+ All Categories
Home > Documents > Manual Resurse Umane p1

Manual Resurse Umane p1

Date post: 01-Dec-2015
Category:
Upload: alexandra-popa
View: 98 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
82
Transcript
Page 1: Manual Resurse Umane p1
Page 2: Manual Resurse Umane p1
Page 3: Manual Resurse Umane p1

Scopul şi modul de folosire a manualului 1

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

scopul şi modul de folosire al manualului

Ce conţine Manualul de Management al Resurselor Umane?

Acest Manual oferă un ghid cuprinzător pentru managementul resurselor umane în administraţia publică. Scopul Manualului este de a stabili şi menţine, într-un mod uniform, standarde înalte ale practicii de managementul resurselor umane în cadrul administraţiei publice, şi de a ajuta astfel la construirea unei administraţii publice moderne, profesionale, dedicate deservirii eficiente a întregii populaţii a României.

Manualul reprezintă o culegere de bune practici care oferă îndrumări şi indicaţii referitoare la modul în care poate fi implementat cadrul legislativ. Acesta are valoare orientativă, urmărirea îndeaproape a procedurilor prezentate nefiind obligatorie.

Manualul conţine:

Capitole introductive ▪ : O serie de capitole aflate la începutul Manualului prezentând teme generale care pun bazele procedurilor prezentate în a doua parte a Manualului.

Procedurile de Managementul Resurselor Umane ▪ . Aceste proceduri detaliate oferă îndrumări şi indicaţii referitoare la modul în care reglementările conţinute în cadrul legal trebuie să fie implementare la nivel practic, de zi cu zi.

Legislaţia referitoare la administraţia publică ▪ . Ín cadrul acestui manual este cuprinsă legislaţia care stă la baza activităţilor de managementul resurselor umane în cadrul funcţiei publice în România. Ín cadrul procedurilor se face referire la articolele relevante de legislaţie pentru activităţile prezentate. De asemenea, la sfârşitul Manualului este inclusă o listă a tuturor actelor normative care reglementează funcţia publică şi funcţionarii publici.

Care este scopul şi cine ar trebui să utilizeze Manualul?

Politicienii şi funcţionarii publici sunt în aceeaşi măsură obligaţi să respecte legislaţia ce se referă la administraţia publică şi procedurile de managementul resurselor umane care rezultă din aceasta. Prezentul Manual este un document deschis, elaborat astfel încât să fie accesibil tuturor.

Manualul va ajuta ▪ reprezentanţii aleşi şi consilierii politici ai acestora să înţeleagă principiile care stau la baza managementului resurselor umane în administraţia publică; îi va ajuta de asemenea în stabilirea unor relaţii de lucru eficiente şi profesionale cu funcţionarii publici.

Secretarii de stat şi secretarii generali ▪ vor considera Manualul ca fiind esenţial pentru realizarea atribuţiilor autorităţii sau instituţiei la care sunt încadraţi şi în exercitarea rolurilor de conducere şi management în raport cu funcţionarii publici de care sunt responsabili.

Pentru ▪ managerii de resurse umane şi specialiştii din departamentele de resurse umane Manualul va constitui principalul document operaţional care îi va îndruma în înde-plinirea atribuţiilor, şi va contribui la realizarea procedurilor şi practicilor de management al resurselor umane în mod legal, echitabil, eficient şi eficace.

Funcţionarii publici de conducere ierarhici ▪ vor găsi Manualul util în gestionarea şi coordonarea cotidiană a funcţionarilor publici de care sunt responsabili şi astfel îi va ajuta la stabilirea unui mediu de muncă eficient, bine administrat.

Page 4: Manual Resurse Umane p1

2 Scopul şi modul de folosire a manualului

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fiecare ▪ funcţionar public va considera Manualul un ghid foarte util pentru drepturile şi responsabilităţile sale în calitate de angajat.

În sens mai larg, Manualul va furniza ▪ organizaţiilor din societatea civilă, agenţiilor internaţionale de finanţare şi mass-media informaţii şi detalii referitoare la principiile şi practicile care guvernează managementul resurselor umane în administraţia publică din România.

Cum se utilizează Manualul?

Manualul conţine următoarele secţiuni:

I. Capitole generale introductive: Managementul resurselor umane în context

II. Procedurile de managementul resurselor umane: ghid pas cu pas pentru activită-ţile de MRU

III. Documente standard utilizate pentru a implementa activităţile procedurilor: sunt ataşate numai acele documente standard de interes pentru managerii de resurse umane şi specialiştii din departamentele de resurse umane

IV. Studii de caz: excepţii, situaţii unice, condiţii complexe şi modul lor de abordare

Fiecare secţiune are un cuprins şi mai există şi un cuprins principal la începutul Manualului.

Secţiunile conţin trimiteri la alte secţiuni, astfel încât corelaţiile dintre legislaţie şi proceduri pot fi sesizate imediat. Aceasta înseamnă ca utilizatorul care caută un anumit aspect al legislaţiei refe-ritoare la administraţia publică poate găsi rapid procedura relevantă de managementul resurselor umane; şi utilizatorul care caută o anumită procedură de managementul resurselor umane poate identifica imediat legislaţia relevantă din care rezultă procedura. Cuprinsul principal permite uti-lizatorului să afle unde apare un anumit subiect în fiecare dintre secţiuni.

Exemple de utilizare a Manualului:

Cum găsesc procedura de recrutare?

Căutaţi în cuprinsul Secţiunii II. Acesta vă va furniza numărul paginii pentru procedura de recrutare.

Cum aflu care parte din legislaţie reglementează recrutarea?

Urmărind secvenţa de activităţi din tabelul de proce-dură veţi descoperi în coloana din partea stângă a tabe-lului articolele de legislaţie relevante pentru recrutare.

Cum aflu ce documente standard şi studii de caz se referă la recrutare?

Urmărind secvenţa de activităţi din tabelul de proce-dură veţi găsi în coloanele din partea dreaptă a tabe-lului referire la documentele standard şi la studiile de caz (unde e cazul).

Amendamente viitoare

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) este responsabilă de actualizarea şi întreţinerea acestui Manual în funcţie de modificarea legislaţiei.

ANFP va revizui în mod regulat politicile şi practicile privind funcţionarii publici pentru a se asigura că se menţin eficiente şi adecvate pentru administraţia publică pe măsura evoluţiei acesteia, şi pentru a asigura alinierea la progresele din cadrul bunelor practici moderne în managementul resurselor umane.

Vor fi emise periodic amendamente la Manual pentru a reflecta orice modificări ale legislaţiei ce se referă la administraţia publică şi care influenţează procedurile de managementul resurselor umane.

Page 5: Manual Resurse Umane p1

Scopul şi modul de folosire a manualului 3

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Manualul conţine următoarele capitole şi proceduri:

Secţiunea I

Capitolul 1: Scopul şi modul de folosire a manualului

Capitolul 2: MRU în contextul reformei administraţiei publice

Capitolul 3: Roluri şi responsabilităţi în MRU în funcţia publică

Capitolul 4: Sprijinul acordat de ANFP reprezentanţilor MRU ai autorităţilor şi instituţiilor publice

Capitolul 5: Cadrul legislativ al MRU în funcţia publică

Capitolul 6: MRU – un sistem integrat de proceduri

Secţiunea II

Procedura 1: Structura autorităţilor şi instituţiilor publice

Procedura 2: Managementul carierei funcţionarilor publici

Procedura 3: Planul de ocupare a funcţiilor publice

Procedura 4: Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici

Procedura 5: Standardizarea condiţiilor de ocupare

Procedura 6: Promovarea funcţionarilor publici

Procedura 7: Mobilitatea funcţionarilor publici

Procedura 8: Dosarul profesional

Procedura 9: Baza de date a funcţionarilor publici

Procedura 10: Evaluarea performanţelor funcţionarilor publici

Procedura 11: Drepturi, responsabilităţi şi îndatoriri. Comisia paritară

Procedura 12: Etica şi codul de conduită

Procedura 13: Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici

Procedura 14: Petiţii

Procedura 15: Stabilirea necesarului de formare profesională

Procedura 16: Sistemul de salarizare şi pensii

Procedura 17: Egalitatea de şanse şi tratament

Graficul următor ilustrează tematica manualului şi relaţiile dintre capitolele părţii introductive şi procedurile de MRU.

Page 6: Manual Resurse Umane p1

4 Scopul şi modul de folosire a manualului

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fig. 1. Legăturile între secţiunile Manualului de MRU

Page 7: Manual Resurse Umane p1

MRU în contextul reformei administraţiei publice 5

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

managementul resurselor umane în contextul reformei administraţiei publice

Către ce trebuie/ne propunem să ne îndreptăm

Reforma în administraţia publică trebuie să conducă la o profesionalizare a activităţii desfă-şurate în autorităţile publice, precum şi la o schimbare a valorilor şi a modului de acţiune a funcţionarilor publici, la dezvoltarea unei concepţii manageriale caracteristice unei adminis-traţii publice moderne.

Un Serviciu Public modern necesită schimbarea culturii MRU prin trecerea de la manage-mentul de personal la managementul resurselor umane. În consecinţă, componenta de resurse umane va deveni o competenţă esenţială pentru toate persoanele cu funcţie de con-ducere din administraţia publică. Transferul de responsabilităţi pentru managementul resurselor umane către managerii de linie are consecinţe importante pentru responsabilii cu gestiunea resurselor umane, care vor avea un rol vital în a oferi managerilor de linie sfaturi şi în-drumări profesionale şi în a asigura focalizarea sistemului şi procedurilor de resurse umane asupra obiectivelor strategice ale organizaţiei.

Unde suntem în momentul de faţă

Strategia de Dezvoltare a Funcţiei Publice din România, aflată în stadiul de proiect din anul 2007, identifică principalele probleme în domeniul funcţiei publice:

„Inexistenţa unui sistem unitar de salarizare motivant şi transparent care, corelat cu 1. lipsa unor politici de resurse umane eficiente, conduce la creşterea gradului de demoti-vare a funcţionarilor şi, astfel, la apariţia a cel puţin două riscuri majore:

a. confruntarea cu o mare fluctuaţie a funcţionarilor publici;

b. stagnarea şi/sau scăderea performanţelor profesionale ale acestora.

Slaba dezvoltare a departamentelor de resurse umane din cadrul autorităţilor şi insti-2. tuţiilor publice. Un prim efect al acestei probleme îl constituie neaplicarea unitară şi/sau nerespectarea legislaţiei în vigoare referitoare la funcţia publică. Un al doilea efect îl constituie slaba capacitate de gestionare a resurselor umane;

Capacitatea administrativă insuficientă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 3. raportată la natura şi volumul sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească. Menţionăm şi lipsa unei colaborări directe întărite cu autorităţile şi instituţiile publice, ceea ce deter-mină limitarea rolului ANFP în procesul de management al funcţiei publice;

Imaginea deteriorată a funcţionarilor publici încadrată în cea a administraţiei publice 4. în general. Imaginea funcţionarilor publici şi a administraţiei publice este determinată de percepţia cetăţenilor cu privire la evoluţia factorului corupţiei precum şi a rezis tenţei funcţionarilor publici la acesta. De asemenea, calitatea, eficienţa şi promptitudinea fur-nizării serviciilor către cetăţeni reflectă opinia acestora şi imaginea mai puţin favora­bilă, care le este asociată.“

Linii strategice pentru a ne îndrepta către ce ne-am propus

Obiectivele cheie ale reformei în administraţia publică (RAP), menţionate în Strategia Actualizată a Guvernului României cu privire la accelerarea reformei în administraţia publică, adoptată prin Hotărârea de Guvern Nr. 699/2004, sunt următoarele:

Page 8: Manual Resurse Umane p1

6 MRU în contextul reformei administraţiei publice

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

1. Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de recrutare, evaluare şi promovare bazat pe merite şi competenţe;

2. Crearea şi implementarea unui sistem unic de salarizare pentru funcţionarii publici, care să fie motivant, simplu şi transparent pentru a putea reflecta importanţa şi rezultatele activităţilor desfăşurate şi pentru a atrage şi a păstra funcţionarii publici competenţi în cadrul sistemului administraţiei publice;

3. Consolidarea capacităţii instituţionale a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în vederea elaborării, implementării, monitorizării şi coordonării aplicării politi-cilor referitoare la managementul resurselor umane în cadrul funcţiei publice;

4. Modernizarea managementului resurselor umane.

Crearea unui cadru adecvat pentru atingerea obiectivelor propuse

Astfel, paralel cu cadrul legislativ, managementul public reprezintă suportul teoretic şi practic necesar implementării schimbărilor în cadrul autorităţilor publice. Pe când, manage-mentul resurselor umane, ca parte a sistemului managementului public, reprezintă compo-nenta funcţională şi operaţională a aplicării legislaţiei din domeniul administraţiei publice.

Cadrul legislativ, prezentat în Secţiunea I, Capitolul 5, a evoluat în ultimii ani către un ¾instrument flexibil şi eficient pentru funcţionarii publici şi funcţia publică. Dezvoltarea cadrului legal din România a dus la alinierea acestuia la procedurile şi bunele practici existente, totuşi este loc pentru o consolidare continuă a MRU ca o „funcţie“ profesională în cadrul sectorului public din România. Nu este însă de neglijat pasul imediat următor creării cadrului legislativ, şi anume aplicarea unitară şi coerentă a prevederilor legale re-feritoare la funcţia şi funcţionarii publici.

Cadrul instituţional ¾ creat pentru implementarea legislaţiei relevante este prezentat în Secţiunea I, Capitolele 3 şi 4. Rolurile şi responsabilităţile în domeniul managementului operativ al resurselor umane sunt împărţite între ANFP şi autorităţile şi instituţiile publice locale şi centrale. Astfel, fiecare autoritate sau instituţie publică are responsabilitatea de a-şi gestiona funcţionarii publici conform legislaţiei în vigoare, în timp ce ANFP are responsabilitatea de a îndruma şi de a susţine fiecare autoritate şi instituţie publică în vederea gestionării personalului.

Cadrul administrativ ¾ pune bazele creării unor proceduri practice pentru aplicarea re-glementărilor în vigoare. În ultimii ani, instituţiile publice au reuşit sa-şi elaboreze, singure sau cu ajutor extern, proceduri interne specifice domeniului lor de activitate, începând să acorde o atenţie sporită unui domeniu mai puţin „băgat în seamă“ la nivelul administraţiei publice, managementul resurselor umane. Astfel, proceduri interne de managementul re-surselor umane au început să apară şi la nivelul administraţiei publice, iar acestea denotă tranziţia către un sistem public modern. Prin însuşi intermediul manualului de faţă ANFP îşi propune diseminarea unor proceduri care conţin îndrumări şi indicaţii referitoare la modul în care reglementările conţinute în cadrul legal trebuie să fie implementare la nivel practic, de zi cu zi.

Instrumente folosite pentru a ajunge unde ne-am propus

Consolidarea cadrului legal, instituţional şi administrativ este susţinută, pe lângă iniţiativele in-dividuale ale autorităţilor publice, finanţate din surse proprii, de către diverse programe de finan-ţare europene.

Aşadar, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) 2007-2013 se deschide calea finanţării unor activităţi care să conducă la modernizarea funcţiei publice, cu accent pe eficienţă, constatându-se că obiectivele care vizează consolidarea cadrului

Page 9: Manual Resurse Umane p1

MRU în contextul reformei administraţiei publice 7

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

instituţional şi legal au beneficiat încă de asistenţă prin programele Phare şi ale Băncii Mondiale. Exemplificăm prin următorul extras din PODCA 2007-2013:

„3.2.1. Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managemen­tului ciclului de politici publice

[...]

3.2.1.3. Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale

[...]

Operaţiuni orientative

Revizuirea structurilor şi implementarea propunerilor care rezultă din acestea, imple­• mentarea de instrumente moderne, stabilirea şi operaţionalizarea unor structuri noi, cum ar fi: centrul pentru reforma managementului public, asociaţiile de dezvoltare inter­comunitare, un corp de administratori publici profesionişti în administraţia locală etc.

Introducerea unor reforme privind managementul calităţii.•

Implementarea unui sistem de management al performanţelor resurselor umane.•

Dezvoltarea funcţiei de management al instruirii personalului din administraţia publică.•

Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare managerială a personalului • cu funcţii de conducere din administraţia publică.

Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea • de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc.“

Concluzie

Performanţa autorităţilor publice depinde în mare măsură de competenţa şi profesionalismul resurselor umane ce activează în ele, de felul în care personalul concepe obiectivele ce stau în faţa autorităţilor publice, de modul în care le soluţionează, de măsura în care îşi asumă responsabili-tatea pentru consecinţele activităţii lor, de felul în care conlucrează cu cetăţenii.

Deci, succesul transformărilor în administraţia publică este în raport tot mai strâns cu calitatea resurselor umane. Redresarea tuturor sferelor de activitate a autorităţilor publice nu va înregistra performanţe esenţiale până când la toate nivelurile organizaţionale nu se va percepe adevărul că, resursele umane reprezintă forţa motrice principală, iar dezvoltarea lor trebuie să constituie reperul fundamental şi baza oricărei reforme.

Page 10: Manual Resurse Umane p1

8 Roluri şi responsabilităţi în MRU în funcţia publică

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

roluri şi responsabilităţi în managementul resurselor umane în funcţia publică

Principiul de bază în domeniul managementului resurselor umane în funcţia publică este că managementul operativ de zi cu zi trebuie realizat de instituţiile şi autorităţile publice, cu sprijinul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în timp ce politica, strategiile şi reglementările se gestionează la nivel central de către ANFP.

Baza legală a acestei diviziuni a rolurilor şi responsabilităţilor în activităţile MRU este dată de articolul 24 al Legii 188/1999 republicată, cu privire la Statutul Funcţionarilor Publici: „Gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice este organizată şi realizată, în cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice, de către un compartiment specializat, care colaborează direct cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.“

Articolul 5 al Hotărârii de Guvern 611/2008 prezintă în detaliu acest principiu, arătând că princi-palii actori în managementul carierei funcţionarilor publici, care acoperă majoritatea activităţilor de management al resurselor umane (recrutare, perioadă de stagiu, dezvoltare, mobilitate, avan-sare şi promovare şi alte activităţi legate de acestea) sunt:

1. autorităţile şi instituţiile publice, prin elaborarea politicilor şi instrumentelor interne de gestiune şi planificare a resurselor umane, aplicarea principiilor egalităţii de şanse, motivării şi transparenţei;

2. funcţionarul public, prin îmbunătăţirea performanţelor profesionale şi a perfecţionării continue în vederea dezvoltării profesionale individuale.

3. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prin elaborarea cadrului legal, a politicilor şi a instrumentelor necesare planificării, organizării şi dezvoltării carierei în funcţia publică, precum şi prin monitorizarea şi controlul implementării acestora, în condiţiile legii;

În acest context, rolurile şi responsabilităţile în domeniul managementului resurselor umane sunt divizate între departamentele specializate ale autorităţilor / instituţiilor publice centrale şi locale, reprezentate de funcţionarii publici de conducere şi ANFP.

1. Rolurile şi responsabilităţile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici gestionează şi se ocupă de toate aspectele legate de managementul resurselor umane privind corpul funcţionarilor publici. Ín cadrul acestui proces:

elaborează legislaţia referitoare la funcţionarii publici; ▪depune propuneri referitoare la legislaţie şi la programele pentru funcţionarii publici; ▪elaborează studii, analize şi prognoze referitoare la funcţia publică şi la corpul funcţiona- ▪rilor publici;

stabileşte criteriile de performanţă pentru funcţionarii publici; ▪colaborează cu Institutul Naţional de Administraţie şi centrele regionale de formare pentru ▪elaborarea programelor de formare / specializare pentru funcţionarii publici.

Un al doilea grup de activităţi se referă la centralizarea informaţiei referitoare la funcţiile publice şi la funcţionarii publici (de exemplu, planul de ocupare, nevoile de formare):

Page 11: Manual Resurse Umane p1

Roluri şi responsabilităţi în MRU în funcţia publică 9

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

colectarea, centralizarea şi sistematizarea informaţiilor de la autorităţile şi instituţiile ▪publice pentru a asigura un tratament unitar şi o prezentare generală a funcţiilor publice şi a corpului funcţionarilor publici;

depunerea la Guvern, spre aprobare a planurilor şi instrumentelor de management al ▪resurselor umane în funcţia publică;

managementul corpului de rezervă al funcţionarilor publici; ▪administrarea bazei de date naţionale a funcţiilor publice şi funcţionarilor publici, conform ▪datelor comunicate de către autorităţile şi instituţiile publice.

Al treilea domeniu de activitate al ANFP se axează pe monitorizarea şi controlul implemen-tării legislaţiei referitoare la managementul resurselor umane în administraţia publică şi la respectarea principiilor acestuia, cuprinse în articolul 3 al Legii nr. 188/1999 republicată privind Statutul Funcţionarilor Publici.

Pe baza datelor şi informaţiilor colectate prin activitatea de monitorizare, ANFP îşi îndeplineşte responsabilităţile referitoare la raportare şi date statistice în domeniul administraţiei şi funcţio-narilor publici, după cum urmează:

rapoarte anuale sau periodice, referitoare la gradul de ocupare a funcţiilor publice în ▪cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;

statistici, sinteze şi rapoarte privind structura funcţionarilor publici; ▪rapoarte trimestriale referitoare la mobilitatea funcţionarilor publici. ▪

2. Rolurile şi responsabilităţile autorităţilor şi instituţiilor publice locale şi centrale

Rolurile şi responsabilităţile în domeniul managementului operativ al resurselor umane sunt îm-părţite între ANFP şi autorităţile şi instituţiile publice locale şi centrale. Această diviziune este prezentată în detaliu în Tabelul 1. Fiecare autoritate sau instituţie publică are responsabilitatea de a-şi gestiona funcţionarii publici conform legislaţiei în vigoare, în timp ce ANFP are responsa-bilitatea de a îndruma şi de a susţine fiecare autoritate şi instituţie publică în vederea gestionării personalului.

Page 12: Manual Resurse Umane p1

10 Roluri şi responsabilităţi în MRU în funcţia publică

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

tabe

lul 1

: act

ivită

ţile o

pera

tive d

e mru

real

izate

de c

ătre

anf

p şi

auto

rităţ

ile sa

u in

stitu

ţiile

pub

lice

#A

ctiv

ita

te

MR

UR

esp

on

sab

ilit

ăţi

AN

FP

Re

spo

nsa

bil

ită

ţile

au

tori

tăţi

lor

şi

inst

itu

ţiil

or

cen

tra

leR

esp

on

sab

ilit

ăţi

le a

uto

rită

ţilo

r şi

in

stit

uţi

ilo

r lo

cale

1.St

ruct

ura

de

fun

cţii

pu

blic

e a

inst

itiu

ţiil

or

şi a

uto

rită

ţilo

r p

ubl

ice

Ges

tione

ază

baza

de

date

a fu

ncţii

lor

publ

ice

şi fu

ncţio

naril

or

publ

ici,

pe b

aza

date

lor

com

unic

ate

de c

ătre

aut

orită

ţile

şi

inst

ituţii

le p

ublic

e.

Aviz

ează

stru

ctur

a de f

uncţ

ii pu

blic

e sta

bilit

ă de c

ătre

auto

rităţ

ile

şi in

stitu

ţiile

pub

lice

loca

le şi

cent

rale

.

Stru

ctur

a fu

ncţii

lor

publ

ice

şi a

func

ţiona

rilor

pub

lici e

ste

elab

orat

ă în

cad

rul fi

ecăr

ei a

utor

ităţi

sau

inst

ituţii

pub

lice,

în co

nfor

mita

te cu

form

atul

stab

ilit d

e că

tre

ANFP

. Ace

stea

au

oblig

aţia

de

a tr

imite

la

AN

FP to

ate

info

rmaţ

iile

incl

use

în b

aza

de d

ate

a fu

ncţii

lor p

ublic

e şi

a fu

ncţio

naril

or p

ublic

i.

2.P

lan

ul d

e oc

up

are

Plan

ul d

e oc

upar

e a

func

ţiilo

r pub

lice

este

ela

bora

t o d

ată

pe a

n,

cu co

nsul

tare

a si

ndic

atel

or fu

ncţio

naril

or p

ublic

de

cătr

e AN

FP,

pe b

aza p

ropu

neril

or o

rdon

ator

ilor p

rinci

pali

de cr

edite

, în

cazu

l au

torit

ăţilo

r şi

ins

tituţ

iilor

pub

lice

din

cadr

ul a

dmin

istr

aţie

i pu

blic

e ce

ntra

le.

Auto

rităţ

ile

şi

inst

ituţii

le

publ

ice

din

cadr

ul

adm

inis

traţ

iei p

ublic

e ce

ntra

le t

rimit

prop

uner

i re

ferit

oare

la

plan

ul d

e oc

upar

e a

func

ţiilo

r pu

blic

e pr

oprii

.

Plan

ul d

e oc

upar

e es

te e

labo

rat

o da

tă p

e an

, cu

cons

ulta

rea

sind

icat

elor

func

ţiona

rilor

pub

lici,

de

cătr

e pr

imar

, sau

, dup

ă ca

z, d

e că

tre

preş

edin

tele

co

nsili

ului

ju

deţe

an,

în

cazu

l au

torit

ăţilo

r şi

in

stitu

ţiilo

r pu

blic

e di

n ca

drul

ad

min

istr

aţie

i pu

blic

e lo

cale

.

3.

Rec

ruta

reAp

robă

con

diţii

le d

e pa

rtic

ipar

e şi

pro

cedu

ra d

e re

crut

are

pent

ru fu

ncţii

le p

ublic

e.

Org

aniz

ează

con

curs

ul d

e re

crut

are

pent

ru p

oziţi

ile v

acan

te

din

cadr

ul a

utor

ităţil

or ş

i ins

tituţ

iilor

pub

lice

cent

rale

, în

cazu

l fu

ncţii

lor d

e co

nduc

ere

gene

rale

şi sp

ecifi

ce;

ANFP

are

dre

ptul

de

a tr

ansf

era

cătr

e au

torit

ăţile

şi i

nstit

uţiil

e pu

blic

e, în

lim

itele

sta

bilit

e de

lege

, com

pete

nţa

de a

org

aniz

a co

ncur

suri

de

recr

utar

e în

ve

dere

a oc

upăr

ii fu

ncţii

lor

de

cond

ucer

e ge

nera

le şi

spec

ifice

.

În

cazu

l co

ncur

suril

or

de

recr

utar

e or

gani

zate

de

tre

auto

rităţ

ile ş

i ins

tituţ

iile

publ

ice

loca

le, a

tunc

i cân

d co

ndiţi

ile

men

ţiona

te d

e le

ge n

u su

nt în

depl

inite

, AN

FP p

oate

am

âna

sau

susp

enda

org

aniz

area

conc

ursu

lui.

În

cazu

l co

ncur

suril

or

de

recr

utar

e or

gani

zate

de

tre

auto

rităţ

ile ş

i ins

tituţ

iile

publ

ice

cent

rale

, AN

FP p

oate

dis

pune

re

luar

ea p

roce

durii

de

recr

utar

e.

Num

eşte

func

ţiona

rii p

ublic

i car

e re

prez

intă

AN

FP în

com

isiil

e de

conc

urs ş

i în

com

isiil

e de

solu

ţiona

re a

cont

esta

ţiilo

r.

Verifi

că re

spec

tare

a pr

eved

erilo

r leg

ale

refe

ritoa

re la

pro

cedu

ra

de re

crut

are ş

i de s

oluţ

iona

re a

cont

esta

ţiilo

r. În

cazu

l în

care

nu

s-au

resp

ecta

t pro

cedu

rile

lega

le, s

uspe

ndă

conc

ursu

l.

Org

aniz

ează

co

ncur

sul

de

recr

utar

e pe

ntru

fu

ncţii

le p

ublic

e va

cant

e di

n ca

drul

aut

orită

ţilor

şi

in

stitu

ţiilo

r pu

blic

e ce

ntra

le,

conf

orm

pr

eved

erilo

r le

gale

, cu

ap

roba

rea

Agen

ţiei

Naţ

iona

le

a Fu

ncţio

naril

or

Publ

ici,

pent

ru

func

ţiile

pub

lice

de e

xecu

ţie g

ener

ale

şi sp

ecifi

ce.

Stab

ilesc

con

diţii

le s

peci

fice

de p

artic

ipar

e la

co

ncur

sul

de

recr

utar

e şi

so

licită

ap

roba

rea

ANFP

.

Prop

un

func

ţiona

rii

publ

ici

care

re

prez

intă

in

stitu

ţiile

sau

auto

rităţ

ile în

com

isiil

e de c

oncu

rs

şi în

com

isiil

e de

solu

ţiona

re a

cont

esta

ţiilo

r.

Au o

blig

aţia

de

a as

igur

a in

stru

irea

cont

inuă

a

func

ţiona

rilor

pub

lici

care

par

ticip

ă în

com

isia

de

co

ncur

s şi

în

co

mis

a de

so

luţio

nare

a

cont

esta

ţiilo

r.

Org

aniz

ează

co

ncur

sul

de

recr

utar

e pe

ntru

fu

ncţii

le p

ublic

e de

exe

cuţie

şi c

ondu

cere

vac

ante

m

enţio

nate

de

lege

.

Not

ifică

AN

FP cu

priv

ire la

orga

niza

rea c

oncu

rsul

ui

de re

crut

are.

Stab

ilesc

co

ndiţi

ile

spec

ifice

de

pa

rtic

ipar

e la

co

ncur

suril

e de

rec

ruta

re p

entr

u fu

ncţii

le p

ublic

e de

exe

cuţie

şi

de c

ondu

cere

, cu

exc

epţia

cel

or

reze

rvat

e pe

ntru

org

aniz

area

con

curs

ului

de

cătr

e AN

FP.

Org

aniz

area

re

crut

ării

este

re

spon

sabi

litat

ea

auto

rităţ

ilor ş

i ins

tituţ

iilor

loca

le.

Prop

un

func

ţiona

rii

publ

ici

care

re

prez

intă

in

stitu

ţia

sau

auto

ritat

ea

publ

ică

în

com

isia

de

co

ncur

s şi

în

co

mis

ia

de

solu

ţiona

re

a co

ntes

taţii

lor.

Au o

blig

aţia

de

a as

igur

a in

stru

irea

cont

inuă

a

func

ţiona

rilor

pub

lici

care

par

ticip

ă la

com

isiil

e de

co

ncur

s şi

la

co

mis

iile

de

solu

ţiona

re

a co

ntes

taţii

lor.

Page 13: Manual Resurse Umane p1

Roluri şi responsabilităţi în MRU în funcţia publică 11

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

#A

ctiv

ita

te

MR

UR

esp

on

sab

ilit

ăţi

AN

FP

Re

spo

nsa

bil

ită

ţile

au

tori

tăţi

lor

şi

inst

itu

ţiil

or

cen

tra

leR

esp

on

sab

ilit

ăţi

le a

uto

rită

ţilo

r şi

in

stit

uţi

ilo

r lo

cale

4.N

um

irea

în

fun

cţii

pu

blic

ePr

opun

e nu

mire

a câ

ştig

ător

ilor

conc

ursu

rilor

/ e

xam

enel

or d

e re

crut

are

şi p

rom

ovar

e co

nduc

ător

ului

aut

orită

ţii sa

u in

stitu

ţiei

publ

ice

în ca

re se

află

resp

ectiv

a fu

ncţie

pen

tru

func

ţiile

pub

lice

pent

ru c

are

Agen

ţia N

aţio

nală

a F

uncţ

iona

rilor

Pub

lici

a or

gani

zat c

oncu

rsul

.

Elab

orea

ză ac

tele

adm

inis

trat

ive d

e num

ire, la

pro

pune

rea c

omis

iei d

e con

curs

sau

a Age

nţie

i Naţ

iona

le

a Fu

ncţio

naril

or P

ublic

i, pe

ntru

con

curs

urile

org

aniz

ate

de A

genţ

ia N

aţio

nală

a F

uncţ

iona

rilor

Pu

blic

i.

5.

Eva

luar

ea

per

form

anţe

lor

Stab

ileşt

e cr

iterii

le d

e ev

alua

re a

act

ivită

ţilor

fun

cţio

naril

or

publ

ici.

Cond

ucăt

orii

iera

rhic

i re

aliz

ează

eva

luar

ea p

erfo

rman

ţelo

r şi

sta

bile

sc n

eces

arul

de

form

are

indi

vidu

ală

pent

ru fi

ecar

e fu

ncţio

nar p

ublic

.

6.P

rom

ovar

eAp

robă

con

diţii

le ş

i pr

oced

ura

de p

rom

ovar

e în

fun

cţiil

e pu

blic

e din

cadr

ul a

utor

ităţil

or şi

inst

ituţii

lor p

ublic

e, p

recu

m şi

tr

ansf

orm

area

pos

turil

or în

urm

a pr

omov

ării

.

Org

aniz

ează

anu

al c

oncu

rsul

de

prom

ovar

e ra

pidă

, în

lim

ita

num

ărul

ui

de

func

ţii

publ

ice

reze

rvat

e pe

ntru

av

ansa

rea

rapi

dă.

Apro

bă c

oncu

rsul

de

adm

itere

în

prog

ram

ele

orga

niza

te î

n ve

dere

a do

bând

irii

stat

utul

ui d

e m

anag

er p

ublic

, or

gani

zate

şi

ges

tiona

te d

e că

tre

orga

nism

ele

auto

rizat

e pr

in l

ege

orga

nize

ze a

stfe

l de

prog

ram

e.

Org

aniz

ează

exam

enul

de p

rom

ovar

e în

grad

pro

fesi

onal

şi p

rom

ovar

e în

clas

ă, cu

apro

bare

a AN

FP, î

n lim

itele

fond

urilo

r pub

lice

reze

rvat

e pe

ntru

ava

nsar

e şi

înca

drân

du-s

e în

fond

urile

bug

etar

e al

ocat

e.

Org

aniz

ează

pre

-sel

ecţia

pen

tru

prom

ovar

ea ra

pidă

.

Tran

sfor

post

urile

celo

r car

e au

pro

mov

at e

xam

enul

de

prom

ovar

e cu

apr

obar

ea A

NFP

.

7.

Mob

ilit

ate

Aviz

ează

num

irea

tem

pora

ră în

poz

iţiile

pub

lice

de c

ondu

cere

di

n ca

drul

aut

orită

ţilor

şi in

stitu

ţiilo

r cen

tral

e din

adm

inis

traţ

ia

publ

ică.

Prim

eşte

not

ifică

ri cu

priv

ire la

num

irea t

empo

rară

într

-o fu

ncţie

pu

blic

ă de

con

duce

re d

in c

adru

l a

utor

ităţil

or ş

i in

stitu

ţiilo

r ce

ntra

le d

in a

dmin

istr

aţia

pub

lică.

Dec

id c

u pr

ivire

la

mob

ilita

tea

func

ţiona

rilor

pu

blic

i, cu

apr

obar

ea s

au n

otifi

care

a AN

FP,

în

func

ţie d

e tip

ul d

e mob

ilita

te şi

de n

atur

a fu

ncţie

i pu

blic

e.

Dec

id

cu

priv

ire

la

mob

ilita

tea

func

ţiona

rilor

pu

blic

i, cu

apr

obar

ea s

au n

otifi

care

a AN

FP,

în

func

ţie d

e tip

ul d

e tr

ansf

er ş

i de

natu

ra f

uncţ

iei

publ

ice.

8.M

odifi

care

a ra

por

tulu

i de

serv

iciu

Org

aniz

ează

redi

strib

uire

a fu

ncţio

naril

or p

ublic

i.Co

nduc

ător

ul a

utor

ităţii

sau

ins

tituţ

iei

publ

ice

deci

de m

odifi

care

a ra

port

ului

de

serv

iciu

al

unui

fu

ncţio

nar p

ublic

.

Not

ifică

AN

FP cu

priv

ire la

apr

obar

ea, s

uspe

ndar

ea sa

u în

ceta

rea

rapo

rtul

ui d

e se

rvic

iu sa

u cu

priv

ire

la d

eciz

ia d

e a

relu

a ac

tivita

tea.

În u

rma

redi

strib

uirii

num

esc p

erso

ana

redi

strib

uită

în fu

ncţia

pub

lică.

Page 14: Manual Resurse Umane p1

12 Roluri şi responsabilităţi în MRU în funcţia publică

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane#

Act

ivit

ate

M

RU

Re

spo

nsa

bil

ită

ţi A

NF

PR

esp

on

sab

ilit

ăţi

le a

uto

rită

ţilo

r şi

in

stit

uţi

ilo

r ce

ntr

ale

Re

spo

nsa

bil

ită

ţile

au

tori

tăţi

lor

şi

inst

itu

ţiil

or

loca

le9.

For

mar

eCe

ntra

lizea

ză p

ropu

neril

e de

form

are

a fu

ncţio

naril

or p

ublic

i, pe

baz

a pr

opun

erilo

r ins

tituţ

iilor

şi a

utor

ităţil

or p

ublic

e.

Org

aniz

ează

pro

gram

ele

de fo

rmar

e pe

ntru

func

ţiona

rii p

ublic

i ca

re p

ot fi

mem

brii

în

com

isiil

e de

exa

men

/con

curs

şi

în

com

isiil

e de

sol

uţio

nare

a c

onte

staţ

iilor

în

cazu

l re

crut

ării

şi

prom

ovăr

ii.

Stab

ilesc

nec

esar

ul d

e for

mar

e a fu

ncţio

naril

or p

ublic

i în

timpu

l eva

luăr

ilor p

erfo

rman

ţelo

r ind

ivid

uale

şi

le tr

imit

la A

NFP

.

Incl

ud în

bug

etul

anu

al s

umel

e ne

cesa

re p

entr

u ac

oper

irea

cost

urilo

r cu

pro

gram

ele

de fo

rmar

e /

spec

ializ

are p

rofe

sion

ală

a fu

ncţio

naril

or p

ublic

i org

aniz

ate l

a in

iţiat

iva

sau

în in

tere

sul a

utor

ităţii

sau

inst

ituţie

i pub

lice.

Com

unic

ă AN

FP în

fiec

are a

n pl

anul

de d

ezvo

ltare

pro

fesi

onal

ă şi f

ondu

rile a

loca

te ac

oper

irii c

ostu

rilor

ne

cesa

re p

entr

u ac

east

ă ac

tivita

te.

Page 15: Manual Resurse Umane p1

Roluri şi responsabilităţi în MRU în funcţia publică 13

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

3. Roluri şi responsabilităţi MRU în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice

Regula de bază a MRU este că fiecare funcţionar public de conducere are responsabilitatea de a gestiona funcţionarii publici din subordine, încadrându-se în sfera de autoritate conferită prin lege şi prin Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei sau autorităţii publice.

