audiova reveni la sursa de semnal ºi la volumulselectate anterior.Activarea funcþiei „ªtiri“:– Selectaþi modul radio cu ajutorul butonuluiFM ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiNEWS (ªtiri) ºi apãsaþi butonul SOURCE(sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiNEWS ON (Funcþia ªtiri activatã - mesajafiºat intermitent) ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

– Apãsaþi tasta EXIT (ieºire).Mesajul NEWS (Buletin de ºtiri) este afiºat peecran.Dezactivarea funcþiei „ªtiri“– Selectaþi modul radio cu ajutorul butonuluiFM ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiNEWS (ªtiri) ºi apãsaþi butonul SOURCE(sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiNEWS OFF (Funcþia ªtiri dezactivatã -mesaj afiºat intermitent) ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

– Apãsaþi tasta EXIT (ieºire).Afiºarea mesajului NEWS (ªtiri) esteîntreruptã.Dacã nu doriþi sã ascultaþi buletinul de ºtiri,apãsaþi butonul EXIT. Totuºi, funcþia News(ªtiri) va rãmâne activã, iar radioul va aºteptaurmãtorul buletin de ºtiri.

Întreruperile pentru buletinele de ºtiride la postul selectat curent– Selectaþi modul radio cu ajutorul butonului FM.– Selectaþi postul de la care doriþi sã primiþiinformaþii privind traficul rutier din zonã.

– Apãsaþi butonul SOURCE (sursã).– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiADVANCED MENU (Meniu avansat) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiRADIO SETTINGS (Setãri radio) ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiNEWS STATION (Post de ºtiri) ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiSET CURRENT (Post selectat curent) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Apãsaþi tasta EXIT.Dezactivarea funcþiei post ºtiri:– Selectaþi modul radio cu ajutorul butonuluiFM ºi apãsaþi butonul SOURCE.

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiADVANCED MENU (Meniu avansat) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiRADIO SETTINGS (Setãri radio) ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiNEWS STATION (Post de ºtiri) ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiNEWS STN OFF (Post de ºtiri dezactivat)ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Apãsaþi tasta EXIT (ieºire).

10 Sistemul de infotainment

223

Funcþiile radio ale sistemelor HU-450/650/850

10

Funcþia „Tip de program“ — PTY

Utilizaþi funcþia PTY pentru selectareadiverselor tipuri de programe.– Selectaþi modul radio cu ajutorul butonuluiFM ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiPTY (Tip de program) ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiPTY (Tip de program) ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

Radioreceptorul iniþiazã cãutareaprogramelor de tipul selectat.Dacã nu doriþi sã ascultaþi postul gãsit deradioreceptor, continuaþi cãutarea prinintermediul tastelor cu sãgeþi.Dacã radioreceptorul nu gãseºte un post deradio cu tipul de program selectat, revine lapostul setat anterior.Nu toate posturile de radio dispun de funcþiaPTY.

Modul de aºteptare a funcþiei PTYFuncþia PTY rãmâne în aºteptare pânã latransmiterea unui program de tipul selectat.Când aceasta are loc, radioreceptorul comutãautomat pe postul ce transmite programul detipul selectat.

Dezactivare– Selectaþi modul radio cu ajutorul butonuluiFM ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiPTY (Tip de program) ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiPTY OFF (Funcþia PTY dezactivatã) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Apãsaþi tasta EXIT (ieºire). Simbolul PTYdispare ºi radioul revine la modul normalde funcþionare.

Selectarea limbiiSelectaþi limba pentru afiºajul radioului:English (englezã), German (germanã),French (francezã) sau Swedish (suedezã).

– Selectaþi modul radio cu ajutorul butonuluiFM ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiADVANCED MENU (Meniu avansat) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiRADIO SETTINGS (Setãri radio) ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

Tipul de program Mesaj afiºatDezactivat PTY OFF (PTY

dezactivat)Evenimente curente CurrentReligie SpiritualMuzicã country CountryDocumentare DocumentFinanciar FinanceMuzicã folk Folk

Timp liber ºi activitãþirecreative

Leisure

Programe pentru copii Children’s progsMuzicã veche "Oldies"Informaþii InfoMuzicã jazz JazzMuzicã clasicã ClassicalCulturã ºi artã CultureMuzicã clasicã uºoarã L ClassMuzicã uºoarã Easy listMuzicã popularã Nation MStiri NewsMuzicã pop PopCãlãtorii ºi vacanþe TravelMuzicã rock RockProbleme sociale SocialSport SportTeatru DramaDialog cu ascultãtorii PhoneDivertisment EntertaEducaþie EducStiinþã ScienceVreme ºi prognozãmeteo

Weather & Metro

Alte genuri muzicale Other M

Tipul de program Mesaj afiºat

10 Sistemul de infotainment

224

Funcþiile radio ale sistemelor HU-450/650/850

10

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiPTY LANGUAGE (Selectare limbã PTY) ºiapãsaþi butonul SOURCE(sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþilimba si apãsaþi SOURCE (sursã).

– Apãsaþi tasta EXIT (ieºire).

Funcþia de actualizare automatã afrecvenþeiFuncþia AF este activatã implicit ºi asigurãacordarea radioreceptorului pe postul cu ceamai puternicã transmisie.

Activarea funcþiei AF– Selectaþi modul radio cu ajutorul butonuluiFM ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiADVANCED MENU (Meniu avansat) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiRADIO SETTINGSMENU (Meniu setãriradio) ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE(sursã), selectaþiAF ON (Funcþia AF activatã - mesaj afiºatintermitent) ºi apãsaþi butonul SOURCE(sursã).

– Apãsaþi tasta EXIT (ieºire).Dezactivarea funcþiei AF:– Selectaþi modul radio cu ajutorul butonuluiFM ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiADVANCED MENU (Meniu avansat) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiRADIO SETTINGS MENU (Setãri radio) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiAF OFF (Funcþia AF dezactivatã - mesajafiºat intermitent) ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

– Apãsaþi tasta EXIT (ieºire).

Programele radio regionaleFuncþia programe regionale este dezactivatãimplicit. Când funcþia este activatã, puteþicontinua ascultarea programelor regionalechiar dacã semnalul este slab.

Activarea funcþiei „Programe regionale“(REG)– Selectaþi modul radio cu ajutorul butonuluiFM ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiADVANCED MENU (Meniu avansat) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiRADIO SETTINGS MENU (Setãri radio) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiREG ON (Funcþia REG activatã - mesajafiºat intermitent) ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

– Apãsaþi tasta EXIT (ieºire).

Dezactivarea funcþiei „Programeregionale“ (REG)– Selectaþi modul radio cu ajutorul butonuluiFM ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiADVANCED MENU (Meniu avansat) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiRADIO SETTINGS MENU (Meniu setãriradio) ºi apãsaþi butonul SOURCE(sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiREG OFF (Funcþia REG dezactivatã -mesaj afiºat intermitent) ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

– Apãsaþi tasta EXIT (ieºire).EON — Local/Distant (Enhanced OtherNetworks - Recepþie avansatã a altorreþele)Când funcþia EON este activatã, programulradio redat curent este întrerupt pentrubuletine de trafic, ºtiri sau programe similaretransmise de alte canale.

Funcþia are douã niveluriLocal (Semnal puternic) - întrerupe redareapostului curent numai dacã semnalul esteputernic.

Distant (Semnal slab) - întrerupe redareapostului curent ºi dacã semnalul este slab.

– Selectaþi modul radio cu ajutorul butonuluiFM ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

10 Sistemul de infotainment

225

Funcþiile radio ale sistemelor HU-450/650/850

10

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiADVANCED MENU (Meniu avansat) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiRADIO SETTINGS MENU (Meniu setãriradio) ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiEON (Funcþia EON activatã - mesaj afiºatintermitent) ºi apãsaþi butonul SOURCE(sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiLocal sau Distant ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

– Apãsaþi tasta EXIT (ieºire).

Resetarea funcþiilor RDSAceastã funcþie readuce toate setãrilereferitoare la radioreceptor la valorile impliciteoriginale.

– Selectaþi modul radio cu ajutorul butonuluiFM ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiADVANCED MENU (Meniu avansat) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiRESET TO DEFAULT (Resetare la valorileimplicite) ºi apãsaþi butonul SOURCE(sursã).

– Apãsaþi tasta EXIT (ieºire).

Funcþia ASC (Active Sound Control -Control activ al sunetului)Funcþia ASC adapteazã automat volumulsunetului provenit de la radioreceptor înfuncþie de viteza autovehiculului.

Activarea funcþiei ASC:– Selectaþi modul radio cu ajutorul butonuluiFM ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiADVANCED MENU (Meniu avansat) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiAUDIO SETTINGS MENU (Meniu setãriaudio) ºi apãsaþi butonul SOURCE(sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiASC LEVEL (Nivelul funcþiei ASC) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiLOW(Redus),MEDIUM (Mediu), HIGH(Ridicat) sau Off (Dezactivat) ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

Informaþiile text transmise prin radioUnele posturi care oferã facilitãþi RDStransmit informaþii, de exemplu, despreconþinutul programului ºi artiºti.

Apãsaþi continuu butonul FM timp de câtevasecunde pentru accesarea informaþiilor texttransmise prin radio, ce vor fi apoi afiºate peecran.

Dupã afiºarea de douã ori a informaþiilor text,radioreceptorul va reveni la afiºarea postuluide radio/frecvenþei acestuia.

Pentru întreruperea afiºãrii informaþiilor texttransmise prin radio, apãsaþi scurt butonulEXIT (ieºire).

10 Sistemul de infotainment

226

Casetofonul sistemului HU-450

10

Pornirea casetofonului

Introduceþi caseta în fantã cu partea mai latãorientatã spre dreapta. Mesajul TAPE Side A(Casetã - faþa A) este afiºat pe ecran.

La terminarea redãrii unei feþe, casetofonulîncepe automat redarea celeilalte feþe (autoreverse).

Pentru redarea unei casete ce se aflã deja încasetofon, rotiþi butonul SOURCE (sursã) sauapãsaþi tasta de acces rapid TAPE (casetã).

Modificarea sensului de redareApãsaþi butonulREV pentru redarea celeilaltefeþe a casetei; partea redatã curent va fiafiºatã pe ecran.

Ejectarea caseteiLa apãsarea butonului,redarea este opritã ºicaseta este ejectatã. Rotiþibutonul SOURCE (sursã)pentru selectarea unei noisurse de semnal. Casetapoate fi introdusã sau

ejectatã chiar dacã sistemul este dezactivat.

Funcþia de reducere a zgomotului defond Dolby BAceasta este o funcþie activatã implicit cepoate fi dezactivatã dupã cum urmeazã:apãsaþi continuu butonul REV pânã cândsimbolul Dolby dispare de pe ecran.Apãsaþi butonul din nou pentru reactivareafuncþiei Dolby.

Sistemul de reducere a zgomotului de fondDolby Noise Reduction este fabricat sublicenþa Dolby Laboratories LicensingCorporation. Dolby ºi simbolul dublu Dsunt mãrci înregistrate ale Dolby LaboratoriesLicensing Corporation.

Cãutarea automatãFuncþia de cãutareautomatã redã primele zecesecunde din fiecare piesã.

Apãsaþi butonul SCAN saubutonul EXIT (ieºire) lagãsirea unei piese pe caredoriþi sã o ascultaþi.