Departamentul de management al resurselor umane are responsabilitatea de a susţine funcţionarii publici de conducere în activităţile de management specifice funcţiei şi în realizarea atribuţiilor profesionale specifice.

Astfel, atribuţiile de managementul resurselor umane sunt împărţite între şefii ierarhici şi depar-tamentul de resurse umane1 din fiecare autoritate sau instituţie publică.

Activitatea de managementul resurselor umane este coordonată şi sprijinită de către departa-mentul de resurse umane şi implementată de către funcţionarii publici de conducere ai autorităţii sau instituţiei publice. Aşadar, funcţionarii publici de conducere trebuie să aibă competenţele necesare pentru gestionarea resurselor umane, cum ar fi de exemplu:

stabilirea cerinţelor funcţiei, ▪realizarea interviurilor de selecţie, ▪evaluarea performanţelor individuale, ▪identificarea necesarului de formare, ▪folosirea metodelor de formare la locul de muncă, etc. ▪

Rolurile şi atribuţiile funcţionarilor publici de conducere şi ale departamentului de resurse umane în implementarea managementului resurselor umane sunt foarte diferite, dar nu pot fi realizate fără colaborare. Acestea sunt prezentate în Fig. 1.

Fig. 1. Diviziunea activităţilor MRU în cadrul organizaţiei

1 Departamentul de resurse umane este folosit ca termen generic, reprezentând o unitate organizaţională MRU în cadrul organizaţiei, indiferent de mărimea acesteia. Poate fi vorba aşadar de un specialist MRU (generalist), sau de un departament cu personal specializat pe diferite activităţi de resurse umane.

Page 16: Manual Resurse Umane p1

14 Roluri şi responsabilităţi în MRU în funcţia publică

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Atribuţiile funcţionarilor publici de conducere în domeniul managementului resurselor umane:

Utilizarea zilnică a instrumentelor şi tehnicilor MRU (interviu de selecţie, evaluarea ▪perfor manţelor, sprijin acordat în timpul perioadei de probă, sprijin acordat debutanţilor, stabilirea necesarului de formare, sprijinirea carierei funcţionarilor publici, motivare, etc.)

Furnizarea informaţiilor pentru sistemul MRU (caracteristicile funcţiei, cerinţe, necesar ▪de formare, etc.)

Analiza nevoilor legate de resurse umane ale unităţilor organizatorice (necesar de formare, ▪necesarul de forţă de muncă, noi fişe ale posturilor, etc.)

Propuneri MRU privind echipa condusă (recompense, mobilitate, dezvoltare carieră, ▪formare, etc.)

Solicitare sprijin de la departamentul de resurse umane din cadrul autorităţii sau institu- ▪ţiei publice.

Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 precizează rolul şi responsabilitatea funcţionarilor publici de conducere în susţinerea dezvoltării şi carierei funcţionarilor publici. Paragraful 2 al articolului 129 subliniază că funcţionarii publici de conducere au responsabilitatea de a susţine cariera funcţionarilor publici prin promovare rapidă, folosind următoarele metode:

a) participare activă la dezvoltarea competenţelor, cunoştinţelor şi abilităţilor funcţiona rilor publici subordonaţi, inclusiv desemnarea lor ca participanţi la programele de formare profesională;

b) stabilirea necesarului de formare a funcţionarilor publici pentru a putea realiza atribuţiile unei funcţii publice de nivel superior cu profesionalism şi eficienţă.

Atribuţiile departamentului de resurse umane în susţinerea activităţii de management al resurselor umane a funcţionarilor publici de conducere:

realizarea şi actualizarea bazei de date cu informaţii MRU, ▪pe baza legislaţiei, realizarea de propuneri pentru pregătirea instrumentelor şi documen- ▪telor de MRU care vor fi folosite de către funcţionarii publici de conducere în activităţile zilnice,

sprijinirea organizării proceselor de selecţie, promovare şi formare, ▪solicitarea aprobării şi notificarea ANFP, atunci când este nevoie, conform prevederilor ▪legale,

sprijin şi consultanţă de specialitate oferite funcţionarilor publici de conducere în apli- ▪carea legislaţiei referitoare la managementul resurselor umane, folosind procedurile şi instrumentele oferite de ANFP,

participarea în procesele de management al resurselor umane (elaborarea planului de ▪ocupare, recrutare şi selecţie, managementul carierei, planificarea şi implementarea acţiu-nilor de formare, etc.),

transmiterea informaţiilor referitoare la funcţionarii publici şi funcţiile publice la ANFP. ▪

Comunicarea şi colaborarea dintre funcţionarii publici de conducere şi departa-mentele de resurse umane din toate autorităţile şi instituţiile publice este vitală în managementul resurselor umane. Nici unul dintre participanţii la proces nu poate realiza singur gama completă de atribuţii prevăzute de legislaţie.

Page 17: Manual Resurse Umane p1

Sprijinul acordat de ANFP pentru reprezentanţii MRU 15

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

sprijinul acordat de anfp pentru reprezentanţii mru ai autorităţilor şi

instituţiilor publiceAgenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are rolul de a crea şi dezvolta un corp profesionist, stabil şi imparţial de funcţionari publici. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, ANFP are diverse sarcini, responsabilităţi şi atribuţii în managementul resurselor umane care acoperă trei niveluri:

Nivelul strategic I.

Nivelul de reglementareII.

Managementul operaţional al resurselor umane III.

I. Nivelul strategic

Orientările strategice ale Agenţiei privind MRU urmăresc dezvoltarea şi modernizarea funcţiei publice şi a corpului de funcţionari publici prin dezvoltarea cadrului legal, respectiv ela-borarea şi implementarea unor instrumente de management care să susţină dezvoltarea profe-sională a funcţionarilor publici şi să le sporească performanţele.

Activităţile ANFP legate de politică şi strategie ce privesc întregul corp de funcţionari publici includ elaborarea de politici şi strategii pentru gestionarea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, elaborarea de studii, analize, rapoarte şi prognoze privind corpul de funcţionari publici şi analiza impactului propunerilor de strategie şi politică publică sau al altor măsuri referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici, elaborarea unor programe de instruire pentru funcţionarii publici pe baza evaluării necesităţilor de formare realizate de autorităţile şi instituţiile publice. Aceste activităţi sunt desfăşurate de Serviciul pentru Politici şi Strategii.

II. Reglementarea funcţiei publice şi managementul funcţionarilor publici

Dezvoltarea cadrului legal, elaborarea şi implementarea unor mecanisme eficiente pentru aplicarea legislaţiei reprezintă una dintre orientările strategice ale Agenţiei. Pentru realizarea ei ANFP desfăşoară o serie de activităţi în domeniul reglementării funcţiei publice şi managementului funcţionarilor publici, legate de pregătirea de proiecte şi acte normative, reglementări metodologice şi instrucţiuni cu caracter normativ privind serviciul public şi funcţionarii publici, reglementări pentru autorităţile şi instituţiile publice în legătură cu funcţiile publice, norme pentru organizarea, utilizarea şi procesarea informaţiilor incluse în baza de date privind serviciul public şi funcţionarii publici. Aceste activităţi sunt realizate de Serviciul de Reglementare.

III. Managementul operaţional al resurselor umane

Managementul operaţional al resurselor umane şi al funcţiilor publice este organizat şi realizat în cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice de către un departament specializat care colaborează direct cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Această colaborare se referă la diverse aspecte ale managementului resurselor umane, şi este implementată prin patru grupuri de activităţi:

Page 18: Manual Resurse Umane p1

16 Sprijinul acordat de ANFP pentru reprezentanţii MRU

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

a) Managementul carierei

Relaţia ANFP cu autorităţile şi instituţiile publice referitor la aspectele managementului carierei se realizează în două modalităţi:

Notificarea către şi aprobarea de către ANFP 1. a diverselor etape ale procesului de management al carierei, cum ar fi recrutarea, promovarea, transferul, numirea de membri în comisia de concurs/examen, respectiv comisia pentru soluţionarea contestaţiilor, modificarea fişei postului în cazul promovărilor. Aceste activităţi se referă la:

Analiza şi propunerea spre aprobare a funcţiilor publice stabilite de autorităţile şi institu- ▪ţiile publice, respectiv modificări ale structurii organizatorice a acestora şi transformarea funcţiilor publice;

Analiza şi aprobarea, din punct de vedere al respectării prevederilor legale, a condiţiilor ▪concursurilor de recrutare, respectiv ale examenelor sau concursurilor de promovare, pentru ocuparea temporară a funcţiilor publice de conducere;

Monitorizarea procesului de recrutare şi avansarea de propuneri de control atunci când ▪nu au fost respectate cerinţele legale.

Aprobarea sau solicitarea modificării raportului de muncă dacă este dispusă mobilitatea ▪funcţionarilor publici în interes public;

Monitorizarea respectării prevederilor privind egalitatea de şanse potrivit Legii nr. ▪202/2002.

Sprijinul specializat pentru departamentele de Resurse Umane 2. din autorităţile şi instituţiile publice este oferit de către ANFP prin intermediul următoarelor activităţi:

Stabilirea criteriilor de performanţă pentru evaluarea performanţei profesionale indivi- ▪duale a funcţionarilor publici;

Acordarea de asistenţă de specialitate şi îndrumare metodologică autorităţilor din admi- ▪nistraţia publică, pentru implementarea corectă şi uniformă a legislaţiei în domeniul func-ţiei publice şi funcţionarilor publici;

Coordonare metodologică şi asistenţă specializată pentru departamentele de manage- ▪mentul resurselor umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale;

Colaborarea cu Institutul Naţional de Administraţie în stabilirea structurii specifice a progra- ▪melor de instruire în administraţia publică şi pentru specializarea funcţionarilor publici;

Coordonarea implementării normelor de comportament al funcţionarilor publici; ▪Furnizarea de proceduri şi documente standard pentru implementarea legislaţiei privind ▪managementul resurselor umane în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale.

Colaborarea cu reprezentanţii/departamentele de resurse umane din cadrul autorităţilor ▪şi instituţiilor publice pentru numirea managerilor publici.

b) Administrarea bazei de date a funcţionarilor publici

ANFP stabileşte formatul bazei de date de funcţii publice şi funcţionari publici, ţinute în fiecare autoritate şi instituţie publică, având obligaţia de a trimite către ANFP informaţiile conţinute în acestea. Autorităţile şi instituţiile publice emit dosarul profesional al fiecărui funcţionar public cu scopul de a asigura dezvoltarea şi urmărirea carierei acestora. Principalele activităţi desfăşurate în acest domeniu sunt:

Elaborarea şi administrarea bazei de date a funcţiilor publice şi funcţionarilor publici; ▪Monitorizarea şi controlul modalităţilor de utilizare a bazei de date în cadrul autorităţilor ▪şi instituţiilor publice;

Page 19: Manual Resurse Umane p1

Sprijinul acordat de ANFP pentru reprezentanţii MRU 17

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Actualizarea periodică a bazei de date; ▪Formularea de recomandări privind optimizarea utilizării bazei de date în cadrul autorită- ▪ţilor şi instituţiilor publice şi coordonarea implementării acestor măsuri;

Evidenţa funcţiilor publice vacante; ▪Consultarea autorităţilor şi instituţiilor publice cu privire la planul anual de ocupare a ▪funcţiei publice;

Redactarea, cu consultarea în prealabil a autorităţilor şi instituţiilor publice, a planului ▪anual de ocupare a funcţiilor publice, şi prezentarea acestuia spre aprobarea Guvernului;

Centralizarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, stabilite ca rezultat al eva- ▪luării performanţei profesionale;

Formularea de sugestii pentru îmbunătăţirea bazei de date conform modificărilor de ▪legislaţie;

Transmiterea de informaţii şi date către autorităţile şi instituţiile publice, la cererea aces- ▪tora, şi respectarea prevederilor legale;

Acordarea de asistenţă de specialitate şi suport metodologic pentru autorităţile şi institu- ▪ţiile publice în scopul unei comunicări corecte a datelor şi implementării bazei de date;

Gestionarea corpului de rezervă şi asigurarea repartizării funcţionarilor publici, dacă este ▪necesar.

c) Aspecte legale ale managementului funcţionarilor publici

Aspectele legale ale managementului funcţiei publice şi corpului de funcţionari publici se referă la implementarea legislaţiei privind funcţionarii publici şi funcţia publică, grupate în două tipuri de activităţi:

Monitorizarea 1. are ca scop analiza corectitudinii implementării şi aplicării legislaţiei pri-vind funcţionarii publici şi funcţia publică în autorităţile şi instituţiile publice. Principalele activităţi sunt:

Monitorizarea şi verificarea modului de aplicare a legislaţiei privind serviciul public şi ▪funcţionarii publici;

Monitorizarea modalităţilor în care sunt asigurate şi respectate condiţiile normale de ▪muncă în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice; în acest scop, colaborează cu organi-zaţiile sindicale ale funcţionarilor publici;

Controlarea modului de respectare a drepturilor legale ale funcţionarilor publici, de către ▪conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi implementarea măsurilor privind respectarea egalităţii de şanse şi tratament echitabil în domeniul relaţiilor de serviciu;

Coordonarea metodologică, monitorizarea, verificarea şi controlul implementării şi res- ▪pectării prevederilor legale privind normele etice şi profesionale ale funcţionarilor publici, organizarea şi funcţionarea comitetelor paritare şi disciplinare, organizarea şi desfăşu-rarea concursurilor, organizarea perioadei de probă, evaluarea performanţei profesionale a funcţionarilor publici;

Propuneri privind acţiunile de control atunci când sunt detectate încălcări ale legislaţiei, ▪şi este necesară o verificare suplimentară a documentelor;

Asistenţă pentru departamentul de management al resurselor umane din cadrul autorită- ▪ţilor şi instituţiilor publice, pentru implementarea legislaţiei;

Page 20: Manual Resurse Umane p1

18 Sprijinul acordat de ANFP pentru reprezentanţii MRU

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Colaborarea directă cu reprezentanţii/depar ▪ tamentul de resurse umane din cadrul auto-rităţilor şi instituţiilor publice pentru îndeplinirea sarcinilor legate de monitorizarea şi evaluarea legislaţiei;

Coordonarea aplicării normelor de conduită profesională a funcţionarilor publici. ▪Soluţionarea petiţiilor şi cererilor2. referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici.

Biroul Contencios este responsabil de desfăşurarea activităţilor referitoare la ▪ reprezen-tarea ANFP în instanţă, de iniţierea de proceduri juridice împotriva autorităţilor şi instituţiilor publice care nu respectă legislaţia privind funcţia publică şi funcţionarii publici.

Serviciul de Monitorizare, Evaluare şi Implementare ▪ formulează răspunsuri la petiţii, sesizări şi memorii ale persoanelor fizice sau juridice.

Persoane desemnate din cadrul Serviciului de Monitorizare, Evaluare şi Implementare, ▪al Direcţiei planificare, evidenţă informatizată şi urmărirea carierei acordă audienţe persoanelor interesate.

d) Comunicare şi relaţii internaţionale

Baza pentru 1. activitatea de comunicare este oferită de Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Acordarea accesului la informaţii este asigurată în diverse modalităţi:

Oferirea de informaţii la cerere; ▪Redactarea de comunicate şi informări de presă de interes public în formă scrisă, pe situl ▪web al ANFP şi prin diverse evenimente de diseminare, cum ar fi publicare pe situl web sau în Monitorul Oficial a unor materiale elaborate şi proiecte de legislaţie, a funcţiilor publice vacante şi concursurilor organizate de ANFP, etc.;

Publicarea unor buletine informative şi a unor publicaţii de specialitate; ▪Actualizarea bazei de date cu persoanele de contact din cadrul autorităţilor şi institu- ▪ţiilor publice, instituţiilor din mass-media, sindicatelor, organizaţiilor profesionale şi ONG-urilor, etc.;

Acordarea posibilităţii de consultare a documentelor care conţin informaţii publice, la ▪sediile centrale ale autorităţilor şi instituţiilor publice.

Cealaltă modalitate de comunicare, de la funcţionarii publici, respectiv cetăţeni, către auto-rităţile şi instituţiile publice, se bazează pe Legea nr. 52 din 2003 privind transpa-renţa deciziilor în administraţia publică. Aceasta include transmiterea de informaţii în pro bleme de interes public şi solicitarea opiniilor pentru elaborarea de acte legislative se-cundare.

Relaţiile internaţionale:2. pot implica cooperare cu autorităţile şi instituţiile publice la nivel central sau local în organizarea de diverse evenimente (mese rotunde, seminarii, etc.), sau publicarea de articole, ori implicarea instituţiilor ca parteneri în proiecte finanţate de UE.

Tipurile de comunicare utilizate de ANFP

Comunicarea ANFP cu autorităţile şi instituţiile publice poate fi clasificată pe baza a două criterii principale:

Forme de comunicarea.

Comunicarea electronică ▪ utilizează ca mijloace pagina web şi baza de date. Pagina web conţine majoritatea informaţiilor importante pentru funcţionarii publici şi cetăţeni privind funcţia publică, şi oferă posibilitatea de a transmite online petiţii, cereri, comentarii

Page 21: Manual Resurse Umane p1

Sprijinul acordat de ANFP pentru reprezentanţii MRU 19

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

şi opinii. Intranetul susţine comunicarea în reţea şi schimbul online de informaţii, opinii şi permite colaborarea profesională directă.

Comunicarea scrisă ▪ este utilizată pentru informare, diseminare (rapoarte, strategii, ghiduri), şi pentru toate notificările oficiale, aprobările, documentaţia standard, fişele pos-tului, documente legate de procedurile RU, cum ar fi recrutarea, promovarea, mobilitatea. Documentele oficiale elaborate de ANFP: strategie, plan, propunere de politici publice, or-dinul preşedintelui, proiecte de acte normative, note de aprobare, etc. Aceste documente pot fi transmise doar cu număr de înregistrare şi semnătura persoanei care le-a elaborat.

Comunicarea verbală ▪ utilizează ca metode telefonul pentru oferirea de informaţii, pre-zentări verbale şi activităţi de diseminare cum ar fi mesele rotunde şi seminariile.

Canalele de comunicare:b.

Comunicarea directă ▪ între departamentele de resurse umane/reprezentanţii autori-tăţilor şi instituţiilor publice şi ANFP, fără niciun intermediar, cum ar fi oferirea de in-formaţii prin telefon, răspunsul la cereri de informaţii si clarificări, solicitări de avizare/aprobare, etc.

Comunicarea indirectă ▪ prin utilizarea paginii web, sau prin transmiterea pe e-mail a unor documente şi materiale pentru diseminare şi informare, cum ar fi legislaţie, strategii, rapoarte, etc.

Page 22: Manual Resurse Umane p1

20 Cadrul legislativ al MRU în funcţia publică

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

cadrul legislativ al managementului resurselor umane în funcţia publică

Principalul act normativ pe care se construieşte sistemul de management al funcţiei publice în România este Legea nr. 188 adoptată în decembrie 1999 privind statutul funcţionarilor publici, şi republicată a doua oară în mai 2007. Statutul stabileşte condiţiile care trebuie îndeplinite de orice aspirant la o funcţie publică, defineşte categoriile de funcţii publice, construieşte mecanisme prin care funcţionarii publici să fie reprezentaţi în relaţia lor cu instituţiile şi autorităţile publice, înfiinţează instituţii şi stabileşte instrumente necesare în managementul funcţiei publice şi a func-ţionarilor publici. De asemenea, legea stabileşte drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici, precum şi mecanismele de sancţionare şi sancţiunile aplicabile acestora, precum şi procedurile de selecţie, evaluare şi promovare. Un capitol special este dedicat modificării şi încetării raporturilor de serviciu. În ceea ce priveşte definirea incompatibilităţilor între funcţia publică şi alte funcţii publice sau private, Legea nr. 188/1999 a fost modificată semnificativ prin Legea nr. 161/2003. Legea nr. 251/2006 a modificat şi ea Legea nr. 188/1999 mai ales în ceea ce priveşte descentra-lizarea atribuţiilor în domeniul funcţiei publice, reglementarea categoriei înalţilor funcţionari pu-blici şi în ceea ce priveşte problematica promovării în funcţia publică. Dealtfel, amendările succe-sive ale statutului funcţionarilor publici au condus la repu blicarea Legii nr. 188/1999 de două ori, ultima republicare survenind în 29 mai 2007.

Tot la nivelul legislaţiei primare trebuie menţionată şi Legea nr. 7/2004 privind codul de con-duită al funcţionarilor publici care enumeră principiile şi normele generale de conduită profesio-nală a funcţionarilor publici. Legea 7/2004 a fost amendată prin Legea nr. 50/2007 care stabi-leşte mecanismele instituţionale şi legale pentru coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită.

Cadrul general în care trebuie să fie inclusă şi problematica funcţiei publice este trasat de Legea nr. 554/2001 privind contenciosul administrativ, Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007 şi de Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

În ceea ce priveşte legislaţia secundară cele mai importante acte normative analizate în prezentul manual sunt:

Hotărârea Guvernului 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale ▪a Funcţionarilor Publici

Hotărârea Guvernului 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, ▪managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici

Hotărârea Guvernului 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor ▪paritare şi încheierea acordurilor colective

Hotărârea Guvernului 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor ▪de disciplină

Hotărârea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dez- ▪voltarea carierei funcţionarilor publici, modificată de Hotărârea Guvernului 1173/2008

Legislaţia terţiară relevantă constă în ordine emise de Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cele mai importante fiind:

Ordinul 114/2008 privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare ▪pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere

Page 23: Manual Resurse Umane p1

Cadrul legislativ al MRU în funcţia publică 21

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Ordinul 8720/2008 privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare ▪pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere

Ordinul 4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare ▪şi transmitere a datelor şi informaţiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi la implementarea procedurilor disciplinare

Ordinul 1028/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi des- ▪făşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea

Page 24: Manual Resurse Umane p1

22 Managementul resurselor umane – un sistem integrat de proceduri

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

managementul resurselor umane – un sistem integrat de proceduri

Definiţia conceptului de Managementul Resurselor Umane

Managementul resurselor umane (MRU) reprezintă abordarea strategică şi coerentă a managementului celei mai preţioase resurse a organizaţiei – persoanele care lucrează în organi-zaţie – şi contribuie individual şi colectiv la realizarea obiectivelor organizaţiei1. Termenii „mana-gementul resurselor umane“ şi „resurse umane“ (RU) au înlocuit termenul de „management de personal“ ca descriere a proceselor necesare pentru gestionarea resurselor umane în cadrul orga-nizaţiei. Managementul resurselor umane evoluează rapid. Este atât o teorie academică, cât şi o practică de management care se adresează tehnicilor teoretice şi practice de gestionare a forţei de muncă.

Managementul resurselor umane în context european

Managementul resurselor umane în Europa este în primul rând responsabilitatea managemen-tului, care beneficiază de suportul tehnic şi îndrumarea unităţilor specializate şi experţilor în ma-nagementul resurselor umane. Ín acest sens, MRU în Europa a evoluat de la o orientare puternică asupra „administrării personalului“ (evidenţa personalului şi gestiunea statelor de plată) la o con-tribuţie strategică la atingerea obiectivelor strategice, asigurând ca forţa de muncă să fie alcătuită dintr-un număr de angajaţi cu sfera şi nivelul de competenţă corespunzătoare.

Organizaţiile din sectorul public european deţin, în general, un Manual de Managementul Resurselor Umane. Acest tip de document poate avea diferite forme, dar indiferent de formă, manualele tind să aibă un scop comun, promovând o înţelegere comună a cerinţelor şi proceselor, şi dezvoltând în acelaşi timp competenţa tehnică pentru aplicarea corectă şi consecventă a procedurilor.

Pot exista diferenţe în gama de subiecte incluse în manuale, precum şi în modalitatea de prezen-tare a fiecărui subiect, dar manualul în general cuprinde o serie de proceduri pentru activităţile cheie legate de personal, cum ar fi Recrutare şi Selecţie, Evaluarea Performanţei, Managementul Carierei, Diversitate, Disciplină şi Petiţii etc.

Managementul resurselor umane în România

Ín contextul din România, cadrul legal pentru MRU este bine elaborat şi defineşte factori critici cum ar fi cerinţele care trebuie respectate, responsabilităţile instituţiilor şi funcţiilor, şi specifică activităţile care trebuie desfăşurate.

Totuşi, evoluţia cadrului legal din ultimii ani a avut ca rezultat fragmentarea acestei activităţi, ceea ce constituie o povară în plus pentru responsabilii de resurse umane, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente cerinţe. Dezvoltarea cadrului legal din România a dus la alinierea acestuia la procedurile şi bunele practici existente, totuşi este loc pentru o consolidare continuă a MRU ca o „funcţie“ profesională în cadrul sectorului public din România.

Manualul de Managementul Resurselor Umane abordează unele dintre dificultăţile continue cu care se confruntă reprezentantul MRU, ca de exemplu:

provocarea de a naviga prin cadrul legal; ▪provocarea de a ajunge la o înţelegere comună a cerinţelor legislative în practică; ▪

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management

Page 25: Manual Resurse Umane p1

Managementul resurselor umane – un sistem integrat de proceduri 23

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

provocarea de a dezvolta şi îmbunătăţi competenţa personală a reprezentanţilor de MRU ▪pentru a reflecta modificarea de accent pe care o dă legislaţia privind MRU, evoluţia către o funcţie strategică mai degrabă decât una „administrativă“.

Scopurile principale ale Manualului de MRU sunt de a consolida legislaţia într-un unic volum de materiale şi a prezenta apoi cerinţele legale în proceduri uşor de urmat care nu numai că descriu succesiunea logică a acţiunilor, ci oferă şi o îndrumare practică adiţională pentru modul de desfă-şurare a acestor acţiuni în bune condiţii şi în mod consecvent.

Oamenii reprezintă resursa cea mai importantă a unei organizaţii. Procedurile de MRU sunt ela-borate pentru a asigura dezvoltarea la potenţial maxim a tuturor membrilor personalului, re-compensarea deplină a acestora pentru performanţă excelentă şi stabilirea de către funcţionarii publici de conducere a unui mediu de lucru care satisface nevoile motivaţionale.

Procedurile de managementul resurselor umane sunt create pentru a facilita o abordare siste-matică a coordonării şi execuţiei activităţilor de management al resurselor umane. O caracteris-tică critică a unei abordări sistematice a managementului resurselor umane este interdependenţa dintre diversele proceduri care alcătuiesc sistemul.

Deşi fiecare procedură serveşte unui scop precis în cadrul sistemului de management al resurselor umane, dacă o procedură individuală nu este bine elaborată (acolo unde cadrul legal sau procedu-rile nu sunt clare) sau dacă cerinţele procedurii nu sunt respectate în mod consecvent (din cauza insuficienţei înţelegerii, motivării sau capacităţii tehnice), aceste neajunsuri vor avea impact şi asupra capacităţii altor proceduri de a atinge scopul stabilit.

În secţiunile care urmează ale manualului sunt prezentate cerinţele, practicile, documentaţia standard şi îndrumarea practică ce descrie modul în care trebuie aplicate procedurile.

Managementul resurselor umane urmează un ciclu anual al activităţii în care actualizarea atribu-ţiilor funcţiei şi confirmarea standardelor de performanţă au loc la începutul ciclului şi realizarea de evaluări individuale şi dezvoltarea planurilor de instruire şi dezvoltare au loc spre finalul ci-clului.

În general, prezentarea procedurilor urmează o succesiune logică în care apar mai întâi proce-durile care constituie cadrul de bază pentru managementul resurselor umane din ciclul anual, şi apoi sunt prezentate pe rând procedurile succesive care se concentrează pe aspectele individuale ale managementului resurselor umane în cadrul ciclului anual.

Diagrama prezentată mai jos ilustrează cum modelează obiectivele strategice ale Guvernului României cadrul legislativ al managementului resurselor umane şi modul în care procedurile in-dividuale de MRU oferă mecanismul practic de implementare a activităţilor zilnice de manage-mentul resurselor umane.

Page 26: Manual Resurse Umane p1

24 Managementul resurselor umane – un sistem integrat de proceduri

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Relaţia dintre managementul resurselor umane şi procedurile de MRU

Diagrama de mai jos ilustrează relaţia dintre MRU ca disciplină profesională şi procedurile de MRU ca mecanisme prin care se realizează în practică managementul resurselor umane.

Page 27: Manual Resurse Umane p1
Page 28: Manual Resurse Umane p1

Procedura 1. Structura autorităţilor şi instituţiilor publice 1

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

introducereLegea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, conţine prevederi clare care trebuie respectate în cazul în care trebuie stabilite funcţiile publice intr-o instituţie sau autoritate publică (art 107 şi art. 112), în cazul în care se intenţionează trans-formarea unor posturi contractuale în funcţii publice (art 111) sau în cazul în care se reorganizează o autoritate sau instituţie publică (art 100). În toate aceste situaţii, Agenţia Naţională a Funcţio-narilor Publici trebuie să emită un aviz prealabil pentru punerea în practică a măsurilor iniţiate. Pentru ca avizul să fie emis în deplină cunoştinţă de cauză, autoritatea sau instituţia publică soli-citantă trebuie să transmită către ANFP proiectul actului prin care urmează să se implementeze măsura prognozată precum şi o serie de anexe, în funcţie de tipul de acţiune care se doreşte a fi întreprinsă. Este foarte important ca toate aceste documente să fie asumate de conducerea insti-tuţiei sau autorităţii publice solicitante, să fie semnate şi stampilate.

În cadrul acestui capitol al manualului urmează să detaliem procedura de urmat pentru stabilirea funcţiilor publice, pentru transformarea posturilor contractuale în funcţii publice şi pentru reorganizarea unei instituţii sau autorităţi publice şi să prezentăm documentele standard care trebuie anexate solicitării transmise către ANFP (stat de funcţii, organigramă) pentru fiecare tip de instituţie sau autoritate publică (centrale, deconcentrate, locale).

Fig. 1. Procesul privind stabilirea funcţiilor publice, transformarea posturilor contractuale în funcţii publice, reorganizarea instituţiei

Page 29: Manual Resurse Umane p1

2 Procedura 1. Structura autorităţilor şi instituţiilor publice

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

proc

edur

a priv

ind

stab

ilire

a fun

cţiil

or p

ublic

e, tr

ansf

orm

area

pos

turil

or co

ntra

ctua

le în

func

ţii p

ublic

e, re

orga

niza

rea i

nstit

uţie

iA

ct n

orm

ati

v /

a

rt.

/ a

lin

. /

lit.

Pro

ced

ură

- d

esc

rie

rea

a

ctiv

ită

ţilo

r d

e r

ea

liza

tR

esp

on

sab

ilD

ocu

me

nt

sta

nd

ard

Ob

serv

aţi

i, e

xce

pţi

i,

stu

dii

de

ca

zLe

gea

188/

1999

ar

t. 10

7Se

ela

bore

ază

un p

roie

ct d

e ac

t ad

min

istr

ativ

în ca

drul

căru

ia tr

ebui

e in

dica

t exa

ct te

mei

ul le

gal a

l mod

ifică

rii

care

urm

ează

a fi

ado

ptat

e –

Lege

a 18

8/19

99 a

rt 10

7, a

rt. 1

12 şi

art

100

sau

art 1

11

Dep

arta

men

tul d

e Re

surs

e U

man

e di

n in

stitu

ţia

sau

auto

ritat

ea p

ublic

ă re

spec

tivă

Proi

ect d

e ac

t ad

min

istr

ativ

(leg

e,

hotă

râre

, ord

onan

ţă,

ordi

n)sa

u Pr

oiec

t de

hotă

râre

a

cons

iliul

ui ju

deţe

an sa

u a

cons

iliul

ui lo

cal

Stru

ctur

a or

gani

zato

rică

: alin

. (2)

al a

rt. X

VI d

in L

egea

nr.

161-

2003

a) p

entr

u co

nstit

uire

a un

ui b

irou

este

nec

esar

un

num

ăr d

e m

inim

um 5

po

stur

i de

exec

uţie

; b)

pen

tru

cons

titui

rea

unui

serv

iciu

est

e ne

cesa

r un

num

ăr d

e m

inim

um

7 po

stur

i de

exec

uţie

; c)

pen

tru

cons

titui

rea

unei

dire

cţii

este

nec

esar

un

num

ăr d

e m

inim

um

15 p

ostu

ri de

exe

cuţie

; d)

pen

tru

cons

titui

rea

unei

dire

cţii

gene

rale

est

e ne

cesa

r un

num

ăr d

e m

inim

um 2

5 de

pos

turi

de e

xecu

ţie.

Se e

xcep

teaz

ă de

la p

reve

deril

e al

in. (

2) a

l art

. XVI

din

Leg

ea n

r. 16

1-20

03 p

rivin

d un

ele

măs

uri p

entr

u as

igur

area

tran

spar

enţe

i în

exer

cita

rea

dem

nită

ţilor

pub

lice,

a fu

ncţii

lor p

ublic

e şi

în m

ediu

l de

afa

ceri,

pre

veni

rea

şi sa

ncţio

nare

a co

rupţ

iei,

cu m

odifi

căril

e şi

co

mpl

etăr

ile u

lterio

are,

apa

ratu

l pro

priu

al m

inis

tere

lor,

al ce

lorla

lte

orga

ne d

e sp

ecia

litat

e al

e ad

min

istr

aţie

i pub

lice

cent

rale

şi a

l ins

tituţ

iilor

pu

blic

e su

bord

onat

e ac

esto

ra.

Func

ţii d

e co

nduc

ere

Regu

lă –

max

im 12

% d

in n

umăr

ul to

tal a

l fun

cţiil

or p

ublic

e po

t fi fu

ncţii

de

cond

ucer

eEx

cepţ

ia –

pen

tru

apar

atul

pro

priu

al m

inis

tere

lor,

al ce

lorla

lte o

rgan

e de

spec

ialit

ate

ale

adm

inis

traţ

iei p

ublic

e ce

ntra

le şi

al i

nstit

uţiil

or

publ

ice

subo

rdon

ate

aces

tora

, pe

baza

de

just

ifica

re, n

umăr

ul fu

ncţii

lor

publ

ice

de co

nduc

ere

poat

e aj

unge

la 15

% d

in n

umăr

ul to

tal a

l fun

cţiil

or

publ

ice.

Lege

a 18

8/19

99

art.

100

şi a

rt. 9

9St

abili

rea

func

ţiilo

r pub

lice

(de

exec

uţie

şi

de

cond

ucer

e) im

plic

ă re

dact

area

or

gani

gram

ei şi

a st

atul

ui d

e fu

ncţii

no

min

al, s

tabi

lirea

sala

riilo

r, în

tocm

irea

fişel

or d

e po

st

Dep

arta

men

tul d

e Re

surs

e U

man

e di

n in

stitu

ţia

sau

auto

ritat

ea p

ublic

ă re

spec

tivă

Org

anig

ram

aSt

at d

e fu

ncţii

HG

1173

/200

8, A

nexa

1,

Fişa

de

post

Lege

a 18

8/19

99

art.

111

În ca

zul r

eorg

aniz

ării

unei

inst

ituţii

sa

u au

torit

ăţi p

ublic

e tr

ebui

e ce

rut

aviz

ul A

NFP

pen

tru

că st

abili

rea

func

ţiilo

r pub

lice

din

noua

inst

ituţie

sa

u au

torit

ate

publ

ică

este

o e

tapă

ob

ligat

orie

în p

roce

sul d

e re

orga

niza

re.

Adre

să d

e în

aint

are

cătr

e AN

FP p

entr

u so

licita

re

aviz

Reo

rgan

izar

ea

În ca

z de

reor

gani

zare

a a

utor

ităţii

sau

inst

ituţie

i pub

lice,

func

ţiona

rii

publ

ici v

or fi

num

iţi în

noi

le fu

ncţii

pub

lice

sau,

dup

ă ca

z, în

noi

le

com

part

imen

te în

urm

ătoa

rele

cazu

ri:

a) s

e m

odifi

că a

trib

uţiil

e af

eren

te u

nei f

uncţ

ii pu

blic

e m

ai p

uţin

de

50%

; b)

sun

t red

use

atrib

uţiil

e un

ui co

mpa

rtim

ent;

c) e

ste

schi

mba

tă d

enum

irea

fără

mod

ifica

rea

în p

ropo

rţie

de

pest

e 50

%

a at

ribuţ

iilor

afe

rent

e fu

ncţie

i pub

lice;

Page 30: Manual Resurse Umane p1

Procedura 1. Structura autorităţilor şi instituţiilor publice 3

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Act

no

rma

tiv

/

art

. /

ali

n.

/ li

t.P

roce

du

ră -

de

scri

ere

a

act

ivit

ăţi

lor

de

re

ali

zat

Re

spo

nsa

bil

Do

cum

en

t st

an

da

rdO

bse

rva

ţii,

ex

cep

ţii,

st

ud

ii d

e c

az

d) e

ste

schi

mba

tă st

ruct

ura

com

part

imen

tulu

i. Ap

licar

ea a

cest

or p

reve

deri

se fa

ce cu

resp

ecta

rea

urm

ătoa

relo

r crit

erii:

a)

cat

egor

ia, c

lasa

şi, d

upă

caz,

gra

dul p

rofe

sion

al a

le fu

ncţio

naru

lui

publ

ic;

b) î

ndep

linire

a cr

iterii

lor s

peci

fice

stab

ilite

pen

tru

func

ţia p

ublic

ă;

c) p

regă

tirea

pro

fesi

onal

ă;

d) s

ă fi

desf

ăşur

at a

ctiv

ităţi

sim

ilare

. În

cazu

l în

care

exi

stă

mai

mul

ţi fu

ncţio

nari

publ

ici,

se o

rgan

izea

exam

en d

e că

tre

auto

ritat

ea sa

u in

stitu

ţia p

ublic

ă.

Redu

cere

a un

ui p

ost e

ste

just

ifica

tă d

acă

atrib

uţiil

e af

eren

te a

cest

uia

se

mod

ifică

în p

ropo

rţie

de

pest

e 50

% sa

u da

că su

nt m

odifi

cate

cond

iţiile

sp

ecifi

ce d

e oc

upar

e a

post

ului

resp

ectiv

, ref

erito

are

la st

udii.

În ca

zul r

eorg

aniz

ării

activ

ităţii

prin

redu

cere

a po

stur

ilor,

auto

ritat

ea

sau

inst

ituţia

pub

lică

nu p

oate

înfii

nţa

post

uri s

imila

re ce

lor d

esfii

nţat

e pe

ntru

o p

erio

adă

de u

n an

de

la d

ata

reor

gani

zării

.

Pers

oana

care

are

com

pete

nţa

lega

lă d

e nu

mire

în fu

ncţia

pub

lică

va

disp

une

elib

erar

ea d

in fu

ncţia

pub

lică

prin

act

adm

inis

trat

iv, c

are

se

com

unic

ă fu

ncţio

naru

lui p

ublic

în te

rmen

de

5 zi

le lu

crăt

oare

de

la

emite

re d

acă

auto

ritat

ea sa

u in

stitu

ţia p

ublic

ă îş

i red

uce

pers

onal

ul ca

ur

mar

e a

reor

gani

zării

act

ivită

ţii, p

rin re

duce

rea

post

ului

ocu

pat d

e fu

ncţio

naru

l pub

lic.

În ca

zul e

liber

ării

din

func

ţia p

ublic

ă, a

utor

itate

a sa

u in

stitu

ţia

publ

ică

este

obl

igat

ă să

aco

rde

func

ţiona

rilor

pub

lici u

n pr

eavi

z de

30 d

e zi

le ca

lend

aris

tice.

În p

erio

ada

de p

reav

iz, p

erso

ana

care

are

co

mpe

tenţ

a le

gală

de

num

ire în

func

ţia p

ublic

ă po

ate

acor

da ce

lui

în ca

uză

redu

cere

a pr

ogra

mul

ui d

e lu

cru,

pân

ă la

4 o

re zi

lnic

, făr

ă af

ecta

rea

drep

turil

or sa

laria

le cu

veni

te. I

n pe

rioad

a de

pre

aviz

, dac

ă în

cadr

ul a

utor

ităţii

sau

inst

ituţie

i pub

lice

exis

tă fu

ncţii

pub

lice

vaca

nte

core

spun

zăto

are,

ace

asta

are

obl

igaţ

ia d

e a

le p

une

la

disp

oziţi

e fu

ncţio

naril

or p

ublic

i. D

acă

nu e

xist

ă fu

ncţii

pub

lice

vaca

nte

core

spun

zăto

are

în ca

drul

aut

orită

ţii sa

u in

stitu

ţiei p

ublic

e, a

utor

itate

a or

i ins

tituţ

ia p

ublic

ă ar

e ob

ligaţ

ia d

e a

solic

ita A

genţ

iei N

aţio

nale

a

Func

ţiona

rilor

Pub

lici,

în p

erio

ada

de p

reav

iz, l

ista

func

ţiilo

r pu

blic

e va

cant

e. În

cazu

l în

care

exi

stă

o fu

ncţie

pub

lică

vaca

ntă

core

spun

zăto

are,

iden

tifica

tă în

per

ioad

a de

pre

aviz

, fun

cţio

naru

l pu

blic

va

fi tr

ansf

erat

în in

tere

sul s

ervi

ciul

ui sa

u la

cere

re. F

uncţ

iona

rul

publ

ic d

e co

nduc

ere

are

prio

ritat

e la

ocu

pare

a un

ei fu

ncţii

pub

lice

vaca

nte

la n

ivel

infe

rior.

Page 31: Manual Resurse Umane p1

4 Procedura 1. Structura autorităţilor şi instituţiilor publice

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse UmaneA

ct n

orm

ati

v /

a

rt.

/ a

lin

. /

lit.

Pro

ced

ură

- d

esc

rie

rea

a

ctiv

ită

ţilo

r d

e r

ea

liza

tR

esp

on

sab

ilD

ocu

me

nt

sta

nd

ard

Ob

serv

aţi

i, e

xce

pţi

i,

stu

dii

de

ca

zLe

gea

188/

1999

În ca

zul î

n ca

re se

dor

eşte

tran

sfor

mar

ea

post

urilo

r de

natu

ră co

ntra

ctua

lă în

fu

ncţii

pub

lice

treb

uie

elab

orat

tabe

lul

resp

ectiv

Tabe

lul p

rivin

d tr

ansf

orm

area

pos

turil

or

de n

atur

ă co

ntra

ctua

lă în

fu

ncţii

pub

lice

Tran

sfor

mar

ea p

ostu

rilo

r co

ntra

ctua

le în

func

ţii p

ublic

ePe

rsoa

nele

înca

drat

e cu

cont

ract

indi

vidu

al d

e m

uncă

pe

perio

adă

nede

term

inat

ă în

pos

turi

de n

atur

ă co

ntra

ctua

lă ,

care

pre

supu

n ex

erci

tare

a un

or a

trib

uţii

dint

re ce

le p

revă

zute

la a

rt. 2

alin

. (3)

din

Le

gea

188/

1999

vor

fi n

umite

în fu

ncţii

pub

lice

de e

xecu

ţie d

acă

înde

-pl

ines

c con

diţii

le p

revă

zute

la a

rt. 5

4 di

n Le

gea

188/

1999

şi co

ndiţi

ile

de v

echi

me

în sp

ecia

litat

ea st

udiil

or co

resp

unză

toar

e cl

asei

şi g

radu

lui

prof

esio

nal a

le fu

ncţie

i pub

lice,

pen

tru

care

se co

mpl

etea

ză ta

belu

l din

an

exa

Lege

a 18

8/19

99 a

rt.

107

Solic

itare

a av

izul

ui A

NFP

Adre

sa p

rin ca

re se

solic

ită a

vizu

l tr

ebui

e în

soţit

ă de

toat

e do

cum

ente

le

anex

ate

asum

ate

de co

nduc

erea

in

stitu

ţiei s

au a

utor

ităţii

pub

lice

solic

itant

e (s

emna

te şi

ştam

pila

te) –

în

2 ex

empl

are.

Unu

l din

tre

exem

plar

e ră

mân

e la

AN

FP, i

ar ce

lăla

lt se

înto

arce

la

solic

itant

împr

eună

cu a

vizu

l AN

FP

Iniţi

ator

ulAd

resă

de

înai

ntar

e că

tre

ANFP

pen

tru

solic

itare

av

iz

înso

ţită

de a

nexe

le

rele

vant

e:Pr

oiec

t de

act n

orm

ativ

(le

ge, h

otăr

âre,

or

dona

nţă,

ord

in)

Proi

ect h

otăr

âre

cons

iliu

jude

ţean

sau

loca

lO

rgan

igra

ma

Stat

de

func

ţiiTa

belu

l priv

ind

tran

sfor

mar

ea p

ostu

rilor

de

nat

ură

cont

ract

uală

în

func

ţii p

ublic

eLe

gea

188/

1999

ar

t. 10

7Em

itere

a av

izul

ui A

NFP

term

enul

de

emite

re e

ste

de 3

0 de

zile

ANFP

Aviz

Lege

a 18

8/19

99 a

rt.

107,

art

. 112

, art

. 10

0 sa

u 11

1

Emite

re a

ct a

dmin

istr

ativ

Cond

ucăt

orul

inst

ituţie

i sa

u au

torit

ăţii

publ

ice

ori c

onsi

liul j

udeţ

ean

sau

cons

iliul

loca

l

Act

adm

inis

trat

iv sa

u ho

tărâ

re a

cons

iliul

ui

jude

ţean

sau

a co

nsili

ului

loca

l

Page 32: Manual Resurse Umane p1
Page 33: Manual Resurse Umane p1

Procedura 2. Managementul carierei funcţionarilor publici 1

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

introducere1. Definirea managementului carierei

Managementul carierei este unul din elementele de bază ale managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, în care atât reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice cât şi func-ţionarii publici joacă un rol important. Această activitate acoperă o parte importantă a activităţii de management al resurselor umane, de la recrutare şi selecţie, perioada de stagiu a debutantului, evaluarea performanţelor, stabilirea nevoilor de formare şi perfecţionare, respectiv a potenţia-lului de promovare, dezvoltarea funcţionarului public, mobilitate şi promovare în funcţii de exe-cuţie, respectiv de conducere până la stabilirea drepturilor salariale.

Cariera în funcţia publică este definită în art. 2. al HG 611/2008 privind organizarea şi dez-voltarea carierei funcţionarilor publici ca „ansamblul situaţiilor juridice şi efectelor produse, care intervin de la data naşterii raportului de serviciu al funcţionarului public până în momentul înce-tării acestui raport, în condiţiile legii“.

Din punctul de vedere al managementului resurselor umane, cariera reprezintă evoluţia funcţio-narului public în cadrul unei organizaţii, respectiv în cadrul funcţiei publice, progresivă în con-cordanţă cu nevoile organizaţiei şi în funcţie de cunoştinţele, competenţele, performanţele şi preferinţele funcţionarului public. Aceasta înseamnă că responsabilitatea în dezvoltarea carierei aparţine atât autorităţilor şi instituţiilor publice, cât şi funcţionarilor publici.

În acest context, managementul carierei reprezintă un ansamblu de activităţi coordonate şi coe-rente realizate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice de către funcţionarii publici de con-ducere, sprijiniţi de specialiştii de resurse umane, respectiv de compartimentele specializate ale ANFP care au ca scop:

să asigure satisfacerea nevoilor de personal ale instituţiilor şi autorităţilor publice, atât la ▪nivelul funcţiilor publice de execuţie, cât şi la nivelul celor de conducere;

să ofere funcţionarilor publici cu potenţial de dezvoltare şi experienţa necesară posibilităţi ▪de dezvoltare personală şi avansare în carieră.

Principalele instrumente de management al carierei definite prin art. 6. din HG nr. 611/2008 sunt:

a) planul de ocupare a funcţiilor publice, elaborat şi aprobat în condiţiile legii;

b) instrumentele interne de gestiune şi planificare a resurselor umane din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice;

c) planurile de formare profesională a funcţionarilor publici.

2. Principiile managementului carierei funcţionarilor publici

HG 611/2008 defineşte în art. 4. principiile care stau la baza dezvoltării carierei funcţionarului public:

a) Competenţa, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să acceadă sau să pro-moveze într-o funcţie publică trebuie să deţină şi să confirme cunoştinţele şi aptitudinile necesare exercitării funcţiei publice respective. Se dobândeşte prin pregătire şi formare continuă şi se verifică prin evaluarea performanţelor, examen sau concurs;

b) Competiţia, principiu potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare exercitării unei funcţii publice se face prin concurs sau examen. Se aplică în practică în procesul de recrutare şi selecţie, respectiv de promovare, şi, dacă este nevoie, în unele cazuri de mobilitate.

Page 34: Manual Resurse Umane p1

2 Procedura 2. Managementul carierei funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

c) Egalitatea de şanse, principiu potrivit căruia este recunoscută vocaţia la carieră în funcţia publică a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite potrivit legii. Principiul se aplică în procesele de recrutare şi selecţie, mobilitate, promovare, formare continuă.

d) Profesionalismul, principiu potrivit căruia exercitarea funcţiei publice se face prin în-deplinirea în mod eficient a atribuţiilor care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale care reglementează atribuţiile respec-tive. Activităţile de stabilire a criteriilor de selecţie şi promovare, examenul sau concursul de recrutare şi promovare, de formare continuă şi de evaluare a performanţelor sunt me-nite să vegheze asupra îndeplinirii acestui principiu.

e) Motivarea, principiu potrivit căruia, în vederea dezvoltării carierei funcţionarilor publici, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să identifice şi să aplice, în condi ţiile legii, instrumente de motivare financiară şi non-financiară a funcţionarilor publici, precum şi să sprijine iniţiativele privind dezvoltarea profesională individuală a acestora. Principiul se aplică în practică prin evaluarea performanţelor şi stabilirea obiectivelor, existenţa po-sibilităţilor de formare, mobilitate, promovare, respectiv prin salarizare.

f) Transparenţa, principiu potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a pune la dispoziţie tuturor celor interesaţi informaţiile de interes public referitoare la ca-riera în funcţia publică. Aplicarea în practică se realizează prin informarea funcţionarilor publici asupra posibilităţilor existente pentru formare, promovare, mobilitate şi a crite-riilor de selecţie.

Aceste principii sunt menite să asigure realizarea scopului formulat în art. 1. alin. 2 al Legii 188/199 republicată privind Statutul funcţionarilor publici, şi anume crearea unui corp de funcţionari pu-blici profesionist şi eficient, să facă atrăgătoare cariera de funcţionar public şi să ofere şanse egale la carieră tuturor persoanelor interesate, motivate şi care îndeplinesc condiţiile stabilite de lege.

3. Roluri şi atribuţii în managementul carierei

Managementul carierei funcţionarilor publici este o activitate de managementul resurselor umane în care sunt implicaţi compartimentele sau experţii de resurse umane, respectiv conducătorii de pe diferite nivele ierarhice ale instituţiilor şi autorităţilor publice, compartimentele specializate ale ANFP şi funcţionarii publici interesaţi.

Art. 5. din HG 611/2008 cu modificările şi completările ulterioare defineşte rolurile în mana-gementul carierei care sunt distribuite între participanţii la proces după cum urmează:

a) Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici elaborează cadrul legal, politicile şi instrumentele necesare planificării, organizării şi dezvoltării carierei în funcţia publică, şi monitorizează şi controlează implementarea acestora, în condiţiile legii;

b) Autorităţile şi instituţiile publice elaborează politicile şi instrumentele interne de gestiune şi planificare a resurselor umane, aplicare a principiilor egalităţii de şanse, moti-vării şi transparenţei;

c) Funcţionarul public se preocupă de îmbunătăţirea performanţelor profesionale proprii şi de propria perfecţionare continuă în vederea dezvoltării profesionale individuale.

Funcţiile instituţiilor şi autorităţilor publice în domeniul managementului carierei se realizează de către compartimentul de resurse umane sau expertul de resurse umane, respectiv de către con-ducătorul ierarhic superior. Rolurile în acest proces se repartizează în felul următor:

Compartimentul de resurse umane/expertul de resurse umane:

propune planul de ocupare a funcţiilor publice ▪centralizează necesarul de formare şi îl transmite ANFP pentru includerea în planul de ▪formare

Page 35: Manual Resurse Umane p1

Procedura 2. Managementul carierei funcţionarilor publici 3

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

are obligaţia de a acorda asistenţă funcţionarilor publici de conducere în vederea înde- ▪plinirii obligaţiei de a completa cu noi atribuţii, în raport cu nivelul funcţiei publice, fişa postului funcţionarului public promovat în grad sau în clasă şi de a monitoriza respectarea îndeplinirii acestor obligaţii.

participă la pregătirea şi desfăşurarea activităţilor de recrutare, mobilitate şi promovare ▪Conducătorul de nivel ierarhic superior:

evaluează performanţele funcţionarilor publici subordonaţi ▪identifică necesarul de pregătire ▪sprijină dezv ▪ oltarea subordonaţilor

4. Procesul managementului carierei în funcţia publică

Cariera funcţionarului public începe în momentul intrării în corpul funcţionarilor publici ca ur-mare a procesului de recrutare şi selecţie pentru ocuparea unui post vacant. Conform art. 12. al HG. 611/2008. Cei care intră în corpul funcţionarilor publici pe o funcţie publică de execuţie cu grad profesional debutant efectuează o perioadă de stagiu, în condiţiile legii, în scopul cu-noaşterii activităţii şi a obiectivelor autorităţii sau instituţiei publice, precum şi în scopul deprin-derii abilităţilor specifice exercitării funcţiei publice.

Pregătirea continuă a funcţionarilor publici oferă posibilitatea dezvoltării cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale, fiind unul din elementele de bază ale avansării în carieră.

Mobilitatea funcţionarilor publici prin stagii de pregătire, transfer, detaşare, delegare, mutare, este un instrument care oferă posibilitatea dezvoltării cunoştinţelor şi abilităţilor pro-fesionale.

Activitatea funcţionarilor publici, în conformitate cu art. 13. din HG. 611/2008 se evaluează periodic în vederea stabilirii gradului de atingere de către funcţionarii publici a obiectivelor pro-fesionale, prin raportare la atribuţiile curente din fişa postului, precum şi în vederea stabilirii gra-dului de îndeplinire a criteriilor de performantă, rezultatele evaluării fiind un element important care stă la baza dezvoltării carierei.

Promovarea este principala metodă de dezvoltare a carierei care asigură promovarea în funcţii publice de execuţie într-o clasă mai înaltă sau un grad profesional superior, respectiv într-o funcţie publică de conducere.

Procesul de management al carierei funcţionarului public este prezentat în Fig. 1.

Procedurile de recrutare, stabilire a nevoilor de formare, evaluare a performanţelor, mobilitate şi promovare sunt prezentate în capitolele următoare. În acest capitol se prezintă numai procedura de organizare a perioadei de stagiu a funcţionarului public debutant. Procesul de organizare a perioadei de stagiu a funcţionarului public debutant este prezentat în Fig. 2.

Page 36: Manual Resurse Umane p1

4 Procedura 2. Managementul carierei funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fig. 1. Procesul general al managementului carierei in funcţia publică

Page 37: Manual Resurse Umane p1

Procedura 2. Managementul carierei funcţionarilor publici 5

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fig. 2. Procedura de organizare a perioadei de stagiu a funcţionarului public debutant

Page 38: Manual Resurse Umane p1

6 Procedura 2. Managementul carierei funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

proc

edur

a de o

rgan

izare

a pe

rioad

ei d

e sta

giu

a fun

cţio

naru

lui p

ublic

deb

utan

tA

ct n

orm

ati

v /

a

rt.

/ a

lin

. /

lit.

Pro

ced

ură

- d

esc

rie

rea

act

ivit

ăţi

lor

de

re

ali

zat

Re

spo

nsa

bil

Do

cum

en

t st

an

da

rdH

G 6

11/2

008

(cu

mo-

dific

arile

şi co

mpl

etă-

rile

ulte

rioar

e)

Art.

76

Num

irea

ca

func

ţion

ar p

ublic

deb

utan

t, în

urm

a pr

omov

ării

conc

ursu

lui d

e re

crut

are

Cond

ucăt

orul

inst

ituţie

i sau

au

torit

ăţii

publ

ice

Act a

dmin

istr

ativ

HG

611

/200

8 (c

u m

o-di

ficar

ile şi

com

plet

ă-ril

e ul

terio

are)

Ar

t. 80

Stab

ilire

a du

rate

i per

ioad

ei d

e st

agiu

Pe

rioad

a de

stag

iu e

ste

de 12

luni

pen

tru

func

ţiona

rii p

ublic

i din

clas

a I,

8 lu

ni p

entr

u ce

i din

clas

a a

II-a

şi 6

luni

pen

tru

cei d

in cl

asa

a II

I-a,

calc

ulat

ă de

la d

ata

num

irii c

a fu

ncţio

nari

publ

ici d

ebut

anţi.

Com

part

imen

tul d

e re

surs

e um

ane

HG

611

/200

8 (c

u m

o-di

ficar

ile şi

com

plet

ă-ril

e ul

terio

are)

Ar

t. 82

(1) –

(3)

Ela

bora

rea

prog

ram

ului

per

ioad

ei d

e st

agiu

(1) P

erio

ada

de st

agiu

se d

esfă

şoar

ă pe

baz

a un

ui p

rogr

am a

prob

at d

e co

nduc

ător

ul a

utor

ităţii

sau

inst

ituţie

i pub

lice,

la

prop

uner

ea co

nduc

ător

ului

com

part

imen

tulu

i în

care

urm

ează

să îş

i des

făşo

are

activ

itate

a fu

ncţio

naru

l pub

lic d

ebut

ant

şi a

l com

part

imen

tulu

i de

resu

rse

uman

e.

(2) P

rin p

rogr

amul

de

desf

ăşur

are

a pe

rioad

ei d

e st

agiu

se st

abile

sc u

rmăt

oare

le:

a) a

loca

rea

a do

ua o

re zi

lnic

din

tim

pul n

orm

al d

e lu

cru

stud

iulu

i ind

ivid

ual s

au p

rogr

amel

or d

e fo

rmar

e la

care

treb

uie

să p

artic

ipe

func

ţiona

rul p

ublic

deb

utan

t, în

cond

iţiile

legi

i; b)

pla

nific

area

act

ivită

ţilor

ce u

rmea

ză să

fie

desf

ăşur

ate,

în fu

ncţie

de

nive

lul c

unoş

tinţe

lor t

eore

tice

şi a

l dep

rinde

rilor

pr

actic

e do

bând

ite p

e pa

rcur

sul p

erio

adei

de

stag

iu.

(3) Î

n sc

opul

cuno

aşte

rii sp

ecifi

culu

i act

ivită

ţii a

utor

ităţii

sau

inst

ituţie

i pub

lice,

func

ţiona

rulu

i pub

lic d

ebut

ant i

se v

a as

igur

a po

sibi

litat

ea d

e a

asis

ta la

înde

plin

irea

atrib

uţiil

or d

e se

rvic

iu d

e că

tre

func

ţiona

rii p

ublic

i defi

nitiv

i din

cadr

ul

alto

r com

part

imen

te. A

ceas

tă a

ctiv

itate

se v

a de

sfăş

ura

în co

ordo

nare

a fu

ncţio

naru

lui p

ublic

sub

a că

rui î

ndru

mar

e îş

i de

sfăş

oară

act

ivita

tea

şi n

u po

ate

depă

şi u

n sf

ert d

in d

urat

a pe

rioad

ei d

e st

agiu

.

Cond

ucăt

orul

com

part

i-m

entu

lui î

n ca

re u

rmea

să îş

i des

făşo

are

activ

itate

a fu

ncţio

naru

l pub

lic d

ebu-

tant

şi c

ompa

rtim

entu

l de

resu

rse

uman

e

HG

611

/200

8 (c

u m

o-di

ficăr

ile şi

com

plet

ă-ril

e ul

terio

are)

Ar

t. 82

(1)

Apr

obar

ea p

rogr

amul

ui p

erio

adei

de

stag

iuCo

nduc

ător

ul a

utor

ităţii

sau

inst

ituţie

i pub

lice

HG

611

/200

8 (c

u m

o-di

ficăr

ile şi

com

plet

ă-ril

e ul

terio

are)

Art.

83 (1

)-(3

)

HG

611

/200

8(cu

mo-

dific

arile

şi co

mpl

etă-

rile

ulte

rioar

e)Ar

t. 84

.

Lege

a 18

8/19

99 (r

2),

Art.

77 a

lin. (

3)

Prop

uner

e pe

ntru

îndr

umăt

or(1

) Pe

parc

ursu

l per

ioad

ei d

e st

agiu

, act

ivita

tea

func

ţiona

rulu

i pub

lic d

ebut

ant s

e de

sfăş

oară

sub

îndr

umar

ea u

nui f

unc-

ţiona

r pub

lic d

efini

tiv, d

e re

gulă

din

cadr

ul a

celu

iaşi

com

part

imen

t, de

num

it în

cont

inua

re în

drum

ător

. (2

) Per

soan

a de

sem

nată

ca în

drum

ător

treb

uie

să cu

noas

că le

gisl

aţia

pot

rivit

căre

ia îş

i des

făşo

ară

activ

itate

a au

torit

atea

sa

u in

stitu

ţia p

ublic

ă re

spec

tivă,

pre

cum

şi a

ctiv

ităţil

e de

sfăş

urat

e în

cadr

ul co

mpa

rtim

entu

lui î

n ca

re e

ste

num

it fu

ncţi-

onar

ul p

ublic

deb

utan

t. (3

) Înd

rum

ător

ul e

ste

num

it de

cond

ucăt

orul

aut

orită

ţii sa

u in

stitu

ţiei p

ublic

e, d

e re

gula

, la

prop

uner

ea co

nduc

ător

ului

co

mpa

rtim

entu

lui î

n ca

re îş

i des

făşo

ară

activ

itate

a fu

ncţio

naru

l pub

lic d

ebut

ant.

Nu

poat

e av

ea ca

litat

ea d

e în

drum

ător

func

ţiona

rul p

ublic

care

: a)

a fo

st sa

ncţio

nat d

isci

plin

ar cu

una

din

tre

sanc

ţiuni

le p

revă

zute

la a

rt. 7

7 al

in. (

3) d

in L

egea

nr.

188/

1999

, re

publ

icat

ă, ia

r san

cţiu

nea

disc

iplin

ară

nu a

fost

radi

ată,

în co

ndiţi

ile le

gii;

b) e

ste

soţ,

soţie

, afin

ori

rudă

pân

ă la

gra

dul a

l IV-

lea

incl

usiv

cu fu

ncţio

naru

l pub

lic d

ebut

ant.

Cond

ucăt

orul

com

part

i-m

entu

lui î

n ca

re u

rmea

să îş

i des

făşo

are

activ

itate

a fu

ncţio

naru

l pub

lic d

ebu-

tant

Page 39: Manual Resurse Umane p1

Procedura 2. Managementul carierei funcţionarilor publici 7

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Act

no

rma

tiv

/

art

. /

ali

n.

/ li

t.P

roce

du

ră -

de

scri

ere

a a

ctiv

ită

ţilo

r d

e r

ea

liza

tR

esp

on

sab

ilD

ocu

me

nt

sta

nd

ard

HG

611

/200

8 (c

u m

o-di

ficăr

ile şi

com

plet

ă-ril

e ul

terio

are)

Ar

t. 83

(1)

Num

irea

îndr

umăt

orul

uiCo

nduc

ător

ul a

utor

ităţii

sau

inst

ituţie

i pub

lice

HG

611

/200

8 (c

u m

o-di

ficăr

ile şi

com

plet

ă-ril

e ul

terio

are)

Ar

t. 10

4

HG

611

/200

8 (c

u m

o-di

ficar

ile şi

com

plet

ă-ril

e ul

terio

are)

Ar

t. 85

. a.)

– c.

)

Des

făşu

rare

a ac

tivi

tăţi

lor

din

cadr

ul p

rogr

amul

ui d

e st

agiu

Func

ţiona

rul p

ublic

deb

utan

t are

urm

ătoa

rele

înda

torir

i spe

cific

e:

a) s

ă îş

i per

fecţ

ione

ze p

regă

tirea

pro

fesi

onal

ă te

oret

ică

şi să

îşi î

nsuş

easc

ă de

prin

deril

e pr

actic

e ne

cesa

re e

xerc

itării

une

i fu

ncţii

pub

lice;

b)

îl co

nsul

te p

e în

drum

ător

pen

tru

real

izar

ea lu

crăr

ilor r

epar

tizat

e de

cond

ucăt

orul

com

part

imen

tulu

i; c)

part

icip

e la

man

ifest

ări ş

tiinţ

ifice

şi p

rofe

sion

ale,

în v

eder

ea co

mpl

etăr

ii pr

egăt

irii p

rofe

sion

ale;

d)

part

icip

e la

form

ele

de p

regă

tire

orga

niza

te p

entr

u fu

ncţio

narii

pub

lici d

ebut

anţi;

e)

îşi o

rgan

izez

e o

evid

enţă

pro

prie

a p

regă

tirii

prof

esio

nale

pe

care

o e

fect

ueaz

ă po

triv

it pr

eved

erilo

r pre

zent

ei

hotă

râri.

Îndr

umăt

orul

are

urm

ătoa

rele

atr

ibuţ

ii:

a) c

oord

onea

ză a

ctiv

itate

a fu

ncţio

naru

lui p

ublic

deb

utan

t pe

parc

ursu

l per

ioad

ei d

e st

agiu

; b)

spr

ijină

func

ţiona

rul p

ublic

deb

utan

t în

iden

tifica

rea

celo

r mai

bun

e m

odal

ităţi

de re

zolv

are

a lu

crăr

ilor r

epar

tizat

e ac

estu

ia;

c) s

upra

vegh

ează

mod

ul d

e în

depl

inire

a a

trib

uţiil

or d

e se

rvic

iu d

e că

tre

func

ţiona

rul p

ublic

deb

utan

t;

Func

ţiona

r pub

lic d

ebut

ant

Îndr

umăt

or

HG

611

/200

8 (c

u m

o-di

ficar

ile şi

com

plet

ă-ril

e ul

terio

are)

Ar

t. 85

. d.)

Part

icip

area

la c

ursu

ri d

e pe

rfec

ţion

are

Îndr

umăt

orul

pro

pune

cond

ucăt

orul

ui co

mpa

rtim

entu

lui c

ursu

rile

de p

erfe

cţio

nare

pro

fesi

onal

ă la

care

treb

uie

să p

arti-

cipe

func

ţiona

rul p

ublic

deb

utan

t;

Func

ţiona

r pub

lic d

ebut

ant

Îndr

umăt

or

HG

611

/200

8 (c

u m

o-di

ficar

ile şi

com

plet

ă-ril

e ul

terio

are)

Ar

t. 10

5. -

(1)

HG

611

/200

8 (c

u m

o-di

ficar

ile şi

com

plet

ă-ril

e ul

terio

are)

Ar

t. 10

5 (2

)

HG

611

/200

8 (c

u m

o-di

ficar

ile şi

com

plet

ă-ril

e ul

terio

are)

Ar

t. 10

5. -

(3)

Mod

ifica

re r

apor

t de

serv

iciu

Pe p

arcu

rsul

per

ioad

ei d

e st

agiu

, rap

ortu

l de

serv

iciu

al f

uncţ

iona

rulu

i pub

lic d

ebut

ant p

oate

fi m

odifi

cat d

oar p

rin

tran

sfer

în in

tere

s pub

lic sa

u pr

in m

utar

e în

cadr

ul a

ltui c

ompa

rtim

ent o

ri al

tei s

truc

turi

fără

per

sona

litat

e ju

ridic

ă a

auto

rităţ

ii sa

u in

stitu

ţiei p

ublic

e, în

cond

iţiile

legi

i.

În ca

zul î

n ca

re ra

port

ul d

e se

rvic

iu a

l fun

cţio

naru

lui p

ublic

deb

utan

t se

mod

ifică

prin

tran

sfer

în in

tere

s pub

lic, a

cest

a va

fi e

valu

at p

entr

u pe

rioad

a lu

crat

ă pâ

nă la

dat

a tr

ansf

erul

ui p

otriv

it pr

eved

erilo

r art

. 86-

101

În ca

zul î

n ca

re ra

port

ul d

e se

rvic

iu a

l unu

i fun

cţio

nar p

ublic

deb

utan

t se

mod

ifică

prin

mut

are

în ca

drul

altu

i com

part

i-m

ent d

in ca

drul

aut

orită

ţii sa

u in

stitu

ţiei p

ublic

e, i

se în

tocm

eşte

un

nou

prog

ram

şi i

se d

esem

neaz

ă un

nou

îndr

umăt

or

pent

ru p

erio

ada

de st

agiu

răm

asă

de e

fect

uat.

Cond

ucăt

orul

com

part

imen

-tu

lui î

n ca

re îş

i des

făşo

ară

activ

itate

a fu

ncţio

naru

l pu

blic

deb

utan

t, re

spec

tiv a

l no

ului

com

part

imen

tCo

nduc

ător

ul a

utor

ităţii

sau

inst

ituţie

i pub

lice

Act a

dmin

istr

ativ

al

cond

ucăt

orul

ui

auto

rităţ

ii sa

u in

-st

ituţie

i pub

lice

Page 40: Manual Resurse Umane p1

8 Procedura 2. Managementul carierei funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse UmaneA

ct n

orm

ati

v /

a

rt.

/ a

lin

. /

lit.

Pro

ced

ură

- d

esc

rie

rea

act

ivit

ăţi

lor

de

re

ali

zat

Re

spo

nsa

bil

Do

cum

en

t st

an

da

rdH

G 6

11/2

008

(cu

mo-

dific

arile

şi co

mpl

etă-

rile

ulte

rioar

e)

Art.

105.

- (4

)-(5

)

Func

ţiona

rul p

ublic

deb

utan

t poa

te fi

sanc

ţiona

t pot

rivit

disp

oziţi

ilor L

egii

nr. 1

88/1

999,

repu

blic

ată.

Pe

ntru

stab

ilire

a sa

ncţiu

nii d

isci

plin

are

aplic

abile

func

ţiona

rulu

i pub

lic d

ebut

ant,

com

isia

de

disc

iplin

ă îl

va a

udia

în

mod

obl

igat

oriu

şi p

e în

drum

ător

. Ve

zi p

roce

dura

com

isie

i de

disc

iplin

ăH

G 6

11/2

008

(cu

mo-

dific

arile

şi co

mpl

etă-

rile

ulte

rioar

e)

Art.

85. e

.)

Îndr

umăt

orul

înto

cmeş

te u

n re

fera

t în

vede

rea

eval

uării

func

ţiona

rulu

i pub

lic d

ebut

ant,

la fi

naliz

area

per

ioad

ei d

e st

agiu

.În

drum

ător

ul

HG

611

/200

8 (c

u m

o-di

ficar

ile şi

com

plet

ă-ril

e ul

terio

are)

Ar

t. 86

. - (1

)

Eval

uare

a ac

tivită

ţii fu

ncţio

naru

lui p

ublic

deb

utan

t se

face

în te

rmen

de

5 zi

le lu

crăt

oare

de

la te

rmin

area

per

ioad

ei d

e st

agiu

, de

regu

lă, d

e că

tre

cond

ucăt

orul

com

part

imen

tulu

i în

care

îşi d

esfă

şoar

ă ac

tivita

tea,

den

umit

în co

ntin

uare

eva

-lu

ator

. Ve

zi p

roce

dura

de

eval

uare

a p

erfo

rman

ţelo

r fun

cţio

naril

or p

ublic

i deb

utan

ţi

Cond

ucăt

orul

com

part

imen

-tu

lui î

n ca

re îş

i des

făşo

ară

activ

itate

a fu

ncţio

naru

l pu-

blic

deb

utan

t

Lege

a 18

8/19

99 (r

2)

Art.

11 (3

) a.)

HG

611

/200

8 (c

u m

o-di

ficar

ile şi

com

plet

ă-ril

e ul

terio

are)

Ar

t. 10

1 (1)

Ar

t. 98

alin

. (1)

Num

irea

ca fu

ncţio

nar p

ublic

defi

nitiv

Pot fi

num

iţi fu

ncţio

nari

publ

ici d

efini

tivi:

a) fu

ncţio

narii

pub

lici d

ebut

anţi

care

au

efec

tuat

per

ioad

a de

stag

iu p

revă

zută

de

lege

şi a

u ob

ţinut

rezu

ltat c

ores

punz

ă-to

r la

eval

uare

Func

ţiona

rii p

ublic

i deb

utan

ţi ca

re a

u ob

ţinut

la e

valu

area

act

ivită

ţii ca

lifica

tivul

„cor

espu

nzăt

or“ v

or fi

num

iţi, p

rin

tran

sfor

mar

ea p

ostu

lui,

func

ţiona

ri pu

blic

i defi

nitiv

i înt

r-o

func

ţie p

ublic

ă de

exe

cuţie

din

clas

a co

resp

unză

toar

e st

udii-

lor a

bsol

vite

, în

grad

ul p

rofe

sion

al „a

sist

ent“

, la

data

exp

irării

term

enul

ui p

revă

zut l

a ar

t. 98

alin

. (1)

Cond

ucăt

orul

aut

orită

ţii sa

u in

stitu

ţiei p

ublic

eAc

t adm

inis

trat

iv

al co

nduc

ător

ului

au

torit

ăţii

sau

in-

stitu

ţiei p

ublic

e

HG

611

/200

8 (c

u m

o-di

ficar

ile şi

com

plet

ă-ril

e ul

terio

are)

Ar

t. 10

1 (1)

Tran

sfor

mar

ea fu

ncţi

ei p

ublic

eCo

nduc

ător

ul co

mpa

rti-

men

tulu

i în

cola

bora

re cu

co

mpa

rtim

entu

l de

resu

rse

uman

eH

G 6

11/2

008

(cu

mo-

dific

arile

şi co

mpl

etă-

rile

ulte

rioar

e)

Art.

101 (

2)

În si

tuaţ

ia în

care

func

ţiona

rii p

ublic

i deb

utan

ţi au

obţ

inut

la e

valu

area

act

ivită

ţii ca

lifica

tivul

„nec

ores

punz

ător

“, co

ndu-

căto

rul a

utor

ităţii

sau

inst

ituţie

i pub

lice

va d

ispu

ne p

rin a

ct a

dmin

istr

ativ

elib

erar

ea d

in fu

ncţie

, în

cond

iţiile

legi

i. Co

nduc

ător

ul a

utor

ităţii

sau

inst

ituţie

i pub

lice

Act a

dmin

istr

ativ

Page 41: Manual Resurse Umane p1
Page 42: Manual Resurse Umane p1

Procedura 3. Planul de ocupare a funcţiilor publice 1

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

introducereIntroducere

Punctul de plecare pentru planul de ocupare a funcţiilor publice este planificarea strategică care defineşte direcţiile organizaţionale, respectiv obiectivele de atins. Aceste obiective nu asigură numai datele de bază pentru determinarea resurselor financiare necesare, ci şi pentru a determina necesarul de forţă de muncă.

Informaţii importante necesare elaborării planul de ocupare provin din planul strategic al or-ganizaţiei. Planul de ocupare a funcţiilor publice detaliază acest plan şi este sprijinit de înţele-gerea adecvată a obiectivelor organizaţiei, a schimbărilor anticipate în misiune, obiective şi ţeluri pentru perioada următoare, şi de abilitatea de a exprima acestea sub forma necesarului de forţă de muncă.

În consecinţă, planul de ocupare are o importantă strategică pentru că transpune strategia în ac ţiune identificând nevoile de resurse umane şi de formare. Dacă planul de ocupare nu este ela-borat în mod adecvat, consecinţele practice cele mai probabile sunt:

prea puţini angajaţi şi capacitate insuficientă de a realiza randamentul scontat şi a înde- ▪plini obiectivele stabilite;

competenţe insuficiente pentru a îndeplini obiectivele stabilite; ▪costuri adiţionale pentru a soluţiona problemele menţionate mai sus (de exemplu, plata ▪orelor suplimentare, costul angajării de profesionişti externi etc.)

Transpunerea activităţilor în resursele necesare

Planul de ocupare se concentrează pe transpunerea activităţilor pe care organizaţia le are de realizat în numărul şi tipul de personal necesar pentru realizarea lor răspunzând următoarelor întrebări:

Câte şi ce tipuri de posturi şi funcţii sunt necesare? ▪Ce niveluri de competenţă sunt necesare pentru a îndeplini obiectivele strategice ale or- ▪ganizaţiei ?

Care este profilul forţei de muncă actuale? ▪În ce fel trebuie schimbat profilul forţei de muncă pentru a îndeplini obiectivele organi- ▪zaţiei?

Ce strategii ar trebui folosite de organizaţie pentru a recruta, a reţine şi a dezvolta perso- ▪nalul cu abilităţile şi competenţele necesare?