Derularea rapidã înainte/înapoiCaseta este derulatã înainteprin apãsarea continuã abutonului ºi estederulatã înapoi prinapãsarea continuã abutonului . În acestinterval, pe ecran este afiºat

simbolul FF" (derulare rapidã înainte) sau"REW" (derulare rapidã înapoi). Apãsaþibutonul din nou pentru oprirea derulãrii rapideînainte/înapoi.

Piesa urmãtoare — piesa precedentãApãsarea butonului determinã derularearapidã automatã înainte pânã la piesaurmãtoare.

Apãsarea butonului determinã derularearapidã automatã înapoi pânã la piesaprecedentã. Pentru ca funcþia sã poatã fiutilizatã, este necesar ca piesele sã fieseparate de o pauzã de cinci secunde.

Dacã autovehiculul este dotat cu o tastaturãpe volan, pot fi utilizate, de asemenea, tastelecu sãgeþi.

10 Sistemul de infotainment

227

CD-playerul sistemului HU-650

10

CD player-ul

Introduceþi un CD. În cazul în care unitateaconþine deja un CD, activaþi-l prin rotireabutonului SOURCE sau apãsarea tastei deacces rapid CD.

Ejectarea CD-uluiDacã apãsaþi butonulindicat în figurã, CD player-ul întrerupe redarea ºidiscul este ejectat.

Derularea rapidã înainte/înapoi ºischimbarea piesei

Pentru derularea rapidãînainte sau înapoi a uneipiese sau a întregului disc,apãsaþi continuu tasta cusãgeatã stângã saudreaptã. Derularea rapidãînainte/înapoi nu se poate

efectua prin intermediul tastelor de pe volan.

Apãsaþi scurt tasta sãgeatã stângã saudreaptã pentru a trece la piesa precedentãsau la piesa urmãtoare. În acest scop, poatefi utilizatã, de asemenea ºi tastatura de pevolan. Numerele de ordine ale pieselor suntindicate pe ecran.

Cãutarea automatãFuncþia de cãutare automatã redã primelezece secunde din fiecare piesã.

Apãsaþi butonul SCAN sau butonul EXIT lagãsirea unei piese pe care doriþi sã oascultaþi.

Redarea aleatorieApãsaþi butonul RND(redare aleatorie) pentruactivarea funcþiei de redarealeatorie. Sistemul redãpiesele de pe disc în ordinealeatorie. Când funcþia esteactivã, pe ecran este afiºat

simbolul "RND" (Redarea aleatorie).

CD-uriUtilizarea CD-urilor înregistrate artizanalpoate avea drept consecinþã redarea deslabã calitate sau imposibilitatea redãrii.CD-urile audio ce se conformeazãstandardului ISO 60908 oferã cea mai bunãcalitate a sunetului.

NOTÃ

Din motive ce þin de siguranþa traficului,aveþi la dispoziþie un interval de 12 secundepentru a scoate CD-ul ejectat. În cazul încare nu o faceþi, acesta va fi reintrodusautomat în CD player, iar redarea va fireluatã începând cu ultima piesã redatã.

IMPORTANT

Utilizaþi numai discuri standard (cu diametrulde 12 cm). Nu utilizaþi CD-uri pe care suntataºate etichete. Cãldura degajatã deCD-player poate cauza desprindereaetichetei de pe disc. În acest caz,CD-player-ul ar putea fi deteriorat.

10 Sistemul de infotainment

228

Schimbãtorul de CD-uri intern al sistemului HU-850

10

Schimbãtorul de CD-uri intern

Sistemul HU-850 include un schimbãtor deCD-uri intern cu 6 discuri. Pentru activareaCD player-ului apãsaþi tasta de acces rapidCD sau rotiþi butonul SOURCE (sursã). CD-playerul reia redarea discului redat cel mairecent.

În CD-player pot fi introduse maximum6 discuri. Atunci când introduceþi un disc înplayer, este necesar sã selectaþi o fantã liberãcu ajutorul unuia din butoanele 1-6. Numerelefantelor libere vor fi afiºate pe ecran. Înaintede introducerea unui nou disc, asiguraþi-vã cãmesajul "LOAD DISC" (Încãrcare disc) esteafiºat pe ecran.

Ejectarea CD-uluiDacã apãsaþi butonulindicat în figurã, CD player-ul întrerupe redarea ºidiscul este ejectat.

Selectarea unui disc dupã numãrul deordineUtilizaþi butoanele 1-6 pentru selectareadiscului pentru care se doreºte redarea.Numerele de ordine corespunzãtoare disculuiºi piesei sunt indicate pe ecran.

Derularea rapidã înainte/înapoi ºischimbarea piesei

Pentru derularea rapidãînainte sau înapoi a uneipiese sau a întregului disc,apãsaþi continuu tasta cusãgeatã stângã saudreaptã. Derularea rapidãînainte/înapoi nu se poate

efectua prin intermediul tastelor de pe volan.

Apãsaþi scurt tasta sãgeatã stângã saudreaptã pentru a trece la piesa precedentãsau la piesa urmãtoare. În acest scop, poatefi utilizatã, de asemenea, ºi tastatura de pevolan. Numerele de ordine ale pieselor suntindicate pe ecran.

Cãutarea automatãFuncþia de cãutare automatã redã primelezece secunde din fiecare piesã.

Apãsaþi butonul SCAN sau butonul EXIT(ieºire) la gãsirea unei piese pe care doriþi são ascultaþi.

Redarea aleatorieApãsaþi butonul RND(redare aleatorie) pentruactivarea funcþiei de redarealeatorie. Este redatã opiesã selectatã aleatoriu depe un disc selectataleatoriu. Piesa urmãtoare

va fi selectatã în aceeaºi manierã. Cândfuncþia este activã, pe ecran este afiºatsimbolul "RND" (Redare aleatorie).

CD-uriUtilizarea CD-urilor înregistrate artizanalpoate avea drept consecinþã redarea deslabã calitate sau imposibilitatea redãrii.CD-urile audio ce se formeazã standarduluiISO 60908 oferã cea mai bunã calitate asunetului.

NOTÃ

Din motive ce þin de siguranþa traficului,aveþi la dispoziþie un interval de 12 secundepentru a scoate CD-ul ejectat. În cazul încare nu o faceþi, acesta va fi reintrodusautomat în CD player, iar redarea va fireluatã începând cu ultima piesã redatã.

IMPORTANT

Utilizaþi numai discuri standard (cu diametrulde 12 cm). Nu utilizaþi CD-uri pe care suntataºate etichete. Cãldura degajatã deCD-player poate cauza desprindereaetichetei de pe disc. În acest caz,CD-player-ul ar putea fi deteriorat.

10 Sistemul de infotainment

229

Schimbãtorul de CD-uri extern pentru sistemele HU-450/650/850 (dotare opþionalã)

10

Schimbãtorul de CD-uri

Schimbãtorul de CD-uri extern este montat înspatele panoului de pe partea din stângaspate a compartimentului pentru bagaje.

Activaþi modul pentru schimbãtorul de CD-uriprin rotirea butonului SOURCE (sursã);schimbãtorul de CD-uri reia redarea disculuiºi a piesei redate cel mai recent. Dacãmagazia* CD player-ului este goalã, pe ecranva fi afiºat mesajul "LOAD CARTRIDGE"(încãrcare magazie).

Încãrcarea discurilor în schimbãtorul deCD-uri– Deschideþi capacul schimbãtorului de CD-uri– Apãsaþi butonul de ejectare a magaziei depe schimbãtor.

– Extrageþi magazia de discuri ºi introduceþidiscurile.

– Reintroduceþi magazia de discuri înschimbãtorul de CD-uri.

Selectarea discurilorSelectaþi discul pentru care se doreºteredarea prin rotirea butonului PRESET/CD(HU-450) sau prin intermediul butoanelor 1-6(HU-650/850). Numerele de ordinecorespunzãtoare discului ºi piesei suntindicate pe ecran.

Unele schimbãtoare de CD-uri au capacitateade 10 discuri. Pentru a selecta discurile 7-10þineþi apãsat butonul 6 câteva secunde.

Derularea rapidã înainte/înapoi ºischimbarea piesei

Pentru derularea rapidãînainte sau înapoi a uneipiese sau a întregului disc,apãsaþi continuu tastasãgeatã stângã saudreaptã. Derularea rapidãînainte/înapoi nu se poateefectua prin intermediul

tastelor de pe volan.

Apãsaþi scurt tasta sãgeatã stângã saudreaptã pentru a trece la piesa precedentãsau la piesa urmãtoare. În acest scop, poatefi utilizatã ºi tastatura de pe volan. Numerelede ordine ale pieselor sunt indicate pe ecran.

Cãutarea automatãFuncþia de cãutare automatã redã primelezece secunde din fiecare piesã.Apãsaþi butonul SCAN sau butonul EXIT lagãsirea unei piese pe care doriþi sã o ascultaþi.

Redare aleatoriePentru activarea funcþiei deredare aleatorie apãsaþibutonul RND pentrusistemele (HU-650 ºi 850).Pentru sistemul HU-450,aceasta este activatã prinintermediul butonului REV.

Va fi selectatã aleatoriu o piesã de pe un discselectat, de asemenea, aleatoriu; urmãtoareapiesã va fi selectatã în acelaºi mod. "Cândfuncþia este activã, pe ecran este afiºatmesajul "RND" (Redare aleatorie).

CD-uriUtilizarea CD-urilor înregistrate artizanalpoate avea drept consecinþã redarea deslabã calitate sau imposibilitatea redãrii.CD-urile audio ce se formeazã standarduluiISO 60908 oferã cea mai bunã calitate asunetului.

IMPORTANT

Utilizaþi numai discuri standard (cu diametrulde 12 cm). Nu utilizaþi CD-uri pe care suntataºate etichete. Cãldura degajatã deCD-player poate cauza desprindereaetichetei de pe disc. În acest caz,CD-player-ul ar putea fi deteriorat.

10 Sistemul de infotainment

230

Funcþia Dolby Surround Pro Logic II a sistemului HU-850

10

Informaþii generaleSistemul Dolby Surround Pro Logic IIreprezintã o versiune mai avansatã asistemului precedent ºi oferã o îmbunãtãþiresemnificativã a calitãþii sunetului. Aceastãîmbunãtãþire poate fi remarcatã mai ales decãtre pasagerii locurilor din spate.

Funcþia Dolby Surround Pro Logic II încombinaþie cu difuzorul central din panoul deinstrumente oferã o ambianþã sonorã foarteapropiatã de experienþa realã a prezenþei laun concert.

Canalele stereo stânga-dreapta normale suntîmpãrþite în stânga-centru-dreapta. În plus,sunetul surround este produs de difuzoareledin spate. Funcþia Dolby Surround Pro LogicII este activã la redarea CD-urilor.

Modul stereo pe 3 canale (3-CH) esterecomandat pentru recepþia posturilor radiodin benzile AM ºi FM

Dolby Surround Pro Logic II este marcãînregistratã a Dolby Laboratories LicensingCorporation. Sistemul Dolby Pro Logic IISurround System este implementat sublicenþa Dolby Laboratories LicensingCorporation.

Modul Dolby Surround Pro Logic IIPentru selectareamoduluiDolby Surround Pro Logic II,apãsaþi butonul " PL II"."Mesajul "PL II" va fiafiºat pe ecran. ApãsaþibutonulOFF (dezactivat)pentru revenirea în modulstereo pe 2 canale.

Modul stereo pe 3 canaleSelectaþi stereo pe 3 canaleapãsând tasta 3-CH. Peecran va fi afiºat 3 ch .Reactivaþi modul stereo pe2 canale prin apãsareabutonului OFF.