Consideraţii strategice în planificarea forţei de muncă

Planul de ocupare se referă la elaborarea strategiei şi a planurilor de acţiune ce adresează lipsurile şi/sau surplusurile identificate. Strategia include programe, politici şi practici care ajută organi-zaţia în recrutarea, dezvoltarea şi reţinerea personalul necesar pentru a-şi îndeplini funcţiile şi obiectivele şi în a se ocupa de personalul sau competenţele care nu mai sunt relevante. Câteva exemple privind aceste aspecte ale planificării ce se referă la planul de ocupare:

Planificarea recrutării ▪Planificarea succesiunii ▪Dezvoltare şi instruire ▪

Page 43: Manual Resurse Umane p1

2 Procedura 3. Planul de ocupare a funcţiilor publice

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Managementul carierei ▪Schimbările organizaţionale ▪Stabilirea bugetului pentru resurse umane ▪

Este nevoie şi de o strategie de comunicare, având în vedere că programele, politicile şi activităţile sunt aplicate, respectiv realizate dar angajaţii / potenţialii aplicanţi fie nu ştiu despre acestea, fie au informaţii parţiale sau incomplete despre cum să răspundă la acestea la potenţialul lor maxim.

Dacă planul strategic se schimbă din cauza unor condiţii neprevăzute dependente de conducere, cerinţe economice sau legislative etc. pot fi necesare ajustări în planul de ocupare. Instituţiile tre-buie să răspundă la următoarele întrebări pentru a determina dacă planul are nevoie de ajustări:

S-a schimbat strategia organizaţiei într-un fel în care are impact direct asupra nevoilor de ▪forţă de muncă?

Sunt ipotezele folosite pentru a determina necesarul de forţă de muncă încă valide? ▪S-au aplicat inovaţii tehnologice sau operaţionale care afectează direct necesarul de forţă ▪de muncă?

Legislaţia română stabileşte un număr maxim de funcţii pe categorii de funcţii şi tipuri de insti-tuţii. S-au stabilit procese specifice de revizuire şi aprobare a planului ocupaţional pentru a asi-gura încadrarea în limitele impuse de cadrul legal privind numărul de funcţii. Aceste prescripţii limitează gradul de flexibilitate în procesul de transpunere a schimbărilor produse în strategiile guvernamentale, obiective, priorităţi şi programe în ajustări ale planurilor ocupaţionale.

Planificarea ocupaţionala în România este în primul rând un proces „de jos în sus“ în care fiecare instituţie determină individual lipsa sau surplusul de forţă de muncă cu care se confruntă, şi adoptă un plan de măsuri care să adreseze situaţia conform necesităţilor şi priorităţilor sale. Apoi procesul este unul progresiv de colectare şi agregare a planurilor ocupaţionale de la fiecare instituţie, culminând în îmbinarea acestora într-un plan naţional întocmit de către ANFP.

Page 44: Manual Resurse Umane p1

Procedura 3. Planul de ocupare a funcţiilor publice 3

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fig. 1. Procesul privind întocmirea planului de ocupare a funcţiei publice

Page 45: Manual Resurse Umane p1

4 Procedura 3. Planul de ocupare a funcţiilor publice

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

proc

edur

a priv

ind

plan

ul d

e ocu

pare

al fu

ncţii

lor p

ublic

e

Act

no

rma

tiv

/

art

. /

ali

n.

/ li

t.P

roce

du

ră -

de

scri

ere

a a

ctiv

ită

ţilo

r d

e r

ea

liza

tR

esp

on

sab

ilD

ocu

me

nt

sta

nd

ard

Ob

serv

aţi

i, e

xce

pţi

i, s

tud

ii d

e c

az

Ord

. AN

FP

7660

/200

6,

Art.

7, a

lin. 1

Ord

onat

orii

prin

cipa

li de

cred

ite d

in a

dmin

istr

aţia

pub

lica

cent

rala

tr

ansm

it AN

FP p

ropu

neril

e pr

ivin

d pl

anul

de

ocup

are

al fu

ncţii

lor

publ

ice

pent

ru a

nul u

rmăt

or p

ana

la d

ata

de 1

iulie

a.c

.

Ord

onat

orii

prin

ci-

pali

de cr

edite

din

ad

min

istr

aţia

pub

lica

cent

rala

Ord

. AN

FP

7660

/200

6,

Anex

a 2a

Art.

2, a

lin. 2

– H

G 4

31/2

007:

pro

pune

rile

se în

tocm

esc

pe to

tal o

rdon

ator

cred

ite si

pen

tru

fieca

re in

stitu

ţie

publ

ica

subo

rdon

ata

sau

finan

ţata

de

la b

uget

ul o

rdon

a-to

rulu

i prin

cipa

l de

cred

iteO

rd. A

NFP

76

60/2

006,

Ar

t. 7,

alin

. 3

Pana

la d

ata

de 1

augu

st a

.c.,

ANFP

cent

raliz

ează

pro

pune

rile

prim

ite

de la

ord

onat

orii

prin

cipa

li de

cred

ite d

in a

dmin

istr

aţia

pub

lica

cen-

tral

a

ANFP

Ord

. AN

FP

7660

/200

6, A

rt. 8

In

per

ioad

a 1-

15 a

ugus

t a.c

., AN

FP co

nsul

ta o

rgan

izaţ

iile

sind

ical

e re

prez

enta

tive

ale

func

ţiona

rilor

pub

lici i

n ve

dere

a de

finiti

vării

pro

iec-

tulu

i H.G

. priv

ind

apr

obar

ea P

lanu

lui d

e oc

upar

e al

func

ţiilo

r pub

lice

pent

ru a

nul u

rmăt

or

ANFP

si o

rgan

izaţ

iile

sind

ical

e re

prez

enta

-tiv

e al

e fu

ncţio

naril

or

publ

ici

N

u se

pre

vede

ce se

întâ

mpl

a in

situ

aţia

in ca

re n

u se

aj

unge

la u

n nu

mito

r com

un

N

u se

pre

vede

mod

alita

tea

in ca

re p

oate

acţ

iona

AN

FP in

cazu

l in

care

se co

nsta

ta ca

pro

pune

rile

tran

smis

e de

ord

onat

orii

prin

cipa

li de

cred

ite

din

adm

inis

traţ

ia p

ublic

a ce

ntra

la n

u re

spec

ta

prev

eder

ile le

gale

Ord

. AN

FP

7660

/200

6,

Art.

10, a

lin. 1

Pana

la d

ata

de 3

1 aug

ust a

.c.,

ordo

nato

rii p

rinci

pali

de cr

edite

din

ad

min

istr

aţia

pub

lica

loca

la tr

ansm

it că

tre

ANFP

pro

pune

rile

priv

ind

plan

ul d

e oc

upar

e a

func

ţiilo

r pub

lice

pent

ru a

nul u

rmăt

or

Ord

onat

orii

prin

ci-

pali

de cr

edite

din

ad

min

istr

aţia

pub

lica

loca

la si

sind

icat

ele

func

ţiona

rilor

pub

lici

Ord

. AN

FP

7660

/200

6,

Anex

a 2b

Art.

10, a

lin. 2

– O

rd. A

NFP

766

0/20

06: p

ropu

neril

e se

în

tocm

esc p

e to

tal o

rdon

ator

cred

ite si

pen

tru

fieca

re

inst

ituţie

pub

lica

subo

rdon

ata

sau

finan

ţata

de

la b

uge-

tul o

rdon

ator

ului

prin

cipa

l de

cred

ite

Art.

10, a

lin. 2

– O

rd. A

NFP

766

0/20

06:

Prop

uner

ile v

or fi

supu

se in

pre

alab

il co

nsul

tării

cu

orga

niza

ţiile

sind

ical

e al

e fu

ncţio

naril

or p

ublic

i, co

nsti-

tuite

conf

orm

legi

iO

rd. A

NFP

76

60/2

006,

Ar

t. 9

Pana

la d

ata

de 15

sept

embr

ie a

.c.,

ANFP

va

tran

smite

Guv

ernu

lui s

pre

apro

bare

, pro

iect

ul H

G p

rivin

d ap

roba

rea

Plan

ului

de

ocup

are

a fu

nc-

ţiilo

r pub

lice

pent

ru a

nul u

rmăt

or, c

u av

izul

MEF

ANFP

, MEF

N

u se

pre

vede

term

enul

in ca

re tr

ebui

e tr

ansm

is

cătr

e AN

FP a

vizu

l MEF

N

u se

pre

vede

ce se

va

întâ

mpl

a in

cazu

l in

care

av

izul

MEF

est

e ne

gativ

Ord

. AN

FP

7660

/200

6,

Art.

10, a

lin. 4

In te

rmen

de

30 zi

le d

e la

dat

a pr

imiri

i, AN

FP a

naliz

ează

pro

pune

rile

priv

ind

plan

ul d

e oc

upar

e tr

ansm

ise

de a

utor

ităţil

e di

n ad

min

istr

aţia

pu

blic

a lo

cala

si tr

ansm

ite e

vent

uale

le o

bser

vaţii

ANFP

L188

/199

9(r2

), Ar

t. 23

, alin

. 5Au

torit

ăţile

sau

inst

ituţii

le p

ublic

e di

n ad

min

istr

aţia

pub

lica

loca

la a

u ob

ligaţ

ia d

e a

mod

ifica

pro

iect

ul P

lanu

lui d

e oc

upar

e a

func

ţiilo

r pub

li-ce

pen

tru

anul

urm

ător

in co

nfor

mita

te cu

obs

erva

ţiile

AN

FP

Ord

onat

orii

prin

ci-

pali

de cr

edite

din

ad

min

istr

aţia

pub

lica

loca

la

Art.

12, a

lin. 2

– O

rd. 7

660/

2006

: ner

espe

ctar

ea o

bser

-va

ţiilo

r AN

FP a

trag

e ne

acor

dare

a av

izel

or p

rivin

d pu

ne-

rea

in a

plic

are

a Pl

anul

ui d

e oc

upar

e

Page 46: Manual Resurse Umane p1

Procedura 3. Planul de ocupare a funcţiilor publice 5

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Act

no

rma

tiv

/

art

. /

ali

n.

/ li

t.P

roce

du

ră -

de

scri

ere

a a

ctiv

ită

ţilo

r d

e r

ea

liza

tR

esp

on

sab

ilD

ocu

me

nt

sta

nd

ard

Ob

serv

aţi

i, e

xce

pţi

i, s

tud

ii d

e c

az

Ord

. AN

FP

7660

/200

6,

Art.

11, a

lin. 1

Pana

la d

ata

de 15

oct

ombr

ie a

.c.,

CL, r

espe

ctiv

e CJ

, vor

apr

oba

Plan

ul

de o

cupa

re a

func

ţiilo

r pub

lice

pent

ru a

nul u

rmăt

orO

rdon

ator

ii pr

inci

-pa

li de

cred

ite d

in

adm

inis

traţ

ia p

ublic

a lo

cala

Art.

14, a

lin. 1

– O

rd. A

NFP

766

0/20

06: A

prob

area

Pla

-nu

lui d

e oc

upar

e cu

ner

espe

ctar

ea p

reve

deril

or le

gale

at

rage

nul

itate

a ac

tulu

i adm

inis

trat

iv d

e ap

roba

re

Art.

14, a

lin. 2

– o

rd. 7

660/

2006

: Act

ele

adm

inis

trat

ive

de o

cupa

re a

func

ţiilo

r pub

lice

acor

date

prin

alte

mod

a-lit

ăţi d

ecât

cele

stab

ilite

prin

PO

FP su

nt n

ule

de d

rept

Ord

. 766

0/20

06,

Art.

13In

term

en d

e 30

zile

de

la a

prob

area

PO

FP, o

rdon

ator

ii pr

inci

pali

de

cred

ite d

in a

dmin

istr

aţia

pub

lica

loca

la a

u ob

ligaţ

ia d

e a

tran

smite

AN

FP o

copi

e a

actu

lui a

dmin

istr

ativ

e de

apr

obar

e a

POFP

pre

cum

si

copi

a PO

FP a

prob

at

Ord

onat

orii

prin

ci-

pali

de cr

edite

din

ad

min

istr

aţia

pub

lica

loca

la

Page 47: Manual Resurse Umane p1
Page 48: Manual Resurse Umane p1

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici 1

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

introducereIntroducere

Recrutarea şi selectarea au reprezentat întotdeauna procese critice pentru toate tipurile de orga-nizaţii, fiind etape cheie în formarea unei relaţii pozitive cu angajatii si oferind baza pentru obţi-nerea unor rezultate pozitive la nivel de motivaţie şi dedicare a angajaţilor faţă de organizaţie.

Ĩn încercarea de a controla costul serviciilor publice sunt create posturi noi doar dacă acest lucru este prevăzut in Planul de ocupare anual şi dacă există prevederi bugetare în acest sens.

Conexiunea cu alte proceduri

De asemenea este important să se ia în considerare următoarele aspecte care ilustrează legătura dintre recrutare, selectare şi alte proceduri de management al resurselor umane:

Justifică volumul de munca recrutarea unui nou angajat cu normă intreagă? ▪Nivelul postului este în concordanţă cu responsabilităţile atribuite? ▪Denumirea postului este cea corectă? ▪Abilităţile şi competenţele specifice, calificările şi pregătirea cerute sunt în concodanţă cu ▪natura postului?

Fişa postului este completă şi adecvată? ▪Recrutarea este strâns şi logic legată de întocmirea fişei postului, evaluarea performanţelor, dez-voltarea carierei, promovare şi nu poate fi abordată separat de aceste proceduri de management ale resurselor umane deoarece formează o înlănţuire logică împreună (întocmirea fişei postului → recrutare şi selectare → evaluarea performanţelor → dezvoltarea carierei → promovare).

Principii fundamentale

Legislaţia1 referitoare la recrutarea şi selectarea funcţionarilor publici pentru administraţia pu-blică română specifică în mod clar criteriile de eligibilitate pentru intrarea în corpul funcţiona-rilor publici. Aceeaşi legislaţie prezintă rolul pe care îl au autorităţile şi instituţiile publice în acest proces (şi implicit rolul compartimentelor de resurse umane din cadrul acestora).

Gestionarea corectă a procesului de recrutare şi selectare este de o mare importanţă astfel încât toţi candidaţii să fie trataţi corect pe parcursul tuturor etapelor de evaluare care compun concursul de recrutare.

Obiectivul general al procesului de recrutare şi selectare din cadrul administraţiei publice române este identificarea candidaţilor cel mai bine pregătiţi şi cei mai potriviţi pentru o poziţie şi care să ofere un plus de valoare instituţiei angajatoare.

Procedurile de recrutare sunt concepute astfel încât selecţia candidatilor să fie corectă, transpa-rentă, bazată pe criterii obiective. Acest aspect este strâns legat de anumite caracteristici funda-mentale ale serviciului public – imparţialitatea şi profesionalismul.

Numirea membrilor din comisia de concurs trebuie să se faca pe baza cunoştinţelor obiective şi relevante ale evaluatorilor, criteriile de selecţie si metodele de evaluare folosite de comisie fiind astfel, la rândul lor obiective, profesioniste şi demne de încredere.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este unul din actorii principali in procesul de recrutare şi selectare, sarcinile sale în acest domeniu fiind multiple: să sa organizeze concursul, să ofere avizul pentru desfaşurarea concursului, să primească înştiinţare în acest sens, in funcţie de natura pozitiei de funcţionar public scoasă la concurs, să elaboreze planul centralizat de ocupare anual şi in general să se ocupe de gestionarea functiilor publice din administraţia publică română.

1 Legea nr. 188 / 1999, H.G. 611 / 2008.

Page 49: Manual Resurse Umane p1

2 Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Ĩn concluzie, procedurile de recrutare şi selectare detaliate în prezentul capitol sunt în egală ma-sură relevante pentru Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi pentru compartimentele de resurse umane ale celorlalte autorităţi şi instituţii din administraţia publică centrală şi locală.

Recrutarea şi selectarea se bazează pe o strânsă colaborare între Agenţie şi instituţia recrutoare, fiind necesar ca ambele părţi să cunoască în detaliu şi să parcurgă în mod corect, transparent şi complet etapele prevăzute de lege.

Fig. 1. Procesul de recrutare şi selecţie

Page 50: Manual Resurse Umane p1

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici 3

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Proc

edur

a de r

ecru

tare

şi se

lecţ

ie p

entr

u ad

mite

rea î

n co

rpul

func

ţiona

rilor

pub

lici

Act

no

rma

tiv

/

art

. /

ali

n.

/ li

t.P

roce

du

ră -

de

scri

ere

a a

ctiv

ită

ţilo

r d

e r

ea

liza

tR

esp

on

sab

ilD

ocu

me

nt

sta

nd

ard

Lege

a 18

8/19

99,

Art 5

5, 5

6, 5

7 al

in. (

2), (

3)

HG

611

/200

8,

Art.

16,

(mod

ifica

t şi

com

plet

at p

rin

Art 1

alin

2 d

in

HG

1173

/200

8),

Art 1

7, 18

, 71

Cad

ru g

ener

al d

e de

sfăş

urar

e a

conc

ursu

rilo

rO

cupa

rea

func

ţiilo

r pub

lice

vaca

nte

şi a

func

ţiilo

r pub

lice

tem

pora

r vac

ante

se p

oate

face

num

ai în

cond

itiile

legi

i O

cupa

rea

func

ţiilo

r pub

lice

se p

oate

face

prin

urm

atoa

rele

mod

alita

ti:

a)

pro

mov

are;

b) tr

ansf

er;

c)

redi

strib

uire

;

d) re

crut

are;

e) a

lte m

odal

ităţi

prev

ăzut

e ex

pres

de

prez

enta

lege

. Le

gea

prev

ede

etap

ele

care

treb

uie

parc

urse

pen

tru

fieca

re d

in a

cest

e m

odal

itati.

Refe

ritor

la r

ecru

tare

, ace

asta

se re

aliz

ează

prin

con

curs

, con

ditii

le d

e pa

rtic

ipar

e şi

pro

cedu

ra d

e or

gani

zare

a co

n-cu

rsul

ui fi

ind

stab

ilite

pot

rivit

legi

i. O

rgan

izat

orii

conc

ursu

lui t

rebu

ie sa

aib

a pe

rman

ent i

n ve

dere

fapt

ul ca

ace

sta

treb

uie

sa se

baz

eze

pe p

rinci

piile

com

-pe

titie

i des

chis

e, tr

ansp

aren

tei,

mer

itelo

r pro

fesi

onal

e si

com

pete

ntei

, pre

cum

si ce

l al e

galit

atii

acce

sulu

i la

func

tiile

pu

blic

e pe

ntru

fiec

are

ceta

tean

care

înde

plin

este

cond

itiile

lega

le.

Org

aniz

area

conc

ursu

lui p

resu

pune

der

ular

ea e

tape

lor c

uprin

se in

tre

solic

itare

a av

izul

ui, r

espe

ctiv

inst

iinta

rea

Agen

tiei

si a

sigu

rare

a pu

blic

itatii

conc

ursu

lui i

n co

nditi

ile le

gii.

Conc

ursu

l est

e or

gani

zat i

n lim

ita fu

nctii

lor p

ublic

e va

cant

e pr

evaz

ute

anua

l in

aces

t sco

p pr

in P

lanu

l de

ocup

are

a fu

nctii

lor p

ublic

e.

Peri

odic

itat

ea c

oncu

rsur

ilor

– Co

ncur

sul d

e rec

ruta

re a

func

ţiona

rilor

pub

lici s

e org

aniz

eaza

, de r

egul

a, tr

imes

tria

l. Pa

rtic

ipan

tii l

a co

ncur

suri

le d

e re

crut

are:

la co

ncur

sul d

e re

crut

are

orga

niza

t pen

tru

ocup

area

une

i fun

ctii

publ

ice

poat

e pa

rtic

ipa

oric

e pe

rsoa

na ca

re in

depl

ines

te co

nditi

ile g

ener

ale

prev

azut

e de

lege

si co

nditi

ile sp

ecifi

ce

stab

ilite

pen

tru

ocup

area

resp

ectiv

ei fu

nctii

pub

lice.

O

bser

vatie

: con

curs

urile

pen

tru

ocup

area

func

ţiilo

r pub

lice

din

cadr

ul a

utor

itatil

or si

inst

itutii

lor p

ublic

e, o

rgan

izat

e cu

ne

resp

ecta

rea

prev

eder

ilor l

egal

e, su

nt n

ule

de d

rept

, nul

itate

a fii

nd co

nsta

ta d

e in

stan

ta d

e co

nten

cios

adm

inis

trat

iv.

Lege

a 18

8/19

99,

Art.

58, 5

9

Res

pons

abili

tate

a or

gani

zări

i con

curs

urilo

r de

rec

ruta

reIn

func

tie d

e tip

ul d

e fu

nctii

pub

lice

pent

ru ca

re se

org

aniz

eaza

conc

ursu

l de

recr

utar

e, re

spon

sabi

litat

ea o

rgan

izar

ii ac

estu

ia v

a ap

artin

e un

ei a

num

ite in

stitu

ţii /

org

anis

m, a

stfe

l :1)

În A

DM

INIS

TRA

ŢIA

PU

BLI

CE

NTR

ALĂ

a) p

entr

u oc

upar

e po

stur

ilor d

e in

alti

func

tion

ari p

ublic

i, co

ncur

sul v

a fi

orga

niza

t de

catr

e Co

mis

ia p

reva

zuta

la

art.

18 a

lin. (

1) d

in L

egea

188

/ 19

99. S

ecre

taria

tul t

ehni

c al c

omis

iei e

ste

asig

urat

de

Agen

tia N

atio

nala

a

Func

ţiona

rilor

Pub

lici.

b) p

entr

u oc

upar

ea fu

ncţi

ilor

publ

ice

de c

ondu

cere

gen

eral

e şi

spe

cific

e co

ncur

sul e

ste

orga

niza

t de

cătr

e Ag

entia

Nat

iona

la a

Fun

cţio

naril

or P

ublic

i.c)

pen

tru

ocup

area

func

ţiilo

r pu

blic

e de

exe

cuti

e ge

nera

le ş

i spe

cific

e co

ncur

suril

e su

nt o

rgan

izat

e de

cătr

e au

torit

ăţile

şi in

stitu

ţiile

pub

lice,

cu a

vizu

l Age

nţie

i Naţ

iona

le a

Fun

cţio

naril

or P

ublic

i

Com

isia

per

man

enta

num

ita d

e G

uver

n,

ANFP

ANFP

Auto

ritat

ile /

inst

ituţii

le p

ublic

eAv

izul

AN

FP

Page 51: Manual Resurse Umane p1

4 Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse UmaneA

ct n

orm

ati

v /

a

rt.

/ a

lin

. /

lit.

Pro

ced

ură

- d

esc

rie

rea

act

ivit

ăţi

lor

de

re

ali

zat

Re

spo

nsa

bil

Do

cum

en

t st

an

da

rd2)

În A

DM

INIS

TRA

ŢIA

PU

BLI

CE

NTR

ALĂ

a) p

entr

u fu

nctii

le p

ublic

e de

cond

ucer

e di

n ur

măt

oare

le d

omen

ii: p

rote

ctia

copi

lulu

i, ev

iden

ta in

form

atiz

ata

a pe

r-so

anei

, aud

it pu

blic

inte

rn, fi

nanc

iar-

cont

abili

tate

, urb

anis

m şi

arh

itect

ura,

resu

rse

uman

e, in

tegr

are

euro

pean

a,

pent

ru se

cret

arii

unita

tilor

adm

inis

trat

iv-t

erito

riale

, pre

cum

şi p

entr

u fu

nctii

le p

ublic

e de

exe

cutie

din

dom

eniu

l au

ditu

lui p

ublic

inte

rn co

ncur

suril

e su

nt o

rgan

izat

e de

cătr

e Ag

entia

Nat

iona

la a

Fun

cţio

naril

or P

ublic

i. b)

pen

tru

ocup

area

func

ţiilo

r pub

lice

vaca

nte,

alte

le d

ecât

cele

pre

vazu

te la

alin

iatu

l ant

erio

r con

curs

urile

sunt

org

a-ni

zate

de

cătr

e au

torit

ăţile

şi in

stitu

ţiile

pub

lice.

Ace

stea

au

oblig

aţia

să n

otifi

ce A

gent

ia n

atio

nala

a fu

ncţio

naril

or

Publ

ici c

u 10

zile

inai

nte

de d

emar

area

pro

cedu

rii d

e or

gani

zare

şi d

esfa

sura

re a

conc

ursu

rilor

. În

situ

atia

în ca

re A

gent

ia N

atio

nala

a F

uncţ

iona

rilor

Pub

lici c

onst

ata

ca n

u su

nt în

depl

inite

cond

itiile

lega

le p

rivin

d or

gani

zare

a si

des

fasu

rare

a co

ncur

suril

or d

ispu

ne a

mân

area

sau

susp

enda

rea

orga

niza

rii si

des

fasu

rarii

conc

ursu

lui.

Obs

erva

tie:

Age

nţia

Naţ

iona

lă a

Fun

cţio

naril

or P

ublic

i poa

te d

eleg

a au

torit

atilo

r sau

inst

itutii

lor p

ublic

e, în

cond

i-tii

le le

gii,

com

pete

nta

de a

org

aniz

a co

ncur

suri

de re

crut

are

pent

ru o

cupa

rea

func

ţiilo

r pub

lice

de co

nduc

ere

gene

rale

si

spec

ifice

. 3)

Con

curs

ul p

entr

u ad

mit

erea

la p

rogr

amel

e de

pre

gati

re p

entr

u ob

tine

rea

stat

utul

ui d

e M

AN

AG

ER

PU

BLI

C:

Conc

ursu

l pen

tru

adm

itere

a la

pro

gram

ele

orga

niza

te în

cond

itiile

legi

i pen

tru

obtin

erea

stat

utul

ui d

e m

anag

er p

ublic

su

nt o

rgan

izat

e si

ges

tiona

te d

e in

stitu

tiile

abi

litat

e po

triv

it le

gii s

a or

gani

zeze

ast

fel d

e pr

ogra

me,

cu a

vizu

l Age

ntie

i N

atio

nale

a F

uncţ

iona

rilor

Pub

lici.

ANFP

AN

FP,

Auto

ritat

ile /

inst

ituţii

le p

ublic

e In

stitu

ţiile

abi

litat

e,Av

izul

AN

FP

Lege

a 18

8/19

99,

Art 5

7 al

in.(1

)Le

gea

188/

1999

, Ar

t 23

Ela

bora

rea

şi a

prob

area

Pla

nuri

lor

de o

cupa

re a

func

ţiilo

r pu

blic

eC

oncu

rsul

de

recr

utar

e în

ved

erea

intr

ării

în co

rpul

func

ţiona

rilor

pub

lici s

e fa

ce în

lim

ita fu

ncţii

lor p

ublic

e va

cant

e re

zerv

ate

în a

cest

scop

prin

pla

nul d

e oc

upar

e a

func

ţiilo

r pu

blic

e.

Plan

ul d

e oc

upar

e a

func

ţiilo

r pub

lice

stab

ileşt

e nu

măr

ul m

axim

al f

uncţ

iilo

r pu

blic

e ca

re v

or fi

ocu

pate

prin

re

crut

are

şi e

ste

elab

orat

anu

al, c

u co

nsul

tare

a si

ndic

atel

or re

prez

enta

tive

ale

func

ţiona

rilor

pub

lici,

de că

tre

urm

ă-to

arel

e in

stitu

ţii a

bilit

ate:

a)

pen

tru

auto

rităţ

ile şi

inst

ituţii

le d

in A

DM

INIS

TRAŢ

IA P

UBL

ICA

CEN

TRAL

A de

cătr

e Ag

enţia

Naţ

iona

lă a

Fun

c-ţio

naril

or P

ublic

i, pe

baz

a pr

opun

erilo

r ord

onat

orilo

r prin

cipa

li de

cred

ite. A

cest

pla

n es

te a

prob

at p

rin h

otăr

âre

a G

uver

nulu

i.b)

pen

tru

inst

ituţii

le şi

aut

orită

ţile

din

ADM

INIS

TRAŢ

IA P

UBL

ICĂ

LOCA

LĂ d

e că

tre

prim

ar să

u, d

upă

caz,

de

cătr

e pr

eşed

inte

le co

nsili

ului

jude

ţean

, prin

apa

ratu

l de

spec

ialit

ate.

Ace

st p

lan

este

apr

obat

prin

hot

ărâr

e a

cons

iliul

ui

loca

l res

pect

iv a

cons

iliul

ui ju

deţe

an.

Auto

rităţ

ile şi

inst

ituţii

le p

ublic

e di

n ad

min

istr

aţia

pub

lica

loca

la a

u ob

ligaţ

ia să

tran

smită

pro

iect

ul p

lanu

lui d

e oc

upar

e a

func

ţiilo

r pub

lice

Agen

ţiei N

aţio

nale

a F

uncţ

iona

rilor

Pub

lici c

u 45

de

zile

înai

nte

de d

ata

apro

bării

. În

situ

aţia

în ca

re A

genţ

ia N

aţio

nală

a F

uncţ

iona

rilor

Pub

lici c

onst

ata

nere

gula

rităţ

i în

stru

ctur

a ac

estu

ia, a

utor

ităţil

e să

u in

stitu

ţiile

pub

lice

au o

blig

aţia

de

a m

odifi

ca p

roie

ctul

pla

nulu

i de

ocup

are

a fu

ncţii

lor p

ublic

e, p

e ba

za o

bser

vaţii

lor

Agen

ţiei N

aţio

nale

a F

uncţ

iona

rilor

Pub

lici,

în co

nfor

mita

te cu

pre

vede

rile

lega

le.

Obs

erva

ţie:

Pla

nul d

e oc

upar

e a

func

ţiilo

r pu

blic

e se

înto

cmeş

te c

entr

aliz

at, p

e fie

care

ord

onat

or p

rinci

pal

de cr

edite

şi p

e fie

care

inst

ituţie

din

subo

rdin

ea a

cest

eia

sau

finan

ţată

prin

bug

etul

său.

ANFP

Prim

ar /

pre

şedi

ntel

e co

nsi-

liulu

i jud

etea

n

Page 52: Manual Resurse Umane p1

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici 5

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Act

no

rma

tiv

/

art

. /

ali

n.

/ li

t.P

roce

du

ră -

de

scri

ere

a a

ctiv

ită

ţilo

r d

e r

ea

liza

tR

esp

on

sab

ilD

ocu

me

nt

sta

nd

ard

HG

611

/200

8,

Art.

20

(mod

ifica

t şi

com

plet

at p

rin

Art.

1 alin

. 3 d

in

HG

1173

/200

8)

Stab

ilire

a co

ndit

iilo

r sp

ecifi

ce d

e oc

upar

e a

post

urilo

rCo

nditi

ile sp

ecifi

ce d

e pa

rtic

ipar

e la

conc

ursu

l de

recr

utar

e pe

ntru

ocu

pare

a fu

nctii

lor p

ublic

e va

cant

e se

stab

ilesc

, pe

baza

fise

i pos

tulu

i, du

pa cu

m u

rmea

za:

a) p

entr

u fu

nctii

le p

ublic

e pe

ntru

care

com

pete

nta

de o

rgan

izar

e a

conc

ursu

lui a

part

ine

Agen

ţiei,

cond

itiile

spec

ifice

se

apro

ba d

e Ag

entie

, la

prop

uner

ea a

utor

itatil

or şi

inst

itutii

lor p

ublic

e;

b) p

entr

u fu

nctii

le p

ublic

e pe

ntru

care

com

pete

nta

de o

rgan

izar

e a

conc

ursu

lui a

part

ine

auto

ritat

ilor ş

i ins

titut

iilor

pu

blic

e di

n ad

min

istr

aţia

pub

lica

cent

rala

, con

ditii

le sp

ecifi

ce se

stab

ilesc

de

auto

rităţ

ile să

u in

stitu

ţiile

pub

lice

in a

l ca

ror s

tat d

e fu

nctii

se a

fla fu

nctia

pub

lica

vaca

nta,

cu a

vizu

l Age

nţie

i;

c) p

entr

u fu

nctii

le p

ublic

e pe

ntru

care

com

pete

nta

de o

rgan

izar

e a

conc

ursu

lui a

part

ine

auto

ritat

ilor ş

i ins

titut

iilor

pu-

blic

e di

n ad

min

istr

aţia

pub

lica

loca

la, c

ondi

tiile

spec

ifice

se a

prob

a de

cond

ucat

orul

aut

orita

tii să

u in

stitu

tiei p

ublic

e in

al c

arei

stat

de

func

tii se

gas

este

func

tia p

ublic

a pe

ntru

care

se o

rgan

izea

za co

ncur

sul,

cu in

stiin

tare

a Ag

enţie

i.

Obs

erva

tii:

met

odol

ogia

de

stab

ilire

a co

nditi

ilor s

peci

fice

de o

cupa

re a

pos

turil

or v

acan

te tr

ebui

e să

tina

seam

a de

ur

măt

oare

le a

spec

te:

- co

nditi

ile sp

ecifi

ce re

ferit

oare

la st

udiil

e ne

cesa

re p

entr

u oc

upar

ea fu

ncţii

lor p

ublic

e va

cant

e di

n cl

asel

e I ş

i a II

-a se

st

abile

sc in

conf

orm

itate

cu n

omen

clat

oare

le d

omen

iilor

şi sp

ecia

lizar

ilor d

in in

vata

man

tul u

nive

rsita

r de

lung

a du

rata

şi

scur

ta d

urat

a, re

spec

tiv n

omen

clat

oare

le d

omen

iilor

de

stud

ii un

iver

sita

re d

e lic

enţă

şi sp

ecili

zăril

or şi

pro

gram

elor

de

stud

ii di

n ca

drul

ace

stor

a.

- In

uni

tatil

e ad

min

istr

ativ

-ter

itoria

le in

care

per

soan

ele

apar

tinan

d un

ei m

inor

itati

naţio

nale

det

in o

pon

dere

de

pest

e 20

% u

nii f

unct

iona

ri pu

blic

i din

serv

iciil

e ca

re a

u co

ntac

te d

irect

cu ce

tate

nii v

or cu

noas

te şi

lim

ba m

inor

itatii

naţ

iona

le

resp

ectiv

e.

Com

part

imen

tele

de

resu

rse

uman

e al

e au

torit

ăţilo

r pub

lice

prop

un co

ndiţi

ile sp

ecifi

ce

Acea

stea

sunt

înai

ntat

e sp

re

apro

bare

Pre

şedi

ntel

ui A

gen-

ţiei N

aţio

nale

a F

uncţ

iona

rilor

Pu

blic

i

Com

part

imen

tele

de

resu

rse

uman

e al

e au

torit

atilo

r pub

lice

solic

ita a

vizu

l AN

FP

ANFP

aco

rda

aviz

ul

Cond

ucat

orul

aut

orita

tii să

u in

stitu

tiei p

ublic

e cu

înşt

iin-

ţare

a Ag

enţie

i

Prop

uner

e pe

ntru

co

nditi

ile sp

ecifi

ce

de o

cupa

re a

pos

-tu

rilor

Ord

in a

l Pre

sedi

n-te

lui d

e ap

roba

re

a co

nditi

ilor s

pe-

cific

e de

par

tici-

pare

la co

ncur

s

Solic

itare

de

aviz

Aviz

Act a

dmin

istr

ativ

al

cond

ucăt

orul

ui

auto

ritat

ii să

u in

stitu

tiei p

ublic

e (d

ispo

ziţie

, de-

cizi

e) p

rin ca

re

apro

ba co

nditi

ile

spec

ifice

de

part

i-ci

pare

la co

ncur

s

Inst

iinta

re

tran

smis

a că

tre

Agen

ţia N

aţio

nală

a

Func

ţiona

rilor

Pu

blic

i

Page 53: Manual Resurse Umane p1

6 Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse UmaneA

ct n

orm

ati

v /

a

rt.

/ a

lin

. /

lit.

Pro

ced

ură

- d

esc

rie

rea

act

ivit

ăţi

lor

de

re

ali

zat

Re

spo

nsa

bil

Do

cum

en

t st

an

da

rdH

G 6

11/2

008

Art 2

1, (m

odifi

cat s

i co

mpl

etat

prin

Ar

t. 1 a

lin 4

din

H

G 11

73/2

008)

HG

611

/200

8 (c

u m

odifi

căril

e şi

co

mpl

etăr

ile

ulte

rioar

e)

Art.

22

1) in

stit

uţii

le d

in A

DM

INIS

TRA

ŢIA

PU

BLI

CA

CE

NTR

ALA

– e

labo

reaz

a so

licita

rea

de a

viz p

entr

u or

gani

zare

a co

ncur

sulu

i şi s

olic

ita a

vizu

l AN

FP

In v

eder

ea o

rgan

izar

ii si

des

fasu

rarii

conc

ursu

rilor

, in

cazu

l con

curs

urilo

r de

recr

utar

e pe

ntru

care

com

pete

nta

de

orga

niza

re a

part

ine

Agen

tiei s

au a

utor

itatil

or si

inst

itutii

lor p

ublic

e di

n ad

min

istr

atia

pub

lica

cent

rala

, ace

stea

au

oblig

atia

de

a so

licita

avi

zul A

gent

iei c

u ce

l put

in 4

5 de

zile

inai

nte

de d

ata

orga

niza

rii p

robe

i scr

ise

a co

ncur

sulu

i. Ac

east

a so

licita

re tr

ebui

e sa

cupr

inda

urm

atoa

rele

info

rmat

ii:

a) d

enum

irea

fieca

rei f

unct

ii pu

blic

e va

cant

e, cu

evi

dent

iere

a cl

asei

şi g

radu

lui,

prec

um şi

inca

drar

ea a

cest

eia

in st

ruc-

tura

org

aniz

ator

ica

a in

stitu

tiei;

b) p

robe

le st

abili

te p

entr

u co

ncur

s;

c) c

ondi

tiile

de

desf

asur

are

a co

ncur

sulu

i, re

spec

tiv d

ata

pana

la ca

re se

pot

dep

une

dosa

rele

de

insc

riere

, dat

a, o

ra şi

lo

cul o

rgan

izar

ii pr

obei

scris

e şi

dup

ă ca

z şi a

a p

robe

i sup

limen

tare

; d)

con

ditii

le d

e pa

rtic

ipar

e la

conc

urs,

resp

ectiv

cond

itiile

pre

vazu

te d

e le

ge p

entr

u oc

upar

ea fu

ncţii

lor p

ublic

e va

cant

e şi

cond

itiile

spec

ifice

pre

vazu

te in

fisa

pos

tulu

i afe

rent

a re

spec

tivei

func

tii p

ublic

e;

e) b

iblio

grafi

a şi

, dac

a es

te ca

zul,

tem

atic

a st

abili

ta d

e că

tre

cond

ucat

orul

aut

orita

tii să

u in

stitu

tiei p

ublic

e or

gani

za-

toar

e a

conc

ursu

lui,

pe b

aza

prop

uner

ilor c

ompa

rtim

ente

lor d

e sp

ecia

litat

e;

f) nu

mel

e m

embr

ilor p

ropu

si p

entr

u a

face

par

te d

in co

mis

ia d

e co

ncur

s şi d

in co

mis

ia d

e so

lutio

nare

a co

ntes

tatii

lor,

cu e

vide

ntie

rea

func

tiei p

ublic

e de

tinut

e de

fiec

are

pers

oana

in p

arte

şi a

com

part

imen

tulu

i in

care

isi d

esfa

soar

a ac

tivita

tea;

g)

alte

men

tiuni

refe

ritoa

re la

org

aniz

area

conc

ursu

lui s

ău la

cond

itiile

de

part

icip

are

la co

ncur

s. B

iblio

grafi

a pe

ntru

conc

urs t

rebu

ie să

cupr

inda

act

e no

rmat

ive,

lucr

ari,

artic

ole

de sp

ecia

litat

e să

u su

rse

de in

form

are

şi d

ocum

enta

re e

xpre

s ind

icat

e, cu

rele

vant

a pe

ntru

func

tia p

ublic

a va

cant

a pe

ntru

care

se o

rgan

izea

za co

ncur

sul.

Tem

atic

a co

ncur

sulu

i se

stab

ileşt

e pe

baz

a bi

blio

grafi

ei.

Bibl

iogr

afia

treb

uie

să co

ntin

a in

mod

obl

igat

oriu

, Leg

ea n

r. 1

88/1

999,

rep

ublic

ata,

şi L

egea

nr.

7/2

004

pri-

vind

Cod

ul d

e co

ndui

ta a

func

ţion

arilo

r pu

blic

i, re

publ

icat

a.

2) in

stit

uţii

le d

in A

DM

INIS

TRA

ŢIA

PU

BLI

CA

LO

CA

LA –

inst

iinte

aza

Agen

tia cu

priv

ire la

org

aniz

area

con-

curs

ului

In ca

zul c

oncu

rsul

ui d

e re

crut

are

pent

ru ca

re co

mpe

tent

a de

org

aniz

are

apar

tine

auto

ritat

ilor ş

i ins

titut

iilor

pub

lice

din

adm

inis

traţ

ia p

ublic

a lo

cala

in a

l car

or st

at d

e fu

nctii

se a

fla fu

nctia

pub

lica

vaca

nta,

ace

stea

au

oblig

aţia

să in

stiin

teze

Ag

entia

cu ce

l put

in 4

0 de

zile

inai

nte

de d

ata

orga

niza

rii p

robe

i scr

ise

a co

ncur

sulu

i. Ac

east

a in

stiin

tare

treb

uie

să cu

prin

da a

cele

asi i

nfor

mat

ii ca

solic

itare

a de

avi

z ale

care

i ele

men

te co

mpo

nent

e su

nt

enum

erat

e in

par

agra

ful a

nter

ior,

cu e

xcep

ţia b

iblio

grafi

ei şi

a a

ltor m

entiu

ni re

ferit

oare

la o

rgan

izar

ea co

ncur

sulu

i său

la

cond

itiile

de

part

icip

are

la co

ncur

s.

Inst

ituţia

/ a

utor

itate

a di

n ad

min

istr

aţia

pub

lica

cent

rala

or

gani

zato

are

a co

ncur

sulu

i.

Solic

itare

de

aviz

Page 54: Manual Resurse Umane p1

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici 7

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Act

no

rma

tiv

/

art

. /

ali

n.

/ li

t.P

roce

du

ră -

de

scri

ere

a a

ctiv

ită

ţilo

r d

e r

ea

liza

tR

esp

on

sab

ilD

ocu

me

nt

sta

nd

ard

HG

611

/200

8 (c

u m

odifi

căril

e şi

com

-pl

etăr

ile u

lterio

are)

Ar

t. 23

, 24

Aco

rdar

ea a

vizu

lui d

e or

gani

zare

a c

oncu

rsul

ui p

entr

u in

stit

utii

le d

in a

dmin

istr

atia

pub

lica

cent

rala

La so

licita

rea

de o

rgan

izar

e a co

ncur

suril

or d

e rec

ruta

re tr

imisa

de a

utor

itatil

e / in

stitu

tiile

pub

lice A

gent

ia p

oate

aco

rda:

a)

avi

z fa

vora

bil;

b)

avi

z fa

vora

bil c

u ob

serv

atii

, dac

a nu

sunt

inde

plin

ite co

nditi

ile le

gale

său

nu su

nt re

spec

tate

prin

cipi

ile ca

re st

au

la b

aza

orga

niza

rii şi

dez

volta

rii ca

riere

i, ia

r efe

ctel

e ne

resp

ecta

rii a

cest

ora

pot fi

rem

edia

te fa

ra a

afe

cta

desf

asu-

rare

a pr

oced

urii

in co

nditi

ile p

reva

zute

de

lege

. Aut

orită

ţile

şi in

stitu

ţiile

pub

lice

au o

blig

aţia

de

a-si

insu

si o

bser

va-

tiile

Age

nţie

i.c)

avi

z ne

favo

rabi

l, in

situ

atia

in ca

re n

u su

nt in

depl

inite

cond

itiile

lega

le să

u nu

sunt

resp

ecta

te p

rinci

piile

care

stau

la

baz

a or

gani

zarii

şi d

ezvo

ltarii

carie

rei,

iar e

fect

ele

nere

spec

tarii

ace

stor

a im

pied

ica

desf

asur

area

pro

cedu

rii in

co

nditi

ile p

reva

zute

de

lege

. Aut

orită

ţile

şi in

stitu

ţiile

pub

lice

au o

blig

aţia

de

a re

lua

proc

edur

a pr

ivin

d or

gani

zare

a co

ncur

sulu

i, cu

resp

ecta

rea

prev

eder

ilor l

egal

e.

Aviz

ul v

a fi

emis

in te

rmen

de

10 zi

le lu

crat

oare

de

la d

ata

prim

irii

solic

itarii

. R

ezul

tatu

l not

ifica

rii A

genţ

iei i

n ca

zul i

nsti

tuti

ilor

din

Adm

inis

traţ

ia p

ublic

a lo

cala

In ca

zul c

oncu

rsul

ui d

e re

crut

are

pent

ru ca

re co

mpe

tent

a de

org

aniz

are

apar

tine

auto

ritat

ilor ş

i ins

titut

iilor

pub

lice

din

adm

inis

traţ

ia p

ublic

a lo

cala

in a

l car

or st

at d

e fu

nctii

se a

fla fu

nctia

pub

lica

vaca

nta,

dac

a nu

sunt

inde

plin

ite co

nditi

ile

lega

le să

u nu

sunt

resp

ecta

te p

rinci

piile

care

stau

la b

aza

orga

niza

rii şi

dez

volta

rii ca

riere

i, Ag

entia

dis

pune

am

anar

ea

orga

niza

rii şi

des

fasu

rarii

conc

ursu

lui,

in co

nditi

ile p

reze

ntei

hot

arar

i.

ANFP

aco

rda

aviz

ul

Agen

ţia N

aţio

nală

a

Func

ţiona

rilor

Pub

lici d

ispu

ne

aman

area

conc

ursu

lui d

aca

nu

sunt

inde

plin

ite

cond

itiile

lega

le.

Aviz

(fav

orab

il,

favo

rbil

cu o

b-se

rvaţ

ii, n

efa-

vora

bil)

HG

611

/200

8 (c

u m

odifi

căril

e şi

com

-pl

etăr

ile u

lterio

are)

, Ar

t 25

alin

. (1)

, Art

37

Con

stit

uire

a C

omis

iei d

e C

oncu

rs ş

i a C

omis

iei d

e so

luţi

onar

e a

cont

esta

ţiilo

rÎn

ved

erea

org

aniz

ării

şi d

esfă

şură

rii co

ncur

suril

or p

entr

u re

crut

area

func

ţiona

rilor

pub

lici,

cu m

inim

um 2

0 de

zile

în

aint

ea d

esfă

şură

rii co

ncur

sulu

i, se

cons

titui

e co

mis

ii de

conc

urs,

resp

ectiv

com

isii

de so

luţio

nare

a co

ntes

taţii

lor,

prin

ac

t adm

inis

trat

iv a

l con

ducă

toru

lui a

utor

ităţii

său

inst

ituţie

i pub

lice

orga

niza

toar

e a

conc

ursu

lui.

In fu

nctie

de

num

arul

si d

e sp

ecifi

cul f

unct

iilor

pub

lice

vaca

nte

pent

ru ca

re se

org

aniz

eaza

conc

ursu

l, se

pot

cons

titui

m

ai m

ulte

com

isii

de co

ncur

s. In

situ

atia

in ca

re o

aut

orita

te sa

u in

stitu

tie p

ublic

a or

gani

zeaz

a in

ace

easi

per

ioad

a co

ncur

s pen

tru

ocup

area

mai

m

ulto

r fun

ctii

publ

ice

sim

ilare

din

pun

ctul

de

vede

re a

l atr

ibut

iilor

, se

poat

e co

nstit

ui o

sing

ura

com

isie

de

conc

urs,

resp

ectiv

de

solu

tiona

re a

cont

esta

tiilo

r.

Cond

ucat

orul

aut

orita

tii /

in-

stitu

tiei p

ublic

e or

gani

zato

are

a co

ncur

sulu

i

Act a

dmin

istr

ativ

de

cons

titui

re a

co

mis

iei

HG

611

/200

8 (c

u m

odifi

căril

e şi

com

-pl

etăr

ile u

lterio

are)

, Ar

t. 25

, Art

.26,

Ar

t.27,

Art

.28,

Art

.29

Com

pone

nţa

com

isie

i de

conc

urs,

res

pect

iv d

e so

luţi

onar

e a

cont

esta

ţiilo

rIn

act

ivita

tea

de d

esem

nare

a m

embr

ilor c

omis

iilor

de

conc

urs r

espe

ctiv

de

solu

tiona

re a

cont

esta

tiilo

r se

va ti

ne se

ama

de u

rmăt

oare

le cr

iterii

şi re

guli:

Preş

edin

tele

com

isie

iPr

esed

inte

le co

mis

iei d

e co

ncur

s, re

spec

tiv a

l com

isie

i de

solu

tiona

re a

cont

esta

tiilo

r, se

des

emne

aza

din

rand

ul

mem

brilo

r ace

stor

a, p

rin a

ctul

adm

inis

trat

iv d

e co

nstit

uire

a co

mis

iilor

. Se

cret

arul

com

isie

iFi

ecar

e co

mis

ie d

e co

ncur

s, re

spec

tiv co

mis

ie d

e so

lutio

nare

a co

ntes

tatii

lor,

are

un se

cret

ar n

umit

prin

ace

lasi

act

si

care

est

e al

es d

e re

gula

, din

tre

func

tiona

rii p

ublic

i din

cadr

ul co

mpa

rtim

ente

lor d

e re

surs

e um

ane

sau

dint

re

func

tiona

rii p

ublic

i cu

atrib

utii

in a

cest

dom

eniu

, pre

vazu

te in

fisa

pos

tulu

i, di

n ca

drul

aut

orita

tii sa

u in

stitu

tiei p

ublic

e or

gani

zato

are

a co

ncur

sulu

i.

Preş

edin

tele

aut

orita

tii /

inst

i-tu

tiei o

rgan

izat

oare

a co

ncur

-su

lui

Act a

dmin

istr

ativ

de

cons

titui

re a

co

mis

iei

Page 55: Manual Resurse Umane p1

8 Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse UmaneA

ct n

orm

ati

v /

a

rt.

/ a

lin

. /

lit.

Pro

ced

ură

- d

esc

rie

rea

act

ivit

ăţi

lor

de

re

ali

zat

Re

spo

nsa

bil

Do

cum

en

t st

an

da

rdM

embr

ii c

omis

iei

1) P

entr

u co

ncur

suril

e or

gani

zate

in v

eder

ea o

cupa

rii fu

ncti

ilor

publ

ice

de c

ondu

cere

com

isia

de

conc

urs s

i co

mis

ia d

e so

lutio

nare

a co

ntes

tatii

lor s

unt c

ompu

se fi

ecar

e di

n ca

te 5

mem

bri,

dese

mna

ti du

pa cu

m u

rmea

za:

a)

3 m

embr

i sun

t rep

reze

ntan

ti ai

aut

orita

tii o

ri in

stitu

tiei p

ublic

e in

al c

arei

stat

de

func

tii se

afla

func

tia p

ublic

a va

-ca

nta

pent

ru ca

re se

org

aniz

eaza

conc

ursu

l său

, dup

ă ca

z, su

nt d

esem

nati

din

inst

itutia

pub

lica

iera

rhic

supe

rioar

a;

b)

2 m

embr

i sun

t rep

reze

ntan

ti ai

Age

nţie

i. 2)

Pen

tru

conc

ursu

rile

orga

niza

te in

ved

erea

ocu

parii

func

ţiilo

r pu

blic

e de

exe

cuti

e co

mis

ia d

e co

ncur

s şi c

omis

ia

de so

lutio

nare

a co

ntes

tatii

lor s

unt c

ompu

se d

in ca

te 3

mem

bri,

dese

mna

ti du

pă cu

m u

rmea

za:

a)

2 m

embr

i sun

t rep

reze

ntan

ti ai

aut

orita

tii să

u in

stitu

tiei p

ublic

e in

al c

arei

stat

de

func

tii se

afla

func

tia p

ublic

a va

cant

a pe

ntru

care

se o

rgan

izea

za co

ncur

sul;

b)

un

mem

bru

este

repr

ezen

tant

al A

genţ

iei.

Rep

reze

ntan

tul o

rgan

izat

iilo

r si

ndic

ale

în c

omis

ia d

e co

ncur

s /

de s

oluţ

iona

re a

con

test

aţii

lor

La so

licita

rea

orga

niza

tiilo

r sin

dica

le re

prez

enta

tive

ale

func

ţiona

rilor

pub

lici,

adre

sata

aut

orita

tii să

u in

stitu

tiei p

ublic

e or

gani

zato

are

a co

ncur

sulu

i, cu

avi

zul A

genţ

iei,

un m

embr

u al

com

isie

i va

fi de

sem

nat d

in p

arte

a ac

esto

ra.

Acea

sta

solic

itare

a o

rgan

izat

iilor

sind

ical

e re

prez

enta

tive

ale

func

ţiona

rilor

pub

lici p

oate

fi d

epun

sa p

ana

cel t

arzi

u in

ul

tima

zi p

reva

zuta

pen

tru

depu

nere

a do

sare

lor d

e că

tre

cand

idat

ii la

ocu

pare

a fu

nctie

i pub

lice

vaca

nte

pent

ru ca

re se

or

gani

zeaz

a co

ncur

sul.

Mem

brii

com

isie

i de

conc

urs s

ău a

l com

isie

i de

solu

ţiona

re a

cont

esta

ţiilo

r des

emna

ţi di

n pa

rtea

org

aniz

aţiil

or si

ndic

ale

ii vo

r inl

ocui

pe

unul

din

tre

repr

ezen

tanţ

ii au

torit

ăţii

ori i

nstit

uţie

i pub

lice

în a

l căr

ui st

at se

află

func

ţia p

ublic

ă va

cant

ă pe

ntru

care

se o

rgan

izea

ză co

ncur

sul.

Pers

oane

le d

esem

nate

de

orga

niza

tiile

sind

ical

e re

prez

enta

tive

ale

func

ţiona

rilor

pub

lici t

rebu

ie să

inde

plin

easc

a co

ndi-

tiile

pre

vazu

te in

H.G

. 611

, Art

. 31 a

lin. (

2).

Rep

reze

ntan

tul A

genţ

iei i

n C

omis

ia d

e co

ncur

s In

cazu

l con

curs

urilo

r org

aniz

ate

de a

utor

ităţil

e şi

inst

ituţii

le p

ublic

e di

n ad

min

istr

aţia

pub

lica

loca

la şi

pen

tru

auto

ri-

tăţil

e şi

inst

ituţii

le p

ublic

e de

conc

entr

ate,

repr

ezen

tant

ul A

genţ

iei p

oate

fi n

umit

din

cadr

ul in

stitu

tiei p

refe

ctul

ui să

u al

cons

iliul

ui ju

deţe

an d

in ju

detu

l in

care

isi a

re se

diul

inst

itutia

pub

lica

in a

l car

ei st

at d

e fu

nctii

se a

fla fu

nctia

pub

lica

vaca

nta

pent

ru ca

re se

org

aniz

eaza

conc

ursu

l. D

esem

nare

a re

prez

enta

ntilo

r Age

nţie

i se

face

cu a

cord

ul a

utor

itatii

pub

lice

in ca

re is

i des

faso

ara

activ

itate

a fu

nctio

-na

rul p

ublic

.

Obs

erva

ţie:

Sel

ectia

per

soan

elor

care

pot

fi d

esem

nate

repr

ezen

tant

i ai A

genţ

iei i

n co

mis

ii de

conc

urs ş

i de

solu

tio-

nare

a co

ntes

tatii

lor s

e fa

ce p

rin co

ncur

s. M

odul

de

orga

niza

re şi

des

fasu

rare

a co

ncur

sulu

i se

stab

ileşt

e pr

in o

rdin

al

pres

edin

telu

i Age

nţie

i.

Org

aniz

atiil

e si

ndic

ale

repr

e-ze

ntat

ive

Preş

edin

tele

aut

orita

tii /

inst

i-tu

tiei p

ublic

e or

gani

zato

are

a co

ncur

sulu

i

Com

part

imen

tul d

e re

surs

e um

ane

al a

utor

itatii

/ in

stitu

tiei

publ

ice

Solic

itare

de

nu-

mire

in co

mis

ie Ac

t adm

inis

trat

iv

de co

nstit

uire

a

com

isie

i

Solic

itare

de

com

-pl

etar

e a

num

a-ru

lui d

e m

embr

i ai

com

isie

i

Page 56: Manual Resurse Umane p1

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici 9

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Act

no

rma

tiv

/

art

. /

ali

n.

/ li

t.P

roce

du

ră -

de

scri

ere

a a

ctiv

ită

ţilo

r d

e r

ea

liza

tR

esp

on

sab

ilD

ocu

me

nt

sta

nd

ard

Situ

aţii

spe

cial

eI.

In si

tuat

ia in

care

in ca

drul

une

i aut

orita

ti să

u in

stitu

ţii p

ublic

e co

nstit

uire

a co

mis

iei d

e co

ncur

s şi a

com

isie

i de

so-

lutio

nare

a co

ntes

tatii

lor n

u se

poa

te re

aliz

a cu

resp

ecta

rea

prev

eder

ilor l

egal

e di

n ca

uza

num

arul

ui m

ic d

e fu

ncti

o-na

ri p

ublic

i, pe

ntru

com

plet

area

num

arul

ui p

ot fi

des

emna

ti m

embr

i din

cadr

ul a

ltor a

utor

itati

său

inst

ituţii

pub

lice,

la

solic

itare

a au

torit

atii

său

inst

itutie

i pub

lice

in a

l car

ei st

at d

e fu

nctii

se a

fla fu

nctia

pub

lica

vaca

nta

pent

ru ca

re se

or

gani

zeaz

a co

ncur

sul.

II. I

n ca

zul c

oncu

rsur

ilor o

rgan

izat

e pe

ntru

ocu

pare

a fu

ncţi

ilor

publ

ice

de s

ecre

tar

al u

nita

tii a

dmin

istr

ativ

-te

rito

rial

e co

mis

ia d

e co

ncur

s şi c

omis

ia d

e so

lutio

nare

a co

ntes

tatii

lor v

or a

vea

in co

mpo

nent

a ur

mat

orii

mem

bri:

- 2

repr

ezen

tant

i ai i

nstit

utie

i pub

lice

in a

l car

ei st

at d

e fu

nctii

se a

fla fu

nctia

pub

lica

vaca

nta

pent

ru ca

re se

org

ani-

zeaz

a co

ncur

sul;

- 2

repr

ezen

tant

i ai A

genţ

iei;

- 1 r

epre

zent

ant a

l ins

titut

iei p

refe

ctul

ui d

in ju

detu

l in

care

se g

ases

te in

stitu

tia p

ublic

a pe

ntru

care

se o

rgan

izea

za

conc

ursu

l. II

I. In

cazu

l con

curs

urilo

r org

aniz

ate

pent

ru o

cupa

rea

func

ţiilo

r pu

blic

e de

dir

ecto

r ex

ecut

iv s

ău a

func

ţiilo

r pu

blic

e sp

ecifi

ce a

sim

ilate

ace

stor

a di

n ca

drul

ser

vici

ilor

publ

ice

deco

ncen

trat

e al

e au

torit

atilo

r şi i

nstit

u-tii

lor p

ublic

e, co

mis

ia d

e co

ncur

s şi c

omis

ia d

e so

lutio

nare

a co

ntes

tatii

lor v

or a

vea

in co

mpo

nent

a ur

mat

orii

mem

bri:

- 2

mem

bri d

esem

naţi

din

cadr

ul a

utor

itatii

/ in

stitu

tiei p

ublic

e ca

re co

ordo

neaz

a ac

tivita

tea

serv

iciu

lui p

ublic

dec

on-

cent

rat;

- 2

mem

bri s

unt r

epre

zent

anti

ai A

genţ

iei;

- un

mem

bru

este

repr

ezen

tant

al i

nstit

utie

i pre

fect

ului

din

jude

tul i

n ca

re is

i are

sedi

ul se

rvic

iul p

ublic

dec

once

ntra

t, de

sem

nat p

rin o

rdin

al p

refe

ctul

ui.

Cond

ucat

orul

inst

itutie

i /

auto

ritat

ii pu

blic

eAc

t adm

inis

trat

iv

de co

nstit

uire

a

com

isie

i

HG

611

/200

8 (c

u m

odifi

căril

e şi

com

-pl

etăr

ile u

lterio

are)

, Ar

t. 31

Cri

teri

i de

num

ire

în c

omis

ia d

e co

ncur

s /

de s

oluţ

iona

re a

con

test

aţii

lor

In co

mis

iile

de co

ncur

s său

de

solu

tiona

re a

cont

esta

tiilo

r pot

fi d

esem

nati

ca m

embr

i num

ai fu

ncti

onar

ii p

ublic

i de

finit

ivi c

are

inde

plin

esc c

umul

ativ

urm

ătoa

rele

cond

itii:

- au

cuno

stin

te a

prof

unda

te in

unu

l din

tre

dom

eniil

e fu

ncţii

lor p

ublic

e pe

ntru

care

se o

rgan

izea

za co

ncur

sul s

ău cu

-no

stin

te g

ener

ale

in a

dmin

istr

aţia

pub

lica;

-

au p

rega

tire

şi/s

ău e

xper

ient

a in

unu

l din

tre

dom

eniil

e fu

ncţii

lor p

ublic

e pe

ntru

care

se o

rgan

izea

za co

ncur

sul,

ma-

nage

men

tul r

esur

selo

r um

ane

său

in a

dmin

istr

aţia

pub

lica;

-

au o

pro

bita

te m

oral

a re

cuno

scut

a;

- de

tin o

func

tie p

ublic

a ce

l put

in d

in a

ceea

si cl

asa

cu fu

nctia

său

func

tiile

pub

lice

vaca

nte

pent

ru o

cupa

rea

caro

ra se

or

gani

zeaz

a co

ncur

sul;

- nu

se a

fla in

tr-o

situ

atie

de

inco

mpa

tibili

tate

său

confl

ict d

e in

tere

se (c

f. H

G 6

11/2

008

/ 20

08, A

rt. 3

2 şi

33)

. In

plu

s fat

a de

ace

ste

crite

rii g

ener

ale

treb

uie

avut

e in

ved

ere

urm

ătoa

rele

situ

atii

spec

iale

:I.

Pen

tru

conc

ursu

rile

orga

niza

te in

ved

erea

ocu

parii

func

ţiilo

r pub

lice

de co

nduc

ere,

cel p

utin

2 d

intr

e m

embr

ii co

mi-

siei

de

conc

urs,

resp

ectiv

ai c

omis

iei d

e so

lutio

nare

a co

ntes

tatii

lor t

rebu

ie să

fie

func

tiona

ri pu

blic

i de

cond

ucer

e.

II. I

n ca

zul i

n ca

re se

test

eaza

abi

litat

i său

com

pete

nte

spec

ifice

in d

omen

iul t

ehno

logi

ei in

form

atie

i, lim

bi st

rain

e, li

mba

m

inor

itatil

or n

aţio

nale

ori

alte

com

pete

nte

spec

ifice

, cel

put

in u

n m

embr

u tr

ebui

e să

aib

a cu

nost

inte

său

expe

rient

a in

ac

este

dom

enii.

Com

isia

de

conc

urs s

ău co

mis

ia d

e so

lutio

nare

a co

ntes

tatii

lor p

oate

ben

efici

a de

cons

ilier

ea u

nor e

x-pe

rti i

n do

men

iul r

espe

ctiv

.

Page 57: Manual Resurse Umane p1

10 Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse UmaneA

ct n

orm

ati

v /

a

rt.

/ a

lin

. /

lit.

Pro

ced

ură

- d

esc

rie

rea

act

ivit

ăţi

lor

de

re

ali

zat

Re

spo

nsa

bil

Do

cum

en

t st

an

da

rdH

G 6

11/2

008

(cu

mod

ifică

rile

şi co

m-

plet

ările

ulte

rioar

e),

Art 3

2, A

rt.3

3,

Art.3

4, A

rt.3

5

Situ

aţii

de

inco

mpa

tibi

litat

e cu

cal

itat

ea d

e m

embr

u în

com

isia

de

conc

urs

/ co

mis

ia d

e so

luţi

onar

e a

cont

esta

ţiilo

r

I. S

itua

tii d

e in

com

pati

bilit

ate

- N

u po

ate

fi de

sem

nat m

embr

u in

com

isia

de

conc

urs s

ău in

com

isia

de

solu

tiona

re a

cont

esta

tiilo

r fun

ctio

naru

l pu-

blic

care

a fo

st sa

nctio

nat d

isci

plin

ar, i

ar sa

nctiu

nea

aplic

ata

nu a

fost

radi

ata,

conf

orm

legi

i. -

De

asem

enea

, cal

itate

a de

mem

bru

in co

mis

ia d

e co

ncur

s est

e in

com

patib

ila cu

calit

atea

de

mem

bru

in co

mis

ia d

e so

lutio

nare

a co

ntes

tatii

lor.

II. C

onfil

ict d

e in

tere

seN

u po

t fi d

esem

nati

mem

bri i

n co

mis

ia d

e co

ncur

s res

pect

iv d

e so

lutio

nare

a co

ntes

taiil

or fu

nctio

narii

pub

lici c

are

se

afla

in o

ricar

e di

n si

tuat

iile

urm

atoa

re:

- a

re re

latii

cu ca

ract

er p

atrim

onia

l cu

oric

are

dint

re ca

ndid

ati s

ău in

tere

sele

pat

rimon

iale

ale

sale

ori

ale

sotu

lui s

ău

sotie

i pot

afe

cta

impa

rtia

litat

ea şi

obi

ectiv

itate

a ev

alua

rii;

- e

ste

sot,

sotie

, rud

a să

u afi

n pa

na la

gra

dul a

l IV-

lea

incl

usiv

cu o

ricar

e di

ntre

cand

idat

i ori

cu u

n al

t mem

bru

al co

-m

isie

i de

conc

urs s

ău a

l com

isie

i de

solu

tiona

re a

cont

esta

tiilo

r;

- e

ste

său

urm

eaza

a fi

, in

situ

atia

ocu

parii

func

tiei p

ublic

e de

cond

ucer

e pe

ntru

care

se o

rgan

izea

za co

ncur

sul,

dire

ct

subo

rdon

at ie

rarh

ic a

l oric

arui

a di

ntre

cand

idat

i.

Rez

olva

rea

situ

atii

lor

de in

com

pati

bilit

ate

şi c

onfli

ct d

e in

tere

seSi

tuat

iile

de in

com

patib

ilita

te şi

confl

ict d

e in

tere

se se

sesi

zeaz

a de

per

soan

a in

cauz

a, d

e or

icar

e di

ntre

cand

idat

i, de

co

nduc

ator

ul a

utor

itatii

său

inst

itutie

i pub

lice

orga

niza

toar

e a

conc

ursu

lui o

ri de

oric

e al

ta p

erso

ana

inte

resa

ta, i

n or

ice

mom

ent a

l org

aniz

arii

şi d

esfa

sura

rii co

ncur

sulu

i. M

embr

ii co

mis

iei d

e co

ncur

s său

ai c

omis

iei d

e so

lutio

nare

a co

ntes

tatii

lor a

u ob

ligaţ

ia să

info

rmez

e, in

scris

, cu

cele

-rit

ate,

per

soan

ele

care

i-au

des

emna

t des

pre

oric

e co

nflic

t de

inte

rese

care

a in

terv

enit

său

ar p

utea

inte

rven

i. In

ace

ste

cazu

ri, m

embr

ii co

mis

iei d

e co

ncur

s său

ai c

omis

iei d

e so

lutio

nare

a co

ntes

tatii

lor a

u ob

ligaţ

ia să

se a

btin

a de

la p

artic

i-pa

rea

ori l

uare

a vr

eune

i dec

izii

cu p

rivire

la co

ncur

sul i

n ca

drul

caru

ia a

inte

rven

it co

nflic

tul d

e in

tere

se.

In ca

zul c

onst

atar

ii ex

iste

ntei

une

i situ

atii

de in

com

patib

ilita

te să

u co

nflic

t de

inte

rese

, act

ul d

e nu

mire

a co

mis

iei s

e m

odifi

ca in

mod

core

spun

zato

r, in

term

en d

e ce

l mul

t dou

a zi

le d

e la

dat

a co

nsta

tarii

, prin

inlo

cuire

a pe

rsoa

nei a

flate

in

resp

ectiv

a si

tuat

ie.

In ca

zul i

n ca

re si

tuat

ia d

e in

com

patib

ilita

te să

u co

nflic

tul d

e in

tere

se se

cons

tata

ulte

rior d

esfa

sura

rii u

neia

din

tre

pro-

bele

conc

ursu

lui,

rezu

ltatu

l pro

bei o

ri pr

obel

or d

esfa

sura

te se

reca

lcul

eaza

prin

elim

inar

ea e

valu

arii

mem

brul

ui a

flat i

n si

tuat

ie d

e in

com

patib

ilita

te să

u co

nflic

t de

inte

rese

, sub

reze

rva

asig

urar

ii va

lidita

tii e

valu

arii

a ce

l put

in d

oua

trei

mi

din

num

ărul

mem

brilo

r com

isie

i de

conc

urs.

In si

tuat

ia in

care

nu

este

asi

gura

ta v

alid

itate

a ev

alua

rii a

cel p

utin

dou

a tr

eim

i din

num

ărul

mem

brilo

r com

isie

i de

conc

urs,

proc

edur

a de

org

aniz

are

şi d

esfa

sura

re a

conc

ursu

lui s

e re

ia.

Mem

brii

com

isie

i de

conc

urs p

rezi

nta,

la ce

rere

a pe

rsoa

nelo

r int

eres

ate,

cazi

erul

adm

inis

trat

iv e

liber

at d

e Ag

entie

. Ca

zier

ul a

dmin

istr

ativ

are

o v

alab

ilita

te d

e 6

luni

, cu

exce

ptia

cazu

rilor

in ca

re a

u ex

ista

t mod

ifica

ri cu

priv

ire la

situ

atia

di

scip

linar

a. N

eind

eplin

irea

aces

tei o

blig

atii

de că

tre

mem

brii

com

isiil

or d

e co

ncur

s şi d

e so

lutio

nare

a co

ntes

tatii

lor

cons

titui

e ab

ater

e di

scip

linar

a şi

se sa

nctio

neaz

a po

triv

it le

gii.

Pers

oana

afla

ta in

situ

atia

de

confl

ict d

e in

tere

se, o

ricar

e di

ntre

cand

idat

i, co

nduc

ator

ul

inst

itutie

i, or

ice

alta

per

soan

a in

tere

sata

Cond

ucat

orul

aut

orita

tii /

in

stitu

tiei p

ublic

e

Agen

ţia N

aţio

nală

a

Func

ţiona

rilor

Pub

lici

. Sesi

zare

scris

a a

situ

atie

i de

con-

flict

de

inte

rese

Mod

ifica

re

a ac

tulu

i ad

min

istr

ativ

de

cons

titui

re a

co

mis

iei

Cazi

er

adm

inis

trat

iv

al m

embr

ilor

com

isie

i

Page 58: Manual Resurse Umane p1

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici 11

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Act

no

rma

tiv

/

art

. /

ali

n.

/ li

t.P

roce

du

ră -

de

scri

ere

a a

ctiv

ită

ţilo

r d

e r

ea

liza

tR

esp

on

sab

ilD

ocu

me

nt

sta

nd

ard

HG

611

/200

8 (c

u m

odifi

căril

e şi

com

-pl

etăr

ile u

lterio

are)

, Ar

t. 40

, Art

.41,

Art.

42

Atr

ibuţ

iile

mem

brilo

r co

mis

iei d

e co

ncur

s, r

espe

ctiv

de

solu

ţion

are

a co

ntes

taţi

ilor

şi a

sec

reta

rilo

r co

mis

iilo

r

I. C

omis

ia d

e co

ncur

s ar

e ur

măt

oare

le a

trib

utii

prin

cipa

le:

a) se

lect

eaza

dos

arel

e de

conc

urs a

le ca

ndid

atilo

r;

b) st

abile

şte

subi

ecte

le p

entr

u pr

oba

scris

a;

c) st

abile

şte

plan

ul in

terv

iulu

i şi r

ealiz

eaza

inte

rviu

l; d)

not

eaza

pen

tru

fieca

re ca

ndid

at p

roba

scris

a şi

inte

rviu

l; c)

tran

smite

secr

etar

ului

com

isie

i rez

ulta

tele

conc

ursu

lui p

entr

u a

fi co

mun

icat

e ca

ndid

atilo

r.

II. C

omis

ia d

e so

luti

onar

e a

cont

esta

tiilo

r ar

e ur

măt

oare

le a

trib

utii

prin

cipa

le:

a) s

olut

ione

aza

cont

esta

tiile

dep

use

de ca

ndid

ati c

u pr

ivire

la se

lect

ia d

osar

elor

şi cu

priv

ire la

not

area

pro

bei s

cris

e şi

a

inte

rviu

lui;

b) t

rans

mite

secr

etar

ului

com

isie

i rez

ulta

tele

cont

esta

tiilo

r pen

tru

a fi

com

unic

ate

cand

idat

ilor.

III.

Sec

reta

rul c

omis

iei d

e co

ncur

s şi

sec

reta

rul c

omis

iei d

e so

luti

onar

e a

cont

esta

tiilo

r au

urm

ătoa

rele

at

ribut

ii pr

inci

pale

: a)

prim

esc d

osar

ele

de co

ncur

s ale

cand

idat

ilor;

b)

con

voac

a m

embr

ii co

mis

iei d

e co

ncur

s, re

spec

tiv m

embr

ii co

mis

iei d

e so

lutio

nare

a co

ntes

tatii

lor;

c)

int

ocm

esc,

reda

ctea

za şi

sem

neaz

a al

atur

i de

com

isia

de

conc

urs,

resp

ectiv

com

isia

de

solu

tiona

re a

cont

esta

tiilo

r, in

trea

ga d

ocum

enta

tie p

rivin

d ac

tivita

tea

spec

ifica

a a

cest

eia;

d)

asi

gura

tran

smite

rea

rezu

ltate

lor c

oncu

rsul

ui, r

espe

ctiv

rezu

ltate

lor c

onte

stat

iei c

andi

datil

or;

e) i

ndep

lines

c oric

e sa

rcin

i spe

cific

e ne

cesa

re p

entr

u bu

na d

esfa

sura

re a

conc

ursu

lui.

IV. I

ndem

niza

tia

mem

brilo

r co

mis

iilo

rPe

ntru

par

ticip

area

la lu

crar

ile co

mis

iei d

e co

ncur

s, pr

ecum

şi la

cele

ale

com

isie

i de

solu

tiona

re a

cont

esta

tiilo

r, m

em-

brii

aces

tora

au

drep

tul l

a o

inde

mni

zatie

repr

ezen

tand

20%

din

sala

riul d

e ba

za, s

tabi

lit co

nfor

m le

gii.

Pers

oane

le ca

re a

sigu

ra se

cret

aria

tul c

omis

iilor

de

conc

urs ş

i al c

omis

iilor

de

solu

tiona

re a

cont

esta

tiilo

r au

drep

tul l

a o

inde

mni

zatie

de

10%

din

sala

riul d

e ba

za, s

tabi

lit co

nfor

m le

gii.

In si

tuat

ia in

care

se d

esfa

soar

a nu

mai

prim

a et

apa

a co

ncur

sulu

i, re

spec

tiv se

lect

ia d

osar

elor

, mem

brii

com

isie

i de

conc

urs ş

i per

soan

ele

care

asi

gura

secr

etar

iatu

l com

isie

i au

drep

tul l

a pl

ata

a ju

mat

ate

din

inde

mni

zatia

de

conc

urs.

Inde

mni

zatii

le se

pla

tesc

de

cătr

e au

torit

atea

său

inst

itutia

pub

lica

in a

l car

ei st

at d

e fu

nctii

se a

fla fu

nctia

pub

lica

vaca

nta

pent

ru ca

re se

org

aniz

eaza

conc

ursu

l, di

n bu

getu

l pro

priu

, pe

baza

act

ului

adm

inis

trat

iv d

e co

nstit

uire

a co

mi-

siilo

r si a

pro

cesu

lui-v

erba

l.

Page 59: Manual Resurse Umane p1

12 Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse UmaneA

ct n

orm

ati

v /

a

rt.

/ a

lin

. /

lit.

Pro

ced

ură

- d

esc

rie

rea

act

ivit

ăţi

lor

de

re

ali

zat

Re

spo

nsa

bil

Do

cum

en

t st

an

da

rd

Lege

a 18

8/19

99, A

rt.

54, A

rt.5

7, a

lin. 4

, 5

HG

611

/200

8 (c

u m

odifi

căril

e şi

com

-pl

etăr

ile u

lterio

are)

, Ar

t. 38

, Art

.39

Publ

icit

atea

con

curs

ului

.Pu

blic

itat

ea c

ondi

ţiilo

r de

par

tici

pare

, de

desf

ăşur

are,

bib

liogr

afia/

tem

atic

a şi

a c

onţi

nutu

lui d

osa-

rulu

i de

însc

rier

e la

con

curs

I. P

ublic

area

con

diţi

ilor

de p

arti

cipa

re la

con

curs

la s

ediu

l aut

orit

ăţii

său

inst

ituţ

iei p

ublic

e şi

pe

pagi

na

de in

tern

et

Cu ce

l puţ

in 3

0 de

zile

înai

nte

de d

ata

stab

ilită

pen

tru

prob

a sc

risă,

aut

orita

tea

ori i

nstit

uţia

pub

lică

orga

niza

toar

e a

conc

ursu

lui v

a afi

şa la

sedi

ul să

u co

ndiţi

ile d

e pa

rtic

ipar

e şi

cond

iţiile

de

desf

ăţur

are

a co

ncur

sulu

i, bi

blio

grafi

a/te

mat

ica

şi a

lte d

ate

nece

sare

des

făşu

rării

conc

ursu

lui.