Nivelul canalului centralAceastã funcþie este utilizatã pentru setareanivelului sunetului pe canalul central.– Apãsaþi butonul SOURCE (sursã).– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiADVANCED MENU (Meniu avansat) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE(sursã), selectaþiAUDIO SETTINGS (Setãri audio) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiCENTRE LEVEL (Nivel central) ºi apãsaþibutonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþinivelul ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Apãsaþi tasta EXIT (ieºire).

Nivelul surroundAceastã funcþie este utilizatã pentru setareanivelului sunetului pe canalele din spate.– Apãsaþi butonul SOURCE (sursã).– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiADVANCED MENU (Meniu avansat) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE(sursã), selectaþiAUDIO SETTINGS (Setãri audio) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiSURROUND LEVEL (Nivel spate) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonulSOURCE (sursã), selectaþinivelul ºi apãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Apãsaþi tasta EXIT (ieºire).Nivelul frecvenþe mediiAceastã funcþie este utilizatã pentru reglareafinã a sunetului generat de difuzoare.– Apãsaþi butonul SOURCE (sursã).– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiADVANCED MENU (Meniu avansat) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiAUDIO SETTINGS (Setãri audio) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþiMID EQ LEVEL (Nivel frecvenþe medii) ºiapãsaþi butonul SOURCE (sursã).

– Rotiþi butonul SOURCE (sursã), selectaþinivelul ºi apãsaþi butonul SOURCE(sursã).

– Apãsaþi tasta EXIT (ieºire).

10 Sistemul de infotainment

231

Date tehnice

10HU-450 HU-650 HU-850Putere furnizatã 4 x 25 W 4 x 25 W 1 x 25 W (difuzorul central)Impedanþã 4 OhmiTensiunea de funcþionare 12 V, borna negativã la masãAmplificatorul extern — 4 x 50 W sau 4 x 75 W (dotare

opþionalã)4 x 50 W sau 4 x 75 W1

RadioFrecvenþe

U (FM) 87.5 – 108 MHzM (AM) 522 – 1611 kHzL (AM) 153 – 279 kHz

1HU-850 trebuie conectat la un amplificator extern.

10 Sistemul de infotainment

232

Funcþiile telefonului (dotare opþionalã)

10

Componentele sistemului telefonic

10 Sistemul de infotainment

233

Funcþiile telefonului (dotare opþionalã)

10

Instrucþiuni generale• Siguranþa rutierã este prioritarã! Dacã estenecesarã utilizarea receptorului din cotierãîn timpul conducerii autovehiculului,parcaþi mai întâi autovehiculul într-un locsigur.

• Închideþi telefonul în timpul alimentãrii cucarburant.

• Închideþi telefonul în zonele în care au loclucrãri ce presupun detonarea deexplozibil.

• Încredinþaþi intervenþiile asupra telefonuluiexclusiv persoanelor autorizate.

Apeluri de urgenþãApelurile cãtre serviciile de urgenþã pot fiefectuate fãrã a fi necesarã prezenþa cheii încomutatorul de contact sau a cartelei SIM.

– Apãsaþi butonul On/Off (Pornit/Oprit).– Apelaþi numãrul de urgenþã valabil pentruregiunea în care vã aflaþi (în UE: 112).

– Apãsaþi butonul verde .

Componentele sistemului telefonic

1. Tastatura de pe consola centralãToate funcþiile telefonului pot fi controlate prinintermediul tastaturii de pe consola centralã.

2. Tastatura de pe volanMajoritatea funcþiilor telefonului pot ficontrolate prin intermediul tastaturii de pevolan.

Atunci când telefonul este activ, tastaturapoate fi utilizatã numai pentru controlareafuncþiilor telefonului. Informaþiile referitoare latelefon sunt indicate întotdeauna pe ecran,atunci când telefonul este activ. Telefonultrebuie dezactivat pentru a fi posibilãutilizarea tastelor pentru comanda radioului;vezi pagina 234.

3. EcranulEcranul va afiºa meniurile, mesajele,numerele de telefon etc.

4. ReceptorulReceptorul poate fi utilizat pentru conversaþiiconfidenþiale în cursul cãrora nu doriþi sã fiþideranjat.

5. Cartela SIMCartela SIM este introdusã sub tastatura depe consola centralã.

Opriþi telefonul atunci când cartela SIM nueste utilizatã. În caz contrar, va fi imposibilãafiºarea mesajelor generate de alte sisteme.

6. MicrofonulMicrofonul este integrat în oglindaretrovizoare interioarã.

7. DifuzorulDifuzorul este integrat în tetiera scaunuluiºoferului.

8. AntenaAntena este montatã pe parbriz în faþa oglinziiretrovizoare.

10 Sistemul de infotainment

234

Funcþiile telefonului (dotare opþionalã)

10

Cartela SIM

Telefonul poate fi utilizat numai împreunã cuo cartelã SIM (Subscriber Identity Module -Modul de identificare a abonatului) validã.Operatorul de reþea furnizeazã aceastãcartelã.

Utilizaþi întotdeauna telefonul împreunã cucartela SIM; numele operatorului de reþea vafi afiºat.

Dezactivaþi telefonul atunci când cartela SIMnu este utilizatã. În caz contrar, va fiimposibilã afiºarea mesajelor generate dealte sisteme ºi controlarea radioreceptoruluiprin intermediul tastaturii de pe volan.

Pornirea ºi oprirea telefonului

Pentru pornirea telefonului– Rotiþi cheia în poziþia I a comutatorului decontact.

– Apãsaþi butonul marcat în figurã.

Pentru oprirea telefonului– Apãsaþi acelaºi buton timpde trei secunde.

În cazul în care contactul este luat atuncicând telefonul este încã activ, acesta va fipornit din nou la urmãtoarea punere acontactului.

Este imposibilã primirea apelurilor dacãtelefonul este oprit.

Modul activTelefonul trebuie sã se afle în modul activpentru ca funcþiile acestuia sã fie disponibile(nu este valabil în cazul primirii apelurilor).

Activaþi telefonul prin apãsarea tastei depe tastatura de pe consola centralã sau de petastatura integratã în volan.

Informaþiile referitoare la telefon sunt indicateîntotdeauna pe ecran, atunci când telefonuleste în funcþiune.

Ppentru a dezactiva telefonul, apãsaþi tasta.

10 Sistemul de infotainment

235

Opþiuni referitoare la apeluri

10

Ecran de afiºare a informaþiilor

Ecranul va afiºa funcþia utilizatã, de exemplu,selecþiile din meniuri, mesajele, numerele detelefon sau setãrile.

Efectuarea ºi primirea apelurilor

Pentru apelareFormaþi numãrul ºi apãsaþi tasta de pevolan sau de pe tastatura de pe consolacentralã (sau ridicaþi receptorul).

Pentru preluarea unui apel

Apãsaþi tasta (sau ridicaþi receptorul).Puteþi utiliza, de asemenea, funcþia Automatic

Answer (Rãspuns automat). Vezi funcþiameniului 4.3.

Sistemul audio al autovehiculului va ficomutat automat în modul silenþios în timpuldesfãºurãrii unei conversaþii telefonice.Pentru detalii referitoare la nivelurile de volumpentru sistemul audio, consultaþi informaþiilereferitoare la funcþia 5.6.5 a meniului de lapagina 243.

Terminarea unui apelPentru terminarea unui apel, apãsaþi tasta

de pe una dintre tastaturi sau puneþireceptorul în furcã. Sistemul audio estecomutat automat în modul de funcþionareanterior.

Numerele apelate recentTelefonul memoreazã automat numerele detelefon/nume apelate recent.

– Apãsaþi tasta de pe volan sau de petastatura de pe consola centralã.

– Utilizaþi tastele cu sãgeþi pentru derularea

înainte sau înapoi prin listanumerelor apelate recent.

– Pentru efectuarea apelului, apãsaþi tasta(sau ridicaþi receptorul).

Receptorul

În cazul în care doriþi sã conversaþi fãrã a fideranjat, utilizaþi receptorul.– Ridicaþi receptorul.– Apelaþi numãrul prin intermediul tastaturiide pe consola centalã.

– Pentru efectuarea apelului, apãsaþi tasta .Reglaþi volumul prin intermediul rozetei de pepartea lateralã a receptorului. Pentru a terminaconvorbirea, aºezaþi receptorul în furcã.

Dacã doriþi comutarea în modulhandsfree fãrã a termina convorbirea– Apãsaþi tasta ºi selectaþi opþiuneaHandsfree.

– Apãsaþi tasta ºi puneþi recetorul înfurcã; vezi pagina 235.

10 Sistemul de infotainment

236

Opþiuni referitoare la apeluri

10

Apelarea rapidã

Memorarea numerelor pentru apelarerapidãUn numãr memorat în agenda telefonuluipoate fi asociat cu o tastã pentru apelarerapidã (1-9) dupã cum urmeazã:

– Navigaþi cu ajutorul tastei pânã laopþiunea Edit memory (Editare memorie)(meniul 3) ºi apãsaþi tasta .

– Navigaþi pânã la opþiunea Speed dial(Apelare rapidã) (meniul 3.4) ºi apãsaþi .

– Selectaþi cifra asociatã tastei careurmeazã sã fie asociatã numãrului cu

apelare rapidã. Apãsaþi tasta pentruconfirmare.

– Cãutaþi numele sau numãrul de telefon

dorit în memorie ºi apãsaþi tastapentru selectarea acestuia.

Utilizarea funcþiei de apelare rapidãApãsaþi tasta de apelare doritã timp deaproximativ douã secunde pentru iniþiereaapelului.

Funcþii disponibile în cursul unui apelÎn timpul unei convorbiri sunt disponibileurmãtoarele funcþii:

– Pentru efectuarea unei selecþii, navigaþiprin intermediul tastelor cu sãgeþi ºiapãsaþi tasta YES (da).

Când sunteþi într-o convorbire curentã ºiaveþi un apel în aºteptare, sunt disponibileurmãtoarele funcþii:

– pentru efectuarea unei selecþii, navigaþiprin intermediul tastelor sãgeþi ºi apãsaþitasta YES (da).

Dacã selectaþi Three-way calling (convorbireîn trei) ºi aveþi douã convorbiri îndesfãºurare, sunt disponibile urmãtoarelefuncþii:

NOTÃ

Odatã pornit telefonul, aºteptaþi un momentînainte de utilizarea funcþiei de apelarerapidã. Dacã doriþi apelarea rapidã a unuinumãr, funcþia 4.5 a meniului trebuie sã fieactivatã; vezi pagina 217.

Activare/dezactivare modascundereindentitate

Ascunderea saucomunicareaidentitãþii cãtrepersoanaapelatã

Hold/Don’t hold(Activare/dezactivaremod apel în aºteptare)

Decizia asupratrecerii unui apel înaºteptare

Haudset/Handsfree(Receptor/Handsfree)

Utilizareareceptorului sau asistemuluihandsfree

Memory (Memorie) Afiºarea numerelormemorate

Activare/dezactivaremod ascundereindentitate

Ascunderea saucomunicareaidentitãþii cãtrepersoana apelatã

Haudset/Handsfree(Receptor/Handsfree)

Utilizarea receptoruluisau a sistemuluihandsfree

Memory (Memorie) Afiºarea numerelormemorate

Three-way calling(Convorbire în trei)

Convorbire simultanã cuambele pãrþi(teleconferinþã)

Switch (Comutare) Comutare între douãapeluri

10 Sistemul de infotainment

237

Opþiuni referitoare la apeluri

10

– pentru efectuarea unei selecþii, navigaþiprin intermediul tastelor sãgeþi ºi apãsaþitasta YES (da).