Dac

ă au

torit

atea

sau

inst

ituţia

pub

lică

are

pagi

nă d

e in

tern

et

afişa

rea

se fa

ce şi

pe

acea

stă

pagi

nă, l

a se

cţin

ea sp

ecia

l cre

ată

în a

cest

scop

. Inf

orm

aţiil

e m

enţio

nate

se m

enţin

la lo

cul

de a

fişar

e pa

na la

fina

lizar

ea co

ncur

sulu

i.

Con

diti

i de

part

icip

are

la c

oncu

rsC

onfo

rm le

gii,

poat

e oc

upa

o fu

nctie

pub

lica

pers

oana

care

înde

plin

este

urm

atoa

rele

cond

itii:

a) a

re ce

tate

nia

rom

âna

si d

omic

iliul

în R

omân

ia;

b) c

unoa

ste

limba

rom

âna,

scris

si v

orbi

t; c)

are

vâr

sta

de m

inim

um 18

ani

împl

initi

; d)

are

capa

cita

te d

eplin

a de

exe

rciti

u;

e) a

re o

star

e de

sana

tate

core

spun

zato

are

func

tiei p

ublic

e pe

ntru

care

cand

idea

za, a

test

ata

pe b

aza

de e

xam

en m

edic

al

de sp

ecia

litat

e;

f) î

ndep

lines

te co

nditi

ile d

e st

udii

prev

azut

e de

lege

pen

tru

func

tia p

ublic

a;

g) în

depl

ines

te co

nditi

ile sp

ecifi

ce p

entr

u oc

upar

ea fu

nctie

i pub

lice;

h)

nu

a fo

st co

ndam

nata

pen

tru

savâ

rsire

a un

ei in

frac

tiuni

cont

ra u

man

itatii

, con

tra

stat

ului

sau

cont

ra a

utor

itatii

, de

serv

iciu

sau

în le

gatu

ra cu

serv

iciu

l, ca

re îm

pied

ica

înfa

ptui

rea

just

itiei

, de

fals

ori

a un

or fa

pte

de co

rupt

ie sa

u a

unei

in

frac

tiuni

savâ

rsite

cu in

tent

ie, c

are

ar fa

ce-o

inco

mpa

tibila

cu e

xerc

itare

a fu

nctie

i pub

lice,

cu e

xcep

tia si

tuat

iei î

n ca

re a

inte

rven

it re

abili

tare

a;

i) n

u a

fost

des

titui

ta d

intr

-o fu

nctie

pub

lica

său

nu i-

a în

ceta

t con

trac

tul i

ndiv

idua

l de

mun

ca p

entr

u m

otiv

e di

scip

li-na

re în

ulti

mii

7 an

i; j)

nu

a de

sfas

urat

act

ivita

te d

e po

litie

pol

itica

, ast

fel c

um e

ste

defin

ita p

rin

lege

Con

diti

ile m

inim

e de

vec

him

e pe

ntru

ocu

pare

a fu

ncţi

ilor

de e

xecu

ţie

Pent

ru fi

ecar

e tip

de

func

tii p

ublic

e le

gea

prev

ede

urm

atoa

rele

cond

itii m

inim

e de

vec

him

e ca

re v

or fi

adu

se la

cuno

s-tin

ta ca

ndid

atilo

r:a)

un

an în

spec

ialit

atea

stud

iilor

nec

esar

e ex

erci

tarii

func

tiei p

ublic

e, p

entr

u oc

upar

ea fu

ncţii

lor p

ublic

e de

exe

cutie

de

gra

d pr

ofes

iona

l asi

sten

t din

clas

a I,

8 lu

ni p

entr

u oc

upar

ea fu

ncţii

lor p

ublic

e de

exe

cutie

de

grad

pro

fesi

onal

as

iste

nt d

in cl

asa

a II

-a să

u 6

luni

pen

tru

ocup

area

func

ţiilo

r pub

lice

de e

xecu

tie d

e gr

ad p

rofe

sion

al a

sist

ent d

in

clas

a a

III-

a;

Inst

ituţia

/ a

utor

itate

a pu

blic

ă or

gani

zato

are

a co

ncur

sulu

i.Se

cret

arul

co

mis

iei d

e co

ncur

s – p

entr

u afi

sare

a an

untu

lui

priv

ind

cond

iţiile

de

par

ticip

are,

de

sfăş

urar

e şi

a

bibl

iogr

afiei

la

sedi

ul in

stitu

ţiei

Com

part

imen

tul

de re

surs

e um

ane

pent

ru p

ublic

are

în M

onito

rul

Ofic

ial ş

i înt

r-un

co

tidia

n de

larg

ă ci

rcul

aţie

.

O p

erso

ană

spec

iliza

pent

ru p

osta

rea

anun

ţulu

i pe

pag

ina

de

inte

rnet

, dac

ă ac

east

a ex

istă

.

Page 60: Manual Resurse Umane p1

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici 13

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Act

no

rma

tiv

/

art

. /

ali

n.

/ li

t.P

roce

du

ră -

de

scri

ere

a a

ctiv

ită

ţilo

r d

e r

ea

liza

tR

esp

on

sab

ilD

ocu

me

nt

sta

nd

ard

b) 5

ani

în sp

ecia

litat

ea st

udiil

or n

eces

are

exer

cita

rii fu

nctie

i pub

lice,

pen

tru

ocup

area

func

ţiilo

r pub

lice

de e

xecu

tie d

e gr

ad p

rofe

sion

al p

rinci

pal;

c) 9

ani

în sp

ecia

litat

ea st

udiil

or n

eces

are

exer

cita

rii fu

nctie

i pub

lice,

pen

tru

ocup

area

func

ţiilo

r pub

lice

de e

xecu

tie d

e gr

ad p

rofe

sion

al su

perio

r. C

ondi

tiile

min

ime

de v

echi

me

pent

ru o

cupa

rea

func

ţiilo

r de

con

duce

reCo

nditi

ile m

inim

e de

vec

him

e în

spec

ialit

atea

stud

iilor

nec

esar

e pa

rtic

ipar

ii la

conc

ursu

l de

recr

utar

e or

gani

zat p

entr

u oc

upar

ea fu

nctii

lor p

ublic

e de

cond

ucer

e su

nt u

rmat

oare

le:

a) 2

ani

în sp

ecia

litat

ea st

udiil

or n

eces

are

exer

cita

rii fu

nctie

i pub

lice,

pen

tru

ocup

area

func

tiilo

r pub

lice

de co

nduc

ere

de: s

ef b

irou,

sef s

ervi

ciu

si se

cret

ar a

l com

unei

, pre

cum

si a

func

tiilo

r pub

lice

spec

ifice

asi

mila

te a

cest

ora.

În m

od e

xcep

ţiona

l In

cazu

l in

care

la co

ncur

suril

e or

gani

zate

pen

tru

ocup

area

func

tiei p

ublic

e de

secr

etar

al c

omun

ei

nu se

pre

zint

a pe

rsoa

ne ca

re in

depl

ines

c con

ditii

le d

e ve

chim

e in

spec

ialit

atea

stud

iilor

jurid

ice

ori a

dmin

istr

ativ

e,

pot c

andi

da şi

per

soan

e ca

re n

u in

depl

ines

c ace

ste

cond

itii.

In a

ceas

ta si

tuat

ie, o

cupa

rea

func

tiei p

ublic

e de

secr

etar

se

face

pe

perio

ada

dete

rmin

ata,

cu o

blig

aţia

org

aniz

arii

anua

le a

conc

ursu

lui p

entr

u oc

upar

ea a

cest

eia.

b)

5 a

ni în

spec

ialit

atea

stud

iilor

nec

esar

e ex

erci

tarii

func

tiei p

ublic

e, p

entr

u oc

upar

ea fu

nctii

lor p

ublic

e de

cond

ucer

e,

alte

le d

ecât

cele

pre

vazu

te la

alin

iatu

l ant

erio

r. D

e as

emen

ea p

entr

u pa

rtic

ipar

ea la

conc

ursu

l de

recr

utar

e or

gani

zat p

entr

u oc

upar

ea fu

nctii

lor p

ublic

e de

co

nduc

ere,

cand

idat

ii su

nt o

blig

ati p

rin le

ge sa

fi a

bsol

vit s

tudi

i de

mas

tera

t sau

pos

tuni

vers

itare

în d

omen

iul

adm

inis

trat

iei p

ublic

e, m

anag

emen

t ori

în sp

ecia

litat

ea st

udiil

or n

eces

are

exer

cita

rii fu

nctie

i pub

lice.

Ace

astă

cond

iţie

nu e

ste

oblig

ator

ie, p

entr

u re

crut

area

func

ţiona

rilor

pub

lici d

e co

nduc

ere,

în ca

zul e

xerc

itării

cu ca

ract

er te

mpo

rar a

un

ei fu

ncţii

pub

lice

de co

nduc

ere,

pre

cum

şi p

entr

u fu

ncţio

narii

pub

lici c

are

ocup

ă o

func

ţie p

ublic

ă de

cond

ucer

e,

pe o

per

ioad

ă de

4 a

ni d

e la

dat

a in

trăr

ii în

vig

oare

a L

egii

nr. 1

88/1

999,

repu

blic

ată,

cu m

odifi

caril

e şi

com

plet

arile

ul

terio

are.

II. P

ublic

itat

ea în

Mon

itor

ul O

ficia

l al R

omân

iei,

Part

ea a

III-

a, s

i înt

r-un

cot

idia

n de

larg

a ci

rcul

atie

Oda

ta cu

pub

licar

ea co

nditi

ilor d

e co

ncur

s, in

stitu

tia /

aut

orita

tea

publ

ica

orga

niza

toar

e a

conc

ursu

lui a

re o

blig

aţia

aduc

a la

cuno

stin

ta p

ublic

ului

larg

inte

ntia

să d

e oc

upa

prin

conc

urs p

ostu

l / p

ostu

rile

vaca

nte

Înai

nte

cu ce

l puţ

in 3

0 de

zile

de

data

stab

ilită

pen

tru

prob

a sc

risă.

pe

baza

avi

zulu

i său

, dup

ă ca

z cu

dova

da în

ştiin

ţării

Ag

enţie

i, au

torit

atea

ori

inst

ituţia

pub

lică

orga

niza

toar

e a

conc

ursu

lui a

re o

blig

aţia

asi

gură

rii p

ublic

ităţii

conc

ursu

lui,

în

cond

iţiile

legi

i.An

untu

l priv

ind

conc

ursu

l se

publ

ica

în d

e că

tre

auto

ritat

ea sa

u in

stitu

ţia p

ublic

ă or

gani

zato

are

în M

onit

orul

Ofic

ial

al R

omân

iei,

Part

ea a

III-

a, s

i înt

r-un

cot

idia

n de

larg

a ci

rcul

atie

, cu

cel p

utin

30

de z

ile în

aint

e de

dat

a de

sfas

urar

ii co

ncur

sulu

i. În

mod

exc

eptio

nal,

term

enul

de

30 d

e zi

le p

oate

fi re

dus,

în co

nditi

ile le

gii,

pent

ru co

ncur

sul

orga

niza

t în

vede

rea

ocup

arii

func

tiilo

r pub

lice

de e

xecu

tie te

mpo

rar v

acan

te. D

aca

auto

ritat

ea /

inst

itutia

pub

lica

orga

niza

toar

e a

conc

ursu

lui c

onsi

dera

nec

esar

, pub

licar

ea a

nunt

ului

de

conc

urs p

oate

fi fa

cuta

si p

rin a

lte fo

rme

de

publ

icita

te su

plim

enta

re.

Page 61: Manual Resurse Umane p1

14 Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse UmaneA

ct n

orm

ati

v /

a

rt.

/ a

lin

. /

lit.

Pro

ced

ură

- d

esc

rie

rea

act

ivit

ăţi

lor

de

re

ali

zat

Re

spo

nsa

bil

Do

cum

en

t st

an

da

rd

HG

611

/200

8,

Art.

44, A

rt. 4

6 (m

odifi

cat ş

i co

mpl

etat

prin

Ar

t. 1 a

lin. 6

din

H

G 11

73/2

008)

, Ar

t. 47

Des

crie

rea

gene

rală

a c

oncu

rsul

ui p

ropr

iu-z

is

Des

fasu

rare

a co

ncur

sulu

i de

recr

utar

e co

nsta

in e

tape

le cu

prin

se in

tre

prim

a zi

de

depu

nere

a d

osar

elor

cand

idat

ilor s

i fo

rmul

area

pro

pune

rilor

de

num

ire in

func

tiile

pub

lice

vaca

nte

pent

ru ca

re s-

a or

gani

zat c

oncu

rsul

. Co

ncur

sul d

e re

crut

are

cons

ta in

urm

atoa

rele

3 e

tape

succ

esiv

e:

a) s

elec

tia d

osar

elor

de

insc

riere

; b)

pro

ba sc

risa;

b)

int

ervi

ul.

Se p

ot p

reze

nta

la u

rmat

oare

a pr

oba

num

ai ca

ndid

atii

decl

arat

i adm

isi l

a et

apa

prec

eden

ta.

Obs

erva

tie:

In ca

zul f

unct

iilor

pub

lice

pent

ru a

caro

r ocu

pare

est

e ne

cesa

ra in

depl

inire

a un

or co

nditi

i spe

cific

e ca

re

nu p

ot fi

eva

luat

e pr

in p

roba

scris

a si

inte

rviu

, se

poat

e or

gani

za o

pro

ba su

plim

enta

ra ca

re se

des

faso

ara

dupa

sele

ctia

do

sare

lor s

i se

eval

ueaz

a cu

califi

cativ

ul “a

dmis

” sau

“res

pins

”. N

umai

cand

idat

ii de

clar

ati a

dmis

i la

acea

sta

prob

a su

plim

enta

ra v

or p

utea

par

icip

a in

cont

inua

re la

pro

ba sc

risa

a co

ncur

sulu

i.

Etap

ele

conc

ursu

lui d

e re

crut

are

sunt

eva

luat

e de

fiec

are

mem

bru

al co

mis

iei d

e co

ncur

s, re

spec

tiv d

e fie

care

mem

bru

al co

mis

iei d

e so

lutio

nare

a co

ntes

tatii

lor,

inde

pend

ent,

toti

aces

tia a

vand

obl

igat

ia d

e a

com

plet

a fis

a in

divi

dual

a pr

evaz

uta

in A

nexa

nr.

2 di

n H

.G. 1

173

/ 20

08.

Com

isia

de

conc

urs

Fişă

indi

vidu

ală,

An

exa

2, H

G

1173

/200

8

HG

611

/200

8,

Art.

49H

G 11

73 /

200

8,

Art.

1, al

in (2

3)

Prim

irea

şi v

erifi

care

a do

sare

lor

de în

scri

ere

In co

ncor

dant

a cu

per

ioad

a de

insc

riere

stab

ilita

si fa

cuta

pub

lica,

secr

etar

ul co

mis

iei d

e co

ncur

s are

obl

igat

ia sa

pr

imea

sca

dosa

rele

de

conc

urs a

le ca

ndid

atilo

r.

Com

pone

nţa

dosa

rulu

i de

conc

urs

In v

eder

ea p

artic

ipar

ii la

conc

urs,

in te

rmen

de

20 d

e zi

le d

e la

dat

a pu

blic

arii

anun

tulu

i in

Mon

itoru

l Ofic

ial a

l Rom

anie

i, Pa

rtea

a II

I-a,

cand

idat

ii de

pun

dosa

rul d

e co

ncur

s, ca

re v

a co

ntin

e in

mod

obl

igat

oriu

urm

atoa

rele

doc

umen

te:

a) f

orm

ular

ul d

e in

scrie

re p

reva

zut i

n an

exa

nr. 3

a H

.G. 6

11 /

200

8, p

us la

dis

pozi

tia ca

ndid

atilo

r de

cătr

e se

cret

arul

co

mis

iei d

e co

ncur

s);

b) c

opia

act

ului

de

iden

titat

e;

c) c

opiil

e di

plom

elor

de

stud

ii şi

ale

alto

r act

e ca

re a

test

a ef

ectu

area

uno

r spe

cial

izar

i; d)

cop

ia ca

rnet

ului

de

mun

ca să

u, d

upă

caz,

o a

deve

rinta

care

să a

test

e ve

chim

ea in

mun

ca şi

, dup

ă ca

z, in

spec

ialit

atea

st

udiil

or n

eces

are

ocup

arii

func

tiei p

ublic

e;

e) c

azie

rul j

udic

iar;

f)

adev

erin

ta ca

re să

ate

ste

star

ea d

e sa

nata

te co

resp

unza

toar

e, e

liber

ata

cu ce

l mul

t 6 lu

ni a

nter

ior d

erul

arii

con-

curs

ului

de

cătr

e m

edic

ul d

e fa

mili

e al

cand

idat

ului

său

de că

tre

unita

tile

sani

tare

abi

litat

e. A

ceas

ta a

deve

rinta

tr

ebui

e să

cont

ina

in cl

ar, n

umăr

ul, d

ata,

num

ele

emite

ntul

ui şi

calit

atea

ace

stui

a, in

form

atul

stan

dard

stab

ilit d

e M

inis

teru

l San

atat

ii Pu

blic

e.g)

dec

lara

tia p

e pr

opria

rasp

unde

re să

u ad

ever

inta

care

să a

test

e ca

nu

a de

sfas

urat

act

ivita

ti de

pol

itie

polit

ica.

Secr

etar

ul co

mis

iei d

e co

ncur

sD

osar

de

conc

urs

conţ

inân

d fo

rmul

arul

de

însc

riere

, Ane

xa4,

H

G 11

73/2

008

Page 62: Manual Resurse Umane p1

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici 15

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Act

no

rma

tiv

/

art

. /

ali

n.

/ li

t.P

roce

du

ră -

de

scri

ere

a a

ctiv

ită

ţilo

r d

e r

ea

liza

tR

esp

on

sab

ilD

ocu

me

nt

sta

nd

ard

Obs

erva

tii:

I.

Cop

iile

acte

lor e

num

erat

e an

terio

r vor

fi p

reze

ntat

e de

cand

idat

i in

copi

i leg

aliz

ate

său

inso

tite

de d

ocum

ente

le o

rigi-

nale

, car

e se

cert

ifica

pen

tru

conf

orm

itate

a cu

orig

inal

ul d

e că

tre

secr

etar

ul co

mis

iei d

e co

ncur

s. II

. Caz

ieru

l jud

icia

r poa

te fi

inlo

cuit

cu o

dec

lara

tie p

e pr

oprie

rasp

unde

re. I

n ac

est c

az, c

andi

datu

l dec

lara

t adm

is la

se-

lect

ia d

osar

elor

are

obl

igaţ

ia d

e a

com

plet

a do

saru

l de

conc

urs c

u or

igin

alul

doc

umen

tulu

i pe

tot p

arcu

rsul

des

fasu

rarii

co

ncur

sulu

i, da

r nu

mai

tarz

iu d

e 5

zile

lucr

atoa

re d

e la

dat

a la

care

a fo

st d

ecla

rat a

dmis

in u

rma

sele

ctie

i dos

a rel

or,

sub

sanc

tiune

a ne

emite

rii a

ctul

ui a

dmin

istr

ativ

de

num

ire.

HG

611

/200

8 (c

u m

odifi

căril

e şi

com

plet

ările

ul

terio

are)

, Ar

t. 50

Sele

ctar

ea d

osar

elor

can

dida

ţilo

r ca

re v

or p

arti

cipa

la p

roba

scr

isă

a co

ncur

sulu

i

In te

rmen

de

max

imum

5 zi

le lu

crat

oare

de

la d

ata

expi

rarii

term

enul

ui d

e de

pune

re a

dos

arel

or, c

omis

ia d

e co

ncur

s ar

e ob

liagţ

ia d

e a

sele

cta

dosa

rele

de

conc

urs,

pe b

aza

înde

plin

irii c

ondi

tiilo

r de

part

icip

are

la co

ncur

s. O

bser

vati

e: P

ana

in u

ltim

a zi

pre

vazu

ta p

entr

u se

lect

ia d

osar

elor

, mem

brii

com

isie

i de

conc

urs p

ot so

licita

ca

ndid

atilo

r inf

orm

atii

sau

alte

doc

umen

te re

leva

nte

pent

ru d

esfa

sura

rea

conc

ursu

lui,

din

cate

goria

celo

r sta

bilit

e ca

do

cum

ente

obl

igat

orii

la d

osar

ul d

e co

ncur

s.

Com

isia

de

conc

urs

HG

611

/200

8, A

rt 4

1 lit

. (c)

, Art

. 48

alin

. 2H

G 11

73/2

008,

Ar

t. 1,

alin

(23)

Com

plet

area

fise

i ind

ivid

uale

şi a

sec

ţiun

ii d

in r

apor

tul fi

nal a

l con

curs

ului

ref

erit

oare

la s

elec

tare

a in

iţia

lă a

can

dida

ţilo

r

Dup

ă se

lect

area

dos

arel

or ca

ndid

atilo

r adm

isi s

ă pa

rtic

ipe

la p

roba

scris

a a

conc

ursu

lui,

mem

brii

com

isie

i de

conc

ursa

au

obl

igaţ

ia să

com

plet

eze

fisa

indi

vidu

ala

şi se

ctiu

nea

din

rapo

rtul

fina

l al c

oncu

rsul

ui re

ferit

oare

la a

ceas

ta e

tapa

a

conc

ursu

lui.

Com

isia

de

conc

urs,

secr

etar

ul

com

isie

iFi

şă in

divi

dual

ă,

Anex

a 3,

H

G 11

73/2

008

HG

611

/200

8 (c

u m

odifi

căril

e şi

com

plet

ările

ul

terio

are)

, Ar

t. 50

Afis

area

rez

ulta

telo

r se

lect

arii

dos

arel

or

Rezu

ltate

le se

lect

arii

dosa

relo

r de

insc

riere

vor

fi a

fisat

e de

catr

e se

cret

arul

com

isie

i de

conc

urs,

cu m

entiu

nea

“adm

is”

sau

“res

pins

”, in

sotit

a de

mot

ivul

resp

inge

rii d

osar

ului

, la

sedi

ul a

utor

itatii

ori

inst

itutie

i pub

lice

orga

niza

toar

e a

conc

ursu

lui,

in te

rmen

de

max

imum

5 zi

le lu

crat

oare

de

la d

ata

expi

rarii

term

enul

ui d

e de

pune

re a

dos

arel

or.

Secr

etar

ul co

mis

iei d

e co

ncur

s

HG

611

/200

8,

Art 5

1, Ar

t.52

(mod

ifica

t şi

com

plet

at p

rin

Art.

1, al

in 7

din

H

G 11

73/2

008)

Act

ivit

ăţi p

rem

ergă

toar

e pr

obei

scr

ise.

Sta

bilir

ea s

ubie

ctel

or ş

i a p

unca

julu

i pen

tru

subi

ecte

le p

robe

i sc

rise

Prob

a sc

risa

cons

ta in

reda

ctar

ea u

nei l

ucra

ri si

/sau

in re

zolv

area

uno

r tes

te-g

rila.

Pr

in p

roba

scris

a se

test

eaza

cuno

stin

tele

teor

etic

e si

abi

litat

ile p

ract

ice

nece

sare

ocu

parii

func

tiei p

ublic

e pe

ntru

care

se

org

aniz

eaza

conc

ursu

l. In

cadr

ul p

robe

i scr

ise

se te

stea

za, i

n m

od o

blig

ator

iu, i

nclu

siv

cuno

stin

tele

gen

eral

e al

e ca

ndid

atul

ui in

dom

eniu

l adm

inis

trat

iei p

ublic

e.

Com

isia

de

conc

urs s

tabi

lest

e su

biec

tele

si a

lcat

uies

te se

turil

e de

subi

ecte

pen

tru

prob

a sc

risa,

in zi

ua in

care

se

desf

asoa

ra a

ceas

ta p

roba

. Su

biec

tele

pen

tru

prob

a sc

risa

se st

abile

sc p

e ba

za b

iblio

grafi

ei si

a te

mat

icii

de co

ncur

s, as

tfel i

ncat

sa re

flect

e ca

paci

tate

a de

ana

liza

si si

ntez

a a

cand

idat

ilor,

in co

ncor

dant

a cu

niv

elul

si sp

ecifi

cul f

unct

iilor

pub

lice

pent

ru ca

re se

or

gani

zeaz

a co

ncur

sul.

Com

isia

de

conc

urs

Page 63: Manual Resurse Umane p1

16 Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse UmaneA

ct n

orm

ati

v /

a

rt.

/ a

lin

. /

lit.

Pro

ced

ură

- d

esc

rie

rea

act

ivit

ăţi

lor

de

re

ali

zat

Re

spo

nsa

bil

Do

cum

en

t st

an

da

rdE

xcep

ţie:

Pen

tru

cand

idat

ii la

ocu

pare

a ac

elei

asi f

unct

ii pu

blic

e, su

biec

tele

sunt

iden

tice

in ca

drul

ace

luia

si co

ncur

s, cu

exc

eptia

cazu

lui i

n ca

re co

ncur

sul s

e de

sfas

oara

in m

ai m

ulte

serii

.

Mod

alit

atea

de

stab

ilire

a s

ubie

ctel

or- r

edac

tare

a su

biec

telo

rFi

ecar

e m

embr

u al

com

isie

i de

conc

urs p

ropu

ne ce

l put

in 3

subi

ecte

în z

iua

în c

are

se d

esfă

şoar

ă pr

oba

scri

să.

Pe b

aza

prop

uner

ilor m

embr

ilor c

omis

iei d

e co

ncur

s sun

t ast

fel i

ntoc

mite

min

imum

dou

a se

turi

de su

biec

te ca

re v

or fi

pr

ezen

tate

cand

idat

ilor.

In ca

zul i

n ca

re p

roba

scris

a co

nsta

in re

zolv

area

uno

r tes

te-g

rila,

intr

ebar

ile p

ot fi

form

ulat

e cu

cel m

ult d

oua

zile

in

aint

e de

pro

ba sc

risa,

cu co

nditi

a ca

num

arul

ace

stor

a sa

fie

de 3

ori

mai

mar

e de

cat n

umar

ul in

treb

arilo

r sta

bilit

pe

ntru

fiec

are

test

-gril

a. In

treb

arile

pen

tru

fieca

re te

st-g

rila

se st

abile

sc in

ziua

in ca

re se

des

faso

ara

prob

a sc

risa,

in

aint

e de

ince

pere

a ac

este

i pro

be.

Setu

rile

de su

biec

te se

sem

neaz

a de

toti

mem

brii

com

isie

i de

conc

urs s

i se

inch

id in

plic

uri s

igila

te p

urta

nd st

ampi

la

auto

ritat

ii sa

u a

inst

itutie

i pub

lice

orga

niza

toar

e a

conc

ursu

lui.

- sta

bilir

ea p

unct

ajul

uiCo

mis

ia d

e co

ncur

s sta

bile

ste

punc

taju

l max

im p

entr

u fie

care

subi

ect,

care

se co

mun

ica

odat

a cu

subi

ecte

le.

In ca

zul c

oncu

rsur

ilor o

rgan

izat

e pe

ntru

ocu

pare

a fu

nctii

lor p

ublic

e de

cond

ucer

e, p

unct

ajul

max

im st

abili

t pen

tru

test

ele-

grila

nu

poat

e de

pasi

30%

din

pun

ctaj

ul p

robe

i scr

ise,

dife

rent

a de

pun

ctaj

fiin

d al

ocat

a su

biec

telo

r de

sint

eza

sau

rezo

lvar

ii un

or si

tuat

ii pr

actic

e.

- sta

bilir

ea b

arem

ului

de

core

ctar

ePa

na la

ora

stab

ilita

pen

tru

term

inar

ea p

robe

i scr

ise

a co

ncur

sulu

i, m

embr

ii co

mis

iei d

e co

ncur

s au

oblig

atia

de

a st

abili

bar

emul

det

alia

t de

core

ctar

e a

subi

ecte

lor.

Aces

ta se

afis

eaza

la lo

cul d

esfa

sura

rii co

ncur

sulu

i ant

erio

r cor

ecta

rii

lucr

arilo

r.

Con

fiden

tial

itat

ea s

ubie

ctel

or. M

embr

ii co

mis

iei d

e co

ncur

s ras

pund

indi

vidu

al p

entr

u as

igur

area

co

nfide

ntia

litat

ii su

biec

telo

r pro

puse

. Lis

ta su

biec

telo

r, pe

ntru

fiec

are

set,

se a

nexe

aza

la ra

port

ul fi

nal a

l con

curs

ului

, cu

men

tiona

rea

mem

brul

ui co

mis

iei d

e co

ncur

s car

e a

prop

us su

biec

tul.

HG

611

/200

8 (c

u m

odifi

căril

e şi

com

-pl

etăr

ile u

lterio

are)

, Ar

t. 53

Org

aniz

area

pro

bei s

cris

e. R

egul

amen

t în

tim

pul p

robe

i scr

ise

In v

erer

ea b

unei

des

fasu

rari

a pr

obei

scris

e co

mis

ia d

e co

ncur

s va

avea

in v

eder

e pa

rcur

gere

a ur

mat

oare

lor e

tape

:1.

Afis

area

rep

arti

zari

i pe

sali

Inai

nte

de in

cepe

rea

prob

ei sc

rise,

la lo

cul d

esfa

sura

rii a

cest

eia,

dac

a es

te ca

zul,

se a

fisea

za re

part

izar

ea p

e sa

li a

cand

i-da

tilor

. 2.

Ape

lul n

omin

al ş

i ver

ifica

rea

iden

tita

tii c

andi

dati

lor

Inai

nte

de in

cepe

rea

prob

ei sc

rise

se fa

ce a

pelu

l nom

inal

al c

andi

datil

or, i

n ve

dere

a in

depl

iniri

i for

mal

itatil

or p

real

a-bi

le, r

espe

ctiv

ver

ifica

rea

iden

titat

ii. V

erifi

care

a id

entit

atii

cand

idat

ilor s

e fa

ce n

umai

pe

baza

bul

etin

ului

, a ca

rtii

de

iden

titat

e să

u a

oric

arui

doc

umen

t car

e at

esta

iden

titat

ea, p

otriv

it le

gii.

Cand

idat

ii ca

re n

u su

nt p

reze

nti l

a ef

ectu

area

ap

elul

ui n

omin

al o

ri ca

re n

u po

t fac

e do

vada

iden

titat

ii pr

in p

reze

ntar

ea b

ulet

inul

ui, a

cart

ii de

iden

titat

e să

u a

oric

arui

do

cum

ent c

are

să a

test

e id

entit

atea

sunt

cons

ider

ati a

bsen

ti.

Com

isia

de

conc

urs

Bord

erou

cent

ra-

lizat

or cu

num

ele

cand

idat

ilor

Page 64: Manual Resurse Umane p1

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici 17

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Act

no

rma

tiv

/

art

. /

ali

n.

/ li

t.P

roce

du

ră -

de

scri

ere

a a

ctiv

ită

ţilo

r d

e r

ea

liza

tR

esp

on

sab

ilD

ocu

me

nt

sta

nd

ard

Exc

epţi

e: D

upa

verifi

care

a id

entit

atii

cand

idat

ilor,

iesi

rea

din

sala

a a

cest

ora

atra

ge e

limin

area

din

conc

urs,

cu e

xcep

tia

situ

atiil

or d

e ur

gent

a in

care

ace

stia

pot

fi in

sotit

i de

unul

din

tre

mem

brii

com

isie

i de

conc

urs s

ău d

e pe

rsoa

nele

care

as

igur

a su

prav

eghe

rea.

3.

Ince

pere

a pr

obei

scr

ise

Dur

ata

prob

ei sc

rise

se st

abile

şte

de co

mis

ia d

e co

ncur

s in

func

tie d

e gr

adul

de

dific

ulta

te şi

com

plex

itate

al s

ubie

ctel

or,

dar n

u po

ate

depa

si 3

ore

. La

ora

stab

ilita

pen

tru

ince

pere

a pr

obei

scris

e, co

mis

ia d

e co

ncur

s pre

zint

a ca

ndid

atilo

r set

urile

de

subi

ecte

şi in

vita

un

cand

idat

să e

xtra

ga u

n pl

ic cu

subi

ecte

le d

e co

ncur

s. 3.

Sit

uati

i in

care

can

dida

tii p

ot fi

elim

inat

i din

con

curs

- Dup

ă in

cepe

rea

com

unic

arii

subi

ecte

lor e

ste

inte

rzis

acc

esul

can

dida

tilo

r ca

re in

tarz

ie să

u al

oric

arei

per

soan

e,

in a

fara

mem

brilo

r com

isie

i de

conc

urs,

prec

um şi

a p

erso

anel

or ca

re a

sigu

ra se

cret

aria

tul c

omis

iei d

e co

ncur

s, re

spec

-tiv

supr

aveg

here

a de

sfas

urar

ii pr

obei

. - I

n in

cape

rea

in ca

re a

re lo

c con

curs

ul, p

e to

ata

perio

ada

deru

larii

ace

stui

a, in

clus

iv a

form

alita

tilor

pre

alab

ile şi

a ce

lor

ulte

rioar

e fin

aliz

arii

prob

ei, c

andi

dati

lor

nu le

est

e pe

rmis

a de

tine

rea

său

folo

sire

a vr

eune

i sur

se d

e co

n-su

ltar

e să

u a

tele

foan

elor

mob

ile o

ri a

alt

or m

ijloa

ce d

e co

mun

icar

e la

dis

tant

a.

Ner

espe

ctar

ea o

blig

atiil

or m

entio

nate

mai

sus a

trag

e el

imin

area

cand

idat

ului

din

pro

ba d

e co

ncur

s. Co

mis

ia d

e co

ncur

s el

imin

a ca

ndid

atul

din

sala

, ins

crie

men

tiune

a “a

nula

t” p

e lu

crar

e şi

cons

emne

aza

cele

inta

mpl

ate

in ra

port

ul fi

nal a

l co

ncur

sulu

i. 4.

Red

acta

rea

lucr

arilo

rLu

crar

ile se

reda

ctea

za, s

ub sa

nctiu

nea

anul

arii,

doa

r pe

setu

rile

de h

artie

asi

gura

te d

e au

torit

atea

său

inst

itutia

pub

lica

orga

niza

toar

e a

conc

ursu

lui,

purt

and

stam

pila

ace

stei

a pe

fiec

are

fila.

Prim

a fil

a, d

upă

insc

riere

a nu

mel

ui şi

a p

renu

mel

ui

in co

ltul d

in d

reap

ta, s

e lip

este

ast

fel i

ncat

dat

ele

insc

rise

să n

u po

ata

fi id

entifi

cate

şi se

apl

ica

stam

pila

aut

ori ta

tii să

u in

stitu

tiei p

ublic

e or

gani

zato

are

a co

ncur

sulu

i, cu

exc

eptia

situ

atie

i can

d ex

ista

un

sing

ur ca

ndid

at p

entr

u fu

nctia

pub

lica

vaca

nta,

caz i

n ca

re n

u m

ai e

xist

a ob

ligaţ

ia si

gila

rii lu

crar

ii.

5. P

reda

rea

lucr

arilo

rCa

ndid

atul

are

obl

igaţ

ia d

e a

pred

a co

mis

iei d

e co

ncur

s luc

rare

a sc

risa,

resp

ectiv

test

ul-g

rila,

la fi

naliz

area

lucr

arii

ori l

a ex

pira

rea

timpu

lui a

loca

t pro

bei s

cris

e, se

mna

nd b

orde

roul

spec

ial i

ntoc

mit

in a

cest

sens

.H

G 6

11/2

008,

Ar

t. 58

lit.

a), A

rt. 5

9,

Art.

60 a

lin (1

) (m

o-di

ficat

şi co

mpl

etat

pr

in A

rt. 1

alin

. 9 d

in

HG

1173

/200

8)

Cor

ecta

rea

şi n

otar

ea lu

crăr

ilor

scri

se.

Preg

atir

ea lu

crar

ilor

pent

ru c

orec

tare

Ante

rior i

ncep

erii

core

ctar

ii lu

crar

ilor l

a pr

oba

scris

a, fi

ecar

e lu

crar

e va

fi n

umer

otat

a, cu

exc

eptia

cazu

lui i

n ca

re e

xist

a un

sing

ur ca

ndid

at p

entr

u oc

upar

ea fu

nctie

i pub

lice

vaca

nte.

N

otar

ea p

robe

i scr

ise

se v

a fa

ce d

e ca

tre

com

isia

de

conc

urs d

e re

gula

, in

term

en d

e m

axim

um 7

2 de

ore

de

la

final

izar

ea a

cest

ei p

robe

. Lu

crar

ile d

e la

pro

ba sc

risa,

cu e

xcep

tia ca

zulu

i in

care

exi

sta

un si

ngur

cand

idat

pen

tru

ocup

area

func

tiei p

ublic

e va

cant

e, se

core

ctea

za si

gila

te.

Com

isia

de

conc

urs

Bord

erou

de

nota

re Ce

ntra

lizat

or

nom

inal

Bord

erou

de

nota

re

Page 65: Manual Resurse Umane p1

18 Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse UmaneA

ct n

orm

ati

v /

a

rt.

/ a

lin

. /

lit.

Pro

ced

ură

- d

esc

rie

rea

act

ivit

ăţi

lor

de

re

ali

zat

Re

spo

nsa

bil

Do

cum

en

t st

an

da

rdA

cord

area

pun

ctaj

elor

Pent

ru p

roba

scris

a pu

ncta

jul e

ste

de m

axim

um 10

0 de

pun

cte

Punc

taje

le se

aco

rda

de ca

tre

fieca

re m

embr

u al

com

isie

i de

conc

urs i

n pa

rte,

pen

tru

fieca

re lu

crar

e sc

risa,

si se

not

eaza

in

bor

dero

ul d

e no

tare

. Aco

rdar

ea p

unct

ajul

ui p

entr

u pr

oba

scris

a se

face

pe

baza

med

iei a

ritm

etic

e a

punc

taje

lor

acor

date

de

fieca

re m

embr

u al

com

isie

i de

conc

urs.

Situ

atii

in c

are

o lu

crar

e es

te a

nula

taLu

crar

ile ca

re p

rezi

nta

inse

mna

ri in

scop

ul id

entifi

carii

cand

idat

ilor s

unt a

nula

te si

nu

se m

ai co

rect

eaza

. Men

tiune

a “a

nula

t” se

insc

rie a

tat p

e lu

crar

e, ca

t si p

e bo

rder

oul d

e no

tare

si p

e ce

ntra

lizat

orul

nom

inal

, con

sem

nand

u-se

ace

asta

in

rapo

rtul

fina

l. Si

tuat

ii in

car

e o

lucr

are

este

rec

orec

tata

In si

tuat

ia in

care

pen

tru

o lu

crar

e se

inre

gist

reaz

a di

fere

nte

mai

mar

i de

10 p

unct

e in

tre

punc

taje

le a

cord

ate

de

mem

brii

com

isie

i de

conc

urs,

lucr

area

va

fi re

core

ctat

a de

catr

e to

ti m

embr

ii ac

este

ia. P

roce

dura

reco

rect

arii

se re

ia

ori d

e ca

te o

ri se

cons

tata

ca e

xist

a di

fere

nte

mai

mar

i de

10 p

unct

e in

tre

punc

taje

le a

cord

ate

de m

embr

ii co

mis

iei d

e co

ncur

s. E

ste

inte

rzis

a de

sigi

lare

a lu

crar

ilor

ante

rior

rec

orec

tari

i. H

G 6

11/2

008,

Art

. 41

lit. c

), Ar

t. 48

alin

(2)

HG

1173

/200

8,

Art.

1, al

in (2

3)

Com

plet

area

fise

i ind

ivid

uale

şi a

sec

ţiun

ii d

in r

apor

tul fi

nal a

l con

curs

ului

ref

erit

oare

la p

roba

scr

isa

a co

ncur

sulu

i

Dup

ă de

sfas

urar

ea p

robe

i scr

ise

şi co

rect

area

şi n

otar

ea lu

crar

ilor fi

ecar

e m

embr

u al

com

isie

i com

plet

eaza

in m

od

indi

vidu

al se

ctiu

nea

din

fisa

indi

vidu

ala

a ca

ndid

atul

ui re

ferit

oare

la p

roba

scris

a. D

e as

emen

ea co

mis

ia d

e co

ncur

s va

com

plet

a se

ctiu

nea

din

rapo

rtul

fina

l al c

oncu

rsul

ui re

ferit

oare

la p

roba

scris

a.

Com

isia

de

conc

urs

- Fis

a in

divi

dual

a a

cand

idat

ilor,

Anex

a 2,

H

G 11

73/2

008

- Rap

ort fi

nal

al co

ncur

sulu

i, An

exa

3,

HG

1173

/200

8H

G 6

11/2

008,

Ar

t. 60

alin

(2)

Afiş

area

rez

ulta

telo

r pr

obei

scr

ise

D

upă

acor

dare

a no

telo

r fina

le co

mis

ia d

e co

ncur

s des

igile

aza

lucr

arile

scris

e. S

ecre

taru

l com

isie

i de

conc

urs a

fisea

za p

unct

ajel

e ob

tinut

e de

fiec

are

dint

re ca

ndid

ati ş

i men

tiune

a “a

dmis

” ori

“res

-pi

ns” l

a se

diul

aut

orita

tii să

u in

stitu

tiei o

rgan

izat

oare

a co

ncur

sulu

i, in

term

en d

e 72

de

ore

astfe

l inc

at să

se a

sigu

re

ram

aner

ea a

cel p

utin

48

de o

re p

ana

la su

stin

erea

urm

atoa

rei p

robe

, pen

tru

depu

nere

a şi

solu

tiona

rea

unor

eve

ntua

le

cont

esta

tii.

Conf

orm

legi

i sun

t dec

lara

ti ad

mis

i la

prob

a sc

risa

cand

idat

ii ca

re a

u ob

tinut

: a)

min

imum

50

de p

unct

e, in

cazu

l con

curs

urilo

r org

aniz

ate

pent

ru o

cupa

rea

func

ţiilo

r pub

lice

de e

xecu

tie;

b) m

inim

um 7

0 de

pun

cte,

in ca

zul c

oncu

rsur

ilor o

rgan

izat

e pe

ntru

ocu

pare

a fu

ncţii

lor p

ublic

e de

cond

ucer

e.

O d

ata

cu re

zulta

tele

pro

bei s

cris

e su

nt a

fisat

e şi

dat

a şi

ora

sust

iner

ii in

terv

iulu

i.

Com

isia

de

conc

urs,

Se

cret

aria

tul c

omis

iei

Page 66: Manual Resurse Umane p1

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici 19

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Act

no

rma

tiv

/

art

. /

ali

n.

/ li

t.P

roce

du

ră -

de

scri

ere

a a

ctiv

ită

ţilo

r d

e r

ea

liza

tR

esp

on

sab

ilD

ocu

me

nt

sta

nd

ard

HG

611

/200

8,

Art.

54, A

rt. 5

5,

Art.

56, A

rt. 5

7 (m

odifi

cat ş

i com

ple-

tat p

rin A

rt. 1

alin

8

din

HG

1173

/200

8)H

G 11

73 /

200

8,

Art.

1, al

in (2

3)

Inte

rvie

vare

a ca

ndid

aţilo

r

Scop

ul in

terv

iulu

i ca

prob

a in

cadr

ul co

ncur

sulu

i de

recr

utar

e es

te să

test

eze

abili

tatil

e, a

ptitu

dini

le si

mot

ivat

ia

cand

idat

ilor.

Prob

a in

terv

iulu

i poa

te fi

sust

inut

a do

ar d

e ca

tre

cand

idat

ii de

clar

ati a

dmis

i la

prob

a sc

risa.

In

terv

iul s

e re

aliz

eaza

conf

orm

pla

nulu

i de

inte

rviu

into

cmit

de co

mis

ia d

e co

ncur

s in

ziua

des

fasu

rarii

ace

stei

pr

obe,

pe

baza

crite

riilo

r de

eval

uare

. C

rite

riile

de

eval

uare

pen

tru

stab

ilire

a pl

anul

ui d

e in

terv

iu su

nt:

a) a

bilit

atile

de

com

unic

are;

b)

cap

acita

tea

de a

naliz

a si

sint

eza;

c)

abi

litat

ile im

puse

de

func

tie;

d) m

otiv

atia

cand

idat

ului

; e)

com

port

amen

tul i

n si

tuat

iile

de cr

iza.

Pe

ntru

func

tiile

de

cond

ucer

e pl

anul

de

inte

rviu

incl

ude

si e

lem

ente

refe

ritoa

re la

: a)

cap

acita

tea

de a

lua

deci

zii s

i de

a ev

alua

impa

ctul

ace

stor

a;

b) e

xerc

itare

a co

ntro

lulu

i dec

izio

nal;

c) c

apac

itate

a m

anag

eria

la.

Inte

rviu

l se

sust

ine,

de

regu

la, i

ntr-

un te

rmen

de

max

imum

5 zi

le lu

crat

oare

de

la d

ata

sust

iner

ii pr

obei

scris

e.

Dat

a si

ora

sus

tine

rii i

nter

viul

ui s

e afi

seaz

a ob

ligat

oriu

oda

ta c

u re

zult

atel

e la

pro

ba s

cris

a.

Prin

exc

epţi

e: c

u ac

ordu

l tut

uror

cand

idat

ilor s

au la

cere

rea

scris

a a

aces

tora

si cu

aco

rdul

mem

brilo

r com

isie

i de

conc

urs,

pres

edin

tele

com

isie

i de

conc

urs p

oate

apr

oba

redu

cere

a te

rmen

ului

pre

vazu

t pen

tru

sust

iner

ea in

terv

iulu

i, cu

in

depl

inire

a cu

mul

ativ

a a

urm

atoa

relo

r con

ditii

: a)

tot

i can

dida

tii a

u lu

at cu

nost

inta

des

pre

rezu

ltatu

l pro

bei s

cris

e;

b) n

iciu

nul d

intr

e ca

ndid

ati n

u in

tent

ione

aza

cont

esta

rea

rezu

ltatu

lui o

btin

ut la

pro

ba sc

risa.

Des

fasu

rare

a in

terv

iulu

iFi

ecar

e m

embr

u al

com

isie

i de

conc

urs v

a ad

resa

intr

ebar

i can

dida

tulu

i. N

u se

pot

adr

esa

intr

ebar

i ref

erito

are

la o

pi-

niile

pol

itice

ale

cand

idat

ului

, act

ivita

tea

sind

ical

a, re

ligie

, etn

ie, s

tare

a m

ater

iala

, orig

inea

soci

ala

său

care

pot

cons

titui

di

scrim

inar

e pe

crite

rii d

e se

x.

Intr

ebar

ile şi

rasp

unsu

rile

la in

terv

iu se

inre

gist

reaz

a să

u se

cons

emne

aza

in a

nexa

la ra

port

ul fi

nal a

l con

curs

ului

into

c-m

it de

secr

etar

ul co

mis

iei d

e co

ncur

s şi s

e se

mne

aza

de m

embr

ii ac

este

i com

isii

si d

e ca

ndid

at.

Inre

gist

rare

a in

terv

iulu

i se

past

reaz

a, in

cond

itiile

legi

i, tim

p de

min

imum

un

an d

e la

dat

a afi

sarii

rezu

ltate

lor fi

nale

ale

co

ncur

sulu

i.

Com

isia

de

conc

urs,

Secr

eta-

riatu

l com

isie

i de

conc

urs

Secr

etar

ul co

mis

iei d

e co

ncur

s

Plan

de

inte

rviu

in

tocm

it de

com

i-si

a de

conc

urs î

n zi

ua d

esfă

şură

rii

aces

tei p

robe

- Rap

ort fi

nal

al co

ncur

sulu

i, An

exa

3,

HG

1173

/200

8An

exa

la ra

port

ul

final

Page 67: Manual Resurse Umane p1

20 Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse UmaneA

ct n

orm

ati

v /

a

rt.

/ a

lin

. /

lit.

Pro

ced

ură

- d

esc

rie

rea

act

ivit

ăţi

lor

de

re

ali

zat

Re

spo

nsa

bil

Do

cum

en

t st

an

da

rd

HG

611

/200

8 (c

u m

odifi

căril

e şi

com

-pl

etăr

ile u

lterio

are)

, Ar

t. 58

, lit.

b)

Art.

61, a

lin. (

1), (

2),

(3).

Eva

luar

ea fi

nală

şi n

otar

ea c

andi

daţi

lor

în u

rma

inte

rviu

lui

Punc

taju

l max

im p

e ca

re u

n ca

ndid

at il

poa

te o

btin

e la

inte

rviu

est

e 10

0 de

pun

cte.

Inte

rviu

l se

note

aza

pe b

aza

crite

riilo

r pre

vazu

te la

art

. 55

alin

. (2)

si (3

) din

H.G

. 611

/ 2

008

(vez

i rub

rica

ante

rioar

a) si

a

punc

taje

lor m

axim

e st

abili

te d

e co

mis

ia d

e co

ncur

s pen

tru

aces

te cr

iterii

prin

pla

nul d

e in

terv

iu.

Mem

brii

com

isie

i de

conc

urs a

cord

a, in

divi

dual

, pun

ctaj

e pe

ntru

fiec

are

dint

re cr

iterii

le d

e no

tare

. Ace

ste

punc

taje

se

aco

rdă

de c

atre

fiec

are

mem

bru

al c

omis

iei d

e co

ncur

s in

par

te, p

entr

u fie

care

can

dida

t, s

i se

note

aza

in b

orde

roul

de

nota

re.

(3) P

unct

ajul

fina

l la

inte

rviu

al fi

ecar

ui ca

ndid

at se

stab

ilest

e in

ace

lasi

mod

ca la

pro

ba sc

risa;

pun

ctaj

ul fi

nal v

a re

prez

enta

med

ia a

ritm

etic

a a

punc

taje

lor a

cord

ate

de fi

ecar

e m

embr

u al

com

isie

i iar

in si

tuat

ia in

care

exi

sta

o di

fere

nta

mai

mar

e de

10 p

unct

e in

tre

punc

taje

le a

cord

ate

de d

oi m

embr

i dife

riti a

i com

isie

i de

conc

urs i

nter

viul

est

e re

-eva

luat

de

catr

e to

ti m

embr

ii co

mis

iei.

Com

isia

de

conc

urs

Bord

erou

de

no-

tare

HG

611

/200

8, A

rt. 4

1 lit

c), A

rt. 4

8 al

in (2

)H

G 11

73/2

008,

Ar

t. 1,

alin

(23)

Com

plet

area

fise

i ind

ivid

uale

şi a

sec

ţiun

ii d

in r

apor

tul fi

nal a

l con

curs

ului

ref

erit

oare

la s

elec

tare

a in

iţia

lă a

can

dida

ţilo

r

Dup

a de

sfas

urar

ea in

terv

iulu

i si n

otar

ea ca

ndid

atilo

r fiec

are

mem

bru

al co

mis

iei d

e co

ncur

s com

pete

aza

sect

iune

a re

fe-

ritoa

re la

inte

rviu

din

fisa

indi

vidu

ala

a ca

ndid

atilo

r. Co

mis

ia d

e co

ncur

s va

com

plet

a de

ase

men

ea se

ctiu

nea

din

rapo

r-tu

l fina

l al c

oncu

rsul

ui re

ferit

oare

la a

ceas

ta e

tapa

a co

ncur

sulu

i.

Com

isia

de

conc

urs

- Fis

a in

divi

dual

a a

cand

idat

ilor,

Anex

a 2,

H

G 11

73/2

008

- Rap

ort fi

nal

al co

ncur

sulu

i, An

exa

3,

HG

1173

/200

8H

G 6

11/2

008

(cu

mod

ifică

rile

şi co

m-

plet

ările

ulte

rioar

e),

Art.

61, a

lin.(4

), (5

)

Afiş

area

rez

ulta

telo

r ob

ţinu

te d

e ca

ndid

aţi î

n ur

ma

inte

rviu

lui

Punc

taje

le o

btin

ute

de fi

ecar

e di

ntre

cand

idat

i si m

entiu

nea

“adm

is” o

ri “r

espi

ns” s

unt a

fisat

e de

secr

etar

ul co

mis

iei d

e co

ncur

s la

sedi

ul a

utor

itatii

sau

inst

itutie

i org

aniz

atoa

re a

conc

ursu

lui i

n te

rmen

de

max

im 7

2 de

ore

de

la m

omen

tul

desf

asur

arii

inte

rviu

lui.

Sunt

dec

lara

ti ad

mis

i la

inte

rviu

cand

idat

ii ca

re a

u ob

tinut

: a)

min

imum

50

de p

unct

e, in

cazu

l con

curs

urilo

r org

aniz

ate

pent

ru o

cupa

rea

func

ţiilo

r pub

lice

de e

xecu

tie;

b) m

inim

um 7

0 de

pun

cte,

in ca

zul c

oncu

rsur

ilor o

rgan

izat

e pe

ntru

ocu

pare

a fu

ncţii

lor p

ublic

e de

cond

ucer

e.

Secr

etar

iatu

l com

isie

i de

conc

urs

HG

611

/200

8 (c

u m

odifi

căril

e şi

com

-pl

etăr

ile u

lterio

are)

, Ar

t. 62

alin

.(1),

(2)

Eva

luar

ea fi

nală

a c

andi

daţi

lor

Punc

taju

l fina

l se

calc

ulea

za p

rin in

sum

area

pun

ctaj

elor

obt

inut

e la

pro

ba sc

risa

si in

terv

iu.

Punc

taje

le fi

nale

ale

conc

ursu

lui,

in o

rdin

e de

scre

scat

oare

, vor

fi in

scris

e in

tr-u

n ce

ntra

lizat

or n

omin

al, i

n ca

re se

va

men

tiona

pen

tru

fieca

re ca

ndid

at p

unct

ajul

obt

inut

la fi

ecar

e di

ntre

pro

bele

conc

ursu

lui.

Cent

raliz

ator

ul n

omin

al v

a fi

sem

nat p

e fie

care

pag

ina

de fi

ecar

e di

ntre

mem

brii

com

isie

i de

conc

urs.

Com

isia

de

conc

urs

Cent

raliz

ator

no

min

al

Page 68: Manual Resurse Umane p1

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici 21

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Act

no

rma

tiv

/

art

. /

ali

n.

/ li

t.P

roce

du

ră -

de

scri

ere

a a

ctiv

ită

ţilo

r d

e r

ea

liza

tR

esp

on

sab

ilD

ocu

me

nt

sta

nd

ard

HG

611

/200

8 (c

u m

odifi

căril

e şi

com

-pl

etăr

ile u

lterio

are)

, Ar

t. 62

, alin

. (3)

, (4

), (5

)

Afiş

area

rez

ulta

telo

r fin

ale

ale

conc

ursu

lui

Rezu

ltate

le fi

nale

ale

conc

ursu

lui v

or fi

com

mun

icat

e ca

ndid

atilo

r in

term

en d

e m

axim

um 3

zile

lucr

atoa

re d

e la

dat

a su

stin

erii

ultim

ei p

robe

.Co

mun

icar

ea re

zulta

telo

r la

fieca

re p

roba

a co

ncur

sulu

i, in

clus

iv a

rezu

ltate

lor fi

nale

ale

conc

ursu

lui,

se fa

ce p

rin

men

tiona

rea

punc

taju

lui fi

nal a

l fiec

arui

cand

idat

si a

sint

agm

ei “a

dmis

” sau

“res

pins

”, pr

in a

fisar

e la

locu

l des

fasu

rarii

co

ncur

sulu

i de

catr

e se

cret

arul

com

isie

i de

conc

urs.

Can

dida

tii c

onsi

dera

ti a

dmis

iSe

cons

ider

a ad

mis

la co

ncur

sul p

entr

u oc

upar

ea u

nei f

unct

ii pu

blic

e va

cant

e ca

ndid

atul

care

a o

btin

ut ce

l mai

mar

e pu

ncta

j din

tre

cand

idat

ii ca

re a

u co

ncur

at p

entr

u ac

eeas

i fun

ctie

pub

lica,

cu co

nditi

a ca

ace

stia

sa fi

obt

inut

pun

ctaj

ul

min

im n

eces

ar, p

otriv

it pr

eved

erilo

r pre

zent

ei h

otar

ari.

La p

unct

aje

egal

e ar

e pr

iorit

ate

cand

idat

ul ca

re a

obt

inut

pun

ctaj

ul ce

l mai

mar

e la

pro

ba sc

risa,

iar d

aca

egal

itate

a se

men

tine,

cand

idat

ii afl

ati i

n ac

east

a si

tuat

ie v

or fi

invi

tati

la u

n no

u in

terv

iu in

urm

a ca

ruia

com

isia

de

conc

urs v

a de

cide

asu

pra

cand

idat

ului

cast

igat

or.

Secr

etar

ul co

mis

iei d

e co

ncur

s

HG

611

/200

8 (c

u m

odifi

căril

e şi

com

-pl

etăr

ile u

lterio

are)

, Ar

t. 63

Prim

irea

con

test

aţii

lor

Cand

idat

ii au

dre

ptul

să d

epun

a co

ntes

tatie

dup

ă fie

care

pro

ba a

conc

ursu

lui,

in ce

l mul

t 24

de o

re d

e la

afis

area

re-

zulta

telo

r de

la d

ata

afisa

rii re

zulta

tulu

i sel

ectie

i dos

arel

or, r

espe

ctiv

de

la d

ata

afisa

rii re

zulta

tulu

i pro

bei s

cris

e or

i a

inte

rviu

lui,

la se

diul

aut

orita

tii sa

u in

stitu

tiei p

ublic

e or

gani

zato

are

a co

ncur

sulu

i. N

eres

pect

area

ace

stui

term

en

cond

uce

la d

ecad

erea

din

ace

st d

rept

.

Secr

etar

ul co

mis

iei d

e so

lutio

-na

re a

cont

esta

tiilo

r

HG

611

/200

8 (c

u m

odifi

căril

e şi

com

-pl

etăr

ile u

lterio

are)

Ar

t. 64

, Art

. 65,

Ar

t. 66

Solu

ţion

area

con

test

aţii

lor

In ca

zul c

onte

stat

iilor

form

ulat

e fa

ta d

e re

zulta

tul s

elec

tiei d

osar

elor

, com

isia

de

solu

tiona

re a

cont

esta

tiilo

r va

verifi

ca

inde

plin

irea

de ca

tre

cand

idat

ul co

ntes

tata

r a co

nditi

ilor p

entr

u pa

rtic

ipar

e la

conc

urs i

n te

rmen

de

max

imum

24

de

ore

de la

exp

irare

a te

rmen

ului

de

depu

nere

a co

ntes

tatii

lor.

In ca

zul c

onte

stat

iilor

form

ulat

e fa

ta d

e re

zulta

tul p

robe

i scr

ise

sau

a in

terv

iulu

i com

isia

de

solu

tiona

re a

cont

esta

tiilo

r va

ana

liza

lucr

area

sau

cons

emna

rea

rasp

unsu

rilor

la in

terv

iu d

oar p

entr

u ca

ndid

atul

cont

esta

tar i

n te

rmen

de

max

i-m

um 2

4 de

ore

de

la e

xpira

rea

term

enul

ui d

e de

pune

re a

cont

esta

tiilo

r.

Adm

iter

ea c

onte

staţ

iei

Com

isia

de

solu

tiona

re a

cont

esta

tiilo

r adm

ite co

ntes

tatia

mod

ifica

nd p

unct

ajul

fina

l aco

rdat

de

com

isia

de

conc

urs i

n si

tuat

ia in

care

: -

cand

idat

ul in

depl

ines

te co

nditi

ile p

entr

u a

part

icip

a la

conc

urs,

in ca

zul c

onte

stat

iilor

form

ulat

e fa

ta d

e re

zulta

tul

sele

ctie

i dos

arel

or;

- co

nsta

ta ca

pun

ctaj

ele

nu a

u fo

st a

cord

ate

potr

ivit

bare

mul

ui şi

rasp

unsu

rilor

din

lucr

area

scris

a să

u pu

ncta

jele

de

la in

terv

iu n

u au

fost

aco

rdat

e po

triv

it pl

anul

ui d

e in

terv

iu, i

ntre

baril

or fo

rmul

ate

şi ra

spun

suril

or ca

ndid

atilo

r in

cadr

ul in

terv

iulu

i; -

cons

tata

ca e

xist

a o

dife

rent

a m

ai m

are

de 10

pun

cte

la p

roba

scris

a in

tre

punc

taje

le a

cord

ate

de co

mis

ia d

e co

ncur

s şi

com

isia

de

solu

tiona

re a

cont

esta

tiilo

r;

- ca

urm

are

a re

core

ctar

ii lu

crar

ii de

la p

roba

scris

a, re

spec

tiv a

ana

lizar

ii co

nsem

narii

rasp

unsu

rilor

la in

terv

iu, c

an-

dida

tul d

ecla

rat i

nitia

l “re

spin

s” o

btin

e ce

l put

in p

unct

ajul

min

im p

entr

u pr

omov

area

pro

bei s

cris

e să

u a

inte

rviu

lui.

Com

isia

pen

tru

solu

ţiona

rea

cont

esta

ţiilo

rBo

rder

ou d

e re

core

ctar

e a

punc

taje

lor

Page 69: Manual Resurse Umane p1

22 Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse UmaneA

ct n

orm

ati

v /

a

rt.

/ a

lin

. /

lit.

Pro

ced

ură

- d

esc

rie

rea

act

ivit

ăţi

lor

de

re

ali

zat

Re

spo

nsa

bil

Do

cum

en

t st

an

da

rd R

espi

nger

ea c

onte

staţ

iei

Cont

esta

tia v

a fi

resp

insa

in u

rmăt

oare

le si

tuat

ii:

- ca

ndid

atul

nu

inde

plin

este

cond

itiile

pen

tru

a pa

rtic

ipa

la co

ncur

s;

- pu

ncta

jele

au

fost

aco

rdat

e po

triv

it ba

rem

ului

şi ra

spun

suril

or d

in lu

crar

ea sc

risa

său

punc

taje

le d

e la

inte

rviu

au

fost

aco

rdat

e po

triv

it pl

anul

ui d

e in

terv

iu, i

ntre

baril

or fo

rmul

ate

şi ra

spun

suril

or ca

ndid

atilo

r in

cadr

ul in

terv

iulu

i; -

intr

e pu

ncta

jul a

cord

at d

e co

mis

ia d

e co

ncur

s şi c

el a

cord

at d

e co

mis

ia d

e so

lutio

nare

a co

ntes

tatii

lor n

u es

te o

dife

-re

nta

mai

mar

e de

10 p

unct

e/pr

oba.

H

G 6

11/2

008

(cu

mod

ifică

rile

şi co

m-

plet

ările

ulte

rioar

e),

Art.

67, A

rt.6

8

Afiş

area

rez

ulta

telo

r co

ntes

taţi

ilor

Com

unic

area

rezu

ltate

lor l

a co

ntes

taţii

le d

epus

e se

face

prin

afis

are

la se

diul

aut

orita

tii sa

u in

stitu

tiei o

rgan

izat

oare

a

conc

ursu

lui,

imed

iat d

upa

solu

tiona

rea

cont

esta

tiilo

r. In

cazu

l res

ping

erii

cont

esta

tiei c

andi

datu

l se

poat

e ad

resa

inst

ante

i de

cont

enci

os a

dmin

istr

ativ

, in

cond

itiile

legi

i.

Secr

etar

ul co

mis

iei d

e so

lutio

-na

re a

cont

esta

tiilo

r

HG

611

/200

8, A

rt 6

9 H

G 11

73/2

008,

Ar

t. 1,

alin

(23)

Înto

cmir

ea p

roce

sulu

i ver

bal fi

nal d

e co

ncur

sLa

fina

lizar

ea co

ncur

sulu

i se

into

cmes

te u

n ra

port

fina

l al c

oncu

rsul

ui, p

otriv

it m

odel

ului

pre

vazu

t in

Anex

a nr

. 3 d

in

H.G

. nr.

1173

/200

8, ca

re sa

cont

ina

mod

ul d

e de

sfas

urar

e a

conc

ursu

lui s

i rez

ulta

tele

obt

inut

e de

cand

idat

i, se

mna

t de

mem

brii

com

isie

i de

conc

urs s

i de

secr

etar

ul a

cest

eia,

la ca

re se

ane

xeaz

a fis

ele

indi

vidu

ale

ale

tutu

ror m

embr

ilor

com

isie

i.

Com

isia

de

conc

urs

Rapo

rt fi

nal a

l co

ncur

sulu

i, An

exa

3,H

G 11

73/2

008

HG

611

/200

8 (c

u m

odifi

căril

e şi

com

-pl

etăr

ile u

lterio

are)

, Ar

t. 76

, Art

. 77,

Ar

t. 78

Num

irea

can

dida

ţilo

r de

clar

aţi a

dmiş

iCa

ndid

atul

dec

lara

t adm

is la

conc

ursu

l de

recr

utar

e es

te n

umit,

pot

rivit

legi

i, in

func

tia p

ublic

a pe

ntru

care

a ca

ndid

at.

In te

rmen

de

15 z

ile d

e la

dat

a afi

sarii

rezu

ltate

lor fi

nale

ale

conc

ursu

lui c

ompa

rtim

entu

l de

resu

rse

uman

e,

resp

ectiv

Age

ntia

, in

situ

atia

conc

ursu

rilor

pen

tru

care

com

pete

nta

de o

rgan

izar

e ap

artin

e ac

este

ia, a

re o

blig

atia

de

a em

ite p

ropu

nere

a de

num

ire

a ca

ndid

atul

ui d

ecla

rat a

dmis

. Pro

pune

rea

de n

umire

se co

mun

ica

in co

pie,

in m

od

core

spun

zato

r, ca

ndid

atul

ui d

ecla

rat a

dmis

per

sona

l, pe

baz

a de

sem

natu

ra, p

rin sc

risoa

re re

com

anda

ta sa

u sc

risoa

re

cu co

nfirm

are

de p

rimire

. Em

itere

a ac

tulu

i adm

inis

trat

iv d

e nu

mir

e se

face

in te

rmen

de

cel m

ult 1

0 zi

le lu

crat

oare

de

la d

ata

com

unic

arii

prop

uner

ii de

num

ire. L

a ac

tul a

dmin

istr

ativ

de

num

ire se

ane

xeaz

a fis

a po

stul

ui ia

r o co

pie

a ac

esto

r doc

umen

te se

in

man

eaza

func

tiona

rulu

i pub

lic.

Exc

epti

e: la

solic

itare

a sc

risa

si m

otiv

ata

a ca

ndid

atul

ui d

ecla

rat a

dmis

, dep

usa

in te

rmen

de

mxi

m 15

zile

de

la d

ata

afisa

rii re

zulta

telo

r fina

le a

le co

ncur

sulu

i, co

nduc

ator

ul a

utor

itatii

sau

inst

itutie

i pub

lice

poat

e pr

elun

gi te

rmen

ul st

abili

t pe

ntru

em

itere

a ac

tulu

i adm

inis

trat

iv d

e nu

mire

la ce

l mul

t 31 d

e zi

le d

e la

dat

a co

mun

icar

ii pr

opun

erii

de n

umire

.

Dep

arta

men

tul d

e re

surs

e um

ane

al in

stitu

tiei o

rgan

iza-

toar

e a

conc

ursu

lui

Cond

ucat

orul

inst

itutie

i org

ani-

zato

are

a co

ncur

sulu

i

Prop

uner

e de

nu

mire

Act a

dmin

istr

ativ

de

num

ire

HG

611

/200

8 (c

u m

odifi

căril

e şi

com

-pl

etăr

ile u

lterio

are)

, Ar

t. 39

, 73,

74,

75

SITU

AŢI

I SPE

CIA

LE C

ÂN

D C

ON

CU

RSU

L D

E R

EC

RU

TAR

E E

STE

AM

ÂN

AT

SAU

SU

SPE

ND

AT

Des

fasu

rare

a co

ncur

sulu

i poa

te fi

susp

enda

ta d

e că

tre

cond

ucat

orul

aut

orita

tii /

inst

itutie

i pub

lice

in a

l car

ei st

at

de fu

nctii

se g

ases

te fu

nctia

pub

lica

pent

ru ca

re se

org

aniz

eaza

conc

ursu

l sau

Age

ntia

est

e se

siza

t(a)

cu p

rivire

la

nere

spec

tare

a pr

eved

erilo

r le

gale

pri

vind

org

aniz

area

si d

esfa

sura

rea

conc

ursu

lui,

se v

a pr

oced

a la

ve

rifica

rea

celo

r ses

izat

e cu

cele

ritat

e. In

cazu

l in

care

se co

nsta

ta ca

nu

au fo

st re

spec

tate

pre

vede

rile

lega

le sa

u ca

nd a

spec

tele

sesi

zate

nu

pot fi

cerc

etat

e cu

inca

drar

ea in

term

enel

e pr

oced

ural

e pr

evaz

ute

de le

ge, d

esfa

sura

rea

conc

ursu

lui v

a fi

susp

enda

ta.

ANFP

, la

sesi

zare

a m

embr

ilor

com

isie

i de

conc

urs /

de

solu

-ţio

nare

a co

ntes

taţii

lor s

ău la

se

siza

rea

cand

idaţ

ilor/

alto

r pe

rsoa

ne in

tere

sate

.

Page 70: Manual Resurse Umane p1

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici 23

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Act

no

rma

tiv

/

art

. /

ali

n.

/ li

t.P

roce

du

ră -

de

scri

ere

a a

ctiv

ită

ţilo

r d

e r

ea

liza

tR

esp

on

sab

ilD

ocu

me

nt

sta

nd

ard

Susp

enda

rea

se d

ispu

ne d

e ca

tre

Agen

tie, d

upa

o ve

rifica

re p

real

abila

, in

regi

m d

e ur

gent

a, a

situ

atie

i in

fapt

sesi

zate

, da

ca se

cons

tata

exi

sten

ta u

nor d

efici

ente

in re

spec

tare

a pr

eved

erilo

r leg

ale.

Se

siza

rea

poat

e fi

facu

ta d

e ca

tre

mem

brii

com

isie

i de

conc

urs o

ri ai

com

isie

i de

solu

tiona

re a

cont

esta

tiilo

r, de

catr

e or

icar

e di

ntre

cand

idat

i sau

de

catr

e or

ice

pers

oana

inte

resa

ta.

Obs

erva

tie:

In ca

zul i

n ca

re se

siza

rea

se a

dres

eaza

cond

ucat

orul

ui a

utor

itatii

sau

inst

itutie

i pub

lice

in a

l car

ei st

at d

e fu

nctii

se g

ases

te fu

nctia

pub

lica

pent

ru ca

re se

org

aniz

eaza

conc

ursu

l, ac

esta

are

obl

igat

ia d

e a

o tr

ansm

ite A

gent

iei i

n re

gim

de

urge

nta.

In

situ

atia

in ca

re, i

n ur

ma

verifi

carii

se co

nsta

ta ca

sunt

resp

ecta

te p

reve

deril

e le

gale

priv

ind

orga

niza

rea

si

desf

asur

area

conc

ursu

lui,

aces

ta se

des

faso

ara

in co

ntin

uare

. În

sit

uaţi

a ca

re s

e co

nsta

tă e

xist

enţa

uno

r de

ficie

nţe

în r

espe

ctar

ea p

reve

deri

lor

lega

le, p

roce

dura

de

orga

niza

re a

con

curs

ului

va

fi re

luat

ă în

con

diţi

ile le

gii.

In ca

zul i

n ca

re, d

in m

otiv

e ob

iect

ive,

nu

se p

ot r

espe

cta

data

si o

ra d

esfa

sura

rii c

oncu

rsul

ui:

- co

ncur

sul s

e am

ana

pent

ru o

per

ioad

a de

max

imum

15 zi

le ca

lend

aris

tice;

Am

anar

ea p

oate

fi d

ispu

sa d

e că

tre

auto

-rit

atea

său

inst

itutia

pub

lica

orga

niza

toar

e a

conc

ursu

lui,

cu a

vizu

l ori,

pen

tru

adm

inis

traţ

ia p

ublic

a lo

cala

pen

tru

care

lege

a nu

pre

vede

obl

igat

ivita

tea

solic

itarii

avi

zulu

i pen

tru

orga

niza

rea

şi d

esfa

sura

rea

conc

ursu

rilor

, cu

inst

iin-

tare

a Ag

enţie

i. -

se re

ia p

roce

dura

de

orga

niza

re şi

des

fasu

rare

a a

cest

uia

daca

am

anar

ea n

u po

ate

fi di

spus

ă pe

o p

erio

adă

de m

axim

um 1

5 zi

le c

alen

dari

stic

e.-

In si

tuat

ia co

nsta

tarii

nec

esita

tii a

man

arii

conc

ursu

lui,

auto

ritat

ea să

u in

stitu

tia p

ublic

a or

gani

zato

are

a co

ncur

sulu

i ar

e ob

ligaţ

ia:

- co

mun

icar

ii no

ii da

te d

e de

sfas

urar

e a

conc

ursu

lui A

genţ

iei;

- an

unta

rii p

rin a

cele

aşi m

ijloa

ce d

e in

form

are

prev

ăzut

e la

Art

.39

din

H.G

. nr.

611/

2008

a m

odifi

căril

or in

terv

enite

în

des

făşu

rare

a co

ncur

sulu

i-

info

rmar

ii ca

ndid

atilo

r ale

caro

r dos

are

au fo

st in

regi

stra

te, d

aca

este

cazu

l, pr

in o

rice

mijl

oc d

e in

form

are

care

poa

-te

fi d

oved

it.

Obs

erva

ţie:

Can

dida

turil

e in

regi

stra

te la

conc

ursu

l a ca

rui p

roce

dura

a fo

st su

spen

data

său

aman

ata

se co

nsid

era

valid

e da

ca p

erso

anel

e ca

re a

u de

pus d

osar

ele

de co

ncur

s com

plet

eaza

şi d

epun

un

form

ular

de

insc

riere

in n

oul

term

en.

Auto

ritat

ea /

inst

ituţia

org

ani-

zato

are

notifi

că A

NFP

cu p

rivire

la

am

ânar

ea co

ncur

sulu

i

Page 71: Manual Resurse Umane p1

24 Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Proc

edur

a de r

ecru

tare

şi se

lecţ

ie p

entr

u fu

ncţii

le p

ublic

e de e

xecu

ţie te

mpo

rar v

acan

te

Act

no

rma

tiv

/

art

. /

ali

n.

/ li

t.P

roce

du

ră -

de

scri

ere

a a

ctiv

ită

ţilo

r d

e r

ea

liza

tR

esp

on

sab

ilD

ocu

me

nt

sta

nd

ard

Lege

a 18

8/19

99 (r

), Ar

t. 4

alin

(3),

HG

611

/200

8 (c

u m

odi-

ficăr

ile şi

com

plet

ările

ul

terio

are)

, Ar

t. 11

, alin

(3),

(4)

Cadr

ul g

ener

al ca

re re

glem

ente

ază

proc

esul

de

recr

utar

e pe

ntru

func

ţiile

de

exec

utie

tem

pora

r vac

ante

din

adm

i-ni

stra

ţia p

ublic

a es

te d

at d

e ar

t. 4

alin

(3) d

in L

egea

188/

1999

(r) ş

i art

. 11 a

lin. (

3), (

4) d

in H

G 6

11/2

008.

Ace

ste

artic

ole

prev

ăd p

osib

ilita

tea

exis

tenţ

ei u

nor p

ostu

ri de

exe

cuţie

tem

pora

r vac

ante

in a

dmin

istr

aţia

pub

lică.

Co

nfor

m le

gii,

aces

te p

ostu

ri po

t fi o

cupa

te p

rin re

dist

ribui

rea

func

ţiona

rilor

pub

lici c

are

sunt

dej

a an

gaja

ti ai

au

torit

ătii

său

inst

ituţie

i pub

lice

resp

ectiv

e să

u pr

in n

umire

in u

rma

unui

conc

urs d

e re

crut

are

orga

niza

t pen

tru

ocup

area

pos

tulu

i de

exec

utie

tem

pora

r vac

ant.

Pers

oane

le ca

re p

rom

ovea

ză co

ncur

sul d

e re

crut

are

şi su

nt n

umite

în p

ostir

ile d

e ex

ecuţ

ie te

mpo

rar v

acan

te p

entr

u ca

re a

u ca

ndid

at v

or a

vea

calit

atea

de

func

ţiona

r pub

lic p

e to

ata

dura

ta o

cupă

rii a

celu

i pos

t. In

cazu

l in

care

pos

tul t

empo

rar v

acan

t est

e pe

ntru

gra

dul d

e de

buta

nt, f

uncţ

iona

rul p

ublic

num

it pe

ntru

a o

cupa

ac

el p

ost v

a av

ea ca

litat

ea d

e fu

ncţio

nar p

ublic

deb

utan

t pe

toat

ă du

rată

ocu

pării

pos

tulu

i res

pect

iv.

HG

611

/200

8,

Art.

25, a

lin (2

), (3

), (4

), Ar

t. 26

alin

(2),

Art.