Apeluri în aºteptareÎn cazul în care auziþi un ton în difuzor întimpul unei convorbiri, urmat de un semnalbitonal, un alt apelant încearcã sã vãcontacteze. Semnalul bitonal se va repetapânã la preluarea apelului sau pânã laîncetarea acestuia. În tot acest timp, puteþiprelua sau respinge apelul.

Dacã nu doriþi preluarea apelului, apãsaþi

tasta sau nu efectuaþi nici o acþiune.Dacã doriþi preluarea apelului, apãsaþi tasta

. Apelul în curs va fi pus în aºteptare.Ambele apeluri pot fi terminate prin apãsarea

tastei .

SMSUn semnal bitonal singular indicãrecepþionarea unui mesaj SMS.

VolumulVolumul poate fi mãrit prin intermediul tastei(+) de pe volan. Reduceþi volumul cu ajutorultastei (—).

Atunci când telefonul este activ, tastaturaintegratã în volan controleazã exclusivfuncþiile telefonului.

Dacã doriþi reglarea setãrilor radio prinintermediul acestor taste, este necesarã

dezactivarea în prealabil a telefonului, vezipagina 234.

Activare/dezactivare modascundereindentitate

Ascunderea saucomunicareaidentitãþii cãtrepersoanaapelatã

Haudset/Handsfree(Receptor/Handsfree)

Utilizareareceptorului sau asistemuluihandsfree

Memory (Memorie) Afiºarea numerelormemorate

10 Sistemul de infotainment

238

Funcþiile asociate memoriei

10

Stocarea în memorie

Numerele de telefon ºi numele pot fi stocatefie în memoria telefonului, fie în memoriacartelei SIM.

La acceptarea unui apel telefonic de la unapelant al cãrui numãr este stocat înmemorie, numele apelantului va fi afiºat peecran.

Memoria telefonului poate stoca maximum255 de nume.

Memorarea numerelor de telefon ºi anumelor aferente

– Apãsaþi tasta ºi selectaþi opþiunea Editmemory (Editare memorie) (Meniu 3).Apãsaþi tasta .

– Navigaþi pânã la opþiunea Add (adãugare)(Meniu 3.1) ºi apãsaþi tasta .

– Introduceþi numãrul ºi apãsaþi tasta .

– Introduceþi numele ºi apãsaþi tasta .

– Cu ajutorul tastei , selectaþi memoria încare doriþi stocarea, apoi apãsaþi tasta

.

Introducerea unui nume (sau a unuimesaj)Apãsaþi tasta inscripþionatã cu caracteruldorit: o singurã datã pentru primul caracter,de douã ori pentru al doilea etc. Apãsaþi 1pentru a introduce un spaþiu.

Apelarea din memorie– Apãsaþi pe consola centralã sau petastatura integratã în volan.

Selectaþi una dintre urmãtoarele alternative:

– apãsaþi pe consola centralã sau petastatura integratã în volan ºi navigaþi cuajutorul sãgeþilor pânã la localizareanumelui dorit.

– apãsaþi tasta corespunzãtoare primei literea numelui (sau introduceþi numele) ºi

apãsaþi .

– pentru apelarea numãrului selectat,apãsaþi tasta .

spaþiu 1 - ? ! , . : ' ( )

a b c 2 ä à; áâ; á â æ; ç

d e f 3 è; é ë ê;

g h i 4 ì; íî ï;

j k l 5

m n o 6 ñ; ö ò; ó Ø;

p q r s 7 ß

t u v 8 ù; ú û;

w x y z 9

dacã doriþi sã introduceþi douãcaractere succesive prinintermediul aceleiaºi taste,apãsaþi* între ele sau aºteptaþicâteva secunde.

+ 0 @ * # & $ £ / %

comutare între majuscule ºiminuscule

ºtergerea ultimului caracterintrodus. Dacã apãsaþi continuutasta pentru un interval îndelungat,numãrul sau textul introdus esteºters.

10 Sistemul de infotainment

239

Funcþiile apelabile din meniuri

10

Informaþii generale

Utilizaþi meniurile pentru a controla funcþiile, amodifica setãrile ºi a programa noile funcþii însistem. Diversele opþiuni selectate vor fiafiºate pe ecran.

Apãsaþi tasta pentru a accesa meniulprincipal.

Utilizarea meniului principal se bazeazã peurmãtoarele reguli:

• Apãsarea lungã a tastei antreneazãpãrãsirea meniului.

• Apãsarea scurtã a tastei antreneazãanularea sau respingerea unei alternative.

• Apãsarea tastei antreneazãconfirmarea, selectarea sau navigarea dela un submeniu la urmãtorul.

• Apãsarea tastei sãgeatã dreaptaantreneazã trecerea la meniul urmãtor.

• Apãsarea tastei sãgeatã stângaantreneazã trecerea la meniul precedent.

Tastele de acces rapidOpþiunile meniului sunt numerotate ºi pot fiaccesate direct utilizând tastele numerice ºi

tasta . Numerele sunt afiºate pe ecranîmpreunã cu opþiunea respectivã.

Siguranþa rutierãDin motive ce þin de siguranþa traficului,meniul nu poate fi accesat atunci când vitezaautovehiculului depãºeºte 8 km/h. În acestcaz, pot fi, însã, continuate operaþiunile dejaîncepute.

Limitatorul de vitezã poate fi dezactivat prinintermediul funcþiei 5.7.

Meniurile/submeniurile principale

1. Call register (Lista apelurilor)1.1. Missed calls (Apeluri nepreluate)1.2. Received calls (Apeluri preluate)1.3. Dialled calls (Apeluri iniþiate)1.4. Erase list (ªtergere listã)

1.4.1. All (Toate)1.4.2. Missed (Nepreluate)1.4.3. Received (Preluate)1.4.4. Dialled (Iniþiate)

1.5. Call duration (Durataconvorbirilor)

1.5.1. Last call (Ultimaconvorbire)

1.5.2. Number of calls (Numãrulconvorbirilor)

1.5.3. Total time (Timpul total)1.5.4. Clear (ªtergere)

2. Messages (Mesaje)2.1. Read (Citire)2.2. Write (Scriere)2.3. Voice message (Mesaje vocale)2.4. Settings (Setãri)

2.4.1. SMSC number (NumãrSMSC)

2.4.2. Validity (Valabilitate)2.4.3. Type (Tip)

10 Sistemul de infotainment

240

Funcþiile apelabile din meniuri

10

3. Edit memory (Editare memorie)3.1. Enter item (Introducere element)3.2. Search (Cãutare)

3.2.1. Edit (Editare)3.2.2. Erase (ªtergere)3.2.3. Copy (Copiere)3.2.4. Move (Mutare)

3.3. Copy all (Copiere generalã)3.3.1. SIM to phone (din cartela

SIM în telefon)3.3.2. Phone to SIM (din telefon

în cartela SIM)3.4. Speed dial (Apelare rapidã)3.5. Empty SIM (Golire cartelã SIM)3.6. Empty memory (Golire memorie)3.7. Status (Stare)

4. Call options (Opþiuni apeluri)4.1. Transmit number (Comunicare

numãr)4.2. Call waiting (Apel în aºteptare)4.3. Automatic answer (Rãspuns

automat)4.4. Automatic redial (Reiniþiere

automatã a apelãrii)4.5. Speed dial (Apelare rapidã)4.6. Call divert service (Serviciu

redirecþionare apeluri)4.6.1. All calls (Toate apelurile)

4.6.2. When busy (Când esteocupat)

4.6.3. When not answered (Cândnu se rãspunde)

4.6.4. Not available (Indisponibil)4.6.5. Fax calls (Apeluri fax)4.6.6. Data calls (Apeluri date)4.6.7. Cancel all diverts (Anulare

redirecþionare apeluri)

5. Settings (Setãri)5.1. Factory settings (Setãri implicite)5.2. Network selection (Selectare

reþea)5.3. Language (Limbã)

5.3.1. English UK (Englezãbritanicã)

5.3.2. English US (Englezãamericanã)

5.3.3. Svenska (Suedezã)5.3.4. Dansk (Danezã)5.3.5. Suomi (Finlandezã)5.3.6. Deutsch (Germanã)5.3.7. Nederlands (Olandezã)5.3.8. Français FR (Francezã din

Franþa)5.3.9. Français CAN (Francezã

din Canada)

5.3.10. Italiano (Italianã)5.3.11. Español (Spaniolã)5.3.12. Português P (Portughezã

din Portugalia)5.3.13. Português BR (Portughezã

din Brazilia)5.4. SIM security (Protecþie SIM)

5.4.1. On (Activare)5.4.2. Off (Dezactivare)5.4.3. AUTO

5.5. Change codes (Modificarecoduri)

5.5.1. PIN code (Cod PIN)5.5.2. Phone code (Cod telefon)

5.6. Volume (Volum)5.6.1. Ringer volume (Volum

sonerie)5.6.2. Ring signal (Ton pentru

sonerie)5.6.3. Button click (Confirmare

sonorã apãsare tastã)5.6.4. Speed volume (Volum în

funcþie de vitezã)5.6.5. Radio Auto Suppression

(Autoatenuare volumradioreceptor)

5.6.6. New SMS (Mesaj SMS nou)5.7. Traffic safety (Siguranþa rutierã)

10 Sistemul de infotainment

241

Funcþiile apelabile din meniuri

10

Meniurile, descriere

1. Call register (Lista apelurilor)1.1. Missed calls (Apeluri nepreluate)Aceastã opþiune prezintã lista apelurilor ratate.Puteþi selecta apelarea, ºtergerea saumemorarea unui numãr în memoria telefonuluisau a cartelei SIM pentru utilizare ulterioarã.

1.2. Received calls (Apeluri preluate)Aceastã opþiune prezintã lista apelurilorpreluate. Puteþi selecta apelarea, ºtergereasau memorarea unui numãr în memoriatelefonului sau a cartelei SIM pentru utilizareulterioarã.

1.3. Dialled calls (Apeluri iniþiate)Aceastã opþiune prezintã lista apeluriloriniþiate. Puteþi selecta apelarea, ºtergerea saumemorarea unui numãr în memoria telefonuluisau a cartelei SIM pentru utilizare ulterioarã.

1.4. Erase list (Stergere listã)Aceastã opþiune poate fi utilizatã pentruºtergerea listelor 1.1, 1.2 ºi 1.3 dupã cumurmeazã.

1.4.1. All (Toate)1.4.2. Missed (Nepreluate)1.4.3. Received (Preluate)1.4.4. Dialled (Iniþiate)

1.5. Call duration (Durata convorbirilor)Aceastã opþiune permite vizualizarea durateicumulate a tuturor convorbirilor sau a durateiultimei convorbiri. Puteþi, de asemenea,vizualiza numãrul de apeluri ºi puteþi resetacontorul duratei apelurilor.

1.5.1. Last call (Ultima convorbire)1.5.2. Number of calls (Numãrul

convorbirilor)

1.5.3. Total time (Timpul total)1.5.4. Clear (Stergere)

Resetarea contorului duratei convorbirilornecesitã introducerea codului telefonului (vezimeniul 5.5).

2. Messages (Mesaje)2.1. Read (Citire)Aceastã opþiune permite citirea mesajelor textrecepþionate. Puteþi selecta ºtergerea,retransmiterea, modificarea sau memorareaintegralã sau parþialã a unui mesaj.

2.2. Write (Scriere)Puteþi redacta un mesaj text cu ajutorultastaturii. Apoi, puteþi selecta memorarea sautrimiterea acestuia.

2.3. Voice message (Mesaje vocale)Ascultaþi mesajele recepþionate.

2.4. Settings (Setãri)Introduceþi numãrul (numãrul SMSC) alcentrului de mesagerie cãtre care doriþitransferarea mesajului. Specificaþi modul încare mesajul trebuie sã ajungã la destinatar ºiperioada de stocare în centrul de mesagerie.

2.4.1. SMSC number (Numãr SMSC)2.4.2. Validity (Valabilitate)2.4.3. Type (Tip)

Contactaþi furnizorul de servicii pentruinformaþii asupra acestor setãri ºi pentrucomunicarea numãrului SMSC.

3. Edit memory (Editare memorie)3.1. Enter item (Introducere element)Puteþi stoca nume ºi numere de telefon înmemoria telefonului sau a cartelei SIM.

Consultaþi secþiunea asupra funcþiilor asociatememoriei pentru informaþii suplimentare.

3.2. Search (Cãutare)Prin intermediul acestei opþiuni, pot fi efectuatemodificãri în memorie.

3.2.1. Edit (Editare): Modificareadatelor din cele douã memorii.

3.2.2. Erase (Stergere): Stergereaunui nume memorat.

3.2.3. Copy (Copiere): Copierea unuinume memorat.

3.2.4. Move (Mutare): Transferareainformaþiilor între memoriatelefonului ºi cea a carteleiSIM.

3.3. Copy all (Copiere generalã):Copierea tuturor numerelor de telefon ºi anumelor din memoria telefonului în memoriacartelei SIM.

3.3.1. From SIM to phone memory(Din memoria cartelei SIM înmemoria telefonului)

3.3.2. From phone to SIM memory(Din memoria cartelei SIM înmemoria telefonului)

3.4. Speed dial (Apelare rapidã)Un numãr memorat în agendã poate fimemorat ca numãr cu apelare rapidã.

3.5. Empty SIM (Golire cartelã SIM)Întreaga memorie a cartelei SIM poate fiºtearsã.

3.6. Empty memory (Golire memorie)Întreaga memorie a telefonului poate fiºtearsã.

10 Sistemul de infotainment

242

Funcþiile apelabile din meniuri

10

3.7. Status (Stare)Puteþi afla numãrul locaþiilor din memoriacartelei SIM sau a telefonului care suntocupate de nume ºi numere.

4. Call options (Opþiuni apeluri)4.1. Transmit number (Comunicare

numãr)Puteþi comunica sau nu numãrul propriupersoanei apelate. Contactaþi operatorul dereþea pentru informaþii referitoare la numereleneinformabile permanent.

4.2. Call waiting (Apel în aºteptare)Selectaþi aceastã funcþie dacã doriþi sã fiþianunþat sau nu asupra unui apel care intervineîn cursul unei convorbiri.

4.3. Automatic answer (Rãspunsautomat)

Selectaþi aceastã funcþie dacã doriþi sã preluaþiapelul fãrã a utiliza tastatura.

4.4. Automatic redial (Reiniþiere automatãa apelãrii)

Selectaþi aceastã funcþie pentru apelarea unuinumãr care anterior suna ocupat.

4.5. Speed dial (Apelare rapidã)Prin intermediul acestei funcþii, puteþi activasau dezactiva funcþia de apelare rapidã.Funcþia trebuie sã fie activatã dacã doriþiutilizarea numerelor cu apelare rapidã.

4.6. Diversions (Redirecþionare)Prin intermediul acestei funcþii, puteþi selectacând ºi ce tip de apeluri trebuie direcþionatespre un anumit numãr de telefon.

4.6.1. All calls (Toate apelurile)(aceastã setare este valabilãnumai în cazul existenþei unuiapel în curs).

4.6.2. When busy (Când esteocupat)

4.6.3. When not answered (Când nuse rãspunde)

4.6.4. Not available (Indisponibil)4.6.5. Fax calls (Apeluri fax)4.6.6. Data calls (Apeluri date)4.6.7. Cancel all diverts (Anulare

redirecþionare apeluri)

5. Settings (Setãri)5.1. Factory settings (Setãri implicite)Prin intermediul acestei opþiuni, funcþiilesistemului sunt readuse la setãrile implicite.

5.2. Network selection (Selectare reþea)Alegeþi reþeaua automat sau manual.

5.2.1. AUTO5.2.2. Manual

5.3. Language (Limbã)Prin intermediul acestei opþiuni puteþi selectalimba de afiºare pentru telefon.

5.3.1. English UK (Englezã britanicã)

5.3.2. English US (Englezãamericanã)

5.3.3. Svenska (Suedezã)5.3.4. Dansk (Danezã)5.3.5. Suomi (Finlandezã)5.3.6. Deutsch (Germanã)5.3.7. Nederlands (Olandezã)5.3.8. Français FR (Francezã

Franþa)5.3.9. Français CAN (Francezã

Canada)5.3.10. Italiano (Italianã)5.3.11. Español (Spaniolã)5.3.12. Português P (Portughezã

Portugalia)5.3.13. Português BR (Portughezã

Brazilia)5.4. SIM security (Protecþie SIM)Selectaþi aceastã funcþie dacã solicitareacodului PIN trebuie sã fie activatã, dezactivatãsau automatã.

5.4.1. On (Activare)5.4.2. Off (Dezactivare)5.4.3. AUTO

5.5. Change codes (Modificare coduri)Aceastã opþiune permite modificarea coduluiPIN sau a codului telefonului.

5.5.1. PIN code (Cod PIN)

10 Sistemul de infotainment

243

Funcþiile apelabile din meniuri

10

5.5.2. Codul telefonului (utilizaþicodul 1234 pânã lapersonalizarea acestuia).Codul telefonului este necesarpentru resetarea contoruluiduratei convorbirilor.

5.6. Volume (Volum)5.6.1. Ringer volume (Volum

sonerie): prin intermediulacestei funcþii, puteþi reglavolumul soneriei pentruapelurile primite.

5.6.2. Ring signal (Ton sonerie): suntdisponibile opt tonuri diferitepentru sonerie.

5.6.3. Button click (Confirmaresonorã apãsare tastã): On(Activat) sau Off (Dezactivat).

5.6.4. Speed volume (Volum înfuncþie de vitezã): selectaþidacã doriþi ca volumul sã fieadaptat în funcþie de vitezaautovehiculului.

5.6.5. Radio Auto Suppression(Autoatenuare volumradioreceptor): prinintermediul acestei opþiuni,

puteþi selecta dacã volumulsunetului emis deradioreceptor rãmâneneschimbat în timpul apelurilortelefonice.

5.6.6. New SMS (Mesaj SMS nou):selectaþi dacã doriþi sau nu sãfiþi anunþat printr-un semnalsonor în cazul recepþionãriiunui nou mesaj SMS.

5.7. Traffic safety (Siguranþa rutierã)Prin intermediul acestei opþiuni puteþi selectadezactivarea limitatorului de vitezã pentrusistemul de meniuri, având astfel posibilitateade a-l utiliza ºi în timpul conduceriiautovehiculului.

NOTÃ

Notaþi codul ºi pãstraþi-l într-un loc sigur.

10 Sistemul de infotainment

244

Informaþii diverse

10

Radio/telefon

Cele patru taste inferioare de pe volan suntutilizate pentru controlarea sistemului audio ºia telefonului.

Pentru a regla sistemul audio prin intermediulacestor taste telefonul trebuie sã fie în modulactiv, vezi pagina 234.

Dacã doriþi reglarea setãrilor radio prinintermediul acestor taste, este necesarãdezactivarea în prealabil a telefonului.

– Apãsaþi tasta .

Cartelele SIM duble1

Numeroºi operatori de reþea oferã carteleSIM duble - una pentru autovehicul ºi unapentru un alt telefon. Cartelele SIM dublepermit utilizarea aceluiaºi numãr de telefonpentru douã telefoane.

Solicitaþi operatorului de reþea informaþiiasupra opþiunilor disponibile ºi asupramodului de utilizare a cartelelor SIM duble.

Date tehnice

Numãrul IMEIPentru blocarea telefonului, este necesarãcomunicarea numãrului IMEI cãtre operatorulde reþea. Acesta este un numãr de 15 cifreprogramat în telefon.

– Formaþi *#06# pentru ca numãrul sã fieafiºat pe ecran.

Notaþi acest numãr ºi pãstraþi-l într-un locsigur.

1 Anumite pieþe

Putere furnizatã 2 WCartelã SIM Format micLocaþii de memorie 2551

1Memoria telefonului conþine 255 de locaþii.Numãrul de locaþii disponibile în memoriacartelei SIM diferã în funcþie de tipul deabonament.

SMS(Short Message Service -Serviciu de mesaje scurte)

Da

Date/Fax NuDualband Da (900/1800)

10 Sistemul de infotainment

245

10

246

Codurile de identificare a autovehiculului .............................................. 248

Dimensiuni ºi mase ................................................................................249

Specificaþii de motorizare ...................................................................... 251

Uleiul de motor ...................................................................................... 253

Lichide ºi lubrifianþi ................................................................................ 256

Carburantul ............................................................................................ 257

Convertorul catalitic ............................................................................... 260

Sistemul electric .................................................................................... 261

11DATE TEHNICE

11 Date tehnice

248

Codurile de identificare a autovehiculului

11

La contactarea dealerului Volvo sau lacomandarea pieselor de schimb ºi aaccesoriilor pentru autovehicululdumneavoastrã, este foarte util sã cunoaºteþicodul de identificare a autovehiculului,numãrul de identificare a autovehiculului ºiseria motorului.

1. Codul de identificare a autovehiculului,numãrul de identificare a autovehiculului,masele maxime permise, codurile pentruculoarea vopselei ºi a tapiþeriei ºi numãrulde aprobare tip.

2. Etichetã autocolantã pentru sistemulsuplimentar de încãlzire.

3. Codul de identificare a tipului motoruluiºi seria motorului.

4. Eticheta autocolantã pentru uleiul demotor (anumite variante de motoare)specificã clasa ºi vâcozitatea uleiului.

5. Codul de identificare a tipului detransmisie ºi numãrul de serie.a: transmisie manualã.b: transmisie automatã AW.

6. Numãrul VIN (tipul, anul de fabricaþie alautovehiculului ºi seria ºasiului).

Mai multe informaþii despre autovehicul puteþigãsi în certificatul de înmatriculare.

11 Date tehnice

249

Dimensiuni ºi mase

11

Dimensiuni

Poziþia acestoraîn ilustraþie Dimensiuni mm

A Ampatament 2715B Lungime 4603

C Lungimea spaþiului deîncãrcare, podea, scaunpliat

1661

D Lungimea spaþiului deîncãrcare, podea

824

E Înãlþime 1428

F Ecartament faþã 1561G Ecartament spate 1542H Lãþime 1804

I Lãþime cu tot cu oglinzileexterioare

2071

11 Date tehnice

250

Dimensiuni ºi mase

11

MaseMasa proprie a autovehiculului includegreutatea ºoferului, greutatea rezervorului decarburant umplut la 90 % din capacitate ºigreutatea diverselor lichide, precum lichidulde curãþare ºi cel de rãcire.

Masa pasagerilor ºi a accesoriilor, cum ar fibara de remorcare, cadrul-portbagaj de pepavilion, portbagajul superior ºi sarcina pecuplajul de tractare (în cazul în care esteataºatã o remorcã, vezi tabelul) influenþeazãsarcina utilã ºi nu trebuie incluse în masaproprie a autovehiculului.