27 –

29,

Ar

t. 31

alin

. (1)

, (2)

, Ar

t. 32

– 3

7, A

rt 4

0 –

42.

HG

611

/200

8, A

rt. 4

3 al

in. (

5), A

rt. 7

2 al

in (1

), (2

) (m

odifi

cate

şi co

mpl

e-ta

te p

rin A

rt. 1

alin

. (5)

şi

resp

ectiv

alin

. 10

din

HG

1173

/200

8)

HG

611

/200

8, A

rt. 2

6,

alin

(1),

Art 3

0, A

rt. 3

1 al

in (3

), Ar

t 45

Art.

25 a

lin. (

1), A

rt. 3

8,

Art.

39, A

rt. 4

9 al

in (1

), Ar

t. 50

alin

(1)

Proc

esul

de

recr

utar

e pe

ntru

func

tiile

pub

lice

de e

xecu

tie te

mpo

rar v

acan

te re

spec

ta a

cele

asi e

tape

pre

vazu

te d

e le

ge ca

in ca

zul c

oncu

rsur

ilor d

e re

crut

are

pent

ru fu

nctii

le p

ublic

e pe

per

ioad

a ne

dete

rmin

ata.

2 Le

gea

prev

ede

anum

ite

mod

ifica

ri g

ener

ate

de n

eces

itat

ea o

cupa

rii r

apid

e a

func

tiei

pub

lice

tem

-po

rar

vaca

nte.

Aces

te m

odifi

cari

se re

fera

la A

rt. 2

6 al

in (1

), Ar

t. 30

, Art

. 31 a

lin (3

) şi A

rt 4

5 ca

re n

u se

iau

in co

nsid

erar

e, fi

ind

exce

ptat

e di

n pr

oced

ura.

De

asem

enea

sunt

afe

ctat

e de

mod

ifica

ri te

rmen

ele

prev

azut

e in

cont

inut

ul A

rt. 2

5 al

in. (

1), A

rt. 3

8, A

rt. 3

9, A

rt. 4

9 al

in (1

) şi A

rt. 5

0 al

in (1

) dup

ă cu

m u

rmea

ză:

HG

611

/200

8 (c

u m

odi-

ficăr

ile şi

com

plet

ările

ul

terio

are)

, Ar

t. 21

, Art

. 43,

alin

(1)

Solic

itar

ea a

vizu

lui d

e co

ncur

s re

spec

tiv

inst

iint

area

Age

ntie

iIn

situ

atia

org

aniz

arii

si d

esfa

sura

rii co

ncur

suril

or p

entr

u oc

upar

ea fu

nctii

lor p

ublic

e de

exe

cutie

tem

pora

r va

cant

e, a

utor

itatil

e si

inst

itutii

le p

ublic

e au

obl

igat

ia sa

solic

ite a

vizu

l, re

spec

tiv sa

inst

iinte

ze A

gent

ia cu

cel p

utin

20

de

zile

inai

nte

de d

ata

stab

ilita

pen

tru

prob

a sc

risa.

Auto

ritat

ea să

u in

stitu

tia

publ

ic in

cadr

ul ca

reia

ex

ista

func

tia p

ublic

a te

m-

pora

r vac

anta

Solic

itare

de

aviz

In

stiin

tare

a

Agen

ţiei n

aţio

nale

a

Func

ţiona

rilor

Pub

lici

2 V

ezi P

roce

du

ra d

e R

ecru

tare

şi s

elec

tare

a f

un

cţii

le p

ubl

ice

pe

per

ioad

ă n

eder

min

ată.

Page 72: Manual Resurse Umane p1

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici 25

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Act

no

rma

tiv

/

art

. /

ali

n.

/ li

t.P

roce

du

ră -

de

scri

ere

a a

ctiv

ită

ţilo

r d

e r

ea

liza

tR

esp

on

sab

ilD

ocu

me

nt

sta

nd

ard

HG

611

/200

8 (c

u m

odi-

ficăr

ile şi

com

plet

ările

ul

terio

are)

, Ar

t. 22

, Art

. 43,

alin

. (2)

Em

iter

ea a

vizu

lui d

e că

tre

Age

nţie

res

pect

iv o

feri

rea

acor

dulu

i tac

it (î

n ur

ma

înşt

iinţ

ării

)Ag

enţia

em

ite a

vizu

l (fa

vora

bil,

favo

rabi

l cu

obse

rvat

ii sa

u ne

favo

rabi

l) so

licita

t de

auto

ritat

ea sa

u in

stitu

ţia

publ

ica

orga

niza

toar

e a

conc

ursu

lui i

n te

rmen

de

5 zi

le lu

crat

oare

de

la d

ata

prim

irii s

olic

itarii

, sau

îşi d

a ac

ordu

l ta

cit l

a or

gani

zare

a co

ncur

sulu

i de

recr

utar

e pe

ntru

ocu

pare

a po

stul

ui d

e ex

ecuţ

ie te

mpo

rar v

acan

t.

Agen

tia N

atio

nala

a

Func

ţiona

rilor

Pub

lici

Aviz

de

orga

niza

re a

co

ncur

sulu

i de

recr

utar

e (fa

vora

bil,

favo

rabi

l cu

obse

rvat

ii să

u ne

favo

-ra

bil)

HG

611

/200

8 (c

u m

odi-

ficăr

ile şi

com

plet

ările

ul

terio

are)

, Ar

t 43,

alin

(3)

Con

stit

uire

a co

mis

iei d

e co

ncur

s re

spec

tiv

a co

mis

iei d

e so

luti

onar

e a

cont

esta

tiilo

rCo

mis

ia d

e co

ncur

s si c

omis

ia d

e so

lutio

nare

a co

ntes

tatii

lor s

e co

nstit

uie

inai

nte

cu ce

l put

in 10

zile

inai

nte

de

data

stab

ilita

pen

tru

prob

a sc

risa.

Cond

ucat

orul

aut

orita

tii

său

inst

itutie

i pub

lice

or-

gani

zato

are

a co

ncur

sulu

i de

recr

utar

e

Act a

dmin

istr

ativ

de

cons

titui

re a

com

isiil

or

HG

611

/200

8 (c

u m

odi-

ficăr

ile şi

com

plet

ările

ul

terio

are)

, Ar

t 43,

alin

(4)

Publ

icit

atea

con

curs

ului

Publ

icita

tea

conc

ursu

lui s

e re

aliz

eaza

, in

cond

itiile

pre

zent

ei h

otar

ari,

cu ce

l put

in 10

zile

inai

nte

de d

ata

stab

ilita

pe

ntru

pro

ba sc

risa.

Auto

ritat

ea să

u in

stitu

tia

publ

ica

orga

niza

toar

e a

conc

ursu

lui

HG

611

/200

8 (c

u m

odi-

ficăr

ile şi

com

plet

ările

ul

terio

are)

, Ar

t. 72

, alin

(1)

Dep

uner

ea d

osar

elor

de

conc

urs

La co

ncur

suril

e pe

ntru

ocu

pare

a fu

nctii

lor p

ublic

e de

exe

cutie

tem

pora

r vac

ante

dos

arel

e de

conc

urs s

e de

pun

la

secr

etar

ul co

mis

iei d

e co

ncur

s in

max

imum

8 zi

le d

e la

dat

a pu

blic

arii

anun

tulu

i.

Secr

etar

ul co

mis

iei d

e co

ncur

s D

osar

de

conc

urs

HG

611

/200

8,

Art.

72, a

lin (2

) H

G 11

73 /

200

8,

Art.

1, al

in (2

3)

Sele

ctar

ea d

osar

elor

de

conc

urs

La co

ncur

suril

e pe

ntru

ocu

pare

a fu

nctii

lor p

ublic

e de

exe

cutie

tem

pora

r vac

ante

com

isia

de

conc

urs a

re o

blig

atia

de

a se

lect

a do

sare

le d

e co

ncur

s pe

baza

inde

plin

irii c

ondi

tiilo

r de

part

icip

are

la co

ncur

s, in

term

en d

e 24

de

ore

de

la d

ata

expi

rarii

term

enul

ui d

e de

pune

re a

dos

arel

or.

Com

isia

de

conc

urs

- Fis

a in

divi

dual

a a

can-

dida

tilor

, Ane

xa 2

, H

G 11

73/2

008

- Rap

ort fi

nal a

l co

ncur

sulu

i, An

exa

3,

HG

1173

/200

8

Page 73: Manual Resurse Umane p1
Page 74: Manual Resurse Umane p1

Procedura 5. Standardizarea condiţiilor de ocupare 1

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

introducereLegislaţia în vigoare pentru funcţia publică stabileşte cerinţele generale de ocupare a funcţiilor publice privind nivelul studiilor şi vechimea în specialitate şi în unele cazuri şi cerinţe specifice, însă ele nu sunt suficiente pentru a acoperi toate aspectele pentru o recrutare eficientă. La elaborarea fişei postului de asemenea este nevoie să se stabilească condiţiile specifice de ocupare a postului, care vizează cunoştinţe, abilităţi şi calităţi necesare realizării scopului postului (de ex: studii, specialitate, vechime în specialitate, cunoştinţe de operare/programare pe calculator, cunoştinţe de limbi străine, abilităţi, aptitudini şi calităţi necesare, competenţe manageriale).

Stabilirea cerinţelor de ocupare trebuie să se facă pe baza unei proceduri unice pentru fiecare au-toritate sau instituţie publică sau grup de instituţii cu atribuţii similare, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Prin aceasta se asigură luarea în considerare:

a aceloraşi elemente de conţinut ale funcţiei publice; ▪a specificului şi condiţiilor de realizare a activităţii în cadrul autorităţii sau instituţiei pu- ▪blice;

a cunoştinţelor, abilităţilor şi calităţilor de bază necesare exercitării funcţiei publice; ▪a palierului la care se desfăşoară activitatea şi a nivelului ierarhic al funcţiei. ▪

Capitolul de faţă prezintă procedura generală de stabilire a cerinţelor de ocupare şi recomandările metodologice legate de implementarea procedurii:

–Partea 1. prezintă procedura de stabilire a cerinţelor de ocupare sub forma unui tabel de procedură şi se axează în primul rând pe elemente de legislaţie referitoare la acest domeniu;

–Partea 2. prezintă recomandări metodologice şi exemple pentru etapele care se parcurg în procesul stabilirii cerinţelor de ocupare.

Cele două elemente se completează reciproc. În practică se recomandă utilizarea simultană a celor două părţi.

Stabilirea competenţelor (abilităţilor, aptitudinilor şi calităţilor), atât profesionale cât şi mana-geriale, poate fi sprijinită şi standardizată prin elaborarea unui cadru unic de competenţe pentru funcţia publică care cuprinde competenţele cheie ce sunt necesare pentru exercitarea unei funcţii publice de execuţie sau de conducere. Defineşte exact conţinutul fiecărei competenţe şi un număr de 4-7 nivele corespunzătoare complexităţii sarcinilor şi nivelului ierarhic al funcţiei. Cerinţele de ocupare stabilite în acest fel pot sta la baza realizării evaluării posturilor bazată pe competenţe.

1. Procedura de stabilire a cerinţelor de ocupare

Procedura prezentată în tabelul nr. 1 cuprinde paşii necesari stabilirii cerinţelor cuprinse în fişa postului, respectiv a unor cerinţe adiţionale în cazul recrutării atât pentru funcţiile publice de execuţie, cât şi pentru cele de conducere. Unele cerinţe (de ex. studii, specializare, vechime în spe-cialitate, abilităţi, aptitudini şi calităţi) sunt reglementate mai detaliat, pentru alte cerinţe (de ex. cunoştinţe de operare pe calculator, cunoştinţe de limbi străine) reglementarea este realizată numai prin modelul de fişă a postului. Din acest motiv, tabelul de procedură trebuie completat în practică cu recomandările prezentate în partea a 2-a.

2. Recomandări metodologice pentru aplicarea procedurii

Documentul care stă la baza stabilirii cerinţelor de ocupare în cazul recrutării sau promovării este fişa postului care cuprinde sarcinile, atribuţiile, responsabilităţile postului respectiv, de aici rezultând principalele cerinţe. În afară de acestea se mai ţine cont de:

Page 75: Manual Resurse Umane p1

2 Procedura 5. Standardizarea condiţiilor de ocupare

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

legisla ▪ ţia specifică instituţiei sau autorităţii publice, respectiv domeniului de specialitate al funcţiei publice;

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al autorităţii sau instituţiei publice, în primul ▪rând în ceea ce priveşte locul şi rolul funcţiei în compartimentul din care face parte, ansamblul sarcinilor compartimentului şi legăturile pe care le are funcţia în interiorul şi în afara organizaţiei;

Strategia şi politica de dezvoltare a funcţiei publice în ansamblu precum şi a autorităţii sau ▪instituţiei, raportat la domeniul de activitate în particular.

Etapele de parcurs în stabilirea cerinţelor de ocupare

La elaborarea fişei postului se stabilesc mai întâi următoarele informaţii legate de post:

1. informaţii generale privind postul,

2. condiţii specifice pentru ocuparea postului,

3. atribuţiile postului,

4. identificarea funcţiei publice

5. sfera relaţională.

Pe această bază se pot identifica cerinţele de competenţe generale şi specifice ale postului pentru a fi incluse în fişa postului la capitolul „Condiţii specifice de ocupare a postului”. În cazul unei funcţii publice vacante, la stabilirea cerinţelor care vor fi verificate în concursul de recrutare, trebuie să se ţină seama de contextul organizaţional şi nevoile actuale şi viitoare ale autorităţii sau instituţiei publice unde se află funcţia vacantă.

1. Stabilirea cerinţelor de studii şi vechime în specialitate

Stabilirea cerinţelor de studii şi vechime în specialitate se face pe baza domeniului de activitate şi a complexităţii activităţii, având în vedere legislaţia în vigoare pentru funcţia publică vacantă, respectiv situaţia concretă privind acoperirea cu diverse specializări în autoritatea sau instituţia publică unde se află funcţia vacantă.

Nivelul studiilor şi vechimea în specialitate sunt stabilite prin Legea 188/1999 privind statutul funcţionarului public republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi HG 611/2008 pri-vind dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare. În cazul domeniilor de specialitate, chiar dacă ele sunt reglementate prin legislaţie specifică (de ex. pro-tecţia copilului, audit intern, arhitect şef etc.), în practică se precizează mai multe specializări posibile. Această paletă se poate reduce în caz concret ţinând seama de domeniul principal al ac-tivităţii, respectiv de acoperirea pe specialităţi existentă în autoritatea sau instituţia publică unde se află funcţia publică vacantă.

Se recomandă ca la stabilirea cerinţelor de studii să fie evitate situaţiile în care specializările uni-versitare cerute să fie prea generale (formulări de genul „studii de lungă durată“). În situaţia în care, în vederea atragerii de candidaţi pentru ocuparea unui post vacant, se stabileşte o paletă largă de tipuri de studii universitare se recomandă stabilirea unei cerinţe privind specializări în domeniul postului (de ex. mastere, cursuri de formare).

În situaţia în care se stabilesc cerinţe de studii specifice diferite faţă de profilul de activitate al compartimentului în care se află postul (studii inginereşti la compartimentul de Resurse Umane) este necesară prezentarea unei fundamentări detaliate a acestei decizii.

Legat de domeniul de specialitate se pot stabili şi cerinţe de perfecţionare având în vedere urmă-toarele criterii:

schimbări recente şi posibile în domeniul de specialitate cu caracter metodologic sau ▪legate de suport informatic;

Page 76: Manual Resurse Umane p1

Procedura 5. Standardizarea condiţiilor de ocupare 3

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

sch ▪ imbări în legislaţia referitoare la domeniul de specialitate;

schimbări organizaţionale; ▪mediul în care îşi desfăşoară activitatea autoritatea sau instituţia publică; ▪nevoia ▪ de cooperare internaţională etc.

2. Stabilirea cerinţelor de cunoştinţe de limbi străine

Elementele care se pot lua în calcul la stabilirea cerinţelor de cunoştinţe de limbi străine (limba şi nivelul cunoştinţelor) sunt:

Atribuţiile postului, respectiv frecvenţa contactelor cu instituţii /experţi străini, nevoia de ▪documentare în limbi străine;

Nevoile autorităţii sau instituţiei publice, cum ar fi dezvoltarea relaţiilor internaţionale, ▪participarea la conferinţe şi seminarii internaţionale, reprezentarea organizaţiei la instituţii internaţionale, participarea în cooperări şi proiecte internaţionale.

Limbile în care se desfăşoară relaţiile internaţionale şi acoperirea lor în cadrul comparti- ▪mentului sau autorităţii/instituţiei publice.

Stabilirea nivelului de cunoştinţe se face defalcat pe „citit“, „scris“ şi „vorbit“ pe nivelele urmă-toare: „cunoştinţe de bază“, „nivel mediu“, „nivel avansat“ în funcţie de nevoia concretă de utili-zare a limbii străine.

De exemplu, dacă limba străină se utilizează mai ales pentru citirea corespondenţei în limba străină şi documentare, se poate stabili nivel mediu sau avansat pentru citire (în funcţie de com-plexitatea şi importanţa documentelor de citit) şi un nivel mai redus pentru vorbit şi scris.

3. Stabilirea cerinţelor de operare pe calculator

În funcţie de natura activităţii desfăşurate se pot stabili diferite nivele de utilizare a calculatorului, de la programe editare de texte, de comunicare electronică şi internet, până la utilizarea unor baze de date complexe şi programe specifice (de ex. programe de contabilitate).

Dacă în cadrul autorităţii sau instituţiei publice se utilizează programe specifice domeniului şi se doreşte recrutarea, se recomandă să nu se stabilească ca cerinţă de ocupare cunoaşterea progra-mului respectiv pentru că scad şansele de a găsi candidaţi care satisfac criteriul. În acest caz se poate preciza ca cerinţă cunoaşterea unor programe generale similare (de ex. Microsoft Office, Access versus Programe gestiune baze de date)sau abilităţi care permit însuşirea modului de uti-lizare a programului într-o perioadă de timp scurtă. La stabilirea nivelului de utilizare se are în vedere complexitatea sarcinilor pentru care se utilizează calculatorul.

4. Stabilirea cerinţelor de abilităţi, calităţi şi aptitudini

La stabilirea cerinţelor de competenţe (abilităţi, calităţi şi aptitudini) se iau în considerare urmă-toarele elemente din fişa postului:

atribuţiile funcţiei publice; ▪relaţiile cu alte compartimente din cadrul autorităţii sau instituţiei publice; ▪relaţiile externe. ▪

În afară de acestea trebuie să se aibă în vedere şi contextul general în care îşi desfăşoară activi-tatea funcţionarul public:

în compartiment / echipa de muncă: locul postului în compartimentul unde se află şi rolu- ▪rile pe care trebuie să şi le asume funcţionarul public în munca în echipă;

în cadrul proiectelor: rolul şi sarcinile ce-i revin; ▪

Page 77: Manual Resurse Umane p1

4 Procedura 5. Standardizarea condiţiilor de ocupare

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

cerin ▪ ţe ce se pot deduce din statutul funcţiei publice sau/şi a autorităţii sau instituţiei publice (de exemplu la comportament, atitudine);

competenţe stabilite prin legislaţie (de ex. criterii de performanţă) ▪La stabilirea competenţelor legislaţia oferă suport prin elementele planului de interviu şi criteriile de evaluarea a performanţelor individuale, însă acestea sunt competenţe generale ce trebuie con-cretizate ca nivel pentru fiecare funcţie publică în parte.

Exemple de competenţe care se pot utiliza:

Capacitatea de a rezolva eficient problemele ▪Capacitate de implementare a soluţiilor ▪Capacitate de organizare a muncii proprii şi de gestionare a timpului ▪Capacitatea de asumare a responsabilităţilor ▪Capacitatea de autoperfecţionare ▪Capacitatea de valorificare într-un context nou a experienţei dobândite ▪Capacitatea de analiză ▪Capacitatea de sinteză ▪Capacitatea de a genera idei noi (creativitate) ▪Spirit de iniţiativă ▪Capacitatea de planificare ▪Capacitatea de a acţiona ▪Capacitatea de a lucra independent ▪Capacitatea de a lucra în echipă ▪Capacitatea de gestionare a resurselor alocate ▪Capacitatea de a comunica verbal şi în scris (inclusiv abilitatea de a ţine prezentări) ▪Capacitatea de a gândi sistemic ▪Flexibilitate ▪Adaptabilitate la schimbări ▪

5. Stabilirea competenţelor manageriale

Competenţele manageriale se referă la aplicarea în practică a cunoştinţelor de management, la ca-lităţile şi aptitudinile manageriale. (Atenţie: Existenţa cunoştinţelor de management nu implică in mod obligatoriu şi abilităţi manageriale!)

Cerinţele de competenţe manageriale se stabilesc pe baza:

atribuţiilor şi responsabilităţilor aferente funcţiei publice de conducere, ▪mărimea şi complexitatea activităţii compartimentului condus, ▪nivelul ierarhic al funcţiei publice de conducere, ▪cerinţe stabilite prin legislaţia aferentă. ▪

Exemple de competenţe manageriale ce se pot avea în vedere:

Gândire strategică ▪Gândire sistemică ▪Capacitatea d ▪ e planificare

Page 78: Manual Resurse Umane p1

Procedura 5. Standardizarea condiţiilor de ocupare 5

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Capa ▪ citatea de a organiza activitatea altora

Capacitatea de a conduce ▪Capacitatea de coordonare ▪Capacitatea de control ▪Capacitatea de a motiva ▪Capacitatea de a influenţa ▪Competenţa decizională ▪Capacitatea de a delega ▪Abilităţi în gestionarea resurselor umane ▪Capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului ▪Abilităţi de mediere şi negociere ▪Abilitatea de soluţionare/mediere a conflictelor ▪Abilitatea de a ţine prezentări publice ▪Empatie ▪

Natura şi nivelul cerinţelor de competenţe manageriale depind de nivelul ierarhic al postului.

De exemplu, la nivel operativ, deci în funcţii de conducere de nivel inferior (ex.: şef birou, şef serviciu) sunt predominante capacitatea de planificare operativă, de alocare a resurselor, de organizare a activităţii, de a motiva, de a delega, de a gestiona resursele umane, de dezvoltare a abilităţilor personalului, empatia.

La niveluri ierarhice superioare devin prioritare capacitatea decizională, de planificare strate-gică, de gândire sistemică, de negociere, de control, de alocare a resurselor umane, materiale, financiare, etc.

In cazul funcţiilor de conducere competenţele manageriale se adaugă competenţelor profesio-nale. În general, cu cât mai înalt este nivelul ierarhic al postului, cu atât devin mai predominante competenţele manageriale cu caracter strategic, de ansamblu şi cu orientare spre viitor, iar în privinţa competenţelor profesionale creşte nevoia de cunoaştere a cadrului larg al activităţii, a interconexiunilor între activităţi, respectiv nevoie de gândire sistemică.

6. Stabilirea cerinţelor specifice

Cerinţele specifice sunt legate de natura activităţii desfăşurate, de exemplu călătorii frecvente, lucrul în afara orelor obişnuite de lucru (sfârşitul săptămânii, noaptea etc.), mutarea în altă loca-litate. Aceste condiţii speciale necesită din partea candidatului disponibilitatea de a le satisface.

Recomandări generale

Se recomandă ca numărul cerinţelor de ocupare stabilite pentru recrutare, respectiv promovare să nu fie foarte ridicat (între 6-12 în funcţie de complexitatea şi nivelul ierarhic al postului) pentru a direcţiona şi concentra atenţia membrilor comisiei de concurs asupra cerinţelor cheie ale funcţiei.

În cazul competenţelor nu ajunge numirea competenţei în sine, e nevoie şi de definirea exactă a nivelului ei.

De exemplu, în cazul unui şef de birou competenţa de planificare se poate referi la „capacitatea de a elabora planuri operative pe termen scurt pentru compartimentul condus având în vedere obiectivele stabilite şi resursele disponibile”. În cazul unui director această competenţă va avea caracter strategic, de exemplu: „capacitatea de a elabora planul instituţiei conduse pe termen mediu/lung ţinând cont de obiectivele stabilite de către guvern sau cele instituţionale, de resursele disponibile şi de previziunile referitoare la mediul economic, juridic etc., de locul şi rolul instituţiei în cadrul funcţiei publice în prezent şi în viitor”.

Page 79: Manual Resurse Umane p1

6 Procedura 5. Standardizarea condiţiilor de ocupare

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Procesul pentru stabilirea cerinţelor standard de ocupare este prezentat în Fig. 1.

Fig. 1. Procesul pentru stabilirea cerinţelor standard de ocupare

Page 80: Manual Resurse Umane p1

Procedura 5. Standardizarea condiţiilor de ocupare 7

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Proc

edur

a de s

tabi

lire a

cerin

ţelo

r sta

ndar

d de

ocup

are a

func

ţiilo

r pub

lice d

e exe

cuţie

si d

e con

duce

re

Act

no

rma

tiv

/

art

. /

ali

n.

/ li

t.P

roce

du

ră -

de

scri

ere

a a

ctiv

ită

ţilo

r d

e r

ea

liza

tR

esp

on

sab

ilD

ocu

me

nt

sta

nd

ard

HG

611

/200

8 (c

u m

o difi

căril

e şi

com

-pl

etă r

ile u

lterio

are)

, Ar

t. 10

. alin

. 1

Fisa

pos

tulu

i afe

rent

a un

ei fu

ncţii

pub

lice

defin

eşte

si d

elim

iteaz

ă, in

prin

cipa

l, ur

măt

oare

le e

lem

ente

: a)

con

trib

uţia

la re

aliz

area

scop

urilo

r, fu

ncţii

lor,

atrib

uţiil

or si

obi

ectiv

elor

inst

ituţie

i; b)

con

ţinut

ul si

rezu

ltate

le p

reco

niza

te a

le m

unci

i car

e va

fi p

rest

ata;

c)

lim

itele

de

auto

ritat

e af

eren

te e

xerc

itării

func

ţiei p

ublic

e;

d) c

erin

ţele

si co

ndiţi

ile p

e ca

re tr

ebui

e sa

le în

depl

inea

scă

o pe

rsoa

na p

entr

u a

ocup

a po

stul

resp

ectiv

.

Sefu

l ier

arhi

c in

cola

bora

re cu

co

mpa

rtim

entu

l de

RUH

G 11

73/2

008,

An

exa

1, Fi

sa p

ostu

lui

Stab

ilire

a ce

rinţ

elor

de

stud

iiLe

gea

188/

1999

(r

2), A

rt. 9

Func

ţiile

pub

lice

se îm

part

in 3

clas

e, d

efini

te in

rapo

rt cu

niv

elul

stud

iilor

nec

esar

e oc

upăr

ii fu

ncţie

i pub

lice,

dup

ă cu

m

urm

ează

:a)

cla

sa I

cupr

inde

func

ţiile

pub

lice

pent

ru a

căro

r ocu

pare

se ce

r stu

dii u

nive

rsita

re d

e lic

enţa

abs

olvi

te cu

dip

lom

a,

resp

ectiv

stud

ii su

perio

are

de lu

nga

dura

ta, a

bsol

vite

cu d

iplo

ma

de li

cenţ

a sa

u ec

hiva

lent

a;

b) c

lasa

a II

-a cu

prin

de fu

ncţii

le p

ublic

e pen

tru

a căr

or o

cupa

re se

cer s

tudi

i sup

erio

are d

e scu

rta d

urat

a, ab

solv

ite cu

dip

lom

a;c)

cla

sa a

III-

a cu

prin

de fu

ncţii

le p

ublic

e pe

ntru

a că

ror o

cupa

re se

cer s

tudi

i lic

eale

, res

pect

iv st

udii

med

ii lic

eale

, fina

-liz

ate

cu d

iplo

ma

de b

acal

aure

at.

HG

611

/200

8 (c

u m

o difi

căril

e şi

com

-pl

etă r

ile u

lterio

are)

, Ar

t. 20

. alin

2

mod

ifica

t prin

H

G 11

73/2

008,

ar

t. I a

lin. 3

Cond

iţiile

spec

ifice

refe

ritoa

re la

stud

iile

nece

sare

pen

tru

ocup

area

func

ţiilo

r pub

lice

vaca

nte

din

clas

ele

I si a

II-a

se

stab

ilesc

in co

nfor

mita

te cu

nom

encl

atoa

rele

dom

eniil

or si

spec

ializ

ărilo

r din

învă

ţăm

ântu

l uni

vers

itar d

e lu

nga

dura

ta

si sc

urta

dur

ata,

resp

ectiv

nom

encl

atoa

rele

dom

eniil

or d

e st

udii

univ

ersi

tare

de

licen

ţa si

spec

ializ

ărilo

r si p

rogr

amel

or

de st

udii

din

cadr

ul a

cest

ora.

Lege

a 18

8/19

99,

Art.

57 li

n 7

Pent

ru p

artic

ipar

ea la

conc

ursu

l de

recr

utar

e or

gani

zat p

entr

u oc

upar

ea fu

ncţii

lor p

ublic

e de

cond

ucer

e, ca

ndid

aţii

tre-

buie

sa fi

abs

olvi

t stu

dii d

e m

aste

rat s

au p

ostu

nive

rsita

re in

dom

eniu

l adm

inis

traţ

iei p

ublic

e, m

anag

emen

t ori

in sp

ecia

-lit

atea

stud

iilor

nec

esar

e ex

erci

tării

func

ţiei p

ublic

e.

HG

1896

/200

6,

Art.

2. a

lin.2

O

rdin

1430

/200

5,

Art.

8 al

in. 4

Le

gea

350/

2005

, Ar

t. 36

O

UG

75/

1999

, Ar

t. 20

. Le

gea

82/1

991,

Art.

20 a

lin 2

Se ia

in co

nsid

erar

e si

legi

slaţ

ia re

ferit

oare

la d

omen

iul d

e ac

tivita

te. D

e ex

empl

u:As

iste

nta

soci

ala

si p

rote

cţia

copi

lulu

i

Arhi

tect

sef

Audi

t int

ern

Fina

ncia

r

Page 81: Manual Resurse Umane p1

8 Procedura 5. Standardizarea condiţiilor de ocupare

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse UmaneA

ct n

orm

ati

v /

a

rt.

/ a

lin

. /

lit.

Pro

ced

ură

- d

esc

rie

rea

act

ivit

ăţi

lor

de

re

ali

zat

Re

spo

nsa

bil

Do

cum

en

t st

an

da

rdSt

abili

rea

ceri

nţel

or d

e pe

rfec

ţion

are:

Se ia

u in

cons

ider

are:

- sc

him

băril

e in

terv

enite

sau

care

vor

inte

rven

i in

dom

eniu

l de

spec

ialit

ate

- sc

him

bări

in le

gisl

aţia

rele

vant

a pe

ntru

dom

eniu

l de

activ

itate

- ne

voile

org

aniz

aţio

nale

si d

e de

zvol

tare

a fu

ncţie

i pub

lice

- da

ca e

cazu

l, di

spoz

iţiile

lega

le p

rivi

nd p

erfe

cţio

nare

a pe

ntru

dom

eniu

l de

activ

itate

viz

atSt

abili

rea

cuno

ştin

ţelo

r de

ope

rare

/ pr

ogra

mar

e pe

cal

cula

tor

– se

stab

ileşt

e ne

cesi

tate

a si

niv

elul

in fu

ncţie

de

cara

cter

istic

ile a

ctiv

ităţii

des

făşu

rate

H

G 11

73/2

008,

An

exa

1St

abili

rea

ceri

nţel

or d

e cu

noşt

inţe

de

limbi

str

ăine

: – se

stab

ileşt

e lim

ba si

niv

el d

e cu

noaş

tere

avâ

nd in

ved

ere

cerin

ţele

din

Fis

a po

stul

ui

Stab

ilire

a ab

ilita

ţilo

r, c

alit

ăţilo

r si

apt

itud

inilo

r ne

cesa

re –

se a

u in

ved

ere

legi

slaţ

ia in

vig

oare

si ca

ract

eris

ti-ci

le a

ctiv

ităţii

des

făşu

rate

H

G 6

11/2

008

(cu

mo d

ifică

rile

şi co

m-

plet

ă rile

ulte

rioar

e),

Art.

55. a

lin 2

Crite

riile

de

eval

uare

pen

tru

stab

ilire

a pl

anul

ui d

e in

terv

iu su

nt:

a) a

bilit

ăţile

de

com

unic

are;

b) c

apac

itate

a de

ana

liza

si si

ntez

a;

c) a

bilit

ăţile

impu

se d

e fu

ncţie

;

d) m

otiv

aţia

cand

idat

ului

;

e) c

ompo

rtam

entu

l in

situ

aţiil

e de

criz

a.

HG

611

/200

8,

Anex

a 5

Crite

riile

de

eval

uare

a p

erfo

rman

telo

r ind

ivid

uale

pen

tru

func

ţii d

e ex

ecuţ

ie

HG

1173

/200

8,

Anex

a 1

Stab

ilire

a ce

rinţ

elor

spe

cific

e –s

e ar

e in

ved

ere

cara

cter

ul a

ctiv

ităţii

si co

ndiţi

ile in

care

se d

esfă

şoar

ă ac

tivita

tea

De

exem

plu:

cala

torii

frec

vent

e, d

eleg

ări,

deta

şări,

dis

poni

bilit

ate

pent

ru lu

cru

in p

rogr

am p

relu

ngit

in a

num

ite co

n diţi

i.St

abili

rea

com

pete

ntel

or m

anag

eria

le –

se a

u in

ved

ere

legi

slaţ

ia in

vig

oare

si ca

ract

eris

ticile

act

ivită

ţii d

e co

n-du

cere

HG

611

/200

8 (c

u m

o difi

căril

e şi

com

-pl

etă r

ile u

lterio

are)

, Ar

t. 55

. alin

3

Pent

ru fu

ncţii

le d

e co

nduc

ere

plan

ul d

e in

terv

iu in

clud

e si

ele

men

te re

ferit

oare

la:

a) c

apac

itate

a de

a lu

a de

cizi

i si d

e a

eval

ua im

pact

ul a

cest

ora;

b) e

xerc

itare

a co

ntro

lulu

i dec

izio

nal;

c) c

apac

itate

a m

anag

eria

la.

HG

611

/200

8,

Anex

a 6

Crite

riile

de

eval

uare

a p

erfo

rman

telo

r ind

ivid

uale

pen

tru

func

ţii d

e co

nduc

ere

Stab

ilire

a co

ndiţ

iilo

r de

vec

him

e in

spe

cial

itat

eLe

gea

188/

1999

, Ar

t. 57

alin

5Co

ndiţi

ile m

inim

e de

vec

him

e in

spec

ialit

atea

stud

iilor

nec

esar

e pa

rtic

ipăr

ii la

conc

ursu

l de

recr

utar

e or

gani

zat p

entr

u oc

upar

ea fu

ncţii

lor p

ublic

e de

exe

cuţie

se st

abile

sc a

stfe

l:

Page 82: Manual Resurse Umane p1

Procedura 5. Standardizarea condiţiilor de ocupare 9

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Act

no

rma

tiv

/

art

. /

ali

n.

/ li

t.P

roce

du

ră -

de

scri

ere

a a

ctiv

ită

ţilo

r d

e r

ea

liza

tR

esp

on

sab

ilD

ocu

me

nt

sta

nd

ard

a) u

n an

in sp

ecia

litat

ea st

udiil

or n

eces

are

exer

cită

rii fu

ncţie

i pub

lice,

pen

tru

ocup

area

func

ţiilo

r pub

lice

de e

xecu

ţie d

e gr

ad p

rofe

sion

al a

sist

ent d

in cl

asa

I, 8

luni

pen

tru

ocup

area

func

ţiilo

r pub

lice

de e

xecu

ţie d

e gr

ad p

rofe

sion

al a

sis-

tent

din

clas

a a

II-a

sau

6 lu

ni p

entr

u oc

upar

ea fu

ncţii

lor p

ublic

e de

exe

cuţie

de

grad

pro

fesi

onal

asi

sten

t din

clas

a a

III-

a;b)

5 a

ni in

spec

ialit

atea

stud

iilor

nec

esar

e ex

erci

tării

func

ţiei p

ublic

e, p

entr

u oc

upar

ea fu

ncţii

lor p

ublic

e de

exe

cuţie

de

grad

pro

fesi

onal

prin

cipa

l; c)

9 a

ni in

spec

ialit

atea

stud

iilor

nec

esar

e ex

erci

tării

func

ţiei p

ublic

e, p

entr

u oc

upar

ea fu

ncţii

lor p

ublic

e de

exe

cuţie

de

grad

pro

fesi

onal

supe

rior.

Lege

a 18

8/19

99,

Art.

57 a

lin 6

Co

ndiţi

ile m

inim

e de

vec

him

e in

spec

ialit

atea

stud

iilor

nec

esar

e pa

rtic

ipăr

ii la

conc

ursu

l de

recr

utar

e or

gani

zat p

entr

u oc

upar

ea fu

ncţii

lor p

ublic

e de

cond

ucer

e se

stab

ilesc

ast

fel:

a) 2

ani

in sp

ecia

litat

ea st

udiil

or n

eces

are

exer

cită

rii fu

ncţie

i pub

lice,

pen

tru

ocup

area

func

ţiilo

r pub

lice

de co

nduc

ere

de: s

ef b

irou,

sef s

ervi

ciu

si se

cret

ar a

l com

unei

, pre

cum

si a

func

ţiilo

r pub

lice

spec

ifice

asi

mila

te a

cest

ora;

b)

5 a

ni in

spec

ialit

atea

stud

iilor

nec

esar

e ex

erci

tării

func

ţiei p

ublic

e, p

entr

u oc

upar

ea fu

ncţii

lor p

ublic

e de

cond

ucer

e,

alte

le d

ecât

cele

pre

văzu

te la

lit.

a).

Stab

ilire

a al

tor

cond

iţii

spe

cific

e de

ocu

pare

a p

ostu

lui p

entr

u re

crut

are

– in

func

ţie d

e sp

ecifi

cul a

ctiv

ităţii

de

sfăş

urat

e, le

gisl

aţia

in v

igoa

re, c

ondi

ţiile

org

aniz

aţio

nale

si m

ediu

l soc

io-e

cono

mic

in ca

re îş

i des

făşo

ară

activ

itate

a au

torit

atea

sau

inst

ituţia

pub

lica

HG

611

/200

8 (c

u m

o difi

căril

e şi

com

-pl

etă r

ile u

lterio

are)

, Ar

t. 20

. (3)

Stab

ilire

a co

mpe

tent

elor

spec

ifice

nec

esar

e as

igur

ării

desf

ăşur

ării

echi

libra

te a

act

ivită

ţilor

aut

orită

ţii sa

u in

stitu

ţiei

publ

ice

(de

ex: m

unca

in e

chip

a, m

anag

emen

t de

proi

ecte

)


Recommended