Sarcina utilã (exceptând greutatea ºoferului)= Masa maximã admisã – Masa proprie.

1. Masa totalã maximã admisã

2. Masa maximã admisã a ansambluluiautovehicul+remorcã

3. Sarcina maximã pe puntea faþã

4. Sarcina maximã pe puntea spate

Sarcina maximã: consultaþi certificatul deînmatriculare.

Sarcina maximã pe pavilion: 100 kg

Remorcã cu frâne

Remorcã fãrã frâne

AVERTIMENT

Caracteristicile funcþionale aleautovehiculului se pot modifica în funcþie degradul de încãrcare ºi de distribuþia sarcinii.

Masa maximãadmisã a remorcii(kg)

Sarcinamaximã pecuplajul detractare (kg)

0-1200 50

1201-1600 75

Masa maximãadmisã a remorcii kg

Sarcinamaximã pecuplajul detractare kg

750 50

11 Date tehnice

251

Specificaþii de motorizare

11

2.4 BIFUEL (CNG) 2.4 2.0T 2.5T 2.4T

Codul tipului motorului1 B5244S2 B5244SG B5244S B5204T5 B5254T2 B52 44T42

Putere furnizatã (kW/rpm) 103/4500 103/5800 125/6000 132/5500 154/5000 162/5500

(cp/rpm) 140/4500 140/5800 170/6000 180/5500 210/5000 220/5500

Cuplu (Nm/rpm) 220/3300 192/4500 225/4500 240/2600-5000 320/1500-4500 350/2100-4000

Nr. de cilindri 5 5 5 5 5 5

Alezaj (mm) 83 83 83 81 83 81

Cursã (mm) 90 90 90 77 93,2 93,2

Capacitate cilindricã (litri) 2,44 2,44 2.,44 1,98 2,52 2,4

Raport de compresie 10,3:1 10,3:1 10,3:1 9,5:1 9,0:1 8,5:1

1Codul de identificare a tipului motorului ºi numãrul de serie pot fi citite de pe motor, vezi pagina 248.

2Thailanda, Malaezia

11 Date tehnice

252

Specificaþii de motorizare

11

T5 D 2.4D D5

Codul tipului motorului1 B5244T5 D5244T7 D5244T5 D5244T4

Putere furnizatã (kW/rpm) 191/5500 92/4000 120/5500 136/4000

(cp/rpm) 260/5500 126/4000 163/5500 185/4000

Cuplu (Nm/rpm) 350/2100-5000 300/1750-2250 340/1750-2750 400/2000-2750

Nr. de cilindri 5 5 5 5

Alezaj (mm) 81 81 81 81

Cursã (mm) 93,2 93,2 93,2 93,2

Capacitate cilindricã (litri) 2,40 2,40 2,40 2,40

Raport de compresie 8,5:1 17,0:1 17,0:1 17,0:1

1Codul de identificare a tipului motorului ºi numãrul de serie pot fi citite de pe motor, vezi pagina 248.

11 Date tehnice

253

Ulei de motor

11

Condiþii dure de funcþionare

În cazul cãlãtoriilor lungi, verificaþi maifrecvent nivelul uleiului:

• dacã tractaþi o rulotã sau o remorcã.

• în regiuni muntoase.

• la viteze mari.

• la temperaturi sub -30 °C sau peste+40 °C

Conducerea autovehiculului în aceste condiþiipoate avea drept consecinþã creºtereatemperaturii uleiului sau a consumului de uleila cote anormale.

De asemenea, verificaþi mai des nivelul deulei, dacã autovehiculul efectueazã frecventcãlãtorii pe distanþe scurte (mai puþin de10 km) la temperaturi exterioare scãzute(sub +5 °C).

Pentru condiþii dure de funcþionare, selectaþiun ulei complet sintetic. Acesta asigurãprotecþie suplimentarã motorului.

Volvo recomandã lubrifianþii Castrol.

Diagrama de vâscozitateIMPORTANT

Pentru a respecta cerinþele privindintervalele de timp destinate reviziilortehnice ale motorului, toate motoarele suntprevãzute din fabricã cu un ulei sinteticspecial adaptat. Alegerea uleiului s-a fãcutcu mare atenþie în funcþie de durata de viaþã,cartacteristicile de pornire, consumul decarburant ºi impactul ecologic.

Pentru a respecta intervalele de timpdestinate reviziei tehnice, este necesarãfolosirea unui ulei aprobat de Volvo. Utilizaþiîntotdeauna ulei din clasa specificatã(consultaþi eticheta din compartimentulmotorului) atât pentru alimentarea cât ºipentru schimbarea uleiului, pentru a nuafecta durata de viaþã a autovehiculului,cartacteristicile de pornire, consumul decarburant ºi impactul ecologic.

Volvo Car Corporation declinã oricerãspundere de garanþie în cazul în care nuse foloseºte ulei de motor din clasa ºi cuvâscozitatea specificate.

11 Date tehnice

254

Ulei de motor

11

Eticheta autocolantã pentru uleiul demotor Dacã eticheta pentru uleiul de motor ilustratãalãturi este situatã în compartimentulmotorului, sunt valabile urmãtoarele indicaþii.Poziþia etichetei este indicatã la pagina 248.

Clasa de ulei: ACEA A3/B3/B4Vâscozitatea: SAE 0W—30

Pentru condiþii dure de conducere, utilizaþiulei din clasa ACEA A5/B5 SAE 0W-30.

Varianta demotorizare

Volum între limitele MIN—MAX (litri) Volum1 (litri)

Bi-fuel(Ali-men-taremixtã)

B5244SG 1,2 5,8

1Inclusiv înlocuirea filtrului.

11 Date tehnice

255

Ulei de motor

11

Eticheta autocolantã pentru uleiul demotor Dacã eticheta pentru uleiul de motor ilustratãalãturi este situatã în compartimentulmotorului, sunt valabile urmãtoarele indicaþii.Poziþia etichetei este indicatã la pagina 248.

Clasa de ulei: ACEA A5/B5

Vâscozitatea: SAE 0W—30

Varianta demotorizare

Volum între limitele MIN — MAX (litri) Volum1 (litri)

2.0T B5204T5

1,2 5,52.4

B5244S

B5244S2

2.4T B5244T42

T5 B5244T5

2.5T B5254T2

D5 D5244T4

2,0 6,22.4D D5244T5

D D5244T7

1 Inclusiv înlocuirea filtrului.2 Thailanda, Malaezia

11 Date tehnice

256

Lichide ºi lubrifianþi

11

Lichid Sistem Volum (litri) Clasa de lichid recomandatã

Ulei de transmisie Transmisie manualã cu 5 trepte (M56/M58) 2,1Ulei de transmisie MTF 97309Transmisie manualã cu 6 trepte (M66) 2

Transmisie automatã (AW55-50, AW55-51) 7,2Ulei de transmisie JWS 3309

Transmisie automatã (TF-80SC) 7

Lichid de rãcire Motor pe benzinã fãrã turbocompresor 8 Lichid de rãcire cu soluþie de agent anticoroziune, vezi ambalajul.Termostatul începe sã se deschidã la: 90 °C la motoarele pe benzinã ºi la82 °C la motoarele diesel.

Motor pe benzinã cu turbocompresor 9

Diesel 12.5

Sistem declimatizare1

Ulei: PAGAgent frigorific R134a (HFC134a)

Lichid de frânã 0,6 DOT 4+

Servodirecþie Sistem:din care rezervorul

0,90,2

Lichid de servodirecþie: WSS M2C204-A sau un produs echivalent.

Lichid de spãlare fãrã spãlare cu înaltã presiune 4,5 Utilizaþi o soluþie de agent antigel recomandat de Volvo pentru temperaturisub punctul de îngheþ.

cu spãlare cu înaltã presiune 6,4

1Masele pot varia în funcþie de varianta de motorizare. Pentru informaþii exacte, contactaþi un atelier Volvo autorizat.

IMPORTANT

Pentru prevenirea deteriorãrii transmisiei,este necesarã utilizarea lichidului detransmisie recomandat. Nu combinaþi cualte lichide de transmisie. Dacã se adaugãlichid de transmisie diferit, contactaþi unatelier Volvo autorizat pentru efectuareaunei revizii tehnice.

NOTÃ

În condiþii normale de conducere, uleiulcutiei de viteze nu necesitã schimbare peîntreaga sa duratã de viaþã. Totuºi, încondiþii dure de conducere, schimbareauleiului poate fi necesarã, vezi pagina 253

11 Date tehnice

257

Carburantul

11

Consum, emisii ºi volum

Motor TransmisieConsumlitri/100 km

Emisii de CO2(g/km)

Volumrezervor(litri)

2.4 B5244S2 Transmisie manualã cu 5 trepte (M56) 8,8 209 70

Transmisie automatã (AW55-51) 9,5 226

Bi-fuel(Alimen-taremixtã)

B5244SG Transmisie manualã cu 5 trepte (M56) 8,7 208 30

Transmisie automatã (AW55-50) 9,5 228

2.4 B5244S Transmisie manualã cu 5 trepte (M56) 8,9 212 70

Transmisie automatã (AW55-51) 9,5 226

2.0T B5204T5 Transmisie manualã cu 5 trepte (M56) 8,9 212 70

Transmisie automatã (AW55-51) 9,5 227

2.5T B5254T2 Transmisie manualã cu 5 trepte (M56) 9,1 217 70

Transmisie automatã (AW55-51) 9,8 234

AWD Transmisie manualã cu 5 trepte (M58) 9,7 232 72

Transmisie automatã (AW55-51) 10,2 244

2.4T B5244T41 – – – 70

T5 B5244T5 Transmisie manualã cu 6 trepte (M66) 9,3 220 70

Transmisie automatã (AW55-51) 9,8 234

1Pentru anumite þãri

11 Date tehnice

258

Carburantul

11

Motor Transmisie Consumlitri/100 km

Emisii de CO2(g/km)

Volumrezervor(litri)

D5 D5244T4 Transmisie automatã (TF-80SC) 7,5 199 70

Transmisie manualã cu 6 trepte (M66) 6,6 174

2.4D D5244T5 Transmisie automatã (TF-80SC) 7,5 199

Transmisie manualã cu 6 trepte (M66) 6,6 174

Transmisie manualã cu 5 trepte (M56) 6,4 169

D D5244T7 Transmisie manualã cu 5 trepte (M56) 6,4 169

11 Date tehnice

259

Carburantul

11

Consumul de carburant ºi emisiile dedioxid de carbon

Valorile oficiale ale consumului de carburantse bazeazã pe un ciclu de utilizare standardconformDirectivei UE 80/1268 comb. Valorileconsumului de carburant pot fi modificatedacã autovehiculul este dotat cuechipamente suplimentare care afecteazãmasa autovehiculului. Consumul decarburant poate fi afectat de stilul deconducere ºi de alþi factori non-tehnici.Consumul de carburant creºte, iar putereafurnizatã scade în cazul utilizãrii carburantuluicu cifra octanicã de 91 RON.

BenzinãMajoritatea motoarelor pot funcþiona cubenzinã cu cifrele octanice 91, 95 ºi 98 RON.

• Benzina cu cifra octanicã de 91 RON nutrebuie utilizatã pentru motoare cu 4cilindrii ºi poate fi folositã numai în cazuriexcepþionale pentru alte motoare.

• Benzina cu cifrã octanicã de 95 RONpoate fi utilizatã pentru conducerea încondiþii normale.

• 98 Benzina cu cifrã octanicã 98 RON esterecomandatã pentru eficienþã maximã ºiconsum minim.

În cazul conducerii autovehiculului latemperaturi exterioare de peste +38 °C, esterecomandatã utilizarea carburantului cu cifraoctanicã cea mai mare posibil pentru abeneficia de performanþe maxime ºieconomie de carburant.

Benzinã - Standard EN 228

Motoare dieselSistemul de alimentare al motorului dieseleste sensibil la agenþii contaminanþi. Utilizaþimotorinã numai de la companiile petrolierecunoscute, vezi pagina 185.

Carburant diesel-Standardul EN 590 sau JISK2204

NOTÃ

Factori precum condiþiile meteo extreme,tractarea unei remorci sau deplasarea pesuprafeþe situate la mare înãlþime, împreunãcu clasa de carburant, pot afectaperformanþele autovehiculului.

IMPORTANT

Folosiþi întotdeauna benzinã fãrã plumbpentru a nu deteriora convertorul catalitic.Pentru pãstrarea valabilitãþii garanþiei Volvo,nu amestecaþi niciodatã alcool cu benzinãdeoarece sistemul de alimentare poate fideteriorat.

11 Date tehnice

260

Convertorul catalitic

11

Informaþii generale

Scopul convertorului catalitic este acela de aepura gazele de eºapament. Acesta estesituat pe traseul de evacuare a gazelor deeºapament, în apropierea motorului, astfelîncât sã atingã rapid temperatura de lucru.Convertorul catalitic constã dintr-un bloc (dinceramicã sau metal) prevãzut cu canale.Pereþii canalelor sunt placaþi pe interior cu unstrat subþire din platinã, rodiu ºi paladiu.Aceste metale au rolul de catalizatori,respectiv, participã ºi accelereazã o reacþiechimicã fãrã a fi consumaþi în acest proces.

Senzorul de oxigen al sondeiLambdaTM

Sonda lambda este o componentã a unuisistem de control destinat reducerii emisiilorde noxe ºi îmbunãtãþirii economiei decarburant.

Senzorul de oxigen monitorizeazã conþinutulde oxigen din gazele de eºapament evacuatedin motor. Aceastã valoare este transmisãunui sistem electronic care controleazãcontinuu supapele de injecþie. Raportul deamestec este reglat permanent. Aceastãreglare permanentã creeazã condiþii optimepentru o combustie eficientã ºi, în combinaþiecu convertorul catalitic cu trei cãi, reduce

emisiile de noxe (hidrocarburi, monoxid decarbon ºi oxizi de azot).

11 Date tehnice

261

Sistemul electric

11

Informaþii generale

Sistem cu tensiunea de alimentare de 12 V ºialternator cu regulator de tensiune. Sistemmonopolar în care caroseria ºi bloculmotorului sunt utilizate drept conductoare.

Bateria

Pentru înlocuirea bateriei, utilizaþi o baterienouã cu aceeaºi capacitate de pornire la receºi cu o capacitate de rezervã ca ºi bateriaoriginalã (vezi eticheta de pe baterie).

Tensiune 12 V 12 V 12 V

Capacitate de pornire la rece (CCA) 590 A 600 A1 700 A2

Capacitate de rezervã (RC) 100 min 120 min 135 min

Capacitate (Ah) 60 70 80

1Autovehicule dotate cu sistem audio High Performance.

2Autovehicule dotate cu motor diesel, funcþie keyless drive (conducere fãrã cheie), sistem audioPremium Sound, sistem de încãlzire alimentat cu carburant sau RTI.

11 Date tehnice

262

Sistemul electric

11

Becuri

Becuri Putere în W Fasung

Fazã scurtã 55 H7

Bi-Xenon 35 D2S

Fazã lungã 55 HB3

Lãmpi de frânã, lãmpi de marºarier, lampã de ceaþã spate 21 BA15s

Semnalizatoare de direcþie faþã/spate (galben) 21 BAU15s

Lãmpi de poziþie spate, lãmpi de poziþie lateraleposterioare

5 BAY15d

Lãmpi de acces, iluminarea compartimentului pentrubagaje, lampa de iluminare a plãcuþei de înmatriculare

5 SV8.5

Oglindã de curtoazie 1.2 SV5.5

Lãmpi de poziþie spate/lãmpi de parcare, lãmpi de poziþielaterale faþã

5 W2.1x9.5d

Semnalizatoare de direcþie în oglinzile exterioare (galben) 5 W2.1x9.5d

Proiectoare de ceaþã 55 H11

Lampã pentru iluminarea torpedoului 3 BA9

11 Date tehnice

263

11

Index alfabetic

264

AABS ...........................................................122

Defecþiune a sistemului ABS ..................42Aburire

acces la geamuri ...................................70funcþie de temporizare, ECC ..................76îndepãrtare cu funcþie de degivrare .73, 75lunetã .....................................................73

AC .........................................................72, 75

Aer condiþionat ......................................72, 75

ECC ........................................................74informaþii generale ..................................70

Agent frigorific .............................................70

Airbag

pe partea ºoferului ºi a pasageruluidin faþã ...................................................15

Airbaguri laterale .........................................20

Airbaguri laterale (SIPS) .............................20

Alarmã

activare .................................................104activare automatã a alarmei .................104dezactivare ...........................................104dezactivare alarmã declanºatã ............104informaþii generale ................................104lampã de control ...................................105

Alimentare cu carburant

alimentare ............................................112buºon rezervor .....................................112

Anvelope

anvelope de iarnã ................................ 157anvelope de varã ºi de iarnã ............... 158caracteristici funcþionale ...................... 156indicarea dimensiunilor ........................ 156indicatoare de uzurã ............................ 157indici de vitezã ..................................... 156informaþii generale ............................... 156presiune ecologicã .............................. 160repararea anvelopelor perforate .......... 167sens de rotaþie ..................................... 158sistem de monitorizare a presiuniiîn anvelope .......................................... 163

Anvelope de iarnã ..................................... 157

Anvelope utilizabile perforate ................... 164

Apelare rapidã .......................................... 236

AUTO CLIMATIZARE ................................. 74

AWD ......................................................... 121

BBarã de tractare, vezi Echipamentul de tractare134

Bateria

îngrijire ................................................. 191înlocuire ............................................... 192înlocuirea bateriei telecomenzii ............. 98pornire asistatã ..................................... 131simboluri pe baterie ............................. 191suprasolicitare ...................................... 111

Becuri

date tehnice ......................................... 262înlocuire ............................................... 193

BLIS .................................................... 46, 149

Brichetã ....................................................... 46

Busolã ......................................................... 61

calibrare ................................................. 63setarea zonei ......................................... 62

CCãutare PI ................................................. 221

Cablu

conducerea autovehicululuicu remorcã ataºatã .............................. 132de remorcare ....................................... 134masa remorcii ...................................... 250

Capotã ...................................................... 184

Capotã portbagaj

conducerea cu capota portbagajuluideschisã ............................................... 110încuiere automatã .................................. 99încuiere/descuiere ................................. 96

Carburant

alimentare ............................................ 112consum ................................................ 257economie de carburant ........................ 159ecran pentru consumul de carburant ..... 52filtru de carburant ................................. 185sistem de alimentare ............................ 185sistem de încãlzire ................................. 79

Cârligul pentru haine ................................... 89

Index alfabetic

265

Capacitãþi ..................................................256

Cartela SIM ...............................................234

Cartele SIM duble .....................................244

Casetofon sistem HU-450 .........................226

CD-player sistem HU-650 .........................227

Centurã de siguranþã ...................................12

femei însãrcinate ....................................13pretensionator de centurã ......................14

Ceruire ......................................................175

Chei de contact .........................................115

Cheie ...........................................................96

telecomandã ...........................................96Cifra octanicã a benzinei ...........................259

Ciobituri ºi zgârieturi provocate de pietre ..177

Cod de identificare a autovehiculului ........248

Coduri de culoare pentru vopsea ..............177

Coliziune

airbaguri de tip cortinã ............................22senzori de coliziune ................................22

Coliziune .....................................................22

Compartiment bagaje

încãrcare ..............................................141încuiere ..................................................47suport pentru genþi .................................92

Compartiment motor .................................184

Computer de bord .......................................52

Condens ....................................................185

Conducere în timpul sezonului rece ..........114

Conducerea autovehiculului

condiþii dure de conducere .................. 186conducere cu capota portbagajuluideschisã .............................................. 110conducere economicã ......................... 110conducere pe carosabil alunecos ........ 110cu remorcã .......................................... 132pe suprafeþe inundate .......................... 110sistem de rãcire .................................... 111

Consum mediu de carburant ...................... 52

Contor de parcurs ....................................... 40

Control activ al derapãrii ........................... 124

Control climatizare, informaþii generale ...... 70

Control stabilitate ...................................... 124

Control tracþiune ....................................... 124

Convertor catalitic...................................... 260

recuperare ........................................... 129Copii

scaune de siguranþã pentru copiiºi airbaguri ............................................. 26

Copii

echipament de siguranþã ....................... 26poziþia în autovehicul, tabel ................... 29scaune de siguranþã pentru copiiºi airbaguri laterale ................................ 20siguranþã ................................................ 30sistem de blocare de siguranþãpentru copii .......................................... 103

Covoare ...................................................... 82

Cric ............................................................ 161

Curãþare

centuri de siguranþã ............................. 176spãlãtorie auto ..................................... 174spãlãtorie automatã ............................. 174strat hidrofug ........................................ 175tapiþerie ................................................ 176

Curat în interior ºi în exterior ......................... 8

DDate privind autovehiculul ......................... 182

Degivrare lunetã .......................................... 48

Degivrator ................................................... 73

lunetã ..................................................... 73Degivrator oglinzi exterioare ....................... 73

Descuiere

din exterior ............................................. 99din interior ............................................ 100fãrã cheie ............................................... 99

Deschidere de urgenþã a trapei de accesla buºonul rezervorului ............................... 113

Detectori sistem de alarmã ......................... 47

Dispozitiv antidemarare ...................... 96, 115

Dispozitiv electronic antidemaraj ................ 96

Distribuþia aerului ........................................ 77

ECC ....................................................... 75Distribuþia aerului, A/C ................................ 73

DSTC, vezi ºi sistemul de control al stabilitãþii

Index alfabetic

266

dezactivare/activare .............................124simbol .....................................................44

DSTC, vezi de asemenea ºi sistemulde stabilitate ................................................46

simbol .....................................................44Duze de ventilaþie pe planºa de bord ..........71

EEchipament de tractare

date tehnice .........................................135demontare ............................................139informaþii generale ................................134instalare ................................................136

EEC, sistem electronic de controlal climatizãrii ................................................70

Emisii .........................................................257

dioxid de carbon ...................................259

FFaruri .........................................................194

dezactivare/activare ...............................49spãlãtor de faruri ....................................54

Faruri active Bi-Xenon, ABL ........................48

Faruri auxiliare ............................................47

Fasung becuri

amplasare becuri ..................................199demontare ............................................199lampã iluminare plãcuþã de înmatriculare ..198

Fazã lungã - claxon optic ...........................51

Fazã lungã .................................................. 51

comutare ºi iluminare ............................ 51dezactivare/activare .............................. 49

Fazã scurtã ................................................. 49

Femei însãrcinate, siguranþã ...................... 13

Filtru de particule ................................ 45, 114

Filtru de particule diesel ............................ 114

Filtru diesel ............................................... 185

Frânã de parcare .................................. 43, 56

Frânã de parcare ................................... 43, 56

Frâne, frâna de parcare .............................. 56

Funcþia de blocare .............................. 47, 101

dezactivare temporarã ......................... 102Funcþia de blocare .................................... 117

Funcþii audio

HU-450/650/850 .................................. 215Funcþii disponibile în cursul unui apel ....... 236

Funcþii radio

HU-450 ................................................ 219HU-650/850 ......................................... 220informaþii generale ............................... 218

Funcþiile telecomenzii ................................. 97

GGaz oxihidrogen ....................................... 131

Geamuri acþionate electric .......................... 58

banchetã spate ...................................... 60blocare ................................................... 59

scaun pasager din faþã .......................... 59

HHU-450, prezentare generalã ................... 212

HU-850, prezentare generalã ................... 214

IIluminare

exterioarã ............................................... 49faruri active Bi-Xenon ............................ 48fazã lungã/fazã scurtã ............................ 51fazã scurtã ............................................. 49iluminare automatã ................................ 84iluminare automatã, fazã scurtã ............. 49iluminare de proximitate ......................... 51în habitaclu ............................................ 84înlocuire becuri, informaþii generale ..... 193lãmpi de ceaþã spate .............................. 50lãmpi de lecturã ..................................... 84lãmpi de poziþie ...................................... 49panou de iluminare ................................ 49reglare faruri .......................................... 49reglarea fasciculului farurilor pentru traficpe partea dreaptã/stângã, ABL .............. 48specificaþii becuri ................................. 262

Iluminare habitaclu ...................................... 84

Iluminare instrumente de bord .................... 49

Iluminare de proximitate .............................. 51

Iluminare, înlocuirea becurilor

compartiment pentru bagaje ................ 197

Index alfabetic

267

faþã .......................................................193fazã lungã ............................................195fazã scurtã ............................................194lãmpi de acces .....................................200lãmpi de parcare ..................................195lãmpi de poziþie ....................................195lãmpi de poziþie laterale .......................197lampã de ceaþã .....................................197lampã de iluminare a oglinziide curtoazie ..........................................200lampã spate ..........................................199poziþia becurilor în suport .....................199semnalizatoare de direcþie ...................196

Indicarea dimensiunilor .............................156

Indicator nivel carburant ..............................40

Indicator temperaturã exterioarã ...........40, 41

Indici de vitezã a anvelopelor ....................156

Inel de remorcare ......................................129

ÎÎncãlzire

scaune faþã ......................................73, 75Încãlzire scaune faþã ....................................48

Încãrcare

informaþii generale ................................141sarcinã utilã ..........................................141

Încuiere .......................................................99

descuiere ................................................99din exterior .............................................99din interior ............................................100

Încuiere automatã ....................................... 99

Îngrijire autovehicul, tapiþerie din piele ..... 176

Întreþinere, protecþie anticoroziune ........... 178

KKick-down, transmisie automatã ............... 120

LLame ºtergãtoare de parbriz

înlocuire, parbriz ................................. 190Lampã de avertizare

sistem de control al stabilitãþiiºi tracþiunii ........................................... 124

Lampã de avertizare, sistemul de airbaguri 14

Lampã indicatoare .................................... 105

Lãmpi de control ºi avertizare ................... 125

lãmpi de avertizare ................................ 42Lãmpi de lecturã ......................................... 84

Lãmpi de parcare ........................................ 49

Lãmpi de poziþie ......................................... 49

Leziuni datorate impactului din spate- sistemul WHIPS ....................................... 23

Lichid de ambreiaj, verificare ºi adãugare 189

Lichid de rãcire, verificare ºi adãugare ..... 188

Lichid de servodirecþie, verificareºi adãugare ............................................... 189

Lichid de spãlare, adãugare ..................... 188

Lichid rãcire, adãugare ............................. 188

Lichide ºi uleiuri

verificãri ............................................... 186Lichidul de frânã, verificare ºi adãugare ... 189

Limitare acces ........................................... 101

Lustruire .................................................... 175

MMasã proprie ............................................ 250

Masa maximã admisã ............................... 250

Mecanism de blocare a volanului .............. 115

Memorare posturi radio ............................. 219

Mesaje afiºate ............................................. 45

Mod de aºteptare pentru telefon ............... 234

Motoare diesel .......................................... 185

Motor ......................................................... 184

NNumãr IMEI ............................................... 244

OOglindã retrovizoare interioarã .................... 61

Oglinzi exterioare ........................................ 61

degivrator ............................................... 48interiorul autovehiculului ........................ 61portierã ............................................. 47, 64

Oglinzi exterioare ........................................ 64

degivrator ............................................... 64

PPACOS (Comutator de anulare a airbagului

Index alfabetic

268

pentru pasager) ...........................................18

Panou de comandã situat pe portieraºoferului .......................................................58

Panou de instrumente mixt .........................40

Panou de relee/panou de siguranþe

în habitaclu ...................................204, 205panou în compartimentul motorului ......202panou în portbagaj ...............................207

Pernã de înãlþare integratã ..........................30

Pernã de înãlþare

pliere ......................................................31ridicare ...................................................30

Pete ...........................................................176

Pornire asistatã .........................................131

Pornire la rece, transmisie automatã ........117

Pornire motor ............................................114

Presiune ECO

economie de carburant ........................159tabel .....................................................160

Presiune ulei, vezi de asemenea uleiulde motor ......................................................43

Presiunea

în anvelope ..........................................159Pretensionator de centurã ...........................14

Prezentare generalã a sistemului.......212, 214

Prezentare generalã a instrumentelor

autovehicul cu volanulpe partea dreaptã ...................................38

autovehicul cu volanul pe partea stângã 36Prizã brichetã, scaune spate ...................... 57

Prizã electricã

banchetã spate ...................................... 57consolã centralã .................................... 46

Program de revizii tehnice ........................ 182

Protecþie anticoroziune ............................. 178

Protecþie anti-prindere, trapã ...................... 66

RRabatare spãtar banchetã ........................... 91

Receptor ................................................... 235

Recirculare aer

A/C ........................................................ 73ECC ....................................................... 76

Recuperare ............................................... 129

Reducerea automatã a intensitãþiiluminoase ................................................... 61

Reglare fascicul faruri .............................. 143

Reglare gardã la sol ................................. 133

Reparare de urgenþã a anvelopelorperforate .................................................. 167

Roþi

demontare ........................................... 165montare ............................................... 166

Roatã de rezervã ...................................... 161

roatã de rezervã de uz temporar ......... 162

SScaun

scaun reglabil electric ............................ 83Scaun reglabil electric ................................. 83

Scaune

setare manualã ...................................... 82Scaune de siguranþã recomandatepentru copii, tabel ........................................ 29

Schimbãtor CD extern ............................... 229

Scule ......................................................... 161

Selectarea posturilor de radio ................... 218

Semnalizatoare de direcþie ......................... 51

Senzor de ploaie ......................................... 53

Servodirecþie ............................................. 115

Servodirecþie asistatã în funcþie de vitezã . 115

Setarea ceasului ......................................... 41

Setãri control climatizare

AUTO ..................................................... 74Siguranþã la bord ......................................... 12

sisteme de siguranþã, tabel ................... 25Siguranþe

informaþii generale ............................... 201panou în compartimentul motorului ..... 202panou în habitaclu ....................... 204, 205panou în portbagaj ............................... 207schimbare ............................................ 201

Sistem adaptiv .......................................... 117

Index alfabetic

269

Sistem de asistare a parcãrii ...............47, 127

senzori pentru sistemul de asistarea parcãrii ..............................................128

Sistem blocare treaptã marºarier, transmisiecu cinci trepte ............................................116

Sistem de atenþionare pentru purtarea centuriide siguranþã ................................................13

Sistem de control al stabilitãþii ...................124

Sistem de control al tracþiunii ....................124

Sistem de rãcire ........................................111

Sistem de emisii, indicator defecþiuni ..........43

Sistem de fixare ISOFIX ..............................32

Sistem de încãlzire

baterie ºi carburant ................................79informaþii generale ..................................78parcare în pantã .....................................78setare interval .........................................79

Sistem SRS

informaþii generale ..................................16Sistem suplimentar de încãlzire ..................79

Sistem telefonic .........................................232

Sistem de frânare ..............................122, 189

Sistemul WHIPS ..........................................23

scaun de siguranþã pentru copii/pernãde înãlþare ..............................................23

Sondã lambda ...........................................260

SOOT FILTER FULL (FILTRU DEPARTICULE PLIN) ....................................114

Spãlãtoare

pentru faruri ........................................... 54pentru parbriz ........................................ 54

Spãlãtorie auto ......................................... 174

Spãlãtorie automatã ................................. 174

Spãlare autovehicul .................................. 174

Spaþii de depozitare din habitaclu ......... 86, 87

Specificaþii de motorizare ......................... 251

SST – anvelope cu rulare pe panã ........... 164

STC .......................................................... 124

Suport pentru sticle scaune spate .............. 89

Suspensii active –FOUR-C ....................... 126

Suspensii active .......................................... 46

ªªtergãtoare ºi spãlãtoare de parbriz .......... 53

ªtergãtoare de parbriz

senzor de ploaie .................................... 53spãlãtoare .............................................. 54

ªtergere intermitentã .................................. 53

TTahometru .................................................. 40

Tapiþerie autovehicul ................................ 176

Tapiþerie din piele, instrucþiuni de spãlare 176

Telecomandã .............................................. 96

funcþii ..................................................... 96înlocuirea bateriei .................................. 98

Temperaturã

habitaclu, sistem electronic de control alclimatizãrii .............................................. 74habitaclu, sistem manual de control alclimatizãrii .............................................. 72temperaturã realã .................................. 70

Tempomat ................................................... 55

Tetierã

banchetã spate ...................................... 91Tetiere

pliere ...................................................... 47Texte marcate cu atenþionarea"Avertisment!" ............................................... 6

Texte marcate cu atenþionarea "Important!" .6

Texte marcate cu atenþionarea "Notã" .......... 6

Torpedo ....................................................... 89

încuiere ................................................ 101TPMS –sistem de monitorizare a presiuniiîn anvelope ............................................... 163

Tracþiune integralã .................................... 121

Tractare ..................................................... 129

Transmisie

automatã .............................................. 117manualã ............................................... 116

Transmisie automatã ................................ 117

butonul W ............................................. 119remorcã ................................................ 132sisteme de siguranþã ........................... 117tractarea ºi eliberarea unui autovehicul

Index alfabetic

270

blocat ...................................................129Transmisie manualã ..................................116

Trapã ...........................................................65

parasolar ................................................66protecþie anti-prindere ............................66

Trapã cu parasolar ......................................66

Triunghi reflectorizant ................................161

UUlei de motor .............................................186

capacitãþi ..............................................254clasa uleiului .........................................253condiþii dure de conducere ...................253filtru ......................................................186presiunea uleiului ....................................43schimbare .............................................186

Unghi mort (BLIS) .....................................149

VVentilaþie ....................................................71

Ventilator

AC ..........................................................73ECC ........................................................75

Verificãri

lichide ºi uleiuri .....................................186Vitezometru .................................................40

Volan

reglarea volanului ...................................56tastaturã pe partea stângã .....................55

tempomat .............................................. 55Volumul rezervorului ................................. 257

Volumul telefonului ................................... 237

Vopsea

deteriorarea ºi remedierea stratuluide vopsea ............................................ 177

Vopsea

coduri de culoare ................................. 177


Recommended